Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 129

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

60
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 129', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 129

  1. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM HAI MÖÔI CHÍN ÑOAØN DÖÏ QUA TAÂY HAÏ CAÀU HOÂN Khi Tieâu Phong töø Nam Kinh leân ñöôøng xuoáng Nam ñeå ñeán nuùi Thieáu Thaát thì möôøi taùm teân voõ só Khaát Ñan ñaõ chöùa röôïu vaøo caùc bì ñeå ñem theo. Nhöng luùc naøy boïn voõ só khoâng ôû beân mình thaønh ra gaàn hai böõa nay oâng khoâng ñöôïc uoáng röôïu. OÂng vöøa nghe Ñoaøn Döï noùi leân ñeán cung Linh Thöùu ñeå uoáng thöù röôïu ngon ñaõ traêm naêm cuûa Thieân Sôn Ñoàng Moã ñeå laïi, baát giaùc oâng theøm nhoû raõi, treân moâi loä moät nuï cöôøi. A Töû ñöùng leân giuïc: -Tyû phu! Chuùng ta ñi thoâi chöù. Naøng bieát raèng muoán chöõa caëp maét ñui muø thì caàn phaûi theo Hö Truùc ñeán Linh Thöùu. Nhöng duø Tieâu Phong ñöøng ngaên trôû ñeå Hö Truùc chòu chöõa thì thuû haï y coù boán teân nha ñaàu leûo meùp chuyeân laøm khoù deã, laâu ngaøy taát khoâng khoûi phaùt sinh laém chuyeän, laøm sôùm ngaøy naøo hay ngaøy aáy. Tieâu Phong traàm ngaâm khoâng traû lôøi thì naøng nghó buïng: -Tyû phu mình, tuy ngoaøi maët thoâ haøo maø trong loøng cöïc kyø tinh teá. Luùc naøy chaéc bieát ñöôïc choã duïng taâm cuûa mình ñaây. Chi baèng mình noùi huîch toeït ra, coù theå y cuõng öng thuaän. Nghó vaäy, naøng lieàn ñöùng leân naém tay aùo Tieâu Phong kheõ döït maáy caùi naên næ oâng: -Tyû phu! Neáu tyû phu khoâng ñöa tieåu muoäi leân cung Linh Thöùu thì e raèng caëp maét tieåu muoäi khoâng coøn hy voïng gì phuïc hoài ñöôïc nöõa vaø suoát ñôøi khoâng ñöôïc thaáy aùnh maët trôøi. Tieâu Phong nghó buïng: -Chöõa maét cho coâ beù naøy ñöôïc saùng toû laïi quaû nhieân laø vieäc caàn. Roài oâng laåm baåm: -Mình ôû nöôùc Ñaïi Lieâu tuy ñòa vò cao quyù nhöng khoâng coù laáy moät ngöôøi baïn thaân naøo ñeå haøn huyeân taâm söï. ôû Trung Nguyeân thì caùc baäc haøo kieät ñeàu thuø nghòch vôùi mình. May maø keát giao ñöôïc vôùi hai ngöôøi anh em, haøo hieäp, khaûng khaùi. Mình ôû vôùi hoï vaøi ngaøy nöõa cho thoaû chí bình sinh. OÂng lieàn noùi: -Phaûi ñoù! Nhò ñeä cuøng tam ñeä! Chuùng ta cuøng ñi Taây Haï moät chuyeán roài leân cung Linh Thöùu cuøn g nhò ñeä uoáng röôïu maáy ngaøy cho phæ daï. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  2. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Hoâm sau, moïi ngöôøi chuaån bò leân ñöôøng. Hö Truùc ñeán tröôùc moä phuï thaân Huyeàn Töø vaø maãu thaân Dieäp Nhò Nöông khaáu ñaàu caùo bieät. Ñoaøn ngöôøi nhaèm veà phía Taây maø ñi. Vöøa xuoáng chaân nuùi thì quaàn nöõ cung Linh Thöùu ñaõ thueâ xe löøa ñeå ñöa Ñoaøn Döï vaø Du Thaûn Chi naèm döôõng beänh ñöôïc. Du Thaûn Chi trong loøng raát ñoãi buoàn phieàn. Nhöng duø sao gaõ cuõng nhaãn nhuïc chòu ñöïng coøn hôn laø phaûi chia lìa A Töû. Moãi ngaøy gaõ chæ mong A Töû ngaãu nhieân môû reøm xe, noùi vôùi gaõ moät vaøi caâu laø gaõ ñaõ thoaû loøng vaø khoan khoaùi ñöôïc ñeán nöûa ngaøy. Nhöng A Töû laïi cöôõi ngöïa, luùc naøo cuõng ñi beân caïnh Tieâu Phong thì trong loøng gaõ khoù chòu voâ cuøng. Duø sao gaõ khoâng daùm heù raêng lôïi toû yù baát bình. Ñoaøn ngöôøi ñi ñöôïc hai ngaøy thì caùc boä cung Linh Thuùu ñeán hoäi hoïp daàn daàn. Thuû lónh boä Loan Thieân baùo cho Hö Truùc cuøng Ñoaøn Döï hay raèng hoï ñaõ gaëp Traán Nam vöông vaø thöông theá oâng ñaõ gaàn laønh haún khoâng coù gì ñaùng ngaïi. Traán Nam vöông raát yeân loøng nhôø boä Loan Thieân chuyeån lôøi Ñoaøn Döï lieäu maø sôùm veà Ñaïi Lyù ñeå oâng khoûi mong chôø. Quaàn nöõ boä Loan Thieân coøn noùi theâm: -Boïn Traán Nam vöông ñi veà phía Ñoâng Baéc, Ñoaøn Dieân Khaùnh cuøng Nam Haûi Ngaïc Thaàn laïi rong ruoåi raát mau veà phía Nam. Theá thì hai phe khoâng taøi naøo ñuïng ñaàu nhau ñöôïc. Ñoaøn Döï caû möøng ngoû lôøi caûm taï quaàn nöõ boä Loan Thieân. Chung Linh hoûi: -Ñoaøn coâng töû! Leänh toân baûo coâng töû mau trôû veà Ñaïi Lyù maø sao oâng laïi ñi veà ngaû ñoâng baéc? Ñoaøn Döï tuûm tæm cöôøi, chöa kòp traû lôøi thì A Töû ñaõ cöôøi noùi: -Gia gia ta nhaát ñònh bò maù maù loâi ñi khoâng cho veà nöôùc Ñaïi Lyù. Chung coâ nöông! Neáu coâ nöông muoán naém traùi tim cuûa ca ca thì phaûi hoïc laáy ngheà cuûa maù maù ta. Chung Linh cuõng bieát roõ. Ñoaøn Döï sôû dó muoán qua Taây Haï laø coát deã hoäi kieán Vöông coâ nöông! Nhöng maáy böõa nay, naøng ñaõ ñöôïc quanh quaån beân mình Ñoaøn Döï, taâm nguyeän laáy laøm maõn tuùc. Naøng khoâng caàn bieát sau naøy khi Vöông coâ nöông cuøng Ñoaøn Döï hoäi kieán seõ ra sao. Neân duø A Töû coá yù noùi moùc naøng, naøng cuõng khoâng ñeå yù. Tieát trôøi muøa haï cöïc kyø vieâm nhieät, giöõa giôø ngoï maët trôøi caøng noùng nhö löûa. Vì tieát trung thu haõy coøn xa neân moïi ngöôøi chæ ra ñi vaøo hoài saùng sôùm hay luùc xeá chieàu. Moãi ngöôøi ñi chöøng saùu baûy chuïc daëm laïi nghæ ngôi. Doïc ñöôøng, thöông theá Ñoaøn Döï laønh maïnh raát mau. Hö Truùc tieáp choã chaân gaõy cho Du Thaûn Chi vaø xem chöøng coù nhieàu hy voïng bình phuïc nhö cuõ. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  3. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Du Thaûn Chi chaúng noùi vôùi ai nöûa lôøi. Hö Truùc chöõa chaân cho y maø trong loøng y vaãn coù yù haèn hoïc caêm giaän. Moät hoâm, moïi ngöôøi ñi tôùi Haøm Döông. Ñoaøn Döï keå cho boïn Tieâu Phong nghe söï tích Löu Bang cuøng Haïng Voõ tranh baù ñoà vöông ôû khu naøy. Tieâu Phong cuøng Hö Truùc ñeàu ít ñoïc saùch, nghe Ñoaøn Döï keå chuyeän anh haøo ngaøy tröôùc ñeàu caûm thaáy höùng thuù. Thoát nhieân coù tieáng voù ngöïa doàn daäp. Töø phía sau hai ngöôøi cöôõi ngöïa ñi nhanh ñeán. Boïn Tieâu Phong laùi ngöïa ra beân ñöôøng ñeå nhöôøng loái cho khaùch ñi tröôùc. A Töû ñoät nhieân ñöùng ra giöõa ñöôøng caûn loái. Khi hai ngöôøi cöôõi ngöïa ñeán sau löng naøng, naøng lieàn giô roi leân quaát vaøo ñaàu ngöïa ñi sau. Ngöôøi cöôõi ngöïa ñaèng sau cuõng vung roi ngöïa leân ñoùn laáy ngoïn roi cuûa A Töû ñaùnh tôùi, roài y caát tieáng goïi: -Ñoaøn coâng töû! Tieâu ñaïi hieäp! Haõy döøng böôùc ñaõ! Ñoaøn Döï quay ñaàu nhìn laïi. Teù ra ngöôøi ñi tröôùc laø Bao Thieân Thaïch vaø ngöôøi ñi sau laø Chu Ñan Thaàn. Luùc naøy, Ba Thieân Thaïch caàm roi ngöïa gaït ngoïn roi cuûa A Töû ñaùnh Chu Ñan Thaàn ra. Ñoaïn y xuoáng ngöïa ñeán tröôùc Ñoaøn Döï phuïc laäy, Ñoaøn Döï tuy ñoái vôùi y laø chuû boäc, nhöng vaãn coi Ba, Chu hai ngöôøi vaøo haøng tröôûng boái, cuõng voäi vaøng xuoáng ngöïa ñaùp leã hoûi: -Gia gia ta vaãn bình yeân chöù? Boãng moät tieáng "veùo" vang leân! A Töû ñaõ caàm roi ngöïa quaát xuoáng ñaàu Ba Thieân Thaïch. Ba Thieân Thaïch vaãn chöa ñöùng daäy. Y neù ngöôøi ñi moät chuùt vaø vaãn quyø moïp. Ngoïn roi cuûa A Töû vuït vaøo choã khoâng. Ba Thieân Thaïch lieàn laáy ñaàu goái keâ leân ngoïn roi. A Töû heát söùc giaät laïi maø ngoïn roi khoâng nhuùc nhích. Naøng bieát raèng, neáu duøng noäi löïc ñeå tranh chaáp thì quyeát nhieân mình khoâng kòp ñoái phöông. Naøng lieàn buoâng tay ra cho ngoïn roi haát veà phía Ba Thieân Thaïch. Ba Thieân Thaïch caêm haän naøng ñaõ khí töû Laêng Thieân Lyù, nhöng y vaãn coù yù deø daët. Ngôø ñaâu A Töû tuy ñui maét maø haønh ñoäng cöïc kyø cô bieán. Ñaàu ngoïn roi cuûa naøng haát laïi raát mau. Ba Thieân Thaïch vöøa nghe tieáng gioù voäi neù ñaàu ñi ñeå traùnh. Tuy y traùnh ñöôïc ngoïn roi khoâng vuït vaøo ñaàu maø cuõng vuït truùng vai ñaùnh "chaùt" moät tieáng. Ñoaøn Döï quaùt leân: -Töû muoäi! Laøm gì maø ngang ngöôïc theá? A Töû ñaùp: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  4. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Tieåu muoäi coù ngang ngöôïc gì ñaâu? Y muoán laáy chieác roi ngöïa, neân tieåu muoäi haát laïi cho y. Ba Thieân Thaïch laø ngöôøi nín nhòn traàm tónh cöôøi hì hì noùi: -Ña taï coâ nöông ñaõ cho ngoïn roi naøy. Y khoâng tieän noùi gì veà vuï naøy nöõa, lieàn moùc trong boïc ra moät phong thö, hai tay ñöa leân cho Ñoaøn Döï. Ñoaøn Döï ñoùn laáy thaáy ngoaøi phong bì ñeà ba chöõ: "Döï nhi laõm". Thì ra chính laø thö cuûa phuï thaân. Chaøng lieàn hai tay naâng böùc thö leân cao, xoác laïi xieâm aùo, kính caån môû coi. Teù ra böùc thö naøy Ñoaøn Chính Thuaàn baûo chaøng ñi Taây Haï. Trong thö noùi: "Nöôùc Ñaïi Lyù ta ôû mieàn Nam Cöông heûo laùnh. Nöôùc nhoû theá yeáu, khoù choáng ngoaïi xaâm. Neáu ñöôïc cuøng Taây Haï keát nghóa Chaân Traàn töùc laø thöôïng saùch ñeå giöõ nöôùc yeân daân. Haøi nhi phaûi laáy cô nghieäp toå toân laøm troïng, laáy xaõ taéc daân con laøm quyù, maø ñem heát taâm löïc vaøo vieäc möu ñoà naøy. Cuoäc hoân nhaân giöõa haøi nhi vaø Cao thò, phuï thaân seõ coù caùch ñoái xöû." Ñoaøn Döï ñoïc thö xong, saéc maët bieán ñoåi, luùc öûng hoàng, luùc traéng beäch. Chaøng laåm baåm: -Caùi naøy ... caùi naøy... Ba Thieân Thaïch laáy ra moät phong thô noùi: -Ñaây laø thuû buùt cuûa Vöông gia ñöa sang cho quoác vöông nöôùc Taây Haï ñeå caàu thaân. Xin coâng töû khi tôùi Linh Chaâu thì ñeä trình thö naøy leân quoác vöông beä haï. Chu Ñan Thaàn cuõng cöôøi hì hì noùi: -Coâng töû! Taïi kính chuùc coâng töû maõ ñaùo thaønh coâng, laáy ñöôïc naøng coâng chuùa nguyeät theïn hoa nhöôøng ñöa veà Ñaïi Lyù thì giang sôn nöôùc nhaø seõ vöõng nhö baøn thaïch. Ñoaøn Döï maët beõn leõn hoûi: -Taïi sao gia gia bieát ta ñi Taây Haï? Ba Thieân Thaïch ñaùp: -Vöông gia bieát Moä Dung coâng töû ñeán Taây Haï caàu thaân, ngaøi chaéc raèng coâng töû... cuõng ñeán ñoù ñeå... tham döï cuoäc naùo nhieät naøy... Vöông gia coøn daën coâng töû neân laáy vieäc lôùn quoác gia laøm troïng vaø neân coi thöôøng chuyeän nhi nöõ tö tình. A Töû noùi xen vaøo: -Khoâng traùch ngöôøi ta noùi: "Bieát loøng con chaúng ai baèng cha meï. Gia gia môùi nghe noùi Moä Dung Phuïc ñi Taây Haï taát coù Vöông coâ nöông theo ñi. Neân ngaøi bieát caäu quyù töû cuõng moø maãm ñi theo. Höø! Cha naøo con naáy maø baûo laáy vieäc quoác gia laøm troïng, coi reû tö tình nhi nöõ ö? Theá sao gia gia boû nöôùc ra ñi baáy laâu vaãn khoâng trôû veà? Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  5. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Ba Thieân Thaïch, Chu Ñan Thaàn cuøng Ñoaøn Döï thaáy A Töû thoát ra nhöõng lôøi baát kính ñoái vôùi phuï vöông thì ñeàu kinh haõi thaát saéc. Ta neân bieát raèng A Töû noùi vaäy tuy laø tình thöïc nhöng ñaïo laøm thaàn töû coù lyù ñaâu daùm baøi baùc ñaáng quaân vöông. A Töû laïi noùi tieáp: -Ca ca! Trong thô gia gia noùi vaäy? Coù nhaéc gì ñeán tieåu muoäi khoâng? Ñoaøn Döï ñaùp: -Gia gia khoâng bieát Töû muoäi cuøng ôû vôùi ta. A Töû noùi: -Höø! Phaûi roài! Ngöôøi khoâng bieát. Nhöng ngöôøi coù daën ca ca ñi kieám tieåu muoäi khoâng? Ngöôøi coù baûo ca ca chieáu coá cho ñöùa em ñui muø khoâng? Trong thô, Ñoaøn Chính Thuaàn khoâng coù ñeà caäp ñeán chuyeän naøy, nhöng Ñoaøn Döï laïi nghó raèng neáu noùi thöïc tình thì coâ em phaûi ñau loøng. Chaøng lieàn ñöa maét ra hieäu cho Ba Thieân Thaïch vaø Chu Ñan Thaàn ñeå boïn hoï thöøa nhaän vieäc phuï thaân coù sai baûo hoï ñi tìm kieám A Töû. Naøo ngôø Chu, Ba hai ngöôøi giaû vôø khoâng hieåu. Chu Ñan Thaàn noùi: -Traán Nam vöông sai boïn haï ñi tuyø tuøng coâng töû trong coâng vieäc qua Taây Haï caàu thaân sao cho coù keát quaû. neáu khoâng thì trôû veà Ñaïi Lyù, tuy chaúng bò Vöông gia hoûi toäi, nhöng chuùng ta cuõng phaûi moät phen maát maët khoù maø nhìn thaáy ai. Caâu noùi cuûa Chu Ñan Thaàn toû yù vaâng leänh Ñoaøn Chính Thuaàn ñi giaùm thò Ñoaøn Döï vaø phaûi coá tranh thuû cho baèng ñöôïc ngoâi phoø maõ nöôùc Taây Haï. Ñoaøn Döï nhaên nhoù cöôøi ñaùp: -Ta voán khoâng hieåu voõ ngheä, huoáng chi laïi bò thöông chöa khoûi, ñeà khí khoâng ñöôïc, thì laøm sao so bì ñöôïc vôùi anh huøng haûo haùn trong thieân haï? Ba Thieân Thaïch laïi noùi: -Traán Nam vöông sai tieåu nhaân ñeán baùi kieán Tieâu ñaïi hieäp cuøng Hö Truùc tieân sinh, xin hai vò vì nghóa chi lan giuùp coâng töû moät tay. Traán Nam vöông coøn noùi: Trong khoaûng thôøi gian ngaén nguûi vöøa qua treân nuùi Thieáu Thaát, ngöôøi chöa ñöôïc cuøng hai vò chuyeän troø neân sai tieåu nhaân kính daâng baïc leã. Ba Thieân Thaïch noùi xong, laáy ra moät chieác ngoïc bích chaïm sö töû hai tay daâng leân Tieâu Phong, coøn Chu Ñan Thaàn thì laáy trong boïc ra moät chieác quaït ngaø. Treân quaït coù buùt tích cuûa Ñoaøn Chính Thuaàn ñeà taëng Hö Truùc. Hai ngöôøi taï ôn, nhaän leã roài noùi: -Coâng vieäc cuûa tam ñeä, dó nhieân boïn taïi haï phaûi heát söùc giuùp ñôõ, haø taát Ñoaøn Baù Vöông coøn phaûi caên daën. Baù Vöông ban cho baùu vaät, boïn taïi haï ñaâu daùm laõnh thoï. A Töû noùi: -Caùc vò tính gia gia coù toát buïng khoâng? Ngöôøi baûo theá ñeå hai vò ñöøng coù tranh ngoâi phoø maõ cuûa ca ca. Hai vò maø nhaän lôøi töùc laø maéc möu gia gia ñoù. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  6. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Tieâu Phong thôû daøi noùi: -Tyû tyû coâ nöông cheát roài khi naøo ta coøn coù yù nghó ñi laáy ngöôøi khaùc nöõa? A Töû noùi: -Tyû phu ngoaøi mieäng tuy noùi vaäy, nhöng ai bieát ñöôïc loøng daï theá naøo? Hö Truùc tieân sinh trung haäu thöïc thaø, khoâng gioáng tieåu ca ca, quen neát phong löu ñaøng ñieám. Ta vaãn ñeå yù thaáy tieân sinh khoâng giaêng maéc tình duyeân vôùi moät coâ naøo. Baây giôø qua Taây Haï laáy coâng chuùa, coù phaûi tuyeät dieäu khoâng? Hö Truùc theïn ñoû maët leân, xua tay lia lòa noùi: -Khoâng, khoâng! Taïi haï quyeát ñònh khoâng laøm theá. Taïi haï seõ cuøng ñaïi ca raùn giuùp cho tam ñeä trong cuoäc caàu thaân naøy. Ba Thieân Thaïch cuøng Chu Ñan Thaàn ñöa maét ra hieäu cho nhau, roài phuïc laïy noùi: -Ña taï hai vò coù loøng chieáu coá cho coâng töû cuûa boïn tieåu nhaân. Ta neân bieát raèng, nhöõng baäc haøo kieät voõ laâm ñaõ noùi caâu gì laø khoâng bao giôø ^^^. Tieâu Phong cuøng Hö Truùc ñaõ nhaän lôøi giuùp ñôõ roài, Chu, Ba laïi trònh troïng nhaéc theâm moät laàn nöõa, theá laø khoâng sôï hai ngöôøi trôû gioïng hoái tieác, maø coøn khieán cho Ñoaøn Döï khoù loøng thoaùi thaùc. Ñoaøn ngöôøi ñi veà höôùng Taây. Khi gaàn tôùi Linh Chaâu, treân ñöôøng moãi luùc moät gaëp theâm nhieàu khaùch voõ laâm. Neân nhôù raèng, nöôùc Taây Haï tuy nhoû khoâng baèng Ñaïi Toáng, Ñaïi Lieâu nhöng cuõng laø moät nöôùc lôùn mieàn Taây. Ngöôøi voõ laâm maø laáy ñöôïc vò coâng chuùa nöôùc naøy thì thieät laø vinh hoa phuù quyù ñeán cuøng cöïc. Treân ñôøi coøn coù vieäc naøo may hôn nöõa. Coù ñieàu nhöõng nhaân vaät ñaõ noåi tieáng trong voõ laâm thì haàu heát ñaõ coù vôï con. Coøn haïng thieáu nieân taân tieán thì voõ coâng chaúng maáy ngöôøi raát möïc cao thaâm. Trong boïn haøo kieät coù caû nhöõng tay ñaïi ñaïo ngoaøi soâng bieån, soá ñoâng laø haøo khaùch caùc bang hoäi, coøn nhöõng ngöôøi coâ than thì chaúng coù maáy. Nhöõng ngöôøi ñeán Linh Chaâu laïi coù caû nhöõng baäc anh huøng tuoåi giaø daãn con em cuøng ñoà ñeä ñi theo ñeå caàu may. Soá ñoâng nghó raèng: -Cuoäc nhaân duyeân ôû ngoaøi ngaøn daëm ñeàu do soá phaän tieân ñònh. Chöa chaéc voõ coâng gioûi hôn ngöôøi khaùc maø ñöôïc saùnh duyeân cuøng coâng chuùa. Heã coâng chuùa öng yù ai laø ngöôøi ñoù ñöôïc laøm phoø maõ. Doïc ñöôøng gaëp khoâng bieát bao nhieâu laø thieáu nieân anh huøng, aùo xieâm röïc rôõ, caû binh khí cuõng raát teà chænh. Moät hoâm, boïn Tieâu Phong ñang buoâng tay khaáu cho ngöïa ñi töø töø, boãng nghe coù tieáng voù ngöïa doàn daäp. Moät ngöôøi cöôõi ngöïa töø phía tröôùc ñi tôùi. Ngöôøi kî maõ maëc quaàn aùo raùch töôm, treân coå ñeo moät mieáng vaûi traéng, ra veû cöïc kyø hoaûng hoát. Boïn Tieâu Phong khoâng ñeå yù, chæ cho laø ngöôøi naøy neáu khoâng bò ngaõ thì bò ñaû thöông, chaúng coù chi laø laï. Ngôø ñaâu, laùt sau laïi coù ba ngöôøi cöôõi ngöïa ñi qua. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  7. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Nhöõng ngöôøi naøy ñeàu bò troïng thöông, saéc maët xaùm ngaét, ra veû beõ baøng, cuùi ñaàu xuoáng cho ngöïa ñi mau, khoâng daùm ngaång nhìn maët boïn Tieâu Phong. Mai kieám leï mieäng leân tieáng: -Phaûi chaêng phía tröôùc coù cuoäc aåu ñaû? Khoâng thì sao laïi laém ngöôøi bò thöông theá naøy? Thò chöa döùt lôøi laïi coù hai ngöôøi ñi tôùi. Hai ngöôøi naøy ñi chaân chöù khoâng cöôõi ngöïa, maët ñaàm ñìa nhöõng maùu. Moät ngöôøi ñaàu truøm vaûi xanh, maùu khoâng ngôùt thaám ra ngoaøi. Truùc kieám la leân hoûi: -uùi chao! Ngöôi coù caàn thuoác chöõa thöông khoâng? Laøm sao maø bò thöông? Ngöôøi naøy maët muõi hung döõ, trôïn maét nhìn naøng roài nhoå nöôùc mieáng ñaùnh toeït moät caùi caém ñaàu ñi ngay. Cuùc kieám caû giaän ruùt thanh tröôøng kieám ñaùnh "soaït" moät caùi muoán cheùm theo ngöôøi kia. Hö Truùc laéc ñaàu noùi: -Maëc keä ngöôøi ta! Y bò thöông naëng chaúng neân giaän hoï laøm chi. Mai kieám noùi: -Truùc muoäi vì loøng toát hoûi y coù caàn thuoác trò thöông khoâng maø y laïi toû veû voâ leã, ñeå haén ñau cheát ñi laø phaûi. Giöõa luùc aáy, boán con ngöïa chaïy nhö bay tôùi nôi. Beân taû hai ngöôøi, beân höõu hai ngöôøi. Boãng nghe hoï troû tay vaøo maët maø maéng chöûi nhau. Moät ngöôøi noùi: -Taïi ngöôi laø con coùc, cheâ thòt thoû maø muoán aên thòt ngoãng trôøi. Sao khoâng bieát töï löôïng baûn laõnh ñöôïc bao nhieâu maø ñoøi ñeán cung Linh Chaâu ñeå laøm phoø maõ? Ngöôøi beân kia maéng laïi: -Ngöôi coù baûn laõnh gì, sao khoâng qua ñöôïc cöûa quan? Baây giôø bò thua roài laïi söøng soä vôùi ta? Ngöôøi ñoái dieän laïi maéng: -Giaû tyû khoâng coù keû phoùng aùm tieãn haïi ngöôøi, thì laøm gì ta ñeán noãi bò thua? Boán ngöôøi naøy vöøa phoùng ngöïa thaät nhanh vöøa noùi neân khoâng theå nghe roõ ñaàu ñuoâi caâu chuyeän ra sao. Laùt sau, boïn ngöôøi ñaõ ñi tôùi tröôùc maët, nhöng thaáy boïn Tieâu Phong nhieàu ngöôøi, khoâng daùm tranh ñöôøng, lieàn keùo ngöïa sang hai beân. Nhöng hoï vaãn giô tay chæ choû, maéng nhieác nhau vaø coøn nghe hoï noùi voïng laïi. Thì ra, boán ngöôøi naøy ñeàu ñeán Linh Chaâu nhaèm ngoâi phoø maõ nöôùc Taây Haï. Nhöng döôøng nhö coù moät cöûa quan naøo phaûi ñi qua maø boán ngöôøi naøy khoâng qua ñöôïc, laïi bò troïng thöông ôû chaân neân phaûi cuïp ñuoâi chaïy veà. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  8. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Ñoaøn Döï noùi: -Ñaïi ca! Tieåu ñeä xem ra... Chaøng chöa döùt lôøi thì tröôùc maët laïi coù maáy ngöôøi chaïy boä ñeán nôi. Maáy ngöôøi naøy ñeàu maëc ñoà tô luïa. Coù ngöôøi bò söùt ñaàu, coù ngöôøi bò thöông ôû tay chaân. Chung Linh khoâng sao daèn ñöôïc tính hieáu kyø, tung ngöïa ra hoûi: -uùi chao! Ngöôøi giöõ cöûa quan phía tröôùc gheâ gôùm laém phaûi khoâng? Moät ñaïi haùn trung nieân haéng gioïng, roài ñaùp: -Coâ laø moät thieáu nöõ, ñi qua thì khoâng bò hoï ngaên trôû ñaâu, neáu laø trai thì quay veà ñi laø hôn. Y noùi caâu naøy khieán cho boïn Tieâu Phong, Hö Truùc ñeàu laáy laøm kyø, ñoàng thanh noùi: -Chuùng ta thöû ñi xem! Roài moïi ngöôøi giuïc ngöïa chaïy thaät nhanh. Ñoaøn ngöôøi ñi ñöôïc chöøng baûy, taùm daëm thì thaáy ñöôøng nuùi gaäp gheành maø chæ loït moät ngöôøi moät ngöïa voøng veøo ñi leân. Boïn ngöôøi qua maáy khuùc quanh thì thaáy moät ñaùm ñaàu ngöôøi ñen sì. Boïn Tieâu Phong ruoåi ngöïa laïi gaàn thaáy choã treân cao con ñöôøng naøy coù hai ñaïi haùn soùng vai nhau maø ñöùng. Caû hai ngöôøi ñeàu cao ñeán hôn saùu thöôùc, to lôùn dò thöôøng. Moät ñaïi haùn, tay caàm caây thieát chöõ, moät gaõ hai tay caàm caëp ñoàng chuyø. Hai gaõ neùt maët haàm haàm nhìn moïi ngöôøi ñöùng phía tröôùc. Boïn ngöôøi tuï taäp ôû ñaây ít ra coù ñeán baûy taùm chuïc . Hoï baøn taùn nhoán nhaùo. Moãi ngöôøi noùi moät caâu. Coù ngöôøi noùi: -Chuùng toâi leân Linh Chaâu. Xin hai vò môû ñöôøng cho. Coù ngöôøi hoûi: -Hai vò ôû ñaây ñoøi tieàn maõi loä chaêng? Khoâng hieåu hai laïng moät ngöôøi hay moät laïng moät ngöôøi. Xin hai vò cöù noùi ñi, roài chuùng ta thöông löôïng. Coù ngöôøi noùi: -Neáu hai ngöôøi khoâng môû ñöôøng thì seõ bò ñaïi hoaï. Laïi coù ngöôøi noùi: -Coi hai vò töôùng maïo ñöôøng ñöôøng, oai phong laãm lieät. Sao khoâng ñeán Linh Chaâu ñeå xin öùng tuyeån laøm phoø maõ, maø ñeå naøng coâng chuùa nguyeät theïn hoa nhöôøng loït vaøo tay keû khaùc, haù chaúng ñaùng tieác ö? Tha hoà cho boïn ngöôøi ñöùng ngoaøi muoán noùi gì thì noùi, hai ñaïi haùn thuyû chung vaãn khoâng noùi gì. Ñoät nhieân trong ñaùm ñoâng coù tieáng quaùt: -Caùc ngöôi noùi nheï khoâng öa, laïi öa naëng. Naøo coù môû ñöôøng khoâng? Haøo quang laáp loaùng. Ngöôøi ñoù vung kieám leân, ñaâm xeùo tôùi, nhaèm vaøo gaõ ñaïi haùn beân taû. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  9. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Ñaïi haùn beân naøy thaân hình to lôùn, laïi mang khí giôùi cöïc kyø traàm troïng. Ngôø ñaâu, gaõ haønh ñoäng mau leï voâ cuøng. Gaõ muùa tít caëp chuyø ñaùnh laïi, eùp hai quaû chuyø giöõ chaët laáy thanh tröôøng kieám. Moãi quaû chuyø naëng tôùi boán chuïc caân ñaäp maïnh moät caùi, khieán cho thanh kieám ñöùt laøm hai ñoaïn. Ñaïi haùn laïi phi cöôùc ñaù ra ñuùng vaøo buïng ñoái phöông. Ngöôøi kia keâu to leân moät tieáng, bò haát tung ra xa baûy, taùm tröôïng, naèm soùng söôït döôùi ñaát. Ngöôøi naøy coá loåm ngoåm boø daäy maø khoâng ñöôïc. oOo Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2