Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 160

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

49
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 160', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 160

  1. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung !"#$%&'$()%$%*+($,-.$(/0# 1-#$&/023$&"2$&45$6#7%$8&#9$%9: Bän H­ Tróc, §oµn Dù ®øng bªn thi thÓ Tiªu Phong, ng­êi th× khãc rèng lªn, kÎ th× ngËm ngïi sa lÖ. Bçng nghe thanh ©m mét thiÕu n÷ thÐt lªn: - Tr¸nh ra! C¸c ng­¬i h¹i chÕt tû phu ta råi, l¹i cßn ngåi ®©y gi¶ vê khãc lãc lµm chi? Nµng võa nãi võa gi¬ tay ra ®Èy mäi ng­êi. Nµng chÝnh lµ A Tö. Bän H­ Tróc thÊy A Tö ®Èy m×nh ®Òu tr¸nh sang hai bªn ®Ó nh­êng lèi ®i. A Tö ®¨m ®¨m nh×n thi thÓ Tiªu Phong håi l©u råi nãi: - Tû phu! Bän ng­êi nµy ®Òu lµ h¹ng hung tµn. Tû phu ®õng thÌm nh×n ®Õn hä n÷a. ChØ cã m×nh A Tö míi thiÖt lµ ng­êi hÕt lßng víi tû phu mµ th«i. Nµng nãi xong cói xuèng «m thi thÓ Tiªu Phong lªn. Ng­êi Tiªu Phong cao lín, A Tö chØ «m ®­îc nöa ng­êi lªn, cßn hai ch©n «ng vÉn chÊm ®Êt. A Tö l¹i nãi: - TiÓu muéi biÕt b©y giê tû phu ngoan ngo∙n l¾m råi! TiÓu muéi «m tû phu lªn mµ tû phu ®Ó yªn kh«ng ®Èy ra. Cã thÕ míi ph¶i chø! H­ Tróc cïng §oµn Dù ®­a m¾t nh×n nhau, nghÜ thÇm: - V× nµng th­¬ng t©m qu¸ ®é mµ thÇn trÝ thÊt th­êng mÊt råi. §oµn Dù dÞu dµng nãi: - Tö muéi! Tiªu ®¹i ca mét lßng kh¼ng kh¸i cho trßn ®¹o nghÜa... Ng­êi ®∙ chÕt kh«ng thÓ sèng l¹i ®­îc n÷a. Tö muéi... A Tö l¹i ®Èy chµng ra, qu¸t lªn: - Ng­¬i ®õng ¨n c­íp tû phu cña ta n÷a. Y lµ ng­êi cña ta råi. Kh«ng ai ®­îc ®ông ®Õn! §oµn Dù quay ®Çu l¹i, ®­a m¾t cho Méc UyÓn Thanh. Méc UyÓn Thanh hiÓu ý ch¹y l¹i bªn A Tö khÏ nãi: - HiÒn muéi ¬i! Tiªu ®¹i ca chÕt råi! Chóng ta ph¶i tÝnh to¸n viÖc an t¸ng cho y chø! §ét nhiªn A Tö thÐt lªn mét tiÕng lanh l¶nh. Méc UyÓn Thanh sî qu¸ lïi l¹i hai b­íc. A Tö l¹i nãi: - Cót ®i! Cót ®i! Bän ®µn «ng ch¼ng ra g×, mµ bän ®µn bµ còng tÖ hÕt! Ng­¬i dïng thuèc ®éc ®Ó lµm chÕt tû phu ta. Ng­¬i ®æ r­îu cho y uèng råi y Typed by KII http://come.to/kimdung
  2. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung kh«ng nhóc nhÝch ®­îc n÷a. Ng­¬i mµ cßn tiÕn gÇn mét b­íc th× ta ®©m chÕt ng­¬i ®ã! Méc UyÓn Thanh chau mµy, nh×n §oµn Dù l¾c ®Çu. BÊt th×nh l×nh trong d∙y nói mÐ t¶ cã tiÕng ng­êi gäi rÊt gÊp: - A Tö! A Tö! T¹i h¹ ®∙ nghe râ thanh ©m c« n­¬ng råi! C« n­¬ng ë ®©u? C« n­¬ng ë ®©u? Thanh ©m nµy cùc kú thª th¶m. NhiÒu ng­êi nhËn ra g∙ lµ bang chóa C¸i Bang. G∙ lÊy tªn lµ V­¬ng Tinh Thiªn, nh­ng chÝnh lµ Du Th¶n Chi. Mäi ng­êi quay ®Çu nh×n vÒ phÝa ph¸t ra thanh ©m th× thÊy Du Th¶n Chi hai tay cÇm hai c©y gËy tróc. C©y gËy tay tr¸i ®Ó dß ®­êng, c©y gËy tay ph¶i ®Æt lªn vai mét g∙ h¸n tö trung niªn, tõ gãc nói quanh ra. Bän H­ Tróc ®Òu lÊy lµm kinh ng¹c. Lóc nh×n ®Õn g∙ h¸n tö trung niªn th× chÝnh lµ ¤ l∙o ®¹i mµ H­ Tróc ®∙ l­u l¹i ®Ó gi÷ cung Linh Thøu. ¤ l∙o ®¹i còng h×nh dung tiÒu tuþ, ¸o quÇn lam lò. H¾n lé vÎ buån rÇu thª th¶m. H­ Tróc biÕt ngay lµ h¾n bÞ Du Th¶n Chi bøc b¸ch ph¶i dÉn ®­êng ®i t×m A Tö vµ däc ®­êng ch¾c h¾n ®∙ bÞ g∙ lµm cho khæ cùc. A Tö tøc giËn qu¸t hái: - Ng­¬i ®Õn ®©y lµm chi? Ta kh«ng muèn nh×n mÆt ng­¬i n÷a! Ta kh«ng muèn nh×n mÆt ng­¬i n÷a! Du Th¶n Chi lé vÎ vui mõng reo lªn: - Ha ha! Qu¶ nhiªn c« n­¬ng ë ®©y råi. T¹i h¹ ®∙ nghe thÊy thanh ©m lµ t×m ®­îc ®Õn n¬i råi. C©y gËy bªn ph¶i g∙ ®Ì m¹nh xuèng vai ¤ l∙o ®¹i. ¤ l∙o ®¹i kh«ng tù chñ ®­îc ph¶i ch¹y lång lªn. Hai ng­êi nghÜ r»ng Du Th¶n Chi ®∙ lÊy cÆp m¾t cña m×nh ®Ó ch÷a cho A Tö th× quyÕt nhiªn g∙ cã mèi quan hÖ s©u xa víi nµng, may ra cã thÓ khuyªn gi¶i cho nµng tØnh t¸o l¹i. H­ Tróc cïng §oµn Dù nghÜ vËy råi tr¸nh xa mét chót ®Ó khái lµm phiÒn ®Õn c©u chuyÖn gi÷a hai ng­êi. Du Th¶n Chi nãi: - A Tö c« n­¬ng! C« n­¬ng vÉn vui vÎ chø? Cã kÎ nµo d¸m khinh m¹n c« n­¬ng kh«ng? VÎ mÆt g∙ lé ra nÐt vui mõng vµ tha thiÕt víi A Tö. A Tö h÷ng hê x½ng giäng: - Cã ng­êi khinh nhên ta th× ng­¬i lµm g×? Du Th¶n Chi ®¸p ngay: - KÎ nµo ®¾c téi víi c« n­¬ng? C« n­¬ng cho t¹i h¹ biÕt ngay! T¹i h¹ quyÕt liÒu m¹ng víi h¾n. A Tö c­êi l¹t, trá vµo nh÷ng ng­êi xung quanh ®¸p: - HÕt th¶y bän nµy ®Òu khinh m¹n ta! Ng­¬i giÕt hÕt bän hä ®i! Typed by KII http://come.to/kimdung
  3. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Du Th¶n Chi "d¹" mét tiÕng råi hái ¤ l∙o ®¹i: - L∙o ¤! Nh÷ng ai ®¾c téi víi c« n­¬ng? ¤ l∙o ®¹i ®¸p: - Cã nhiÒu l¾m! C«ng tö kh«ng giÕt hÕt ®­îc ®©u. Du Th¶n Chi nãi: - Kh«ng giÕt hÕt ®­îc th× còng ph¶i giÕt. Ai b¶o chóng d¸m v« lÔ víi A Tö c« n­¬ng cña ta? A Tö tøc giËn nãi: - HiÖn giê ta cïng tû phu ta ë mét n¬i. Tõ nay trë ®i vÜnh viÔn ta kh«ng rêi xa n÷a. Th«i ng­¬i ®i ®i! Ta kh«ng muèn nh×n thÊy ng­¬i n÷a. Du Th¶n Chi ®au lßng muèn ngÊt ®i. G∙ ngËp ngõng: - C« n­¬ng!... C« n­¬ng kh«ng chÞu nh×n mÆt t¹i h¹ n÷a ­? A Tö lín tiÕng nãi: - A! Ph¶i råi! CÆp m¾t nµy lµ cña ng­¬i ®∙ cho ta. Tû phu ta b¶o ta cßn thiÕu ng­¬i mãn nî ©n t×nh. Vµ muèn ta ®èi ®∙i víi ng­¬i cho xøng ®¸ng. Nh­ng ta kh«ng thÓ ­a ng­¬i ®­îc. Døt lêi, nµng ®­a tay ph¶i lªn mãc cÆp m¾t ra võa nÐm l¹i cho Du Th¶n Chi võa la lªn: - §©y! Ta tr¶ l¹i ng­¬i! Tõ nay ta kh«ng cßn thiÕu g× ng­¬i n÷a. Cã thÕ th× tû phu ta míi kh«ng b¾t ta ph¶i ®i theo ng­¬i. Du Th¶n Chi tuy kh«ng tr«ng thÊy g×, nh­ng nghe mäi ng­êi la ho¶ng th× biÕt ®∙ ph¸t sinh ra th¶m ho¹ råi. G∙ thÐt lªn: - A Tö c« n­¬ng! A Tö c« n­¬ng! A Tö mãc m¾t m×nh ra råi. Nµng «m lÊy thi thÓ Tiªu Phong dÞu dµng nãi: - Tû phu ¬i! Chóng ta kh«ng cßn nî g× g∙ n÷a. Ngµy tr­íc tiÓu muéi ®∙ dïng ®éc ch©m ®Ó b¾n tû phu. Tõ nay tiÓu muéi vÜnh viÔn ë víi tû phu. Nh­ vËy lµ t©m nguyÖn tiÓu muéi ®­îc tho¶ m∙n råi. QuÇn hµo thÊy nµng m¸u ch¶y ®Çy v¹t ¸o, ai còng khiÕp sî. Nµng ®i tíi ®©u, mäi ng­êi ®Òu tr¸nh ra tíi ®ã. A Tö «m thi thÓ Tiªu Phong ch¹y th¼ng vÒ phÝa tr­íc hang th¼m. Mäi ng­êi véi la lªn: - §øng l¹i! §øng l¹i! Tr­íc mÆt lµ hang th¼m ®ã! §oµn Dù võa ®uæi theo võa la: - TiÓu muéi! TiÓu muéi! Nh­ng A Tö vÉn ch¹y th¼ng vÒ phÝa tr­íc. §ét nhiªn ch©n nµng b­íc hæng vµo qu∙ng kh«ng, l¨n tßm xuèng hang s©u v« tËn. Lóc §oµn Dù v­¬n tay ra n¾m lÊy th× ro¹c mét tiÕng. V¹t ¸o nµng ®øt mét gãc vµ ng­êi nµng cïng thi thÓ Tiªu Phong vÉn tiÕp tôc rít xuèng hang s©u. Typed by KII http://come.to/kimdung
  4. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung §¸y hang m©y phñ mÞt mê ch¼ng biÕt s©u ®Õn bao nhiªu. Th©n h×nh A Tö cïng Tiªu Phong ®∙ mÊt hót kh«ng cßn thÊy chi n÷a. QuÇn hµo ®øng trªn bê hang th¼m ai còng ngËm ngïi thë dµi. Ng­êi kÐm vâ c«ng nh×n xuèng s­ên nói ®¸ mäc tai mÌo tùa hå nh­ ®ao kiÕm s¾c bÐn th× kh«ng khái khiÕp sî rïng m×nh. Bän HuyÒn §é lµ nh÷ng ng­êi tuæi cao ®Òu biÕt viÖc x¶y ra ngoµi ¶i Nh¹n M«n quan ngµy tr­íc, bän HuyÒn Tõ, U«ng bang chóa phôc kÝch bän vâ sÜ KhÊt §an t¹i ®©y. Khi Êy mÉu th©n Tiªu Phong ®∙ bÞ ch«n m×nh trong hang th¼m nµy. Kh«ng ngê viÖc tr­íc c¸ch ®©y mÊy chôc n¨m, ngµy nay l¹i t¸i diÔn, Tiªu Phong vµ A Tö còng vïi th©n d­íi ®¸y hang s©u. Bçng nghe trªn quan ¶i trèng thóc liªn håi. Tªn quan qu©n lín tiÕng tuyªn bè: - Ta v©ng t­íng lÖnh cña ChØ huy sø Tr­¬ng t­íng qu©n, trÊn thñ Nh¹n M«n quan loan b¸o cho c¸c ng­êi biÕt: C¸c ng­êi ®∙ kh«ng ph¶i lµ qu©n gian tÕ n­íc Liªu, vËy chuÈn cho ®­îc vµo quan ¶i, nh­ng ph¶i biÕt an phËn gi÷ m×nh, kh«ng ®­îc lµm huyªn n¸o, ®ã lµ mét ®iÒu cÇn thiÕt, c¸c ng­¬i ph¶i nhí kü. QuÇn hµo d­íi ch©n thµnh ®Òu lín tiÕng tho¸ m¹: - Chóng ta thµ chÕt chø kh«ng thÌm vµo cöa quan do bän chã m¸ c¸c ng­¬i canh gi÷. NÕu chóng ta kh«ng bÞ bän chã m¸ c¸c ng­¬i ng¨n trë th× ®©u ®Õn nçi Tiªu ®¹i hiÖp ph¶i bá m¹ng? Mäi ng­êi võa trá tay lªn mÆt thµnh võa dËm ch©n la hÐt tho¸ m¹. Bän H­ Tróc, §oµn Dù quú xuèng tr­íc cöa hang l¹y mÊy l¹y råi v­ît nói mµ ®i. Viªn ChØ huy sø trÊn thñ Nh¹n M«n quan viÕt biÓu cho qu©n ch¹y ngùa ®­a vÒ thµnh BiÖn Kinh. Trong biÓu ch­¬ng h¾n nãi lµ ®∙ dÉn qu©n b¶n bé cïng m­êi mÊy v¹n qu©n Liªu huyÕt chiÕn mÊy ngµy. May nhê hång phóc cña th¸nh hoµng vµ c¸c t­íng sÜ tËn t©m, giÕt chÕt ®­îc ®¹i t­íng n­íc Liªu lµ Nam viÖn ®¹i v­¬ng Tiªu Phong, Liªu chóa lµ Gia LuËt Hång C¬ b¹i trËn ph¶i rót qu©n vÒ. Tèng ®Õ tiÕp ®­îc biÓu ch­¬ng c¶ mõng, truyÒn chØ ra quan ¶i khao th­ëng ba qu©n. Tõ ChØ huy sø trë xuèng ®Òu ®­îc th¨ng quan tiÕn t­íc. Trong triÒu quÇn thÇn ca tông c«ng ®øc, thiÕt yÕn ¨n mõng. §oµn Dù cïng H­ Tróc, HuyÒn §é, Ng« Tr­êng Phong chia tay tõ biÖt råi cïng Méc UyÓn Thanh, Chung Linh, Ba Thiªn Th¹ch, Ph¹m Hoa trë vÒ §¹i Lý. VÒ ®Õn bê câi n­íc §¹i Lý ®∙ thÊy V­¬ng Ngäc YÕn cïng bän thÞ vÖ, vâ sÜ ra nghªnh tiÕp. §oµn Dù kÓ l¹i vô Tiªu Phong cïng A Tö, V­¬ng Ngäc YÕn cói ®Çu sa lÖ. Mäi ng­êi ®Òu buån rÇu th¶m ®¹m. Typed by KII http://come.to/kimdung
  5. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung §oµn ng­êi ®i th¼ng vÒ phÝa nam. §oµn Dù kh«ng muèn kinh ®éng b¸ tÝnh, liÒn truyÒn cho c¸c quan ®õng thay ®æi s¾c phôc vµ vÉn ¨n mÆc nh­ kiÓu kh¸ch th­¬ng. Mét ngµy kia s¾p vÒ tíi kinh thµnh. §oµn Dù muèn vµo chïa Thiªn Long b¸i kiÕn Kh« Vinh thiÒn s­ vµ Hoµng b¸ phô lµ §oµn ChÝnh Minh. Nh­ng chµng thÊy trêi tèi råi mµ cßn c¸ch chïa Thiªn Long ®Õn s¸u m­¬i dÆm, ®ang muèn t×m mét n¬i nghØ l¹i. BÊt th×nh l×nh trong rõng c©y cã thanh ©m mét ®øa trÎ nhá la lªn: - BÖ h¹! BÖ h¹! Hµi nhi ®∙ l¹y bÖ h¹ råi sao kh«ng thÊy bÖ h¹ cho kÑo! Mäi ng­êi nghe thÊy ®Òu lÊy lµm kú, tù hái: - Sao l¹i cã ng­êi nhËn ra bÖ h¹? MÊy ng­êi ch¹y vµo rõng c©y th× nghe thÊy thanh ©m: - C¸c ng­¬i ph¶i nãi: "NguyÖn Ng« hoµng v¹n tuÕ! V¹n v¹n tuÕ!" th× míi ®­îc th­ëng kÑo. Thanh ©m nµy nghe rÊt quen tai. G∙ chÝnh lµ Mé Dung Phôc. §oµn Dù cïng V­¬ng Ngäc YÕn giËt m×nh kinh h∙i. Hai ng­êi d¾t tay nhau Èn vµo mét gèc c©y nh×n vÒ phÝa ph¸t ra thanh ©m th× thÊy Mé Dung Phôc ngåi trªn ng«i mé. G∙ ®éi mò giÊy, vÎ mÆt oai nghiªm. Tr­íc ng«i mé nµy cã b¶y t¸m ®øa con nÝt trong lµng ra quú ë ®©y. Chóng theo lêi Mé Dung Phôc la lªn: - NguyÖn Ng« hoµng v¹n tuÕ! V¹n v¹n tuÕ! Chóng võa la võa l¹y xuèng. Cã ®øa thß tay ra n¨n nØ: - BÖ h¹ cho kÑo ®i! BÖ h¹ cho kÑo ®i! Mé Dung Phôc nãi: - C¸c khanh h∙y b×nh th©n! TrÉm ®∙ phôc h­ng ®­îc c¬ nghiÖp nhµ §¹i Yªn, lªn ng«i ®¹i b¶o th× hÕt th¶y ®×nh thÇn ®Òu ®­îc phong th­ëng. G∙ nãi xong lÊy trong bäc ra mét hép võa kÑo võa b¸nh chia cho bän con nÝt. BÇy con nÝt vç tay hoan h«, võa ch¹y ®i võa nãi: - S¸ng mai l¹i ®Õn! V­¬ng Ngäc YÕn tr«ng vÎ mÆt biÓu ca m×nh th× biÕt r»ng c¸i giµu sang cña y cµng ngµy cµng th©m träng vµ nay y ®∙ thµnh ng­êi mÊt trÝ. Nµng thÊy vËy ®au lßng kh«n xiÕt, suýt n÷a ngÊt ®i. §oµn Dù khÏ kÐo tay ¸o nµng d¾t ®i. Mäi ng­êi còng tõ tõ lui ra, ®Ó mÆc Mé Dung Phôc ngåi trªn phÇn mé mµ nãi l¶m nh¶m. HÕt http://hello.to/kimdung http://come.to/kimdung Typed by KII http://come.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2