Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 13

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

76
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 13', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 13

 1. Lục Mạch Thần Kiếm 156 Nguyên tác: Kim Dung Håi thø m−êi ba Duyªn kia ai ®îi mµ chê V −¬ng Ngäc YÕn tuy thÊy §oµn Dù cßn chèng ®ì ®−îc, song nµng chØ mong cã c¬ héi biÕn chuyÓn ®Ó chµng phãng kiÕm khÝ mét c¸ch ®ét ngét, may ra thñ th¾ng ®−îc gi÷a lóc nguy nan nµy ch¨ng. §oµn Dù ngÊm ngÇm vËn néi lùc vµo n¨m ®Çu ngãn tay ph¶i ®Ó phãng ra. Song ch©n khÝ chØ ra ®Õn c¸nh tay mµ th«i, kh«ng hiÓu t¹i sao nã ngõng l¹i kh«ng ph¸t ra ®−îc. Nªn biÕt r»ng §oµn Dù ®· cã duyªn thu hót ®−îc néi lùc cña mÊy tay cao thñ xóc tÝch vµo trong ng−êi, thùc lµ mét viÖc rÊt hiÕm. Nh−ng chµng ch−a häc qua vâ c«ng th× lµm thÕ nµo mµ vËn dông ®−îc? Chµng chØ nhê phÐp "L¨ng ba vi bé" ch©n b−íc rÊt thuÇn thôc nh− n−íc ch¶y m©y tr«i. Dï ®ao ph¸p Lý Diªn T«ng cã nhanh ®Õn ®©u ®i n÷a, thuû chung vÉn kh«ng chÐm tróng ®−îc vµo ng−êi chµng. Lý Diªn T«ng ®· ®−îc m¾t thÊy §oµn Dù phãng ngãn tay ra chØ trá mét c¸ch qu¸i dÞ vµ ®¸nh chÕt mÊy tay cao thñ T©y H¹. B©y giê g· l¹i thÊy chµng gi¬ ngãn tay lªn, nµo trá, nµo v¹ch, tùa hå nh− gië trß yªu ma quû qu¸i. G· cã biÕt ®©u r»ng néi lùc cña chµng ch−a phãng ra ®−îc. G· cho lµ së dÜ chµng cã nh÷ng cö ®éng nh− vËy lµ cèt ®Ó chuÈn bÞ tr−íc khi dïng tµ thuËt theo mét lèi cña mét m«n ph¸i nµo ®ã. G· l¹i nghÜ r»ng bÊt luËn tµ ph¸p nµo còng ph¶i cã phï chó xong råi sÏ dïng tµ thuËt v« h×nh ®Ó giÕt ng−êi. Trong lßng g· kh«ng khái phËp phång lo sî. G· l¹i nghÜ chµng chØ ®−îc m«n bé ph¸p kú dÞ cßn vâ c«ng l¹i rÊt tÇm th−êng, vËy ph¶i t×m c¸ch giÕt chµng tr−íc khi chµng huy ®éng tµ ph¸p. Nh−ng khèn nçi ®ao chÐm m·i kh«ng tróng, biÕt lµm thÕ nµo? Lý Diªn T«ng lµ mét g· t©m c¬ linh diÖu, kÕ nµy kh«ng xong, g· xoay ngay kÕ kh¸c. §ét nhiªn g· rót tay vÒ ®¸nh mét ch−ëng vµo guång n−íc, mét miÕng c¸nh gç bËt tung lªn. G· ®−a tay tr¸i ra ®ãn lÊy nh»m phãng vµo ch©n §oµn Dù. §oµn Dù ®i nhanh nh− giã, miÕng c¸nh gç nÐm tróng chµng thÕ nµo ®−îc! Lý Diªn T«ng dïng c¶ quyÒn c−íc ®Êm ®¸, tung nh÷ng khÝ cô nhµ n«ng nh− thóng, mñng, dÇn, sµng, bao bay lo¹n lªn, vËt g× còng nh»m ch©n §oµn Dù phãng tíi! M−êi mÊy x¸c chÕt n»m ngæn ngang trong nhµ ®¹i ®−êng, thªm vµo ®ã nh÷ng ®å vËt g·y n¸t khiÕn §oµn Dù kh«ng cßn chç nµo ®Æt ch©n. PhÐp "L¨ng ba vi bé" cÇn tiÕn tho¸i nhÑ nhµng, nh− giã l−ít trªn mÆt n−íc th× kh«ng cã g× ®¸ng ng¹i. Nh−ng lóc nµy ch©n kh«ng dÉm lªn x¸c chÕt th× v−íng ph¶i ®å vËt, cßn lµm c¸ch nµo mµ tiÕn tho¸i ®−îc dÔ dµng? Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
 2. Lục Mạch Thần Kiếm 157 Nguyên tác: Kim Dung Chµng biÕt r»ng sù h«m nay cùc kú nguy hiÓm, chØ chËm ch¹y mét chót lµ mÊt m¹ng ngay, nªn tuyÖt kh«ng tr«ng xuèng ®Êt, ch©n vÉn b−íc theo bé ph¸p, ch¹y nh¶y nh− lóc b×nh th−êng. Dï cã b−íc cao b−íc thÊp hay d−íi ch©n cã ph¸t ra tiÕng ®éng l¹ tai, chµng cø mÆc kÖ nh− kh«ng biÕt ®Õn. Ngäc YÕn thÊy nguy cÊp qu¸, véi kªu lªn: - §oµn c«ng tö! C«ng tö mau b−íc ra khái cöa lín ®Æng trèn ®i th«i! NÕu cßn ë ®©y cÇm cù víi bän chóng sÏ nguy hiÓm ®Õn tÝnh m¹ng b©y giê! §oµn Dù nãi: - Trõ phi §oµn mç bÞ ng−êi giÕt th× th«i, dï chØ cßn mét h¬i thë còng quyÕt t©m b¶o hé cho c« n−¬ng ®Õn cïng. Lý Diªn T«ng c−êi l¹t, nãi: - Vâ c«ng ng−¬i chØ lµ c¸i bÞ thÞt mµ cßn gi÷ thãi ®a t×nh thèt ra nh÷ng c©u ®Çy t×nh tø, ®Çy ©n nghÜa víi V−¬ng c« n−¬ng. §oµn Dù l¾c ®Çu, nãi: - Kh«ng ph¶i ®©u lµ kh«ng ph¶i ®©u! V−¬ng c« n−¬ng lµ mét bËc thÇn tiªn, §oµn mç chØ lµ kÎ phµm phu tôc tö, h¸ d¸m nãi ®Õn chuyÖn t×nh nghÜa. Nµng cßn nh×n ta b»ng con m¾t tin cËy, chÞu cïng ta ra khái ®©y ®i t×m biÓu huynh nµng th× ta quyÕt lßng b¸o ®¸p ®Ó ®Òn ¬n tri ngé. Lý Diªn T«ng nãi: - ¸i chµ! Nµng mµ cã cïng ng−¬i ra tho¸t n¬i nµy th× nµng sÏ ®i t×m biÓu huynh nµng lµ Mé Dung c«ng tö, chø ®©u cã thÌm nghÜ ®Õn ng−¬i lµ mét nh©n vËt rÊt tÇm th−êng. Sao ng−¬i ngèc thÕ? VÉn ®em lßng m¬ t−ëng h·o huyÒn, pháng cã kh¸c chi Õch n»m ®¸y giÕng coi trêi b»ng vung? Ha! Ha! ThËt lµ buån c−êi chÕt ®−îc! §oµn Dù nghe g· nãi vÉn kh«ng lÊy lµm giËn d÷, thñng thØnh tr¶ lêi: - Ng−¬i b¶o ta lµ Õch n»m ®¸y giÕng mµ c« n−¬ng lµ trêi, tû dô nh− vËy lµ rÊt ®óng. Nh−ng ta lµ con Õch kh¸c th−êng, chØ mong trêi ngã tíi mét ®«i lÇn ®· lÊy lµm m·n nguyÖn, kh«ng mong g× h¬n n÷a. Lý Diªn T«ng nghe chµng tù cho m×nh lµ con Õch kh¸c th−êng th× kh«ng nhÞn ®−îc, ph¸ lªn c−êi. C¸i c−êi cña g· thËt ghª gím, nÐt mÆt vÉn l¹nh nh− tiÒn, tuyÖt kh«ng lé vÎ c−êi cît chót nµo. §oµn Dù ®· ®−îc thÊy th¸i tö Diªn Kh¸nh nãi kh«ng ®éng m«i, bé mÆt Lý Diªn T«ng tuy cã qu¸i l¹ nh−ng h·y cßn kÐm bé mÆt kú qu¸i cña Diªn Kh¸nh. Chµng nãi: - NÕu nãi vÒ c¸i mÆt tr¬ nh− gç kh«ng lé vÎ thÊt th−êng th× ng−¬i cßn kÐm th¸i tö Diªn Kh¸nh xa l¾m, ch−a ®¸ng lµm ®å ®Ö «ng ta. Lý Diªn T«ng hái: Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
 3. Lục Mạch Thần Kiếm 158 Nguyên tác: Kim Dung - Th¸i tö Diªn Kh¸nh lµ ai? Ta ch−a tõng nghe thÊy bao giê. §oµn Dù ®¸p: - Th¸i tö Diªn Kh¸nh lµ mét tay cao thñ n−íc §¹i Lý, vâ c«ng ng−¬i cßn kÐm «ng xa. Thùc ra bµn vÒ vâ c«ng cao thÊp cña ng−êi ngoµi th× §oµn Dù cã hiÓu g× ®©u mµ so s¸nh, nh−ng chµng nghÜ r»ng m×nh ch¼ng cßn mÊy chèc n÷a sÏ bÞ chÕt v× tay g·, dï cã thuËn miÖng nãi vµi c©u ch¬i cho bít lo còng ch¼ng h¹i g×. Lý Diªn T«ng ®»ng h¾ng mét tiÕng råi nãi: - Vâ c«ng ta cao hay thÊp h¬n th× th»ng lái con biÕt g× mµ nãi? G· miÖng nãi, gi¬ tay ®ao quÐt ngang chÐm rÊt mau. §oµn Dù tõ lóc b¾t ®Çu ch−a nh×n ®ao ph¸p g·, giê tuy cã nh×n nh−ng còng ch¼ng biÕt lµ hay hay dë. Song V−¬ng Ngäc YÕn cµng xem cµng sî, nµng nghÜ thÇm: "G· nµy kiÕn thøc còng uyªn b¸c ch¼ng kÐm g× m×nh. Tay g· l¹i rÊt m¹nh, néi lùc còng rÊt sung m·n. N−íc T©y H¹ cã bËc kú tµi thÕ nµy mµ giê m×nh ta ch¹m tr¸n víi g·, kh«ng cã biÓu huynh bªn c¹nh ®Ó hé vÖ cho ta, mµ l¹i ví ®−îc mét anh ®å gµn kú dÞ nµy chèng chäi víi g·, thËt lµ vËn xui råi!" Nµng nh×n thÊy §oµn Dù th©n h×nh xiªu vÑo, t×nh thÕ rÊt lµ nguy ngËp, kh«ng khái sinh lßng th−¬ng tiÕc liÒn kªu lªn: - §oµn c«ng tö! C«ng tö ra ngoµi cöa lín ®i. Muèn cÇm ch©n g· th× ë ngoµi ®ã còng thÕ! §oµn Dù nãi: - C« n−¬ng ch−a cö ®éng ®−îc, ®Ó m×nh c« trong nhµ t«i ch¼ng yªn lßng chót nµo. ë ®©y nhiÒu x¸c chÕt thÕ, c« n−¬ng lµ mét ng−êi ®µn bµ con g¸i, tÊt nhiªn ho¶ng sî. T«i cÇn ë l¹i ®©y cho c« ®−îc v÷ng d¹. V−¬ng Ngäc YÕn thë dµi, nghÜ thÇm: "Anh chµng nµy thËt lµ si ngèc, nghÜ c¶ ®Õn viÖc ta sî x¸c chÕt, cßn chÝnh m×nh s¾p mÊt m¹ng th× l¹i kh«ng ®Õm xØa ®Õn". Lóc nµy ch©n §oµn Dù b−íc bªn ®«ng nÐ bªn t©y, nhiÒu lóc mòi ®ao ®èi ph−¬ng chØ cßn khe chõng mét sîi tãc. Chµng sî qu¸ run lªn bÇn bËt. Lßng chµng kh«ng ngít thay ®æi ý nghÜ: "G· chØ chÐm tróng m×nh mét ®ao hít mÊt nöa ®Çu lµ háng hÕt. §· lµ ®¹i tr−îng phu ph¶i biÕt lóc th©n lóc khuÊt. Hay lµ ta v× b¶o vÖ V−¬ng c« n−¬ng, chÞu quú xuèng l¹y g· ®Ó xin tha m¹ng qu¸ch", song tuy lßng nghÜ vËy mµ miÖng kh«ng nãi ra ®−îc. Lý Diªn T«ng c−êi l¹t, nãi: - Ta thÊy ng−¬i cã vÎ sî l¾m råi, ®ang tÝnh bµi chuån ®©y chø g×? §oµn Dù nãi: Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
 4. Lục Mạch Thần Kiếm 159 Nguyên tác: Kim Dung - ChÕt lµ viÖc lín, ai lµ ng−êi kh«ng sî. Sau khi chÕt råi th× mäi viÖc ®Òu xong tuèt. Chuån th× ta còng muèn chuån, nh−ng l¹i kh«ng thÓ chuån ®−îc. Lý Diªn T«ng hái: - Sao vËy? §oµn Dù ®¸p: - Nãi l¾m v« Ých. Giê ta ®Õm ®Õn m−êi, nÕu ng−¬i kh«ng giÕt ®−îc ta, th× kh«ng båi tiÕp ng−¬i n÷a ®©u! Chµng kh«ng cÇn ®îi Lý Diªn T«ng cã ®ång ý hay kh«ng, cÊt tiÕng ®Õm lu«n: - Mét, hai, ba... Lý Diªn T«ng hái: - Ng−¬i lµm trß g× ®ã? §oµn Dù l¹i ®Õm tiÕp: - Bèn, n¨m, s¸u... Lý Diªn T«ng c−êi, nãi: - Thiªn h¹ sao l¹i cã ®øa v« vÞ nh− ng−¬i lµm nhôc cho con nhµ vâ? G· chÐm lu«n ba ®ao tõ t¶ sang h÷u. §oµn Dù l¹i b−íc lÑ h¬n, miÖng còng ®Õm mau h¬n: - B¶y, t¸m, chÝn, m−êi, m−êi mét, m−êi hai, m−êi ba... Ha ha! Ta ®· ®Õm ®Õn m−êi ba, ng−¬i kh«ng giÕt ®−îc ta mµ cßn ch−a chÞu thua, thËt lµ mÆt dÇy v« liªm sØ! Lý Diªn T«ng nghÜ bông: "B×nh sinh ta gÆp kh«ng biÕt bao nhiªu lµ ®¹i ®Þch, ch−a ai cã vâ c«ng kÐm cái nh− th»ng lái nµy. Ng−êi th× kh«n ch¶ ra kh«n, d¹i ch¼ng ra d¹i, vâ c«ng giái kh«ng giái mµ kÐm còng kh«ng kÐm, ë ®êi thËt Ýt ng−êi nh− h¾n. M×nh quanh quÈn ®¸nh m·i mµ ch−a kÕt liÔu, chØ sî s¬ suÊt tróng ph¶i tµ thuËt cña h¾n lµ mÊt m¹ng n¬i ®©y còng ch−a biÕt chõng". G· t©m c¬ minh mÉn v« cïng, biÕt §oµn Dù rÊt quan t©m ®Õn Ngäc YÕn, ®ét nhiªn g· ngöng ®Çu nh×n lªn g¸c, lín tiÕng h«: - C¸c ng−¬i ë trªn ®ã chÐm chÕt c« n−¬ng nµy ®i råi xuèng ®©y gióp ta! §oµn Dù c¶ kinh, ngì r»ng cã kÎ ®Þch trªn g¸c s¸t h¹i V−¬ng Ngäc YÕn. Chµng véi ngÈng ®Çu nh×n lªn, thÕ lµ ch©n b−íc chËm l¹i. Lý Diªn T«ng liÒn lia ch©n ®¸ ngang mét c¸i khiÕn chµng ng· l¨n xuèng ®Êt. Ch©n tr¸i g· dÉm lªn ngùc, thanh ®ao kÒ vµo cæ chµng. §oµn Dù toan gi¬ tay lªn ®iÓm huyÖt ®èi ph−¬ng, Lý Diªn T«ng tay tr¸i khÏ t¨ng thªm k×nh lùc, l−ìi ®ao ®−a s¸t vµo cæ chµng thªm vµi ph©n n÷a råi qu¸t lªn: - Ng−¬i h¬i nhóc nhÝch lµ ta c¾t ®Çu ngay! Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
 5. Lục Mạch Thần Kiếm 160 Nguyên tác: Kim Dung B©y giê §oµn Dù nh×n râ trªn g¸c kh«ng cã mét kÎ ®Þch nµo. Chµng míi h¬i v÷ng d¹, nãi: - ThÕ ra ng−¬i lõa ta. V−¬ng c« n−¬ng cã gÆp nguy hiÓm g× ®©u? Råi chµng l¹i than r»ng: - §¸ng tiÕc thËt lµ ®¸ng tiÕc! Lý Diªn T«ng hái: - Sao mµ ®¸ng tiÕc? §oµn Dù ®¸p: - Vâ c«ng ng−¬i giái thËt, ta t−ëng ng−¬i còng lµ mét vÞ anh hïng h¶o h¸n th× §oµn mç dï cã chÕt vµo tay ng−¬i còng ®¸ng. DÌ ®©u ng−¬i kh«ng thÓ lÊy vâ c«ng th¾ng næi ta, ph¶i dïng c¸ch man tr¸ häc thãi qu©n tiÓu nh©n hÌn h¹. §oµn mç nµy chÕt thËt oan uæng. Lý Diªn T«ng nãi: - Tr−íc nay ta ch−a m¾c ph¶i lêi ai nãi khÝch bao giê. Mi bÞ chÕt oan, trong lßng kh«ng phôc th× xuèng Diªm V−¬ng mµ kiÖn! V−¬ng Ngäc YÕn nãi: - NÕu ng−¬i giÕt §oµn c«ng tö trõ phi giÕt lu«n c¶ ta n÷a, kh«ng th× cã ngµy ta giÕt ng−¬i ®Ó b¸o thï cho chµng. Lý Diªn T«ng run lªn, hái: - Ph¶i ch¨ng c« n−¬ng sÏ cËy lÖnh biÓu huynh ®Ó giÕt ta? Ngäc YÕn nãi: - BiÓu huynh ta vâ c«ng vÞ tÊt ®· h¬n ng−¬i, nh−ng ta ®· n¾m ch¾c ®−îc c¸ch giÕt ng−¬i råi! Lý Diªn T«ng c−êi l¹t, hái: - Sao c« ch¾c sÏ giÕt ®−îc ta? V−¬ng Ngäc YÕn nãi: - VÒ vâ häc tuy ng−¬i cã hiÓu réng nh−ng ch−a biÕt ®−îc b»ng nöa phÇn cña ta. Lóc ®Çu ta thÊy ®ao ph¸p ng−¬i cã nhiÒu ®ßn ®· lÊy lµm kinh dÞ, nh−ng xem ®Õn ®ßn thø n¨m m−¬i th× biÕt ng−¬i ®· c¹n tµu r¸o m¸ng, kh«ng cßn g× h¬n n÷a. ThÕ ®ñ biÕt ng−¬i cßn thua xa ta l¾m. Lý Diªn T«ng nghÜ thÇm: "Tõ ®Çu ®Õn cuèi, m×nh ra ®ßn ch−a cã chiªu nµo cña mét m«n ph¸i mµ m×nh chÞu trë l¹i ®¸nh lÇn thø hai. Sao c« nµy d¸m b¶o ta Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
 6. Lục Mạch Thần Kiếm 161 Nguyên tác: Kim Dung ch−a biÕt nhiÒu b»ng ¶? Sao ¶ biÕt ta chØ cã bÊy nhiªu ®ßn, chø vâ c«ng ta ®· ph¸t xuÊt hÕt ®©u?" G· ch−a kÞp hái l¹i th× V−¬ng Ngäc YÕn nãi tiÕp: - Võa råi ng−¬i ra chiªu "§¹i môc phi sa" cña ph¸i Ngäc Thô ë Thanh H¶i, §oµn c«ng tö b−íc lÑ tr¸nh ®−îc. Gi¶ tû mµ ng−¬i ra ®ßn "Vò y ®ao", chiªu thø m−êi b¶y cña ph¸i Th¸i Êt, tiÕp theo ®Õn chiªu "Thanh phong tõ lai" cña ph¸i Linh Phi th× ®· ®¸nh §oµn c«ng tö ng· l¨n ra råi. Ng−¬i l¹i sö ®ao ph¸p cña H¸c gia ë S¬n T©y ®Ó coi cho ®Ñp m¾t chø ch¼ng ¨n thua g×. Xem thÕ cµng râ ng−¬i tuyÖt kh«ng biÕt g× vÒ ®ao ph¸p cña c¸c ®¹o gia næi tiÕng. Lý Diªn T«ng buét miÖng hái l¹i: - Ta kh«ng biÕt ®ao ph¸p cña c¸c ®¹o gia næi tiÕng? Ngäc YÕn ®¸p: - ChÝnh thÕ! Ta ®o¸n lµ ng−¬i chØ hiÓu vÒ c¸ch sö kiÕm cïng sö phÊt trÇn cña c¸c ®¹o gia mµ th«i. Cã biÕt ®©u r»ng ®ao ph¸p cña c¸c m«n ph¸i nµy gåm ®ñ nhu, c−¬ng, nhiÒu tr−êng hîp rÊt cã c«ng hiÖu. Lý Diªn T«ng hái: - C« nµy tù phô l¾m. Cø nh− lêi c« nãi th× c« ®· cã th©m t×nh víi g· hä §oµn kia l¾m ph¶i kh«ng? V−¬ng Ngäc YÕn ®á mÆt, ®¸p: - Ng−¬i nãi c¸i g× th©m t×nh? Ta ®èi víi chµng ch¶ cã t×nh ý g× r¸o. Cã ®iÒu chµng v× ta mµ uæng m¹ng, ®−¬ng nhiªn ta ph¶i quyÕt t©m b¸o thï cho chµng. Lý Diªn T«ng c−êi khanh kh¸ch, mãc trong bäc ra mét chiÕc lä sø, nÐm lªn m×nh §oµn Dù. Råi ®ét nhiªn nghe ®¸nh "so¹t" mét tiÕng, g· tra ®ao vµo tói. Ng−êi g· l¹ng ®i mét c¸i ®· ra ®Õn cöa ngoµi, tiÕp theo lµ tiÕng ngùa hÝ, råi tiÕng vã c©u lép cép, g· bá ra ®i mçi lóc mét xa... §oµn Dù ®−a tay sê vµo vÕt ®ao trªn cæ, c¶m thÊy h¬i ®au. Chµng tùa hå nh− ng−êi ®ang m¬ ngñ. Ngäc YÕn còng kh«ng thÓ t−ëng t−îng ®Õn nh÷ng hµnh vi ®ét ngét cña tay cao thñ T©y H¹. §oµn Dù cïng V−¬ng Ngäc YÕn, kÎ d−íi nhµ ng−êi trªn lÇu, gi−¬ng m¾t ngã nh×n nhau nöa mõng rìn nöa kinh dÞ. Håi l©u, §oµn Dù míi lªn tiÕng: - G· bá ®i råi! Ngäc YÕn còng nãi: - G· bá ®i råi! §oµn Dù c−êi, nãi: - Hay qu¸! Hay qu¸! G· vÉn ch−a giÕt t«i. V−¬ng c« n−¬ng! Vâ häc c« n−¬ng cßn h¬n g· nhiÒu l¾m. G· bë vÝa bá ch¹y råi! Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
 7. Lục Mạch Thần Kiếm 162 Nguyên tác: Kim Dung Ngäc YÕn nãi: - C¸i ®ã ch−a ch¾c! Võa råi gi¶ tû g· giÕt c«ng tö xong, lªn chÐm nh¸t n÷a cã ph¶i chÕt s¹ch råi kh«ng? §oµn Dù l¾c ®Çu, nãi: - C©u nµy c« nãi kh«ng ®óng! Së dÜ... së dÜ g· kh«ng d¸m h¹ thñ v× c« n−¬ng lµ mét vÞ thÇn tiªn xuèng trÇn, g· ®êi nµo d¸m giÕt. V−¬ng Ngäc YÕn ®á mÆt lªn, nghÜ bông: "ChØ cã ng−¬i lµ anh ®å gµn míi b¶o ta lµ thÇn tiªn, cßn g· ng−êi T©y H¹ lµ mét tªn vâ biÒn ®éc ¸c, g· sî g× ta?" NghÜ vËy nh−ng nµng kh«ng tiÖn nãi ra, §oµn Dù thÊy nµng bÏn lÏn cµng t¨ng thªm vÎ kiÒu diÔm, còng nøc lßng hëi d¹, nãi: - T«i ®· liÒu m¹ng lµ chØ mong c« n−¬ng ®−îc an toµn. Kh«ng ngê c« n−¬ng vÉn yªn lµnh mµ c¸i m¹ng nhá bÐ nµy còng sèng sãt, thËt lµ ph−íc qu¸! §oµn Dù tiÕn lªn mét b−íc, c¸i b×nh nhá rít xuèng ®¸nh "binh" mét tiÕng, chÝnh lµ c¸i b×nh mµ Lý Diªn T«ng nÐm vµo ng−êi chµng võa råi. §oµn Dù cói xuèng nhÆt b×nh lªn coi l¹i thÊy t¸m ch÷ ®Ò "S−¬ng hång hoa h−¬ng ngöi cho gi¶i ®éc". Chµng c¶ mõng, nãi: - TÐ ra lµ thuèc gi¶i ®éc. Chµng më nót ra ngöi, mét lµn h¬i xó uÕ x«ng lªn mÆt lµm chµng cho¸ng v¸ng, b−íc ch©n lo¹ng cho¹ng. Võa ®øng v÷ng l¹i ®−îc, chµng véi ®Ëy n¾p b×nh l¹i, nãi: - Thuèc phÐp g× mµ khã ngöi qu¸ x¸. V−¬ng Ngäc YÕn nãi: - C«ng tö ®−a cho t«i coi. Kh«ng chõng hä dïng thuèc ®éc ®Ó trÞ chÊt ®éc míi cã hiÖu nghiÖm. §oµn Dù "v©ng" mét tiÕng, cÇm b×nh thuèc ch¹y ®Õn tr−íc mÆt V−¬ng Ngäc YÕn, nãi: - C¸i nµy khã ngöi l¾m! C« n−¬ng h·y ngöi thö mét chót xem sao ®·! V−¬ng Ngäc YÕn gËt ®Çu. §oµn Dù tay cÇm b×nh thuèc vÉn ch−a më nót. Chµng ngõng mét l¸t, trong ®Çu ãc n¶y ra v« sè ý nghÜ: "Gi¶ tû mµ thø thuèc gi¶i ®éc nµy qu¶ nhiªn c«ng hiÖu gi¶i ®−îc chÊt ®éc trong ng−êi nµng, bÊy giê nµng sÏ kh«ng cÇn ®Õn ta hé vÖ n÷a v× vâ c«ng nµng giái h¬n ta gÊp tr¨m lÇn th× cßn ®Ó ta bªn m×nh lµm g×. Dï nµng kh«ng cù tuyÖt vÉn cho ta theo, nh−ng khi nµng t×m ®−îc ý trung nh©n lµ Mé Dung Phôc råi, ch¼ng lÏ ta cø ®øng bªn gi−¬ng m¾t ra mµ nh×n, dáng tai ra mµ nghe nh÷ng lêi hä thñ thØ ©n ¸i víi nhau mét c¸ch cùc kú th©n mËt? §oµn Dù nµy dï nhÉn n¹i ®Õn ®©u n÷a liÖu kh«ng næi ®o¸ ®−îc ch¨ng? LiÖu vÉn gi÷ Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
 8. Lục Mạch Thần Kiếm 163 Nguyên tác: Kim Dung ®−îc bé mÆt b×nh tÜnh vµ miÖng khái thèt ra nh÷ng c©u tøc m×nh ®−îc ch¨ng?" Ngäc YÕn thÊy chµng ngÈn ng¬ kh«ng nãi, liÒn nhoÎn miÖng c−êi, cÊt tiÕng hái: - C«ng tö nghÜ g× thÕ? §−a b×nh thuèc cho t«i ngöi nµo! T«i kh«ng sî nÆng mïi! §oµn Dù véi vµng ®¸p: - V©ng! V©ng! Råi më nót b×nh ®−a ®Õn bªn mòi nµng. Ngäc YÕn hÝt hai h¬i thËt m¹nh, xong c¶ kinh la lªn: - Trêi ¬i! Qu¶ nhiªn khã ngöi v« cïng! §oµn Dù nãi: - §óng kh«ng? T«i ®· b¶o c« n−¬ng ch¼ng nªn ngöi. Ngäc YÕn l¹i nãi: - Cho t«i ngöi lÇn n÷a thö coi. §oµn Dù l¹i cÇm b×nh thuèc ®Ó vµo tr−íc mòi nµng. Chµng ch¼ng mong g× thuèc cã linh nghiÖm hay kh«ng. Ngäc YÕn nh¨n mµy, ®−a tay lªn b−ng mòi c−êi, nãi: - Thµ r»ng ch©n tay t«i ch¼ng cö ®éng ®−îc th× chí, t«i kh«ng ngöi c¸i thuèc ma quû nµy n÷a... ña mµ l¹! Tay t«i... tay t«i cö ®éng ®−îc råi! Nguyªn nµng bÊt gi¸c ®−a tay lªn b−ng mòi... lóc tr−íc th× dï nµng chØ h¬i cÊt tay kÐo ¸o l¹i cho ngay ng¾n còng khã nhäc l¾m råi. Nµng mõng qu¸ liÒn nh¾c lÊy b×nh thuèc trong tay §oµn Dù hÝt lÊy hÝt ®Ó. Nµng biÕt thø thuèc nµy së dÜ linh nghiÖm lµ v× c¸i mïi vÞ ®Æc biÖt khã ngöi cña nã nªn nµng kh«ng sî g× n÷a. Ngäc YÕn hÝt thªm vµi h¬i th× nh÷ng chç mÒm xÌo v« lùc trong th©n thÓ dÇn dÇn phôc håi søc lùc. Nµng quay l¹i b¶o §oµn Dù: - C«ng tö xuèng d−íi nhµ cho t«i thay ¸o! §oµn Dù ®¸p: - V©ng! V©ng! Råi véi ra cÇu thang ®i xuèng. Chµng nh×n thÊy x¸c ngæn ngang, trõ ®«i thanh niªn nam n÷ n«ng th«n, cßn hÕt th¶y lµ do tay chµng h¹ thñ, nªn trong lßng ¸y n¸y v« cïng. Chµng l¹i thÊy tö thi mét tªn vâ sü T©y H¹, ®«i m¾t vÉn më to nh×n chµng, thËt lµ chÕt kh«ng nh¾m m¾t. Chµng x¸ dµi mét c¸i, nãi: - T«i kh«ng giÕt l·o huynh th× l·o huynh sÏ giÕt t«i, b©y giê n»m ®©y nÕu kh«ng ph¶i l·o huynh th× l¹i lµ t«i. Trong lßng t«i thËt chua xãt v« cïng! Sau nµy t«i vÒ ®Õn §¹i Lý nhÊt ®Þnh sÏ mêi cao t¨ng tông kinh ®Ó siªu ®é cho c¸c vÞ nh©n huynh. Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
 9. Lục Mạch Thần Kiếm 164 Nguyên tác: Kim Dung Chµng ®−a m¾t nh×n ®«i thanh niªn nam n÷ n«ng th«n råi nãi tiÕp: - C¸c ng−êi t×m ta ®Ó giÕt, t×m V−¬ng c« n−¬ng ®Ó b¾t ®i, sao l¹i giÕt nh÷ng ng−êi v« téi nµy? V−¬ng Ngäc YÕn thay ¸o xong tõ tõ b−íc xuèng cÇu thang. Tuy ch©n nµng h·y cßn mÒm yÕu nh−ng ®· ®i l¹i tù nhiªn ®−îc. Nµng thÊy §oµn Dù ®ang l¶m nh¶m gi·i bµy víi ®¸m th©y ma th× bËt c−êi, hái: - C«ng tö nãi g× vËy? §oµn Dù ®¸p: - T«i thÊy m×nh giÕt h¹i nhiÒu ng−êi qu¸, l−¬ng t©m c¾n røt! V−¬ng Ngäc YÕn trÇm ng©m mét l¸t råi hái: - §oµn c«ng tö! C«ng tö cã biÕt g· cao thñ hä Lý n−íc T©y H¹ sao l¹i cho ta thuèc gi¶i ®éc kh«ng? §oµn Dù ®¸p: - C¸i ®ã.. c¸i ®ã... t«i kh«ng ®−îc râ... µ... mµ t«i biÕt råi. G·... g·... Chµng nãi mÊy tiÕng "g·" råi bá löng. B¶n t©m chµng muèn hiÓu g· ®em lßng ¸i mé c« n−¬ng nh−ng kh«ng d¸m nãi ra. V× chµng nghÜ: "Con ng−êi gièng T©y H¹ th« lç, d· man kia dï cã lßng ¸i mé Ngäc YÕn ®Õn ®©u ®i n÷a nãi ra còng lµ ®−êng ®ét giai nh©n. V−¬ng c« n−¬ng mü lÖ h¬n ®êi, c¸i lßng hiÕu s¾c cña nam nhi ai mµ ch¶ thÕ! Nh−ng ai ai còng ¸i mé nµng c¶ th× c¸i say mª cña m×nh ch¶ cã g× lµ cao c¶ n÷a. §oµn mç còng cïng mét lo¹i nh− nh÷ng chµng trai kh¸c trong thiªn h¹, kh«ng h¬n kh«ng kÐm. Hìi «i! Cam t©m v× nµng mµ chÕt cßn ch−a vµo ®©u, m×nh ®· kh«ng ®−îc chÕt v× nµng th× cßn ¨n thua g×". NghÜ ®Õn ®©y, chµng nãi tiÕp: - T«i... t«i kh«ng biÕt! V−¬ng Ngäc YÕn nãi: - §oµn c«ng tö! Chèn nµy nguy hiÓm l¾m, chóng ta ph¶i rêi ngay ®i n¬i kh¸c míi ®−îc. C«ng tö ®Þnh ®i ®©u b©y giê? KÓ vÒ vâ häc th× hÕt th¶y c¸c m«n ph¸i thiªn h¹ nµng ®Òu biÕt, mµ cßn th«ng th¹o n÷a lµ kh¸c. Nh−ng viÖc xö thÕ th× nµng ch−a hiÓu mét chót g× vÒ c¸ch øng biÕn. B¶n t©m nµng chØ muèn ®i t×m biÓu huynh nh−ng nãi ra ng−îng miÖng. §oµn Dù tuy chØ lµ anh ®å gµn, nh−ng t©m sù nµng chµng ®· biÕt hÕt, chµng hái l¹i: - C« n−¬ng muèn ®i ®©u b©y giê? Chµng nãi c©u nµy c¶m thÊy chua xãt trong lßng, th× nghe nµng ®¸p: - T«i muèn ®i t×m biÓu huynh t«i. Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
 10. Lục Mạch Thần Kiếm 165 Nguyên tác: Kim Dung §oµn Dù cøng ®Çu l−ìi, g−îng g¹o ®¸p: - T«i xin ®i víi c«... Ngäc YÕn tay m©n mª c¸i b×nh thuèc, mÆt ®á bõng, nãi: - C¸i ®ã... c¸i ®ã... Nµng Êp óng råi nãi tiÕp: - C¸c vÞ anh hïng h¶o h¸n C¸i bang ®Òu tróng ph¶i thø "s−¬ng hång hoa h−¬ng" g× ®ã... Gi¶ tû mµ biÓu huynh t«i còng ë ®ã th× ®· cã thuèc gi¶i ®éc cho chµng ngöi ngay. ThÕ råi A Ch©u, A BÝch hoÆc gi¶ cã bÞ m¾c vµo tay ®Þch nh©n th× chóng ta... chóng ta... Nµng muèn nãi: "... chóng ta ®i t×m biÓu huynh t«i tr−íc råi sÏ kiÕm c¸ch tiÕp cøu hai nµng". DÌ ®©u §oµn Dù nh¶y ng−êi lªn, lín tiÕng ng¾t lêi nµng: - Ph¶i råi! Hai c« A Ch©u, A BÝch mµ gÆp n¹n th× chóng ta ph¶i tøc tèc nghÜ c¸ch cøu hä ra ngay! V−¬ng Ngäc YÕn nghe chµng kh«ng ®Ò cËp g× ®Õn viÖc ®i t×m Mé Dung Phôc ngay tøc kh¾c mµ l¹i muèn ®i cøu hai c« A Ch©u, A BÝch tr−íc th× nµng h¬i thÊt väng. Nh−ng nµng nghÜ l¹i: "A Ch©u, A BÝch lµ hai ¶ n÷ tú t©m phóc cña biÓu huynh ta, ta biÕt râ chóng bÞ m¾c vµo tay ®Þch, lÏ nµo l¹i kh«ng ®i cøu? NÕu ®i t×m ®−îc biÓu huynh råi míi trë l¹i cøu chóng th× e r»ng chËm mÊt råi!" NghÜ vËy nµng liÒn nãi: - Ph¶i råi! Chóng ta ®i th«i! §oµn Dù trá ®¸m x¸c chÕt: - T«i t−ëng ph¶i ®em bän hä an t¸ng xong xu«i, råi tra xÐt tªn hä tõng ng−êi, dùng bia mé ®Ó ngµy sau th©n nh©n hä biÕt chç mµ lÊy hµi cèt ®em vÒ quª h−¬ng, ®Ó kÎ chÕt råi cã n¬i n−¬ng tùa. Ngäc YÕn ho mét tiÕng råi c−êi, nãi: - Tèt l¾m! C«ng tö ë l¹i ®©y lo viÖc ma chay cho hä, b¾t ®Çu b»ng lÔ ®¹i liÖm, lÔ thµnh phôc, råi ®äc v¨n tÕ, lµm c©u ®èi viÕng vµ nhiÒu nghi lÔ kh¸c n÷a... T«i sÏ trë l¹i ®©y t×m c«ng tö sau. §oµn Dù thÊy nµng nãi ra vÎ trµo phóng, liÒn t−¬i c−êi hái l¹i: - Theo ý kiÕn c« n−¬ng th× nªn lµm thÕ nµo? Ngäc YÕn ®¸p: - Cho mí löa ®èt lªn lµ xong hÕt! §oµn Dù nãi: - ña! Lµm vËy coi kh«ng tiÖn. Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
 11. Lục Mạch Thần Kiếm 166 Nguyên tác: Kim Dung Nh−ng chµng trÇm ng©m mét l¸t, nhËn thÊy kh«ng cßn c¸ch nµo h¬n, ®µnh ch©m löa ®èt vµo ®èng r¬m trong tr¹i gi· g¹o. Hai ng−êi ra ngoµi tr¹i, lªn ngùa ngåi nh×n. Trong chèc l¸t, löa ch¸y ngÊt trêi. §oµn Dù xuèng ngùa, cung kÝnh quú xuèng ®Êt, khÊn: - C¸c vÞ cao t¨ng viªn tÞch m−în ngän löa hång, ®ã lµ phÐp th−êng. C¸c vÞ nh©n huynh h«m nay chÕt v× t«i, t«i cÇu cho hån vÒ thÕ giíi cùc l¹c vÜnh viÔn, tho¸t khái chèn trÇn gian phiÒn n·o. Xin ®õng hên o¸n t«i. Chµng khÊn tr¬n nh− ch¸o ch¶y mét håi míi lªn ngùa cïng V−¬ng Ngäc YÕn ra ®i. Hai ng−êi ®i ®· kh¸ xa cßn v¨ng v¼ng nghe tiÕng ån µo d©n lµng ra cøu ho¶. §oµn Dù nãi: - Mét tr¹i m¸y g¹o c«ng tr×nh kÓ biÕt mÊy m−¬i, v× t«i mµ phót chèc thµnh ®èng tro tµn, lßng t«i ¸y n¸y v« cïng! Ngäc YÕn nãi: - C«ng tö lÈn thÈn nh− ®µn bµ, l¾m chuyÖn qu¸! MÉu th©n t«i tuy vµo hµng n÷ l−u nh−ng tÝnh t×nh s¶ng kho¸i, hµnh ®éng mau lÑ, nãi lµm lµ lµm. c«ng tö lµ ®Êng nam nhi, lµ bËc ®¹i tr−îng phu, sao cßn c©u nÖ nh÷ng quy cñ lçi thêi? §oµn Dù nghÜ bông: "MÉu th©n nµng ®éng mét tÝ lµ giÕt ng−êi, lÊy thÞt ng−êi bãn cho hoa. Sao nµng l¹i ®em ta b× víi phu nh©n ®−îc?" NghÜ vËy, chµng nãi: - §©y lµ lÇn ®µu tiªn t«i giÕt ng−êi, ®èt nhµ, nªn kh«ng khái ®au lßng xãt d¹! V−¬ng Ngäc YÕn gËt ®Çu, nãi: - õ! C«ng tö nãi ph¶i ®ã! Råi sau th¹o vÒ nghÒ nµy sÏ coi nh− kh«ng. §oµn Dù giùt m×nh, l¾c ®Çu nãi: - Kh«ng ®−îc! Kh«ng ®−îc! Mét lÇn ®· lµ qu¸, ®©u d¸m t¸i ph¹m. Xin miÔn ®Ò cËp vÊn ®Ò giÕt ng−êi, ®èt nhµ. V−¬ng Ngäc YÕn c−ìi ngùa ®i song song bªn §oµn Dù, nµng ngo¶nh ®Çu nh×n thÊy chµng thén mÆt ra, liÒn hái: - Trong ®¸m giang hå, giÕt ng−êi phãng ho¶ lµ viÖc th−êng ngµy. §oµn c«ng tö! C«ng tö tõ ®©y röa s¹ch tay, kh«ng len lái vµo chèn giang hå hay sao? §oµn Dù ®¸p: - B¸ phô cïng gia gia t«i b¾t häc vâ c«ng thÕ nµo t«i còng kh«ng chÞu, ch¼ng ngê lóc sù viÖc ®¸o ®Çu, v× hoµn c¶nh bøc b¸ch kh«ng biÕt lµm thÕ nµo cho ph¶i. V−¬ng Ngäc YÕn tñm tØm c−êi, hái: - Ph¶i ch¨ng chÝ h−íng cña c«ng tö lµ ®äc s¸ch ®Ó ra lµm quan, lµm häc sü hay lµm tÓ t−íng? Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
 12. Lục Mạch Thần Kiếm 167 Nguyên tác: Kim Dung §oµn Dù ®¸p: - Kh«ng ph¶i thÕ ®©u! Lµm quan còng ch¶ cã chi lµ thó vÞ. Ngäc YÕn l¹i hái: - ThÕ th× c«ng tö muèn lµm g×? Ch¼ng lÏ c«ng tö còng ®ång quan ®iÓm víi biÓu huynh t«i, hoµi b·o chÝ lín lÖch ®Êt nghiªng trêi ®Ó lµm Hoµng ®Õ? §oµn Dù lÊy lµm kú, hái l¹i: - Mé Dung c«ng tö muèn lµm Hoµng ®Õ −? Ngäc YÕn ®á mÆt lªn, nµng biÕt m×nh lì lêi thæ lé t©m sù bÝ mËt cña biÓu huynh. Tõ khi x¶y ra viÖc vµo Èn trong tr¹i g¹o, nµng cïng §oµn Dù tho¸t chÕt ®· thµnh ®«i b¹n ho¹n n¹n cã nhau. Nµng hiÓu tÝnh t×nh chµng b×nh dÞ vui vÎ, bÊt cø viÖc g× nµng còng cã thÓ nãi tr−íc mÆt chµng mµ kh«ng ng¹i ngïng. Nh−ng dï sao c©u chuyÖn Mé Dung Phôc nhÊt t©m nhÊt trÝ kh«i phôc l¹i c¬ nghiÖp n−íc Yªn thuë x−a còng kh«ng b¹ ®©u nãi ®ã. NghÜ vËy, nµng dÆn §oµn Dù: - C©u chuyÖn t«i võa nãi víi c«ng tö chí thæ lé víi mét ng−êi thø hai nµo. C¶ khi ë tr−íc mÆt biÓu huynh t«i còng kh«ng nªn ®Ò cËp ®Õn. NÕu kh«ng th× biÓu huynh t«i sÏ rÇy t«i ®Õn chÕt! Trong lßng §oµn Dù l¹i mét phen rÊt khã chÞu. Chµng nghÜ thÇm: "Xem chõng nµng cã vÎ nãng n¶y muèn gÆp l¾m. §Ó g· o¸n tr¸ch nµng cµng hay!" NghÜ vËy nh−ng miÖng chµng ®¸p: - V©ng! T«i ch¶ ®Ó ý ®Õn viÖc cña biÓu huynh c« n−¬ng lµm cãc g×. Dï y lµm Hoµng ®Õ còng vËy, mµ lµm tªn ¨n mµy còng thÕ th«i, t«i ch¶ d©y vµo lµm qu¸i g×. Ngäc YÕn l¹i ®á mÆt lªn, nghe giäng chµng nãi cã vÎ kh«ng b»ng lßng liÒn án thãt nãi: - §oµn c«ng tö! C«ng tö næi ®o¸ råi ®Êy −? §oµn Dù tõ khi biÕt nµng ®Õn giê, chØ thÊy lóc nµo trong lßng còng nh− ngoµi miÖng, nµng toµn ®Ó ý ®Õn chuyÖn biÓu huynh lµ Mé Dung c«ng tö. §©y lµ lÇn ®Çu tiªn mµ chµng ®−îc nghe lêi nµng ra vÎ dÞu dµng vµ cã ý khÈn kho¶n ®Õn m×nh, bÊt gi¸c chµng sung s−íng qu¸, ruét gan në lªn bång bång. V× mõng quýnh mµ chµng suýt n÷a ng· ngùa. Chµng ngåi v÷ng l¹i råi c−êi, nãi: - Kh«ng ®©u! Kh«ng ®©u! Khi nµo t«i d¸m næi ®o¸? V−¬ng c« n−¬ng! Suèt cuéc ®êi t«i cßn sèng trªn câi nh©n gian nµy, vÜnh viÔn kh«ng bao giê t«i næi nãng víi c« n−¬ng! Mèi t×nh cña V−¬ng Ngäc YÕn hoµn toµn rµng buéc c¶ vµo Mé Dung c«ng tö. Tuy §oµn Dù liÒu m¹ng cøu nµng, song nµng thuû chung vÉn chØ ®Ó ý vµo mét m×nh Mé Dung c«ng tö vµ cho §oµn Dù lµ ng−êi trung hËu, thµnh thùc, ®−îc trêi phó cho tÊm lßng nghÜa hiÖp. Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
 13. Lục Mạch Thần Kiếm 168 Nguyên tác: Kim Dung B©y giê nµng nghe c©u chµng nãi "suèt ®êi t«i cßn sèng trªn thÕ gian nµy, vÜnh viÔn kh«ng bao giê t«i næi nãng víi c« n−¬ng" lµ mét c©u rÊt t×nh tø, tùa hå nh− cïng ai thÒ thèt nÆng nÒ, nµng míi tØnh ngé ra vµ tù hái: "Ph¶i ch¨ng ®ã lµ mét c©u chµng... chµng... gi·i bµy t×nh ý víi m×nh?" BÊt gi¸c nµng qu¸ thÑn, mÆt ®á nh− gÊc chÝn, tõ tõ cói gÇm mÆt xuèng, nãi: - C«ng tö kh«ng giËn, thÕ lµ may l¾m! §oµn Dù thÊy vËy l¹i cµng sung s−íng, kh«ng biÕt nãi sao, lÈm bÈm mét m×nh: "Gia gia ta lµ Hoµng ®Õ, ta lµ thÕ tö cña TrÊn Nam V−¬ng. Ng«i Hoµng ®Õ n−íc §¹i Lý nhÊt ®Þnh sÏ truyÒn cho ta. §Õn ngai vµng ta cßn ch¼ng thiÕt, huèng chi lµ chøc häc sü hay ng«i tÓ t−íng". Håi l©u chµng míi nãi: - Trong ®êi t«i, léc trong quyÒn cao hay g× g× n÷a t«i còng kh«ng mµng. T«i chØ mong vÜnh viÔn ®−îc nh− lóc nµy lµ tho¶ m·n l¾m råi, kh«ng cÇu g× h¬n n÷a. C©u chµng nãi "chØ mong vÜnh viÔn ®−îc nh− lóc nµy" nghÜa lµ ®−îc cïng Ngäc YÕn s¸nh vai mµ ®i. Ngäc YÕn kh«ng muèn cho chµng nãi thªm g× n÷a, nghiªm nÐt mÆt nãi: - §oµn c«ng tö! C¸i ¬n c«ng tö cøu m¹ng b÷a nay Ngäc YÕn nµy kh«ng bao giê d¸m quªn, Nh−ng tr¸i tim t«i... tr¸i tim t«i ®· thuéc vÒ ng−êi kh¸c råi. T«i mong r»ng c«ng tö nãi n¨ng cho hîp lÔ ®Ó sau nµy ta cßn cã ®Êt mµ tr«ng thÊy nhau. C©u nµy ch¨ng kh¸c chi nh¸t bóa bæ vµo ®Çu §oµn Dù, khiÕn chµng m¾t hoa lªn c¬ hå ngÊt ®i. Ngäc YÕn nãi c©u nµy thËt râ rµng, tùa nh− b¶o th¼ng vµo mÆt §oµn Dù: "Tr¸i tim t«i ®· thuéc vÒ Mé Dung c«ng tö. Tõ ®©y trë ®i xin c«ng tö ®õng ®¶ ®éng g× ®Õn lêi yªu ®−¬ng n÷a. NÕu kh«ng th× kh«ng d¸m nh×n mÆt c«ng tö. C«ng tö chí t−ëng ®· cã ¬n víi t«i lµ cã thÓ lÇn kh©n ®−îc ®©u." C©u nãi cña nµng rÊt ®oan chÝnh kh«ng v−ît ra ngoµi vßng lÔ ®é. §oµn Dù kh«ng ph¶i lµ ch−a hiÓu râ t©m t− nµng, cã ®iÒu c©u nãi ®ã chÝnh miÖng nµng nãi ra khiÕn chµng nghe cµng thªm khã chÞu. Chµng ®−a m¾t nh×n trém V−¬ng Ngäc YÕn th× thÊy nÐt mÆt nµng rÊt trang nghiªm, ®óng nh− pho t−îng ngäc mµ chµng ®· nh×n thÊy trong th¹ch ®éng n−íc §¹i Lý kh«ng h¬n kh«ng kÐm. BÊt gi¸c chµng c¶m thÊy m×nh s¾p gÆp ®¹i ho¹ ®Õn n¬i, chµng lÈm bÈm: "§oµn Dù hìi §oµn Dù! Ng−¬i ®· gÆp c« n−¬ng nµy mµ tr¸i tim nµng ®· thuéc vÒ ng−êi kh¸c, suèt ®êi ng−¬i nhÊt ®Þnh sÏ ph¶i chÞu ®ùng bao nhiªu cùc h×nh tïng xÎo ®au ®ín kh«ng thÓ nãi xiÕt ®−îc!" Hai ng−êi lÆng lÏ c−ìi ngùa sãng nhau mµ ®i. V−¬ng Ngäc YÕn nghÜ thÇm: "Chµng bùc m×nh, bùc m×nh l¾m råi. Ta cø lê ®i nh− kh«ng biÕt lµ h¬n. V× b»ng nh− ta quay ra xin lçi th× råi ®©y chµng ¨n nãi kh«ng uý kþ g× n÷a. Lì ra nh÷ng c©u chµng nãi ®Õn tai biÓu huynh ta, nhÊt ®Þnh lµm cho biÓu huynh ph¶i cay cùc." Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
 14. Lục Mạch Thần Kiếm 169 Nguyên tác: Kim Dung §oµn Dù còng nghÜ bông: "NÕu ta cßn nãi mét c©u nµo thæ lé t©m t×nh th× c©u ®ã chØ lµ lêi khinh b¹c v« vÞ vµ thÊt kÝnh víi nµng. Tõ ®©y trë ®i §oµn Dù nµy dï chÕt th× th«i, quyÕt kh«ng nãi nöa lêi nh− vËy n÷a." Ngäc YÕn thÊy chµng lÆng lÏ nghÜ thÇm: "Chµng cø phãng ngùa ®i trµn, kh«ng nãi c©u g× ch¾c lµ ®· biÕt ph¶i ®Õn chèn nµo ®Æng cøu A Ch©u, A BÝch". §oµn Dù còng nghÜ thÕ: "Nµng ch¼ng nãi n¨ng g×, cø phãng ngùa ®i trµn, tÊt lµ ®· biÕt ph¶i ®i ®©u ®Ó cøu A Ch©u, A BÝch". Hai ng−êi l¹i ®i chõng nöa giê, ®Õn mét chç rÏ th× kh«ng hÑn mµ nªn, quay ra hái nhau: - Ta ®i vÒ mÐ t¶ hay rÏ qua mÐ h÷u? Råi ®−a m¾t nh×n nhau, ®ång thêi l¹i hái: - ChÕt chöa! ThÕ ra ta ch−a biÕt ®−êng −? Hai ng−êi h·y cßn tÝnh trÎ, c©u hái võa ra khái miÖng, ®Òu lÊy lµm kú thó vµ ®Òu næi lªn mét trËn c−êi rßn r·. Hai ng−êi võa míi ©m thÇm lÆng lÏ, phót chèc ®· trë l¹i nh− kh«ng cã g× x¶y ra. §ã lµ c¸i khiÕm cña hai ng−êi ch−a tõng tr¶i giang hå, nªn ch−a ®ñ kinh nghiÖm, kh«ng biÕt vÒ ®©u cho ph¶i ®Ó cøu A Ch©u, A BÝch. M·i sau §oµn Dù míi nãi: - Bän T©y H¹ b¾t ®−îc hÕt c¶ ng−êi C¸i bang. BÊt luËn lµ hä giÕt ®i hay cÇm tï, thÕ nµo còng cßn dÊu vÕt ®Ó l¹i. Chi b»ng ta trë vÒ khu rõng h¹nh xem sao råi sÏ liÖu. Ngäc YÕn hái: - Trë vÒ rõng h¹nh −? NÕu bän vâ sü T©y H¹ cßn ë ®ã, ch¼ng ho¸ ra m×nh tù chui vµo trßng −? §oµn Dù ®¸p: - T«i t−ëng võa råi cã trËn m−a to, tÊt lµ bän chóng ®i hÕt råi. B©y giê thÕ nµy vËy, c« n−¬ng ë bªn ngoµi ®Ó t«i vµo rõng xem tr−íc, nÕu ®Þch nh©n cßn ë ®ã th× chóng ta chuån ®i cho xong. Ngäc YÕn nãi: - Kh«ng ®−îc! Kh«ng ®−îc! Kh«ng thÓ ®Ó c«ng tö dÊn th©n vµo n¬i nguy hiÓm mét m×nh, c¶ hai cïng vµo, nÕu cã nguy hiÓm th× cïng ch¹y trèn. §oµn Dù thÊy nµng nguyÖn ý cã ho¹n n¹n cïng chÞu, lßng cµng phÊn khëi, chµng c−êi nãi: - Muèn ®¸nh mµ ®¸nh kh«ng ®−îc, muèn trèn l¹i trèn kh«ng tho¸t biÕt lµm thÕ nµo? ThÕ råi hai ng−êi bµn ®Þnh c¸ch cøu A Ch©u, A BÝch, Ên ®Þnh ®Ó §oµn Dù thi hµnh "L¨ng ba vi bé" ®i vµo cho ®Õn tr−íc mÆt A Ch©u, A BÝch, ®−a b×nh thuèc cho Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
 15. Lục Mạch Thần Kiếm 170 Nguyên tác: Kim Dung hai c« ngöi. Gi¶i ®éc xong råi míi t×m c¸ch cøu hai c« ra. Hai ng−êi võa nãi võa giôc ngùa ®i mau, ch¼ng mÊy chèc ®· ®Õn rõng h¹nh. §oµn Dù cïng Ngäc YÕn xuèng ngùa, buéc ngùa vµo gèc c©y h¹nh. §oµn Dù cÇm b×nh thuèc trong tay, hai ng−êi tr«ng nhau mµ c−êi, rãn rÐn ®i song nhau vµo rõng. Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2