Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 114

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

76
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 114', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 114

  1. Luï c Maï c h Thaà n Kieá m Nguyeâ n taù c : Kim Dung HOÀ I THÖÙ 114 CÖÙ U SÖ PHUÏ NGAÏ C THAÀ N THAM CHIEÁ N Boãng nghe ñaùnh "vuø" moät tieáng, Du Thaûn Chi thaáy luoàng gioù thoåi maùt röôïi, roài nhöõng maûnh vaûi vuïn taû tôi bay ra nhö böôm böôùm. Taám khaên che maët gaõ bò Tieâu Phong vung quyeàn leân ñaùnh, kình löïc phaùt ra laøm cho raùch töôùp. Moïi ngöôøi baøng quan thaáy Bang chuùa Caùi Bang, chöôûng moân phaùi Cöïc Laïc boä maët choã loài choã loõm, ñoám ñen ñoám ñoû, maët ñaày veát seïo, ai troâng cuõng phaûi phaùt khieáp. Tieâu Phong ñaùnh ra ba chieâu ñaåy lui ñöôïc ba tay ñaïi haùn cao thuû hieän thôøi. Loøng haøo khí noåi leân oâng lôùn tieáng noùi: -Ñem röôïu ra ñaây! Moät teân voõ só Khaát Ñan côûi chieác tuùi da lôùn buoäc mieäng treân löng con ngöïa ñaõ bò cheát roài. Gaõ raûo böôùc chaïy laïi, hai tay beâ tuùi röôïu daâng leân. Tieâu Phong ruùt nuùt bì röôïu ra, ñöa cao leân khoûi ñaàu ngöûa coå leân ñôõ röôïu cho chaûy vaøo mieäng, nuoát öøng öïc moät hoài. Bì röôïu naøy ít ra cuõng coù tôùi hai möôi caân. Theá maø oâng uoáng caïn saïch khoâng coøn laáy moät gioït. Buïng oâng hôi phình ra nhöng saéc maët vaãn ngaêm ñen nhö ngöôøi chöa uoáng chuùt röôïu naøo. Quaàn huøng thaáy vaäy nhìn nhau sôï haõi. Tieâu Phong laïi vaãy tay moät caùi. Möôøi baûy teân voõ só Khaát Ñan keùo laïi côûi moät bì röôïu ñöa ñeán cho Tieâu Phong. Tieâu Phong nhìn möôøi taùm teân voõ só noùi: -Vò coâng töû nöôùc Ñaïi Lyù ñaây laø nghóa ñeä. Böõa nay chuùng ta bò haõm trong truøng vi, ít ngöôøi khoâng ñòch laïi soá ñoâng, taát nhieân laø khoâng thoaùt thaân. Vöøa roài oâng cuøng Moä Dung Phuïc ra chieâu, tuy ñaõ chieám ñöôïc thöôïng phong, nhöng ñoái phöông laø ba tay cao thuû, moãi ngöôøi coù moät tuyeät kyõ gheâ hoàn. Neáu caû ba hieäp löïc lieân coâng thì dó nhieân oâng khoâng ñòch noåi. Huoáng chi coøn maáy ngaøn ngöôøi ñang haàm haàm nhìn oâng, thì tình theá nguy ngaäp laïi caøng roõ reät. OÂng naém laáy tay Ñoaøn Döï noùi: -Hieàn ñeä! Hieàn ñeä cuøng ta soáng cheát coù nhau. Thieät khoâng uoång moät phen keát nghóa. Soáng cuõng vaäy maø cheát cuõng theá thoâi. Chuùng ta haõy uoáng moät hoài cho phæ daï. Ñoaøn Döï thaáy Tieâu Phong haøo khí hieân ngang cuõng ñoùn laáy moät bì röôïu noùi: -Phaûi ñoù! Tieåu ñeä cuøng ñaïi ca söôùng aåm moät hoài. 1 Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  2. Luï c Maï c h Thaà n Kieá m Nguyeâ n taù c : Kim Dung Ñoät nhieân trong ñaùm quaàn taêng chuøa Thieáu Laâm, moät nhaø sö aùo xaùm lôùn tieáng noùi: -Ñaïi ca cuøng tam ñeä! Hai vò uoáng röôïu sao khoâng goïi ta? Y chính laø Hö Truùc. Hö Truùc ôû giöõa ñaùm ñoâng thaáy Tieâu Phong xuaát hieän oai phong laãm lieät, traán aùp moïi ngöôøi, quaàn huøng ñeàu tiu nghæu thì trong loøng y khoâng khoûi xoán xang. Y laïi thaáy Ñoaøn Döï nghó tình keát nghóa cam taâm cuøng cheát. Ngaøy y ôû treân nuùi Phieâu Dieãu cuøng Ñoaøn Döï keát nghóa anh em, chaøng cuõng ñaõ ñoïc teân Tieâu Phong caû vaøo lôøi theà. Y nghó raèng: -"Böïc ñaïi tröôïng phu ñaõ noùi moät lôøi, soáng cheát khoâng thay ñoåi." Hö Truùc laïi nghó ñeán luùc cuøng Ñoaøn Döï quaù cheùn say khöôùt roài noåi loøng haøo hieäp khaûng khaùi, khoâng nghó gì ñeán hieåm nguy sinh töû. Luùc baáy giôø thanh quy giôùi luaät y cuõng queân heát. Tieâu Phong chöa töøng gaëp Hö Truùc bao giôø. Ñoät nhieân oâng nghe y keâu teân mình baèng ñaïi ca thì khoâng khoûi söûng soát. Ñoaøn Döï lieàn chaïy laïi naém tay Hö Truùc daãn ñeán tröôùc Tieâu Phong noùi: -Ñaïi ca! Ñaây cuõng laø moät vò ñaõ cuøng vôùi tieåu ñeä keát nghóa. Y xuaát gia phaùp danh laø Hö Truùc luùc hoaøn tuïc keâu baèng Hö Truùc Töû. Luùc hai ngöôøi giao baùi coù ñöa caû teân ñaïi ca vaøo nöõa. Roài chaøng giuïc Hö Truùc: -Nhò ca! Nhò ca baùi kieán ñaïi ca ñi! Hö Truùc lieàn tieán laïi gaàn quyø xuoáng daäp ñaàu noùi: -Ñaïi ca! Tieåu ñeä xin khaáu ñaàu. Tieâu Phong vöøa tuûm tæm cöôøi vì thaáy tính neát hai anh chaøng naøy ngôù ngaån laø luùc cuøng nhau keát nghóa laïi ñem caû teân mình vaøo. Roài oâng laåm baåm: -Mình saép maát maát maïng trong khoaûnh khaéc, tình theá nguy hieåm voâ cuøng! Nhöng nhaø sö naøy cuõng chaúng sôï gian nguy, thaúng thaén tieán laïi thì ñuû bieát y laïi laø keû ñaïi tröôïng phu, troïng nghóa reû mình. Thieät laø moät tay haûo haùn! Tieâu Phong naøy keát nghóa anh em vôùi y thieät chaúng uoång chuùt naøo. Tieâu Phong cuõng quyø xuoáng ñaùp leã noùi: -Hieàn ñeä! Tieâu Phong naøy ñöôïc keát nghóa cuøng hieàn ñeä thaät vui söôùng voâ cuøng! Hai ngöôøi laïy nhau taùm laïy, neân nghóa chi lan tröôùc maët quaàn huøn g thieân haï. Tieâu Phong chöa bieát Hö Truùc laø ngöôøi coù voõ coâng tuyeät ñænh. OÂng thaáy y laø moät nhaø sö vaøo haïng haäu boái ôû chuøa Thieáu Laâm thì töôûng y baûn laõnh taàm thöôøng.Nhöng y laø ngöôøi khaûng khaùi maø baûo y traùnh ñi thì chaúng hoaù ra coi thöôøng y? OÂng caàm moät bì röôïu giô leân noùi: 2 Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  3. Luï c Maï c h Thaà n Kieá m Nguyeâ n taù c : Kim Dung -Nhò vò hieàn ñeä! Möôøi taùm teân voõ só Khaát Ñan naøy ñoái vôùi ta moät daï trung thaønh, tình nhö thuû tuùc. Chuùng ta heát thaûy uoáng cho thoaû thích moät hoài roài môû moät tröôøng ñaïi saùt. Noùi xong oâng môû nuùt bì röôïu uoáng moät hôi, ñoaïn ñöa cho Hö Truùc. Hö Truùc baàu nhieät huyeát nhö soâi leân, baát caàn nguõ giôùi, luïc giôùi, thaát baùt giôùi nhaø Phaät nöõa, naâng bì röôïu leân uoáng moät hôi roài ñöa cho Ñoaøn Döï. Ñoaøn Döï uoáng xong ñi laïi ñöa cho moät teân voõ só Khaát Ñan. Boïn voõ só Khaát Ñan cuõng giô bì röôïu leân uoáng. Hö Truùc nhìn Tieâu Phong noùi: -Ñaïi ca! Tinh Tuù laõo quaùi kia ñaõ haï saùt sö phuï, sö huynh tieåu ñeä. Maáy vò sö thuùc toå laø Huyeàn Naïn, Huyeàn Thoáng cuõng bò cheát veà tay haén. Tieåu ñeä muoán baùo thuø ñaây! Tieâu Phong trong loøng raát laáy laøm kyø noùi: -Nhò ñeä... Roài oâng khoâng noùi theâm nöõa. Hö Truùc ñaõ vung chöôûng phoùng veà phía Ñinh Xuaân Thu. Tieâu Phong thaáy chöôûng phaùp tinh kyø, noäi löïc thaâm haäu thì vöøa kinh haõi vöøa möøng thaàm. OÂng laåm baåm: -Teù ra nhò ñeä baûn laõnh phi thöôøng. Theá maø mình khoâng bieát. OÂng cuõng quaùt leân: -Coi quyeàn cuûa ta ñaây! Roài vung hai quyeàn veo veùo ñaùnh tôùi Moä Dung Phuïc vaø Du Thaûn Chi. Möôøi taùm teân voõ só Khaát Ñan ñaõ hieåu yù chuùa coâng, ñöùng vaây quanh mình Ñoaøn Döï ñeå hoä veä cho chaøng. Du Thaûn Chi vaø Moä Dung Phuïc chia ra chieâu ñeå giaûi khai quyeàn cuûa Tieâu Phong ñaùnh tôùi. Chöôûng phaùp "Thieân Sôn luïc döông chöôûng" cuûa Hö Truùc nhö gioù cuoán maây bay, böùc baùch ñoái phöông moãi luùc moät gaét gao. "Thieân Sôn luïc döông chöôûng" tuy do Thieân Sôn Ñoàng Moã saùng cheá ra, nhöng caên cô vaãn laø moät coâng phu cuûa phaùi Tieâu Dao. Ñinh Xuaân Thu traùnh ñöôïc ba chieâu roài ngaám ngaàm kinh haõi töï hoûi: -Taïi sao gaõ tieåu hoaø thöôïng naøy laïi bieát söû duïng chöôûng phaùp phaùi Tieâu Dao? Töø luùc haén ñoái chöôûng vôùi Du Thaûn Chi bò thua, baây giôø laïi thaáy Hö Truùc thi trieån chöôûng phaùp phaùi Thieân Dieäp, haén khoâng daùm söû duïng ñoäc coâng. Haén raát sôï Hö Truùc duøng ñoäc coâng cao thaâm hôn mình, thì haïi ngöôøi chaúng ñöôïc maø chính mình laïi bò nguy khoán. Ñeán chaát kòch ñoäc thaám vaøo ngöôøi mình thì thaûm hoaï khoâng bieát ñeán ñaâu maø löôøng. 3 Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  4. Luï c Maï c h Thaà n Kieá m Nguyeâ n taù c : Kim Dung Haén nghó vaäy roài ñem chöôûng phaùp baûn moân ra ñoùn tieáp. Haén ñònh buïng: -Ñeå ta xem cho bieát roõ thaèng troïc naøy lai lòch theá naøo roài seõ lieäu cho vöøa. Voõ coâng phaùi Tieâu Dao nheï nhaøng thöa thôùt, khoù maø doø ra ñöôïc tung tích. Ñinh Xuaân Thu vôùi Hö Truùc cuõng laø ñoàng moân. Luùc hai beân giao thuû moät ngöôøi ñaàu toùc baïc phô, moät ngöôøi trai treû, phaûng phaát nhö moät caëp thaàn tieân. Hai ngöôøi vôøn nhau chaúng khaùc böôùm vôøn hoa, chuyeån ñoäng luoân luoân khoâng ngöøng vaø vaãn ra veû ung dung. Voõ coâng phaùi Tieâu Dao thieät ñuùng vôùi caùi nghóa cuûa hai chöõ Tieâu Dao. Quaàn huøng ñöùng baøng quan, haàu heát laø chöa ñöôïc nhìn thaáy voõ coâng phaùi Tieâu Dao, böõa nay xem cuoäc ñaáu ai cuõng caûm thaáy tinh thaàn thö thaùi, nghó buïng: -Hai ngöôøi ra nhöõng chieâu raát ñoäc ñòa nhaèm ñaùnh nhöõng choã nguy hieåm cuûa ñoái phöông. Hieån nhieân laø moät cuoäc tranh ñaáu moät maát, moät coøn, song chieâu thöùc cuûa hoï troâng nhaøn nhaõ vaø coù veû myõ quan töïa hoà nhö ngöôøi nhaûy muùa. Nhöõng chöôûng phaùp vaø chieâu thöùc cöïc kyø traàm troïng maø coi coù veû raát nheï nhaøng, loái ñaùnh raát ung dung. Thaät trong voõ laâm chöa töøng nghe thaáy coâng phu cuûa moân naøo ñöôïc theá naøy vaø khoâng hieåu teân laø gì? Beân kia moät mình Tieâu Phong ñaáu vôùi hai ngöôøi laø Moä Dung Phuïc cuøng Du Thaûn Chi. Möôøi chieâu ñaàu xem chöøng oâng chieám ñöôïc thöôïng phong nhöng veà sau nhöõng chieâu thöùc cuûa Du Thaûn Chi phoùng ra khí laïnh gheâ ngöôøi, khoù loøng ñòch noåi. Ta neân nhôù raèng trong mình Du Thaûn Chi coù chaát baêng taàm kòch ñoäc. Hôn nöõa gaõ laïi luyeän "Dòch Caân Kinh" thaønh ra chính taø hoaø hôïp thuyû hoaû thoâng ñoàng thaønh moät thöù noäi coâng lôïi haïi nhaát thieân haï. Tieâu Phong tuy coù söùc maïnh thieân nhieân nhöng gaëp phaûi coâng phu caû chính laãn taø naøy cuõng khoù maø ñoái phoù ñöôïc. Huoáng chi ngoaøi ra coøn coù voõ coâng cuûa Moä Dung Phuïc so vôùi oâng chaúng hôn keùm nhau laø maáy. Tieâu Phong moät mình ñaáu vôùi hai tay ñaïi cao thuû. Tình theá nguy hieåm so vôùi ngaøy ôû Tuï Hieàn Trang oâng phaûi chieán ñaáu vôùi maáy traêm haûo haùn voõ laâm, töôûng böõa nay coøn nguy hieåm hôn. Nhöng trôøi ñaõ sinh ra con ngöôøi oai voõ, huøng traùng thì ôû vaøo tình theá baát lôïi caøng phaùt huy noäi löïc tieàm taøng. OÂng phoùng ra moät chöôûng trong "Haøng Long thaäp baùt chöôûng" cuûa phaùi döông cöông khieán cho Moä Dung Phuïc cuøng Du Thaûn Chi khoâng tieán laïi gaàn ñöôïc. Nhôø theá maø chaát baêng taàm trong ngöôøi Du Thaûn Chi khoâng thaám ñöôïc vaøo ngöôøi oâng. Nhöng Tieâu Phong phaùt chöôûng nhö vaäy tieâu hao maát noäi löïc khoâng phaûi laø ít. OÂng chæ phoùng ra ñeán hai traêm chieâu maõnh lieät roài nhöõng chöôûng löïc veà sau theá naøo cuõng giaûm suùt. Du Thaûn Chi khoâng coù kinh nghieäm chieán ñaáu laïi khoâng thaáu trieät yeáu quyeát beân trong. Nhöng Moä Dung Phuïc trong taâm laïi saùng suoát. Y bieát raèng neáu cöù theá 4 Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  5. Luï c Maï c h Thaà n Kieá m Nguyeâ n taù c : Kim Dung naøy tieáp tuïc chieán ñaáu thì mình cuøng Vöông Tinh Thieân chæ bò keùm theá trong voøng moät giôø nhöng veà sau oån ñònh roài seõ chieám ñöôïc thöôïng phong. "Baéc Kieàu Phong, Nam Moä Dung". Hai ngöôøi voán noåi tieáng ngang haøng nhau tröôùc maët moïi ngöôøi. Moä Dung Phuïc thaáy mình phaûi nhôø Caùi Bang Bang chuùa Vöông Tinh Thieân giuùp söùc thì duø coù ñaùnh cheát ñöôïc Tieâu Phong, caùi tieáng "Nam Moä Dung" cuõng hieån nhieân khoâng baèng "Baéc Kieàu Phong". Sau y caân nhaéc laïi, roài töï nhuû: -Phuïc quoác laø vieäc lôùn, danh voïng laø chuyeän nhoû. Neáu mình tröø ñöôïc moái ñaïi hoaï cho voõ laâm ôû Trung Nguyeân tröôùc maët caùc vò anh huøng thieân haï thì nhöõng tay haøo kieät nhaø Ñaïi Toáng duø ñaõ quen bieát hay khoâng, cuõng töï nhieân mang ôn ñöùc cuûa mình. Theá thì ngoâi minh chuû voõ laâm chaúng mình naém ñöôïc thì coøn ai vaøo ñaây? Khi ñoù chæ hoâ leân moät tieáng laø coù theå phuïc höng ñöôïc nhaø Ñaïi Yeân. Vaû Kieàu Phong maø cheát roài, thì caùi tieáng "Nam Moä Dung" coù thua keùm "Baéc Kieàu Phong" ñaõ thaønh moät söï kieän buoâng xuoâi roài. Sau y laïi nghó: -Coù ñieàu sau khi gieát ñöôïc Kieàu Phong thì Vöông Tinh Thieân laïi thaønh ñaïi ñòch vôùi mình. Neáu ngoâi minh chuû voõ laâm minh chuû maø bò haén ñoaït maát, mình phaûi nghe theo hieäu leänh haén thì cuõng khoâng oån thoaû. Y tính toaùn nhö vaäy roài luùc ra chieâu vaãn ngaám ngaàm daønh laïi maáy phaàn noäi löïc, tuy ngoaøi maët y vaãn ra veû heát söùc coâng kích. "Haøng Long thaäp baùt chöôûng" cuûa Tieâu Phong quaù nöûa laø Du Thaûn Chi phaûi chòu ñöïng. Moä Dung Phuïc thaân phaùp tinh kyø ngöôøi ngoaøi khoâng ai nhìn roõ ñöôïc. Chæ trong khoaûnh khaéc, ba ngöôøi ñaõ quaàn nhau ñeán dö traêm chieâu. Tieâu Phong duøng nhöõng ñoøn raát kheùo ñeå daãn duï Du Thaûn Chi maéc vaøo troøng. Du Thaûn Chi raát ít kinh nghieäm chieán ñaáu maáy laàn xuyùt bò maát maïng, nhöng nhôø coù Moä Dung Phuïc ñöùng beân lieäu chieàu hoaù giaûi giuùp. Coøn nhöõng chöôûng löïc maõnh lieät phi thöôøng cuûa Tieâu Phong thì Du Thaûn Chi yû mình coù noäi löïc thaâm haäu, thaûn nhieân tieáp laáy. Ñoaøn Döï ñöôïc möôøi taùm voõ só Khaát Ñan baûo veä, chaøng thaáy nhò ca ñang aùp böùc ñoái phöông, roõ raøng chieám ñöôïc thöôïng phong. Coøn ñaïi ca moät mình choïi hai tuy oâng thaàn oai laãm lieät, nhöng moãi chöôûng oâng phoùng ra cuoàng phong rít leân veo veùo laøm cho ñaù chaïy caùt bay thì chaøng e raèng oâng khoâng theå trì thuû ñöôïc laâu daøi. Chaøng töï nghó: -Mình vaãn ngoaøi mieäng noùi cuøng hai vò ca ca chòu ñöïng hoaïn naïn, maø baây giôø ñeán vieäc lai naáp vaøo trong ñaùm ñoâng ñeå ngöôøi ta baûo veä cho, theá thì coøn nghóa khí gì nöõa? Sao goïi laø ñoàng sinh ñoàng töû ñöôïc? Trong ba anh em nhö vaäy chaúng hoaù ra mình laø ñoán maït laém sao? Tuy mình khoâng bieát voõ coâng, nhöng cuõng thi trieån ñöôïc 5 Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  6. Luï c Maï c h Thaà n Kieá m Nguyeâ n taù c : Kim Dung boä phaùp Laêng ba vi boä ngaên ngöøa Moä Dung Phuïc, ñeå ñaïi ca raûnh tay haï gaõ Vöông Bang chuùa maët quyû kia ñi tröôùc, nhö theá coù phaûi hay hôn khoâng? Ñoaøn Döï nghó vaäy, chaøng lieàn laïng ngöôøi ra khoûi voøng vaây cuûa möôøi taùm teân voõ só Khaát Ñan lôùn tieáng hoûi: -Moä Dung coâng töû! Coâng töû ñaõ töï xöng "Baéc Kieàu Phong, Nam Moä Dung" thì neân cuøng ca ca ta laáy moät choïi moät maø tyû ñaáu môùi phaûi. Sao coøn keâu ngöôøi hieäp löïc môùi coù choáng choïi ñöôïc? Duø coâng töû raùng giöõ cho ñöôïc ngang söùc nhöng phaûi hai ngöôøi chaúng hoaù ra cuõng xaáu maët vôùi thieân haï ö? Laïi ñaây! Neáu quaû coâng töû baûn laõnh cao thaâm thì haõy thöû ñaùnh ta moät quyeàn! Chaøng noùi roài laïng ngöôøi ñeán sau löng Moä Dung Phuïc, giô tay ra naém laáy sau gaùy y. Moä Dung Phuïc thaáy thaân phaùp chaøng mau leï phi thöôøng, lieàn xoay laïi ñaùnh truùng vaøo maù Ñoaøn Döï. Ñoaøn Döï ñau quaù chaûy nöôùc maét ra. Nguyeân pheùp Laêng ba vi boä cuûa chaøng tuy raát thaàn dieäu, nhöng chaøng laïi khoâng hieåu moät chuùt voõ hoïc naøo. Boä phaùp xaûo dieäu chæ neân thi trieån luùc bò ngöôøi khaùc ñaùnh tôùi thì khoâng theå naøo ñaùnh truùng ñöôïc. Nhöng noù khoâng coù dieäu duïng ñeå coâng kích ngöôøi. Chieâu traûo cuûa chaøng laø moät ngöôøi khoâng hieåu voõ ngheä, naém laøm sao ñöôïc moät tay voõ coâng tuyeät ñænh laø Coâ Toâ Moä Dung? Chaøng bò ñoái phöông ñaùnh moät chöôûng khoâng bieát neù traùnh neân daäp caû maët muõi ñau ñôùn khoân löôøng. Nhöng Moä Dung Phuïc vöøa chaïm tay vaøo maù Ñoaøn Döï, laäp töùc y caûm thaáy noäi löïc trong mình ñoät nhieân tuoân ra ngoaøi roài maát bieán. Vì baøn tay bò maát ñi moät phaàn noäi löïc, baát giaùc y caûm thaáy teâ nhöùc vaø trong loøng kinh haõi nghó thaàm: -Khoâng hieåu gaõ naøy coù taø thuaät coå quaùi gì maø gioáng nhö "Hoaù coâng ñaïi phaùp" cuûa Ñinh Xuaân Thu? Yeâu thuaät cuûa phaùi Tinh Tuù ñaõ laøm haïi bieát bao nhieâu ngöôøi trong thieân haï. Thaèng loûi naøy cuõng hoïc boïn chuùng, mình khoâng theå khoâng ñeà phoøng ñöôïc. Y lieàn bieán saéc lôùn tieáng maéng: -Gaõ hoï Ñoaøn kia! Ngöôi quy ñaàu vaøo laøm moân haï phaùi Tinh Tuù töï bao giôø? Ñoaøn Döï ñaùp: -Coâng töû noùi caùi gì... Chaøng chöa döùt lôøi, khoâng kòp ñeà phoøng bò Moä Dung Phuïc ñaù moät cöôùc laên ñi troøng troïc. Nguyeân Moä Dung Phuïc töôûng chaøng thi trieån "Hoaù coâng ñaïi phaùp" khoâng daùm ra maët tyû ñaáu, beøn löøa khi chaøng baát yù, laäp töùc ñaù ngaõ. Moä Dung Phuïc khoâng ngôø mình thaéng moät caùch deã daøng, nhaûy xoå laïi chaân traùi ñaïp leân ngöïc Ñoaøn Döï quaùt hoûi: -Ngöôi muoán soáng hay laø muoán cheát? 6 Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  7. Luï c Maï c h Thaà n Kieá m Nguyeâ n taù c : Kim Dung Ñoaøn Döï ngoaûnh ñaàu nhìn thaáy Tieâu Phong ñang cuøng Vöông Tinh Thieân chieán ñaáu kòch lieät thì nghó ngay: -Neáu mình noùi böôùng, taát haén seõ ñaäp cheát mình ngay ñeå raûnh tay ñi giuùp Vöông Tinh Thieân thì baát lôïi cho ñaïi ca. Chi baèng haõy keùo daøi ra moät khaéc laø hôn. Nghó vaäy chaøng lieàn ñaùp: -Cheát coù chi laø thuù? Coøn soáng ôû ñôøi ñeå tyû ñaáu dó nhieân hay hôn. Moä Dung Phuïc khoâng ngôø anh chaøng naøy cheát ñeán gaùy vaãn coøn noùi ngoâng. Y sa saàm neùt maët maéng: -Theá ra ngöôi muoán soáng, vaäy ngöôi daäp ñaàu laïy ta traêm laïy. Y töôûng baét Ñoaøn Döï daäp ñaàu laïy traêm caùi ñeå laøm nhuïc chaøng. Nhöng y laïi nghó raèng neáu buoâng tha chaøng roài thì sau khoù loøng laïi uy hieáp ñöôïc, y lieàn ñoåi gioïng noùi: -Vaäy ngöôi keâu ta moät traêm tieáng gia gia! Ñoaøn Döï cöôøi noùi: -Ngöôi chæ lôùn hôn ta coù vaøi tuoåi maø ñoøi laøm gia gia ta, khoâng sôï cheát yeåu ö? Moä Dung Phuïc phoùng chöôûng ra ñaùnh vaøo meù höõu ñaàu Ñoaøn Döï. Laäp töùc buïi ñaát bay leân. Döôùi ñaát hieän ra moät hoá. Phaùt chöôûng naøy chæ cheäch coù vaøi taác, Ñoaøn Döï suyùt nöõa thì ñaàu oùc naùt. Moä Dung laïi quaùt: -Ngöôi coù chòu goïi ta baèng gia gia khoâng? Ñoaøn Döï neù ñaàu ñi ñeå traùnh caùt buïi. Chaøng lieác maét nhìn thaáy Vöông Ngoïc Yeán ñang ñöùng beân Bao Baát Ñoàng vaø Phong Ba aùc. Caëp maét naøng vaãn ñaêm ñaêm nhìn mình. Ñoaøn Döï nhìn thaáy roõ raøng: Vöông Ngoïc Yeán ñang chuù yù nhìn mình cuøng Moä Dung Phuïc tyû ñaáu. Chaøng chaéc trong buïng naøng ñang nghó lieäu bieåu ca coù gieát ta khoâng? Neáu ta cheát veà tay Moä Dung Phuïc, e raèng Vöông coâ nöông cuõng chaúng laáy gì laøm khoù chòu. Ñoaøn Döï nhìn veû maët Vöông Ngoïc Yeán trong loøng chaùn naûn voâ cuøng, chaøng muoán cheát ngay döôùi tay Moä Dung Phuïc ñeå khoûi bò beänh töông tö daøy voø khieán mình ñau khoå voâ cuøng! Chaøng lieàn hoûi: -Taïi sao ngöôi laïi muoán ta goïi ngöôi moät traêm tieáng gia gia? Moä Dung Phuïc töùc quaù vung chöôûng leân ñaùnh vaøo giöõa maët Ñoaøn Döï. Ñoät nhieân coù tieáng la: -Ñöøng haïi con ta! Vaø moät ngöôøi quaùt leân: -Ñöøng haïi sö phuï ta! 7 Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  8. Luï c Maï c h Thaà n Kieá m Nguyeâ n taù c : Kim Dung Hai ngöôøi tuy thaân phaùp mau leï maø cuõng khoâng kòp ngaên trôû phaùt chöôûng cuûa Moä Dung Phuïc ñaùnh xuoáng Ñoaøn Döï. Song Ñoaøn Chính Thuaàn vaø Nam Haûi Ngaïc Thaàn ñeàu laø nhöõng tay voõ coâng raát cao thaâm. Hai luoàng chöôûng löïc moät tröôùc moät sau chia ra ñaùnh vaøo nhöõng choã yeáu haïi Moä Dung Phuïc. Moä Dung Phuïc neáu khoâng kòp thôøi thu chöôûng löïc veà ñeå töï cöùu thì coù ñaùnh cheát ñöôïc Ñoaøn Döï maø mình cuõng khoâng khoûi bò troïng thöông. Y lieàn thu tay phaûi veà ñeå ñôõ song chöôûng cuûa Ñoaøn Chính Thuaàn ñaùnh tôùi. Tay traùi khoanh moät voøng troøn ôû phía sau löng ñeå hoaù giaûi luoàng kình löïc cuûa Nam Haûi Ngaïc Thaàn ñaùnh tôùi. Ba ngöôøi saùu chöôûng ñoùn ñôõ nhau, ai cuõng kinh haõi vaø ñeàu bieát raèng voõ coâng ñoái phöông ñeàu gheâ gôùm caû. Ñoaøn Chính Thuaàn voäi giaûi cöùu cho Ñoaøn Döï. OÂng giô tay traùi taït ngang ñôõ cho chaøng, coøn ngoùn tay phaûi ñieåm moät chieâu "Nhaát döông chæ". Chieâu thöùc naøy kyø dieäu, noäi löïc laïi huøng hoàn. Vöông Ngoïc Yeán voäi la leân: -Ñoù laø chieâu Nhaát döông chæ cuûa hoï Ñoaøn nöôùc Ñaïi Lyù, bieåu ca khoâng neân khinh ñòch. Nam Haûi Ngaïc Thaàn, mieäng oang oaùc la leân raát lôùn: -Meï kieáp! Duø haén chaúng ra gì cuõng laø sö phuï Nhaïc laõo nhò. Mi ñaùnh sö phuï Nhaïc laõo nhò thì coù khaùc gì ñaùnh chính vaøo Nhaïc laõo nhò. Neáu ta ñeå sö phuï tham soáng sôï cheát maø goïi mi moät tieáng baèng gia gia thì Nhaïc laõo nhò naøy coøn laøm gì ñöôïc nöõa ö? Vì nhö vaäy thì ta phaûi keâu mi baèng gì? Chaúng leõ mi laø thaùi thöôïng tam ñaïi Nhaïc laõo nhò vaøo haøng chaùu thì ra mi khinh ta quaù laém! Böõa nay ta quyeát aên thua vôùi mi. Laõo vöøa chöûi maéng la où, vöøa giô caëp Ngaïc chuyû tieãn leân moãi tay moät caây boå xuoáng Moä Dung Phuïc lia lòa. Nguyeân Nam Haûi Ngaïc Thaàn bình sinh coù tính hieáu thaéng, khoâng muoán ngöôøi ta lieät mình vaøo haïng thaáp keùm. Trong Töù ñaïi aùc, laõo laø Nhaïc laõo tam maø vaãn tranh giaønh ngoâi thöù vôùi Dieäp Nhò Nöông, cöù töï xöng laø Nhaïc laõo nhò, muoán ñaåy Dieäp Nhò Nöông xuoáng haøng thöù ba. Baây giôø neáu Ñoaøn Döï keâu Moä Dung Phuïc moät tieáng "gia gia" thì Nam Haûi Ngaïc Thaàn ñöùng vaøo haïng toân töû y. Nhö vaäy thì thaø raèng laõo chòu ñaàu rôi maùu chaûy coøn hôn, quyeát khoâng laøm toân töû Moä Dung Phuïc. Moä Dung Phuïc chaúng hieåu laõo maéng nhieác gì maø om soøm leân. Chaân phaûi y vaãn ñeø chaët leân ngöïc Ñoaøn Döï, coøn hai tay chia ra ñoái ñòch vôùi hai ngöôøi. Hai beân qua laïi hôn chuïc chieâu, Moä Dung Phuïc bieát raèng Nam Haûi Ngaïc Thaàn tuy coù moùn binh khí lôïi haïi nhöng coøn deã choáng ñôõ. Song veà phía Ñoaøn Chính Thuaàn thi trieån moân Nhaát döông chæ thì y khoâng daùm coi thöôøng. Vì theá maø y ñeå yù 8 Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  9. Luï c Maï c h Thaà n Kieá m Nguyeâ n taù c : Kim Dung ñeán Ñoaøn Chính Thuaàn nhieàu hôn. Coøn ñoái vôùi Nam Haûi Ngaïc Thaàn, nhöõng chieâu ngaïc chuyû tieãn thì y hoaù giaûi ñöôïc deã daøng. Duø trong luùc hoang mang, thænh thoaûng Moä Dung Phuïc vaãn ñaùnh ra moät vaøi chieâu khieán cho Nam Haûi Ngaïc Thaàn phaûi nhaûy traùnh ra xa ñeán vaøi tröôïng. Ñoaøn Döï bò Moä Dung Phuïc ñaïp chaân leân ngöïc, chaøng coá daõy duïa ñeå boø daäy nhöng khoâng theå ñöôïc. Ñoaøn Chính Thuaàn thaáy caäu con bò kieàm cheá, oâng raát hoang mang vì nghó raèng Moä Dung Phuïc chæ ñaïp maïnh hôn moät chuùt laø chaøng seõ bò vôõ ngöïc, thoå huyeát maø cheát. OÂng nhaän thaáy ñöùng tröôùc moät tình theá caàn phaûi ñaùnh leï môùi coù lôïi vaø coù cô hoäi cöùu thoaùt ñöôïc Ñoaøn Döï ra khoûi caûnh töôïng hieåm ngheøo. OÂng lieàn thi trieån moân Nhaát döông chæ ñeán toác ñoä kình löïc rít leân veo veùo! Baát thình lình coù moät thanh aâm khem kheùp nhö tieáng vòt ñöïc vang leân: -Pheùp Nhaát döông chæ cuûa hoï Ñoaøn nöôùc Ñaïi Lyù khí töôïng oai nghieâm, phaûi xöû noù moät caùch ung dung thì trong caùi uy maõnh vaãn khoâng maát phong ñoä cuûa ñaáng vöông giaû. Ngöôi ra chieâu tôùi taáp, hoãn loaïn nhö vaäy, thì khoâng khaùc gì chieâu thöùc cuûa moät teân ñeä töû haïng beùt Caùi Bang? Coøn chi laø uy danh Nhaát döông chæ? Ha! Ha! Phaûi chaêng hoï Ñoaøn nöôùc Ñaïi Lyù ñaõ ñeán ngaøy xuoáng doác, khoâng coøn gì laø theå dieän treân choán giang hoà nöõa? Ñoaøn Chính Thuaàn vöøa nghe ñaõ bieát ngay laø thanh aâm cuûa Ñoaøn Dieân Khaùnh moät keû ñaïi thuø trong hoï Ñoaøn. Laõo aùc nhaân noùi vaäy laø ñuùng nhöng ñöùa con yeâu quyù laâm naïn thì Ñoaøn Chính Thuaàn coøn ñaâu maø nghó ñeán phong ñoä vôùi khí löôïng? Ñoaøn Chính Thuaàn phoùng Nhaát döông chæ ra moãi luùc moät traàm troïng hôn. Nhöng nhö vaäy laøm maát choã hay cuûa pheùp Nhaát döông chæ laø vöøa uy maõnh vöøa khoan hoàng roài sau bieán thaønh thaâm ñoäc thì noù thöøa maø traàm troïng laïi khoâng ñuû. Ñoät nhieân moät chæ ñieåm ra. Moä Dung Phuïc traùnh khoûi laïi ñieåm truùng vaøo vai Nam Haûi Ngaïc Thaàn. Nam Haûi Ngaïc Thaàn vöøa ñau vöøa giaän, ngoaùc mieäng ra chöûi maéng: -Meï kieáp!... Choaûng moät tieáng! Caây ngaïc chuyû tieãn rôùt xuoáng ñaát, laïi ñaäp vaøo goùt chaân. Nam Haûi Ngaïc Thaàn ñau ñieáng ngöôøi, toan chöûi bôùi naëng lôøi hôn nhöng laõo laïi nghó: -Y laø gia gia cuûa sö phuï mình, neáu mình thoaù maï y thì khoâng khoûi mang tieáng laø mình ñaûo ngöôïc luaân thöôøng. Laõo naøy chæ gieát ñi thì ñöôïc chöù khoâng ñöôïc thoaù maï. Sau naøy neáu coù ñöôïc cô hoäi thì mình hôùt ñaàu laõo ñi laø xong. Laõo nghó theá roài chæ thoát ra coù hai tieáng ñoät nhieân ruït löôõi laïi khoâng thoaù maï nöõa. oOo 9 Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2