Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 126

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

59
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 126', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 126

  1. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM HAI MÖÔI SAÙU CHUNG COÂ NÖÔNG SUYÙT BÒ MOÙC TROØNG Chung Linh cöôøi "hích", suyùt ñoå cheùn thang gaø xuoáng ngöôøi Ñoaøn Döï. Naøng voäi laáy laïi bình tónh, ñeå thìa canh vaøo beân mieäng Ñoaøn Döï moät caùch chaäm chaïp. Ñoaøn Döï nuoát maáy thìa roài nhìn thaáy veû maët Chung Linh töôi nhö aùnh hoàng buoåi ban mai. Treân moâi ñoïng maáy gioït moà hoâi laám taám. Ñang tieát trôøi ñaïi thöû veà thaùng saùu, caùnh tay nhoû nhaén cuûa Chung Linh thoø ra ngoaøi tay aùo, trong traéng nhö ngoïc. Ñoaøn Döï ñaàu oùc mô maøng, ñoät nhieân nghó buïng: -Giaû tyû, luùc naøy ngöôøi boùn thang cho ta laø Vöông coâ nöông thì duø ta coù phaûi naãu ruoät, naùt gan cuõng raát cam loøng. Chung Linh thaáy chaøng cöù thoän maët ra maø nhìn mình, naøng coù hieåu ñaâu luùc naøy chaøng ñang nghó ñeán ngöôøi khaùc, ñoâi moâi naøng vaãn tuûm tæm cöôøi hoûi: -Coù gì hay laém sao maø nhìn ngöôøi ta döõ vaäy? Ñoaøn Döï toan traû lôøi boãng nghe tieáng keït cöûa roài coù ngöôøi tieán vaøo. Hai ngöôøi naøy, moät laø Ñaïi haùn vaø moät thieáu nöõ. Naøng con gaùi leân tieáng: -Chuùng mình haõy vaøo ñaây nghó moät luùc. Thanh aâm cuûa chaøng trai ñaùp laïi: -Ñöôïc roài! Ñeå coâ nöông khoûi meät nhoïc coõng taïi haï treân löng ñi laïi, taïi haï aùy naùy voâ cuøn g! Thieáu nöõ noùi: -Ñöøng röôøm lôøi nöõa. Ñoaøn Döï nghe thanh aâm hai ngöôøi thì bieát ngay laø A Töû vaø Du Thaûn Chi. Chaøng coøn bieát A Töû laø con gaùi tö sinh cuûa phuï thaân mình, thì coâ ta vôùi mình cuõng laø anh em cuøng cha, khaùc meï. Coù ñieàu coâ naøy töø thuôû nhoû ñaõ laøm moân haï phaùi Tinh Tuù maø tieâm nhieãm tính neát gian aùc, böôùng bænh, ñieâu ngoa, ngang ngöôïc. Phuû tieân Tieâu Laêng Thieân Lyù, moät trong Töù aån nöôùc Ñaïi Lyù, bò coâ ta laøm nhuïc maø cheát. Ñoaøn Döï laïi raát thaân thieát vôùi Töù aån, Tam Coâng trong nöôùc. Chaøng nghó tôùi caùi cheát cuûa Laêng Thieân Lyù, ñaõ khoâng muoán nhìn maët coâ em taøn nhaãn ngang böôùng naøy roài. Huoáng chi, hoâm qua, chaøng ñaõ giuùp Tieâu Phong ñeå ñaùnh laïi Du Thaûn Chi. Luùc naøy chaøng ñang bò troïng thöông ñeå gaõ thaáy maët thì maát maïng cuõng chöa bieát chöøng. Ñoaøn Döï voäi dô ngoùn tay leân ra hieäu cho Chung Linh phaûi kín tieáng. Chung Linh töï gaät ñaàu, tay vaãn caàm baùt thang gaø khoâng daùm ñaët xuoáng baøn, sôï phaùt ra tieáng ñoäng loït vaøo tai maáy ngöôøi môùi ñeán. Boãng nghe phía ngoaøi A Töû caát tieáng goïi: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  2. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Coù ai trong aáy khoâng? Chung Linh ñöa maét nhìn Ñoaøn Döï, vaãn im tieáng khoâng traû lôøi. Naøng nghó thaàm: -Thò naøy khoâng chöøng laø Vöông coâ nöông cuõng neân. Thò ñi cuøng bieåu ca neân Ñoaøn lang khoâng muoán ñeå y thaáy maët. Nghó vaäy, naøng coá yù nhìn leùn cho thaáy maët Vöông coâ nöông xem con ngöôøi nguyeät theïn hoa nhöôøng theá naøo maø khieán cho Ñoaøn Döï phaûi ñieân ñaûo thaàn hoàn. Nhöng naøng khoâng daùm rôøi chaân caát böôùc. Naøng nghó raèng: -Neáu Ñoaøn lang maø thaáy maët thò laø coù chuyeän khoâng hay, neân cöù ñeå maëc A Töû la goïi. Chaéc hai ngöôøi kia goïi maõi khoâng thaáy ai roài cuõng boû ñi. A Töû caøn g goïi gaét hôn: -Trong nhaø naøy cheát caû roài hay sao maø khoâng thaáy ñöùa naøo? Neáu khoâng ra mau, baûn coâ nöông seõ phoùng hoaû ñoát nhaø! Chung Linh laåm baåm: -Con muï Vöông coâ nöông naøy ngang chöôùng thaät! Boãng nghe Du Thaûn Chi kheõ noùi: -Ñöøng leân tieáng! Laïi coù ngöôøi ñeán nöõa ñoù! A Töû hoûi: -Ai vaäy? Boïn Caùi Bang phaûi khoâng? Du Thaûn Chi ñaùp: -Coù ñeán boán naêm ngöôøi. Coù leõ laø tuïi Caùi Bang. Boïn chuùng ôû meù beân naøy ñi tôùi. A Töû noùi: -Maáy teân tröôûng laõo Caùi Bang ñoái vôùi coâng töû ñaõ sinh loøng phaûn baïn. Neáu gaëp boïn chuùng thì hai ta ñeàu nguy maát! Du Thaûn Chi hoûi: -Baây giôø bieát laøm theá naøo? A Töû ñaùp: -Haõy vaøo phoøng aån roài seõ tính. Coâng töû bò thöông naëng laém khoâng theå ñoäng thuû vôùi chaøng ñöôïc ñaâu. Ñoaøn Döï thaáy Du Thaûn Chi vaø A Töû baøn nhau muoán vaøo phoøng aån laùnh thì khoâng khoûi choät daï. Tuy chaúng öa gì A Töû nöhng coù gaëp naøng cuõng chaúng ngaïi vì naøng ñui muø. Coøn gaõ Bang chuùa Caùi Bang maø gaëp mình thì coù theå nguy ñeán tính maïng. Chaøng voäi nhìn Chung Linh, vaåy tay ra hieäu baûo naøng tìm caùch laån traùnh. Nhöng ñaây chæ laø caên nhaø beù nhoû huû laäu cuûa moät gaõ noâng phu treân röøng. Phoøng trong raát nhoû heïp, ngöôøi ngoaøi voâ tôùi nôi laø nhìn thaáy ngay, khoâng coøn choã naøo aån nuùp ñöôïc. Chung Linh nhìn khaép boán phía, chöa bieát aån vaøo ñaâu. Boãng nghe tieáng böôùc chaân vang leân. Hai ngöôøi ngoaøi saûnh ñöôøng ñang tieán laïi phía cöûa phoøng. Naøng kheõ baûo Ñoaøn Döï: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  3. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Naáp vaøo döôùi gaàm loø söôûi vaäy. Roài naøng khoâng chôø Ñoaøn Döï traû lôøi, aüm luoân chaøng leân. Caû hai ngöôøi chuoàn vaøo gaàm loø söôûi. Treân nuùi Thieáu Thaát, töø thaùng möôøi trôû ñi, khí trôøi raát laïnh. Nhöõng nhaø daân treân nuùi ñeàu ñoát löûa treân loø söôûi ñeå söôûi aám. Hieän giôø ñang giöõa muøa haï, loø söôûi ñeå khoâng, nhöng döôùi gaàm loø cuõng ñaày tro than. Ñoaøn Döï vöøa chui vaøo, ngöûi thaáy buïi than suyùt nöõa noân oeï, phaûi coá nhòn. Chung Linh ñeå chaøng töïa vaøo mình roài giöông maét nhìn ra ngoaøi thì thaáy ñoâi chaân nhoû ñi giaøy baèng ñoaïn tía tieán vaøo phoøng. Boãng nghe chaøng trai noùi: -Hôõi ôi! Taïi haï ñeå coâ nöông coõng treân löng, chaïy lui chaïy tôùi nhö vaäy thieät laø tieát maïn quaù. Thieáu nöõ noùi: -Tình traïng cuûa chuùng ta hieän giôø khaùc naøo "ngöôøi muø vaø ngöôøi queø", phaûi nöông töïa vaøo nhau maø soáng. Chung Linh raát laáy laøm kyø nghó thaàm: -Teù ra Vöông coâ nöông laø ngöôøi ñui muø. Thò coõng bieåu ca treân löng, neân mình khoâng troâng thaáy chaân chaøng trai. A Töû ñem Du Thaûn Chi ñaët xuoáng giöôøng roài noùi: -ô hay! Caùi giöôøng naøy vöøa coù ngöôøi naèm, chieáu haõy coøn noùng hoåi. Boãng nghe ñaùnh saàm moät tieáng. Cöûa ngoaøi bò ñaïp tung ra roài maáy ngöôøi tieán vaøo. Moät ngöôøi leân gioïng oàm oàm: -Vöông Bang chuùa! Vieäc lôùn Bang chuùa chöa xong sao Bang chuùa ñaõ boû ñi laø nghóa gì? Ngöôøi noùi ñoù chính laø Toáng tröôûng laõo. Laõo daãn hai teân ñeä töû haïng baûy tuùi, hai teân saùu tuùi ñeán ñaây tìm Du Thaûn Chi. Nguyeân cha con hoï Tieâu, cha con Moä Dung vaø quaàn taêng chuøa Thieáu Laâm cuøng quaàn huøng Trung Nguyeân aàm aäp chaïy leân chuøa Thieáu Laâm roài, boïn Caùi Bang thaáy böõa nay bò maát theå dieän, laïi sôï bang mình laø bang lôùn nhaát ôû Trung Nguyeân khoù loøng coøn ñaát ñöùng trong voõ laâm. Hoï thaáy moái thuø oaùn giöõa cha con hoï Tieâu vaø Moä Dung Baùc khoâng lieân quan gì ñeán Caùi Bang, neân khoâng muoán duùng tay vaøo. Luùc hoï tìm ñeán Vöông Tinh Thieân thì khoâng bieát gaõ ñi ñaâu roài? Quaàn Caùi Bang nghó raèng, hai chaân y ñaõ bò gaõy, chöa theå naøo chaïy xa ñöôïc, lieàn chia ñi caùc ngaû ñeå tìm kieám. Hoï chöa tính gì ñeán chuyeän sau khi gaëp gaõ seõ xöû trí theá naøo. Nhöng duø sao thì Vöông Tinh Thieân cuõng khoâng theå ñeå laøm Bang chuùa Caùi Bang ñöôïc nöõa. Veà ñieåm naøy quaàn Caùi Bang chöng khaåu ñoàng töø, khoâng ai dò nghò. Nhöng theo theå leä Caùi Bang thì taân Bang chuùa phaûi ñöôïc cöïu Bang chuùa trao laïi caây Ñaû caåu boång. Vöông Tinh Thieân laïi boû ñi roài, thieáu ngöôøi thöïc haønh nghi leã naøy, neân hoï phaûi ñi kieám gaõ. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  4. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Luùc quaàn huøng Caùi Bang ñi kieám Vöông Tinh Thieân, hoï phaùt giaùc ra maát luoân caû A Töû thì ñoaùn laø naøng cuøng Vöông Tinh Thieân taát ñi vôùi nhau. Toáng tröôûng laõo daãn boán teân ñeä töû ñi veà phía ñoâng nam nuùi Thieáu Thaát ñeå tìm kieám. Laõo troâng thaáy töø ñaèng xa coù boùng vaït aùo tía laáp loaùng vaø tieán vaøo trong caên nhaø cuûa moät noâng gia. Moïi ngöôøi ñuoåi theo nhìn roõ laø A Töû maø treân löng naøng laïi coõng moät ngöôøi hao hao gioáng Vöông Tinh Thieân, lieàn ñuoåi ñeán taän nôi tieán vaøo trong noäi phoøng thì quaû thaáy Vöông Tinh Thieân cuøng A Töû ngoài vôùi nhau treân loø söôûi. A Töû nghe Toáng tröôûng laõo hoûi vaäy lieàn ñaùp: -Toáng tröôûng laõo! Tröôûng laõo vaãn keâu y baèng Bang chuùa maø sao laïi la goïi aàm yõ khoâng coøn chuùt quy cuû naøo cuûa keû thuoäc haï muoán yeát kieán Bang chuùa? Toáng tröôûng laõo chöng höûng, laõo bieát lôøi naøng khoâng phaûi laø phi lyù, lieàn ñaùp: -Bang chuùa! Boïn thuoäc haï maáy ngaøn anh em ñeàu coøn löu laïi treân nuùi Thieáu Thaát, baây giôø bieát ñi theo ai? Xin Bang chuùa chæ thò cho! Du Thaûn Chi ñaùp: -Caùc ngöôi coøn coi ta laø Bang chuùa nöõa khoâng? Hay chæ muoán tìm ta veà ñeå gieát cho haû giaän? Nhö vaäy thì ta khoâng ñi ñaâu. Toáng tröôûng laõo vaãy tay baûo caùc teân ñeä töû: -Caùc ngöôi mau ñi baùo tin cho anh em bieát laø Bang chuùa ôû ñaây roài. Boán teân ñeä töû vaâng lôøi toan trôû goùt ra ñi. A Töû boãng quaùt leân: -Haï thuû ñi. Du Thaûn Chi phoùng chöôûng ra ñaùnh. Chung Linh cuøng Ñoaøn Döï ôû döôùi gaàm loø söôûi, boãng thaáy trong loøng noåi leân moät luoàng khí laïnh thaáu xöông. Boán teân ñeä töû Caùi Bang chöa kòp ruù leân moät tieáng ñaõ cheát laên döôùi ñaát. Toáng tröôûng laõo vöøa kinh haõi vöøa töùc giaän, ñeå baøn tay leân tröôùc ngöïc thuû theá noùi: -Bang chuùa!... Ñoái vôùi anh em trong bang maø Bang chuùa taøn nhaãn ñeán theá ö? A Töû noùi: -Gieát luoân caû laõo ñi ñeå bòt mieäng. Du Thaûn Chi laïi phoùng chöôûng ñaùnh ra. Toáng tröôûng laõo giô chöôûng leân ñôõ ñaùnh "binh" moät tieáng. Ngöôøi laõo bò haát tung ra ngoaøi cöûa lôùn ñaâm vaøo caùnh cöûa ñaùnh "saàm" moät tieáng. A Töû cöôøi khanh khaùch noùi: -Vöông coâng töû! Laõo giaø naøy khoâng soáng ñöôïc nöõa roài! Coâng töû coù ñoùi khoâng? Chuùng ta ñi kieám caùi aên ñi ñaõ. Noùi xong, naøng coõng Du Thaûn Chi leân löng roài hai ngöôøi cuøng xuoáng beáp ñem côm canh maø Chung Linh ñaõ naáu ra aên. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  5. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Chung Linh gheù vaøo tai Ñoaøn Döï noùi thaàm: -Hai ñöùa maët daøy kia ñem noát thang gaø ta naáu phaàn coâng töû ra aên maát roài. Ñoaøn Döï kheõ noùi: -Boïn chuùng thuû ñoaïn voâ cuøng ñoäc aùc, heã ra tay laø gieát ngöôøi. Chuùng aên xong taát laïi leân phoøng. Chi baèng chuùng ta thöøa cô hoï ñang ngoài aên, chuoàn coång sau laùnh ñi laø hôn. Chung Linh voán khoâng muoán ñeå cho Ñoaøn Döï thaáy maët Vöông coâ nöông neân nghe chaøng baûo vaäy thì raát laø vöøa yù mình. Hai ngöôøi roùn reùn töø gaàm loø söôûi böôùc ra. Chung Linh thaáy Ñoaøn Döï maët muõi lem luoác ñaày tro buïi, khoâng nín cöôøi ñöôïc phaûi dô tay leân bòt mieäng, ñeå ra khoûi cöûa phoøng vaø phaûi ñi voøng xa nhaø ñeå ra coång sau. Ñoaøn Döï coá nín ñaõ laâu, baây giôø khoâng chòu phaûi noân oeï ra. A Töû nghe tieáng noân oeï voäi vaøng töø trong beáp chaïy ra. Chung Linh nguyùt Ñoaøn Döï moät caùi. Boãng nghe tieáng laùch caùch roài trong saûnh ñöôøng phía tröôùc coù tieáng xoâ baøn. Naøng ñöa maét nhìn boán maët, khoâng thaáy choã naøo aån naáp ñöôïc chæ coù caên phoøng xeáp cuûi ñaèng sau nhaø beáp laø kín ñaùo. Naøng lieàn daét Ñoaøn Döï tieán vaøo naáp trong ñoáng cuûi. Laïi nghe A Töû hoûi Du Thaûn Chi: -Trong naøy nhaát ñònh coù ngöôøi. Coâng töû thöû coi kyõ xem coù gì khaùc laï khoâng? Du Thaûn Chi ñaùp: -Ñaïi khaùi laø boïn ñieàn toát trong laøng, ta baát taát phaûi ñeå yù ñeán hoï. A Töû noùi: -Sao laïi khoâng ñeå yù? Coâng töû sô soùt nhö vaäy laø hay lôõ vieäc laém ñaáy! Ñöøng coù leân tieáng! Töø khi A Töû bò ñui maét roài thính giaùc naøng caøng linh dieäu hôn. Naøng nghe coù tieáng soät saït trong ñoáng cuûi lieàn noùi: -Trong ñoáng cuûi kia döôøng nhö coù ngöôøi. Chung Linh cuøng Ñoaøn Döï naáp trong ñoáng cuûi nghe thaáy A Töû cuøng Du Thaûn Chi ñaõ ra beân ngoaøi, lieàn ngoài im khoâng daùm nhuùc nhích nöõa. Chung Linh boãng thaáy coù gioït nöôùc mieáng rôùt vaøo maù lieàn giô tay leân sôø thaáy öôùt baày nhaày, maø muõi laïi ngöûi thaáy muøi maùu tanh, baát giaùc caû kinh hoûi: -Coâng töû! Veát thöông ra sao? Ñoaøn Döï kheõ noùi: -Ñöøng leân tieáng! Nhöng caâu noùi cuûa Chung Linh vöøa roài ñaõ loït vaøo tai A Töû. Naøng voã vaøo ñuøi Du Thaûn Chi ra hieäu cho gaõ bieát trong nhaø chöùa cuûi coù ngöôøi. Du Thaûn Chi lieàn phoùng chöôûng ra ñaùnh vaøo phoøng chöùa cuûi. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  6. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Chung Linh la leân: -Ñöøng ñaùnh! Ñöøng ñaùnh! Ñeå chuùng ta ra! Naøng dìu Ñoaøn Döï töø ñoáng cuûi ra. Nguyeân Ñoaøn Döï bò Cöu Ma Trí phoùng "Hoaû dieäm ñao" vaøo tröôùc ngöïc bò thöông raát naëng. Chaøng töø treân loø söoûi chui xuoáng gaàm roài laïi töø gaàm loø söôûi chaïy ñeán naáp trong buoàng cuûi. Maáy laàn di ñoäng naøy, thöông laïi vôõ, maùu töôi chaûy ra. Luùc chaøng töø trong ñoáng cuûi chui ra, toaøn thaân ñaàm ñìa maùu töôi, laãn vôùi tro than lem luoác troâng raát thaûm haïi. A Töû hoûi: -Sao laïi coù thanh aâm moät vò tieåu coâ nöông? Du Thaûn Chi ñaùp: -Coù moät chaøng trai vaø moät coâ beù naáp trong ñoáng cuûi. Chaøng trai ñaày mình nhöõng maùu coøn coâ beù thì maét long leân ñang nhìn coâ nöông ñoù. A Töû töø khi bò ñui maét raát gheùt ai noùi ñeán tieáng "maét". Du Thaûn Chi laïi noùi tôùi "maét coâ beù" khieán naøng xuùc ñoäng taâm thaàn, lieàn hoûi: -Caùi gì maø "maét coâ beù long leân"? Maét thò xinh laém phaûi khoâng? Du Thaûn Chi khoâng hieåu taâm söï naøng ñang töùc böïc, lieàn ñaùp: -Ngöôøi coâ ta dô daùy, chaéc laø con gaùi moät nhaø noâng. Nhöng maët maét coâ ta ñen laùy vaø linh hoaït voâ cuøng. Nguyeân Chung Linh ngoài naáp döôùi gaàm loø söôûi neân ñaàu toùc vaø maët muõi lem luoác, song caëp maét vaãn trong nhö nöôùc hoà thu. A Töû töùc quaù, ñoät nhieân loøng naûy ñoäc aùc noùi: -Coâng töû! Sao coâng töû khoâng moùc troøng maét noù ra? Du Thaûn Chi thaát kinh hoûi: -Taïi sao laïi moùc maét coâ ta? A Töû ôû vôùi Du Thaûn Chi laâu ngaøy ñaõ bieát loøng gaõ nhaân haäu, khoâng chòu haïi ngöôøi voâ toäi, lieàn noùi: -Caëp maét ta bò Ñinh laõo quaùi laøm cho ñui muø. Vaäy coâng töû moùc maét con beù naøy ñeå laép vaøo cho ta ñaëng ta ñöôïc nhìn thaáy aùnh maët trôøi. Haù chaúng hay laém sao? Du Thaûn Chi ngaám ngaàm kinh haõi nghó thaàm: -Neáu hai maét naøng nhìn laïi roõ söï vieäc naøy naøng seõ thaáy mình xaáu nhö quyû söù, taát khoâng chòu nhìn nhaän ñeán mình nöõa. Khoâng chöøng naøng coøn nhaän ra baûn töôùng mình laø gaõ ñaàu saét thì nhöõng lôøi man traù cuûa mình naøo laø chöôûng moân nhaân phaùi Cöïc Laïc, naøo laø Vöông Tinh Thieân coâng töû, ñeàu bò baïi loä. Laäp töùc naøng seõ trôû maët vôùi ta. Vaäy vieäc naøy ta khoâng theå naøo laøm ñöôïc. Gaõ nghó vaäy lieàn noùi: -Giaû tyû taïi haï maø chöõa ñöôïc caëp maét cho coâ nöông thì duø coù phaûi tan xöông, naùt thòt cuõng cam taâm. Taïi haï chæ lo mình khoâng laøm ñöôïc maø thoâi. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  7. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung A Töû cuõng bieát roõ khoâng theå moùc maét ngöôøi khaùc ñeå laép vaøo maét mình cho saùng ñöôïc. Nhöng sau khi naøng bò ñui muø, trong loøng chöùa ñaày oaùn haän vaø muoán cho heát thaûy moïi ngöôøi trong thieân haï cuõng ñui muø nhö mình môùi haû daï. Naøng lieàn noùi: -Coâng töû cöù thöû coi! Bieát ñaâu laø khoâng ñöôïc! Coâng töû ñoäng thuû mau ñi! Moùc maét aû ñoù ra! A Töû ñang coõng Du Thaûn Chi treân löng, raûo böôùc tieán veà phía hai ngöôøi. Chung Linh nghe hai ngöôøi ñoái ñaùp, thì khieáp sôï voâ cuøng. Naøng lieàn caát böôùc chaïy nhö ñieân. Chung Linh chaân tay mau leï laïi ñang luùc kinh sôï neân chaïy raát nhanh. Chôùp maét ñaõ chaïy hôn möôøi tröôïng. A Töû ñaõ ñui maét laïi coõng Du Thaûn Chi treân löng, dó nhieân laø khoâng ñuoåi kòp Chung Linh. Naøng nghe lôøi chæ ñieåm ñaâu baèng maét mình troâng thaáy. Moãi khi leân tieáng hoûi laïi laø maát thì giôø. Naøn g nghe tieáng chaân Chung Linh böôùc ñaõ ñi xa, bieát raèng khoâng ñuoåi kòp la leân: -Con ranh kia ñaõ chaïy thoaùt, vaäy ñaùnh cheát thaèng cha kia ñi! Chung Linh ôû ñaèng xa nghe thaáy baát giaùc caû kinh, lieàn döøng böôùc, quay ñaàu nhìn laïi thì thaáy Ñoaøn Döï ngaõ naèm laên döôùi ñaát. Beân mình chaøng maùu töôi ñaõ chaûy thaønh vuõng. naøng ñaønh trôû laïi quaùt leân: -Con ñui muø kia! Mi daùm saùt haïi y ö? Luùc naøy naøng ñöùng ñoái dieän vôùi A Töû neân nhìn roõ dieän maïo thaáy dung nhan raát xinh ñeïp, quaû nhieân laø moät tieåu myõ nhaân. Naøng khoâng hieåu taïi sao coâ ta ngöôøi ñeïp theá maø loøng daï laïi nham hieåm taøn aùc? A Töû boãng quaùt leân: -Ñieåm huyeät con beù naøy ñi! Du Thaûn Chi tuy khoâng muoán, nhöng A Töû baûo gì gaõ khoâng bao giôø daùm traùi leänh. Luùc gaõ coøn ôû phuû Nam Vieän ñaïi vöông taïi Nam Kinh nöôùc Ñaïi Lieâu ñaõ theá roài. Sau gaõ laøm Bang chuùa Caùi Bang cuõng vaãn vaäy. Gaõ vöøa nghe A Töû quaùt leân, lieàn giô ngoùn tay ra ñieåm ñaùnh "veùo" moät tieáng. Chung Linh ngaõ laên ra, la leân: -Vöông coâ nöông! Coâ nöông ñöøng gieát y. Luùc naèm mô... y vaãn goïi teân coâ nöông ñoù! Ñoái vôùi coâ nöông, y quaû coù moät loøng moät daï raát trung thaønh. A Töû laáy laøm kyø hoûi: -Ngöôi noùi caùi gì? Ai laø Vöông coâ nöông? Chung Linh ñaùp: -Coâ... Coâ khoâng phaûi laø Vöông coâ nöông ö? Vaäy coâ laø ai? A Töû tuûm tæm cöôøi noùi: -Ta cuøng vò coâng töû ñaây tuy laø ngöôøi nhaø nhöng ta khoâng phaûi hoï Vöông. Neáu y muoán ta laø hoï Vöông thì ta baûo caâu gì cuõng phaûi tuaân theo khoâng ñöôïc traùi leänh. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  8. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Du Thaûn Chi troáng ngöïc ñaùnh thình thình. Gaõ nghe A Töû noùi caâu naøy thì döôøng nhö mình phaûi vónh vieãn theo yù naøng. Coù theå naøng môùi chòu haï mình ñeå keát löùa ñoâi. Baát giaùc gaõ hoát hoaûng la: -Ñoaøn... Ñoaøn... Roài khoâng noùi heát lôøi ñöôïc. A Töû ñaët Du Thaûn Chi xuoáng ñaát ñeå gaõ ngoài töïa goác caây roài noùi: -Ñaõ theá, coâng töû phaûi moùc maét con beù kia ñi! Du Thaûn Chi daï moät tieáng roài vöôn tay ra naém laáy ñaàu Chung Linh. Chung Linh hoát hoaûng keâu ruù leân: -Ñöøng moùc maét ta! Ñöøng moùc maét ta! Ñoaøn Döï naèm thaúng caúng döôùi ñaát, thaàn trí ñaõ meâ man. Nhöng chaøng coøn bieát raèng hai ngöôøi kia ñang chöïc moùc maét Chung Linh ñeå laøm maét giaû cho A Töû. Chaøng bieát roõ Chung Linh ñaõ thoaùt thaân roài, chæ vì muoán cöùu mình maø maéc baãy. Chaøng lieàn hít maïnh moät hôi chaân khí roài la leân: -Caùc ngöôi... moùc luoân caû maét ta ñaây nöõa! Chuùng ta laø ngöôøi moät nhaø... theâm vaøo caøng toát... A Töû khoâng hieåu chaøng noùi gì, cuõng khoâng hoûi nöõa, leân tieáng giuïc Du Thaûn Chi: -Sao ngöôi chöa ñoäng thuû? Du Thaûn Chi "daï" moät tieáng, keùo Chung Linh laïi gaàn, giô ngoùn tay troû ra toan moùc maét Chung Linh. Boãng nghe thanh aâm moät ngöôøi ñaøn baø la leân: -Trôøi ôi! Caùc ngöôi laøm chi vaäy? Du Thaûn Chi ngaång ñaàu leân, laäp töùc saéc maët xaùm ngaét. Gaõ thaáy döôùi goác caây lieãu beân khe suoái coù hai chaøng trai vaø boán coâ gaùi ñöùng ñoù. Hai chaøng trai laø Tieâu Phong vaø Hö Truùc. Coøn boán coâ gaùi laø Töù kieám: Mai, Lan, Cuùc, Truùc. Tieâu Phong nhanh maét, vöøa nhìn ñaõ bieát ngay laø Ñoaøn Döï naèm döôùi ñaát. OÂng voäi nhaûy phoùc tôùi aüm Ñoaøn Döï leân, chau maøy noùi: -Veát thöông laïi vôõ, ra nhieàu maùu laém! OÂng quyø chaân traùi xuoáng, ñeå töïa ngöôøi chaøng leân ñuøi ñaëng nhìn veát thöông. Hö Truùc chaïy laïi gaàn nhìn veát thöông Ñoaøn Döï noùi: -Ñaïi ca baát taát phaûi hoang mang. Thuoác "Cöûu chuyeàn huøng xaø hoaøn" cuûa tieåu ñeä trò thöông raát linh nghieäm. Hö Truùc noùi xong, giô tay ra ñieåm vaøo veát thöông Ñoaøn Döï ñeå caàm maùu, roài laáy "Cöûu chuyeàn huøng xaø hoaøn" cho chaøng uoáng. Ñoaøn Döï saéc maët lôït laït, thoaùng loä nuï cöôøi noùi: -Ñaïi ca! Nhò ca! Ñöøng ñeå chuùng moùc maét Chung coâ nöông! Tieâu Phong vaø Hö Truùc ñoàng thôøi nhìn veà Du Thaûn Chi. Du Thaûn Chi trong loøng sôï haõi ñang naém ñaàu Chung Linh voäi buoâng ra. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  9. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung A Töû nghe bieát roõ laø thanh aâm cuûa Tieâu Phong lieàn hoûi: -Tyû phu! Tyû nöông luùc laâm töû ñaõ daën tyû phu nhöõng gì? Tyû phu ñaùnh cheát Tyû nöông, roài nhöõng lôøi daën doø cuõng queân luoân caû hay sao? Tieâu Phong nghe A Töû nhaéc ñeán A Chaâu thì vöøa thöông taâm vöøa oaùn haän, oâng haéng gioïng moät tieáng chöù khoâng traû lôøi. A Töû laïi noùi: -Tyû phu chaúng chieáu coá gì ñeán ta. Ñinh laõo quaùi laøm ta ñui maét, tyû phu cuõng chaúng quan taâm. Tyû phu! Ai cuõng baûo tyû phu laø ñeä nhaát ñaïi anh huøng ngaøy nay, theá maø chaúng baûo veä ñöôïc cho ñöùa em beù nhoû. Chaúng leõ tyû phu khoâng coù baûn laõnh ñaùng keå chaêng? Höø! Roõ raøng Ñinh laõo quaùi khoâng ñòch noåi tyû phu thì baûn laõnh tyû phu khoâng phaûi taàm thöôøng. Coù ñieàu tyû phu chaúng muoán nhìn nhoõi gì ñeán ta hay baûo veä cho ta maø thoâi. Tieâu Phong noùi: -Ngöôi ñoät nhieân khoâng töø bieät boû ñi thì ta bieát laø ngöôi ñi ñaâu? Nhöng caëp maét ngöôi bò ñui muø maø traùch ta laø baûo veä khoâng chu toaøn thì loøng ta thöïc cuõng aùy naùy. oOo Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2