Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 123

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

64
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 123', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 123

  1. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM HAI MÖÔI BA NGHE THAÀN TAÊNG QUAÀN HUØNG KHIEÁP VÍA Nhaø sö giaø töø töø quay ñaàu laïi nhìn Moä Dung Baùc. Moä Dung Baùc thaáy muïc quang nhaø sö lôø ñôø töïa hoà khoâng nhìn roõ moïi vaät, laïi gioáng ngöôøi trong taâm coù aån taøng chi bí maät. Baát cöù vieäc gì cuõng bò laõo nhìn roõ heát, neân haén khoâng khoûi ôùn da gaø, trong loøng khaéc khoaûi khoâng yeân. Boãng nghe nhaø sö giaø buoâng tieáng thôû daøi noùi: -Moä Dung cö só, tuy thuoäc veà gioøng hoï Tieân Tî, song kyù nguï Giang Nam ñaõ maáy ñôøi. Luùc ñaàu laõo taêng töôûng cö só ñaõ haáp thuï ñöôïc vaên thaùi phong löu cuûa Nam trieàu, ngôøi ñaâu, cö só laïi moø vaøo Taøng kinh caùc, ñem bao nhieâu nhöõng thuyeát tinh vi veà Tieân Toâng cuøng ngöõ luïc cuûa caùc vò cao taêng truyeàn ñôøi coi nhö ñoà boû, luïc laáy cuoán "Nieâm Hoa chæ phaùp" maø töôûng chöøng nhö vôù ñöôïc ñoà chi baûo. Ngöôøi ñôøi xöa ñaõ "baùn boø taäu eãnh öông" ñeå tieáng cöôøi cho muoân thuôû. Theá maø chính hai vò cö só ñeàu laø baäc cao nhaân ñöông thôøi cuõng coøn coù nhöõng haønh ñoäng ngu muoäi. Hôõi oâi! Nhöõng haønh ñoäng aáy ñaõ laøm haïi ngöôøi maø cuõng voâ boå cho mình. Moä Dung Baùc laïi moät phen kinh haõi. Laõo vaøo Taøng kinh caùc, buoåi ñaàu quaû nhieân ñaõ luïc laáy boä "Nieâm hoa chæ coâng" vaø luùc aáy laõo ñaõ quan saùt kyõ caøng boán maët, caû trong ngoaøi khoâng thaáy boùng ngöôøi, maø sao nhaø sö giaø naøy noùi nhö chính maét mình troâng thaáy. Boãng nghe nhaø sö giaø noùi tieáp: -Moä Dung cö só so vôùi Tieâu cö só thì loøng tham laïi coù phaàn hôn. Tieâu cö só chuyeân nghieân cöùu caùch khaéc cheá voõ coâng cuûa phaùi Thieáu Laâm, coøn Moä Dung cö só thì laïi oâm tuoät caû "baûy möôi hai tuyeät kyõ" cuûa baûn töï ñem ñi. Sau ba naêm môùi trôû laïi Taøng kinh caùc. Chaéc naêm aáy cö só ñaõ taän taâm kieät löïc nghieân cöùu cho hieåu heát "baûy möôi hai moân tuyeät kyõ" ñeå ñem veà truyeàn thuï cho leänh lang. Nhaø sö noùi tôùi ñaây thì quay sang nhìn Moä Dung Phuïc. Nhöng vöøa nhìn moät caùi ñaõ laéc ñaàu. Laõo ngoù qua Cöu Ma Trí gaät ñaàu noùi: -Phaûi roài! Leänh lang coøn nhoû tuoåi chöa ñuû coâng löïc khoâng theå nghieân cöùu ñöôïc baûy möôi hai tuyeät kyõ phaùi Thieáu Laâm. Teù ra ñaïi cö só muoán truyeàn cho moät vò cao taêng nöôùc Thoå Phoàn, Ñaïi luaân Minh vöông. Minh vöông laàm roài ñoù, caùi laàm raát lôùn, thaønh ra thöù töï ñaûo ñieân. Ñaïi naïn seõ xaûy ra trong sôùm toái. Cöu Ma Trí chöa vaøo Taøng kinh caùc bao giôø maø nhaø sö giaø laïi tuyeät khoâng toû veû kinh sôï, haén höõng hôø hoûi: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  2. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Caùi gì maø thöù töï ñaûo ñieân? Caùi gì maø ñaïi naïn seõ xaûy ra trong sôùm toái? Lôøi noùi cuûa ñaïi sö töïa hoà nhö saåm daét muø. Nhaø sö giaø noùi: -Khoâng phaûi saåm daét muø ñaâu Minh vöông aï! Xin Minh vöông traû laïi pho "Dòch caân kinh" cho ta ñi! Baáy giôø Cöu Ma Trí cuõng khoâng khoûi kinh haõi töï hoûi: -Mình ñoaït pho "Dòch caân kinh" ôû trong tay gaõ ñaàu saét maø sao laõo naøy cuõng bieát? Laõo muoán ñoøi kinh mình ö? Ñaâu coù deã daøng theá ñöôïc? Haén lieàn caõi bieán: -Pho "Dòch caân kinh" naøy, ñaïi sö noùi vaäy khieán cho taïi haï khoâng sao hieåu ñöôïc. Nhaø sö giaø noùi: -Voõ coâng baûn phaùi truyeàn laïi töø Ñaït Ma Toå Sö. Ñeä töû nhaø Phaät hoïc voõ, muïc ñích laø ñeå cho thaân theå cöôøng kieän ñaëng baûo veä Phaät phaùp, haøng phuïc ma quyû. Baát luaän laø tu taäp moân voõ coâng naøo, trong loøng ñeàu phaûi coù yù nieäm töø bi nhaân haäu. Neáu khoâng laáy Phaät hoïc laøm caên baûn thì luùc luyeän voõ nhaát ñònh haïi ñeán chính thaân mình. Coâng phu luyeän ñöôïc saâu xa thì thaân mình bò toån thöông caøng traàm troïng. Neáu chæ luyeän veà quyeàn ñaùnh, chaân ñaù, hoaëc göôm ñao, aùm khí, nhöõng moân ngoaïi coâng thì chaúng noùi laøm chi, vì noù haïi raát ít ñeán thaân theå. Thaân theå ñaõ cöôøng traùng laø choáng laïi ñöôïc ngay. Nhaø sö giaø chöa döùt lôøi, boãng nghe döôùi chaân laàu coù tieáng ngöôøi huyeân naùo, tieáp theo laø tieáng böôùc leân thang. Maáy tieáng böôùc nheï nhaøng vöøa thoaùng qua ñaõ thaáy baûy, taùm nhaø sö tung mình leân gaùc. Ñi ñaàu laø maáy vò cao taêng haøng chöõ "Huyeàn" trong phaùi Thieáu Laâm nhö Huyeàn Sinh, Huyeàn Beänh, keá ñeán boïn Thaàn Quang thöôïng nhaân, Ñaïo Thanh ñaïi sö laø maáy vò cao taêng töø ngoaøi ñeán. Sau nöõa laø Trieát La Tinh, Ba La Tinh nöôùc Thieân Truùc. Cuoái cuøng laïi laø maáy nhaø sö haøng chöõ "Huyeàn" nhö Huyeàn Chaâu, Huyeàn Tòch. Caùc nhaø sö thaáy cha con Tieâu Vieãn Sôn, cha con Moä Dung Baùc vaø Cöu Ma Trí caû boïn naêm ngöôøi ñang ôû trong gaùc laëng nghe moät vò laõo taêng laï maët haï "Thuyeát Tuù" ñeàu laáy laøm kyø dò. Nhöõng taêng nhaân naøy ñeàu laø keû só cao minh, daøy coâng tu döôõng. Hoï khoâng tieán vaøo quaáy nhieãu, chæ ñöùng moät beân nghe xem nhaø sö noùi gì. Nhaø sö giaø thaáy quaàn taêng leân, chaúng hoûi han gì, tieáp tuïc noùi: -Neáu luyeän nhöõng moân voõ coâng thöôïng thaëng cuûa baûn phaùi nhö "Nieâm hoa chæ", "Ba La hieäp chæ", "Ban Nhöôïc chöôûng" maø haøng ngaøy khoâng laáy Phaät phaùp töø bi ñeå ñieàu hoaø, hoaù giaûi thì leä khí thaám vaøo taïng phuû ngaøy caøng nhieàu, so vôùi ngoaïi ñoäc, baát cöù loaïi naøo cuõng coøn teä haïi hôn nhieàu. Ñaïi Luaân Minh vöông nguyeân laø ñeä töû nhaø Phaät, tinh thoâng Phaät phaùp. Keå veà kyù öùc cuõng nhö veà minh kieán, tuy vaøo haïng Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  3. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung quaàn theá voâ song, nhöng neáu khoâng chòu nghe giaùc ngoä, khoâng loøng töø bi hyû xaû phoå ñoä ngöôøi ñôøi thì duø tinh thoâng ñieám tòch ñeán ñaâu cuõng khoâng theå tieâu tröø ñöôïc leä khí do söï tuï taäp voõ coâng thöôïng thaëng ngaøy moät choàng chaát maõi leân. Quaàn taêng môùi nghe noùi maáy caâu, ñaõ bieát vò laõo taêng naøy raát laø tinh nghóa, trình baøy roõ raøng nhöõng ñieàu maø tieàn nhaân chöa töøng noùi ñeán, neân ñeàu sinh loøng kính caån. Coù maáy vò chaép tay nieäm: -A Di Ñaø Phaät! Ñöùc Phaät töø bi! Nhaø sö giaø laïi noùi tieáp: -Chuøa Thieáu Laâm ta döïng neân ñaõ haøng ngaøn naêm. Töø xöa tôùi nay, chæ coù mình Ñaït Ma toå sö laø kieâm thoâng heát ñöôïc baûy möôi hai moân tuyeät kyõ. Coøn veà sau thì chöa coù moät vò cao taêng naøo tinh thoâng heát ñöôïc laø vì leõ gì? Kinh ñieån baûy möôi hai moân tuyeät kyõ vaãn ñeå trong gaùc naøy vaø khoâng bao giôø ngaên caám ñeä töû laáy xem. Minh vöông coù bieát taïi sao khoâng? Cöu Ma Trí ñaùp: -Ñoù laø vieäc rieâng cuûa baûn töï, ngöôøi ngoaøi hieåu theá naøo ñöôïc? Huyeàn Sinh, Huyeàn Beänh, Huyeàn Chaân, Huyeàn Tòch ñeàu töï hoûi: -Vò laõo taêng naøy coi saéc phuïc chæ vaøo haøng phuï traùch taïp dòch maø sao laïi coù ñaïo haïnh cao sieâu ñeán theá? Nguyeân nhöõng nhaø sö chuyeân vieäc phuïc dòch cuõng laø taêng löõ chuøa Thieáu Laâm nhöng khoâng ñöôïc baùi sö ñeå truyeàn thuï voõ coâng, khoâng ñöôïc lieät vaøo haøng Huyeàn, Tueä, Hö. Hoï chaúng khaùc gì nhöõng keû laøm thueâ ñeå thoåi naáu xôùi ñaát, queùt töôùc hay laøm nhöõng vieäc thoå moäc v.v... Boïn Huyeàn Sinh ñöùng vaøo haøng cao taêng baäc nhaát neân khoâng bieát töôùng maïo nhaø sö naøy chaúng coù chi laø laï. Nhöng nghe nhaø sö nghò luaän cao nhaõ, kieán thöùc sieâu vieät thì khoâng khoûi laáy laøm kinh ngaïc. Nhaø sö giaø laïi noùi tieáp: -Baûy möôi hai moân tuyeät kyõ cuûa baûn töï, moãi thöù ñeàu coù choã yeáu haïi cuûa noù. Gieát ngöôøi moät caùch taøn nhaãn thì phaïm ñeán Thieân hoaø. Neân moãi haïng tuyeät kyõ ñeàu phaûi coù Phaät phaùp töø bi hoaù giaûi. Ñònh lyù naøy khoâng phaûi caùc taêng löõ baûn töï ñeàu hieåu caû ñaâu. Nhöng moãi ngöôøi sau khi luyeän ñöôïc boán naêm moân tuyeät kyõ roài laïi lónh hoäi theâm veà Thieàn hoïc vaø töï nhieân hieåu ñöôïc ñeán nôi. Neân bieát raèng, chuû yù cuûa Phaät hoïc laø ñeå cöùu nhaân ñoä theá, maø voõ coâng laïi ñeå saùt sinh. Hai thöù ñoù traùi ngöôïc nhau maø song song rong ruoåi laø ñeå kieàm cheá nhau. Chæ coù Phaät phaùp caøng cao sieâu thì yù nieäm töø bi ngaøy caøng höng thònh maø nhöõng voõ coâng tuyeät kyõ ñoù môùi coù theå luyeän ñöôïc nhieàu. Nhöng caùc vò cao taêng daày coâng tu döôõng ñeán toät ñoä laïi khoâng muoán hoïc nhieàu veà nhöõng moân phaùp gieát ngöôøi cöïc kyø lôïi haïi. Ñaïo Thanh ñaïi sö gaät ñaàu noùi: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  4. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Ñöôïc nghe sö phuï giaûng giaûi moät laàn maø tieåu taêng côûi môû ñöôïc bao choã beá taéc ngu muoäi. Nhaø sö giaø chaép tay noùi: -Khoâng daùm! Laõo taêng noùi coù choã naøo sai traät mong raèng caùc vò chæ giaùo cho! Quaàn taêng ñeàu chaép tay noùi: -Xin sö phuï giaûng theâm veà Phaät phaùp cho! Cöu Ma Trí cuõng töïa aùn saùch nghó thaàm: -Baûy möôi hai tuyeät kyõ phaùi Thieáu Laâm bò Moä Dung tieân sinh laáy caép laøm tieát loä ra ngoaøi, ñeå cho laõo sö giaø naøy ôû ñaây traù thaàn loäng quyû laø coù yù haêm doaï ngöôøi ngoaøi khoâng daùm luyeän voõ coâng cuûa boïn hoï. Haø haø! Cöu Ma Trí ñaâu coù theå maéc baãy deã daøng theá ñöôïc? Nhaø sö giaø laïi noùi: -Trong baûn töï dó nhieân coù ngöôøi khoâng ñuû veà Phaät hoïc ñaõ mieãn cöôõng luyeän voõ coâng thöôïng thaëng. Nhöng luyeän vaøo neáu khoâng bò baïi hoaïi thaân theå thì cuõng bò noäi thöông khoù loøng chöõa khoûi. Tröôùc ñaây Huyeàn Tröøng ñaïi sö ñaõ coù moät taám thaân sieâu phaøm tuyeät tuïc. Caùc vò cao caáp vaøo haøng tieàn boái ñeàu cho ñaïi sö laø ngöôøi coù voõ coâng ñeä nhaát cuûa baûn töï, trong voøng hai traêm naêm nay. Theá maø chæ trong moät ñeâm ñoät nhieân caân maïch ñeàu ñöùt heát ñaïi sö bieán thaønh pheá nhaân cuõng chæ vì lyù do ñoù. Huyeàn Sinh, Huyeàn Beänh ñoät nhieân quyø xuoáng noùi: -Ñaïi sö! Ñaïi sö coù pheùp gì cöùu ñöôïc Huyeàn Tröøng sö ñeä chaêng? Nhaø sö laéc ñaàu ñaùp: -Chaäm quaù roài, khoâng theå cöùu ñöôïc nöõa. Naêm aáy Huyeàn Tröøng ñaïi sö vaøo Taøng kinh caùc ñeå tìm saùch luyeän voõ, laõo taêng ñaõ ba, boán laàn nhaéc nhôû ngöôøi maø thuyû chung chaáp meâ khoâng tænh. Caân maïch ñöùt heát thì coøn noái laïi theá naøo ñöôïc? Boãng nghe ba tieáng "veùo, veùo, veùo" kheõ vang leân. Nhöõng tieáng naøy khoâng coù gì khaùc laï. Boïn Huyeàn Sinh ñeàu bieát ñoù laø coâng phu "voâ töôùng kieáp chæ" cuûa baûn moân, moïi ngöôøi ñeàu quay laïi nhìn Cöu Ma Trí thì thaáy haén bieán saéc, song haén mieãn cöôõng mæm cöôøi. Nguyeân Cöu Ma Trí caøng nghe caøng khoâng chòu phuïc. Haén nghó thaàm: -Ngöôi baûo baûy möôi hai moân tuyeät kyõ phaùi Thieáu Laâm khoâng ai hoïc ñöôïc caû. Theá maø ta hoïc ñuû roài thì sao? Ta laïi chaúng thaáy gaân maïch bò ñöùt ñeå trôû thaønh pheá nhaân chi heát. Laõo thuû hai tay vaøo trong aùo roài ngaám ngaàm phoùng chieâu "Voâ töôùng kieáp chæ" thaàn khoâng hay, quyû khoâng bieát, baén vaøo laõo taêng. Ngôø ñaâu, ñoäc chæ coøn caùch ba thöôùc môùi ñeán tröôùc ngöôøi laõo taêng ñaõ gaëp phaûi moät lôùp bình phong voâ hình meàm nhuõn maø raát dai ngaên trôû. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  5. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung "Veùo" moät tieáng. Chæ löïc ñaõ tieâu tan khoâng coøn thaáy taêm tích ñaâu nöõa, chöù khoâng quaät ngöôïc trôû laïi. Cöu Ma Trí giaät mình kinh haõi nghó thaàm: -Nhaø sö giaø naøy quaû nhieân coù pheùp thaàn thoâng chöù khoâng phaûi noùi khoaùc doaï ngöôøi. Nhaø sö giaø thaûn nhieân nhö khoâng coù gì, maét nhìn hai nhaø sö Thieáu Laâm noùi: -Xin hai vò ñöùng leân. Laõo taêng ôû chuøa Thieáu Laâm ñeå caùc vò ñaïi sö sai khieán, maø hai vò thi haønh ñaïi leã thì khi naøo laõo taêng daùm tieáp thuï. Huyeàn Sinh, Huyeàn Beänh thaáy coù moät luoàng löïc ñaïo nhu hoaø ñaåy nheï vaøo caùnh tay, ngöôøi khoâng töï chuû ñöôïc phaûi ñöùng leân. Khoâng ai nhìn thaáy nhaø sö giaø giô tay ra hoaëc phaát tay aùo neân ñeàu laáy laøm kinh dò töï hoûi: -Vò laõo taêng naøy ngaám ngaàm vaän thaàn coâng, nghó tôùi ñaâu laø cöôøng löïc töï nhieân tôùi ñoù. Phaûi chaêng ngöôøi laø Boà Taùt hoaù thaân? Neáu khoâng thì cuõng thaàn thoâng quaûng ñaïi, Phaät phaùp voâ bieân? Nhaø sö giaø laïi noùi: -Baûy möôi hai moân tuyeät kyõ cuûa baûn töï ñeàu chia ra laøm hai loaïi "Theå" vaø "Duïng". Theå töùc laø noäi löïc trong ngöôøi. Duïng laø vaän duïng caùc moân coân, kieám, quyeàn, cöôùc v.v. Hai vò cö só cuøng Ñaïi luaân Minh vöông vaø Ba La Tinh sö huynh beân Thieân Truùc coù ñuû noäi löïc vaøo haøng thöôïng thaëng maø ñeán baûn töï nghieân cöùu toaøn veà pheùp vaän duïng nhöõng tuyeät kyõ ñoù, tuy coù toån haïi nhöng trong thôøi gian ngaén caûm thaáy ^^^. Phaûi chaêng Minh vöông ñaõ luyeän moân "Tieåu voâ töôùng coâng" cuûa phaùi Tieâu Dao? Cöu Ma Trí caøng kinh haõi hôn vì haén ñaõ hoïc loûm moân "Tieåu voâ töôùng coâng" cuûa phaùi Tieâu Dao khoâng moät ai hay maø sao nhaø sö naøy laïi nhaän ra ngay. Nhöng haén laïi nghó raèng: -Vöøa roài Hö Truùc ñaáu vôùi mình ñaõ söû duïng moân "Tieåu voâ töôùng coâng". Vaäy chaéc Hö Truùc ñaõ baûo cho laõo bieát. Caùi ñoù chaúng coù chi laø laï. Cöu Ma Trí nghó vaäy lieàn noùi: -"Tieåu voâ töôùng coâng" tuy nguoàn goác ôû ñaïi gia, nhöng gaàn ñaây ñeä töû nhaø Phaät raát nhieàu ngöôøi luyeän. Luùc bieåu dieãn, ngöôøi ta ñaõ taäp hôïp nhöõng moân sôû tröôøng cuûa Ñaïo gia vaø Phaät gia. Ngay trong quyù töï ñaây cuõng chaúng thieáu gì nhöõng tay cao thuû veà moân naøy. Nhaø sö giaø hôi loä veû kinh dò hoûi: -Trong chuøa Thieáu Laâm cuõng coù ngöôøi bieát "Tieåu voâ töôùng coâng" ö? Böõa nay laõo taêng môùi ñöôïc nghe laø laàn ñaàu. Cöu Ma Trí laåm baåm: -Laõo naøy kheùo giaû vôø thieät! Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  6. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Haén tuûm tæm cöôøi roài khoâng noùi nöõa. Nhaø sö giaø laïi noùi: -"Tieåu voâ töôùng coâng" thaät laø roäng lôùn tinh vi. Ai ñaõ coù caên cô veà moân naøy ñeàu coù theå vaän duïng ñöôïc baûy möôi hai moân tuyeät kyõ cuûa baûn töï. Nhöng nhieàu choã khuùc chieát, teá nhò khoâng khoûi coù trôû ngaïi, nhieàu moân coi beà ngoaøi troâng raát ñuùng, maø thieät ra thì khoâng phaûi. Huyeàn Sinh quay laïi baûo Cöu Ma Trí: -Minh vöông töï xöng laø thoâng suoát heát baûy möôi hai moân tuyeät kyõ cuûa baûn phaùi, teù ra chæ kieâm thoâng baèng caùch ñoù. Huyeàn Sinh noùi caâu naøy coù yù ñeå chaâm choïc Cöu Ma Trí. Nhaø sö giaø laïi noùi: -Neáu Minh vöông chæ hoïc pheùp vaän duïng baûy möôi hai moân tuyeät kyõ thì theá naøo cuõng bò noäi thöông. Tuy coù haïi lôùn nhöng cuõng khoâng ñeán noãi maát maïng ngay ñöôïc. Coù ñieàu hieän giôø huyeät "Thöøa Khaáp" cuûa Minh vöông ñaõ öûng ñoû maø treân "Höông Huyeät" ñaõ aån hieän maøu tím. Huyeät "Mi Xung" cuõng bò chaán ñoäng chöùng toû Minh vöông sau khi luyeän baûy möôi hai moân tuyeät kyõ phaùi Thieáu Laâm laïi gaéng göôïng ñi luyeän pho bí luïc "Dòch caân kinh" cuûa baûn töï... Nhaø sö giaø noùi tôùi ñaây, ñoät nhieân döøng laïi ñoâi maét loä ra veû thöông tieác. Cöu Ma Trí söïc nhôù tôùi nöûa naêm tröôùc ñaây ñaõ laáy ñöôïc pho "Dòch caân kinh" cuûa gaõ ñaàu saét. Haén bieát raèng: ñoù laø moät thieân voõ hoïc chi baûo roài tìm nôi tónh mòch khoå luyeän. Nhöng luyeän ñi luyeän laïi maø thuûy chung vaãn khoâng tieán ñöôïc chuùt naøo. Haén nghó raèng: -Ñaây ñaõ laø moân voõ coâng thöôïng thaëng thì khoâng theå luyeän trong moät sôùm moät chieàu maø thaønh coâng ñöôïc. Neân tuy khoâng tieán boä maø haén vaãn kieân trì luyeän taäp, khoâng heà treã naûi. Haén nhôù laïi Moä Dung Baùc ñaõ töøng khen "Dòch caân kinh" cuûa phaùi Thieáu Laâm vaø Luïc maïch thaàn kieám cuûa Thieân Long ñöùng ngang haøng vôùi nhau vaø ñeàu laø hai pho bí luïc quyù baùu nhaát traàn gian thì dó nhieân khoâng theå naøo luyeän taäp trong moät thôøi gian ngaén maø thaønh coâng, phaûi luyeän ñeán möôøi naêm môùi coù theå tinh thoâng vaø laõnh hoäi ñöôïc nhöõng ñieàu aûo dieäu cao thaâm. Nhöng Cöu Ma Trí caøng luyeän, veà sau caøng caûm thaáy trong loøng phieàn muoän vaø tính tình noùng naûy. Theá laø moät môù chæ roái khoâng ñaàu, chaúng bieát ñaâu maø gôõ. Haén töï hoûi: -Chaúng leõ nhaø sö naøy noùi ñuùng söï thöïc nhö lôøi: "thöù töï ñaûo ñieân ñaïi naïn seõ xaûy ñeán trong sôùm toái" chaêng? Nhöng roài haén nghó laïi: -Tu luyeän voõ coâng khoâng thaønh roài sinh ra baïi löïc trôû thaønh pheá nhaân cuõng laø chuyeän thöôøng. Nhöng Cöu Ma Trí naøy tinh thoâng voõ löïc ñeán choã vi dieäu, ñaâu coù Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  7. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung phaûi nhö ngöôøi taàm thöôøng? Mieäng löôõi laõo naøy noùi trôn nhö nöôùc chaûy, neáu mình truùng keá laõo thì moät lôøi mình löøng laãy tieáng taêm, taát phaûi troâi theo doøng nöôùc. Nhaø sö giaø giöông caëp maét chaêm chuù nhìn Cöu Ma Trí, thaáy haén loä veû lo buoàn, nhöng thaùi ñoä töï phuï cuûa haén toû ra khoâng theøm ñeå vaøo tai nhöõng lôøi noùi cuûa nhaø sö. Nhaø sö giaø baát giaùc thôû daøi nhìn Tieâu Vieãn Sôn noùi: -Tieâu cö só! Gaàn ñaây cö só coù thaáy hai huyeät ñaïo "Löông Moân" vaø "Ñaït aát" ngaâm ngaåm ñau khoâng? Tieâu Vieãn Sôn toaøn thaân run baén leân ñaùp: -Minh kieán cuûa thaàn taêng thieät khoâng sai chuùt naøo. Nhaø sö giaø laïi hoûi: -Treân huyeät "Quan Nguyeân" cuûa cö só teâ daïi, hieän nay theá naøo? Tieâu Vieãn Sôn caøng kinh haõi ñaùp: -Möôøi naêm tröôùc ñaây, choã ñoù chai laïi baèng ñaàu ngoùn tay maø baây giôø... lôùn baèng mieäng cheùn uoáng traø. Laõo noùi tôùi ñaây thanh aâm run leân. Tieâu Phong nghe noùi, bieát phuï thaân mình coù ba choã yeáu huyeät laâm vaøo traïng thaùi kyø dò, chæ vì mieãn cöôõng luyeän taäp nhöõng tuyeät kyõ phaùi Thieáu Laâm maø ra. Theo lôøi phuï thaân oâng thì traïng thaùi naøy ñaõ laøm phieàn cho laõo laâu naêm nay maø thuyû chung khoâng coù caùch naøo tröø ñöôïc. Thaät laø moät moái lo taâm phuùc. OÂng lo thay cho phuï thaân, lieàn tieán ra hai böôùc quyø xuoáng suïp laïy nhaø sö giaø noùi: -Thaàn taêng ñaõ bieát caên bònh cuûa gia phuï. Xin ñaïi sö môû loøng töø bi giaûi cöùu cho! Nhaø sö giaø noùi: -Xin cö só ñöùng leân. Cö só giaøu loøng nhaân ñaïo, thöông ñeán ñaùm leâ daân trong thieân haï, khoâng chòu vì thuø rieâng maø ñaåy quaân daân Toáng, Lieâu vaøo böôùc laàm than. Cö só ñaïi nhaân, ñaïi nghóa nhö vaäy thì baát luaän coù sai baûo ñieàu gì, laõo taêng cuõng nhaát nhaát tuaân theo. Haø taát phaûi ña leã? Tieâu Phong caû möøng, daäp ñaàu laïy hai laàn nöõa roài môùi ñöùng leân. Nhaø sö giaø laïi noùi: ^^^( Moät trang khoâng ñoïc ñöôïc) Moä Dung Baùc ñoät nhieân nghe nhaø sö giaø noùi ra caùc caên beänh cuûa mình chaúng khaùc gì seùt noå giöõa luùc trôøi quang maây taïnh. Laõo kinh haõi voâ cuøng! Thöïc ra laõo laø moät keû voõ coâng cao cöôøng thì beân tai coù nghe seùt noå laõo cuõng tuyeät khoâng giaät mình kinh haõi. Duø seùt coù noå luoân möôøi tieáng, laõo cuõng chæ cho laø trôøi haét hôi, chaúng caàn ñeå yù. Theá maø maáy caâu laït leõo bình thöôøng cuûa nhaø sö giaø ñaõ khieán cho laõo kinh hoàn bôû vía. Moä Dung Baùc run leân hai caùi thì ñoät nhieân caûm thaáy ba huyeät ñaïo Döông Baïch, Lieâm Truyeàn vaø Phong Phuû laïi noåi leân beänh kim chaâm. Nhöõng traän ñau ñôùn kòch lieät baét ñaàu phaùt taùc. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  8. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Nguyeân luùc naøy khoâng phaûi laø luùc leân côn thöôøng leä nhö moïi khi, nhöng vì tinh thaàn chaán ñoäng maø côn ñau laïi noåi leân. nhöõng ñoát xöông trong ngöôøi laõo vang leân raéc raéc töïa hoà nhö bò ai ñaùnh ñaäp vaøo. Moä Dung Baùc laø moät nhaân vaät löøng laãy tieáng taêm, coù lyù ñaâu laïi van naøi nhaø sö giaø ñeå thænh giaùo? Laõo nghieán raêng ñeå coá nhòn côn ñau. Nhöng haøm laõo khoâng caén chaët laïi thì raêng ñaõ chaïm vaøo nhau phaùt leân tieáng run caàm caäp. Ngöôøi laõo cöïc kyø hoang mang. Moä Dung Phuïc voán bieát phuï thaân gaõ coù tính cöông cöôøng hieáu thaéng. Ai gieát laõo thì ñöôïc, chöù baét laõo khuaát phuïc tröôùc maët moïi ngöôøi thì khoâng bao giôø laõo chòu caû. Moä Dung Phuïc nghó moät luùc roài chaép tay noùi vôùi cha con Tieâu Phong: -Non xanh trô ñoù, nöôùc bieác coøn ñaây. Böõa nay xin haõy taïm bieät. Hai vò muoán tìm cha con taïi haï ñeå baùo thuø thì xin môøi ñeán Tham Hôïp trang, trong khu vöïc Yeán Töû oå ôû Coâ Toâ. Cha con taïi haï xin saün saøng ngheânh tieáp ñaïi giaù. Ñoaïn y naém laáy tay phaûi Moä Dung Baùc daét ñi noùi: -Gia gia! Chuùng ta ñi thoâi! Nhaø sö giaø hoûi: -Sao thí chuû laïi nhaãn taâm nhö vaäy? Thí chuû ñeå leänh toân chòu caùi ñau ñôùn nhö ngöôøi ñeõo xöông caét gaân ö? Moä Dung Phuïc saéc maët lôït laït, daét tay Moä Dung Baùc raûo böôùc ñi ra. Tieâu Phong quaùt leân: -Ngöôi töôûng chaïy ö? Trong thieân haï sao laïi coù vieäc deã daøng theá ñöôïc? Phuï thaân ngöôi beänh ñang leân côn. Baäc ñaïi tröôïng phu khoâng khi naøo nhaân luùc ngöôøi ta gaëp nguy nan maø haï thuû ñaâu! Ngöôi khoâng coù beänh neân khoâng hieåu caùi ñau ñôùn cuûa ngöôøi khaùc ñöôïc. Moä Dung Phuïc khí giaän noåi leân cuõng quaùt to: -Ta muoán tieáp maáy cao chieâu nöõa cuûa Tieâu huynh. Tieâu Phong khoâng noùi gì nöõa, phoùng chieâu "Kieán Long taïi ñieàn" trong pheùp "Haøng Long thaäp baùt chöôûng" ñaùnh tôùi Moä Dung Phuïc. oOo Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2