Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 15

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

87
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 15', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 15

 1. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung HOÀI THÖÙ MÖÔØI LAÊM VEÀ THIEÁU THAÁT HAØO KIEÄT KHOÙC SONG THAÂN Haùch Lieân Thieát Thuï ñôïi hai ngöôøi vaøo ngoài, naâng traø môøi: -Xin môøi hai vò anh huøng uoáng traø! Chöa hieåu hai vò tôùi ñaây coù ñieàu chi daïy baûo? A Chaâu noùi: -Döôùi tröôùng taïi haï coù maáy ngöôøi anh em khoâng hieåu ñaõ laøm ñieàu chi ñaéc toäi vôùi töôùng quaân. Roài caùc haï phaùi nhöõng baäc cao thuû ñi duøng voõ coâng thöôïng thöøa baét caû veà ñaây. Taïi haï caû gan ñeán xin töôùng quaân tha hoï veà. Naøng duøng nhöõng caâu "phaùi nhöõng baäc cao thuû ñi duøng voõ coâng thöôïng thöøa baét caû veà ñaây" cho ra veû trònh troïng. Nhöng ngaám ngaàm cheâ ngöôøi Taây Haï duøng thuû ñoaïn ñeâ heøn phun thuoác chuoät ñeå baét ngöôi. Haùch Lieân Thieát Thuï mæm cöôøi, ñaùp: -Quaû coù nhö vaäy. Vöøa roài Moä Dung coâng töû ñaõ phoâ roõ taøi cao, thöïc ñaùng maët anh huøng khoâng phaûi chæ coù hö danh. Kieàu Bang chuùa cuøng Moä Dung coâng töû noåi tieáng ngang nhau, chuùng toâi mong Bang chuùa cuøng troå taøi cho chuùng toâi xem. Khi chuùng toâi ñaõ taâm phuïc, quyeát seõ tha ngay lieät vò anh huøng haûo haùn trôû veà quyù phuû. A Chaâu choät daï, nghó buïng: "Mình giaû maïo hình dung cuøng cöû chæ Kieàu Bang chuùa thì coøn taïm ñöôïc, neáu giaû maïo baûn lónh cuûa oâng thì theá naøo cuõng loøi ñuoâi". Naøng ñang tìm caùch choái kheùo, boãng caûm thaáy chaân tay meàm nhuõn, cöû ñoäng khoù khaên, chaúng khaùc gì luùc truùng ñoäc hoâm tröôùc, baát giaùc caû sôï than thaàm: "Nguy hieåm ñeán nôi roài. Ta coù ngôø ñaâu trong choác laùt ôû ñaây bò boïn chuùng thaùch ñaáu voõ, baây giôø bieát laøm theá naøo?" Ñoaøn Döï maét vaãn khoâng ngang troâng ngöûa neân chaúng bieát gì, chôït nhìn laïi thaáy A Chaâu ngoài nhuõn ra treân gheá thì bieát laø naøng laïi truùng ñoäc, chaøng voäi laáy bình thuoác trong boïc, môû nuùt ra ñöa vaøo muõi naøng. A Chaâu hít luoân vaøi hôi, naøng môùi truùng ñoäc neân heát ngay. Ñöa tay ra caàm laáy bình thuoác ngöûi luoân moät luùc maø laï thay, sao khoâng thaáy ñòch nhaân ñoäng thuû can thieäp. Khi nhìn laïi thì ra boïn Taây Haï chaân tay ñeàu nhuõn ra heát, ngoài treân gheá khoâng nhuùc nhích ñöôïc, chæ coøn ñoâi maét nhôùn nhaùc. Ñoaøn Döï nghó thaàm: "Thaät laø quaùi laï! Boïn ngöôøi naøy sao ñaùnh thuoác ñoäc mình?" A Chaâu ñeán lay Haùch Lieân Thieát Thuï moät caùi thì gaõ laên keành ra gheá. Ñuùng laø truùng ñoäc roài. Gaõ vaãn coøn noùi ñöôïc, quaùt hoûi: 182 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 2. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung -OÂ hay! Keû naøo daùm töï tieän duøng höông vuï? Laáy thuoác giaûi ñoäc ra ñaây cho mau! Quaùt luoân maáy tieáng nhöng thuû haï ñeàu truùng ñoäc laên ra, leân tieáng ñaùp laïi: -Baåm töôùng quaân! Chuùng toâi khoâng nhuùc nhích ñöôïc nöõa roài! Noã Nhi Haûi noùi: -Taát laø coù keû noäi phaûn, khoâng thì ai bieát ñöôïc caùch duøng höông vuï raát phieàn phöùc naøy? Haùch Lieân Thieát Thuï caû giaän, hoûi: -Ai? Baét laáy noù ñem ñaây cho ta tra hoûi. Ta quyeát phanh thaây ra laøm muoân ñoaïn. Noã Nhi Haûi noùi: -Vaâng! Vaâng! Gaõ lieác maét nhìn A Chaâu, thaáy trong tay naøng caàm bình thuoác, lieàn noùi: -Kieàu Bang chuùa! Caûm phieàn Bang chuùa ñem bình thuoác cho chuùng toâi ngöûi. Töôùng quaân chuùng toâi xin haäu taï. A Chaâu cöôøi, noùi: -Toâi coøn phaûi ñi giaûi cöùu cho anh em baûn bang gaáp hôn, ai mong caùc oâng haäu taï laøm gì! Noã Nhi Haûi noùi vôùi Ñoaøn Döï: -Moä Dung coâng töû, trong mình toâi cuõng coù bình thuoác ñaây, nhôø coâng töû laáy giuøm cho chuùng toâi ngöûi. Ñoaøn Döï moùc tay vaøo trong boïc gaõ laáy bình nhoû ra, quaû nhieân laø bình thuoác giaûi, chaøng cöôøi, noùi: -Giaûi ñoäc laø caàn gaáp, nhöng khoâng phaûi giaûi cho caùc ngöôøi! Noùi roài cuøng A Chaâu chaïy vaøo haäu ñieän, môû cöûa phoøng ra thì thaáy beân trong luùc nhuùc ñaày ngöôøi, ñeàu laø quaàn chuùng Caùi bang bò baét giam vaøo ñoù. Ngoâ tröôûng laõo troâng thaáy A Chaâu goïi to leân: -Kieàu Bang chuùa ñaáy ö? Taï ôn trôøi ñaát! A Chaâu ñöa thuoác giaûi ñoäc cho laõo ngöûi roài noùi: -Ñaây laø thuoác giaûi, tröôûng laõo mau ñem cho anh em ngöûi ñeå giaûi ñoäc. Ngoâ tröôûng laõo caû möøng, chôø cho tay chaân cöû ñoäng ñöôïc lieàn caàm bình thuoác laïi cho Toáng tröôûng laõo ngöûi. Ñoaøn Döï thì duøng bình thuoác cuûa Noã Nhi Haûi ñeán giaûi cho Töø tröôûng laõo. A Chaâu noùi: -Ngöôøi caùi bang nhieàu theá naøy maø chæ coù hai bình, ñeán bao giôø môùi giaûi ñoäc xong? Xin Ngoâ tröôûng laõo ñi luïc trong ngöôøi ñaùm voõ syõ Taây Haï xem coøn bình naøo nöõa khoâng ñeå ñem vaøo ñaây giaûi cho leï. Ngoâ tröôûng laõo voäi chaïy ra ñaïi ñieän tìm thuoác roài thaáy tieáng maéng chöûi om soøm, thì ra laõo vöøa moùc thuoác vöøa ñaùnh chöûi ngöôøi cho haû giaän. Chaúng bao laâu, laõo caàm ñöôïc saùu bình nöõa vaøo, cöôøi noùi: 183 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 3. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung -Toâi cöù nheø nhöõng teân moïi Hoà maëc aùo baûnh maø luïc soaùt. Quaû nhieân nhöõng teân caáp böïc cao beân mình ñeàu coù thuoác giaûi ñoäc. Ha ha! Chuùng cheát laø ñaùng laém. Ñoaøn Döï cöôøi, hoûi: -Caùi gì? Ngoâ tröôûng laõo cöôøi, noùi: -Toâi taùt cho moãi ñöùa moät caùi. Teân naøo coù thuoác toâi caøng taùt maïnh. Laõo chôït nhìn thaáy Ñoaøn Döï lieàn hoûi: -Vò huynh ñaøi ñaây quyù tính cao danh laø chi? Xin ña taï huynh ñaøi ñaõ cöùu chuùng toâi. Ñoaøn Döï noùi: -Taïi haï hoï Moä Dung ñeán cöùu quaù muoän, khieán lieät vò phaûi chòu phieàn luî ít laâu, xin lieät vò tha loãi cho. Moïi ngöôøi Caùi bang nghe chaøng töï xöng ra hoï Moä Dung thì bieát ngay con ngöôøi tieáng taêm löøng laãy laø Moä Dung Coâ Toâ. Ai naáy kinh haõi khoân xieát. Toáng tröôûng laõo noùi: -Chuùng toâi coù maét maø khoâng khaùc keû ñui muø, ngôø oan cho Moä Dung coâng töû saùt haïi Maõ Phoù Bang chuùa. Giaû tyû hoâm nay khoâng ñöôïc Bang chuùa cuøng chaøng giaûi cöùu cho thì caû luõ maéc tay boïn aùc caåu Taây Haï vaø keát quaû seõ ñeán theá naøo? Ngoâ tröôûng laõo cuõng noùi: -Kieàu Bang chuùa! Ñaïi nhaân khoâng chaáp nhaët loãi laàm cuûa boïn tieåu nhaân. Xin Bang chuùa laïi trôû veà laøm chuùa teå chuùng toâi. Toaøn Quang Thanh vaãn chöa ñöôïc ngöûi thuoác giaûi ñoäc vaãn khoâng nhuùc nhích ñöôïc, laïnh luøng noùi: -Kieàu gia quaû cuøng Moä Dung coâng töû coù choã thaâm giao (!) Y goïi Kieàu Phong laø Kieàu gia chöù khoâng goïi laø Kieàu Bang chuùa ñeå toû yù khoâng nhaän oâng laø Bang chuùa mình nöõa, laïi ñeo theâm caâu "...cuøng Moä Dung coâng töû quaû laø choã thaâm giao" môùi teä haïi nöõa. Neân nhôù raèng quaàn chuùng Caùi bang nghi ngôø Kieàu Phong möôïn tay Moä Dung Phuïc ñeå tröø khöû Maõ Ñaïi Nguyeân vaø Kieàu Phong vaãn moät möïc phuû nhaän Moä Dung Phuïc quen bieát mình. Hoâm nay hai ngöôøi cuøng vaøo chuøa Thieân Ninh cöôøi cöôøi noùi noùi ra chieàu thaân maät töø laâu chöù khoâng phaûi baây giôø môùi bieát nhau. A Chaâu nghó buïng: "Boïn naøy haøng ngaøy hôïp taùc vôùi Kieàu Phong sôï nuùn naùn laïi seõ bò hoï khaùm phaù ra choã giaû traù", lieàn noùi: -Vieäc lôùn trong bang thong thaû seõ baøn tôùi, ñeå toâi ñi coi boïn aùc caåu Taây Haï ñaõ. Noùi xong raûo böôùc ra ñaïi ñieän. Ñoaøn Döï cuõng böôùc ra theo. Hai ngöôøi ra ñeán ñaïi ñieän thaáy Haùch Lieân Thieát Thuï ñang caû tieáng chöûi maéng om soøm: 184 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 4. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung -Caùc ngöôi mau tra xeùt cho ra teân choù maù naøo ngöôøi Taây Haï, ñi ñoát nhaø noù leân vaø baét heát giaø treû gaùi trai gieát cho kyø heát, ñöøng ñeå soùt moät moáng. Meï noù! Ñaõ laø ngöôøi Taây Haï sao coøn phaûn chuû giuùp ngöôøi ngoaøi laáy troäm höông vuï tung ra? Ñoaøn Döï giöït mình töï hoûi: "Y maéng ngöôøi Taây Haï naøo ñaây?" Cöù Haùch Lieân Thieát Thuï chöûi moät caâu thì Noã Nhi Haûi laïi ñaùp moät lôøi. Haùch Lieân Thieát Thuï laïi hoûi: -Noù vieát maáy chöõ treân töôøng kia, phaûi chaêng roõ raøng ñeå maït saùt chuùng ta? Ñoaøn Döï cuøng A Chaâu ngoaûnh ñaàu laïi xem thì thaáy töôøng coù maáy doøng chöõ nhö roàng bay phöôïng muùa, ñeà raèng: aùc giaû thôøi aùc baùo, Gaäy oâng ñaäp löng oâng, Haïi ngöôøi baèng höông vuï, Chôù traùch keû phaûn coâng. Ñoaøn Döï trong thaáy kinh ngaïc, kheõ la leân: -oà! Ñaây chaéc laø Moä Dung coâng töû vieát roài? Neùt möïc haõy coøn öôùt, ñuùng laø vöøa môùi vieát. A Chaâu kheõ nhaéc: -Ñoaøn coâng töû chôù queân mình ñang ñoùng vai Moä Dung coâng töû ñoù. Thieáu gia toâi vieát raát nhieàu, toâi khoâng coù caùch naøo nhaän roõ ñoù coù phaûi laø buùt tích cuûa ngöôøi khoâng? Ñoaøn Döï quay laïi hoûi Noã Nhi Haûi: -Ai vieát nhöõng doøng chöõ naøy? Noã Nhi Haûi khoâng traû lôøi vaøo caâu hoûi, gaõ noùi: -Gôùm thaät! Hoâm nay mình môùi bieát caùi thuû ñoaïn "gaäy oâng ñaäp löng oâng" laø theá naøo. Trong loøng gaõ phaäp phoàng lo sôï, vì boïn gaõ baét quaàn haøo Caùi bang, ñaùnh ñaäp chöûi maéng khoâng thieáu thöù gì, khoâng bieát baây giôø boïn Caùi bang seõ ñoái phoù ra sao? Chaéc laø caùi troø "gaäy oâng ñaäp löng oâng" coøn gheâ gôùm hôn nöõa? Ñoaøn Döï kheõ noùi: -Duøng ñoäc vuï haïi boïn Taây Haï hình nhö do coâng töû nhaø coâ laøm ra thì phaûi? Khoâng bieát y ñeán luùc naøo vaø hieän ôû ñaâu? Thöïc laø con thaàn long thaáy ñaàu maø chaúng thaáy ñuoâi. Ñoaøn Döï voán ñem loøng ñoá kî Moä Dung coâng töû, nhöng luùc naøy chaøng thaáy caùi thuû ñoaïn quaêng moät meû löôùi maø chuïp heát bao nhieâu cao thuû Taây Haï thì chaøng khoâng khoûi thaàm phuïc veà caùi haønh vi naøy cuûa Moä Dung Phuïc. A Chaâu thaáy quaàn haøo Caùi bang ñaõ cöû ñoäng ñöôïc heát, tôùi taáp leân ñaïi ñieän chuyeän troø, lieàn kheõ baûo Ñoaøn Döï: -Ñaïi söï xong roài. Chuùng ta ñi thoâi! 185 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 5. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Ñoaïn, leân tieáng noùi: -Toâi coøn coù vieäc khaùc khaån caáp hôn phaûi cuøng Moä Dung coâng töû ñi lo lieäu ngay, roài ñaây seõ coù ngaøy taùi hoäi. Noùi xong, böôùc mau ra cöûa ñieän. Boïn Ngoâ tröôûng laõo goï to leân: -Bang chuùa haõy thong thaû! Bang chuùa haõy thong thaû! A Chaâu khoâng daùm truøng trình, caøng ñi mau hôn. Quaàn haøo Caùi bang tröôùc nay vaãn coù loøng kính sôï Kieàu Phong, khoâng ai daùm chaïy ra ngaên trôû. Hai ngöôøi chaïy chöøng hôn moät daëm, A Chaâu môùi cöôøi, noùi: -Ñoaøn coâng töû! Nghó laïi thaät buoàn cöôøi. Caùi troø "Laêng ba vi boä" maø laõo ñoà ñeä cuûa coâng töû ñoøi bieåu dieãn, laïi baûo laø coâng töû dieãn gioûi hôn sö phuï laõo! Ñoaøn Döï oà leân moät tieáng, A Chaâu laïi hoûi: -Khoâng bieát ai ñaõ ngaàm tung hôi ñoäc ra? Laõo ñaïi töôùng Taây Haï cöù moàm naêm mieäng möôøi laø coù keû noäi phaûn. Toâi chaéc chính ngöôøi Taây Haï phoùng ra. Ñoaøn Döï chôït nghó ñeán moät ngöôøi, noùi: -Hay laø Lyù Dieân Toâng? Y laø moät tay cao thuû Taây Haï maø chuùng toâi ñaõ ñöôïc gaëp trong traïi giaõ gaïo. A Chaâu chöa bieát Lyù Dieân Toâng, naøng noùi: -Chuùng ta veà hoûi laïi Vöông coâ nöông xem coù bieát khoâng. Ñoaøn Döï tröôùc vaãn ngôø keû vieát treân töôøng laø Moä Dung Phuïc vaø nhö vaäy taát y ñaõ ôû gaàn ñaâu ñaây roài ñeán hoäi hoïp vôùi Vöông Ngoïc Yeán. Loøng chaøng phieàn muoän voâ cuøng. Baây giôø chôït nghó tôùi Lyù Dieân Toâng, chaøng laïi vui veû ngay, cöôøi noùi nhö thöôøng. Trong luùc ñang ñi, chôït nghe tieáng voù ngöïa doàn daäp. Treân ñöôøng lôùn moät ngöôøi phoùng ngöïa raát mau ñi tôùi. Ñoaøn Döï tinh maét, troâng taän ñaèng xa ñaõ bieát laø Kieàu Phong thì raát möøng, reo leân: -A ha! Kieàu ñaïi ca! Chaøng toan caát tieáng goïi, A Chaâu voäi keùo aùo chaøng, noùi: -Ñöøng la! Vai chính ñaõ ñeán ñoù! Roài naøng quay mình ñi... Thoaùng caùi, Kieàu Phong ñaõ phoùng ngöïa ñeán nôi, ñöa maét nhìn Ñoaøn Döï cuøng A Chaâu moät löôït. Ñoaøn Döï thaáy A Chaâu keùo aùo môùi tænh ngoä ra raèng hai ngöôøi ñaõ caûi trang. A Chaâu giaû laøm Kieàu ñaïi ca, neáu ñeå ngöôøi nhìn thaáy naøng thì coù ñieàu baát tieän. Luùc ñoù Kieàu Phong ñaõ cöôõi ngöïa ñeán tröôùc maët, Ñoaøn Döï khoâng daùm nhìn thaúng phaûi quay ñi. Chaøng töï hoûi: "Luùc Kieàu ñaïi ca cuøng quaàn haøo Caùi bang töông hoäi, chaân töôùng seõ bò baïi loä, khoâng hieåu ñaïi ca coù phieàn traùch A Chaâu naøy khoâng?" Nguyeân Kieàu Phong cöùu ñöôïc A Chaâu, A Bích roài môùi bieát tin anh em Caùi bang bò ngöôøi Taây Haï baét heát thì trong loøng noùng naûy, chaïy khaép nôi tìm kieám. 186 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 6. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Nhöng mieät Giang Nam ruoäng luùa ñoài daâu baùt ngaùt, ñöôøng thuyû boä giao tieáp töù tung, khoâng phaûi nhö mieàn baéc phaàn nhieàu laø ñöôøng ñoäc ñaïo neân khoù beà tìm kieám. Kieàu Phong tìm ñeán nöûa ngaøy trôøi cuõng gaëp hai chuù tieåu chuøa Thieân Ninh, oâng hoûi roõ ñöôøng loái vaøo chuøa. Ñang ñi thì gaëp Ñoaøn Döï, oâng thaáy daùng ngöôøi thanh tuù, traïng maïo khoâi ngoâ, nghó thaàm: "Vò coâng töû naøy hao hao gioáng Ñoaøn Döï, ngöôøi anh em keát nghóa vôùi ta." A Chaâu ñaõ trôû goùt quay ñi, Kieàu Phong khoâng ñeå yù tôùi hai ngöôøi nöõa vì trong loøng ñöông maûi lo laéng veà anh em Caùi bang. OÂng khoâng hoûi gì, ra roi cho ngöïa löôùt qua. Kieàu Phong ñeán ngoaøi chuøa Thieân Ninh ñaõ thaáy möôøi maáy ngöôøi ñeä töû Caùi bang ñang troùi boïn voõ syõ Taây Haï eùp giaûi töø trong chuøa ñi ra. Kieàu Phong caû möøng, nghó thaàm: "Nhaân vaät Caùi bang quaû nhieân anh huøng, ñaõ chuyeån baïi ra thaéng." Quaàn chuùng Caùi bang thaáy Kieàu Phong ñi roài quay laïi, tôùi taáp chaïy ra ngheânh tieáp, noùi: -Bang chuùa! Boïn giaëc naøy baây giôø neân phaùt laïc ra sao? Xin Bang chuùa chæ cho. Kieàu Phong noùi: -Toâi ñaõ khoâng phaûi laø ngöôøi Caùi bang nöõa, thoâi xin mieãn noùi ñeán hai chöõ "Bang chuùa". Anh em coù bò toån thöông khoâng? Boïn Töø tröôûng laõo ôû trong chuøa ñöôïc tin baùo Kieàu Phong ñeán, ñeàu chaïy ra ngheânh tieáp. Ngoâ tröôûng laõo boäp choäp noùi ngay: -Bang chuùa! Khi naõy Bang chuùa ñi khoûi, chuùng toâi vaãn baûo nhau, neáu khoâng ñöôïc Bang chuùa cuøng Moä Dung coâng töû ñeán cöùu kòp thôøi, thì toaøn theå quaân Caùi bang seõ cheát heát. Bang chuùa khoâng trôû veà naém giöõ ñaïi cuoäc caàm ñaàu cho chuùng toâi laø vieäc hoûng heát! Kieàu Phong laáy laøm laï, hoûi: -Moä Dung coâng töû naøo? Ngoâ tröôûng laõo ñaùp: -Boïn Toaøn Quang Thanh noùi caøn, Bang chuùa chaúng neân ñeå vaøo tai. Vieäc giao keát baïn beø phoûng coù chi laø khoù? Toâi tin raèng Bang chuùa cuøng Moä Dung coâng töû môùi bieát nhau böõa nay. Kieàu Phong ñaùp: -Coù phaûi laø Moä Dung Phuïc khoâng? Toâi chöa töøng gaëp maët y. Töø tröôûng laõo cuøng boán vò Toáng, Hoà, Traàn, Ngoâ ngô ngaùc nhìn nhau ñeàu laáy laøm kinh dò, töï hoûi: "Vöøa môùi ñaây y cuøng Moä Dung coâng töû daét tay nhau vaøo giaûi ñoäc cho moïi ngöôøi, sao baây giôø baûo chöa bieát Moä Dung coâng töû?" Ngoâ tröôûng laõo nghó moät laùt, tænh ngoä ra, noùi: -aø phaûi roài! Chaøng thanh nieân coâng töû vöøa roài töï xöng ôû hoï Moä Dung chöù y coù baûo laø Moä Dung Phuïc ñaâu! Trong thieân haï, ngöôøi hoï Moä Dung bieát bao nhieâu maø keå, caùi ñoù chaû coù chi laø laï. 187 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 7. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Traàn tröôûng laõo noùi: -Nhöng maáy haøng chöõ ñeà treân töôøng kia coù caâu: "gaäy oâng ñaäp löng oâng", khoâng phaûi Moä Dung Phuïc thì coøn ai vaøo ñaây? Boãng coù tieáng quaùi gôû xen vaøo: -Gaõ coâng töû loûi con ñoù moân voõ naøo cuõng gioûi, gioûi hôn caû chuû moân ñoù nöõa, maø coøn khoâng phaûi Moä Dung Phuïc ö? Ñuùng haén roài! Nhaát ñònh laø haén khoâng sai! Moïi ngöôøi nhìn xem ai noùi, thì ra laõo maét chuoät raâu ngaén Nam Ngaïc Haûi Thaàn. Laõo truùng ñoäc bò troùi, khoâng nhòn ñöôïc nöõa neân xen vaøo. Kieàu Phong laáy laøm laï, hoûi: -Moä Dung Phuïc ñeán ñaây ö? Nam Ngaïc Haûi Thaàn töùc mình noùi: -Ñoà khæ! Meï kieáp! Mi vöøa cuøng Moä Dung Phuïc daét tay nhau ñeán ñaây, khoâng bieát duøng taø thuaät gì troùi laõo gia laïi. Mau buoâng tha laõo gia ra thì thoâi, khoâng thì... Laõo aáp uùng khoâng bieát noùi sao, ñaèng haéng leân maáy tieáng. Kieàu Phong noùi: -Troâng ngöôi coù veû laø moät tay cao thuû trong voõ laâm maø sao laïi aên noùi laêng nhaêng nhö theá? Ta ñeán ñaây bao giôø? Ai cuøng Moä Dung Phuïc daét tay ñi vaøo? Caùi ñoù laïi caøng hoang ñöôøng nöõa! Nam Ngaïc Haûi Thaàn bi boâ noùi to: -Kieàu Phong gioûi thaät! Ngöôi laøm Bang chuùa Caùi bang thaät laø uoång! Sao daùm gian doái quaù trôøi theá? Caùc baïn! Coù phaûi Kieàu Phong vöøa ñeán ñaây khoâng? Töôùng quaân ta chaû môøi y ngoài treân roài cuøng uoáng traø laø gì? Boïn Taây Haï ñoàng thanh ñaùp: -Ñuùng roài! Moä Dung Phuïc coøn bieåu dieãn "Laêng ba vi boä", Kieàu Phong ñöùng beân khen ngôïi, töôùng quaân ta coøn noùi: "Baéc Kieàu Phong, nam Moä Dung" gì gì... nöõa kia maø? Khoâng thaät thì ai bòa ñaët ra ñöôïc? Ngoâ tröôûng laõo keùo tay aùo Kieàu Phong, kheõ noùi: -Bang chuùa! Ngöôøi quang minh loãi laïc khoâng laøm vieäc môø aùm! Chuyeän Bang chuùa vöøa ñeán ñaây sao baây giôø laïi caõi? Kieàu Phong böïc quaù, nhaên nhoù cöôøi, noùi: -Ngoâ töù ca! Chaúng leõ chính maét töù ca cuõng vöøa troâng thaáy toâi ö? Ngoâ tröôûng laõo lieàn caàm bình thuoác giaûi ñöa ra, noùi: -Bang chuùa! Toâi xin traû laïi Bang chuùa bình thuoác naøy chöøng sau naøy coøn coù luùc duøng ñeán. Kieàu Phong noùi: -Traû laïi toâi? Caùi gì maø traû laïi toâi? Ngoâ tröôûng laõo ñaùp: -Vöøa naõy Bang chuùa laáy thuoác naøy ñöa cho toâi, Bang chuùa queân roài ö? 188 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 8. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Kieàu Phong hoûi laïi: -Ngoâ töù ca! Chính töù ca cuõng vöøa thaáy toâi ñöa bình thuoác? Ngoâ tröôûng laõo thaáy Kieàu Phong caõi hoaøi, trong loøng khoâng vui vaø raát baên khoaên. Kieàu Phong duø laø ngöôøi tinh thoâng maãn caùn, nhöng ngôø ñaâu ñeán luõ giaû trang mình vöøa ñeán ñaây tröôùc ñeå giaûi cöùu cho moïi ngöôøi? OÂng traàm ngaâm nghó laïi thì trong vuï naøy taát coù keû aâm möu thaâm ñoäc. Ngoâ tröôûng laõo vaø Hoà tröôûng laõo ñeàu laø nhöõng ngöôøi tính tình ngay thaúng, quyeát khoâng laøm ñieàu ngoaét ngoeùo ñeâ heøn. Keû baày troø naøy taát phaûi laø tay quyeàn bieán möu löôïc gheâ gôùm môùi coù theå giaû taïo moät caùch taøi tình tröôùc maët moïi ngöôøi ñöôïc. Keå ra thì quaàn haøo Caùi bang ñöôïc giaûi cöùu, ai cuõng caûm kích, nhöng thaáy Kieàu Phong phuû nhaän coâng vieäc mình laøm thì khoâng khoûi kinh dò. Coù ngöôøi cho laø cuoäc bieán coá xaûy ra lieàn lieàn maáy hoâm nay ñaõ laøm cho thaàn trí oâng hoang mang. Coù ngöôøi cho laø chính oâng ñaõ möôïn tay Moä Dung Phuïc ñeå gieát Maõ Ñaïi Nguyeân, oâng sôï gian möu baïi loä neân coá choái laø khoâng bieát Moä Dung Phuïc. Coù ngöôøi ñoaùn oâng ñoà möu trôû laïi ngoâi Bang chuùa Caùi bang neân baøy ra möu noï chöôùc kia... Coøn coù ngöôøi tin laø oâng vì trung thaønh vôùi Khaát Ñan maø phaûn caû Taây Haï, haïi caû Ñaïi Toáng. Toùm laïi, moãi ngöôøi ñoaùn moät caùch, neùt maët loä ra veû luyeán tieác oâng coù; khoù chòu, caêm hôøn oâng cuõng coù; khinh bæ, thuø haèn vôùi oâng cuõng coù. Kieàu Phong thôû daøi, noùi: -Caùc vò ñaõ bình yeân voâ söï, vaäy Kieàu moã xin caùo bieät töø ñaây. Noùi xong, chaép tay töø giaõ moïi ngöôøi, nhaûy leân mình ngöïa ra roi cho ngöïa chaïy mau. Boãng nghe thaáy Töø tröôûng laõo goïi to: -Kieàu Phong! Haõy ñeå caây "Ñaû caåu boång" laïi ñaõ! Kieàu Phong döøng ngöïa, hoûi: -Caây "Ñaû caåu boång" ö? Toâi ñaõ trao traû töø luùc coøn ôû röøng haïnh kia maø? Töø tröôûng laõo noùi: -Chuùng toâi lôõ bò baét, caây "Ñaû caåu boång" laïc vaøo tay aùc caåu Taây Haï. Baây giôø tìm khaép caû maø chaúng thaáy ñaâu. Chaéc laø ngöôi laáy ñi? Kieàu Phong ngöûa maët leân trôøi cöôø moät trang daøi, tieáng cöôøi laïnh luøng bi ai, roài lôùn tieáng noùi: -Töø ñaây Kieàu Phong naøy vôùi Caùi bang khoâng coøn daây mô reã maù gì nöõa thì laáy "Ñaû caåu boång" laøm gì? Töø tröôûng laõo! Theá ra tröôûng laõo coi thöôøng toâi quaù! OÂng thuùc hai veá vaøo buïng ngöïa, phoùng chaïy nhö bay ñi veà phía baéc. Töø thuôû nhoû Kieàu Phong ñaõ ñöôïc cha meï nuoâi naáng cöng chieàu, sau ñi hoïc voõ ngheä phaùi Thieáu Laâm, coøn thôø Uoâng Bang chuùa laøm thaày. Tuy oâng boân taåu giang hoà, gaëp nhieàu böôùc gian nan, nhöng vaãn ñöôïc thaày baïn heát loøng thöông meán moät caùch nhieät thaønh. Hai böõa nay ñaát baèng noåi soùng, bao nhieâu oai danh löøng laãy töø tröôùc, caû ñeán 189 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 9. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung tieáng thôm cuûa moät vò Bang chuùa ñaïi nhaân ñaïi nghóa, boãng phuùt choác tieâu tan trôû neân moät keû baùn nöôùc haïi daân, moät keû ñoán heøn voâ lieâm sæ. OÂng baâng khuaâng nhìn ra phöông trôøi ñeå ngöïa muoán ñi ñaâu thì ñi, trong loøng ngoån ngang traêm moái: "Giaû tyû mình laø ngöôøi Khaát Ñan maø möôøi naêm tröôùc ñaây mình ñaõ haï saùt bao nhieâu tay cao thuû Khaát Ñan laïi phaù hoaïi bao nhieâu möu ñoà cuûa Khaát Ñan thì chaúng hoaù ra mình ñaõ ñaïi baát trung? Giaû tyû maø cha meï mình bò ngöôøi Haùn saùt haïi ôû ngoaøi aûi Nhaïn Moân quan, mình laïi ñi laïi keû cöïu thuø gieát cha meï laøm thaày vaø nhaän ngöôøi khaùc laøm cha meï hôn ba möôi naêm nay haù chaúng laø ñaïi baát hieáu? Kieàu Phong hôõi Kieàu Phong! Mi ñaõ laø ngöôøi baát trung, baát hieáu nhö vaäy thì coøn maët muõi naøo soáng ôû treân theá gian naøy nöõa? Giaû tyû Tam Hoeø Coâng khoâng phaûi laø phuï thaân mình thì mình nguyeân hoï gì chöù ñaâu phaûi hoï Kieàu? Phuï thaân sinh ra ñaõ ñaët teân cho mình laø gì mình cuõng khoâng hay? Trôøi ôi! Ta chaúng nhöõng baát trung, baát hieáu maø laïi laø keû voâ danh, voâ tính!" Kieàu Phong laïi nghó tieáp: "Hay laø moïi vieäc naøy ñeàu do moät teân ñaïi gian ñaïi aùc vu haõm mình? Kieàu Phong naøy ñöôøng ñöôøng laø baäc ñaïi tröôïng phu maø ñeå keû khaùc laøm cho thaân danh tan naùt, tieáng xaáu ngaøn ñôøi khoâng röûa saïch, thì ra mình chòu thua gian nhaân hay sao? Khoâng ñöôïc! Theá naøo mình cuõng tra xeùt cho ra thöïc hö." OÂng nghó ngôïi quanh quaån maõi, roài quyeát ñònh coâng vieäc ñaàu tieân laø haõy trôû veà nuùi Thieáu Thaát tænh Haø Nam ñeå hoûi laïi Hoeø Tam Coâng veà lai lòch thaân theá mình. Coâng vieäc thöù hai laø vaøo chuøa Thieáu Laâm caàu kieán aân sö Huyeàn Khoå ñaïi sö, xin ngöôøi troû baûo chaân töôùng. Hai vò naøy ñeàu tha thieát thöông yeâu mình, chaéc chaúng nôõ giaáu gieám. Kieàu Phong nguyeân laø ngöôøi haøo saûng, muoán sao laøm vaäy, ñuû taøi ñaûm ñöông vieäc lôùn. Sau khi tính toaùn vaø quyeát ñònh chuû yù, oâng khoâng buoàn phieàn nöõa. Coù ñieàu, tröôùc oâng laøm chuû Caùi bang thì khaép choán giang hoà ñaâu cuõng laø nhaø. Baây giôø oâng bò truïc xuaát ra khoûi Caùi bang, ñeán aên nguû ôû caùc phaân ñaø khoâng tieän, maø coù khi sinh ra phieàn naõo nöõa. Neân oâng tìm nhöõng ñöôøng heûo laùnh maø ñi ñeå khoûi phaûi gaëp nhöõng keû thuoäc haï cuõ. Ñi ñöôïc hai ngaøy, trong mình heát saïch tieàn chi duïng, ñaønh ñem baùn con ngöïa cöôùp ñöôïc cuûa ngöôøi Taây Haï ñeå laøm loä phí. Moät hoâm, Kieàu Phong ñeán chaân nuùi Tung Sôn, nhaém thaúng nuùi Thieáu Thaát maø ñi. Nôi ñaây laø choã oâng ôû khi coøn nhoû tuoåi, caûnh vaät ñaâu ñaáy vaãn y nguyeân nhö cuõ. Caùi bang laø moät bang lôùn thöù nhaát trong ñaùm giang hoà, Thieáu Laâm cuõng laø phaùi lôùn nhaát tong caùc phaùi voõ. Moät khi Bang chuùa Caùi bang leân chuøa Thieáu Laâm laø moät cuoäc naùo nhieät chaán ñoäng trong voõ laâm, bao nhieâu nghi tieát naøy ñöôïc baày ñaët ra laøm kinh ñoäng ñeán nhieàu ngöôøi. Vì vaäy maø töø khi leân laøm Bang chuùa Caùi bang, Kieàu Phong chöa trôû veà chuøa Thieáu Laâm bao giôø. 190 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 10. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Chæ haøng naêm phaùi ngöôøi daâng quaàn aùo hoaëc thöïc phaåm veà cho aân sö cuøng cha meï maø thoâi. Baây giôø oâng quay veà ñaát cuõ, nghó laïi thaân mình, baát giaùc caûm thaáy nao nao trong daï maëc daàu oâng laø ngöôøi traán tónh, traàm maëc. Nhaø oâng ôû veà phía nam söôøn nuùi Thieáu Thaát. OÂng böôùc leï ñi treân söôøn nuùi ñeán moät khu vöôøn hoa coù caây taùo lôùn. Döôùi goác taùo coøn ñeå moät caùi noùn coû vaø bình traø gaãy tay caàm. Kieàu Phong nhaän ra ñoù laø nhöõng ñoà vaät cuûa phuï thaân (Kieàu Tam Hoeø) mình, trong taâm oâng caûm thaáy aám cuùng, mieäng laåm baåm: "Gia gia ta thaät laø caàn maãn trung haäu, bình traø gaãy chuoâi naøy ñaõ duøng ñeán maáy chuïc naêm maø chöa boû ñi". Xem ñeán caây taùo lôùn, oâng nhôù laïi thuôû nhoû, moãi muøa taùo chín, Kieàu Tam Hoeø thöôøng daét oâng ra ñeå ñaäp laáy traùi. Nhöõng traùi taùo ñoû chín moïng ngon ngoït voâ cuøng. Töø luùc lìa boû coá höông oâng chöa ñöôïc aên thöù taùo naøo ngon nhö theá... Kieàu Phong nghó thaàm: "Duø gia nöông ñaây khoâng phaûi laø cha meï ruoät ta, nhöng ôn döôõng duïc töø thuôû taám beù suoát ñôøi ta khoâng chaéc baùo ñaùp ñöôïc. Baát luaän chaân töôùng ta theá naøo, ta quyeát khoâng thay ñoåi caùch xöng hoâ". Kieàu Phong chaïy ñeán caên nhaø ba gian töôøng ñaát, thaáy ngoaøi saân coù maûnh pheân tre ñeå phôi rau döa. Moät con gaø maùi daãn ñaøn gaø con ñang luùc cuùc bôùi coû tìm aên. Baát giaùc oâng tuûm tæm cöôøi, nghó thaàm: "Khoâng chöøng toái nay maù maù laïi gieát gaø laøm côm ñeå khoaûn ñaõi caäu con laâu ngaøy chöa thaáy maët". OÂng caát tieáng goïi to: -Gia gia, maù maù ôi! Con ñaõ veà ñaây! OÂng goïi hai caâu chaúng thaáy ai thöa thì nghó buïng: "Thoâi phaûi roài! Hai cuï ngaøy nay tuoåi giaø, tai ñieác khoâng nghe roõ". OÂng ñaåy cöûa ñi vaøo... Trong nhaø naøo baøn goã, gheá tre, naøo caøy, cuoác boû ñoù, chaúng khaùc ngaøy oâng rôøi khoûi caên nhaø naøy ra ñi, nhöng sao khoâng thaáy boùng ngöôøi. Kieàu Phong laïi goïi luoân maáy tieáng nöõa, vaãn khoâng thaáy tieáng ngöôøi ñaùp laïi ñaõ hôi caûm thaáy moái nghi ngôø, töï hoûi: "Khoâng bieát gia nöông mình ñi ñaâu?" OÂng cuùi ñaàu nhìn vaøo trong phoøng, baát giaùc giaät naûy mình leân. Hai vôï choàng Kieàu Tam Hoeø naèm laên döôùi ñaát khoâng nhuùc nhích. Kieàu Phong voäi nhaûy xoå vaøo naâng maãu thaân daäy thì thaáy ngöôøi ñaõ taét thôû nhöng mình coøn hôi noùng, roõ raøng laø môùi cheát chöa ñaày moät giôø. OÂng laïi ñeán oâm phuï thaân thì tình traïng cuõng nhö vaäy. Kieàu Phong vöøa baøng hoaøng vöøa xoùt thöông, oâm thi theå phuï thaân ra ngoaøi cöûa döôùi aùnh naéng maët trôøi ñeå xem xeùt kyõ laïi, thì thaáy nhöõng xöông söôøn loàng ngöïc ñeàu bò gaõy heát, ñuùng laø moät tay cao thuû voõ laâm duøng chöôûng löïc cöïc kyø lôïi haïi ñaùnh cheát. OÂng xem ñeán thi theå maãu thaân cuõng vaäy. Kieàu Phong trong loøng cöïc kyø boái roái, nghó thaàm: "Gia nöông ta laø noâng phu, noâng phuï thaät thaø, sao laïi coù chuyeän nhöõng tay cao thuû voõ laâm ñeán ñaây haï ñoäc thuû? Chuyeän naøy chaúng qua vì ta maø ra." 191 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 11. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung OÂng lieàn xem xeùt kyõ caøng töø trong ba gian nhaø cho ñeán phía tröôùc, phía sau cuøng treân noùc xem hung thuû coù veát tích gì khoâng. Xong keû haï thuû laø moät gaõ voâ cuøng caån thaän, khoâng ñeå moät chuùt di tích gì, duø laø moät veát chaân. Kieàu Phong khoùc söôùt möôùt, caøng nghó caøng theâm ñau xoùt, roài baát giaùc khoùc roáng leân. Vöøa khoùc maáy tieáng thì sau löng coù tieáng ngöôøi noùi: -Ñaùng tieác! Ñaùng tieác! Chuùng ta ñeán chaäm maát roài. Kieàu Phong voäi quay ñaàu nhìn laïi, thaáy boán nhaø sö ñöùng tuoåi, xem caùch phuïc söùc ñeàu laø hoaø thöôïng taïi chuøa Thieáu Laâm. Kieàu Phong töøng hoïc voõ ôû phaùi Thieáu laâm, nhöng sö phuï oâng laø Huyeàn Khoå ñaïi sö haèng ngaøy cöù nöûa ñeâm môùi ñeán nhaø reøn luyeän, ngay cha meï oâng cuõng khoâng hay, neân khoâng bieát moät vò sö naøo taïi chuøa Thieáu Laâm caû. Luùc naøy trong loøng oâng ñau khoå, duø thaáy ngöôøi ngoaøi ñeán cuõng khoâng caàm ñöôïc nöôùc maét. Moät vò sö ngöôøi cao ñaày veû giaän döõ, lôùn tieáng quaùt maéng: -Kieàu Phong! Con ngöôøi nhö mi khoâng baèng tuoàng choù lôïn. Vôï choàng Kieàu Tam Hoeø duø khoâng phaûi laø cha meï ruoät mi, song ôn ñöùc döôõng duïc trong möôøi maáy naêm trôøi ñaâu phaûi ít coâng lao, sao ngöôi daùm ñoäc aùc ñeán ra tay haï saùt? Kieàu Phong khoùc, noùi: -Taïi haï vöøa veà ñeán nhaø thì song thaân bò haïi, hieän ñang ñieàu tra hung thuû ñeå baùo thuø cho ngöôøi, sao noùi nhö vaäy? Nhaø sö töùc giaän noùi: -Doøng gioán g Khaát Ñan taâm ñòa ñoäc döõ nhö loaøi lang soùi, haønh ñoäng chaúng khaùc gì caàm thuù. Mi ñang tay haï saùt nghóa phuï, nghóa maãu, tieác raèng boïn ta ñeán ñaây chaäm maát moät chuùt. Gaõ hoï Kieàu kia! Mi ñaõ trôû laïi nuùi Thieáu Thaát ñeå laøm moät vieäc ñaïi aùc, laïi coøn giôû gioïng loeø bòp chuùng ta aø? Noùi xong vung chöôûng ñaùnh vaøo ngöïc Kieàu Phong. Kieàu Phong ñang ñònh neù traùnh boãng nghe sau löng coù luoàng gioù nheø nheï, bieát raèng coù ngöôøi ñaùnh leùn maët sau. OÂng khoâng muoán ñoäng thuû cuøng caùc nhaø sö Thieáu Laâm moät caùch hoà ñoà neân laïng ngöôøi xa hôn tröôïng, quaû thaáy moät nhaø sö Thieáu Laâm giô chaân ñaù vaøo quaõng khoâng. Boán nhaø sö Thieáu Laâm thaáy Kieàu Phong neù traùnh moät caùch deã daøng nhö vaäy ñeàu loä veû kinh dò. Nhaø sö cao lôùn laïi quaùt maéng: -Voõ coâng ngöôi gioûi thì coù laøm gì? Ngöôi töôûng gieát nghóa phuï, nghóa maãu ñi ñeå bòt mieäng, hoøng giaáu kín goác gaùc mi. Coù ñieàu ñaùng tieác laø mi doøng gioáng Khaát Ñan aùc nghieät ñaõ ñoàn raàm khaép voõ laâm, treân choán giang hoà coøn ai khoâng bieát? Nay mi laøm vieäc ñaïi nghòch naøy chæ toå gia taêng theâm toäi aùc cuûa mi maø thoâi. Moät nhaø sö khaùc cuõng maéng: -Mi ñaõ haï saùt Maõ Ñaïi Nguyeân, nay laïi haï saùt vôï choàng Kieàu Tam Hoeø. Höø! Mi töôûng vieäc xaáu xa naøy coøn che ñaäy ñöôïc nöõa ö? 192 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 12. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Kieàu Phong ñang côn phieàn naõo, tuy nghe hai nhaø sö maéng nhieác laø theá maø vaãn khoâng toû thaùi ñoä caêm töùc. Bình sinh oâng gaëp vieäc khoù khaên ñaõ nhieàu, quen tính nhaãn naïi, daèn loøng caêm phaãn, oâng chaép tay thi leã, noùi: -Xin hoûi boán vò ñaïi sö phaùp hieäu laø gì? Phaûi chaêng laø nhöõng baäc cao taêng tai chuøa Thieáu Laâm? Moät vò hoaø thöôïng taàm voùc vöøa phaûi, tính khí eâm ñeàm hôn, noùi: -Boïn ta ñeàu laø ñeä töû phaùi Thieáu Laâm. Hôõi oâi! Vôï choàng Kieàu Tam Hoeø moät ñôøi trung haäu, ngôø ñaâu ñöôïc baùo ñaùp moät caùch thaûm haïi theá naøy? Kieàu Phong! Boïn Khaát Ñan caùc ngöôøi thaät laø taøn nhaãn! Kieàu Phong nghó thaàm: "Maáy nhaø sö naøy ñaõ khoâng thoå loä phaùp danh, hoûi nöõa cuõng voâ ích. Mình cuõng vöøa nghe nhaø sö cao kia baûo laø hoï ñeán cöùu chaäm moät chuùt, töïa hoà nhö coù ñöôïc ngöôøi ñöa tin ñeán xin cöùu vieän. Vaäy thì ai ñeán ñöa tin? Ai bieát tröôùc gia nöông ta gaëp naïn nguy hieåm?" OÂng lieàn noùi: -Boán vò ñaïi sö roäng loøng töø bi ñònh ñeán cöùu gia nöông taïi haï. Coù ñieàu ñaùng tieác laø chaäm moät chuùt... Nhaø sö ngöôøi cao, tính noùng nhö löûa vung quyeàn leân nhaèm Kieàu Phong ñaùnh lieàu vaø quaùt leân: -Boïn ta chaäm moät chuùt neân mi môùi ra tay ngoã nghòch ñöôïc. Sao mi coøn daùm nhôn nhôn töï ñaéc, buoâng lôøi khieâu khích boïn ta. Kieàu Phong bieát roõ boán vò naøy khi ñöôïc tin baùo vì loøng haûo taâm maø ñeán cöùu naïn cho gia nöông mình, thöïc taâm oâng khoâng muoán ñoäng thuû ra chieâu. Nhöng chôït nghó raèng: "Muoáng bieát roõ chaân giaû, neáu mình khoâng thi thoá thuû ñoaïn ñoái ñaùp vôùi boïn hoï thì vónh vieãn khoâng hieåu roõ traéng ñen". Nghó vaäy, oâng lieàn noùi: -Taïi haï raát caûm kích loøng toát cuûa boán vò, Chuyeän hoâm nay vì baát ñaéc dó maø phaûi ñaéc toäi cuøng quyù vò! Noùi xong, oâng chuyeån mình nhö gioù, ñöa tay ra voã vaøo vai nhaø sö thöù ba. Nhaø sö naøy quaùt hoûi: -Mi ñoäng thuû thaät ö? Caâu hoûi vöøa döùt, nhaø sö ñaõ bò voã truùng vai, ngöôøi nhuõn ra ngoài phòch xuoáng ñaát. Kieàu Phong ñaõ luyeän voõ Thieáu Laâm, tuy khoâng quen bieát boán nhaø sö nhöng ñaõ thuoäc loøng nhöõng caên baûn voõ coâng cuûa boån phaùi. OÂng phoùng luoân boán chöôûng ñaùnh boán nhaø sö ngaõ lieàn roài noùi: -Taïi haï thaät laø ñaéc toäi! Xin hoûi vò ñaïi sö, Ngöôøi vöøa baûo ñeán cöùu chaäm moät chuùt thì taïi sao bieát ñöôïc gia nöông toâi bò naïn? Ai ñaõ baùo tin cho sö phuï bieát? Nhaø sö ñoù caû giaän, noùi: -aø ra mi muoán tra hoûi cho bieát ngöôøi naøo ñaõ ñöa tin ñeå laïi haï ñoäc thuû gieát hoï chöù gì? Ta laø ñeä töû phaùi Thieáu Laâm, haù chòu cung khai cho loaøi choù maù Khaát Ñan caùc 193 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 13. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung ngöôi bieát hay sao? Duø ngöôi coù duøng thuû ñoaïn thaûm khoác ñeán möùc naøo cuõng ñöøng hoøng ta noùi hôû laáy moät tieáng. Kieàu Phong than thaàm trong buïng: "Söï hieåu laàm moãi luùc moät saâu cay, mình muoán trình baày theá naøo maëc loøng, caùc vò naøy ñeàu cho laø mình laáy khaåu cung hoï". OÂng laïi giô tay ra naén vaøo löng moãi vò maáy caùi ñeå giaûi huyeät ñaïo cho caùc nhaø sö roài noùi: -Neáu taïi haï muoán gieát ngöôøi bòt mieäng luùc naøy ñaõ haïi tính maïng cuûa boán vò, nhöng theá khoâng phaûi laø chaân töôùng cuûa taïi haï. Taïi haï mong raèng coù ngaøy tra ra ñöôïc roõ traén g ñen! Boãng nghe söôøn nuùi coù tieáng ngöôøi cöôøi laït, noùi: -Gieát ngöôøi bòt mieäng vò taát deã daøng nhö ngöôi töôûng ñaâu. Kieàu Phong ngoaûnh ñaàu laïi xem thì thaây coù ñeán hôn möôøi vò sö chuøa Thieáu Laâm, ngöôøi cao, ngöôøi luøn, maø vò naøo cuõng tay caàm thieàn tröôïng hoaëc giôùi ñao. Chaúng ai laø tay khoâng khí giôùi. Hai nhaø sö chöøng naêm chuïc tuoåi trong tay caàm caây phöông tieân saïn. Nhöõng raêng ñaàu caây saïn coù aùnh saùng xanh leø. Boán luoàng nhôõn quan hai nhaø sö saùng nhö ñieän loang loaùng phoùng ra, môùi troâng ñaõ bieát ngay laø noäi coâng thaâm haäu. Kieàu Phong tuy khoâng sôï haõi nhöõng cuõng bieát voõ coâng möôøi hai vò naøy cao hôn boán vò tröôùc nhieàu. Neáu ñaõ giao thuû maø khoâng gieát ñöôïc maáy ngöôøi thì khoù loøng troán thoaùt moät caùch yeân laønh. Nhöng oâng öùng bieán raát mau leï, oâng chaép tay noùi: -Kieàu Phong naøy thaät voâ leã, xin coù lôøi töø taï caùc vò ñaïi sö. Roài ñoät nhieân xoay ngöôøi ñi moät caùi, laáy löng xoâ gaãy caùnh cöûa, luøi vaøo trong nhaø. Bieán coá naøy cöïc kyø mau leï. Caùc nhaø sö ñeàu la leân nhöõng tieáng kinh dò. Naêm sau vò giô tay leân vaän noäi löïc ñeå ngaên trôû. Moät tieáng "binh" vang leân, caùt buïi tung bay. Naêm saùu nhaø sö naøy bò moät chöôûng löïc töø trong phoùng ra, luøi laïi boán naêm böôùc, khi ñöùng laïi ñöôïc thì ñeàu caûm thaáy töùc ngöïc nhö huyeát öù leân. Maáy vò saéc maët lôït laït, ngô ngaùc nhìn nhau. Ai cuõng bieát roõ raøng nhöõng chöôûng löïc cuûa Kieàu Phong tuy ñaõ maïnh nhöng vaãn coøn dö löïc. Chöôûng thöù hai phoùng ra vò taát ñaõ choáng noåi. Moïi ngöôøi töôûng Kieàu Phong laø haïng cuøng hung cöïc aùc vaø cho laø oâng coøn daønh söùc ñeå ñaùnh nöõa, chöù bieát ñaâu raèng oâng muoán löu tình, khoâng coù yù gieát ngöôøi. Moät laùt sau, vò sö caàm phöông tieân saïn ra chieâu "song long nhaäp ñoäng", theá maïnh voâ cuøng. Roài ba nhaø sö söû hai caây saïn ñi ngang vai thaúng vaøo trong nhaø. Hai caây saïn giao nhau baät leân nhöõng tieáng leng keng thaønh ra moät thö laù chaén saùng loeø ñeå hoä thaân. Nhöng trong nhaø vaéng tanh naøo thaáy boùng Kieàu Phong ñaâu. Laï hôn nöõa laø thi theå vôï choàng Kieàu Tam Hoeø cuõng maát tích. Hai nhaø sö söû phöông tieân saïn laø nhöõng vò 194 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 14. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung ôû Giôùi luaät vieän trong chuøa Thieáu Laâm, chuyeân vieäc giaùm saùt haønh vi caùc ñeä töû boån phaùi thuoäc ngaønh trì giôùi taêng vaø thuû luaät taêng. Nhieäm vuï thöôøng xuyeân cuûa caùc vò naøy laø boân taåu trong ñaùm giang hoà ñeå tra xeùt coâng, toäi cuûa caùc thuoäc haï. Baûn lónh ñaõ cao cöôøng, kieán vaên laïi quaûng baùc hôn ngöôøi, hai vò thaáy Kieàu Phong trong chôùp maét ñaõ bieán ñaâu maát, laáy laøm khoù nghó. Hôn nöõa, oâng laïi ñem theo caû thi theå vôï choàng Kieàu Tam Hoeø, caøng laøm cho hai vò ngaïc nhieân. Caùc nhaø sö khoâng theå tin raèng môùi moät phuùt maø Kieàu Phong ñaõ chaïy xa ñöôïc, chaéc coøn aån uùp ñaâu ñaây. Caùc vò tìm heát phía tröôùc, phía sau nhaø cuøng buïi caây, xoù beáp khoâng soùt moät choã naøo. Hai nhaø sö trong Giôùi luaät vieän ñeà khí chaïy xuoáng nuùi truy taàm ñeán hai möôi daëm vaãn khoâng thaáy toâng tích Kieàu Phong ñaâu caû. Soá laø Kieàu Phong ñaõ caép thi theå gia nöông chaïy ngöôïc leân nuùi Thieáu Thaát. OÂng len loûi vaøo nhöõng neûo khoâng ngöôøi ñi laïi, nhöõng choã röøng raäm um tuøm maø treøo. Ñeán choã moät ñaùm caây raäm raïp, caønh laù chi chít, oâng taùng thi theå cha meï xuoáng ñoù. Ñoaïn, cung kính ñaäp ñaàu laïy taùm laïy, laâm raâm khaán vaùi: -Gia nöông ôi! Gia nöông bò keû naøo haï ñoäc thuû saùt haïi. Con nhaát ñònh tìm ra hung phaïm veà moi gan, moùc ruoät ñeå teá tröôùc phaàn moä gia nöông. Kieàu Phong töôûng ñeán chuyeán naøy veà nhaø chæ chaäm moät phuùt maø khoâng thaáy ñöôïc maët meï cha. OÂng nghó thaàm: "Neáu gia nöông troâng thaáy mình ñaõ tröôûng thaønh vôùi thaân hình vaïm vôõ, khoâi ngoâ chaéc laø möøng laém! Ví phoûng ba ngöôøi ñöôïc thaáy nhau trong choác laùt thì cuõng ñöôïc höôûng maáy phuùt khoaùi laïc." Nghó ñeán ñaây, khoâng caàm loøng ñöôïc, Kieàu Phong khoùc ngaát leân thoån thöùc khoâng ra tieáng. Nguyeân töø thuôû nhoû, Kieàu Phong voán tính cöông ngaïnh, khoâng maáy khi khoùc loùc. Töø luùc thaønh nhaân ñeán giôø, oâng chöa töøng nhoû moät gioït nöôùc maét naøo. Böõa nay vì trong loøng ñau thöông ñeán cuøng cöïc, caêm phaãn ñeán toät ñoä, neân nöôùc maét chaûy xuoán g nhö möa, khoâng taøi naøo ngaên laïi ñöôïc. Ñoât nhieân nhö nghó ra ñieàu gì quan troïng, Kieàu Phong kheõ la leân: -Thoâi nguy roài! AÂn sö ta laø Huyeàn Khoå ñaïi sö khoâng kheùo cuõng gaëp nguy hieåm maát! Ñang luùc oâng khoùc laïy tröôùc phaàn moä gia nöông, chôït nhôù ra maáy ñieàu: "Teân hung thuû haï saùt gia nöông mình... khoâng phaûi ngaãu nhieân trong choác laùt vaøo luùc tröôùc khi mình vaøo nhaø, maø vieäc naøy ñuùng coù döï möu töø tröôùc. Y haï thuû xong, laäp töùc ñi thoâng baùo vaøo chuøa Thieáu Laâm ñoå toäi cho mình veà nuùi Thieáu Thaát gieát gia nöông ñeå bòt mieäng. Phaûi roài! Caùc nhaø sö chuøa Thieáu Laâm hoaøi baõo taám loøng nghóa hieäp, nhaát taâm ñeán giaûi cöùu cho gia nöông mình thì laïi gaëp mình ôû nhaø. Hieän nay chæ coøn moät 195 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 15. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung ngöôøi bieát roõ thaân theá cuûa mình laø Huyeàn Khoå sö phuï. Mình phaûi gia taâm ñeà phoøng teân hung thuû naøy tìm caùch haï saùt sö phuï ñeå bao nhieâu toäi loãi truùt leân ñaàu mình. Vöøa nghó ñeán Huyeàn Khoå ñaïi sö khoâng chöøng seõ vì mình maéc naïn, Kieàu Phong baát giaùc ruoät noùng nhö löûa, ñöùng leân caát böôùc chaïy nhö bay veà phía chuøa Thieáu Laâm. OÂng bieát roõ nhöõng tay cao thuû trong chuøa raát ñoâng, nhaát laø maáy vò sö giaø ñeàu coù tuyeät kyõ rieâng khoâng phaûi taàm thöôøng. Neáu mình thoø maët ra taát nhieân bò chö taêng vaây ñaùnh thì khoù loøng thoaùt thaân ñöôïc." Tuy oâng chaïy raát mau nhöng phaûi tìm nhöõng neûo ñöôøng hoang vaéng, choâng gai, coû raäm maø ñi. Quaàn aùo bò moùc raùch böôm, caûng chaân maùu chaûy ñaàm ñìa maø oâng vaãn khoâng hay. -------------------------oOo------------------------- 196 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2