Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 158

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

88
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 158: Về quan Ải không được vào thành Tiêu Phong nói: - Hiền đệ ơi! Chúng ta đi thôi! A Cốt Ðả dạ một tiếng nhưng vẫn trỏ tay lên mặt thành lớn tiếng mắng: - Quân chó má kia! ... Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công, Hư Trúc, Vương Trùng Dương, Nhiệm Ngã Hành ... làm bút hiệu. . Cũng chính vì ảnh hưởng từ tiểu thuyết mà chủ yếu là những truyện của...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 158

  1. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM NAÊM MÖÔI TAÙM VEÀ QUAN AÛI KHOÂNG ÑÖÔÏC VAØO THAØNH Tieâu Phong noùi: -Hieàn ñeä ôi! Chuùng ta ñi thoâi! A Coát Ñaû daï moät tieáng nhöng vaãn troû tay leân maët thaønh lôùn tieáng maéng: -Quaân choù maù kia! May maø böõa nay boïn mi chöa ñuïng ñeán moät sôïi loâng cuûa ñaïi ca ta, khoâng thì ta ñaïp phaù Nam kinh thaønh bình ñòa, gieát heát boïn Lieâu caåu chuùng mi. A Coát Ñaû cuøng Tieâu Phong cöôõi ngöïa ñi veà höôùng Taây chöøng hôn möôøi daëm thì ñeán moät choã goø cao. A Coát Ñaû nhaûy xuoáng ngöïa laáy ra moät bì röôïu ñeo beân söôøn ngöïa ñöa cho Tieâu Phong noùi: -Ca ca! uoáng ñi! Tieâu Phong ñoùn laáy bì röôïu uoáng moät hôi caïn heát nöûa bì, roài ñöa laïi cho A Coát Ñaû. A Coát uoáng heát nöûa bì röôïu coøn laïi roài noùi: -Ca ca! Anh em ta leân nuùi Tröôøng Baïch vöøa saên baén vöøa uoáng röôïu ñeå tieâu dao vui thuù coù leõ hay hôn? Tieâu Phong bieát Gia Luaät Hoàng Cô laø ngöôøi cao ngaïo. Böõa nay Lieâu binh bò thua döôùi chaân thaønh Nam kinh, laïi bò A Coát Ñaû moät phen maéng nhieác, taát y chaúng chòu boû qua vaø seõ ñem binh ñuoåi ñaùnh. Boïn Nöõ Chaân tuy kieâu duõng nhöng laïi ít ngöôøi, khoù maø ñoaùn ñöôïc ai thaéng ai baïi? Chi baèng ñeán nuùi Tröôøng Baïch ôû vaøi thaùng ñeå laùnh hoaï chieán tranh, ñoàng thôøi ñeå trò thöông cho A Töû, roài seõ ñeán nöông thaân nôi boä laïc Nöõ Chaân chaúng chen vaøo choán danh lôïi laøm chi nöõa cho theâm phieàn muoän. OÂng nghó vaäy lieàn noùi vôùi A Coát Ñaû: -Hieàn ñeä! Caùc vò anh huøng haøo kieät ñaây ñeàu ñeán ñeå cöùu ta, phaûi tieãn chaân caùc vò ñeán aûi Nhaïn Moân quan, roài seõ quay trôû veà vôùi hieàn ñeä. A Coát Ñaû caû möøng noùi: -Boïn Nam Man ôû Trung Nguyeân phaàn ñoâng laø ngöôøi khoâng toát. Tieåu ñeä khoâng muoán gaëp hoï nöõa. Gaõ noùi xong daãn boïn thuoäc haï ñi veà phía Baéc. Quaàn haøo Trung Nguyeân thaáy ngöôøi Baéc Phieân naøy ñi laïi nhö gioù, kieâu duõng phi thöôøng ñeàu laåm baåm: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  2. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Boïn Phieân noâ naøy coøn gheâ gôùm hôn quaân Lieâu caåu. May chuùng laø baïn Kieàu Bang chuùa, khoâng thì coù leõ boïn mình cuõng bò raéc roái vôùi hoï. Caùc boä nhaân maõ daàn daàn tuï caû laïi moät nôi, baøn luaän raát soâi noåi veà traän aùc chieán döôùi chaân thaønh Nam kinh vöøa roài. Tieâu Phong khom löng kính caån noùi: -Ña taï caùc vò laø ngöôøi ñaïi nhaân ñaïi nghóa, boû qua moái hôøn cuõ cuûa Tieâu moã, laïi chaúng ngaïi quaûn xa xoâi ngaøn daëm ñeán cöùu vieän cho. Ôn ñöùc naøy Tieâu moã vónh vieãn khoâng baùo ñaùp ñöôïc. Huyeàn Ñoä ñaïi sö noùi: -Kieàu Bang chuùa sao laïi noùi vaäy? Nhöõng vieäc tröôùc kia ñeàu do söï hieåu laàm maø raâ. Ñaõ laø ñoàng ñaïo voõ laâm taát phaûi cöùu giuùp nhau trong côn hoaïn naïn. Huoáng chi Kieàu Bang chuùa ñaõ vì traêm vaïn sinh linh ôû Trung Nguyeân maø pheá boû vinh hoa phuù quyù ôn ñöùc bao truøm thieân haï. Ñaùng lyù anh em phaûi caûm taï Kieàu Bang chuùa môùi ñuùng. Phaïm Hoa doõng daïc leân tieáng: -Taïi haï xem ra quaân Lieâu bò thaát baïi taát chaúng chòu thoâi. Neáu chuùng truy kích thì coù gì ñeå ñoái ñòch khoâng? Quaàn huøng lôùn tieáng ñaùp: -Chuùng ta seõ cuøng Lieâu binh quyeát moät traän töû chieán, chaúng leõ laïi sôï chuùng ö? Phaïm Hoa noùi: -Ñòch nhieàu maø ta ít, giao chieán ôû nôi ñoàng baèng baát lôïi cho mình. Theo ngu kieán cuûa taïi haï thì chuùng ta neân ruùt lui theâm veà phía Taây. Moät laø gaàn ñöôïc Toáng binh coù tieáp vieän. Hai laø quaân ñòch ñuoåi caøng xa soá ngöôøi caøng ít ñi. Chuùng ta seõ coù theå thöøa cô phaûn kích ñöôïc. Quaàn haøo ñeàu laáy laøm phaûi. Hö Truùc daãn boïn thuoäc haï cung Linh Thöùu laøm loä thöù nhaát. Ñoaøn Döï daãn binh maõ nöôùc Ñaïi Lyù laøm loä thöù hai. Huyeàn Ñoä laõnh ñaïo quaàn haøo Trung Nguyeân laøm loä thöù ba. Tieâu Phong laõnh bang chuùng Caùi Bang ñi ñoaïn haäu. Boán loä nhaân maõ ñi caùch nhau chöøng maáy daëm. Caùc loä ñeàu coù thaùm töû cöôõi Khoaùi Maõ ñeå truyeàn tin. Neáu coù ñòch ñeán phaûi öùng cöùu nhau. Ñi ñöôïc moät ngaøy, ñeán toái troï laïi trong moät vuøng sôn daõ, vaãn chöa thaáy quaân Lieâu ñuoåt tôùi nôi. Moïi ngöôøi cuõng hôi yeân daï. Saùng hoâm sau laïi khôûi trình. Tieâu Phong hoûi A Töû: -Du Thaûn Chi hieän coøn ôû cung Linh Thöùu khoâng? A Töû bóu moâi ñaùp: -Ai maø bieát ñöôïc? Gaõ muø caû hai maét roài chaéc laø coøn ôû laïi ñoù chöù xuoáng nuùi theá naøo ñöôïc? Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  3. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Gioïng noùi cuûa naøng toû ra khoân g heà quan taâm ñeán Du Thaûn Chi chuùt naøo heát. Moät hoâm ñi tôùi chaân nuùi Nguõ Ñaøi Sôn, lieàn tìm vaøo thoân Baïch Laïc ñeå naáu côm. Phaïm Hoa tinh thoâng traän phaùp, boá trí quaàn haøo thaønh töøng toáp moät mai phuïc nôi hieåm yeáu, y laïi cho chaët caàu ngaên ñöôøng ñeå Lieâu binh maát nhieàu thì giôø hôn môùi ñuoåi kòp. Ñeán ngaøy thöù hai, boãng thaáy ôû meù Ñoâng coù tieáng reo hoø daäy ñaát, vaø khoùi ñen cuoàn cuoän boác leán muø trôøi. Ñoù chính laø quaân Lieâu ñaõ ñuoåi gaàn tôùi nôi vaø phoùng tin hieäu. Quaàn haøo thaáy vaäy ñeàu phaäp phoàng kinh haõi. Coù ngöôøi voõ duõng laäp töùc muoán quay laïi ñeå giuùp nhöõng tieåu ñoäi phuïc kích ôû phía sau. Nhöng hoï ñeàu bò Huyeàn Ñoä vaø Phaïm Hoa ngaên caûn. Ñeâm hoâm aáy quaàn huøng ôû laïi choã söôøn nuùi ñeå nghæ ñeâm. Ñeán nöûa ñeâm, boãng coù tieáng ngöôøi la goïi. Quaàn haøo giaät mình tænh daäy, caàm binh khí. Phía Baéc boãng thaáy löûa chaùy ngaát trôøi khoâng hieåu laø ñoát gì? Tieâu Phong cuøng Phaïm Hoa ñöa maét nhìn nhau vaø ñeàu ngaám ngaàm caûm thaáy coù söï chaúng laønh. Phaïm Hoa kheõ noùi: -Tieâu ñaïi vöông! Ñaïi vöông tính coù phaûi quaân Lieâu ñi ñöôøng hoâng roài voøng laïi giaùp coâng khoâng? Tieâu Phong ñaùp: -Lieâu ñeá quyeát yù ñaùnh Toáng ñem quaân ñi raát nhieàu. Ñaây chaéc laø hoï. Phaïm Hoa noùi: -Vuï chaùy lôùn naøy khoâng bieát ñaõ ñoát maát bao nhieâu nhaø cöûa cuûa daân laønh. Hôõi oâi!... Tieâu Phong khoâng muoán noùi Gia Luaät Hoàng Cô taøn baïo, nhöng oâng cuõng bieát y bò thua veà tay boä laïc Nöõ Chaân, trong loøng raát phaãn uaát, neân y truùt giaän vaøo ñaàu baù taùnh. Thaáy ngöôøi laø gieát, thaáy nhaø laø ñoát. Traän löûa chaùy cho ñeán luùc trôøi saùng vaãn chöa taét. Tröa hoâm sau laïi thaáy löûa chaùy veà phía Nam. Giöõa trôøi naéng troâng khoâng roõ ngoïn löûa chæ thaáy khoùi boác leân ñen nghòt caû moät goùc trôøi. Huyeàn Ñoä daãn ngöôøi ñi tröôùc thaáy phía Nam löûa chaùy lieàn döøng ngöïa ñöùng beân ñöôøng chôø boïn Tieâu Phong ñeán nôi hoûi: -Kieàu Bang chuùa! Quaân Lieâu ba maët giaùp coâng. Bang chuùa lieäu aûi Nhaïn Moân quan naøy coù giöõ ñöôïc chaêng? Baàn taêng ñaõ phaùi ngöôøi ñi tröôùc baùo tin. Nhöng vò Thoáng soaùi ôû ñoù nhu nhöôïc, e raèng choáng khoâng noåi boïn thieát kî Khaát Ñan. Tieâu Phong khoâng bieát traû lôøi theá naøo. Huyeàn Ñoä laïi noùi: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  4. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Xem chöøng ngöôøi Nöõ Chaân coù theå ngaên caûn ñöôïc. Sau naøy nhaø Ñaïi Toáng seõ cuøng boä laïc Nöõ Chaân giao haûo hôïp löïc choáng traû giaùp coâng may ra môùi coù theå ngaên ngöøa ñöôïc boïn thieát kî Khaát Ñan, khoâng ñaùnh xuoáng phía Nam ñöôïc. Ñoät nhieân oâng hoûi laïi: -Huyeàn Ñoä ñaïi sö! Gia gia taïi haï ôû quyù töï coù maïnh khoeû khoâng? Huyeàn Ñoä söûng soát ñaùp: -Leänh toân ñaõ quy y, vaøo thanh tu trong haäu vieän chuøa Thieáu Laâm. Luùc baàn taên g ñi Nam kinh, khoâng muoán ñeán chaøo leänh toân ñeå ngöôøi baän loøng traàn tuïc. Tieâu Phong noùi: -Taïi haï muoán ñöôïc gaëp gia gia ñeå hoûi ngöôøi moät caâu. Huyeàn Ñoä haéng gioïng moät tieáng chöa noùi gì, thì Tieâu Phong laïi tieáp: -Taïi haï muoán hoûi gia phuï: Neáu Lieâu binh ñeán ñaùnh chuøa Thieáu Laâm thì ngöôøi xöû trí ra sao? Huyeàn Ñoä ñaùp ngay: -Baàn taêng nghó raèng dó nhieân laõo cö só seõ gieát ñòch ñeå baûo veä Phaät phaùp. Tieâu Phong noùi: -Nhöng gia phuï laø ngöôøi Khaát Ñan, chaúng leõ laïi vì ngöôøi Haùn maø gieát ngöôøi Khaát Ñan ö? Huyeàn Ñoä traàm ngaâm moät chuùt roài ñaùp: -Bang chuùa quaû laø ngöôøi Khaát Ñan maø boû choã toái ñeå theo choã saùng, thaät laø ñaùng kính phuïc. Tieâu Phong noùi: -Ñaïi sö laø ngöôøi Haùn thì nghó ngöôøi Haùn saùng maø ngöôøi Khaát Ñan toái. Taïi haï laø ngöôøi Khaát Ñan cuõng töôûng Ñaïi Lieâu saùng, coøn Ñaïi Toáng toái. Toå tieân taïi haï bò ngöôøi gioáng yeát taøn saùt laïi bò ngöôøi Tieân Ti haø hieáp cöïc kyø khoán khoå, chaïy heát choã naøy ñeán choã khaùc. Ñôøi nhaø Ñaïi Ñöôøng, ngöôøi Haùn voõ coâng cöïc thònh ñaõ gieát khoâng bieát bao nhieâu laø duõng só, cöôùp bao nhieâu laø phuï nöõ Khaát Ñan. Baây giôø ñôøi Toáng voõ coâng ngöôøi Haùn keùm roài, neân laïi bò ngöôøi Khaát Ñan taøn saùt. Hai beân thuø oaùn ñôøi ñôøi bieát bao giôø môùi heát? Huyeàn Ñoä laúng laëng moät luùc roài caát tieáng nieäm Phaät. Ñoaøn Döï phoùng ngöïa laïi gaàn hai ngöôøi noùi chuyeän vôùi nhau, chaøng cuõng thôû daøi noùi xen vaøo: -Vieäc binh laø ñieàm döõ neân thaùnh nhaân baát ñaéc dó môùi phaûi duøng ñeán. Huyeàn Ñoä thôû daøi noùi: -Bao giôø ñeá vöông khaép thieân haï ñeàu tin ôû Phaät phaùp, laáy töø bi laøm hoaøi baõo thì môùi heát thaûm hoaï chieán tranh. Tieâu Phong cuõng buoàn raàu noùi: -Chaúng bieát ñeán naêm naøo, thaùng naøo môùi gaëp caûnh thanh bình theá giôùi? Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  5. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Ñoaøn ngöôøi tieáp tuïc ñi veà phía Taây, thaáy ba maët Ñoâng, Nam, Baéc ñeàu coù löûa chaùy suoát ngaøy ñeâm khoâng taét. Quaân Lieâu ñi tôùi ñaâu ñoát nhaø gieát ngöôøi tôùi ñoù. Quaàn huøng ñeàu toû veû caêm phaãn khoâng ngôùt la theùt, maéng chöûi vaø muoán cuøng quaân Lieâu quyeát moät traän töû chieán. Phaïm Hoa noùi: -Quaân Lieâu ñuoåi moãi luùc moät gaàn. Chuùng ta seõ khoâng coøn ñöôøng maø ruùt lui. Taïi haï nghó raèng chuùng ta neân phaân taùn khaép nôi ñeå quaân Lieâu khoâng bieát ñöôøng naøo maø ñuoåi thì hôn. Tröôûng laõo Caùi Bang laø Ngoâ Tröôøng Phong lôùn tieáng hoûi: -Phaïm Tö Maõ! Tö Maõ noùi vaäy thì ra ta chòu thua hay sao? Laõo phu töôûng chuùng ta neân cuøng boïn Lieâu caåu quyeát moät traän töû chieán chaúng keå gì thaéng baïi... Moïi ngöôøi coøn ñang tranh luaän, thì ñoät nhieân "veùo" moät tieáng. Moät muõi teân ñuoâi coù tra loâng töø goùc Ñoâng Nam baén tôùi. Moät gaõ ñeä töû Caùi Bang haïng naêm tuùi bò truùng teân ngaõ laên ra. Tieáp theo moät ñoäi Lieâu binh töø sau nuùi xoâng ra, quaùt thaùo om soøm. Nguyeân ñoäi quaân naøy ñi suoát ngaøy ñeâm theo ñöôøng taét vöôït qua haäu ñoäi cuûa quaàn haøo ñoùn ñöôøng taán coâng. Toaùn quaân Lieâu naøy coù hôn naêm traêm ngöôøi. Ngoâ tröôûng laõo theùt leân: -Gieát giaëc ñi! Roài laõo xoâng ra tröôùc. Quaàn huøng caêm haän ñaõ laâu, cuõng ñeàu haêm hôû chaïy ra. Boïn quaàn haøo vöøa ñoâng hôn ñoäi quaân Lieâu naøy voõ ngheä cao cöôøng gaáp maáy, neân chæ chöøng nöûa giôø ñaõ gieát saïch toaùn quaân Lieâu. Caû möôøi maáy teân voõ só Khaát Ñan vöôït nuùi chaïy troán cuõng bò nhöõng tay khinh coâng gheâ gôùm ñuoåi theo gieát cheát. Quaàn huøng thaéng ñöôïc traän naøy, hoan hoâ raàm ró, loøng ngöôøi phaán khôûi. Chæ coù Phaïm Hoa laø bình thaûn nhìn Hö Truùc, Ñoaøn Döï noùi: -Chuùng ta môùi gieát ñöôïc moät tieåu ñoäi quaân Lieâu, thì taát ñaïi quaân cuûa hoï cuõng saép ñeán ñaây. Chuùng ta phaûi mau mau lui veà phía Taây. Phaïm Hoa chöa döùt lôøi thì tieáng reo hoø nhö trôøi long ñaát lôû ñaõ vang leân. Quaàn haøo ñeàu quay ñaàu nhìn veà phía Ñoâng thì thaáy caùt buïi mòt trôøi ñeàu ngô ngaùc nhìn nhau, khoâng ai noùi gì. Tieáng huyeân naùo nhö trôøi long ñaát lôû töø ñaèng xa voïng laïi, khoâng hieåu coù ñeán maáy vaïn nhaân maõ. Quaàn haøo ñaõ töøng traûi nhöõng traän aùc ñaáu treân choán giang hoà, nhöng chöa töøng thaáy theá lôùn ñaïi quaân bao giôø. Laàn ñaàu moïi ngöôøi tuy ñaõ tieáp chieán vôùi Lieâu binh ôû chaân thaønh Nam kinh nhöng böõa nay so vôùi laàn tröôùc coøn lôùn hôn nhieàu. Phaïm Hoa lôùn tieáng noùi: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  6. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Caùc vò huynh ñeä! Ñòch nhaân theá lôùn hôn mình cheát uoång cuõng voâ ích. Vaäy böõa nay haõy taïm traùnh ñi roài haõy chôø cô hoäi phaûn kích. Quaàn haøo laïi tôùi taáp leân ngöïa chaïy veà phía Taây. Tieáng ngöôøi ngöïa beân ñòch ñuoåi theo moãi luùc moät vang doäi. Ñeâm hoâm aáy, moïi ngöôøi ñeàu khoâng nghæ ngôi, vì thaáy gaàn ñeán Nhaïn Moân quan roài. Quaàn huøng giuïc ngöïa ñi luoân ñeå raùn tieán vaøo Nhaïn Moân quan thì duø ñòch coù nhieàu cuõng khoù maø phaù ñöôïc quan aûi. Doïc ñöôøng ngöïa bò cheát nhieàu. Ngöôøi gioûi khinh coâng thì ñi boä, coù ngöïa thì phaûi chôû hai ngöôøi. Ñoaøn ngöôøi ñi cho ñeán luùc trôøi saùng thì chæ coù caùch Nhaïn Moân quan chöøng möôøi daëm. Ai naáy ñaõ hôi yeân loøng, xuoáng ngöïa daét ñi thong thaû ñeå chuùng hoài phuïc söùc löïc nhöng tieáng haøng vaïn ngöïa raàm roä moãi luùc moät vang doäi, döôøng nhö ñaõ ñuoåi tôùi nôi. Tieâu Phong töø treân nuùi ñang ñi xuoáng. Giöõa söôøn nuùi, oâng nhìn thaáy moät khoái ñaù lôùn thì trong loøng run leân laåm baåm: -Ngaøy tröôùc Huyeàn Töø phöông tröôïng, Uoâng Bang chuùa daãn quaàn haøo Trung Nguyeân phuïc kích gia gia mình, gieát maãu thaân vaø voõ só Khaát Ñan cuõng ôû choã naøy. OÂng ngoaûnh ñaàu nhìn qua thì thaáy vaùch nuùi haõy coøn veát buùa ñeõo troâng roõ nghó thaàm: -Chính choã naøy phuï thaân mình ñaõ ghi töï tích vaøo ñaây vaø ñaõ bò Huyeàn Töø xoaù ñi. Tieâu Phong töø töø quay ñauøa laïi thaáy beân vaùch ñaù coù moät goác caây hoa thì tai oâng laïi vaúng leân thanh aâm cuûa A Chaâu ngaøy tröôùc naáp ôû choã naøy. Naøng noùi: -Kieàu ñaïi gia! Ñaïi gia ñaùnh nöõa ñi! Traùi nuùi naøy ñaïi gia ñaïp cho ñoå xuoáng! Tieâu Phong ngaån ngöôøi ra. Maáy lôøi noùi döôùi ñaây cuûa A Chaâu caøng roõ nhö in trong oùc: -Tieåu nöõ ôû ñaây chôø Kieàu ñaïi gia ñaõ naêm ngaøy naêm ñeâm roài, vaãn baên khoaên trong daï, e raèng ñaïi gia khoâng theå tôùi ñaây ñöôïc. Baây giôø quaû nhieân, ñaïi gia ñaõ tôùi nôi. Taï ôn Trôøi, Phaät ñaõ phuø hoä cho ñaïi gia bình yeân voâ söï. Baát giaùc Tieâu Phong nöôùc maét voøng quanh, oâng chaïy ñeán beân goác hoa, vöôn tay ra naém laáy caønh caây. Caây naøy so vôùi ngaøy oâng gaëp A Chaâu ñaõ cao hôn nhieàu. Vì thöông taâm quaù ñoãi, neân oâng queân heát söï vieäc beân ngoaøi. Boãng coù tieáng ngöôøi theùt leân: -Tyû phu! Chaïy mau ñi, chaïy mau ñi! A Töû chaïy ñeán beân mình oâng vaø keùo aùo oâng ñi. Tieâu Phong ngoaûnh ñaàu nhìn ra thì thaáy ba maët Ñoâng, Taây, Baéc, quaân Lieâu caàm giaùo giô leân truøng truøng ñieäp ñieäp nhö röøng caây ñang quanh laïi bao vaây laáy mình. Tieâu Phong gaät ñaàu noùi: -Ñöôïc roài! Chuùng ta haõy lui vaøo aûi Nhaïn Moân roài seõ tính. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  7. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Luùc naøy quaàn haøo ñaõ ñeán tröôùc cöûa aûi. Nhöng Tieâu Phong cuøng A Töû cöôõi ngöïa tôùi tröôùc cöûa quan thì cöûa aûi ñoùng chaët. Quaàn haøo ñeàu loä veû baát bình. Boãng thaáy moät teân quan Toáng ñöùng treân maët thaønh doõng daïc tuyeân boá: -Ñaây laø töôùng leänh cöûa quan Chæ huy söù Tröông töôùng quaân traán thuû Nhaïn Moân quan: Caùc ngöôøi laø baùch tính Trung Nguyeân, ñaùng leõ vaøo aûi ñöôïc ngay, nhöng chæ sôï caáu keát vôùi boïn gian teá Lieâu quoác. Vì theá maø caùc ngöôi phaûi haï khí giôùi ñeå quaân ta khaùm xeùt. Neáu trong mình khoâng giaáu ngaàm binh khí thì Tröông töôùng quaân seõ gia ôn cho caùc ngöôi ñöôïc vaøo quan aûi. Gaõ vöøa döùt lôøi thì quaàn huøng ñaõ la où om soøm. Coù ngöôøi noùi: -Boïn ta rong ruoåi ngaøn daëm, choáng choïi vôùi quaân Khaát Ñan. Sao laïi ngôø boïn ta laø gian teá? Coù ngöôøi noùi: -Chuùng ta coù caàm binh khí thì môùi giuùp töôùng quaân choáng Lieâu binh ñöôïc chôù! Neáu boû khí giôùi thì laáy gì ñaùnh nhau vôùi Lieâu binh? Laïi coù ngöôøi noùng naûy caû tieáng maéng: -Meï kieáp! Khoâng cho chuùng ta vaøo thì chuùng ta cuõn g ñaùnh thaønh ñeå tieán vaøo. Huyeàn Ñoä voäi ngaên laïi roài noùi vôùi teân quan kia: -Phieàn thí chuû baåm vôùi Tröôûng töôùng quaân, boïn ta ñeàu laø ngöôøi trung nghóa cuûa nhaø Ñaïi Toáng. Ñòch quaân chôùp maét seõ ñeán nôi, neáu coøn khaùm xeùt laøm chaäm treã coâng vieäc roài môùi môû cöûa quan thì nguy hieåm laém. Teân quan naøy ñaõ nghe chöûi bôùi, laïi thaáy nhieàu ngöôøi aên maëc kyø quaùi khoâng gioáng ngöôøi Trung Nguyeân lieàn hoûi: -Laõo hoaø thöôïng! Caùc vò baûo ñeàu laø löông daân Trung Nguyeân maø troâng soá ñoâng khoâng phaûi laø ngöôøi Trung Quoác? Ñöôïc roài! Ta môû coång moät beân ñeå cho löông daân Ñaïi Toáng vaøo. Coøn ai khoâng phaûi ngöôøi Ñaïi Toáng thì ôû ngoaøi. Quaàn haøo ngô ngaùc nhìn nhau, ai cuõng töùc giaän. Vì Ñoaøn Döï cuøng boä haï laø ngöôøi Ñaïi Lyù. Boä haï cuûa Hö Truùc laïi caøng phöùc taïp ñuû caû ngöôøi caùc nöôùc naøo Taây Vöïc, naøo Taây Haï, naøo Thoå Phoàn, naøo Cao Ly. Neáu chæ coù ngöôøi Ñaïi Toáng ñöôïc vaøo thì hai loä nhaân maø nöôùc Ñaïi Lyù vaø cung Linh Thöùu khoâng theå vaøo ñöôïc, maø soá naøy laïi raát ñoâng. Huyeàn Ñoä laïi noùi: -Xin töôùng quaân minh xeùt: Caùc vò ñaây ñeàu laø ñoàng baïn vôùi baàn taêng, coù ngöôøi Ñaïi Lyù, Taây Haï cuøng hôïp löïc vôùi chuùng ta ñeå choáng cöï quaân Lieâu. Hoï ñaõ laø baïn mình thì coøn keå gì laø ngöôøi Toáng hay khoâng ngöôøi Toáng? Nguyeân laàn naøy Ñoaøn Döï keùo baûn boä leân Baéc phaûi giöõ tuyeät ñoái bí maät khoâng theå tieát loä y laø moät vò Quoác vöông ñaëng ñeà phoøng caùc ñaïi thaàn Toáng trieàu ñem loøng gia haïi. Vì theá maø Huyeàn Ñoä khoâng ñeà caäp ñeán löïc löôïng nöôùc Ñaïi Lyù. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  8. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Teân quan kia lieàn ñaùp ngay: -Nhaïn Moân quan laø caùi chìa khoaù maët Baéc cuûa nhaø Ñaïi Toáng. Noù quan heä bieát ñeán chöøng naøo? Caùc vò haõy coi kia: Ñaïi quaân nöôùc Lieâu ñaõ ñeán, neáu ta môû cöûa quan moät caùch khinh suaát ñeå quaân Lieâu tieán vaøo thì caùi hoaï taøy trôøi naøy ai chòu traùch nhieäm? Ngoâ Tröôøng Phong khoâng nhaãn naïi ñöôïc nöõa, lôùn tieáng quaùt: -Neáu ngöôi ñöøng raéc roái môû cöûa aûi ra ngay, coù phaûi baây giôø xong roài khoâng? Teân quan kia cuõng töùc giaän, noùi: -Laõo aên xin kia! Tröôùc maét baûn quan ngöôi ñaâu coù quyeàn noùi xen vaøo? Haén giô tay leân moät caùi, hôn nghìn teân cung noû phuïc saün treân maët thaønh xuaát hieän töùc khaéc. Chuùng giöông cung laép teân nhaém vaøo ñoaøn ngöôøi döôùi chaân thaønh. Teân quan theùt leân: -Mau mau lui ra! Neáu coøn ñöùng ñoù noùi caøn laøm loaïn loøng quaân thì ta quyeát haï leänh baén teân. Huyeàn Ñoä thôû daøi khoâng bieát laøm theá naøo. Hai beân cöûa aûi laø hai daõy nuùi cao ngaát trôøi, hình nhö caùnh nhaïn. Hai chöõ "Nhaïn Moân" laø yù noùi gioáng chim hoàng chim nhaïn bay xuoáng phía Nam phaûi töø hay daõy nuùi naøy xuyeân vaøo ñeå chæ ñòa theá hieåm trôû veà cöûa aûi naøy. Trong boïn quaàn haøo tuy chaúng thieáu gì nhöõng tay khinh coâng cao cöôøng coù theå treøo nuùi troán chaïy, nhöng cuõng coøn moät soá ñoâng khoâng theå vöôït qua ñöôïc hieåm ñòa, taát seõ bò quaân Lieâu gieát cheát döôùi chaân thaønh. Quaân Lieâu bò theá nuùi ngaên caûn, neân hai caùnh Ñoâng, Taây thu daàn laïi ñeå theo maët chính maø vaøo. Tieáng troáng thuùc quaân nghe ñaõ choùi tai. Tröø tieáng troáng traän, tieáng voù ngöïa doàn daäp, tieáng aùo giaùp loaûng xoaûng vaø tieáng gioù thoåi côø bay, tuyeät nhieân khoâng thaáy tieáng ngöôøi huyeân naùo. Nhö vaäy ñuû toû kyû luaät Lieâu binh raát nghieâm chænh. Quaân Lieâu chia thaønh töøng ñoäi keùo daàn vaøo. Coøn caùch chöøng moät quaõng muõi teân coù theå baén tôùi ñöôïc, quaân Lieâu döøng caû laïi. Tieâu Phong doõng daïc noùi: -Xin caùc vò ôû ñaâu haõy ñöùng nguyeân ñoù, chôù coù di chuyeån. Ñeå taïi haï coù lôøi phaân thuyeát vôùi Lieâu ñeá. Boïn Ñoaøn Döï, A Töû muoán khuyeân can thì oâng ñaõ giuïc ngöïa tieán ra. Hai tay oâng giô cao ñeán ñænh ñaàu ñeå toû cho hoï bieát laø oâng khoâng mang khí giôùi cung teân gì heát. OÂng lôùn tieáng hoâ: -Hoaøng ñeá beä haï nöôùc Ñaïi Lieâu! Tieâu Phong naøy coù lôøi muoán noùi vôùi beä haï, xin môøi beä haï ra ñaây! OÂng vaän noäi löïc ñeán toät ñoä ñeå noùi maáy caâu naøy, thanh aâm chuyeån ñi raát xa. Möôøi maáy vaïn töôùng só nöôùc Lieâu chaúng ai laø khoâng nghe roõ vaø ngöôøi naøo cuõng bieán saéc. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  9. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Sau moät luùc, chôït thaáy trong traän quaân Lieâu, troáng thuùc vang löøng. Haøng vaïn ngöôøi ngöïa reõ ra hai beân. Taùm laù côø lôùn saéc vaøng tung bay tröôùc gioù do taùm teân kî só caàm tieán ra. Sau taùm laù côø, töøng ñoäi quaân naøo tröôøng maâu thuû, naøo ñao phuû thuû, naøo cung tieán thuû, chia haøng ñi hai beân. Tieáp theo laø möôøi vò ñaïi töôùng maëc aùo giaùp, ngoaøi khoaùc caåm baøo raàm roä ñöa Gia Luaät Hoàng Cô ra tröôùc traän. -------------------oOo------------------- Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2