Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 155

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

65
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 155: Tiêu Phong trúng độc bị cầm tù A Tử vừa kinh hãi vừa mừng thầm, liền cầu khẩn Quý phi: - Hảo tỷ nương! Tỷ nương cho tiểu Muội coi một chút! Mục Quý phi nói: - Coi thì được, nhưng đừng dốc lên. Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công, Hư Trúc, Vương Trùng Dương, Nhiệm Ngã Hành ... làm bút hiệu. . Cũng chính vì ảnh hưởng từ tiểu thuyết mà chủ yếu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 155

  1. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM NAÊM MÖÔI LAÊM TIEÂU PHONG TRUÙNG ÑOÄC BÒ CAÀM TUØ A Töû vöøa kinh haõi vöøa möøng thaàm, lieàn caàu khaån Quyù phi: -Haûo tyû nöông! Tyû nöông cho tieåu muoäi coi moät chuùt! Muïc Quyù phi noùi: -Coi thì ñöôïc, nhöng ñöøng doác leân. Quyù phi noùi xong, trònh troïng ñöa bình thuoác cho A Töû. A Töû naém laáy môû naép ra ngöûi thì thaáy moät muøi höông thoang thoaûng. Muïc Quyù phi laïi thoø tay ra laáy bình thuoác veà ñuùt nuùt laïi noùi: -Ta cho tieåu muoäi moät ít cuõng ñöôïc. Nhöng ta e raèng vaïn nhaát maø Hoaøng thöôïng sau naøy maø thay ñoåi loøng daï thì nöôùc thaùnh naøy khoâng duøng ñöôïc nöõa. A Töû noùi: -Töû nöông vöøa baûo Hoaøng thöôïng uoáng vaøo roài, thì vónh vieãn khoâng bieán taâm kia maø? Muïc Quyù phi tuûm tæm cöôøi, ñaùp: -Keå thì theá ñaáy. Nhöng khoâng hieåu nöôùc thaùnh naøy coù hieäu quaû laâu hay choùng. Ta chæ lo noù loït vaøo tay moät aû phi taàn naøo khaùc, thì hoï cuõng leùn cho Hoaøng thöôïng uoáng vaø dó nhieân Hoaøng thöôïng seõ ñoåi loøng vaø chia seû tình yeâu vôùi keû khaùc... Muïc Quyù phi chöa döùt lôøi, boãng nghe tieáng Gia Luaät Hoàng Cô ôû ngoaøi ngöï doanh la goïi: -A Muïc! Khanh haõy ra ñaây cho traãm hoûi? Muïc Quyù phi cöôøi ñaùp: -Thaàn thieáp xin ra ngay! Roài goùt sen naøng thoaên thoaét chaïy ra. Boãng "caïch" moät tieáng kheõ vang leân. Chieác bình nhoû töø trong boïc Muïc Quyù phi rôùt xuoáng, nhöng Quyù phi vaãn khoâng bieát. A Töû vöøa kinh ngaïc vöøa möøng thaàm, chôø Quyù phi ra khoûi phoøng roài, naøng nhaûy laïi löôïm laáy chieác bình caát vaøo boïc, buïng baûo daï: -Ta phaûi laáy nöôùc thaùnh naøy ñem veà cho tyû phu uoáng roài truùt nöôùc laõ vaøo traû laïi Quyù phi. Hoaøng thöôïng ñaõ vónh vieãn suûng aùi Quyù phi thì nöôùc thaùnh naøy cuõng chaû duøng laøm gì nöõa. Naøng lieàn roùn reùn môû cöûa sau ra ngöï doanh leûn ñi nhö moät laøn khoùi toaû chaïy veà phía vöông phuû Nam Vieän ñaïi vöông. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  2. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Veà ñeán nôi, A Töû thaáy ngoaøi vöông phuû só toát nhoán nhaùo döôøng nhö phaùt sinh vuï gì khaån caáp. Boïn quan binh thaáy A Töû chaïy veà vöông phuû, cuõng khoâng bò ngaên trôû. A Töû tieán vaøo ñaïi saûnh thì thaáy Tieâu Phong tay chaép ñeå sau löng, ñi lui ñi tôùi treân theàm ra chieàu noùng ruoät. Tieâu Phong vöøa thaáy A Töû thì loä veû vui möøng, noùi: -Töû muoäi! Ngöôi veà thaät ñuùng luùc. Ta chæ sôï ngöôi bò Hoaøng thöôïng baét giöõ roài, chuùng ta phaûi ñi ngay chaäm thì khoâng kòp nöõa! A Töû nghi ngôø hoûi: -Ñi ñaâu baây giôø? Laøm sao chaäm laïi khoâng kòp? Hoaøng thöôïng vì leõ gì maø muoán giöõ tieåu muoäi? Tieâu Phong noùi: -Ngöôi haõy laéng tai nghe! Hai ngöôøi im laëng, thì nghe boán maët vöông phuû ñeàu coù tieáng voù ngöïa doàn daäp khoâng ngôùt, xen laãn vôùi tieáng thieát giaùp vaø tieáng khí giôùi loaûng choaûng. Caû boán maët Ñoâng, Nam, Taây, Baéc ñeàu nhö vaäy. A Töû hoûi: -Chuyeän gì vaäy? Tyû phu ñònh daãn binh ñi chinh phaït chaêng? Tieâu Phong nhaên nhoù cöôøi noùi: -Quan binh naøy khoâng coøn ôû trong tay ta nöõa. Hoaøng thöôïng sinh loøng ngôø vöïc muoán baét ta ñoù. A Töû noùi: -Hay laém! Laâu nay chuùng mình khoâng ñöôïc ñaùnh nhau. Vaäy tyû phu cuøng tieåu muoäi xung ñoät truøng vi maø ra. Tieâu Phong laéc ñaàu noùi: -Hoaøng thöôïng ñoái vôùi boïn ta ôn ñöùc raát thaâm haäu. Baây giôø sôû dó ngöôøi sinh loøng nghi kî laø vì ta quyeát yù chaúng chòu xuaát chinh. Neáu ta ñaùnh cheát thuoäc haï cuûa Hoaøng thöôïng laø khoâng troïng nghóa anh em vaø ñeå anh huøng thieân haï cheâ cöôøi cho Tieâu Phong naøy laø haïng vong aân boäi nghóa, mình coøn maët muõi naøo maø troâng thaáy ai. Tieåu muoäi! Chuùng ta chaïy ñi, ñöøng ñeå hoï baét laø xong. A Töû noùi: -Chaïy thì chaïy. Nhöng tyû phu ôi! Chuùng ta chaïy ñi ñaâu baây giôø? Tieâu Phong ñaùp: -Chaïy leân cung Linh Thöùu nuùi Phieâu Dieãu. A Töû sa saàm neùt maët ñaùp: -Tieåu muoäi khoâng muoán gaëp Xuù Baùt Quaùi ñoù nöõa ñaâu. Tieâu Phong noùi: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  3. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Vieäc khaån caáp laém roài. Caàn phaûi thoaùt hieåm ngay ñaõ, roài seõ tính chuyeän ñi ñaâu thì ñi. A Töû nghó thaàm: -Tyû phu muoán toáng mình leân nuùi Phieâu Dieãu roài boû mình. Chi baèng mình cho y uoáng nöôùc thaùnh ñeå y heát daï yeâu mình, roài mình baûo gì maø y chaúng phaûi nghe? Neáu mình coøn chaàn chôø, e raèng Muïc Quyù phi ñuoåi ñeán nôi cöôùp laïi maát. Naøng tính vaäy, lieàn ñaùp: -Ñöôïc roài! Chôø tieåu muoäi laáy maáy boä quaàn aùo thay roài ñi ngay. Naøng laät ñaät chaïy vaøo haäu ñöôøng, roùt nöôùc thaùnh ra moät caùi cheùn lôùn, roài laáy theâm giaø nöûa phaàn röôïu pha vaøo. Naøng laâm raâm khaán: -Ñöùc Boà Taùt coù linh thieâng thì xui khieán cho Tieâu Phong uoáng nöôùc thaùnh ñeå y ñem heát loøng daï yeâu thöông A Töû naøy vaø keát laøm phu phuï, vónh vieãn khoâng nghó tôùi A Chaâu tyû nöông nöõa. A Töû trôû ra saûnh ñöôøng noùi: -Tyû phu! Tyû phu haõy uoáng caïn cheùn röôïu naøy cho theâm phaán khôûi tinh thaàn. Chuyeán naøy ra ñi roài vónh vieãn khoâng bao giôø trôû laïi ñaây nöõa. Tieâu Phong ñôõ laáy cheùn röôïu. Döôùi aùnh ñeøn löûa, oâng thaáy hai tay A Töû run leân, veû maët cuõng khaùc laï, vöøa ra chieàu phaán khôûi vöøa toû roõ neùt oân nhu. Baát giaùc oâng ñoäng taâm nhôù laïi ngaøy tröôùc luùc naøo A Chaâu vui söôùng trong loøng thì cuõng loä ra neùt maët naøy. Hôõi oâi! Xem chöøng A Töû ñaõ quaù si tình vôùi mình roài. OÂng lieàn ñoå cheùn röôïu vaøo mieäng nuoát öøng öïc, roài hoûi: -Töû muoäi ñaõ laáy quaàn aùo chöa? A Töû thaáy Tieâu Phong uoáng heát cheùn röôïu khoâng coøn moät gioït, caû möøng noùi ngay: -Khoâng caàn laáy quaàn aùo nöõa, chuùng ta ñi ngay! Tieâu Phong ñeo moät boïc leân vai. Trong boïc ñöïng ít quaàn aùo vaø tieàn baïc. OÂng kheõ noùi: -Boïn hoï ñeà phoøng ta chaïy veà phía Nam, neân ta phaûi ñi veà phía Baéc. OÂng daét A Töû leï laøng theo loái cöûa sau maø ra. OÂng ngoù thaáy hai teân veä só ñang song song ñi laïi. OÂng naáp ôû sau cöûa, haéng gioïng moät tieáng. Hai teân veä só chaïy laïi tra xeùt, oâng lieàn phoùng ngoùn tay ra ñieåm huyeät nhanh nhö chôùp, roài keùo chuùng vaøo buïi raäm, kheõ baûo A Töû: -Mau ñoåi noùn aùo ñi. A Töû thích quaù noùi: -Theá thì tuyeät dieäu! Hai ngöôøi loät muõ aùo veä só maëc vaøo mình, tay caàm tröôøng maâu soùng vai maø ñi! A Töû ñoäi muõ suïp xuoáng taän mí maét ngoù troäm Tieâu Phong thaáy oâng co ngöôøi laïi cho thaáp xuoáng maø ñi, khoâng khoûi cöôøi thaàm. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  4. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Hai ngöôøi ñi ñöôïc hôn hai chuïc böôùc, boãng gaëp moät teân chaùnh ñoäi daãn möôøi teân phu vaø moät chuïc thaân binh ñi tuaàn qua ñoù. Tieâu Phong cuøng A Töû lieàn ñöùng sang beân ñöôøng, giôø tröôøng maâu leân chaøo. Teân chaùnh ñoäi gaät ñaàu böôùc ñi. Nhöng gaõ vöøa nhìn thaáy A Töû maëc aùo giaùp roäng thuøng thình daøi queùt ñaát, lieàn ñeå yù nhìn thì thaáy voõ kieám sau löng naøng cuõng keùo leät beät döôùi ñaát. Haén töùc giaän, vung quyeàn ñaäp vaøo vai A Töû quaùt hoûi: -Ngöôi aên vaän kieåu gì theá? A Töû cho laø mình bò baïi loä haønh tung, lieàn xoay tay laïi naém laáy coå tay vaø phoùng chaân ñaù vaøo löng gaõ. Teân chaùnh ñoäi keâu leân moät tieáng: -uùi chao! Roài ngaõ laên ra. Tieâu Phong noùi: -Chaïy cho mau! OÂng keùo A Töû chaïy veà phía tröôùc. Möôøi teân Lieâu binh lôùn tieáng la: -Coù thích khaùch! Coù gian teá! Chuùng chöa bieát hai ngöôøi laø Tieâu Phong vaø A Töû. Hai ngöôøi chaïy ñöôïc moät quaõng nöõa thì gaëp möôøi maáy teân khinh kî töø phía tröôùc chaïy laïi. Tieâu Phong giô tröôøng maâu leân gaït ngang moät caùi, khieán cho boïn chuùng ngaõ xuoáng tôùi taáp. OÂng xaùch A Töû ñeå leân löng ngöïa, roài chính mình nhaûy leân moät con nöõa, keùo daây cöông cho ngöïa quay ñaàu laïi, roài gia roi cho chaïy veà phía Baéc. Luùc naøy boán maët vöông phuû ñaõ bieát tin ñeàu vaây caû vaøo. Tieâu Phong phoùng ngöïa chaïy thaät nhanh. Quaû nhieân, Lieâu binh möôøi phaàn coù ñeán taùm phoøng thuû Nam moân, coøn cöûa Baéc thì chæ laùc ñaùc moät vaøi teân boä toát. Nhöõng teân naøy cuõng ñöôïc baùo ñoäng, neân vöøa thaáy hai ngöôøi ñi ñeán ñaõ hoaûng vía. Chuùng sôï quaân leänh tieán laïi ngaên caûn, nhöng vöøa nghe thaáy Tieâu Phong quaùt leân moät tieáng ñaõ phaûi tôùi taáp traùnh ra cho oâng ñi, roài môùi chaïy theo sau vöøa ñuoåi vöøa la. Khi quan chæ huy ngöï doanh ñieàu ñoäng nhaân maõ ñuoåi tôùi nôi thì Tieâu Phong cuøng A Töû ñaõ chaïy xa roài. Tieâu Phong ra ñeán cöûa Baéc thì cöûa thaønh ñaõ ñoùng chaët. Cöûa thaønh naøy coù dö traêm ngöôøi canh giöõ. Chuùng giô tröôøng maâu ra caûn ñöôøng. Giaû tyû Tieâu Phong xoân g laïi gieát ñi thì boïn Lieâu binh naøy ngaên trôû sao noåi. Nhöng oâng chæ caàn chaïy thoaùt thaân, khoâng muoán gieát haïi ñoàng baøo. OÂng lieàn vöôn Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  5. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung tay ra aüm laáy A Töû, chaân traùi doïi vaøo baøn ñaïp roài hai chaân böôùc caû leân löng ngöïa. OÂng ñeà tuï chaân khí nhaûy voït leân töôøng thaønh. Keå ra thì haønh ñoäng naøy raát lieàu lónh vì töôøng thaønh quaù cao. Nhöng oâng ñaõ chuaån bò saün. Luùc mình baét ñaàu saø xuoáng, oâng ñaâm maïnh caây tröôøng maâu vaøo böùc töôøng ñeå vöôït ñaø nhaûy phaùt nöõa. Quaû nhieân oâng nhaûy leân ñöôïc. Tieâu Phong ñöùng treân maët thaønh nhìn ra ngoaøi, chæ thaáy toái ñen tuyeät khoâng coù ñeøn löûa chi heát, toû ra khoâng ai lieäu tröôùc laø oâng seõ chaïy veà phía Baéc, neân ngoaøi thaønh khoâng coù moät teân quaân naøo canh giöõ. Tieâu Phong lieàn huù leân moät tieáng daøi, roài lôùn tieáng noùi: -Phieàn caùc ngöôi thay maët ta veà taâu cuøng Hoaøng thöôïng laø toâi thaàn Tieâu Phong boû ñi khoâng kòp baùi bieät. Sau naøy seõ coù dòp ñeàn ñaùp hoaøng aân . OÂng oâm laáy löng A Töû toan nhaûy xuoáng vaø nghó buïng: -Mình nhaûy ra ngoaøi thaønh roài thì nhö chim soå loàng, caù ra bieån, tha hoà bay boång vaãy vuøng khoâng coøn bò ai caâu thuùc nöõa. Nhöng oâng saép tung mình nhaûy xuoáng thì ñoät nhieân trong buïng noåi côn ñau kòch lieät, hai tay teâ daïi. Tay traùi ñang oâm löng A Töû, baát giaùc rôøi ra, naøng rôùt xuoáng maët thaønh. Hai chaân oâng cuõng nhuõn ra luoân, ngaõ laên ra beân caïnh A Töû. Buïng oâng töôûng chöøng nhö bò traêm ngaøn muõi dao ñaâm vaøo, ñau ñôùn voâ cuøng, khoâng theå chòu ñöôïc, phaûi baät tieáng reân la. A Töû caû kinh la hoûi: -Tyû phu! Tyû phu laøm sao vaäy? Tieâu Phong ngöôøi co ruùm laïi, hai haøm raêng va chaïm vaøo nhau run laäp caäp. OÂng ñaùp: -Ta... truùng phaûi... thuoác kòch ñoäc... ñeå ta vaän khí... truïc ra... OÂng vaän chaân khí vaøo huyeät Ñan Ñieàn ñeå thuùc ñaåy chaát ñoäc ra ngoaøi. Nhöng khoâng vaän khí coøn khaù, oâng vöøa vaän chaân khí thì toaøn thaân laïi caøng ñau ñôùn. Noäi khí trong huyeät Ñan Ñieàn chæ ñöa leân ñöôïc vaøi taác, roài laïi chìm xuoáng. Tieâu Phong gaëp luùc nguy nan vaãn khoâng roái trí. Tai oâng nghe voù ngöïa chaïy doàn daäp. Coù ñeán nghìn quaân khinh kî töø phía Nam chaïy tôùi, oâng laïi vaän khí laàn nöõa maø töù chi cöùng ñôø, lieàn bieát ngay laø mình truùng phaûi chaát ñoäc naøy voâ cuøng lôïi haïi, khoâng theå duøng noäi löïc thuùc ñaåy ra ñöôïc. OÂng lieàn baûo A Töû: -Töû muoäi! Töû muoäi chaïy mau ñi! Ta khoâng theå ñi vôùi Töû muoäi ñöôïc nöõa! A Töû ñoäng taâm, chôït tænh ngoä bieát mình ñaõ maéc gian keá cuûa Muïc Quyù phi. Bình nöôùc thaùnh maø Quyù phi ñaùnh rôùt, naøng ñaõ löôïm ñöôïc hoaø röôïu ñöa cho Tieâu Phong uoáng chính laø thuoác ñoäc. Naøng vöøa kinh haõi vöøa hoái haän, oâm laáy coå Tieâu Phong vöøa khoùc vöøa noùi: -Tyû phu!... Thuoác ñoäc naøy chính tieåu muoäi ñaõ cho tyû phu uoáng. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  6. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Tieâu Phong run leân chaúng hieåu ra sao hoûi laïi: -Taïi sao Töû muoäi laïi muoán haïi ta? A Töû vöøa khoùc vöøa ñaùp: -Khoâng khoâng! Muïc Quyù phi cho tieåu muoäi bình thuoác nöôùc, muï noùi gaït laø tyû phu uoáng thuoác naøy vaøo vónh vieãn thöông yeâu tieåu muoäi... vaø laáy laøm vôï. Tieåu muoäi ngu ngoác quaù neân bò maéc löøa. Tyû phu ôi! Tieåu muoäi nguyeän cheát vôùi tyû phu. Chuùng ta khoâng rôøi xa nhau nöõa. Noùi xong, naøng ruùt ñoaûn ñao ôû sau löng ra toan ñaâm vaøo coå töï vaãn. Tieâu Phong voäi ngaên laïi noùi: -Khoan ñaõ!... Toaøn thaân oâng noùng ran nhö löûa ñoát, maø ruoät quaën ñau nhö löôõi cöông ñao xeùo vaøo. OÂng ñau quaù phaûi nghæ moät luùc, môùi hieåu roõ yù A Töû, lieàn noùi: -Ta khoâng cheát ñaâu. Töû muoäi baát taát phaûi töï vaãn. Boãng nghe hai caùnh coång thaønh naëng neà rít leân nhöõng tieáng keõo keït, roài môû ra. Coång thaønh vöøa môû, maáy traêm kî binh xoâng ra, daøn thaønh traän theá. Tieâu Phong ngoài treân maët thaønh nhìn ra phía Baéc, thaáy aùnh löûa laäp loeø soi roõ ñeán haøng maáy daëm, töïa nhö nhöõng con roàng löûa uoán khuùc. OÂng quay laïi nhìn veà phía Nam cuõng ñeán phaân nöûa thaønh trì, ñeøn ñuoác saùn g röïc, thì nghó thaàm: -Hoaøng thöôïng ñieàu ñoäng heát binh maõ ôû ngöï doanh ra ñaây ñeå baét ta! Trong thaønh, ngoaøi thaønh tieáng reo hoø raàm roä: -Tieâu Phong phaûn taëc! Mau mau ñaàu haøng ñi! Tieâu Phong laïi noåi côn ñau buïng kòch lieät, oâng kheõ baûo A Töû: -Töû muoäi! Töû muoäi mau mau troán ñi! A Töû ñaùp: -Tieåu muoäi chính tay mình laøm cheát tyû phu, coù lyù ñaâu laïi troán chaïy ñeå soáng moät mình. Tieåu muoäi nguyeàn cuøng cheát vôùi tyû phu! Tieâu Phong nhaên nhoù cöôøi noùi: -Thuoác ñoäc naøy khoâng gieát ngöôøi maø chæ laøm cho ta bò troïng thöông, khieán ta khoâng ñoäng thuû ñöôïc nöõa maø thoâi. A Töû caû möøng hoûi: -Coù ñuùng theá khoâng? Naøng xoay ngöôøi laïi gaéng söùc coõng Tieâu Phong leân vai. Nhöng thaân hình naøng nhoû quaù, maø ngöôøi Tieâu Phong laïi to lôùn. A Töû coõng oâng ñöùng leân roài, maø hai chaân oâng coøn chaám ñaát. Giöõa luùc aáy, hôn chuïc teân voõ só Khaát Ñan treøo leân maët thaønh, moät tay caàm ñoaûn ñao, moät tay caàm boù ñuoác. Nhöng chuùng ñeàu khieáp oai Tieâu Phong, khoâng daùm ñeán gaàn. Tieâu Phong noùi: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  7. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Khaùng cöï cuõng voâ ích, ñeå chuùng laïi baét ñi thoâi! A Töû khoùc noùi: -Khoâng khoâng! Teân naøo daùm ñuïng ñeán tyû phu laø tieåu muoäi gieát laäp töùc! Tieâu Phong noùi: -A Töû! Ngoan ngoaõn nghe lôøi ta ñi! Ñöøng vì ta maø phaûi gieát ngöôøi. Neáu ta chòu gieát ngöôøi thì ñaõ phuïng chæ laõnh binh ñi chinh phaït Nam trieàu roài, haø taát coøn ñeå xaûy ra laém chuyeän loâi thoâi! Roài oâng lôùn tieáng noùi: -Caùc ngöôøi ruït reø nhö vaäy thì ñaâu phaûi laø haïng nam nhi doøng gioáng Khaát Ñan? Caùc ngöôi haõy cuøng ta ñeán yeát kieán Hoaøng thöôïng! Boïn voõ só söûng soát, khom löng noùi: -Daï! Boïn tieåu nhaân vaâng thaùnh chæ, thaønh ra voâ leã vôùi ñaïi vöông. Xin ñaïi vöông tha toäi cho! Tieâu Phong tuy môùi laøm Nam vieän ñaïi vöông chöa ñöôïc bao laâu, nhöng oai danh oâng vang löøng ñaát Baéc. Caùc töôùng só Khaát Ñan raát laø kính phuïc. Boïn ngöôøi vöøa môùi la: "Tieâu Phong phaûn taëc", nhöng thaáy maët oâng laïi kính sôï khoâng daùm voâ leã nöõa. Tieâu Phong vòn laáy vai A Töû gaéng göôïng ñöùng leân. Luïc phuû nguõ taïng oâng quaën ñau, nhö bò caét ñöùt ra töøng khuùc. Boïn só toát ñöùng ngoaøi xa moät tröôïng, tra ñao vaøo voû, thaáy oâng ñi töøng böôùc moät theo baäc ñaù töø treân maët thaønh ñi xuoáng. Caùc töôùng só thaáy Tieâu Phong ñi tôùi, khoâng töï chuû ñöôïc, ñeàu nhaûy xuoáng ngöïa. Trong thaønh ngoaøi thaønh haøng vaïn töôùng só ñöùng im phaêng phaéc. Tieâu Phong döôùi aùnh löûa thaáy roõ töôùng só ñeàu ra veû cung kính, thì trong loøng cuõng hôi deã chòu. OÂng nghó thaàm: -Giaû tyû mình phuïng meänh Nam chinh thì haøng vaïn töôùng só naøy e raèng khoù loøng coøn ñöôïc moät nöûa soáng soùt maø trôû veà Baéc quoác. Mình thöïc taâm cöùu soáng ñöôïc bao nhieâu ngöôøi thì Hoaøng thöôïng coù ñem mình xöû töû cuõng khoâng ñaùng oaùn haän. Nhöng chæ e Hoaøng thöôïng gieát mình roài laïi phaùi ngöôøi khaùc lónh binh Nam chinh... Nghó tôùi ñaây, buïng oâng laïi noåi côn ñau. Ngöôøi laûo ñaûo muoán teù. Moät boä töôùng cuûa oâng daét ngöïa laïi, roài ñôõ oâng ñaët leân löng ngöïa. A Töû cuõng cöôõi ngöïa ñi theo sau. Ñoaøn ngöôøi tieàn hoâ haäu uûng ñöa Tieâu Phong veà vöông phuû. Caùc töôùng só tuy baét ñöôïc Tieâu Phong coù coâng vôùi nhaø vua nhöng hoï ñeàu chaúng laáy theá laøm möøng. Tieáng thieát giaùp loaûng xoaûng laãn vôùi tieáng voù ngöïa coäp coäp ñi treân ñöôøng hoaø thaønh moät nhaïc ñieäu roän raøng. Cöûa Baéc môû roäng, ñoaøn ngöôøi ñi vaøo ñeán ñaàu caàu Baïch Maõ thì Tieâu Phong phoùng ngöïa ñi leân caàu. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  8. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung A Töû ñoät nhieân nhaûy voït leân, hai chaân naøng ñöùng treân yeân ngöïa roài veøo moät caùi naøng nhaûy toøm xuoáng soáng. Tieâu Phong ñöùng tröôùc dieãn bieán baát ngôø naøy khoâng khoûi giaät mình kinh haõi. Nhöng roài oâng chôït nghó ra ñieàu gì, trong buïng laïi möøng thaàm. Tieâu Phong nhôù laïi ngaøy tröôùc coâ beù öông ngaïnh naøy luùc gaëp oâng laàn ñaàu treân bôø Tieåu Kính hoà naøng ñaõ nhaûy xuoáng ñaùy hoà troán. Thuaät laën döôùi nöôùc cuûa naøng thieät laø hieám coù. Naøng löøa gaït luoân caû song thaân naøng. Baây giôø naøng laïi laën xuoáng nöôùc troán ñi thieät laø hay laém! Nhöng oâng e raèng töø ñaây trôû ñi khoâng coù ngaøy taùi hoäi nöõa neân cuõng caûm thaáy baâng khuaâng trong daï. Tieâu Phong hoài hoäp trong loøng, lôùn tieáng goïi: -A Töû! Sao Töû muoäi laïi töï töû? Hoaøng thöôïng coù baét toäi Töû muoäi ñaâu maø phaûi lieàu mình? Caùc töôùng só nghe Tieâu Phong noùi vaäy, laïi thaáy A Töû chìm xuoáng ñaùy soâng roài khoâng noåi leân nöõa, cuõng cho laø naøng quyeân sinh. Lieâu chuùa chæ haï leänh baét moät mình Tieâu Phong, neân A Töû coù cheát cuõng vaäy hay troán cuõng theá thoâi, caùc töôùng só chaúng baän taâm laøm chi. Hoï döøng laïi ñaàu caàu moät chuùt roài ñi theo Tieâu Phong. Veà ñeán vöông phuû, Hoàng Cô khoâng ra maët oâng nöõa, chæ haï leänh cho Ngöï doanh chæ huy söù baét giam Tieâu Phong laïi. Chæ huy söù thaáy Tieâu Phong thaàn löïc phi thöôøng, nghó raèng giam oâng vaøo lao thöôøng thì giöõ sao noåi? Haén lieàn nghó ra moät keá, sai ngöôøi laáy daây loøi toùi vaø khoaù saét xích chaân tay Tieâu Phong laïi, ñoaïn ñem giuøm oâng vaøo moät caùi cuõi saét khoång loà. Cuõi saét naøy tröôùc kia A Töû duøng noù ñeå nhoát sö töû. Nhöng coät cuõi lôùn baèng caùnh tay treû con. Beân ngoaøi cuõi saét lôùn laïi phaùi hôn traêm quaân ngöï laâm caàm giaùo daøi ñöùng canh boán maët, ñeå heã thaáy Tieâu Phong coù haønh ñoäng gì laø caàm tröôøng maâu ñaâm vaøo trong cuõi. Duø Tieâu Phong coù moät noäi löïc kinh thieân ñoäng ñòa, cuõng khoâng taøi gì trong giaây laùt maø phaù ñöôïc cuõi saét naøy ñeå taåu thoaùt. Ngoaøi vöông phuû laïi coøn moät ñoäi thaàn binh ñi laïi tuaàn tieãu raát nghieâm maät. Gia Luaät Hoàng Cô coøn ñieàu ñoäng heát caùc töôùng só ôû Nam kinh röôùc ra ngoaøi thaønh ñeå ñeà phoøng boïn chuùng coù loøng trung vôùi Tieâu Phong noåi loaïn ñeå cöùu oâng. Tieâu Phong ngoài töïa lan can cuõi saét, nghieán raêng chòu ñöïng nhöõng côn ñau khuûng khieáp. OÂng chaúng coøn loøng daï nghó gì khaùc nöõa. Qua möôøi hai giôø töùc laø vaøo buoåi toái hoâm sau, Tieâu Phong môùi thaáy bôùt ñau. Chaát ñoäc daàn daàn nheï bôùt ñi. Tuy khí löïc oâng daàn daàn hoài phuïc, nhöng ôû vaøo tình caûnh huøm thieâng ñaõ bò sa cô, khoâng coøn caùch naøo thoaùt hieåm ñöôïc nöõa. Tieâu Phong töï nghó: -Mình coù phieàn naõo cuõng baèng voâ ích. Ñôøi mình traûi qua bao nhieâu cuoäc nguy hieåm vaïn phaàn, chaúng leõ moät ñôøi haøo kieät böõa nay laïi bò cheát trong cuõi saét naøy ö? Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  9. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung May laø boïn thaân binh kính troïng oâng laø böïc anh huøng, tuy hoï canh giöõ nghieâm maät nhöng ñöa côm röôïu ñaày ñuû vaø khoâng toû ra voâ leã. Tieâu Phong thaûn nhieân aên uoáng. Beân cuõi saét, môùi coù maáy ngaøy maø voø bì röôïu ñaõ xeáp cao baèng ñaàu ngöôøi. Hoàng Cô thuyû chung vaãn khoâng laïi thaêm Tieâu Phong nhöng phaùi maáy tay thuyeát khaùch raát gioûi haøng ngaøy ñeán khuyeân doã oâng. Hoï noùi: Ñöùc Hoaøng thöôïng khoan hoàng ñaïi ñoä, nghó laïi tình nghóa naêm xöa khoâng nôõ gia hình. Chæ mong Tieâu Phong hoái loãi xin tha? Nhöng Tieâu Phong laø moät trang haûo haùn ngaïo ngheã, ñôøi naøo laïi chòu naên næ xin tha? Roài oâng cuõng chaúng theøm ñeå maét nhìn hoï nöõa, töï mình roùt röôïu uoáng traøn. Tình traïng naøy dieãn ra gaàn moät thaùng. Boïn thuyeát khaùch vaãn khoâng naûn chí, ngaøy naøo cuõng ñeán vaø noùi ñi noùi laïi chæ coù maáy caâu: -Hoaøng thöôïng ñaõi Tieâu ñaïi vöông ôn ñöùc taày con. Chæ mong ñaïi vöông nghe lôøi Hoaøng thöôïng thì coù cô thoaùt ñöôïc toäi loãi. -Hoaøng thöôïng laø baäc thaàn voõ troâng xa haøng ngoaøi vaïn daëm. Ngaøi ñaõ quyeát ñònh ñieàu gì laø khoâng bao giôø sai laàm. Ñaïi vöông neân theo con ñöôøng Hoaøng thöôïng ñaõ troû cho... Hoï noùi ñi noùi laïi nhieàu laàn, tuy ñaõ bieát nhöõng lôøi khuyeán duï ñoù chaúng lay chuyeån ñöôïc taám loøng Tieâu Phong. Moät hoâm Tieâu Phong boãng sinh loøng ngôø vöïc töï hoûi: -Hoaøng thöôïng khoâng phaûi laø ngöôøi hoà ñoà, haù laïi chaúng bieát duø coù khuyeân ta cuõng voâ ích, maø sao cöù cho boïn naøy ñeán laûi nhaûi beân ta hoaøi? OÂng cuùi ñaàu ngaãm nghó, ñoät nhieân la thaàm: -Phaûi roài! Hoaøng thöôïng ñaõ ñieàu binh khieån töôùng ñi ñaùnh Nam trieàu maø phaùi boïn naøy ñeán ñaây ñeå khuyeân nhuû ta haøng ngaøy, chaúng qua laø ñeå cho ta yeân loøng ngoài trong cuõi naøy. Nhöng ta ñaõ khoâng coøn naêng löïc phaûn khaùng sao ngöôøi khoâng haï leänh gieát ta ñi, laïi coøn giôû troø naøy laøm chi cho uoång coâng? -------------------oOo------------------- Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2