Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 16

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

92
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 16', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 16

 1. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung HOÀI THÖÙ MÖÔØI SAÙU VUÏ NGHI AÙN TAÏI CHUØA THIEÁU LAÂM Kieàu Phong ñi voøng quanh theo nhöõng ñöôøng loái nhoû heïp môùi ñöôïc chöøng nöûa ñöôøng maø ñi maát khaù nhieàu thì giôø. Khi tôùi gaàn chuøa Thieáu Laâm thì trôøi toái mòt. Trong loøng oâng vöøa möøng vöøa lo. Möøng vì trôøi toái deã beà aån naáp, lo vì hung thuû nhaân luùc ñeâm toái ñaùnh leùn, mình khoù nhaän ñöôïc toâng tích. Maáy naêm nay, Kieàu Phong ngang doïc giang hoà ít khi gaëp tay kình ñòch. Nhöng chuyeán naøy keû ñòch khoâng nhöõng voõ coâng cao cöôøng maø coøn möu moâ quyû quyeät, mình laïi chöa töøng bieát maët. Chuøa Thieáu Laâm naøy tuy laø nôi gheâ gôùm chaúng khaùc chi ñaàm roàng, hang coïp, nhöng chöa ai nghó ñeán ñeà phoøng teân hung phaïm naøy leûn vaøo gia haïi Huyeàn Khoå ñaïi sö. Neáu coù keû naøo ñaùnh leùn thì ñaïi sö raát deã bò aùm toaùn. Kieàu Phong töï bieát raèng moïi ngöôøi chuøa naøy ai cuõng nghi ngôø mình. Giaû tyû Huyeàn Khoå ñaïi sö ñaõ bò saùt haïi, laïi khoâng ai bieát hung phaïm, maø mình bò loä dieän giöõa luùc ñi thaùm thính trong chuøa thì duø traêm mieäng khoân phaân leõ naøo. Neáu luùc naøy Kieàu Phong chæ bieát lo thaân thì ñaõ traùnh xa ngoaøi chuøa Thieáu Laâm. Nhöng moät laø oâng raát ñoãi baên khoaên ñeán söï yeân nguy cuûa Huyeàn Khoå ñaïi sö, hai laø muoán nhaân cô hoäi naøy ñi troùc naõ hung phaïm, baùo thuø cho gia nöông, neân vieäc daán thaân vaøo nôi nguy hieåm khoâng thaønh vaán ñeà. Kieàu Phong tuy ôû nuùi Thieáu Thaát hôn möôøi naêm nhöng chöa leân tôùi chuøa Thieáu Laâm bao giôø. Phöông höôùng vaø vò trí caùc toaø, vieän oâng khoâng bieát moät tí gì, laïi khoâng hieåu Huyeàn Khoå ñaïi sö ôû choã naøo, theá môùi muoân vaøn khoù khaên. OÂng chæ mong ñöôïc thaáy maët aân sö moät caùch bình yeân voâ söï ñeå baåm roõ nhöõng vieäc ñaõ qua vaø xin ngöôøi gia taâm ñeà phoøng, hai nöõa laø hoûi ngöôøi veà lai lòch thaân theá mình, chaéc aân sö bieát roõ heát. Caùc toaø, vieän chuøa Thieáu Laâm coù ñeán möôøi maáy choã, beân ñoâng maáy toøa, ngaû taây maáy vieän, cao coù, thaáp coù, ôû raûi raùc treân söôøn nuùi. Huyeàn Khoå ñaïi sö ñaõ khoâng chaáp chöôûng moät chöùc vuï gì quan troïng trong chuøa, laïi khoâng phaûi laø moät vò cao taêng vaøo baäc tieàn boái trong Ñaït Ma Ñöôøng. Caùc nhaø sö phaùp hieäu coù chöõ "Huyeàn" ít ra cuõng ñeán hai chuïc vò aên maëc rieâng nhau, raát khoù beà phaân bieät. Kieàu Phong tính toaùn trong buïng: "Baây giôø chæ coù caùch baét moät nhaø sö tieåu trong chuøa vaø böùc baùch y phaûi ñöa ñeán choã Huyeàn Khoå ñaïi sö. Sau khi ñöôïc gaëp maët sö 197 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 2. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung phuï, mình seõ giaõi baøy choã baát ñaéc dó ñeå boài toäi. Song, caùc nhaø sö chuøa Thieáu Laâm ñeàu troïng nghóa khí. Neáu hoï töôûng mình tìm ñeán Huyeàn Khoå ñaïi sö laø baát lôïi cho ngöôøi, thì thaø chòu cheát chöù khoâng chòu khuaát phuïc daãn mình ñeán nôi thì laïi lôõ beùt. Thoâi! Ta ñaønh xuoáng nhaø beáp tìm moät gaõ hoaû coâng baét y daãn ñöôøng. Nhöng haïng ngöôøi naøy vò taát ñaõ bieát choã ôû cuûa sö phuï mình?" OÂng ñöông baên khoaên chöa bieát laøm theá naøo, moãi khi qua moät toaø ñieän laïi laéng tai nghe ngoùng xem coù tìm ra ñöôïc manh moái gì khoâng. OÂng nhôø ñöôïc chaân tay mau leï neân tuy ngöôøi cao lôùn maø len luûi, nhoâ leân, phuïc xuoáng chaúng khaùc con meøo, khieán khoâng moät ai hay bieát. OÂng ñi ñeán beân moät toaø nhaø nhoû, chôït nghe trong cöûa soå coù tieáng ngöôøi noùi: -Phöông tröôïng coù vieäc caàn kíp phaûi thöông nghò, môøi sö thuùc leân ngay chöùng ñaïo vieän. Roài moät tieáng ngöôøi giaø ñaùp laïi: -öø! Ta leân ngay baây giôø! Kieàu Phong nghó thaàm: "Phöông tröôïng boån töï hoäi hoïp caùc nhaø sö baøn vieäc quan troïng, sö phuï mình taát cuõng ñeán ñoù. Chi baèng ta theo huùt ngöôøi naøy ñeán chöùng ñaïo vieän seõ ñöôïc thaáy maët ngöôøi. Boãng laïi nghe tieáng keït cöûa. Caùnh cöûa môû, hai nhaø sö ñi ra. Nhaø sö giaø ñi veà höôùng taây coøn nhaø sö treû raûo böôùc ñi veà höôùng ñoâng, chaéc laø ñi loan baùo choã khaùc." Kieàu Phong nghó buïng: "Nhaø sö giaø naøy haún laø ñi leân choã phöông tröôïng môøi ñeán ñeå hoäi hoïp. Vò naøy coù veû vaøo haïng tieàn boái. Chuøa Thieáu Laâm khoâng gioáng caùc chuøa khaùc ôû choã ñaõ laø caùc baäc tieàn boái voõ coâng taát nhieân raát thaâm haäu". Nghó vaäy, oâng khoâng daùm theo saùt maø ñi caùch quaõng khaù xa. Vò laõo taêng ñi maõi veà phía taây cho ñeán moät toaø nhaø cuoái cuøng. Kieàu Phong chôø laõo taêng vaøo cöûa roài môùi quanh ra ñöùng ôû phía sau toaø nhaø. OÂng ñeå yù troâng boán maët khoâng thaáy ai môùi phuïc xuoáng beân cöûa soå nghe ngoùng vaø nghó thaàm: "Töø khi Kieàu Phong naøy boân taåu giang hoà, bao giôø cuõng ñöôøng ñöôøng chính chính maø böõa nay baét buoäc phaûi leùn luùt, vaïn nhaát maø haønh tung mình bò baïi loä thì tieáng taêm moät ñôøi maát heát, sau coøn daùm vaùc maët ñi ñaâu nöõa?" Sau, oâng laïi nghó: "Tröôùc kia sö phuï vì truyeàn daïy voõ ngheä cho ta ñaõ khoâng keå trôøi möa to gioù lôùn chaúng ñeâm naøo vaéng maët. Ôn ñöùc ngöôøi cao sieâu nhö vaäy, duø mình coù tan xöông naùt thòt cuõng chöa ñuû baùo ñeàn trong muoân moät. Caùi nhuïc leùn luùt nhoû moïn naøy coù chi laø ñaùng keå?" Boãng nghe ngoaøi cöûa tröôùc coù tieáng chaân ngöôøi, boán nhaø sö theo nhau ñi vaøo. Laùt sau hai ngöôøi nöõa ñeán. Kieàu Phong nhìn boùng in vaøo cöûa soå coù ñeán hôn möôøi ngöôøi, oâng ñaén ño: "Neáu caùc vò ñaây baøn vieäc cô maät veà chuøa Thieáu Laâm maø ta leùn nghe theá naøy thì duø laø khoâng coá yù cuõng khoâng theå ñöôïc. Chi baèng ta luøi ra xa khoâng nghe troäm vieäc rieâng 198 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 3. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung cuûa ngöôøi môùi phaûi. Sö phuï ta coù tôùi toaø vieän naøy thì nôi ñaây thieáu gì tay cao thuû, hung phaïm duø lôïi haïi ñeán ñaâu cuõng quyeát khoâng laøm gì noåi. Ta chôø cho ñeán luùc hoäi nghò giaûi taùn seõ tìm caùch gaëp rieâng sö phuï ñeå trình vieäc." Kieàu Phong ñang caát böôùc ñi ra xa, boãng nghe trong vieän hôn möôøi nhaø sö leân tieáng nieäm kinh. OÂng khoâng hieåu gì veà kinh phaät, chæ thaáy tieáng nieäm trang nghieâm laïi laãn gioïng ñau khoå. Cuoäc nieäm kinh khaù laâu, oâng daàn daàn hieåu ra coù vieäc gì khoâng oån vaø töï hoûi: "Hình nhö caùc vò naøy coù vieäc veà ñaïo phaùp hoaëc tham thieàn nghieàn kinh chi ñaây. Sö phuï mình vò taát ñaõ ñeán ñaây." OÂng laéng tai nghe kyõ, quaû nhieân chö taêng nieäm kinh khoâng thaáy coù tieáng khaøn khaøn cuûa sö phuï mình. Trong luùc chöa nhaát quyeát neân chôø laïi luùc nöõa hay neân ñi choã khaùc thì tieáng nieäm kinh vöøa döùt. Moät gioïng oai nghieâm caát tieáng hoûi: -Huyeàn Khoå sö ñeä! Sö ñeä coøn coù ñieàu gì muoán noùi nöõa khoâng? Kieàu Phong nghe ñeán boán chöõ "Huyeàn Khoå sö ñeä" thì caû möøng, laåm baåm: "Sö phuï ta coù ôû ñaây roài! Ngöôøi vaãn bình yeân voâ söï". Boãng thaáy aâm thanh huøng haäu ñaùp laïi. Kieàu Phong nghe roõ raøng chính laø tieáng Huyeàn Khoå ñaïi sö noùi: -Ngaøy tieåu ñeä thuï giôùi, tieân sö cho phaùp hieäu laø Huyeàn Khoå. Nghó ñeán taùm ñieàu khoå haïnh trong nhaø phaät laø "Sinh, Laõo, Beänh, Töû, Oaùn taêng hoäi, Ai bieät ly, Caàu baát ñaéc, Nguõ aâm xí thònh", tieåu ñeä coá gaéng thoaùt ra taùm ñieàu khoå ñoù maø chæ ñoä ñöôïc cho mình chöù khoâng ñoä ñöôïc cho ngöôøi, noùi ra caøng theâm xaáu hoå. Veà ñieàu Oaùn taêng hoäi, laø moät ñònh luaät trong ñôøi ngöôøi, tieåu ñeä ñang heát söùc tìm caùch giaûi thoaùt, xin sö huynh cuøng caùc vò sö ñeä, sö ñieät raùng giuùp cho. Kieàu Phong thaáy tieáng noùi raát bình tónh, chaân khí sung maõn, roõ ra hôn möôøi naêm nay noäi löïc sö phuï mình ñaõ tieán raát nhieàu, neân oâng laïi caøng hoan hæ hôn nöõa. Coù ñieàu nhöõng lôøi nhaø sö noùi ñoù ñeàu laø ngoân ngöõ cuûa nhaø phaät neân oâng khoâng hieåu yù nghóa ra sao. Laïi nghe gioïng noùi oai nghieâm hoûi: -Maáy thaùng tröôùc ñaây Huyeàn Bì sö ñeä bò cheát vaøo tay gian nhaân. Chuùng ta heát söùc truy taàm hung thuû, töïa hoà nhö phaïm vaøo hai giôùi, laø giôùi saûn vaø giôùi noä. Song, haøng phuïc ma quyû, tru dieät gian aùc cuõng laø vieäc cöùu ñôøi. Chuùng ta hoïc voõ coát ñeå môû roäng phaät phaùp, lan traøn ñaïo ñöùc. Kieàu Phong nghó buïng: "Ngöôøi coù gioïng noùi oai nghieâm naøy chaéc laø Huyeàn Töø ñaïi sö, phöông tröôïng chuøa Thieáu Laâm". Boãng thaáy gioïng ñoù noùi tieáp: -...Tröø moät teân gian aùc quyû ñoù laø cöùu ñöôïc voâ soá ngöôøi ñôøi. Sö ñeä! Gaõ ñoù phaûi chaêng laø Coâ Toâ Moä Dung? Kieàu Phong nghó thaàm: "Vieäc naøy dính líu ñeán Coâ Toâ Moä Dung. Hieän nay treân choán giang hoà ñöông coù tin ñoàn ñaïi raèng Huyeàn Bì ñaïi sö chuøa Thieáu Laâm nhaát ñònh bò ngöôøi aùm toaùn . Chaéc ngöôøi ta ngôø cho Moä Dung coâng töû haï ñoäc thuû". Laïi thaáy Huyeàn Khoå ñaïi sö noùi: 199 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 4. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung -Phöông tröôïng sö huynh! Tieåu ñeä khoâng muoán taêng theâm toäi nghieät. Xin sö huynh cuøng caùc vò sö ñieät vì toâi maø tính giuøm cho. Khi laõo ñoù buoâng löôõi ñao gieát ngöôøi xuoáng laø töï nhieân seõ bieát aên naên quay veà chính ñaïo. Giaû tyû gaõ vaãn chaáp meâ khoâng tænh ngoä laø gaõ töï chuoác laáy caùi ñau khoå vaøo mình maø thoâi. Töôùng maïo gaõ theá naøo thì baát taát ñeà caäp ñeán nöõa. Phöông tröôïng chuøa Thieáu Laâm laø Huyeàn Töø ñaïi sö noùi: -Sö ñeä giaùc ngoä cao sieâu, ta haõy coøn giöõ tính caâu chaáp, thaät khoâng baèng sö ñeä... Huyeàn Khoå noùi: -Luùc naøy tieåu ñeä chæ mong ñöôïc tónh toaï moät luùc ñeå ñoïc kinh saùm hoái. Huyeàn Töø noùi: -Phaûi roài! Sö ñeä baûo troïng thaân theå nghe! Chôït thaáy tieáng keït cöûa, moät nhaø sö giaø cao vaø gaày töø töø ñi ra. Laõo ñi chöøng hôn tröôïng thì phía sau moät luõ möôøi baåy nhaø sö ñeàu maëc aùo caø sa ñoû, tay chaép ñeå tröôùc ngöïc, cuùi ñaàu nieäm veû maët vò naøo cuõng raát trang nghieâm. Sau khi chuùng taêng ñi khoûi, trong nhaø laïi im laëng nhö tôø. Kieàu Phong vì hoaøn caûnh baét buoäc, khoâng daùm laïi goõ cöûa. Boãng nghe Huyeàn Khoå ñaïi sö leân tieáng goïi: -Quyù khaùch töø xa laën loäi ñeán ñaây sao laïi ngaäp ngöøng khoâng vaøo? Kieàu Phong caû kinh, nghó thaàm: "Mình ñaõ nín hôi, ngay ngöôøi ñöùng gaàn vò taát ñaõ phaùt giaùc ra ñöôïc choã mình aån naáp. Sö phuï thính tai nhö vaäy töïa hoà coù pheùp thaàn thoân g. OÂng khoâng caàn chaïy ñeán tröôùc cöûa, noùi: -Sö phuï maïnh gioûi ñaây a? Ñeä töû laø Kieàu Phong xin baùi sö phuï. Huyeàn Khoå kheõ "uûa" leân moät tieáng roài hoûi: -Phong nhi ñaáy haû? Luùc naøy thaày ñang nghó ñeán con. Thaày chæ mong ñöôïc thaáy maët con moät laàn. Vaøo ñaây mau! Nghe gioïng noùi ñaày veû möøng vui, Kieàu Phong caû möøng raûo böôùc ñi vaøo, quyø xuoáng khaáu ñaàu noùi: -Bình nhaät ñeä töû ít coù cô hoäi chaàu haàu ñeå nhoïc loøng sö phuï nhôù thöông. Sö phuï coøn ñöôïc cöôøng kieän, haøi nhi vui möøng khoân xieát! Noùi xong, oâng ngaång ñaàu leân nhìn taän maët nhaø sö. Huyeàn Khoå ñaïi sö neùt maët ñang hoaø aùi töôi cöôøi, aùnh ñeøn daàu soi roõ maët Kieàu Phong. Ñoät nhieân nhaø sö bieán saéc, ngoài daäy run run hoûi: -Ngöôi... ngöôi... aø theá ra ngöôi. Ngöôi laïi laø Kieàu Phong phaûi khoâng? Laø moät teân ñoà ñeä chính ta ñaõ truyeàn thuï voõ ngheä cho ñaáy ö? Roài neùt maët nhaø sö vöøa loä veû kinh haõi vöøa ñau khoå laïi laãn caû veû cöïc kyø thöông tieác. Kieàu Phong thaáy trong giaây laùt maø neùt maët sö phuï ñaõ bieán ñoåi dò thöôøng thì trong loøng kinh ngaïc. OÂng noùi: -Sö phuï ! Haøi nhi laø Kieàu Phong ñaây maø! 200 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 5. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Huyeàn Khoå ñaïi sö noùi: -öø! Toát! Toát! Roài khoâng noùi theâm gì. Kieàu Phong khoâng daùm hoûi nöõa, laúng laëng chôø xem sö phuï coù ñieàu chi daïy baûo. Ngôø ñaâu chôø maõi chaúng thaáy Huyeàn Khoå ñaïi sö noùi gì, Kieàu Phong laïi nhìn leân thaáy saéc maët nhaø sö vaãn trô nhö vaäy. OÂng khoâng khoûi giaät mình, thoø tay ra caàm tay ñaïi sö thì thaáy ñaõ laïnh ngaét. OÂng laïi ñeå tay leân muõi thì nhaø sö ñaõ taét thôû töï luùc naøo. Bieán coá xaûy ra quaù ñoät ngoät khieán Kieàu Phong trôïn maét, mieäng haù hoác ra, ñaàu oùc roái loaïn vôùi bao nhieâu yù nghó: "Sö phuï vöøa thaáy maët mình sôï quaù maø cheát ö? Thaät khoâng taøi naøo hieåu ñöôïc. Maët mình coù chi ñaùng sôï ñaâu? Chaéc laø ngöôøi bò thöông töø tröôùc?" Nhöng oâng khoâng daùm xem trong ngöôøi nhaø sö. Sau khi ñònh thaàn, oâng nhaát quyeát: "Neáu mình boû troán ñi, haù phaûi laø haønh vi cuûa Kieàu Phong, moät trang haûo haùn tieáng taêm laãy löøng tröôùc nay? Böõa nay duø gaëp nguy hieåm ñeán ñaâu cuõng maëc, mình phaûi tra ra cho roõ traéng ñen". OÂng lieàn ra ngoaøi cöûa la leân: -Phöông tröôïng ñaïi sö! Huyeàn Khoå sö phuï vieân tòch roài! Huyeàn Khoå sö phuï vieân tòch roài! OÂng chaân khí sung maõn, tieáng goïi truyeàn ñi raát xa, vang caû khe nuùi. Moïi ngöôøi trong chuøa cuøng nghe thaáy. Tieáng la tuy huøng hoàn nhöng cöïc kyø ñau khoå. Caùc nhaø sö ôû choã Huyeàn Töø phöông tröôïng ñi xa chöa veà ñeán phoøng rieâng, thoát nhieân nghe tieáng Kieàu Phong hoâ hoaùn, nhaát teà trôû goùt quay laïi chöùng ñaïo vieän, thì thaáy moät ñaïi haùn cao lôùn ñöùng beân cöûa vieän ñang laáy vaït aùo lau nöôùc maét. Ai cuõng laáy laøm kyø laï. Huyeàn Töø ñaïi sö chaép tay ñeå tröôùc ngöïc, hoûi: -Thí chuû laø ai? Ñaïi sö quaù quan taâm ñeán söï yeân nguy cuûa Huyeàn Khoå, khoâng chôø Kieàu Phong ñaùp laïi, raûo böôùc vaøo nhaø, vaãn thaáy Huyeàn Khoå ñöùng trô ñoù chöa ngaõ thì giaät naûy mình. Caùc nhaø sö cuõng tôùi nôi, cuùi ñaàu ñoïc kinh. Kieàu Phong theo vaøo sau, cuøng quyø hai chaân xuoáng ñaát khaán thaàm: "Sö phuï ôi! Vì ñeä töû baùo tin chaäm quaù ñeå sö phuï maéc tay ñoäc thuû. Ñeä töû nhaân moái thuø laïi saâu theâm moät taûng". Huyeàn Töø ñoïc kinh xong, nhìn chaèm chaëp Kieàu Phong, hoûi: -Thí chuû laø ai? Phaûi chaêng ngöôøi hoâ hoaùn vöøa roài laø thí chuû? Kieàu Phong ñaùp: -Ñeä töû laø Kieàu Phong, thaáy sö phuï vieân tòch, ñau khoå khoân xieát, baát giaùc kinh ñoäng ñeán phöông tröôïng. Huyeàn Töø nghe ñeán teân Kieàu Phong, caû kinh, noùi: -Phaûi chaêng thí chuû... môùi ñaây laøm Bang chuùa Caùi bang? 201 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 6. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Kieàu Phong nghe noùi "môùi ñaây laøm Bang chuùa Caùi bang" thì nghó thaàm: "Treân choán giang hoà tin töùc truyeàn ñi mau thaät. Hoï ñaõ bieát mình khoâng coøn laøm Bang chuùa Caùi bang nöõa, töùc laø hoï bieát roõ nguyeân nhaân naøo mình bò truïc xuaát ra khoûi Caùi bang". OÂng ñaùp: -Vaâng aï. Huyeàn Töø hoûi: -Côù sao thí chuû ñang ñeâm leûn vaøo baûn töï? Vaø sao laïi troâng thaáy Huyeàn Khoå sö ñeä vieân tòch? Trong loøng Kieàu Phong coù hay, ngaøn vaïn caâu muoán noùi nhöng khoâng bieát baét ñaàu töø ñaâu tröôùc cho phaûi, oâng lieàn ñaùp: -Huyeàn Khoå ñaïi sö laø moät vò aân sö ñaõ daïy doã ñeä töû, sôû dó ñeä töû ñöôïc bieát... Caâu thöù hai Kieàu Phong chöa noùi heát thì Huyeàn Töø phöông tröôïng ñaõ hoûi phuû ñaàu: -Sao? Huyeàn Khoå sö ñeä laø sö phuï truyeàn thuï voõ ngheä cho ngöôi? Chaúng leõ ngöôi cuõng laø ñeä töû Thieáu Laâm? Theá thì... theá thì... laï thaät!... Neân bieát Kieàu Phong danh vang khaép thieân haï... Trong voõ laâm ai cuõng bieát oâng laø ñeä töû chaân truyeàn cuûa Uoâng Bang chuùa, maø voõ coâng cuûa Uoâng Bang chuùa tuyeät khoâng lieân can gì ñeán phaùi Thieáu Laâm. Luùc naøy Kieàu Phong töï xöng laø ñeä töû phaùi Thieáu Laâm, Huyeàn Töø ñaïi sö muoán chæ trích laø oâng noùi hoang ñöôøng, coù ñieàu toân troïng ñòa vò oâng neân môùi baûo: -Theá thì laï thaät! Kieàu Phong hoûi laïi: -Vieäc naøy noùi ra raát daøi, khoâng bieát aân sö ñeä töû bò thöông ra sao vaø ñaõ bò ai haï ñoäc thuû? Huyeàn Töø phöông tröôïng sa nöôùc maét, ñaùp: -Huyeàn Khoå sö ñeä bò ngöôøi ñaùnh leùn, ngöïc bò truùng moät chöôûng quaù naëng, xöông coát bò gaãy heát, nguõ taïng cuõng tan naùt. Nhôø coù noäi coâng thaâm haäu neân môùi choáng ñöôïc ñeán baây giôø. Chuùng ta coù hoûi sö ñeä keû ñòch laø ai thì y baûo laø chöa töøng quen bieát gaõ. Ta hoûi ñeán töôùng maïo hung thuû thì y noùi: "Trong taùm ñieàu khoå aûi cuûa nhaø phaät thì Oaùn taêng hoäi laø moät. Nay ñaõ gaëp oan gia ñoái ñaàu thì chæ caàn ñöôïc giaûi thoaùt laø hôn". Roài y nhaát ñònh khoâng cho bieát nieân canh cuøng töôùng maïo hung thuû. Kieàu Phong chôït tænh ngoä: "Theá ra chö taêng ñaõ bieát sö phuï mình bò troïng thöông. Vieäc tuïng kinh nieäm phaät vöøa roài laø ñeå ñöa Ngöôøi veà chaàu phaät". OÂng nöôùc maét chaïy quanh, noùi: -Caùc vò cao taêng laáy töø bi laøm taâm nieäm, khoâng nghó ñeán baùo thuø, nhöng ñeä töû laø ngöôøi traàn tuïc, theá naøo cuõng tìm cho ra hung thuû, phaân thaây muoân ñoaïn ñeå baùo thuø 202 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 7. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung cho sö phuï. Quyù töï ñaây laø nôi thaâm nghieâm, khoâng bieát hung ñoà laøm theá naøo leûn vaøo ñöôïc. Huyeàn Töø traàm ngaâm chöa kòp ñaùp thì moät nhaø sö thaáp luûn thuûn cöôøi laït, noùi: -Thí chuû leûn vaøo chuøa Thieáu Laâm chuùng ta coù ai bieát maø ngaên trôû ñaâu? Theá thì hung thuû phaûi laø keû ñi laïi töï nhieân nhö vaøo choã khoâng ngöôøi. Kieàu Phong khom löng, chaép tay noùi: -Ñeä töû coù vieäc caáp baùch beân mình neân khoâng kòp ñöùng ngoaøi sôn moân baùo tin xin caàu kieán, thaät laø thaát leã, khaån caàu lieät sö phuï löôïng thöù cho. Ñeä töû ñaõ coù goác gaùc saâu xa vôùi chuøa Thieáu Laâm, quyeát khoâng daùm maûy may coù yù maïo phaïm. Hai caâu Kieàu Phong noùi sau cuøng ñeå toû ra neáu phaùi Thieáu Laâm maát maët thì oâng cuõng chaúng hay gì. Neân bieát raèng oâng leûn vaøo vieän sau chuøa Thieáu Laâm, maõi ñeán luùc caát tieáng hoâ hoaùn môùi coù ngöôøi troâng thaáy. Vieäc naøy ñoàn ñaïi ra ngoaøi coù lieân quan raát ñeán theå dieän Thieáu Laâm. Giöõa luùc aáy moät gaõ tieåu sa di (chuù tieåu) hai tay böng baùt thuoác, hôi boác leân nghi nguùt, söøng söïc ñi ñeán, nhìn thi theå Huyeàn Khoå, noùi: -Sö phuï! Xin sö phuï duøng thuoác. Chuù tieåu naøy vaãn haàu haï Huyeàn Khoå, chuù ñeán Döôïc vöông vieän trong baûn töï laáy thang "Cöùu chöôûng kim cöông thang" raát linh nghieäm vaø laø moät moân thuoác thaùnh chöõa thöông, ñem ñeán cho sö phuï uoáng. Chuù thaáy Huyeàn Khoå vaãn ñöùng ngay neân khoâng bieát laø Ngöôøi ñaõ thaùc. Kieàu Phong trong loøng ñau khoå, ngheïn ngaøo noùi: -Sö phuï ôi!... Chuù tieåu quay ñaàu laïi, vöøa troâng thaáy Kieàu Phong, ñoät nhieân la hoaûng: -Mi! Mi... laïi ñeán nöõa aø? Chuù sôï quaù run leân, ñaùnh rôùt baùt thuoác xuoáng ñaát vôõ tan, thuoác baén tung toeù. Gaõ tieåu sa di nhaûy luøi veà phía sau hai böôùc, ñöùng töïa löng vaøo töôøng, la leân: -Ñuùng haén! Haén vöøa ñaùnh sö phuï! Gaõ keâu leân nhö vaäy, moïi ngöôøi ai cuõng kinh ngaïc. Kieàu Phong thì caøng baøng hoaøng, lôùn tieáng hoûi: -Chuù noùi sao? Gaõ tieåu sa di naøy môùi möôøi hai, möôøi ba tuoåi, troâng thaáy Kieàu Phong thì sôï haõi voâ cuøng, naáp vaøo sau löng Huyeàn Töø phöông tröôïng, níu laáy vaït aùo, keâu goïi roái rít: -Phöông tröôïng! Phöông tröôïng! Huyeàn Töø noùi: -Thanh Tuøng! Ñöøng sôï chi heát! Ngöôi vöøa noùi gì? Coù phaûi ngöôi baûo haén ñaùnh sö phuï khoâng? Chuù tieåu Thanh Tuøng ñaùp: 203 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 8. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung -Ñuùng roài! Haén duøng chöôûng löïc ñaùnh vaøo ngöïc sö phuï. Con ñöùng ngoaøi cöûa soå troâng thaáy. Roài gaõ laïi goïi: -Sö phuï! Sö phuï! Sö phuï ñaùnh haén ñi. Ñeán baây giôø gaõ vaãn chöa bieát laø Huyeàn Khoå cheát roài. Huyeàn Töø phöông tröôïng noùi: -Ngöôi coi coù ñuùng khoâng, ñöøng nhaän laàm ngöôøi. Thanh Tuøng noùi: -Con troâng roõ raøng laém. Haén maëc aùo saéc xaùm, maët vuoâng, loâng maøy döïng ngöôïc, mieäng to, tai lôùn. Ñuùng haén roài. Sö phuï ôi! Sö phuï ñaùnh haén ñi, ñaùnh haén ñi! Kieàu Phong ñoät nhieân nghe maø laïnh caû tuyû xöông soáng. OÂng nghó thaàm: "Phaûi roài! Hung thuû caûi trang, coá yù gieo tai hoaï cho mình. Sö phuï vöøa nghe tin mình veà, raát laø hoan hæ. Song, trong veû maët hoaûng hoát khi troâng thaáy mình thì bieát töôùng maïo hung thuû gioáng mình neân ngöôøi noùi aáp uùng: "Ngöôi... ngöôi... aø theá ra ngöôi. Ngöôi laïi laø Kieàu Phong phaûi khoâng? Laø moät teân ñoà ñeä chính ta ñaõ truyeàn thuï voõ ngheä cho ñaáy ö?" Sö phuï cuøng mình möôøi naêm chöa gaëp nhau. Luùc ôû nhaø, mình laø ñöùa treû con, nay ñaõ thaønh ngöôøi lôùn. Dó nhieân laø töôùng maïo khoâng gioáng tröôùc." Kieàu Phong laïi nghó ñeán Huyeàn Khoå ñaïi sö tröôùc khi laâm chung noùi maáy tieáng "toát, toát" thì loøng ñau nhö caét, nghó thaàm: "Sö phuï bò ngöôøi haï ñoäc thuû, khoâng bieát keû ñòch laø ai, thaáy mình töôùng maïo töông töï nhö hung thuû, xuùc ñoäng maïnh maø thaùc! Sö phuï ñaõ bò troïng thöông, trong luùc laâm nguy ngöôøi coù kòp ñaâu xeùt cho roõ raèng neáu chính mình haï ñoäc thuû, coù lyù naøo coøn trôû laïi töông kieán nöõa." Boãng thaáy tieáng ngöôøi huyeân naùo, moät toáp ngöôøi keùo ñeán ñöùng ngoaøi chöùng ñaïo vieän roài döøng böôùc chöù chöa tieán vaøo. Hai nhaø sö khom löng, kính caån ñi vaøo, chính laø hai trì giôùi taêng vaø thuû luaät taêng vöøa ñaùnh nhau vôùi Kieàu Phong ôû chaân nuùi Thieáu Thaát luùc ban ngaøy. Trì giôùi taêng môùi noùi ñöôïc moät tieáng: -Baåm phöông tröôïng... Thì neùt maët loä veû kinh dò vaø caêm giaän, trôïn maét, haù mieäng vì khoâng hieåu taïi sao Kieàu Phong laïi ôû ñaây roài. Huyeàn Töø phöông tröôïng neùt maët trang nghieâm, thuûng thaúng noùi: -Thí chuû tuy khoâng ôû Caùi bang nöõa, duø sao cuõng ñaõ laø nhaân vaät noåi danh trong voõ laâm. Böõa nay thí chuû giaù laâm teä töï, ra tay ñaùnh cheát Huyeàn Khoå sö ñeä, khoâng bieát vì leõ gì xin chæ giaùo cho. Kieàu Phong thôû daøi moät tieáng, ñoät nhieân laïy phuïc xuoáng ñaát tröôùc maët Huyeàn Khoå ñaïi sö, khaán raèng: 204 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 9. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung -Sö phuï ôi sö phuï! Luùc sö phuï laâm chung coøn noùi laø ñeä töû haï thuû neân noãi oâm haän maø thaùc. Ñeä töû khoâng ñôøi naøo daùm maïo phaïm ñeán söï toân nghieâm cuûa phaùi Thieáu Laâm. Xin sö phuï tha toäi cho. Baùi chuùc xong, Kieàu Phong naác leân hai tieáng roài thôû maïnh laøm cho ñeøn löûa taét phuït ñi, trong ñieän toái om. Luùc Kieàu Phong caàu chuùc sö phuï ñaõ tính keá thoaùt thaân, oâng thoåi taét ñeøn ñi, tay traùi phoùng ra moät chöôûng vaøo sau giôùi luaät taêng. Chöôûng naøy toaøn söùc döông cöông, khoâng laøm toån thöông ñeán noäi taïng nhöng ñaùnh baät nhaø sö to beùo ra khoûi cöûa. Trong boùng toái moø, quaàn taêng nghe thaáy tieáng gioù cho laø Kieàu Phong chaïy ra khoûi cöûa ñeå troán, ñeàu duøng thuû phaùp "caàm naõ" naém laáy thuû luaät taêng. Caùc nhaø sö ñeàu nghó nhö nhau, khoâng muoán ra ñoøn naëng ñeå ñaùnh cheát Kieàu Phong, chæ toan baét soáng ñeå tra hoûi cho ra goác ngoïn. Xem vì sao maø oâng ñaùnh cheát Huyeàn Khoå ñaïi sö, hoaëc giaû coù aâm möu troïng ñaïi naøo ñöôïc loâi ra aùnh saùng. Möôøi maáy vò cao taêng naøy ñeàu laø nhöõng tay haûo thuû vaøo baäc nhaát phaùi Thieáu Laâm. Ñaõ laø nhöõng tay haûo thuû vaøo baäc nhaát phaùi Thieáu Laâm, töùc laø nhöõn g tay haûo thuû baäc nhaát trong voõ laâm. Thuû phaùp caàm naõ cuûa nhöõng vò naøy khoâng gioáng nhau, moãi vò coù choã ñoäc ñaùo rieâng. Cuøng moät luùc, moïi thuû thöùc, naøo "Caàm long thuû", naøo "Öng thaûo thuû", naøo "Hoå traûo coâng", naøo "Kim cöông chæ", naøo "aùc thaïch chöôûng",... cuûa phaùi Thieáu Laâm doàn vaøo mình nhaø sö thuû luaät. Voõ coâng caùc vò cao taêng naøy thöïc ñaõ ñeán choã kyø dieäu voâ cuøng. Trong boùng toái om, chæ nghe tieáng gioù maø nhaän ñònh caùc huyeät ñaïo khoâng sai moät ly, khieán nhaø sö thuû luaät bò ñau ñôùn voâ cuøng. Chôùp maét, caùc yeáu huyeät khaép mình bò ñuû caùc thöù caàm naõ thuû phaùp chuïp vaøo trong khi ngöôøi coøn ôû treân khoâng chöa rôùt xuoáng ñaát. Baáy nhieâu vò cao taêng naøy ñeàu laø nhöõng tay chaáp chöôûng nhöõng chöùc vuï quan troïng, tuy beân mình khoâng ñem theo hoaû chuûng, song ñaõ nhieàu duyeät lòch, thuû ñoaïn öùng bieán cöïc kyø mau leï. Caùc vò bieát ngay laø baét laàm. Coù ngöôøi laäp töùc phi thaân nhaûy leân maùi nhaø traán giöõ treân noùc. Chæ trong chôùp maét, taát caû caùc cöûa ngoõ, ñöôøng loái tröôùc sau chöùng ñaïo vieän ñeàu ñöôïc caùc nhaø sö cao thuû traán giöõ nhöõng nôi troïng yeáu. Ñöøng noùi Kieàu Phong thaân theå cao lôùn, maø coù bieán laøm con chim seõ cuõng khoù beà taåu thoaùt. Moät laùt sau, tieåu sa di Thanh Tuøng thaép löûa leân, ñeøn neán trong vieän laïi chieáu saùng, caùc nhaø sö xem ra ngöôøi bò baét laàm chính laø thuû luaät taêng. Vò caàm ñaàu vieän Ñaït Ma laø Huyeàn Naïn ñaïi sö xem ra leänh cho quaàn taêng trong chuøa ñaâu giöõ nguyeân ñoù, khoâng ñöôïc loaïn ñoäng. Neân bieát raèng quaàn taêng ñeàu cho laø Kieàu Phong lôùn maät ñeán ñaâu cuõng khoâng daùm moät mình leûn vaøo chuøa Thieáu 205 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 10. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Laâm, moät nôi ñaàm roàng, hang coïp ñeå gieát ngöôøi, taát coøn coù nhöõng tay vieän trôï cao cöôøng. Khoâng chöøng chuùng seõ nhaân luùc nhoán nhaùo ñeå thi haønh möu löôïc, maø nhaø chuøa truùng keá ñieäu hoå ly sôn cuûa hoï. Trong chöùng ñaïo vieän, möôøi maáy vò cao taêng cuøng trí giôùi taêng suaát laõnh moät toaùn nhaø sö suïc tìm trong ngoaøi vaø caùc nôi laân caän chöùng ñaïo vieän, töïa hoà nhö khoâng boû soùt moät vieân ñaù, moät khoùm coû naøo laø khoâng coù ngöôøi duøng coân, boång ñaäp vaøo. Caùc vò ñaïi hoaø thöôïng ñeàu laáy töø bi laøm taâm nieäm, laáy ñöùc hieáu sinh laøm caên cô, maø cuoäc suïc tìm naøy laøm cho voâ soá raén reát, chuoät boï, giun kieán phaûi bò thöông. Luïc soaùt hoài laâu, chæ coøn thieáu ñaát chöa ñaøo leân maø chaúng thaáy Kieàu Phong ñaâu caû, ai cuõng laáy laøm kyø dò. Luùc ñoù thi theå Huyeàn Khoå ñaïi sö ñöôïc ñöa vaøo xaù lôïi vieän ñeå sieâu hoaù, thuû luaät taêng ñöôïc ñöa vaøo Döôïc Vöông vieän ñeå ñieàu trò nhöõng veát thöông. Quaàn taêng cuùi ñaàu buoàn baõ, laúng laëng khoâng ai noùi gì vaø ñeàu caûm thaáy phen naøy bò maát theå dieän raát nhieàu. Bao nhieâu tay cao thuû chuøa Thieáu Laâm vaây boïc, nhaát laø möôøi maáy vò voõ coâng tuyeät cao, tieáng taêm löøng laãy khaép giang hoà, maø ñeå Kieàu Phong tay khoâng khí giôùi taåu thoaùt. Ñöøng noùi khoâng baét ñaëng oâng ñaõ ñaønh, maø oâng troán baèng caùch naøo cuõng khoâng ai bieát moät tí gì. Kieàu Phong naáp ôû ñaâu? Nguyeân oâng lieäu chöøng quaàn taêng khoâng thaáy mình, taát nhieân suïc saïo khaép moïi choã, nhöng chính ngay trong nhaø ñang tuï taäp naøy ít ai ñeå yù tôùi. Nhaân luùc thuû luaät taêng bò moät chöôûng baén haát ra ngoaøi, Kieàu Phong co mình nín thôû chui vaøo gaàm giöôøng nguû cuûa Huyeàn Khoå ñaïi sö luùc sinh thôøi. Möôøi ñaàu goùn tay baùm chaët laáy song giöôøng, mình saùt vaøo döôùi giaùt giöôøng. Tuy cuõng coù ngöôøi ñöa maét nhìn vaøo gaäm giöôøng nhöng khoâng troâng thaáy oâng. OÂng chôø cho di theå Huyeàn Khoå ñaïi sö ñöôïc ñöa ra ngoaøi, chaáp söï taêng ñoùng cöûa chöùng ñaïo vieän laïi, khoâng coøn ai ra vaøo nöõa. Kieàu Phong naèm döôùi gaàm giöôøng, nghe caùc nhaø sö nhoán nhaùo ñeán quaù nöûa ñeâm, daàn daàn yeân laëng trôû laïi. OÂng tính raèng: "Chôø ñeán trôøi saùng quyeát laø khoù thoaùt thaân, luùc naøy maø khoâng chaïy thì coøn ñôïi ñeán bao giôø". OÂng lieàn ôû gaàm giöôøng chui ra, kheõ ñaåy cöûa, laùng mình ñeán aån sau moät goác caây. Chöùng ñaïo vieän ôû veà phía cöïc taây chuøa Thieáu Laâm. Theo leõ thoâng thöôøng, thì phaûi nhaém höôùng taây ñeå chuoàn vaøo röøng raäm. Nhöng Kieàu Phong laø ngöôøi coù trí minh maãn, trong loøng laïi raát tính teá, nghó thaàm: "Luùc naøy tuy khoâng coù tieáng ngöôøi nhöng caùc vò cao taêng chuøa Thieáu Laâm ñaâu ñaõ chòu boû maø treã traøng cuoäc phoøng bò. Mình ñang ôû vieän phía taây roài maát tích, taát laø quaàn taêng caøng nghieâm maät phoøng thuû phía naøy, nhaát laø nhöõng neûo ñöôøng ñi veà nuùi Thieáu Thaát." 206 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 11. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung OÂng chæ caàn ra ñöôïc khoûi chuøa Thieáu Laâm laø caùc nhaø sö phaân taùn löïc löôïng roài, duø coù ñoùn ñöôøng cuõng khoù loøng laøm gì noåi. Nhöng oâng khoâng muoán cuøng caùc nhaø sö ñoäng thuû, chæ mong hoâm sau baét ñöôïc hung phaïm ñöa vaøo chuøa laø ra heát ngoïn ngaønh. Baây giôø maø ñoäng thuû vôùi nhaø sö naøo hoaëc thaéng ñöôïc ai, töùc laø gaây theâm moät moái oan khieân voâ vò, coøn neáu maø thaát baïi thì seõ khoâng bieát ñeán theá naøo maø noùi. OÂng tính toaùn moät laùt, ñeå tìm ra ñöôøng oån tieän moïi beà laø quay vaøo chuøa theo höôùng ñoâng ñeå ra khoûi khu vöïc naøy. Nghó vaäy, oâng cuùi khom khom chuyeån daàn töø choã laù caây raäm raïp naøy ñeán buïi caây um tuøm khaùc, vöôït qua boán toaø phoøng vieän, nuùp sau moät caây boà ñeà. OÂng chôït nhìn thaáy hai nhaø sö phuïc sau moät hoác caây phía tröôùc maët, hai nhaø sö naøy khoâng nhuùc nhích neân trong boùng toái khoù ai maø nhìn thaáy ñöôïc. Coù ñieàu nhaõn quang Kieàu Phong cöïc kyø saéc beùn, thoaùng thaáy moät nhaø sö tay caàm löôõi giôùi ñao loeù saùng. OÂng nghó thaàm: "Thaät laø nguy hieåm! Mình chæ ñi leï moät chuùt nöõa thì haønh tung taát bò baïi loä". OÂng nuùp sau goác caây moät luùc, hai nhaø sö thuy chung vaãn khoâng nhuùc nhích, caùi chöôùc "oâm caây ñôïi thoû" thaät laø gheâ gôùm, mình chæ kheõ ñoäng moät chuùt taát hai nhaø sö troâng thaáy. Song cuõng khoâng theå chaàn chôø maõi ôû trong tình traïng naøy ñöôïc, Kieàu Phong traàm ngaâm moät chuùt roài nhaët vieân ñaù nhoû giô leân, laáy ñaàu ngoùn tay buùng maïnh ra. Caùi buùng cuûa oâng thaät taøi tình, ban ñaàu ngoùn ñi thong thaû roài sau môùi ñi nhanh. Luùc vieân ñaù vöøa bay ra khoâng phaùt ra tieáng ñoäng, ñi chöøng baûy taùm thöôùc thì tieáng vo vo raát maïnh nhö xeù baàu khoâng khí, roài ñaäp vaøo moät caønh caây ñaùnh "caïch" moät tieáng. Thaáy tieáng ñoäng, hai nhaø sö cuùi raïp ngöôøi xuoáng ñöa maét nhìn voäi leân caønh caây ñaõ phaùt ra tieáng ñoäng. Kieàu Phong chôø cho hai nhaø sö söôùt qua maët mình roài chaïy nhö bay ñeán beân moät toaø vieän. Döôùi aùnh traêng oâng nhìn thaáy treân bieån ñeà ba chöõ "Boà Ñeà vieän". OÂng ñoaùn chaéc raèng hai nhaø sö kia ñi khoâng thaáy gì khaùc, taát quay trôû laïi, neân khoâng daùm döøng böôùc chuùt naøo, ñi thaúng ra phía sau vieän. Luùc qua phía töôùc vieän Boà Ñeà, Kieàu Phong ñang nghieâng mình chaïy chôït nhìn thaáy moät boùng ñaïi haùn löôùt qua phía sau cöïc kyø mau leï, oâng ít khi ñöôïc gaëp ai thaân phaùp leï ñeán theá, thì giaät naûy mình töï hoûi: "Ngöôøi naøy laø ai maø chaân tay mau leï ñeán nhö theá?" OÂng lieàn ñöa chöôûng leân giöõ mình, ngoaûnh ñaàu nhìn laïi, baát giaùc baät cöôøi, vì thaáy gaõ ñaïi haùn ñoù döøng chaân ñöa chöôûng leân giöõ tröôùc ngöïc, ñöùng thoän maët, nín hôi thôû, laø do taám göông ñoàng treân böùc bình phong ñaët ôû phía tröôùc töôïng phaät phaûn chieáu boùng mình. Trong göông ñoàng coù khaéc moät baøi keä: 207 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 12. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Thaân töï boà ñeà thuï Taâm minh thích kính ñaøi Thôøi thôøi caàn phaát thöùc Maëc söû nhieãm traàn ai. Dòch: Boà ñeà thaân ñaõ vöõng Göông saùng daï caøng trong Sôùm toái lau cho saïch Khoâng vöông chuùt buïi hoàng. Kieàu Phong baät cöôøi, quay ñaàu laïi toan trôû goùt, thì thoát nhieân ñaàu oùc nhö bò vaät gì naëng ñeø leân, ñöùng ngaây ngöôøi ra. OÂng chôït caûm thaáy moät ñieàu raát quan troïng, nhöng khoâng bieát laø ñieàu gì. Ñang khi ngô ngaån, ngaãu nhieân Kieàu Phong laïi nhìn vaøo trong taám göông, baâng khuaâng töï hoûi: "Mình vöøa thaáy boùng mình ôû choã naøo ñaây? Khi ñoù mình coù thaáy caùi göông ñoàng lôùn naøy ñaâu? Sao baáy giôø mình laïi khoâng troâng thaáy taám göông to lôùn phaûn chieáu boùng mình moät caùch roõ raøng theá naøy?" Ñang luùc xuaát thaàn, chôït nghe coù tieáng böôùc chaân maáy ngöôøi ñi tôùi, Kieàu Phong hoang mang khoâng bieát aån thaân vaøo ñaâu. Chôït thaáy treân ñieän coù ba pho töôïng phaät, lieàn treøo leân chui vaøo nuùp sau pho töôïng thöù ba. OÂng nghe roõ tieáng chaân saùu ngöôøi ñi haøng ñoâi vaøo haäu ñieän, roài moãi ngöôøi ngoài treân chieác boà hoaøn. Kieàu Phong ñöùng sau pho töôïng ngoù ra thì thaáy saùu nhaø sö ñeàu vaøo haïng trung nieân. Moät nhaø sö ôû ñaàu beân taû noùi: -Sö phuï coù leänh truyeàn phaûi coi giöõ vaø kieåm ñieåm caùc kinh saùch trong vieän Boà Ñeà, ñeà phoøng ñòch nhaân ñeán laáy caép. Chæ moät mình nhaø sö kia noùi caâu ñoù coøn ngoaøi ra caùc nhaø sö khaùc ñeàu im laëng khoâng noùi gì. Kieàu Phong nghó buïng: "Giaû tyû saùu nhaø sö naøy voõ coâng bình thöôøng thì luùc naøy ta chuoàn ra haäu vieän cuõng chaúng ai bieát. Nhöng e raèng coù ngöôøi noäi coâng thaâm haäu, tai thính, maét saùng thì taát bò baïi loä, ta ñaønh chôø luùc nöõa xem sao". Boãng nghe moät nhaø sö ôû ñaàu meù höõu hoûi: -Sö huynh, trong vieän Boà Ñeà naøy troáng roãng laøm gì coù kinh saùch, sö phuï baûo boïn ta ñeán ñaây coi giöõ caùi gì? Nhaø sö ñaàu meù taû tuûm tæm cöôøi, noùi: -Ñoù laø moät ñieàu bí maät trong vieän Boà Ñeà, khoâng tieän noùi nhieàu. Nhaø sö ñaàu meù höõu noùi khích: -Chaø, toâi coi chöøng sö huynh cuõng coùc bieát. Nhaø sö ñaàu meù taû töùc mình noùi: -Laøm gì maø toâi chaû bieát, thaân nhö phaát traàn... Nhaø sö noùi dôû caâu bieát mình lôõ lôøi neân khoâng noùi nöõa. Nhaø sö ñaàu meù höõu hoûi: -Thaân nhö phaát traàn laø theá naøo? Nhaø sö ngoài treân boà ñoaøn thöù hai noùi: -Thanh Trí sö ñeä! Ngaøy thöôøng sö ñeä ít noùi laém kia maø? Sao böõa nay laïi hoûi nhieàu theá? Neáu sö ñeä muoán bieát nhöõng bí maät trong vieän Boà Ñeà thì leân hoûi sö phuï. Nhaø sö Trí Thanh khoâng hoûi nöõa, hoài laâu môùi noùi: -Toâi ra phía sau ñi tieåu moät chuùt. 208 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 13. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Noùi xong ñöùng daäy lieàn. Y töø ñaàu beân phaûi qua meù taû ñeå ra cöûa ngaùch, luùc ñi qua sau löng nhaø sö thöù naêm, giô chaân traùi leân ñaù truùng vaøo huyeät "Huyeàn khu" ôû döôùi ñoát xöông soáng thöù möôøi ba. Nhaø sö ngoài trong boài hoaøn thì huyeät naøy ôû saùt beân caïnh mieäng boà hoaøn. Bò Trí Thanh ñaù truùng, nhaø sö töø töø ngaõ vaät veà meù höõu. Trí Thanh ra cöôùc raát leï laïi khoâng moät tieáng ñoäng, thuaän ñaø chaân y ñaù lieân tieáp hai nhaø sö thöù ba vaø thöù tö nöõa ñeàu truùng vaøo huyeät "Huyeàn khu". Theá laø chæ trong nhaùy maét, y ñaõ ñaù truùng ba ngöôøi. Kieàu Phong ngoài sau töôïng phaät troâng raát roõ, raát laáy laøm kyø, khoâng hieåu taïi sao caùc nhaø sö Thieáu Laâm laïi huyùch nhau. Boãng thaáy Trí Thanh laïi vung chaân ñaù ñeán nhaø sö thöù hai ôû meù taû, thì giöõa luùc ñoù ba nhaø sö bò ñaù tröôùc töø treân boà ñoaøn teù nhaøo, ñaàu va xuoáng theàm gaïch ñaùnh huîch moät caùi. Nhaø sö ñaàu meù taû thaáy vaäy, caû kinh, voäi nhaûy leân hoûi: -Trí Thanh, ngöôi laøm chi vaäy? Trí thanh troû tay ra phía ngoaøi, hoûi: -Sö huynh troâng kìa! Ai ñeán ñoù? Nhaø sö quay ñaàu nhìn ra. Trí Thanh thöøa cô phoùng cöôùc ñaù vaøo sau löng, caùi ñaù raát leï naïy leõ ra truùng nhaø sö roài, nhöng phía tröôùc coù taám göông ñoàng lôùn, nhaø sö nhanh maét troâng thaáy, neù traùnh, xoay tay ñaùnh laïi moät chöôûng vaø keâu leân: -Mi phaûn roài sao? Trí Thanh phoùng chöôûng nhö gioù phaûn kích. Ñaùnh ñeán chieâu thöù taùm thì buïng döôùi nhaø sö bò truùng moät quyeàn roài tieáp theo laïi bò truùng luoân moät cöôùc nöõa. Kieàu Phong thaáy Trí Thanh ra ñoøn aâm ñoäc dò thöôøng, khoâng phaûi chieâu thöùc phaùi Thieáu Laâm, caøng laáy laøm kyø. Nhaø sö bieát mình ñòch khoâng noåi, la leân: -Coù gian teá! Coù gian teá! Trí Thanh tieán leân ñaùnh moät quyeàn truùng vaøo ngöïc, nhaø sö ngaõ vaät ra cheát giaác. Trí Thanh haï naêm nhaø sö xong, laäp töùc chaïy ñeán tröôùc taám göông ñoàng, giô ngoùn tay trôû beân phaûi ra aán vaøo chöõ "Thaân", chöõ ñaàu trong baøi keä. Kieàu Phong nhìn boùng trong göông thaáy y loä veû möøng thaàm. Roài y aán vaøo chöõ thöù baûy laø chöõ "Nhö". Kieàu Phong nghó buïng: "Nhaø sö kia vöøa bieåu dieãn bí maät ôû trong "Thaân nhö phaát traàn" gì gì ñoù, chaéc y seõ baám ñeán chöõ "Phaát" vaø "Traàn" trong baøi keä". Quaû nhieân Trí Thanh giô ngoùn tay troû ra aán vaøo chöõ "Phaát" tröôùc roài ñeán chöõ "Traàn" sau, khi ngoùn tay y coøn ôû treân chöõ "Traàn" chöa nhaéc ra, ñaõ nghe thaáy nhöõng tieáng laùch caùch vang leân. Taám göông ñoàng töø töø nghieâng ñi. Giaû tyû Kieàu Phong nhaân luùc naøy maø troán ra thì thöïc laø moät cô hoäi raát toát, nhöng oâng saün tính hieáu kyø keát quaû ra sao: "Vì leõ gì maø caùc nhaø sö Thieáu Laâm laïi phaûn nhau? Sau taám göông ñoàng coù caát giaáu vaät gì? Khoâng chöøng vuï naøy coù lieân quan ñeán vuï Huyeàn Khoå ñaïi sö bò haïi cuõng neân." 209 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 14. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Nhaø sö ôû ñaàu meù taû tröôùc khi bò Trí Thanh ñaùnh ngaõ ñaõ hoâ hoaùn leân. Hôn traêm nhaø sö chuøa Thieáu Laâm ñang tuaàn tieãu boán maët nghe thaáy ñeàu chaïy ñeán. Caû boán maët ñoâng, taây, nam, baéc vieän Boà Ñeà ñeàu coù tieáng chaân ngöôøi. Kieàu Phong coøn ñang phaân vaân chöa bieát laøm theá naøo ñeå bao nhieâu nhaø sö khoûi phaùt giaùc ra mình, nhöng oâng laïi nghó raèng: "Quaàn taêng chæ chaêm chuù vaøo Trí Thanh thì mình thoaùt thaân cuõng deã, baát taát phaûi troán ngay." Boãng thaáy Trí Thanh ñöa tay ra moùc vaøo trong loã nhoû phía sau taám göông ñoàng, song chöa sôø thaáy vaät gì, thì giöõa luùc ñoù ñaõ coù tieáng chaân ngöôøi chaïy vaøo tôùi cöûa maët baéc vieän Boà Ñeà, Trí Thanh loä veû thaát voïng toan chaïy ñi. Thoát nhieân, y chôït nghó ra ñieàu gì, cuùi nhìn xuoáng laät phía sau taám göông ñoàng ra, kheõ reo leân: -aø, ñaây roài! Y thoø tay moùc ra moät caùi tuùi nhoû xíu, ñuùt vaøo trong boïc roài toan tìm ñöôøng chaïy troán. Nhöng luùc ñoù boán maët quaàn taêng ñaõ vaây boïc heát, khoâng coøn ñöôøng chaïy. -------------------------oOo------------------------- 210 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2