Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 115

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

86
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 115', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 115

  1. Luï c Maï c h Thaà n Kieá m Nguyeâ n taù c : Kim Dung HOÀ I THÖÙ 115 LUÏ C MAÏ C H THAÀ N KIEÁ M ÑAÛ BAÏ I MOÄ DUNG PHUÏ C Giöõa luùc aáy Moä Dung Phuïc thöøa cô hoäi Ñoaøn Chính Thuaàn ra chieâu ñaû thöông ngöôøi giuùp oâng, taâm thaàn oâng bò phaân chia y lieàn chóa ngoùn tay giöõa beân traùi ra ñieåm nhanh nhö chôùp vaøo huyeät "Trung Ñænh" tröôùc ngöïc oâng. Huyeät "Trung Ñænh" ôû phía döôùi huyeät "Ñôn Trung", caùch moät taác saùu phaân. Huyeät "Ñôn Trung" tuï hoäi moïi luoàng chaân khí trong ngöôøi. Thaät laø moät choã raát xung yeáu. Ngöôøi bò ñieåm truùng laäp töùc ngheït thôû. Caùc kinh maïch ngöøng chaïy. Moä Dung Phuïc bieát baûn laõnh ñoái phöông cuõng thuoäc vaøo haïng cao thaâm khoân löôøng. Y töôûng luùc khoâng kòp ñeà phoøng, taát huyeät "Ñôn Trung" bò ñieåm truùng, nhöng khoâng ngôø laïi ñieåm treäc h ñi moät chuùt. Tuy nhieân Ñoaøn Chính Thuaàn cuõng caûm thaáy tröôùc ngöïc raát ñau ñôùn, hôi thôû khoù khaên. Vöông Ngoïc Yeán thaáy Moä Dung Phuïc ra chieâu raát cao minh naøng voã tay reo hoø: -Bieåu ca ra chieâu "Daï xoa thaùm haûi" kyø tuyeät! Nguyeân chieâu naøy coù ñieåm truùng vaøo huyeät "Ñôn Trung" hay huyeät "Khí Haûi" cuûa ñoái phöông môùi ñaùng goïi laø "daï xoa thaùm haûi". Nhöng Vöông Ngoïc Yeán ñoái vôùi voõ coâng cuûa yù trung nhaân chaúng khoûi coù yù thieân leäch moät chuùt. Neân tuy chieâu nay coøn cheäch moät taác saùu phaân, naøng cuõng haøm hoà goïi noù laø "Daï xoa thaùm haûi" ñeå khuyeán khích loøng hieáu thaéng cuûa Moä Dung Phuïc. Moä Dung Phuïc töï bieát chieâu chæ cuûa mình chöa ñieåm truùng vaøo huyeät troïng yeáu cuûa ñoái phöông. Y laäp töùc boài theâm moät chieâu, vung tay phaûi ra ñaâm vaøo ngöïc Ñoaøn Chính Thuaàn. Ñoaøn Chính Thuaàn meät chöa kòp thôû hôi, khoâng coøn söùc ñeå maø choáng choïi neân bò Moä Dung Phuïc phoùng chöôûng maõnh lieät ñaùnh tôùi, mieäng oâng phoït maùu töôi ra. Nhöng taám loøng tha thieát vì con khoâng chòu lui ra, oâng voäi vaän khí ñieàu döôõng thì chieâu thöù hai cuûa Moä Dung Phuïc laïi ñaùnh tôùi. Ñoaøn Döï ñang bò chaân Moä Dung Phuïc daãm len, ñoät nhieân chaøng thaáy phuï thaân thoå huyeát maø ñoái phöông laïi phoùng chöôûng thöù hai ra. Phuï töû tình thaâm, laäp töùc chaøng vung moät ngoùn tay leân la lôùn: -Ngöôi daùm ñaùnh gia gia ta ö? Giöõa luùc tình traïng caáp baùch, noäi löïc cuûa chaøng ñoät nhieân theo ngoùn tay troû ra ngoaøi, chính laø chieâu "Thöông döông kieám" trong pheùp Luïc Maïch Thaàn Kieám. "Veùo" moät tieáng vang leân! 1 Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  2. Luï c Maï c h Thaà n Kieá m Nguyeâ n taù c : Kim Dung Tay aùo cuûa Moä Dung Phuïc bò luoàng kieám khí voâ hình caét ñöùt. Tieáp theo luoàng kieám khí laïi ñuïng vaøo chöôûng löïc cuûa Moä Dung Phuïc. Moä Dung Phuïc caûm thaáy caùnh tay teâ nhöùc thì giaät mình kinh haõi, voäi luøi laïi phía sau. Ñoaøn Döï ñöôïc töï do loàm coàm trôû mình ñöùng daäy. Ngoùn tay uùt beân traùi cuûa chaøng phoùng ra chieâu "Thieáu traïch kieám" nhaèm ñaâm vaøo ñoái phöông. Moä Dung Phuïc khoâng daùm chaàn chôø, vung tay aùo leân nghinh ñòch. “Veùo, veùo"! Tay aùo beân traùi Moä Dung Phuïc cuõng bò caét ñöùt moät maûnh lôùn nöõa. Ñaëng Baùch Xuyeân thaáy vaäy voäi la leân: -Coâng töû phaûi caån thaän! Ñoù laø voâ hình kieám khí! Mình cuõng phaûi duøng binh khí môùi ñöôïc. Gaõ noùi xong ruùt kieám ra khoûi voû, xoay chuoâi laïi roài lieäng ñeán cho Moä Dung Phuïc. Ñoaøn Döï, töø luùc nghe Vöông Ngoïc Yeán lôùn tieáng reo hoø khen ngôïi Moä Dung Phuïc ñaùnh ngaõ phuï thaân mình thì trong loøng ñau ñôùn voâ cuøng. Noäi löïc chaøng do ñoù maø phaùt ra cuoàn cuoän. Cuøng moät luùc chaøng phoùng ra ñuû saùu chieâu: "Thieáu Thöông", "Thöông Döông", "Trung Xung", "Quan Xung" vaø "Thieáu Traïch". Luïc Maïch Thaàn Kieám tung hoaønh nhaûy muùa, nghó sao ñuùng vaäy nhö coù quyû thaàn giuùp söùc. Moä Dung Phuïc ñoùn ñöôïc thanh kieám caàm tay roài, tinh thaàn phaán khôûi. Moä Dung Phuïc ñaõ coù kieám gia truyeàn, ra chieâu lieân mieân baát tuyeät, töïa hoà nöôùc chaûy maây troâi. Môùi trong nhaùy maét, toaøn thaân y bao phuû moät luoàng kieám quang daày ñaëc, moät gioït nöôùc cuõng khoâng theå naøo vaøo ñöôïc. Nhaân só voõ laâm chæ nghe tieáng Coâ Toâ Moä Dung voõ coâng uyeân baùc. Bao nhieâu coâng phu cuûa caùc moân phaùi nhaø naøy ñeàu bieát qua caû. Baây giôø moïi ngöôøi ñöôïc nhìn thaáy kieám phaùp tinh dieäu voâ cuøng, ai cuõng ngaån ngöôøi ra. Nhöng duø cho kieám phaùp Moä Dung Phuïc coù tinh dieäu, lôïi haïi ñeán ñaâu, cuõng khoâng theå tôùi gaàn Ñoaøn Döï trong voøng moät tröôïng ñöôïc. Ñoaøn Döï vung tay ra, naøo ñieåm, naøo ñaâm, böùc baùch Moä Dung Phuïc heát nhaûy tung leân laïi naèm raïp xuoáng, traùnh Ñoâng neù Taây. Baát thình lình, moät tieáng "choang" vang leân. Thanh tröôøng kieám trong tay Moä Dung Phuïc bò gaõy vuïn ra laøm hai ba maûnh, bay tung leân khoâng. AÙnh taø döông chieáu vaøo, baïch quang laáp loaùng caû ñaáu tröôøng. Moä Dung Phuïc bò voâ hình kieám khí cuûa Ñoaøn Döï chaët gaõy thanh baûo kieám trong tay mình thì kinh haõi voâ cuøng, nhöng y khoâng roái loaïn hoang mang.Y lieàn vung chöôûng ñaùnh ra khieán cho hai ba chuïc maûnh kieám gaõy naùt tan ra rôùt xuoáng nhö traän möa aùm khí nhaèm baén tôùi Ñoaøn Döï. 2 Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  3. Luï c Maï c h Thaà n Kieá m Nguyeâ n taù c : Kim Dung Ñoaøn Döï kinh hoaûng la leân moät tieáng: -UÙi chao! Roài naèm phuïc xuoáng ñaát. Neân bieát raèng Ñoaøn Döï chaúng hieåu gì veà voõ coâng cô baûn thì duø ñoái phöông coù phoùng aùm khí laïi chaøng cuõng chaúng bieát ñöôøng maø traùnh. Maét chaøng thaáy hai ba chuïc mieáng kieám gaõy baén tôùi lieàn chaân tay cuoáng quít khoâng bieát laøm theá naøo. Coâng phu Luïc maïch thaàn kieám tuy cöïc kyø lôïi haïi, nhöng chaøng nghó bieát ñaùnh vaøo moät choã, khoâng hieåu caùch choáng laïi laøn möa aùm khí. Ñoaøn Döï lieàn naèm xuoáng ñaát, maáy chuïc maûnh aùm khí bay löôùt treân ñaàu chaøng. Nhöng laø moät tay cao thuû tyû voõ nhö chaøng maø phuïc xuoáng töïa nhö choù lieám phaân thì thieät laø khoù coi. Moä Dung Phuïc tuy bò gaõy maát thanh tröôøng kieám, nhöng phaûn baïi thaønh thaéng. Y vaãn ra veû khoan thai nhaøn nhaõ, neùt maët coù quang vinh hôn Ñoaøn Döï nhieàu. Phong Ba aùc keâu leân: -Coâng töû! Ñoùn laáy thanh ñao naøy. Gaõ caàm thanh ñôn ñao lieäng laïi cho Moä Dung Phuïc. Moä Dung Phuïc giô tay ra ñoùn ñöôïc thanh ñao. Y thaáy Ñoaøn Döï loàm coàm ñöùng leân thì baät cöôøi noùi: -Chieâu "aùc caåu ngaät xí" cuûa Ñoaøn huynh coù phaûi chaêng laø tuyeät kyõ gia truyeàn cuûa hoï Ñoaøn nöôùc Ñaïi Lyù? Ñoaøn Döï thoän maët ra ñaùp: -Khoâng phaûi! Roài chaøng vung tay phoùng chieâu "Thieáu xung kieám" ñaâm tôùi, kieám khí phaùt ra "veo veùo". Moä Dung Phuïc lieàn muùa ñao choáng laïi. Chôït y ra chieâu "Nguõ hoå ñoaïn moân ñao", chôït laïi ra chieâu "Baùt quaùi ñao phaùp". Roài ñoåi sang chieâu "Luïc hôïp ñao". Môùi trong khoaûnh khaéc maø Moä Dung Phuïc ñaõ thi trieån ñeán taùm, chín thöù ñao phaùp, döôøng nhö caùc moân ñao phaùp trong thieân haï ñöôïc y tieáp tuïc ñöa ra caû, maø chieâu thöùc naøo cuõng tinh vi khieán cho nhöõng nhaø xöû ñao noåi tieáng ñöùng baøng quan ñeàu phaûi thaùn phuïc. Nhöng duø y ñao phaùp tinh thaâm kyõ tuyeät vaãn khoâng coù caùch naøo tieán laïi gaàn beân Ñoaøn Döï ñöôïc. Ñoaøn Döï ra chieâu "Thieáu xung kieám" voøng qua meù taû. Moä Dung Phuïc giô ñao leân ñôõ ñaùnh choang moät tieáng. Thanh ñôn ñao laïi bò gaõy. Coâng Daõ Caøn voäi lieäng caëp phaùn quan buùt cho Moä Dung Phuïc. Moä Dung Phuïc lieäng thanh ñao gaõy ñi, ñoùn laáy phaùn quan buùt, vung buùt leân ñieåm huyeät, ñaàu buùt nhoïn, kình löïc voït ra nhöõng tieáng "veo veùo" kinh ngöôøi. 3 Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  4. Luï c Maï c h Thaà n Kieá m Nguyeâ n taù c : Kim Dung Ñoaøn Döï trong loøng phaán khôûi. Sau khi qua laïi dö traêm chieâu, loøng chaøng ñaõ bôùt khieáp sôï. Chaøng nghó raèng: -Baù phuï mình cuøng Khoâ Vinh ñaïi sö taïi chuøa Thieân Long ñaõ truyeàn cho mình noäi coâng taâm phaùp ñeå minh trieån Luïc maïch thaàn kieám daàn daàn ñi ñeán choã thoâng thaïo. Boãng nghe Tieâu Phong leân tieáng: -Tam ñeä! Tam ñeä chöa söû duïng Luïc maïch thaàn kieám thuaàn thuïc maø ñoàng thôøi phaùt huy ñöôïc caû saùu thöù, nhöõng luùc luaân löu coøn coù choã hôû, ñeå ñoái phöông neù traùnh ñöôïc. Baây giôø tam ñeä thöû chuyeân duøng moät thöù kieám khí xem sao. Ñoaøn Döï ñaùp: -Ña taï ñaïi ca coù loøng chæ ñieåm. Chaøng lieác maét nhìn sang Tieâu Phong thoõng tay ñöùng moät beân coi boä nhaøn nhaõ maø Vöông Tinh Thieân ñaõ naèm laên döôùi ñaát lôùn tieáng reân la. Hai chaân gaõ bò gaõy caû roài. Nguyeân luùc Ñoaøn Döï cuøng Moä Dung Phuïc tyû ñaáu, Tieâu Phong ñaùnh moät mình Du Thaûn Chi. Moãi khi chöôûng hai beân tieáp nhau, oâng caûm thaáy khí laïnh caêm caêm, thaáu vaøo thaân theå. May maø Tieâu Phong noäi löïc huøng haäu voâ cuøng. OÂng chæ vaän khí moät caùi laø thuùc ñaåy ñöôïc khí aâm haøn ra. Hai beân tieáp tuïc tyû ñaáu. Tuy chöôûng phaùp cuûa Tieâu Phong chieám nhieàu tieän nghi hôn ñoái phöông nhöng phaûi chia moät phaàn noäi löïc ra hoaù giaûi haøn ñoäc, oâng coøn sôï khí haøn ñoäc ra nhieàu nöõa thì khoâng chòu noåi. OÂng lieàn tuyø cô öùng bieán moät caùch mau leï, phoùng chöôûng ñaùnh maõnh lieät nhö gioù taáp, möa sa. OÂng thöøa luùc Du Thaûn Chi vung chöôûng ñem toaøn löïc ra choáng ñôõ, ñoät nhieân phoùng chaân ñaù queùt ngang moät caùi. Du Thaûn Chi sôû tröôøng veà chaát haøn ñoäc cuûa baêng taèm vaø veà noäi coâng luyeän trong Dòch caân kinh, nhöng quyeàn cöôùc laïi hoaøn toaøn hoïc ôû A Töû maø ra thì so vôùi oâng chaúng thaám vaøo ñaâu. Ngay chính Ñinh Xuaân Thu coù tieáp chieán vôùi Tieâu Phong cuõng coøn keùm xa veà quyeàn cöôùc, huoáng chi A Töû môùi hoïc ñöôïc cuûa laõo vaøi chieâu bình thöôøng. Du Thaûn Chi thaùy chaân bò ñau ñieáng ngöôøi maø beân trong coù tieáng laïo saïo thì bieát laø xöông ñuøi mình ñaõ bò Tieâu Phong ñaù gaõy. Gaõ khoâng ñöùng vöõng ñöôïc, ngaõ laên ra ñaát, naèm reân la om soøm. Tieâu Phong lôùn tieáng la: -Tröôùc nay Caùi Bang haønh ñoäng laáy nhaân hieäp laøm ñaàu, ngöôi ñaõ laøm ñeán chuùa teå moät bang sao laïi daùm hoaø mình vôùi boïn yeâu quaùi phaùi Tinh Tuù? Theá laø ngöôi ñaõ laøm nhô danh nghóa hieäp maáy traêm naêm cuûa Caùi Bang! 4 Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  5. Luï c Maï c h Thaà n Kieá m Nguyeâ n taù c : Kim Dung Sôû dó Du Thaûn Chi ñöôïc laøm Bang chuùa Caùi Bang laø hoaøn toaøn troâng vaøo voõ coâng hôn ngöôøi. Coøn veà kieán thöùc, phong ñoä thì gaõ khoâng ñuû ñeå cho bang chuùng khaâm phuïc. Huoáng chi coøn ñeo maët naï ra veû thaàn bí, daáu ñaàu hôû ñuoâi vaø moïi vieäc nhaát thieát ñeàu do A Töû cuøng Toaøn Quaùn Thanh ñieàu khieån thì dó nhieân bang chuùng khoâng öa. Hoâm aáy gaõ daäp ñaàu laïy Ñinh Xuaân Thu nhö teá sao tröôùc maët bang chuùng vaø quaàn huøng, chòu khuaát thaân laøm moân haï phaùi Tinh Tuù, ñoù laø nhuïc lôùn cho Caùi Bang neân bang chuùng khoâng coi gaõ laø bang chuùa nöõa, neân bang chuùng thaáy Tieâu Phong ñaùnh gaõy chaân Du Thaûn Chi laáy laøm möøng thaàm, chaúng moät ai ra giuùp söùc. Boïn Toaøn Quaùn Thanh duø muoán lieàu cheát cöùu vieän, nhöng thaáy Tieâu Phong laãm lieät neân co ñaàu, ruït coå laïi, chaúng moät teân naøo daùm xoâng ra chòu cheát. Tieâu Phong haï ñöôïc Du Thaûn Chi roài thaáy Hö Truùc cuøng Ñinh Xuaân Thu coøn ñang tyû ñaáu vaø Hö Truùc coù theá hôn. OÂng thaáy beân naøy Ñoaøn Döï ñang thi trieån Luïc maïch thaàn kieám ñeå ñaáu vôùi Moä Dung Phuïc, coù luùc tinh dieäu nhöng coù luùc laïi vuïng veà ñeán cöïc ñieåm, thaønh ra raát nhieàu cô hoäi coù theå thuû thaéng maø chaøng ñeàu boû lôõ maát. OÂng nghó thaàm: -Neáu khoâng phaùt kieám haï tröôùc ñòch thuû thì e raèng tam ñeä seõ bò haïi veà tay Moä Dung Phuïc neân phaûi chæ ñieåm cho chaøng. Ñoaøn Döï ngaång ñaàu ngoù sang beân thaáy Tieâu Phong, phaân taâm moät chuùt chieâu thöùc Luïc maïch thaàn kieám coù choã sô hôû. Moä Dung Phuïc laø tay cô bieán voâ cuøng! Tay phaûi y nhaèm phoùng buùt vaøo ngöïc Ñoaøn Döï nhö saép xuyeân qua ngöïc chaøng. Ñoaøn Döï thaáy phaùn quan buùt phoùng tôùi maõnh lieät baát giaùc sôï haõi, chaân tay luoáng cuoáng mieäng la: -Ñaïi ca, ñaïi ca!... Tieâu Phong phaùt chieâu "Kieán long taïi ñieàn" ñaùnh xeùo vaøo moät beân hoâng Moä Dung Phuïc. "Kieán long taïi ñieàn" laø chieâu theá cöông maõnh nhaát trong "Haøng Long thaäp baùt chöôûng". Caây phaùn quan buùt bò chöôûng phong ñaåy maïnh, voøng qua phía sau Ñoaøn Döï roài quay laïi ñaâm tôùi Moä Dung Phuïc. Chính Tieâu Phong cuõng phaûi ngaïc nhieân veà tình traïng naøy. OÂng chæ mong ñem chöôûng löïc ñaåy phaùn quan buùt sang höôùng khaùc ñeå giaûi nguy cho Ñoaøn Döï, oâng khoâng ngôø maáy naêm nay chöôûng löïc oâng ñaõ tieán trieån ñeán möùc ñoä ñoù. Söùc maïnh cuûa chöôûng löïc phaùt ra laøm cho caây phaùn quan buùt ñuùc baèng gang theùp phaûi cong ñi maø laïi chuyeån höôùng ñaâm veà ñoái phöông. 5 Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  6. Luï c Maï c h Thaà n Kieá m Nguyeâ n taù c : Kim Dung Ñoù laø moät söï ngaãu nhieân, song quaàn huøng ñöùng baøng quan khoâng khoûi khieáp sôï, maét trôïn ngöôïc leân, mieäng haù hoác ra. Phaïm Hoa lôùn tieáng la: -Gaäy oâng laïi ñaäp löng oâng. Moä Dung Phuïc tay phaûi vung caây buùt leân ñeå gaït caây buùt kia ñi nghe ñaùnh choang moät tieáng. Hai caây buùt chaïm vaøo nhau khieán cho Moä Dung Phuïc phaûi teâ tay. Y laåm baåm: -Chöôûng löïc cha naøy gheâ thaät. Moä Dung Phuïc khoâng ñeå cho caây buùt ñaõ bò cong veo rôùt xuoáng ñaát. Tay traùi y naém laáy, vung leân nhö moùc caâu. Quaàn huøng ñaõ gheâ cho chöôûng löïc cuûa hoï Tieâu laïi thaáy caùch öùng bieán cuûa Moä Dung Phuïc voâ cuøng tuyeät dieäu veà pheùp söû caâu. Moïi ngöôøi baát giaùc lôùn tieáng hoan hoâ vaø ñeàu nhaän thaáy nhöõng baäc kyø taøi hieän thôøi ñöông ñem toaøn löïc ra ñeå tranh phong, khieán hoï ñöôïc môû roäng taàm maét vaø khoâng uoång moät phen leân nuùi Thieáu Thaát. Ñoaøn Döï vöøa traùnh thoaùt chieâu buùt khoûi ñaâm vaøo ngöïc, chaøng ñònh thaàn laïi, giô ngoùn tay veà phía tröôùc söû chieâu "Thieáu thöông kieám" trong pheùp Luïc maïch thaàn kieám. "Thieáu thöông kieám" uy löïc voâ cuøng huøng vó. Moãi chieâu phoùng ra coù theå ñaù vôõ tan bia, theá maïnh nhö trôøi ñoå möa to gioù lôùn. Moä Dung Phuïc daàn daàn ñi ñeán choã khoâng choáng noåi Ñoaøn Döï ñöôïc. Tieâu Phong chæ baûo chaøng chuyeân söû moät boä chieâu "Thieáu thöông kieám" quaû nhieân kieám phaùp cöïc kyø nghieâm caån khoâng coù choã sô hôû nöõa. Nguyeân kieám thuaät Luïc maïch thaàn kieám coù saùu ñöôøng kieám luaân löu söû duïng, neân so vôùi pheùp ñaùnh ñoäc kieám thì noù roäng lôùn hôn nhieàu. Nhöng Ñoaøn Döï khoâng thoâng thaïo yeáu quyeát, chaøng söû moät kieám deã daøng hôn. Môùi qua laïi möôøi chieâu maø Moä Dung Phuïc ñaõ toaùt moà hoâi traùn, luøi daàn veà ñeán goác caây hoeø. Y töïa vaøo caây ñeå choáng choïi vôùi Ñoaøn Döï. Ñoaøn Döï söû toaøn boä "Thieáu döông kieám phaùp" xong, co ngoùn tay caùi laïi, chìa ngoùn tay troû ra, bieán sang "Thöông döông kieám phaùp". Keå ra "Thöông döông kieám" khoâng maõnh lieät baèng "Thieáu döông kieám", nhöng veà phaàn linh hoaït mau leï thì noù laïi hôn nhieàu. Chieâu naøy söû baèng ngoùn troû, lieân tieáp phoùng ra vun vuùt. Neân bieát raèng söû duïng kieám thuaät laø nhôø coå tay linh hoaït. Nhöng phoùng kieám ra, thu kieám veà duø mau leï ñeán ñaâu maø ñöùng caùch nhau maáy thöôùc, so vôùi kieám khí voâ hình cuûa ngoùn tay troû ñieåm ra trong phaïm vi vaøi taác cuõng coøn keùm xa. Huoáng chi 6 Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  7. Luï c Maï c h Thaà n Kieá m Nguyeâ n taù c : Kim Dung Moä Dung Phuïc ñaõ bò Ñoaøn Döï böùc baùch phaûi lui laïi ñeán hôn tröôïng, khoâng coøn caùch naøo traû ñoøn ñöôïc. Giaû tyû Ñoaøn Döï cuøng Moä Dung Phuïc choïi nhau töøng chieâu moät thì quyeát nhieân chaøng khoâng phaûi laø ñoái thuû cuûa y. Chæ moät chieâu laø chaøng ñaõ maát maïng roài. Hieän giôø, chaøng thi trieån "Thöông döông kieám phaùp" chæ coù coâng maø khoâng caàn thuû thì dó nhieân chaøng chieám ñöôïc tieän nghi. Vöông Ngoïc Yeán thaáy bieåu ca mình laâm vaøo tình traïng nguy ngaäp thì trong loøng noùng naûy voâ cuøng. Tuy naøng thuoäc heát caùc chieâu thöùc voõ coâng caùc nhaø vaø caùc moân phaùi khaép thieân haï, nhöng veà Luïc maïch thaàn kieám thì naøng laïi khoâng bieát moät tyù gì, neân khoâng coù caùch naøo chæ ñieåm cho Moä Dung Phuïc ñöôïc. Tuy naøng raát ñoãi hoang mang maø khoâng bieát laøm theá naøo. Tieâu Phong thaáy Ñoaøn Döï phaùt huy voâ hình kieám moãi luùc moät linh hoaït theâm thì oâng vöøa ñöôïc an uûi vöøa khaâm phuïc Ñoaøn Döï. Boãng oâng söïc nhôù tôùi A Chaâu lieàn laåm baåm: -Ngaøy tröôùc, sôû dó A Chaâu cam chòu cheát thay cho phuï thaân naøng vì naøng sôï mình gieát oâng ta thì hoï Ñoaøn nöôùc Ñaïi Lyù seõ tìm ñeán mình ñeå baùo thuø. Naøng raát sôï mình khoâng ñòch noåi pheùp Luïc maïch thaàn kieám cuûa nhaø naøy. Nay xem kieám phaùp cuûa nhò ñeä thaàn dieäu nhö vaäy. Giaû tyû mình ñöùn g vaøo ñòa vò Moä Dung Phuïc thì cuõng khoù loøng ñòch noåi. A Chaâu hy sinh tính maïng ñeå cöùu soáng mình. Mình... laø moät teân voõ phu ngöôøi Khaát Ñan, thaät khoâng xöùng ñaùng ñoùn nhaän thaâm aân cuûa naøng. Baát thình lình, töø goùc Taây Nam coù maáy traêm ñaøn baø con gaùi ñoàng thanh la leân: -Tinh Tuù laõo quaùi! Sao ngöôi daùm ñoäng thuû cuøng giaùo chuû cung Linh Thöùu treân nuùi Phieâu Dieãu chuùng ta? Mau mau quyø xuoáng daäp ñaàu laïy ñi! Tieâu Phong ngoaûnh ñaàu nhìn thì thaáy toaøn ñaøn baø giaø coù, treû coù, chia thaønh taùm ñoäi, moãi ñoäi maët moät thöù y phuïc khaùc maøu saéc troâng raát röïc rôõ. Ngoaøi taùm ñoäi ñaøn baø coøn coù tôùi hôn traêm haøo khaùch giang hoà, caùch phuïc söùc cuõng khaùc haún vôùi ngöôøi thöôøng. Boïn haøo khaùch naøy cuõng raàm roä hoâ leân: -Giaùo chuû! Giaùo chuû gieo vaøo mình haén maáy mieáng "Sinh töû phuø" ñeå haén thöôûng thöùc tuyeät ngheä cung Linh Thöùu. -Ñoái vôùi Tinh Tuù laõo quaùi laïi caøng neân phoùng "Sinh töû phuø" vaøo ngöôøi haén. Hö Truùc ñang ñem toaøn löïc ra chieán ñaáu vôùi Ñinh Xuaân Thu. Veà voõ coâng cuõng nhö veà noäi löïc, y coøn cao hôn Ñinh Xuaân Thu moät böïc. Ñaùng lyù ra y thaéng ñoái phöông ñaõ laâu roài nhöng moät laø y coøn ít kinh nghieäm laâm ñòch maø chæ phaùt huy coâng löïc baûn thaân ñeán saùu thaønh. Hai laø y vaãn giöõ loøng töø bi, bao nhieâu chieâu thöùc saùt haïi ñöôïc ñoái phöông nhöng y chæ phoùng ra nöûa vôøi roài laïi thu veà. Ba nöõa laø Ñinh Xuaân Thu chaát ñoäc ñaày mình, Hö Truùc vaãn ñem loøng uyù kî khoâng daùm tieán laïi gaàn 7 Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  8. Luï c Maï c h Thaà n Kieá m Nguyeâ n taù c : Kim Dung haén moät caùch khinh suaát. Vì nhöõng lyù do treân maø cuoäc tyû ñaáu kòch lieät vaãn ôû vaøo tình traïng daèng dai. Hö Truùc chôït nghe ñoäi nam nöõ lôùn tieáng hoâ hoaùn, lieàn ngoaûnh ñaàu nhìn ra. Y vöøa kinh haõi, vöøa möøng thaàm vì chín ñoäi cung Linh Thöùu ñaõ coù taùm ñoäi ñeán ñaây. Y bieát hoï coøn ñeå boä Loan Thieân ôû laïi giöõ cung. Coøn boïn ñaøn oâng kia laø caùc ñaûo chuùa ñoäng chuùa ba möôi saùu ñoäng, baûy möôi hai ñaûo. Tuy y khoâng bieát hoï ñaõ ñeán ñuû chöa, song thaáy soá ngöôøi raát ñoâng thì ít ra cuõng coù ñeán taùm chín phaàn möôøi. Hö Truùc la goïi: -Dö baø baø! OÂ tieân sinh! Caùc vò ñeán ñaây laøm chi? Dö baø baø ñaùp: -Khaûi baåm Giaùo chuû! Boïn thuoäc haï tieáp ñöôïc truyeàn thö cuûa töù kieám: Mai, Lan, Truùc, Cuùc, bieát raèng boïn troïc ñaàu chuøa Thieáu Laâm muoán laøm khoù vôùi Giaùo chuû, vì theá maø hoäi hoïp caùc ñoäng, caùc ñaûo ñi ngaøy ñeâm tôùi ñaây. Giaùo chuû vaãn bình yeân thieät laø may maén voâ cuøng. Boïn thuoäc haï khoân xieát möøng vui! Hö Truùc noùi: -Phaùi Thieáu Laâm laø sö moân ta. Quyù vò khoâng ñöôïc aên noùi voâ leã. Mau mau tôùi tröôùc Thieáu Laâm phöông tröôïng taï toäi ñi! Mieäng y vöøa noùi maø tay y vaãn phoùng chieâu "Thieân Sôn chieát mai thuû" raát thaàn dieäu, khoâng ñeå sô hôû chuùt naøo, maëc daàu y ñang ñoái ñaùp vôùi ngöôøi ngoaøi. Dö baø baø loä veû khinh sôï khom löng noùi: -Tieän phuï laø Dö baø, boä Haïo Thieân, thuoäc haï Giaùo chuû cung Linh Thöùu, aên noùi voâ leã, maïo phaïm ñeán caùc vò cao taêng chuøa Thieáu Laâm, xin kính caån khaáu ñaàu taï toäi tröôùc phöông tröôïng ñaïi sö. Muï noùi maáy caâu naøy cöïc kyø thaønh khaån. Gioïng noùi doõng daïc toû noäi löïc vaøo haïng cao thuû baäc nhaát. Huyeàn Töø phaát tay aùo baøo ra noùi: -Laõo taêng khoâng daùm! Nöõ thí chuû ñöùng leân. Ñaïi sö ñaõ vaän ñeán taùm thaønh coâng löïc ñeå phaát tay aùo muoán ñaåy Dö baø ñöùng leân. Nhöng chæ hôi rung ngöôøi moät chuùt, khoâng bò ñaåy haát leân. Muï daäp ñaàu theâm caùi nöõa roài noùi: -Tieän phuï maïo phaïm sö moân Giaùo chuû, toäi ñaùng muoân thaùc! Roài töø töø ñöùng leân lui veà baûn ñoäi. Caùc vò laõo taêng vaøo haøng chöõ Huyeàn ñaõ ñöôïc nghe Hö Truùc thuaät laïi nhöõng chuyeän treân cung Linh Thöùu nuùi Phieâu Dieãu neân bieát caû roài. Coøn caùc taêng khaùc chuøa Thieáu Laâm vaø boïn quaàn huøng ñöùng baøng quan ñeàu raát laáy laøm kyø töï hoûi: -Muï naøy noäi löïc gheâ gôùm laém! Ngoaøi ra boïn nam nöõ kia xem chöøng baûn laõnh cuõng khoâng phaûi taàm thöôøng. Chaúng hieåu sao hoï ñeàu laø boä haï cuûa Hö Truùc? 8 Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  9. Luï c Maï c h Thaà n Kieá m Nguyeâ n taù c : Kim Dung Boïn moân nhaân phaùi Tinh Tuù thaáy maáy ñoäi ñaøn baø con gaùi cung Linh Thöùu trong taùm boä raát nhieàu thieáu phuï vaø thieáu nöõ xinh ñeïp lieàn buoâng lôøi treâu gheïo. Caùc ñoäng chuùa, ñaûo chuùa, soá ñoâng laø nhöõng haùn töû thoâ haøo, nghe boïn moân ñoà phaùi Tinh Tuù noùi voâ leã, laäp töùc chöûi maéng laïi ngay. Tieáng hoâ hoaùn vaø tieáng quaùt thaùo chöûi ruûa nhau nhoán nhaùo caû leân. Boïn ñoäng chuùa, ñaûo chuùa ruùt binh khí ra khieâu chieán. Nhöng boïn ñoà ñeä phaùi Tinh Tuù chöa ñöôïc leänh cuûa sö phuï khoâng daùm xuaát traän öùng chieán, chæ giaø hoïng vaêng ra nhöõng lôøi thoâ tuïc ñeå thoaù maï. Ñoaøn Döï khoâng daùm phaân taâm ñeå yù ñeán chuyeän ngöôøi ngoaøi. Chaøng khoâng hoûi gì ñeán boïn thuoäc haï cung Linh Thöùu ñaõ tôùi nôi. Chaøng ngöng thaàn ñeå huy ñoäng "Thöông döông kieám phaùp" moãi luùc moät doàn Moä Dung Phuïc vaøo böôùc ñöôøng cuøng. Moä Dung Phuïc choáng ñôõ moät luùc nöõa roài khoâng nhìn roõ ñöôøng kieám khí phoùng tôùi, chæ coøn caùch muùa tít moät caây phaùn quan buùt vaø moät caây caâu che kín mình, töôûng chöøng nhö gioù möa cuõng khoâng loït vaøo ñöôïc. Ñoät nhieân nghe ñeán "veùo" moät tieáng! Moät chieâu kieám khí cuûa Ñoaøn Döï ñaõ loït vaøo queät rôùt muõ Moä Dung Phuïc ra. Ñaàu toùc Moä Dung Phuïc roái tung, veû maët y raát hoaûng hoát. Vöông Ngoïc Yeán voäi la leân: -Ñoaøn coâng töû! Coâng töû nöông tay cho! Ñoaøn Döï nghe tieáng naøng thì trong loøng run sôï, thôû daøi moät tieáng, khoâng phoùng kieám khí ra nöõa. Chaøng laåm baåm: -Ta bieát Vöông coâ nöông chæ nghó ñeán bieåu ca naøng maø thoâi. Nhöng neáu ta lôõ tay gieát y thì naøng ñau ñôùn voâ cuøng. Töø ñaây khoâng ñöôïc nhìn thaáy nuï cöôøi cuûa naøng nöõa. Ta quyeát khoâng ñeå cho naøng phaûi ñau ñôùn saàu thaûm. oOo 9 Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2