Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 113

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

66
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 113', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 113

  1. Luï c Maï c h Thaà n Kieá m Nguyeâ n taù c : Kim Dung HOÀ I THÖÙ 113 CHUØ A THIEÁ U LAÂ M TIEÂ U PHONG BÒ VAÂ Y Tieâu Phong ôû nöôùc Lieâu laâu ngaøy ñaõ tieâm nhieãm taäp tuïc ngöôøi Khaát Ñan raát nhieàu tính tính laïi khoaùng ñaït khoâng caâu neä tieåu tieát, heã trong loøng töùc giaän laø ra tay ñaùnh lieàn. Coù ñieàu phaùt chöôûng naøy chæ hôøi hôït beân ngoaøi. Theá maø A Töû cuõng ñau ñôùn theùt leân, be be noùi: -Tyû phu teä quaù! Sao laïi ñaùnh ngöôøi ta? Tieâu Phong noùi: -Ta caàn cho con tieåu nha ñaàu moät baøi hoïc. Ñoät nhieân A Töû quay maët laïi, maét naøng khoâng coøn trong nöõa, con ngöôi bò hoûng roài. Tieâu Phong baát giaùc thaát kinh la leân: -Ngöôi... Maét ngöôi laøm sao rôøi...? Luùc Tieâu Phong leân nuùi, quaàn huøng nhoán nhaùo caû leân. Ai cuõng nhôù laïi ngaøy ôû Tuï Hieàn Trang, moät mình oâng ñaùnh cheát maáy chuïc tay cao thuû, oai danh chaán ñoäng voõ laâm. Quaàn huøng Trung Nguyeân heã nghó tôùi vuï naøy laø nghieán raêng caêm haän, nhöng vöøa nghe thaáy tin oâng laø ñaõ khieáp ñaûm kinh hoàn. Luùc naøy Tieâu Phong xuaát hieän ñoät ngoät taïi nuùi Thieáu Thaát, quaàn huøng chaéc raèng khoù loøng thoaùt khoûi moät cuoäc aùc chieán. Nhöõng ngöôøi hieän dieän ôû Tuï Hieàn Trang ngaøy tröôùc nhôù laïi caûnh thaûm khoác maùu thòt bay, thaây cheát laên loän trong nhaø ñaïi saûnh thì laïi sôï run leân. Ñeán khi Tieâu Phong vöøa ra chieâu "Khaùng long höõu boái" ñaõ laøm cho moät tay kheùt tieáng giang hoà laø Tinh Tuù laõo quaùi phaûi caém ñaàu chaïy troán thì ai naáy caøng theâm phaàn khieáp sôï. Quaàn huøng ôû treân nuùi ngô ngaùc nhìn nhau khoâng daùm noùi gì. Chæ coù maáy chuïc teân moân ñoà phaùi Tinh Tuù laø coøn noùi khoaùc: -Gaõ hoï Kieàu kia! Mi ñaõ truùng phaûi moân tieân phaät cuûa Tinh Tuù laõo tieân thì chæ trong möôøi ngaøy laø nhuõn ra maø cheát. -Tinh Tuù laõo nhaân ñaõ ra tay maø mi khoâng bieát aên naên hoái toäi, naên næ laõo tieân tha maïng thì roài cheát khoâng coù ñaát choân. Tuy chuùng noùi cöùng nhöng laïc haún gioïng ra chieàu mieãn cöôõng, chöù khoâng heânh hoang haêng haùi nhö tröôùc. Du Thaûn Chi vöøa thaáy Tieâu Phong ñaõ coù yù run sôï. Nhöng gaõ chöùng kieán oâng ñaùnh maéng A Töû thì khoâng nhaãn naïi ñöôïc nöõa lieàn nhaûy xoå laïi noùi: -Ngöôi haõy buoâng tha A Töû coâ nöông ra! Tieâu Phong boû A Töû xuoáng ñaát hoûi: -Caùc haï laø ai? 1 Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  2. Luï c Maï c h Thaà n Kieá m Nguyeâ n taù c : Kim Dung Du Thaûn Chi ñaõ gaëp Tieâu Phong nhieàu laàn khi coøn ôû nöôùc Lieâu, nhöng baây giôø maët muõi haén ñaõ khaùc maø voõ coâng cuøng ñòa vò khoâng coøn nhö tröôùc nöõa neân oâng khoâng nhaän ra. Coù ñieàu Tieâu Phong laøm ñeán Nam Ñieän ñaïi vöông thì caùi oai phong cuûa oâng ñaõ choân saâu vaøo taâm tö Du Thaûn Chi khoâng bao giôø tieâu dieät ñöôïc. Huoáng chi Tieâu Phong laïi ra tay cöùu A Töû thì caùi ôn ñöùc cöùu giai nhaân coøn naëng hôn moái thuø gieát cha nhieàu. Baát giaùc gaõ ruït reø ñaùp: -Taïi haï... Taïi haï laø chöôûng moân phaùi Cöïc Laïc vaø laø Bang chuùa Caùi Bang... teân goïi Vöông Tinh Thieân. Trong ñaùm ñeä töû Caùi Bang coù ngöôøi lôùn tieáng noùi: -Ngöôi ñaõ laäy Tinh Tuù laõo quaùi laøm sö phuï thì hieän giôø, ngöôøi laø ñeä töû cuûa baøng moân taû ñaïo roài thì coøn xöng laø Bang chuùa Caùi Bang theá naøo ñöôïc? A Töû boãng leân tieáng: -Ta ñaây môùi laø chöôûng moân phaùi Tinh Tuù. Luùc naõy Vöông coâng töû daäp ñaàu tröôùc Tinh Tuù laõo quaùi laø thi trieån moân "Caùp ñaàu hoaù tuyeát coâng", caùc ngöôi töôûn g Vöông coâng töû laïy haén thaät ö? Tinh Tuù laõo quaùi maéc hôïm roài ñaáy. Chæ trong voøng ba ngaøy laø toaøn thaân haén bò hoaù tuyeát maø cheát, reû xöông cuõng chaúng coøn. Neáu caùc ngöôi khoâng tin thì haõy chôø xem. A Töû quaû khoâng hoå laø ñích truyeàn ñeä töû phaùi Tinh Tuù, naøng coù baûn lónh löøa bòp raát kyø khoâi, taùnh tình ñieâu ngoa, ngang ngöôïc. Boïn ñeä töû Caùi Bang nghe A Töû noùi nöûa tin, nöûa ngôø. Hoï nghó raèng phaùi Tinh Tuù coù nhieàu coâng phu gian taø, aùc ñoäc. Coù theå ñoù laø "Caùp ñaàu hoaù tuyeát coâng" gì gì ñoù cuõng chöa bieát chöøng? Tieâu Phong nghe A Töû laïi noùi traêng, noùi cuoäi, lieàn ñöa maét nhìn khaép löôït ñeå coi thaùi ñoä moïi ngöôøi. Chôït thaáy trong ñaùm ñoâng coù caû Ñoaøn Chính Thuaàn vaø Nguyeãn Tinh Truùc thì trong loøng vöøa chua xoùt vöøa vui möøng, oâng lôùn tieáng noùi: -Traán Nam Vöông gia nöôùc Ñaïi Lyù! Hieän giôø leänh aùi cuõng ôû ñaây, Vöông gia ñem leänh aùi veà queâ maø quaûn coá. OÂng noùi roài naém tay A Töû keùo laïi tröôùc maët Ñoaøn Chính Thuaàn, kheõ ñaåy naøng qua. Nguyeãn Tinh Truùc nöôùc maét ñaõ öôùt ñaàm, luùc naøy leän rôi taàm taõ. Muï chaïy ra oâm laáy A Töû noùi: -Haøi töû!... Maét con laøm sao vaäy? A Töû ñoái vôùi cha meï voán khoâng coù thaâm tình maø tính naøng laïi hieáu thaéng. Naøng khoâng chòu thöøa nhaän Ñinh Xuaân Thu ñaùnh cho ñui muø lieàn lôùn tieáng ñaùp: -Caùi ñoù khoâng can chi! Haøi nhi luyeän moân "Töù nhôõn phoå quang ñaïi phaùp" cuûa phaùi Tinh Tuù, coá yù laøm cho maét ñui muø. Ñinh Xuaân Thu ñaâu coù hieåu ñöôïc coâng phu naøy? 2 Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  3. Luï c Maï c h Thaà n Kieá m Nguyeâ n taù c : Kim Dung Ñoaøn Döï thaáy Tieâu Phong xuaát hieän ñoät ngoät, chaøng raát vui möøng. ñaõ toan tieán ra töông kieán thì thaáy oâng vung chöôûng ñaùnh Ñinh Xuaân Thu roài ñaùnh maéng A Töû, ñoaïn quay laïi hoäi kieán Du Thaûn Chi khoâng coù luùc naøo raûnh. Chaøng chôø cho ñeán luùc Nguyeãn Tinh Truùc oâm laáy A Töû khoùc roáng leân, thì ngaám ngaàm kinh haõi töï hoûi: -Taïi sao Kieàu ñaïi ca laïi goïi coâ beù muø kia vôùi gia gia ta laø leänh aùi? Nhöng roài chaøng bieát phuï thaân mình ñi tôùi ñaâu coù nhaân tình tôùi ñoù thì ñoaùn ngay ra moái quan heä giöõa Nguyeãn Tinh Truùc vaø phuï thaân mình. Lieàn raûo böôùc chaïy ra lôùn tieáng goïi: -Ñaïi ca! Vaãn maïnh gioûi chöù? Tieåu ñeä nhôù ñaïi ca muoán cheát. Tieâu Phong töø khi uoáng röôïu thi vôùi Ñoaøn Döï trong moät töûu laàu taïi ngoaøi thaønh Voâ Tích roài keát laøm anh em. Tuy thôøi gian ôû vôùi nhau raát ngaén nguûi, song vaãn meán nhau laém, thaät laø hai beân yù hôïp taâm ñaàu. Tieâu Phong tieán laïi naém laáy tay chaøng noùi: -Huynh ñeä! Gaàn ñaây coù chuyeän gì khoâng? Tieåu huynh thì laém chuyeän quaù khoâng moät luùc naøo noùi cho heát ñöôïc. May maø chuùng ta ñeàu ñöôïc voâ söï. Tieåu huynh troâng thaáy hieàn ñeä ñöôïc yeân laønh laø an taâm laém roài. Caûm taï trôøi phaät phoø hoä chuùng ta... Boãng nghe trong ñaùm ñoâng coù tieáng ngöôøi quaùt: -Gaõ hoï Kieàu kia! Mi gieát huynh tröôûng ta. Moùn nôï maùu ñoù ta chöa ñoøi ñöôïc. Böõa nay ta quyeát lieàu maïng vôùi mi ñaây! Tieáp theo laïi coù tieáng ngöôøi khaùc: -Gaõ Kieàu Phong naøy laø quaân rôï hoà Khaát Ñan, baát luaän laø ai cuõng neân tru dieät haén ñi! Böõa nay ñöøng ñeå haén thoaùt cheát maø rôøi khoûi Thieáu Thaát naøy. Tieáng la où om soøm raát laø huyeân naùo. Ngöôøi thì thoaù maï Tieâu Phong ôû Tuï Hieàn Trang ñaõ gieát cheát vaø ñaùnh troïng thöông raát nhieàu tay cao thuû. Hieän giôø caùc loä anh huøng ñeán chuøa Thieáu Laâm, coù moät soá thaân nhaân hay baïn beø ñaõ bò cheát veà tay Tieâu Phong. Trong loøng hoï tuy raát sôï oâng nhöng nghó tôùi moùn nôï maùu cuûa baø con, anh em, hoï khoâng daèn loøng ñöôïc nöõa neân lôùn tieáng maéng chöûi. Tieáng quaùt thaùo, tieáng chöûi ruûa moãi luùc moät aàm leân. Moïi ngöôøi chính maét troâng thaáy Tieâu Phong ñem ra baát quaù laø möôøi taùm teân voõ só tuyø tuøng, maø oâng ñaõ bò Caùi Bang cuøng phaùi Thieáu Laâm thuø haän ñeán taän xöông tuyû. Vöøa ñaây oâng laïi ñaùnh nhau vôùi Ñinh Xuaân Thu vaø cuõng thaønh ra keû ñaïi ñòch cuûa phaùi Tinh Tuù. Hoï tính raèng neáu baây giôø xaûy ra cuoäc ñoäng thuû, duø Caùi Bang coù ñöùng ngoaøi chaúng giuùp beân naøo thì caùc loä anh huøng cuøng taêng löõ chuøa Thieáu Laâm theâm vaøo boïn moân ñoà phaùi Tinh Tuù taát caû coù ñeán maáy ngaøn ngöôøi vaây laïi ñaùnh. Boïn Tieâu Phong chæ coù möôøi chín ngöôøi thì duø oâng coù baûn laõnh nghieâng trôøi cuõng quyeát khoâng theå naøo thoaùt voøng vaây nhìn roõ löïc löôïng beân mình raát huøng haäu maø ñoái phöông baïc phöôùc, moïi ngöôøi caûm thaáy tinh thaàn phaán khôûi voâ cuøng. Huoáng chi 3 Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  4. Luï c Maï c h Thaà n Kieá m Nguyeâ n taù c : Kim Dung nuùi Thieáu Thaát laïi taäp hôïp toaøn nhöõng nhaân vaät ñaàu naõo caùc moân phaùi. Voõ coâng ñaõ cao cöôøng laïi xöng huøng moät phöông, neân chaúng ai khieáp nhöôïc hay sôï cheát nöõa. Tieâu Phong nghe quaàn huøng la où, lieàn doõng daïc noùi: -Tieâu Phong naøy ñeán Trung Nguyeân böõa nay laø coù vieäc troïng yeáu caàu xin chuøa Thieáu Laâm chæ giaùo. Caùc vò muoán gieát Tieâu Phong thì haõy xin chôø naùn laïi moät chuùt hieän giôø xin lieät vò thöù cho, Tieâu moã chöa theå boài tieáp ñöôïc. Quaàn huøng ngöôøi nhieàu, mieäng laém, trong luùc soâi noåi thì laøm sao maø bình tónh laïi ñöôïc. Coù haïng ngöôøi thoâ loã noùng naûy vieäc baùo thuø, khoâng nhaãn naïi ñöôïc, lieàn vaêng tuïc ra maø chöûi ruûa nghe raát chöôùng tai. Maáy chuïc ngöôøi ruùt binh khí ra, khoa ñao muùa kieám caøng laøm cho tình traïng theâm khaån tröông. Xem chöøng hoï muoán nhaûy xoå vaøo aên töôi nuoát soáng hoaëc phanh thaây Tieâu Phong ra laøm traêm ñoaïn. Luùc Tieâu Phong ra ñi ñeå ñeán nuùi Thieáu Thaát, oâng khoâng ngôø taïi ñaây laïi coù voâ soá keû thuø tuï taäp. Nhöng söï ñaõ xaûy ra theá naøy oâng ñaønh maëc keä cho bieán dieãn xaûy ra tôùi ñaâu hay tôùi ñoù, khoâng leõ chòu ruùt lui ngay thì coøn chi laø oai danh cuûa moät vò Nam Ñieän ñaïi vöông nöõa. Tieâu Phong töø thuôû nhoû ñaõ qua laïi treân choán giang hoà ñaát Trung Nguyeân, tuy caùc loä anh huøng coù ngöôøi chöa bieát maët nhöng cuõng nghe danh. OÂng hieåu raèng nhöõng ngöôøi naøy phaàn lôùn ñeàu laø tay nghóa hieäp. Sôû dó hoï oaùn mình chaúng qua laø vì mình laø ngöôøi Khaát Ñan, hai laø beân trong coù xuùi baäy ñeå sinh ra söï hieåu laàm. Ngaøy tröôùc xaûy ra cuoäc chieán ñaáu taïi Tuï Hieàn Trang, vì söï baûo veä maø oâng phaûi ñaùnh gieát nhieàu ngöôøi chöù baûn taâm oâng khoâng muoán theá. OÂng laïi nghó raèng: -Neáu böõa nay laïi xaûy ra cuoäc ñaïi chieán thì quyeát mình khoâng theå thuû thaéng ñöôïc. Duø mình coù troán thoaùt ñöôïc thì boïn "Yeân vaân thaäp baùt kî" taát khoâng khoûi toån thöông traàm troïng. Huoáng chi mình coù gieát saïch ñöôïc boïn ngöôøi naøy thì chæ theâm thuø theâm oaùn chöù chaúng ñöôïc ích gì. Nghó tôùi ñaây oâng töï nhuû: -Tröôùc maët choã baù nhaân, baù khaåu naøy, mình khoâng neân ñem söï vieäc cuûa mình ra khoûi chuøa Thieáu Laâm nöõa laø hôn. Chi baèng mình lui tröôùc ñi ñeå coá traùnh söï ñoå maùu. Chôø cho boïn ngöôøi naøy giaûi taùn roài, mình seõ trôû laïi hoûi vieäc cuõng chöa muoän. OÂng lieàn quay sang baûo Ñoaøn Döï: -Ñoaøn hieàn ñeä! Cuïc dieän luùc naøy raát laø nghieâm troïng. Anh em ta khoù coù cô hoäi ñeå noùi chuyeän nhieàu. Hieàn ñeä haõy taïm ruùt lui, coøn trôøi coøn ñaát thì chuùng ta coøn coù ngaøy taùi hoäi. Tieâu Phong noùi vaäy laø coù yù muoán cho Ñoaøn Döï laùnh ñi, ñöùng xôù rôù trong luùc hai beân ñang xung ñoät, ruûi coù ngöôøi lôõ tay ñaû thöông chaøng, laøm cho oâng phaân taâm trong luùc laâm traän maáy ngaøn ngöôøi vaø cuõng khoù maø baûo veä chaøng ñöôïc. 4 Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  5. Luï c Maï c h Thaà n Kieá m Nguyeâ n taù c : Kim Dung Ñoaøn Döï tuy khoâng hieåu voõ coâng, nhöng baûn tính gan daï. Chaøng thaáy caùc loä anh huøng haøng maáy ngaøn ngöôøi, ai cuõng laêm le muoán gieát nghóa huynh thì baát giaùc noåi loøng nghóa hieäp, beøn lôùn tieáng noùi: -Ñaïi ca! Luùc anh em ta keát nghóa ñaõ öôùc heïn vôùi nhau nhöõng gì? Phaûi chaêng laø phuùc cuøng höôûng hoaï cuøng chia. Ñaõ khoâng ñoàng sinh nhöng quyeát ñoàng töû. Böõa nay ñaïi ca gaëp naïn khi naøo tieåu ñeä laïi ham soáng laáy moät mình? Tröôùc nay moãi laàn gaëp böôùc gian nan, chaøng laïi thi trieån boä phaùp "Laêng ba vi boä", ôû giöõa choã ñoâng ngöôøi maø chaïy thoaùt ñöôïc deã daøng. Nhöng luùc naøy, chaøng tuyeät khoâng nghó gì ñeán chuyeän troán traùnh ñeå caàu toaøn maïng. Chaøng caøng thaáy tình theá nguy hieåm, thì laïi quyeát yù lieàu cheát vôùi Tieâu Phong cho veïn chöõ chi lan. Ña soá haøo kieät chöa bieát Ñoaøn Döï laø ai, thaáy chaøng töï xöng vôùi Tieâu Phong laø nghóa huynh, nghóa ñeä, laïi cuøng coá yù cuøng Tieâu Phong hôïp löïc ñoái ñòch. Nhöng hoï thaáy chaøng coù veû moät anh ñoà nho laïi coøn ít tuoåi, neân chaúng ai theøm quan taâm ñeán chaøng. Hoï caøng huøng hoå hôn tröôùc. Tieâu Phong noùi: -Hieàn ñeä! Haûo yù cuûa hieàn ñeä, tieåu huynh raát laáy laøm caûm taï. Duø boïn hoï muoán gieát tieåu huynh cuõng khoâng phaûi laø chuyeän deã ñaâu. Hieàn ñeä neân lui ra, khoâng thì tieåu huynh phaûi phaân chia löïc löôïng ñeå hoä veä cho hieàn ñeä nhö vaäy baát tieän cho tieåu huynh. Ñoaøn Döï noùi: -Ñaïi ca baát taát phaûi baûo veä cho tieåu ñeä. Boïn hoï khoâng thuø oaùn gì vôùi tieåu ñeä thì hoï gieát tieåu ñeä laøm chi? Tieâu Phong mieãn cöôõng môû moät nuï cöôøi trong buïng oâng laïi noåi leân bao moái theâ löông roài laåm baåm: -Neáu baûo khoâng thuø oaùn laø khoâng saùt haïi nhau thì treân theá gian laøm gì coøn coù oaùn thuø? Ñoaøn Chính Thuaàn kheõ baûo boïn Phaïm Hoa, Hoa Haùch Caån, Ba Thieân Thaïch: -Vò Tieâu ñaïi hieäp ñaây ñaõ coù ôn cöùu maïng ta... Chuùng ta thöû chôø xem, neáu y gaëp nguy caáp thì boïn ta phaûi xoâng vaøo cöùu y thoaùt hieåm. Phaïm Hoa ñaùp: -Vaâng! Laõo noùi xong tuoát göôm nhìn veà phía maáy ngaøn haøo kieät roài hoûi: -Beân ñoái phöông ñoâng ngöôøi laém, chaúng hieåu chuùa coâng coù keá gì khoâng? Ñoaøn Chính Thuaàn laéc ñaàu ñaùp : -Baäc ñaïi tröôïng phu phaûi ñeàn aân, traû oaùn phaân minh. Mình chæ bieát heát loøng heát söùc khi caàn thì lieàu moät cheát ñeå ñeàn ñaùp! Boïn ngöôøi Ñaïi Lyù ñoàng thanh noùi: 5 Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  6. Luï c Maï c h Thaà n Kieá m Nguyeâ n taù c : Kim Dung -Ñöông nhieân laø phaûi cheát. Boïn Yeán Töû ôû beân kia cuõng kheõ nghò luaän cuøng nhau. Coâng Daõ Caøn töø khi uoáng röôïu vôùi Tieâu Phong, trong loøng raát khaâm phuïc oâng, cuõng muoán ra tay ñeå giuùp söùc. Bao Baát Ñoàng cuøng Phong Ba aùc thì kính phuïc Tieâu Phong saùt ñaát chæ laêm le muoán nhaûy ra giuùp oâng ngay. Moä Dung Phuïc noùi: -Caùc vò huynh tröôûng! Tieåu ñeä caàn nhaéc caùc vò coâng vieäc chính yeáu cuûa chuùng ta laø phuïc höng nöôùc Ñaïi Yeân, haù neân vì moät mình Tieâu Phong maø gaây thuø oaùn vôùi anh huøng thieân haï? Ñaëng Baùch Xuyeân noùi: -Lôøi coâng töû daïy chí phaûi! Vaäy chuùng ta neân theá naøo? Moä Dung Phuïc ñaùp: -Thu phuïc nhaân taâm ñeå hoï giuùp mình. Ñoät nhieân y huù leân moât tieáng daøi roài doõng daïc noùi: -Tieâu huynh! Tieâu huynh laø moät baäc anh huøng Khaát Ñan coi boïn haøo kieät Trung Nguyeân chuùng ta khoâng vaøo ñaâu. Baây giôø Coâ Toâ Moä Dung Phuïc naøy môùi laõnh giaùo maáy cao chieâu cuûa caùc haï. Taïi haï duø coù cheát veà tay Tieâu huynh thì cuõng laø goùp ñöôïc moät phaàn nhoû trong coâng cuoäc chung cuûa anh em haøo kieät ôû Trung Nguyeân. Caùi cheát ñoù töôûng cuõng vinh döï. Moä Dung Phuïc noùi maáy caâu naøy coát ñeå cho quaàn huøng Trung Nguyeân nghe roõ, vaø nhö vaäy, baáy luaän y thaéng hay baïi thì caùc haøo kieät Trung Nguyeân cuõng coi Coâ Toâ Moä Dung Phuïc laø baïn sinh töû ñeå sau naøy giuùp y phuïc quoác. Quaû nhieân quaàn huøng vöøa nghe y noùi ñaõ noåi leân moät traän hoan hoâ, vang doäi caû goùc trôøi. Ta neân bieát raèng tuy quaàn haøo coù yù muoán quyeát moät traän soáng maùi vôùi Tieâu Phong, nhöng chöa moät ai daùm ñöùng ñaàu ra khieâu chieán. Moïi ngöôøi ñeàu bieát raèng ñaùnh ñeán cuøng taát Tieâu Phong phaûi cheát, nhöng nhöõng ngöôøi xoâng vaøo tröôùc tieân, theá naøo cuõng bò hy sinh vaøi chuïc maïng cheát. Baây giôø Moä Dung Phuïc töï yù ra ñöông ñaàu, ai naáy ñeàu sung söôùng vaø phaán khôûi tinh thaàn. Hoï tính raèng: "Baéc Kieàu Phong, Nam Moä Dung". Hai ngöôøi noåi tieáng ngang. Neáu Moä Dung lieàu cheát ra tay thì duø khoâng ñòch noåi nhöng cuõng ñuû laøm nhuït bôùt nhueä khí cuûa ñoái phöông vaø laøm tieâu hao phaàn lôùn noäi löïc cuûa Tieâu Phong. Tieâu Phong cuõng nghe ñaïi danh Coâ Toâ Moä Dung töø laâu. OÂng bieát voõ coâng nhaø naøy khoâng phaûi laø taàm thöôøng. Ñoät nhieân oâng thaáy y ra khieâu chieán vôùi mình thì khoâng khoûi kinh haõi vì moät mình Moä Dung Phuïc tuy chöa chaéc ñaõ ñaùnh cheát ñöôïc 6 Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  7. Luï c Maï c h Thaà n Kieá m Nguyeâ n taù c : Kim Dung mình. Nhöng beân ñòch coù nhieàu tay cao thuû thì mình khoù loøng chaïy thoaùt neáu khoâng thì cuõng xaûy ra moät traän Tuï Hieàn Trang thöù hai. Tieâu Phong chaép tay thi leã noùi: -Taïi haï ñöôïc nghe tieáng lôùn coâng töû ñaõ laâu, böõa nay ñöôïc gaëp cao hieàn thaät thoaû loøng khaùt voïng. Ñoaøn Döï voäi ñaùp: -Moä Dung huynh! Moä Dung huynh tính theá thì khoâng phaûi. Ñaïi ca taïi haï môùi gaëp Moä Dung huynh laàn ñaàu, voán khoâng thuø oaùn, töôûng Moä Dung huynh chaúng neân giaäu ñoå bìm leo. Moä Dung Phuïc cöôøi laït ñaùp: -Neáu Ñoaøn huynh ra daï baát bình cuûa baäc anh huøng haûo haùn thì cuøng ra caû ñaây taïi haï laõnh giaùo luoân theå. Moä Dung Phuïc thaáy Ñoaøn Döï quaán quít beân mình Vöông Ngoïc Yeán ñaõ coù yù baát bình. Baây giôø y nhaân cô hoäi naøy ñeå truùt haän vaø muoán nhoå caùi gai tröôùc maét ñoù. Ñoaøn Döï noùi: -Taïi haï coù baûn laõnh gì maø tyû ñaáu vôùi Moä Dung huynh ñöôïc? Chaúng qua taïi haï muoán noùi theo leõ coâng baèng maø thoâi. Ñinh Xuaân Thu bò Tieâu Phong ñaùnh cho maáy chöôûng phaûi boû chaïy, haén raát laáy laøm phaãn haän, vaø tieác raèng nhöõng tuyeät kyõ cuûa mình chöa thi trieån ñöôïc. Haén lieàn tung mình nhaûy ra cöôøi ha haû noùi ñeå gôõ theå dieän: -Gaõ hoï Tieâu kia! Laõo phu thaáy mi treû tuoåi, vöøa roài nhöôøng mi ba chieâu. Nhöng ñeán chieâu thöù tö thì khoâng chòu nhöôøng nöõa ñaâu. Du Thaûn Chi cuõng tieán ra noùi: -Vöông TinhThieân naøy ña taï caùc haï ñaõ cöùu A Töû coâ nöông. Nhöng coøn moái thuø gieát cha chaúng ñoäi trôøi chung nöõa! Vaäy thì gaõ hoï Tieâu kia! Böõa nay ngöôi muoán soáng maø xuoáng nuùi Thieáu Thaát ta töôûng coøn khoù hôn tìm ñöôøng leân trôøi. Huyeàn Linh ñaïi sö chuøa Thieáu Laâm ngaám ngaàm maät truyeàn hieäu leänh: -Caùc taêng löõ chuøa Thieáu Laâm trong "La Haùn ñaïi traän" phaûi canh gaùc caån thaän nhöõng ñöôøng troïng yeáu xuoáng nuùi. Teân aùc ñoà gieát cheát Huyeàn Khoå sö huynh khoâng theå ñeå haén soáng ñöôïc. Tieâu Phong thaáy ba tay ñaïi cao thuû ñaõ thaønh theá chaân vaïc ñeå bao vaây mình cuõng hôi choät daï. Quaàn taêng chuøa Thieáu Laâm choã naøo cuõng chuyeån ñoäng töôûng chöøng nhö roái loaïn, maø thöïc ra ñoù laø moät traän phaùp lôïi haïi. Tình hình nay so vôùi cuoäc chieán ôû Tuï Hieàn Trang ngaøy tröôùc coøn nguy hieåm hôn nhieàu. Boãng nghe maáy tieáng ngöïa hí raát bi thaûm. Möôøi chín con tuaán maõ Khaát Ñan raát cöôøng kieän töï nhieân ngaõ laên mieäng suøi boït meùp cheát lieàn. 7 Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  8. Luï c Maï c h Thaà n Kieá m Nguyeâ n taù c : Kim Dung Tieâu Phong vöøa thaáy ñoaøn löông caâu cuûa mình ñoät nhieân laên ra maø cheát thì giaät mình kinh haõi. Möôøi taùm tay voõ só Khaát Ñan quaùt thaùo om soøm, muùa ñao vung chöôûng, nhaùy maét ñaõ ñaùnh baûy, taùm teân moân ñoà phaùi Tinh Tuù vôõ ñaàu cheát lieàn, vaø maáy teân boû chaïy. Nguyeân luùc Ñinh Xuaân Thu tieán ra khieâu chieán thì boïn chuùng chia nhau phoùng ñoäc vaø ñaùnh thuoác cho ñaøn ngöïa cheát tröôùc ñeå ñeà phoøng Tieâu Phong duøng ngöïa trong luùc nguy thoaùt khoûi truøng vi. Tieâu Phong lieác maét nhìn thaáy nhöõng con ngöïa yeâu quyù luùc laâm töû giöông maét leân nhìn mình ra chieàu löu luyeán thì trong loøng oâng thaáy theâ löông. OÂng nhôù laïi ñaùm ngöïa naøy raát coù coâng vôùi mình laâu ngaøy. Treân ñöôøng xuoáng Nam xa haøng vaïn daëm, ngaøy ñeâm oâng chaúng rôøi yeân, khoâng ngôø böõa nay chuùng bò cheát veà tay boïn gian nhaân. OÂng giaän quaù, maùu noùng suûi leân suøng suïc. OÂng huù leân moät tieáng daøi roài noùi: -Moä Dung tieân sinh! Vöông Bang chuùa! Ñinh laõo quaùi! Môøi caû ba vò tieán leân! Tieâu moã phoûng coù sôï gì? OÂng caêm haän boïn Tinh Tuù duøng thuû ñoaïn thaâm ñoäc, lieàn phoùng chöôûng ñaùnh tôùi Ñinh Xuaân Thu. Ñinh Xuaân Thu ñaõ ñöôïc neám muøi chöôûng löïc cuûa Tieâu Phong voâ cuøng lôïi haïi, haén lieàn vung caû song chöôûng ra duøng toaøn löïc ñeå choáng laïi. Moä Dung Phuïc vaø Vöông Tinh Thieân ñeàu vung song chöôûng ra. Tieâu Phong thuaän theá, ñoàng thôøi giaûi khai chöôûng löïc cuûa hai ngöôøi kia roài phoùng chöôûng ra cheânh cheách vaøo Moä Dung Phuïc. Moä Dung Phuïc raát thieän veà kyõ thuaät "ñaåu chuyeån tinh di" cöù ñeå nguyeân chieâu thöùc cuûa ñoái phöông, chæ caàn di chuyeån phöông vò ñi ñeå chieâu thöùc ñoù ñaùnh ngöôïc trôû laïi. Nhöng Tieâu Phong ra chieâu ñaõ uy hieáp raát döõ chöôûng löïc cuûa hai ngöôøi. Luoàng löïc ñaïo cuûa oâng huøng haäu voâ cuøng. Ñoàng thôøi nhöõng luoàng chöôûng löïc xoaùy laïi raát mau, y khoâng bieát noù ñaùnh vaøo phöông höôùng naøo, neân khoâng theå laùi chieâu thöùc ñi ñöôïc. Y lieàn ngöng tuï noäi löïc phoùng hai chöôûng ra, ñoàng thôøi nhaûy luøi laïi ba tröôïng. Tieâu Phong hôi neù ngöôøi ñi, traùnh khoûi chöôûng löïc cuûa Moä Dung Phuïc roài quaùt to leân moät tieáng töïa seùt noå löng trôøi, oâng ñaùnh moät quyeàn veà phía Du Thaûn Chi. Tieâu Phong ngöôøi to lôùn, cao hôn Du Thaûn Chi moät caùi ñaàu. Thoi quyeàn cuûa oâng ñaùnh ra nhaèm truùng giöõa maët ñoái phöông. Du Thaûn Chi trong loøng voán khieáp sôï Tieâu Phong töø laâu. Gaõ nghe tieáng oâng quaùt, khoâng khoûi giaät mình kinh haõi. Thoi quyeàn cuûa Tieâu Phong ñaùnh tôùi raát mau. Phaùt chöôûng cuûa oâng nhaèm ñaùnh vaøo Ñinh Xuaân Thu roài cheânh cheách queùt Moä Dung Phuïc. 8 Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  9. Luï c Maï c h Thaà n Kieá m Nguyeâ n taù c : Kim Dung Thoi quyeàn ñaùnh Du Thaûn Chi tuy phoùng ra sau phaùt chöôûng nhöng caû maáy chieâu naøy lieân tieáp nhau nhanh nhö ñieän chôùp. Du Thaûn Chi vöôn tay ra toan choáng ñôõ thì thoi quyeàn cuõng ñeán tröôùc maët. Gaõ ñaõ luyeän ñöôïc moân "Dòch caân kinh", coâng löïc taêng leân raát nhieàu vaø noäi theå phaùt sinh phaûn öùng töï nhieân. Gaõ voäi ngöûa ñaàu veà phía sau loän ñi hai voøng. May maø y traùnh khoûi thoi quyeàn söùc maïn h ngaøn caân cuûa Tieâu Phong ñaùnh ñeán, chæ coøn caùch chöøng sôïi toùc laø y tan xöông naùt thòt. Ngöôøi y phaùt run leân vì söï lanh leï cuûa Tieâu Phong. oOo 9 Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2