Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 117

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

67
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 117', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 117

  1. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM MÖÔØI BAÛY HÖ TRUÙC THUÏ HÌNH GAËP MAÃU THAÂN Boãng nghe ngoaøi cöûa sôn moân coù thanh aâm ñaøn baø haét leân vôøi vôïi: -Maát caønh töôi toát höông thôm ngaùt, Möa gioù non Vu luoáng ñoaïn tröôøng. Ta ñaây laø Döông Quyù Phi. Röôïu ngon cha chaû laø ngon! Noâ gia say tuyù luyù, naèm caïnh traàm höông ñænh! Khi döùt tieáng haùt thì Cuùc kieám ñaõ phun ñeán nöûa bình röôïu veà phía Hö Truùc. Hö Truùc cuøng Ñinh Xuaân Thu kòch ñaáu ñeán hoài laâu maø khoâng beân naøo coù caùch thuû thaéng ñöôïc. Hö Truùc chôït nghe boïn thuoäc haï Linh Thöùu cung keâu y duøng Sinh töû phuø ñeå ñoái phoù. Tuy y bieát raèng moân naøy raát taøn aùc baù ñaïo nhöng thaáy Cuùc kieám tia röôïu ñeán nôi, y lieàn thoø tay ra naém laáy moät naém. Boãng thaáy töø sau nuùi chuyeån ra chín ngöôøi laø Caàm tieân Khang Quaûng Laêng, Kyø Phaïm Baùch Linh, Thö Ngaïi Caàu Ñoäc, Hoaï Cuoáng Nguõ Linh Quaân, Thaàn y Tieát Moä Hoa, Xaûo Töôïng Tröông A Tam, Hoaï Só Thaïch Thanh Loä, Hí Meâ Lyù Quyû Loãi, töùc caû boïn Haøm coác baùt höõu vaø nöõ ñoà ñeä Khang Quaûng Laêng teân goïi A Bích. Chín ngöôøi naøy thaáy Hö Truùc cuøng Ñinh Xuaân Thu ñang quyeàn cöôùc qua laïi chieán ñaáu haêng haùi lieân mieân, lieàn reo hoø trôï oai: -Chöôûng moân sö thuùc! Böõa nay phaûi troå taøi thaàn thoâng ñeå gieát thaèng giaëc Ñinh Xuaân Thu baùo thuø cho sö phuï! Quaàn taêng Thieáu Laâm laïi moät phen kinh ngaïc töï hoûi: -Boïn naøy laø boïn naøo maø laïi keâu Hö Truùc baèng sö thuùc? Cuùc kieám ñang phun röôïu veà phía Hö Truùc, moät phaàn lôùn phun veà phía Ñinh Xuaân Thu. Tinh Tuù laõo quaùi ñang aùc ñaáu cuøng Hö Truùc daèng dai ñeán quaù nöûa giôø. Haén thaáy ñoái phöông thuû phaùp linh dieäu voâ cuøng, haén khoâng ñöôïc luùc naøo raûnh tay ñeå thi trieån taø thuaät. Ñoät nhieân, haén haáy moät tia röôïu baén tôùi lieàn nghó ngay ra moät keá vung tay aùo beân traùi phaùt ra kình löïc laøm cho tia röôïu baén töù tung nhö möa phun taø ñoäc vaøo Hö Truùc. Luùc naøy coâng löïc toaøn thaân Hö Truùc ñang vaän chuyeån ra ngoaøi. Noäi löïc cuûa y goàm ñuû cuûa Voâ Nhai Töû , Thieân Sôn Ñoàng Moã, Lyù Thu Thuyû phoùng ra nhö töôøng ñoàng vaùch saét ñeå che kín thaân mình, taø khí khoâng xaâm nhaäp vaøo ñöôïc. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  2. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Ñinh Xuaân Thu haï ñoäc thuû maáy laàn maø vaãn chaúng aên thua gì. Duø laø haøng ngaøn haøng vaïn gioït röôïu bay tôùi, nhöng chöa baùm vaøo ñeán aùo Hö Truùc ñaõ bò kình löïc haát ra roài. Baát thình lình hai tieáng "uùi chao" la leân. Cuùc kieám cuøng A Bích ngaõ laên ra. Nguyeân Ñinh Xuaân Thu luùc phaát tay aùo laøm möa röôïu, trong moãi gioït ñeàu coù taåm thuoác ñoäc. Cuùc kieám ñöùng gaàn, coøn A Bích ñang chaïy veà phía Moä Dung Phuïc ñeå baùi kieán thì gaëp phaûi möa ñoäc môùi ngaõ laên ra. Hö Truùc lieác maét nhìn thaáy Cuùc kieám vaø A Bích môùi trong chôùp maét, maët ñaõ xaùm laïi vì vöøa kinh haõi vöøa töùc giaän. Y nghó thaàm: -Quaân moïi rôï Ñinh Xuaân Thu naøy neáu khoâng dieät tröø thì thaät laø moái hoaï gheâ gôùm voâ cuøng! Boãng nghe Tieát Thaàn Y la hoaûng: -Sö thuùc! Thuoác ñoäc naøy lôïi haïi voâ cuøng! Caàn phaûi kieàm cheá laõo taëc cho mau ñeå baét haén ñöa thuoác giaûi cöùu môùi ñöôïc. Hö Truùc vung chöôûng tay phaûi ra taán coâng Ñinh Xuaân Thu, ngaám ngaàm vaän noäi löïc vaøo loøng baøn tay traùi, laïi vaän chuyeån "Baéc minh chaân khí" cho chaïy ngöôïc ñöôøng. Chæ trong khoaûnh khaéc ñaõ bieán chaát röôïu trong loøng baøn tay thaønh baûy taùm mieáng baêng laïnh. Tay phaûi ñaùnh ra veo veùo luoân ba chieâu "Thieân Sôn luïc döông chöôûng" keøm theo noäi löïc "Baéc minh chaân khí". Ñinh Xuaân Thu chôït thaáy gioù laïnh thoåi vaøo khoâng chòu ñöôïc baát giaùc caû kinh nghó thaàm: -Thaèng troïc naøy noäi löïc döông cöông sao ñoät nhieân bieán ñoåi vaø aâm haøn thaät nguy hieåm. Haén vaän toaøn löïc choáng ñôõ. Ñoät nhieân thaáy huyeät "Khuyeát Boàn" treân ñaàu vai hôi laïnh töïa hoà tuyeát rôi vaøo. Roài ñeán huyeät "Thieân Khu" ôû buïng döôùi, huyeät "Phuïc Hoå" ôû veá ñuøi, huyeät "Döông Tieàn" ôû baép chaân, huyeät "Thieân Tieàn" treân caùnh tay caû boán choã ñeàu giaù laïnh. Ñinh Xuaân Thu ruûa thaàm: -Thaèng troïc non ñaõ duøng chöôûng löïc aâm nhu, mình khoâng theå coi thöôøng ñöôïc. Noù coù theå laøm cho toaøn thaân mình bò reùt laïnh. Haén ñang thuùc ñaåy chöôûng löïc ñeå choáng ñôõ thì ñoät nhieân huyeät "Thieân Truï" ôû sau gaùy, huyeät "Phong Phieán" vaø huyeät "Chi Thaát" ôû sau löng caû ba choã ñeàu giaù laïnh. Ñinh Xuaân Thu laø ngöôøi bieát nhieàu hieåu roäng, trong loøng raát laáy laøm kyø, lieàn laåm baåm moät mình: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  3. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Chöôûng löïc cuûa gaõ ñaõ bieán thaønh aâm haøn. Hôn nöõa nhöõng ñaïi huyeät mình ñeàu bò giaù laïnh. Chaéc thaèng troïc duøng taø thuaät coå quaùi gì ñaây mình phaûi ñeà phoøng môùi ñöôïc. Haén lieàn phaát tay aùo ra ñeå che hai chaân roài phoùng cöôùc ñaù vaøo Hö Truùc. Ñaây laø moät moân tuyeät hoïc cuûa Ñinh Xuaân Thu maø cuõng laø moân voõ chaân thöïc ñaùnh ra traêm phaùt truùng caû traêm. Ngöôøi bò ñaù chaúng cheát cuõng bò thöông. Ngôø ñaâu chaân haén môùi ñaù ra nöûa vôøi thì ñoät nhieân huyeät "Phuïc thoå" vaø huyeät "Döông giao" phaùt sinh ngöùa ngaùy cöïc kyø khoù chòu. Baát giaùc haén la leân hai tieáng: -uùi chaø! Ñaàu chaân phaûi haén roõ raøng ñaõ chaïm vaøo aùo Hö Truùc, nhöng hai choã yeáu huyeät ñoàng thôøi phaùt ngöùa phaûi haï chaân xuoáng. Haén laïi la leân maáy tieáng "uùi chao". Boïn ñoà ñeä laõo laïi ca tuïng: -Tinh Tuù laõo tieân thaàn thoâng quaûng ñaïi thieân haï voâ song. Vöøa vung tay aùo hai aû ngaõ lieàn. -Laõo gia ñaù moät phaùt baèng trôøi long ñaát lôû, vaãy tay moät caùi, nhaät nguyeät phaûi lu môø. -Tinh Tuù laõo tieân tay phaát aùo baøo, mieäng nieäm chaân ngoân, khieán baïn baøng moân, ngöu quyû, xaø thaàn, chuùng baây cheát heát, khoâng coù ñaát choân. Nhöõng caâu ca tuïng Tinh Tuù laõo tieân hoaø laãn vôùi tieáng la "uùi chao" luoân mieäng cuûa laõo quaùi thöïc chaúng aên nhaäp vôùi nhau chuùt naøo. Boïn moân ñoà tinh khoân ñeàu ngaïc nhieân ngô ngaùc im mieäng nhöng vaãn coøn soá ñoâng keùo gaân coå leân maø nònh hoùt. Chæ trong khoaûnh khaéc, Ñinh Xuaân Thu thaáy baûy ñöôøng huyeät ñaïo "Thieân Khu", "Phuïc Thoå", "Döông Giao", "Thieân Tuyeân", "Thieân Truï", "Phong Moân", "Chi Thaát" ñoàng thôøi ngöùa ngaùy töïa muoân ngaøn con kieán ñoát khoâng sao chòu noåi. Baûy huyeät ñaïo naøy khoâng phaûi laø nhöõng yeáu huyeät trí maïng trong con ngöôøi. Ñinh Xuaân Thu laïi laø tay baûn laõnh phi thöôøng. Luùc tieáp chieán, töï nhieân ñaõ coù noäi löïc choáng ñôõ neân "Sinh töû phuø" cuûa Hö Truùc ñoái vôùi haén khoâng coù coâng hieäu ngay. Tuy nhieân caû baûy mieáng "Sinh töû phuø" cuõng len loûi ñöôïc vaøo caùc huyeät ñaïo khaùc trong khaép ngöôøi haén. "Sinh töû phuø" hoaø vôùi noäi löïc cuûa Hö Truùc laïnh nhö baêng thaám vaøo thaân theå Ñinh Xuaân Thu roài bò nhieät löïc cuûa haén hoùa giaû ngay khoâng coøn taêm tích gì nöõa. "Sinh töû phuø" ñaõ khoâng phaûi laø thuoác ñoäc cuõng khoâng phaûi laø aùm khí. Noù chæ laø moät thöù noäi löïc voâ hình vaãn coøn chaïy trong huyeät maïch Ñinh Xuaân Thu, maëc daàu chaát haøn baêng ñaõ tieâu tan. Ñinh Xuaân Thu chaân tay luoáng cuoáng, thoø tay vaøo boïc laáy ra naêm, baûy thöù thuoác giaûi ñoäc uoáng lieàn moät luùc, maø huyeät ñaïo laïi caøng ngöùa ngaùy theâm. Neáu laø ngöôøi Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  4. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung khaùc ñaõ phaûi naèm laên xuoáng ñaát roài. Nhöng Ñinh Xuaân Thu baûn laõnh gheâ ngöôøi, gaéng göôïng choáng ñôõ. Ngôø ñaâu "Sinh töû phuø" chæ laø moät thöù noäi kinh ôû ngoaøi vaøo, neân neáu laø ngöôøi khoâng bieát voõ coâng truùng phaûi thì caùi haïi khoâng ñaùng keå, nhöng ngöôøi noäi coâng caøng cao thaâm coá ra söùc ñeà khaùng thì phaûn öùng laïi caøng maõnh lieät. Ñinh Xuaân Thu chaân böôùc loaïng choaïng nhö ngöôøi say röôïu. Saéc maët luùc ñoû böøng, luùc traéng hôït. Hai tay xua loaïn leân coi raát khuûng khieáp. Hö Truùc coù ñieàu hoái haän nghó thaàm: -Laõo naøy tuy toäi aùc ñaõ nhieàu, song mình laøm cho laõo phaûi khoå naõo quaù chöøng! Bieát vaäy thì mình chæ gieo vaøo laõo moät vaøi mieáng "Sinh töû phuø" cuõng ñuû roài. Boïn moân ñoà phaùi Tinh Tuù thaáy tình traïng sö phuï nhö vaäy ñeàu yeân laëng. Nhöng coøn coù keû keâu: -Tinh Tuù laõo tieân ñang vaän "Ñaïi La toaøn tieân voõ ñaïo coâng", roài nhaø sö nhoû kia seõ bieát. Nhöng caâu noùi naøy ra chieàu göôïng gaïo khoâng haêng haùi nhö tröôùc nöõa. Lyù Quyù Loãi lôùn tieáng noùi gieãu: -Ñem Nguõ hoa maõ, Thieân kim caåu ra maø ñoåi laáy röôïu ngon ñaëng chuùng ta tieâu saàu giaûi muoän. Ha ha! Lyù Thaùi Baïch chính thò laø ta! Röôïu uoáng vaøo tieân cuõng vaøo theo. Ñeä nhò laø Tinh Tuù laõo tieân Ñinh Xuaân Thu. Quaàn huøng thaáy Ñinh Xuaân Thu töïa nhö ngöôøi say röôïu maø veû maët hoát hoaûng voâ cuøng, laïi nghe Lyù Quyù Loãi haùt dieãu thì cöôøi aàm leân! Ta neân bieát raèng, Hö Truùc duøng röôïu maïnh ñeå cheá ra baûy mieáng "Sinh töû phuø" so vôùi chaát baêng laïnh thoâng thöôøng khaùc nhau nhieàu. Chaúng maáy choác, Ñinh Xuaân Thu khoâng göôïng gaïo ñöôïc nöõa, giô tay leân giaät choøm raâu. Nhöõng sôïi raâu baïc daøi ñeán roán, bay ra tröôùc gioù. Tieáp theo laø nhöõng maûnh aùo bò xeù raùch ñeå loä maøu da traéng nhö tuyeát chaúng khaùc moät gaõ thieáu nieân ñang tuoåi cöôøng traùng. Ngoùn tay haén sôø vaøo ñaâu thì thòt raùch maùu chaûy ra ñeán ñoù. Laõo vöøa caøo vöøa keâu leân: -Ngöùa cheát ta roài! Ngöùa cheát roài! Sau moät luùc haén quyø moät chaân xuoáng keâu gaøo cöïc kyø thaûm thieát. Quaàn huøng, tuy soá ñoâng laø nhöõng ngöôøi bieát nhieàu hieåu roäng, nhöng thaáy moät cao nhaân voõ laâm da hoàng, toùc baïc, chaúng khaùc thaàn tieân maø trong khoaûnh khaéc bieán thaønh quyû ma, gaàm leân nhö daõ thuù thì ai naáy ñeàu kinh haõi thaát saéc. Caû ñeán gaõ hay cöôøi ñuøa gieãu côït laø Lyù Quyù Loãi cuõng sôï haõi ruïng rôøi khoâng daùm môû mieäng. Chæ coù Haéc Baïch nhò taêng ngoài nhaém maét tónh toaï döôùi goác caây laø thaûn nhieân nhö khoâng coù chuyeän gì xaûy ra. Huyeàn Töø phöông tröôïng baáy giôø môùi leân tieáng: -Ñöùc Phaät töø bi! Hö Truùc ngöôi côûi môû khoå naõo cho Ñinh cö só ñi! Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  5. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Hö Truùc ñaùp: -Daï! Xin kính caån tuaân lôøi phaùp duï. Huyeàn Tòch voäi noùi: -Khoan ñaõ! Phöông tröôïng sö huynh! Ñinh Xuaân Thu toäi aùc ñaõ nhieàu. Huyeàn Naïn, Huyeàn Thoáng hai vò sö ñeàu maát maïng veà tay haén. Coù lyù ñaâu buoâng tha haén moät caùch khinh xuaát ñöôïc? Khang Quaûng Laêng cuõng leân tieáng: -Chöôûng moân sö thuùc! Sö thuùc laø chöôûng moân baûn phaùi sao laïi ñi nghe lôøi ngöôøi ngoaøi? Moái ñaïi thuø cuûa sö toå vaø sö phuï cuûa boïn sö ñieät, chaúng leõ khoâng traû hay sao? Hö Truùc khoâng bieát laøm theá naøo cho phaûi. Tieát Moä Hoa noùi: -Sö thuùc! Caàn laáy thuoác giaûi tröôùc ñaõ. Hö Truùc gaät ñaàu noùi: -Phaûi roài! Mai kieám coâ nöông! Coâ nöông haõy laáy nöûa vieân thuoác trò ngöùa cho haén. Mai kieám vaâng lôøi laáy trong boïc ra chieác bình nhoû saéc xanh muùc laáy moät vieân thuoác to baèng haït ñaäu. Nhöng aû thaáy Ñinh Xuaân Thu töïa nhö ngöôøi ñieân khuøng, khoâng daùm ñeán gaàn. Hö Truùc ñoùn laáy vieân thuoác böûa laøm ñoâi roài la leân: -Ñinh tieân sinh! Haù mieäng ra! Taïi haï thaûy cho tieân sinh uoáng thuoác trò ngöùa! Ñinh Xuaân Thu thôû hoàng hoäc haù mieäng ra. Hö Truùc laáy ngoùn tay buùng nöûa vieân thuoác cho baén vaøo mieäng haén. Chaát thuoác chöa kòp ngaám vaøo, Ñinh Xuaân Thu ngaõ laên ra ñaát maø laên loän. Sau khoaûng thôøi gian chöøng aên xong böõa côm, môùi thaáy ñôõ ngöùa. Ñinh Xuaân Thu ñöùng daäy, thaàn trí tuy tænh taùo nhöng haén bieát raèng khoâng theå phaûn khaùng ñöôïc nöõa. Haén khoâng chôø cho Hö Truùc môû mieäng, ñaõ laáy thuoác giaûi ra ñöa cho Tieát Moä Hoa noùi: -Thöù thuoác traéng ñeå uoáng vaøo trong, coøn thöù ñoû thoa ngoaøi. Haén keâu gaøo laâu quaù ñaõ khaøn caû tieáng neân thanh aâm khoâng roõ laém. Tieát Moä Hoa lieäu chöøng haén khoâng daùm man traù, lieàn ñöa thuoác cho A Bích cuøng Cuùc kieám trong uoáng ngoaøi thoa. Mai kieám lôùn tieáng noùi: -Tinh Tuù laõo quaùi! Nöûa vieân thuoác trò ngöùa ñoù coù theå giöõ ñöôïc ba ngaøy khoûi ngöùa. Nhöng sau ba ngaøy beänh ngöùa laïi phaùt taùc. Khi ñoù ngöôi chôø chuû nhaân ta coù cho linh döôïc nöõa hay khoâng laø tuyø ôû ngöôi. Ngöôi lieäu ñoù, ñöøng coù phaûn traéc maø cheát ñaáy. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  6. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Ñinh Xuaân Thu vaãn coøn chöa heát kinh haõi, ngöôøi laõo run laåy baåy noùi khoâng ra tieáng. Boïn moân ñoà phaùi Tinh Tuù lieàn thuaän gioù theo chieàu. Coù ñeán hai traêm teân chaïy ñeán tröôùc maët Hö Truùc, khaån caàu y thu duïng. Coù teân noùi: -Chuû nhaân cung Linh Thöùu nhaân nghóa voâ song, baûn laõnh quaùn theá. Tieåu nhaân thaønh taâm quy phuïc ñeå vò chuû nhaân ra söùc khuyeån maõ. Coù teân noùi: -Ngoâi minh chuû voõ laâm trong thieân haï phi chuû nhaân thì coøn ai ñöông noåi? Chuû nhaân coù leänh truyeàn ra thì duø tieåu nhaân coù phaûi nhaûy vaøo ñoáng löûa cuõng khoâng daùm choái töø. Laïi coøn nhieàu teân nöõa baøy toû taác daï trung can, troû tay vaøo maët Ñinh Xuaân Thu maø thoáng maï: -aùnh löûa ñom ñoùm maø daùm tranh saùng vôùi maët trôøi, maët traêng. -Ngöôøi laø keû tieåu nhaân gian taø, ñoäc aùc, trong taâm toaøn thò aâm möu phaûn traéc. Coøn coù keû khænh caàu Hö Truùc gieát ngay Ñinh Xuaân Thu ñeå tröø ^^^ loaïi cho theá gian. Boãng nhieân nghe tieáng chieâng troáng cuøng tieáng ñaøn saùo noåi leân. Boïn ñoà ñeä phaùi Tinh Tuù gaân coå leân heùt vang: -Linh Thöùu chuû nhaân Danh löøng vuõ truï Ñöùc saùnh cöûu thieân Coå kim hieám coù. Nguyeân laø khuùc haùt ca tuïng Ñinh Xuaân Thu maø chæ ñoåi ñi boán chöõ "Tinh Tuù laõo tieân" thaønh ra "Linh Thöùu chuû nhaân" coøn nhöõng caâu döôùi ñeå nguyeân nhö cuõ. Hö Truùc tuy laø ngöôøi chaát phaùc nhöng nghe boïn moân ñoà phaùi Tinh Tuù ca tuïng mình caûm thaáy nheï nhaøng nhö bay boång treân chín taàng maây. Lan kieám quaùt leân: -Boïn mi thieät laø ñoà tieåu nhaân voâ sæ! Sao daùm ñem khuùc haùt thoái naùt ca tuïng Tinh Tuù laõo quaùi chuyeån sang ca tuïng chuû nhaân ta? Thieät laø voâ leã ñeán cuøng cöïc! Boïn moân ñoà phaùi Tinh Tuù sôï haõi voâ cuøng! Coù keû noùi: -Phaûi roài! Tieåu nhaân vaøo moät cô quan khaùc, caùi gì cuõng phaûi ñoåi môùi. Xin tieân coâ vui loøng bao dung cho. Coù ngöôøi noùi: -Thöa boán vò tieân coâ, caùc coâ nguyeät theïn hoa nhöôøng ñaõ hôn Taây Töû, laïi vöôït Quyù Phi~ Ñaïi khaùi toaøn nhöõng lôøi nònh hoùt. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  7. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Boïn moân ñoà phaùi Tinh Tuù sau khi suïp laïy Hö Truùc roài töï mình laïi ñöùng ôû phaùi sau caùc ñoäng chuùa ñaûo. Teân naøo cuõng döông döông töï ñaéc, maët muõi veânh vang, coi boïn quaàn haøo Trung Nguyeân, Bang chuùa Caùi Bang vaø caùc taêng löõ chuøa Thieáu Laâm khoâng vaøo ñaâu nöõa. Huyeàn Töø noùi: -Hö Truùc! Ngöôi töï laäp moân phaùi nhöng sau naøy neân theo ñöôøng chính daãn duï ñeä töû khieán boïn hoï ñöøng laøm ñieàu traùi gaây tai vaï cho giang hoà. Ñöôïc nhö vaäy thì taêng tuïc cuõng theá thoâi. Hö Truùc ngheïn ngaøo noùi: -Daï! Hö Truùc xin tuaân lôøi chæ giaùo cuûa phöông tröôïng. Huyeàn Töø laïi noùi: -Caùi toäi ngöôi phaù quy luaät baûn moân khoâng theå naøo xoaù boû ñöôïc nhöng phaït tröôïng thì coù theå mieãn cho. Boãng nghe coù tieáng ngöôøi cöôøi ha haû noùi: -Baàn taêng töôûng chuøa Thieáu Laâm coi troïng giôùi luaät, phaùp ñoä nghieâm minh. Ngôø ñaâu cuõng chæ laø haïng phuø thònh maø thoâi. Moïi ngöôøi lieác maét nhìn xem ngöôøi ñoù laø ai. Teù ra laø Ñaïi Minh Vöông Cöu Ma Trí. Huyeàn Töø bieán saéc noùi: -Minh Vöông laáy ñaïi nghóa maø phieàn traùch. Laõo taêng bieát loãi roài. Huyeàn Tòch sö ñeä! Haõy chuaån bò ñoà phaùp tröôïng ra. Huyeàn Tòch daï moät tieáng roài quay laïi noùi: -Phaùp tröôïng ñaõ saün saøng caû roài! Roài quay laïi baûo Hö Truùc: -Hö Truùc! Hieän giôø ngöôi coøn laø ñeä töû chuøa Thieáu Laâm. Vaäy ngöôi naèm phuïc xuoáng ñeå laõnh phaït. Hö Truùc khom löng noùi: -Xin tuaân phaùp duï. Y quyø xuoáng tröôùc maët Huyeàn Töø vaø Huyeàn Tòch roài thi leã noùi: -Ñeä töû laø Hö Truùc ñaõ vi phaïm giôùi luaät baûn töï, xin kính caån laõn h tröôïng cuøng thuû toaø vieän giôùi luaät. Boïn moân ñoà phaùi Tinh Tuù ñoät nhieân la où om soøm: -Chuû nhaân cung Linh Thöùu laø minh chuû voõ laâm. Caùc ngöôi laø taêng löõ chuøa Thieáu Laâm, coù lyù ñaâu laïi phaïm ñeán quyù theå laõo gia ñöôïc? Neáu caùc ngöôøi maø ñuïng ñeán moät sôïi loâng cuûa laõo gia thì boïn ta quyeát cuøng caùc ngöôi soáng cheát moät phen. Duø boïn ta coù phaûi tan xöông naùt thòt vaø ñöôïc cheát veà vieäc cuûa chuû nhaân cuõng laø vinh haïnh. Dö baø voán bieát taâm yù Hö Truùc, lieàn quaùt leân: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  8. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Sao caùc ngöôi laïi keâu laø "chuû nhaân boïn ta"? Nhöõng quaân yeâu ma quyû quaùi kia, caâm mieäng ñi ngay! Boïn moân ñoà phaùi Tinh Tuù thaáy Dö baø quaùt maéng laäp töùc caâm nhö heán vaø kinh haõi khoâng daùm thôû maïnh nöõa. Huyeàn Tòch quaùt leân: -Thi haønh hình phaït! Maáy nhaø sö chaáp phaùp côûi aùo thaày tu cuûa Hö Truùc, ñeå hôû caû da thòt sau löng y ra. Moät nhaø sö khaùc giô caây thuû giôùi coân toan ñaùnh xuoáng. Hö Truùc khoâng daùm vaän khí vaø nghó buïng: -Ta chòu phaït tröôïng vì mình ñaõ phaïm giôùi luaät. Moãi moät coân ñaùnh vaøo laø nheï tuoåi ñi moät phaàn. Neáu mình vaän khí leân ñeå choáng khoûi cho ñôõ ñau khoå thì cuõng nhö khoâng maø thoâi. Giöõa luùc aáy, thanh aâm moät phuï nöõ lanh laûnh vang leân: -Khoan ñaõ! Khoan ñaõ! Ngöôi... treân löng ngöôi coù gì theá kia? Moïi ngöôøi ñeàu nhìn vaøo löng Hö Truùc thì thaáy treân löng y coù chín chaám ñen. Nhöõng nhaø sö thuï giôùi thöôøng ñoát höông ñieåm vaøo ñænh ñaàu. Khoâng ngôø Hö Truùc, tröø noát taøn höông treân ñænh ñaàu, maø sau löng cuõng coøn coù veát nöõa. Nhöng veát taøn höông sau löng Hö Truùc lôùn baèng ñoàng tieàn. Hieån nhieân nhöõng noát taøn höông naøy ñaõ ñoát töø thuôû nhoû, roài nhöõng noát ñoù cuõng theo ngöôøi maø lôùn leân. Baây giôø troâng raát troøn trónh vaø roõ raøng. Quaàn huøng coøn ñang kinh ngaïc thì trong ñaùm ñoâng coù moät thieáu phuï ñöùng tuoåi chaïy ra. Thieáu phuï naøy mình maëc aùo tröôøng baøo maøu xanh lôït, ñaàu ñeå toùc daøi xoaõ xuoáng vai. Hai beân löôõng quyeàn ñeàu coù ba chaám ñoû. Muï chính laø moät ngöôøi trong töù ñaïi aùc teân goïi Voâ aùc baát taùc Dieäp Nhò Nöông. Dieäp Nhò Nöông nhaûy xoå laïi, hai tay ñaåy hai nhaø sö chaáp phaùp chuøa Thieáu Laâm roài naém laáy daây löng Hö Truùc toan côûi tuoät ra. Hö Truùc giaät mình kinh haõi, trôû mình ñöùng leân roài luøi laïi maáy böôùc hoûi: -Baø... baø laø ai? Dieäp Nhò Nöông toaøn thaân run baàn baät la leân: -Con... con ta ôi! Roài muï giang hai tay ra toan oâm laáy Hö Truùc. Hö Truùc neù mình traùnh khoûi, thaønh ra Dieäp Nhò Nöông oâm vaøo khoaûng khoâng. Moïi ngöôøi ñeàu töï hoûi: -Muï naøy ñieân roài chaéc? Dieäp Nhò Nöông toan oâm laáy maáy laàn ñeàu bò Hö Truùc leï laøng traùnh khoûi. Ta neân nhôù raèng, töø khi muï bò Du Thaûn Chi ñaùnh cho moät chöôûng ngaát ñi, sau hoài tænh laïi, nhöng coâng löïc ñaõ giaûm suùt raát nhieàu, khoâng ñöôïc nhö tröôùc. Nhaát laø khinh coâng thì so vôùi tröôùc muï khoâng coøn moät nöûa. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  9. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Muï la leân nhö ñieân cuoàng: -Haøi nhi! Sao con khoâng nhìn nhaän maãu thaân? Hö Truùc run leân nhö bò ñieän giaät hoûi: -Baø... baø laø maãu thaân tieåu taêng ö? Dieäp Nhò Nöông lôùn tieáng: -Haøi nhi ôi! Ta sinh ngöôi chöa bao laâu thì ñieåm vaøo sau löng chín noát taøn höông vaø caû hai beân moâng cuõng coù chín noát, coù ñuùng theá khoâng? Hö Truùc caû kinh vì quaû nhieân hai beân moâng y coù chín noát taøn höông thaät. Y thaáy theá töø thuôû nhoû nhöng chaúng hieåu lai lòch ra sao. Y laïi hay maéc côõ neân khoâng noùi vôùi baïn beø. Coù luùc taém röûa, y thaáy vaäy coøn cho laø mình coù duyeân vôùi nhaø Phaät neân trôøi sinh ra theá. Do ñoù maø y kieân taâm haâm moä Phaät phaùp. Baây giôø y nghe Dieäp Nhò Nöông noùi vaäy thì töôûng chöøng nhö seùt ñaùnh löng trôøi. Y run leân hoûi: -Coù coù!... Hai beân... moâng tieåu taêng coù chín noát taøn höông thaät. Baø laø... maãu thaân tieåu taêng vaø ñaõ chaâm... nhöõng noát taøn nhang ñoù ö? Dieäp Nhò Nöông khoùc hu hu noùi: -Phaûi roài! Phaûi roài! Neáu khoâng phaûi ta ñoát thì laøm sao ta bieát ñöôïc? Theá laø ta tìm thaáy ñöùa con yeâu quyù cuûa ta roài! Muï vöøa noùi vöø ñöa tay ra sôø maù Hö Truùc. Baây giôø Hö Truùc khoâng neù traùnh nöõa ñeå cho muï oâm vaøo loøng. Hö Truùc töø thuôû nhoû khoâng cha, khoâng meï. Y laø moät ñöùa con coâi ñöôïc nhaø sö chuøa Thieáu Laâm ñem veà nuoâi döôõng. Hai beân ñuøi y coù moät taøn nhang laø moät ñieàu bí maät, chæ coù mình y bieát maø thoâi. Theá maø nay Dieäp Nhò Nöông laïi noùi nhö vaäy thì coøn giaû sao ñöôïc? Hôn hai chuïc naêm trôøi, ngaøy nay y môùi ñöôïc neám muøi töø aùi cuûa maãu thaân. Hai haøng nöôùc maét ñaàm ñìa, y caát tieáng goïi: -Maãu thaân... Baø laø maãu thaân haøi nhi ö? Caâu chuyeän ñoät ngoät naøy moïi ngöôøi baøng quan ñeàu laáy laøm kyø dò. Hai ngöôøi chæ oâm nhau maø khoùc. Möøng möøng, tuûi tuûi bieát bao nhieâu tình? Boïn quaàn huøng, tuy loøng daï cöùng raén nhöng ñöùng tröôùc tình traïng naøy cuõng khoâng khoûi ngaäm nguøi. Boãng nghe Dieäp Nhò Nöông caát tieáng hoûi: -Haøi nhi! Nay ngöôi ñaõ hai möôi boán tuoåi roài. Trong hai möôi boán naêm trôøi, ta ngaøy ñeâm thöông nhôù ñeán ngöôi chaúng luùc naøo queân. Ta thaáy thieân haï coù con maø böïc mình, vì con ta bò teân gian aùc trôøi ñaùnh naøo laáy ñi maát. Theá roài ta... cuõng ñi aên caép con nhaø khaùc. Nhöng... con ngöôøi ñaâu baèng ñöôïc chính mình sinh ra? Nam Haûi Ngaïc Thaàn cöôøi hoâ hoá noùi: -Tam muoäi! Coù phaûi muï cöù thaáy con nhaø ai traéng treûo laø muï baét troäm veà chôi. Chôi chaùn roài laïi ñem ra huùt maùu noù. Teù ra vì con muï bò ngöôøi ta baét troäm, neân muï laøm theá phaûi khoâng? Nhaïc laõo nhò hoûi muï ñaõ bao nhieâu laàn maø muï khoâng chòu noùi. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  10. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Ñöôïc laém! Hö Truùc tieåu töû kia! Maù maù ngöôi laø nghóa muoäi ta. Vaäy ngöôi keâu ta Nhaïc laõo baù ñi! oOo Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2