Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 118

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

62
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 118', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 118

  1. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM MÖÔØI TAÙM TIEÂU VIEÃN SÔN HAÏ SAÙT NHÖÕNG AI ? Nam Haûi Ngaïc Thaàn thaáy Hö Truùc voõ coâng cao sieâu khoân löôøng maø mình laïi ñöôïc ñöùng vaøo haøng tieàn boái y, nhaát laø y laïi laøm chuû nhaân cung Linh Thöùu thì noãi möøng vui cuûa laõo khoûi caàn noùi cuõng bieát roài. Vaân Trung Haïc laéc ñaàu noùi: -Khoâng ñöôïc! Khoâng ñöôïc! Hö Truùc töû coøn laø nghóa huynh sö phuï ngöôi, vaäy ngöôi phaûi keâu y baèng sö baù. Ta ñaây laø nghóa ñeä maãu thaân y, theá thì ta coøn ôû haøn g treân laõo tam. Laõo tam phaûi keâu ta baèng sö thuùc toå. Nam Haûi Ngaïc Thaàn thoän maët ra, haäm höïc vaêng tuïc ra maéng: -Meï kieáp! Laõo gia khoâng goïi... Dieäp Nhò Nöông nhaác ñaàu Hö Truùc ra naém laáy vai y, coi qua ngoù laïi, möøng vui khoân xieát. Muï quay laïi noùi vôùi Huyeàn Töø: -Y laø con trai ta. Vaäy laõo troïc thoái tha kia ñöøng ñaùnh y nöõa! Hö Truùc ñoät nhieân nhôù tôùi ngaøy phaù theá côø bí hieåm, ñaõ thaáy Dieäp Nhò Nöông cuøng Ñinh Xuaân Thu ra chieàu thaân thieát vôùi nhau maø Dieäp Nhò Nöông caùi mieäng leùm laåu keâu Ñinh laõo quaùi baèng Xuaân Thu ca ca. Hieån nhieân hai ngöôøi coù veû ñaèm thaém vôùi nhau. Chaúng leõ mình laø con Ñinh Xuaân Thu? Neáu nhö vaäy thì thieät laø phieàn quaù. Maãu thaân ñaõ mang tieáng laø ngöôøi thöù hai trong boïn töù ñaïi aùc, mình ñaõ phaûi chòu caùi tieáng khoâng hay roài. Neáu phuï thaân laø Ñinh Xuaân Thu thì caøng teä haïi nöõa, nhaát laø mình vöøa ñaùnh laõo thaát ñieân baùt ñaûo, laïi gieo vaøo ngöôøi laõo ñeán baûy mieáng "Sinh töû phuø"... Baây giôø bieát laøm theá naøo cho ñöôïc? Hö Truùc lieác maét ngoù troäm Ñinh Xuaân Thu, trong loøng bieán ñoåi khoâng yeân. Maët y luùc ñoû böøng, luùc traéng nhôït, quay laïi ngoù Dieäp Nhò Nöông ñeå xem muï baûo ai laø phuï thaân. Neáu quaû nhieân Tinh Tuù laõo quaùi laø phuï thaân mình thaät thì thaø raèng lô ñi ñöøng noùi ñeán coøn hôn. Nhöng Hö Truùc töø nhoû ñeán lôùn khoâng cha khoâng meï, baây giôø ñaõ thaáy maãu thaân thì laïi mong gaëp ñöôïc phuï thaân. Duø phuï thaân ñuùng laø Ñinh Xuaân Thu, y cuõng khoâng theå khoâng nhaän ñöôïc. Hö Truùc coøn ñang ngaãm nghó thì Dieäp Nhò Nöông lôùn tieáng hoûi: -Quaân choù ñeû trôøi ñaùnh naøo baét troäm con ta? Laøm meï con ta phaûi chia lìa hai möôi boán naêm? Haøi töû! Chuùng ta duø coù phaûi ñeán taän chaân trôøi goùc bieån cuõng phaûi tìm quaân choù maù naøo ñoù ñeå baêm thaây laøm muoân ñoaïn môùi haû giaän. Duø ta khoâng ñòch noåi haén thì voõ coâng haøi nhi cao cöôøng ñeán theá, phaûi vì ta maø baùo thuø röûa haän. Nhaø sö aùo ñen ngoài döôùi goác caây töø naõy giôø khoâng noùi naêng maø cuõng khoâng nhuùc nhích, baây giôø ñoät nhieân ñöùng daäy thuûng thaúng hoûi: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  2. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Con muï bò ngöôøi ta baét troäm hay laø bò ngöôøi ta cöôùp maát? Saùu noát ñoû treân maët muï töø ñaâu maø ra? Dieäp Nhò Nöông ñoät nhieân bieán saéc theùt leân lanh laûnh: -Ngöôi... ngöôi laø ai? Sao ngöôi laïi bieát? Nhaø sö aùo ñen hoûi laïi: -Chaúng leõ muï khoâng nhaän ñöôïc ta ö? Dieäp Nhò Nöông theùt leân: -uùi chao! Ngöôi ñaáy ö? Roài muï tung mình nhaûy veà phía nhaø sö aùo ñen. Luùc coøn caùch ñoái phöông hôn tröôïng thì ñoät nhieân muï ñöùng laïi, chóa ngoùn tay ra, nhöng khoâng daùm tôùi gaàn. Hai haøm raêng muï nghieán qua nghieán laïi ra chieàu caêm giaän voâ cuøng. Nhaø sö aùo ñen noùi: -Ñuùng roài! Con trai muï bò ta cöôùp ñem ñi, saùu veát seïo treân maët muï laø do tay ta caøo ra. Dieäp Nhò Nöông quaùt leân: -Taïi laøm sao? Taïi sao ngöôi laïi cöôùp con ta? Ta vôùi ngöôi vöøa khoâng quen khoâng bieát laïi khoâng thuø oaùn. Ngöôi... ngöôi laøm ta cay cöïc bieát chöøng naøo! Trong hai möôi boán naêm trôøi, loøng ta ñau nhö caét! Nhaø sö aùo ñen hoûi: -Hoâm aáy, muï bò Vöông Tinh Thieân ñaùnh ñoäc moät chöôûng haøn baêng vaø dó nhieân laø muï saép maát maïng. Ai ñaõ cöùu soáng muï? Dieäp Nhò Nöông ñaùp : -Ta cuõng khoâng bieát. Chaúng leõ cuõng laïi laø ngöôi? Nhaø sö aùo ñen ñaùp: -Phaûi roài! Chính ta ñaõ cöùu muï. Hoâm aáy Dieäp Nhò Nöông bò thöông cöïc kyø traàm troïng. Trong luùc mô maøng, muï bieát coù ngöôøi noäi löïc thaâm haäu ñaõ trò veát thöông cho mình. Nhöng luùc muï tænh laïi thì ngöôøi cöùu muï khoâng bieát ñi ñaâu roài. Muï hoûi laïi Ñinh Xuaân Thu vaø Ñoaøn Dieân Khaùnh nhöng khoâng phaûi hai ngöôøi naøy cöùu mình. Vuï naøy ñaõ laø moät nghi vaán trong ñaàu oùc muï. Muï töï bieát mình laøm aùc ñaõ nhieàu, tieáng xaáu ñoàn ñaõi xa gaàn. Ngöôøi chính phaùi chaúng ai laø khoâng muoán gieát muï. Chæ coù hai laõo Ñinh Xuaân Thu vaø Ñoaøn Dieân Khaùnh laø ngöôøi giao haûo vôùi muï, coøn ngoaøi ra chaúng coù ai öa. Vaäy ai laø moät tay cao thuû haïng nhaát ñaõ cöùu tính maïng cho mình? Böõa nay ñöôïc maét thaáy nhaø sö aùo ñen voõ coâng kinh theá haõi huøng, maø chính laõo töï noùi ra ñaõ cöùu maïng cho muï thì ñuùng laø chuyeän thaät. Nhöng muï vaãn coøn ngôø vöïc khoâng daùm tin. Muï thoän maët, troá maét ra nhìn nhaø sö aùo ñen moät luùc, roài leân tieáng: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  3. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Taïi sao? Taïi sao?... Nhaø sö aùo ñen troû Hö Truùc ngaét lôøi hoûi laïi: -Phuï thaân thaèng nhoû naøy laø ai? Dieäp Nhò Nöông toaøn thaân run baén leân ñaùp: -Ta... khoâng theå noùi ñöôïc. Hö Truùc baâng khuaâng trong daï chaïy laïi hoûi: -Maãu thaân! Gia gia haøi nhi laø ai? Dieäp Nhò Nöông laéc ñaàu ñaùp: -Ta khoâng theå noùi ñöôïc. Nhaø sö aùo ñen thuûng thaúng ñaùp: -Dieäp Nhò Nöông! Muï nguyeân laø moät vò coâng nöông, tính tình nhu thuaän laïi nhan saéc tuyeät vôøi, ñoan trang trinh thuïc. Nhöng naêm muï môùi 18 tuoåi ñaõ coù baûn laõnh cao cöôøng neân coù haïng trai noåi tieáng quyeán ruõ, muï bò thaát thaân vôùi y maø sinh ra thaèng nhoû naøy, coù phaûi theá khoâng? Dieäp Nhò Nöông ñöùng ngay ra nhö caây goã hoài laâu môùi gaät ñaàu ñaùp: -Chính theá! Nhaø sö aùo ñen laïi noùi: -Chaøng trai kia chæ nghó tôùi thanh danh cuøng böôùc tieán trình cuûa mình, maø khoâng nghó ñeán moät vò coâ nöông nhoû tuoåi chöa gaû choàng ñaõ coù con, laâm vaøo caûnh ngoä cöïc kyø theâ thaûm! Dieäp Nhò Nöông ñaùp: -Khoâng phaûi theá! Y vaãn saên soùc ñeán ta vaø cho ta raát nhieàu tieàn baïc ñeå thu xeáp cuoäc soáng cho ñôøi ta. Nhaø sö aùo ñen laïi hoûi: -Theá thì sao y laïi ñeå ngöôi phieâu baït giang hoà? Dieäp Nhò Nöông ñaùp: -Ta khoâng theå laáy y ñöôïc, maø y cuõng khoâng theå laáy ta laøm vôï. Y laø ngöôøi raát toát, cö xöû vôùi ta raát töû teá, ta khoâng muoán ñeå lieân luî cho y. Y... thieät laø ngöôøi quaân töû. Nghe lôøi noùi cuûa muï thì ñoái vôùi ngöôøi tình lang ñaõ boû löûng mình, muï vaãn toû ra coù loøng quyeán luyeán. ¢n tình ngaøy tröôùc khoâng vì caûnh khoå naõo hay thôøi gian maø phai laït. Moïi ngöôøi ñeàu nghó thaàm: -Dieäp Nhò Nöông noåi tieáng taøn aùc, song vôùi tình lang ngaøy tröôùc thieät laø tình thaâm, nghóa troïng. Nhöng khoâng hieåu tình lang cuûa muï laø ai? Ñoaøn Döï, Nguyeãn Tinh Truùc, Phaïm Hoa, Hoa Haùch Caàu, Ba Thieân Thaïch, boïn ngöôøi Ñaïi Lyù nghe nhaø sö aùo ñen vaø Dieäp Nhò Nöông ñoái ñaùp nhau veà vuï naøy baát giaùc ñöa maét ngoù troäm Ñoaøn Chính Thuaàn. Hoï ñeàu cho laø ngöôøi tình lang cuûa Dieäp Nhò Nöông veà ñòa vò cuõng nhö veà tính tình cuøng caùch xöû söï ñeàu hôïp vôùi oâng ta. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  4. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Nhöng coù ngöôøi laïi nghó raèng: -Ngaøy noï, caû töù ñaïi aùc ñeàu tôùi nöôùc Ñaïi Lyù, chaéc cuõng vì vieäc ñoøi moùn nôï aân tình cuûa Traán Nam Vöông. Caû Ñoaøn Chính Thuaàn cuõng nghi hoaëc. OÂng laåm baåm: -Mình bieát ñaøn baø con gaùi thieät laø nhieàu, chaúng leõ coù caû muï naøy, maø sao mình khoâng nhôù ra? Nhaø sö aùo ñen doõng daïc hoûi: -Phuï thaân thaèng nhoû naøy hieän coù maët taïi ñaây. Sao ngöôi khoâng chæ maët keâu teân ra? Dieäp Nhò Nöông ñaùp: -Khoâng! Khoâng ñöôïc. Ta khoâng theå noùi ñöôïc. Hö Truùc chæ ñöa maét nhìn Ñinh Xuaân Thu. Ñoaøn Chính Thuaàn trong loøng hoài hoäp töôûng chöøng nhö daêm baûy gaùo nöôùc taït vaøo maët mình. Nhaø sö aùo ñen laïi hoûi: -Taïi sao ngöôi laïi ñieåm taøn höông vaøo löng vaø hai veá ñuøi thaèng nhoû cho thaønh daáu veát? Dieäp Nhò Nöông che maët laïi ñaùp: -Ta khoâng bieát! Ta van ngöôi ñöøng hoûi loâi thoâi nöõa. Nhaø sö aùo ñen vaãn giöõ veû maët bình thaûn khoâng ñoäng thanh saéc, hoûi tieáp baèng moät gioïng raát töï nhieân: -Luùc ngöôi sinh ra thaèng nhoû naøy phaûi chaêng mi ñaõ raép taâm cho gaõ laøm hoaø thöôïng? Dieäp Nhò Nöông ñaùp: -Khoâng phaûi ñaâu! Nhaø sö aùo ñen laïi hoûi: -Theá thì sao ngöôi laïi ñieåm höông vaøo ngöôøi gaõ, chaéc ngöôi cuõng bieát ñoù laø daáu veát cuûa Phaät moân? Dieäp Nhò Nöông gaït ñi: -Ta khoâng bieát ñaâu! Ta khoâng bieát ñaâu! Nhaø sö aùo ñen lôùn tieáng noùi: -Duø ngöôi khoâng noùi ta cuõng bieát roài. Vì phuï thaân gaõ laø ñeä töû nhaø Phaät vaø laø moät vò cao taêng ñaéc ñaïo neân ngöôi khoâng chòu noùi chöù gì? Dieäp Nhò Nöông reân leân. Muï khoâng göôïng gaïo ñöôïc nöõa, teù xuoáng ngaát ñi. Quaàn huøng nhoán nhaùo caû leân, coi tình hình Dieäp Nhò Nöông vaø nghe lôøi noùi cuûa nhaø sö aùo ñen ai cuõng bieát ñuùng laø söï thöïc roài. Teù ra muï ñaõ tö thoâng vôùi moät vò hoaø thöôïng. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  5. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Quaàn huøng gheù tai vaøo nhau thì thaàm to nhoû, luaän baøn ñeán thieân tình söû hieám coù trong voõ laâm. Hö Truùc ñöa tay ra ñôõ Dieäp Nhò Nöông daäy vaø goïi roái rít: -Maãu thaân! Maãu thaân haõy tænh laïi. Hoài laâu Dieäp Nhò Nöông daàn daàn tænh, kheõ baûo Hö Truùc: -Haøi nhi! Ngöôi mau ñôõ ta xuoáng nuùi. Laõo naøy... thieät laø quyû quaùi... tinh ma. Laøm sao laõo laïi bieát heát? Ta khoâng muoán nhìn maët laõo nöõa. Moái thuø ñoù... cuõng khoâng caàn phaûi traû nöõa. Hö Truùc noùi: -Daï! Maãu thaân! Vaäy chuùng ta ñi thoâi ö? Nhaø sö aùo ñen noùi: -Khoan ñaõ! Ta ñaõ noùi heát ñaâu! Ngöôi muoán baùo thuø, ta cuõng muoán baùo thuø. Dieäp Nhò Nöông! Taïi sao ta laïi cöôùp con cuûa ngöôi, ngöôi coù bieát khoâng? Vì coù ngöôøi cöôùp maát con ta khieán ta phaûi nhaø tan ngöôøi maát. Vôï choàng cha con khoâng ñoaøn tuï vôùi nhau ñöôïc nöõa. Ta caàn phaûi baùo thuø. Dieäp Nhò Nöông hoûi: -Coù ngöôøi cöôùp maát con ngöôi ö? Vì theá maø ngöôi muoán baùo thuø phaûi khoâng? Nhaø sö aùo ñen ñaùp: -Chính theá! Ta cöôùp con ngöôi ñem veà boû vaøo vöôøn rau chuøa Thieáu Laâm ñeå chuøa nuoâi noù lôùn leân vaø daäy voõ ngheä cho noù. Vì chính con ta sinh ra cuõng bò ngöôøi cöôùp maát vaø cuõng ñöôïc chuøa Thieáu Laâm nuoâi naáng cho khoân lôùn vaø truyeàn thuï cho y moät baûn laõnh cao cöôøgn. Ngöôi coù muoán nhìn roõ chaân töôùng cuûa ta khoâng? Roài nhaø sö khoâng chôø cho Dieäp Nhò Nöông traû lôøi, giô tay leân keùo taám khaên che maët ra. Quaàn huøng laáy laøm kinh ngaïc, la leân moät tieáng: -uùi chao! Nhaø sö naøy maët vuoâng tai lôùn, raâu ria xoàm xoaøm, töôùng maïo raát oai phong, chöøng saùu chuïc tuoåi. Tieâu Phong vöøa kinh haõi vöøa möøng thaàm, raûo böôùc ñeán tröôùc maët laïy phuïc xuoáng ñaát la leân: -Ñaïi sö laø... Nhaø sö cöôøi ha haû noùi: -Haûo haøi nhi! Hay quaù! Ta chính laø gia gia ngöôi. Töôùng maïo cha con ta khoâng caàn phaûi coù aùm kyø maø ai cuõng nhìn nhaän ra ngay. Ta laø gia gia ngöôi. Nhaø sö môû vaït aùo tröôùc ngöïc ra ñeå loä hình ñaàu choù soùi xaêm vaøo tröôùc ngöïc. Laõo vöôn tay traùi keùo Tieâu Phong laïi. Tieâu Phong cuõng môû vaït aùo tröôùc ngöïc ñeå hôû hình ñaàu con choù soùi haù mieäng, nhe nanh. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  6. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Hai ngöôøi saùnh vai maø ñi, ñoät nhieân ngaång maët nhìn trôøi huù leân moät tieáng. Thanh aâm nhö soùng coàn gioù cuoän vang ñi raát xa, laøm chaán ñoäng caû moät khu röøng nuùi. Maáy ngaøn haøo kieät nghe tieáng ruù ñeàu phaûi sôï run. Möôøi taùm teân voõ só Khaát Ñan cuõng ruùt tröôøng ñao ra, thanh theá huøng maïnh baèng moät toaùn thieân binh vaïn maõ. Tieâu Phong moùc trong boïc ra laáy moät goùi nhoû baèng vaûi daàu. OÂng môû goùi laáy ra moät cuoán giaáy vaøng môû ra. Taám giaáy naøy raát roäng vaø dính böùc di vaên treân vaùch nuùi ngoaøi Nhaïn moân quan maø Trí Quang hoaø thöôïng ñaõ phoùng laáy. Treân maët giaáy coù nhöõng chöõ vaên töï Khaát Ñan. Laõo raäm raâu troû maáy chöõ cuoái cuøng cöôøi noùi: -Tieâu Vieãn Sôn tuyeät buùt. Tieâu Vieãn Sôn tuyeät buùt! Haø haø! Haø haø! Hoâm aáy luùc ta thöông taâm quaù ñoãi, nhaûy xuoáng vöïc thaúm ñeå töï vaän. Khoâng ngôø chöa ñeán ngaøy taän soá laïi rôùt xuoáng moät caønh caây coå thuï döôùi ñaùy vöïc neân khoâng cheát, ñoù laø khoâng quyeát yù lieàu cheát nöõa vaø hoaøi baûo taám loøng röûa haän. Tieâu Phong cuõng noùi: -Moái thuø cuûa cha meï laø moái thuø chaúng ñoäi trôøi chung, khi naøo laïi khoâng traû. Tieâu Vieãn Sôn noùi: -Soá ngöôøi saùt haïi maãu thaân ngöôi hoâm ñoù ñaõ bò ta ñaùnh cheát vaø bò thöông ñeán quaù nöûa. Trí Quang hoaø thöôïng thì aån tích mai danh töï xöng laø Trieäu Tieàn Toân vaø ñaõ bò haøi nhi gieát cheát roài. Bang chuùa Caùi Bang Uoâng Kieám Thoâng cuõng bò beänh maø cheát, theá laø may cho y laém roài, nhöng keû ñöùng ñaàu boïn ñaïi aùc ñeán nay vaãn coøn toàn taïi. Vaäy haøi nhi töôûng ta neân baét haén roài xöû trí theá naøo? Tieâu Phong voäi hoûi: -Ngöôøi aáy laø ai? Tieâu Vieãn Sôn huù leân moät tieáng thanh aâm phaùt ra nghe thaät ruøng rôïn. Roài quaùt hoûi: -Ngöôøi aáy laø ai? Ñoaïn laõo ñöa maét nhanh nhö ñieän nhìn khaép quaàn haøo moät löôït. Luùc quaàn haøo chaïm vaøo maét laõo ñeàu run leân. Tuy nhöõng ngöôøi naøy khoâng lieân quan gì ñeán vuï saùt haïi meï Tieâu Phong ngoaøi aûi Nhaïn Moân quan. Coù ñieàu ai ñaõ nhìn veû maët cha con Tieâu Phong thì ñeàu khieáp sôï khoâng daùm cöû ñoäng chaân tay, hay môû mieäng noùi nöûa lôøi, vì hoï sôï vaï laây ñeán mình. Tieâu Vieãn Sôn noùi: -Haøi nhi! Hoâm aáy ta cuøng maãu thaân ngöôi sang nhaø baø ngoaïi. Ngôø ñaâu tôùi aûi Nhaïn Moân quan thì maáy chuïc teân voõ só Trung Nguyeân ñoät nhieân nhaûy ra gieát cheát maãu thaân ngöôi cuøng boïn tuyø tuøng. Nhaø Ñaïi Toáng vaø nöôùc Khaát Ñan coù moái thaâm thuø, thaáy ngöôøi laø gieát chaúng coù chi laø laï. Nhöng trong boïn voõ só mai phuïc phía sau nuùi coøn coù keû döï möu. Haøi nhi coù bieát vì côù gì khoâng? Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  7. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Tieâu Phong ñaùp: -Haøi nhi coù nghe nhaø sö Trí Quang noùi thì boïn hoï ñöôïc tin töùc noùi caùnh voõ só Khaát Ñan muoán ñeán chuøa Thieáu Laâm ñeå cöôùp kinh ñieån voõ hoïc ñem veà luyeän taäp ñeå sau naøy möu ñoà giang sôn nhaø Ñaïi Toáng, neân hoï taäp kích moät caùch ñoät ngoät khieán cho maãu thaân sôï quaù cheát ñi. Tieâu Vieãn Sôn nôû moät nuï cöôøi theâ thaûm noùi: -Ha ha! Ngaøy ñoù ta khoâng coù yù gì ñoaït kinh ñieån voõ hoïc cuûa chuøa Thieáu Laâm caû. Boïn chuùng vu oan cho ta. Ñöôïc laém! Tieâu Vieãn Sôn naøy nhaát ñònh phaûi baùo thuø. Hoï ñaõ vu oan cho mình thì mình phaûi laøm cho hoï bieát tay. Ba möôi naêm nay, Tieâu moã ñaõ aån mình trong chuøa Thieáu Laâm vaø nhöõng kinh ñieån voõ hoïc ñaõ xem kyø thích. Boïn ngöôi giôø coù ra mai phuïc ngoaøi aûi Nhaïn Moân quan cuõng khoâng laøm gì ñöôïc ta nöõa ñaâu. Taêng löõ chuøa Thieáu Laâm nghe Tieâu Vieãn Sôn noùi vaäy ñeàu kinh haõi thaát saéc. Ai naáy cuõng nghó raèng lôøi laõo noùi laø ñuùng söï thöïc. Voõ coâng baûn phaùi maø ñeå boïn ngöôøi nöôùc Lieâu hieåu bieát thì khaùc naøo hoå theâm caùnh, khoâng bieát ñoái phoù caùch naøo cho ñöôïc? Tieâu Phong noùi: -Gia gia! Con ngöôøi ñaïi aùc naêm tröôùc gieát maãu thaân haøi nhi, ñoù laø chuyeän hieåu laàm maø ra, chöù khoâng phaûi thöïc tình taøn aùc. Coù ñieàu haén ñaõ haï saùt vôï choàng hoï Kieàu, nghóa phuï, nghóa maãu haøi nhi, laïi gieo tieáng aùc cho mình thì thaät laø khoâng theå tha thöù ñöôïc. Haøi nhi chöa hieåu haén laø ai, xin gia gia noùi cho haøi nhi bieát. Tieâu Vieãn Sôn cöôøi ha haû noùi: -Haøi nhi! Con laàm roài ñoù! Tieâu Phong ngaïc nhieân hoûi: -Haøi nhi laàm ö? Tieâu Vieãn Sôn gaät ñaàu ñaùp: -Con laàm thieät ñoù. Ngöôøi gieát vôï choàng hoï Kieàu chính laø ta. Tieâu Phong kinh haõi hoûi: -Gia gia gieát ö? Taïi sao vaäy? Tieâu Vieãn Sôn ñaùp: -Ngöôi laø con ruoät ta. Ñaùng lyù cha con vôï choàng moät nhaø ñoaøn tuï vui veû bieát maáy? Theá maø boïn voõ laâm Nam trieàu coi ngöôøi Khaát Ñan nhö quaân choù lôïn. Mình khoâng ñoäng gì ñeán hoï, hoï cuõng gieát choùc, baét con ta ñöa cho ngöôøi khaùc nuoâi laøm con hoï. Vôï choàng hoï Kieàu kia ñaõ maïo xöng laø cha meï ngöôi laïi ñoaït nieàm vui cuûa trôøi ban cho ta, theá maø hoï khoâng daùm noùi roõ chaân töôùng cho con bieát thì hoï cheát laø ñaùng laém. Tieâu Phong chua xoùt trong loøng noùi: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  8. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Haøi nhi chòu ôn nghóa raát saâu xa cuûa nghóa phuï, nghóa maãu. OÂng baø ta laø ngöôøi raát toát. Vaäy coøn vieäc ñoát Ñôn gia trang gieát cheát Ñaøm coâng, Ñaøm baø... ñeàu do... Tieâu Vieãn Sôn ñaùp: -Ñuùng theá! Nhöõng vieäc ñoù ñeàu do ta laøm ra heát. Caùc ngöôøi naøy ñaõ bieát roõ nhöõng ai gieát ngöôøi ôû ngoaøi aûi Nhaïn Moân quan ngaøy tröôùc maø khoâng chòu noùi ra. Ngöôøi naøo cuõng che chôû cho haén, haù chaúng ñaùng cheát ö? Tieâu Phong laúng laëng nghó thaàm: -Mình khoå sôû ñi tìm keû ñaïi aùc. Töôûng laø ai? Teù ra chính laø gia gia. OÂng thuûng thaúng noùi: -Huyeàn Khoå ñaïi sö chuøa Thieáu Laâm ñaõ truyeàn thuï voõ coâng cho haøi nhi lieàn moät thôøi gian möôøi naêm trôøi khoâng heà giaùn ñoaïn . Haøi nhi coù ñöôïc moät baûn laõnh nhö ngaøy nay laø hoaøn toaøn nhôø aân sö taøi boái... Noùi tôùi ñaây oâng cuùi ñaàu xuoáng nhôù ñeán aân sö, loøng oâng ngaäm nguøi nhoû leä nhö möa. Tieâu Vieãn Sôn noùi: -Boïn ngöôøi voõ laâm taïi Nam trieàu thaâm hieåm, gian traù chöù coù töû teá gì ñaâu? Caû laõo Huyeàn Khoå cuõng do ta vung chöôûng ñaùnh cheát. Tieâu Vieãn Sôn vöøa noùi döùt lôøi thì quaàn taêng chuøa Thieáu Laâm ñoàng thanh nieäm kinh: -A Di Ñaø Phaät! A Di Ñaø Phaät! Thanh aâm cöïc kyø bi phaãn. Tuy chöa coù ai tieán ra ñeå cuøng Tieâu Vieãn Sôn khieâu chieán nhöng trong tieáng nieäm Phaät cuûa quaàn taêng ñaõ loä veû cöïc kyø ñau khoå vaø dó nhieân coù aån yù quyeát khoâng theå naøo boû qua vuï naøy ñöôïc. Tieâu Vieãn Sôn laïi noùi: -Gieát cheát ngöôøi vôï yeâu quyù cuûa ta, cöôùp ñöùa con ñoäc nhaát cuûa ta. Trong moái ñaïi thuø naøy coøn coù Bang chuùa Caùi Bang, laïi coù caû nhöõng tay cao thuû phaùi Thieáu Laâm. Ha ha! Boïn hoï töôûng raèng vónh vieãn che daáu ñöôïc vuï huyeát aùn naøy , coøn ra chaêng nöõa chæ laø moät thieân coå bi aùn. Hoï ñem con ta bieán thaønh ngöôøi Haùn, baûo con ta keâu keû ñaïi thuø baèng sö phuï, keá vò keû ñaïi thuø laø Bang chuùa Caùi Bang. Ha ha! Haøi nhi ôi! Toái hoâm aáy ta phoùng chöôûng ñaùnh cheát Huyeàn Khoå roài naáp mình moät beân. Sau moät laùt ta laïi thaáy con veà baùi kieán laõo troïc ñaàu. Huyeàn Khoå thaáy töôùng maïo ta gioáng heät nhö con thì cho raèng chính con ñaõ haï thuû. Caû chuù tieåu cuõng khoâng phaân bieät ñöôïc con ta. Haøi nhi! Ngöôøi Khaát Ñan ta bò khinh maïn vaø vu oan giaù hoaï nhö vaäy coøn chöa ñuû hay sao? Baây giôø Tieâu Phong môùi tænh ngoä vaø hieåu taïi sao Huyeàn Khoå ñaïi sö luùc thaáy mình ra veû kinh ngaïc vaø chuù tieåu cuõng nhaát ñònh chöùng thöïc laø mình ñaõ haï thuû gieát cheát ñaïi sö. Thì ra ngöôøi haønh hung coù töôùng maïo gioáng mình vaø ngöôøi ñoù laïi laø coát nhuïc vôùi mình nöõa. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  9. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Tieâu Phong noùi: -Nhöõng ngöôøi naøy maø gia gia ñaõ ra tay gieát thì cuõng chaúng khaùc gì haøi nhi. Vaäy haøi nhi coù mang tieáng cuõng khoâng oan uoång. Coøn vieäc nhöõng voõ laâm ôû Trung Nguyeân mai phuïc ngoaøi aûi Nhaïn Moân quan thì ai laø laõnh tuï, gia gia ñaõ ñieàu tra ñöôïc chöa? Tieâu Vieãn Sôn cöôøi ha haû noùi: -Coù lyù naøo laïi khoâng ñieàu tra minh baïch? Keû ñoù ñaõ laøm cho mình ñau khoå, ngöôøi cheát nhaø ta. Neáu ta vung chöôûng ñaùnh cheát haén ngay thì chaúng hoaù ra laøm phöôùc cho haén. Dieäp Nhò Nöông! Khoan ñaõ! Roài haõy ñi! Laõo thaáy Dieäp Nhò Nöông ñöôïc Hö Truùc naâng ñôõ ñöa ñi moãi luùc moät xa neân theùt döøng laïi. Laõo hoûi tieáp: -Cha ñöùa nhoû laø ai? Neáu ngöôi khoâng noùi ra, ta ñaõ ôû trong chuøa Thieáu Laâm ba möôi naêm thì coøn gì qua maét ta ñöôïc? Hai ngöôi hoø heïn nhau trong ñoäng Töø Vaân. Haén keâu Kieàu baø baø ñeán ñôõ ñeû cho ngöôi. Nhöõng vieäc traûi qua ta ñaõ thaáy roõ moàn moät. Ngöôi neân thuaät laïi töøng chi tieát cho moïi ngöôøi nghe ñi. Dieäp Nhò Nöông quay trôû laïi tieán veà phía tröôùc maáy böôùc boãng quyø xuoáng noùi: -Tieâu anh huøng! Anh huøng laø ngöôøi ñaïi nhaân ñaïi nghóa, neân roäng loøng boû qua vuï ñoù, haøi nhi taïi haï ñaõ cuøng quyù coâng töû keát ñeä huynh. Y... laø ngöôøi coù tieáng lôùn trong voõ laâm. Veà ñòa vò cuõng nhö veà tuoåi taùc, khoâng neân ñeå y phaûi tai tieáng. Coøn ñoái vôùi taïi haï, Tieâu anh huøng muoán gieát, muoán moå theá naøo cuõng ñöôïc. Chæ xin anh huøng ñöøng laøm khoù deã ñeán y. oOo Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2