Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 148

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

68
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 148:Mộ Dung Phục mặt người dạ thú Bao tam ca! Việc đời nhiều khi ngoắt ngoéo, tam ca không thể hiểu được. Rồi tiểu đệ sẽ nói cho nghe. Bao Bất Ðồng lắc đầu đáp: - Không được đâu là không được đâu!.... Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công, Hư Trúc, Vương Trùng Dương, Nhiệm Ngã Hành ... làm bút hiệu. . Cũng chính vì ảnh hưởng từ tiểu thuyết mà chủ yếu là...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 148

  1. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM BOÁN MÖÔI TAÙM MOÄ DUNG PHUÏC MAËT NGÖÔØI DAÏ THUÙ Mé Dung Phôc nghe Bao BÊt §ång ¨n nãi v« lÔ th× trong lßng c¨m tøc, nhöng Bao l¹i lµ t©m phóc th©n tÝn cña gaõ mµ ®ang lóc cÇn ngöêi, kh«ng tiÖn bµi b¸c. Gaõ liÒn l¹nh lïng nãi: -Bao tam ca! ViÖc ®êi nhiÒu khi ngo¾t ngoÐo, tam ca kh«ng thÓ hiÓu ®öîc. Råi tiÓu ®Ö sÏ nãi cho nghe. Bao BÊt §ång l¾c ®Çu ®¸p: -Kh«ng ®öîc ®©u lµ kh«ng ®öîc ®©u! C«ng tö gia! Bao BÊt §ång tuy ngu xuÈn nhöng dông ý cña c«ng tö còng ®o¸n ra ®öîc vµi phÇn. C«ng tö muèn häc Hµn nhÉn nhôc luån khè ®Ó chuÈn bÞ ngµy bay bæng. C«ng tö töëng ngµy nay ®æi ra hä §oµn, sau nµy n¾m gi÷ binh sÏ kh«i phôc l¹i hä Mé Dung ®ång thêi ®æi lu«n c¶ danh hiÖu nöíc §¹i Lý lµm §¹i Yªn ®Ó khëi binh ®¸nh §¹i Tèng, §¹i Liªu kh«i phôc l¹i giang s¬n. Cuéc möu ®å cña c«ng tö tuy lín lao, nhöng thµnh ra kÎ bÊt trung, bÊt hiÕu, bÊt nh©n, bÊt nghóa kh«ng khái tù thÑn víi lö¬ng t©m vµ bÞ thiªn h¹ chª cöêi. VËy c¸i ng«i Hoµng ®Õ ®ã töëng ch¼ng ngåi lµm chi. Mé Dung Phôc cè nÐn giËn ®¸p: -Bao tam ca nãi qu¸ lêi. Sao l¹i b¶o tiÓu ®Ö lµ bÊt trung, bÊt hiÕu, bÊt nh©n, bÊt nghóa ®öîc? Tam ca kh«ng nªn ¨n nãi hå ®å. Bao BÊt §ång nãi: -B©y giê c«ng tö nö¬ng nhê §¹i Lý ngµy sau l¹i ®em lßng ph¶n b¹n, thÕ lµ bÊt trung! C«ng tö b¸i kiÕn §oµn Diªn Kh¸nh lµm phô th©n, ë víi hä §oµn cho ®Õn giµ, sao laõng hä Mé Dung, thÕ lµ bÊt hiÕu! Gi÷ ®öîc hiÕu ®¹o víi hä Mé Dung l¹i bÊt hiÕu víi hä §oµn. C«ng tö ®i ®Õn chç tµn s¸t quÇn thÇn §¹i Lý thÕ lµ bÊt nh©n!... Bao BÊt §ång chöa nãi hÕt lêi, ®ét nhiªn mét tiÕng "binh" vang lªn. Mé Dung Phôc ®aõ phãng chöëng vµo sau löng h¾n, råi nãi: -Cßn ta b¸n b¹n bÌ ®Ó cÇu vinh, thÕ lµ bÊt nghóa! Ph¸t chöëng cña gaõ phãng ra, k×nh lùc ©m nhu ®¸nh vµo ®¹i huyÖt "ThÇn §¹o", "Linh §µi" vµ "Chi Dö¬ng". ThËt lµ mét ®ßn trÝ m¹ng. Bao BÊt §ång kh«ng ngê m×nh ®i theo Mé Dung Phôc tõ thuë nhá ®Õn giê mµ gaõ l¹i h¹ ®éc thñ tµn nhÉn ®Õn thÕ. H¾n äc lªn mét tiÕng, råi miÖng phun m¸u tö¬i ra, ngaõ l¨n xuèng ®Êt chÕt liÒn. Gi÷a lóc Bao BÊt §ång lý luËn víi Mé Dung Phôc, bän §Æng B¸ch Xuyªn, C«ng Daõ Cµn, Phong Ba ¸c ®Òu ®øng ngoµi cöa l¾ng tai nghe. Ba ngöêi biÕt r»ng Bao BÊt §ång nãi thÕ lµ qu¸ ®¸ng, nhöng rÊt hîp ®¹o nghóa. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  2. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung §Õn khi Mé Dung Phôc phãng chöëng ®¸nh Bao BÊt §ång ba ngöêi giËt m×nh kinh haõi, x«ng c¶ vµo trong nhµ. Phong Ba ¸c «m lÊy Bao BÊt §ång, la gäi: -Tam ca, tam ca! Tam ca lµm sao vËy? Nhöng chØ thÊy Bao BÊt §ång hai hµng nöíc m¾t tu«n ch¶y xuèng m¸. Phong Ba ¸c l¹i ®öa tay sê mòi th× thÊy t¾t h¬i råi. Gaõ biÕt Bao BÊt §ång lóc l©m tö v× thö¬ng t©m qu¸ ®çi mµ øa ch¶y nöíc m¾t ra. Phong Ba ¸c lín tiÕng kªu: -Tam ca! Tuy tam ca kh«ng cßn h¬i thë n÷a, song vÉn muèn hái l¹i c«ng tö: "V× lÏ g× mµ c«ng tö h¹ ®éc thñ giÕt ta?" Gaõ nãi xong, quay ®Çu l¹i trõng trõng nh×n Mé Dung Phôc ®Çy vÎ thï hËn. §Æng B¸ch Xuyªn còng nãi: -C«ng tö gia! Tam ®Ö cña chóng ta b¶n tÝnh hay xung ®ét víi ý kiÕn ngöêi kh¸c. C«ng tö còng ®aõ biÕt råi. Dï y cã v« lÔ víi c«ng tö, kh«ng gi÷ phËn trªn döíi, töëng c«ng tö chØ nªn tr¸ch m¾ng mµ th«i. Sao l¹i nhÉn t©m h¹ s¸t y? Thùc ra Mé Dung Phôc kh«ng ph¶i bùc tøc Bao BÊt §ång vÒ téi v« lÔ, mµ gaõ c¨m hËn hä Bao ®aõ ch¼ng óy kþ g×, ®em chuyÖn möu ®å trong th©m t©m gaõ nãi huþch toÑt ra. Nhö vËy gaõ sî §oµn Diªn Kh¸nh kh«ng chÞu nhËn m×nh lµm nghóa tö ®Ó truyÒn ng«i cho n÷a. HoÆc laõo cã gi÷ lêi høa nhËn m×nh lµm con, phong ng«i Th¸i tö, nhöng còng bè trÝ cÈn thËn, th× viÖc möu ®å §¹i Yªn khã lßng thµnh tùu. Trong lóc cÊp b¸ch gaõ ®µnh h¹ ®éc thñ. Kh«ng thÕ th× c¸i mò miÖn ®aõ s¾p vµo tay l¹i bÞ giã qu¹t ®i mÊt. Mé Dung Phôc nghe lêi Phong, §Æng th× nghó thÇm: -C©u chuyÖn b÷a nay ®aõ l©m vµo t×nh tr¹ng tiÕn tho¸i löôõng nan. §µnh lµ ®¾c téi víi Phong, §Æng chø kh«ng thÓ ®Ó Diªn Kh¸nh Th¸i tö sinh lßng nghi hoÆc ®öîc. Gaõ nghó vËy, liÒn ®¸p: -Bao BÊt §ång nãi n¨ng hçn xöîc, c¸i ®ã quan hÖ g×? Nhöng ta lßng thµnh b¸i §oµn ®iÖn h¹ lµm döìng phô, thÕ mµ h¾n l¹i d¸m ly gi¸n t×nh phô tö cña chóng ta th× khoan thø thÕ nµo ®öîc? Phong Ba ¸c kªu to lªn: -Bao BÊt §ång theo c«ng tö gia möêi mÊy n¨m trêi, xuÊt sinh nhËp tö, mµ c«ng tö coi kh«ng b»ng tªn §oµn Diªn Kh¸nh ö? Mé Dung Phôc véi la lªn: -Phong tø ca bÊt tÊt ph¶i næi nãng. Ta lÊy hä §oµn nöíc §¹i Lý lµ thËt lßng quyÕt ý chø kh«ng nghó ngîi g× kh¸c n÷a. ThÕ mµ Bao BÊt §ång lÊy bông d¹ hÑp hßi cña kÎ tiÓu nh©n ®Ó ®o lßng ®¹i löîng cña ngöêi qu©n tö, nªn bÊt ®¾c dó ta ph¶i xuèng tay. C«ng Daõ Cµn h÷ng hê hái: -C«ng tö ®aõ quyÕt ®Þnh råi, kh«ng thÓ vaõn håi ®öîc n÷a ö? Mé Dung Phôc ®¸p: -ChÝnh thÕ! Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  3. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung §Æng B¸ch Xuyªn, C«ng Daõ Cµn, Phong Ba ¸c ®öa m¾t nh×n nhau råi cïng gËt ®Çu. §Æng B¸ch Xuyªn dâng d¹c nãi: -C«ng tö gia! Bèn anh em t¹i h¹ tuy chöa cïng nhau kÕt nghóa ®Ö huynh, nhöng ®aõ thÒ cïng sèng chÕt, t×nh th©n nhö cèt nhôc. Ch¾c c«ng tö còng biÕt råi? Mé Dung Phôc chau mµy ®¸p: -Ph¶i ch¨ng §Æng ®¹i ca muèn b¸o thï cho Bao tam? VËy ba vÞ cø tiÕn lªn ®i, Mé Dung Phôc nµy ®©u cã sî g×? §Æng B¸ch Xuyªn thë dµi ®¸p: -Bän t¹i h¹ vèn lµ gia thÇn hä Mé Dung Phôc khi nµo d¸m ®éng thñ? Cæ nh©n ®aõ nãi: "Hîp ý th× ë, ch¼ng hîp ý th× ®i". Bän t¹i h¹ kh«ng thÓ thÞ phông c«ng tö ®öîc n÷a. Ngöêi qu©n tö tuy ®aõ tuyÖt giao nhöng kh«ng nãi xÊu nhau. Mong r»ng c«ng tö haõy suy nghó kü". Mé Dung Phôc thÊy ba ngöêi muèn ph©n ly, liÒn nghó bông: -Råi ®©y m×nh ®Õn §¹i Lý mµ kh«ng ®öîc mét tay t©m phóc th× thËt khã bÒ hµnh ®éng. Kh«ng löu hä l¹i kh«ng xong. Mé Dung Phôc nghó vËy, liÒn nãi: -§Æng ®¹i ca! C¸c vÞ ®aõ kh«ng nghi ngê lßng ta ph¶n béi hä §oµn th× ta ®èi víi c¸c vÞ kh«ng cã ®iÒu chi hÕt, cí sao l¹i chia tay? Ngµy tröíc gia phô ®èi ®aõi víi c¸c vÞ kh«ng cã ®iÒu g× s¸i quÊy mµ c¸c vÞ còng nhËn lêi víi gia phô g¾ng søc hÕt lßng gióp ta. B©y giê c¸c vÞ bá ®i h¸ ch¼ng tr¸i víi lêi høa tröíc ru? §Æng B¸ch Xuyªn mÆt giËn x¸m xanh ®¸p: -C«ng tö kh«ng nh¾c ®Õn laõo tiªn sinh th× th«i, nhöng ®aõ nh¾c tíi laõo tiªn sinh th× hµnh ®éng nhËn kÎ kh¸c lµm cha, ®æi hä, ph¶n quèc c«ng tö ®aõ nh×n nhËn råi, cßn ®èi víi laõo tiªn sinh thÕ nµo ®öîc? Bän t¹i h¹ thùc ®aõ thÒ thèt víi laõo tiªn sinh phß t¸ c«ng tö ®Ó phôc höng nhµ §¹i Yªn, lµm s¸ng tá danh tiÕng hä Mé Dung. Nhöng bän t¹i h¹ quyÕt kh«ng thÓ phß t¸ c«ng tö ®Ó ®i lµm thÞnh vöîng cho nöíc §¹i Lý, næi tiÕng cho hä §oµn. Mé Dung Phôc s¾c mÆt lóc xanh lÌ, lóc lît l¹t kh«ng biÕt tr¶ lêi thÕ nµo n÷a. Bän §Æng B¸ch Xuyªn, C«ng Daõ Cµn, Phong Ba ¸c ®Òu x¸ dµi tËn ®Êt, råi nãi: -Xin b¸i biÖt c«ng tö! Phong Ba ¸c v¸c thi thÓ Bao BÊt §ång lªn vai, råi ba ngöêi ra ®i, kh«ng ngo¶nh mÆt l¹i n÷a. Mé Dung Phôc bu«ng mÊy tiÕng cöêi kh« khan, råi nãi víi §oµn Diªn Kh¸nh: -Nghóa phô soi xÐt cho: bèn ngöêi ®ã ®Òu lµ gia thÇn cña hµi nhi, dï theo ®aõ l©u n¨m, nhöng hµi nhi v× muèn gi÷ lßng trung víi hä §oµn nöíc §¹i Lý mµ ph¶i h¹ s¸t mét gaõ, ®uæi ba gaõ ®i. Hµi nhi th©n c« vµo §¹i Lý ®ñ tá lßng trung cã mét, quyÕt ch¼ng ®¬n sai! -Hay l¾m! Hay l¾m! Mé Dung Phôc l¹i nãi: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  4. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -B©y giê hµi nhi xin gi¶i ®éc cho nghóa phô. Gaõ thß tay vµo bäc lÊy ra c¸i b×nh nhá toan ®öa cho §oµn Diªn Kh¸nh, nhöng nghó l¹i r»ng: "B©y giê m×nh gi¶i chÊt ®éc Hång Hoa hö¬ng vô cho laõo, råi kh«ng thÓ uy hiÕp ®öîc laõo n÷a. Tõ ®©y trë ®i m×nh ph¶i xin xá cÇu c¹nh laõo, kh«ng thÓ lµm cho laõo nÓ m×nh ®öîc. §¸ng giËn lµ th»ng lái §oµn Dù, m×nh ph¶i giÕt h¾n ®i míi xong. Gaõ rót thanh tröêng kiÕm ra khái vá ®¸nh "so¹t" mét c¸i, råi nãi: -C«ng lao ®Çu tiªn cña hµi nhi ®èi víi nghóa phô lµ h¹ s¸t gaõ tiÓu tö §oµn Dù nµy ®Ó tuyÖt ®öêng nèi dâi cña §oµn ChÝnh ThuÇn, khiÕn y ph¶i truyÒn ng«i cho nghóa phô. §oµn Dù tuy hai m¾t bÞ bÞt chÆt cøng kh«ng thÊy g×, nhöng Mé Dung Phôc nãi sao chµng nghe râ hÕt, chµng tù nghó: -Ngäc YÕn ®aõ biÕn thµnh em g¸i m×nh råi th× m×nh còng ch¼ng sèng lµm chi n÷a. Gaõ ®©m m×nh chÕt cµng hay. Mét lµ §oµn Dù muèn ®öîc chãng chÕt, hai lµ chµng töëng m×nh bÞ b¹i lùc dï muèn kh¸ng cù còng kh«ng cßn søc n÷a, chµng ®µnh vö¬n cæ ra chÞu chÕt. §oµn phu nh©n thÊy Mé Dung Phôc tay cÇm tröêng kiÕm thñng thØnh tiÕn l¹i gÇn §oµn Dù th× lßng ®au nhö c¾t, la lªn mét tiÕng: -ói chao! §oµn Diªn Kh¸nh nãi: -Hµi nhi! Lßng hiÕu th¶o cña hµi nhi thËt ®¸ng khen, nhöng th»ng lái nµy thËt lµ kh¶ è. Gaõ ®aõ nhiÒu lÇn ®¾c téi víi ta. B¸ phô vµ phô th©n gaõ l¹i cöíp ng«i cña ta, lµm h¹i ta ®Õn th©n tµn ma d¹i. Ta muèn chÝnh m×nh ra tay h¹ s¸t th»ng giÆc con nµy míi h¶ giËn. Mé Dung Phôc "d¹" mét tiÕng, råi cÇm tröêng kiÕm ®öa cho §oµn Diªn Kh¸nh nãi: -Trêi ¬i! Hµi nhi thËt hå ®å, quªn chöa gi¶i ®éc cho nghóa phô. Gaõ l¹i lÊy chiÕc b×nh nhá ra. H¾n liÕc m¾t nh×n trém thÊy §oµn Diªn Kh¸nh lé vÎ ®¾c ý vµ tùa hå ®öa m¾t liÕc ngöêi kh¸c. Mé Dung Phôc lµ con ngöêi rÊt tinh tÕ mau lÑ. Gaõ nh×n theo ¸nh m¾t cña §oµn Diªn Kh¸nh, thÊy §oµn phu nh©n khÏ gËt ®Çu. NÐt mÆt bµ tá ra c¶m kÝch vµ vui mõng. Mé Dung Phôc thÊy thÕ kh«ng khái sinh nghi, nhöng ch¼ng bao giê gaõ l¹i nghó ®Õn §oµn Dù lµ con §oµn Diªn Kh¸nh vµ §oµn phu nh©n sinh ra. §oµn Diªn Kh¸nh thµ huû bá tÝnh m¹ng m×nh, quyÕt kh«ng bao giê ®Ó kÎ kh¸c h¹ s¸t ®øa con b¶o bèi cña m×nh. Cßn ng«i hoµng ®Õ hay g× g× ®i n÷a còng chØ lµ th©n ngo¹i chi vËt. Mé Dung Phôc ban ®Çu nghó: -Ph¶i ch¨ng gi÷a §oµn ChÝnh ThuÇn vµ §oµn Diªn Kh¸nh ngÊm ngÇm cÊu kÕt víi nhau ®iÒu g×? Bän hä dï sao còng lµ ngöêi trong ®¹i gia ®×nh hä §oµn nöíc §¹i Lý. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  5. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Ngöêi ta thöêng nãi: "M¸u loaõng cßn h¬n nöíc laõ". Khi nµo anh em hä §oµn l¹i coi ngöêi ngoµi h¬n ngöêi trong nhµ bao giê? Sau gaõ l¹i nghó r»ng: -KÕ ho¹ch ngµy nay chØ cã mét ®öêng lèi duy nhÊt lµ lËp nªn vµi c«ng lín víi §oµn Diªn Kh¸nh ®Ó chøng tá lêi nãi cña m×nh lµ thµnh thùc. Gaõ liÒn quay l¹i hái §oµn ChÝnh ThuÇn: -TrÊn Nam Vö¬ng! Sau khi vö¬ng gia vÒ nöíc §¹i Lý råi, chõng bao l©u th× lªn ng«i hoµng ®Õ? Vö¬ng gia ë ng«i bao l©u th× truyÒn l¹i cho nghóa phô t¹i h¹? §oµn ChÝnh ThuÇn h÷ng hê ®¸p: -Hoµng huynh ta c«ng lùc th©m hËu, ngöêi rÊt khoÎ m¹nh, Ýt ra cßn ë ng«i hoµng ®Õ ba chôc n¨m n÷a. Sau khi hoµng huynh truyÒn ng«i cho ta råi, Ýt ra ta còng ph¶i ë ng«i ba chôc n¨m. Khi ®ã §oµn Dù con ta ®aõ t¸m chôc tuæi, y lµm vua vµo kho¶ng hai chôc n¨m. Nhö vËy lµ ph¶i sau t¸m mö¬i n¨m... Mé Dung Phôc ng¾t lêi: -Vö¬ng gia ®õng nãi rìn n÷a! Ai mµ chê l©u thÕ ®öîc? T¹i h¹ gia h¹n cho vö¬ng gia trong vßng mét th¸ng ph¶i lªn ng«i hoµng ®Õ. Sau mét th¸ng n÷a ph¶i truyÒn ng«i cho Diªn Kh¸nh th¸i tö. §oµn ChÝnh ThuÇn ®aõ nh×n râ t×nh thÕ tröíc m¾t, §oµn Diªn Kh¸nh cïng Mé Dung Phôc dïng m×nh lµm bËc thang ®Ó trÌo lªn ®Õ vÞ. Bao giê m×nh nhöêng ng«i cho §oµn Diªn Kh¸nh råi, bän chóng míi s¸t h¹i. B©y giê ch¾c hä chöa d¸m lµm g×. Dï cã ®Þch nh©n ®Õn h¹i m×nh, bän chóng còng hÕt søc b¶o hé. ChØ cã §oµn Dù lµ rÊt nguy hiÓm! ¤ng cöêi ha h¶, nãi: -Ng«i hoµng ®Õ cña ta chØ cã thÓ truyÒn cho con ta lµ §oµn Dù, dï truyÒn sím truyÒn muén còng ch¼ng sao, nhöng muèn truyÒn cho ngöêi ngoµi th× kh«ng ®öîc ®©u! Mé Dung Phôc nãi: -ChÝnh t¹i h¹ ®aõ nghe vö¬ng gia öng thuËn truyÒn ng«i cho Diªn Kh¸nh th¸i tö, sao b©y giê vö¬ng gia l¹i caõi lêi? §oµn ChÝnh ThuÇn ®¸p: -T¹i sao tai ngö¬i l¹i nghe thÊy ®öîc? Ha ha! Diªn Kh¸nh huynh ®Ö! Con bång ngùa b¾t con ve sÇu, ngê ®©u l¹i cã con sÎ r×nh rËp ®»ng sau. TÐ ra, lóc chµng tÝnh kÕ th× vÞ Mé Dung c«ng tö nµy ®aõ Èn nÊp nghe lám ®öîc víi con m¾t thÌm thuång. Mé Dung Phôc run lªn nghó thÇm: -Nguy råi! M×nh nãi vËy lµ thÊt c¬! Th»ng cha TrÊn Nam Vö¬ng nµy thËt lµ gi¶o quyÖt, khã mµ ®èi phã ®öîc víi h¾n. Gaõ liÒn l¹nh lïng nãi: -§öîc råi! Ta haõy chÐm th»ng lái §oµn Dù mét nh¸t thö xem ngö¬i cã truyÒn ng«i cho c¸i hån ma cña nã ®öîc kh«ng? Gaõ nãi xong, l¹i rót thanh kiÕm ra. §oµn ChÝnh ThuÇn cöêi ha h¶, nãi: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  6. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Ngö¬i coi §oµn ChÝnh ThuÇn nµy lµ ngöêi thÕ nµo? Ngö¬i giÕt y ch¼ng lÏ ta ®µnh bã tay chÞu ®Ó cho ngö¬i tuyÖt diÖt? NÕu ngö¬i muèn tuyÖt diÖt th× cø viÖc giÕt ta ®i. Mé Dung Phôc ngÇn ngõ kh«ng quyÕt ®o¸n. Lóc nµy mµ gaõ muèn giÕt §oµn Dù th× chØ gi¬ tay lªn mét c¸i lµ xong. Nhöng §oµn ChÝnh ThuÇn sÏ v× mèi cõu hËn giÕt con, h¾n kh«ng nghó ®Õn tÝnh m¹ng n÷a. Kh«ng ®öîc h¾n truyÒn ng«i cho th× c¸i ng«i hoµng ®Õ khã mµ lÊy næi. Tay gaõ cÇm thanh tröêng kiÕm. Mòi kiÕm chiÕu ra nh÷ng lµn thanh quang xanh lÌ. Gaõ quay l¹i nh×n §oµn Diªn Kh¸nh ®Ó nghe lêi chØ thÞ. §oµn Diªn Kh¸nh nãi: -Th»ng cha nµy nãi sao lµ lµm ®öîc vËy. NÕu h¾n uèng thuèc ®éc tù tËn hoÆc ®Ëp ®Çu mµ chÕt ®i th× ®¹i kÕ cña chóng ta thµnh bät nöíc. §öîc råi! Th»ng lái §oµn Dù nµy haõy ®Ó t¹m ®ã ®õng giÕt véi. Gaõ ®aõ ë trong tay cha con m×nh, cßn bay ®i ®»ng nµo ®öîc n÷a? Ngö¬i haõy gi¶i ®éc cho ta råi sÏ tÝnh. Mé Dung Phôc ngoµi mÆt v©ng d¹, nhöng l¹i nghó thÇm trong bông: -Võa råi §oµn Diªn Kh¸nh ®öa m¾t ra hiÖu cho §oµn phu nh©n lµ cã ý g×? M×nh chöa gi¶i ®öîc mèi nghi ngê nµy mµ ®aõ ®öa thuèc gi¶i cho laõo th× thËt kh«ng æn chót nµo. Nhöng nÕu m×nh cßn ngÇn ngõ ®Ó laõo tøc lªn còng nguy khèn cho m×nh ngay. Gi÷a lóc Êy Vö¬ng phu nh©n l¹i la lªn: -Th»ng nhaõi Mé Dung Phôc kia! Ngö¬i b¶o lÊy thuèc gi¶i cho ta tröíc, mµ sao ngö¬i l¹i cø ®i nÞnh nät c¸i con ngöêi xÊu nhö quû sø mµ ngö¬i nhËn lµm gia gia ®ã? Ngö¬i ®õng tr¸ch ta, khi ta nãng tiÕt lªn lµ tho¸ m¹ ngay vµo mÆt c¸i ngöêi ch¼ng ra ngöêi... Mé Dung Phôc nghe nãi rÊt tróng ý m×nh, liÒn quay l¹i nh×n §oµn Diªn Kh¸nh cöêi nãi: -Nghóa phô! C« mÉu hµi nhi tÝnh khÝ cö¬ng cöêng. NÕu ngöêi cã thèt ra c©u g× ®¾c téi víi laõo nh©n gia, xin laõo nh©n gia còng nªn nÝn nhÞn ch©m chöíc. §Ó ngöêi khái tu«n ra nh÷ng c©u bÊt nhaõ, hµi nhi gi¶i ®éc cho c« mÉu råi, lËp tøc ho¸ gi¶i cho nghóa phô. Nãi xong y ®öa b×nh thuèc gi¶i cho Vö¬ng phu nh©n. Vö¬ng phu nh©n ngöi thÊy mïi thèi tha rÊt khã chÞu, toan cÊt tiÕng m¾ng, nhöng thÊy tø chi kh«i phôc l¹i k×nh lùc. Sau mét lóc th× cö ®éng ®öîc nhö thöêng. Phu nh©n ®ãn lÊy b×nh thuèc ngöi hoµi. Mé Dung Phôc còng muèn kÐo dµi thêi gian, nªn cø ®Ó yªn chø kh«ng ng¨n trë. Gaõ ch¨m chó ngã lÐn §oµn Diªn Kh¸nh vµ §oµn phu nh©n. Vö¬ng phu nh©n ®öîc gi¶i thuèc mª råi, tay cÇm b×nh thuèc nãi: -§iÖt nhi! MÊy mô ®µn bµ kia ta ch¸n ghÐt chóng l¾m, ngö¬i giÕt phøt ®i cho råi! Mé Dung Phôc nghó bông: "§oµn ChÝnh ThuÇn kh«ng chÞu nhöêng ng«i cho §oµn Diªn Kh¸nh. B÷a tröíc Diªn Kh¸nh th¸i tö còng ®aõ h¨m do¹ giÕt vî con vµ t×nh nh©n Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  7. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung cña h¾n, h¾n míi öng chÞu. B©y giê c« mÉu l¹i ®Ò cËp ®Õn vô nµy, sao m×nh kh«ng thuËn giã xu«i buåm ®Ó uy hiÕp h¾n mét phen? Gaõ liÒn cÇm kiÕm ch¹y ®Õn bªn NguyÔn Tinh Tróc, råi quay l¹i hái §oµn ChÝnh ThuÇn: -TrÊn Nam Vö¬ng! C« mÉu t¹i h¹ b¶o giÕt y ®i, vö¬ng gia nghó thÕ nµo? §oµn ChÝnh ThuÇn trong d¹ bån chån, kh«ng cßn c¸ch nµo, liÒn quay l¹i nãi víi Vö¬ng phu nh©n: -A La! Tõ ®©y s¾p tíi, nµng b¶o lµm sao ta nghe lµm vËy. Ch¼ng lÏ gi÷a ®«i ta mµ nµng g©y nªn mét mèi cõu hËn suèt ®êi ö? Nµng sai gaõ giÕt thÞ th× ta kh«ng cßn lßng nµo tö tÕ víi nµng ®öîc n÷a. Vö¬ng phu nh©n tuy m¸u ghen s«i næi nhöng nghó l¹i lêi §oµn ChÝnh ThuÇn nãi thiÖt ch¼ng sai. Phu nh©n hy väng t¨ng thªm mèi t×nh mÆn nång ngµy tröíc, liÒn nãi: -§iÖt nhi! Khoan ®éng thñ, ®Ó ta nghó l¹i xem ®aõ! Mé Dung Phôc nãi theo: -TrÊn Nam vö¬ng! ChØ cÇn Vö¬ng gia öng thuËn truyÒn ng«i l¹i cho Diªn Kh¸nh Th¸i tö th× bao nhiªu ch¸nh thÊt, thø thiÕp cña Vö¬ng gia, t¹i h¹ sÏ hÕt søc b¶o toµn cho, quyÕt kh«ng ®Ó ai ®ông ®Õn. §oµn ChÝnh ThuÇn cöêi hµ hµ kh«ng nãi g×. Mé Dung Phôc nghó thÇm: -Laõo nµy næi tiÕng lµ ngöêi phong löu, laõng m¹n. HiÓn nhiªn laõo lµ phöêng tha thiÕt mü nh©n h¬n lµ non s«ng tæ quèc. Muèn b¾t laõo truyÒn ng«i th× cø nhÌ bän ®µn bµ cña laõo mµ ra tay. Gaõ liÒn trá mòi kiÕm vµo ngùc NguyÔn Tinh Tróc nãi: -TrÊn Nam vö¬ng! Chóng ta lµ nam tö h¸n, lµ ®¹i tröîng phu hµnh ®éng mau lÑ, nãi sao quyÕt gi÷ vËy. Vö¬ng gia öng chÞu th× t¹i h¹ lËp tøc gi¶i thuèc mª cho hÕt th¶y råi cßn thiÕt yÕn t¹ téi, ®æi thï ra b¹n. H¸ ch¼ng lµ mét viÖc hay l¾m ö? Cßn nÕu Vö¬ng gia kh«ng öng thuËn, löìi kiÕm nµy sÏ ®©m tíi. §oµn ChÝnh ThuÇn liÕc m¾t ngã NguyÔn Tinh Tróc, thÊy nµng lé vÎ khiÕp sî th× trong lßng thö¬ng xãt v« cïng, nhöng l¹i nghó thÇm: -Ta cã ngá lêi öng thuËn còng ch¼ng sao c¶, nhöng tªn gian tÆc nµy muèn t©ng c«ng víi §oµn Diªn Kh¸nh l¹i giÕt §oµn Dù ngay lËp tøc. Vö¬ng gia kh«ng nì nh×n t×nh tr¹ng khñng khiÕp nµy liÒn quay mÆt ®i. Mé Dung Phôc l¹i la lªn: -T¹i h¹ ®Õm mét hai ba, nÕu Vö¬ng gia kh«ng gËt ®Çu th× ®õng tr¸ch Mé Dung Phôc nµy tµn nhÉn. §o¹n gaõ cÊt tiÕng ®Õm: -Mét, hai... §oµn ChÝnh ThuÇn quay l¹i nh×n NguyÔn Tinh Tróc thÊy vÎ mÆt thùc ®¸ng thö¬ng mµ kh«ng biÕt lµm thÕ nµo. Mé Dung Phôc l¹i ®Õm: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  8. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Ba!... TrÊn Nam vö¬ng! Vö¬ng gia nhÊt ®Þnh kh«ng chÞu? §oµn ChÝnh ThuÇn ®ang m¶i nghó l¹i t×nh tr¹ng lóc gÆp NguyÔn Tinh Tróc ngµy tröíc, ®ét nhiªn nghe mét tiÕng ró: -ói chao! Mé Dung Phôc ®aõ ®©m thanh tröêng kiÕm vµo ngùc NguyÔn Tinh Tróc. Vö¬ng phu nh©n thÊy da mÆt §oµn ChÝnh ThuÇn co róm l¹i, töëng chõng ®au ®ín h¬n lµ löìi kiÕm ®©m vµo m×nh y. Bµ còng kh«ng chÞu ®ùng næi, véi la lªn: -§iÖt nhi! Mau cøu y sèng l¹i! Ta kh«ng thùc t×nh kªu ngö¬i giÕt y mµ chØ muèn h¨m do¹ nh÷ng qu©n bÊt lö¬ng ®ã. Mé Dung Phôc l¾c ®Çu, nghó thÇm trong bông: -§aõ kÕt mèi th©m cõu th× giÕt thªm mét ngöêi hay Ýt ®i mét ngöêi còng ch¼ng cã g× quan hÖ. Gaõ l¹i cÇm tröêng kiÕm dÝ vµo ngùc TÇn Hång Miªn qu¸t lªn: -TrÊn Nam vö¬ng! Ngö¬i mang tiÕng ®a t×nh, ®a nghóa thËt lµ uæng phÝ, kh«ng chÞu cøu m¹ng cho t×nh nh©n! Gaõ l¹i ®Õm: -Mét, hai, ba... Døt lêi, l¹i "sét" mét tiÕng! Thanh tröêng kiÕm ®aõ ®©m chÕt TÇn Hång Miªn. Lóc nµy Chung phu nh©n s¾c mÆt lît l¹t, nhöng bµ r¸ng trÊn tónh dâng d¹c nãi: -Mi muèn giÕt ai th× cø giÕt, sao l¹i uy hiÕp TrÊn Nam vö¬ng lµm chi? Ta lµ vî Chung V¹n Cõu, ch¼ng cã quan hÖ g× víi TrÊn Nam vö¬ng c¶. Ngö¬i ®õng lµm ®iÕm nhôc ®Õn nhµ hä Chung. Mé Dung Phôc cöêi l¹t ®¸p: -Cßn ai ch¼ng biÕt §oµn ChÝnh ThuÇn? BÊt luËn lµ khuª n÷, g¸i go¸ hay g¸i cã chång, y còng ch¼ng tõ mét ai. Gaõ võa nãi võa ®©m chÕt Chung phu nh©n. Vö¬ng phu nh©n ngÊm ngÇm ®au khæ. Tuy b×nh nhËt bµ giÕt ngöêi kh«ng gím tay, nhöng trong nh¸y m¾t thÊy Mé Dung Phôc giÕt ba ngöêi yªu cña §oµn ChÝnh ThuÇn th× trèng ngùc ®¸nh th×nh th×nh, kh«ng d¸m nh×n §oµn ChÝnh ThuÇn n÷a vµ kh«ng hiÓu mÆt y khñng khiÕp ®Õn ®©u. Bçng nghe §oµn ChÝnh ThuÇn lªn giäng ªm dÞu nãi: -A La nµng ¬i! Nµng víi ta ®aõ cã mét ®o¹n t×nh th¾m thiÕt mµ ®Õn b©y giê nµng vÉn chöa hiÓu râ lßng d¹ ta. Trong thiªn h¹ dï kh«ng biÕt bao nhiªu lµ phô n÷, nhöng ta vÉn yªu nµng nhÊt. Nay gaõ ®iÖt nhi cña nµng h¹ s¸t ba ngöêi b¹n g¸i cña ta, ta còng kh«ng lÊy chi lµm quan hÖ, nhöng chØ mong sao gaõ ®õng ®ông ®Õn nµng lµ ta yªn t©m. Lêi nãi cña §oµn ChÝnh ThuÇn tuy rÊt dÞu dµng nhöng Vö¬ng phu nh©n sî haõi v« cïng! Bµ biÕt §oµn ChÝnh ThuÇn giËn bµ ®Õn cùc ®iÓm vµ y nãi c©u nµy lµ cã ý khªu gîi Mé Dung Phôc l¹i giÕt m×nh. Bµ véi la lªn: -HiÒn ®iÖt! Ngö¬i ®õng tin lêi y! Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  9. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Mé Dung Phôc nöa tin nöa ngê. Mòi tröêng kiÕm ®Çm ®×a nh÷ng m¸u, l¹i tù nhiªn dÝ vµo tröíc ngùc Vö¬ng phu nh©n. Vö¬ng phu nh©n run lªn nãi: -§oµn lang! §oµn lang! Ch¼ng lÏ §oµn lang giËn ta thÊu xö¬ng kh«ng lµm cho ta chÕt kh«ng ®öîc ö? oOo Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2