Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 125

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

58
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 125', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 125

  1. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM HAI MÖÔI LAÊM ÑOAØN COÂNG TÖÛ TAÙI HOÄI CHUNG LINH Tieâu Phong cuøng Moä Dung Phuïc ñeàu thaáy phuï thaân mình môû maét mæm cöôøi thì noãi möøng bieát laáy chi caân. Boãng Tieâu Vieãn Sôn cuøng Moä Dung Baùc hai ngöôøi khoaùc tay nhau ñeán quyø tröôùc maët nhaø sö giaø. Nhaø sö giaø hoûi: -Hai vò soáng roài laïi cheát, cheát roài laïi soáng, chaïy quanh moät voøng. Trong loøng coù ñieàu gì aân haän nöõa khoâng? Sau caùi cheát vöøa qua caùc vò coøn nghó ñeán chuyeän truøng höng Ñaïi Yeân hay baùo phuïc theâ cöøu nöõa khoâng? Tieâu Vieãn Sôn ñaùp: -Ñeä töû giaû laøm hoaø thöôïng ñeán chuøa Thieáu Laâm trong ba möôi naêm nhöng trong taâm chöa coù chuùt naøo giaùc ngoä ñaùng goïi laø ñeä töû nhaø Phaät. Vaäy ñeä töû khaån caàu sö phuï thu naïp cho. Nhaø sö giaø hoûi: -Theá coøn moái thuø gieát vôï, laõo cö só khoâng muoán baùo phuïc nöõa ö? Tieâu Vieãn Sôn ñaùp: -Ñeä töû bình sinh gieát ngöôøi coù ñeán haøng traêm. Giaû tyû boïn thaân thuoäc nhöõng ngöôøi bò haï saùt cuõng ñeán ñoøi maïng thì duø ñeä töû coù cheát ñeán caû traêm laàn cuõng chöa ñuû traû nôï. Nhaø sö giaø laïi quay sang Moä Dung Baùc: -Coøn Moä Dung laõo cö só nghó sao? Moä Dung Baùc ñaùp: -Keû thöù daân laø caùt buïi,baäc ñeá vöông cuõng laø caùt buïi, nöôùc Ñaïi Yeân khoâi phuïc cuõng thaønh "khoâng" maø chaúng khoâi phuïc ñöôïc cuõng laø "khoâng". Nhaø sö giaø cöôøi ha haû noùi: -Theá laø laõo cö só giaùc ngoä roài ñoù. Thieän tai! Thieän tai! Moä Dung Baùc noùi: -Laõo phu cuõng thænh caàu sö phuï thu laøm ñeä töû khai thoâng nhöõng ñieåm ngu muoäi. Nhaø sö giaø ñaùp: -Hai vò thí chuû ñaõ muoán xuaát gia laøm sö thì yeâu caàu moät vò ñaïi sö trong chuøa Thieáu Laâm xuoáng toùc ñoä cho. Laõo taêng coù maáy caâu keä ñoïc ra cho caùc vò nghe töôûng cuõng khoân g heà gì. Ñoaïn nhaø sö ngoài xeáp baèng thuyeát phaùp. Tieâu Phong cuøng Moä Dung Phuïc cuõng quyø xuoáng. Tieáp theo laø Huyeàn Sinh, Huyeàn Ñoä, Thaàn Quang, Ñaïo Thanh, Ba La Tinh cuøng ñeán nghe thuyeát phaùp. Khi Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  2. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung ñeán choã tinh dieäu thì moïi ngöôøi ñeàu hoan hæ, sinh loøng ngöôõng moä roài heát thaûy ñeàu quyø xuoáng. Khi Ñoaøn Döï tôùi nôi thì moïi ngöôøi ñang nghe nhaø sö giaûng giaûi Phaät nghóa. Chaøng ñònh quanh ñeán tröôùc maët laõo taêng ñeå nhìn töôùng maïo. Ngôø ñaâu Cöu Ma Trí thoát nhieân haï ñoäc thuû. Tröôùc ngöïc chaøng bò truùng chieâu "Hoaû dieäm ñao" cuûa haén ngaõ laên ra baát tænh. Ñoaøn Döï meâ ñi khoâng bieát ñaõ bao laâu, sau daàn daàn hoài tænh, giöông maét leân nhìn thì ñaàu tieân chaøng nhìn thaáy noùc maøn. Chaøng phaùt giaùc ra mình ñang naèm treân giöôøng coù ñaày ñuû maøn goái. Thaàn trí chaøng chöa hoaøn toaøn tænh taùo, chaøng ngaãm nghó moät luùc roài nhôù ra mình bò Cöu Ma Trí aùm toaùn. Khoâng hieåu taïi sao baây giôø laïi naèm treân giöôøng. Chaøng nghó maõi khoâng ra, caûm thaáy khaùt nöôùc nhö chaùy hoïng, ñaõ toan ngoài daäy, nhöng ngöôøi vöøa nhuùc nhích tröôùc ngöïc laïi ñau nhoùi leân khoâng chòu noåi phaûi la moät tieáng: uùi chao! Boãng nghe beân ngoaøi coù thanh aâm thieáu nöõ reo leân: -Ñoaøn coâng töû tænh laïi roài! Ha ha! Ñoaøn coâng töû tænh laïi roài! Gioïng noùi cuûa thieáu nöõ loä veû möøng vui. Ñoaøn Döï nghe thanh aâm raát quen tai, chaøng ñang ngaãm nghó nhôù laïi ngöôøi noùi ñoù laø ai thì thoát nhieân thaáy moät thieáu nöõ aùo xanh raûo böôùc ñi vaøo. Thieáu nöõ maët troøn trónh, maù luùm ñoàng tieàn. Chính laø ngöôøi maø chaøng ñaõ gaëp naêm tröôùc trong nhaø ñaïi saûnh phe Ñoâng phaùi Voâ Löôïng teân goïi Chung Linh. Phuï thaân cuûa naøng laø Kieán nhaân töïu saùt Chung Vaïn Cöøu. Chung Vaïn Cöøu cuøng phuï thaân Ñoaøn Döï laø Ñoaøn Chính Thuaàn keát thaønh moái thaâm thuø. Haén thieát keá ñeå toan gia haïi thanh danh nhaø chaøng thì trôøi kia ñaát noï xui khieán laïi phaûn thuøng. Luùc Ñoaøn Döï ôû trong nhaø thaïch thaát ñi ra, tay chaøng laïi ñang boàng Chung Linh, aùo quaàn xoác xeách. Haén toan haïi ngöôøi laïi hoaù ra töï haïi mình, haén töùc cheát ñi ñöôïc. Sau ñoù Chung Linh bò Vaân Trung Haïc cöôùp ñem ñi. Roài khoâng bieát laïc loõng nôi ñaâu. Ñoaøn Döï coù khi nghó ñeán naøng khoâng khoûi phieàn muoän. Ngôø ñaâu nay laïi gaëp naøng ôû ñaây. Chung Linh vaø Ñoaøn Döï vöøa chaïm maét nhau, maët naøng öûng hoàng töïa nhö cöôøi maø khoâng phaûi cöôøi, naøng hoûi: -Ñoaøn coâng töû queân ta roài ö? Coâng töû coøn nhôù hoï teân ta chaêng? Ñoaøn Döï söïc nhôù laïi böùc hoaï "Soáng" luùc naøng ngoài vaét veûo treân xaø nhaø, hai chaân boû thoõng, ñöa ñi ñöa laïi, mieäng caén haït döa. Nhöng laï ôû choã hoâm ñoù naøng ñi ñoâi Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  3. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung giaøy maøu xanh bieác, treân muõi giaøy coù theâu moät ñoaù hoa saéc vaøng maø luùc naøy laïi ñi ñoâi giaøy khaùc. Baát giaùc chaøng buoät mieäng hoûi: -Ñoâi giaøy theâu ñoaù hoa vaøng ngaøy tröôùc cuûa coâ nöông ñaâu? Chung Linh ñoû maët leân nghó buïng: -Chaøng vaãn coøn nhôù roõ raøng ñoâi giaøy cuûa ta, ñuû toû ra chaøng khoâng queân ta. Naøng lieàn mæm cöôøi ñaùp: -Ñoâi giaøy ñoù raùch roài, khoâng ngôø thôøi gian caùch bieät ñaõ laâu maø coâng töû vaãn coøn nhôù ö? Ñoaøn Döï laïi cöôøi hoûi: -Sao baây giôø coâ nöông khoâng caén haït döa? Chung Linh ñaùp: -Trôøi ôi! Maáy böõa nay coøn phaûi chaàu chöïc coâng töû döôõng thöông, laøm cho ngöôøi ta kinh haõi muoán cheát, coù yeân taâm ñaâu maø ngoài caén haït döa? Caâu "laøm cho ngöôøi ta sôï haõi muoán cheát, coù yeân taâm ñaâu maø caén haït döa" vöøa ra khoûi mieäng, naøng töï bieát mình thoå loä taâm tình, baát giaùc theïn ñoû maët leân. Ñoaøn Döï söûng soát, troá maét nhìn naøng hoài laâu môùi hoûi: -Con Thanh Linh cuûa coâ nöông ñaâu? Laïi con raén nhoû saéc vaøng nöõa? Chung Linh ñaùp: -Mình löu laïc laâu ngaøy ôû beân ngoaøi chöa veà nhaø bao giôø chaúng hieåu con Thanh Linh cuøng con Kim Linh ra sao nöõa? Ñoaøn Döï noùi: -aø phaûi roài! Hoâm ñoù, Cuøng hung cöïc aùc Vaân Trung Haïc cöôùp coâ nöông boàng ñi, taïi haï noùng naåy voâ cuøng maø giaän mình chaúng bieát voõ coâng lieàn goïi teân ñoà ñeä laø Nam Haûi Ngaïc Thaàn ñi cöùu coâ nöông. Roài sau coâ nöông laøm sao maø thoaùt hieåm ñöôïc? Taïi haï vaãn lo veà vuï naøy. Chung Linh cöôøi noùi: -Ñoà ñeä cuûa coâng töû trung thaønh ñaùo ñeå! Gaõ Vaân Trung Haïc tuy khinh coâng tuyeät ñænh, nhöng vì caép ta ñi theo neân chaïy khoâng ñöôïc nhanh laém. Haén ñi ñöôïc chöøng vaøi daëm thì bò ñoà ñeä cuûa coâng töû ñuoåi kòp... Noùi tôùi ñaây, ñoät nhieân naøng döøng laïi, veû maët ra chieàu e theïn. Ñoaøn Döï hoûi: -Taïi sao vaäy? Chung Linh cöôøi hích hích noùi: -Coâng töû thöû ñoaùn coi ñoà ñeä cuûa coâng töû ñaõ keâu ta baèng gì? Thieät y ñaõ laøm cho ngöôøi ta vöøa töùc giaän vöøa buoàn cöôøi. Ñoaøn Döï thaáy naøng beõn leõn ngöôøi caøng xinh ñeïp, loøng khoâng khoûi rung ñoäng. Chaøng nhôù laïi hình aûnh luùc ôû trong nhaø thaïch thaát beân nöôùc Ñaïi Lyù, lieàn mæm cöôøi ñaùp: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  4. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Chaéc gaõ keâu coâ nöông baèng sö nöông chöù gì? Chung Linh cöôøi töôi keå chuyeän: Ta bò teân aùc oân oâm chaët, heát söùc daõy duïa maø khoâng taøi naøo thoaùt ra ñöôïc. Trong loøng sôï haõi voâ cuøng, boãng nghe ñoà ñeä coâng töû vöøa ñuoåi theo vöøa lôùn tieáng oâng oång la goïi: -Sö nöông! Sö nöông! Sö nöông cöù cuø vaøo naùch haén laø thaèng cha cao leâu ngheâu naøy phaùt buoàn khoâng chòu ñöôïc! Ta nghó thaàm: -Cuø naùch ö? Veà moân naøy ta thaïo laém. Nghó vaäy ta lieàn thoø tay toan ñöa vaøo naùch haén. Khoâng ngôø teân aùc nhaân kia vöøa nghe ñoà ñeä coâng töû noùi, ta chöa kòp thoø tay tôùi nôi ñaõ baät moät traøng cöôøi ra. Vì haén lo cöôøi khoâng böôùc nhanh ñöôïc nöõa, neân bò ñoà ñeä coâng töû ñuoåi kòp. Teân aùc oân kia lieàn noùi: -Nhaïc laõo Tam! Ngöôi bò maéc möu ngöôøi ta roài ñoù! Nhaïc laõo Tam noùi: -Maéc möu hay chaúng maéc möu ta khoâng caàn bieát. Ngöôi phaûi buoâng thaû sö nöông ta ra. Neáu mi maø khoâng chòu thì ta cho mi neám muøi caây Ngaïc thuûy tieãn cuûa ta. Teân aùc oân khoâng sao ñaønh ñöôïc ñaønh buoâng ta xuoáng, ta thöøa cô haén voâ yù lieàn thoø tay cuø vaøo naùch haén. Haén laên ra maø cöôøi ñeán phaùt ho, phaùt hen. Haén caøng cöôøi, ta caøng cuø thaät maïnh. Haén vöøa cöôøi vöøa ho ruõ röôïi. Nhaïc laõo Tam lieàn baûo ta: -Sö nöông! Sö nöông tha cho haén thoâi. Neáu sö nöông coøn cuø nöõa, haén cöôøi khoâng tieáp tuïc thôû ñöôïc, haén seõ laên ra maø cheát. Ta raát laáy laøm kyø nghó buïng: -Teân aùc oân naøy voõ coâng cao cöôøng ñeán theá, sao laïi ñeå cho ngöôøi ta cuø naùch maø phaûi cöôøi ñeán cheát ñöôïc? Nghó vaäy ta lieàn ñaùp: -Ta khoâng tin. Ta thöû cuø xem haén coù cheát ñöôïc thaät khoâng? Nhaïc laõo Tam ñaùp: -Khoâng theå thöû ñöôïc. Cuø haén cheát roài khoâng soáng laïi ñöôïc nöõa. Haén luyeän coâng ñaõ ñaët huyeät "Thieân Tuyeàn" döôùi naùch laøm choã yeáu ñieåm khoâng theå ñuïng vaøo ñöôïc. Ta nghe y noùi vaäy lieàn buoâng tay ra khoâng cuø y nöõa. Vì sôï cuø moät luùc nöõa haén cheát thaät. Nhöng nhö vaäy laïi nguy cho ta. Teân aùc oân vöøa ñöùng daäy ñöôïc, haén nhìn ta baèng con maét hung döõ roài nhoå nöôùc mieáng ñaùnh "toeït" moät caùi vaøo maët Nhaïc laõo Tam. Haén maéng: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  5. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Con caù saáu cheát thoái kia! Choã ñoù laø ñieåm yeáu cuûa ta luyeän coâng. Sao ngöôi laïi tieát loä cho ngöôøi ngoaøi bieát? Ta lieàn baûo: -Gioûi laém, mi thoaù maï y ö? Theá roài ta laïi ñöa tay toan cuø nöõa. Chaún g ngôø laàn naøy ta khoâng thaønh coâng. Ta vöøa laïi gaàn, chöa kòp ra tay haén ñaù ta moät caùi laên loâng loác roài boû ñi. Nhaïc laõo Tam naâng ta daäy hoûi: -Sö nöông! Sö nöông bò teù coù ñau khoâng? Ta chöa kòp traû lôøi thì gia gia ta caàm ñao haàm haàm ñuoåi ñeán nôi quaùt leân: -Con nha ñaàu thoái tha kia! Mi ôû ñaây laøm chi? Mi chöa cheát kia ö? Nhaïc laõo Tam cuõng quay laïi quaùt leân: -Y... Y laø... Ngöôi chaúng ra troø gì sao coøn la maéng? Gia gia ta töùc giaän quaùt hoûi: -Ta maéng con ta, vieäc gì ñeán ngöôi? Khoâng hieåu taïi sao Nhaïc laõo Tam ñoät nhieân noåi hung. Y troû vaøo maët gia gia ta quaùt leân: -Quaân choù maù kia! Ngöôi aên noùi tròch thöôïng vöøa vöøa chöù. Nhaïc laõo Nhò naøy quyeát soáng maùi vôùi ngöôi. Gia gia ta hoûi: -Ta noùi gì maø ngöôi baûo laø tròch thöôïng? Nhaïc laõo Tam ñaùp: -Y laø sö nöông ta dó nhieân ñöùng vaøo haøng tröôûng boái ta. Tuy ñoù laø vieäc baát ñaéc dó, nhöng ta khoâng bieát laøm theá naøo ñöôïc. Theá maø ngöôi töï xöng laø gia gia y. Theá... Theá thì ra ngöôi coøn cao hôn ta nhöõng hai baäc. Ngöôi coù bieát Nhaïc laõo Nhò naøy laø baäc chí toân ngoaøi Nam Haûi khoâng? Moïi ngöôøi ôû ñaây ñeàu keâu ta baèng laõo toân, laõo toå gia gia. Nay ta vaøo tôùi Trung Nguyeân, so vôùi ai cuõng coøn thaáp keùm moät hai baäc. Nhaïc laõo gia khoâng chòu. Nhaát ñònh Nhaïc laõo gia khoâng chòu ñaâu. Gia gia ta noùi: -Ngöôi khoâng chòu thì maëc ngöôi. Thò laø con gaùi ta thì ta phaûi laø cha noù. Caùi gì maø "töï xöng" vôùi chaúng "töï xöng"? Nhaïc laõo Tam khoâng ñoái laïi ñöôïc vôùi gia gia ta. Laõo töùc quaù caõi coái: -Ñuùng laø ngöôi noùi laùo. Sö nöông ta ngöôøi ñeïp theá kia, coøn ngöôi xaáu nhö quyû söù maø laïi ñoøi laøm cha y thì coøn trôøi naøo nghe ñöôïc? Sö nöông ta nhaát ñònh laø con ngöôøi khaùc chôù khoâng phaûi con ngöôi. Ngöôi chæ laø cha hôø chöù khoâng phaûi cha thaät y. Gia gia ta nghe Nhaïc laõo Tam noùi theá thì maët tím baàm, vung ñao leân cheùm Nhaïc laõo Tam. Ta voäi khuyeân can: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  6. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Gia gia! Ngöôøi naøy ñaõ cöùu haøi nhi thoaùt khoûi tay aùc nhaân. Gia gia ñöøng gieát y! Gia gia ta lieàn noåi côn thònh noä quaùt maéng: -Con nha ñaàu thoái tha! Ta ñaõ ngôø mi khoâng phaûi ta sinh ra mi. Baây giôø caû thaèng cha luøn naøy cuõng noùi vaäy thì coøn giaû sao ñöôïc? Ta haõy gieát thaèng luøn tröôùc, roài seõ gieát mi. Sau cuøng gieát caû ñeán meï mi nöõa. Nguyeân maãu thaân Chung Linh tröôùc kia ñaõ coù moái tình vôùi cha Ñoaøn Döï laø Ñoaøn Chính Thuaàn. Chung Vaïn Cöøu thaáy naøng caøng lôùn leân caøng xinh ñeïp, khoâng gioáng mình chuùt naøo. Haén ñem loøng nghi hoaëc vaø haøng ngaøy noåi côn ghen töùc. Chung Linh thuaät chuyeän tôùi ñaây, döôøng nhö naøng quaù xuùc ñoäng, naøng lo cho maãu thaân naøng bò gia gia haønh haï hay gieát cheát roài cuõng neân. Ñoaøn Döï noùi: -Coâ nöông baát taát phaûi lo sôï. Taïi haï bieát raèng leänh toân raát sôï leänh ñöôøng, chaúng nhöõng y khoâng daùm gieát baø, maø coøn sôï baø nöõa laø khaùc. Chung Linh baät cöôøi hoûi: -Sao coâng töû bieát? Ñoaøn Döï ñaùp: -Taïi haï ñaõ ñeán hang Vaïn Kieáp ñöa tin, ñöôïc maét thaáy leänh toân raát sôï leänh ñöôøng, baûo sao nghe vaäy, khoâng bao giôø daùm traùi yù. Chung Linh buoâng moät tieáng thôû daøi, hoài laâu khoâng noùi caâu gì. Ñoaøn Döï laïi hoûi: -Roài sao nöõa? Vì côù gì maø coâ nöông tôùi ñaây? Chung Linh keå tieáp: -Gia gia ta cuøng ñoà ñeä coâng töû baét ñaàu cuoäc chieán ñaáu raát kòch lieät, khoâng phaân thaéng baïi. Ta lieàn baûo Nhaïc laõo Tam: -Ngöôi khoâng ñöôïc ñaû thöông gia gia ta. Ñoàng thôøi, ta quay laïi noùi vôùi gia gia: -Gia gia! Gia gia ñöøng gieát Nhaïc laõo Tam. Roài khoâng hieåu cuoäc tranh ñaáu cuûa hai beân veà sau ñi ñeán ñaâu, ta boû ñi ngay. Ñoaøn Döï gaät ñaàu noùi: -Phaûi ñaáy! Coâ nöông laùnh ñi laø ñeå cho nheï bôùt noãi öu phieàn laø hôn. Chung Linh laïi noùi: -Ta muoán ñi kieám coâng töû maø kieám ñaâu cuõng khoâng thaáy, roài sau tìm ñeán ñaây. Ngöøng moät laùt naøng noùi tieáp: -Tröôùc ñaây ít ngaøy, ta ñöôïc tin treân choán giang hoà coù ngöôøi ñoàn ñaõi laø caùc vò anh huøng haûo haùn khaép nôi ñeàu ñeán tuï hoäi taïi chuøa Thieáu Laâm. Ta thaáy noùng ruoät nghó ngay: "khoâng chöøng coâng töû cuõng coù maët trong cuoäc ñaïi hoäi naøy cuõng neân". Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  7. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Ta lieàn hoûi thaêm ñöôøng tìm ñeán nuùi Thieáu Thaát. Nhöng luùc ñeán nôi laïi nghó mình chaún g phaûi anh huøng, cuõng khoâng laø haûo haùn, khoâng theå leân chuøa Thieáu Laâm ñöôïc. Ta ñaønh ôû döôùi chaân nuùi, chaïy loaïn leân ñeå kieám ngöôøi doø hoûi tin töùc coâng töû. May khu naøy coù moät caên nhaø boû troáng khoâng ngöôøi truù nguï. Ta lieàn vaøo taïm truù nôi ñaây. Ñoaøn Döï nghe naøng keå maáy lôøi thöa thôùt, nhöng thaáy maët naøng ñaõ daøy daïn phong söông thì thöông cho coâ beù nhoû tuoåi, moät mình moät boùng, luaân laïc giang hoà. Trong thôøi gian naøy naøng ñaõ phaûi chòu bao nhieâu laø noãi ñaéng cay. Tình yù cuûa naøng ñoái vôùi mình ñaõ voâ cuøng tha thieát! Chaøng khoâng nhaãn naïi ñöôïc nöõa, ñöa tay ra caàm laáy tay naøng noùi nhoû: -May sao trôøi cuõng chieàu ngöôøi, khieán taïi haï coøn gaëp ñöôïc coâ nöông. Chung Linh ngoài xuoáng beân giöôøng hoûi: -Coâng töû ñeán ñaây laøm chi? Ñoaøn Döï giöông caëp maét thao laùo leân nhìn naøng ñaùp: -Ñoù laø ñieàu maø chính taïi haï ñang muoán hoûi coâ nöông. Vì leõ gì taïi haï ôû choã naøy? Taïi haï chæ bieát raèng bò moät laõo aùc taêng aùm toaùn. Tröôùc ngöïc truùng ñao khí voâ hình, bò thöông raát naëng, hoân meâ ñi, roài sau khoâng bieát gì nöõa. Chung Linh chau maøy ñaùp: -Theá thì kyø thieät! Hoâm qua vaøo luùc hoaøng hoân, ta ra vöôøn nhoå rau veà, ôû döôùi beáp ñang saép naáu aên, boãng nghe trong phoøng coù tieáng ngöôøi reân ræ. Ta sôï quaù lieàn caàm con dao thaùi rau chaïy leân phoøng thì thaáy coù ngöôøi naèm nguû treân giöôøng. Ta hoûi luoân maáy caâu: "Ai ñoù? Ai ñoù?" nhöng khoâng coù tieáng ñaùp laïi. Ta chaéc ñaây laø moät keû cöôøng ñoà hay moät teân baát haûo. Ta giô dao leân toan cheùm xuoáng... Naøng thôû phaøo moät caùi roài tieáp: -May maø coâng töû naèm ngöûa maët leân, khoâng thì löôõi dao ta chaët xuoáng ñöùt ñaàu roài. Ta nhìn thaáy maët coâng töû. Naøng vöøa noùi vöøa giô tay leân kheõ voã vaøo ngöïc ñeå dieãn laïi tình theá nguy hieåm luùc ñoù, baây giôø nghó tôùi haõy coøn khuûng khieáp. Ñoaøn Döï nghó thaàm: -Nôi ñaây caùch chuøa Thieáu Laâm khoâng xa laém. Chaéc laø sau khi mình bò thöông, coù ngöôøi ñöa vaøo ñaây. Chung Linh laïi noùi: -Ta goïi coâng töû luoân maáy tieáng thì chæ thaáy reân höø höø, khoâng traû lôøi maø cuõng chaúng nhìn ta. Ta sôø vaøo traùn coâng töû coù nhieàu veát maùu thì bieát laø coâng töû bò thöông raát traàm troïng. Ta lieàn côûi aùo ra ñeå coi veát thöông roài buoäc laïi haún hoi. Naøng ngöøng laïi moät chuùt roài noùi tieáp: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  8. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Ta chôø laâu, laâu laém, vaãn khoâng thaáy coâng töû tænh laïi. Hôõi oâi! Ta vöøa möøng vui laïi vöøa boàn choàn trong daï, khoâng bieát laøm theá naøo ñöôïc? Ñoaøn Döï noùi: -Ñeå cho coâ nöông phaûi lo laéng, taïi haï thaät laáy laøm aùy naùy! Chung Linh ñoät nhieân trôû maët caát tieáng maéng: -Ngöôi khoâng phaûi laø ngöôøi toát. Neáu ta sôùm bieát ngöôi laø haïng voâ löông taâm, thì chaúng theøm nghó ñeán ngöôi laøm chi nöõa. Baây giôø ta cuõng khoâng muoán nhìn maët ñeå maëc xaùc ngöôi soáng thì soáng, cheát thì cheát. Ñoaøn Döï voäi hoûi: -Taïi sao vaäy? Sao coâ nöông laïi giaän taïi haï? Chung Linh höù moät tieáng, roài haèn hoïc ñaùp: -Ngöôi ñaõ töï bieát mình roài, haø taát coøn phaûi hoûi? Ñoaøn Döï voäi noùi: -Taïi... Taïi haï khoâng bieát thieät. Haûo coâ nöông! Haûo muoäi töû! Muoäi muoäi noùi cho ta nghe! Chung Linh daäm chaân ñaùp: -Thoâi ñi! Ai laø haûo coâ nöông, haûo muoäi töû cuûa ngöôi! Ngöôi naèm mô ñaõ noùi nhöõng gì? Sao coøn hoûi ta? Ñoaøn Döï oân toàn hoûi: -Ta naèm mô ñaõ noùi nhöõng gì? Ñoù laø nhöõng lôøi noùi trong côn moäng mò, coù chi laø chuaån ñích? aø phaûi roài! Chaéc laø ta naèm moäng thaáy Linh muoäi, möøng quaù roài aên noùi loã maõng ñaõ maïo phaïm ñeán Linh muoäi chöù gì? Chung Linh ñoät nhieân sa nöôùc maét haèn hoïc ñaùp: -Ñeán baây giôø ngöôi coøn ñònh löøa gaït ta ö? Luùc naèm mô ngöôi ñaõ thaáy gì? Ñoaøn Döï thôû daøi noùi: -Sau khi tieåu huynh bò thöông roài, meâ man chaúng coøn bieát chi nöõa. Thöïc tình khoâng nhôù ñaõ noùi nhöõng gì. Chung Linh hoûi nhö ngöôøi quaùt leân: -Vöông coâ nöông laø ai? Vöông coâ nöông laø ai? Taïi sao trong luùc meâ man maø ngöôi coøn goïi teân thò? Ñoaøn Döï caûm thaáy tröôùc ngöïc ñau nhoùi leân, hoûi laïi: -Tieåu huynh ñaõ goïi Vöông coâ nöông ö? Chung Linh ñaùp: -Chöù coøn gì nöõa? Ngöôi ñang luùc meâ man maø goïi ñeán teân thò. Höø! Theá laø ngöôi töôûng nhôù ñeán thò laém chöù gì? Ñöôïc roài. Baây giôø ngöôi goïi Vöông coâ nöông ñeán troâng nom cho, ta khoâng theøm hoûi gì ñeán ngöôi nöõa. Ñoaøn Döï thôû daøi noùi: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  9. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Trong loøng Vöông coâ nöông khoâng nghó gì ñeán tieåu huynh ñaâu. Duø tieåu huynh coù nghó ñeán naøng cuõng baèng voâ ích maø thoâi. Chung Linh hoûi: -Taïi sao vaäy? Ñoaøn Döï ñaùp: -Naøng chæ say meâ bieåu ca naøng, chöù coù nghó gì ñeán tieåu huynh ñaâu? Chung Linh ñoåi giaän laøm möøng, cöôøi noùi: -Taï ôn trôøi ñaát. aùc nhaân taát bò keû khaùc traû nôï. Ñoaøn Döï hoûi: -Tieåu huynh laø aùc nhaân ö? Chung Linh nghieâng ñaàu sang moät beân, maùi toùc xoaõ ra. Naøng cöôøi noùi: -Ñoà ñeä ngöôi. Nhaïc laõo Tam, laø moät trong boán teân ñaïi aùc. Ñoà ñeä ñaõ laø aùc nhaân thì sö phuï coøn treân aùc nhaân moät baäc, nghóa laø ñaïi aùc. Ñoaøn Döï cöôøi hoûi: -Sö phuï ñaõ vaäy, coøn coâ nöông thì sao? Chung Linh maët ñoû leân, chuùm moâi huyùt saùo, döôøng nhö trong loøng naøng raát cao höùng. Naøng ñöùng leân trôû goùt chaïy xuoáng beáp roài böng leân moät baùt thang gaø noùi: -Noài canh gaø naøy ñaõ naáu nöûa ngaøy trôøi ñeå chôø ngöôi tænh laïi, thaønh ra cöù ñeå löûa hoaøi. Ñoaøn Döï noùi: -Tieåu huynh khoâng bieát caûm ôn Linh muoäi ñeán chöøng naøo maø keå! Chaøng thaáy Chung Linh böng thang gaø vaøo, toan coá göôïn g ngoài daäy, nhöng veát thöông nôi ngöïc ñau quaù khoâng chòu ñöôïc, reân leân moät tieáng. Chung Linh voäi noùi: -Ngöôi ñöøng daäy nöõa. Ñeå ta boùn cho cha noäi teân aùc nhaân. Ñoaøn Döï baät cöôøi hoûi: -Sao laïi goïi ta baèng cha noäi teân aùc nhaân? Chung Linh cöôøi ñaùp: -Ngöôi laø sö phuï aùc nhaân, theá chaúng phaûi cha noäi aùc nhaân laø gì? Ñoaøn Döï cöôøi noùi: -Theá thì Linh muoäi... Chaøng ñang noùi dôû caâu, Chung Linh caàm thìa canh ñöa tôùi tröôùc maët chaøng, naøng laøm maët giaän ngaét lôøi: -Ngöôi laïi saép noùi naêng gì ñoù? Nhìn thìa canh noùng ñaây naøy, ñoå vaøo maët baây giôø. Ñoaøn Döï theø löôõi ra noùi: -Khoâng daùm! Taïi haï khoâng daùm ñaâu. Tieåu nhöng nhöng! AÙc nhaân quaû laø lôïi haïi! oOo Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2