Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 116

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

67
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 116', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 116

  1. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM MÖÔØI SAÙU HAÉC, BAÏCH NHÒ TAÊNG ÑEÀU XUAÁT HIEÄN Moä Dung Phuïc quaán toùc laïi, maët xaùm nhö tro taøn. Y nghó böõa nay leân nuùi Thieáu Thaát ñaáu kieám maø bò thaûm baïi thaät laø nhuïc nhaõ voâ cuøng! Huoáng chi laïi phaûi nhôø moät coâ gaùi môû mieäng van xin môùi ñöôïc ñoái phöông tha maïng cho, thì töø ñaây khoâng coøn maët muõi naøo maø ñöùng treân choán giang hoà nöõa? Y nghó vaäy roài quaùt leân: -Keû ñaïi tröôïng phu thaø cheát chôù khoâng caàn ngöôi phaûi nhaân nhöôïng. Haén muùa tít caây caâu vaø caây phaùn quan buùt nhaûy xoå laïi taán coâng Ñoaøn Döï. Ñoaøn Döï xua tay noùi: -Chuùng ta ñaõ khoâng thuø oaùn ñaùnh nhau maõi laøm chi? Khoâng ñaáu nöõa! Khoâng ñaáu nöõa! Moä Dung Phuïc baûn tính cao ngaïo. Tröôùc nay y coi ngöôøi trong thieân haï baèng nöûa con maét, maø luùc naøy tröôùc maët quaàn huøng thieân haï y bò Ñoaøn Döï ñaùnh cho tôi bôøi khoâng coøn cô ñeå traû ñoøn ñöôïc, laïi nhaân vì lôøi naên næ cuûa Vöông Ngoïc Yeán maø ñoái phöông nhaân nhöôïng thì caùi haän naøy y nuoát troâi laøm sao ñöôïc? Moä Dung Phuïc vung caâu moùc vaøo maët Ñoaøn Döï coøn phaùn quan buùt thì ñaâm tôùi tröôùc ngöïc chaøng. Y ñònh buïng: -Mi duøng Voâ hình kieám khí gieát ta ñi coù phaûi hay hôn khoâng? Baây giôø ta lieàu maïng vôùi mi cho caû hai cuøng cheát, coøn hôn laø soáng thöøa moät caùch nhuïc nhaõ treân theá gian naøy. Y nghó vaäy roài thuïc thaân nhaûy xoå laïi, gaùc haún sinh, töû, toàn, vong sang moät beân khoâng ñeán xæa gì ñeán nöõa. Ñoaøn Döï thaáy Moä Dung Phuïc khí theá hung maõnh. Chaøng nghó raèng: -Neáu ta phoùng Luïc maïch thaàn kieám ra ñeå ñaâm vaøo choã xung yeâu thì e raèng y seõ cheát maát maïng thì ñaéc toäi taøy trôøi vôùi Vöông coâ nöông. Chaøng khoâng bieát laøm theá naøo ñaønh ñöùng thoän maët ra. Moä Dung Phuïc ñaõ ra ñoøn naøy ñeå lieàu maïng thì dó nhieân laø mau leï vaø maõnh lieät voâ cuøng! Boùng ngöôøi vöøa laáp loaùng ñaõ nghe ñaùnh soät moät tieáng. Caây phaùn quan buùt trong tay maët Moä Dung Phuïc ñaõ ñaâm vaøo ngöôøi Ñoaøn Döï. Gaëp luùc nguy caáp, Ñoaøn Döï nghieâng ngöôøi sang meù taû. Ñaàu nhoïn caây phaùn quan buùt tuy khoâng ñaâm truùng ngöïc nhöng ñaõ ñaâm saâu vaøo vai beân höõu chaøng suoát töø ñaèng tröôùc ra ñaèng sau. Ñoaøn Döï la leân moät tieáng: -UÙi chao! Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  2. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Moä Dung Phuïc laïi vung caây caâu beân tay traùi moïc vaøo ñaàu chaøng. Luùc naøy vai Ñoaøn Döï ñaõ bò caây phaùn quan buùt ñaâm saâu vaøo khoâng coøn nhuùc nhích ñöôïc nöõa. Caây cöông caâu laïi ra chieâu "Ñaïi haûi lao chaâm". Ñaây laø moät chieâu soá raát lôïi haïi trong pheùp "Ngö taåu caåu phaùp" cuûa nhaø pheùp caâu caù döôùi bieån cheá ra. Thaät laø moät chieâu vöøa chuaån xaùc vöøa ñoäc ñòa. Ñoaøn Döï khoâng coøn caùch naøo phaù giaûi ñöôïc chieâu theá hieåm ñoäc cuûa Moä Dung Phuïc. Ñoaøn Chính Thuaàn vaø Nam Haûi Ngaïc Thaàn thaáy tình traïng nguy ngaäp hai ngöôøi nhaûy xoå vaøo cöùu Ñoaøn Döï. Laàn naøy Moä Dung Phuïc quyeát taâm gieát cho ñöôïc Ñoaøn Döï duø y coù bò thöông cuõng cam taâm, chöù quyeát khoâng nôùi tay. Vì theá maø y thaáy Ñoaøn Chính Thuaàn cuøng Nam Haûi Ngaïc Thaàn xoâng vaøo coâng kích, y cuõng khoâng ñeå yù gì heát. Ñang luùc caây cöông caâu saép moùc vaøo sau gaùy Ñoaøn Döï thì ñoät nhieân huyeät "Thaàn Ñaïo" treân löng Moä Dung Phuïc bò teâ nhöùc. Ngöôøi y bò nhaác haún leân khoân g. Huyeät "Thaàn Ñaïo" laø moät yeáu huyeät, khi ñaõ bò ngöôøi naém ñöôïc thì laäp töùc hai tay nhuõn ra. Moä Dung Phuïc khoâng giöõ chaéc ñöôïc caây phaùn quan buùt vaø caây cöông caâu nöõa. Boãng nghe Tieâu Phong quaùt leân: -Ngöôøi ta ñaõ tha maïng cho ngöôi maø ngöôi coøn haï ñoäc thuû thì coøn ñaâu laø phong ñoä cuûa anh huøng haûo haùn? Nguyeân Tieâu Phong thaáy Moä Dung Phuïc nhaûy xoå tôùi ñeå moân hoä sô hôû. OÂng töôûng Ñoaøn Döï chæ phoùng ra moät chieâu kieám khí laø ñuû gieát y roài. Khoâng ngôø Ñoaøn Döï vaãn ñöùng yeân döøng tay. Moä Dung Phuïc nhaûy tôùi leï quaù, tuy Tieâu Phong ra tay chôùp nhoaùng cuõng khoâng kòp giaûi cöùu nhaùt buùt ñaâm vaøo vai chaøng. Nhöng luùc y söû chieâu "Ñaïi haûi lao chaâm" thì Tieâu Phong laäp töùc ra tay naém laáy huyeät "Thaàn Ñaïo" ôû sau löng y. Keå ra voõ coâng cuûa Moä Dung Phuïc tuy keùm Tieâu Phong moät chuùt nhöng thöïc ra khoâng ñeán noãi môùi moät chieâu ñaõ bò baét ngay chæ vì luùc naõy y caêm haän ñeán cöïc ñieåm, quyeát yù gieát cho ñöôïc Ñoaøn Döï khoâng nghó gì ñeán baûo veä thaân mình nöõa. Vì theá Tieâu Phong phoùng ra moät thuû phaùp caàm naõ tuyeät dieäu ñaõ naém ñöôïc huyeät ñaïo troïng yeáu cuûa y khieán y khoâng coøn nhuùc nhích ñöôïc nöõa. Tieâu Phong taàm voùc khoâi vó, tay daøi chaân maïnh. Y nhaác Moä Dung Phuïc leân troâng chaúng khaùc gì con quaï baét con gaø con. Ñaëng Baùch Xuyeân, Coâng Daõ Caøn, Bao Baát Ñoàng vaø Phong Ba aùc boán ngöôøi ñoàng thanh la leân: -Ñöøng haïi chuû ta! Roài nhaát teà nhaûy xoå laïi. Vöông Ngoïc Yeán cuõng la leân: -Bieåu ca! Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  3. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Moä Dung Phuïc bò ngöôøi naém giöõ, tuy baûn laõnh cao cöôøng maø khoâng phaùt huy ñöôïc chuùt naøo. Y caêm haän muoán cheát ngay laäp töùc ñeå khoûi bò caùi nhuïc thaûm baïi naøy. Tieâu Phong cöôøi laït, doõng daïc leân tieáng: -Tieâu moã ñöôøng ñöôøng taám thaân nam töû maø lieät danh cuøng haïng ngöôøi ñoán maït nhö ngöôi thaät uoång! Döùt lôøi oâng rung tay moät caùi lieäng Moä Dung Phuïc ra xa ngoaøi maáy tröôïng. Moä Dung Phuïc bò thaàn löïc cuûa Tieâu Phong lieäng ñi ra xa ñeán baûy taùm tröôïng. Ngöôøi y vöøa chaám ñaát, muoán ñöùng phaét daäy, khoâng ngôø luùc Tieâu Phong naém laáy huyeät "Thaàn Ñaïo" noäi löïc cuûa oâng phaùt ra ñaõ thaáu vaøo caùc kinh maïch. Trong ngöôøi Moä Dung Phuïc khieán cho chaân tay y teâ daïi khoâng theå khoâi phuïc laïi ñöôïc ngay thaønh ra xöông soáng löng giaùng xuoáng ñaát ñaùnh "huîch" moät tieáng. Y hoaûng sôï voâ cuøng! Boïn Ñaëng Baùch Xuyeân chöa ñeán traû thuø cho Moä Dung Phuïc voäi xoay mình chaïy veà phía Moä Dung Phuïc ñang naèm laên keành ra. Moä Dung Phuïc vaän chuyeån noäi löïc, khoâng chôø boïn Ñaëng Baùch Xuyeân chaïy tôùi ñaõ traàm mình ñöùng daäy. Maët y xaùm ngaét. Y vöôn tay ruùt laáy thanh tröôøng kieám sau löng Ñaëng Baùch Xuyeân roài vung tay traùi gaït moät voøng troøn ñaåy boïn Ñaëng Baùch Xuyeân cuøng Vöông Ngoïc Yeán ra xa ngoaøi maáy thöôùc. Y xoay tay laïi caàm ngang löôõi kieám ñöa leân coå toan töï töû. Vöông Ngoïc Yeán la hoaûng: -Bieåu ca! Khoâng neân... Giöõa luùc aáy treân khoâng noåi leân tieáng veo veùo. Moät muõi aùm khí töø ngoaøi hai chuïc tröôïng bay tôùi, löôùt qua ñaàu quaàn huøng, vaøo khoâng tröôøng, ñuïng ñuùng tay kieám Moä Dung Phuïc ñaùnh "choang" moät tieáng. Caùnh tay Moä Dung Phuïc bò teâ nhöùc, thanh tröôøng kieám rôøi khoûi tay bay ra. Loøng baøn tay ñaàm ñìa maùu töôi vì hoå khaåu bò toaïc. Moä Dung Phuïc ngoaûnh ñaàu nhìn veà phía aùm khí phoùng tôùi thì thaáy sau taûng ñaù lôùn coù moät nhaø sö aùo traéng ñöùng ñoù. Nhaø sö naøy ngöôøi cao leâu ngheâu, bòt maët baèng taám khaên traéng, chæ loä caëp maét loang loaùng saéc nhö dao. Nhaø sö aùo traéng beä veä böôùc ra khoâng tröôøng ñeán beân mình Moä Dung Phuïc hoûi : -Ngöôi ñaõ coù con chöa? Moïi ngöôøi thaáy moät muõi aùm khí nhoû beù bay treân khoâng maø rít leân thaønh tieáng ruøng rôïn thì bieát raèng noäi löïc cuûa ngöôøi phoùng ra cöïc kyø gheâ gôùm! Ñeán khi thaáy ngöôøi phoùng aùm khí laø moät nhaø sö aùo traéng ñi tôùi beân Moä Dung Phuïc leân tieáng hoûi moät caâu nhö vaäy thì raát laáy laøm kyø maø laïi buoàn cöôøi nöõa. Moïi ngöôøi nghe thanh aâm khaøn khaøn hieåu ngay laø moät laõo giaø. Laõo maëc aùo nhaø sö coù nhieàu choã khaùc vôùi y phuïc taêng löõ chuøa Thieáu Laâm. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  4. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Moä Dung Phuïc ñaùp: -Taïi haï chöa coù hoân phoái, laøm gì coù con? Nhaø sö aùo traén g trôïn tröøng hoûi laïi: -Ngöôi coù toå tieân khoâng? Moä Dung Phuïc töùc giaän lôùn tieáng ñaùp: -Dó nhieân laø coù! Taïi haï muoán cheát thì ñöôïc chöù khoâng chòu nhuïc. Moä Dung Phuïc naøy ñöôøng ñöôøng taám thaân nam töû, khoâng theå chòu ñöôïc nhöõng lôøi noùi voâ leã cuûa caùc haï. Nhaø sö aùo traéng noùi: -Cao toå ngöôi coù con, taèng toå, toå phuï, phuï thaân ngöôi ñeàu coù con. Sao laïi chæ mình ngöôi khoâng coù con? Ha ha! Nöôùc Ñaïi Yeân ngaøy tröôùc coù Moä Dung Tuaàn, Moä Dung Khaùc, Moä Dung Thuyø, Moä Dung Ñöùc anh huøng laø theá, khoâng ngôø nay bieán thaønh nhöõng ngöôøi khoâng keû noái doõi. Moä Dung Tuaàn, Moä Dung Khaùc, Moä Dung Thuyø, Moä Dung Ñöùc ñeàu laø nhöõng oâng vua noåi tieáng anh huøng nöôùc Yeân, oai danh löøng laãy thieân haï, laäp neân söï nghieäp hieån haùch. Nhöõng vò ñoù chính laø toå tieân Moä Dung Phuïc. Moä Dung Phuïc ñang luùc töùc giaän nhö ñieân khuøng nghe nhaø sö noùi ñeán teân tuoåi boán vò tieân nhaân thì khaùc naøo bò gaùo nöôùc laïnh doäi vaøo ngöôøi. Y laåm baåm: -Tieân phuï ta tröôùc kia ñaõ heát lôøi raên daïy, baûo ta phaûi laáy vieäc phuïc höng nöôùc Ñaïi Yeân laøm chí nguyeän suoát ñôøi. Theá maø ngaøy nay ta nhaân luùc caùu giaän nhaát thôøi töï tìm caùi cheát ñeå hoï Moä Dung töø ñaây phaûi tuyeät töï. Ta khoâng coù caû laáy moät ñöùa con thì coøn coù chi ñeán chuyeän quang toân phuïc quoác? Moä Dung Phuïc nghó tôùi ñaây baát giaùc traùn toaùt moà hoâi laïnh ngaét. Y laïy phuïc xuoáng ñaát noùi: -Moä Dung Phuïc kieán thöùc noâng caïn, ñöôïc nhôø cao taêng chæ ñieåm beán meâ. ¥n ñöùc to taùt naøy suoát ñôøi ghi taïc. Nhaø sö aùo traéng thaûn nhieân ñeå maëc cho Moä Dung Phuïc quyø laïy. Laõo noùi: -Xöa nay, nhöõng ngöôøi laøm neân coâng nghieäp vó ñaïi ai maø khoâng traûi qua traêm nghìn cay ñaéng? Haùn Cao Toå phaûi chòu nhuïc caàu hoaø ôû Baïch Ñaèng, Ñöôøng Cao Toå phaûi chòu nhuïc ñaàu haøng rôï Ñoät quyeát. Giaû tyû nhöõng vò ñoù cuõng nhö ngöôi, vung kieám leân töï töû thì chaúng qua laø nhöõng ngöôøi taâm ñòa heïp hoøi, chæ muoán giaûi quyeát laáy mình, coøn nghó chi ñeán vieäc xaây döïng söï nghieäp môû mang bôø coõi. Ngöôi coøn thua caû Caâu Tieãn, Haøn Tín nöõa laø khaùc. Chí khí ngöôi thieät noâng caïn heát choã noùi. Moä Dung Phuïc vaãn quyø moïp nghe lôøi giaùo huaán, y kinh haõi nghó buïng: -Döôøng nhö laõo naøy bieát taám loøng hoaøi baõo cuûa ta neân ñem nhöõng Haùn Cao Toå, Ñöôøng Cao Toå laø nhöõng baäc vua chuùa laäp quoác ra nghò luaän. Nghó vaäy chaøng lieàn ñaùp: -Moä Dung Phuïc naøy bieát mình laàm lôõ roài! Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  5. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Nhaø sö aùo traéng noùi: -Thoâi ngöôi daäy ñi! Moä Dung Phuïc kính caån daäp ñaàu ba caùi nöõa roài ñöùng leân. Nhaø sö aùo traéng laïi noùi: -Nhaø Moä Dung ôû Coâ Toâ caùc ngöôøi ñaõ coù moân voõ coâng gia truyeàn thaàn kyø tinh dieäu, theá gian chaúng ai baèng. Ngöôi chöa hoïc ñöôïc ñeán nôi ñeán choán maø thoâi. Coù lyù ñaâu laïi chòu thua keùm moân Luïc maïch thaàn kieám cuûa hoï Ñoaøn nöôùc Ñaïi Lyù. Ngöôi haõy coi ñaây! Ñoät nhieân nhaø sö aùo traéng chóa ngoùn tay troû ra ñieåm leân khoâng ba caùi. Luùc naøy Ñoaøn Chính Thuaàn cuøng Ba Thieân Thaïch ñöùng beân Ñoaøn Döï. Ñoaøn Chính Thuaàn ñang duøng pheùp Nhaát döông chæ phong toaû nhöõng huyeät maïch chung quanh veát thöông cuûa Ñoaøn Döï vaø toan ruùt caây phaùn quan buùt treân baû vai chaøng ra. Khoân g ngôø nhaø sö aùo traéng nhanh nhö chôùp, nhìn vaøo chuoâi caây phaùn buùt thì thaáy noù lay ñoäng roài baén ra ngoaøi. Dö löïc haõy coøn raát maõnh lieät caây buùt caém phaäp vaøo caønh tuøng. Ñoaøn Chính Thuaàn cuøng Ba Thieân Thaïch vöøa ngaõ ra, laäp töùc traèn mình ñöùng phaét daäy, thaáy theá khoâng khoûi kinh haõi. Hai ngöôøi bieát raèng nhaø sö aùo traéng ñaõ toû ra khoâng muoán haïi ngöôøi. Khoâng thì laõo ñieåm treân khoâng cuõng ñuû haï saùt mình roài. Boãng nghe nhaø sö aùo traéng doõng daïc noùi: -Ñaây laø "Tham hôïp chæ" cuûa nhaø Moä Dung ngöôi ñoù. Ngaøy tröôùc laõo taêng voâ tình ñaõ hoïc ñöôïc cuûa tieàn nhaân nhaø ngöôi vaø chæ bieát sô sô moät chuùt beà ngoaøi. Coøn bieát bao nhieâu moân voõ laõo taêng chöa ñöôïc hieåu ñeán. Ha ha! Chaúng leõ moät gaõ thieáu nieân nhö ngöôi haõy coøn keùm coûi maø ñaõ saùng laäp ra ñöôïc pheùp "gaäy oâng ñaäp löng oâng" ñeå noåi tieáng lôùn cho nhaø Moä Dung ôû Coâ Toâ ö? Heát thaûy quaàn huøng ñeàu chaán ñoäng veà oai danh cuûa Coâ Toâ Moä Dung, nhöng thaáy Moä Dung Phuïc bò thaûm baïi vôùi Ñoaøn Döï roài laïi bò thua caû Tieâu Phong thì cho laø nhaø Moä Dung Phuïc chæ coù hö danh chöù chaúng coù voõ coâng gì ñaëc bieät quaùn theá. Baây giôø hoï thaáy nhaø sö aùo traéng troå ngoùn thaàn thoâng, laïi nghe laõo noùi môùi bieát ñöôïc moät chuùt beà ngoaøi pheùp "Tham hôïp chæ" cuûa nhaø Moä Dung Phuïc thì baát giaùc sinh loøng kính caån boán chöõ "Coâ Toâ Moä Dung". Nhöng ai cuõng nghi ngôø töï hoûi: -Nhaø sö aùo traéng kia laø ai? Laõo coù moái lieân quan gì vôùi nhaø Moä Dung? Nhaø sö aùo traéng xoay mình laïi nhìn Tieâu Phong chaép tay noùi: -Kieàu ñaïi hieäp voõ coâng traùc tuyeät, quaû nhieân danh baát hö truyeàn, laõo taêng muoán lónh giaùo maáy chieâu. Tieâu Phong voán ñaõ ñeà phoøng, thaáy nhaø sö chaép tay thi leã, cuõng khoanh tay ñaùp leã noùi: -Khoâng daùm! Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  6. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Hai luoàng noäi löïc kia chaïm nhau vaø caû hai ngöôøi ñoàng thôøi run leân moät chuùt. Giöõa luùc aáy töø treân khoâng moät boùng troâng töïa nhö con chim öng khoång loà nhaøo xuoáng ñöùng vaøo giöõa nhaø sö aùo traéng vaø Tieâu Phong. Ngöôøi naøy töø treân khoâng haï xuoáng moät caùch ñoät ngoät. Toaøn tröôøng kinh haõi ñoàng thanh la hoaûng. Ngöôøi môùi xuoáng hai chaân vöøa ñaùp xuoáng ñaát moïi ngöôøi ñaõ nhìn roõ trong tay y caàm moät sôïi daây daøi. Moät ñaàu daây buoäc vaøo caønh caây lôùn caùch xa hôn möôøi tröôïng. Ngöôøi naøy ñen ñuûi vaø ñaàu troïc, cuõng laø moät nhaø sö, che maët baèng taám khaên ñen, chæ ñeå caëp maét hôû ra saùng nhö ñieän. Hai nhaø sö moät ñen moät traéng ñöùng quay maët vaøo nhau. Hoài laâu hai nhaø sö vaãn khoâng ai leân tieáng. Caû hai nhaø sö ñeàu thaân hình cao ngheäu. Coù ñieàu nhaø sö aùo ñen thì maäp maïp hôn, coøn nhaø sö aùo traéng laïi gaày nhö haïc. Trong nhöõng ngöôøi baøng quan chæ mình Tieâu Phong laø vöøa vui möøng vöøa caûm kích. OÂng nhìn thaân phaùp nhaø sö duøng sôïi daây daøi ñeå tung mình vaøo thì nhaän ngay nhaø sö naøy tröôùc kia laø moät ñaïi haùn aùo ñen ñaõ cöùu tính maïng oâng ôû Tuï Hieàn Trang. Nhöng ngaøy aáy, ñaïi haùn aùo ñen ñaàu ñoäi muõ vaûi, mình maëc aùo tuïc gia, maø baây giôø y ñaõ thay ñoåi maëc taêng trang. Tuy nhieân nhôõn löïc Tieâu Phong saéc beùn voâ cuøng, thaân phaùp voõ coâng ngöôøi naøo chæ qua maét oâng moät laàn laø oâng nhôù suoát ñôøi khoâng bao giôø queân nöõa. Huoáng chi ñaïi haùn aùo ñen ñaõ cöùu oâng ñem vaøo nuùi vaø ñaõ cuøng oâng chieát giaûi maáy chuïc chieâu theá cao thaâm. Böõa nay quaàn huøng tuï taäp treân nuùi Thieáu Thaát, coù raát nhieàu vò ñaõ ñeán tham döï ñaïi hoäi ôû Tuï Hieàn Trang, nhöng khi ñoù ñaïi haùn aùo ñen chæ xuaát hieän trong nhaùy maét laïi ñi ngay, chöa moät ai nhìn roõ thaân phaùp y, cho neân khoâng nhaän ra. Thôøi gian laëng leõ troâi qua hoài laâu, ñoät nhieân Haéc, Baïch nhò taêng ñoàng thôøi leân tieáng: -Ngöôi...! Nhöng tieáng "ngöôi" vöøa ra khoûi cöûa mieäng hai nhaø sö laäp töùc ngöøng laïi. Sau moät luùc, nhaø sö aùo traéng hoûi: -Ngöôi laø ai? Nhaø sö aùo ñen cuõng hoûi theo: -Ngöôi laø ai? Quaàn huøng vöøa nghe nhaø sö aùo ñen noùi maáy tieáng ñaõ nghó buïng: -Vò hoaø thöôïng naøy gioïng noùi khaøn khaøn. Teù ra y cuõng laø moät vò laõo taêng. Tieâu Phong nghe thanh aâm thì ñuùng laø ñaïi haùn aùo ñen böõa tröôùc ñaõ giaùo huaán mình taïi khu röøng hoang. OÂng cöïc kyø xuùc ñoäng, nhöng muoán chaïy ra ñeå taï ôn cöùu maïng. Boãng nghe nhaø sö aùo traéng hoûi: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  7. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Ngöôi aån nuùp taïi chuøa Thieáu Laâm maáy chuïc naêm laøm gì? Nhaø sö aùo ñen noùi: -Ñoù chính laø ñieàu ta muoán hoûi ngöôi? Ngöôi leùn luùt trong chuøa Thieáu Laâm laøm gì maáy chuïc naêm trôøi? Hai nhaø sö noùi ra maáy caâu naøy khieán cho quaàn taêng chuøa Thieáu Laâm, töø Huyeàn Töø phöông tröôïng trôû xuoáng chaúng ai laø khoâng kinh dò, ngô ngaùc nhìn nhau töï hoûi: -Hai vò laõo taêng naøy ñaõ ôû trong baûn töï maáy chuïc naêm maø sao mình chaúng bieát moät tyù gì? Chaúng leõ vieäc naøy coù thöïc ö? Boãng nghe nhaø sö aùo traéng ñaùp: -Ta aån mình trong chuøa Thieáu Laâm laø ñeå ñieàu tra bieát roõ ngoïn ngaønh moät vieäc. Nhaø sö aùo ñen noùi: -Ta aån mình trong chuøa Thieáu Laâm cuõng ñeå doø xeùt chaân töôùng moät vieäc. Vieäc cuûa ta ñieàu tra xong roài, coøn vieäc cuûa ngöôi? Nhaø sö aùo traéng ñaùp: -Vieäc cuûa ta, ta cuõng thaùm xeùt ñöôïc roõ roài. Nhaø sö aùo traéng laïi leã pheùp noùi tieáp: -Voõ coâng toân giaù raát möïc cao thaâm. Thieät tình taïi haï chöa thaáy ai baèng. Chuùng ta tyû thí ba laàn maø thuyû chung vaãn chöa phaân cao thaáp. Böõa nay chuùng ta laïi tyû thí nöõa chaêng? Nhaø sö aùo ñen ñaùp: -Huynh ñeä thieät tình raát boäi phuïc voõ coâng cuûa caùc haï. Baây giôø coù tyû ñaáu nöõa e raèng khoù loøng phaân ñöôïc thaéng baïi. Moïi ngöôøi nghe hai nhaø sö goïi nhau baèng "caùc haï", "huynh ñeä" khoâng ñuùng kieåu caùch xöng hoâ cuûa ngöôøi xuaát gia thì khoâng sao ñoaùn ñöôïc hai ngöôøi laø nhöõng nhaân vaät nhö theá naøo. Nhaø sö aùo traéng laïi noùi: -Ñaõ theá thì chuùng ta chaúng neân traùi ngöôïc vôùi thaâm taâm vaø tyû thí laøm gì nöõa. Nhaø sö aùo ñen noùi: -Phaûi laém! Hai nhaø sö gaät ñaàu soùng vai ñi ñeán goác caây lôùn ngoài xuoáng beân nhau nhaém maét nhaäp ñònh khoâng noùi gì nöõa. Moä Dung Phuïc bò moät phen baïi nhuïc toan töï töû, nhöng nghe nhaø sö aùo traéng maáy lôøi caûnh giaùc thì trong loøng vöøa hoå theïn vöøa caûm kích nghó thaàm: -Vò cao taêng naøy bieát roõ tieàn nhaân ta. Khoâng hieåu y quen bieát vôùi gia gia hay chính laø gia gia ta cuõng neân. Töø ñaây saép tôùi, coâng cuoäc phuïc höng ñaïi nghieäp phaûi nhôø vò cao taêng naøy chæ ñieåm môùi ñöôïc. Böõa nay quyeát khoâng theå coù haønh ñoäng cuûa keû vuõ nhuïc, vaø cuõng khoâng neân quaáy nhieãu nhaø sö kia nöõa. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  8. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Y nghó vaäy roài ñöùng sang moät beân quyeát ñònh chôø cho nhaø sö aùo traéng ñöùng leân, baáy giôø môùi laïi khaáu ñaàu ñeå xin lónh giaùo. Vöông Ngoïc Yeán nghó tôùi vöøa roài suyùt nöõa bieåu ca mình chöïc töï vaän, baây giôø naøng vaãn chöa heát kinh sôï lieàn laïi naém laáy tay aùo y. Nöôùc maét naøng laõ chaõ tuoân rôi. Moä Dung Phuïc trong loøng raát laáy laøm khoù chòu nhöng cuõng bieát raèng ñaây laø haûo yù cuûa naøng neân khoâng chòu phaát aùo ñaåy naøng ra. Töø luùc Haéc Baïch nhò taêng lieân tieáp xuaát hieän cho ñeán luùc hai ngöôøi laïi ngoài chung döôùi goác caây, Hö Truùc vaãn cuøng Ñinh Xuaân Thu chieán ñaá kòch lieät khoâng ngöøng. Baây giôø quaàn huøng môùi ñeå maét theo doõi cuoäc chieán giöõa hai ngöôøi. Moät trong Töù kieám cung Linh Thöùu laø Cuùc Kieám chôït nhôù ra ñieàu gì lieàn chaïy ñeán gaàn möôøi taùm teân voõ só Khaát Ñan noùi: -Chuû nhaân ta ñang cuøng ngöôøi tyû ñaáu, caàn ñöôïc chuùt röôïu ñeå taêng gia khí löïc. Moät teân voõ só Khaát Ñan noùi: -Röôïu ôû ñaây coù nhieàu. Coâ nöông cöù vieäc laáy mang ñi! Gaõ noùi xong caàm caû hai bì röôïu ñöa ra. Cuùc kieám cöôøi noùi: -Xin ña taï! Chuû nhaân ta töûu löôïng bình thöôøng thoâi moät bì laø ñuû laém roài. Naøng caàm bì röôïu môû nuùt ra, töø töø laïi gaàn choã Hö Truùc cuøng Ñinh Xuaân Thu ñaùnh nhau caát tieáng goïi: -Thöa chuû nhaân! Chuû nhaân gieo "Sinh töû phuø" vaøo Tinh Tuù laõo quaùi ñi ñeå xôi moät chuùt röôïu ñaõ! Thò beâ ngang bì röôïu ñöa maïnh ra phía tröôùc. Bì röôïu voït ra moät tia leï nhö teân phun, ñeán choã Hö Truùc. Mai, Lan, Truùc ba coâ voã tay reo leân: -Cuùc muoäi! Thuû phaùp cuûa Cuùc muoäi thieät laø tuyeät dieäu! oOo Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2