Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 134

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

55
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 134', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 134

  1. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM BA MÖÔI TÖ MOÄ DUNG PHUÏC BÒ QUAÊNG XUOÁNG GIEÁNG Döíi ¸nh tr¨ng, mét bãng ngöêi löít theo chöëng phong. Th©n ph¸p lÑ lµng Ýt ngöêi b× kÞp. Mé Dung Phôc kh«ng chê cho ngöêi kia h¹ xuèng, phi th©n nh¶y vÒ phÝa tröíc, võa vung chöëng ®¸nh ra, võa qu¸t hái: -Ai? Sao l¹i d¸m trªu cît c«ng tö gia ®©y? Ngöêi kia cßn l¬ löng trªn kh«ng, phãng chöëng ra gÆp ph¶i chöëng lùc Mé Dung Phôc råi l¹i l¹ng ngöêi ®i ra xa h¬n tröîng míi h¹ xuèng. Nguyªn ngöêi ®ã chÝnh lµ §¹i Lu©n Minh vö¬ng Cöu Ma TrÝ, quèc sö nöíc Thæ Phån. Cöu Ma TrÝ cöêi ha h¶ nãi: aõ -Râ rµng c«ng tö ® bøc b¸ch nµng ph¶i tù tËn, sao cßn gië giäng lµ nµng tho¶ m n aõ t©m nguyÖn? C«ng tö lÊy mét bµn tay mµ che m¾t kh¾p thiªn h¹ ®öîc ö? Mé Dung Phôc nãi: -§©y lµ viÖc riªng cña ta, ai möîn laõo can thiÖp vµo? Cöu Ma TrÝ nãi: -ViÖc lµ viÖc thiªn h¹ th× ngöêi thiªn h¹ ph¶i can thiÖp. Ng ö¬i lµm viÖc thöêng lu©n, b¹i lý mµ b¶o hoµ thöîng ta ®©y ng¬ ®i ® öîc ch¨ng? Huèng chi ngö¬i ®Þnh lµm phß maõ nöíc T©y H¹, th× kh«ng ph¶i lµ viÖc riªng n÷a råi. Mé Dung Phôc hái: -Ch¼ng lÏ laõo lµm hoµ thöîng mµ còng l¨m le ®i lµm phß maõ n÷a ch¨ng? Cöu Ma TrÝ cöêi khanh kh¸ch ®¸p: -§aõ lµm hoµ thöîng l¹i muèn lµm phß maõ? Cã lý nµo thÕ ®öîc? Mé Dung Phôc cöêi l¹t nãi: -Ta biÕt nöíc Thæ Phån vèn cã lßng bÊt lö¬ng. Ch¾c laõo l¹i muèn vÞ V ¬ng tö nhµ ö laõo mµ chöêng mÆt ra chø g×? Cöu Ma TrÝ cöêi hái: -Sao l¹i b¶o bän ta cã lßng bÊt lö¬ng? NÕu nh÷ng ngöêi muèn lÊy c«ng chóa nöíc T©y H¹ toµn lµ ng öêi bÊt lö¬ng, th× c¸c h¹ cã bÊt lö¬ng kh«ng? Mé Dung Phôc nãi mãc: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  2. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -T¹i h¹ cã lÊy ® öîc c«ng chóa T©y H¹ th× còng chØ tr«ng cËy vµo tµi n¨ng cña m×nh, chø kh«ng ai sai thñ h¹ ®i lµm möa lµm giã trªn kh¾p däc ®öêng ®Õn Linh Ch©u, khiÕn cho anh hïng ph¶i ch©u mµy, hµo kiÖt ph¶i nghiÕn r¨ng. Cöu Ma TrÝ cöêi nãi: -Bän ta ®uæi bít nh÷ng kÎ kh«ng biÕt tù löîng còng kÐo ®Õn kinh thµnh nöíc T©y H¹, ®Ó kh¾p ®öêng phè ®Çy rÉy nh÷ng kÎ qu¨ng c«n. Nhö vËy lµ dän ® öêng cho c¸c h¹, cã chi lµ kh«ng ph¶i? Mé Dung Phôc nãi: -Nhö vËy th× hay l¾m! TÐ ra TiÓu vö¬ng tö nöíc Thæ Phån ®em c«ng phu mét m×nh ra ®Ó tranh th¾ng víi ngöêi ph¶i kh«ng? Cöu Ma TrÝ ®¸p: -§óng thÕ! Mé Dung Phôc thÊy ®èi phö¬ng ra chiÒu cö¬ng quyÕt kh«ng sî haõi g×, bÊt gi¸c sinh nghi hái: -TiÓu vö¬ng tö quý quèc ch¾c lµ vâ c«ng cao cöêng, anh hïng v« ®Þch n¾m ch¾c phÇn th¾ng råi ch¨ng? Cöu Ma TrÝ ®¸p: -TiÓu vö¬ng tö ®iÖn h¹ lµ ®å ®Ö ta, b¶n laõnh còng kh¸, cßn b¶o lµ anh hïng v« ®Þch th× chöa ch¾c. Nhöng cã thÓ y n¾m ch¾c ®öîc phÇn th¾ng. Mé Dung Phôc cµng lÊy lµm kú nghÜ thÇm: -NÕu m×nh hái th¾ng, chöa ch¾c laõo ®aõ chÞu nãi thùc, chi b»ng ta nãi khÝch laõo mét c©u. Y nghÜ vËy bÌn nãi: -ThÕ th× kú thiÖt! Y n¾m ch¾c phÇn th¾ng mµ t¹i h¹ còng n¾m ch¾c phÇn th¾ng. Nhö vËy kh«ng hiÓu råi ai sÏ th¾ng? Cöu Ma TrÝ cöêi ®¸p: -C«ng tö còng lo r»ng TiÓu v ö¬ng tö bªn ta n¾m ch¾c phÇn th¾ng cã ®óng thÕ kh«ng? VËy c«ng tö haõy nãi phö¬ng ph¸p tranh th¾ng cña c«ng tö, råi gi¶i thÝch vÒ bªn TiÓu vö¬ng tö. Sau ®ã chóng m×nh tham kh¶o thö xem phö¬ng ph¸p cña ai cao minh? Mé Dung Phôc chØ û m×nh vâ c«ng cao th©m, h×nh dong tuÊn nhaõ, cßn lÊy g× ®Ó n¾m ch¾c phÇn th¾ng th× y kh«ng biÕt nãi sao, liÒn ®¸p: -Bªn laõo chØ tr«ng cËy vµo quû kÕ, kh«ng träng ch÷ tÝn. Sau khi ta nãi ra råi, mµ laõo kh«ng chÞu tiÕt lé c¬ möu bªn laõo, ch¼ng ho¸ ta m¾c lõa ö? Cöu Ma TrÝ cöêi khanh kh¸ch nãi: -C«ng tö ¬i! Ta cïng lÖnh t«n lµ chç th©m giao. Hai bªn rÊt kÝnh träng nhau. Nhö vËy cã thÓ nãi ra lµ vai trªn c«ng tö. C«ng tö nãi víi ta nhö vËy h¸ ch¼ng qu¸ lè ö? Mé Dung Phôc khom löng thi lÔ nãi: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  3. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Minh vö¬ng tr¸ch t¹i h¹ nhö thÕ lµ ph¶i. VËy xin Minh vö¬ng thø lçi cho. Cöu Ma TrÝ cöêi nãi: -C«ng tö lµ ngöêi th«ng minh rÊt mùc ®aõ tù biÕt lçi. VËy ta nÓ mÆt gia gia c«ng tö mµ gi÷ ®¹o c«ng b»ng. Ta cã tiÕt lé víi c«ng tö th× TiÓu vö¬ng nöíc Thæ Phån còng ch¼ng v× thÕ mµ tai h¹i ®Õn kÕt qu¶ cuéc tranh ®Êu nµy. BÊt cø ai muèn tranh ng«i phß maõ víi TiÓu vö¬ng tö nöíc ta, chóng ta sÏ liÖu bµi ®èi phã, khiÕn cho kh«ng mét ai cã thÓ tranh chÊp ®öîc, th× cßn cã lý nµo mµ TiÓu vö¬ng tö l¹i kh«ng th¾ng n÷a? Ha ha!... Mé Dung Phôc ®ét nhiªn biÕn s¾c hái: -Minh vö¬ng nãi nhö vËy th× t¹i h¹... Cöu Ma TrÝ ng¾t lêi: -Ta cïng lÖnh t«n giao t×nh rÊt hËu dÜ nhiªn lµ kh«ng muèn h¹i m¹ng c«ng tö. Ta thµnh thùc khuyªn c«ng tö mau rêi khái nöíc T©y H¹ lµ thöîng s¸ch. Mé Dung Phôc hái: -NÕu t¹i h¹ kh«ng bá ®i th× sao? Cöu Ma TrÝ tñm tØm cöêi ®¸p: -Tuy ta kh«ng h¹i m¹ng nhöng còng khoÐt hai m¾t, hoÆc chÆt mét ch©n mét tay c«ng tö cho thµnh phÕ nh©n. C«ng chóa nöíc T©y H¹ kh«ng khi nµo lÊy ngöêi tµn tËt, dï ngöêi ®ã lµ bËc anh hïng h¶o h¸n. Laõo kÐo dµi bèn ch÷ "anh hïng h¶o h¸n" ra chiÒu mai mØa. Mé Dung Phôc trong lßng rÊt tøc giËn, nhöng l¹i sî vâ c«ng laõo ghª gím, kh«ng d¸m ngang nhiªn ®éng thñ víi laõo. Y cói ®Çu xuèng ®Ó nghÜ c¸ch ®èi phã. Döíi ¸nh tr¨ng tá Mé Dung Phôc thÊy bªn m×nh cã bãng vËt g× ®éng ®Ëy. Y chó ý nh×n xem th× ra bãng tay ph¶i Cöu Ma TrÝ, th× kh«ng khái giËt m×nh kinh haõi. Y cho lµ ®èi phö¬ng ®ang ngöng tô c«ng lùc vµ s¾p h¹ thñ. Y còng ngÊm ngÇm vËn ®éng ch©n khÝ, chuÈn bÞ ®Ò phßng. Bçng nghe Cöu Ma TrÝ nãi: -C«ng tö! C«ng tö bøc b¸ch lÖnh biÓu muéi ph¶i tù tö, thËt l ®¸ng tiÕc. C«ng tö nªn µ mau rêi khái nöíc T©y H¹ th× ta sÏ bá viÖc c«ng tö bøc tö Vö¬ng c« nö¬ng ®i cho, kh«ng truy cøu ®Õn n÷a. Mé Dung Phôc tøc m×nh caõi: -§ã lµ nµng tù gieo m×nh xuèng giÕng ®Ó tuÉn th©n, cã liªn quan g× ®Õn t¹i h¹? öíi MiÖng y nãi vËy mµ m¾t y vÉn ch¨m chó nh×n c¸i bãng ®éng ®Ëy d ®Êt. Y thÊy bãng hai tay Cöu Ma TrÝ kh«ng ngít rung rinh th× kh«ng khái nghi ngê tù hái: -Vâ c«ng laõo cao cöêng nhö vËy, hµ tÊt ph¶i ®Ò tô ch©n khÝ l©u nh ö vËy mµ chöa ®éng thñ. Ch¾c h¼n cã duyªn cí g× kh¸c ®©y. Mé Dung Phôc nh×n râ c¶ bãng èng quÇn, tµ ¸o còng ®Òu khÏ rung ®éng kh«ng ngít, tùa hå laõo kh«ng tù chñ ®öîc mµ ®ang ph¸t run lªn. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  4. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung §Çu ãc Mé Dung Phôc rÊt c¬ linh, y sùc nhí ®Õn mÊy h«m tröíc ®©y ë trong Tµng kinh c¸c chïa ThiÕu L©m, vÞ thÇn t¨ng v« danh kia ®aõ nãi lµ Cöu Ma TrÝ bÞ néi thö¬ng trÇm träng, v× luyÖn b¶y mö¬i hai m«n tuyÖt kü cña ph¸i ThiÕu L©m. Sau ®ã, laõo l¹i miÔn cöìng luyÖn m«n "DÞch c©n kinh". Nhµ sö cßn nãi ®¹i n¹n sÏ ®Õn ö víi laõo m«t ngµy gÇn ®©y. Theo lêi nhµ s th× ai kh«ng cã lßng d¹ tõ bi mµ luyÖn tuyÖt kü ph¸i ThiÕu L©m, sÏ bÞ lÖ khÝ chång chÊt lªn, kh«ng tr¸nh ®öîc tai ho¹. VÞ thÇn t¨ng ®aõ ®o¸n bÖnh tËt cña gia gia y vµ cña Tiªu ViÔn S¬n rÊt râ nhö ngöêi tr«ng thÊy. ThÕ th× lêi b×nh luËn vÒ Cöu Ma TrÝ ch¾c còng kh«ng sai. Mé Dung Phôc nhí ®Õn nh÷ng chi tiÕt nµy, bÊt gi¸c c¶ mõng, lÈm bÈm: -Laõo hoµ thöîng nµy v¹ lín ®Õn n¬i cßn h¨m do¹ ta nãi nh÷ng g× khoÐt m¾t, chÆt ch©n, tay... Tuy nhiªn Mé Dung Phôc vÉn kh«ng quyÕt ®o¸n ®öîc cã ®óng thÕ kh«ng, y liÒn nãi: -Hìi ¬i! Ruét gan ®iªn ®¶o, ®¹i n¹n l©m ®Çu chØ trong kho¶nh kh¾c. ThÕ míi biÕt luyÖn vâ mµ bÞ b¹i còng nguy hiÓm v« cïng! Cöu Ma TrÝ kªu to lªn mét tiÕng, ch¼ng kh¸c g× hæ gÇm tr©u rèng, thanh ©m cùc kú khñng khiÕp! Laõo gi¬ tay ra toan n¾m lÊy tay Mé Dung Phôc hái dån: -Ngö¬i nãi ai vËy? Ngö¬i nãi ai vËy? Mé Dung Phôc nÐ ngöêi ®i tr¸nh khái. Cöu Ma TrÝ xoay m×nh l¹i. MÆt laõo ®á nhõ, döíi ¸nh tr¨ng tr«ng thÊy râ ªnh Õnh nöíc ch¶y ra. Tuy bé mÆt laõo rÊt hung maõnh mµ kh«ng giÊu næi vÎ khñng khiÕp. Mé Dung Phôc thÊy thÇn s Cöu Ma TrÝ nhö vËy th× kh«ng cßn nghi ngê g× n÷a, nãi ¾c ngay: -T¹i h¹ cã mét lêi nãi ph¶i, thµnh thùc khuyªn nhñ Minh vö¬ng, Minh vö¬ng mau rêi khái nöíc T©y H¹, quay vÒ Thæ Phån, ®õng vËn khÝ, ®õng nãng giËn, ®õng ®éng thñ, may ra míi vÒ tíi cè hö¬ng ®öîc. NÕu kh«ng thÕ th× t¹i h¹ e r»ng lêi nãi cña vÞ thÇn t¨ng chïa ThiÕu L©m øng nghiÖm ®Õn n¬i råi. Cöu Ma TrÝ kªu gäi rèi rÝt. VÎ ung dung, b×nh tÜnh thöêng ngµy, nay kh«ng cßn n÷a. Laõo la lªn: -Mi biÕt g×? Mi biÕt cãc g× mµ nãi?... Mé Dung Phôc thÊy bé mÆt Cöu Ma TrÝ rÊt khã coi, kh«ng cßn ra vÎ th¸nh t¨ng nghiªm trang nhö mäi ngµy, y kh«ng khái ngÊm ngÇm sî haõi, véi lïi l¹i mét böíc. Cöu Ma TrÝ qu¸t hái giËt giäng: -Ngö¬i biÕt ®iÒu chi, sao kh«ng nãi ra? Mé Dung Phôc g¾ng göîng trÊn tÜnh, thë dµi nãi: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  5. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Minh v ö¬ng, ch©n khÝ ®aõ ch¹y vµo ®öêng rÏ, nguy hiÓm v« cïng! NÕu Minh vö¬ng kh«ng vÒ Thæ Phån, lËp tøc ph¶i lªn chïa ThiÕu L©m cÇu vÞ thÇn t¨ng ®ã cøu trÞ cho, may ra cßn cã hy väng duy tr× ®öîc. Cöu Ma TrÝ vÎ mÆt hung d÷, cöêi hái: -Sao ngö¬i biÕt ch©n khÝ ta ®i vµo ®öêng rÏ? Ch¾c lµ ngö¬i nãi nh¨ng råi. Laõo nãi xong, vung tay tr¸i ra chôp vµo mÆt Mé Dung Phôc. Mé Dung Phôc thÊy n¨m ngãn tay laõo run rÈy, nhöng tr¶o ph¸p rÊt kÝn ®¸o, rÊt lîi h¹i, chöa cã chót g× tá ra thiÕu néi lùc. Y ngÊm ngÇm kinh tô hái: -Hay lµ ta ®o¸n lÇm ch¨ng? Råi y kh«ng d¸m chÇn chê ngöng thÇn ®Ó tiÕp chiÕn. Y phãng ra mét chöëng, ®o¹n biÕn thÕ mãc xö¬ng cæ tay laõo. Cöu Ma TrÝ qu¸t lªn: -Ta nÓ mÆt th©n phô ngö¬i, mµ ®Ó cho trong vßng möêi chiªu, quyÕt kh«ng h¹ ®éc thñ. §ã lµ ta nghÜ ®Õn dßng gièng cña cè nh©n, kh«ng nì ®Ó ngöêi b¹n giµ ph¶i tuyÖt tù. Laõo vung quyÒn ®¸nh th¼ng vµo tay ph¶i Mé Dung Phôc. Mé Dung Phôc tuy giái m«n "®Èu chuyÓn tinh di" möîn søc ngöêi ®Ó ®¸nh ngöêi, nhöng Cöu Ma TrÝ ra chiªu thøc cùc kú tinh diÖu. Mçi chiªu laõo chØ phãng ra nöa phÇn, råi ®ét nhiªn biÕn thÕ, nªn Mé Dung Phôc kh«ng thÓ nµo thi triÓn phÐp "§Èu chuyÓn tinh di" ®öîc. Y ®µnh kiªn thñ nh÷ng yÕu ®iÓm, ®Ó chê ®èi phö¬ng s¬ hë. Cöu Ma TrÝ phãng chiªu liªn tiÕp, Mé Dung Phôc chöa thÊy ai ra chiªu dµy ®Æc nhö laõo bao giê. Thoi quyÒn ®¸nh ra nöa chõng ®aõ biÕn thµnh chØ. Chiªu tr¶o võa phãng ra gÇn tíi n¬i l¹i biÕn thµnh chöëng. Cöu Ma TrÝ ®¸nh xong möêi chiªu, råi qu¸t lªn: -B©y giê ®ñ möêi chiªu råi, ngö¬i cam chÞu mÊt m¹ng ®i!... Mé Dung Phôc hoa m¾t lªn thÊy bèn mÆt t¸m phö¬ng ®Òu cã h×nh ¶nh C Ma TrÝ. öu MÐ t¶ phãng cöíc ®¸ tíi, mÐ h÷u vung quyÒn ®¸nh l¹i. MÆt tröíc ph¸t chöëng ®Ëp vµo, mÆt sau vung chØ ®¹o ®©m tíi. C¸c chiªu thøc ®ång thêi thi triÓn nhö giã t¸p möa sa. Mé Dung Phôc kh«ng cßn biÕt ®¸nh ®ì mÆt nµo, ®µnh ngöng vËn c«ng lùc móa tÝt song chöëng, chØ thñ chí kh«ng c«ng. Bçng nghe Cöu Ma TrÝ miÖng thë hång héc, mçi lóc mét thªm gÊp rót. Mé Dung Phôc tinh thÇn phÊn khëi, nghÜ thÇm: -Laõo ®aõ thë hång héc lªn nhö bß rèng, tøc lµ néi khÝ kh«ng th«ng råi. M×nh chØ cÇm chõng chèng chäi mét lóc n÷a kh«ng ®Ó ®¸nh ngaõ, råi laõo tù nhiªn sÏ l¨n quay ra mµ chÕt. Cöu Ma TrÝ tuy h¬i thë cÊp b¸ch, nhöng chiªu sè cµng mau lÑ h¬n tröíc. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  6. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung §ét nhiªn laõo qu¸t to mét tiÕng! Mé Dung Phôc thÊy cæ sau bÞ xiÕt chÆt, råi ngöêi y bÞ nhÊc bæng lªn. TiÕp theo huyÖt "TÝch Trung" ë sau löng vµ huyÖt "Thöîng Khóc" ë tröíc bông, cïng ®au nhãi lªn. Y bÞ ®iÓm huyÖt råi, ch©n tay mÒm nhòn kh«ng nhóc nhÝch ®öîc n÷a. Cöu Ma TrÝ cöêi l¹t mÊy tiÕng, nhöng vÉn ho rò röîi. Laõo chóm m«i huýt mét håi cßi, råi nãi: -Ta b¶o mi cót ®i, mi kh«ng chÞu nghe. B©y giê mi ch¼ng cßn tr¸ch ta ®öîc n÷a. Ta... ta... xö trÝ víi mi thÕ nµo ®©y? Gi÷a lóc Êy, bèn tªn vâ sÜ Thæ Phån ch¹y l¹i, khom löng nãi: -Minh vö¬ng cã ph¸p chØ truyÒn d¹y? Cöu Ma TrÝ ®¸p: -§em gaõ nµy chÐm ®i! Bèn tªn vâ sÜ d¹ mét tiÕng. Mé Dung Phôc ngöêi kh«ng nhóc nhÝch ®öîc, nhöng tai nghe râ c¶. Trong lßng y öa ngÊm ngÇm kªu trêi. Y c¶m thÊy ngöêi m×nh bÞ Cöu Ma TrÝ ® vµo tay hai tªn vâ sÜ, biÕt tÝnh m¹ng m×nh nguy ®Õn n¬i råi. Y bÊt gi¸c kinh haõi v« cïng, lÈm bÈm than thÇm: -Võa råi ta còng biÓu muéi hai t×nh cïng hîp, hai lßng cïng öa. Gi¶ tû ta kh«ng tham ng«i phß maõ nöíc T©y H¹, viÖc g× gÆp ph¶i tai n¹n nµy? Ta chÕt råi, cßn n÷a ®©u mµ hy väng höng phôc §¹i Yªn. Mé Dung Phôc nghÜ vËy toan lªn tiÕng n¨n nØ xin Cöu Ma TrÝ cho rêi khái Linh Ch©u kh«ng tranh ng«i phß maõ víi Vö¬ng tö nöíc Thæ Phån n÷a. Nhöng y khã më miÖng næi. Cöu Ma TrÝ l¹i kh«ng thÌm nh×n y, dï y cã muèn ®öa m¾t ra hiÖu xin tha còng kh«ng thÓ ®öîc. Bèn tªn vâ sÜ Thæ Phån ®ãn lÊy Mé Dung Phôc, råi mét tªn rót c ö¬ng ®ao ra toan chÆt vµo cæ Mé Dung Phôc. Cöu Ma TrÝ véi nãi: -Khoan ®aõ! Ta cïng phô th©n gaõ nµy lµ chç quen biÕt. VËy cho gaõ chÕt ®öîc toµn thi thÓ. C¸c ngö¬i qu¨ng gaõ xuèng giÕng, råi ®i k iÕm mÊy t¶ng ®¸ lín ®Ëy chÆt lªn miÖng, ®Ó gaõ kh«ng ra ®öîc. MÊy tªn vâ sÜ v©ng lêi, nhÊc bæng Mé Dung Phôc lªn qu¨ng vµo trong giÕng kh«. Chóng nh×n bèn mÆt kh«ng thÊy cã t¶ng ®¸ nµo lín, liÒn ch¹y ra phÝa sau thung lòng ®Ó t×m kiÕm. Cöu Ma TrÝ ®øng trªn bê giÕng vÉn ho sï sô, ®au ®ín kh«n t¶. Nguyªn h«m tröíc laõo dïng "Ho¶ DiÖm §ao" ®Ó ¸m to¸n §oµn Dù, råi lËp tøc xuèng nói trèn ®i. Laõo chöa xuèng ®Õn ch©n nói ThiÕu ThÊt ®aõ c¶m thÊy huyÖt "§an §iÒn" nãng nh ö löa ®èt. Laõo ngÊm ngÇm vËn néi lùc ®aõ thÊy khã kh¨n, kh«ng khái ngÊm ngÇm kinh haõi rña thÇm: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  7. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Th»ng cha träc kia b¶o m×nh miÔn cöìng luyÖn b¶y mö¬i hai m«n tuyÖt kü ph¸i ThiÕu L©m, lÖ khÝ chång chÊt vµ g©y ra mÇm ho¹. Sau m×nh l¹i luyÖn m«n "DÞch C©n Kinh", ch©n khÝ trong ngöêi ®¶o lén vµ ®¹i n¹n s¾p ®Õn n¬i. Ch¼ng lÏ... th»ng träc nµy nãi kh«ng ®óng ö? Laõo liÒn t×m mét chç s¬n ®éng chui vµo Èn m×nh ngåi yªn mét lóc, thÊy luång nhiÖt khÝ tõ tõ h¹ xuèng, nhöng vÉn vËn k×nh lùc kh«ng ®öîc. Cöu Ma TrÝ chê cho ®Õn chiÒu tèi kh«ng thÊy chïa ThiÕu L©m cho ngöêi ®uæi theo, míi t×m ®öêng nhá mµ ®i. Däc ®öêng laõo nghe tin Quèc v ö¬ng nöíc T©y H¹ muèn chiªu phß maõ. Laõo lµ Quèc sö nöíc Thæ Phån tham dù vµo viÖc qu©n chÝnh trong nöíc. Laõo liÒn viÕt b¶n chö¬ng cho mét tªn th¸m tö Thæ Phån ®öa vÒ kh¶i tÊu Quèc vö¬ng. Quèc v ö¬ng nöíc Thæ Phån còng cã ý muèn giao kÕt víi T©y H¹, nªn võa tiÕp ®öîc öu b¶n chö¬ng cña C Ma TrÝ, liÒn lËp tøc ph¸i TiÓu vö¬ng tö dÉn mét sè cao thñ vâ sÜ, cïng rÊt nhiÒu vµng b¹c ch©u b¸u, ngùa tèt, ®ao quý, ®ang ®ªm lªn ®öêng ®i Linh Ch©u ngay. Nh÷ng ngùa tèt, ®ao quý ®Ó ®em tiÕn cho Quèc vö¬ng T©y H¹, ®å ch©u b¸u th× ®öa vµo tÆng c«ng chóa. Ngoµi ra cßn tiÒn b¹c vµ b¶o vËt kh¸c, ®Ó ®ót lãt cho c¸c bµ hËu phi cïng quan Th¸i gi¸m nöíc T©y H¹. Nh÷ng tay cao thñ vâ sÜ ®ãn c¸c ng¶ ® öêng ®Ó ®èi phã víi hµo kiÖt bèn phö¬ng kÐo ®Õn tranh ng«i phß maõ. öêi Tõ mïng m th¸ng t¸m, bän vâ sÜ Thæ Phån ®aõ ®uæi vÒ hµng mÊy tr¨m chµng thiÕu niªn quý téc toan ®Õn T©y H¹ cÇu h«n. Bän ng öêi ®Õn T©y H¹ tuy nhiÒu, nhöng sè ®«ng chØ v× tö t©m, chø kh«ng ph¶i lµ nh÷ng tay hµo kiÖt, b¶n laõnh phi thöêng th× ®Þch lµm sao næi mÊy tr¨m tªn vâ sÜ Thæ Phån tíi ®¸nh? Cöu Ma TrÝ tíi Linh Ch©u, råi t×m mét n¬i tÜnh mÞch ®Ó tÜnh döìng. NhiÖt khÝ trong ngöêi dÇn dÇn h¹ thÊp xuèng, råi b×nh phôc l¹i. Nhöng hÔ ®éng lo nghÜ viÖc g× lµ ch©n tay l¹i run lÈy bÈy. VÒ sau, c¶ nh÷ng lóc t©m thÇn b×nh tÜnh thö th¸i, mµ ngãn tay, ngãn ch©n, m«i miÖng, b¶ vai còng kh«ng ngít rung ®éng, ch¼ng ®öîc lóc nµo yªn tÜnh. Cöu Ma TrÝ ë ng«i cao lµm ®Õn Quèc sö nöíc Thæ Phån, laõo kh«ng muèn ®Ó ngöêi ta thÊy bé d¹ng xÊu xa cña m×nh, liÒn ë riªng mét n¬i, Ýt ngöêi ®öîc thÊy mÆt. Mét h«m, laõo ®öîc vâ sÜ vÒ b¸o lµ Mé Dung Phôc còng ®Õn Linh Ch©u. Bän thñ h¹ cña y l¹i ®¸nh chÕt cïng bÞ thö¬ng mÊy tªn vâ sÜ Thæ Phån. Laõo biÕt r»ng Mé Dung Phôc lµ mét thiÕu niªn anh tuÊn, v¨n vâ song toµn, bän vâ sÜ tÇm thöêng kh«ng thÓ nµo ®ö¬ng næi. NÕu kh«ng t×m c¸ch ®¸nh ®uæi y ®i, ®Ó tû thÝ víi TiÓu vö¬ng tö th× khã lßng n¾m ®öîc phÇn th¾ng. Cöu Ma TrÝ nghÜ maõi kh«ng t×m ®öîc tay ®èi thñ víi Mé Dung Phôc, nªn laõo ph¶i chöêng mÆt ra. Laõo tÝnh r»ng b¶n laõnh cña m×nh, Mé Dung Phôc ®aõ nh×n thÊy råi, cã khi Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  8. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung kh«ng cÇn ph¶i ®éng thñ, còng khiÕn cho y ph¶i sî haõi mµ tù rót lui. Laõo liÒn t×m ®Õn nhµ qu©n dÞch. V× laõo ®Õn chËm mét chót, nªn Mé Dung Phôc ®aõ b¾t §oµn Dù ®em ®i. Bèn mÆt nhµ qu©n dÞch ®aõ cã b¶y t¸m tªn vâ sÜ Thæ Phån mai phôc ®Ó gi¸m s¸t. Cöu Ma TrÝ liÒn hái râ ph ö¬ng höíng råi röît theo. Laõo röît tíi khu rõng bªn c¹nh giÕng kh«, th× Mé Dung Phôc ®aõ liÖng §oµn Dù xuèng giÕng råi. Y ®ang ®èi tho¹i cïng Vö¬ng Ngäc YÕn. Cöu Ma TrÝ chê tíi lóc Vö¬ng Ngäc YÕn ®©m ®Çu xuèng giÕng míi xuÊt hiÖn. Laõo kh«ng ngê Mé Dung Phôc tuy rÊt kinh haõi laõo mµ kh«ng chÞu nhöîng bé. Sau cuéc tranh ®Êu, tuy Mé Dung Phôc bÞ b¾t nhöng Cöu Ma TrÝ còng bÞ khÝ huyÕt n«n nao, döêng nhö muèn ph¸ huyÕt qu¶n ®Ó tiÕt ra ngoµi mµ l¹i kh«ng äc ra ®»ng miÖng, nªn laõo khã chÞu v« cïng. Cöu Ma TrÝ gi¬ tay lªn cµo vµo tröíc ngùc lo¹n c¶ lªn mµ néi lùc trong ngöêi vÉn kh«ng ngít bµnh tröíng, töëng chõng nhö mµng ãc, da bông ®Òu bµnh tröíng c¶ lªn, s¾p vì tung ®Õn n¬i. ThÕ mµ ngöêi ngoµi tr«ng vµo th©n h×nh laõo vÉn nhö ngµy thöêng, kh«ng to lín thªm mét chót nµo hÕt. Cöu Ma TrÝ thÊy ngöêi m×nh c¨ng th¼ng tùa hå mét tr¸i banh, néi khÝ x«ng lªn cuån cuén, laõo sî qu¸, lÊy ngãn tay chäc vµo hai bªn tr¸i hai ch©n ba lç thñng kh¸ s©u, töëng ®Ó x× bít h¬i ra theo nh÷ng lç nµy. Nhöng chØ thÊy m¸u tö¬i ch¶y ra nhö suèi, mµ néi khÝ vÉn kh«ng phun ra chót nµo. Cöu Ma TrÝ nhí l¹i lêi vÞ thÇn t¨ng ®aõ nãi trong Tµng kinh c¸c, b©y giê laõo biÕt r»ng thÇn t¨ng nãi ®óng, v× m×nh tham muèn qu¸ nhiÒu, luyÖn c¶ b¶y mö¬i hai m«n tuyÖt kü ph¸i ThiÕu L©m cïng DÞch C©n Kinh, ®Ó cho gèc ngän ®¶o ®iªn vµ ®¹i ho¹ ®Õn n¬i råi. Cöu Ma TrÝ tuy trong lßng ho¶ng hèt, nhöng v× tu luyÖn l©u n¨m thÇn trÝ kh«ng ®Õn nçi bèi rèi. §ét nhiªn trong ãc laõo phôt ra mét tia s¸ng. Laõo lÈm bÈm: -Sao ta l¹i kh«ng luyÖn hÕt, mµ chØ luyÖn mÊy thø? Laõo l¹i ®öa c¶ bÝ lôc b¶y mö¬i hai m«n tuyÖt kü cho ta lµ cã ý g×? Ta víi laõo míi lµ bÌo nöíc gÆp nhau, dï ý hîp t©m ®Çu ®Õn mÊy, còng chöa cã thÓ nãi lµ giao t×nh th©n mËt ®öîc. öu Lóc nµy C Ma TrÝ l©m nguy chît nghÜ tíi Mé Dung B¸c gÆp m×nh ë Thiªn Tróc ®aõ ®em hÕt bÝ lôc b¶y mö¬i hai m«n tuyÖt kü ®öa tÆng cho m×nh ®Ó t×m ra dông ý cña Mé Dung B¸c. Cöu Ma TrÝ lµ ngöêi rÊt th«ng minh. Ngay tõ buæi ®Çu tiªn, laõo ®aõ ®em lßng ngê vùc Mé Dung B¸c. Laõo më bÝ lôc ra xem, thÊy m«n tuyÖt kü nµo còng tinh diÖu phi thöêng. aõ Laõo lµ ngöêi kiÕn thøc réng r i xÐt ®o¸n ®öîc ch©n gi¶ ngay. Laõo l¹i thö nh÷ng trang giÊy trong bÝ lôc th× tuyÖt kh«ng cã chÊt ®éc ch× g× hÕt, råi kh«ng nghi ngê g× n÷a. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  9. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Lóc nµy laõo l©m vµo t×nh tr¹ng sèng dë, chÕt dë míi nghÜ ®Õn t©m ®Þa ®éc ¸c cña Mé Dung B¸c, liÒn lÈm bÈm: -TÐ ra laõo Èn nÊp trong chïa ThiÕu L©m ®öîc mÊy chôc n¨m ®aõ tõng ®öîc nghe c¸c nhµ sö chïa ThiÕu L©m b tíi nh÷ng m«n tuyÖt kü kh«ng thÓ luyÖn hÕt ®öîc. ThÕ råi, µn laõo gÆp m×nh ë Thiªn Tróc biÕt vâ c«ng thao löîc h¬n ®êi míi ®em tuyÖt kü bÝ lôc cho m×nh, mét lµ g©y tai ho¹ vÒ sau, hai lµ ®Ó g©y nªn mèi thï o¸n gi÷a m×nh vµ chïa ThiÕu L©m. Laõo mong Thæ Phån vµ §¹i Tèng x¶y cuéc can qua, ®Ó laõo ë gi÷a thñ lîi, möu ®å phôc höng nöíc §¹i Yªn... oOo Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2