intTypePromotion=1

Lục mạch thần kiếm - tập 160

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
44
lượt xem
8
download

Lục mạch thần kiếm - tập 160

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 160', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 160

  1. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung !"#$%&'$()%$%*+($,-.$(/0# 1-#$&/023$&"2$&45$6#7%$8&#9$%9: Bän H­ Tróc, §oµn Dù ®øng bªn thi thÓ Tiªu Phong, ng­êi th× khãc rèng lªn, kÎ th× ngËm ngïi sa lÖ. Bçng nghe thanh ©m mét thiÕu n÷ thÐt lªn: - Tr¸nh ra! C¸c ng­¬i h¹i chÕt tû phu ta råi, l¹i cßn ngåi ®©y gi¶ vê khãc lãc lµm chi? Nµng võa nãi võa gi¬ tay ra ®Èy mäi ng­êi. Nµng chÝnh lµ A Tö. Bän H­ Tróc thÊy A Tö ®Èy m×nh ®Òu tr¸nh sang hai bªn ®Ó nh­êng lèi ®i. A Tö ®¨m ®¨m nh×n thi thÓ Tiªu Phong håi l©u råi nãi: - Tû phu! Bän ng­êi nµy ®Òu lµ h¹ng hung tµn. Tû phu ®õng thÌm nh×n ®Õn hä n÷a. ChØ cã m×nh A Tö míi thiÖt lµ ng­êi hÕt lßng víi tû phu mµ th«i. Nµng nãi xong cói xuèng «m thi thÓ Tiªu Phong lªn. Ng­êi Tiªu Phong cao lín, A Tö chØ «m ®­îc nöa ng­êi lªn, cßn hai ch©n «ng vÉn chÊm ®Êt. A Tö l¹i nãi: - TiÓu muéi biÕt b©y giê tû phu ngoan ngo∙n l¾m råi! TiÓu muéi «m tû phu lªn mµ tû phu ®Ó yªn kh«ng ®Èy ra. Cã thÕ míi ph¶i chø! H­ Tróc cïng §oµn Dù ®­a m¾t nh×n nhau, nghÜ thÇm: - V× nµng th­¬ng t©m qu¸ ®é mµ thÇn trÝ thÊt th­êng mÊt råi. §oµn Dù dÞu dµng nãi: - Tö muéi! Tiªu ®¹i ca mét lßng kh¼ng kh¸i cho trßn ®¹o nghÜa... Ng­êi ®∙ chÕt kh«ng thÓ sèng l¹i ®­îc n÷a. Tö muéi... A Tö l¹i ®Èy chµng ra, qu¸t lªn: - Ng­¬i ®õng ¨n c­íp tû phu cña ta n÷a. Y lµ ng­êi cña ta råi. Kh«ng ai ®­îc ®ông ®Õn! §oµn Dù quay ®Çu l¹i, ®­a m¾t cho Méc UyÓn Thanh. Méc UyÓn Thanh hiÓu ý ch¹y l¹i bªn A Tö khÏ nãi: - HiÒn muéi ¬i! Tiªu ®¹i ca chÕt råi! Chóng ta ph¶i tÝnh to¸n viÖc an t¸ng cho y chø! §ét nhiªn A Tö thÐt lªn mét tiÕng lanh l¶nh. Méc UyÓn Thanh sî qu¸ lïi l¹i hai b­íc. A Tö l¹i nãi: - Cót ®i! Cót ®i! Bän ®µn «ng ch¼ng ra g×, mµ bän ®µn bµ còng tÖ hÕt! Ng­¬i dïng thuèc ®éc ®Ó lµm chÕt tû phu ta. Ng­¬i ®æ r­îu cho y uèng råi y Typed by KII http://come.to/kimdung
  2. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung kh«ng nhóc nhÝch ®­îc n÷a. Ng­¬i mµ cßn tiÕn gÇn mét b­íc th× ta ®©m chÕt ng­¬i ®ã! Méc UyÓn Thanh chau mµy, nh×n §oµn Dù l¾c ®Çu. BÊt th×nh l×nh trong d∙y nói mÐ t¶ cã tiÕng ng­êi gäi rÊt gÊp: - A Tö! A Tö! T¹i h¹ ®∙ nghe râ thanh ©m c« n­¬ng råi! C« n­¬ng ë ®©u? C« n­¬ng ë ®©u? Thanh ©m nµy cùc kú thª th¶m. NhiÒu ng­êi nhËn ra g∙ lµ bang chóa C¸i Bang. G∙ lÊy tªn lµ V­¬ng Tinh Thiªn, nh­ng chÝnh lµ Du Th¶n Chi. Mäi ng­êi quay ®Çu nh×n vÒ phÝa ph¸t ra thanh ©m th× thÊy Du Th¶n Chi hai tay cÇm hai c©y gËy tróc. C©y gËy tay tr¸i ®Ó dß ®­êng, c©y gËy tay ph¶i ®Æt lªn vai mét g∙ h¸n tö trung niªn, tõ gãc nói quanh ra. Bän H­ Tróc ®Òu lÊy lµm kinh ng¹c. Lóc nh×n ®Õn g∙ h¸n tö trung niªn th× chÝnh lµ ¤ l∙o ®¹i mµ H­ Tróc ®∙ l­u l¹i ®Ó gi÷ cung Linh Thøu. ¤ l∙o ®¹i còng h×nh dung tiÒu tuþ, ¸o quÇn lam lò. H¾n lé vÎ buån rÇu thª th¶m. H­ Tróc biÕt ngay lµ h¾n bÞ Du Th¶n Chi bøc b¸ch ph¶i dÉn ®­êng ®i t×m A Tö vµ däc ®­êng ch¾c h¾n ®∙ bÞ g∙ lµm cho khæ cùc. A Tö tøc giËn qu¸t hái: - Ng­¬i ®Õn ®©y lµm chi? Ta kh«ng muèn nh×n mÆt ng­¬i n÷a! Ta kh«ng muèn nh×n mÆt ng­¬i n÷a! Du Th¶n Chi lé vÎ vui mõng reo lªn: - Ha ha! Qu¶ nhiªn c« n­¬ng ë ®©y råi. T¹i h¹ ®∙ nghe thÊy thanh ©m lµ t×m ®­îc ®Õn n¬i råi. C©y gËy bªn ph¶i g∙ ®Ì m¹nh xuèng vai ¤ l∙o ®¹i. ¤ l∙o ®¹i kh«ng tù chñ ®­îc ph¶i ch¹y lång lªn. Hai ng­êi nghÜ r»ng Du Th¶n Chi ®∙ lÊy cÆp m¾t cña m×nh ®Ó ch÷a cho A Tö th× quyÕt nhiªn g∙ cã mèi quan hÖ s©u xa víi nµng, may ra cã thÓ khuyªn gi¶i cho nµng tØnh t¸o l¹i. H­ Tróc cïng §oµn Dù nghÜ vËy råi tr¸nh xa mét chót ®Ó khái lµm phiÒn ®Õn c©u chuyÖn gi÷a hai ng­êi. Du Th¶n Chi nãi: - A Tö c« n­¬ng! C« n­¬ng vÉn vui vÎ chø? Cã kÎ nµo d¸m khinh m¹n c« n­¬ng kh«ng? VÎ mÆt g∙ lé ra nÐt vui mõng vµ tha thiÕt víi A Tö. A Tö h÷ng hê x½ng giäng: - Cã ng­êi khinh nhên ta th× ng­¬i lµm g×? Du Th¶n Chi ®¸p ngay: - KÎ nµo ®¾c téi víi c« n­¬ng? C« n­¬ng cho t¹i h¹ biÕt ngay! T¹i h¹ quyÕt liÒu m¹ng víi h¾n. A Tö c­êi l¹t, trá vµo nh÷ng ng­êi xung quanh ®¸p: - HÕt th¶y bän nµy ®Òu khinh m¹n ta! Ng­¬i giÕt hÕt bän hä ®i! Typed by KII http://come.to/kimdung
  3. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Du Th¶n Chi "d¹" mét tiÕng råi hái ¤ l∙o ®¹i: - L∙o ¤! Nh÷ng ai ®¾c téi víi c« n­¬ng? ¤ l∙o ®¹i ®¸p: - Cã nhiÒu l¾m! C«ng tö kh«ng giÕt hÕt ®­îc ®©u. Du Th¶n Chi nãi: - Kh«ng giÕt hÕt ®­îc th× còng ph¶i giÕt. Ai b¶o chóng d¸m v« lÔ víi A Tö c« n­¬ng cña ta? A Tö tøc giËn nãi: - HiÖn giê ta cïng tû phu ta ë mét n¬i. Tõ nay trë ®i vÜnh viÔn ta kh«ng rêi xa n÷a. Th«i ng­¬i ®i ®i! Ta kh«ng muèn nh×n thÊy ng­¬i n÷a. Du Th¶n Chi ®au lßng muèn ngÊt ®i. G∙ ngËp ngõng: - C« n­¬ng!... C« n­¬ng kh«ng chÞu nh×n mÆt t¹i h¹ n÷a ­? A Tö lín tiÕng nãi: - A! Ph¶i råi! CÆp m¾t nµy lµ cña ng­¬i ®∙ cho ta. Tû phu ta b¶o ta cßn thiÕu ng­¬i mãn nî ©n t×nh. Vµ muèn ta ®èi ®∙i víi ng­¬i cho xøng ®¸ng. Nh­ng ta kh«ng thÓ ­a ng­¬i ®­îc. Døt lêi, nµng ®­a tay ph¶i lªn mãc cÆp m¾t ra võa nÐm l¹i cho Du Th¶n Chi võa la lªn: - §©y! Ta tr¶ l¹i ng­¬i! Tõ nay ta kh«ng cßn thiÕu g× ng­¬i n÷a. Cã thÕ th× tû phu ta míi kh«ng b¾t ta ph¶i ®i theo ng­¬i. Du Th¶n Chi tuy kh«ng tr«ng thÊy g×, nh­ng nghe mäi ng­êi la ho¶ng th× biÕt ®∙ ph¸t sinh ra th¶m ho¹ råi. G∙ thÐt lªn: - A Tö c« n­¬ng! A Tö c« n­¬ng! A Tö mãc m¾t m×nh ra råi. Nµng «m lÊy thi thÓ Tiªu Phong dÞu dµng nãi: - Tû phu ¬i! Chóng ta kh«ng cßn nî g× g∙ n÷a. Ngµy tr­íc tiÓu muéi ®∙ dïng ®éc ch©m ®Ó b¾n tû phu. Tõ nay tiÓu muéi vÜnh viÔn ë víi tû phu. Nh­ vËy lµ t©m nguyÖn tiÓu muéi ®­îc tho¶ m∙n råi. QuÇn hµo thÊy nµng m¸u ch¶y ®Çy v¹t ¸o, ai còng khiÕp sî. Nµng ®i tíi ®©u, mäi ng­êi ®Òu tr¸nh ra tíi ®ã. A Tö «m thi thÓ Tiªu Phong ch¹y th¼ng vÒ phÝa tr­íc hang th¼m. Mäi ng­êi véi la lªn: - §øng l¹i! §øng l¹i! Tr­íc mÆt lµ hang th¼m ®ã! §oµn Dù võa ®uæi theo võa la: - TiÓu muéi! TiÓu muéi! Nh­ng A Tö vÉn ch¹y th¼ng vÒ phÝa tr­íc. §ét nhiªn ch©n nµng b­íc hæng vµo qu∙ng kh«ng, l¨n tßm xuèng hang s©u v« tËn. Lóc §oµn Dù v­¬n tay ra n¾m lÊy th× ro¹c mét tiÕng. V¹t ¸o nµng ®øt mét gãc vµ ng­êi nµng cïng thi thÓ Tiªu Phong vÉn tiÕp tôc rít xuèng hang s©u. Typed by KII http://come.to/kimdung
  4. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung §¸y hang m©y phñ mÞt mê ch¼ng biÕt s©u ®Õn bao nhiªu. Th©n h×nh A Tö cïng Tiªu Phong ®∙ mÊt hót kh«ng cßn thÊy chi n÷a. QuÇn hµo ®øng trªn bê hang th¼m ai còng ngËm ngïi thë dµi. Ng­êi kÐm vâ c«ng nh×n xuèng s­ên nói ®¸ mäc tai mÌo tùa hå nh­ ®ao kiÕm s¾c bÐn th× kh«ng khái khiÕp sî rïng m×nh. Bän HuyÒn §é lµ nh÷ng ng­êi tuæi cao ®Òu biÕt viÖc x¶y ra ngoµi ¶i Nh¹n M«n quan ngµy tr­íc, bän HuyÒn Tõ, U«ng bang chóa phôc kÝch bän vâ sÜ KhÊt §an t¹i ®©y. Khi Êy mÉu th©n Tiªu Phong ®∙ bÞ ch«n m×nh trong hang th¼m nµy. Kh«ng ngê viÖc tr­íc c¸ch ®©y mÊy chôc n¨m, ngµy nay l¹i t¸i diÔn, Tiªu Phong vµ A Tö còng vïi th©n d­íi ®¸y hang s©u. Bçng nghe trªn quan ¶i trèng thóc liªn håi. Tªn quan qu©n lín tiÕng tuyªn bè: - Ta v©ng t­íng lÖnh cña ChØ huy sø Tr­¬ng t­íng qu©n, trÊn thñ Nh¹n M«n quan loan b¸o cho c¸c ng­êi biÕt: C¸c ng­êi ®∙ kh«ng ph¶i lµ qu©n gian tÕ n­íc Liªu, vËy chuÈn cho ®­îc vµo quan ¶i, nh­ng ph¶i biÕt an phËn gi÷ m×nh, kh«ng ®­îc lµm huyªn n¸o, ®ã lµ mét ®iÒu cÇn thiÕt, c¸c ng­¬i ph¶i nhí kü. QuÇn hµo d­íi ch©n thµnh ®Òu lín tiÕng tho¸ m¹: - Chóng ta thµ chÕt chø kh«ng thÌm vµo cöa quan do bän chã m¸ c¸c ng­¬i canh gi÷. NÕu chóng ta kh«ng bÞ bän chã m¸ c¸c ng­¬i ng¨n trë th× ®©u ®Õn nçi Tiªu ®¹i hiÖp ph¶i bá m¹ng? Mäi ng­êi võa trá tay lªn mÆt thµnh võa dËm ch©n la hÐt tho¸ m¹. Bän H­ Tróc, §oµn Dù quú xuèng tr­íc cöa hang l¹y mÊy l¹y råi v­ît nói mµ ®i. Viªn ChØ huy sø trÊn thñ Nh¹n M«n quan viÕt biÓu cho qu©n ch¹y ngùa ®­a vÒ thµnh BiÖn Kinh. Trong biÓu ch­¬ng h¾n nãi lµ ®∙ dÉn qu©n b¶n bé cïng m­êi mÊy v¹n qu©n Liªu huyÕt chiÕn mÊy ngµy. May nhê hång phóc cña th¸nh hoµng vµ c¸c t­íng sÜ tËn t©m, giÕt chÕt ®­îc ®¹i t­íng n­íc Liªu lµ Nam viÖn ®¹i v­¬ng Tiªu Phong, Liªu chóa lµ Gia LuËt Hång C¬ b¹i trËn ph¶i rót qu©n vÒ. Tèng ®Õ tiÕp ®­îc biÓu ch­¬ng c¶ mõng, truyÒn chØ ra quan ¶i khao th­ëng ba qu©n. Tõ ChØ huy sø trë xuèng ®Òu ®­îc th¨ng quan tiÕn t­íc. Trong triÒu quÇn thÇn ca tông c«ng ®øc, thiÕt yÕn ¨n mõng. §oµn Dù cïng H­ Tróc, HuyÒn §é, Ng« Tr­êng Phong chia tay tõ biÖt råi cïng Méc UyÓn Thanh, Chung Linh, Ba Thiªn Th¹ch, Ph¹m Hoa trë vÒ §¹i Lý. VÒ ®Õn bê câi n­íc §¹i Lý ®∙ thÊy V­¬ng Ngäc YÕn cïng bän thÞ vÖ, vâ sÜ ra nghªnh tiÕp. §oµn Dù kÓ l¹i vô Tiªu Phong cïng A Tö, V­¬ng Ngäc YÕn cói ®Çu sa lÖ. Mäi ng­êi ®Òu buån rÇu th¶m ®¹m. Typed by KII http://come.to/kimdung
  5. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung §oµn ng­êi ®i th¼ng vÒ phÝa nam. §oµn Dù kh«ng muèn kinh ®éng b¸ tÝnh, liÒn truyÒn cho c¸c quan ®õng thay ®æi s¾c phôc vµ vÉn ¨n mÆc nh­ kiÓu kh¸ch th­¬ng. Mét ngµy kia s¾p vÒ tíi kinh thµnh. §oµn Dù muèn vµo chïa Thiªn Long b¸i kiÕn Kh« Vinh thiÒn s­ vµ Hoµng b¸ phô lµ §oµn ChÝnh Minh. Nh­ng chµng thÊy trêi tèi råi mµ cßn c¸ch chïa Thiªn Long ®Õn s¸u m­¬i dÆm, ®ang muèn t×m mét n¬i nghØ l¹i. BÊt th×nh l×nh trong rõng c©y cã thanh ©m mét ®øa trÎ nhá la lªn: - BÖ h¹! BÖ h¹! Hµi nhi ®∙ l¹y bÖ h¹ råi sao kh«ng thÊy bÖ h¹ cho kÑo! Mäi ng­êi nghe thÊy ®Òu lÊy lµm kú, tù hái: - Sao l¹i cã ng­êi nhËn ra bÖ h¹? MÊy ng­êi ch¹y vµo rõng c©y th× nghe thÊy thanh ©m: - C¸c ng­¬i ph¶i nãi: "NguyÖn Ng« hoµng v¹n tuÕ! V¹n v¹n tuÕ!" th× míi ®­îc th­ëng kÑo. Thanh ©m nµy nghe rÊt quen tai. G∙ chÝnh lµ Mé Dung Phôc. §oµn Dù cïng V­¬ng Ngäc YÕn giËt m×nh kinh h∙i. Hai ng­êi d¾t tay nhau Èn vµo mét gèc c©y nh×n vÒ phÝa ph¸t ra thanh ©m th× thÊy Mé Dung Phôc ngåi trªn ng«i mé. G∙ ®éi mò giÊy, vÎ mÆt oai nghiªm. Tr­íc ng«i mé nµy cã b¶y t¸m ®øa con nÝt trong lµng ra quú ë ®©y. Chóng theo lêi Mé Dung Phôc la lªn: - NguyÖn Ng« hoµng v¹n tuÕ! V¹n v¹n tuÕ! Chóng võa la võa l¹y xuèng. Cã ®øa thß tay ra n¨n nØ: - BÖ h¹ cho kÑo ®i! BÖ h¹ cho kÑo ®i! Mé Dung Phôc nãi: - C¸c khanh h∙y b×nh th©n! TrÉm ®∙ phôc h­ng ®­îc c¬ nghiÖp nhµ §¹i Yªn, lªn ng«i ®¹i b¶o th× hÕt th¶y ®×nh thÇn ®Òu ®­îc phong th­ëng. G∙ nãi xong lÊy trong bäc ra mét hép võa kÑo võa b¸nh chia cho bän con nÝt. BÇy con nÝt vç tay hoan h«, võa ch¹y ®i võa nãi: - S¸ng mai l¹i ®Õn! V­¬ng Ngäc YÕn tr«ng vÎ mÆt biÓu ca m×nh th× biÕt r»ng c¸i giµu sang cña y cµng ngµy cµng th©m träng vµ nay y ®∙ thµnh ng­êi mÊt trÝ. Nµng thÊy vËy ®au lßng kh«n xiÕt, suýt n÷a ngÊt ®i. §oµn Dù khÏ kÐo tay ¸o nµng d¾t ®i. Mäi ng­êi còng tõ tõ lui ra, ®Ó mÆc Mé Dung Phôc ngåi trªn phÇn mé mµ nãi l¶m nh¶m. HÕt http://hello.to/kimdung http://come.to/kimdung Typed by KII http://come.to/kimdung
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2