intTypePromotion=1

Lục mạch thần kiếm - tập 13

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
71
lượt xem
12
download

Lục mạch thần kiếm - tập 13

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 13', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 13

 1. Lục Mạch Thần Kiếm 156 Nguyên tác: Kim Dung Håi thø m−êi ba Duyªn kia ai ®îi mµ chê V −¬ng Ngäc YÕn tuy thÊy §oµn Dù cßn chèng ®ì ®−îc, song nµng chØ mong cã c¬ héi biÕn chuyÓn ®Ó chµng phãng kiÕm khÝ mét c¸ch ®ét ngét, may ra thñ th¾ng ®−îc gi÷a lóc nguy nan nµy ch¨ng. §oµn Dù ngÊm ngÇm vËn néi lùc vµo n¨m ®Çu ngãn tay ph¶i ®Ó phãng ra. Song ch©n khÝ chØ ra ®Õn c¸nh tay mµ th«i, kh«ng hiÓu t¹i sao nã ngõng l¹i kh«ng ph¸t ra ®−îc. Nªn biÕt r»ng §oµn Dù ®· cã duyªn thu hót ®−îc néi lùc cña mÊy tay cao thñ xóc tÝch vµo trong ng−êi, thùc lµ mét viÖc rÊt hiÕm. Nh−ng chµng ch−a häc qua vâ c«ng th× lµm thÕ nµo mµ vËn dông ®−îc? Chµng chØ nhê phÐp "L¨ng ba vi bé" ch©n b−íc rÊt thuÇn thôc nh− n−íc ch¶y m©y tr«i. Dï ®ao ph¸p Lý Diªn T«ng cã nhanh ®Õn ®©u ®i n÷a, thuû chung vÉn kh«ng chÐm tróng ®−îc vµo ng−êi chµng. Lý Diªn T«ng ®· ®−îc m¾t thÊy §oµn Dù phãng ngãn tay ra chØ trá mét c¸ch qu¸i dÞ vµ ®¸nh chÕt mÊy tay cao thñ T©y H¹. B©y giê g· l¹i thÊy chµng gi¬ ngãn tay lªn, nµo trá, nµo v¹ch, tùa hå nh− gië trß yªu ma quû qu¸i. G· cã biÕt ®©u r»ng néi lùc cña chµng ch−a phãng ra ®−îc. G· cho lµ së dÜ chµng cã nh÷ng cö ®éng nh− vËy lµ cèt ®Ó chuÈn bÞ tr−íc khi dïng tµ thuËt theo mét lèi cña mét m«n ph¸i nµo ®ã. G· l¹i nghÜ r»ng bÊt luËn tµ ph¸p nµo còng ph¶i cã phï chó xong råi sÏ dïng tµ thuËt v« h×nh ®Ó giÕt ng−êi. Trong lßng g· kh«ng khái phËp phång lo sî. G· l¹i nghÜ chµng chØ ®−îc m«n bé ph¸p kú dÞ cßn vâ c«ng l¹i rÊt tÇm th−êng, vËy ph¶i t×m c¸ch giÕt chµng tr−íc khi chµng huy ®éng tµ ph¸p. Nh−ng khèn nçi ®ao chÐm m·i kh«ng tróng, biÕt lµm thÕ nµo? Lý Diªn T«ng lµ mét g· t©m c¬ linh diÖu, kÕ nµy kh«ng xong, g· xoay ngay kÕ kh¸c. §ét nhiªn g· rót tay vÒ ®¸nh mét ch−ëng vµo guång n−íc, mét miÕng c¸nh gç bËt tung lªn. G· ®−a tay tr¸i ra ®ãn lÊy nh»m phãng vµo ch©n §oµn Dù. §oµn Dù ®i nhanh nh− giã, miÕng c¸nh gç nÐm tróng chµng thÕ nµo ®−îc! Lý Diªn T«ng dïng c¶ quyÒn c−íc ®Êm ®¸, tung nh÷ng khÝ cô nhµ n«ng nh− thóng, mñng, dÇn, sµng, bao bay lo¹n lªn, vËt g× còng nh»m ch©n §oµn Dù phãng tíi! M−êi mÊy x¸c chÕt n»m ngæn ngang trong nhµ ®¹i ®−êng, thªm vµo ®ã nh÷ng ®å vËt g·y n¸t khiÕn §oµn Dù kh«ng cßn chç nµo ®Æt ch©n. PhÐp "L¨ng ba vi bé" cÇn tiÕn tho¸i nhÑ nhµng, nh− giã l−ít trªn mÆt n−íc th× kh«ng cã g× ®¸ng ng¹i. Nh−ng lóc nµy ch©n kh«ng dÉm lªn x¸c chÕt th× v−íng ph¶i ®å vËt, cßn lµm c¸ch nµo mµ tiÕn tho¸i ®−îc dÔ dµng? Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
 2. Lục Mạch Thần Kiếm 157 Nguyên tác: Kim Dung Chµng biÕt r»ng sù h«m nay cùc kú nguy hiÓm, chØ chËm ch¹y mét chót lµ mÊt m¹ng ngay, nªn tuyÖt kh«ng tr«ng xuèng ®Êt, ch©n vÉn b−íc theo bé ph¸p, ch¹y nh¶y nh− lóc b×nh th−êng. Dï cã b−íc cao b−íc thÊp hay d−íi ch©n cã ph¸t ra tiÕng ®éng l¹ tai, chµng cø mÆc kÖ nh− kh«ng biÕt ®Õn. Ngäc YÕn thÊy nguy cÊp qu¸, véi kªu lªn: - §oµn c«ng tö! C«ng tö mau b−íc ra khái cöa lín ®Æng trèn ®i th«i! NÕu cßn ë ®©y cÇm cù víi bän chóng sÏ nguy hiÓm ®Õn tÝnh m¹ng b©y giê! §oµn Dù nãi: - Trõ phi §oµn mç bÞ ng−êi giÕt th× th«i, dï chØ cßn mét h¬i thë còng quyÕt t©m b¶o hé cho c« n−¬ng ®Õn cïng. Lý Diªn T«ng c−êi l¹t, nãi: - Vâ c«ng ng−¬i chØ lµ c¸i bÞ thÞt mµ cßn gi÷ thãi ®a t×nh thèt ra nh÷ng c©u ®Çy t×nh tø, ®Çy ©n nghÜa víi V−¬ng c« n−¬ng. §oµn Dù l¾c ®Çu, nãi: - Kh«ng ph¶i ®©u lµ kh«ng ph¶i ®©u! V−¬ng c« n−¬ng lµ mét bËc thÇn tiªn, §oµn mç chØ lµ kÎ phµm phu tôc tö, h¸ d¸m nãi ®Õn chuyÖn t×nh nghÜa. Nµng cßn nh×n ta b»ng con m¾t tin cËy, chÞu cïng ta ra khái ®©y ®i t×m biÓu huynh nµng th× ta quyÕt lßng b¸o ®¸p ®Ó ®Òn ¬n tri ngé. Lý Diªn T«ng nãi: - ¸i chµ! Nµng mµ cã cïng ng−¬i ra tho¸t n¬i nµy th× nµng sÏ ®i t×m biÓu huynh nµng lµ Mé Dung c«ng tö, chø ®©u cã thÌm nghÜ ®Õn ng−¬i lµ mét nh©n vËt rÊt tÇm th−êng. Sao ng−¬i ngèc thÕ? VÉn ®em lßng m¬ t−ëng h·o huyÒn, pháng cã kh¸c chi Õch n»m ®¸y giÕng coi trêi b»ng vung? Ha! Ha! ThËt lµ buån c−êi chÕt ®−îc! §oµn Dù nghe g· nãi vÉn kh«ng lÊy lµm giËn d÷, thñng thØnh tr¶ lêi: - Ng−¬i b¶o ta lµ Õch n»m ®¸y giÕng mµ c« n−¬ng lµ trêi, tû dô nh− vËy lµ rÊt ®óng. Nh−ng ta lµ con Õch kh¸c th−êng, chØ mong trêi ngã tíi mét ®«i lÇn ®· lÊy lµm m·n nguyÖn, kh«ng mong g× h¬n n÷a. Lý Diªn T«ng nghe chµng tù cho m×nh lµ con Õch kh¸c th−êng th× kh«ng nhÞn ®−îc, ph¸ lªn c−êi. C¸i c−êi cña g· thËt ghª gím, nÐt mÆt vÉn l¹nh nh− tiÒn, tuyÖt kh«ng lé vÎ c−êi cît chót nµo. §oµn Dù ®· ®−îc thÊy th¸i tö Diªn Kh¸nh nãi kh«ng ®éng m«i, bé mÆt Lý Diªn T«ng tuy cã qu¸i l¹ nh−ng h·y cßn kÐm bé mÆt kú qu¸i cña Diªn Kh¸nh. Chµng nãi: - NÕu nãi vÒ c¸i mÆt tr¬ nh− gç kh«ng lé vÎ thÊt th−êng th× ng−¬i cßn kÐm th¸i tö Diªn Kh¸nh xa l¾m, ch−a ®¸ng lµm ®å ®Ö «ng ta. Lý Diªn T«ng hái: Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
 3. Lục Mạch Thần Kiếm 158 Nguyên tác: Kim Dung - Th¸i tö Diªn Kh¸nh lµ ai? Ta ch−a tõng nghe thÊy bao giê. §oµn Dù ®¸p: - Th¸i tö Diªn Kh¸nh lµ mét tay cao thñ n−íc §¹i Lý, vâ c«ng ng−¬i cßn kÐm «ng xa. Thùc ra bµn vÒ vâ c«ng cao thÊp cña ng−êi ngoµi th× §oµn Dù cã hiÓu g× ®©u mµ so s¸nh, nh−ng chµng nghÜ r»ng m×nh ch¼ng cßn mÊy chèc n÷a sÏ bÞ chÕt v× tay g·, dï cã thuËn miÖng nãi vµi c©u ch¬i cho bít lo còng ch¼ng h¹i g×. Lý Diªn T«ng ®»ng h¾ng mét tiÕng råi nãi: - Vâ c«ng ta cao hay thÊp h¬n th× th»ng lái con biÕt g× mµ nãi? G· miÖng nãi, gi¬ tay ®ao quÐt ngang chÐm rÊt mau. §oµn Dù tõ lóc b¾t ®Çu ch−a nh×n ®ao ph¸p g·, giê tuy cã nh×n nh−ng còng ch¼ng biÕt lµ hay hay dë. Song V−¬ng Ngäc YÕn cµng xem cµng sî, nµng nghÜ thÇm: "G· nµy kiÕn thøc còng uyªn b¸c ch¼ng kÐm g× m×nh. Tay g· l¹i rÊt m¹nh, néi lùc còng rÊt sung m·n. N−íc T©y H¹ cã bËc kú tµi thÕ nµy mµ giê m×nh ta ch¹m tr¸n víi g·, kh«ng cã biÓu huynh bªn c¹nh ®Ó hé vÖ cho ta, mµ l¹i ví ®−îc mét anh ®å gµn kú dÞ nµy chèng chäi víi g·, thËt lµ vËn xui råi!" Nµng nh×n thÊy §oµn Dù th©n h×nh xiªu vÑo, t×nh thÕ rÊt lµ nguy ngËp, kh«ng khái sinh lßng th−¬ng tiÕc liÒn kªu lªn: - §oµn c«ng tö! C«ng tö ra ngoµi cöa lín ®i. Muèn cÇm ch©n g· th× ë ngoµi ®ã còng thÕ! §oµn Dù nãi: - C« n−¬ng ch−a cö ®éng ®−îc, ®Ó m×nh c« trong nhµ t«i ch¼ng yªn lßng chót nµo. ë ®©y nhiÒu x¸c chÕt thÕ, c« n−¬ng lµ mét ng−êi ®µn bµ con g¸i, tÊt nhiªn ho¶ng sî. T«i cÇn ë l¹i ®©y cho c« ®−îc v÷ng d¹. V−¬ng Ngäc YÕn thë dµi, nghÜ thÇm: "Anh chµng nµy thËt lµ si ngèc, nghÜ c¶ ®Õn viÖc ta sî x¸c chÕt, cßn chÝnh m×nh s¾p mÊt m¹ng th× l¹i kh«ng ®Õm xØa ®Õn". Lóc nµy ch©n §oµn Dù b−íc bªn ®«ng nÐ bªn t©y, nhiÒu lóc mòi ®ao ®èi ph−¬ng chØ cßn khe chõng mét sîi tãc. Chµng sî qu¸ run lªn bÇn bËt. Lßng chµng kh«ng ngít thay ®æi ý nghÜ: "G· chØ chÐm tróng m×nh mét ®ao hít mÊt nöa ®Çu lµ háng hÕt. §· lµ ®¹i tr−îng phu ph¶i biÕt lóc th©n lóc khuÊt. Hay lµ ta v× b¶o vÖ V−¬ng c« n−¬ng, chÞu quú xuèng l¹y g· ®Ó xin tha m¹ng qu¸ch", song tuy lßng nghÜ vËy mµ miÖng kh«ng nãi ra ®−îc. Lý Diªn T«ng c−êi l¹t, nãi: - Ta thÊy ng−¬i cã vÎ sî l¾m råi, ®ang tÝnh bµi chuån ®©y chø g×? §oµn Dù nãi: Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
 4. Lục Mạch Thần Kiếm 159 Nguyên tác: Kim Dung - ChÕt lµ viÖc lín, ai lµ ng−êi kh«ng sî. Sau khi chÕt råi th× mäi viÖc ®Òu xong tuèt. Chuån th× ta còng muèn chuån, nh−ng l¹i kh«ng thÓ chuån ®−îc. Lý Diªn T«ng hái: - Sao vËy? §oµn Dù ®¸p: - Nãi l¾m v« Ých. Giê ta ®Õm ®Õn m−êi, nÕu ng−¬i kh«ng giÕt ®−îc ta, th× kh«ng båi tiÕp ng−¬i n÷a ®©u! Chµng kh«ng cÇn ®îi Lý Diªn T«ng cã ®ång ý hay kh«ng, cÊt tiÕng ®Õm lu«n: - Mét, hai, ba... Lý Diªn T«ng hái: - Ng−¬i lµm trß g× ®ã? §oµn Dù l¹i ®Õm tiÕp: - Bèn, n¨m, s¸u... Lý Diªn T«ng c−êi, nãi: - Thiªn h¹ sao l¹i cã ®øa v« vÞ nh− ng−¬i lµm nhôc cho con nhµ vâ? G· chÐm lu«n ba ®ao tõ t¶ sang h÷u. §oµn Dù l¹i b−íc lÑ h¬n, miÖng còng ®Õm mau h¬n: - B¶y, t¸m, chÝn, m−êi, m−êi mét, m−êi hai, m−êi ba... Ha ha! Ta ®· ®Õm ®Õn m−êi ba, ng−¬i kh«ng giÕt ®−îc ta mµ cßn ch−a chÞu thua, thËt lµ mÆt dÇy v« liªm sØ! Lý Diªn T«ng nghÜ bông: "B×nh sinh ta gÆp kh«ng biÕt bao nhiªu lµ ®¹i ®Þch, ch−a ai cã vâ c«ng kÐm cái nh− th»ng lái nµy. Ng−êi th× kh«n ch¶ ra kh«n, d¹i ch¼ng ra d¹i, vâ c«ng giái kh«ng giái mµ kÐm còng kh«ng kÐm, ë ®êi thËt Ýt ng−êi nh− h¾n. M×nh quanh quÈn ®¸nh m·i mµ ch−a kÕt liÔu, chØ sî s¬ suÊt tróng ph¶i tµ thuËt cña h¾n lµ mÊt m¹ng n¬i ®©y còng ch−a biÕt chõng". G· t©m c¬ minh mÉn v« cïng, biÕt §oµn Dù rÊt quan t©m ®Õn Ngäc YÕn, ®ét nhiªn g· ngöng ®Çu nh×n lªn g¸c, lín tiÕng h«: - C¸c ng−¬i ë trªn ®ã chÐm chÕt c« n−¬ng nµy ®i råi xuèng ®©y gióp ta! §oµn Dù c¶ kinh, ngì r»ng cã kÎ ®Þch trªn g¸c s¸t h¹i V−¬ng Ngäc YÕn. Chµng véi ngÈng ®Çu nh×n lªn, thÕ lµ ch©n b−íc chËm l¹i. Lý Diªn T«ng liÒn lia ch©n ®¸ ngang mét c¸i khiÕn chµng ng· l¨n xuèng ®Êt. Ch©n tr¸i g· dÉm lªn ngùc, thanh ®ao kÒ vµo cæ chµng. §oµn Dù toan gi¬ tay lªn ®iÓm huyÖt ®èi ph−¬ng, Lý Diªn T«ng tay tr¸i khÏ t¨ng thªm k×nh lùc, l−ìi ®ao ®−a s¸t vµo cæ chµng thªm vµi ph©n n÷a råi qu¸t lªn: - Ng−¬i h¬i nhóc nhÝch lµ ta c¾t ®Çu ngay! Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
 5. Lục Mạch Thần Kiếm 160 Nguyên tác: Kim Dung B©y giê §oµn Dù nh×n râ trªn g¸c kh«ng cã mét kÎ ®Þch nµo. Chµng míi h¬i v÷ng d¹, nãi: - ThÕ ra ng−¬i lõa ta. V−¬ng c« n−¬ng cã gÆp nguy hiÓm g× ®©u? Råi chµng l¹i than r»ng: - §¸ng tiÕc thËt lµ ®¸ng tiÕc! Lý Diªn T«ng hái: - Sao mµ ®¸ng tiÕc? §oµn Dù ®¸p: - Vâ c«ng ng−¬i giái thËt, ta t−ëng ng−¬i còng lµ mét vÞ anh hïng h¶o h¸n th× §oµn mç dï cã chÕt vµo tay ng−¬i còng ®¸ng. DÌ ®©u ng−¬i kh«ng thÓ lÊy vâ c«ng th¾ng næi ta, ph¶i dïng c¸ch man tr¸ häc thãi qu©n tiÓu nh©n hÌn h¹. §oµn mç nµy chÕt thËt oan uæng. Lý Diªn T«ng nãi: - Tr−íc nay ta ch−a m¾c ph¶i lêi ai nãi khÝch bao giê. Mi bÞ chÕt oan, trong lßng kh«ng phôc th× xuèng Diªm V−¬ng mµ kiÖn! V−¬ng Ngäc YÕn nãi: - NÕu ng−¬i giÕt §oµn c«ng tö trõ phi giÕt lu«n c¶ ta n÷a, kh«ng th× cã ngµy ta giÕt ng−¬i ®Ó b¸o thï cho chµng. Lý Diªn T«ng run lªn, hái: - Ph¶i ch¨ng c« n−¬ng sÏ cËy lÖnh biÓu huynh ®Ó giÕt ta? Ngäc YÕn nãi: - BiÓu huynh ta vâ c«ng vÞ tÊt ®· h¬n ng−¬i, nh−ng ta ®· n¾m ch¾c ®−îc c¸ch giÕt ng−¬i råi! Lý Diªn T«ng c−êi l¹t, hái: - Sao c« ch¾c sÏ giÕt ®−îc ta? V−¬ng Ngäc YÕn nãi: - VÒ vâ häc tuy ng−¬i cã hiÓu réng nh−ng ch−a biÕt ®−îc b»ng nöa phÇn cña ta. Lóc ®Çu ta thÊy ®ao ph¸p ng−¬i cã nhiÒu ®ßn ®· lÊy lµm kinh dÞ, nh−ng xem ®Õn ®ßn thø n¨m m−¬i th× biÕt ng−¬i ®· c¹n tµu r¸o m¸ng, kh«ng cßn g× h¬n n÷a. ThÕ ®ñ biÕt ng−¬i cßn thua xa ta l¾m. Lý Diªn T«ng nghÜ thÇm: "Tõ ®Çu ®Õn cuèi, m×nh ra ®ßn ch−a cã chiªu nµo cña mét m«n ph¸i mµ m×nh chÞu trë l¹i ®¸nh lÇn thø hai. Sao c« nµy d¸m b¶o ta Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
 6. Lục Mạch Thần Kiếm 161 Nguyên tác: Kim Dung ch−a biÕt nhiÒu b»ng ¶? Sao ¶ biÕt ta chØ cã bÊy nhiªu ®ßn, chø vâ c«ng ta ®· ph¸t xuÊt hÕt ®©u?" G· ch−a kÞp hái l¹i th× V−¬ng Ngäc YÕn nãi tiÕp: - Võa råi ng−¬i ra chiªu "§¹i môc phi sa" cña ph¸i Ngäc Thô ë Thanh H¶i, §oµn c«ng tö b−íc lÑ tr¸nh ®−îc. Gi¶ tû mµ ng−¬i ra ®ßn "Vò y ®ao", chiªu thø m−êi b¶y cña ph¸i Th¸i Êt, tiÕp theo ®Õn chiªu "Thanh phong tõ lai" cña ph¸i Linh Phi th× ®· ®¸nh §oµn c«ng tö ng· l¨n ra råi. Ng−¬i l¹i sö ®ao ph¸p cña H¸c gia ë S¬n T©y ®Ó coi cho ®Ñp m¾t chø ch¼ng ¨n thua g×. Xem thÕ cµng râ ng−¬i tuyÖt kh«ng biÕt g× vÒ ®ao ph¸p cña c¸c ®¹o gia næi tiÕng. Lý Diªn T«ng buét miÖng hái l¹i: - Ta kh«ng biÕt ®ao ph¸p cña c¸c ®¹o gia næi tiÕng? Ngäc YÕn ®¸p: - ChÝnh thÕ! Ta ®o¸n lµ ng−¬i chØ hiÓu vÒ c¸ch sö kiÕm cïng sö phÊt trÇn cña c¸c ®¹o gia mµ th«i. Cã biÕt ®©u r»ng ®ao ph¸p cña c¸c m«n ph¸i nµy gåm ®ñ nhu, c−¬ng, nhiÒu tr−êng hîp rÊt cã c«ng hiÖu. Lý Diªn T«ng hái: - C« nµy tù phô l¾m. Cø nh− lêi c« nãi th× c« ®· cã th©m t×nh víi g· hä §oµn kia l¾m ph¶i kh«ng? V−¬ng Ngäc YÕn ®á mÆt, ®¸p: - Ng−¬i nãi c¸i g× th©m t×nh? Ta ®èi víi chµng ch¶ cã t×nh ý g× r¸o. Cã ®iÒu chµng v× ta mµ uæng m¹ng, ®−¬ng nhiªn ta ph¶i quyÕt t©m b¸o thï cho chµng. Lý Diªn T«ng c−êi khanh kh¸ch, mãc trong bäc ra mét chiÕc lä sø, nÐm lªn m×nh §oµn Dù. Råi ®ét nhiªn nghe ®¸nh "so¹t" mét tiÕng, g· tra ®ao vµo tói. Ng−êi g· l¹ng ®i mét c¸i ®· ra ®Õn cöa ngoµi, tiÕp theo lµ tiÕng ngùa hÝ, råi tiÕng vã c©u lép cép, g· bá ra ®i mçi lóc mét xa... §oµn Dù ®−a tay sê vµo vÕt ®ao trªn cæ, c¶m thÊy h¬i ®au. Chµng tùa hå nh− ng−êi ®ang m¬ ngñ. Ngäc YÕn còng kh«ng thÓ t−ëng t−îng ®Õn nh÷ng hµnh vi ®ét ngét cña tay cao thñ T©y H¹. §oµn Dù cïng V−¬ng Ngäc YÕn, kÎ d−íi nhµ ng−êi trªn lÇu, gi−¬ng m¾t ngã nh×n nhau nöa mõng rìn nöa kinh dÞ. Håi l©u, §oµn Dù míi lªn tiÕng: - G· bá ®i råi! Ngäc YÕn còng nãi: - G· bá ®i råi! §oµn Dù c−êi, nãi: - Hay qu¸! Hay qu¸! G· vÉn ch−a giÕt t«i. V−¬ng c« n−¬ng! Vâ häc c« n−¬ng cßn h¬n g· nhiÒu l¾m. G· bë vÝa bá ch¹y råi! Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
 7. Lục Mạch Thần Kiếm 162 Nguyên tác: Kim Dung Ngäc YÕn nãi: - C¸i ®ã ch−a ch¾c! Võa råi gi¶ tû g· giÕt c«ng tö xong, lªn chÐm nh¸t n÷a cã ph¶i chÕt s¹ch råi kh«ng? §oµn Dù l¾c ®Çu, nãi: - C©u nµy c« nãi kh«ng ®óng! Së dÜ... së dÜ g· kh«ng d¸m h¹ thñ v× c« n−¬ng lµ mét vÞ thÇn tiªn xuèng trÇn, g· ®êi nµo d¸m giÕt. V−¬ng Ngäc YÕn ®á mÆt lªn, nghÜ bông: "ChØ cã ng−¬i lµ anh ®å gµn míi b¶o ta lµ thÇn tiªn, cßn g· ng−êi T©y H¹ lµ mét tªn vâ biÒn ®éc ¸c, g· sî g× ta?" NghÜ vËy nh−ng nµng kh«ng tiÖn nãi ra, §oµn Dù thÊy nµng bÏn lÏn cµng t¨ng thªm vÎ kiÒu diÔm, còng nøc lßng hëi d¹, nãi: - T«i ®· liÒu m¹ng lµ chØ mong c« n−¬ng ®−îc an toµn. Kh«ng ngê c« n−¬ng vÉn yªn lµnh mµ c¸i m¹ng nhá bÐ nµy còng sèng sãt, thËt lµ ph−íc qu¸! §oµn Dù tiÕn lªn mét b−íc, c¸i b×nh nhá rít xuèng ®¸nh "binh" mét tiÕng, chÝnh lµ c¸i b×nh mµ Lý Diªn T«ng nÐm vµo ng−êi chµng võa råi. §oµn Dù cói xuèng nhÆt b×nh lªn coi l¹i thÊy t¸m ch÷ ®Ò "S−¬ng hång hoa h−¬ng ngöi cho gi¶i ®éc". Chµng c¶ mõng, nãi: - TÐ ra lµ thuèc gi¶i ®éc. Chµng më nót ra ngöi, mét lµn h¬i xó uÕ x«ng lªn mÆt lµm chµng cho¸ng v¸ng, b−íc ch©n lo¹ng cho¹ng. Võa ®øng v÷ng l¹i ®−îc, chµng véi ®Ëy n¾p b×nh l¹i, nãi: - Thuèc phÐp g× mµ khã ngöi qu¸ x¸. V−¬ng Ngäc YÕn nãi: - C«ng tö ®−a cho t«i coi. Kh«ng chõng hä dïng thuèc ®éc ®Ó trÞ chÊt ®éc míi cã hiÖu nghiÖm. §oµn Dù "v©ng" mét tiÕng, cÇm b×nh thuèc ch¹y ®Õn tr−íc mÆt V−¬ng Ngäc YÕn, nãi: - C¸i nµy khã ngöi l¾m! C« n−¬ng h·y ngöi thö mét chót xem sao ®·! V−¬ng Ngäc YÕn gËt ®Çu. §oµn Dù tay cÇm b×nh thuèc vÉn ch−a më nót. Chµng ngõng mét l¸t, trong ®Çu ãc n¶y ra v« sè ý nghÜ: "Gi¶ tû mµ thø thuèc gi¶i ®éc nµy qu¶ nhiªn c«ng hiÖu gi¶i ®−îc chÊt ®éc trong ng−êi nµng, bÊy giê nµng sÏ kh«ng cÇn ®Õn ta hé vÖ n÷a v× vâ c«ng nµng giái h¬n ta gÊp tr¨m lÇn th× cßn ®Ó ta bªn m×nh lµm g×. Dï nµng kh«ng cù tuyÖt vÉn cho ta theo, nh−ng khi nµng t×m ®−îc ý trung nh©n lµ Mé Dung Phôc råi, ch¼ng lÏ ta cø ®øng bªn gi−¬ng m¾t ra mµ nh×n, dáng tai ra mµ nghe nh÷ng lêi hä thñ thØ ©n ¸i víi nhau mét c¸ch cùc kú th©n mËt? §oµn Dù nµy dï nhÉn n¹i ®Õn ®©u n÷a liÖu kh«ng næi ®o¸ ®−îc ch¨ng? LiÖu vÉn gi÷ Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
 8. Lục Mạch Thần Kiếm 163 Nguyên tác: Kim Dung ®−îc bé mÆt b×nh tÜnh vµ miÖng khái thèt ra nh÷ng c©u tøc m×nh ®−îc ch¨ng?" Ngäc YÕn thÊy chµng ngÈn ng¬ kh«ng nãi, liÒn nhoÎn miÖng c−êi, cÊt tiÕng hái: - C«ng tö nghÜ g× thÕ? §−a b×nh thuèc cho t«i ngöi nµo! T«i kh«ng sî nÆng mïi! §oµn Dù véi vµng ®¸p: - V©ng! V©ng! Råi më nót b×nh ®−a ®Õn bªn mòi nµng. Ngäc YÕn hÝt hai h¬i thËt m¹nh, xong c¶ kinh la lªn: - Trêi ¬i! Qu¶ nhiªn khã ngöi v« cïng! §oµn Dù nãi: - §óng kh«ng? T«i ®· b¶o c« n−¬ng ch¼ng nªn ngöi. Ngäc YÕn l¹i nãi: - Cho t«i ngöi lÇn n÷a thö coi. §oµn Dù l¹i cÇm b×nh thuèc ®Ó vµo tr−íc mòi nµng. Chµng ch¼ng mong g× thuèc cã linh nghiÖm hay kh«ng. Ngäc YÕn nh¨n mµy, ®−a tay lªn b−ng mòi c−êi, nãi: - Thµ r»ng ch©n tay t«i ch¼ng cö ®éng ®−îc th× chí, t«i kh«ng ngöi c¸i thuèc ma quû nµy n÷a... ña mµ l¹! Tay t«i... tay t«i cö ®éng ®−îc råi! Nguyªn nµng bÊt gi¸c ®−a tay lªn b−ng mòi... lóc tr−íc th× dï nµng chØ h¬i cÊt tay kÐo ¸o l¹i cho ngay ng¾n còng khã nhäc l¾m råi. Nµng mõng qu¸ liÒn nh¾c lÊy b×nh thuèc trong tay §oµn Dù hÝt lÊy hÝt ®Ó. Nµng biÕt thø thuèc nµy së dÜ linh nghiÖm lµ v× c¸i mïi vÞ ®Æc biÖt khã ngöi cña nã nªn nµng kh«ng sî g× n÷a. Ngäc YÕn hÝt thªm vµi h¬i th× nh÷ng chç mÒm xÌo v« lùc trong th©n thÓ dÇn dÇn phôc håi søc lùc. Nµng quay l¹i b¶o §oµn Dù: - C«ng tö xuèng d−íi nhµ cho t«i thay ¸o! §oµn Dù ®¸p: - V©ng! V©ng! Råi véi ra cÇu thang ®i xuèng. Chµng nh×n thÊy x¸c ngæn ngang, trõ ®«i thanh niªn nam n÷ n«ng th«n, cßn hÕt th¶y lµ do tay chµng h¹ thñ, nªn trong lßng ¸y n¸y v« cïng. Chµng l¹i thÊy tö thi mét tªn vâ sü T©y H¹, ®«i m¾t vÉn më to nh×n chµng, thËt lµ chÕt kh«ng nh¾m m¾t. Chµng x¸ dµi mét c¸i, nãi: - T«i kh«ng giÕt l·o huynh th× l·o huynh sÏ giÕt t«i, b©y giê n»m ®©y nÕu kh«ng ph¶i l·o huynh th× l¹i lµ t«i. Trong lßng t«i thËt chua xãt v« cïng! Sau nµy t«i vÒ ®Õn §¹i Lý nhÊt ®Þnh sÏ mêi cao t¨ng tông kinh ®Ó siªu ®é cho c¸c vÞ nh©n huynh. Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
 9. Lục Mạch Thần Kiếm 164 Nguyên tác: Kim Dung Chµng ®−a m¾t nh×n ®«i thanh niªn nam n÷ n«ng th«n råi nãi tiÕp: - C¸c ng−êi t×m ta ®Ó giÕt, t×m V−¬ng c« n−¬ng ®Ó b¾t ®i, sao l¹i giÕt nh÷ng ng−êi v« téi nµy? V−¬ng Ngäc YÕn thay ¸o xong tõ tõ b−íc xuèng cÇu thang. Tuy ch©n nµng h·y cßn mÒm yÕu nh−ng ®· ®i l¹i tù nhiªn ®−îc. Nµng thÊy §oµn Dù ®ang l¶m nh¶m gi·i bµy víi ®¸m th©y ma th× bËt c−êi, hái: - C«ng tö nãi g× vËy? §oµn Dù ®¸p: - T«i thÊy m×nh giÕt h¹i nhiÒu ng−êi qu¸, l−¬ng t©m c¾n røt! V−¬ng Ngäc YÕn trÇm ng©m mét l¸t råi hái: - §oµn c«ng tö! C«ng tö cã biÕt g· cao thñ hä Lý n−íc T©y H¹ sao l¹i cho ta thuèc gi¶i ®éc kh«ng? §oµn Dù ®¸p: - C¸i ®ã.. c¸i ®ã... t«i kh«ng ®−îc râ... µ... mµ t«i biÕt råi. G·... g·... Chµng nãi mÊy tiÕng "g·" råi bá löng. B¶n t©m chµng muèn hiÓu g· ®em lßng ¸i mé c« n−¬ng nh−ng kh«ng d¸m nãi ra. V× chµng nghÜ: "Con ng−êi gièng T©y H¹ th« lç, d· man kia dï cã lßng ¸i mé Ngäc YÕn ®Õn ®©u ®i n÷a nãi ra còng lµ ®−êng ®ét giai nh©n. V−¬ng c« n−¬ng mü lÖ h¬n ®êi, c¸i lßng hiÕu s¾c cña nam nhi ai mµ ch¶ thÕ! Nh−ng ai ai còng ¸i mé nµng c¶ th× c¸i say mª cña m×nh ch¶ cã g× lµ cao c¶ n÷a. §oµn mç còng cïng mét lo¹i nh− nh÷ng chµng trai kh¸c trong thiªn h¹, kh«ng h¬n kh«ng kÐm. Hìi «i! Cam t©m v× nµng mµ chÕt cßn ch−a vµo ®©u, m×nh ®· kh«ng ®−îc chÕt v× nµng th× cßn ¨n thua g×". NghÜ ®Õn ®©y, chµng nãi tiÕp: - T«i... t«i kh«ng biÕt! V−¬ng Ngäc YÕn nãi: - §oµn c«ng tö! Chèn nµy nguy hiÓm l¾m, chóng ta ph¶i rêi ngay ®i n¬i kh¸c míi ®−îc. C«ng tö ®Þnh ®i ®©u b©y giê? KÓ vÒ vâ häc th× hÕt th¶y c¸c m«n ph¸i thiªn h¹ nµng ®Òu biÕt, mµ cßn th«ng th¹o n÷a lµ kh¸c. Nh−ng viÖc xö thÕ th× nµng ch−a hiÓu mét chót g× vÒ c¸ch øng biÕn. B¶n t©m nµng chØ muèn ®i t×m biÓu huynh nh−ng nãi ra ng−îng miÖng. §oµn Dù tuy chØ lµ anh ®å gµn, nh−ng t©m sù nµng chµng ®· biÕt hÕt, chµng hái l¹i: - C« n−¬ng muèn ®i ®©u b©y giê? Chµng nãi c©u nµy c¶m thÊy chua xãt trong lßng, th× nghe nµng ®¸p: - T«i muèn ®i t×m biÓu huynh t«i. Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
 10. Lục Mạch Thần Kiếm 165 Nguyên tác: Kim Dung §oµn Dù cøng ®Çu l−ìi, g−îng g¹o ®¸p: - T«i xin ®i víi c«... Ngäc YÕn tay m©n mª c¸i b×nh thuèc, mÆt ®á bõng, nãi: - C¸i ®ã... c¸i ®ã... Nµng Êp óng råi nãi tiÕp: - C¸c vÞ anh hïng h¶o h¸n C¸i bang ®Òu tróng ph¶i thø "s−¬ng hång hoa h−¬ng" g× ®ã... Gi¶ tû mµ biÓu huynh t«i còng ë ®ã th× ®· cã thuèc gi¶i ®éc cho chµng ngöi ngay. ThÕ råi A Ch©u, A BÝch hoÆc gi¶ cã bÞ m¾c vµo tay ®Þch nh©n th× chóng ta... chóng ta... Nµng muèn nãi: "... chóng ta ®i t×m biÓu huynh t«i tr−íc råi sÏ kiÕm c¸ch tiÕp cøu hai nµng". DÌ ®©u §oµn Dù nh¶y ng−êi lªn, lín tiÕng ng¾t lêi nµng: - Ph¶i råi! Hai c« A Ch©u, A BÝch mµ gÆp n¹n th× chóng ta ph¶i tøc tèc nghÜ c¸ch cøu hä ra ngay! V−¬ng Ngäc YÕn nghe chµng kh«ng ®Ò cËp g× ®Õn viÖc ®i t×m Mé Dung Phôc ngay tøc kh¾c mµ l¹i muèn ®i cøu hai c« A Ch©u, A BÝch tr−íc th× nµng h¬i thÊt väng. Nh−ng nµng nghÜ l¹i: "A Ch©u, A BÝch lµ hai ¶ n÷ tú t©m phóc cña biÓu huynh ta, ta biÕt râ chóng bÞ m¾c vµo tay ®Þch, lÏ nµo l¹i kh«ng ®i cøu? NÕu ®i t×m ®−îc biÓu huynh råi míi trë l¹i cøu chóng th× e r»ng chËm mÊt råi!" NghÜ vËy nµng liÒn nãi: - Ph¶i råi! Chóng ta ®i th«i! §oµn Dù trá ®¸m x¸c chÕt: - T«i t−ëng ph¶i ®em bän hä an t¸ng xong xu«i, råi tra xÐt tªn hä tõng ng−êi, dùng bia mé ®Ó ngµy sau th©n nh©n hä biÕt chç mµ lÊy hµi cèt ®em vÒ quª h−¬ng, ®Ó kÎ chÕt råi cã n¬i n−¬ng tùa. Ngäc YÕn ho mét tiÕng råi c−êi, nãi: - Tèt l¾m! C«ng tö ë l¹i ®©y lo viÖc ma chay cho hä, b¾t ®Çu b»ng lÔ ®¹i liÖm, lÔ thµnh phôc, råi ®äc v¨n tÕ, lµm c©u ®èi viÕng vµ nhiÒu nghi lÔ kh¸c n÷a... T«i sÏ trë l¹i ®©y t×m c«ng tö sau. §oµn Dù thÊy nµng nãi ra vÎ trµo phóng, liÒn t−¬i c−êi hái l¹i: - Theo ý kiÕn c« n−¬ng th× nªn lµm thÕ nµo? Ngäc YÕn ®¸p: - Cho mí löa ®èt lªn lµ xong hÕt! §oµn Dù nãi: - ña! Lµm vËy coi kh«ng tiÖn. Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
 11. Lục Mạch Thần Kiếm 166 Nguyên tác: Kim Dung Nh−ng chµng trÇm ng©m mét l¸t, nhËn thÊy kh«ng cßn c¸ch nµo h¬n, ®µnh ch©m löa ®èt vµo ®èng r¬m trong tr¹i gi· g¹o. Hai ng−êi ra ngoµi tr¹i, lªn ngùa ngåi nh×n. Trong chèc l¸t, löa ch¸y ngÊt trêi. §oµn Dù xuèng ngùa, cung kÝnh quú xuèng ®Êt, khÊn: - C¸c vÞ cao t¨ng viªn tÞch m−în ngän löa hång, ®ã lµ phÐp th−êng. C¸c vÞ nh©n huynh h«m nay chÕt v× t«i, t«i cÇu cho hån vÒ thÕ giíi cùc l¹c vÜnh viÔn, tho¸t khái chèn trÇn gian phiÒn n·o. Xin ®õng hên o¸n t«i. Chµng khÊn tr¬n nh− ch¸o ch¶y mét håi míi lªn ngùa cïng V−¬ng Ngäc YÕn ra ®i. Hai ng−êi ®i ®· kh¸ xa cßn v¨ng v¼ng nghe tiÕng ån µo d©n lµng ra cøu ho¶. §oµn Dù nãi: - Mét tr¹i m¸y g¹o c«ng tr×nh kÓ biÕt mÊy m−¬i, v× t«i mµ phót chèc thµnh ®èng tro tµn, lßng t«i ¸y n¸y v« cïng! Ngäc YÕn nãi: - C«ng tö lÈn thÈn nh− ®µn bµ, l¾m chuyÖn qu¸! MÉu th©n t«i tuy vµo hµng n÷ l−u nh−ng tÝnh t×nh s¶ng kho¸i, hµnh ®éng mau lÑ, nãi lµm lµ lµm. c«ng tö lµ ®Êng nam nhi, lµ bËc ®¹i tr−îng phu, sao cßn c©u nÖ nh÷ng quy cñ lçi thêi? §oµn Dù nghÜ bông: "MÉu th©n nµng ®éng mét tÝ lµ giÕt ng−êi, lÊy thÞt ng−êi bãn cho hoa. Sao nµng l¹i ®em ta b× víi phu nh©n ®−îc?" NghÜ vËy, chµng nãi: - §©y lµ lÇn ®µu tiªn t«i giÕt ng−êi, ®èt nhµ, nªn kh«ng khái ®au lßng xãt d¹! V−¬ng Ngäc YÕn gËt ®Çu, nãi: - õ! C«ng tö nãi ph¶i ®ã! Råi sau th¹o vÒ nghÒ nµy sÏ coi nh− kh«ng. §oµn Dù giùt m×nh, l¾c ®Çu nãi: - Kh«ng ®−îc! Kh«ng ®−îc! Mét lÇn ®· lµ qu¸, ®©u d¸m t¸i ph¹m. Xin miÔn ®Ò cËp vÊn ®Ò giÕt ng−êi, ®èt nhµ. V−¬ng Ngäc YÕn c−ìi ngùa ®i song song bªn §oµn Dù, nµng ngo¶nh ®Çu nh×n thÊy chµng thén mÆt ra, liÒn hái: - Trong ®¸m giang hå, giÕt ng−êi phãng ho¶ lµ viÖc th−êng ngµy. §oµn c«ng tö! C«ng tö tõ ®©y röa s¹ch tay, kh«ng len lái vµo chèn giang hå hay sao? §oµn Dù ®¸p: - B¸ phô cïng gia gia t«i b¾t häc vâ c«ng thÕ nµo t«i còng kh«ng chÞu, ch¼ng ngê lóc sù viÖc ®¸o ®Çu, v× hoµn c¶nh bøc b¸ch kh«ng biÕt lµm thÕ nµo cho ph¶i. V−¬ng Ngäc YÕn tñm tØm c−êi, hái: - Ph¶i ch¨ng chÝ h−íng cña c«ng tö lµ ®äc s¸ch ®Ó ra lµm quan, lµm häc sü hay lµm tÓ t−íng? Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
 12. Lục Mạch Thần Kiếm 167 Nguyên tác: Kim Dung §oµn Dù ®¸p: - Kh«ng ph¶i thÕ ®©u! Lµm quan còng ch¶ cã chi lµ thó vÞ. Ngäc YÕn l¹i hái: - ThÕ th× c«ng tö muèn lµm g×? Ch¼ng lÏ c«ng tö còng ®ång quan ®iÓm víi biÓu huynh t«i, hoµi b·o chÝ lín lÖch ®Êt nghiªng trêi ®Ó lµm Hoµng ®Õ? §oµn Dù lÊy lµm kú, hái l¹i: - Mé Dung c«ng tö muèn lµm Hoµng ®Õ −? Ngäc YÕn ®á mÆt lªn, nµng biÕt m×nh lì lêi thæ lé t©m sù bÝ mËt cña biÓu huynh. Tõ khi x¶y ra viÖc vµo Èn trong tr¹i g¹o, nµng cïng §oµn Dù tho¸t chÕt ®· thµnh ®«i b¹n ho¹n n¹n cã nhau. Nµng hiÓu tÝnh t×nh chµng b×nh dÞ vui vÎ, bÊt cø viÖc g× nµng còng cã thÓ nãi tr−íc mÆt chµng mµ kh«ng ng¹i ngïng. Nh−ng dï sao c©u chuyÖn Mé Dung Phôc nhÊt t©m nhÊt trÝ kh«i phôc l¹i c¬ nghiÖp n−íc Yªn thuë x−a còng kh«ng b¹ ®©u nãi ®ã. NghÜ vËy, nµng dÆn §oµn Dù: - C©u chuyÖn t«i võa nãi víi c«ng tö chí thæ lé víi mét ng−êi thø hai nµo. C¶ khi ë tr−íc mÆt biÓu huynh t«i còng kh«ng nªn ®Ò cËp ®Õn. NÕu kh«ng th× biÓu huynh t«i sÏ rÇy t«i ®Õn chÕt! Trong lßng §oµn Dù l¹i mét phen rÊt khã chÞu. Chµng nghÜ thÇm: "Xem chõng nµng cã vÎ nãng n¶y muèn gÆp l¾m. §Ó g· o¸n tr¸ch nµng cµng hay!" NghÜ vËy nh−ng miÖng chµng ®¸p: - V©ng! T«i ch¶ ®Ó ý ®Õn viÖc cña biÓu huynh c« n−¬ng lµm cãc g×. Dï y lµm Hoµng ®Õ còng vËy, mµ lµm tªn ¨n mµy còng thÕ th«i, t«i ch¶ d©y vµo lµm qu¸i g×. Ngäc YÕn l¹i ®á mÆt lªn, nghe giäng chµng nãi cã vÎ kh«ng b»ng lßng liÒn án thãt nãi: - §oµn c«ng tö! C«ng tö næi ®o¸ råi ®Êy −? §oµn Dù tõ khi biÕt nµng ®Õn giê, chØ thÊy lóc nµo trong lßng còng nh− ngoµi miÖng, nµng toµn ®Ó ý ®Õn chuyÖn biÓu huynh lµ Mé Dung c«ng tö. §©y lµ lÇn ®Çu tiªn mµ chµng ®−îc nghe lêi nµng ra vÎ dÞu dµng vµ cã ý khÈn kho¶n ®Õn m×nh, bÊt gi¸c chµng sung s−íng qu¸, ruét gan në lªn bång bång. V× mõng quýnh mµ chµng suýt n÷a ng· ngùa. Chµng ngåi v÷ng l¹i råi c−êi, nãi: - Kh«ng ®©u! Kh«ng ®©u! Khi nµo t«i d¸m næi ®o¸? V−¬ng c« n−¬ng! Suèt cuéc ®êi t«i cßn sèng trªn câi nh©n gian nµy, vÜnh viÔn kh«ng bao giê t«i næi nãng víi c« n−¬ng! Mèi t×nh cña V−¬ng Ngäc YÕn hoµn toµn rµng buéc c¶ vµo Mé Dung c«ng tö. Tuy §oµn Dù liÒu m¹ng cøu nµng, song nµng thuû chung vÉn chØ ®Ó ý vµo mét m×nh Mé Dung c«ng tö vµ cho §oµn Dù lµ ng−êi trung hËu, thµnh thùc, ®−îc trêi phó cho tÊm lßng nghÜa hiÖp. Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
 13. Lục Mạch Thần Kiếm 168 Nguyên tác: Kim Dung B©y giê nµng nghe c©u chµng nãi "suèt ®êi t«i cßn sèng trªn thÕ gian nµy, vÜnh viÔn kh«ng bao giê t«i næi nãng víi c« n−¬ng" lµ mét c©u rÊt t×nh tø, tùa hå nh− cïng ai thÒ thèt nÆng nÒ, nµng míi tØnh ngé ra vµ tù hái: "Ph¶i ch¨ng ®ã lµ mét c©u chµng... chµng... gi·i bµy t×nh ý víi m×nh?" BÊt gi¸c nµng qu¸ thÑn, mÆt ®á nh− gÊc chÝn, tõ tõ cói gÇm mÆt xuèng, nãi: - C«ng tö kh«ng giËn, thÕ lµ may l¾m! §oµn Dù thÊy vËy l¹i cµng sung s−íng, kh«ng biÕt nãi sao, lÈm bÈm mét m×nh: "Gia gia ta lµ Hoµng ®Õ, ta lµ thÕ tö cña TrÊn Nam V−¬ng. Ng«i Hoµng ®Õ n−íc §¹i Lý nhÊt ®Þnh sÏ truyÒn cho ta. §Õn ngai vµng ta cßn ch¼ng thiÕt, huèng chi lµ chøc häc sü hay ng«i tÓ t−íng". Håi l©u chµng míi nãi: - Trong ®êi t«i, léc trong quyÒn cao hay g× g× n÷a t«i còng kh«ng mµng. T«i chØ mong vÜnh viÔn ®−îc nh− lóc nµy lµ tho¶ m·n l¾m råi, kh«ng cÇu g× h¬n n÷a. C©u chµng nãi "chØ mong vÜnh viÔn ®−îc nh− lóc nµy" nghÜa lµ ®−îc cïng Ngäc YÕn s¸nh vai mµ ®i. Ngäc YÕn kh«ng muèn cho chµng nãi thªm g× n÷a, nghiªm nÐt mÆt nãi: - §oµn c«ng tö! C¸i ¬n c«ng tö cøu m¹ng b÷a nay Ngäc YÕn nµy kh«ng bao giê d¸m quªn, Nh−ng tr¸i tim t«i... tr¸i tim t«i ®· thuéc vÒ ng−êi kh¸c råi. T«i mong r»ng c«ng tö nãi n¨ng cho hîp lÔ ®Ó sau nµy ta cßn cã ®Êt mµ tr«ng thÊy nhau. C©u nµy ch¨ng kh¸c chi nh¸t bóa bæ vµo ®Çu §oµn Dù, khiÕn chµng m¾t hoa lªn c¬ hå ngÊt ®i. Ngäc YÕn nãi c©u nµy thËt râ rµng, tùa nh− b¶o th¼ng vµo mÆt §oµn Dù: "Tr¸i tim t«i ®· thuéc vÒ Mé Dung c«ng tö. Tõ ®©y trë ®i xin c«ng tö ®õng ®¶ ®éng g× ®Õn lêi yªu ®−¬ng n÷a. NÕu kh«ng th× kh«ng d¸m nh×n mÆt c«ng tö. C«ng tö chí t−ëng ®· cã ¬n víi t«i lµ cã thÓ lÇn kh©n ®−îc ®©u." C©u nãi cña nµng rÊt ®oan chÝnh kh«ng v−ît ra ngoµi vßng lÔ ®é. §oµn Dù kh«ng ph¶i lµ ch−a hiÓu râ t©m t− nµng, cã ®iÒu c©u nãi ®ã chÝnh miÖng nµng nãi ra khiÕn chµng nghe cµng thªm khã chÞu. Chµng ®−a m¾t nh×n trém V−¬ng Ngäc YÕn th× thÊy nÐt mÆt nµng rÊt trang nghiªm, ®óng nh− pho t−îng ngäc mµ chµng ®· nh×n thÊy trong th¹ch ®éng n−íc §¹i Lý kh«ng h¬n kh«ng kÐm. BÊt gi¸c chµng c¶m thÊy m×nh s¾p gÆp ®¹i ho¹ ®Õn n¬i, chµng lÈm bÈm: "§oµn Dù hìi §oµn Dù! Ng−¬i ®· gÆp c« n−¬ng nµy mµ tr¸i tim nµng ®· thuéc vÒ ng−êi kh¸c, suèt ®êi ng−¬i nhÊt ®Þnh sÏ ph¶i chÞu ®ùng bao nhiªu cùc h×nh tïng xÎo ®au ®ín kh«ng thÓ nãi xiÕt ®−îc!" Hai ng−êi lÆng lÏ c−ìi ngùa sãng nhau mµ ®i. V−¬ng Ngäc YÕn nghÜ thÇm: "Chµng bùc m×nh, bùc m×nh l¾m råi. Ta cø lê ®i nh− kh«ng biÕt lµ h¬n. V× b»ng nh− ta quay ra xin lçi th× råi ®©y chµng ¨n nãi kh«ng uý kþ g× n÷a. Lì ra nh÷ng c©u chµng nãi ®Õn tai biÓu huynh ta, nhÊt ®Þnh lµm cho biÓu huynh ph¶i cay cùc." Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
 14. Lục Mạch Thần Kiếm 169 Nguyên tác: Kim Dung §oµn Dù còng nghÜ bông: "NÕu ta cßn nãi mét c©u nµo thæ lé t©m t×nh th× c©u ®ã chØ lµ lêi khinh b¹c v« vÞ vµ thÊt kÝnh víi nµng. Tõ ®©y trë ®i §oµn Dù nµy dï chÕt th× th«i, quyÕt kh«ng nãi nöa lêi nh− vËy n÷a." Ngäc YÕn thÊy chµng lÆng lÏ nghÜ thÇm: "Chµng cø phãng ngùa ®i trµn, kh«ng nãi c©u g× ch¾c lµ ®· biÕt ph¶i ®Õn chèn nµo ®Æng cøu A Ch©u, A BÝch". §oµn Dù còng nghÜ thÕ: "Nµng ch¼ng nãi n¨ng g×, cø phãng ngùa ®i trµn, tÊt lµ ®· biÕt ph¶i ®i ®©u ®Ó cøu A Ch©u, A BÝch". Hai ng−êi l¹i ®i chõng nöa giê, ®Õn mét chç rÏ th× kh«ng hÑn mµ nªn, quay ra hái nhau: - Ta ®i vÒ mÐ t¶ hay rÏ qua mÐ h÷u? Råi ®−a m¾t nh×n nhau, ®ång thêi l¹i hái: - ChÕt chöa! ThÕ ra ta ch−a biÕt ®−êng −? Hai ng−êi h·y cßn tÝnh trÎ, c©u hái võa ra khái miÖng, ®Òu lÊy lµm kú thó vµ ®Òu næi lªn mét trËn c−êi rßn r·. Hai ng−êi võa míi ©m thÇm lÆng lÏ, phót chèc ®· trë l¹i nh− kh«ng cã g× x¶y ra. §ã lµ c¸i khiÕm cña hai ng−êi ch−a tõng tr¶i giang hå, nªn ch−a ®ñ kinh nghiÖm, kh«ng biÕt vÒ ®©u cho ph¶i ®Ó cøu A Ch©u, A BÝch. M·i sau §oµn Dù míi nãi: - Bän T©y H¹ b¾t ®−îc hÕt c¶ ng−êi C¸i bang. BÊt luËn lµ hä giÕt ®i hay cÇm tï, thÕ nµo còng cßn dÊu vÕt ®Ó l¹i. Chi b»ng ta trë vÒ khu rõng h¹nh xem sao råi sÏ liÖu. Ngäc YÕn hái: - Trë vÒ rõng h¹nh −? NÕu bän vâ sü T©y H¹ cßn ë ®ã, ch¼ng ho¸ ra m×nh tù chui vµo trßng −? §oµn Dù ®¸p: - T«i t−ëng võa råi cã trËn m−a to, tÊt lµ bän chóng ®i hÕt råi. B©y giê thÕ nµy vËy, c« n−¬ng ë bªn ngoµi ®Ó t«i vµo rõng xem tr−íc, nÕu ®Þch nh©n cßn ë ®ã th× chóng ta chuån ®i cho xong. Ngäc YÕn nãi: - Kh«ng ®−îc! Kh«ng ®−îc! Kh«ng thÓ ®Ó c«ng tö dÊn th©n vµo n¬i nguy hiÓm mét m×nh, c¶ hai cïng vµo, nÕu cã nguy hiÓm th× cïng ch¹y trèn. §oµn Dù thÊy nµng nguyÖn ý cã ho¹n n¹n cïng chÞu, lßng cµng phÊn khëi, chµng c−êi nãi: - Muèn ®¸nh mµ ®¸nh kh«ng ®−îc, muèn trèn l¹i trèn kh«ng tho¸t biÕt lµm thÕ nµo? ThÕ råi hai ng−êi bµn ®Þnh c¸ch cøu A Ch©u, A BÝch, Ên ®Þnh ®Ó §oµn Dù thi hµnh "L¨ng ba vi bé" ®i vµo cho ®Õn tr−íc mÆt A Ch©u, A BÝch, ®−a b×nh thuèc cho Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
 15. Lục Mạch Thần Kiếm 170 Nguyên tác: Kim Dung hai c« ngöi. Gi¶i ®éc xong råi míi t×m c¸ch cøu hai c« ra. Hai ng−êi võa nãi võa giôc ngùa ®i mau, ch¼ng mÊy chèc ®· ®Õn rõng h¹nh. §oµn Dù cïng Ngäc YÕn xuèng ngùa, buéc ngùa vµo gèc c©y h¹nh. §oµn Dù cÇm b×nh thuèc trong tay, hai ng−êi tr«ng nhau mµ c−êi, rãn rÐn ®i song nhau vµo rõng. Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2