Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 130

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

59
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 130', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 130

  1. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM BA MÖÔI MOÄC UYEÅN THANH XUAÁT HIEÄN ÑOÄT NGOÄT Tieâu Phong quay laïi baûo Hö Truùc: -Nhò ñeä! Noäi löïc gaõ naøy khoâng phaûi taàm thöôøng. Hö Truùc noùi: -Ñuùng theá! Boãng laïi thaáy moät ngöôøi, tay muùa song ñao xoâng tôùi. aùnh ñao thaønh moät luoàng baïch quang hoä veä toaøn thaân, töôûng chöøng nhö nöôùc möa cuõng khoâng rôi vaøo ñöôïc. Khi ñeán tröôùc maët hai gaõ ñaïi haùn, ngöôøi naøy quaùt leân moät tieáng thaät to roài ñoät nhieân bieán ñoåi ñao phaùp, vung song ñao nhaèm cheùm vaøo ñuøi hai gaõ ñaïi haùn. Ñaïi haùn caàm thieát chöû khoâng nhìn ñeán ñöôøng ñao cheùm tôùi ra sao, haén vung thieát chöû leân ñaäp vaøo giöõa laøn baïch quang. Boãng nghe moät tieáng ruù: -uùi chao! Caëp ñao cuûa ngöôøi kia ñaõ bò thieát chöû ñaùnh gaõy. Muõi ñao ñaâm vaøo tröôùc ngöïc y. Maùu chaûy ñaàm ñìa khaép ngöôøi, y ngaõ laên long loùc xuoáng chaân nuùi. Hai gaõ ñaïi haùn ñaùnh troïng thöông hai ngöôøi roài. Nhöõng ngöôøi khaùc khoâng daùm tieán leân nöõa. Boãng nghe coù tieáng voù caâu loäp coäp chaïy ñeán. Moät ngöôøi cöôõi löøa ñi leân. Ngöôøi cöôõi löøa laø moät thieáu nieân thö sinh môùi ñoä möôøi taùm, möôøi chín tuoåi, mình maëc aùo baøo roäng thuøng thình, veû ngöôøi nho nhaõ, töôùng maïo xinh ñeïp phi thöôøng. Ngöôøi cöôõi löøa chaïy ñeán beân boïn Tieâu Phong thì ai naáy ñeàu nhaän thaáy anh chaøng naøy khaùc haún nhöõng haøo khaùch giang hoà. Baát giaùc moïi ngöôøi quay laïi nhìn y. Ñoaøn Döï ñoät nhieân la leân moät tieáng: -uùi chaø! Roài aáp uùng: -Ngöôi... ngöôi... Nhöng chaøng thö sinh naøy khoâng theøm ñöa maét nhìn chaøng cöù ngoài treân löng löøa cho chaïy qua. Chung Linh laáy laøm kyø hoûi: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  2. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Ñoaøn coâng töû! Coâng töû nhaän ra vò töôùng coâng naøy ö? Ñoaøn Döï ñoû maët leân tieáng ñaùp: -Khoâng! Ta nhaän laàm ngöôøi. Y... laø moät chaøng trai. Ta coù bieát y laø ai ñaâu? Chaøng noùi caâu naøy thaät ngôù ngaån. A Töû cöôøi khì moät tieáng roài noùi: -Ca ca! Teù ra ca ca chæ nhaän bieát ñöôïc con gaùi chôù khoâng nhaän ñöôïc ñaøn oâng. Naøng ngöøng moät laùt roài hoûi: -Chaúng leõ ngöôøi vöøa ñi ñoù laø chaøng trai ö? Roõ raøng laø gaùi ñoù chöù? Ñoaøn Döï hoûi: -Ngöôi cuõng baûo y laø gaùi ö? A Töû ñaùp: -Ñuùng laø gaùi roài! Mình coâ ta tieát ra moät muøi thôm ñuùng laø höông khí cuûa nöõ nhaân. Ñoaøn Döï nghe noùi ñeán chöõ "höông" thì troáng ngöïc ñaùnh thình thòch töï hoûi: -Phaûi chaêng ñuùng laø naøng? Luùc naøy ngöôøi thö sinh cöôõi löøa ñaõ ñi ñeán tröôùc maët hai gaõ ñaïi haùn lôùn tieáng quaùt: -Traùnh ñöôøng cho ta ñi! Thanh aâm raát trong treûo, roõ raøng laø tieáng moät coâ gaùi. Ñoaøn Döï khoâng coøn nghi ngôø gì nöõa caát tieáng goïi: -Moäc coâ nöông! Uyeån Thanh muoäi töû! Ngöôi... ngöôi... Mieäng chaøng aáp uùng goïi loaïn leân vaø giuïc ngöïa tieán laïi. Veát thöông tröôùc ngöïc chaøng chöa khoûi haún, Hö Truùc sôï noù laïi vôõ ra, voäi la leân: -Tam ñeä! Tam ñeä phaûi caån thaän keûo veát thöông tröôùc ngöïc... Ba Thieân Thaïch, Chu Ñan Thaàn ñoàng thôøi phoùng ngöïa röôït theo. Thieáu nieân thö sinh cöôõi treân löng löøa vaãn tröøng maét nhìn hai gaõ ñaïi haùn, khoâng quay ñaàu laïi. Ba Thieân Thaïch cuøng Chu Ñan Thaàn nhìn cheânh cheách thaáy nöûa maët naøng ñaõ nhaän ra con ngöôøi xinh ñeïp naøy ñuùng laø ngöôøi maø Ñoaøn Döï ñaõ ñöa veà Traán Nam vöông phuû nöôùc Ñaïi Lyù. Teân naøng laø Höông Döôïc Xoa Moäc Uyeån Thanh. Hai gaõ laåm baåm: -Chuùng ta thaät coù maét nhö muø, khoâng baèng coâ beù ñui maét kia. Nguyeân A Töû tuy maét chaúng nhìn thaáy gì, nhöng thính muõi hôn ngöôøi thöôøng. Moäc Uyeån Thanh coù moät muøi höông khaùc laï, naøng vöøa ñi qua, A Töû ñaõ ngöûi thaáy ngay. Coøn moïi ngöôøi thì maét nhìn roõ raøng laø moät thieáu nieân thö sinh. Trong luùc thaûng thoát chaúng ai ñeå yù nhìn kyõ naøng laø trai hay gaùi. Ñoaøn Döï phoùng ngöïa ñeán beân mình naøng vöôn tay naém laáy vai, dòu daøng noùi: -Muoäi töû! Töø ngaøy aáy ñeán nay muoäi töû ôû ñaâu? Tieåu huynh nhôù muoäi quaù chöøng. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  3. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Moäc Uyeån Thanh ruït vai laïi traùnh khoûi tay Ñoaøn Döï. Naøng quay ñaàu nhìn chaøng höõng hôø hoûi moät caùch ngaây thô: -Ngöôøi nhôù ta ö? Laøm sao maø nhôù ta? Ngöôi nhôù ta thaät khoâng? Ñoaøn Döï ngaån ngöôøi ra. Trong ba caâu hoûi ñoù chaøng khoù loøng traû lôøi ñöôïc caâu naøo. Ñaïi haùn ñöùng ñoái dieän baät leân traøng cöôøi ha haû noùi: -oà! Teù ra laø moät coâ chieâu! Ta cho coâ ñi ñaáy! Gaõ ñaïi haùn kia cuõng noùi: -Ñaøn baø con gaùi thì chuùng ta cho, coøn boïn ñaøn oâng thoái tha thì khoâng ñöôïc ñaâu. Thaèng loûi kia cuùt ñi! Haén laïi troû vaøo maët Ñoaøn Döï noùi tieáp: -Caùi loaïi maët traén g boùng kia laõo gia vöøa nhìn thaáy maët ñaõ gheùt cay gheùt ñaéng roài. Neáu mi coøn tieán theâm böôùc nöõa thì laõo gia baèm naùt ra laøm maém, ñöøng coù traùch nghe! Ñoaøn Döï noùi: -Toân huynh noùi theá laø sai. Ñöôøng caùi ai ñi chaû ñöôïc? Toân huynh khoâng cho ñi laø vì leõ gì? Xin noùi roõ cho nghe! Ñaïi haùn ñaùp: -Toân Taûn Vöông Töû nöôùc Thoå Phoàn coù leänh: aûi naøy ñoùng laïi trong möôøi ngaøy. Chôø qua ngaøy Trung thu seõ môû trôû laïi. Coøn tröôùc ngaøy Trung thu thì chæ coù ñaøn baø con gaùi laø qua ñöôïc, coøn ñaøn oâng phaûi quay veà. Ngoaøi ra taêng nhaân ñi ñöôïc, ngöôøi tuïc khoâng ñi ñöôïc. Giaø ñi ñöôïc treû khoâng ñi ñöôïc. Ngöôøi cheát roài ñi ñöôïc, keû soáng khoâng ñi ñöôïc. Vì theá maø keâu laø "töù quaù töù baát quaù". Ñoaøn Döï hoûi: -Nhö vaäy nghóa laø laøm sao? Ñaïi haùn lôùn tieáng noùi: -Ngöôi hoûi nghóa lyù ö? Chaúng coù nghóa lyù gì heát. Caëp ñoàng chuyø cuûa laõo gia vaø caây thieát chöû cuûa laõo nhò laø nghóa lyù ñoù! Toân Taûn Vöông Töû ñaõ noùi ra töùc laø nghóa lyù roài ñoù. Mi laø moät chaøng trai, ñaõ khoâng phaûi laø sö cuõng khoâng phaûi laõo giaø thì tröø phi ngöôi coù laø xaùc cheát môùi qua cöûa quan naøy ñöôïc. Moäc Uyeån Thanh noùi: -Chaø chaø! Sao laïi coù haïng ngöôøi noùi nhaêng noùi caøn theá ñöôïc? Naøng vung tay phaûi leân moät caùi. Veùo veùo! Hai muõi teân ñaõ nhaèm baén vaøo hai gaõ ñaïi haùn, nghe "baønh baïch" nhö baén vaøo da thuoäc. Roõ raøng hai muõi aùm tieãn baén ñuùng tröôùc ngöïc maø hai gaõ chaúng toån thöông chi heát. Gaõ söû duïng caây thieát chöû töùc giaän quaùt to: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  4. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Coâ beù kia thaät khoâng bieát ñieàu! Sao laïi phoùng aùm khí vaøo boïn ta? Moäc Uyeån Thanh giaät mình kinh haõi nghó buïng: -Coù leõ hai teân naøy maëc moät thöù aùo giaùp meàm nhuõn, teân ñoäc cuûa ta khoâng baén cheát chuùng ñöôïc. Ñaïi haùn caàm thieát chöû vöôn baøn tay to baèng caùi quaït laù boå ra naém laáy Moäc Thanh. Ngöôøi gaõ cao lôùn, Moäc Thanh ñaõ cöôõi löøa maø laõo vöôn tay ra ñaõ tôùi tröôùc ngöïc naøng. Ñoaøn Döï voäi la leân: -Toân huynh khoâng ñöôïc voâ leã. Chaøng voäi ñöa tay traùi leân chaén laïi. Ñaïi haùn xoay tay naém chaët laáy coå tay Ñoaøn Döï. Gaõ ñaïi haùn söû duïng caëp chuyø reo leân: -Hay laém! Chuùng ta haõy xeù thaèng loûi maët traéng naøy ra laøm hai maûnh. Gaõ ñöa caëp chuyø sang traùi. Tay phaûi naém laáy coå tay traùi Ñoaøn Döï keùo thaät maïnh. Moäc Uyeån Thanh voäi la leân: -Khoâng ñöôïc haïi ca ca ta! Veùo veùo! Maáy muõi aùm tieãn phoùng ra maát taêm nhö nhöõng vieân ñaù chìm xuoáng bieån caû. Moäc Uyeån Thanh thaáy phoùng aùm tieãn vaøo mình ñaïi haùn khoâng aên thua gì. Naøng muoán baén vaøo maét, muõi chuùng, nhöng ôû giöõa coøn coù Ñoaøn Döï, neân laïi sôï baén phaûi chaøng. Hai beân loái ñi naøy laø hai daõy nuùi Bích laäp. Hö Truùc, Ba Thieân Thaïch, Chu Ñan Thaàn bò Moäc Uyeån Thanh vaø Ñoaøn Döï cöôõi ngöïa ngaên maát loái ñi, khoâng coøn caùch naøo nhaûy leân öùng cöùu ñöôïc. Hö Truùc tung mình nhaûy leân, rôøi khoûi yeân ngöïa, lao tôùi teân ñaïi haùn caàm thieát chöû, toan giô tay ra ñieåm vaøo caïnh söôøn gaõ. Ñoaøn Döï boãng cöôøi ha haû noùi: -Nhò ca baát taát phaûi hoang mang. Boïn chuùng khoâng haïi tieåu ñeä ñöôïc ñaâu. Boãng thaáy hai gaõ ñaïi haùn, thaân hình cao lôùn daàn daàn luùn thaáp xuoáng. Hai caùi ñaàu to töôùng laéc lö khoâng ñöùng yeân laïi ñöôïc. Laùt sau hai gaõ ngaõ huîch xuoáng ñaát. Nguyeân noäi löïc "Chu caùp thaàn coâng" trong mình Ñoaøn Döï chuyeân huùt coâng ñòch nhaân. Noäi löïc hai gaõ ñaïi haùn bò "Chu caùp thaàn coâng" huùt heát, lieàn ngaõ laên ra. Ñoaøn Döï noùi: -Caùc ngöôi ñaõ ñaùnh cheát vaø gaây troïng thöông cho bao nhieâu ngöôøi, neân baây giôø phaûi chòu cuoäc tröøng phaït naøy. Töø ñaây khoâng ñöôïc theá nöõa! Chung Linh luùc ñoù cuõng ñuoåi tôùi nôi, lieàn cöôøi noùi: -E raèng boïn chuùng khoâng coøn baûn laõnh ñeå ñaùnh ngöôøi nöõa. Naøng quay ñaàu laïi nhìn Moäc Uyeån Thanh noùi: -Moäc coâ coâ! Taïi haï khoâng ngôø laïi chính laø coâ! Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  5. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Moäc Uyeån Thanh laïnh luøng hoûi: -Ngöôi laø em gaùi ta, sao laïi keâu ta baèng coâ coâ? Chung Linh laáy laøm kyø hoûi: -Moäc coâ nöông! Coâ nöông noùi giôõn roài! Sao tieåu nöõ laïi laø em gaùi coâ ñöôïc? Moäc Uyeån Thanh troû vaøo Ñoaøn Döï noùi: -Ngöôi cöù hoûi y seõ roõ. Chung Linh quay laïi nhìn Ñoaøn Döï ñeå chôø chaøng giaûi thích. Ñoaøn Döï ngaám ngaàm kinh haõi nghó thaàm: -Chung phu nhaân cuøng gia gia ta taát coù moät moái lieân quan khoâng phaûi taàm thöôøng. Chaøng nhôù tôùi naêm tröôùc, mình vaøo hang Vaïn Kieáp. Khi ñi qua caàu Thieân Nhaân Ñoä, vaøo tôùi ngoâi thöù baûy. Treân moä naøy coù taám bia khaéc chöõ: "Vaïn Cöøu Ñoaøn chi moä". Ai vaøo moä phaûi laáy goùt chaân neän maïnh vaøo chöõ "Ñoaøn" ba caùi thì cöûa moä töï nhieân môû ra. Chaøng töï hoûi: -Cöøu Ñoaøn laø nghóa gì? Taïi sao phaûi ñaù vaøo chöõ "Ñoaøn" ba caùi? Chaéc Chung Vaïn Cöøu, phuï thaân Chung Linh, chuû nhaân hang Vaïn Kieáp, raát caêm haän ngöôøi hoï Ñoaøn. Hoâm aáy, maãu thaân Chung Linh vöøa thaáy mình ñeán ñaõ loä veû kinh hoaøng, run leân noùi: "Ngöôi... ngöôi hoï Ñoaøn phaûi khoâng?" Dó nhieân dung maïo mình gioáng heät töôùng maïo gia gia luùc coøn nhoû tuoåi. Chung Vaïn Cöøu vöøa thaáy mình ñaõ töùc nhö ñieân leân noùi: "Quaân choù maù naøy duø coù ñoát thaønh than, ta cuõng nhaän ra mi". Nhöõng tình traïng ñoù thaät coù nhieàu choã khaû nghi. Roài chaøng laïi laåm baåm: Neáu Chung coâ nöông laø con gia gia mình thì sao ngöôøi laïi baûo vôùi Chung coác chuû cho Chung coâ nöông laøm tieåu thieáp mình? Duø ngöôøi coù yù treâu choïc Chung coác chuû ñeán ñaâu cuõng khoâng neân noùi caâu naøy. Hay laø... chính gia gia cuõng khoâng bieát? Ñoaøn Döï veû maët cöïc kyø beõn leõn. Chaøng chöa noùi gì thì bao nhieâu ngöôøi tröôùc bò hai gaõ ñaïi haùn ngaên caûn baây giôø raàm roä ñi qua ñeå tieán vaøo Linh Chaâu. Boãng A Töû caát tieáng hoûi: -Ca ca! Vò coâ nöông muøi thôm ngaøo ngaït kia phaûi chaêng cuõng laø ngöôøi quen bieát vôùi ca ca töø laâu roài? Sao ca ca khoâng giôùi thieäu naøng vôùi tieåu muoäi? Ñoaøn Döï ñaùp: -Ngöôi ñöøng noùi nhaêng. Y laø... tyû tyû ngöôi ñoù. Ngöôi laïi baùi kieán ñi! Moäc Uyeån Thanh töùc giaän noùi moùc: -Ta laøm gì coù phöôùc lôùn theá? Roài naøng kheõ quaát roi vaøo moâng cho löøa chaïy veà phía tröôùc. Ñoaøn Döï ñuoåi theo hoûi: -Töø ñaáy ñeán nay, muoäi töû ôû ñaâu? Muoäi töû... troâng suùt ñi nhieàu. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  6. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Moäc Uyeån Thanh taâm tính cao ngaïo maø hung haõn, heã caát nhaéc chaân tay laø gieát ngöôøi. Nhöng naøng nghe caâu noùi oân nhu cuûa Ñoaøn Döï thì khoâng khoûi chua xoùt trong loøng. Hôn moät naêm nay treân böôùc ñöôøng phieâu löu, naøng daïn daøy möa gioù, trong loøng laïi cöïc kyø ñau khoå. Bao nhieâu thaûm traïng trong chôùp maét laïi hieän ra, khieán naøng khoâng theå ngaên ñoâi doøng luî nhoû xuoáng nhö möa. Ñoaøn Döï laïi noùi: -Muoäi töû! Boïn chuùng ta ñoâng ngöôøi, coù ñuû ñoà cung öùng. Muoäi töû ñi cuøng vôùi boïn ta nghe! Moäc Uyeån Thanh vuøng vaèng noùi: -Ai caàn ngöôi chieáu coá? Chaúng coù ngöôi, deã ta khoâng soáng ñöôïc hay sao? Ñoaøn Döï noùi: -Tieåu huynh coù nhieàu chuyeän muoán noùi vôùi tieåu muoäi. Muoäi töû coù chòu ñi theo tieåu huynh khoâng? Moäc Uyeån Thanh vaãn haèn hoïc noùi: -Ngöôi coøn noùi gì vôùi ta nöõa? Chaúng qua laïi laø maáy caâu noùi traêng noùi cuoäi chöù gì? Tuy mieäng naøng khoâng öng chòu, maø loøng naøng ñaõ nhuõn ra roài. Ñoaøn Döï thaáy theá caû möøng noùi: -Muoäi töû! Tuy muoäi töû coù gaày ñi ñoâi chuùt, nhöng caøng lôùn leân laïi caøng xinh ñeïp. Moäc Uyeån Thanh sa saàm neùt maët noùi: -Ngöôi laø huynh tröôûng ta. Töø giôø trôû ñi khoâng ñöôïc noùi theá nöõa! Hieän giôø, loøng daï Moäc Uyeån Thanh roái bôøi. Naøng bieát roõ Ñoaøn Döï laø ngöôøi anh cuøng cha, khaùc meï cuûa mình, nhöng ñoái vôùi chaøng naøng vaãn coù tình yeâu meán nhôù nhung, chaúng nhöõng khoâng phai laït maø traùi laïi, moãi ngaøy moät taêng theâm. Ñoaøn Döï cöôøi noùi: -Tieåu huynh baûo muoäi töû caøng lôùn leân caøng xinh ñeïp, töôûng cuõng chaúng coù chi laø sai laàm. Muoäi muoäi! Taïi sao muoäi muoäi laïi caûi daïng nam trang ñeán Linh Chaâu ñeå döï cuoäc chieâu phoø maõ naøy? Muoäi muoäi troâng raát gioáng moät chaøng thö sinh, thieáu nieân anh tuaán. Chaéc chuùa nöôùc Taây Haï nhìn thaáy muoäi muoäi phaûi ñieân ñaûo thaàn hoàn. Moäc Uyeån Thanh hoûi: -Vaäy ca ca ñeán Linh Chaâu laøm chi? Ñoaøn Döï ñoû maët leân ñaùp: -Tieåu huynh muoán ñeán döï cuoäc naùo nhieät naøy xem theá naøo, chöù khoâng coù yù gì khaùc caû. Moäc Uyeån Thanh "höø" moät tieáng roài noùi: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  7. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Ca ca ñöøng doái tieåu muoäi nöõa. Gia gia baûo ca ca ñeán öùng tuyeån laøm phoø maõ, laïi sai gaõ hoï Ba cuõng gaõ hoï Chu ñöa ca ca ñi. Ca ca töôûng tieåu muoäi khoâng bieát hay sao? Ñoaøn Döï laøm kyø hoûi: -OÂ hay! Sao muoäi muoäi laïi theá? Moäc Uyeån Thanh ñaùp: -Maãu thaân tieåu muoäi gaëp gia gia. Tieåu muoäi cuøng ñi vôùi maãu thaân neân nghe noùi heát. Ñoaøn Döï noùi: -Teù ra laø theá! Muoäi muoäi bieát tieåu huynh ñi Linh Chaâu neân cuõng ñi coi phaûi khoâng? Moäc Uyeån Thanh ñoû maët leân vì Ñoaøn Döï noùi caâu naøy ñuùng taâm söï naøng. Nhöng naøng bóu moâi ñaùp: -Tuoåi muoäi ñi coi ca ca laøm chi? Tieåu muoäi muoán coi naøng coâng chuùa nöôùc Taây Haï xem ñeïp ñeán theá naøo maø laøm naùo loaïn caû thieân haï? Ñoaøn Döï nghó thaàm: -Coâng chuùa nöôùc Taây Haï chæ ñeïp baèng nöûa coâ cuõng laø hay laém roài. Nhöng chaøng nhaän ra caâu noùi naøy vôùi tình nhaân thì ñöôïc, noùi vôùi muoäi muoäi thì khoâng neân. Roài khoâng noùi gì nöõa. Moäc Uyeån Thanh laïi noùi: -Tieåu muoäi cuõng muoán xem Vöông töû hoï Ñoaøn nöôùc Ñaïi Lyù lieäu coù thaønh coâng trong cuoäc hoân nhaân naøy chaêng? Ñoaøn Döï kheõ noùi: -Tieåu huynh khoâng laøm phoø maõ nöôùc Taây Haï ñaâu . Nhöng muoäi muoäi chôù neân tieát loä caâu naøy vôùi ai. Neáu gia gia böùc baùch tieåu huynh thì tieåu huynh seõ troán bieät. Moäc Uyeån Thanh hoûi: -Chaúng leõ gia gia ra leänh maø ca ca daùm phaûn ñoái ö? Ñoaøn Döï caõi: -Tieåu huynh khoâng khaùng leänh maø chæ ñi troán thoâi. Moäc Uyeån Thanh cöôøi noùi: -Troán ñi vôùi khaùng meänh thì khaùc gì nhau? Ngöôøi ta laø naøng coâng chuùa caønh vaøng laù ngoïc, sao ca ca laïi khoâng muoán? Töø luùc thaáy maët chaøng, baây giôø Moäc Uyeån Thanh môùi heù mieäng cöôøi. Ñoaøn Döï raát laáy laøm möøng noùi: -Muoäi muoäi töôûng tieåu huynh cuõng gioáng gia gia hay sao? Baï ai cuõng yeâu, roài khoâng döùt ra ñöôïc! Moäc Uyeån Thanh noùi: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  8. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Höø! Tieåu muoäi xem ca ca vôùi gia gia chaúng coù choã naøo khaùc nhau. Ñuùng laø cha naøo con aáy. Coù ñieàu ca ca khoâng ñöôïc toát phöôùc nhö gia gia maø thoâi. Roài naøng thôû daøi noùi tieáp: -Tyû nhö maãu thaân tieåu muoäi, sau löng thì gheùt cay gheùt ñaéng gia gia. Song heã thaáy maët laø laïi tha thöù heát. Caùc coâ tuoåi treû baây giôø khoâng roäng löôïng nhö maù maù tieåu muoäi ñaâu. Hai ngöôøi soùng cöông maø ñi. Laùt sau Chung Linh, Hö Truùc vaø boïn Tieâu Phong cuõng ñuoåi kòp. Ñoaøn ngöôøi ñi ñöôïc maáy daëm thì trôøi ñaõ xeá chieàu. Boãng nghe meù taû coù tieáng la hoaûng voïng laïi. Ngöôøi lôùn tieáng reùo leân chính laø thanh aâm Nam Haûi Ngaïc Thaàn. Döôøng nhö haén ñöông gaëp phaûi chuyeän gì nguy nan. Ñoaøn Döï noùi: -Ñoà ñeä ta roài! Chung Linh cuõng la leân: -Chuùng ta mau tôùi ñoù xem sao? Ñoà ñeä coâng töû raát toát! Hö Truùc cuõng noùi: -Phaûi ñoù! Neân nhôù raèng, maãu thaân y laø Dieäp Nhò Nöông cuøng moät toáp vôùi Nam Haûi Ngaïc Thaàn neân y khoâng khoûi coù tình laân caän. Maáy ngöôøi giuïc ngöïa lao veà phía coù tieáng la. Ñi quanh maáy goùc nuùi thì ñeán moät khu röøng raäm. Ñoät nhieân treân bôø vöïc thaúm xuaát hieän moät caûnh töôïng kinh hoàn, ñoäng phaùch. Bôø vöïc thaúm coù moät caây tuøng ñôn ñoäc. Treân moät caønh caây moïc ngang ra, coù ngöôøi laáy gaäy caøi vaøo roài ñöùng leân ñoù. Ngöôøi naøy mình maëc aùo thanh baøo. Laõo chính laø Ñoaøn Dieân Khaùnh. Tay traùi laõo caàm gaäy, tay maët cuõng caàm moät caùi gaäy nöõa. Ñaàu caây gaäy naøy moät ngöôøi naém laáy. Chính laø Nam Haûi Ngaïc Thaàn. Tay kia, Nam Haûi Ngaïc Thaàn laïi tuùm laáy môù toùc daøi cuûa ngöôøi khaùc laø Cuøng Hung Cöïc aùc Vaân Trung Haïc. Hai tay Vaân Trung Haïc naém giöõ hai coå tay moät thieáu nöõ. Caû boán ngöôøi troâng nhö moät sôïi daây daøi ñang lô löûng treân khoâng vaø ôû vaøo tình traïng nguy hieåm voâ cuøng! Baát luaän laø ai trong maáy ngöôøi naøy chæ sueånh tay moät chuùt laø rôùt xuoáng vöïc thaúm ñaày ñaù tai meøo. Ñoaøn Döï thaáy khe nuùi naøy ñaõ moïc chi chít töïa caây röøng. Nhieàu moûm ñaù nhoïn hoaét nhö muõi dao chóa thaúng leân. Ai ñaõ rôùt xuoáng taát bò tan xaùc. Luùc aáy moät côn gioù thoåi ñöa Nam Haûi Ngaïc Thaàn, Vaân Trung Haïc vaø thieáu nöõ ñu ñi theo ñöôøng hình baùn nguyeät. Thieáu nöõ luùc tröôùc xoay löng veà phía moïi ngöôøi. Baây giôø ñaõ ñoåi vò trí thaønh ra naøng xoay nghieâng maët laïi. Ñoaøn Döï vöøa troâng thaáy ñaõ la hoaûng: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  9. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Trôøi ôi! Suyùt nöõa chaøng töø treân löng ngöïa teù xuoáng. Nguyeân thieáu nöõ naøy chaúng phaûi ai xa laï maø chính laø Vöông Ngoïc Yeán maø chaøng ngaøy ñeâm thöông nhôù. Ñoaøn Döï ñònh thaàn laïi ngaång ñaàu nhìn leân thì thaáy söôøn nuùi cöïc kyø nguy hieåm khoâng coù caùch naøo tung ngöïa leân ñöôïc. Chaøng voäi vaøng xuoáng ngöïa, chaïy laïi tröôùc caây tuøng thì thaáy moät ngöôøi luøn maø beùo maäp ñang caàm buùa lôùn ñang chaët caây tuøng naøy. Ñoaøn Döï kinh haõi quaù la leân: -OÂi! oái! Ngöôi laøm chi vaäy? Ngöôøi beùo luøn lôø ñi nhö khoâng nghe thaáy gì, giô buùa tieáp tuïc chaët caây. Ñoaøn Döï giô ngoùn tay ra vaän chaân khí, muoán ñem Luïc maïch thaàn kieám ñeå haï ngöôøi kia. Khoâng ngôø chaøng söû duïng Luïc maïch thaàn kieám chöa ñöôïc linh hoaït, khoâng phaûi luùc naøo muoán phaùt huy laø ñöôïc ngay. Chaøng phoùng chæ luoân maáy caùi maø vaãn chaúng thaáy kieám khí voït ra. Ñoaøn Döï laïi caøng sôï haõi cuoáng cuoàng, lôùn tieáng la: -Ñaïi ca! Nhò ca! Muoäi muoäi! Chung coâ nöông! Mau laïi cöùu ngöôøi! Tieâu Phong, Hö Truùc voäi chaïy laïi. Nguyeân ngöôøi luøn kia ñöôïc taûng ñaù lôùn che ñi neân ôû döôùi nhìn leân khoâng thaáy. Ñoàng thôøi gioù nuùi thoåi maïnh, tieáng chaët caây cuõng khoâng nghe roõ. May maø caây tuøng to lôùn khoâng chaët ñöùt ngay ñöôïc. Boïn Tieâu Phong thaáy tình traïng naøy ñeàu voâ cuøng kinh haõi, khoâng bieát taïi sao laïi ñöa ñeán tình traïng naøy ñöôïc? Hö Truùc keâu leân: -Laõo beùo luøn kia! Laõo huynh ñöøng chaët caây nöõa. Laõo luøn maäp noùi: -Caây naøy ta troàng neân. Ta muoán chaët ñem veà laøm quan taøi, ngöôi giöõ ñöôïc ta sao? Haén vöøa noùi vöøa tieáp tuïc chaët caây. Nam Haûi Ngaïc Thaàn vaãn lôùn tieáng la hoaûng khoâng ngôùt mieäng. Ñoaøn Döï noùi: -Nhò ca! Ngöôøi naøy khoâng theå laáy leõ phaûi traùi maø baûo y ñöôïc. Xin nhò ca kieàm cheá y roài seõ noùi! Hö Truùc ñaùp: -Phaûi roài! Y toan chaïy tôùi thì ñoät nhieân coù moät ngöôøi choáng gaäy löôùt qua beân moïi ngöôøi mau leï phi thöôøng. Chæ maáy caùi tung leân huïp xuoáng ñaõ ñeán tröôùc maët gaõ beùo luøn. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  10. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Ngöôøi naøy ñi mau quaù nhìn khoâng roõ. Luùc haén ñöùng yeân môùi bieát laø Du Thaûn Chi. Khoâng bieát gaõ ôû trong xe löøa ñaõ chuoàn ra töø luùc naøo. Moäc Uyeån Thanh chöa bieát maët gaõ, ñoät nhieân thaáy dung maïo khuûng khieáp cuûa gaõ, naøng caû kinh thaát saéc, kheõ la leân moät tieáng: -UÙi chao! Du Thaûn Chi, moät gaäy choáng xuoáng ñaát moät gaäy giô leân, laïnh luøng noùi: -Khoâng ai ñöôïc laïi ñaây! oOo Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2