Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 122

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

56
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 122', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 122

  1. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM HAI MÖÔI HAI MOÄ DUNG BAÙC MÖU ÑOÀ PHUÏC QUOÁC Boãng nghe Cöu Ma Trí laïi leân tieáng: -Tieåu taêng ñöôïc nghe tieân sinh noåi danh baèng kieám phaùp vaø coù ñeà caäp ñeán moân "Luïc maïch thaàn kieám" taïi chuøa Thieân Long nöôùc Ñaïi Lyù laø thieân haï ñeä nhaát kieám vaø tieác laø chöa ñöôïc bieát roõ cho thoaû chí bình sinh. Tieåu taêng ñöôïc tin tieân sinh quy tieân roài lieàn ñeán chuøa Thieân Long nöôùc Ñaïi Lyù, ñònh laáy Luïc maïch thaàn kieám phaû ñoát ôû tröôùc moä tieân sinh ñeå baùo ñeàn tri kyû. Khoâng ngôø, Khoâ Vinh laõo taêng chuøa Thieân Long giaûo quyeät vaø ña möu, gaëp luùc khaån caáp, laõo duøng noäi löïc tieâu huyû kieám phaû. Tieåu taêng khoâng hoaøn thaønh ñöôïc yù nguyeän Quyù Traùt treo göôm thieät laáy laøm xaáu hoå voâ cuøng! Moä Dung Baùc noùi: -Ñaïi sö chí tình, taïi haï raát laáy laøm caûm kích. Huoáng chi Luïc maïch thaàn kieám haõy coøn toàn taïi ôû nhaân gian. Vöøa roài Ñoaøn coâng töû nöôùc Ñaïi Lyù cuøng nhuïc töû tyû ñaáu, ñaõ phoùng kieám khí tung hoaønh. Vaäy tieáng ñoàn Luïc maïch thaàn kieám laø thieân haï ñeä nhaát kieám quaû nhieân danh baát hö truyeàn. Giöõa luùc aáy, coù boùng ngöôøi thaáp thoaùng trong Taøng kinh caùc laïi theâm moät ngöôøi nöõa, chính Moä Dung Phuïc. Gaõ ñi sau maáy böôùc, vaøo ñeán trong chuøa thì ñaõ maát huùt cha con Tieâu Phong. Khi tìm ñeán Taøng kinh caùc, thì nghe thaáy phuï thaân ñang ñeà caäp ñeán Ñoaøn Döï duøng Luïc maïch thaàn kieám ñeå thaéng mình. Y laáy laøm nhuïc nhaõ voâ cuøng. Moä Dung Baùc laïi hoûi: -Cha con hoï Tieâu ñònh tìm gieát cho baèng ñöôïc taïi haï môùi cam loøng, vaø hoï hieän ôû trong naøy. Ñaïi sö nghó sao? Cöu Ma Trí ñaùp: -Ñaõ laø choã tri kyû, coù leõ ñaâu töï thuû baøng quan. Tieâu Phong thaáy Moä Dung Phuïc ñuoåi ñeán thaønh ra beân hoï ba ngöôøi maø mình chæ coù hai. Caû naêm ngöôøi naøy ñeàu laø nhöõng tay cao thuû baäc nhaát. Moä Dung Phuïc tuy keùm moät chuùt, nhöng cuõng khoâng theå coi thöôøng ñöôïc. Ñoái phöông hôn moät ngöôøi laø laäp töùc chieám ñöôïc öu theá. OÂng lo raèn g chaúng nhöõng khoù loøng gieát ñöôïc Moä Dung Baùc maø coù khi cha con mình phaûi boû maïng trong Taøng kinh caùc naøy cuõng chöa bieát chöøng. Tuy Tieâu Phong nghó vaäy, nhöng voán ñaày loøng duõng caûm. Caøng laâm vaøo nghòch caûnh, laïi caøng thaàn oai laãm lieät. OÂng lôùn tieáng quaùt: -Tröôøng hôïp hoâm nay, neáu khoâng keû soáng ngöôøi cheát quyeát chaúng thoâi. Haõy tieáp chieâu cuûa ta ñaây! Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  2. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Döùt lôøi, Tieâu Phong vung chöôûng nhaèm ñaùnh vaøo Moä Dung Baùc. Moä Dung Baùc vung tay traùi leân ngöng tuï coâng löïc ñeå hoaù giaûi. Boãng nghe nhöõng tieáng "raéc raéc", giaù saùch meù tay traùi bò gaõy tan. Nhöõng maûnh goã bay leân tôùi taáp. Kinh saùch xeáp treân rôùt xuoáng laû taû. Nguyeân chöôûng löïc cuûa Tieâu Phong huøng haäu voâ cuøng. Moä Dung Baùc tuy ñaõ vung chöôûng giaûi khai, nhöng chöôûng löïc cuûa Tieâu Phong khoâng tieâu tan maø chæ treäch phöông vò ñi ñaùnh vaøo giaù saùch. Giaù saùch naøy tuy baèng goã ñaøn raát kieân coá, nhöng chòu laøm sao noåi chöôûng löïc cuûa Tieâu Phong coù theå ñaäp tan bia vôõ ñaù. Moä Dung Baùc tuûm tæm cöôøi noùi: -"Nam Moä Dung, Baéc Kieàu Phong", quaû nhieân danh baát hö truyeàn. Tieâu huynh! Ta coù lôøi muoán noùi, Tieâu huynh coù chòu nghe khoâng? Tieâu Vieãn Sôn ñaùp: -Duø ngöôi coù xaûo ngöõ ñeán maáy cuõng ñöøng hoøng ta boû moái thuø gieát vôï. Moä Dung Baùc noùi: -Ngöôi muoán gieát ta ñeå baùo thuø, nhöng tình theá böõa nay e raèng chöa chaéc ngöôi ñaõ laøm noåi. Beân ta ba ngöôøi maø beân Tieâu huynh chæ coù hai thöû hoûi beân naøo chieám ñöôïc öu theá? Tieâu Vieãn Sôn noùi: -Dó nhieân beân ngöôi thaéng theá. Nhöng baäc ñaïi tröôïng phu laáy ít choïi nhieàu phoûng coù sôï gì? Moä Dung Baùc noùi: -Cha con hoï Tieâu anh danh caùi theá, bình sinh coù sôï ai bao giôø. Nhöng duø khoâng sôï maø böõa nay muoán gieát ta töôûng cuõng khoù laém. Ta muoán cuøng Tieâu huynh ñeà nghò moät cuoäc trao ñoåi vaø Tieâu huynh vaãn coù theå thoaû nguyeän vieäc baùo thuø. Nhöng cha con Tieâu huynh phaûi öng chòu moät ñieàu. Tieâu Vieãn Sôn cuøng Tieâu Phong töï hoûi: -Thaèng giaëc giaø naøy coù nguî keá gì ñaây? Laõo traàm ngaâm khoâng traû lôøi, Moä Dung Baùc laïi noùi: -Chæ caàn cha con Tieâu huynh öng thuaän ñieàu naøy roài cöù vaøo gieát taïi haï ñeå baùo thuø. Taïi haï ñaønh boù tay chòu cheát, quyeát khoâng khaùng cöï, Cöu Ma Trí sö huynh vaø Phuïc nhi khoâng ñöôïc ra tay cöùu giuùp. Moä Dung Baùc noùi vaäy khieán cho cha con Tieâu Phong raát laáy laøm kyø. Cöu Ma Trí cuøng Moä Dung Phuïc cuõng khoâng khoûi kinh haõi, chaúng hieåu ra sao? Moä Dung Phuïc la leân: -Gia gia! Hoï ít mình nhieàu... Cöu Ma Trí cuõng hoûi: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  3. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Moä Dung tieân sinh sao laïi noùi theá? Tieåu taêng coøn moät hôi thôû, cuõng quyeát khoâng ñeå ngöôøi khaùc ñuïng ñeán mình tieân sinh. Moä Dung Baùc noùi: -Taám loøng cao nghóa caû cuûa ñaïi sö, taïi haï raát laáy laøm caûm kích. Keát giao ñöôïc moät ngöôøi baïn nhö theá thaø cheát cuõng cam loøng. Tieâu huynh! Taïi haï coù ñieàu thænh giaùo. Naêm tröôùc taïi haï phao tin ñoù ra gaây thaønh vaï lôùn. Tieân sinh coù bieát vì leõ gì maø taïi haï laøm vieäc thaát ñöùc ñoù chaêng? Tieâu Vieãn Sôn löûa giaän ñuøng ñuøng troû tay vaøo maët Moä Dung Baùc maéng: -Ngöôi laø keû heøn haï tieåu nhaân laøm ñieàu caøn rôõ, giao tai taát vaï thì haø taát coøn hoûi ñeán duïng yù laøm chi? Döùt lôøi laõo tieán leân moät böôùc phoùng quyeàn ñaùnh luoân. Cöu Ma Trí cheânh cheách ngöôøi ñi lieäng tôùi, vung hai chöôûng leân ngaên caûn. "Saàm" moät tieáng ruøng rôïn! Quyeàn chöôûng chaïm nhau naûy löûa. Kình löïc xoâng leân ñeán noùc nhaø laøm cho caùt buïi rôùt xuoáng aàm aàm. Beân quyeàn beân chöôûng ñuïng nhau khoâng phaân cao thaáp. Caû hai ngöôøi cuøng ngaám ngaàm boäi phuïc nhau. Moä Dung Baùc noùi: -Tieâu huynh haõy taïm deïp loâi ñình. Xin nghe taïi haï noùi heát ñaõ. Moä Dung Baùc naøy tuy baát löông, nhöng cuõng coù chuùt tieáng taêm treân choán giang hoà, laïi cuøng Tieâu huynh khoâng quen bieát, dó nhieân laø khoâng thuø oaùn. Coøn nhö ñoái vôùi Huyeàn Töø phöông tröôïng chuøa Thieáu Laâm taïi haï cuøng y moái thaâm giao laâu ngaøy . Taïi haï ñaõ phí bao nhieâu taâm löïc, ñeå gaây ra xích mích giöõa hai beân ñeå thaønh theá caû löïc löôïng tan naùt. Theo leõ thöôøng maø noùi thì töï nhieân phaûi coù lyù do troïng ñaïi. Tieâu Vieãn Sôn maét nhöôøng toeù löûa quaùt hoûi: -Lyù do gì troïng ñaïi? Ngöôi, ngöôi noùi mau ñi! Moä Dung Baùc noùi: -Tieâu huynh! Tieâu huynh laø ngöôøi Khaát Ñan, Cöu Ma Trí Minh vöông laø ngöôøi nöôùc Thoå Phoàn. Coøn beân kia laø ngöôøi voõ laâm Trung Nguyeân ñeàu goïi caùc vò laø Phieân bang di ñòch khoâng phaûi laø haøng thöôïng quoác. Leänh bang laø Bang chuùa Caùi Bang, voõ coâng thao löôïc, huøng taøi löøng laãy tieáng taêm. Thieät laø moät baäc anh huøng haøo kieät coå kim hieám coù. Chæ vì quaàn Caùi Bang bieát y laø doøng doõi Phieân toäc Khaát Ñan, lieàn trôû maët khoâng dung. Chaúng nhöõng khoâng nhaän y laøm Bang chuùa maø coøn muoán gieát y ñi nöõa môùi cam taâm. Tieâu huynh! Tieâu huynh thöû nghó coi vieäc ñoù coù gì laø coâng ñaïo? Tieâu Vieãn Sôn noùi: -Toáng, Lieâu voán khoâng thuø oaùn, cuoäc chinh chieán giöõa hai nöôùc ñaõ keùo daøi hôn traêm naêm nay. Ngoaøi choán bieân cöông ngöôøi hai nöôùc thaáy nhau laø gieát, xöa nay vaãn theá. Bang chuùng Caùi Bang ñaõ bieát ta laø ngöôøi nöôùc Lieâu thì khi naøo thôø keû thuø laøm chuû nhaân? Ñoù laø leõ thöôøng chaúng coù gì laø coâng ñaïo vôùi khoâng coâng ñaïo. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  4. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Tieâu Vieãn Sôn ngöøng moät laùt laïi noùi tieáp: -Boïn Huyeàn Töø phöông tröôïng, Uoâng Kieám Thoâng coù gieát vôï con cuøng thuoäc haï cuõng laø söï ngaãu nhieân, chöù khoâng phaûi coá yù. Duø hoï coù coá yù chaêng nöõa thì cuõng chæ do moái töông tranh giöõa hai nöôùc Toáng, Lieâu chaúng laáy chi laøm laï. Coøn ngöôi laïi baøy möu keá thaâm ñoäc ñeå haïi ngöôøi. Nhö vaäy thì khoâng theå buoâng tha ñöôïc. Moä Dung Baùc noùi: -Theo quan nieäm cuûa Tieâu huynh thì moãi khi hai nöôùc giao tranh, daáy ñoäng can qua, chæ caàn kieàm cheá ñöôïc ñoái phöông ñeå thuû nhaân, nghóa ñaïo ñöùc nöõa ö? Tieâu Vieãn Sôn ñaùp: -Binh baát yeám traù, xöa nay vaãn theá. Caùi nhaân cuûa Toáng töôùng coâng chæ ñeå cho ñôøi sau cheâ cöôøi. Ngöôi hoûi chuyeän khoâng lieân can gì ñeán mình laøm chi? Moä Dung Baùc tuûm tæm cöôøi hoûi: -Tieâu huynh baûo Moä Dung Baùc naøy laø nöôùc naøo? Tieâu Vieãn Sôn run leân ñaùp: -Ngöôi laø hoï Moä Dung ôû Coâ Toâ thì dó nhieân laø ngöôøi Haùn thuoäc Nam trieàu chôù coøn laø ngöôøi nöôùc ngoaøi nöõa hay sao? Moä Dung Baùc laéc ñaàu ñaùp: -Tieâu huynh noùi theá laø sai. Roài haén quay laïi nhìn Moä Dung Phuïc noùi: -Haøi nhi! Chuùng ta laø ngöôøi nöôùc naøo? Moä Dung Phuïc ñaùp: -Chuùng ta laø hoï Moä Dung thuoäc gioáng Tieân Tî. Tröôùc kia nöôùc Ñaïi Yeân löøng danh mieàn Haø Soùc, gaây döïng neân giang sôn gaám voùc. Nhöng cay ñaéng vì ñòch nhaân nham hieåm taøn aùc, khuynh ñaûo ñöôïc nhaø. Moä Dung Baùc noùi: -Haøi nhi coù bieát taïi sao ta ñaët teân cho con laø "Phuïc" khoâng? Moä Dung Phuïc ñaùp: -Gia gia muoán haøi nhi luùc naøo cuõng khoâng ñöôïc queân lôøi di huaán cuûa toå tieân laø phuïc höng nöôùc Ñaïi Yeân ñoaït laïi giang sôn. Moä Dung Baùc noùi: -Ngöôi laáy ngoïc tyû truyeàn quoác cuûa Ñaïi Yeân cho Tieâu tieân sinh coi. Moä Dung Phuïc vaâng lôøi, thoø tay vaøo boïc laáy ra moät caùi aán vuoâng baèng ngoïc ñen. aán ngoïc naøy khaéc ñaàu con baùo raát linh ñoäng. Moä Dung Phuïc xoay aán laïi ñeå roõ haøng chöõ ra. Tieâu Vieãn Sôn, Tieâu Phong, Cöu Ma Trí ba ngöôøi tinh maét phi thöôøng, nhìn roõ aán khaéc saùu chöõ: "Ñaïi Yeân hoaøng ñeá chi baûo". Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  5. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung aán ngoïc tyû naøy ñieâu khaéc raát tinh vi. Goùc treân bò söùt moät chuùt chaéc laø maáy traêm naêm nay caùi aán naøy ñaõ traûi qua nhieàu böôùc gian lao. Tuy khoâng phaân bieät ñöôïc chaân hay giaû, nhöng quyeát nhieân laø moät vaät cheá ñaõ laâu ñôøi. Moä Dung Baùc laïi noùi: -Ngöôi laáy "Theá heä phaû" cuûa Hoaøng ñeá nöôùc Ñaïi Yeân ra cho Tieâu tieân sinh coi. Moä Dung Phuïc vaâng lôøi, caát ngoïc tyû vaøo boïc roài tieän tay moùc ra moät goùi vaûi daàu. Trong goùi naøy coù moät böùc luïa vaøng vieát chöõ son baèng hai thöù vaên töï. Meù phaûi laø thöù chöõ ngoaèn ngoeøo khoâng ai hieåu bieát. Chaéc ñoù laø vaên töï Tieân Tî. Meù taû laø chöõ Haùn. Treân ñaàu vieát: "Thaùi Toå Vaên Minh ñeá huyù Hoaûng", phía döôùi vieát: "Lieät Toå Caûnh Chieâu ñeá Tuaán". Döôùi nöõa vieát: "U ñeá huyù Vi". Ñoaïn giöõa vieát: "Theá Toå Thaønh Voõ ñeá huyù Thuyø", meù treân doøng naøy vieát: "Lieät Toân Hueâ Maãu ñeá huyù Baûo". Meù döôùi laø "Khai Phong Coâng huyù Töôøng", "Trieäu Vöông huyù Laâu". Maûnh luïa vaøng naøy ñoaïn döôùi cheùp: "Trung Toân Chieâu Voõ huyù Thònh". "Chieâu Vaên ñeá huyù Hy". Veà teân huyù nhöõng chöõ Hoaøng ñeá ñeàu vieát thieáu neùt (ngaøy tröôùc teân huyù caùc vua phaûi vieát bôùt ñi moät neùt, vieát ñuû laø pham huyù). Ñeán naêm Thaùi Thöôïng thöù saùu nhaø Nam Yeân veà ñôøi Moä Dung Sieâu maát nöôùc. Caùc ñôøi sau ñeàu laø thöù daân khoâng coù ai laøm Ñeá Vöông coâng haàu nöõa. Traûi qua nhieàu trieàu ñaïi xa xaêm, con chaùu doøng hoï Moä Dung raát ñoâng ñuùc. Tieâu Vieãn Sôn, Tieâu Phong, Cöu Ma Trí, luùc naøy ba ngöôøi khoâng ñeå taâm xem kyõ nhöng cuõng nhìn cuoái cuøng heä bieåu naøy laø teân Moä Dung Phuïc, phía treân Moä Dung Phuïc laø Moä Dung Baùc. Cöu Ma Trí noùi: -Teù ra Moä Dung tieân sinh laø doøng hoï vöông toân cuûa nöôùc Ñaïi Yeân. Taïi haï thaät laø thaát kính. Moä Dung Baùc thôû daøi noùi: -Moät keû di daân maát nöôùc coøn giöõ ñöôïc caùi ñaàu keå laø ñaõ may laém roài. Coù ñieàu nhôù tôùi lôøi di huaán cuûa lieät toå, neân luùc naøo cuõng nghó ñeán coâng cuoäc phuïc höng. Moä Dung Baùc naøy baát taøi, boân ba treân choán giang hoà ñaõ nöûa ñôøi ngöôøi thuyû chung cuõng chaúng laøm neân coâng caùn gì. Hoï Moä Dung taïi haï thuoäc doøng Tieân Tî coù aâm möu ñoà coâng vieäc phuïc quoác. Tieâu huynh töôûng coù neân chaêng? Tieâu Vieãn Sôn ñaùp: -Ñöôïc laøm vua thua laøm giaëc. Quaàn huøng ñuoåi höôu ôû Trung Nguyeân (con höôu laø ví vôùi Thieân haï) thì coøn coù vieäc gì laø neân vôùi caû chaúng neân nöõa. Moä Dung Baùc noùi: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  6. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Ñuùng laém! Lôøi noùi cuûa Tieâu huynh raát hôïp vôùi taïi haï. Hoï Moä Dung muoán phuïc höng nöôùc Ñaïi Yeân heã gaëp cô hoäi laø naém laáy. Taïi haï nghó raèng, hieän nay ngöôøi hoï Moä Dung ít cô hoäi, theá löïc ñôn baïc, coâng cuoäc trung höng ñaát nöôùc ñaâu phaûi chuyeän deã daøng. Chæ troâng vaøo thieân haï ñaïi loaïn khaép choán, xaûy ñoäng can qua thì môùi coù cô hoäi ñeå maø haønh ñoäng. Tieâu Vieãn Sôn traàm gioïng hoûi: -Ngöôi phao tin thaát thieät ñeå gaây chuyeän xích mích giöõa nhaø Toáng vaø nöôùc Ñaïi Lieâu ñeå mong xaûy cuoäc ñaïi chieán chaêng? Moä Dung Baùc ñaùp: -Chính theá. Neáu giöõa nhaø Toáng vaø Ñaïi Lieâu xaûy cuoäc chieán tranh thì Ñaïi Yeân môùi coù theå thöøa cô phaùt ñoäng ñöôïc. Taïi haï ñaõ töôûng ngaøy tröôùc, nhaø Ñoâng Taán coù loaïn Baùt Vöông hoï Tö Maõ taøn saùt laãn nhau, boïn Nguõ Hoà môùi coù theå chieám ñaát Trung Nguyeân. Tình theá ngaøy nay cuõng töông töï nhö vaäy. Cöu Ma Trí gaät ñaàu noùi: -Ñuùng laém! Giaû tyû Toáng trieàu xaûy cuoäc ngoaïi xaâm, trong sinh noäi bieán, thì chaúng nhöõng Moä Dung tieân sinh coù hy voïng phuïc quoác maø nöôùc Thoå Phoàn toâi cuõng ñöôïc chia seû cheùn canh. Tieâu Vieãn Sôn haéng gioïng lieác maét nhìn hai ngöôøi. Moä Dung Baùc noùi: -Leänh lang ôû nöôùc Lieâu laøm ñeán Nam Vieän ñaïi vöông, moät tay naém giöõ binh quyeàn, ngoài traán thuû Nam kinh. Giaû tyû xua quaân xuoáng Nam heát ñaát ñai Baéc ngaïn soâng Hoaøng Haø cuûa Nam trieàu, döïng neân coâng nghieäp röïc rôõ thì tieán ra coù theå töï laäp laøm vua maø lui veà cuøng ñöôïc phuù quyù, khi aáy lieàn tay ñem haøo kieät Trung Nguyeân quy tuï vaøo moät choã roài gieát ñi, nhö daãm leân ñaøn kieán. Ngaøy tröôùc leänh lang bò Caùi Bang ñuoåi coù phaûi nhaân dòp naøy maø traû oaùn ñöôïc khoâng? Tieâu Vieãn Sôn noùi: -Ngöôi muoán con ta heát söùc vì ngöôi duøng troø ñuïc nöôùc beùo coø ñeå thoaû caùi daõ taâm khoâi phuïc nöôùc Yeân phaûi khoâng? Moä Dung Baùc noùi: -Ñuùng theá! Neáu hoï Moä Dung döïng côø khôûi nghóa daáy quaân vaøo cöôùp Sôn Ñoâng, maø ñöôïc nöôùc Ñaïi Lieâu höôûng öùng, ñoàng thôøi maáy nöôùc Thoå Phoàn, Ñaïi Lieâu, Ñaïi Lyù, cuøng Taây Haï cuõng ñöùng leân thì naêm nöôùc chuùng ta chia caét nhaø Ñaïi Toáng khoâng phaûi laø chuyeän khoù. Nöôùc Yeân cuûa taïi haï khoâng daùm ñoäng chaïm ñeán moät taác ñaát cuûa Ñaïi Lieâu. Neáu coâng cuoäc phuïc höng thaønh töïu thì chæ laáy ñaát Nam trieàu. Vuï naøy raát coù lôïi cho Ñaïi Lieâu. Sao Tieâu huynh laïi khoâng vui loøng cöû söï? Laõo noùi ñeán ñaây, ñoät nhieân xoay tay phaûi ra thì trong tay ñaõ naém löôõi ñao truyû thuû saùng loaùng. Laõo vung tay leân ñaâm löôõi truyû thuû vaøo caïnh gheá noùi: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  7. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Neáu Tieâu huynh theo lôøi ñeà nghò cuûa taïi haï thì xin laäp töùc ñaâm cheát taïi haï ñeå baùo thuø cho phu nhaân. Taïi haï quyeát khoâng khaùng cöï. "Roaïc" moät tieáng! Laõo xeù vaït aùo ñeå hôû ngöïc ra. Tieâu Vieãn Sôn thaät khoâng ngôø ñeán Moä Dung Baùc laïi thuyeát mình nhö vaäy. Caû hai cha con laïi caøng khoâng ngôø laø ñoái phöông chieám ñöôïc öu theá maø ñaønh boù tay chòu cheát. Laõo khoâng bieát ñaùp theá naøo cho phaûi. Cöu Ma Trí noùi: -Moä Dung tieân sinh! Ngöôøi ta thöôøng noùi ñaõ khoâng cuøng chuûng loaïi thì tam tinh cuõng khaùc nhau. Huoáng chi vieäc quaân quoác ñaïi söï thì chuyeän möu cô giaû traù laø raát caàn. Giaû tyû Moä Dung tieân sinh cam taâm chòu cheát, nhöng sau ñoù cha con hoï Tieâu khoâng laøm theo lôøi cuûa tieân sinh thì caùi cheát cuûa tieân sinh chaúng... nheï nhö loâng hoàng? Tieâu Vieãn Sôn noùi: -Haøi nhi! yù kieán laõo naøy döôøng nhö khoâng phaûi laø giaû traù. Ngöôi tính theá naøo? Tieâu Phong ñaùp: -Khoâng ñöôïc! Ñoät nhieân oâng phoùng chöôûng ra nhaèm vaøo caùi gheá goã ñaùnh chaùt moät tieáng. Caùi gheá gaõy laøm maáy ñoaïn. Löôõi truyû thuû xuyeân qua vaùn laàu rôùt xuoáng taàng döôùi Taøng kinh caùc. OÂng nghieâm nghò noùi: -Moái ñaïi thuø gieát meï ñaâu coù theå ñem ra laøm chuyeän mua baùn? Baùo ñöôïc thì baùo, cha con ta chòu cheát nôi ñaây. Nhöõng chuyeän tham lam heøn haï, cha, con hoï Tieâu mình ñaâu coù theå laøm ñöôïc? Moä Dung Baùc ngöûa maët leân trôøi caû cöôøi roài lôùn tieáng noùi: -Ta thöôøng nghe noùi Tieâu Phong ñaïi hieäp laø tay anh huøng quaùn theá, kieán thöùc phi thöôøng. Deø ñaâu böõa nay môùi thaáy roõ y laø keû khoâng hieåu ñaïi nghóa maø chæ sinh cöông theo caùi duõng cuûa keû thaát phu. Ha ha! Thieät laø ñaùng töùc cöôøi! Tieâu Phong bieát laõo duøng lôøi noùi khích, laïnh luøng ñaùp: -Tieâu Phong laø anh huøng haøo kieät cuõng ñöôïc maø phaøm phu tuïc töû cuõng ñöôïc, nhöng khoâng chòu ñeå keû khaùc duøng laøm caùi bung xung cho thoaû taâm nguyeän cuûa hoï. Moä Dung Baùc noùi: -Keû aên loäc phaûi bieát trung quaân, ñaïi hieäp laïi nghó ñeán tö cöøu cuûa cha meï khoâng ñem loøng taän trung baùo quoác haù chaúng baát nghóa vôùi Ñaïi Lieâu? Tieâu Phong tieán leân moät böôùc hieân ngang noùi: -Ngöôi vöøa môùi noùi ngoaøi bieân cöông hai nöôùc Toáng, Lieâu thuø haän gieát nhau gaây neân thaûm traïng. Ngöôi ñaõ thaáy caûnh ngöôøi Toáng vaø ngöôøi Lieâu chia lìa vôï con, nhaø tan, ngöôøi cheát roài chöù gì? Hai nöôùc Toáng, Lieâu baõi vieäc binh ñao maáy chuïc naêm Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  8. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung trôøi, neáu laïi gaây cuoäc chieán chinh, ñoaøn thieát kî Khaát Ñan vaøo xaâm laán Nam trieàu seõ coù bao nhieâu ngöôøi Toáng phaûi phôi thaây? Bao nhieâu ngöôøi Lieâu phaûi uoång maïng? OÂng noùi tôùi ñaây chôït nghó tôùi tình traïng ngaøy noï ôû ngoaøi aûi Nhaïn Moân quan. Toáng binh cöôùp löông thaûo cöïc kyø taøn khoác, oâng caøng caát cao gioïng noùi tieáp: -Cuoäc chieán chinh thaûm khoác treân theá gian naøy ai laø ngöôøi naém chaéc ñöôïc phaàn thaéng? Nhaø Ñaïi Toáng binh nhieàu, löông ñuû, chæ caàn maáy vieân ñaïi töôùng heát loøng choáng cöï thì nöôùc Ñaïi Lieâu vaø nöôùc Thoå Phoàn coù hôïp löïc chieán ñaáu may ra maø thaéng ñöôïc, cuõng phaûi maùu chaûy thaønh soâng, thaây chaát thaønh nuùi, ñeå cho hoï Moä Dung nhaø ngöôi thöøa cô phuïc höng Yeân quoác. Vieäc kieán coâng laäp nghieäp caàn phaûi giöõ ñaát yeân daân nhö theá naøo?... Baát thình lình ngoaøi cöûa soå coù thanh aâm khaøn khaøn moät laõo giaø: -Phuùc ñöùc! Thieät laø phuùc ñöùc! Tieâu cö só ñaây loøng töø thieän, thöông xoùt leâ daân thieân haï, ñuùng laø loøng daï cuûa ñöùc Boà Taùt. Naêm ngöôøi nghe tieáng giaät mình kinh haõi vì hoï ñeàu laø nhöõng tay cao thuû tuyeät ñænh, theá maø coù ngöôøi ñöùng ngoaøi cöûa soå, chaúng moät ai bieát. Hôn nöõa nghe gioïng löôõi ngöôøi naøy noùi thì döôøng nhö y ñöùng ngoaøi cöûa soå ñaõ laâu. Moä Dung Phuïc quaùt hoûi: -Ai ñoù? Roài khoâng chôø ñoái phöông traû lôøi, phoùng chöôûng ñaùnh saàm moät tieáng. Hai caùnh cöûa soå baät tung ra bay rôùt xuoáng. Chæ thaáy treân daõy haønh lang ngoaøi cöûa soå, moät vò laõo taêng gaày khoâ nhö haïc, mình maëc aùo xaùm, tay caàm choåi ñang khom löng queùt töôùc. Nhaø sö naøy ñaõ tuoåi cao, vaøi sôïi raâu thöa thôùt chuøng xuoáng tröôùc ngöïc ñeàu ñaõ baïc heát. Coi cöû ñoäng cuûa nhaø sö raát chaäm chaïp töïa hoà khoâng coøn khí löïc gì nöõa maø laïi gioáng ngöôøi khoâng bieát voõ coâng. Moä Dung Phuïc laïi hoûi: -Ngöôi leùn luùt vaøo trong naøy bao laâu roài? Nhaø sö giaø töø töø ngaång ñaàu leân hoûi laïi: -Thí chuû baûo baàn taêng leùn luùt taïi... trong naøy ñaõ bao laâu ö? Caû naêm ngöôøi chaêm chuù nhìn laõo thì thaáy caëp maét ñaõ môø, muïc quan khoâng coøn tinh thaàn gì nöõa, nhöng nghe gioïng noùi thì ñuùng laø aâm thanh vöøa khen ngôïi Tieâu Phong. Moä Dung Phuïc noùi: -Ñuùng ñoù! Coâng töû gia ñaây hoûi ngöôi aån nuùp trong naøy ñaõ bao laâu? Nhaø sö giô ngoùn tay ra tính hoài laâu roài laéc ñaàu. Veû maët ra chieàu aûm ñaïm noùi: -Baàn taêng khoâng nhôù ñöôïc roõ. Chaúng hieåu laø boán möôi hai hay boán möôi ba naêm roài. Baàn taêng chæ nhôù mang maùng ñeâm ñaàu tieân Tieâu laõo cö só naøy ñeán xem kinh Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  9. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung baàn taêng ñaõ ôû ñaây möôøi maáy naêm. Veà sau Moä Dung laõo cö só laïi ñeán. Roài naêm ngoaùi moät vò Phieân taêng nöôùc Thieân Truùc laø Ba La Tinh cuõng ñeán laáy troäm kinh. Hôõi oâi! OÂng naøy chöa ñi oâng kia laïi ñeán. Bao nhieâu kinh saùch trong Caùc ñaûo loän caû leân. Chaúng bieát maáy oâng laøm gì? Tieâu Vieãn Sôn raát ñoãi kinh ngaïc nghó thaàm: -Mình vaøo chuøa Thieáu Laâm ñeå leùn luùt nghieân cöùu voõ coâng, caùc taêng löõ trong chuøa chaúng moät ai hay, sao nhaø sö naøy laïi bieát roõ? Vöøa roài laõo ñöùng döôùi nghe mình noùi môùi leân tieáng. Laõo lieàn hoûi: -Theá maø sao töø baáy ñeán nay ta khoâng gaëp nhaø sö? Nhaø sö giaø ñaùp: -Cö só ñem heát taâm thaàn vaøo vieäc nghieân cöùu voõ kinh phaùi Thieáu Laâm, neân khoâng ñeå yù ñeán laõo taêng. Laõo taêng coøn nhôù ñeâm ñaàu cö só vaøo gaùc möôïn cuoán "Voâ Töôùng kieáp chæ phoå". Hôõi oâi! Roài töø ñeâm aáy cö só ñi vaøo ma ñaïo. Thieät laø ñaùng tieác! Tieâu Vieãn Sôn caøng kinh haõi hôn vì ñeâm ñaàu quaû nhieân laõo leùn vaøo Taøng kinh caùc tìm ñeán cuoán "Voâ Töôùng kieáp chæ phoå". Laõo bieát raèng ñoù laø moät trong baûy möôi hai tuyeät kyõ cuûa phaùi Thieáu Laâm. Khi aáy laõo möøng rôõ voâ cuøng, vaø töôûng ngoaøi mình ra khoâng coøn ngöôøi naøo hay bieát. Chaúng leõ nhaø sö giaø naøy quaû nhieân ñaõ ñöùng beân mình nhìn roõ hay sao? Nghó vaäy Tieâu Vieãn Sôn ngaån ngöôøi ra khoâng bieát noùi sao. Nhaø sö giaø laïi noùi: -Laàn thöù hai, cö só laáy cuoán "Ban nhöôïc chöôûng phaùp" ra coi. Khi ñoù laõo taêng laïi ngaám ngaàm thôû daøi bieát raèng cö só ñaõ meâ man roài, trong loøng khoâng môû. Baàn taêng lieàn ñem boä "Phaùp hoa kinh" ñaët vaøo choã maø vaãn laáy saùch. Pho naøy goàm boán möôi hai chöông. Baàn taêng chæ mong cö só möôïn laáy nghieân cöùu ñeå tænh ngoä. Chaúng ngôø cö só chæ ñieân ñaûo thaàn hoàn veà voõ coâng, coøn veà chính toâng Phaät phaùp laïi chaúng theøm rôø ñeán. Cö só boû hai cuoán kinh sang moät beân tìm ñöôïc pho "Phuïc Ma tröôïng phaùp" thì möøng cuoáng quít laáy ñi. Hôõi oâi! Meâ man chìm ñaém vaøo trong beå khoå, chaúng bieát ngaøy naøo môùi quay ñaàu laïi? Tieâu Vieãn Sôn nghe nhaø sö giaø thuaät laïi thì ra nhöõng haønh vi leùn luùt cuûa mình ba möôi naêm tröôùc trong Taøng kinh caùc chaúng sai chuùt naøo. Laõo tröôùc coøn ngaïc nhieân sau ñaâm ra hoaûng sôï, roài töø choã hoaûn g sôï ñi tôùi choã khuûng khieáp. Sau löng toaùt moà hoâi laïnh ngaét, traùi tim cô hoà ngöøng ñaäp. oOo Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2