Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 121

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

53
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 121', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 121

  1. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM HAI MÖÔI MOÁT CHOÁN SÔN HAÄU, QUAÀN HUØNG NGHE THUYEÁT PHAÙP Bao Baát Ñoàng lieàn nhaân cô hoäi ñoù noùi ngay: -Neáu theá thì coøn gì hay hôn nöõa. Tröôûng laõo ñaõ thoáng lónh anh em quyù bang cuøng boïn taïi haï ñi baét keû thuø chung laø Kieàu Phong. Khi ñoù taïi haï seõ nghó tình baèng höõu maø hai tay daâng baûn vaên leân. Neáu tröôûng laõo khoâng bieát vaên töï ngoaèn ngoeøo trong baûn vaên thì Coâng Daõ nhò ca xin laøm vieäc ñoù cho, vaø ñem nguyeân baûn vaên giaûi thích roõ raøng töø ñaàu ñeán cuoái cho. Tröôûng laõo, tröôûng laõo tính sao? Traàn tröôûng laõo heát nhìn Toáng tröôûng laõo laïi nhìn Ngoâ tröôûng laõo, khoâng bieát quyeát ñònh theá naøo. Boãng coù tieáng ngöôøi noùi: -Nhö theá laø phaûi roài coøn ngaàn ngaïi gì nöõa? Moïi ngöôøi nhìn veà phía beân phaùt ra thanh aâm xem ai noùi caâu vöøa roài thì y chính laø Thaäp phöông tuù taøi Toaøn Quaùn Thanh. Toaøn Quaùn Thanh laïi noùi tieáp: -Nöôùc Lieâu laø keû ñaïi thuø cuûa nhaø Toáng ta. Cha Kieàu Phong laø Tieâu Vieãn Sôn töï mieäng noùi ra laø ñaõ leùn luùt ba möôi naêm trôøi trong chuøa Thieáu Laâm, coi heát voõ kinh, bí luïc cuûa phaùi naøy. Ngaøy nay, boïn ta khoâng ñoàng taâm hieäp löïc tröø khöû ñi ñeå haén yeân laønh trôû veà Lieâu quoác, truyeàn thuï voõ coâng ñaát Trung Nguyeân cho boïn Khaát Ñan thì khaùc gì cho hoå theâm caùnh. Sau naøy chuùng daãn quaân vaøo taán coâng nhaø Ñaïi Toáng thì boïn con chaùu Vieân Hoaøng chuùng ta ñeàu thaønh nhöõng teân noâ leä vong quoác. Quaàn huøng nghe Toaøn Quaùn Thanh noùi raát coù lyù. Nhöng Huyeàn Töø vöøa vieân tòch, Vöông Tinh Thieân bò gaõy chaân, thaønh ra phaùi Thieáu Laâm cuøng Caùi Bang hai caây coät truï voõ laâm Trung Nguyeân bieán thaønh ñaøn raén khoâng ñaàu, khoâng coù ngöôøi ñöùng ra chuû tröông ñaïi cuoäc. Moïi ngöôøi ngô ngaùc nhìn nhau chöa coù chuû yù gì thì Toaøn Quaùn Thanh laïi noùi: -Xin môøi ba vò cao taêng haøng chöõ "Huyeàn" phaùi Thieáu Laâm vaø ba vò Toáng, Traàn, Ngoâ tröôûng laõo Caùi Bang laäp thaønh khoái chæ huy coäng ñoàng ñeå ban hieäu leänh thì heát thaûy ñeàu nghe leänh sai khieán. Tröôùc heát laø gieát cha con Tieâu Vieãn Sôn ñeå tröø moái lo taâm phuùc cho nhaø Ñaïi Toáng. Coøn ngoaøi ra coù vieäc gì seõ baøn sau. Trong quaàn huøng raàm roä nhöõng tieáng hoâ: -Theá laø phaûi laém! Xin ba vò cao taêng cuøng ba vò tröôûng laõo phaùt leänh! -Vieäc naøy quan heä ñeán moái an nguy toaøn quoác. Saùu vò tieàn boái khoâng neân töø choái! -Chuùng toâi xin tuaân theo hieäu lònh ñeå gieát hai teân Phieân cuûa Khaát Ñan. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  2. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Nhöõng tieáng binh khí ruùt ra khoûi voû nghe choang choaûng. Coù ngöôøi ñònh xoâng laïi ñaùnh gieát möôøi taùm teân voõ só Khaát Ñan. Dö baø baø la leân: -Caùc vò anh em Khaát Ñan xin qua caû beân naøy noùi chuyeän. Möôøi taùm tay voõ só Khaát Ñan khoâng bieát Dö baø coù duïng yù gì, neân yeân laëng caàm ñao trong tay, ñöùng saùt caùnh nhau. Hoï bieát raèng theá ít khoâng ñòch noåi nhieàu, nhöng cuõng quyeát moät traän töû chieán. Dö baø laïi la leân: -Taùm boä cung Linh Thöùu chuùng ta phaûi baûo veä cho möôøi taùm vò baèng höõu. Quaàn nöõ trong taùm boä lieàn chaïy sang ñöùng phía tröôùc möôøi taùm voõ só Khaát Ñan. Caùc ñoäng chuùa, ñaûo chuùa chia ra ñöùng hai beân. Boïn moân ñoà phaùi Tinh Tuù muoán laäp coâng tröôùc maët taân chuû nhaân, cuõng phaát côø reo hoø. Thanh theá raát laø cöôøng thònh. Dö baø khom löng tröôùc Hö Truùc noùi: -Thöa chuû nhaân! Möôøi taùm voõ só ñaây laø thuoäc haï cuûa nghóa huynh chuû nhaân. Neáu ñeå boïn hoï bò ngöôøi ñaâm cheát tröôùc maët chuû nhaân thì coøn gì laø oai phong cuûa cung Linh Thöùu nöõa? Boïn thuoäc haï haõy taïm thôøi baûo veä cho hoï, ñeå chôø chuû nhaân phaùt laïc. Hö Truùc coøn ñang ñau xoùt veà vuï song thaân tuyeät maïng, y khoâng chuû yù gì, ñaønh gaät ñaàu noùi: -Cung Linh Thöùu ta cuøng phaùi Thieáu Laâm laø baïn chöù khoâng phaûi thuø. Vaäy chuùng ta khoâng ñöôïc laøm toån thöông ñeán hoaø khí hay ñaùnh gieát caøn baäy. Huyeàn Tòch thaáy thanh theá boïn cung Linh Thöùu lôùn quaù, bieát laø vaáp phaûi nhöõng tay kình ñòch nguy hieåm. Nhaø sö nghe lôøi Hö Truùc noùi vaäy lieàn leân tieáng: -Möôøi taùm teân voõ só Khaát Ñan kia gieát hay khoâng cuõng chaúng quan heä gì ñeán ñaïi cuïc. Chuùng ta haõy neå maët Hö Truùc tieân sinh taïm ngöng vieäc ñoù. Hö Truùc tieân sinh! Nay chuùng ta ñi baét vaø gieát Tieâu Phong thì tieân sinh vieän trôï beân naøo? Hö Truùc ngaàn ngöø ñaùp: -Phaùi Thieáu Laâm laø nôi vaõn boái xuaát thaân. Moät beân Tieâu Phong laïi laø nghóa huynh. Moät ñaèng ñaõ chòu ôn saâu, moät beân laïi laø nghóa caû. Vaõn boái... Khoâng theå giuùp ai ñaùnh ai ñöôïc. Nhöng... thöa sö thuùc toå! Vaõn boái khuyeân sö thuùc toå buoâng tha cho Tieâu ñaïi ca! Vaõn boái seõ khuyeân y khoâng daãn quaân sang ñaùnh Ñaïi Toáng nöõa laø xong. Huyeàn Tòch ruûa ngaàm: -Voõ coâng mi cao cöôøng thaät laø uoång. Ñaõ laøm ñeán chuû nhaân moät phaùi maø noùi ra nhöõng caâu nhö troø con nít. Ñaïi sö laïi leân tieáng: -Töø ñaây ba chöõ "sö thuùc toå", Hö Truùc tieân sinh ñöøng noùi tôùi nöõa. Hö Truùc noùi: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  3. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Daï daï! Vaõn boái queân ñi maát. Huyeàn Tòch laïi noùi: -Cung Linh Thöùu ñaõ khoâng giuùp beân naøo, theá thì phaùi Thieáu Laâm ta cuøng quyù Cung vaãn laø beø baïn chöù khoâng ñöôïc laøm toån thöông hoaø khí. Nhaø sö laïi quay laïi noùi vôùi ba vò tröôûng laõo Caùi Bang: Toáng, Traàn, Ngoâ ba laõo ñoàng thanh noùi: -Phaûi laém! Phaûi laém! Caùc huynh ñeä Caùi Bang chuùng ta cuøng nhau leân chuøa Thieáu Laâm xem cuoäc dieãn ñaáu tranh giöõa hai hoï Tieâu vaø Moä Dung ra sao roài seõ ñònh ñoaït thaùi ñoä sau. Quaàn taêng chuøa Thieáu Laâm ñi tröôùc daãn ñöôøng. Caùi Bang cuøng quaàn huøng Trung Nguyeân reo hoø cuøng nhau xoâng leân nuùi Thieáu Thaát. Ñaëng Baùch Xuyeân caû möøng baûo Baát Ñoàng: -Tam ñeä! Tam ñeä moät phen haï Huyeát Töø maø ñaõ loâi keùo ñöôïc khaù nhieàu teân vieän trôï ñaéc löïc veà cho chuùa coâng vaø coâng töû. Bao Baát Ñoàng noùi: -Khoâng phaûi ñaâu laø khoâng phaûi ñaâu! Chuùng ta chaàn chôø maõi khoâng bieát chuùa coâng cuøng coâng töû thaéng baïi ra sao? Vöông Ngoïc Yeán cuõng leân tieáng: -Ñi mau leân! Ñöøng ôû ñaây "khoâng phaûi ñaâu laø khoâng phaûi ñaâu" nöõa! Naøng vöøa noùi vöøa caát böôùc chaïy lon ton theo sau quaàn huøng xoâng leân nuùi. Boãng naøng thaáy Ñoaøn Döï cuõng ñi theo beân caïnh lieàn hoûi: -Ñoaøn coâng töû! Coâng töû cuõng ñi ö? Coâng töû muoán giuùp nghóa huynh ñeå laøm khoù deã bieåu ca ta chaêng? Gioïng naøng noùi ñaày veû baát maõn. Neân bieát raèng, vöøa roài Moä Dung Phuïc toan vung kieám töï töû laø do y bò haïi veà tay Ñoaøn Döï cuøng Tieâu Phong, neân y vöøa theïn vöøa caêm phaãn, khoâng muoán troân g thaáy ngöôøi ñôøi nöõa. Vöông Ngoïc Yeán nhôù tôùi vieäc naøy ñaâm ra töùc giaän Ñoaøn Döï. Ñoaøn Döï chöng höûng döøng böôùc laïi. Töø ngaøy chaøng bieát Vöông Ngoïc Yeán ñeán nay, chaøng tuaân theo caû traêm ngaøn ñieàu, hy sinh caû tính maïng ñeå cöùu naøng thoaùt hieåm, chöa bao giôø chaøng thaáy naøng coi mình baèng con maét haèn hoïc nhö böõa nay, baát giaùc chaøng ñöùng thoän maët ra. Ñoaøn Döï trong luùc hoang mang cuoáng quít, ruoät roái tô voø. Hoài laâu chaøng môùi ngaäp ngöøng ñaùp: -Taïi haï... taïi haï tuyeät khoâng muoán laøm khoù deã Moä Dung coâng töû. Chaøng ngaång ñaàu nhìn leân thaáy beân mình quaàn huøng ñang tôùi taáp vöôït qua. Coøn Vöông Ngoïc Yeán vaø boïn Ñaëng Baùch Xuyeân ñaõ ñi maát huùt roài, khoâng coøn thaáy boùng ñaâu nöõa. Chaøng laïi ngaån ngöôøi ra nghó buïng: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  4. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Vöông coâ nöông ñaõ ñem loøng ngôø vöïc mình thì mình coøn laøm gì nöõa? Nhöng chaøng laïi nghó: -Haøng traêm, haøng ngaøn ngöôøi nhö ong vôõ toå xoâng leân ñeå vaây ñaùnh Tieâu ñaïi ca thì thaät nguy hieåm voâ cuøng. Hö Truùc nhò ca ñaõ noùi roõ laø khoâng giuùp beân naøo. Neáu mình cuõng boû noát thì coøn chi laø tình nghóa kim lan? Duø Vöông coâ nöông coù thoáng maï cuõng ñaønh phaûi chòu chöù khoâng theå vì tình rieâng maø boû nghóa sanh töû chi giao ñöôïc. Roài chaøng laïi caát böôùc chaïy nhö bay. Ñoaøn Döï chaïy nhanh hôn ngöôøi thöôøng, chæ trong khoaûnh khaéc, chaøng ñaõ vöôït qua voâ soá anh haøo ñeán tröôùc chuøa Thieáu Laâm. Chaøng theo moïi ngöôøi qua coång ñi thaúng vaøo sôn moân. Khu vöïc chuøa Thieáu Laâm raát roäng. Nhaø tröôùc, vieän sau coù ñeán maáy nghìn gian. Caùc taêng löõ cuøng quaàn huøng Trung Nguyeân xuyeân qua caùc ñöôøng, caùc vieän trong chuøa, quaùt thaùo om soøm ñeå tìm cha con Tieâu Phong cuøng cha con Moä Dung Phuïc. Nhieàu ngöôøi ñaõ nhaûy leân noùc nhaø ñeå doøm ngoù boán maët. Choã naøo cuõng nhoán nhaùo caû leân maø thuyû chung vaãn chöa tìm ra ñòch nhaân ôû choã naøo. Tieáng ngöôøi xuyeân phoùng nhaäp vieän chaân böôùc thình thòch pha laãn tieáng ngöôøi hoûi nhau: -Boïn chuùng ôû ñaâu? Chuøa Thieáu Laâm laø moät coå töï trang nghieâm boãng bieán thaønh moät nôi huyeân naùo om soøm. Ñoaøn Döï chaïy loaïn leân moät luùc, ñoät nhieân thaáy moät vò laõo taêng toùc baïc ôû cöûa beân laïng ngöôøi böôùc ra. Chaøng nghó ngay: -Nhöõng nôi bí maät trong chuøa ngöôøi ngoaøi khoâng theå bieát ñöôïc. Ta cöù theo nhaø sö giaø naøy may ra tìm thaáy Tieâu ñaïi ca, coøn hôn laø huøng huïc chaïy lieàu. Nghó vaäy, chaøng lieàn thi trieån pheùp "Laêng ba vi boä" khoâng phaùt ra tieáng ñoäng ñi theo vò laõo taêng kia. Vò laõo taêng chaïy thaúng vaøo khu röøng caây beân chuøa, laàn theo loái nhoû trong röøng ñoù thaúng veà meù taây baéc. Ñi qua maáy khuùc ngoaèn ngoeøo, ñoät nhieân aùnh saùng loaù maét vaø coù tieáng nöôùc suoái chaûy roùc raùch. Beân kia khe suoái moät toaø laàu treo moät taám bieån ñeà ba chöõ "Taøng kinh caùc". Ñoaøn Döï laåm baåm: -Taøng kinh caùc chuøa Thieáu Laâm vang löøng thieân haï, teù ra laø choã naøy ñaây. Phaûi roài! Taøng kinh caùc döïng treân bôø khe suoái, xa nôi phoøng oác laø ñeå ñeà phoøng moïi hoaû hoaïn coù theå tieâu huyû nhöõng kinh ñieån quyù voâ ngaàn. Vò laõo taêng ñi thaúng vaøo Taøng kinh caùc. Ñoaøn Döï cuõng theo vaøo. Chaøng vöøa ñeán cöûa thì coù hai nhaø sö ñöùng tuoåi xeït chaân laïi caát hoûi: -Thí chuû ñi ñaâu? Ñoaøn Döï aáp uùng ñaùp: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  5. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Taïi haï... taïi haï ñi coi... Moät nhaø sö noùi: -Thí chuû haõy döøng böôùc. Ñaây laø nôi Taøng kinh caùc, troïng ñòa cuûa baûn töï, xin ngöôøi chôù thieän tieän ñi vaøo. Moät nhaø sö nöõa noùi: -Gaõ hoï Tieâu khoâng ôû nôi ñaây. Ñoaøn Döï gaät ñaàu ñaùp: -Taïi haï maïo muoäi, xin ñaïi sö tha loãi cho. Hai nhaø sö chaép tay noùi: -Khoâng daùm! Leä luaät cuûa baûn töï raát nghieâm. Mong raèng thí chuû mieãn traùch. Boãng nghe trong caùc coå thanh aâm khaøn khaøn noùi voïng ra: -Ngöôi coù thaáy boïn hoï ñi veà phöông naøo khoâng? Ñuùng laø thanh aâm Huyeàn Tòch. Moät ngöôøi nöõa noùi: -Boïn ñeä töû boán teân giöõ ôû ñaây chæ thaáy nhaø sö aùo traéng ñi vaøo roài giô tay ra ñieåm huyeät boïn ñeä töû meâ ñi. Luùc sö baù cöùu tænh laïi thì nhaø sö aùo traéng khoâng bieát ñi ñaâu roài. Laïi nghe moät thanh aâm khaøn khaøn khaùc noùi: -Choã naøy cöûa soå bò phaù. Chaéc hoï ra phía sau nuùi. Huyeàn Tòch noùi: -Ñuùng theá! Vò laõo taêng kia laïi noùi: -Khoâng hieåu boïn hoï coù aên caép kinh saùch gì khoâng? Huyeàn Tòch ñaùp: -Hai ngöôøi naøy aån cö trong baûn töï maáy chuïc naêm maø chuùng ta töø treân xuoáng döôùi khoâng ai hay thì laø xaáu hoå, neáu boïn hoï ñònh aên caép kinh saùch thì maáy chuïc naêm nay hoï ñaõ laáy roài, haø taát phaûi ñôïi ñeán ngaøy nay? Vò laõo taêng kia noùi: -Sö huynh noùi phaûi ñoù. Roài hai nhaø sö cuøng thôû daøi ra veû cöïc kyø buoàn baõ. Ñoaøn Döï nghó buïng: maáy vò naøy ñang noùi chuyeän chuøa Thieáu Laâm keùm coûi ñeán noãi maát theå dieän mình. Hoï laø ngöôøi chính nhaân quaân töû, chaúng neân nghe troäm chuyeän rieâng cuûa ngöôøi ta. Chaøng lieàn chaép tay thi leã vôùi hai nhaø sö ñöùng tuoåi roài trôû goùt ra ñi. Thöïc ra, Huyeàn Tòch noùi raát kheõ, nhöng Ñoaøn Döï noäi löïc thaâm haäu neân nghe raát roõ. Nhaø sö giöõ cöûa thì khoâng nghe thaáy gì heát. Ñoaøn Döï töø töø vöøa böôùc ñi vöøa laåm baåm: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  6. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Hoï baûo Tieâu ñaïi ca ra phía sau nuùi, vaäy mình phaûi ra ñoù xem sao? Phía sau nuùi Thieáu Thaát, ñòa theá hieåm trôû, röøng raäm aâm u, loái ñi khuùc khuyûu. Ñoaøn Döï ñi ñöôïc vaøi daëm, khoâng coøn nghe thaáy tieáng huyeân naùo beân ngoaøi chuøa nöõa. Trong röøng caây, chim choùc goïi nhau tíu tít. Ñang muøa noùng döõ maø aùnh döông quang cuõng khoâng loït vaøo ñöôïc, neân trong khu röøng naøy vaãn toái taêm laïnh leõo. Ñoaøn Döï thaáy vaäy laåm baåm: -Neáu cha con Tieâu ñaïi ca ñeán ñaây roài thì thoaùt thaân deã laém, duø quaàn huøng tôùi nôi cuõng khoù loøng boå vaây ñöôïc. Chaøng chôït nhôù tôùi Vöông Ngoïc Yeán luùc vöøa ñaây, saéc maët naøng oaùn giaän thì ñoät nhieân laïi nghó thaàm: -Neáu ñaïi ca ta maø ñaùnh cheát coâng töû Moä Dung Phuïc roài... laøm theá naøo? Töôûng ñeán Moä Dung Phuïc raát coù theå bò cheát veà tay cha con Tieâu Phong, Ñoaøn Döï baát giaùc moà hoâi laïnh ngaét, laåm baåm moät mình: -Giaû tyû Moä Dung coâng töû maø maát maïng thì e raèng Vöông coâ nöông buoàn thaûm ñeán cheát maát, khoâng thì veû maët naøng luùc naøo cuõng buoàn röôøi röôïi. Nghó vaäy, chaøng ñaâm ra baâng khuaâng thaû böôùc töø töø vaøo trong khu röøng raäm. Chaøng caøng ñi caøng leân cao. Boãng nghe meù taû coù tieáng nieäm Phaät theo chieàu gioù ñöa laïi: -Phaät laø taâm, taâm Phaät. Taâm mình môùi bieát Phaät, bieát Phaät môùi bieát taâm. Taâm ñaõ lu môø thì khoâng phaûi laø Phaät. Ñôøi xa coõi Phaät thì khoâng phaûi laø taâm. Thanh aâm naøy hieàn hoaø vaø huøng hoàn maø chaøng chöa töøng nghe thaáy bao giôø. Ñoaøn Döï laåm baåm: -Teù ra khu naøy coù ngöôøi. ¢u laø ta tôùi ñoù hoûi xem hoï coù thaáy Tieâu ñaïi ca cuøng boïn ngöôøi kia khoâng? Chaøng laàn theo veà phía coù thanh aâm maø ñi. Chaøng ñi qua moät khu röøng truùc thì thaáy coù maáy ngöôøi ñang tuï treân moät khoaûnh ñaát baèng, coû moïc xanh um. Moät nhaø sö maëc aùo baøo saéc tro töïa löng vaøo moät phieán ñaù. Nhöõng tieáng nieäm kinh vöøa roài laø do mieäng nhaø sö naøy thoát ra. Tröôùc maët nhaø sö coù ñoâng ngöôøi ñang quyø. Trong soá ñoù coù cha con Tieâu Vieãn Sôn, Tieâu Phong, cha con Moä Dung Baùc, Moä Dung Phuïc, Trieát La Tinh, Ba La Tinh vaø hai nhaø sö Thieân Truùc. Ngoaøi ra coøn coù Thaàn Quang Thöôïng Nhaân taïi chuøa Thanh Sôn Long nuùi Nguõ Ñaøi, Maõnh Ñaïi chuøa Ñaïi Töôùng Quoác, Ñaïo Thanh ñaïi sö chuøa Phoå Ñoä, Giaùc Ngoân ñaïi sö chuøa Ñoâng Laâm, Dung Trí ñaïi sö chuøa Tònh aûnh vaø maáy vò cao taêng haøng chöõ "Huyeàn" chuøa Thieáu Laâm quyø döôùi ñaát. Caùch choã naøy chöøng boán naêm tröôïng coù moät ngöôøi ñöùng. Haén chính laø Cöu Ma Trí, quoác sö nöôùc Thoå Phoàn. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  7. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Nhöõng ngöôøi quyø moïp ñeàu cuùi raïp ñaàu xuoáng, caëp loâng maøy ruû thaáp yeân laëng nghe nhaø sö maëc aùo xaùm thuyeát phaùp. Chæ mình Cöu Ma Trí laø ra chieàu nhaïo baùng, hieån nhieân trong loøng haén khoâng phuïc nhaø sö aùo xaùm. Ñoaøn Döï coøn ñang kinh dò, laïi nghe nhaø sö aùo xaùm caát cao gioïng ñoïc keä: Nöôùc pha chaát maën Keo vaãn maøu xanh Nhöng noù voâ hình Taâm vöông tieàm thöùc Laãn quaát trong mình ôû ñaâu cuõng vaäy Xeùt ñoaùn cho minh Taâm maø giaùc ngoä Moïi söï yeân laønh Suy ñöôøng baûn thöùc Thaáy Phaät gaàn quanh Naøo Taâm naøo Phaät Phaûi hieåu cho raønh. Nhöõng ngöôøi quyø döôùi ñaát ñeàu cuùi ñaàu suy ngaãm hoaëc gaät ñaàu ñeå toû ra lónh hoäi. Ñoaøn Döï xuaát thaân taïi moät Phaät quoác. Chaøng ñi theo nhöõng vò cao taêng, nghieân cöùu Phaät phaùp töø thuôû nhoû. Veà Phaät hoïc, kinh nghóa, chaøng am hieåu raát nhieàu. Nhöng ñoù laø Phaät hoïc taïi nöôùc Ñaïi Lyù chöù khoâng phaûi laø thieàn toâng chuøa Thieáu. Veà moân Phaät hoïc, hai nôi naøy coù nhieàu ñieåm khoâng gioáng nhau. Chaøng nghe vò laõo taêng ñoïc nhöõng caâu keä treân ñaây, tuy coøn oùc noâng caïn nhöng nghe raát hôïp lyù. Chaøng laåm baåm: -Coi phuïc saéc vò cao taêng naøy thì cuõng laø moät nhaø sö chuøa Thieáu Laâm maø chöùc phaän haõy coøn thaáp keùm, chæ vaøo haïng pha nöôùc, queùt chuøa, laøm vieäc taïp dòch. Theá maø sao nhöõng vò cao taêng chuøa Thieáu Laâm cuøng Tieâu ñaïi ca vaø bao nhieâu ngöôøi nöõa ñeàu quyø moïp nghe giaûng? Ñoaøn Döï töø töø ñi quanh laïi ñeå coi dung nhan vò cao taêng kia xem laø nhaân vaät theá naøo? Nhöng muoán coi chaùnh dieän nhaø sö naøy thì phaûi ñeán phía sau boïn Tieâu Phong. Chaøng sôï kinh ñoäng moïi ngöôøi neân böôùc chaân ñi raát kheõ theo voøng baùn nguyeät, roùn reùn ñeán gaàn Cöu Ma Trí thì ñoät nhieân haén quay ñaàu laïi nhìn chaøng mieäng tuûm tæm cöôøi. Ñoaøn Döï cuõng nieàm nôû ñaùp leã. Giöõa luùc aáy, chôït coù moät luoàng kình phong maõnh lieät xoâ vaøo tröôùc ngöïc. Ñoaøn Döï bieát ngay laø nguy, la leân moät tieáng: -uùi chao! Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  8. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Chaøng toan phoùng Luïc maïch thaàn kieám ra choáng laïi thì ñaõ khoâng kòp nöõa. Chaøng caûm thaáy tröôùc ngöïc ñau nhoùi leân roài meâ man baát tænh. Beân tai coøn vaêng vaúng coù tieáng nieäm kinh: -Ñöùc Phaät töø bi! Ñöùc Phaät töø bi! Sau ñoù chaøng khoâng bieát gì nöõa. Nguyeân Moä Dung Baùc bò Huyeàn Töø noùi toaïc chaân töôùng ra, laïi noùi huîch toeït aâm möu laõo ngaøy tröôùc ñaõ phao tin ñeå gaây neân cuoäc thaûm hoaï ngoaøi aûi Nhaïn Moân quan. Haén bieát raèng chaúng nhöõng cha con hoï Tieâu muoán haï saùt mình môùi cam taâm, maø quaàn haøo Trung Nguyeân cuõng chaúng chòu dung tha mình lieàn phi thaân chaïy vaøo chuøa Thieáu Laâm. Neân bieát raèng: trong chuøa Thieáu Laâm phoøng vieän raát nhieàu, laõo ñaõ thuoäc heát ñòa hình thì duø laån traùnh choã naøo, cha con hoï Tieâu cuõn g khoù tìm ra ñöôïc. Khoâng ngôø Tieâu Vieãn Sôn vaø Tieâu Phong giaän y thaáu xöông, ñuoåi theo nhö boùng theo hình. Tieâu Vieãn Sôn cuøng laõo traïc tuoåi ngang nhau, coâng löïc cuõng töông ñöông. Moä Dung Baùc ñaõ chaïy tröôùc moät laùt, Tieâu Vieãn Sôn khoù loøng theo kòp. Nhöng Tieâu Phong ñang tuoåi traùng nieân, veà voõ coâng cuõng nhö veà noäi löïc oâng raát doài daøo, heát söùc ñuoåi thaät mau. Luùc Moä Dung Baùc chaïy ñeán tröôùc cöûa chuøa Thieáu Laâm, Tieâu Phong coøn caùch xa hôùn möôøi tröôïng ñaõ phoùng chöôûng ra. Chöôûng löïc xoâ tôùi sau löng haén. Moä Dung Baùc xoay chöôûng ñaùnh laïi ñeå choáng ñôõ. Toaøn thaân haén bò rung ñoäng, caùnh tay ngaâm ngaåm ñau. Haén khoâng khoûi kinh haõi, laåm baåm: -Quaân tieåu caåu Khaát Ñan naøy coân g löïc gheâ quaù! Laõo neù mình ñi chuoàn vaøo trong coång. Tieâu Phong khi naøo ñeå laõo chaïy thoaùt, oâng nhaûy xoå tôùi nôi thì Moä Dung Baùc ñaõ laïng ngöôøi vaøo trong coång roài. Trong chuøa naøy haønh lang voøng veøo, ñieän ñöôøng chi chít. Chöôûng löïc cuûa Tieâu Phong tuy maõnh lieät nhöng khoâng theå phoùng tôùi laõo ñöôïc. Ba ngöôøi moät tröôùc hai sau, chæ trong khoaûnh khaéc ñaõ chaïy ñeán Taøng kinh caùc. Moä Dung Baùc phaù cöûa soå chui vaøo. Ñoàng thôøi phoùng tay ñieåm boán nhaø sö gaùc cöûa cho meâ ñi. Laõo quay laïi cöôøi laït noùi: -Tieâu Vieãn Sôn! Caû hai cha con ngöôi vaøo caû ñaây hay laø hai thaèng giaø chuùng ta laáy moät choïi moät lieàu maïng vôùi nhau? Tieâu Vieãn Sôn ñöùng chaén ngoaøi cöûa Taøng kinh caùc, baûo Tieâu Phong: -Haøi nhi! Ngöôi chaën cöûa soå, ñöøng ñeå haén chaïy thoaùt. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  9. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Tieâu Phong vaâng lôøi, laïng mình ñeán beân cöûa soå, baøn tay ñeå ngang tröôùc ngöïc thuû theá. Hai cha con hoï Tieâu bao vaây, xem chöøng Moä Dung Baùc khoâng coøn con ñöôøng naøo ra thoaùt. Tieâu Vieãn Sôn noùi: -Ta vôùi ngöôi ñaõ coù moái thuø chaúng ñoäi trôøi chung. Ngöôi khoâng cheát thì khoâng bao giôø oaùn thuø côûi ñöôïc. Ñaâu phaûi laø cuoäc tyû voõ ñeå phaân cao thaáp. Dó nhieân cha con ta seõ hôïp löïc ñeå haï saùt ngöôi. Moä Dung Baùc cöôøi ha haû, toan traû lôøi. Boãng nghe thang laàu coù tieáng böôùc chaân vaø coù moät ngöôøi ñi leân. Chính laø Cöu Ma Trí. Cöu Ma Trí nhìn Moä Dung Baùc chaép tay thi leã noùi: -Moä Dung tieân sinh! Ngaøy tröôùc, hai ta töø bieät nhau ôû nöôùc Thieân Truùc veà sau ñöôïc nghe tin tieân sinh quy tieân, tieåu taêng xieát noãi ñau buoàn. Teù ra tieân sinh aån cö khoâng xuaát hieän nöõa, ñuoåi theo coâng vieäc rieâng. Böõa nay ñöôïc truøng phuøng, tieåu taêng vui möøng khoân xieát. Moä Dung Baùc chaép tay ñaùp leã cöôøi noùi: -Taïi haï vì vieäc quoác gia maø phaûi laùnh mình traù töû, khieán ñaïi sö töôûng nhôù, thieät laáy laøm xaáu hoå. Cöu Ma Trí noùi: -Khoâng daùm! Ngaøy tröôùc tieåu taêng cuøng tieân sinh gaëp nhau ôû Thieân Truùc giaûn g luyeän voõ kieám, ñöôïc tieân sinh chæ ñieåm cho maáy ngaøy, khieán bao nhieâu choã nghi ngôø ñeàu ñöôïc giaûi ñaùp, laïi nhôø ôn tieân sinh taëng cho cuoán "Thaát thaäp nhò tuyeät kyõ yeáu chæ". ¥n aáy tieåu taêng ghi vaøo taâm khaûm. Moä Dung Baùc cöôøi ñaùp: -Laøm chi caùi vieäc ñoù maø ñaïi sö phaûi quan taâm? Tieâu Vieãn Sôn cuøng Tieâu Phong ñöa maét nhìn nhau buïng baûo daï: -Laõo Cöu Ma Trí naøy baûn lónh cuõng gheâ gôùm, maø haén laïi cuøng Moä Dung Phuïc coù moái giao keát saâu xa nhö vaäy, thì taát laø haén giuùp laõo. Cuoäc chieán naøy thaéng baïi khoù loøng bieát tröôùc ñöôïc. oOo Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2