Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 127

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

61
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 127', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 127

  1. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM HAI MÖÔI BAÛY NHÌN CAÛNH CUÕ ÑAU LOØNG HAØO KIEÄT Ban ñaàu Tieâu Phong thaáy A Töû laøm ñieàu caøn rôõ, sai ngöôøi moùc maét Chung Linh thì trong loøng töùc giaän voâ cuøng, nhöng oâng thaáy caëp maét naøng voâ thaàn, laïi nhôù ngay tôùi lôøi daën cuûa A Chaâu luùc laâm töû maø khoâng bao giôø oâng queân ñöôïc. Thaûm kòch dó vaõng laïi hieän ra tröôùc maét. Hoâm aáy trôøi ñang möa to gioù lôùn, A Chaâu bò oâng ñaùnh laàm moät ñoøn trí maïng beân caàu ñaù xanh. Naøng noùi: Tieåu muoäi chæ coù moät ñöùa em cuøng cha khaùc meï sinh ra töø thuôû nhoû, hai chò em khoâng ñöôïc ôû vôùi nhau, khaån caàu Kieàu ca ca chieáu coá cho y. Tieåu muoäi vaãn lo laéng laø y ñi theo moät ñöôøng loái khaùc. Roài oâng baûo naøng: Ñöøng noùi moät ñieàu, ngay traêm ngaøn ñieàu, tieåu huynh cuõng öng chòu. Theá maø A Töû suoát ñôøi chaïy theo con ñöôøng khaùc laïi hoûng ñeán caû hai maét. OÂng laåm baåm: -Baát luaän y laøm neân toäi vaï gì maø mình khoâng baûo veä cho y ñöôïc chu ñaùo cuõng laø traùi vôùi lôøi höùa tröôùc. Tieâu Phong nghó tôùi ñaây, trong loøng chua xoùt, neùt maët oân hoaø trôû laïi. A Töû tuy khoâng nhìn thaáy maët Tieâu Phong, nhöng naøng ôû vôùi oâng laâu ngaøy neân ñaõ hieåu raát roõ tính tình oâng, chæ caàn nhaéc ñeán A Chaâu thì duø vieäc khoù ñeán ñaâu, oâng cuõng thuaän theo. Naøng caêm haän Chung Linh maéng mình laø ñöùa ñui muø, naøng ruûa thaàm: -Ta phaûi cho mi neám caùi muøi vò laøm keû ñui muø môùi ñöôïc. Naøng lieàn maët buoàn röôøi röôïi thôû daøi, nhìn Tieâu Phong noùi: -Tyû phu ôi! Maét tieåu muoäi ñui muø roài, chaúng nhìn thaáy chi heát. Thaø laø cheát ñi coøn hôn. Tieâu Phong an uûi naøng: -Ngöôi haõy theo gia gia quay veà nöôùc Ñaïi Lyù. ôû nôi vöông phuû cöïc kyø phoàn hoa phuù quyù traêm, ngaøn keû haàu ngöôøi haï thì duø ñui maét töôûng cuõng khoâng ñeán noãi khoù chòu cho laém. A Töû noùi: -Maãu thaân tieåu muoäi khoâng phaûi laø moät vò vöông phi chaân chính. Tieåu muoäi veà Ñaïi lyù, caøng xaûy ra bo nhieâu söï baát ngôø phieàn phöùc. Huoáng chi mình laïi ñui muø thì khoù loøng ñeà phoøng ñöôïc keû khaùc aâm möu aùm haïi. Tieâu Phong thaáy lôøi naøng noùi cuõng coù lyù, lieàn baûo: -Vaäy ngöôi theo ta veà Nam Kinh, ta phaùi ngöôøi phuïc thò ngöôi, thì chaúng coøn lo gì nöõa, hôn laø daán thaân vaøo nhöõng cuoäc phong ba treân choán giang hoà. A Töû noùi: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  2. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Laïi trôû veà vöông phuû cuûa tyû phu ö? Trôøi ôi! Tröôùc kia, tieåu muoäi chöa bò ñui maét maø coøn buoàn ñeán sinh beänh, baây giôø coøn veà ñoù laøm chi nöõa? Tyû phu laïi chaúng gioáng nhö Vöông bang chuùa. Vöông chöôûng moân kia nhaát thieát y ñeàu phaûi nghe tieåu muoäi, khoâng daùm traùi leänh, vaäy tieåu muoäi thaø raèng chòu troâi noåi treân choán giang hoà ñieân ñaûo, coøn coù ñöôïc moät chuùt sinh thuù. Tieâu Phong lieác maét nhìn Du Thaûn Chi nghó buïng: -Vuï naøy mình chaúng neân gaây vaøo nöõa. Xem chöøng A Töû thaân thieát vôùi anh chaøng Vöông bang chuùa Caùi Bang kia laém. Roài oâng chôït caûm thaáy coù ñieàu gì caøng theâm chaùn gheùt Du Thaûn Chi, quay nhìn ra phía khaùc hoûi: -Ngöôi ñaõ hoûi lai lòch vò Vöông huynh kia bao giôø chöa? A Töû ñaùp: -Dó nhieân laø tieåu muoäi ñaõ hoûi roài. Coù ñieàu noùi veà lai lòch moät caù nhaân naøo, chöa chaéc ñaõ tin vaøo ñoù caû ñöôïc. Ngay nhö tyû phu, tröôùc kia, laøm Bang chuùa Caùi Bang coù chòu noùi cho ngöôøi ngoaøi bieát mình laø ngöôøi Khaát Ñan khoâng? Tieâu Phong thaáy naøng noùi caâu naøo cuõng coù chaâm choïc mình thì raát laø khoù chòu. OÂng chæ ñaèng haéng moät tieáng roài khoâng noùi gì nöõa. OÂng khoâng quyeát ñònh ñöôïc laø coù neân boû maëc A Töû ñi theo Vöông Tinh Thieân nöõa hay thoâi. A Töû laïi noùi: -Tyû phu! Tyû phu khoâng ngoù ngaøng gì ñeán tieåu muoäi nöõa ö? Tieâu Phong chau maøy hoûi laïi: -Ngöôi muoán ta laøm gì cho ngöôi baây giôø? A Töû ñaùp: -Vieäc naøy deã laém! Tyû phu moùc caëp maét vò tieåu coâ nöông kia, laøm maét giaû cho tieåu muoäi. Ngöøng moät laùt naøng noùi tieáp: -Vöông Bang chuùa ñaõ thuaän theo tieåu muoäi laøm vieäc naøy. Neáu tyû phu khoâng ñeán phaù ñaùm thì ñaõ oån roài. Höø! Baây giôø tyû phu laøm cho cuõng ñöôïc. Tieåu muoäi bieát tyû phu ñoái vôùi tieåu muoäi raát toát. Tröôùc kia, tyû phu ñaùnh gaõy xöông söôøn tieåu muoäi roài lieàn aüm tieåu muoäi ñeán Quaûng Ñoâng ñeå ñieàu trò. Ngaøy aáy tieåu muoäi baûo gì tieåu phu cuõng nghe theo vaø cuõng laøm cho. Chuùng ta cuøng ôû trong leàu, tyû phu aüm tieåu muoäi suoát ngaøy ñeâm khoâng rôøi ra nöûa böôùc. Theá maø baây giôø tyû phu queân heát roài ö? Du Thaûn Chi nghe naøng noùi vaäy thì döôøng nhö gaõ noåi côn ghen, quaéc maét nhìn Tieâu Phong ñaày veû hung döõ, oaùn hôøn, töïa hoà nhö baûo oâng: -A Töû coâ nöông laø cuûa ta. Ngöôi ñöøng coù ñuïng vaøo. Tieâu Phong khoâng ñeå yù ñeán thaùi ñoä gaõ, thaûn nhieân ñaùp: -Ngaøy aáy, ngöôi bò troïng thöông, ta phaûi ñem chaân khí mình ñeå tieáp maïng soáng cho ngöôi. Ngöôi coù soáng thì môùi tìm thaày chöõa thuoác ñöôïc, neân ta phaûi thuaän theo Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  3. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung lôøi ngöôi. Vò coâ nöông ñaây laø baïn cuûa nghóa ñeä ta, khi naøo ta laïi ñi moùc maét coâ ñeå chöõa cho ngöôi? Huoáng chi treân ñôøi chöa coù thöù y thuaät naøy, chöõa laøm sao ñöôïc? Vaäy ngöôi boû yù nieäm ñoù ñi. Hö Truùc ñoät nhieân noùi xen vaøo: -Tieåu ñeä xem ra caëp maét Ñoaøn coâ nöông chaúng qua bò hö hoûng beà ngoaøi maø thoâi, neáu ñöôïc ñoâi maét ngöôøi soáng thay vaøo, thì coù khi coâ laïi troâng roõ cuõng chöa bieát chöøng. Ta neân bieát, phaùi Thieân Dieäp coù nhieàu tay y thuaät thoâng thaàn, tyû nhö Dieâm Vöông Ñòch Tieát Thaàn Y, sö ñieät Hö Truùc chaúng haïn. Hö Truùc tuy khoâng hieåu bieát nhieàu veà y thuaät, nhöng y töøng ñi theo Thieân Sôn Ñoàng Moã maáy thaùng, neân ñaõ ñöôïc nghe muï noùi veà caùch thay tay, noái chaân. A Töû reo leân moät tieáng vui möøng hoûi: -Hö Truùc tieân sinh! Tieân sinh noùi thaät hay laø löøa gaït ta? Hö Truùc ñaùp: -Ngöôøi xuaát gia khoâng noùi doái... Y chöa döùt lôøi, söïc nhôù ra hieän giôø mình khoâng coøn laø ngöôøi xuaát gia nöõa thì theïn ñoû maët leân, noùi tieáp: -Taïi haï khoâng löøa gaït coâ ñaâu, nhöng... A Töû hoûi ngay: -Nhöng laøm sao? Hö Truùc tieân sinh! Tieân sinh ñaõ cuøng tyû phu ta keát nghóa kim lan. Vaäy chuùng ta laø ngöôøi moät nhaø. Tieân sinh vöøa nghe lôøi tyû phu ta noùi ñoù. Ngöôi thöông xoùt ta laém. Tyû phu! Tyû phu! Baát luaän theá naøo tyû phu cuõng nhôø nghóa ñeä chöõa maét cho tieåu muoäi! Hö Truùc noùi: -Taïi haï töøng nghe sö baù baûo: "Neáu maét ai chöa bò hö hoûng hoaøn toaøn, thì coù theå laáy troøng ngöôøi soáng thay vaøo cho saùng ñöôïc." Nhöng taïi haï laïi khoâng bieát caùch ñoåi maét. A Töû noùi: -Theá thì nhaát ñònh sö baù tieân sinh bieát caùch chöõa. Xin tieân sinh naên næ laõo gia ñoù chöõa cho ta. Hö Truùc thôû daøi noùi: -Sö baù taïi haï baát haïnh ñaõ qua ñôøi roài. A Töû daäm chaân la leân: -Teù ra tieân sinh noùi vaäy laø coá yù laøm cho ta möøng huït. Hö Truùc laéc ñaàu lia lòa ñaùp: -Khoâng phaûi theá! Khoâng phaûi theá! Taïi cung Linh Thöùu nuùi Phieâu Dieãu coù raát nhieàu saùch thuoác. Taïi haï tin raèng, saùch daäy caùch thay maét cuõng caát trong cung naøy. Nhöng... nhöng... A Töû vöøa möøng vöøa baên khoaên hoûi: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  4. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Tieân sinh laø baäc ñaïi tröôïng phu thì aên noùi phaûi cho nhaát möïc, sao coøn aáp uùng hoaøi? Laøm gì maø phaûi nhöng theá noï vôùi nhöng theá kia maõi? Hö Truùc ñaùp: -Nhöng ngöôøi ta ai cuõng chæ coù ñoâi maét, coøn ai chòu ñoåi cho coâ nöõa? A Töû cöôøi hì hì ñaùp: -Ta töôûng ñieàu gì khoù khaên kia chöù? Caëp troøng maét cuûa ngöôøi soáng thì deã quaù. Coâng töû cöù moùc caëp troøng cuûa vò tieåu coâ nöông kia laø ñöôïc. Chung Linh theùt leân: -Khoâng ñöôïc! Khoâng ñöôïc! Caùc ngöôi khoâng theå moùc maét ta ñöôïc. Hö Truùc noùi: -Phaûi roài! Suy buïng ta ra buïng ngöôøi. Coâ nöông khoâng muoán ñui maét thì Chung coâ nöông cuõng khoâng muoán maát troøng maét. Ñöùc Khoång töû ñaõ noùi: "Mình maø khoâng muoán ñieàu chi thì ñöøng baét ngöôøi khaùc phaûi chòu." Huoáng chi Chung coâ nöông laïi laø baïn thaân cuûa tam ñeä. Y noùi ñeán hai chöõ baïn thaân thì trong loøng thoát nhieân rung ñoäng, la thaàm: -Trôøi ôi! Hoûng roài! Ngaøy noï ôû cung Linh Thöùu, mình cuøng tam ñeä uoáng röôïu thoå loä taâm tình. Teù ra yù trung nhaân cuûa y laïi laø Moäng Coâ cuûa mình. Baây giôø xem chöøng Chung coâ nöông naøy laïi raát thaân thieát vôùi tam ñeä. Chaû theá maø A Töû ñoøi moùc maét naøng, y laïi baûo moùc maét y chöù ñöøng laøm haïi Chung coâ nöông. Trong nguõ quan con ngöôøi thì maét laø troïng yeáu hôn caû. Tam ñeä ñaõ vì Chung coâ nöông maø chòu hy sinh ñoâi maét thì ñuû bieát moái tình cuûa y ñoái vôùi naøng thaém thieát ñeán chöøng naøo? Chaû leõ Chung coâ nöông laïi laø Moäng Coâ ñaõ ñuïng ñaàu vôùi mình ba ñeâm trong thôøi kyø ôû nhaø haàm nöôùc ñaù? Hö Truùc nghó tôùi ñaây vöøa kinh haõi vöøa möøng thaàm. Ngöôøi y run leân, quay laïi ngoù troäm Chung Linh, thaáy naøng tuy maët ñaày taøn tro buïi lem luoác, nhöng cuõng khoâng che daáu ñöôïc veû xinh ñeïp. Hö Truùc cuøng Moäng Coâ tuy gaëp nhau trong nhöõng quaõng thôøi gian khaù laâu, nhöng ôû trong haàm nöôùc ñaù, ngaøy cuõng toái nhö ñeâm, neân dieän maïo Moäng Coâ theá naøo, y chaúng bieát moät tyù gì. Tröø phi y ñaõ ñöa tay ra sôø vaøo maët aû môùi caûm giaùc ñöôïc chuùt. Nhöng baây giôø, giöõa luùc thanh thieân baïch nhaät, bao nhieâu caëp maét doøm vaøo, khi naøo y daùm ñöa tay ra sôø maët Chung Linh? Hö Truùc ôû vaøo tình traïng baøng hoaøng khoâng coù chuû ñònh. Y laéng tai nghe thanh aâm thì Chung Linh vaø Moäng Coâ coù choã khaùc nhau. Nhöng y laïi nghó raèng thanh aâm noùi trong nhaø haàm nöôùc ñaù, huoáng chi, khi ñoù Moäng Coâ laïi noùi nhoû baèng moät gioïng cöïc kyø oân nhu, meàm moûng, maø baây giôø Chung Linh vì khuûng khieáp theùt leân thì dó nhieân laø thanh aâm khoâng gioáng tröôùc ñöôïc. Veà ñieåm naøy chaúng coù chi laø laï. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  5. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Hö Truùc chuù yù nhìn Chung Linh. Loøng y töôûng chöøng nhö mình ñöa tay ra nheï nhaøng vuoát maù naøng. Chaúng hieåu coù phaûi Moäng Coâ hay khoâng, xong moái tình aân aùi khieán cho loøng raïo röïc. Veû maët y cuõng töï nhieân bieán thaønh oân nhu, khaû aùi. Chung Linh nhìn veû maët Hö Truùc khoâng khoûi laáy laøm kyø. Naøng nghó raèng con ngöôøi ñaàu troïc naøy (nguyeân Hö Truùc ñaõ hoaøn tuïc nhöng toùc chöa moïc daøi) veû maët oân hoaø dòu chaéc khoâng ñeán noãi moùc maét mình. Naøng nghó vaäy neân cuõng taïm khoan taâm. A Töû laïi noùi: -Hö Truùc tieân sinh! Ta laø em ruoät tam ñeä cuûa tieân sinh coøn Chung coâ nöông ñaây baát quaù laø baïn y. Vaäy em gaùi vôùi baïn höõu ñaèng naøo thaân hôn? Chaéc laø tieân sinh ñaõ bieát roài. Ñoaøn Döï sau khi uoáng "Cöûu chuyeàn huøng xaø hoaøn" cuûa cung Linh Thöùu ñöôïc moät luùc, thì veát thöông khoâng ræ maùu ra nöõa. Thaàn trí chaøng daàn daàn hoài tænh nhöng chuyeän ñoåi maét gì ñoù chaøng chæ nghe lôø môø. Maõi maáy caâu sau cuøng cuûa A Töû chaøng hieåu roõ. Chaøng khoâng nhòn ñöôïc haéng gioïng roài hoûi: -Teù ra ngöôøi ñaõ bieát tröôùc cuøng ta laø choã thaân tình coát huyeát. Theá maø sao ngöôi coøn keâu ngöôøi toan haïi tính maïng ta? A Töû cöôøi ñaùp: -Tieåu ca ca! Ca ca naáp vaøo trong buoàng chöùa cuûi, tieåu muoäi coù bieát ñaâu? Veà sau nghe thanh aâm môùi nhaän ra. Caëp maét cuûa tieåu muoäi ñui muø roài chaúng nhìn thaáy chi. Neáu ca ca khoâng leân tieáng thì laøm sao tieåu muoäi bieát ñöôïc? Ñoaøn Döï nghe naøng noùi ñuùng lyù, lieàn baûo: -Neáu nhò ca bieát caùch chöõa maét thì y seõ tìm caùch chöõa cho ngöôi. Coøn baûo moùc maét Chung coâ nöông thì khoâng ñöôïc ñaâu! A Töû hoûi: -Vöøa roài ôû beân kia nuùi Thieáu Thaát, tieåu muoäi ñaõ nghe ca ca lieàu maïng ñeå laáy loøng Vöông coâ nöông, theá maø sao môùi trong nhaùy maét, ñaõ laïi thaân thieát vôùi Chung coâ nöông ñeán theá? Ñoaøn Döï nghe A Töû noùi, theïn ñoû maët, gaït ñi: -Ngöôi noùi nhaêng gì theá? A Töû ñaùp: -Giaû tyû Chung coâ nöông ñaây laø chò daâu tieåu muoäi thì dó nhieân khoâng theå ñuïng ñeán ñaõ ñaønh. Nhöng naøng khoâng phaûi laø chò daâu taïi sao laïi khoâng ñuïng ñeán maét naøng ñöôïc? Tieåu muoäi xin hoûi ca ca: Chung coâ nöông coù phaûi laø chò daâu tieåu muoäi khoâng? Hö Truùc lieác maét ngoù Ñoaøn Döï, troáng ngöïc ñaùnh thình thình. Y chöa bieát roõ Chung Linh coù phaûi laø Moäng Coâ khoâng? Khoâng phaûi thì chaúng noùi laøm chi, nhöng Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  6. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung neáu ñuùng laø tình nhaân trong moäng cuûa mình maø ñeå Ñoaøn Döï laáy laøm vôï thì coøn ra theá naøo? Y ñôïi caâu traû lôøi cuûa Ñoaøn Döï môùi trong nhaùy maét maø y töôûng chöøng nhö laâu ñeán haøng giôø. Chung Linh cuõng noùng loøng chôø ñôïi caâu traû lôøi cuûa Ñoaøn Döï. Naøn g nghó thaàm: -Teù ra coâ beù ñui muø naøy laø em gaùi Ñoaøn lang. Chính naøng cuõng baûo chaøng coá laøm cho vöøa loøng Vöông coâ nöông thì ra ñuùng laø chaøng khao khaùt Vöông coâ nöông laém. Theá maø vöøa roài chaøng coøn baûo mình laø sö nöông cuûa Nhaïc laõo Tam. Sao chaøng chòu ñem caëp maét cuûa chaøng ñeå thay vaøo, cho gaõ kia khoûi moùc maét ta? Boãng nghe Ñoaøn Döï ñaùp: -Duø sao ta cuõng khoâng ñeå ngöôi laøm haïi Chung coâ nöông. Ngöôi coøn nhoû tuoåi theá maø ñaõ laøm bao ñieàu caøn rôõ hung taøn. Caû Laêng Thieân Lyù ôû nöôùc Ñaïi Lyù chuùng ta, cuõng chính ngöôi laøm cho y phaûi töùc maø cheát. Neáu ngöôi coøn coù loøng daï ñen toái thì nhò ca ta khoâng chöõa maét cho ngöôi ñaâu. A Töû bóu moâi noùi: -Ca ca leân maët huynh tröôûng giaùo huaán ngöôøi ta roài ñoù! Tieâu Phong thaáy tinh thaàn Ñoaøn Döï haõy coøn moûi meät, nhöng ñaõ noùi lieàn ñöôïc maáy caâu, toû ra trung khí vöôn leân khaù nhieàu, oâng bieát raèng "Cöûu chuyeàn huøng xaø hoaøn" cuûa cung Linh Thöùu thieät laø thaùnh döôïc, vaø tính maïng chaøng khoâng coù gì ñaùng lo ngaïi nöõa. OÂng lieàn noùi: -Tam ñeä! Chuùng ta haõy vaøo trong nhaø nghæ moät luùc roài haõy tính. Ñoaøn Döï ñaùp: -Phaûi ñaáy! Roài chaøng ñöùng daäy. Chung Linh voäi la leân: -Trôøi ôi! Coâng töû khoâng neân cöû ñoäng, cho veát thöông laïi vôõ ra. Gioïng noùi cöïc kyø quan thieát. Tieâu Phong caû möøng noùi: -Nhò ñeä! Thuoác trò thöông cuûa nhò ñeä thaät laø thaàn dieïu voâ cuøng! Hö Truùc aàm öø maáy tieáng trong taâm y coøn ñang baâng khuaâng veà maáy caâu noùi cuûa Chung Linh toû veû raát quan hoaøi ñeán Ñoaøn Döï. Y chöa bieát naøng coù phaûi laø Moäng Coâ hay khoâng maø trong loøng ñaõ cay ñaéng hoaûng hoát, töôûng chöøng nhö rôùt moät baûo vaät cöïc kyø quyù giaù. Moïi ngöôøi tieán vaøo trong nhaø. Ñoaøn Döï leân giöôøng ngoài. Boïn Tieâu Phong ngoài xuoáng tröôùc giöôøng. Boán chò em Mai, Lan, Cuùc, Truùc, keû pha traø, ngöôøi thoåi côm, ñeâm leân cho Tieâu Phong, Ñoaøn Döï, Chung Linh vaø Hö Truùc, chöù khoâng ngoù gì ñeán Du Thaûn Chi cuøng A Töû. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  7. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung A Töû trong loøng caêm haän voâ cuøng. Giaû tyû tröôùc kia gaëp tröôøng hôïp naøy, thì naøng chaúng aùm haïi boán coâ haàu cung Linh Thöùu cuõng ruõ aùo boû ñi ngay. Nhöng luùc naøy, naøng nghó tôùi caëp maét cho saùng laïi laø cöïc kyø quan heä, caàn phaûi caàu khaån ñeán Hö Truùc, neân ñaønh deïp löûa giaän xuoáng khoâng noùi gì. Tieâu Phong voán laø ngöôøi haøo saûng, khi naøo oâng coøn ñeå yù ñeán A Töû coù töùc giaän hay khoâng? Tieän tay oâng keùo caùi ngaên baøn ôû beân caïnh ñeå xem trong coù vaät gì. Baát giaùc oâng loä veû söûng soát. Du Thaûn Chi cuøng Hö Truùc thaáy oâng veû maët khaùc laï ñeàu ñeå yù nhìn vaøo ngaên keùo thì beân trong thaáy toaøn ñoà chôi cuûa treû nít nhö con coïp ñeõo baèng caây, con choù naën baèng ñaát, hay caùi loàng ñöïng deá. Ngoaøi ra coøn maáy con dao nhoû. Ñoù laø nhöõng vaät thöôøng thaáy ôû nhaø noâng, chaúng coù chi kyø dò. Tieâu Phong caàm con hoå leân thoän maët ra maø coi. A Töû khoâng bieát oâng laøm gì. Naøng voán tính öa ñöôïc ngöôøi ta chieàu chuoäng vaø muoán ngöôøi ta ñeå yù nghe lôøi mình noùi. Nhöng Tieâu Phong vaø Hö Truùc coù loøng chaùn gheùt Du Thaûn Chi neân hôø höõng caû vôùi naøng, khoâng noùi gì ñeán. Naøng töùc quaù, vung tay leân ñaäp moät caùi truùng vaøo chieác xe baèng hoa boân g gaïo. Naøng ñöa tay veà sau löng, ruùt kieám ra cheùm chieác xe naøy ñöùt laøm ñoâi. Tieâu Phong ñoät nhieân bieán saéc quaùt leân: -Ngöôi... ngöôi laøm gì theá? A Töû ñaùp: -Caùi xe naøy laøm ñau tay tieåu muoäi, neân cheùm noù vôõ ra thì ñaõ sao? Tieâu Phong töùc giaän theùt leân: -Ngöôi cuùt ñi! Sao ngöôi ñöôïc phaù huyû ñoà vaät trong nhaø naøy? A Töû saüng gioïng: -Ñi thì ñi chöù caàn gì? Roài naøng huøng huïc böôùc ñi. Khoâng ngôø ñang luùc noùng giaän naøng ñi leï quaù, va ñaàu vaøo cöûa ñaùnh "binh" moät tieáng. Naøng vaãn khoâng noùi gì, sôø soaïng tìm ñöôøng roài vaãn haáp taáp chaïy ñi. Tieâu Phong thaáy theá khoâng khoûi ñau loøng. OÂng chaïy laïi naém laáy vai naøng oân toàn hoûi: -A Töû! Ngöôi coù ñau khoâng? A Töû quay laïi, nhaûy xoå vaøo loøng oâng roài khoùc roáng leân. Tieâu Phong kheõ voã löng naøng noùi nhoû: -A Töû! Ta ñoái vôùi ngöôi taøn baïo nhö theá laø khoâng phaûi. A Töû vöøa khoùc vöøa noùi: -Tyû phu bieán tính roài! Tyû phu bieán tính roài! Tyû phu ñoái vôùi tieåu muoäi khoâng ñöôïc nhö tröôùc nöõa. Tieâu Phong noùi: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  8. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Ngöôi haõy ngoài xuoáng ñaây uoáng traø ñaõ. Roài oâng caàm cheùn traø ñeå vaøo beân mieäng A Töû. Tay traùi oâng oâm laáy löng naøng. Ta neân nhôù raèng, ngaøy tröôùc A Töû bò Tieâu Phong ñaùn h gaõy xöông söôøn, oâng saên soùc naøng hôn moät naêm trôøi. Naøo boùn côm nöôùc, naøo thay quaàn aùo, chaûi ñaàu reõ toùc. Baát cöù vieäc gì cuõng laøm cho naøng. Moät laø oâng nhôù tôùi lôøi daën cuûa A Chaâu, hai laø nhaän mình quaù naëng tay laøm naøn g bò thöông, neân oâng taän taâm phuïc thò, coi naøng nhö coâ em uùt, tuyeät khoâng nghó ñeán tình trai gaùi. Ngaøy aáy A Töû bò gaõy xöông söôøn khoâng theå ngoài ñöôïc. Khi oâng ñoå thuoác cho naøng, bao giôø cuõng phaûi moät tay giöõ ngöôøi naøng roài thaønh thoùi quen. Baây giôø oâng cho naøng uoáng traø cuõng giöõ nhö vaäy. A Töû ôû trong tay Tieâu Phong uoáng traø trong loøng vui söôùng mæm cöôøi hoûi: -Tyû phu! Baây giôø tyû phu coøn ñuoåi tieåu muoäi nöõa khoâng? Tieâu Phong buoâng naøng ra, quay laïi ñaët cheùn traø leân baøn. Luùc naøy trôøi ñaõ gaàn toái, ñoät nhieân maét oâng chaïm phaûi hai tia nhôõn quang hung döõ ñaày veû oaùn hôøn chieáu thaúng vaøo maët oâng. Tieâu Phong cuõng hôi ruøng mình nhìn ra thì laø Du Thaûn Chi ñang ngoài döôùi ñaát goùc nhaø. Gaõ nghieán raêng ken keùt, muõi thôû phaäp phoàng, döôøng nhö muoán nhaûy xoå laïi caén oâng. Tieâu Phong töï hoûi: -Khoâng hieåu gaõ naøy lai lòch ra sao? Maø ôû ñaâu gaõ cuõng coù thaùi ñoä coå quaùi? Boãng nghe A Töû laïi hoûi: -Tyû phu! Tieåu muoäi phaù vôõ caùi xe laøm gì maø tyû phu caùu giaän theá? Tieâu Phong thôû daøi ñaùp: -Ñaây laø nhaø nghóa phuï, nghóa maãu ta. Ngöôi ñaäp tan caùi xe cuûa nghóa maãu ta, khieán cho ta phaûi ñau loøng. Moïi ngöôøi giaät mình kinh haõi. Ñoaøn Döï hoûi: -Coù phaûi ñaïi ca ñaõ cöùu tieåu ñeä ñem veà ñaây khoâng? Tieâu Phong gaät ñaàu ñaùp: -Phaûi roài! OÂng caàm con coïp baèng caây ñaët leân baøn tay to töôùng. oOo Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2