Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 128

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

69
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 128', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 128

  1. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM HAI MÖÔI TAÙM DÔØI PHAÄT ÑÒA ÑAU LOØNG HÖ TRUÙC Luùc naøy trôøi ñaõ toái mòt. Cuùc kieám thaép ngoïn ñeøn daàu leân aùnh ñeøn löûa vaøng kheø in boùng Tieâu Phong lôùn nhö oâng Hoä phaùp vaøo böùc töôøng ñaát. Tay oâng boùp kheõ moät caùi, con coïp nhoû baèng caây naùt ra nhö caùm. OÂng töø töø môû baøn tay ra, maët loä veû thöông tieác. Maét oâng dòu hieàn noùi: -Nghóa phuï nghóa maãu cho ta con coïp naøy khi ta môùi leân naêm. Khi ñoù, ta keâu nghóa phuï baèng gia gia... beân ngoïn ñeøn daàu naøy, gia gia ngoài ñeõo con coïp. Maù maù ngoài trong chieác xe naøy. Ta ngoài döôùi chaân gia gia, nhìn thaáy con coïp ñaõ coù tai coù muõi, ta thích quaù... Boïn Ñoaøn Döï vaø Hö Truùc ñeàu bieát Tieâu Phong gaëp côn baát haïnh roài ñöôïc vôï choàng Kieàu Tam Hoeø nuoâi naáng cho oâng khoân lôùn. Nhöng cha ruoät oâng laø Tieâu Vieãn Sôn laïi gieát cheát vôï choàng Kieàu Tam Hoeø. Luùc naøy, oâng nhôù tôùi nguoàn aân aùi cuûa cha meï nuoâi ñoái vôùi oâng maø oâng khoân xieát ngaäm nguøi thöông caûm! Nguyeân luùc vò Thaàn taêng voâ danh kia ñang thuyeát phaùp cho moïi ngöôøi nghe thì Cöu Ma Trí ñoät nhieân haï ñoäc thuû ñaû thöông Ñoaøn Döï. Voâ danh laõo taêng lieàn phaát tay aùo baøo ñaåy Cöu Ma Trí ra xa maáy tröôïng. Cöu Ma Trí khoâng daùm chaàn chôø nöõa, baêng mình chaïy xuoáng nuùi doâng tuoát. Tieâu Phong thaáy Ñoaøn Döï bò troïng thöông, voäi vaøng laïi cöùu caáp. Huyeàn Sinh ñaïi sö chuøa Thieáu Laâm ñaõ ñöa linh döôïc trò thöông, nhöng Ñoaøn Döï bò chieâu "Hoaû dieäm ñao" cuûa Cöu Ma Trí cöïc kyø lôïi haïi. Giaû tyû, noäi löïc chaøng khoâng ñöôïc thaâm haäu, aùnh kình töï nhieân phaùt sinh ñeà khaùng thì theá naøo ñao naøy ñaõ laøm chaøng cheát uoång maïng ngay ñöông tröôøng. Luùc aáy, Tieâu Phong laïi trò thöông caàm maùu, vaän khí ñeå tieáp tuïc cho chaøng thì beân naøy Tieâu Vieãn Sôn cuøng Moä Dung Baùc ñaõ suïp laïy Thaàn taêng xin laøm ñoà ñeä vaø chính thöùc quy y cöûa Phaät. Tieâu Phong thaáy giöõa nôi hoang daõ, luoàng gioù nuùi thoåi leân maõnh ^^^ Thieáu 1/2 trang^^^ -Phuï thaân mình ñaõ cao nieân, baây giôø khoâng ñöôïc töông kieán thì ngaøy sau e raèng cuõng khoù loøng gaëp kyø truøng hoäi. OÂng laïi nghó ñeán mình ñang laøm Nam Vieän ñaïi vöông nöôùc Ñaïi Lieâu, nhaän troïng traán giöõ bieân cöông. OÂng ñònh buïng: Neáu nhaø Ñaïi Toáng daãn quaân xaâm laán Ñaïi Lieâu thì mình ñieàu binh khieån töôùng, ngaên caûn Nam quaân khoâng cho Baéc tieán. Coøn hoaøng thöôïng Ñaïi Lieâu coù phaùt binh ñaùnh Toáng, mình cuõng cöïc löïc can ngaên. Tieâu Phong coøn ñang ngaãm nghó, boãng nghe coù tieáng chaân ngöôøi vang leân. Baûy taùm vò laõo taêng töø trong chuøa ñi ra. Chính laø boïn Thaàn Quang thöôïng nhaân, Trieát Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  2. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung La Tinh maáy vò cao taêng beân ngoaøi trôû veà baûn töï. Boïn Huyeàn Tòch, Huyeàn Sinh theo ra tieãn chaân. Ba La Tinh ñöùng ôû phía sau Huyeàn Tòch. Ai naáy ñeàu chaép tay tieãn khaùch. Trieát La Tinh noùi: -Sö ñeä! Böõa nay ta töø bieät trôû veà Thieân Truùc. Töø ñaây, quan san muoân daëm, bieát ngaøy naøo cho ñöôïc truøng phuøng? Sö ñeä quyeát yù khoâng trôû veà coá höông nöõa, ñònh boû mình ôû Trung Nguyeân hay sao? Ba La Tinh cöôøi ñaùp: -Sao sö huynh coøn chöa giaùc ngoä? Thieân Truùc cuõng laø Trung Thoå maø Trung Thoå cuõng laø Thieân Truùc. Tröôùc kia Ñaït Ma toå sö cuõng ñaõ ñoâng lai ñaáy thoâi! Trieát La Tinh trong loøng rung ñoäng noùi: -Moät lôøi cuûa sö ñeä chæ ñieåm laøm cho ta tænh ngoä. Ngöôi khoâng phaûi laø sö ñeä ta nöõa maø laø sö phuï ta. Ba La Tinh töôi cöôøi noùi: -Vaøo cöûa thieàn, chaúng phaân bieät keû tröôùc ngöôøi sau, cuøng laø giaùc ngoä sôùm hay muoän. Sôùm cuõng hay maø muoän cuõng hay, heã giaùc ngoä laø ñöôïc. Hai ngöôøi troâng nhau töôi cöôøi, maáy chuïc naêm trôøi laø sö huynh sö ñeä, ñeán baây giôø môùi chaân chính khoâng traùi taâm tö cuûa mình. Tieâu Phong aån mình moät beân chôø cho boïn Thaàn Quang, Ñaïo Thanh, Trieát La Tinh xuoáng nuùi roài, oâng môùi töø töø theo sau. OÂng vöøa ñi ñöôïc maáy böôùc thì trong chuøa laïi coù ngöôøi nöõa ñi ra. Chính laø Hö Truùc. Hö Truùc thaáy Tieâu Phong thì caû möøng, böôùc ñeán gaàn hoûi: -Ñaïi ca! Tieåu ñeä ñang ñi tìm ñaïi ca ñaây. Tieåu ñeä nghe noùi tam ñeä bò troïng thöông maø khoâng hieåu thöông theá ra sao? Tieâu Phong ñaùp: -Hay laém! Khoâng sao ñaâu! Hai ngöôøi soùng vai maø ñi chöøng ñöôïc hôn möôøi tröôïng thì boán coâ Mai, Lan, Truùc, Cuùc cuõng ôû trong röøng chaïy ra, ñi theo sau Hö Truùc. Hö Truùc hoûi ñeán quaàn nöõ cung Linh Thöùu vaø quaàn haøo ba möôi saùu ñoäng baûy möôi hai ñaûo, thì ñeàu ñaõ xuoáng nuùi ñi caû roài. Boïn voõ só Khaát Ñan möôøi taùm teân cuõng ñi vôùi moïi ngöôøi, chaéc quaàn haøo Trung Nguyeân khoâng daùm ñoäng ñeán. Tieâu Phong ngoû lôøi caûm taï, nghó buïng: -Vò nghóa ñeä naøy nhôø tam ñeä thay mình keát nghóa kim lan, khoâng ngôø raát ñöôïc vieäc cho mình trong côn hoaïn naïn. Hö Truùc coøn noùi ñaõ ñem Ñinh Xuaân Thu giao cho vieän giôùi luaät chuøa Thieáu Laâm quaûn coá. Cöù moãi naêm, nhaèm vaøo hai ngaøy tieát Ñoan Ngoï vaø tieát Truøng Döông thì nhaø sö chuøa Thieáu Laâm seõ cho haén uoáng thuoác cuûa cung Linh Thöùu ñeå haén khoûi Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  3. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung khoå sôû vì "Sinh töû phuø" phaùt taùc. Sinh maïng haén nhö vaäy laø ôû trong tay ngöôøi, chaéc haén khoâng daùm laøm ñieàu caøn rôõ nöõa. Tieâu Phong voã tay caû cöôøi noùi: -Nhò ñeä! Nhò ñeä ñaõ tröø cho voõ laâm ñöôïc moät moái haïi lôùn. Ñinh Xuaân Thu döôùi söï reøn luyeän cuûa Phaät phaùp coù leõ roài ñaây seõ tröø khöû ñöôïc teä khí cuõng chöa bieát chöøng. Hö Truùc raàu raàu neùt maët noùi: -Tieåu ñeä xuaát gia taïi chuøa Thieáu Laâm bò sö toå, sö phuï ñuoåi ra khoûi sôn moân, coøn laõo Ñinh Xuaân Thu kia laøm bao vieäc baïo thieân ngöôïc ñòa, toäi aùc ngaäp ñaàu, laïi ñöôïc ôû chuøa Thieáu Laâm thanh tu, nhö vaäy thaät laø baát coâng. Tieâu Phong tuûm tæm cöôøi noùi: -Nhò ñeä! Nhò ñeä ao öôùc ñöôïc nhö Ñinh laõo quaùi, thì Ñinh laõo quaùi laïi caøng ngöôõng moä nhò ñeä chöù sao? Nhò ñeä laøm chuû nhaân cung Linh Thöùu caàm ñaàu ba möôi saùu ñoäng chuùa, baûy möôi hai ñaûo chuùa, oai danh löøng thieân haï coøn gì toát ñeïp cho baèng. Hö Truùc laéc ñaàu noùi: ^^^ Maát 1 trang (65) Khaùnh laø keû ñoái ñaàu lôïi haïi vôùi nhaø tieåu ñeä. Tieåu ñeä sôï laõo gia tìm ñeán gia phuï ñeå sinh söï. Tieâu Phong noùi: -Vieäc ñoù quaû ñaùng lo thieät. Ñeå tieåu huynh ñi tìm laõo baù ñaëng tieáp öùng. A Töû noùi: -Sao tyû phu cöù keâu ngöôøi baèng laõo baù, tieåu baù, maø khoâng goïi laø Ngoaïi phuï ñaïi nhaân? Tieâu Phong thôû daøi ñaùp: -Ñoù laø moät ñieàu maø ta aân haän suoát ñôøi, chaúng bieát noùi theá naøo cho phaûi? Tieâu Phong noùi xong ñöùng daäy ñi ra khoûi phoøng. Giöõa luùc aáy, Mai kieám böng chaùo leân cho Ñoaøn Döï aên thì nghe moïi ngöôøi baøn baïc, lieàn noùi: -Tieâu ñaïi hieäp! Ñaïi hieäp baát taát phaûi tìm kieám. Tyø nöõ xin chuû nhaân ra leänh cho boïn thuoäc haï cung Linh Thöùu tìm kieám khaép nôi. Neáu Ñoaøn Dieân Khaùnh coù yù haønh hung laõo gia thì laäp töùc ñoát caây boâng laøm hieäu, boïn noâ tyø ñi tieáp vieän. Nhö vaäy coù ñöôïc khoâng? Tieâu Phong caû möøng ñaùp: -Theá thì hay laém! Boïn thuoäc haï cung Linh Thöùu coù ñeán dö ngaøn ngöôøi, chia ñi caùc ngaû theo doõi thì mau choùng hôn maáy ngöôøi chuùng ta ñaây nhieàu. Mai kieám lieàn ñi phaùt hieäu leänh. Nguyeân boïn thuoäc haï cung Linh Thöùu ñaõ coù caùch lieân laïc raát mau choùng. Töø luùc Hö Truùc vaøo nghæ trong nhaø Kieàu Tam Hoeø, quaàn nöõ boä Huyeàn Thieân ñaõ ñöôïc tin Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  4. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung ngay. Boä naøy döôùi quyeàn ñieàu ñoäng cuûa Phuø Maãn Nghi ñaõ tôùi nôi vaø taûn maùt trong caùc khu phuï caän ñeå baûo veä cho y. Ñoaøn Döï yeân taâm roài laïi nhôù tôùi Vöông Ngoïc Yeán. Chaøng laåm baåm: -Chuyeán naøy Vöông coâ nöông giaän ta ñeán cöïc ñieåm, e raèng sau naøy coù gaëp naøng, naøng cuõng khoâng ngoù ngaøng gì ñeán ta nöõa. Roài chaøng thôû daøi thöôøn thöôït. Chung Linh raát ñoãi quan hoaøi, hoûi ngay: -Veát thöông coâng töû ñau laém ö? Ñoaøn Döï ñaùp: -Khoâng ñau maáy ñaâu! A Töû noùi xen vaøo: -Chung coâ nöông! Xem chöøng coâ nöông quan taâm ñeán ca ca ta laém, nhöng coâ chöa hieåu ñöôïc taâm söï y. Ta xem chöøng y ñang coù moái töông tö vaø loøng daï hoang mang voâ cuøng! Chung Linh noùi: -Ta coù noùi vôùi ngöôi ñaâu maø ngöôi choõ mieäng vaøo? A Töû cöôøi noùi: -Ta choõ mieäng vaøo cuõng chaû sao. Ta chæ sôï coøn coù coâ xinh ñeïp vaø oân nhu gaáp möôøi ngöôi chen vaøo thì ca ca ta seõ boû rôi ngay ngöôi ñoù. Taïi sao ca ca ta laïi thôû daøi ngöôi coù bieát khoâng? Ngöôøi ta thôû daøi khi naøo trong loøng chöa thoaû maõn. Tyû nhö ngöôi haàu haï ca ca ta, trong loøng ngöôi töï maõn töï tuùc neân ngöôi khoâng thôû daøi. Coøn ca ca ta thôû ngaén, thôû daøi laø vì y nghó tôùi coâ khaùc ñoù. A Töû khoâng coù caùch naøo moùc ñöôïc maét Chung Linh, naøng vaãn aám öùc trong loøng. Baây giôø naøng lieàn tìm cô hoäi chaâm choïc khieán ñoái phöông phaûi ñau loøng cho boõ gheùt. Nguyeân Chung Linh raát caêm haän A Töû nhöng nghe naøng noùi maáy caâu naøy nghe raát coù lyù thì loøng töùc giaän ñoåi ngay ra loøng saàu muoän. Coâ coøn nhoû tuoåi, voán tính hoaït baùt. Tuy coâ coù chung tình vôùi Ñoaøn Döï, nhöng chöa phaûi laø moái tình quyeán luyeán, cheùp xöông ghi daï. Coù ñieàu coâ thaáy mình quaán quít beân chaøng thì trong loøng ñöôïc an uûi raát nhieàu, vui möøng khoân taû. Ñoaøn Döï maø ñem loøng nghó tôùi ngöôøi khaùc, khoâng heát loøng vì coâ thì dó nhieân coâ raát laáy laøm khoù chòu, nhöng cuõng chaúng bieát laøm theá naøo. Ñoaøn Döï voäi noùi: -Chung coâ nöông! Coâ nöông ñöøng nghe lôøi laùo khoeùt cuûa ñöùa ñui muø. A Töû töø sau khi bò ñui maét, naøng caêm haän nhaát laø keû naøo noùi tôùi hai chöõ ñui muø. Giaû tyû Ñoaøn Döï chæ baûo laø naøng noùi nhaêng, noùi caøn thì cuõng cöôøi xoaø. Nhöng chaøng laïi noùi ñeán hai chöõ ñui muø, neân A Töû giaän laém, xaüng gioïng hoûi: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  5. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Ca ca! Tieåu muoäi xin hoûi thaät ca ca yeâu Vöông coâ nöông hay laø yeâu Chung coâ nöông hôn? Vöông coâ nöông ñaõ öôùc heïn vôùi tieåu muoäi laø ngaøy mai seõ cuøng nhau hoäi kieán . Ca noùi caâu gì, tieåu muoäi seõ maùch naøng. Ñoaøn Döï nghe noùi vaäy lieàn ngoài daäy hoûi: -Vöông coâ nöông öôùc heïn ngaøy mai gaëp ngöôi ö? Gaëp ôû ñaâu? Coù vieäc gì thöông nghò? Chung Linh thaáy Ñoaøn Döï hoát hoaûng nhö vaäy thì khoâng caàn noùi cuõng bieát ngay laø chaøng thöông nhôù keû tình ñòch kia hôn mình nhieàu. Coâ laø ngöôøi tính tình mau leï. Luùc ñaàu coâ vöøa nghe thaáy raát laáy laøm khoù chòu, nhöng sau cuõng nhaït daàn. Giaû tyû Vöông Ngoïc Yeán ôû vaøo ñòa vò Chung Linh, bieát tin yù trung nhaân cuûa mình ñem chia xeû moái tình vôùi ngöôøi khaùc thì duø ngoaøi maët coù thaûn nhieân maø trong loøng theâ thaûm ñeán muoán töï töû. Neáu laø Moäc Uyeån Thanh thì laäp töùc naøng ñaõ baén Ñoaøn Döï moät phaùt roài. Neáu laø A Töû thì ñaõ tìm caùch haï saùt tình ñòch. Chæ coù Chung Linh laø thaûn nhieân baûo chaøng: -Coâng töû ñöøng ngoài daäy. Phaûi caån thaän keûo veát thöông laïi vôõ ra chaûy maùu nöõa. Hö Truùc ngoài beân ñeå yù quan saùt tình traïng maáy ngöôøi. Y nghó thaàm: -Chung coâ nöông ñoái vôùi tam ñeä ñaõ coù moät moái tình saâu xa nhö vaäy thì chaéc naøng khoâng phaûi laø Moäng Coâ cuûa ta. Neáu naøng ñuùng laø Moäng Coâ maø nghe tieáng ta noùi thì khoâng coù lyù naøo laïi thaûn nhieân ñöôïc. Nhöng chaøng laïi laåm baåm: -aø, khoâng phaûi! Ñoàng Moã cuøng Lyù Thu Thuyû sö thuùc cho ñeán Dö baø, Thaïch taåu, Phuø coâ nöông, bao nhieâu ngöôøi ñaøn baø, hoï ñeàu coù con maét khaùc boïn ñaøn oâng mình. Bieát ñaâu Chung coâ nöông chaúng phaûi laø Moäng Coâ. Naøng nhaän ra ta roài maø tuyeät khoâng loä veû gì môùi che maét ñöôïc ta. Ñoaøn Döï vaãn hoûi doàn A Töû laø ngaøy mai naøng öôùc ñònh gaëp Vöông Ngoïc Yeán ôû ñaâu? A Töû thaáy chaøng noùng naûy thì trong loøng tính treâu chaøng moät phen chôi. Bieát ñaâu chaúng thu löôïm ñöôïc moät keát quaû gì? Nghó vaäy naøng lieàn keùo daøi caâu chuyeän. Giöõa luùc aáy, Lan kieám tieán vaøo baûo noùi laø boä Huyeàn Thieân ñaõ truyeàn hieäu leänh ñi roài, xin Ñoaøn Döï cöù yeân loøng. Ñoaøn Döï noùi: -Ña taï tyû tyû ñaõ nhoïc loøng. Taïi haï raát caùm ôn. Lan kieám thaáy chaøng laø baäc Vöông töû nöôùc Ñaïi Lyù, ñòa vò cao sang maø aên noùi tuyeät khoâng baäc kieâu kyø thì ñoái vôùi chaøng coù moái haûo caûm. aû nghe Ñoaøn Döï gaïn hoûi A Töû veà cuoäc öôùc heïn ngaøy mai, khoân g nhòn ñöôïc nöõa cuõng noùi xen vaøo: -Ñoaøn coâng töû! Leänh muoäi noùi ñuøa maø coâng töû cuõng cho laø thaät ö? Ñoaøn Döï hoûi laïi: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  6. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Sao tyû tyû laïi bieát laø töû muoäi noùi ñuøa? Lan kieám cöôøi ñaùp: -Noâ tyø noùi ra sôï Ñoaøn coâ nöông traùch mình laém mieäng. Khoâng hieåu chuû nhaân coù cho pheùp chaêng? Ñoaøn Döï voäi hoûi Hö Truùc: -Nhò ca! Nhò ca baèng loøng cho vò tyû tyû naøy noùi thaät chöù? Hö Truùc gaät ñaàu, quay laïi baûo Lan kieám: -Vò naøy laø anh em keát nghóa vôùi ta. Y cuõn g nhö chính ta ñaâu. Vaäy coù vieäc gì, caùc ngöôi baát taát phaûi daáu gieám. Lan kieám cöôøi noùi: -Chính maét chuû nhaân cuõng nhìn thaáy roài maø! Moä Dung coâng töû cuøng ñoaøn tuyø tuøng cuûa y, noùi laø sang nöôùc Taây Haï ñeå cuøng coâng chuùa caàu thaân. Caû Vöông coâ nöông cuõng ñi theo bieåu ca naøng. Hieän giôø, coù leõ boïn hoï ñaõ ñi xa ñeán maáy traêm daëm roài. Nhö vaäy coù lyù naøo laïi öôùc heïn cuøng Ñoaøn coâ nöông töông hoäi ngaøy mai ñöôïc? A Töû chuùm moâi noùi: -Con nha ñaàu thoái tha kia! Mi ñaõ bieát laø ta maéng mi laém mieäng, sao mi coøn noùi ra? Boïn mi boán ñöùa, ñeàu leûo meùp vaø hay noùi leo. Chuû nhaân mi ñang noùi chuyeän vôùi boïn ta maø tuïi mi cuõng duùng mieäng vaøo? Boãng ngoaøi cöûa soå coù thanh aâm thieáu nöõ noùi voïng vaøo: -Ñoaøn coâ nöông! Sao coâ nöông laïi maéng tyû tyû taïi haï? Coâ nöông neân bieát raèng chính taïi haï giöõ chìa khoaù Thaàn noâng vaø cung Linh Thöùu. Neáu coâ nöông muoán chuû nhaân taïi haï chöõa maét cho thì phaûi tay taïi haï veà Thaàn noâng caùc, tìm saùch thì khoâng xong. Ngöôøi noùi ñoù chính laø Cuùc kieám. A Töû run leân laåm baåm: -Con nha ñaàu thoái tha naøy chæ sôï noùi thöïc. Nhaø sö cheát baêm cheát baàm kia chöa kòp chöõa maét cho mình, thì mình khoâng theå laøm maát loøng con nha ñaàu naøy ñöôïc, vì noù coù theå thoïc gaäy baùnh xe baèng caùch ngaám ngaàm ñoåi thuoác laøm hö coâng cuoäc chöõa maét cho mình. Chaø! Ñeå baûn coâ nöông cööõa maét xong roài seõ cho tuïi mi bieát thuû ñoaïn cuûa ta. Ñoaøn Döï nhìn Lan kieám noùi: -Ña taï tyû tyû ñaõ cho hay tin ñoù. Roài chaøng quay laïi hoûi vôùi Tieâu Phong: -Ñaïi ca! Coù phaûi caû boïn Moä Dung coâng töû ñeàu qua Taây Haï caû khoâng? Tieâu Phong gaät ñaàu ñaùp: -Ñuùng theá! Tieåu huynh cuõng nghe mong manh. Luùc Moä Dung caùo töø phuï thaân, y coù noùi laø ñi Taây Haï. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  7. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Ñoaøn Döï traàm ngaâm moät laùt roài hoûi: -Boïn y ñi Taây Haï coù vieäc gì? Hö Truùc noùi: -Tam ñeä! Vuï naøy tieåu huynh bieát roõ. Tieåu huynh nghe Coâng Daõ Caøn baûo tröôûng laõo Caùi Bang: boïn chuùng giöõa ñöôøng gaëp moät teân ñeä töû Caùi Bang ôû Taây Haï quay veà Trung Nguyeân laáy ñöôïc taám baûn vaên cuûa quoác vöông Taây Haï ñem veà. Trong baûn vaên noùi coâng chuùa ñaõ tôùi tuaàn caäp keâ, ñònh keùn reå vaøo ngaøy trung thu thaùng taùm, coù môøi anh huøng haøo kieät khaép thieân haï thi vaên, dieãn voõ, ñeå keùn keû só taøi maïo song toaøn vaøo laøm phoø maõ. Truùc kieán ñöùng ngoaøi cöûa cuõng noùi choõ vaøo: -Sao chuû nhaân khoâng qua Taây Haï thöû coi. Neáu Tieâu ñaïi hieäp cuøng Ñoaøn coâng töû khoâng tranh ñoaït thì chuû nhaân coù theå truùng tuyeån laøm phoø maõ Taây Haï nhö trôû baøn tay. Boán aû Mai, Lan, Cuùc, Truùc tính tình vui veû. Ñoàng Moã coi boán coâ nhö con chaùu. Tuy tieáng laø chuû boäc maø thöïc ra nhö tình baø chaùu. Tröôùc kia Ñoàng Moã nghieâm khaéc, boán chò em coâ coøn sôï haõi, khoâng daùm phoùng tuùng. Nhöng Hö Truùc raát oân hoaø, laïi coù veû kính caån hoï, neân maáy coâ khoâng coøn uyù kî nöõa. Hö Truùc nghe Truùc kieám noùi vaäy thì xua tay gaït ñi: -Khoân g ñöôïc! Khoâng ñöôïc! Ta laø ngöôøi xuaát... Y muoán noùi laø ngöôøi xuaát gia nhöng chöa döùt lôøi thì trong phoøng Lan kieám, Truùc kieám, ngoaøi phoøng Mai kieám, Cuùc kieám ñaõ ñoàng thôøi cuøng cöôøi oà. Hö Truùc theïn quaù ñoû maët leân, ngoaûnh laïi nhìn troäm Chung Linh thì thaáy naøng ngaây ngöôøi ra ngoù Ñoaøn Döï, döôøng nhö khoâng ñeå yù gì ñeán caâu noùi cuûa mình. Ñoät nhieân y ñoäng taâm töï nghó: -Mình ñaõ cuøng Moäng Coâ chaïm maët nhau taïi nhaø haàm nöôùc ñaù, trong Vöông cung nöôùc Taây Haï. Khoâng chöøng luùc naøy Moäng Coâ coøn ôû Linh Chaâu cung. Tam ñeä ñaõ khoâng chòu noùi cho mình bieát naøng ôû ñaâu? Chi baèng mình qua Taây Haï ñeå doø la tin töùc. Hö Truùc coøn ñang ngaãm nghó thì Ñoaøn Döï hoûi: -Nhò ca! Cung Linh Thöùu cuûa nhò ca ôû gaàn nöôùc Taây Haï. Nay nhò ca coù trôû veà thì cuõng neân qua nöôùc Taây Haï moät chuyeán xem sao. Neân chaêng? Truùc kieám tyû tyû muoán nhò ca ñi laøm phoø maõ. Tuy ñoù laø caâu noùi ñuøa nhöng tieåu ñeä töôûng ngaøy trung thu thaùng taùm, haøo kieät boán phöông ñeàu tôùi tuï hoäi ôû Linh Chaâu. Thieät laø moät caûnh naùo nhieät. Caû ñaïi ca nöõa. Ñaïi ca baát taát phaûi veà Nam Kinh laøm chi. Chuùng ta cuøng nhau ñeán chôi Taây Haï moät chuyeán. Ñoàng thôøi trôû veà cung Linh Thöùu ñeå thaêm phong caûnh thieân sôn, vaø thöôûng thöùc thöù röôïu cuûa Ñoàng Moã ñaõ caát traêm naêm, thieät laø moät phen khoaùi laïc. oOo Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2