Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 120

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

63
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 120', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 120

  1. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM HAI MÖÔI BAO BAÁT ÑOÀNG TROÅ TAØI MIEÄNG LÖÔÕI Hö Truùc quaù thöông taâm khoùc roáng leân. Trong hai möôi boán naêm trôøi y laø moät ñöùa nhoû coâi cuùt khoâng cha khoâng meï, ñöôïc höôûng chuùt loøng töø aùi cuûa song thaân. Böõa nay gaëp cha sanh, meï ñeû thì laïi chæ ñöôïc moät giôø ñaõ thaønh aâm döông ñoâi ngaû. Noãi thaûm treân theá gian töôûng ñeán nhö vaäy laø cuøng? Quaàn huøng vöøa ñöôïc bieát cha sanh Hö Truùc laø phöông tröôïng chuøa Thieáu Laâm, moïi ngöôøi thaáy ñaïi sö chaúng giöõ luaät thanh tu ñaõ ñem loøng khinh bæ. Ñeán khi ñaïi sö thaûn nhieân thuï hình tröôùc coâng chuùng ñeå duy trì thanh danh baûn töï thì nhaän thaáy ñaïi sö duõng caûm hôn ngöôøi. Ai cuõng nghó raèng: -Ñaïi sö cam chòu cöïc hình ñeå ñeàn boài toäi loãi. Naøo ngôø sau khi thuï hình laïi töï caét ñöùt kinh maïch huyû hoaïi thaân xaùc ñeå chuoäc toäi nghieäp. Tuy caùi cheát cuûa ñaïi sö cuõng phaïm giôùi luaät nhaø Phaät. Nhöng cöû ñoäng cuûa Huyeàn Töø hieån nhieân laø laáy caùi cheát ñeå toû mình phaïm toäi quaù naëng. Hai traêm tröôïng phaït coøn chöa ñuû giaûi tröø toäi loãi. Chæ coøn caùi cheát laø moïi vieäc ñeàu boû qua. Giaû tyû Huyeàn Töø cheát tröôùc ñi thì dó nhieân khoûi ñöôïc caùi khoå nhuïc hai traêm tröôïng, nhöng vò ñaïi sö chòu phaït tröôïng roài môùi töï vaän thì thaät laø haønh vi cuûa baäc ñaïi anh huøng haûo haùn. Quaàn huøng kính troïng ñaïi sö, nhieàu ngöôøi tôùi tröôùc thi theå ñaïi sö haï mình suïp laïy. Nam Haûi Ngaïc Thaàn cuõng meáu maùo noùi: -Nhò tyû ôi! Nhò tyû cheát roài ö? Nhaïc laõo tam baây giôø khoâng tranh ngoâi thöù vaø xin keâu baèng nhò tyû. Maáy naêm nay, trong loøng laõo luùc naøo cuõng muoán tranh ngoâi vôùi Dieäp Nhò Nöông. Laõo nghó raèng: "Voõ coâng coù gioûi môùi ñöôïc laøm thieân haï ñeä nhò aùc nhaân." Baây giôø laõo töï mình nhöôøng böôùc ñuû bieát ñoái vôùi caùi cheát cuûa Dieäp Nhò Nöông laõo cuõng ñau xoùt vaø boäi phuïc taám loøng chung thuyû cuûa muï. Bang chuùng Caùi Bang nhaân khi cao höùng theo Bang chuùa ñeán chuøa Thieáu Laâm. Ngôø ñaâu Bang chuùa Vöông Tinh Thieân laïi baùi Ñinh Xuaân Thu laøm sö phuï, roài bò Tieâu Phong ñaùnh gaõy chaân, neân ai naáy buoàn baõ vaø loä ra veû baøng hoaøng thaát voïng voâ cuøng. Ngoâ tröôûng laõo lôùn tieáng noùi: -Caùc vò huynh ñeä! Chuùng ta coøn ôû ñaây laøm chi? Chaúng leõ coøn muoán xin côm thöøa canh caën nöõa chaêng? Mau xuoáng nuùi ñi thoâi. Bang chuùng raàm roä vaâng lôøi, toan trôû goùt xuoáng nuùi. Boãng nghe Bao Baát Ñoàng leân tieáng: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  2. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Khoan ñaõ! Bao Baát Ñoàng naøy coøn coù lôøi muoán noùi chuyeän vôùi Caùi Bang. Traàn tröôûng laõo khi ôû Voâ Tích ñaõ cuøng gaõ vaø Phong Ba aùc tyû ñaáu vaø bieát gaõ chaúng bao giôø coù ñöôïc moät lôøi töû teá. Laõo ñöùng böôùc laïi lôùn tieáng noùi: -Gaõ hoï Bao kia coù ñieàu gì thì noùi ñi, chôù neân phun nhöõng ñieàu thoái tha ra khoù ngöûi laém. Bao Baát Ñoàng ñöa tay bòt muõi la leân: -Thuùi quaù! Thuùi quaù! Trôøi ôi, luõ aên maøy sao maø thuùi tha theá? Trong Caùi Bang cuûa laõo coù ai teân laø Dieäp Nhaát Thanh khoâng? Traàn tröôûng laõo nghe gaõ noùi ñeán Dieäp Nhaát Thanh lieàn ñeå yù ngay, roài hoûi laïi: -Coù thì laøm sao, maø khoâng coù thì laøm sao? Bao Baát Ñoàng ñaùp: -Ta noùi chuyeän vôùi moät laõo hoaù töû thoái tha. Laõo ñaõ duùng mieäng vaøo töùc laø thöøa nhaän roài phaûi khoâng? Traàn tröôûng laõo nghó ñeán vieäc lôùn trong bang, khoâng muoán loøng doøng vôùi gaõ ñeå tranh hôn thua, lieàn hoûi: -Ta hoûi ngöôi: Dieäp Nhaát Thanh laøm sao? Gaõ laø ñeä töû baûn bang ñöôïc phaùi ñi coâng caùn beân Taây Haï. Ngöôi coù ñöôïc tin töùc gì veà gaõ khoâng? Bao Baát Ñoàng ñaùp: -Ta ñöông muoán noùi vôùi laõo veà moät vieäc lôùn ôû nöôùc Taây Haï. Nhöng Dieäp Nhaát Thanh thì ñaõ xuoáng chaàu Dieâm Vöông roài. Traàn tröôûng laõo söûng soát hoûi: -Tin aáy ñuùng khoâng? Beân Taây Haï coù vieäc gì troïng ñaïi lieân quan ñeán Dieäp Nhaát Thanh? Bao Baát Ñoàng ñaùp: -Laõo ñaõ maéng ta heã môû mieäng laø thoát ra nhöõng lôøi thoái tha. Baây giôø ta khoâng muoán noùi nhöõng lôøi thoái tha nöõa. Traàn tröôûng laõo töùc quaù, choøm raâu baïc lay ñoäng, nhöng laõo laø ngöôøi coù möu keá, lieàn cöôøi ha haû noùi: -Laõo phu thieät laø ñaéc toäi vôùi caùc haï. Baây giôø laõo phu xin coù lôøi boài toäi. Bao Baát Ñoàng noùi: -Baát taát laõo phaûi boài toäi. Coù ñieàu töø ñaây trôû ñi noùi leo maø phoùng hôi thoái ra nhieàu laø ñöôïc roài. Traàn tröôûng laõo ngaån ngöôøi ra töï hoûi: -Gaõ noùi vaäy laø coù yù gì? Nhöng laõo laïi nghó raèng: -Baây giôø mình coù vieäc phaûi caàu gaõ, lieàn tuûm tæm cöôøi vaø khoâng noùi gì nöõa. Bao Baát Ñoàng laïi noùi: -Thuùi quaù! Thuùi quaù! Laõo naøy noùi khoâng neân lôøi roài. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  3. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Traàn tröôûng laõo hoûi: -Sao caùc haï baûo laõo phu noùi khoâng neân lôøi? Bao Baát Ñoàng noùi: -Laõo ñaõ khoâng môû mieäng noùi naêng, cho hôi thôû ra ngoaøi mieäng thì taát phaûi baøi tieát hôi ra ñöôøng khaùc. Traàn tröôûng laõo nghó buïng: -Thaèng cha naøy thaät laø khoù chòu. Mình môùi noùi moät caâu voâ leã, maø gaõ xoay mình maõi. Mình khoâng leân tieáng nöõa laø hôn. Neáu khoâng theá thì gaõ khoâng chòu noùi vaøo chính ñeà. Traàn tröôûng laõo nghó vaäy, roài laïi tuûm tæm cöôøi, vaãn khoâng noùi nöûa lôøi. Bao Baát Ñoàng laéc ñaàu noùi: -Khoâng phaûi laø khoâng phaûi ñaâu! Laõo muoán thi gan vôùi ta thì thieät laø ngu quaù chöøng! Traàn tröôûng laõo mæm cöôøi noùi: -Taïi haï khoâng môû mieäng ra sao laïi baûo laø thi gan vôùi caùc haï? Bao Baát Ñoàng noùi: -Laõo khoâng noùi gì, töùc laø chæ tieát hôi thoái ra.Maø tieát hôi thoái khoâng phaûi duøng ñeán caùi mieäng. Thì hôõi oâi! Hôi thoái chui ra ngaû khaùc thuùi gaáp nghìn laàn ra ñaèng mieäng. Traàn tröôûng laõo chaâu maøy noùi: -Caùc haï ñuøa dai quaù. Bao Baát Ñoàng thaáy Traàn tröôûng laõo nhaân nhöôïng, gaõ bieát laø mình ñaõ naém ñöôïc thöôïng phong, lieàn noùi: -Laùo ñaõ môû mieäng noùi töùc laø khoâng thi gan vôùi ta nöõa. Vaäy ta noùi roõ cho laõo bieát: "Nöûa naêm tröôùc ñaây, ta theo Moä Dung coâng töû, Ñaëng ñaïi ca, Coâng Daõ nhò ca, moät ñoaøn ngöôøi theo ñöôøng Cam Löông, thaáy moät xaùc cheát vaø moät ngöôøi bò thöông ñeàu laø hai gaõ aên xin. Gaõ cheát ngöôøi gaøy hôn, chaéc laø gaõ xin côm khoâng ñuû aên, ñoùi quaù, neân gaày ñeùt roài cheát laû. Thieät laø ñaùng thöông! Thieät laø ñaùng thöông!" Traàn tröôûng laõo noùi: -Coù leõ khoâng phaûi laø ñeä töû cuûa baûn bang ñaâu. Bao Baát Ñoàng noùi: -Luùc ta troâng thaáy thì gaõ bò gaõy xöông soáng cheát töø laâu roài. Coøn baây giôø thì chaúng hieåu y ñang aên chaùo luù hay laø leân Voïng Höông ñaøi hoaëc ñang ôû Thaäp Ñieän Dieâm Vöông ñeå chòu cuoäc thaåm vaán. Gaõ ñaõ khoâng noùi ñöôïc thì dó nhieân ta khoâng hoûi ñöôïc teân hoï gaõ cuøng queâ quaùn nôi ñaâu? Neáu khoâng theá thì gaõ bieán thaønh quyû söù vaø maéng ta "Coù chuyeän thì noùi cho hôi thoái thì phuø ra. Chaúng cuõng oan uoång cho ta laém ru? Ta ñaâu coù bieát gaõ hoï Caûnh hay hoï Traàn?" Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  4. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Traàn tröôûng laõo khoâng theå nín thinh maø cuõng khoâng theå buoâng lôøi xuùc phaïm, chæ thaûn nhieân ñaùp: -Bao huynh noùi phaûi ñoù! Trong loøng laõo töï nhuû: -Thaèng cha naøy khoù chôi quaù! Mình maø noùi ra moät caâu thaát thoá thì gaõ ba hoa thieân ñòa, doàn mình vaøo ngoõ bí. Bao Baát Ñoàng laéc ñaàu noùi: -Khoâng phaûi ñaâu laø khoâng phaûi ñaâu! Tính Bao moã raát gheùt keû phuï hoaï, theo huøa, theá maø laõo laïi baûo: "Bao huynh noùi phaûi ñoù" coøn trong loøng laïi ruûa ngaàm ta laø quaân choù ñeû, laø loaøi ruøa ñen ti tieän. Caùi kieåu phæ baùng ngaàm trong buïng ñoù laø haønh vi bæ oåi cuûa boïn Tinh Tuù. Ñaõ laø nam töû haùn, laø ñaïi tröôïng phu thì phaûi laø phaûi, traùi laø traùi. Ngöôøi ta coù laäp tröôøng cuûa ngöôøi ta thì mình cuõng coù chuû tröông cuûa mình. Duø ñöùng tröôùc muoân vaïn ngöôøi ta cuõng cöù ñi. Ñöùng moät mình, ñi moät thaân khoâng keùo caû ñaøn caû luõ. Coù theá môùi laø anh huøng haûo haùn. Bao Baát Ñoàng giaùo huaán Traàn tröôûng laõo moät traøng daøi roài noùi tieáp: -Coøn coù moät gaõ aên maøy khaùc tuoåi giaø hôn thì bò thöông. Haén töï xöng laø Dieäp Nhaát Thanh. Haén ôû nöôùc Taây Haï veà caàm moät böùc baûn vaên, göûi boïn ta trao laïi cho tröôûng laõo quyù bang. Toáng tröôûng laõo nghó buïng: -Traàn huynh ñeä ñaõ aên noùi loã maõng vôùi gaõ. ¢u laø ta ñöùng ra giao thieäp hay hôn. Laõo nghó vaäy roài tieán ra xaù daøi noùi: -Bao tieân sinh ñaõ coù loøng toát ñöa tin, teä bang töû treân xuoáng döôùi ñeàu caûm thaáy ñaïi ñöùc. Bao Baát Ñoàng noùi: -Khoâng phaûi ñaâu laø khoâng phaûi ñaâu! Baát taát phaûi caû quyù bang töø treân xuoáng döôùi ñeàu caûm taï ñaïi ñöùc cuûa ta. Toáng tröôûng laõo chöng höûng hoûi laïi: -Sao Bao tieân sinh laïi noùi vaäy? Bao Baát Ñoàng troû Du Thaûn Chi noùi: -Bang chuùa quyù bang ñaây chaúng nhöõng khoâng caûm ôn ta maø trong loøng coøn giaän ta ñeán cöïc ñieåm. Toáng, Traàn hai vò tröôûng laõo ñoàng thanh hoûi: -Vì leõ gì vaäy? Xin Bao tieân sinh chæ giaùo. Bao Baát Ñoàng ñaùp: -Dieäp Nhaát Thanh luùc ñoù cuõng saép cheát ñeán nôi roài. Caû hai gaõ aên maøy ñoù ñeàu bò Vöông Bang chuùa ñaùnh cheát. Ta neân nhôù raèng, hoâm ñoù Du Thaûn Chi ra tay ñaùnh cheát hai gaõ aên maøy hoï Dieäp vaø hoï Caûnh, chính maét Bao Baát Ñoàng troâng thaáy. Du Thaûn Chi tröôùc kia ñaõ ñöôïc Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  5. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Phong Ba aùc taëng cho löôõi dao truyû thuû maø gaõ toan duøng ñeå chaët caùi ñaàu saét ra. Ngöôøi ngoaøi khoâng ai bieát Vöông Tinh Thieân laø Du Thaûn Chi, nhöng boïn Moä Dung Phuïc ñaõ ñoaùn ra roài. Bao Baát Ñoàng vöøa noùi caâu ñoù, quaàn caùi bang ñeàu chaán ñoäng. Ngoâ tröôûng laõo chaïy tôùi tröôùc maët Du Thaûn Chi lôùn tieáng quaùt hoûi: -Lôøi Bao tieân sinh vöøa noùi ñoù laø chaân hay giaû? Du Thaûn Chi töø luùc bò Tieâu Phong ñaù gaõy chaân, ngoài lyø döôùi ñaát chaúng noùi naêng maø cuõng khoâng nhuùc nhích, ngaám ngaàm vaän noäi löïc cho ñôõ ñau. Ñoät nhieân gaõ nghe Bao Baát Ñoàng phanh phui ñieàu bí maät ngaøy tröôùc thì khoâng khoûi hoaûng hoàn. Gaõ khoâng bieát traû lôøi Ngoâ tröôûng laõo theá naøo cho phaûi. Quaàn caùi bang thaáy gaõ luùng tuùng thì bieát ngay laø gaõ ñaõ maëc nhieân thöøa nhaän. Nhöng duø gaõ coù nhöõng haønh vi khoâng hôïp loøng mong moûi cuûa bang chuùng, gaõ vaãn laø moät vò bang chuùa neân chöa bieát ñoái phoù theá naøo? Ngoâ tröôûng laõo laïi hoûi: -Taïi sao ngöôi laïi ñaùnh cheát hai ngöôøi anh em hoï Dieäp vaø hoï Caûnh? Du Thaûn Chi aáp uùng ñaùp: -Baûn taâm ta... khoâng coù yù gieát chuùng vì chuùng chòu khoâng noåi... Du Thaûn Chi noùi caâu naøy khieán cho boïn Bao Baát Ñoàng khoâng coøn hoaøi nghi gì nöõa. Vöông Tinh Thieân ñuùng laø gaõ Du Thaûn Chi coù nhöõng haønh ñoäng kyø dò quaùi ñaûn. Toáng tröôûng laõo khoâng muoán boäc loä nhöõng caùi xaáu cuûa bang tröôùc maët moïi ngöôøi lieàn quay laïi hoûi Bao Baát Ñoàng: -Taám baûn vaên maø ngöôøi anh em laõo phu Dieäp Nhaát Thanh cho tieân sinh, chaúng hieåu tieân sinh coù ñeå beân mình khoâng? Bao Baát Ñoàng quay laïi ñaùp: -Khoâng! Toáng tröôûng laõo hôi bieán saéc. Laõo töùc mình phí coâng noùi naêng nöûa ngaøy maø gaõ vaãn chöa chòu ñöa baûn vaên cho mình, döôøng nhö ñem mình ra laøm troø tieâu khieån. Bao Baát Ñoàng xaù daøi noùi: -Non xanh trô ñoù, nöôùc bieác coøn ñaây thì chuùng ta coøn taùi hoäi. Noùi xong, trôû goùt ñi ngay. Ngoâ tröôûng laõo voäi hoûi: -Taám baûn vaên cuûa nöôùc Taây Haï sao tieân sinh laïi khoâng chuyeån giao cho laõo phu? Bao Baát Ñoàng ñaùp: -Theá naøy thì kyø thaät! Sao tröôûng laõo bieát Dieäp Nhaát Thanh trao baûn vaên cho Bao moã? Vì leõ gì tröôûng laõo duøng hai chöõ "chuyeån giao"? Coù phaûi hoâm aáy chính maét laõo troâng thaáy chaêng? Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  6. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Toáng tröôûng laõo coá neùn côn giaän noùi: -Roõ raøng Bao huynh vöøa noùi laø Dieäp Nhaát Thanh hieàn ñeä beân teä bang ôû nöôùc Taây Haï trôû veà, giöït ñöôïc moät taám baûn vaên cuûa nöôùc Taây Haï veà theo. Xin Bao huynh trao cho tröôûng laõo boån bang. Lôøi noùi cuûa Bao huynh caùc vò anh huøng haûo haùn ñeàu nghe thaáy. Sao Bao huynh thoát nhieân laïi ñoåi gioïng? Bao Baát Ñoàng laéc ñaàu noùi: -Khoâng phaûi theá laø khoâng phaûi theá! Bao moã coù noùi theá ñaâu? Gaõ thaáy Toáng tröôûng laõo saéc maët bieán ñoåi, lieàn noùi ngay: -Bao moã töøng nghe caùc vò tröôûng laõo Caùi Bang ñeàu laø nhöõng haûo haùn maët saét ñen sì. Theá maø tröôùc caùc vò anh huøng thieân haï, sao ñoåi traéng thay ñen, haøm hoà phaûi traùi? Nhö vaäy chaúng hoaù ra caùi ^^^ anh huøng moät thôøi cuûa caùc vò ñem buoâng theo doøng nöôùc caû ö? Toáng, Traàn, Ngoâ ba vò tröôûng laõo nhìn nhau, saéc maët bieán ñoåi khoù coi, khoâng bieát laøm theá naøo: neân trôû maët ñoäng thuû hay laø neân nhaãn naïi nöõa. Traàn tröôûng laõo noùi: -Caùc haï ñaõ noùi theá, boïn laõo phu cuõng khoâng bieát laøm theá naøo? Hay dôû ñaõ coù coâng luaän. Neáu cöù ñem ñaàu löôõi ra maø ñöa ñaåy noùi nhaêng caõi coái cuõng baèng voâ duïng. Bao Baát Ñoàng noùi: -Khoâng phaûi laø khoâng phaûi theá! Tröôûng laõo baûo: "Ñem ñaàu löôõi ra maø ñöa ñaåy cuõng baèng voâ duïng". Theá thì sao ngaøy tröôùc Toâ Taàn chæ troâng caäy vaøo ñaàu löôõi maø ñeo töôùng aán saùu nöôùc? Tröông Nghi cuõng ñem taøi bieän thuyeát ñeå thöïc thi keá lieân hoaøn giuùp nhaø Taàn goàm thaâu caû saùu nöôùc? Toáng tröôûng laõo nghe Bao Baát Ñoàng loâi keùo caâu chuyeän moãi luùc moät ñi xa, ñaønh nhaên nhoù cöôøi noùi: -Giaû tyû Bao tieân sinh maø sinh vaøo thôøi Xuaân Thu, Luïc Quoác thì taøi naêng coøn vöôït khoûi Toâ, Tröông, ñeo töôùng aán ñeán baûy, taùm nöôùc chöù khoâng phaûi saùu! Bao Baát Ñoàng noùi: -Ñaây laø tröôûng laõo muoán mæa mai Bao moã sinh chaúng gaëp thôøi neân tieàn ñoà keùm coûi phaûi khoâng? Hay laém! Hay laém! Töø ñaây Bao moã coù vaùng mình soát maåy, löng moûi, chaân choàn, nhöùc ñaàu, ngaït muõi, nhaát thieát phaûi hoûi tröôûng laõo. Traàn tröôûng laõo noùng ruoät, xaüng gioïng: -yù kieán Bao huynh muoán theá naøo xin noùi mau cho bieát! Bao Baát Ñoàng noùi: -Höø! Tröôûng laõo noùng tính quaù! Ngaøy ôû thaønh Voâ Tích tröôûng laõo cuøng ñeä töû tyû voõ, trong tay tröôûng laõo caàm moät caùi tuùi lôùn. Trong caùi tuùi coù moät con reát to. Con reát naøy coù hai kim ñoäc. Kim ñoäc ñaâm vaøo ngöôøi thì noåi boït leân. Noåi boït leân laø thuû maïng ñoái phöông phaûi ñi ñôøi. Coù ñuùng theá khoâng? Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  7. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Traàn tröôûng laõo nghó thaàm: -Caùi naøy chæ noùi moät caâu laø xong maø gaõ cuõng thieân hoâ baùch saùt cho ra moät traøng daøi. Laõo ñaùp ngay: -Chính phaûi! Bao Baát Ñoàng noùi: -Hay laém! Bao moã muoán cuøng tröôûng laõo ñaùnh cuoäc thi. Ñöôïc cuoäc thi Bao moã laäp töùc ñem tin Dieäp laõo hoaù ôû nöôùc Taây Haï ñöa veà noùi cho tröôûng laõo hay. Coøn neáu tröôûng laõo thua cuoäc thì chæ phaûi ñöa caùi tuùi, trong coù con reát lôùn cuøng bình thuoác giaûi noïc ñoäc reát cho Bao moã. Tröôûng laõo coù baèng loøng khoâng? Traàn tröôûng laõo hoûi laïi: -Bao huynh ñònh ñaùnh cuoäc gì? Bao Baát Ñoàng ñaùp: -Toáng tröôûng laõo quyù bang ñaõ vu caùo Bao moã noùi döïng ñöùng leân laø Dieäp Nhaát Thanh ngöôøi quyù bang laáy ñöôïc baûn vaên cuûa Taây Haï Quoác vöông roài nhôø Bao moã trao laïi cho tröôûng laõo quyù bang. Thöïc Bao moã khoâng noùi theá. Vaäy ñoâi ta ñöa vaán ñeà ñoù ra ñaùnh cuoäc. Neáu Bao moã noùi theá thaät thì tröôûng laõo ñöôïc cuoäc, coøn Bao moã khoâng noùi theá thì tröôûng laõo thua cuoäc. Traàn tröôûng laõo ñöa maét nhìn laïi vò Toáng, Ngoâ gaät ñaàu ñeå toû yù baûo nhau: -Nôi ñaây ñaõ coù maáy ngaøn ngöôøi laøm chöùng thì baát luaän gaõ coù giaûo quyeät ñeán ñaâu cuõng khoân beà choái caõi. Vaäy cöù nhaän cuoäc ñi. -Ñöôïc laém! Laõo phu cuøng Bao huynh ñaùnh cuoäc. Nhöng laõo huynh duøng caùch gì ñeå chöùng minh ai thua, ai ñöôïc. Phaûi chaêng Bao huynh muoán suy cöù maáy vò ñaïo cao, ñöùc troïng ñeå ra phaùn ñoaøn cho coâng baèng. Bao Baát Ñoàng oâm ñaàu noùi: -Khoâng phaûi ñaâu laø khoâng phaûi ñaâu. Tröôûng laõo baûo suy cöû maáy vò ñaïo cao ñöùc troïng ra phaùn ñoaøn cho coâng baèng. Nhöng duø mình suy cöû ñeán taùm vò hay möôøi vò coøn ngoaøi ra coù ñeán haøng traêm, haøng ngaøn anh huøng haûo haùn, chaúng leõ ngöôøi ta khoâng coù ñaïo cao, ñöùc troïng hay sao? Maø ñaõ khoâng coù ñaïo cao, ñöùc troïng thì töùc laø boïn voâ danh tieåu toát, heøn maït haï löu. Noùi nhö vaäy thì ra Caùi Bang ñaõ voâ leã khinh maïn caùc vò anh huøng ñöông theá. Traàn tröôûng laõo noùi: -Bao huynh noùi giôõn roài. Laõo phu quyeát khoâng coù yù aáy. Vaäy Bao huynh tính sao cho phaûi? Bao Baát Ñoàng noùi: -Nhöõng ñieàu phaûi traùi gian nguy chæ moät lôøi laø quyeát ñònh ñeå taïi haï giaõi baøy cho tröôûng laõo hay. Ñöa ra ñaây! Gaõ vöøa noùi vöøa giô tay ra. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  8. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Traàn tröôûng laõo hoûi: -Ñöa caùi gì? Bao Baát Ñoàng ñaùp: -Caùi bao vaûi coù con reát vaø bình thuoác giaûi. Traàn tröôûng laõo caõi: -Bao huynh chöa chöùng minh sao ñaõ töï cho laø mình ñöôïc cuoäc? Bao Baát Ñoàng noùi: -Bao moã sôï tröôûng laõo thua cuoäc roài laïi caõi khoâng ñöa nöõa. Traàn tröôûng laõo cöôøi ha haû noùi: -Nhöõng vaät nhoû moïn ñoù coù chi ñaùng keå, Bao huynh muoán laáy thì laõo phu laäp töùc ñöa ngay, caàn gì noùi chuyeän thua cuoäc hay ñöôïc cuoäc. Laõo noùi xong côûi chieác bao treân vai roài moùc trong boïc laáy moät caùi bình ñöa cho Bao Baát Ñoàng. Bao Baát Ñoàng ñoùn laáy ngay môû mieäng tuùi ra. Trong tuùi coù ñeán baûy taùm con reát lôùn vaân xanh, ñoû. Gaõ voäi thaét mieäng tuùi laïi, boû thuoác giaûi vaøo trong boïc roài noùi: -Baây giôø Bao moã ñöa baèng chöùng cho tröôûng laõo coi vì leõ gì tröôûng laõo thua cuoäc. Gaõ vöøa noùi vöøa côûi giaûi aùo tröôøng baøo, tay caàm laáy moät goùc bao, keâu moïi ngöôøi ñeán coi thì trong bao ngoaøi maáy chuïc thoi baïc vuïn, hoaû ñao, ñaù löûa khoâng coøn vaät gì khaùc. Toáng, Traàn, Ngoâ ba vò tröôûng laõo vaãn chöa hieåu yù Bao Baát Ñoàng ra sao, saéc maët loä veû nghi ngôø. Bao Baát Ñoàng laïi noùi: -Nhò ca! Caàm taám baûn vaên giô ra cho maáy vò coi. Coâng Daõ Caøn ñang lo laéng veà söï yeân nguy cuûa Moä Dung Phuïc, trong loøng noùng naûy. Gaõ khoâng coù caùch naøo ñeå xoâng qua La Haùn ñaïi traän cuûa quaàn taêng chuøa Thieáu Laâm, maø cuõng khoâng coù keá khaùc ñeå chaïy leân chuøa xem, ñaønh tuûm tæm cöôøi laáy baûn vaên ra caàm trong tay. Quaàn huøng ñeå yù nhìn vaøo taám baûn vaên thì thaáy noù laø moät tôø giaáy vaøng lôùn coù daáu son to töôùng treân vieát nhöõng chöõ ngoaèn ngoeøo baèng thöù vaên töï ngoaïi quoác. Tuy chaúng bieát laø chaân hay giaû nhöng töïa hoà nhö khoâng phaûi laø vaät aên nhaäp gì vôùi vaán ñeà naøy. Bao Baát Ñoàng noùi: -Tröôùc kia Bao moã ñaõ noùi laø Dieäp Nhaát Thanh, ngöôøi quyù bang ñem moät taám baûn vaên giao laïi cho "boïn ta", nhôø ñöa laïi cho tröôûng laõo quyù bang coù ñuùng theá khoâng? Toáng, Traàn, Ngoâ ba tröôûng laõo thaáy gaõ thoát nhieân thöøa nhaän lieàn möøng rôõ noùi: -Ñuùng theá! Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  9. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Bao Baát Ñoàng noùi: -Theá maø Toáng tröôûng laõo laïi döïng ñöùng caâu chuyeän leân noùi laø Dieäp Nhaát Thanh giao taám baûn vaên cho ñích thaân Bao moã ñeå nhôø Bao moã giao laïi cho tröôûng laõo quyù bang, coù ñuùng vaäy khoâng? Ba vò tröôûng laõo ñoàng thanh noùi: -Ñuùng roài! Nhö vaäy coù gì laø sai traät. Bao Baát Ñoàng laéc ñaàu noùi: -Traät roài! Traät roài! Traät nhieàu laém. Ñaàu traâu ñaâu coù phaûi ngöïa. Sai moät ly, ñi moät daëm. Bao moã baûo laø ñöa baûn vaên cho "boïn ta" maø Toáng tröôûng laõo laïi baûo laø ñöa cho ta. Boïn ta chæ caû boïn Coâ Toâ Moä Dung, trong ñoù coù Moä Dung coâng töû, coù Ñaëng ñaïi ca, coù Coâng Daõ nhò ca, coù Phong töù ñeä, coù Bao Baát Ñoàng naøy, laïi coù moät vò coâ nöông nöõa laø Vöông Ngoïc Yeán. Coøn "ta" khoâng thì chæ laø moät mình Bao Baát Ñoàng coâ thaân chích aûnh, khoâng baïn beø, moät gaõ quang coân tòch mòch theâ löông maø thoâi. Caùc vò anh huøng xem ñoù, Vöông Ngoïc Yeán coâ nöông nguyeät theïn, hoa nhöôøng, moät trang thuïc nöõ laàu hoàng, gaùc tía vôùi Bao Baát Ñoàng, Bao tam gia, maø baûo laø töông ñoàng thì thieät voâ lyù. Toáng, Traàn, Ngoâ ngô ngaùc nhìn nhau, khoâng ngôø thaèng cha ^^^ vaên, nhaám chöû naøy vì chöõ "ta" vaø "boïn ta" maø noù loâi ra moät loá vaên chöông tröôøng giang ñaïi haûi. Bao Baát Ñoàng laïi noùi: -Böùc baûn vaên naøy laø cuûa Dieäp Nhaát Thanh trao tay cho Coâng Daõ nhò ca ñeå nhôø baùo tin quyù bang. Ñoù cuõng laø chuû yù cuûa Moä Dung Phuïc coâng töû, neân Bao moã noùi laø "boïn ta" môùi ñuùng. Neáu chæ noùi khoâng moät tieáng "ta" laø traät. Quyù vò neân bieát raèng taïi haï khoâng hieåu vaên töï Taây Haï thì giöõ taám baûn vaên ñoù laøm chi? Taïi haï ôû ngoaøi thaønh Voâ Tích ñaõ bò haï veà tay quyù bang maø khoâng tìm ñeán quyù bang ñeå baùo thuø laø toát, coøn chuyeän baùo tin veà baûn vaên Taây Haï thì laø vieäc cuûa caû boïn ta chöù khoâng phaûi laø vieäc cuûa caù nhaân Bao Baát Ñoàng. Gaõ noùi xong quay laïi baûo Coâng Daõ Caøn: -Nhò ca! Boïn hoï thua roài. Caát baûn vaên ñi thoâi. Traàn tröôûng laõo laø ngöôøi cô bieán nghó buïn g: -Thaèng cha naøy noùi loøng doøng, teù ra chæ vì gaõ chöa queân caùi nhuïc thaûm baïi naêm naøo ôû ngoaøi thaønh Voâ Tích. Laõo chaép tay noùi: -Ngaøy ñoù Bao huynh chaân tay khoâng maø ñaáu vôùi caây tröôïng naëng saùu möôi caân cuûa Heà tröôûng laõo. Bao huynh ñaõ chieám ñöôïc phaàn thaéng. Roài teä bang thaáy khoâng ñòch noåi lieàn keát thaønh..." Ñaû... traän phaùp" maø vaãn khoâng laøm gì ñöôïc. Bao huynh, sau Bang chuùa teä bang hoài ñoù laø Kieàu Phong ñem toaøn sinh löïc vaøo traän cuøng Bao huynh chieán ñaáu hoài laâu môùi mieãn cöôõng thaéng ñöôïc Bao huynh nöûa chieâu. Khi ñoù Bao huynh caát tieáng haùt vang boû ñi. Chieán ñaáu ñaõ vaøo haïng cao minh, luùc boû ñi Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  10. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung vaãn cöù ung dung! Teä bang töø treân xuoáng döôùi, moãi khi ñeà caäp ñeán vuï naøy, ñeàu laáy laøm thuù vò vaø boäi phuïc Bao huynh voâ cuøng! Theá maø Bao huynh laïi töï khieâm noùi laø thua veà tay teä bang. Quyeát khoâng coù vieäc ñoù, quyeát khoâng coù vieäc ñoù. Nay Kieàu Phong cuøng teä bang khoâng coøn coù moái lieân quan gì nöõa vaø coù theå noùi y laø cöôøng ñòch khoâng ñoäi trôøi chung cuûa teä bang. oOo Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2