Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 124

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

59
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 124', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 124

  1. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM HAI MÖÔI BOÁN MOÄT CAÙCH CHÖÕA THÖÔNG RAÁT LY KYØ Tieâu Phong thaáy Taøng kinh caùc ñòa theá chaät heïp, laïi ñoâng cao thuû khoâng tieän ñaùnh nhau. OÂng lieàn vaän ñeán möôøi thaønh coâng löïc muoán chæ trong vaøi chöôûng laø haï saùt ñòch nhaân ngay. Moä Dung Phuïc thaáy chöôûng löïc ñoái phöông cöïc kyø hung maõnh lieàn vaän heát söùc bình sinh phoùng caû song chöôûng ra ñoùn ñôõ. Nhaø sö giaø chaép tay ñeå tröôùc ngöïc caát tieáng nieäm: -A di ñaø Phaät! Cöûa Phaät laø nôi ñaát laønh. Hai vò cö só khoâng neân voïng ñoäng maø maïo phaïm ñeán ñöùc Boà Taùt. Laï thay! Nhaø sö chæ chaép hai baøn tay maø töïa hoà nhö coù moät luoàng kình löïc bieán thaønh böùc töôøng voâ hình khoâng theå lay chuyeån ñöôïc ñeå ngaên caûn ñoâi beân. Hai ngöôøi phoùng ra nhöõng chöôûng löïc theá döôøng nghieâng non doác bieån maø chaïm phaûi böùc töôøng voâ hình aáy laäp töùc maát tieâu chaúng thaáy taêm hôi gì nöõa. Tieâu Phong trong loøng kinh ngaïc vì chöa bao giôø gaëp phaûi tay ñòch thuû hôn mình, oâng nghó thaàm: "Chieâu thöùc cuûa Hö Truùc nhò ñeä raát kyø dò, cuøng kieám phaùp cuûa Ñoaøn Döï tam ñeä tinh dieäu voâ bieân maø so coâng löïc cuûa mình cuõng haõy coøn keùm. Theá maø hieän giôø moät vò laõo taêng veû maët hieàn töø laïi coù coâng löïc hieån nhieân cao cöôøng gaáp maáy mình, nhaø sö naøy ñaõ ra tay ngaên trôû thì böõa nay quyeát nhieân khoâng theå traû thuø ñöôïc. Tieâu Phong voán ngöôøi hieáu haïnh, oâng nghó ñeán noäi thöông cuûa phuï thaân lieàn khom löng noùi: -Taïi haï laø keû thaát phu ôû ñaát Man hoang, khoâng bieát leã nghi, ñaõ maïo phaïm ñeán thaàn taêng. Xin thaàn taêng tha toäi cho. Nhaø sö tuûm tæm cöôøi noùi: -Thí chuû daïy quaù lôøi. Laõo taêng ñoái vôùi Tieâu cö só moät loøng kính caån. Baûn saéc ñaïi anh huøng cuûa cö só thieät khoâng hoå theïn. Tieâu Phong noùi: -Sôû dó gia phuï phaïm toäi gieát ngöôøi ñeàu do taïi haï gaây ra. Taïi haï khaån caàu thaàn taêng trò noäi thöông cho gia phuï. Bao nhieâu toäi nghieät, taïi haï cam taâm thoï laõnh. Duø muoân thaùc cuõn g khoâng töø choái. Nhaø sö giaø tuûm tæm cöôøi noùi: -Laõo taêng ñaõ baûo muoán hoaù giaûi noäi thöông cho Tieâu laõo cö só thì phaûi tìm ñöôøng trong Phaät phaùp. Phaät ôû trong loøng maø ra. Phaät laø giaùc ngoä. Ngöôøi ngoaøi chæ coù theå chæ ñieåm chôù khoâng coù theå laøm thay ñöôïc. Laõo taêng hoûi Tieâu cö só moät lôøi: Giaû tyû cö só bieát caùch trò thöông lieäu cö só coù chòu chöõa cho Moä Dung laõo cö só khoâng? Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  2. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Tieâu Phong söûng soát ngaäp ngöøng hoûi laïi: -Taïi haï... trò thöông cho Moä Dung laõo thaát phu ö? Moä Dung Phuïc quaùt leân: -Ngöôi lieäu maø töø töø loã mieäng. Tieâu Vieãn Sôn nghieán raêng quaùt maéng: -Moä Dung laõo thaát phu gieát aùi theâ cuûa ta, laøm haïi moät ñôøi ta. Ta haän mình chöa baêm vaèm haén ra ñöôïc. Nhaø sö giaø noùi: -Tieâu laõo cö só chöa ñöôïc nhìn thaáy Moä dung laõo cö só cheát baát ñaéc kyø töû thì khoâng theå ñöôïc tieâu moái haän trong loøng ö? Tieâu Vieãn Sôn ñaùp: -Chính theá! Laõo phu aån trong chuøa Thieáu Laâm ba möôi naêm chính laø ñeå baùo moái ñaïi thuø naøy. Nhaø sö giaø gaät ñaàu noùi: -Vieäc ñoù cuõng deã thoâi. Ñoaïn nhaø sö böôùc leân töø töø böôùc tôùi, vung chöôûng ra ñaùnh vaøo ñænh ñaàu Moä Dung Baùc. Luùc ñaàu, Moä Dung Baùc thaáy nhaø sö ñöùng leân, laõo khoâng ñeå yù. Ñeán khi laõo thaáy nhaø sö vung chöôûng ñaùnh vaøo ñaàu mình, voäi vaøng vung tay traùi leân choáng laïi. Nhöng laõo sôï voõ coâng ñoái phöông gheâ gôùm quaù, laõo vung tay leân roài, ñoàng thôøi ngöôøi nhaûy luøi laïi phía sau. Moä Dung Baùc ñaõ laø doøng Moä Dung ôû Coâ Toâ, neân baûn laõnh laõo khoâng phaûi laø taàm thöôøng. Hôn nöõa, sau khi luyeän taäp nhöõng moân tuyeät kyõ Thieáu Laâm khaùc naøo nhö hoå theâm caùnh. Laõo vung tay leân vaø nhaûy luøi laïi, tuy troâng coù veû bình thöôøng chaúng laáy chi laøm kyø dò, nhöng chöôûng naøy coù theå ngaên trôû ñöôïc heát moïi theá taán coâng cuûa ngöôøi khaép thieân haï. Ñoäng taùc laïng ngöôøi, luøi laïi coù moät thuû theá cöïc kyø nghieâm maät, baát luaän haïng naøo treân theá gian truy taäp cuõng khoâng laøm gì ñöôïc. Moïi ngöôøi trong Taøng kinh caùc heát thaûy laø nhöõng tay cao thuû veà voõ hoïc, thaáy Moä Dung Baùc ra hai chieâu naøy ñeàu ngaám ngaàm thaùn phuïc. Caû cha con Tieâu Vieãn Sôn cuõng khoâng khoûi traàm troà khen ngôïi. Deø ñaâu phaùt chöôûn g cuûa nhaø sö giaø nheï nhaøng ñaäp xuoáng, "chaùt" moät tieáng ñaùnh truùng vaøo huyeät "Baùch Hoäi" giöõa ñænh ñaàu Moä Dung Baùc. Moä Dung Baùc vöøa choáng ñôõ, vöøa thoái lui vaãn chaúng aên thua gì. Huyeät "Baùch Hoäi" laø moät ñaïi huyeät khaån yeáu trong ngöôøi. Duø keû khoâng hieåu voõ coâng maø ñaäp truùng vaøo cuõng khieán cho ngöôøi bò ñaùnh phaûi maát maïng hay bò troïng thöông. Nhaø sö giaø ñaõ vaän noäi löïc ñeå phoùng chöôûng ñaùnh tôùi, Moä Dung Baùc chæ run ngöôøi leân moät caùi roài taét thôû ngay, thaân hình y ngaõ ngöûa veà phía sau. Moä Dung Phuïc caû kinh voäi naâng cha leân goïi roái rít: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  3. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Gia gia! Gia gia! Nhöng y thaáy phuï thaân mieäng ñaõ caén chaët vaø maét nhaém laïi, muõi khoâng coøn hôi thôû nöõa. Y voäi ñöa tay leân sôø ngöïc thì traùi tim cuõng ngöøng ñaäp roài. Moä Dung Phuïc vöøa ñau thöông vöøa phaãn noä. Y khoâng ngôø nhaø sö giaø naøy mieäng noùi toaøn Phaät phaùp töø bi maø töï nhieân haï ñoäc thuû gieát ngöôøi. Y la leân: -Thaèng troïc naøy!... Ngöôi... Y ñeå töïa thi theå phuï thaân vaøo moät caây coät roài tung mình nhaûy laïi, vung song chöôûng ra ñaùnh nhaø sö giaø. Nhaø sö giaø lôø ñi nhö khoâng thaáy gì. Song chöôûng cuûa Moä Dung Phuïc ñaùnh ñeán tröôùc nhaø sö giaø coøn caùch hai thöôùc thì ñoät nhieân vaáp phaûi böùc töôøng khí voâ hình, khaùc naøo ñaäp vaøo taám löôùi caù. Chöôûng löïc y tuy maõnh lieät, nhöng khoâng phaùt huy ñöôïc, laïi bò böùc töôøng kình löïc ñaåy ngöôïc laïi baén ñi xa hôn tröôïng va vaøo giaù saùch. Vì theá tieán cuûa y maõnh lieät quaù neân söùc vaêng ngöôïc laïi cuõng mau leï phi thöôøng. Laï hôn nöõa, chöôûng löïc cuûa y bò böùc töôøng voâ hình kia hoaù giaûi heát roài y bò nheï nhaøng ñaåy ra. Vì theá maø löng y tuy ñaäp vaøo giaù saùch, giaù saùch vaãn khoâng ñoå. Caû nhöõng kinh saùch ñeå treân giaù cuõng khoâng rôi xuoáng moät quyeån naøo. Moä Dung Phuïc tinh thaàn raát cô bieán. Tuy gaõ xoùt thöông phuï thaân bò ñaû töû, nhöng bieát voõ coâng nhaø sö giaø coøn cao hôn mình gaáp traêm laàn, duø coù töùc ñieân leân maø chieán ñaáu ruùt cuïc cuõng chaúng laøm gì ñöôïc ñoái phöông. Nghó vaäy, Moä Dung Phuïc lieàn ñöùng döïa vaøo giaù saùch giaû vôø ho ruõ ñi, nhöng trong buïng y nghó lung laém. Y chôø cô hoäi ñoái phöông khoâng kòp ñeà phoøng seõ taäp kích ñoät ngoät. Nhaø sö giaø quay laïi nhìn Tieâu Vieãn Sôn laïnh luøng hoûi: -Tieâu laõo cö só ñaõ muoán chính maét troâng thaáy Moä Dung laõo cö só cheát ñeå haû moái thuø haän chöùa chaát trong loøng baáy laâu nay. Baây giôø Moä Dung laõo cö só cheát roài, Tieâu laõo cö só ñaõ nguoâi giaän chöa? Tieâu Vieãn Sôn thaáy nhaø sö giaø phoùng chöôûng ñaùnh cheát Moä Dung Baùc ñaõ kinh ngaïc voâ cuøng laïi nghe nhaø sö hoûi vaäy thì trong loøng khoâng khoûi baâng khuaâng, mieäng haù hoác ra, löôõi co ruùm laïi khoâng bieát noùi sao. Trong ba möôi naêm trôøi nay, Tieâu Vieãn Sôn tìm traêm phöông, nghìn keá ñeå baùo moái thuø gieát vôï, cöôùp con. Caùch ñaây hôn moät naêm, laõo môùi xuaát hieän. Sau khi ñieàu tra ñöôïc vuï thaûm aùn ngoaøi aûi Nhaïn Moân qua, laõo ñaõ lieân tieáp ñaùn h cheát töøng ngöôøi moät, nhöõng tay haøo kieät Trung Nguyeân coù dính líu ñeán vuï thaûm aùn ñoù. Ngoaøi ra Huyeàn Khoå ñaïi sö cuøng vôï choàng Kieàu Tam Hoeø cuõng bò cheát veà tay laõo laïi bieát caû thuû laõnh ñaïi ca caàm ñaàu vuï gaây haán Huyeàn Töø phöông tröôïng chuøa Thieáu Laâm. Laõo laïi veùn caû böùc maøn bí maät veà moái gian tình giöõa Huyeàn Töø vaø Dieäp Nhò Nöông tröôùc quaàn huøng thieân haï. Nhö vaäy moái haän loøng cuûa laõo ñaõ traû ñuõa moät caùch cay ñoäc laø khieán cho Huyeàn Töø thaân Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  4. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung danh tan naùt roài phaûi töï saùt. Nhöng caùi cheát cuûa Huyeàn Töø thieät laø quang minh loãi laïc, khoâng maát phong ñoä cuûa böïc anh huøng khí khaùi. Tieâu Vieãn Sôn trong thaâm taâm cuõng coù ñieàu hoái haän laø haønh ñoäng cuûa mình ñaõ quaù taøn nhaãn. Caùi cheát cuûa Dieäp Nhò Nöông cuõng laøm cho laõo aùy naùy trong loøng. Sau Tieâu Vieãn Sôn laïi khaùm phaù ra vuï Moä Dung Baùc phao tin thaát thieät ñeå gaây neân vuï thaûm bieán ngoaøi aûi Nhaïn Moân quan, Moä Dung Baùc laïi chính laø nhaø sö aùo traéng ngöôøi cuøng aån nuùp trong chuøa Thieáu Laâm vôùi mình, ñaõ cuøng mình giao thuû ba phen maø khoâng phaân thaéng baïi. Tieâu Vieãn Sôn ñem loøng caêm haän Moä Dung Baùc ñeán cöïc ñieåm, caêm haän nhöõng muoán xeù thòt loät da, ruùt töøng reû xöông. Ngôø ñaâu nhaø sö giaø voâ danh ñaõ phoùng chöôûng ñaùnh cheát keû thuø cuûa mình moät caùch quaù deã daøng! Bieán dieãn ñoät ngoät naøy khieán cho laõo raát ñoãi baâng khuaâng, taâm thaàn baøng hoaøng, töôûng chöøng nhö döôùi theá gian khoâng coøn choã ñeå cho mình ñöùng. Töø thuôû nhoû, Tieâu Vieãn Sôn ñaõ haøo khí ngaát trôøi luyeän cho coù moät baûn laõnh xuaát thaàn nhaäp hoaù: Laõo chuyeân taâm trí ñem söùc mình ra giuùp ñöôïc ñaëng laäp coâng danh vaø ñeå trôû thaønh moät nhaân vaät ñöôïc neâu teân trong söû saùch. Laõo cuøng baø vôï cö xöû vôùi nhau raát töông thaân töông aùi. Sau ngaøy thaønh hoân chaúng bao laâu thì sinh haï quyù töû. Laõo ñang sung söôùng hy voïng traøn treà thì boãng nhieân xaûy ra taán thaûm kòch ñau ñôùn nhaát theá gian laø cheát vôï, maát con ngoaøi aûi Nhaïn Moân quan. Laõo lao xuoáng vöïc thaúm khoâng cheát, roài töø ñoù, laõo hoaøn toaøn bieán thaønh con ngöôøi khaùc, coi coâng danh söï nghieäp, danh voïng tieàn taøi nhö ñaát buøn. Ngaøy ñeâm laõo nghó ñeán vieäc laøm sao caàm göôm ñaâm suoát ngöïc cöøu nhaân cho haû giaän. Tieâu Vieãn Sôn voán laø ngöôøi haøo saûng chaát phaùc, noùng naûy, chöù khoâng coù taâm ñòa hieåm saâu. Nhöng moái haän thuø ñaõ laøm cho laõo bieán tính ngaøy caøng taøn nhaãn. Laõo aån naáp trong chuøa Thieáu Laâm maáy chuïc naêm trôøi, ban ngaøy leùn luùt trong choã kín, chæ ban ñeâm môùi loù ra ñeå nghieân taäp voõ coâng. Quanh naêm chaúng noùi vôùi ai nöûa lôøi, tính tình laõo daàn daàn bieán ñoåi. Sau ñoù, keû ñaïi thuø maáy chuïc naêm trôøi nay lieân tieáp cheát veà tay laõo. Theo leõ ra thì Tieâu Vieãn Sôn sung söôùng laém môùi phaûi. Theá maø trong loøng laõo laïi caûm thaáy moät noãi tòch mòch theâ löông khoân taû, vì treân ñôøi ñoái vôùi laõo khoâng coøn coù vieäc gì ñeå maø laõo ñöùng töïa thaáy veû maët keû thuø vaãn hoaø bình, treân moâi coøn ñoïng moät nuï cöôøi, töôûng chöøng nhö sau khi cheát ñi y laïi vui thuù hôn laø luùc coøn soáng. Tieâu Vieãn Sôn thaáy theá trong loøng laïi ngaám ngaàm khen cho y toát phöôùc. Khi ngöôøi ta ñaõ cheát roài thì bao nhieâu nôï naàn, thuø oaùn ñeàu phuûi saïch. Trong thôøi gian khoaûnh khaéc naøy Tieâu Vieãn Sôn tính laïi thì bao nhieâu keû thuø ñeàu cheát heát, moái thuø cuûa mình hoaøn toaøn ñaõ traû xong. -Baây giôø ta bieát ñi ñaâu? Veà Ñaïi Lieâu hay ra ngoaøi aûi Nhaïn Moân aån cö? Hay daét Phong nhi ra goùc beå chaân trôøi, töù haûi phieâu löu? Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  5. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Nhöng laõo tính caùch naøo cuõng thaáy hoaøn toaøn voâ vò. Boãng nhaø sö giaø caát tieáng hoûi: -Tieâu laõo cö só, baây giôø laõo cö só muoán ñi ñaâu xin cöù vieäc tuyø tieän. Tieâu Vieãn Sôn laéc ñaàu ñaùp: -Laõo phu... Laõo phu bieát ñi ñaâu baây giôø? Laõo phu chaúng coøn coù choã naøo ñeå ñi nöõa! Nhaø sö giaø hoûi: -Baây giôø Moä Dung laõo cö só ñaõ bò laõo taêng ñaùnh cheát roài. Phaûi chaêng trong loøng Tieâu laõo cö só coøn coù ñieàu hoái tieác laø khoâng phaûi chính tay mình haï saùt keû thuø? Tieâu Vieãn Sôn ñaùp: -Khoâng phaûi theá. Duø thaàn taêng chaúng ñaùnh cheát y thì laõo phu cuõng chaúng muoán ñaùnh cheát y laøm chi nöõa. Nhaø sö giaø gaät ñaàu noùi: -Ñuùng theá! Nhöng Moä Dung thieáu hieäp kia vì ñau xoùt phuï thaân bò ñaùnh cheát coøn muoán baùo thuø laõo taêng vaø Tieâu laõo cö só thì bieát laøm theá naøo? Tieâu Vieãn Sôn trong loøng chaùn naûn ñaùp: -Thaàn taêng ñaõ vì laõo phu maø ra tay. Neáu Moä Dung thieáu hieäp muoán baùo thuø cho phuï thaân thì cöù laïi ñaây maø gieát laõo phu ñi laø xong. Ñoät nhieân laõo buoâng tieáng thôû daøi noùi tieáp: -Moä Dung thieáu hieäp coù gieát ta cuõng laø phaûi. Phong nhi! Ngöôi trôû veà Ñaïi Lieâu ñi! Moïi vieäc cuûa chuùng ta ñeàu xong heát, vaø quaõng ñöôøng ñi cuûa chuùng ta ñeán ñaây laø tôùi nôi roài. Tieâu Phong la leân: -Gia gia... Nhaø sö giaø laïi leân tieáng: -Neáu Moä Dung thieáu hieäp haï saùt Tieâu laõo cö só thì taát leänh lang laïi gieát Moä Dung thieáu hieäp ñeå baùo thuø cho phuï thaân. Nhö vaäy oaùn thuø trong voøng laån quaån maõi bieát bao giôø cho xong. Chi baèng bao nhieâu toäi nghieät trong thieân haï truùt leân ñaàu laõo taêng heát laø xong? Nhaø sö noùi xong tieán ra moät böôùc ñaùnh vaøo ñaàu Tieâu Vieãn Sôn. Tieâu Phong thaáy vaäy giaät mình kinh haõi veát xe tröôùc haõy coøn nguyeân ñoù. OÂng bieát raèng nhaø sö giaø naøy chæ phoùng moät chöôûng laø ñaùnh cheát ñöôïc Moä Dung Baùc thì chöôûng naøy phoùng ra cuõng haï saùt phuï thaân mình moät caùch deã daøng. OÂng lieàn hoát hoaûng la leân: -Döøng tay! Ñoàng thôøi phoùng caû song chöôûng ra chieâu "Khaùng long höõu boái" ñaùnh maïnh vaøo tröôùc ngöïc nhaø sö giaø. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  6. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Nguyeân Tieâu Phong ñoái vôùi vò thaàn taêng naøy vaãn moät loøng kính ngöôõng, nhöng luùc naøy vì oâng noùng naûy cöùu vieän phuï thaân, chæ coøn caùch vung chöôûng ra ñeå ñaùnh laïi Theá chöôûng naøy voâ cuøng maõnh lieät. Vaät gì kieân coá ñeán ñaâu cuõng phaûi tan vôõ, hay ngöôøi xöông ñoàng, da saét cuõng khoù loøng toaøn maïng. Nhaø sö giaø ñöa chöôûng beân traùi ra ñeå ñôõ gaït song chöôûng cuûa Tieâu Phong. Ñoàng thôøi tay phaûi tieáp tuïc giaùng xuoáng ñænh ñaàu Tieâu Vieãn Sôn. Tieâu Vieãn Sôn chöa kòp nghó ñeán chuyeän khaùng cöï thì thaáy tay phaûi laõo taêng ñang ñaùnh xuoáng huyeät "Baùch Hoäi" treân ñænh ñaàu mình. Ñoät nhieân nhaø sö laïi quaùt leân moät tieáng roài ñoåi höôùng tay, tay phaûi ñaùnh laïi Tieâu Phong, song chöôûng cuûa Tieâu Phong ñang choáng vôùi chöôûng cuûa nhaø sö thì ñoät nhieân höõu chöôûng cuûa nhaø sö laïi taäp kích tôùi nôi oâng lieàn ruït tay traùi veà ra chieâu "Kieán long taïi ñieàn" ñeå choáng ñôõ, ñoàng thôøi la leân: -Gia gia! Chaïy cho mau! Khoâng ngôø, höõu chöôûng cuûa nhaø sö chæ bieán chieâu nöûa vôøi vaø ñoù laø moät hö chieâu ñeå cho chöôûng löïc cuûa Tieâu Phong phaûi giaûm bôùt ñi moät nöûa löïc ñaïo ñeå quay veà töï hoä veä mình. Tieâu Phong vöøa ruït tay traùi veà thì tay phaûi nhaø sö laïi laäp töùc chuyeån höôùng ñaùnh "boáp" moät tieáng truùng vaøo ñænh ñaàu Tieâu Vieãn Sôn. Giöõa luùc aáy höõu chöôûng cuûa Tieâu Phong cuõng ñaùnh tôùi "binh" moät tieáng ñaäp truùng tröôùc ngöïc nhaø sö. Tieáp theo laø nhöõng tieáng keâu "laéc raéc" töôûng nhö xöông coát vò sö giaø bò gaõy naùt. Nhaø sö giaø tuûm tæm cöôøi noùi: -Baûn laõnh cuûa Tieâu cö só thieät laø gheâ gôùm! "Haøng Long thaäp baùt chöôûng" quaû nhieân ñöùng vaøo baäc nhaát trong thieân haï. Nhaø sö chöa döùt lôøi thì maùu töôi trong mieäng ñaõ phun ra coù voøi. Tieâu Phong ñöùng thoän maët ra! OÂng laïi naâng ngöôøi phuï thaân daïy thì thaáy laõo ñaõ taét hôi thôû roài, traùi tim cuõng ngöøng ñaäp. Theá laø Tieâu Vieãn Sôn cuõng bò cheát veà tay nhaø sö giaø. Boãng döôùi chaân laàu coù tieáng ngöôøi hoûi: -Chaúng leõ hoï ôû trong Taøng kinh caùc chaêng? Roài maáy ngöôøi chaïy mau tôùi nôi. Nhaø sö giaø noùi: -Caàn kíp ñeán nôi roài! Ta chaïy ñi thoâi. Nhaø sö ñöa caû hai tay ra, tay phaûi naém laáy coå aùo Tieâu Vieãn Sôn, tay traùi naém laáy coå aùo Moä Dung Baùc roài phoùng cöôùc boä ñi raát mau töïa hoà nhö chaân khoâng chaám ñaát. Nhaø sö khoa chaân böôùc ra. Tieâu Phong cuøng Moä Dung Phuïc la leân: -Ñaïi sö... ñaïi sö laøm gì theá? Ñoàng thôøi phoùng chöôûng löïc ra ñaùnh vaøo sau löng nhaø sö. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  7. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Vöøa roài Tieâu Phong cuøng Moä Dung Phuïc ñöùng vaøo theá cöøu thuø khoâng ñoäi trôøi chung. Nhöng baây giôø phuï thaân hai ngöôøi bò haïi caû roài, neân hai ngöôøi laïi coi nhaø sö laø keû thuø chung neân hôïp löïc ñuoåi theo. Chöôûng löïc cuûa hai ngöôøi hôïp laïi maõnh lieät voâ cuøng, kình löïc phaùt ra laøm rung chuyeån Taøng kinh caùc. Nhaø sö giaø ngöôøi nheï nhö chieác dieàu giaáy, luoàng chöôûng phong cuûa hai ngöôøi ñaåy xoâ veà phía tröôùc maáy tröôïng. Nhaø sö hai tay vaãn naém hai xaùc cheát roà caû ba ngöôøi lô löûng chaân khoâng chaám ñaát, bay voït ñi, töôûng chöøng khoâng phaûi laø taám thaân baèng thòt, baèng xöông. Tieâu Phong tung mình nhaûy qua cöûa soå röôït theo, thaáy nhaø sö giaø hai tay caàm hai xaùc cheát chaïy thaúng leân nuùi. Tieâu Phong gia taêng cöôùc boä töôûng chöøng chæ chaïy theâm vaøi böôùc nöõa laø ñuoåi ñeán sau löng nhaø sö. Khoâng ngôø khinh coâng cuûa nhaø sö raát laø kyø dò, töïa hoà nhö ngöôøi coù taø thuaät. Tieâu Phong ra söùc chaïy, tieáng gioù vuø vuø saéc nhö dao. OÂng töï bieát mình chaïy cöïc nhanh maø thuyû chung vaãn coøn caùch nhaø sö giaø ñeán hai ba tröôïng. OÂng phoùng chöôûng ra lieân tieáp maø ñeàu ñaùnh vaøo quaõng khoâng. Nhaø sö giaø moãi luùc moät vöôït leân cao. Laõo chaïy quanh quaån trong khu röøng hoang. Ñeán moät khu röøng khaù baèng phaúng vaø roäng raõi, ñoät nhieân, laõo ñaët hai xaùc cheát xuoáng goác caây troâng nhö ngöôøi ngoài xeáp baèng. Coøn nhaø sö töï mình ngoài phía sau ñöa hai baøn tay ra ñôõ löng hai xaùc cheát. Nhaø sö vöøa ngoài yeân thì Tieâu Phong ñuoåi ñeán nôi. Tieâu Phong tuy tính tình haøo saûng maø xöû söï raát tinh teá. OÂng thaáy nhaø sö coù cöû chæ khaùc laï lieàn khoâng ñoäng thuû nöõa. Boãng nghe nhaø sö noùi: -Laõo taêng caép hai vò chaïy moät luùc thaønh ra maïch maùu laïi löu thoâng. Tieâu Phong döôøng nhö khoâng tin ôû tai mình. Ngöôøi ñaõ cheát khi naøo maïch maùu coøn löu thoâng trôû laïi ñöôïc. OÂng chaúng hieåu yù nhaø sö ra ^^^ thieáu ñeán heát hoài 124 oOo Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2