Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 156

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

90
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 156: Nhờ A Tử , Tiêu Phong thoát hiểm Tiêu Phong nghĩ một lúc lâu nữa liền vỡ lẽ ra, ông tự nhủ: - Hoàng thượng muốn tỏ ra là một bậc anh hùng, ngài muốn cho ta phải khâm phục bằng cách tự mình dẫn binh Nam chinh để lấy giang sơn nhà Ðại Tống..... Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công, Hư Trúc, Vương Trùng Dương, Nhiệm Ngã Hành ... làm bút...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 156

  1. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM NAÊM MÖÔI SAÙU NHÔØ A TÖÛ TIEÂU PHONG THOAÙT HIEÅM Tieâu Phong nghó moät luùc laâu nöõa lieàn vôõ leõ ra, oâng töï nhuû: -Hoaøng thöôïng muoán toû ra laø moät baäc anh huøng, ngaøi muoán cho ta phaûi khaâm phuïc baèng caùch töï mình daãn binh Nam chinh ñeå laáy giang sôn nhaø Ñaïi Toáng. Luùc trôû veà ngaøi môùi hoûi ñeán ta vaø khoa tröông oai phong cuûa ngaøi. Ngaøi sôï tính khí ta cöông cöôøng coù theå giaän leân tuyeät thöïc töï taän, neân phaùi ngöôøi ñeán noùi höôu noùi vöôïn cho yeân loøng ta. Tieâu Phong ñaõ bò giam trong cuõi, khoâng coøn keá naøo thoaùt thaân ñöôïc, oâng chaúng buoàn nghó gì nöõa, gaït boû heát moïi yù nieäm veà soáng, cheát, yeân, nguy. Tieâu Phong ñaõ khoâng muoán daãn quaân Nam chinh, oâng cuõng chaún g phaûi laø keû só lo laéng ñeán moái lo aâu cuûa thieân haï, nhöng oâng nghó tôùi Gia Luaät Hoàng Cô ñaõ ñoäng binh roài, ñaèng naøo kieáp naïn sinh linh cuõng khoâng theå vaõn hoài ñöôïc nöõa. Ngoaøi nhöõng tieáng thôû daøi, oâng laïi uoáng thaät nhieàu röôïu ñeå khoûi phaûi nghó gì nöõa. Boán teân thuyeát khaùch vaãn tieáp tuïc ñeán beân oâng laûm nhaûm noùi hoaøi. Ñoät nhieân oâng hoûi hoï: -Quaân ta ñaõ qua soâng Hoaøng Haø chöa? Boïn thuyeát khaùch ngaïc nhieân nhìn nhau, chaúng bieát traû lôøi ra sao. Sau moät teân ñaùp: -Tieâu ñaïi vöông noùi raát ñuùng! Ñaïi quaân chuùng ta saép khôûi haønh nhöng chuyeän vöôït qua soâng Hoaøng Haø laø leõ taát nhieân. Tieâu Phong gaät ñaàu noùi: -Teù ra ñaïi quaân chöa khôûi haønh ö? Chaúng hieåu ngaøy naøo môùi gaëp ngaøy hoaøng ñaïo ñeå caát quaân? Boán teân thuyeát khaùch ñöa maét ra hieäu cho nhau ñeå ñöøng thoå loä vieäc cô maät naøy vôùi Tieâu Phong. Moät teân ñaùp: -Boïn taïi haï vaøo haøng tieåu boái khoâng ñöôïc nghe ñeán quaân tình. Moät teân khaùc noùi: -Chæ mong sao Tieâu ñaïi vöông hoài taâm nghó laïi laø Hoaøng thöôïng tôùi ñaây ngay ñeå thöông nghò ñaïi söï. Tieâu Phong haéng gioïng moät tieáng, khoâng hoûi gì nöõa, maø chæ nghó thaàm trong buïng: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  2. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Neáu Hoaøng thöôïng ñaùnh ñaâu ñöôïc ñaáy, laáy ñöôïc Ñaïi Toáng roài, seõ giaûi ta veà Bieän Löông töông kieán. Nhöng neáu quaân thua trôû veà thì chaéc ngaøi xaáu hoå khoâng gaëp ta nöõa vaø baáy giôø seõ gieát ta ñi. Nhöng ta mong ngaøi laáy ñöôïc Ñaïi Toáng, hay mong ngaøi baïi traän? Ha ha! Tieâu Phong hôõi Tieâu Phong! E raèng ngöôi khoù loøng traû lôøi ñöôïc caâu hoûi naøy! Hoâm sau, vaøo luùc hoaøng hoân, boán teân thuyeát khaùch laïi kheänh khaïng ñi ñeán. Boïn thaân binh canh giöõ Tieâu Phong ñaõ nghe boïn chuùng noùi nhieàu roài, neân vöøa thaáy boán ngöôøi ñeán thì baát giaùc chau maøy, ñöùng traùnh ra maáy böôùc. Moät teân thuyeát khaùch haéng gioïng, roài leân tieáng: -Tieâu ñaïi vöông! Hoaøng thöôïng ñaõ coù chieáu chæ. Ñaïi vöông tieáp chæ maø coøn khoâng tuaân leänh thì phaïm toäi ñaïi aùc! Tieâu Phong nghe caâu naøy coù ñeán traêm laàn roài. Nhöng laàn naøy thanh aâm gaõ coù ñieàu khaùc laï, töïa hoà bò bònh yeát haàu. Baát giaùc oâng ñöa maét nhìn ra thì laïi caøng laáy laøm kyø. Gaõ thuyeát khaùch chau maøy nheo maét, treân maët laøm ra nhieàu neùt dò daïng. Tieâu Phong ñònh thaàn nhìn laïi thì thaáy töôùng maïo ngöôøi naøy khaùc tröôùc nhieàu. OÂng laïi chuù yù nhìn kyõ hôn nöõa thì khoâng khoûi vöøa kinh haõi vöøa möøng thaàm. Maáy sôïi raâu lô thô cuûa gaõ ñeàu laø raâu giaû daùn vaøo. Maët gaõ cuõng boâi baèng moät thöù möïc loaõng, chæ thaày ñen nheøm raát khoù coi. Nhöng maét haïnh mieäng ñaøo, troâng thieät laø xinh. Ngöôøi naøy chính laø A Töû. Naøng laïi noùi raát kheõ vaø ra veû haøm hoà: -Lôøi Hoaøng thöôïng ñaõ noùi ra, chaúng bao giôø sai laàm. Ñaïi vöông chæ neân tuaân theo lôøi Hoaøng thöôïng maø laøm laø coù choã toát ñeïp ñoù! Höø! Ñaây laø thaùnh duï cuûa ñöùc Hoaøng ñeá nöôùc Ñaïi Lieâu. Ñaïi vöông phaûi kính caån ñoïc maáy lôøi duï naøy. Naøng noùi xong laáy trong tay aùo ra moät tröông giaáy roäng quay haøng chöõ vaøo maët Tieâu Phong. Luùc naøy trôøi gaàn toái, maáy teân quan binh kheâu ñeøn loàng boán maët leân cho saùng hôn. Tieâu Phong nhôø aùnh löûa saùng thì thaáy treân giaáy chæ voûn veïn coù taùm chöõ: " Ñaïi vieän ñaõ ñeán, ñeâm nay thoaùt hieåm"/ Tieâu Phong haéng gioïng moät tieáng, roài laéc ñaàu. A Töû laïi noùi: -Chuyeán naøy chaéc chuùng ta phaùi binh, nhaân cöông maõ traùng, löïc löôïng huøng haäu, chaéc raèng côø khai ñaéc thaéng, maõ ñaùo thaønh coâng. Ñaïi vöông baát taát phaûi lo phieàn nghi ngaïi. Tieâu Phong noùi: -Ta lo laø lo cheát haïi nhieàu sinh linh, khoâng muoán chieán chinh, neân môùi bò Hoaøng thöôïng caàm tuø. A Töû noùi: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  3. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Muoán choùng thaéng traän nhôø ôû möu cao chöù ñaâu phaûi ôû gieát ngöôøi cho laém. Tieâu Phong nhìn ra ba teân thuyeát khaùch kia, keû phe phaåy caây quaït, ngöôøi giô tay aùo leân döôøng nhö khoâng ñeå ai troâng roõ maët. Dó nhieân nhöõng ngöôøi naøy laø ñoàng boïn voùi A Töû. Tieâu Phong thôû daøi noùi: -Haûo yù cuûa oâng baïn ta raát laøm caûm kích. Nhöng oâng baïn neân bieát raèng beân ñòch phoøng thuû cöïc kyø nghieâm maät thì vieäc ñaùnh thaønh chieám ñaát, ta e raèng khoâng naém chaéc phaàn thaéng ñöôïc ñaâu... OÂng chöa döùt lôøi, thì ñoät nhieân maáy teân quan binh la hoaûng: -Trôøi ôi! Raén ñoäc! Raén ñoäc! ôû ñaâu maø nhieàu raén ñoäc theá? Quaû nhieân, ngoaøi saûnh ñöôøng cuõng nhö khe cöûa soå voâ soá raén ñoäc nhaûy tôùi aøo aøo, ñaàu laéc lö löôõi theø ra uoán eùo tieán vaøo. Trong saûnh ñöôøng nhoán nhaùo caû leân. Tieâu Phong ñoäng taâm nghó thaàm: -Coi traän theá ñaøn raén ñoäc naøy töïa hoà do anh em Caùi Bang chæ huy. Boïn thaân binh giô tröôøng maâu ñaâm laïi tuùi buïi. -Nhöõng ai chaàu chöïc Tieâu ñaïi vöông ñaây khoân g ñöôïc xeâ xích nöûa böôùc. Keû naøo traùi leänh thì phaûi cheùm ñaàu. Nguyeân teân ñoäi naøy raát minh maãn. Haén thaáy raén boø ñeán moät caùch ñoät ngoät vaø laï luøng, thì sôï thaân binh nhoán nhaùo ñeå Tieâu Phong thöøa cô troán thoaùt. Quaû nhieân boïn thaân binh ñöùng gaùc cuõi saét khoâng daùm nhuùc nhích. Teân naøo cuõng caàm tröôøng maâu troû muõi vaøo Tieâu Phong ôû trong cuõi. Chaân hoï tuy khoâng nhuùc nhích maø maét vaãn lieác baày raén ñoäc. Khi raén ñeán gaàn, chuùng môùi vung ñoaûn ñao leân cheùm. Ñang luùc naùo loaïn, boãng nghe phía sau vöông phuû coù tieáng ngöôøi huyeân naùo: -Mau mau laáy nöôùc chöõa löûa! Chöõa löûa! Teân ñoäi laïi quaùt leân: -Khaûi Hoå Nhi! Ngöôi ñi baùo Chæ huy söù ñaïi nhaân vaø hoûi xem coù ñöa Tieâu ñaïi nhaân ñi choã khaùc khoâng? Khaûi Hoå Nhi laø teân tröôûng toaùn boïn lính canh vaâng daï toan chaïy ñi. Boãng nghe ngoaøi saûnh ñöôøng coù tieáng ngöôøi quaùt: -Ñöøng maéc meïo! Ñöøng maéc meïo "ñieäu hoå ly sôn" cuûa quaân gian teá. Neáu coù ngöôøi cöôùp nguïc thì ñaâm cheát Tieâu Phong ñi! Ngöôøi ra leänh ñoù chính laø Chæ huy söù! Tay haén caàm tröôøng ñao. Haén ñöùng chaén ngoaøi cöûa saûnh ñöôøng, oai phong laãm lieät. Ñoät nhieân, boùng vaøng laáp loaùng! Moät con raén nhoû saéc vaøng nhaûy tôùi ñôùp vaøo maët Chæ huy söù. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  4. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Chæ huy söù giô ñao leân cheùm thì thaáy tieáng aùm khí rít leân veo veùo töø ngoaøi baén vaøo. Ñeøn ñuoác trong nhaø ñaïi saûnh ñeàu bò taét phuït. Trong nhaø chæ thaáy toái om. Chæ huy söù la leân moät tieáng: -uùi chao! Haén ñaõ bò con raén vaøng ñôùp truùng, ngaõ ngöûa veà phía sau. Nguyeân trong boán ngöôøi giaû laøm thuyeát khaùch kia thì moät ngöôøi laø Chung Linh. Naøng thaû con Kim Linh caén ngaõ teân chuû töôùng ñoái phöông. A Töû ruùt thanh baûo ñao trong tay aùo ra cheùm vaøo daây khoaù saét troùi Tieâu Phong. Maáy tieáng "chaùt, chaùt" ruøng rôïn vang leân! Daây saét ñöùt lieàn. Tieâu Phong nghó buïng: -Nhöõng caây coät saét naøy raát lôùn vaø kieân coá. E raèng baûo ñao khoù loøng chaët ñöùt. Bieát laøm theá naøo maø ra ñöôïc? Giöõa luùc aáy, ñoät nhieân oâng thaáy döôùi ñaát choã chaân ñöùng loõm xuoáng. A Töû kheõ noùi: -Theo ñöôøng haàm maø troán! Tieáp theo Tieâu Phong thaáy hai chaân mình coù hai baøn tay töø döôùi ñaát thoø leân naém laáy keùo xuoáng. Nguyeân ngöôøi naøy laø Hoa Haùch Caán nöôùc Ñaïi Lyù ñaõ ñeán vieän trôï. Hoa Haùch Caán laø tay chuyeân ngheà ñaøo ñöôøng haàm raát gioûi. Y phaûi toán coâng maát hôn möôøi ngaøy môùi ñaøo xong ñòa ñaïo töø ngoaøi vaøo ñeán choã Tieâu Phong. Hoa Haùch Caán keùo ñöôïc Tieâu Phong xuoáng roài theo ñöôøng ñòa ñaïo boø ra. Y boø döôùi ñöôøng ñòa ñaïo maø mau leï chaúng keùm gì ngöôøi ñi treân maët ñaát. Chæ trong khoaûnh khaéc y ñaõ boø ñöôïc hôn traêm tröôïng roài ñôõ cho Tieâu Phong ñöùng daäy. Tieâu Phong vöøa ôû trong ñöôøng haàm chui ra ñaõ thaáy ba ngöôøi ñöùng ôû cöûa haàm veû maët raát hoan hæ. Ba ngöôøi ñoù chính laø Ñoaøn Döï, Phaïm Hoa vaø Ba Thieân Thaïch. Ñoaøn Döï leân tieáng goïi: -Ñaïi ca! Roài nhaûy xoå laïi oâm Tieâu Phong. Tieâu Phong cöôøi ha haû, noùi: -Thaàn kyø cuûa Hoa tö ñoà thaät laø coù moät. Böõa nay taïi haï môùi ñöôïc bieát, raát laáy laøm boäi phuïc! Hoa Haùch Caán noùi: -Ñöôïc Tieâu ñaïi vöông lôøi vaøng khen ngôïi, tieåu ñeä laáy laøm vinh döï voâ cuøng! Choã naøy caùch vöông phuû Nam Vieän ñaïi vöông chöa xa laø maáy, tieáng Lieâu binh la où, reo hoø vaãn coøn nghe roõ. Boãng thaáy coù ngöôøi thoåi tuø vaø cöôõi ngöïa chaïy qua lôùn tieáng goïi: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  5. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Ñòch nhaân ñaùnh vaøo cöûa Ñoâng, quan binh canh gaùc ngöï doanh phaûi giöõ nguyeân choã khoâng ñöôïc thieän tieän di dôøi nôi khaùc! Phaïm Hoa noùi: -Vaäy chuùng ta theo cöûa Taây maø ñaùnh ra. Tieâu ñaïi vöông tính sao? Tieâu Phong gaät ñaàu hoûi laïi: -Phaûi roài! Khoâng hieåu boïn A Töû ñaõ thoaùt hieåm chöa? Phaïm Hoa chöa kòp traû lôøi thì thanh aâm A Töû töø cöûa haàm voïng ra: -Tyû phu! Tyû phu coøn nhôù ñeán tieåu muoäi ö? Thanh aâm cuûa naøng ñaày veû vui möøng. Naøng töø trong ñöôøng haàm chui ra. Döôùi caèm vaãn daùn maáy sôïi raâu lô thô, maët ñaày buøn lem luoác troâng raát dô daùy. Nhöng trong con maét Tieâu Phong thì töø ngaøy bieát naøng ñeán giôø, coù leõ luùc naøy thaáy naøng ñeïp nhaát. A Töû ruùt baûo ñao ra toan chaët khoaù cho Tieâu Phong. Nhöng khoaù naøy laïi dính lieàn vaøo thòt neáu chæ treäch muõi ñao moät chuùt laø cheùm vaøo oâng ngay. Naøng lieàn ñöa baûo ñao cho Ñoaøn Döï noùi: -Ca ca! Ca ca caàm ñao maø caùt chieác khoaù naøy môùi ñöôïc! Ñoaøn Döï ñoùn laáy baûo ñao, vaän noäi löïc leân, caét vaøo khoaù saét saïo saïo nhö goït caây . Chôùp maét khoaù ñöùt lieàn. Giöõa luùc aáy trong ñoäng laïi ba ngöôøi nöõa chui leân. Moät laø Chung Linh, hai laø Moäc Uyeån Thanh, coøn ngöôøi thöù ba laø moät ngöôøi ñeä töû Caùi Bang haïng taùm tuùi. Y laø moät tay thieän ngheä veà huy ñoäng raén ñoäc. Vöøa roài gaõ huy ñoäng cho ñaøn raén xoâng vaøo ñaïi saûnh chæ coát laøm naùo ñoäng cho ñoái phöông roái loaïn. Ngöôøi ñeä töû naøy thaáy Tieâu Phong voâ söï thì möøng ñeán chaûy nöôùc maét, gaõ caûm xuùc noùi: -Bang chuùa! Bang chuùa!... Tieâu Phong baây giôø laïi ñöôïc nghe ñeä töû Caùi Bang xöng hoâ mình baèng Bang chuùa vôùi veû maët trung thaønh, thì trong loøng oâng khoâng khoûi caûm ñoäng, oâng ngaét lôøi: -Ta ñaõ laøm baän cho ngöôi nhieàu quaù! Gaõ ñeä töû taùm tuùi laáy laøm vinh haïnh ñeán chaûy nöôùc maét. Phaïm Hoa noùi: -Hieän giôø binh maõ nöôùc Ñaïi Lyù ñang ñoäng thuû ñaùnh nhau vôùi Lieâu binh cöûa Ñoâng. Vaäy chuùng ta neân nhaân luùc nhoán nhaùo naøy chaïy ñi thoâi. Tieâu ñaïi vöông chaúng neân ra tay, ñeå hoï nhìn nhaän ra mình. Tieâu Phong ñaùp: -Chính theá! Chín ngöôøi töø trong cöûa lôùn xoâng ra. Tieâu Phong quay ñaàu nhìn laïi thì ñaây nguyeân laø moät toaø nhaø lôïp ngoùi ñaõ bò taøn phaù. Ñöùng ngoaøi nhìn khoâng coøn ra hình thuø gì nöõa. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  6. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung A Töû noùi baèng tieáng Khaát Ñan la leân: -Cöùu hoaû! Cöùu hoaû! Phaïm Hoa, Hoa Haùch Caán cuõng baét chöôùc tieáng naøng la theo. Ba Thieân Thaïch khinh coâng tuyeät dieäu, thaáy ngoaøi ñöôøng phoá khoâng coù quaân, lieàn chaïy tröôùc, ñi ñeán ñaâu phoùng hoaû ñeán ñaáy. Chæ trong chôùp maét, ñaõ coù ñeán baûy taùm choã löûa boác leân nguøn nguït. Chín ngöôøi chaïy veà phía Taây, boïn Ñoaøn Döï hoaù trang laøm ngöôøi Khaát Ñan. Luùc naøy trong thaønh cöïc kyø hoãn loaïn, neân khoâng ai ñeå yù. Thænh thoaûng nghe boïn kî binh Khaát Ñan ñuoåi kòp ñeán nôi thì chín ngöôøi laïi aån naáp vaøo xoù heø. Ñoaøn ngöôøi chaïy qua ñeán chín möôøi ñöôøng phoá, boãng nghe tieáng tuø vaø inh oûi. Tieáng ngöôøi la où: -Khoâng xong roài! Quaân ñòch ñaùnh phaù vaøo cöûa Baéc, baét Hoaøng thöôïng ñem ñi roài! Tieâu Phong giaät mình kinh haõi döøng böôùc laïi hoûi Ñoaøn Döï: -Tam ñeä! Lieâu chuùa bò baét roài ö? Ngöôøi ñaõ keát nghóa laøm huynh tröôûng ta. Tuy ngöôøi ñoái vôùi ta baát nhaân, song ta khoâng theå baát nghóa vôùi ngöôøi ñöôïc. Chôù neân ñuïng ñeán tính maïng ngöôøi... A Töû cöôøi ñaùp: -Tyû phu haõy khoan taâm! Ñoù laø boïn ba möôi saùu ñoäng chuùa, baûy möôi hai ñaûo chuùa, thuoäc haï cung Linh Thöùu ñaõ phao ngoân ñeå naùo loaïn loøng ngöôøi. Trong thaønh Nam kinh ñaõ coù troïng binh ñoùng giöõ, Hoaøng ñeá laïi coù hôn moät vaïn thaân binh baûo veä, bò baét theá naøo ñöôïc? Tieâu Phong vöøa kinh haõi vöøa möøng thaàm hoûi: -Boïn thuoäc haï cuûa nhò ñeä cuõng ñeán caû ñaây ö? A Töû ñaùp: -Chaúng nhöõng thuoäc haï vò tieåu hoaø thöôïng ñoù maø thoâi. Chính tieåu hoaø thöôïng cuøng baø vôï y cuõng ñeán caû. Tieâu Phong laáy laøm kyø hoûi: -Tieåu hoaø thöôïng coù vôï roài ö? A Töû cöôøi ñaùp: -Tieåu phu chöa hay, baø vôï Hö Truùc chính laø coâng chuùa nöôùc Taây Haï. Nhöng naøng laáy khaên che maët, ngoaøi tieåu hoaø thöôïng ra khoâng moät ai nhìn thaáy dung nhan coâng chuùa. Tieåu muoäi ñaõ hoûi Hö Truùc Töû coâng chuùa coù ñeïp laém khoâng thì y chæ cöôøi maø khoâng ñaùp. Giöõa luùc Tieâu Phong ñang chaïy troán maø nghe ñöôïc chuyeän laï naøy cuõng möøng cho Hö Truùc. OÂng quay laïi lieác maét nhìn Ñoaøn Döï döôøng nhö ñeå hoûi yù. Ñoaøn Döï cöôøi noùi: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  7. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Ñaïi ca baát taát phaûi ca ngôïi. Tieåu ñeä chaúng ñeå taâm gì veà vuï naøy ñaâu vaø nhò ca cuõng khoâng phaûi laø ngöôøi thaát tín. Caâu chuyeän naøy daøi laém, thuûng thaúng roài tieåu ñeä seõ keå cho ñaïi huynh hay. Maáy ngöôøi chaïy theâm moät ñoaïn ñöôøng nöõa. Boãng thaáy trong khoâng tröôøng phía tröôùc ñaõ ñaép moät toaø ñaøi cao, löûa chaùy raát döõ. Tröôùc ñaøi coù döïng hai coät côø lôùn vaø hai laù côø ñang bò löûa chaùy. Tieâu Phong bieát ñaây laø tröôøng luyeän voõ trong thaønh Nam kinh, laø nôi ñeå quaân Lieâu taäp döôït. Nhöng oâng khoâng bieát toaø ñaøi naøy döïng leân töø bao giôø. Ba Thieân Thaïch cöôøi noùi: -Taâu beä haï! Töôøng ñaøi cuûa Lieâu chuùa bò chaùy, côø soaùi cuõng bò ra tro. Ñoù laø ñieåm baát töôøng cho quaân Lieâu. Chuyeán naøy Gia Luaät Hoàng Cô ñem quaân ñaùnh Toáng, e raèng baát lôïi. Tieâu Phong nghe Ba Thieân Thaïch keâu Ñoaøn Döï baèng beä haï maø Ñoaøn Döï laïi gaät ñaàu thì laáy laøm laï hoûi: -Tam ñeä! Tam ñeä laøm hoaøng ñeá roài ö? Ñoaøn Döï buoàn raàu ñaùp: -Tieân phuï baát haïnh meänh moät giöõa ñöôøng. Hoaøng baù phuï laùnh ngoâi ñaàu Phaät, xuaát gia chuøa Thieân Long, truyeàn cho tieåu ñeä phaûi tieáp ngoâi. Nhöng tieåu ñeä chaúng coù taøi ñöùc gì maø phaûi leân ngoâi cao, thieät laáy laøm xaáu hoå. Tieâu Phong giaät mình hoûi: -Trôøi ôi! Tam ñeä laø oâng vua nöôùc Ñaïi Lyù, sao coøn daán thaân vaøo nôi hieåm ñòa, vì ta maø maïo hieåm? Vaïn nhaát xaûy ra chuyeän baát ngôø duø tam ñeä chæ toån thöông moät chuùt cuõng ñuû khieán cho ta phaûi hoái haän vôùi quaân daân toaøn quoác nöôùc Ñaïi Lyù. Ñoaøn Döï cöôøi hì hì ñaùp: -Ñaïi Lyù laø moät nöôùc nhoû nhoi ôû mieàn Nam Cöông heûo laùnh. Hai chöõ Hoaøng ñeá chaúng qua laø tieám hieäu maø thoâi. Tieåu ñeä khoâng ñaùng vò nhaân quaân maø ngöôøi ta cöù keâu baèng beä haï, nghó thaät beõ baøng! Hai ta tình ñoàng coát nhuïc, coù leõ ñaâu ñaïi ca gaëp naïn maø tieåu ñeä laïi khoâng ñeán chia seû moái hoaï hoaïn bao giôø? Phaïm Hoa cuõng noùi: -Chuyeán naøy Tieâu ñaïi vöông heát loøng can giaùn Lieâu ñeá, ngaên trôû vieäc Nam chinh thì teä quoác töø treân xuoáng döôùi chaúng ai laø khoâng thaâm caûm ñaïi ñöùc, vì Lieâu ñeá laáy ñöôïc Ñaïi Toáng roài taát nhieân traøn xuoáng laáy Ñaïi Lyù. Teä quoác töôùng só keùm coûi ñòch laøm sao ñöôïc vôùi tinh binh Khaát Ñan? Tieâu ñaïi vöông cöùu Ñaïi Toáng töùc laø cöùu luoân caû Ñaïi Lyù. Vaäy Ñaïi Lyù coù phaûi doác heát löïc löôïng ra ñeå baûo veä ñaïi vöông cuõng laø moät vieäc hôïp lyù. Tieâu Phong noùi: -Taïi haï laø keû duõng phu, khoâng nôõ nhìn hai nöôùc giao tranh ñeå gieát haïi sinh linh, chöù coù coâng lao gì ñaâu? Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  8. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Giöõa luùc aáy thaønh Nam kinh löûa boác nguït trôøi. Traêm hoï daét duùm nhau chaïy laãn vaøo vôùi ñaùm quaân maõ. Coù tieáng la: -Hoaø thöôïng chuøa Thieáu Laâm ôû Nam trieàu cuøng voâ soá haûo haùn ñeán ñaùnh phaù cöûa Nam. Coù ngöôøi gaàm leân: -Nam Vieän ñaïi vöông Tieâu Phong laøm loaïn, ñaàu haøng Toáng trieàu gieát cheát Lieâu chuùa roài! Maáy teân quaân Khaát Ñan nghieán raêng hoûi: -Teân Tieâu Phong phaûn quoác haøng giaëc, chuùng ta giaät mình khoâng xeù xaùc haén ra ñöôïc. Laïi coù ngöôøi hoûi: -Ñöùc vaïn tueá ñuùng bò phaûn taëc Tieâu Phong gia haïi roài ö? Moät ngöôøi khaùc ñaùp: -Coøn chi maø khoâng thaät? Chính maét ta troâng thaáy thaèng cha Tieâu Phong cöôõi ngöïa traéng xoâng laïi tröôùc maët ñöùc vaïn tueá caàm thöông ñaâm vaøo ngöïc ngaøi roài! Moät laõo hoûi: -Thaèng choù maù Tieâu Phong sao laïi baát löông theá? Haén laø ngöôøi Khaát Ñan hay laø ngöôøi Haùn? Moät gaõ ñaïi haùn ñaùp: -Nghe noùi haén laø quaân Nam Man, aên maëc giaû laøm ngöôøi Khaát Ñan. Haén taøn aùc hôn caû loaøi caàm thuù. A Töû thaáy boïn ngöôøi naøy vöøa chaïy vöøa thoaù maï Tieâu Phong thì töùc giaän ñeán cöïc ñieåm, vung roi ngöïa leân toan ñaäp vaøo ngöôøi Khaát Ñan. Tieâu Phong voäi giô tay leân ngaên caûn roài laéc ñaàu kheõ noùi: -Ñeå maëc hoï noùi sao thì noùi. OÂng laïi hoûi: -Coù vò cao taêng chuøa Thieáu Laâm ñeán ñaây thaät ö? Gaõ ñeä töû taùm tuùi ñaùp: -Taïi haï xin trình Bang chuùa hay: Ñoaøn coâ nöông ôû Nam kinh ñi ra thì gaëp Ngoâ tröôûng laõo baûn bang noùi laø Bang chuùa vì giang sôn nhaø Ñaïi Toáng cuøng traêm hoï ngöôøi Haùn maø heát söùc caûn ngaên Lieâu chuùa trong vieäc khôûi binh ñaùnh Toáng neân noãi bò nöôùc Lieâu caàm tuø. Ngoâ tröôûng laõo khoâng tin, laõo cho laø Bang chuùa voán ngöôøi Khaát Ñan, khi naøo coøn nghó ñeán Ñaïi Toáng. Roài tröôûng laõo traø troän vaøo trong thaønh Nam kinh, thaân haønh thaùm thính môùi roõ lôøi Ñoaøn coâ nöông laø ñuùng. Ngoâ tröôûng laõo lieàn laáy Thanh truùc truyeàn leänh ra baûn bang boá caùo cho caùc baäc anh huøng Trung Nguyeân hay Bang chuùa laø baäc ñaïi nhaân ñaïi nghóa. Heát thaûy voõ laâm Trung Nguyeân ñeàu caûm ñoäng veà taám loøng haøo hieäp cuûa Bang chuùa roài nhôø caùc vò cao taêng chuøa Thieáu Laâm daãn ñaàu keùo ñeán cöùu vieän Bang chuùa. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  9. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Tieâu Phong nhôù laïi ngaøy ôû Tuï Hieàn trang ñaõ thaønh cöøu ñòch cuûa voõ laâm Trung Nguyeân, gieát bao nhieâu anh huøng haûo haùn, theá maø nay quaàn huøng laïi ñeán cöùu mình thì trong loøng vöøa caûm kích vöøa hoái haän. A Töû noùi: -Baïn haønh khaát Caùi Bang maø truyeàn tin ñi caùc nôi thì coøn gì mau leï baèng? Boãng naøng laïi keâu leân: -Trôøi ôi! Cheát roài! Thieät laø ñaùng tieác! Ñoaøn Döï hoûi: -Caùi gì maø Töû muoäi roái leân theá? A Töû ñaùp: -Chieác "Bích Ngoïc vöông ñænh" tieåu muoäi ñem ra ñoát höông ñeå daãn duï raén ñeán. Vì voäi vaøng quaù, tieåu muoäi ñeå queân caùi ñoù trong nhaø ñaïi saûnh maát roài. Ñoaøn Döï cöôøi noùi: -Caùi vaät baøng moân taû ñaïo ñoù queân maát thì thoâi, daét beân mình laøm coùc gì? A Töû noùi: -Höø! Caùi gì maø baøng moân taû ñaïo? Khoâng coù noù thì laáy gì ñeå daãn duï ñaøn raén ñoäc keùo ñeán mau theá ñöôïc? Tyû phu ñaâu coù thoaùt thaân moät caùch deã daøng? Naøng chöa döùt lôøi ñaõ nghe tieáng khí giôùi choang choaûng vang leân. Döôùi aùnh hoaû quang ai naáy troâng roõ boïn Lieâu binh ñang töï ñaùnh nhau. Tieâu Phong laáy laøm kyø hoûi: -Laï chöa? Sao ngöôøi cuøng nhaø... Ñoaøn Döï ngaét lôøi: -Ñaïi ca! Nhöõng ngöôøi coå thaét vaûi traéng kia laø ngöôøi boïn ta. A Töû laáy ra moät baêng vaûi traéng ñöa cho Tieâu Phong noùi: -Tyû phu thaét vaûi naøy vaøo! Tieâu Phong nhìn vaøo trong traän thaáy quaân Lieâu khoâng phaân bieät ñöôïc roõ ñaâu laø ñòch ñaâu laø mình neân ñaùnh cheùm loaïn xaï thaønh ra mình töï taøn saùt mình raát nhieàu. -------------------oOo------------------- Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2