Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 132

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

64
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 132', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 132

  1. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM BA MÖÔI HAI THÖÔNG BAÏN VAØNG, ÑOAØN DÖÏ QUYEÁT TAÂM Vöông Ngoïc Yeán daäm chaân noùi: -Trôøi ôi! Noãi thöông taâm cuûa ta khoâng lieân can gì ñeán coâng töû. Ñoaøn Döï noùi: -Theá ra coâ nöông khoâng traùch taïi haï? Vöông Ngoïc Yeán noùi: -Dó nhieân laø khoâng! Ñoaøn Döï noùi: -Coù theá taïi haï môùi yeân taâm. Chaøng ñöùng leân maø trong daï ngaäm nguøi. Giaû tyû Vöông Ngoïc Yeán vì chaøng maø thöông taâm, muoán töï taän thì naøng duø coù ñaùnh ñaäp, coù thoaù maï chaøng hay ruùt kieám ñaâm chaøng, caàm dao cheùm chaøng, chaøng coøn thaáy deã chòu hôn. Nhöng naøng chæ noùi veûn veïn moät caâu: "Noãi thöông taâm cuûa ta khoâng lieân can gì ñeán coâng töû". Khieán chaøng chaùn ngaùn voâ cuøng. Boãng Vöông Ngoïc Yeán laïi cuùi ñaàu xuoáng, doøng chaâu nhoû gioït. Naøng maëc aùo baøo, khoâng thaám nöôùc. Nhöõng gioït chaâu rôùt vaøo roài laên tuoät xuoáng nöôùc hoà. Ñoaøn Döï ruoät noùng nhö löûa boûng, voäi noùi: -Coâ nöông! Neáu coâ nöông coù ñieàu gì khoù giaûi quyeát, xin cöù noùi ra. Taïi haï gaéng heát söùc heát loøng nhaát ñònh seõ laøm cho coâ nöông ñoåi giaän laøm vui. Vöông Ngoïc Yeán töø töø ngaång ñaàu leân. Döôùi aùnh traêng toû, caëp maét naøng nhö haït chaâu loùng laùnh nhö ngoïc. Veû maët buoàn röôøi röôïi, naøng noùi: -Ñoaøn coâng töû! Coâng töû thaät ñaõ heát loøng heát daï vôùi ta... Loøng ta xieát bao caûm kích! Nhöng vieäc naøy ngöôi muoán trôï löïc cho ta cuõng khoâng thöïc hieän ñöôïc. Ñoaøn Döï ñaùp: -Thieät ra taïi haï chaúng coù baûn laõnh gì, nhöng taïi haï coøn coù Tieâu ñaïi ca vaø Hö Truùc nhò ca, ñeàu laø nhöõng tay cao thuû vaøo baäc nhaát voõ laâm. Hieän giôø, hai ngöôøi cuõng ôû ñaây, vaø ñoái vôùi taïi haï nhö tình coát nhuïc. Taïi haï caàn ñeán vieäc gì thì hai vò ñoù taát khoâng töø choái. Coâ nöông coù ñieàu chi phieàn muoän cöù noùi cho taïi haï nghe. Duø laø keû ñòch thuû gheâ gôùm quaù khoâng coøn caùch naøo vaõn hoài ñöôïc, nhöng coâ nöông ñaõ noùi ra thì u uaát trong loøng cuõng nheï ñi ñöôïc moät vaøi phaàn. Vöông Ngoïc Yeán saéc maët lôït laït boãng nhieân öûng hoàng. Naøng quay ñi phía khaùc, khoâng daùm nhìn thaúng vaøo maët Ñoaøn Döï. Naøng lí nhí trong coå hoïng: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  2. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Y... muoán ñi laøm phoø maõ nöôùc Taây Haï. Coâng Daõ nhò ca ñeán khuyeân ta noùi laø vì... vì vieäc... phuïc höng nöôùc Ñaïi Yeân gì gì ñoù, neân y khoâng theå nghó ñeán chuyeän nöõ nhi tö tình ñöôïc. Naøng noùi döùt lôøi, baát giaùc quay laïi guïc xuoáng vai Ñoaøn Döï khoùc thuùt thít. Ñoaøn Döï caûm thaáy mình ñöôïc ban moät aân hueä voâ cuøng vinh döï, ngöôøi chaøng khoâng nhuùc nhích. Nhöng chaøng hieåu taâm söï Vöông Ngoïc Yeán thì khoâng khoûi thaãn thôø. Chaøng chaúng hieåu mình neân vui möøng hay neân ñau ñôùn. Moái thöông taâm cuûa Vöông Ngoïc Yeán laø vì Moä Dung Phuïc. Y muoán boû naøng ñeå sang laøm phoø maõ, cöôùi coâng chuùa Taây Haï roài taát nhieân khoâng nhìn nhoõi gì ñeán naøng nöõa. Ñoaøn Döï nghó thaàm: -Khi naøng khoâng thaønh löùa ñoâi vôùi bieåu ca, bieát ñaâu naøng chaúng ñoaùi hoaøi töôûng nhôù ñeán mình ñoâi chuùt. Mình chaúng daùm nghó tôùi chuyeän naøng khuaát thaân cuøng saùnh duyeân loan phöôïng maø chæ caàu sao ñöôïc naøng thænh thoaûng nhìn ñeán mình baèng con maét vui töôi cuõng laø thoaû maõn laém roài. Neáu naøng öa thanh tònh, mình seõ theo haàu naøng ôû nôi röøng saâu nuùi thaúm, hoaëc ngoaøi hoang ñaûo xa khôi khoâng veát chaân ngöôøi. Sôùm toái coù nhau thì cuõng khoâng uoång moät ñôøi. Nghó tôùi ñaây chaøng möøng quaù baát giaùc muùa chaân, muùa tay. Vöông Ngoïc Yeán run leân, lui laïi moät böôùc. Naøng thaáy Ñoaøn Döï hôùn hôû töôi cöôøi thì loøng nhö se laïi noùi: -Ta töôûng coâng töû laø ngöôøi toát neân môùi noùi cho hay. Teù ra coâng töû thaáy ta gaëp tai hoaï laïi laáy laøm vui thích maø cheâ cöôøi. Ñoaøn Döï hoát hoaûng noùi: -Khoâng! Khoâng! Coâ nöông! Treân coù hoaøng thieân, döôùi coù haäu thoå chöùng kieán cho taám loøng Ñoaøn Döï naøy. Neáu taïi haï thaáy Vöông coâ nöông gaëp tai hoaï maø laïi laáy laøm vui söôùng thì xin Thieân Loâi giaùng xuoáng ñænh ñaàu hay muoân ngaøn muõi teân baén vaøo thaân theå. Vöông Ngoïc Yeán voäi noùi: -Coâng töû khoâng phaûi laø ngöôøi coù taâm ñòa ñoäc aùc. Ta baûo theá sao maø coâng töû khoâng phaûi phaùt theä. Vaäy coâng töû vui söôùng chuyeän chi? Nhöng naøng vöøa thoát ra maáy caâu hoûi naøy thì trong loøng naøng cuõng ñaõ hieåu roài. Naøng bieát Ñoaøn Döï vui söôùng laø vì Moä Dung Phuïc ñi laáy coâng chuùa Taây Haï, maø anh chaøng naøy seõ boû ñöôïc moät teân tình ñòch gheâ gôùm vaø coù hy voïng laân la tôùi mình. Keå ra thì Ñoaøn Döï ñoái xöû vôùi Vöông Ngoïc Yeán heát loøng coù lyù naøo naøng khoâng hay? Nhöng töø thuôû nhoû naøng ñaõ ñeå heát tình yù vaøo bieåu ca, coøn moái si tình cuûa Ñoaøn Döï, thænh thoaûng coù luùc naøng nghó tôùi, nhöng khoâng taøi naøo xoaù nhoaø ñöôïc moái tình ñaàu. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  3. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Vöông Ngoïc Yeán, sau khi hieåu roõ vì sao maø Ñoaøn Döï möøng, cuoáng quít thì vöøa kinh haõi vöøa hoå theïn, maët ñoû böøng leân töùc giaän noùi: -Tuy coâng töû khoâng cöôøi ta, nhöng cuõng coù loøng khoâng toát... Ta... ta... Naøng laëp laïi maáy tieáng "ta" roài khoâng noùi ñöôïc nöõa. Ñoaøn Döï thaáy theá trong loøng kinh haõi, laåm baåm töï maéng mình: -Ñoaøn Döï hôõi Ñoaøn Döï! Sao ngöôi laïi ñoät nhieân naûy ra yù nghó ñeâ heøn, muoán thöøa cô chaùy nhaø ñeå hoâi ñoà? Thaät laø moät keû tieåu nhaân voâ sæ! Chaøng thaáy Vöông Ngoïc Yeán maët buoàn röôøi röôïi thì trong loøng ñau xoùt, mình coù phaûi muoân thaùc cuõng cam loøng. Loøng haøo hieäp khaûng khaùi laïi noåi leân, chaøng nghó thaàm: -Vöøa roài mình coù yù nieäm ñöôïc sôùm toái ôû cuøng naøng taïi hoang sôn, daõ ñaûo cho vui moät ñôøi. Nhöng caùi vui cuûa Ñoaøn Döï laïi khoâng phaûi laø caùi vui cho Vöông Ngoïc Yeán, maø coøn laø caùi ñau thöông cho naøng. Caùi vui cuûa ta laø phaûi laøm theá naøo cho naøng ñöôïc vui loøng. Coù theá môùi laø yeâu naøng moät caùch chaân thaønh. Vöông Ngoïc Yeán thaáy Ñoaøn Döï thoän maët ra lieàn kheõ hoûi: -Hay laø ta noùi sai? Coâng töû giaän ta phaûi khoâng? Ñoaøn Döï ñaùp: -Khoâng, khoâng bao giôø taïi haï töùc giaän coâ nöông caû! Vöông Ngoïc Yeán laïi hoûi: -Theá sao coâng töû khoâng noùi gì? Ñoaøn Döï ñaùp: -Taïi haï ñang suy nghó moät ñieàu. Trong loøng chaøng ñang suy tính: -So mình vôùi Moä Dung Phuïc thì vaên taøi, voõ ngheä mình ñeàu keùm y, nhaân phaåm phong ñoä cuõng khoâng baèng, thanh danh oai voïng laïi caøng khoâng theå bì vôùi y ñöôïc. Mình ñaõ thua keùm caû moïi maët, huoáng chi hai ngöôøi coøn laø choã thaân caän töø thuôû nhoû, moái chung tình raøng buoäc ñaõ laâu. Mình chæ coù moät ñieàu caàn cho naøng bieát laø taám loøng chaân thaät cuûa mình ñoái vôùi naøng, coøn hôn Moä Dung Phuïc xa. Maáy chuïc naêm sau naøy, Vöông coâ nöông aên ôû vôùi Moä Dung coâng töû, coù con coù chaùu roài maø trong loøng naøng thænh thoaûng coøn nhôù tôùi treân ñôøi khoâng coøn ngöôøi thöù hai naøo heát loøng vôùi naøng baèng ta laø ñuû. Ñoaøn Döï quyeát ñònh chuû yù xong, lieàn noùi: -Vöông coâ nöông! Coâ nöông baát taát phaûi phieàn loøng. Taïi haï seõ tìm caùch khuyeán caùo Moä Dung coâng töû ñöøng ñi laøm phoø maõ nöôùc taïi haï maø gaáp thaønh hoân söï vôùi coâ nöông! Vöông Ngoïc Yeán giaät mình kinh haõi: -Khoâng ñöôïc! Bieåu ca ta seõ caêm haän coâng töû ñeán cheát, chöù y nhaát ñònh khoâng nghe lôøi ngaên caûn cuûa coâng töû ñaâu. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  4. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Ñoaøn Döï noùi: -Taïi haï seõ laáy ñaïi nghóa maø noùi. Con ngöôøi ôû ñôøi, moái quan heä thöù nhaát giöõa vôï choàng laø phaûi taâm ñaàu yù hôïp. Y chöa quen bieát coâng chuùa nöôùc Taây Haï, ngöôøi naøng xaáu hay ñeïp tính tình naøng thieän hay aùc y cuõng chaúng hieåu ra sao. Vöøa ngoù thaáy maët ñaõ neân ñaïo vôï choàng thì khoâng theå naøo thöông yeâu nhau ñöôïc. Taïi haï laïi nhaéc cho y hay Vöông coâ nöông nhaân phaåm khaùc thöôøng, treân ñôøi coù moät, oân nhu yeåu ñieäu, döôùi theå khoâng hai. Huoáng chi coâ nöông moät loøng thieát tha vôùi y, leõ naøo y laïi laø baïc haõnh lang quaân ñeå ngöôøi theá gian thoaù maï, ñeå anh huøng haûo haùn cheâ cöôøi. Vöông Ngoïc Yeán nghe Ñoaøn Döï noùi moät hoài, trong loøng cöïc kyø xuùc ñoäng. Naøng ngaäm nguøi noùi: -Ñoaøn coâng töû! Coâng töû nhö vaäy laø coù yù quaù khen ta ñeå ta ñöôïc vui loøng. Ñoaøn Döï voäi noùi: -Khoâng phaûi ñaâu laø khoâng phaûi ñaâu! Chaøng noùi caâu naøy laø hoïc caâu khaåu ñaàu cuûa Bao Baát Ñoàng. Roài chaøng khoâng nhòn ñöôïc baät cöôøi noùi tieáp: -Taïi haï moät loøng thaønh thöïc giaûi lôøi gan ruoät. Vöông Ngoïc Yeán cuõng bò caâu "Khoâng phaûi ñaâu laø khoâng phaûi ñaâu" laøm cho phaûi baät cöôøi, naøng noùi: -Coâng töû hoïc ngöôøi hay chaúng hoïc laïi ñi hoïc caùi gioïng leø nheø cuûa Bao tam ca. Ñoaøn Döï thaáy Vöông Ngoïc Yeán baät cöôøi thì trong loøng khoan khoaùi voâ cuøng! Chaøng noùi: -Taïi haï coù nhieàu phöông phaùp khuyeân can, khieán cho Moä Dung coâng töû chaúng nhöõng pheá boû yù nghó sang Taây Haï laøm phoø maõ maø coøn gaáp ruùt tính söï thaønh hoân vôùi coâ nöông! Vöông Ngoïc Yeán noùi: -Coâng töû haønh ñoäng nhö theá ñeå laøm gì? Noù coù ích gì cho coâng töû ñaâu? Ñoaøn Döï ñaùp: -Taïi haï ñöôïc thaáy coâ nöông noùi cöôøi vui veû laø taïi haï laáy laøm maõn nguyeän laém roài. Vöông Ngoïc Yeán run leân. Caâu noùi cuûa Ñoaøn Döï tuy hôøi hôït nhö vaäy maø thöïc ra noù ñaõ bieåu loä moät moái tình khoân taû vôùi mình. Nhöng naøng khoâng taøi naøo queân ñöôïc Moä Dung Phuïc. Naøng thôû daøi noùi: -Coâng töû chöa hieåu taâm söï cuûa bieåu ca ta. Y laáy vieäc phuïc höng nöôùc Ñaïi Yeân laø vieäc troïng ñaïi nhaát trong ñôøi y. Y töøng noùi: taám thaân nam töû phaûi laáy vieäc môû mang cô nghieäp laøm troïng. Neáu coøn ñeå taâm ñeán chuyeän nöõ nhi thöôøng tình, anh huøng khí ñoaûn thì khoâng phaûi laø anh huøng nöõa. Y coøn baûo: duø coâng chuùa Taây Haï coù xaáu nhö Chung Voâ Dieäm cuõng ñöôïc hay laø naøng laø con ngöôøi kieâu haõnh, laêng loaøn, y cuõng Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  5. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung chaúng ñeå taâm. Y chæ coát sao laø coù phöông tieän giuùp y khoâi phuïc laïi nöôùc Ñaïi Yeân laø ñuû. Ñoaøn Döï traàm ngaâm roài ñaùp: -Coù theá thaät! Hoï Moä Dung vaãn chuyeân taâm trí vaøo vieäc leân ngoâi hoaøng ñeá. Neáu Taây Haï khôûi binh giuùp y phuïc quoác thì vieäc naøy... thaät khoù maø thaønh töïu. Chaøng thaáy Vöông Ngoïc Yeán nöôùc maét chaûy quanh lieàn öôõn ngöïc ra noùi: -Coâ nöông cöù yeân taâm. Ñeå taïi haï sang tranh ñoaït ngoâi phoø maõ nöôùc Taây Haï, haát Moä Dung coâng töû ra ngoaøi, taát y phaûi thaønh hoân vôùi coâ nöông! Vöông Ngoïc Yeán vöøa kinh haõi vöøa möøng thaàm, hoûi ngay: -Sao? Ñoaøn Döï ñaùp: -Taïi haï nhaát ñònh sang cöôùp giöït ngoâi phoø maõ nöôùc Taây Haï. Vöông Ngoïc Yeán khi ôû nuùi Thieáu Thaát ñaõ ñöôïc muïc kích Ñoaøn Döï thi trieån Luïc maïch thaàn kieám ñeå ñaû baïi Moä Dung Phuïc thì nghó ngay voõ coâng chaøng quaû cao hôn bieåu ca mình. Neáu chaøng quyeát yù ñi laøm phoø maõ thì bieåu ca mình khoù maø tranh giaønh ñöôïc. Naøng nghó vaäy, haï thaáp gioïng xuoáng noùi: -Ñoaøn coâng töû thaät heát loøng vì ta. Nhöng laøm nhö vaäy thì bieåu ca ta caêm haän coâng töû cheát ñoù. Ñoaøn Döï ñaùp: -Ñieàu doù phoûng coù quan heä gì. Vaû laïi ñaèng naøo y cuõng caêm haän taïi haï roài! Vöông Ngoïc Yeán laïi noùi: -Coâng töû vöøa baûo chöa hieåu coâng chuùa ñeïp hay xaáu, töû teá hay laêng loaøn, theá maø vì ta coâng töû laïi ñi thaønh thaân cuøng naøng, chaúng hoaù ra... ta khuaát taát coâng töû nhieàu quaù ö? Ñoaøn Döï khoâng ngaàn ngöø gì ñaùp ngay: -Mieãn sao ñöôïc vieäc cho coâ nöông, coøn ñoái vôùi taïi haï, khuaát taát hay khoâng khuaát taát phoûng coù chi ñaùng keå? Nhöng caâu noùi vöøa thoát ra lôøi chaøng laïi nghó: -Mình laøm vieäc cho naøng maø laïi keå coâng thì ñaâu phaûi haønh vi cuûa ngöôøi quaân töû. Nghó vaäy chaøng lieàn noùi tieáp: -Khoâng phaûi taïi haï vì coâ nöông maø chòu khuaát taát ñaâu. Taïi haï ñaõ vaâng meänh gia gia phaûi tìm caùch laáy cho baèng ñöôïc coâng chuùa nöôùc Taây Haï, ñaïo laøm con phaûi taän hieáu vôùi song thaân. Vieäc naøy khoâng can döï gì ñeán coâ nöông. Vöông Ngoïc Yeán laø ngöôøi thoâng tueä phi thöôøng coù lyù ñaâu naøng laïi khoâng hieåu moái thaâm tình cuûa Ñoaøn Döï? Naøng nghó tôùi taám si tình cuûa chaøng ñoái vôùi mình, neân cam taâm ñi laáy moät coâ gaùi maø chaøng chöa bieát. Chaøng laøm vieäc naøy thieät phaûn boäi taâm yù, song ngoaøi mieäng laïi khoâng chòu nhaän, thieät laø ngöôøi quaân töû. Naøng caûm ñoäng voâ cuøng, baát thaàn ñöa tay ra naém laáy tay Ñoaøn Döï noùi: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  6. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Ñoaøn coâng töû! Kieáp naøy... ta khoâng theå baùo ñaùp cho coâng töû ñöôïc, xin chôø kieáp sau. Roài naøng ngheïn ngaøo khoâng noùi theâm ñöôïc nöõa. Hai ngöôøi ñaõ maáy phen qua côn hoaïn naïn, khi coõng treân löng, khi naâng ñôõ nhau. Da thòt tieáp xuùc nhau khoâng phaûi moät laàn. Nhöng tröôùc kia ñeàu laø nhöõng tröôøng hôïp baát ñaéc dó, chæ coù laàn naøy môùi laø chaân taâm. Vöông Ngoïc Yeán vì caûm ñoäng quaù maø töï thoø tay ra naém laáy tay chaøng. Ñoaøn Döï caûm thaáy baøn tay meàm maïi naém laáy tay mình thì chaøng töôûng chöøng nhö trôøi saép ñoå xuïp xuoáng. Chaøng sung söôùng quaù, mieäng laåm baåm: -Naøng ñoái ñaõi vôùi mình theá naøy thì ñöøng noùi mình phaûi laáy moät coâng chuùa nöôùc Taây Haï, duø coù phaûi laáy coâng chuùa nhaø Ñaïi Toáng, coâng chuùa nöôùc Lieâu, coâng chuùa nöôùc thoå Phoàn hay coâng chuùa nöôùc Cao Ly mình cuõng chòu ñöôïc heát. Chaøng bò troïng thöông chöa khoûi, vì vui möøng quaù ñoä maø nhieät huyeát boác leân raàn raàn, tinh thaàn khoâng choáng noåi. Ñoät nhieân chaøng töôûng chöøng nhö trôøi ñaát quay cuoàng, ñaàu nhöùc maét hoa. Ngöôøi chaøng laûo ñaûo roài "uøm" moät tieáng, chaøng ngaõ xuoáng hoà. Vöông Ngoïc Yeán caû kinh la goïi: -Ñoaøn coâng töû! Ñoaøn coâng töû! Roài ñöa tay ra keùo chaøng leân. May maø hoà nöôùc noâng caïn, Ñoaøn Döï chæ bò öôùt. Nöôùc laïnh thaám vaøo, ñaàu oùc chaøng tænh taùo laïi. Ngöôøi chaøng buøn laày lem luoác boø leân. Tieáng la hoaûng cuûa Vöông Ngoïc Yeán vöøa roài ñaõ laøm cho nhieàu ngöôøi trong mieáu tænh giaác. Boïn Tieâu Phong, Hö Truùc, Ba Thieân Thaïch, Chu Ñan Thaàn hoát hoaûng chaïy ra, thaáy Ñoaøn Döï veû maët hoang mang maø Vöông Ngoïc Yeán beõn leõn ñöùng leân, ñeàu cho laø hai ngöôøi ra beân hoà tình töï luùc ñeâm khuya, baát giaùc nghó thaàm trong buïng, khoâng tieän hoûi nhieàu. Ñoaøn Döï muoán tìm lôøi giaûi thích maø khoâng bieát noùi sao. Hoâm sau nhaèm ngaøy möôøi hai thaùng taùm, coøn ba ngaøy nöõa laø ñeán tieát Trung thu. Ba Thieân Thaïch saùng sôùm vaøo thaønh Linh Chaâu ñeå thaêm doø tin töùc. Khoaûng giôø Tî, y laät ñaät chaïy veà mieáu noùi vôùi Ñoaøn Döï: -Coâng töû! Tieåu nhaân ñaõ ñöa thô cuûa Vöông gia veà vieäc caàu thaân vôùi coâng chuùa Taây Haï vaøo tôùi boä Leã. Thöôïng thö boä Leã xem thô toû veû raát lòch söï. Y noùi: -Coâng töû ñeán caàu thaân, thaät laø moät vinh döï lôùn cho nöôùc Taây Haï. Y tin raèng coâng töû seõ ñöôïc nhu nguyeän. Moät luùc sau, ngoaøi cöûa mieáu coù tieáng ngöôøi ngöïa nhoän nhòp vaø tieáng aâm nhaïc noåi leân. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  7. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Ba Thieân Thaïch cuøng Chu Ñan Thaàn chaïy ra ngheânh tieáp. Nguyeân ñaây laø Ñaøo thò Lang boä Leã nöôùc Taây Haï thoáng lónh nhaân vieân ñeán ñoùn Ñoaøn Döï vaøo nhaø quaân dòch ñeå khoaûn ñaõi. Tieâu Phong laøm Nam vieän ñaïi vöông nöôùc Lieâu, moät nöôùc lôùn phoàn thònh hôn nöôùc Ñaïi Lyù. Giaû tyû nöôùc Taây Haï bieát oâng tôùi ñaây thì cuoäc nghinh tieáp coøn long troïng hôn, nhöng oâng caên daën moïi ngöôøi ñöøng tieát loä haønh tung cuûa oâng. Tieâu Phong cuøng Hö Truùc vaø moät nhoùm ngöôøi ñeàu töï nhaän laø boïn tuyø tuøng cuûa Ñoaøn Döï, keùo nhau vaøo nhaø Taân quaùn. Moïi ngöôøi vöøa thu xeáp xong, boãng nghe ngoaøi saân coù tieáng oàm oàm leân noùi: -Caùc ngöôi laø caùi thaù gì maø daùm ñeán doøm ngoù coâng chuùa Taây Haï? Ngoâi phoø maõ Taây Haï dó nhieân laø Tieåu Vöông töû chuùng ta naém chaéc roài. Ta khuyeân boïn ngöôi neân cuùp ñuoâi ñi laø hôn. Boïn Ba Thieân Thaïch nghe thaáy, noåi giaän böøng böøng töï hoûi: -Boïn naøy laø ai maø aên noùi voâ leã theá? Luùc môû cöûa quaùn dòch ra coi thì thaáy moät toaùn baûy, taùm ñaïi haùn cao lôùn ñöùng ôû trong saân ñang la où om soøm. Ba Thieân Thaïch cuøng Chu Ñan Thaàn ñeàu laø quaàn thaàn nöôùc Ñaïi Lyù, haønh ñoäng cöïc kyø tinh teá. Chu Ñan Thaàn theâm maáy phaân nho nhaõ, Ba Thieân Thaïch theâm maáy phaàn uy voõ. Hai ngöôøi ñeàu khoâng leân tieáng chæ ñöùng töïa cöûa nhìn ra. Maáy taân ñaïi haùn moãi luùc moät lôùn tieáng thoaù maï, thöôøng thöôøng laïi pha laãn nhöõng tieáng Phieân thoaïi nghe khoâng hieåu. Mieäng chuùng laëp ñi laëp laïi caâu: Tieåu Vöông töû chuùng ta theá naøy, theá noï. Döôøng nhö boïn naøy laø thuoäc haï cuûa Vöông töû nöôùc Thoå Phoàn. Ba Thieân Thaïch ñang nghó caùch ñeå deïp boïn ñaïi haùn naøy thì ñoät nhieân caùnh cöûa beân taû noåi leân moät tieáng "binh". Hai ngöôøi ôû beân trong nhaûy xoå ra. Moät ngöôøi maëc aùo vaøng moät ngöôøi maëc aùo ñen vung tay ñaám ñaù. Chæ trong chôùp maét ba gaõ ñaïi haùn naèm thaúng caúng döôùi ñaát keâu oai oaùi khoâng ngôùt. Maáy gaõ nöõa bò hai ngöôøi naøy quyeàn ñaùnh, chaân ñaù haát ra ngoaøi cöûa. Haùn töû aùo ñen noùi: -Thuù quaù! Thuù quaù! Haùn töû aùo vaøng laïi noùi: -Khoâng phaûi ñaâu laø khoâng phaûi ñaâu! Ñaõ laáy gì laøm thuù? Nguyeân hai ngöôøi naøy chính laø Phong Ba aùc vaø Bao Baát Ñoàng. Vöông Ngoïc Yeán ngoài trong phoøng nghe thanh aâm hai gaõ Bao, Phong, naøng chöa quyeát ñònh ñöôïc chuû yù theá naøo, neân hoäi dieän cuøng hoï hay khoâng? Naøng coøn ñang ngaàn ngaïi thì maáy teân voõ só Thoå Phoàn troán ra ngoaøi cöûa ñöôïc caû tieáng la heùt: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  8. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Gaõ Moä Dung kia! Ta khuyeân ngöôi sôùm veà Coâ Toâ ñi laø hôn. Ngöôi ñònh laáy coâng chuùa Taây Haï laøm vôï gaây caêm haän vôùi Tieåu Vöông töû boïn ta thì Vöông töû seõ duøng chieán thuaät "gaäy ngöôi ñaäp löng ngöôi", töùc laø laáy luoân bieåu muoäi laøm vôï leõ cho ngöôi coi. Phong Ba aùc nghe boïn chuùng thoaù maï moãi luùc moät thoâ tuïc theâm, lieàn nhaûy xoå ra vung chöôûng ñaùnh luoân. Tieáp theo laø nhöõng tieáng la où. Maáy teân voõ só Thoå Phoàn chaïy troán moãi luùc moät xa, tieáng thoaù maï cuõng daàn daàn khoâng nghe thaáy nöõa. Bao Baát Ñoàng nhìn Ba Thieân Thaïch, Chu Ñan Thaàn chaép tay hoûi: -Ba huynh! Chu huynh! Caùc vò ñeán Taây Haï ñeå xem cuoäc naùo nhieät hay coøn coù möu ñoà chuyeän gì khaùc? Ba Thieân Thaïch ñaùp: -Hai vò Bao, Phong ñeán ñaây vôùi muïc ñích aáy. Bao Baát Ñoàng bieán saéc hoûi: -Ñoaøn coâng töû nöôùc Ñaïi Lyù cuõng ñeán ñaây caàu thaân hay sao? Ba Thieân Thaïch ñaùp: -Chính theá! Coâng töû boïn taïi haï laø theá töû con Hoaøng thaùi ñeä Traán Nam vöông nöôùc Ñaïi Lyù. Ngaøy sau coâng töû leân ngoâi Ñaïi Baûo laøm vua nöôùc Ñaïi Lyù. Theá thì chuyeän thaønh hoân cuûa coâng töû vôùi coâng chuùa nöôùc Taây Haï laø moân ñaêng hoä ñoái. Coøn Moä Dung coâng töû tuy nhaân phaåm khoâng heøn, nhöng chæ laø moät gaõ baïch ñinh thì xöùng ñaùng theá naøo ñöôïc? Bao Baát Ñoàng bieán saéc noùi: -Khoâng phaûi ñaâu laø khoâng phaûi ñaâu! Ngöôi chæ bieát coù moät ñieàu maø khoâng bieát hai. Coâng töû ta laø roàng laø phöôïng trong loaøi ngöôøi. Anh chaøng ngoác hoï Ñoaøn ví vôùi coâng töû ta theá naøo ñöôïc? Phong Ba aùc xoàng xoäc böôùc qua cöûa tieán vaøo noùi: -Tam ca! Tranh hôi vôùi haén laøm gì cho meät! Hoâm ñoù vaøo ñieän Kim Loan thi trieån baûn laõnh seõ bieát! Bao Baát Ñoàng noùi: -Khoâng phaûi ñaâu laø khoâng phaûi ñaâu! Cuoäc tyû thí giöõa Kim Loan ñieän laø maáy vò coâng töû so taøi cao thaáp. Coøn vieäc tranh hôi môùi laø vieäc cuûa chuùng ta. Ba Thieân Thaïch cöôøi noùi: -Neáu noùi veà vieäc tranh nhau mieäng tieáng, thì Bao huynh laø ñeä nhaát. Töï coå chí kim khoâng ai bì kòp. Tieåu ñeä ñaønh chòu thua roài. Ñoaïn giô tay leân cuøng Chu Ñan Thaàn ñi vaøo phoøng noùi: -Chu hieàn ñeä! Nghe Bao Baát Ñoàng noùi thì döôøng nhö coâng töû coøn phaûi tham döï moät cuoäc tyû thí gì ñoù tröôùc Kim Loan ñieän. Theá maø coâng töû bò troïng thöông chöa khoûi, voõ coâng coâng töû chæ troâng vaøo moân Luïc maïch thaàn kieám thì laïi luùc nghieäm luùc Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  9. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung khoâng. Neáu luùc tyû thí maø pheùp Luïc maïch thaàn kieám cuûa coâng töû thi trieån khoâng linh nghieäm thì chaúng nhöõng maát ngoâi phoø maõ maø nguy ñeán tính maïng nöõa. Chu Ñan Thaàn cuõng ñaønh chòu boù tay, khoâng coù möu chöôùc gì khaùc. Hai ngöôøi lieàn ñi tìm Tieâu Phong vaø Hö Truùc ñeå thöông nghò. Tieâu Phong hoûi: -Khoâng hieåu leà luaät vieäc tyû thí giöõa ñieän Kim Loan theá naøo? Ñoøn ñaû ñoäc ñaáu hay laø cho caû thuoäc haï xuaát traän? Neáu ngöôøi ngoaøi cuõng ñöôïc tham döï cuoäc ñaáu thì chaúng coù gì ñaùng lo heát. Ba Thieân Thaïch noùi: -Chu hieàn ñeä! Chuùng ta ra hoûi doø Ñaøo thò Lang cho bieát roõ leä luaät cuoäc tyû thí ñaëng chuaån bò keá hoaïch. Hai ngöôøi ñi roài, Tieâu Phong, Hö Truùc cuøng Ñoaøn Döï ba ngöôøi ngoài quaây quaàn uoáng röôïu, cheùn chuù cheùn anh thaät laø khoan khoaùi. Tieâu Phong hoûi Ñoaøn Döï veà chuyeän taäp Luïc maïch thaàn kieám, oâng muoán truyeàn caùch vaän khí cho chaøng ñeå luùc naøo muoán vaän kieám khí laø vaän duïng ñöôïc ngay. Ngôø ñaâu Ñoaøn Döï chaúng hieåu chuùt gì veà vaän noäi coâng, ngoaïi coâng. Tieâu Phong khoâng bieát laøm theá naøo khaùc chæ laéc ñaàu uoáng caïn heát cheùn naøy ñeán cheùn khaùc. Hö Truùc cuøng Ñoaøn Döï töûu löôïng keùm oâng xa. Ñoaøn Döï môùi uoáng naêm saùu cheùn ñaõ say meøm muoán ngaõ laên ra, chaúng coøn bieát trôøi bieát ñaát gì nöõa. Luùc chaøng mô maøng tænh daäy, giöông maét nhìn leân thì thaáy boùng traêng cheânh cheách doøm song, môùi bieát laø ñeâm ñaõ khuya roài. Ñoaøn Döï söïc nghó tôùi chuyeän vöøa qua, giaät mình laåm baåm: -Ban naõy ta cuøng Vöông coâ nöông chöa noùi heát caâu chuyeän thì mình voâ yù teù nhaøo xuoáng hoà. Chaúng bieát naøng coøn muoán noùi gì vôùi mình nöõa khoâng? Hieän giôø naøng coøn chôø ngoaøi kia hay ñi ñaâu roài? Trôøi ôi! Neáu ñeå naøng chôø ñôïi baáy laâu khoâng nhaãn naïi ñöôïc veà phoøng nguû roài, haù chaúng laàm lôõ ñaïi söï cuûa mình ö? Ñoaøn Döï nghó vaäy thì trong loøng noùng naûy voâ cuøng. Chaøng ñöùng phaét daäy, roùn reùn ra khoûi cöûa phoøng. Chaøng ñi qua saân toan ruùt then caøi coång thì ñoät nhieân phía sau coù tieáng ngöôøi kheõ baûo: -Ñoaøn coâng töû! Coâng töû laïi ñaây ta coù lôøi muoán noùi. Ñoaøn Döï trong luùc baát ngôø khoâng khoûi giaät naåy ngöôøi leân. oOo Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2