Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 133

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

55
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 133', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 133

  1. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM BA MÖÔI BA TUÛI DUYEÂN PHAÄN GIEO MÌNH TÖÏ VAÄN Nghe gioïng noùi aâm thaàm döôøng nhö khoâng phaûi laø ngöôøi coù haûo yù, Ñoaøn Döï toan quay ñaàu laïi, thì ñoät nhieân thaáy huyeät "Thaân Truï" ôû sau löng bò ngöôøi ñoù naém chaët. Chaøng vöøa nghe thanh aâm ñaõ ñoaùn ra laø ai roài, lieàn caát tieáng hoûi: -Coù phaûi Moä Dung coâng töû ñaáy khoâng? Ngöôøi kia ñaùp: -Khoâng daùm! Chính laø taïi haï! Taïi haï muoán Ñoaøn huynh dôøi goùt ngoïc laïi ñaèng naøy noùi chuyeän. Ñoaøn Döï thaáy ñuùng laø Moä Dung Phuïc thì trong loøng hoài hoäp ñaùp: -Moä Dung coâng töû ñaõ coù leänh, taïi haï leõ naøo chaúng tuaân theo? Xin coâng töû buoâng tay ra. Moä Dung Phuïc ñaùp: -Baát taát phaûi buoâng tay. Ñoaøn Döï ñoät nhieân thaáy ngöôøi nheï boãng roài nhö ngöôøi ñaèng vaân giaù vuõ bay ñi, thì ra Moä Dung Phuïc vaãn naém sau löng chaøng nhaûy leân noùc nhaø. Chaøng nghó raèng: "Neáu mình laø leân moät tieáng, ñeå ñaïi ca cuøng nhò ca nghe tieáng chaïy ra cöùu vieän thì thoaùt naïn." Nhöng chaøng laïi töï nhuû: -Neáu mình la leân taát Vöông coâ nöông cuõng nghe roõ. Naøng thaáy hai ngöôøi laïi xaûy ra cuoäc tranh ñaáu taát phaûi phieàn loøng. Naøng chaúng bao giôø oaùn traùch bieåu ca maø cöù nheø ñoå toäi cho mình. Thoâi mình chaúng laøm cho naøng buoàn nöõa laø xong. Theá roài, chaøng laúng laëng ñeå maëc cho Moä Dung Phuïc xaùch mình chaïy ñi. Tuy ñang luùc canh khuya, nhöng saép ñeán ngaøy Trung thu, vöøng traêng vaèng vaëc toaû aùnh saùng khaép moät vuøng, chaøng troâng roõ moïi vaät xung quanh. Luùc ñaàu Ñoaøn Döï thaáy Moä Dung Phuïc leï böôùc treân ñöôøng laùt ñaù xanh, sau reõ vaøo con ñöôøng nhoû ñaát vaøng. Hai beân ñöôøng coû daïi moïc ñaày, nöûa xanh nöûa uùa. Moä Dung Phuïc chaïy moät luùc, roài ñoät nhieân döøng böôùc, quaêng Ñoaøn Döï xuoáng ñaùnh "binh" moät tieáng. Löng vaø vai Ñoaøn Döï ñuïng xuoáng ñaát ñau ñôùn voâ cuøng. Chaøng ruûa thaàm: -Thaèng cha naøy ngoaøi maët coù veû vaên nho maø haønh vi laïi raát daõ man. Chaøng haéng gioïng moät tieáng, roài loàm coàm boø daäy noùi: -Moä Dung huynh coù ñieàu gì sao khoâng noùi ra, maø laïi giôû thoùi cuïc caèn? Moä Dung Phuïc cöôøi gaèn hoûi: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  2. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Luùc naõy ngöôi cuøng bieåu muoäi ta noùi nhöõng gì? Ñoaøn Döï ñoû maët leân tieáng ñaùp: -Coù chuyeän gì ñaâu? Tieåu ñeä vöøa gaëp coâ nöông, noùi maáy caâu chuyeän taàm thöôøng. Moä Dung Phuïc laïi hoûi: -Ñoaøn coâng töû laø moät trang nam töû, moät baäc ñaïi tröôïng phu. Ngöôøi quang minh loãi laïc khoâng laøm ñieàu aùm muoäi. Ñaõ laøm gì vaø noùi sao, chaúng neân giaáu gieám môùi phaûi chöù? Ñoaøn Döï bò Moä Dung Phuïc noùi khích, baát giaùc töùc mình ñaùp: -Dó nhieân laø tieåu ñeä baát taát phaûi noùi doái Moä Dung huynh. Tieåu ñeä höùa heïn vôùi Vöông coâ nöông laø phaûi tìm ñeán Moä Dung huynh ñeå khuyeân giaûi. Moä Dung Phuïc cöôøi laït noùi: -Phaûi chaêng coâng töû muoán khuyeân ta: con ngöôøi ôû ñôøi ñeàu caàn nhaát laø giöõa vôï choàng phaûi taâm ñaàu yù hieäp. Coâng töû coøn noùi: ta cuøng coâng chuùa Taây Haï voán chaúng quen bieát ñaõ khoâng hieåu naøng xaáu hay ñeïp, thieän hay aùc, theá maø gaëp nhau choác laùt neân ñaïo vôï choàng thì chaúng oån thoûa chuùt naøo. Coù ñuùng theá khoâng? Coâng töû coøn bình phaåm: neáu ta phuõ phaøng myõ yù cuûa Vöông coâ nöông seõ bò ngöôøi höõu tình trong thieân haï thoaù maï vaø khaùch haøo kieät giang hoà cöôøi cheâ laø keû ñeâ heøn coù ñuùng theá khoâng? Moãi caâu noùi cuûa Moä Dung Phuïc laïi laøm cho Ñoaøn Döï phaûi haõi huøng. Chaøng chôø y döùt lôøi, roài aáp uùng noùi laïi: -Phaûi chaêng... Vöông coâ nöông ñaõ keå vôùi Moä Dung huynh nhö vaäy? Moä Dung Phuïc ñaùp: -Ñôøi naøo naøng laïi keå vôùi ta? Ñoaøn Döï hoûi: -Theá thì... Moä Dung huynh ñaõ ñöùng naáp moät beân ñeå nghe hay sao? Moä Dung Phuïc cöôøi laït ñaùp: -Ngöôi loeø bòp moät coâ gaùi chaúng hieåu thôøi vuï thì ñöôïc chöù löøa gaït ta theá naøo noåi? Ñoaøn Döï laáy laøm kyø hoûi: -Tieåu ñeä löøa gaït Moä Dung huynh ñieàu chi? Moä Dung Phuïc cöôøi ñaùp: -Söï tình ñaõ roõ laém roài! Chính coâng töû muoán laøm phoø maõ nöôùc Taây Haï, sôï ta ñeán tranh neân kheùo baøy troø toan löøa ta maéc baãy. Ha ha! Moä Dung Phuïc naøy haø taát phaûi ñöùa con nít leân ba, maø ñeå keû khaùc löøa bòp moät caùch deã daøng? Coâng töû ñöøng mô moäng nöõa. Ñoaøn Döï thôû daøi ñaùp: -Tieåu ñeä moät loøng haûo taâm chæ mong Vöông coâ nöông cuøng Moä Dung huynh beùn duyeân caàm saét, naâng aùn ngang maøy, baùch nieân giai laõo. Moä Dung Phuïc noùi moùc: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  3. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Ña taï nhöõng lôøi vaøng ngoïc cuûa coâng töû. Nhaø Moä Dung ôû Coâ Toâ cuøng hoï Ñoaøn nöôùc Ñaïi Lyù voán khoâng thaân thuoäc laïi khoâng quen bieát, can chi maø coâng töû phaûi baän taâm nhö vaäy? Neáu ta bò Ngoïc Yeán quaán quít khoâng chòu buoâng tha, thì thaät laø dòp toát cho coâng töû qua laøm phoø maõ nöôùc Taây Haï ñaáy nhæ? Ñoaøn Döï töùc giaän noùi: -Moä Dung huynh noùi vaäy chaúng hoaù ra laø caøn rôõ laém ru? Tieåu ñeä laø Vöông töû nöôùc Ñaïi Lyù. Ñaïi Lyù tuy laø nöôùc nhoû nhöng cuõng chaúng coi hai chöõ phoø maõ to nhö trôøi bieån ñaâu, Moä Dung huynh! Taïi haï chæ bieát ñem lôøi phaûi maø khuyeân nhuû: vinh hoa phuù quyù roài cuõng thaønh khoâng. Moä Dung huynh coù laøm ñöôïc phoø maõ Taây Haï thì deã, nhöng muoán laøm hoaøng ñeá nöôùc Ñaïi Yeân thì coøn phaûi gieát bieát bao laø ngöôøi? Moä Dung huynh coù gieát ngöôøi Trung Nguyeân maùu chaûy thaønh soâng, thaây chaát thaønh non cuõng chöa chaéc ñaõ khoâi phuïc laïi ñöôïc Ñaïi Yeân. Moä Dung Phuïc khoâng laáy theá laøm töùc, y laïnh luøng ñaùp: -Coâng töû tuy ngoaøi mieäng noùi nhaân nghóa ñaïo ñöùc maø loøng daï chaúng khaùc chi raén reát. Ñoaøn Döï voäi noùi: -Moä Dung huynh khoâng tin loøng toát cuûa tieåu ñeä thì tuyø yù, nhöng tieåu ñeä khoâng theå nhöôøng cho ñaïi huynh laáy coâng chuùa nöôùc Taây Haï ñaâu! Tieåu ñeä cuõng khoâng theå nhìn thaáy Vöông coâ nöông vì Moä Dung huynh maø tan naùt gan vaøng tìm caùch töï töû ñöôïc. Moä Dung Phuïc cöôøi gaèn hoûi: -Ha ha! Coâng töû khoâng cho ta laáy, nhöng ta nhaát ñònh laáy thì coâng töû tính sao? Ñoaøn Döï thaûn nhieân ñaùp: -Tieåu ñeä nhaát ñònh heát söùc ngaên trôû. Neáu töï mình khoâng ñuû löïc löôïng, thì nhôø baïn beø giuùp ñôõ. Moä Dung Phuïc khoâng khoûi kinh haõi. Baûn laõnh Tieâu Phong cuøng Hö Truùc theá naøo y ñaõ bieát roõ caû roài. Ngay moät mình Ñoaøn Döï luùc thi trieån pheùp Luïc maïch thaàn kieám, y cuõng khoâng ñòch noåi. May maø kieám phaùp cuûa chaøng coù luùc linh nghieäm, coù luùc khoâng, neân y coøn coù theå thöøa cô nhöõng luùc sô hôû ñeå coâng kích chaøng. Moä Dung Phuïc boãng ngaång ñaàu leân, lôùn tieáng goïi: -Bieåu muoäi! Bieåu muoäi laïi ñaây! Ta coù lôøi muoán noùi vôùi bieåu muoäi! Ñoaøn Döï töôûng Vöông Ngoïc Yeán ñaõ ñöùng ñaèng sau mình thì möøng thaàm. Nhöng chaøng ngoaûnh ñaàu nhìn laïi, thì döôùi aùnh traêng toû coù thaáy moät boùng ngöôøi naøo ñaâu? Chaøng ñang aâm thaàm nhìn vaøo trong röøng, thì ñoät nhieân thaáy sau löng bò sieát chaët. Chaøng laïi bò Moä Dung Phuïc naém laáy huyeät "Thieân Truï" roài, ngöôøi chaøng bò nhaác boång leân. Baây giôø chaøng môùi bieát laø mình bò maéc löøa, chaøng lieàn göôïng cöôøi noùi: -Moä Dung huynh laïi noåi hung roài! Thaät khoâng phaûi laø haønh ñoäng cuûa ngöôøi quaân töû! Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  4. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Moä Dung Phuïc cöôøi laït ñaùp: -Ñoái vôùi haïng tieåu nhaân nhö ngöôi thì quaân töû theá naøo ñöôïc? Y nhaác boång chaøng leân, chaïy ñeán beân caïnh caùi gieáng khoâ caùch ñaáy chöøng maáy tröôïng. Y lieäng Ñoaøn Döï xuoáng gieáng. Ñoaøn Döï vöøa kòp keâu leân moät tieáng "uùi chao!" thì ngöôøi ñaõ rôùt toûm xuoáng ñaùy gieáng. Moä Dung Phuïc toan tìm maáy khoái ñaù lôùn ñaäy leân treân mieäng gieáng laïi ñeå cho Ñoaøn Döï phaûi cheát ñoùi. Boãng nghe thanh aâm moät coâ gaùi tru treùo leân: -Bieåu ca! Bieåu ca ñaõ nhìn thaáy tieåu muoäi thì coù vieäc gì sao khoâng noùi ra? Trôøi ôi! Bieåu ca laøm gì Ñoaøn coâng töû vaäy? Ngöôøi noùi ñoù chính laø Vöông Ngoïc Yeán. Moä Dung Phuïc ngaån ngöôøi ra, caëp loâng maøy nhaên tít laïi. Vöøa roài sôû dó y nhìn veà phía sau Ñoaøn Döï keâu bieåu muoäi laø ñeå cho chaøng ngoaûnh ñaàu nhìn laïi, ñaëng naém laáy yeáu huyeät sau löng chaøng quaêng xuoáng gieáng. Khoâng ngôø Vöông Ngoïc Yeán quaû nhieân naáp ôû gaàn ñoù thöïc. Maáy caâu noùi cuûa Moä Dung Phuïc ñaõ loït vaøo tai naøng. Nguyeân Vöông Ngoïc Yeán ñeâm ngaøy saàu thaûm nguû khoâng yeân giaác. Naøng töïa cöûa ngaém traêng thaáy Moä Dung Phuïc naém laáy Ñoaøn Döï, sôï hai ngöôøi laïi xaûy ra cuoäc giao tranh. Naøng lo Moä Dung Phuïc khoâng ñòch laïi noåi Luïc maïch thaàn kieám cuûa Ñoaøn Döï, neân laäp töùc röôït theo. Nhöõng lôøi tranh chaáp cuûa hai ngöôøi, naøng ñeàu nghe roõ heát. Naøng thaáy Ñoaøn Döï ñem lôøi pheá phuû ra khuyeân Moä Dung Phuïc, nhöng y ñaâu coù chòu nghe theo. Luùc aáy Vöông Ngoïc Yeán chaïy ñeán beân mieäng gieáng cuùi xuoáng nhìn, la goïi: -Ñoaøn coâng töû! Ñoaøn coâng töû! Coâng töû coù bò thöông khoâng? Luùc Ñoaøn Döï bò gieo xuoáng ñaùy gieáng ñaàu ñuïng ñaát, chaân giô leân. Chaøng ngaát ñi, neân Vöông Ngoïc Yeán la goïi maø chaøng cuõng khoâng nghe tieáng. Vöông Ngoïc Yeán goïi luoân maáy tieáng maø khoâng thaáy Ñoaøn Döï traû lôøi, thì cho laø chaøng ñaõ cheát roài. Naøng nhôù laïi Ñoaøn Döï ñoái vôùi mình baát cöù tröôøng hôïp naøo cuõng toû ra heát loøng heát daï. Phen naøy chaøng laïi vì mình maø maát maïng. Naøng khoâng caàm loøng ñöôïc khoùc roáng leân: -Ñoaøn coâng töû!... Coâng töû... khoâng theå cheát ñöôïc! Moä Dung Phuïc cöôøi gaèn noùi: -Bieåu muoäi quaû coù moät moái thaâm tình vôùi gaõ roài. Vöông Ngoïc Yeán ngheïn ngaøo noùi: -Y laáy lôøi noùi thaúng maø khuyeân bieåu ca. Sao bieåu ca laïi haïi maïng y? Moä Dung Phuïc ñaùp: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  5. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Gaõ laø keû ñoái ñaàu vôùi ta. Bieåu muoäi khoâng nghe thaáy gaõ vöøa noùi ñaáy ö? Gaõ gaéng söùc, heát loøng ngaên caûn coâng vieäc cuûa ta. Ngaøy noï ôû treân nuùi Thieáu Thaát, gaõ ñaõ laøm cho ta phaûi maát maët, khieán Moä Dung Phuïc naøy khoâng coøn ñaát ñöùng treân choán giang hoà nöõa. Gaõ ñaõ nhö vaäy, dó nhieân ta khoâng theå khoan dung ñöôïc. Vöông Ngoïc Yeán noùi: -Vuï naøy xaûy ra treân nuùi Thieáu Thaát ñuùng laø y traùi roài. Tieåu muoäi thoáng traùch y vaø y ñaõ chòu nhaän loãi. Moä Dung Phuïc cöôøi laït noùi: -Chaø chaø! Gaõ töï nhaän loãi. Chæ coù moät caâu hôøi hôït nhö vaäy laø ñuû roài ö? Bieåu muoäi coù bieát Moä Dung Phuïc naøy qua laïi treân choán giang hoà bò ngöôøi ta chæ troû noùi laø, ta ñaõ bò baïi döôùi pheùp Luïc maïch thaàn kieám cuûa gaõ khoâng? Bieåu muoäi thöû nghó coi ta coøn coù ñieàu chi laïc thuù ôû nhaân gian nöõa? Vöông Ngoïc Yeán dòu daøng noùi: -Bieåu ca! Cuoäc thaéng baïi trong moät thôøi, coù ñaùng chi maø bieåu ca laïi ñeå taâm nhö vaäy? Ngaøy ôû treân nuùi Thieáu Thaát ñaáu kieám, Cöûu phuï ñaõ môû ñöôøng cho bieåu ca roài. Vieäc ñaõ qua coøn nhaéc laïi laøm chi? Naøng khoâng hieåu Ñoaøn Döï ôû döôùi ñaùy gieáng coøn soáng hay cheát, laïi cuùi xuoáng goïi: -Ñoaøn coâng töû! Ñoaøn coâng töû!... Nhöng vaãn khoâng coù tieáng ñaùp laïi. Moä Dung Phuïc noùi: -Bieåu muoäi ñaõ quan taâm ñeán gaõ, vaäy laáy gaõ cho xong quaùch, haø taát cöù giaû vôø quaán quít vôùi ta? Vöông Ngoïc Yeán trong loøng chua xoùt ñaùp: -Bieåu ca! Tieåu muoäi ñoái vôùi bieåu ca moät loøng thaønh thöïc. Chaúng leõ... chaúng leõ bieåu ca coøn khoâng tin hay sao? Moä Dung Phuïc cöôøi gaèn ñaùp: -Ha ha! Ngöôi ñoái vôùi ta moät daï chaân thaønh? Theá maø ôû trong nhaø giaõ gaïo gaàn Thaùi Hoà ngaøy noï, ngöôøi loaõ loà thaân theå cuøng gaõ hoï Ñoaøn chui vaøo ñoáng rôm laøm gì? Ñoù laø vieäc chính maét ta troâng thaáy, coù leõ coøn giaû ñöôïc sao? Khi aáy ta muoán cheùm thaèng loûi hoï Ñoaøn moät nhaùt cho roài ñôøi. Nhöng ngöôi laïi chæ ñieåm cho gaõ laøm khoù deã ta. Ha ha! Ngöôi chaân taâm vì ta theá ñoù! Ta khoâng hieåu loøng daï ngöôi ra sao caû? Moä Dung Phuïc noùi ñeán ñaây roài noåi leân moät traøng cöôøi khaåy. Vöông Ngoïc Yeán ngaån ngöôøi ra run leân hoûi: -Trong nhaø giaõ gaïo beân Thaùi Hoà... Ngöôøi che maët... töï xöng laø voõ só Taây Haï... Moä Dung Phuïc ngaét lôøi: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  6. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Chính phaûi! Ngöôøi giaû trang laøm voõ só Lyù Dieân Toâng nöôùc Taây Haï chính laø ta ñoù. Vöông Ngoïc Yeán kheõ noùi: -Thaûo naøo tieåu muoäi khi ñoù ñem loøng nghi hoaëc. Ngaøy aáy bieåu ca coù noùi: "Moät ngaøy kia ta laøm neân hoaøng ñeá ñaát Trung Nguyeân". Teù ra ñoù laø gioïng löôõi cuûa bieåu ca. Tieåu muoäi sôùm bieát maø! Moä Dung Phuïc cöôøi laït hoûi: -Tieåu muoäi bieát ngay ngaøy aáy thì hay hôn, nhöng baây giôø môùi hieåu cuõng khoâng muoän. Ngoïc Yeán ñaùp: -Bieåu ca! Ngaøy aáy tieåu muoäi bò ngöôøi Taây Haï tung muø ñoäc ra, nhôø ñöôïc Ñoaøn coâng töû cöùu cho ñeå leân löng ngöïa chaïy troán. Doïc ñöôøng gaëp möa lôùn, quaàn aùo öôùt heát, môùi phaûi chaïy vaøo nhaø giaõ gaïo truù möa. Bieåu ca... baát taát phaûi ña nghi. Moä Dung Phuïc noùi moùc: -Thaät laø moät choã truù möa hay quaù! Sao ta ñeán nôi thì hai ngöôøi vaãn thuû thæ vôùi nhau. Thaèng cha hoï Ñoaøn ñöa tay ra sôø maù ngöôi, ngöôi cuõng khoâng neù traùnh. Khi ñoù ta noùi caâu gì ngöôi coøn nhôù khoâng? Ta e raèng bao nhieâu taâm trí ngöôi ñeå caû vaøo gaõ hoï Ñoaøn, coøn ta coù noùi gì thì ngöôi cuõng ñeå ngoaøi tai. Vöông Ngoïc Yeán run leân, hoài töôûng laïi chuyeän trong nhaø giaõ gaïo, caâu noùi cuûa ngöôøi voõ só Taây Haï Lyù Dieân Toâng raát roõ raøng, laïi hieän dieän ra trong ñaàu oùc naøng. Naøng aáp uùng ñaùp: -Khi ñoù... Khi ñoù... bieåu ca cöôøi laït, hoûi: "Coâ naøy töï phuï laém. Döôøng nhö coâ coù moái thaâm tình... vôùi gaõ hoï Ñoaøn phaûi khoâng?" Moä Dung Phuïc noùi: -Ngaøy aáy ngöôi coøn noùi laø, neáu ta gieát cheát thaèng loûi hoï Ñoaøn thì ngöôi quyeát gieát ta ñeå baùo thuø cho gaõ. Vöông coâ nöông! Taïi haï nghe coâ nöông noùi caâu ñoù, môùi tha maïng cho gaõ. Khoâng ngôø nuoâi ong tay aùo. Ñeå gaõ soáng, roài leân nuùi Thieáu Thaát bò gaõ laøm nhuïc tröôùc bao nhieâu anh huøng haûo haùn. Vöông Ngoïc Yeán thaáy Moä Dung Phuïc khoâng keâu mình baèng bieåu muoäi, maø laïi goïi baèng Vöông coâ nöông, roài y töï xöng laø taïi haï thì loøng naøng se laïi. Nhöng naøng baûn tính oân nhu, khoâng muoán gaây loän vôùi ngöôøi bieåu ca maø naøng vaãn kính yeâu. Naøng chaäm raõi ñaùp: -Bieåu ca! Neáu ngaøy ñoù tieåu muoäi bieát laø bieåu ca thì khoâng ñôøi naøo laïi noùi vaäy. Moä Dung Phuïc hoûi: -Ngöôi coù theå khoâng bieát vì ta ñeo maët naï, nhöng chaúng leõ ta trôû gioïng daám dôù ngöôi cuõng khoâng bieát ö? Ngöôi khoâng nhaän ñöôïc khaåu aâm thì coøn coù theå, chaúng leõ ngöôi laïi khoâng nhaän ñöôïc caû voõ coâng ta nöõa ö? Ha ha! Veà voõ hoïc ngöôi bieát raát saâu roäng. Baát luaän ai ra moät chieâu thöùc naøo, ngöôi goïi ngay ra ñöôïc chieâu thöùc cuûa Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  7. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung moân phaùi ñoù. Ta cuøng thaèng loûi qua laïi hôn traêm chieâu, chaúng leõ ngöôi khoâng nhaän ra ñöôïc hay sao? Vöông Ngoïc Yeán ruït reø ñaùp: -Söï thöïc thì luùc aáy tieåu muoäi cuõng ñaõ sinh nghi, nhöng... bieåu ca! Chuùng ta maáy naêm chöa ñöôïc gaëp maët moät laàn. Thaønh ra voõ coâng cuûa bieåu ca, tieåu muoäi khoâng hieåu ñöôïc ñeán nôi ñeán choán... Moä Dung Phuïc thaáy Vöông Ngoïc Yeán noùi vaäy, vôø nhö khoâng hieåu yù naøng. Y cho laø Vöông Ngoïc Yeán baûo mình voõ coâng tieán boä raát chaäm, khoâng ñuùng vôùi sôû lieäu cuûa naøng. Y laïi noùi: -Ngaøy aáy, ngöôi coøn baûo: "Luùc ñaàu ta xem ñao phaùp ngöôi phöùc taïp nhieàu ñoøn, trong loøng ñaõ ngaám ngaàm kinh dò. Nhöng coi ñeán naêm möôi chieâu thì nhaän thaáy baûn laõnh ngöôi baát quaù ñeán vaäy maø thoâi!" Ngöôi noùi caâu naøy toû ra ñaõ khinh baïc ta. Vöông coâ nöông! Nhöõng ñieàu hieåu bieát cuûa ta quaû khoâng baèng coâ nöông, thì coâ nöông coøn theo ta laøm chi? Coâ nöông ñaõ coi thöôøng ta, nhöng Moä Dung Phuïc naøy ñöôøng ñöôøng laø keû tröôïng phu khoâng ñeå coâ nöông coi thöôøng ñaâu! Vöông Ngoïc Yeán tieán laïi gaàn maáy böôùc, xin loãi: -Bieåu ca! Ngaøy ñoù tieåu muoäi noùi naêng thaát thoá. Baây giôø xin loãi bieåu ca! Noùi xong, cuùi xuoáng haønh leã noùi tieáp: -Thöïc tình khi ñoù bieåu muoäi khoâng bieát laø bieåu ca... Bieåu ca laø ngöôøi ñaïi nhaân coù löôïng bao dung, xin ñöøng ñeå vaøo loøng. Tieåu muoäi kính troïng bieåu ca ngay thuôû nhoû. Luùc chuùng ta chôi ñuøa vôùi nhau, bieåu ca baûo ñieàu gì, tieåu muoäi cuõng nghe theo, coù bao giôø daùm traùi yù ñaâu? Luùc tieåu muoäi khoâng bieát maø noùi nhaêng noùi caøn, töôûng bieåu ca nghó tôùi moái tình ñaèm thaém ngaøy tröôùc maø löôïng thöù cho tieåu muoäi moät phen. Hoâm aáy, Vöông Ngoïc Yeán noùi maáy caâu chaïm loøng töï aùi Moä Dung Phuïc, maø y laø con ngöôøi raát cao ngaïo, moät khi ñaõ nghe vaøo tai thì luoân luoân ñeå daï. Y raát böïc mình vôùi Vöông Ngoïc Yeán. Sau ñoù hai ngöôøi coù nhieàu cô hoäi gaëp nhau, nhöng trong loøng Moä Dung Phuïc vaãn chöa taåy heát hôøn giaän. Moái hoaøi nghi canh caùnh trong loøng. Baây giôø y nghe Vöông Ngoïc Yeán noùi naêng thuû thæ, laïi thaáy ngöôøi naøng dung nhan thoaùt tuïc, chöùa ñöïng moái tình raát ñaèm thaém thì y cuõng tin laø giöõa naøng cuøng Ñoaøn Döï chöa coù gì aùm muoäi. Nhöõng caâu noùi ngaøy tröôùc chaúng qua vì voâ taâm, chöù khoâng coù yù khinh maïn. Y khoâng khoûi ñoäng loøng ñöa tay ra naém laáy tay naøng goïi: -Bieåu muoäi! Vöông Ngoïc Yeán caû möøn, bieát bieåu ca ñaõ löôïng thöù cho mình. Naøng guïc ñaàu xuoáng vai y, kheõ noùi: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  8. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Khi naøo bieåu ca töùc giaän tieåu muoäi ñieàu chi, cöù vieäc ñaùnh maéng, chôù neân ñeå loøng khoâng noùi ra. Bieåu ca! Bieåu ca ñöøng ñi laøm phoø maõ nöôùc Taây Haï nöõa nheù! Moä Dung Phuïc oâm con ngöôøi meàm maïi trong loøng, tai nghe nhöõng lôøi thaûnh thoùt, hôi thôû nhö boâng lan, baát giaùc baâng khuaâng trong daï. Y boãng nghe naøng nhaéc tôùi vieäc laøm phoø maõ nöôùc Taây Haï thì toaøn thaân laïi run leân, buïng baûo daï: -Hoûng beùt! Moä Dung Phuïc kia! Ngöôi cuõng maéc vaøo trong voøng "Nöõ nhi tình tröôøng, anh huøng khí ñoaûn" ñeå laàm lôõ ñaïi söï ö? Neáu ngöôi khoâng caét ñöùt ñöôïc moái tö tình coûn con naøy, coøn noùi gì ñeán vieäc ñaùnh thieân haï ñeå thaønh töïu vieäc lôùn nöõa? Roài y ñaåy naøng ra, noùi moät caâu quyeát lieät: -Bieåu muoäi! Duyeân phaän cuûa bieåu muoäi vôùi ta ñeán ñaây laø heát! Nhöõng caâu noùi, vieäc laøm cuûa bieåu muoäi ta khoâng theå naøo queân ñöôïc! Vöông Ngoïc Yeán hoûi baèng moät gioïng cöïc kyø theâ thaûm: -Bieåu ca noùi theá laø nhaát ñònh khoâng löôïng thöù cho tieåu muoäi ö? Trong loøng Moä Dung Phuïc moät beân laø tình, moät beân laø ñaïi nghieäp. Hai yù nieäm xung ñoät nhau raát döõ. Y ngaàn ngöø moät luùc, roài laéc ñaàu. Vöông Ngoïc Yeán trong loøng ñau ñôùn khoân taû, naøng khoâng nhòn ñöôïc nöõa laïi hoûi: -Bieåu ca ñònh ñi laáy coâng chuùa Taây Haï vaø töø ñaây khoâng nghó gì ñeán tieåu muoäi nöõa ö? Moä Dung Phuïc gaéng göôïng caû quyeát gaät ñaàu maáy caùi. Vöông Ngoïc Yeán tröôùc kia ñaõ naåy ra yù muoán töï töû nhöng ñöôïc Vaân Trung Haïc cöùu thoaùt. Baây giôø naøng thaáy yù trung nhaân ñích thaân noùi ra lôøi cöï tuyeät. Naøng ñau loøng cô hoà thoå huyeát. Ñoät nhieân naøng laåm baåm: -Ñoaøn coâng töû kia ñoái vôùi mình heát daï say meâ, maø mình chaúng ñeå yù ñeán chaøng chuùt naøo. Phen naøy chaøng laïi vì mình maø cheát uoång, thöïc laø mình ñoái vôùi chaøng quaù taøn nhaãn. Huoáng chi baây giôø mình khoâng muoán soáng nöõa, thì caùi gieáng naøy ñaõ laø moà choân Ñoaøn coâng töû. Chaéc döôùi ñaùy noù coù nhieàu ñaù nhoïn chæ rôi xuoáng laø cheát ngay. ¢u laø ta cuõng cheát cuøng chaøng ôû döôùi ñaùy gieáng naøy ñeå goïi laø baùo ñaùp moái thaâm tình cuûa chaøng. Nghó vaäy, naøng töø töø ñi veà phía gieáng khoâ. Naøng quay laïi noùi: -Bieåu ca! Tieåu muoäi chuùc cho bieåu ca hoaøn thaønh taâm nguyeän, laáy ñöôïc coâng chuùa Taây Haï vaø laøm hoaøng ñeán nöôùc Ñaïi Yeân. Moä Dung Phuïc bieát naøng ñi töï töû, lieàn chaïy laïi, toan keùo tay naøng ñeå ngaên caûn... Nhöng y laïi nghó raèng: "Neáu mình keùo naøng laïi roài nghe naøng noùi ra bao nhieâu lôøi eâm aùi khoù maø thoaùt ly ñöôïc." Ta neân bieát, Vöông Ngoïc Yeán ñaõ laø moät trang tuyeät saéc, noùi naêng laïi hoaø nhaõ. Thaät laø moät vaät hieám coù treân ñôøi. Ñöôïc vôï nhö vaäy coøn gì ñaùng aân haän nöõa. Huoáng chi Moä Dung Phuïc laïi coù moái tình ñaèm thaém vôùi naøng töø thuôû nhoû, neáu khoâng kieàm Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  9. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung cheá ñöôïc thì thaønh moái nghieät duyeân vaø coâng cuoäc phuïc höng nöôùc Ñaïi Yeân seõ hö hoûn g heát. Vöông Ngoïc Yeán ñoaùn ñöôïc taâm söï cuûa Moä Dung Phuïc, naøng laåm baåm: -Con ngöôøi naøy ñaõ baïc beõo ñeán theá, mình coøn nghó tôùi laøm chi? Naøng lieàn caát tieáng goïi: -Ñoaøn coâng töû! Ta cuøng coâng töû cheát chung moät choã! Naøng tung mình ñaâm ñaàu xuoáng. Moä Dung Phuïc keâu leân moät tieáng: "uùi chao!" Y giô tay ra ñònh naém laáy chaân Vöông Ngoïc Yeán. Vôùi baûn laõnh y muoán naém laáy naøng keùo laïi thì chaúng khoù gì. Nhöng y khoâng quyeát ñònh chuû yù, ñeå maëc cho Vöông Ngoïc Yeán rôùt xuoáng. Moä Dung Phuïc buoâng moät tieáng thôû daøi, laåm baåm: -Bieåu muoäi! Ta bieát raèng trong thaâm taâm bieåu muoäi raát thöông yeâu Ñoaøn coâng töû. Tuy soáng khoâng ñöôïc thaønh vôï thaønh choàng, nhöng ñöôïc cheát cuøng huyeät töôûng bieåu muoäi cuõng thoaû maõn taâm nguyeän roài. Boãng sau löng Moä Dung Phuïc coù tieáng ngöôøi la: -Ngöôi ñöøng giaû vôø nöõa! Thaät laø moät ñöùa nguî quaân töû. Moä Dung Phuïc kinh haõi töï hoûi: -Sao coù ngöôøi ñeán sao löng maø mình khoâng bieát? Y xoay tay laïi phía sau ñaùnh ra moät chöôûng oOo Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2