Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 17

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

71
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 17', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 17

 1. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung HOÀI THÖÙ MÖÔØI BAÛY NHAØ SÖ TRÍ THANH LAØ AI ? Trí Thanh nhìn ra boán maët toan do cöûa tröôùc vieän Boà Ñeà chaïy ra. Kieàu Phong nghó buïng: "Neáu y ra ngaû ñoù taát laø bò baét". Nghó tôùi ñoù, boãng caûm thaáy moät luoàng gioù thoåi ñeán sau löng thì bieát ngay coù ngöôøi saép nhaûy vaøo choã mình nuùp. OÂng beøn giô tay traùi ra naém laáy huyeät maïch moân tay traùi ñòch nhaân, roài vaän noäi löïc vaøo baøn tay khieán ngöôøi ñoù toaøn thaân teâ nhöùc khoâng nhuùc nhích ñöôïc nöõa. Kieàu Phong baét ñöôïc ñòch nhaân roài chuù yù nhìn xem laø ai. Ñeøn löûa trong chuøa chæ saùng lôø môø nhöng nhaõn quang Kieàu Phong raát lanh lôïi, vöøa nhìn ñaõ bieát ngay laø Trí Thanh. OÂng thoaùng ruøng mình moät caùi nhöng roài hieåu ngay, laåm baåm: "Phaûi roài. Y cuõng nhö mình, ñònh chaïy vaøo sau löng pho töôïng naøy aån nuùp, baát ngôø laïi truùng vaøo choã mình. yù chöøng y thaáy pho töôïng Boà Ñeà naøy lôùn hôn caû. Nhöng y ñaõ ñònh chaïy ra cöûa tröôùc sao laïi chuoàn vaøo ñaây? aø phaûi roài! Y giaû boä nhö vaäy ñeå ñaùnh laïc höôùng naêm nhaø sö ngaõ laên döôùi kia, ñeå nhöõng ngöôøi ñeán sau hoûi taát nhöõng vò naøy baûo laø y chaïy ra cöûa tröôùc, nhöng kyø thöïc y chuoàn vaøo cöûa sau laàn ñeán ñaây. Teân naøy thöïc cuõng ña möu." Kieàu Phong nghó buïng nhö vaäy, tuy vaãn giöõ chaët Trí Thanh, gheù mieäng vaøo tai y kheõ noùi: -Mi maø la leân laø ta ñaùnh cho moät chöôûng cheát lieàn, mi coù hieåu khoâng? Trí Thanh khoâng noùi neân lôøi vaø chæ seõ gaät ñaàu. Ngoaøi cöûa lôùn ñaõ coù baûy taùm nhaø sö ñeán tieán vaøo. Trong boïn naøy ba vò caàm ñeøn ñuoác, ñaïi ñieän saùng röïc caû leân. Quaàn taêng thaáy naêm nhaø sö naèm laên döôùi ñaát, ñeàu söûng soát. Moät vò la leân: -Teân aùc ñoäc Kieàu Phong laïi haï ñoäc thuû. Ngöôøi thì hoûi: -Trôøi ôi! Trí Quang, Trí Uyeân sö huynh ñaáy ö? Vò khaùc noùi: -OÂi thoâi, ai ñeå taám göông ñoàng ra ñaây? Kieàu Phong laáy maát kinh saùch vieän Boà Ñeà roài. Phaûi mau mau baåm baïch phöông tröôïng. Kieàu Phong nghe caùc nhaø sö nghò luaän khoâng khoûi baät cöôøi, bao nhieâu toäi hoï ñeàu ñoå leân ñaàu mình heát. Chæ trong khoaûnh khaéc, quaàn taêng ñeán tuï hoïp moãi luùc moät ñoâng. Kieàu Phong thaáy Trí Thanh coá söùc cöïa quaäy ñeå thoaùt thaân. OÂng hieåu ngay, giöõa luùc naøy quaàn taêng ñang nhoán nhaùo maø boïn Trí Quang, Trí Uyeân chöa hoài tænh, 211 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 2. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung neáu Trí Thanh khoâng bò mình giöõ taát y troán thoaùt moät caùch raát deã daøng, cöù vieäc ñöôøng hoaøng ñi ra vì coù ai ngôø gì ñeán y ñaâu, hoï ñeàu cho mình laø hung thuû. Roài Kieàu Phong laïi nghó thaàm: "Xeùt cho cuøng thì Trí Thanh vaãn chöa gioûi sao maø coøn nuùp vaøo ñaây laøm chi? Cöù ngang nhieân do cöûa giöõa maø ra cuõng chaúng ai hoûi ñeán y". Ñoät nhieân trong ñaïi ñieän im baët, khoâng ai noùi caâu gì nöõa, thì ra phöông tröôïng Huyeàn Töø cuøng nhöõng vò thuû lónh caùc vieän ñaõ ñeán. Thuû lónh vieän Long thuï laø Huyeàn Tòch ñöa tay ra voã boïn Trí Quang, Trí Uyeân cho tænh daäy roài hoûi: -Ñaây cuõng laø thuû ñoaïn cuûa Kieàu Phong phaûi khoâng? Sao haén laïi bieát nhöõng bí maät trong taám göông ñoàng? Trí Quang ñaùp: -Khoâng phaûi Kieàu Phong, chính laø... Nhaø sö toan noùi "chính laø Trí Thanh", boãng ñoät nhieân gaõ nhaûy xoå ñeán beân moät nhaø sö ñöùng caïnh Huyeàn Töø phöông tröôïng, naém aùo maéng luoân: -Gioûi thieät! Sao ngöôi daùm haï ñoäc thuû? Kieàu Phong muoán nhìn troäm nhaø sö kia maéng ai nhöng khoâng coù caùch naøo nhìn roõ ñöôïc, laïi khoâng daùm loù ñaàu ra ngoaøi, trong ñaïi ñieän ñoâng nhö vaäy, chæ caàn voâ yù moät chuùt laø bò phaùt giaùc. Boãng thaáy moät ngöôøi keâu leân: -Trí Quang sö huynh! Sao laïi loâi keùo toâi laøm gì? Trí Quang ñaùp: -Ngöôi ñaù ngaõ naêm ngöôøi boïn ta vaø laáy caép kinh saùch, theá naøy thì gôùm thaät! Baåm phöông tröôïng, teân phaûn taëc Trí Thanh naøy môû troäm taám göông ñoàng trong vieän Boà Ñeà ñeå laáy caép kinh saùch. Ngöôøi kia keâu leân: -Sao, sao? Toâi luoân luoân beân caïnh phöông tröôïng, bieát ñaâu maø laáy troäm kinh saùch? Huyeàn Tòch ñaïi sö nghieâm neùt maët, noùi: -Tröôùc heát haõy ñaët taám göông ñoàng laïi roâi noùi heát ñaàu ñuoâi cho chuùng ta nghe. Trí Uyeân chaïy laïi ñaët taám göông ñoàng vaøo choã cuõ. Luùc naøy Kieàu Phong troâng qua taám göông ñoàng ñaõ roõ, oâng thaáy moät nhaø sö troû tay, khoa chaân ra chieàu töùc toái. Kieàu Phong vöøa ngoù thaáy maët ngöôøi ñoù, baát giaùc caû kinh vì y chính laø Trí Thanh. OÂng thaát kinh nhìn laïi nhaø sö bò oâng baét, thì thaáy töôùng maïo y gioáng heät nhaø sö Trí Thanh ngoaøi ñaïi ñieän, nhìn kyõ môùi thaáy hôi khaùc chuùt ñænh, troâng qua thì khoâng ai phaân bieät ñöôïc. Kieàu Phong laåm baåm: "Treân ñôøi naøy sao laïi coù ngöôøi gioáng nhau ñeán theá? Chaéc hai ngöôøi naøy laø anh em sinh ñoâi, moät ngöôøi vaøo chuøa Thieáu Laâm xuaát gia ñaàu phaät, coøn moät ngöôøi vaãn ôû ngoaøi traàn tuïc, nhö vaäy cuõng hay. Y chôø cô hoäi thuaän 212 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 3. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung tieän, giaû trang laøm hoaø thöôïng ñeå vaøo chuøa troäm kinh. Nhaø sö Trí Thanh ñaõ khoâng rôøi phöông tröôïng nöûa böôùc thì coøn ai nghi ngôø cho y nöõa." Boãng nghe Trí Quang thuaät laïi chuyeän Trí Thanh thaêm hoûi nhöõng bí maät veà taám göông ñoàng ra sao, cuøng mình lôõ lôøi noùi ra boán chöõ theá naøo, roài Trí Thanh giaû vôø ra ngoaøi ñi tieåu ngaàm ñaù ngaõ boán nhaø sö vaø cuøng mình ñoäng thuû theá naøo, nhaát nhaát thuaät laïi, luùc Trí Quang thuaät chuyeän, Trí Uyeân cuøng ba nhaø sö kia luoân luoân phuï hoaï vaøo ñeå chöùng thöïc laø lôøi Trí Quang noùi ñuùng. Töø naõy ñeán giôø, Huyeàn Töø phöông tröôïng loä veû ngaïc nhieân, nhöng nghe Trí Quang keå xong, ñieàm ñaïm hoûi: -Ngöôi troâng roõ laø Trí Thanh chöù? Trí Quang cuøng Trí Uyeân ñoàng thanh ñaùp: -Baåm baïch phöông tröôïng, chuùng toâi cuøng Trí Thanh khoâng thuø khoâng oaùn, vu haõm cho y laøm gì? Huyeàn Töø thôû daøi, noùi: -Vieäc naøy beân trong coøn coù nhieàu uaån khuùc, trong hai giôø naøy Trí Thanh ôû luoân beân mình ta, khoâng rôøi nöûa böôùc. Nghe phöông tröôïng noùi vaäy, naêm nhaø sö kia khoâng ai daùm leân tieáng nöõa. Huyeàn Naïn xaùc nhaän: -Chuùng toâi cuõng troâng thaáy Trí Thanh sö ñeä luoân luoân keà caän phöông tröôïng sö huynh. Coù lyù ñaâu coøn ñeán vieän Boà Ñeà laáy troäm kinh ñöôïc. Huyeàn Tòch hoûi: -Trí Quang! Khi ngöôi cuøng Trí Thanh ñoäng thuû, quyeàn cöôùc y coù chieâu thöùc naøo khaùc laï khoâng? Trí Quang la leân: -aø queân, giôø toâi môùi nhôù ra, luùc Trí thanh cuøng toâi ñoäng thuû, y khoâng söû nhöõng chieâu thöùc voõ coâng baûn phaùi. Huyeàn Tòch hoûi: -Y söû chieâu thöùc moân phaùi naøo, ngöôi coù nhaän ra khoâng? Trí Quang loä veû baâng khuaâng khoâng traû lôøi ñöôïc. Huyeàn Tòch laïi hoûi: -Y söû tröôøng quyeàn hay ñoaûn ñaû? Y duøng thuû phaùp caàm naõ veà moân "ñòa tröôøng" hay "thoâng teá"? Trí Quang ñaùp: -Y... y duøng voõ coâng aâm hieåu laï thöôøng. Ñeä töû maáy laàn ñeå yù maø khoâng hieåu laø y theo ñöôøng loái naøo. Huyeàn Tòch, Huyeàn Naïn cuøng maáy vò laõo taêng vaøo baäc tieàn boái ñöa maét nhìn nhau, roài laïi nhìn phöông tröôïng, toû ra ñaõ caûm thaáy hoâm nay gaëp phaûi moät tay ñoái thuû baûn lónh tuyeät luaân, thuû ñoaïn huyeàn aûo, khieán boïn mình khoâng ai hieåu ñöôïc. Baây giôø chæ coù caùch laø moät maët môû cuoäc ñieàu tra, moät maët traán ñònh nhöõng ngöôøi 213 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 4. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung toøng söï ai thaáy ñieàu kyø dò cuõng ñöøng hoang mang. Khoâng theá thì trong chuøa seõ roái loaïn, nhoán nhaùo, e raèng nhöõng tai hoaï khoù loøng thu xeáp cho yeân ñöôïc. Huyeàn Töø hai tay chaép ñeå tröôùc ngöïc, noùi: -Kinh saùch caát ôû vieän Boà Ñeà laø Phaät Phaùp cuûa vò cao taêng tieàn boái baûn töï soaïn ra ñeå cöùu daân ñoä theá. Neáu ñeä töû nhaø Phaät laáy ñöôïc ñeå nghieân cöùu tuïng nieäm thì coøn khaù, giaû tyû loït vaøo tay traàn tuïc, hoï khoâng bieát toân troïng thì thaät laø toäi lôùn. Caùc vò sö ñeä, sö ñieät haõy veà phoøng rieâng yeân nghæ, ai naáy chaêm lo coâng vieäc phaän söï mình. Quaàn taêng nghe lôøi phöông tröôïng daën baûo ñeàu giaûi taùn ñaâu vaøo ñaáy, chæ coù boïn Trí Quang, Trí Uyeân vaãn nhìn Trí Thanh baèng con maét haèn hoïc. Huyeàn Tòch trôïn maét nhìn hoï, boïn Trí Quang caû sôï khoâng daùm noùi gì nöõa, cuøng Trí thanh ra ñi. Quaàn taêng lui ra roài, trong ñaïi ñieän chæ coøn Huyeàn Töø, Huyeàn Naïn, Huyeàn Tòch, ba nhaø sö ngoài xuoáng boà ñoaøn tröôùc töôïng phaät. Huyeàn Töø ñoät nhieân caát tieáng hoâ: -A di ñaø phaät. Taï toäi, taï toäi! Caâu hoâ vöøa döùt, ba nhaø sö ñöùng phaét daäy, chuyeån mình nhaûy raát leï ñeán phía sau töôïng phaät, ñoàng thôøi phoùng chöôûng ra ñaùnh vaøo Kieàu Phong. Kieàu Phong khoâng ngôø ba nhaø sö phaùt giaùc ra toâng tích cuûa mình, laïi khoâng ngôø maáy vò laõo taêng tuoåi baûy taùm möôi, vöøa hoâ vöøa ñaùnh ra chöôûng mau leï vaø gheâ gôùm ñeán theá. Chæ trong chôùp maét, oâng thaáy hôi thôû khoù khaên, tröôùc ngöïc nhö bò ñeø neùn. Ba vò cao taêng chuøa Thieáu Laâm lieân hieäp coâng kích thöïc laø khuûng khieáp. Trong luùc hoang mang, oâng caûm thaáy caû treân döôùi vaø boán beà ñeàu bò chöôûng löïc ba vò cao taêng phong toaû. Ñeå choáng laïi söùc maïnh, neáu mình khoâng duøng söùc maïnh phaûn kích thì chính mình taát thöông. Khoâng ñuû thì giôø suy tính, oâng ñaùnh ra phía tröôùc moät chöôûng. Chöôûng löïc hai beân va chaïm nhau, töôïng phaät ñoå loûng choûng. Kieàu Phong khoâng daùm chaàn chôø, thuaän tay nhaéc Trí Thanh leân, tung mình nhaûy ra phía tröôùc, boãng thaáy sau löng coù luoàng chöôûng phong gheâ gôùm ñaùnh tôùi, töïa hoà coù ngöôøi phoùng "Kim cöông chöôûng", moät moân tuyeät kyõ cuûa phaùi Thieáu Laâm. Chöôûng naøy maø ñaùnh truùng thì ñeán nguõ taïng trong ngöôøi cuõng phaûi tan naùt. Kieàu Phong vaãn khoâng muoán phaûn kích baèng chöôûng löïc, oâng thoø tay ra chuïp laáy taám göông ñoàng duøng laøm laù chaén ñeå che sau löng. Boãng nghe ñaùnh "choaûng" moät tieáng. Huyeàn Naïn phoùng "Kim cöông chöôûng" ñaùnh truùng vaøo taám göông maø tay phaûi Kieàu Phong cuõng teâ buoát. OÂng möôïn ñaø chöôûng phong cuûa Huyeàn Naïn nhaûy ra xa hôn moät tröôïng, boãng nghe thaáy sau löng coù tieáng ngöôøi ñang hít chaân khí moät caùch khaùc thöôøng. OÂng laø ngöôøi kieán thöùc cao sieâu laïi doài daøo kinh nghieäm giang hoà, vöøa nghe tieáng thôû hít laï, ñaõ bieát ngay laø coù moät vò cao taêng Thieáu Laâm söû chieâu "Phaùch khoâng thaàn quyeàn". 214 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 5. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Ñoái vôùi loaïi voõ coâng naøy tuy chöa ñaùng sôï, song oâng khoâng theå ñem noäi löïc ra choáng ñôõ ñöôïc, duøng taám göông ñoàng ñeå che maët sau, vaän noäi löïc ra caùnh tay phaûi. Giöõa luùc ñoù oâng thaáy ñoái phöông duøng quyeàn ñaùnh veøo laïi, phöông vò chieâu naøy cuõng khaùc laï. Kieàu Phong ngaïc nhieân, nhöng roài hieåu ngay laäp töùc laø thaàn quyeàn vò laõo taêng naøy khoâng phaûi nhaém ñaùnh mình maø nhaém ñaùnh vaøo sau löng Trí Thanh. Kieàu Phong cuøng Trí Thanh voán khoâng quen bieát neân baûn tính oâng khoâng muoán cöùu y. Song oâng xaùch y treân tay, töï nhieân oâng phaûi chieáu coá ñeán y. Taám göông ñoàng ñaõ che ñöôïc cho Trí Thanh thì moät tieáng "choaûng" vang leân do taám göông ñoàng phaùt ra to nhö tieáng leänh vôõ vì taám göông naøy ñaõ bò laõo taêng duøng "Khoâng quyeàn" ñaùnh beå roài. Kieàu Phong xoay taám göông ñoù che ñôõ roài xaùch Trí Thanh nhaûy leân noùc nhaø. OÂng caûm thaáy ngöôøi Trí Thanh raát nheï, ñoái vôùi taám thaân to lôùn vaïm vôõ chaúng xöùng chuùt naøo. Trong loøn g coøn ñang ngôø vöïc thì tieáng leänh noå vang leân laøm cho oâng khoâng ñöùng vöõng ñöôïc nöõa, ñaàu goái nhuõn ra ngaõ khuîu xuoáng. Töø khi Kieàu Phong boân taåu giang hoà, oâng chöa töøng gaëp tay ñoái thuû naøo lôïi haïi ñeán theá, neân khoâng khoûi giaät mình. OÂng chuyeån thaân moät caùi, ñöùng phaét daäy, khi ñoù laïi hieân ngang khoâng ñeå yù ñeán khi ñoù mình ñang bò cöôøng ñòch bao vaây. Huyeàn Töø laïi hoûi: -A di ñaø phaät! Toäi loãi! Toäi loãi! Kieàu thí chuû ñaõ ñeán chuøa Thieáu Laâm gieát ngöôøi, laïi coøn phaù töôïng phaät, vaäy môøi thí chuû neám moät chöôûng naøy. Huyeàn Töø khoâng chôø Kieàu Phong traû lôøi, ñöa hai chöôûng ra quyeän thaønh voøng troøn, töø töø chuïp xuoáng Kieàu Phong. Chöôûng löïc chöa xaùp tôùi, Kieàu Phong ñaõ caûm thaáy hôi thôû naëng neà. Chæ trong chôùp maét, chöôûng löïc Huyeàn Töø nhö laøn soùng thuyû trieàu ñoå xuoáng. Kieàu Phong vöùt boû taám göông ñaõ vôõ, tay phaûi ra chieâu "Khaùn long höõu hoái" trong "Haøng Long Thaäp baùt chöôûng". Hai luoàng chöôûng löïc gaëp nhau baät leân tieáng vang nho nhoû. Vaäy maø uy löïc raát maïnh, khieán cho Huyeàn Töø vaø Kieàu Phong ñeàu bò luøi laïi ba böôùc. Kieàu Phong luùc naøy ñaõ caûm thaáy ñuoái söùc, buoâng Trí Thanh xuoáng, nhöng nhôø noäi löïc thaâm haäu chæ vaän chaân khí leân laø laäp töùc tinh thaàn laïi phaán chaán. OÂng khoâng chôø Huyeàn Töø phoùng ñeán chöôûng thöù hai, ñaõ la leân: -Xin caùo töø! Roài xaùch Trí Thanh baêng mình nhaûy leân noùc nhaø ñi tuoát, tai coøn vaúng nghe thaáy hai nhaø sö Huyeàn Naïn, Huyeàn Tòch thoát ra nhöõng tieáng kinh dò. Ñoùn chöôûng Huyeàn Töø phöông tröôïng vöøa phoùng laø "Nhaát phaùch löôõng taùn". Nhaø sö phaûi tuï hôïp heát söùc bình sinh ñeå ñaùnh ra chöôûng naøy, ñaùnh vaøo ñaù cuõng vôõ naùt, maø ñaùnh vaøo ngöôøi thì hoàn bay phaùch taùn, vì theá maø meänh danh "löôõng taùn". Chöôûng phaùp naøy chæ ñaùnh ra moät chieâu maø söùc maïnh ruøng rôïn. Ñoái phöông duø coâng löïc thaâm haäu ñeán ñaâu cuõng khoâng theå chòu ñöïng ñöôïc ñeán chöôûng thöù hai, chæ 215 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 6. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung moät ñoøn cuõng ñuû cheát maát maïng roài. Ngöôøi phaùt chöôûng löïc non nghieâng bieån naøy phaûi coù noäi löïc gheâ gôùm môùi thay ñoåi chieâu thöùc ñöôïc. Ñoái phöông neáu khoâng coù noäi löïc phi thöôøng cuõng khoâng taøi naøo choáng ñôõ noåi. Theá maø Kieàu Phong gaëp chieâu "Nhaát phaùch löôõng taùn" chaúng nhöõng khoâng cheát maø chæ trong chôùp maét ñaõ phuïc hoài nguyeân löïc, xaùch ngöôøi nhaûy leân noùc nhaø chaïy troán, traùch naøo Huyeàn Naïn, Huyeàn Tòch chaúng thoát neân nhöõng tieáng kinh dò. Huyeàn Naïn than raèng: -Voõ coâng gaõ naøy quyeát khoâng keùm gì boïn ta, thaät laø moät moái lo khoâng nhoû cho caùc phaùi voõ treân choán giang hoà. Huyeàn Tòch noùi: -Ta phaûi sôùm tìm caùch naøo tröø khöû gaõ ñi ñeå traùnh moät moái lo voâ cuøng troïng ñaïi. Huyeàn Naïn gaät ñaàu, Huyeàn Töø phöông tröôïng ngoù theo neûo ñöôøng Kieàu Phong chaïy troán, maét nhaø sö giaø ñaêm ñaém nhìn ra phöông trôøi. Luùc Kieàu Phong chaïy troán coøn quay ñaàu laïi nhìn ba nhaø sö, boãng thaáy taám göông ñoàng bò nhaø sö ñaùnh vôõ thaønh möôøi maáy maûnh tung toeù treân maët ñaát, nhöõng maûnh naøy coøn phaûn chieáu hình boùng oâng vaøo ñoù. Kieàu Phong laïi ruøng mình, oâng khoâng hieåu sao cöù moãi laàn troâng thaáy boùng mình laïi baên khoaên trong daï. OÂng khoâng sao töï giaûi ñaùp ñöôïc tình traïng coå quaùi naøy. Nhöng hieän giôø oâng phaûi gaáp ruùt lo chaïy cho xa chuøa Thieáu Laâm neân ñaønh boû haún vieäc nghi ngôø laûng vaûng trong ñaàu oùc ñeå chaïy cho nhanh, roài oâng cuõng queân ñi daàn daàn. Kieàu Phong ñaõ thuoäc heát ñöôøng ngang loái doïc treân nuùi Thieáu Thaát, duø nhaém maét oâng cuõng coù theå nhôù ñöôïc heát nhöõng khe ngaùch nhoû heïp voøng veøo treân söôøn nuùi. OÂng chuoàn ra phía sau nuùi roài doø nhöõng neûo ñöôøng chaät heïp, gai goùc maø chaïy. Chaïy ñöôïc chöøng maáy daëm, beân tai khoâng coøn nghe tieáng nhöõng nhaø sö Thieáu Laâm ñuoåi theo nöõa môùi yeân daï. OÂng buoâng Trí Thanh xuoáng ñaát, quaùt hoûi: -Mi muoán chaïy cho thoaùt thaân, sao khoâng chaïy tröôùc ñi? Deø ñaâu Trí Thanh chaân vöøa chaám ñaát, ngöôøi ñaõ nhuûn ra rôi pheät xuoáng töïa nhö ngöôøi cheát. Kieàu Phong giaät mình, ñeå tay vaøo muõi y thaáy hôi thôû raát yeáu ôùt, nhö coù nhö khoâng. OÂng laïi sôø vaøo coå tay cuõng thaáy maïch chaïy traàm laïc trì treä, döôøng nhö saép taét nghæ ñeán nôi. Kieàu Phong nghó thaàm: "Ta coøn bieát bao nhieâu nghi vaán caàn phaûi hoûi gaõ, khoâng ñeå cheát ngay ñöôïc. Coù leõ gaõ loït vaøo tay ta, sôï aâm möu baïi loä ñaõ uoáng thuoác ñoäc töï saùt." OÂng ñaët tay vaøo ngöïc gaõ nghe tim ñaäp, boãng giaät naûy mình vì thaáy ngöïc gaõ meàm maïi töïa nhö ngöïc ñaøn baø. Kieàu Phong voäi ruùt tay veà, raát laáy laøm kyø, töï hoûi: "Hay gaõ laø moät coâ gaùi caûi trang?" OÂng voäi moùc ñaù löûa trong mình, baät leân soi vaøo maët 216 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 7. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung nhaø sö Trí Thanh, thì thaáy hai beân maù coù nhöõng chaám xanh nhö raâu moïc, coå cuõng coù böôùu, roõ raøng laø moät chaøng trai. Kieàu Phong laïi caøng nghi ngôø, ñöa hai tay leân sôø ñaàu nhaün boùng khoâng coù chuùt gì giaû maïo. Kieàu Phong laø ngöôøi haøo saûng, khoaùi ñaït, khoâng caâu neä tieåu tieát nhö anh chaøng thö sinh Ñoaøn Döï. OÂng ñöa tay vaøo löng nhaác boång Trí Thanh leân, quaùt hoûi: -Mi laø ñaøn oâng hay ñaøn baø? Neáu nhö mi khoâng noùi thaät, ta seõ loät xieâm aùo ra chieâm nghieäm. Trí Thanh maùy moâi muoán noùi gì nhöng khoâng coøn hôi söùc thoát ra lôøi naøo nöõa. Roõ raøng laø gaõ ñaõ ñeán luùc haáp hoái, maïng soáng töïa ngaøn caân treo sôïi toùc. Kieàu Phong laåm baåm: "Baát luaän gaõ laø trai hay gaùi, laø ngöôøi ngay hay keû gian cuõng khoâng theå ñeå gaõ cheát ngay ñöôïc". OÂng ñöa hai tay ra ñaäp vaøo sau löng gaõ roài vaän khí töø huyeät ñan ñieàn ra caùnh tay, töø caùnh tay xuoáng ñeán baøn tay roài chuyeån vaøo thaân theå Trí Thanh. Nguyeân vöøa roài Kieàu Phong cuøng Huyeàn Töø phöông tröôïng ñoái nhau moät chöôûng, chöôûng löïc "Nhaát phaùch löôõng taùn" ñaâu phaûi taàm thöôøng. Luùc ñoù tay traùi Kieàu Phong naém giöõ Trí Thanh ñeå gaõ truùng chöôûng löïc ñoù, khieán gaõ bò thöông, giôø Kieàu Phong ñem chaân khí mình chuyeån vaøo noäi theå gaõ ñeå taïm thôøi duy trì tính maïng cho gaõ trong choác laùt roài seõ tìm thaøy thuoác giaûi cöùu sau. Khoâng ngôø noäi löïc sung maõn cuûa oâng chính laø phöông thuoác raát hay ñeå chöõa troïng thöông cho Trí Thanh. Trí Thanh ñöôïc chaân khí Kieàu Phong cuoàn cuoän truyeàn vaøo, khaùc naøo ñóa ñeøn khoâ kieät ñöôïc roùt daàu vaøo, maïch chaïy daàn daàn maïnh leân vaø hôi thôû cuõng ñieàu hoaø trôû laïi. Kieàu Phong thaáy Trí Thanh chöa ñeán noãi cheát ngay trong choác laùt ñaõ hôi yeân daï. OÂng tính raèng: "Nôi ñaây chöa xa chuøa Thieáu Laâm maáy, khoâng theå ñình laïi laâu ñöôïc". OÂng lieàn hai tay boàng haún Trí Thanh leân, raûo böôùc chaïy veà neûo taây baéc. OÂng laïi caûm thaáy thaân theå Trí Thanh quaù nheï nhaøng, khoâng hôïp vôùi taàm voùc to lôùn, thì nghó buïng: "Ta loät xieâm aùo gaõ thì khoâng neân, nhöng truït giaøy gaõ thì coù gì laø khoâng tieän?" Nghó vaäy, oâng ñöa tay ra truït giaøy nhaø sö. Nhöng vöøa caàm vaøo chaân gaõ, thì thaáy cöùng ngaéc nhö chaân ngöôøi cheát roài. OÂng keùo maïnh moät chuùt, moät vaät theo tay tuoät ra: chính laø moät baøn chaân giaû baèng goã. Luùc sôø vaøo chaân Trí Thanh thì thaáy nhoû beù meàm maïi, baát giaùc thoát leân moät tieáng kinh dò, laåm baåm: "uûa! Quaû gaõ laø con gaùi!" Kieàu Phong laïi vaän ñoäng khinh coâng, caøng chaïy leï. Chaïy ñöôïc hoài laâu, oâng ñoä chöøng ñaõ xa chuøa Thieáu Laâm naêm saùu möôi daëm. Trôøi ñaõ bình minh, phöông ñoâng heù saùng, Kieàu Phong oâm Trí Thanh chaïy ñeán ñaàu moät khu röøng nhoû thì gaëp moät khe suoái nöôùc trong xanh. OÂng lieàn döøng böôùc, 217 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 8. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung voác nöôùc suoái leân röûa maët Trí Thanh roài laáy vaït aùo caø sa lau cho saïch. Ñoät nhieân maët Trí Thanh lôû ra töøng maûng thòt rôi xuoáng, Kieàu Phong giaät naûy mình, töï hoûi: "Taïi sao da thòt y laïi röõa naùt theá naøy?" OÂng ngöng thaàn, nhìn kyõ vaøo maët Trí Thanh thì sau lôùp thòt naùt loä ra moät laøn da traéng nhö tuyeát, trong nhö ngoïc. Trí Thanh bò Kieàu Phong boàng leân, chaïy raát mau giöõa luùc hoân meâ baát tænh, baây giôø nöôùc laïnh ñaép vaøo hoài tænh, giöông maét leân nhìn, thaáy Kieàu Phong thì göôïng cöôøi, kheõ noùi: -Kieàu Phong Bang chuùa!... Nhöng goïi ñöôïc moät caâu roài söùc yeáu khoâng noùi theâm ñöôïc nöõa, laïi nhaém maét laïi. Kieàu Phong nhìn maët Trí Thanh thaáy loã choã, nhieàu choã goà leân loõm xuoáng, troâng khoâng roõ töôùng maïo. OÂng lieàn duøng maûnh aùo taêng baøo xuoáng suoái, laáy nöôùc lau qua lau laïi cho bao nhieâu phaán boät rôi heát ñi, ñeå loä boä maët traùi xoan cuûa moät coâ thieáu nöõ. Kieàu Phong la leân moät tieáng thaát thanh: -Trôøi ôi! Teù ra laø A Chaâu coâ nöông! Nguyeân ngöôøi hoaù trang laøm Trí Thanh hoaø thöôïng ñeå traø troän vaøo vieän Boà Ñeà chuøa Thieáu Laâm laø moät teân nöõ tyø Moä Dung Phuïc, teân goïi A Chaâu. Naøng coù thuaät caûi trang kheùo leùo, mau leï, treân ñôøi khoâng ai bì kòp. Naøng ñeäm goùt baèng moät baøn chaân giaû cho cao ngöôøi leân, laáy boâng ñeäm vaøo vai, vaøo buïng cho taàm voùc to lôùn, duøng boät duøng phaán nhoài cho lôùn maët ra. Naøng caûi trang kheùo ñeán noãi caùc nhaø sö Trí Quang, Trí Uyeân luoân luoân beân caïnh Trí Thanh maø cuõng khoâng nhaän ra ñöôïc. Naøng ñang luùc meâ man, beân tai boãng nghe thaáy tieáng Kieàu Phong goïi "A Chaâu coâ nöông" cuõng muoán traû lôøi ñeå giaûi thích vì sao mình traø troän vaøo chuøa Thieáu Laâm nhöng khoâng coøn chuùt hôi söùc naøo, ñaàu löôõi cuõng ñôø ra khoâng chòu tuaân theo meänh leänh. Naøng chæ kheõ la leân moät tieáng, noùi khoâng ra lôøi roài laïi ngaát ñi. Khi Kieàu Phong coøn oâm Trí Thanh maø chaïy, trong loøng oâng khoâng bieát bao nhieâu caêm thuø, cho y laø ngöôøi gian traù hieåm ñoäc. Caû ñeán caùi cheát cuûa song thaân cuøng sö phuï mình haún coù lieân quan ñeán y, neân oâng khoâng tieác coâng phu khoù nhoïc cöùu cho y soáng ñeå tra hoûi moïi vieäc. OÂng ñaõ ñònh saün trong buïng neáu Trí Thanh khoâng chieâu xöng seõ duøng cöïc hình thaûm khoác ñeå tra taán, ngôø ñaâu luùc y loä chaân töôùng laïi laø A Chaâu coâ nöông thaønh ra vôõ moäng. Kieàu Phong tuy coù vaøi laàn gaëp A Chaâu, A Bích vaø ñaõ cöùu hai naøng thoaùt khoûi ñoäc thuû boïn voõ syõ Taây Haï, nhöng oâng vaãn khoâng bieát A Chaâu thieän ngheà hoaù trang, A Bích thoâng thaïo aâm luaät. Giaû tyû maø oâng gaëp Ñoaøn Döï thì coøn ñoaùn ñöôïc ñoâi phaàn. Kieàu Phong thaáy A Chaâu laïi ngaát ñi, voäi truyeàn chaân khí vaøo ngöôøi naøng ñeå chöõa noäi thöông. Baây giôø oâng ñaõ thaáy roõ khoâng phaûi naøng truùng ñoäc maø vì chöôûng 218 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 9. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung löïc ñaùnh bò thöông. OÂng traàm ngaâm moät hoài, luùc vôõ leõ ra khoâng khoûi ngaám ngaàm hoái haän: "Sôû dó naøng truùng chöôûng Huyeàn Töø phöông tröôïng ñeán bò troïng thöông laø taïi mình naém giöõ naøng trong tay. Giaû tyû mình döøng dính líu vaøo vieäc khoâng ñaâu naøy, ñeå naøng ra vaøo töï do thì naøng chaïy thoaùt thaân, quyeát khoâng ñeán noãi gaëp phaûi ñaïi naïn." OÂng vaãn coù loøng ngöôõng moä Moä Dung Phuïc, "vì thaàn phaûi neå caây ña" neân ñoái vôùi gaõ thò tyø cuûa Moä Dung oâng cuõng nhìn baèng con maét ñaëc bieät. Kieàu Phong nghó thaàm: "A Chaâu ñaõ bò troïng thöông do mình maø ra thì khoâng coù lyù naøo boû naøng maø khoâng chöõa cho ñaønh. Baây giôø phaûi ñöa naøng ñeán moät thò traán môøi danh y ñieàu trò". Nghó vaäy, oâng lieàn baûo: -A Chaâu coâ nöông! Toâi boàng coâ ñi tìm moät thò traán ñeå chöõa thöông cho coâ, coâ ñöøng traùc h toâi veà toäi maïo phaïm. Noùi xong, aüm naøng leân, böôùc mau ñi veà phía baéc. Chaúng maáy choác trôøi ñaõ saùng roõ, Kieàu Phong laáy aùo thaày chuøa cuûa A Chaâu che maët naøng ñeå ngöôøi ngoaøi khoûi dò nghò laø mình boàng thieáu nöõ maø ñi. Ñi ñöôïc hai möôi daëm thì ñeán moät thò traán ñoâng ñuùc, ngöôøi ñi chôï saùng raát laø taáp naäp. Kieàu Phong hoûi thaêm ngöôøi ñi ñöôøng bieát traán naøy teân goïi Höùa Gia Taäp, moät nôi taäp hoïp caùc saûn phaåm laân caän nhö löông thöïc, boâng, gai, da traâu,... ñeå roài chia ñi baùn caùc ngaû. OÂng tìm ñeán moät khaùch saïn lôùn, möôùn hai gian phoøng, ñöa A Chaâu leân nghæ. Nhöõng ngöôøi trong khaùch saïn thaáy Kieàu Phong cuøng A Chaâu khoâng ra vôï choàng cuõng chaúng phaûi anh em, boä tòch raát laø khaû nghi. Song nhaùc thaáy Kieàu Phong hieân ngang laãm lieät neân khoâng daùm hoûi nhieàu. Kieàu Phong khoâng coù tieàn baïc chi heát, oâng nhaên maøy ra veû lo phieàn... A Chaâu theàu thaøo noùi: -Trong boïc toâi coù xuyeán vaøng, kieàng vaøng... Kieàu Phong noùi: -Theá thì hay laém, coâ nöông laáy ra cho toâi ñem ñoåi. Naøng caát tay phaûi leân nhöng khoâng ñuû söùc. Kieàu Phong thaáy vieäc caáp baùch, lieàn thoø tay vaøo trong boïc naøng laáy ra moät ñoâi xuyeán vaøng vaø moät chieác kieàng vaøng ñaùnh raát ñeïp. Kieàu Phong nghó thaàm: "Caùi kieàng naøy hoaëc cuûa cha meï, hoaëc chuù baùc naøng cho laøm ñoà trang söùc khi naøng leân möôøi tuoåi, ñem ñoåi ñi maát thì ñaùng tieác." Nghó vaäy, oâng caàm caùi kieàng ñaët xuoáng döôùi goái naøng roài ñem ñoâi xuyeán ñi ñoåi tieàn ñöôïc möôøi taùm laïng röôõi baïc, oâng lieàn môøi moät vò y sinh ñeán coi thöông theá cho naøng. Y sinh vöøa xem maïch vöøa laéc ñaàu lia lòa. Thaày nghó moät luùc roài khoâng hoát thuoác, tieàn xem maïch cuõng khoâng laáy, luoân mieäng noùi: -Toâi khoâng chöõa ñöôïc, thaät laø ñaùng tieác. 219 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 10. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Noùi xong, ra cöûa veà thaúng. Nguyeân thaøy lang chaån maïch cho A Chaâu, thaáy nhieàu ñöôøng kinh maïch bò ñöùt, saép cheát ñeán nôi, thaøy lo ngoài chaäm moät chuùt coù theå lieân luî ñeán mình. Kieàu Phong caû kinh, laïi ñi môøi thaøy khaùc. Thaøy naøy coù hoát thuoác nhöng cuõng baûo: -Beänh coâ nöông ñaây khoâng coøn thuoác naøo chöõa ñöôïc. Thang thuoác naøy chaúng qua laø ñeå toû ra ñaõ heát söùc maø thoâi. Kieàu Phong xem toa thuoác, thaáy keâ nhöõng vò taàm thöôøng nhö cam thaûo, baïc haø, caùt caùnh, baùn haï,... ñeán ngöôøi bò caûm xoaøng uoáng cuõng chaúng aên thua, neân khoâng ñi mua thuoác nöõa maø laïi vaän chaân khí, truyeàn noäi löïc vaøo ngöôøi naøng. Trong khoaûnh khaéc, saéc maët A Chaâu ñang lôït laït ñaõ trôû laïi hoàng haøo roài naøng noùi: -Kieàu Bang chuùa! Raát caûm ôn Bang chuùa ñaõ cöùu cho. Giaû tyû toâi bò baét vaøo tay maáy oâng troïc ñaàu khoâng taøi naøo thoaùt cheát. Kieàu Phong nghe gioïng naøng ñaõ coù khí löïc thì caû möøng, ñaùp: -A Chaâu coâ nöông! Toâi raát aùy naùy veà beänh tình coâ nöông, khoâng bieát coù khoûi ñöôïc chaêng? A Chaâu noùi: -Bang chuùa ñöøng keâu toâi baèng coâ nöông gì heát, cöù goïi thaúng ngay caùi teân A Chaâu laø ñuû roài. Bang chuùa vaøo chuøa Thieáu Laâm coù chuyeän chi? Kieàu Phong noùi: -Toâi cuõng khoâng coøn laø Bang chuùa chi nöõa, töø ñaây xin mieãn xöng hoâ nhö vaäy. A Chaâu noùi: -Vaäy toâi xin keâu baèng Kieàu ñaïi gia! Kieàu Phong laïi hoûi: -Coâ vaøo chuøa Thieáu Laâm laøm gì? Haõy noùi cho toâi nghe ñaõ. A Chaâu cöôøi, ñaùp: -Toâi noùi ra xin Kieàu ñaïi gia ñöøng cöôøi vì toäi toâi ñaõ phaù quaáy. Toâi nghe coâng töû nhaø toâi ñeán chuøa Thieáu Laâm, neân toâi ñeán ñoù tìm coâng töû ñeå noùi vôùi chaøng veà vieäc Vöông coâ nöông. Ngôø ñaâu ñeán nôi thì nhaø sö hung döõ gaùc coång baûo chuøa Thieáu Laâm caám ngaët khoâng cho ñaøn baø con gaùi vaøo. Toâi tranh bieän vôùi y laïi bò maéng nhieác ñuoåi ra. Song toâi coá tìm caùch ñeå vaøo baèng ñöôïc. Kieàu Phong tuûm tæm cöôøi, noùi: -Caùi kieàng cuûa coâ treân coù chaïm chöõ "Con nhoû möôøi tuoåi naøy ngaøy caøng nghòch ngôïm" laø cuûa ai cho coâ? A Chaâu ñaùp: -Cuûa gia gia toâi ñoù. Noùi ñeán gia gia, naøng loä veû buoàn thiu, chaéc laø gia gia naøng ñaõ quaù coá neân Kieàu Phong khoâng ñaû ñoäng ñeán vieäc ñoù nöõa, hoûi sang chuyeän khaùc: 220 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 11. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung -Coâ caûi trang vaøo chuøa Thieáu Laâm, bao nhieâu vò ñaïi hoaø thöôïng khoâng bieát coâ laø gaùi. Sau khi vaøo ñöôïc roài, coâ khoâng loä baûn töôùng cho caùc vò hoaø thöôïng ñoù coi ñeå hoï phaûi töùc mình vôõ buïng maø vaãn khoâng laøm gì ñöôïc. Nguyeân Kieàu Phong tröôùc vaãn toân kính heát thaûy moïi ngöôøi trong chuøa Thieáu Laâm, nhöng töø luùc Huyeàn Khoå ñaïi sö cheát roài, quaàn taêng khoâng hoûi roõ ñen traéng, moät möïc ñoå toäi cho oâng laøm ba vieäc ñaïi aùc: gieát meï, gieát thaày, neân oâng khoâng khoûi caêm töùc. A Chaâu nghe Kieàu Phong noùi thích quaù, ngoài nhoåm daäy, voã tay cöôøi, noùi: -Kieàu ñaïi gia! Ñaïi gia quaû laø cao kieán. Chôø khi toâi khoûi roài seõ caûi daïng nam trang vaøo chuøa, xong roài maëc nöõ trang hieân ngang ñi ra khieán cho maáy laõo hoaø thöôïng phaûi töùc ñeán hoäc maùu ra chôi... aø... aø... Ñoät nhieân naøng khoâng noùi tieáp ñöôïc nöõa, thaân theå laïi nhuõn ra, naèm phuïc xuoáng giöôøng, khoâng nhuùc nhích ñöôïc. Kieàu Phong caû kinh, ñaët ngoùn tay leân muõi thì thaáy töïa hoà nhö naøng ñaõ ngöøng thôû thì trong loøng noùng naûy, voäi ñaët baøn tay vaøo huyeät linh ñaøi sau löng naøng, vaän ñoäng chaân khí truyeàn vaøo trong ngöôøi naøng. Chæ trong thôøi gian chöa uoáng caïn tuaàn traø, A Chaâu töø töø naèm ngöûa leân, cöôøi noùi: -uùi chaø! Sao toâi ñang noùi laïi nguû thieáp ñi? Kieàu ñaïi gia! Quaû laø khoâng oån roài. Kieàu Phong cuõng bieát tình hình raát nguy ngaäp, nhöng mieäng vaãn noùi: -Mình coâ chöa ñöôïc khoeû haún, haõy nguû ñi moät laùt ñeå döôõng thaàn. A Chaâu noùi: -Toâi khoâng thaáy nhoïc laém. Chaúng qua vaát vaû maát nöûa ñeâm trôøi. Kieàu ñaïi gia haõy ñi nguû moät laùt. Kieàu Phong noùi: -Phaûi ñoù! Toâi veà phoøng nghæ moät luùc roài seõ sang thaêm coâ. OÂng trôû ra phoøng khaùch, goïi naêm caân röôïu, hai caân thòt boø chín, roùt röôïu ngoài uoáng moät mình. Töûu löôïng oâng gheâ laém, coù theå noùi laø thieân haï voâ song, nhöng luùc naøy trong loøng phieàn naõo, röôïu vaøo thaáy say ngay. OÂng uoáng heát naêm caân röôïu ñaõ chueánh choaùng. OÂng caàm hai chieác baùnh bao vaøo phoøng cho A Chaâu. Vaøo phoøng roài oâng goïi hai tieáng vaãn khoâng thaáy thöa, lieàn chay ñeán ñaàu giöôøng, thaáy naøng hai maét nhaém nghieàn, maù loõm xuoáng nhö ngöôøi cheát roài. Kieàu Phong ñöa tay ra sôø ñaàu thaáy coøn hôi noùng, voäi vaän chaân khí vaøo ngöôøi naøng. A Chaâu daàn daàn tænh laïi, ra chieàu vui veû caàm laáy baùnh aên. Kieàu Phong thaáy vaäy, bieát raèng luùc naøy naøng hoaøn toaøn nhôø coù chaân khí cuûa mình maø soáng. Chæ trong moät giôø, neáu khoâng truyeàn chaân khí vaøo cho naøng, taát naøng taét thôû maø cheát, bieát laøm theá naøo ñöôïc. A Chaâu thaáy Kieàu Phong traàm ngaâm khoâng noùi, neùt maët lo buoàn, naøng laø moät thieáu nöõ thoâng minh lanh lôïi, ñaõ ñoaùn ra moïi söï, lieàn hoûi: -Kieàu ñaïi gia! Toâi bò thöông raát naëng. Thaøy lang baûo khoâng thuoác naøo trò ñöôïc phaûi khoâng? 221 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 12. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Kieàu Phong voäi ñaùp: -Khoâng! Khoâng! Khoâng sao caû! Coâ chæ döôõng beänh maáy hoâm laø khoûi. A Chaâu noùi: -Toâi bieát roài! Ñaïi gia ñöøng doái toâi. Toâi caûm thaáy trong loøng troáng roãng, khoâng coøn chuùt hôi söùc naøo nöõa. Kieàu Phong an uûi: -Coâ cöù yeân taâm döôõng beänh, theá naøo toâi cuõng coù caùch chöõa cho coâ laønh beänh. A Chaâu nghe gioïng Kieàu Phong noùi, bieát laø mình bò thöông traàm troïng, trong loøng sôï haõi, baát giaùc tay run leân, caùi baùnh môùi aên heát moät nöûa ñaõ rôùt xuoáng ñaát. Kieàu Phong cho laø naøng maát heát noäi löïc, laïi ñöa baøn tay ñaët vaøo huyeät linh ñaøi ñeå truyeàn chaân khí cho naøng. Luùc naøy thaân trí A Chaâu tænh taùo, naøng caûm thaáy moät luoàng khí noùng töø loøng baøn tay Kieàu Phong truyeàn vaøo ngöôøi mình, roài laäp töùc thaáy khaép thaân theå choã naøo cuõng deã chòu. Naøng traàm ngaâm moät laùt, bieát raèng mình bò ñaõ bò nguy ngaäp maáy laàn vaø ñeàu nhôø chaân khí Kieàu Phong cöùu soáng, trong loøng xieát bao caûm kích, xieát bao sôï haõi. Naøng taâm cô lanh lôïi nhöng duø sao cuõng laø coâ gaùi nhoû tuoåi, vì caûm xuùc quaù, nöôùc maét traøo ra. Naøng noùi: -Kieàu ñaïi gia! Toâi khoâng muoán cheát! Ñaïi gia ñöøng boû toâi moät mình ôû ñaây. Kieàu Phong nghe naøng noùi, raát ñoãi thöông taâm kieám lôøi an uûi: -Coâ cöù yeân loøng, toâi khoâng boû coâ ñaâu. Kieàu Phong naøy laø haïng ngöôøi naøo, nôõ boû moät ngöôøi baïn trong luùc laâm nguy saép cheát maø khoâng giaûi cöùu? A Chaâu noùi: -Toâi khoâng ñaùng laø baïn höõu vôùi ñaïi gia. Kieàu ñaïi gia! Hay laø toâi muoán cheát? Coù phaûi ngöôøi ta cheát roài bieán thaønh quyû söù khoâng? Kieàu Phong thôû daøi, bieát mình lôõ lôøi "saép cheát maø khoâng cöùu" ñeå naøng phaûi thoån thöùc, lieàn oân toàn baûo naøng: -Coâ chôù ña nghi! Coâ coøn ít tuoåi, môùi bò thöông xoaøng, sao laïi noùi ñeán chuyeän cheát choùc? A Chaâu hoûi: -Ñaïi gia coù bieát noùi doái khoâng? Kieàu Phong ñaùp: -Toâi khoâng bieát noùi doái. A Chaâu traàm ngaâm moät laùt roài noùi: -Ñaïi gia laø moät vò anh huøng haûo haùn trong voõ laâm. Ngöôøi ta ñaõ coù caâu ví "Baéc Kieàu Phong, nam Moä Dung". Ñaïi gia cuøng coâng töû toâi ñeàu noåi tieáng hai mieàn nam baéc, bình sinh ñaïi gia ñaõ noùi caâu gì khoâng thaät chöa? Kieàu Phong ñaùp: 222 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 13. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung -Luùc coøn nhoû toâi cuõng hay noùi doái, nhöng töø khi boân taåu giang hoà thì khoâng löøa doái ai heát. A Chaâu noùi: -Ñaïi gia baûo toâi bò thöông khoâng naëng, caâu aáy thieät hay doái? Kieàu Phong laåm baåm: "Neáu coâ bieát thöông theá cöïc kyø traàm troïng taát khoâng yeân daï, chæ laøm cho khoù chöõa theâm. Vì muoán coâ mau khoûi neân buoäc loøng ta phaûi noùi doái coâ". Nghó vaäy lieàn ñaùp: -Toâi khoâng noùi doái ñaâu maø! A Chaâu thôû daøi, noùi: -Theá thì hay laém. Toâi yeân taâm roài. Kieàu ñaïi gia ôi! Toâi caàu xin ñaïi gia moät vieäc. Kieàu Phong hoûi: -Vieäc gì? A Chaâu noùi: -Ñeâm nay ñaïi gia ôû trong phoøng toâi, ñöøng ñi choã khaùc. Trong thaâm taâm naøng cuõng bieát roài, neáu Kieàu Phong ra ngoaøi thì mình khoù loøng soáng ñöôïc ñeán saùng. Kieàu Phong cöôøi, ñaùp: -Ñöôïc laém! Chaúng caàn coâ noùi toâi cuõng ñònh buïng ngoài trong naøy vôùi coâ ñeâm nay. Thoâi coâ ñöøng noùi nhieàu nöõa, nguû yeân ñi moät luùc. A Chaâu nhaém maét laïi moät luùc roài laïi môû maét ra, noùi: -Kieàu ñaïi gia! Toâi khoâng nguû ñöôïc, muoán yeâu caàu ñaïi gia moät ñieàu nöõa ñöôïc khoâng? Kieàu Phong noùi: -Ñöôïc chöù! Ñieàu gì vaäy coâ? A Chaâu noùi: -Toâi chæ khoù nguû moät luùc. Heã maù maù toâi ngoài beân giöôøng haùt cho toâi nghe vaøi ba caâu laø toâi nguû ñöôïc ngay. Kieàu Phong hoûi: -Baây giôø bieát maù coâ ôû ñaâu maø tìm. Ñieàu naøy hôi khoù ñaáy. A Chaâu noùi: -Maù maù toâi maát roài. Kieàu ñaïi gia! Ñaïi gia haùt cho toâi nghe vaøi caâu cuõng ñöôïc. Kieàu Phong khoâng khoûi buoàn cöôøi moät caùch cay ñaéng. OÂng laø moät baäc nam töû tröôïng phu, bieát môû mieäng haùt gì baây giôø. Ñieàu naøy thöïc chòu thoâi, oâng noùi: -Toâi khoâng bieát haùt maø. A Chaâu hoûi: -Luùc ñaïi gia coøn nhoû, maù maù coù haùt cho ñaïi gia nghe khoâng? Kieàu Phong laéc ñaàu, noùi: 223 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 14. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung -Döôøng nhö cuõn g coù ñaáy, nhöng laâu ngaøy queân heát roài, maø coù nhôù chaêng nöõa cuõng khoâng haùt leân ñöôïc. A Chaâu thôû daøi, noùi: -Ñaïi gia khoâng chòu haùt thì chaû coù caùch gì nöõa. Kieàu Phong buoàn raàu, ñaùp: -Khoâng phaûi toâi khoâng chòu haùt, thöïc ra toâi khoâng bieát haùt ñoù thoâi. A Chaâu boãng nghó ra moät vieäc, voã tay cöôøi, noùi: -aø! Thoâi ñöôïc roài! Kieàu ñaïi gia! Toâi laïi xin ñaïi gia moät vieäc maø vieäc naøy khoâng coù lyù naøo ñaïi gia töø choái. Kieàu Phong thaáy coâ beù naøy tinh nghòch, töø lôøi noùi cho chí vieäc laøm khoâng ai bieát ñaâu maø doø. Naøng laïi caàu mình moät vieäc maø khoâng laø vieäc kyø quaùi gì ñaây. OÂng laø ngöôøi caån thaän, giao heïn tröôùc: -Coâ haõy thöû noùi nghe naøo. Coù ñöôïc thì môùi nhaän lôøi, neáu khoâng laøm ñöôïc thì ñaønh phaûi chòu. A Chaâu noùi: -Vieäc naøy deã laém, duø ñöùa nhoû boán naêm tuoåi cuõng laøm ñöôïc, töôûng coøn coù vieäc deã hôn nöõa! Kieàu Phong vaãn deø daët ñaùp: -Coâ haõy noùi cho toâi bieát vieäc gì tröôùc. A Chaâu mæm cöôøi, ñaùp: -Ñaïi gia keå chuyeän coå tích cho toâi nghe, baát luaän laø chuyeän hoang ñöôøng hay chuyeän tích gì cuõng ñöôïc, theá laø toâi nguû lieàn. Kieàu Phong nhíu ñoâi loâng maøy ra chieàu khoù nghó. Môùi ñaây oâng coøn laø Bang chuùa moät bang lôùn nhaát trong ñaùm giang hoà, laõnh tuï quaàn haøo uy danh kheùt tieáng, mieäng theùt ra löûa. Môùi coù maáy ngaøy nay bò ngöôøi caát chöùc Bang chuùa ñuoåi ra khoûi Caùi bang. Song thaân cuøng sö phuï laø nhöõng ngöôøi thaân nhaát ñôøi cuõng taï theá. Chính thaân mình khoâng bieát laø ngöôøi man moïi hay ngöôøi Haùn, coøn bò ngöôøi khoaùc cho hai chöõ phaûn nghòch gaây neân ba toäi ñaïi aùc. Bao nhieâu noãi ñau ñôùn vuøi daäp ñaõ chaúng coù ai cuøng mình chia seû moái lo aâu thì chôù, coøn phaûi ôû trong khaùch saïn naøy ñeå baàu baïn vôùi moät coâ beù. Coâ laïi coøn baét haùt, baét keå chuyeän coå tích, ñeàu laø nhöõng chuyeän ñaøn baø, treû con voâ vò. Tröôùc kia oâng môùi nghe ai noùi nöûa caâu chuyeän vaån vô laø laäp töùc böng tai chaïy ngay. OÂng chæ öa cuøng anh em uoáng röôïu, ñaùnh baïc, aên to noùi lôùn. Sau khi röôïu say noùng maët laïi baøn ñeán vieäc quaân, vieäc nöôùc, vieäc anh huøng haûo haùn trong thieân haï. Coù bao giôø noùi chuyeän hoang ñöôøng hay chuyeän coå tích con caø con keâ, theá coù ñaùng buoàn cöôøi khoâng. -------------------------oOo------------------------- 224 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2