Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 18

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

77
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 18', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 18

  1. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung HOÀI THÖÙ MÖÔØI TAÙM ANH HUØNG LAÉM NOÃI BAÁT BAÈNG Kieàu Phong lieác maét nhìn thaáy A Chaâu coù veû khao khaùt nghe chuyeän, laïi thaáy naøng maët voõ mình gaày, dung nhan tieàu tuî, thì nghó thaàm: "Naøng bò troïng thöông nhö theá e raèng khoù qua khoûi. Luùc naøo chaân khí khoâng truyeàn vaøo ñöôïc nöõa laø naøng laäp töùc boû maïng. Naøng ñaõ muoán nghe keå chuyeän, thoâi thì ta cuõng noùi chuyeän laêng nhaêng ñeå chieàu yù naøng". Nghó vaäy, oâng noùi: -Toâi keå chuyeän coå tích nhöng chæ sôï coâ khoâng muoán nghe maø thoâi. A Chaâu möøng laém, noùi: -Nhaát ñònh laø hay laém roài! Xin ñaïi gia keå ñi! Kieàu Phong tuy nhaän lôøi nhöng oâng cuõng chaúng nhôù maåu chuyeän coå tích naøo maø keå. OÂng ngaãm nghó hoài laâu roài noùi: -Ñaây toâi noùi chuyeän con choù soùi: "Ngaøy xöa, coù moät oâng giaø ôû trong röøng. Moät hoâm, oâng thaáy con choù soùi bò ngöôøi ta troùi boû trong ñaãy vaûi. Con soùi xin oâng côûi troùi tha ra. OÂng lieàn môû tuùi roài thaû soùi ra. Con soùi..." OÂng keå tôùi ñaây, A Chaâu ngaét lôøi: -Con soùi ñöôïc thaû ra, noù keâu ñoùi roài ñoøi aên thòt oâng giaø phaûi khoâng? Kieàu Phong noùi: -uûa! Chuyeän naøy coâ cuõng ñöôïc nghe roài ö? A Chaâu noùi: -Ñoù laø caâu chuyeän ñaõ cheùp saùch. Toâi khoâng thích nghe nhöõng chuyeän trong saùch. Toâi xin ñaïi gia keå nhöõng caâu chuyeän trong loøng chöa coù saùch vôû naøy noùi ñeán. Kieàu Phong ngaãm nghó moät laùt roài noùi: -Coâ khoâng öa nhöõng chuyeän ñaõ coù trong saùch thì ñeå toâi keå chuyeän moät ñöùa nhoû nhaø queâ cho nghe. "Ngaøy xöa, moät gia ñình cuøng tuùng ôû treân nuùi. Hai vôï choàng chæ coù moät ñöùa con trai. Caäu nhoû naøy môùi ñöôïc baåy tuoåi nhöng thaân theå cao lôùn, ñaõ bieát giuùp gia gia leân röøng ñoán cuûi. Moät hoâm, gia gia y bò beänh, song nhaø ngheøo quaù, khoâng coù tieàn ñoùn thaày chöõa thuoác. Beänh tình moãi ngaøy moät traàm troïng, neáu khoâng uoáng thuoác thì khoâng taøi naøo khoûi ñöôïc. Maù caäu chæ coù boán con gaø vaø moät gioû tröùng. Baø ta baét gaø ñem ra chôï baùn. Caû gaø laãn tröùng baùn ñöôïc taùm ñoàng caân baïc. Baø lieàn ñi môøi thaày thuoác. Nhöng thaày baûo 225 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
  2. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung nhaø xa vaø treøo ñeøo vaát vaû, khoâng chòu ñi coi beänh. Baø naên næ maõi maø thaøy lang chæ laéc ñaàu quaày quaäy. Baø lieàn quyø moïp xuoáng ñaát keâu van, noùi: "Duø xaây baåy ñôït phuø ñoà khoâng baèng laøm phuùc cöùu cho moät ngöôøi." Thaày lang vaãn töø choái, noùi: "Ñi thaêm beänh cho ngöôøi nhaø muï ôû choán thaâm sôn cuøng coác taát bò nhieãm lam sôn chöôùng khí". Baø lieàn níu aùo thaày lang khoùc loùc. Thaày lang ra söùc giöït moät caùi maïnh, khoâng ngôø baø naém aùo chaët quaù, aùo thaày lang bò raùch moät veät daøi. Thaày lang caû giaän, ñaåy baø ngaõ laên xuoáng ñaát, laïi ñaù maïnh moät caùi nöõa, roài laõo coøn giöõ baø laïi ñeå baét ñeàn aùo. Laõo baûo aùo laõo coøn môùi nguyeân trò giaù ba laïng baïc..." A Chaâu nghe tôùi ñoù, kheõ noùi: -Laõo thaày lang ñoù thaät laø khaû oá. Kieàu Phong ngoaûnh maët nhìn ra ngoaøi cöûa soå thì trôøi ñaõ gaàn toái. OÂng thuûng thaúng keå tieáp: "Caäu nhoû ñoù ñi luoân luoân beân caïnh maù maù, thaáy maù maù bò ngöôøi ta öùc hieáp, lieàn xoâng laïi, vöøa ñaùnh vöøa caén thaøy lang. Nhöng caäu chæ laø ñöùa nhoû, söùc löïc phoûng ñöôïc bao nhieâu. Caäu bò thaày lang xaùch leân, quaúng ra ngoaøi cöûa. Baø meï sôï con bò thöông naëng voäi chaïy ra xem. Thaày lang sôï muï vaøo raéc roài lieàn ñoùng chaët cöûa laïi. Ñaàu caäu beù bò söng vuø, chaûy maùu khaù nhieàu. Baø meï voán tính hieàn haäu, sôï loâi thoâi, khoâng daùm ngoài laïi cöûa thaøy lang. Baø daét con, vöøa khoùc vöøa chaïy veà nhaø. Caäu beù ñi qua moät tieäm baùn ñoà saét, thaáy treân baøn baøy ñuû thöù: dao gieát lôïn moå traâu, raêng böøa, löôõi caøy,... Chuû tieäm ñang goïi khaùch baùn caøy böøa vaø baän giao haøng. Caäu beù lieàn laáy caép moät löôõi dao nhoïn giaáu vaøo trong mình. Maù maù caäu cuõng khoâng bieát. Veà ñeán nhaø baø cuõng khoâng daùm thuaät chuyeän cho choàng nghe, sôï oâng caêm phaãn beänh seõ naëng theâm. Baø toan moùc taùm ñoàng caân baïc ñöa laïi cho choàng. Ngôø ñaâu sôø vaøo boïc thì baïc ñaõ maát roài. Baø vöøa kinh haõi vöøa ngaïc nhieân, chaïy ra tìm caäu con ñeå hoûi, thaáy caäu con ñang maøi moät con dao saùng loaùng. Baø hoûi caäu: "Sao con laïi coù con dao naøy?" Caäu beù khoâng daùm baûo laø dao aên caép maø noùi doái laø coù ngöôøi cho caäu. Dó nhieân baø meï khoâng tin. Con dao môùi naøy soáng daøi, löôõi moûng, ngoaøi chôï baùn ñeán boán, naêm ñoàng caân baïc moät con, coù lyù naøo ngöôøi ta laïi ñem cho treû con. Baø hoûi ai cho thì caäu khoâng traû lôøi ñöôïc. Baø thôû daøi baûo con: "Con ôi! Gia maù ngheøo khoå, bình nhaät khoâng mua ñöôïc ñoà chôi cho con, nghó thaät toäi nghieäp quaù! Nay con mua dao veà chôi cuõng chaû sao, nhöng choã tieàn coøn thöøa con traû laïi cho maù ñeå maù mua caân thòt veà naáu cho gia gia con aên vì gia gia con ñang bò beänh." Caäu nhoû giöông maét leân nhìn meï, hoûi laïi: "Maù baûo tieàn thöøa naøo?" Baø meï noùi: "Maù coù taùm ñoàng caân baïc, chaéc con ñi mua dao roài chöù gì?" Caäu nhoû voäi ñaùp: "Con 226 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
  3. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung khoâng laáy! Con khoâng laáy!" Gia maù caäu nhoû tröôùc nay chöa töøng ñaùnh con bao giôø. Tuy caäu chæ laø ñöùa nhoû maáy tuoåi maø ñöôïc gia maù nuoâng chieàu, kính troïng vaø coi caäu nhö ngöôøi khaùch trong nhaø." Kieàu Phong keå ñeán ñaây ñoät nhieân ruøng mình, töï hoûi: "Taïi sao vaäy? Khaép thieân haï, ngöôøi laøm cha meï chæ coù loøng thöông yeâu nuoâng chieàu con laø cuøng, quyeát khoâng coù lyù naøo laïi bieät ñaõi con nhoû nhö khaùch". Nghó vaäy, baát gaùc laåm baåm: "öø! Maø laï thaät? Sao laïi coù chuyeän kyø quaùi nhö vaäy?" A Chaâu nghe tieáng, hoûi: -Ñaïi gia noùi chuyeän chi kyø quaùi ñoù? Naøng chæ noùi ñöôïc baáy nhieâu roài thôû ra nhö heát hôi. Kieàu Phong bieát chaân khí trong ngöôøi naøng laïi kieät roài, lieàn ñaët baøn tay sau löng ñeå truyeàn noäi löïc vaøo thaân theå naøng. A Chaâu daàn daàn tænh laïi, than raèng: -Kieàu ñaïi gia! Moãi laàn truyeàn chaân khí vaøo cho toâi laø moät laàn noäi löïc ñaïi gia bò giaûm suùt. Noäi löïc laø moät thöù raát caàn trong voõ hoïc, ñaïi gia taän taâm nhö vaäy, A Chaâu naøy bieát laáy chi baùo ñaùp? Kieàu Phong cöôøi, noùi: -Toâi chæ caàn tónh toaï, thôû hít luyeän taäp trong maáy giôø laø noäi löïc khoâi phuïc laïi nhö cuõ, haø taát coâ phaûi noùi ñeán chuyeän baùo ñaùp. Toâi cuøng chuû nhaân coâ laø Moä Dung coâng töû tuy chöa gaëp maët, nhöng ñaõ cuøng nhau thaàn giao caùch caûm ôû ngoaøi ngaøn daëm. Luùc naøo toâi cuõng coù ngöôøi baïn ñoù ôû beân loøng. Coâ ñaõ laø ngöôøi nhaø coâng töû, baát taát phaûi coi toâi nhö ngöôøi ngoaøi. A Chaâu buoàn raàu ñaùp: -Chæ trong moät thôøi gian ngaén laø noäi löïc toâi laïi daàn daàn tieâu tan. Ñaïi gia khoâng theå... vónh vieãn... Kieàu Phong bieát yù naøng muoán noùi mình khoâng theå vónh vieãn ôû beân caïnh naøng ñeå keùo daøi chuùt hôi taøn cho naøng maõi ñöôïc, oâng lieàn an uûi: -Coâ cöù yeân taâm, theá naøo toâi cuõng tìm ñöôïc thaøy thuoác ñeå chöõa cho coâ heát noäi thöông. A Chaâu mæm cöôøi, noùi: -Toâi e raèng oâng thaøy ñoù sôï toâi cuøng cuøng kieät quaù roài, khoâng chòu chöõa cho. Kieàu ñaïi gia! Caâu chuyeän ñaïi gia chöa keå heát, ñaïi gia vöøa noùi caùi gì kyø quaùi nhæ? Kieàu Phong söïc nhôù laïi, noùi: -uûa! Toâi laïi noùi ñi ñaâu roài? Baây giôø toâi keå tieáp. "Baø meï thaáy caäu khoâng thuù nhaän, cuõng khoâng noùi gì nöõa ñi, vaøo trong nhaø. Laùt sau, caäu nhoû maøi dao xong cuõng vaøo thì thaáy maù maù ñang kheõ baûo vôùi gia gia laø caäu troäm tieàn ñi mua dao nhöng khoâng chòu nhaän. 227 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
  4. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Gia gia caäu chæ baûo: "Thaèng nhoû naøy ôû vôùi chuùng ta, tröôùc nay chaû ñöôïc tyù ñoà chôi naøo. Y muoán mua gì thì mua, chuùng ta chöa thoaû maõn y ñöôïc ñieàu gì... Hai oâng baø ñang noùi chuyeän vôùi nhau, thaáy nhoû vaøo lieàn thoâi khoâng noùi nöõa. Gia gia caäu neùt maët töø aùi, xoa ñaàu caäu, noùi: "Töø ñaây con ñi phaûi caån thaän. Con ngaõ hay sao maø böôu ñaàu leân theá?" Gia gia caäu tuyeät nhieân khoâng ñaû ñoäng ñeán chuyeän maát taùm ñoàng caân baïc cuøng chuyeän caäu ñi mua dao chôi. OÂng vaãn giöõ neùt maët oân hoaø, khoâng toû veû gì khoù chòu..." Ngöøng moät laùt, Kieàu Phong laïi noùi tieáp: "Caäu nhoû naøy tuy môùi baåy tuoåi nhöng ñaõ hieåu vieäc ñôøi. Caäu nghó thaàm: "Gia maù ngôø mình aên caép tieàn mua dao. Ñaùng leõ caùc ngöôøi phaûi töùc böïc hoaëc ñaùnh maéng cho moät chaäp mình ñaâu daùm oaùn haän, sao gia maù vaãn thöông yeâu chieàu chuoäng mình ñeán theá?" Caäu nghó vaäy, trong loøng baên khoaên, noùi vôùi gia gia: "Gia gia ôi! Con khoâng aên caép tieàn ñaâu, con dao naøy khoâng phaûi con mua maát tieàn". Gia gia caäu noùi: "Maù con thaät laém chuyeän! Maát tieàn thì thoâi chöù sao, laøm gì maø phaûi cuoáng cuoàng leân? Buïng daï ñaøn baø vaãn nhoû nhen theá. Con ngoan laém, ñöøng buoàn nghe! Ñaàu con coù ñau laém khoâng?" Caäu beù ñaùp: "Con khoâng sao ñaâu!" Caäu töôûng bieän baïch theâm nhöng khoâng bieát bieän baïch caùch naøo. Caäu raát buoàn baõ trong loøng, toái ñi nguû khoâng aên côm. Ñeâm hoâm aáy caäu traèn troïc maõi khoâng sao nguû ñöôïc, boãng nghe thaáy maù maù khoùc suït sòt. Caäu cho laø maù mình lo gia gia beänh naëng laïi caêm giaän veà chuyeän ban ngaøy bò thaøy lang ñaùnh ñaäp. Caäu roùn reùn boø tröôùc coång nhaø thaøy lang. Cöûa tröôùc, cöûa sau nhaø thaøy lang ñeàu ñoùng chaët khoâng coù loái vaøo. Thaân hình caäu beù nhoû, caäu lieàn naèm eùp buïng xuoáng, tröôøn mình qua loã choù chui ñeå vaøo. Thaáy trong phoøng haõy coøn aùnh ñeøn, caäu lieàn choïc thuûng giaáy daùn treân cöûa soå ñeå nhoøm vaøo. Thaøy lang chöa nguû, ñang ngoài thaùi thuoác. Caäu ñaåy cöûa böôùc vaøo phoøng." A Chaâu nghe tôùi ñaây, veû maët ñaày nghieâm troïng, hoûi: -Thaèng nhoû môùi baûy tuoåi, nöûa ñeâm coøn laàn vaøo nhaø ngöôøi ta taát bò aên ñoøn. Kieàu Phong laéc ñaàu, keå tieáp: -Thaày lang nghe tieáng keït cöûa vaãn khoâng ngaång ñaàu leân, chæ caát tieáng hoûi: "Ai ñoù?" Caäu nhoû khoâng ñaùp, raûo böôùc ñeán caïnh thaøy lang, ruùt dao nhoïn ra ñaâm moät nhaùt. Ngöôøi caäu thaáp neân dao ñaâm truùng vaøo buïng thaøy lang. Thaøy lang chæ keâu leân ñöôïc moät tieáng roài ngaõ xuoáng ñaát. A Chaâu cuõng la leân moät tieáng: -Trôøi ôi! Naøng caû kinh, hoûi: 228 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
  5. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung -Thaèng nhoû ñaâm cheát thaøy lang roài sao? Kieàu Phong gaät ñaàu, ñaùp: -Ñuùng roài. Caäu nhoû laïi theo loã choù chui chuoàn ra roài chaïy moät maïch veà nhaø. Ñang ñeâm maø phaûi chaïy maáy chuïc daëm ñöôøng, caäu nhoïc löû ngöôøi. Saùng sôùm hoâm sau ngöôøi nhaø thaày lang môùi bieát thaày bò ñaâm cheát loøi ruoät ra ngoaøi, troâng raát theâ thaûm. Nhöng cöûa ngoõ vaãn coøn ñoùng y nguyeân, töôûng hung thuû beân ngoaøi khoâng coù caùch naøo vaøo ñöôïc, vaø ñeàu cho laø ngöôøi trong nhaø gieát thaày. Quan huyeän baét heát anh, em, vôï, con thaøy lang khaûo -ñaõ truy vaán, tra xeùt ñeán maáy naêm trôøi khoâng ra thuû phaïm. Theá laø cô nghieäp nhaø thaøy lang bò tan taønh vaø vuï gieát ngöôøi ôû Höùa gia taäp naøy thaønh moät vuï thieân coå nghi aùn. A Chaâu hoûi: -Caâu chuyeän ñaïi gia noùi ñaây ôû Höùa gia taäp, thì thaøy lang ñoù... cuõng ôû thò traán naøy phaûi khoâng? Kieàu Phong ñaùp: -Ñuùng roài! Thaøy lang hoï Ñaëng, laø moät thaøy thuoác noåi tieáng ôû traán naøy. Maáy huyeän laân caän cuõng ñeàu bieát ñeán teân tuoåi. Nhaø thaày ôû veà phía taây thò traán, böùc töôøng cao queùt voâi traéng ñaõ bò taøn phaù laø nhaø thaøy ñoù. Thaøy lang vöøa roài toâi môøi ñeán chöõa cho coâ ôû ngay tröôùc maët nhaø thaøy lang kia. A Chaâu thôû daøi, noùi: -Thaøy lang kia khoâng ngoù tôùi keû cuøng khoå, khoâng coi maïng ngöôøi vaøo ñaâu, dó nhieân laø raát khaû oá nhöng toäi chöa ñaùng cheát. Coøn thaèng nhoû haønh hung nhö vaäy thaät laø daõ man, toâi khoâng theå tin ñöôïc moät ñöùa nhoû baûy tuoåi ñaõ daùm haï thuû gieát ngöôøi. Kieàu ñaïi gia! Caâu chuyeän ñaïi gia keå ñaây coù thaät hay bòa ra? Kieàu Phong ñaùp: -Chuyeän naøy coù thaät ñaáy! A Chaâu laïi thôû daøi, noùi: -Thaèng nhoû hung haêng naøy ñuùng laø gioáng Khaát Ñan ñoäc aùc! Kieàu Phong ñoät nhieân run baén leân, ñöùng phaét daäy hoûi: -Coâ baûo sao? A Chaâu thaáy Kieàu Phong bieán saéc thì giaät mình kinh sôï, naøng hieåu ngay, lieàn run run noùi: -Kieàu... Kieàu ñaïi gia! Toâi thaät laø coù toäi. Toâi... toâi khoâng coù yù noùi xuùc phaïm ñaïi gia. Kieàu Phong ñöùng thoän maët ra moät luùc roài buoàn baõ ngoài xuoáng, hoûi: -Coâ ñoaùn ra roài ö? A Chaâu gaät ñaàu vì naøng ñaõ ñoaùn ra ñöùa nhoû trong chuyeän naøy chính laø Kieàu Phong. Kieàu Phong laïi noùi: 229 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
  6. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung -Toâi cuõng voâ tình maø keå chuyeän vôùi coâ. Chuyeän ñoù quaû coù thöïc. Toâi cuõng khoâng hieåu taïi sao laïi haï ñoäc thuû ñeán theá! Phaûi chaêng vì coù doøng maùu Khaát Ñan maø ra? A Chaâu dòu daøng noùi: -A Chaâu naøy thaät laø ngu muoäi, xin ñaïi gia ñöøng ñeå yù. Laõo thaøy lang kia ñaám ñaù baø cuï quaù ö taøn nhaãn. Ñaïi gia haønh ñoäng nhö vaäy laø coù khí phaùch cuûa moät vò tieåu anh huøng. Gieát laõo ñi coù gì laø laï? Kieàu Phong hai tay oâm ñaàu, noùi: -Khoâng nhöõng laõo ñaù maù toâi, khi ñoù toâi coøn töùc böïc hôn nöõa laø mình bò maéc tieáng oan ñaõ aên caép tieàn. Taùm ñoàng caân baïc cuûa maù toâi nhaát ñònh rôi ra trong nhaø laõo lang trong khi bò laõo loâi keùo ñaùnh ñaám. Bình sinh toâi khoâng theå nhòn ñöôïc keû naøo ñaõ ñoå oan cho mình. Trong moät ngaøy hoâm ñoù, Kieàu Phong gaëp ba vuï kyø oan. OÂng coù laø ngöôøi Khaát Ñan hay khoâng cuõng khoâng coù caùch naøo quyeát ñoaùn ñöôïc. Nhöng vôï choàng Kieàu Tam Hoeø cuøng Huyeàn Khoå ñaïi sö thì roõ raøng khoâng phaûi chính tay oâng haï saùt. Theá maø ba toäi aùc naøy ñeàu truùt leân ñaàu oâng. Chính hung thuû laø ai? Ai ñaõ haõm haïi oâng? Kieàu Phong laïi nghó ñeán moät ñieàu: "Taïi sao gia maù mình ñeàu noùi laø caùc ngöôøi khoâng theå taát ñöôïc cho mình. Theo leõ thöôøng thì "cha meï giaøu con coù, cha meï khoù con khoâng". Neáu mình quaû laø con ruoät ngöôøi thì haø taát ngöôøi ñoái vôùi mình laïi khaùch khí nhö vaäy. Xem theá thì ñuùng mình khoâng phaûi con ñeû, maø laø coù ngöôøi ngoaøi göûi nuoâi. Maø xeùt kyõ ra, ngöôøi göûi nuoâi naøy coù moät ñòa vò raát toân quy, neân gia maù ñoái vôùi mình khoâng nhöõng loä veû khaùch khí maø coøn ra chieàu kính troïng nöõa. Vaäy ngöôøi göûi mình ôû ñaây laø ai? Chaéc laø Uoâng Bang chuùa khoâng sai." Song thaân Kieàu Phong ñoái vôùi oâng khaùc haún ngöôøi thöôøng ñoái vôùi con. OÂng baûn tính thoâng minh, ñaùng leõ phaûi nhaän bieát nhö vaäy. Nhöng töø thuôû nhoû ñaõ theá roài, oâng chæ cho laø moät taäp quaùn. Duø oâng coù thoâng minh ñeán ñaâu ñi nöõa cuõng chæ töôûng raèng song thaân mình coù moät tính tình ñaëc bieät oân hoaø, töø aùi maø thoâi. Giôø phuùt naøy oâng môùi nhaän xeùt ra baèng chöùng mình laø doøng doõi Khaát Ñan. A Chaâu nhö ñoïc ñöôïc yù nghó cuûa oâng, lieàn an uûi: -Kieàu ñaïi gia! Ngöôøi ta baûo ñaïi gia laø Khaát Ñan, nhöng toâi xem thì nhaát ñònh hoï bòa ñaët ñeå vu haõm ñaïi gia maø thoâi. Khoâng keå ñeán bao nhieâu ñöùc tính nhaân nghóa, khaúng khaùi löøng danh boán beå, ngay vieäc ñoái ñaõi vôùi toâi, moät ñöùa nha hoaøn thaân phaän heøn moïn nhö coû raùc, maø ñaïi gia cuõng baän taâm chieáu coá. Ngöôøi Khaát Ñan ñoäc döõ nhö loaøi lang soùi, so vôùi ñaïi gia khaùc nhau moät trôøi moät vöïc, bì theá naøo ñöôïc! Kieàu Phong hoûi: -A Chaâu! Giaû tyû toâi laø ngöôøi Khaát Ñan thaät, lieäu coâ coù ñeå cho toâi troâng nom khoâng? 230 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
  7. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Thôøi baáy giôø ngöôøi Haùn ôû Trung Nguyeân thoáng haän ngöôøi Khaát Ñan thaáu xöông, coi hoï nhö raén ñoäc, maõnh thuù. A Chaâu nghe Kieàu Phong hoûi vaäy, ruøng mình noùi: -Ñaïi gia ñöøng nghó vaån vô, neáu Khaát Ñan maø saûn xuaát ñöôïc ngöôøi toát nhö ñaïi gia thì chuùng toâi chaúng caêm haän laøm gì. Kieàu Phong im laëng khoâng noùi gì, nghó buïng: "Neáu quaû mình laø ngöôøi Khaát Ñan thì ñeán haïng thò tyø nhö A Chaâu cuõng khoâng theøm ñeám xæa ñeán mình nöõa". OÂng caûm thaáy moät baàu vuõ truï roäng lôùn meânh moâng maø mình khoâng tìm ñöôïc moät choã ñeå dung thaân. Vì nghó ngôïi quaù nhieàu neân maùu noùng döôøng nhö soâi leân. OÂng töï bieát mình tieáp chaân khí cho A Chaâu nhieàu laàn, noäi löïc tieâu hao khoâng phaûi laø ít. OÂng lieàn ngoài xeáp baèng, töïa vaøo caïnh giöôøng naøng, töø töø vaän khí döôõng thaàn. A Chaâu cuõng nhaém maét laïi. Hoài laâu, Kieàu Phong vaän coâng ñieàn khí xong, sôï A Chaâu kieät löïc khoâng theå chuyeån tieáp chaân khí ñöôïc, toan ñöa tay ra nghe maïch naøng thì baát thình lình töø goùc taây baéc coù hai tieáng laïch caïch vang leân. Kieàu Phong laø tay töøng traûi giang hoà, vöøa nghe ñaõ bieát ngay coù ngöôøi trong voõ laâm nhaûy leân noùc nhaø. Tieáp theo, goùc ñoâng nam cuõng coù hai tieáng ñoäng kheõ, roõ raøng laø nhöõng tay khinh coâng raát cao nhaûy leân. Luùc nghe tieáng ñoäng ôû goùc taây baéc, Kieàu Phong chöa quan taâm maáy, nhöng caû goùc ñoâng nam cuõng coù tieáng ñoäng, oâng nghó ngay laø hoï ñeán tìm mình, lieàn cuùi xuoáng kheõ baûo A Chaâu: -Toâi ra ngoaøi moät chuùt roài laïi vaøo ngay. Coâ ñöøng sôï gì nghe. A Chaâu gaät ñaàu. Kieàu Phong khoâng thoåi taét ñeøn, cöûa phoøng vaãn kheùp hôø, oâng ñöùng beân cöûa phoøng ñeå nghe ngoùng roài ñi quanh ra phía cöûa soå phía sau, treøo leân töôøng ñöùng. Vöøa ñöùn g vöõng, Kieàu Phong chôït nghe trong gian phoøng phía ñoâng khaùch saïn coù tieáng ngöôøi hoûi: -Phaûi Höông Baùt Gia ñoù khoâng? Xuoáng ñaây mau! Ngöôøi ñöùng goùc taây baéc cöôøi, noùi: -Kyø laõo luïc ôû Quan Taây cuõng ñeán ñoù. Ngöôøi trong phoøng laïi noùi: -Theá thì hay laém! Môøi xuoáng caû ñaây! Töø treân noùc nhaø, hai boùng ñen keû tröôùc ngöôøi sau nhaûy xuoáng, tieán vaøo trong phoøng. Kieàu Phong nghó thaàm: "Kyø laõo luïc ôû Quan Taây ngöôøi ta keâu baèng Khoaùi Ñao Kyø Luïc laø moät trang haûo haùn noåi tieáng ôû vuøng ñoù. Coøn Höông Baùt Gia chaéc laø hôn Voïng Thieân Töông Ñoâng. Ta töøng nghe ngöôøi naøy troïng nghóa khinh taøi, baûn laõnh tuyeät luaân. Caû hai ñeàu khoâng phaûi laø haïng ngöôøi nguy hieåm, gian aùc. Hoï ñoái vôùi ta khoâng coù lieân quan gì, quyeát khoâng phaûi ñeán ñaây rình ta. Mình chaû coù ñieàu gì ngôø vöïc hoï". Kieàu Phong toan quay veà phoøng boãng nghe Höôùng Voïng Thieân hoûi: 231 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
  8. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung -Dieâm Vöông Ñòch Tieát Thaàn Y ñoät nhieân göûi thieáp môøi anh em ñoàng ñaïo treân choán giang hoà. Ñoù laø moät vaán ñeà gaáp ruùt, ñaïi ca coù bieát veà vieäc gì khoâng? Kieàu Phong vöøa nghe saùu chöõ "Dieâm Vöông Ñòch Tieát Thaàn Y" thì vöøa kinh haõi vöøa möøng thaàm, töï hoûi: "Tieát Thaàn Y ôû gaàn ñaây ö? Mình cöù töôûng y ôû taän Cam Chaâu dieäu vôïi. Neáu oâng ta ôû gaàn ñaây thì A Chaâu gaëp ñöôïc cöùu tinh roài". Nguyeân Tieát Thaàn Y laø moät tay thaùnh thuû ñeä nhaát trong giôùi danh y ñöông thôøi. Vì vaäy maø ngöôøi ta goïi oâng laø Tieát Thaàn Y, coøn teân thaät oân g thì chaúng maáy ngöôøi bieát. Khaùch giang hoà ñoàn ñaïi khoa tröông oâng raát nhieàu. Hoï baûo duø laø ngöôøi cheát roài oâng cuõng cöùu cho soáng laïi. Coøn ngöôøi soáng thì baát luaän laø bò troïng thöông hay laø beänh naëng theá naøo oâng cuõng coù caùch chöõa khoûi. Vì theá maø Dieâm Vöông ôû döôùi aâm cung raát böïc mình vôùi oâng, thöôøng phaùi tieåu quyû ñeán quaáy nhieãu vaø trôû ngaïi coâng cuoäc chöõa beänh cuûa oâng. Do ñoù môùi coù ngoaïi hieäu laø Dieâm Vöông Ñòch (keû thuø cuûa Dieâm Vöông). Tieát Thaàn Y khoâng nhöõng chöõa beänh coâng hieäu nhö thaàn maø coâng oâng laïi vaøo haïng gioûi. Tính oâng thích keát giao vôùi anh em treân choán giang hoà. OÂng trò beänh cho ngöôøi roài gaëp ai coù theá voõ naøo hay oâng cuõng thænh giaùo. Ngöôøi ta caûm taám loøng oâng chöõa cho khoûi beänh, dó nhieân laø ñem nhöõng tuyeät kyõ cuûa mình truyeàn thuï cho oâng, khoâng giaáu gieám chuùt naøo. Vì vaäy maø voõ hoïc oâng cuõng uyeân thaâm laém. Boãng thaáy Khoaùi Ñaïo Kyø luïc laïi noùi: -Baûo laõo baûn! Maáy hoâm nay anh ñi maàn aên ôû ñaâu? Kieàu Phong gaät ñaàu laåm baåm: "Thaûo naøo naøo mình nghe tieáng quen quen, teù ra laø Moät Baûn Tieàn Baûo Thieân Linh. Gaõ naøy giaøu loøng nghóa hieäp, chuyeân aên troäm nhaø phuù hoä, chaån teá cho keû baàn cuøng. Ngaøy cöû haønh dieãn leã mình nhaäm chöùc Bang chuùa Caùi bang gaõ cuõng ñeán döï." Kieàu Phong ñaõ bieát ba ngöôøi Höôùng Voïng Thieân, Kyø Luïc, Baûo Thieân Linh ñeàu laø nhöõng tay haøo kieät, mình chaúng neân nghe chuyeän rieâng cuûa hoï. OÂn g ñònh buïng saùng hoâm sau seõ qua baùi phoûng Baûo Thieân Linh ñeå hoûi xem Tieát Thaàn Y hieän ôû ñaâu. Kieàu Phong toan trôû veà phoøng, boãng nghe Baûo Thieân Linh thôû daøi, noùi: -Hôõi oâi! Maáy hoâm roài trong loøng toâi thaáy chaùn naûn, chaû muoán tính ñeán chuyeän laøm aên gì. Nay laïi thaáy noùi y ñaõ gieát cheát cha meï, laïi gieát caû thaày. Kieàu Phong giaät mình, nghó buïng: "Chaéc hoï ñang baøn chuyeän mình". Boãng thaáy Höôùng Voïng Thieân noùi: -Gaõ Kieàu Phong löøng laãy tieáng taêm laø theá, thì tay giaû nhaân nghóa ñaùnh löøa khoâng bieát bao nhieâu laø ngöôøi? Ngôø ñaâu nay y phaïm vaøo nhöõng toäi aùc taày trôøi. Baûo Thieân Linh noùi: -Ngaøy y nhaäm chöùc Caùi bang toâi coù ñöôïc gaëp moät laàn. Luùc ñaàu toâi nghe Trieäu laõo tam baûo y laø gioøng gioáng man di Khaát Ñan toâi coøn ñoû maët tía tai caõi nhau vôùi 232 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
  9. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Trieäu laõo tam ñeå beânh y, suyùt nöõa xaûy ra ñaùnh loän. Trôøi ôi! Con ngöôøi di dòch quaû nhieân chaúng khaùc chi loaøi caàm thuù. Nhöng y chæ bòp bôïm ñöôïc moät thôøi roài veà sau choù ñen giöõ möïc tính hung aùc laïi noåi leân. Kyø luïc noùi: -Khoâng ai ngôø y xuaát thaân ôû phaùi Thieáu Laâm. Huyeàn Khoå ñaïi sö laø sö phuï y. Baûo Thieân Linh noùi: -Vieäc ñoù raát bí maät. Ngay chöôûng moân phöông tröôïng phaùi Thieáu Laâm cuõng khoâng bieát. Maõi sau chính Kieàu Phong noùi ra, roài ngöôøi Caùi bang ñoàn ñaïi ñi, moïi ngöôøi môùi bieát roõ ñaàu ñuoâi. Teân aùc taëc hoï Kieàu töôûng gieát cha, meï cuøng sö phuï laø bít kín ñöôïc goác gaùc cuûa mình. Baát cöù ñoái vôùi ai, y ñaønh chòu cheát thoâi chöù khoâng chòu thöøa nhaän. Khoâng ngôø y ñaõ töôûng laø mình khoân maø hoaù ra daïi, toäi nghieät ngaøy caøng nhieàu. Kieàu Phong ñöùng ngoaøi cöûa soå nghe Baûo Thieân Linh ñaùnh giaù mình nhö theá thì nghó thaàm: "Moät baûn tieàn ñoà Baûo Thieân Linh laø moät keû aên troäm nghóa hieäp ñoái vôùi mình thaâm giao laø theá. Gaõ laïi laø con ngöôøi khaûng khaùi loãi laïc maø coøn coi mình nhö vaäy, thì ngöôøi ngoaøi chaéc bình phaåm mình coøn teä hôn nhieàu! Hôõi oâi! Noãi kyø oan naøy Kieàu Phong naøy taøi naøo giaûi toû ñöôïc nöõa thì coøn tìm caùch goät röûa laøm chi cho meät? Thoâi, töø ñaây mình ñi mai danh aån tích. Haøng chuïc naêm sau baïn höõu giang hoà seõ queân ñi. Baáy giôø seõ lieäu". Kieàu Phong caûm thaáy chaùn naûn voâ cuøng, boãng laïi nghe Höôùng Voïng Thieân noùi: -Theo toâi ñoaùn thì Tieát Thaàn Y göûi thieäp ñi môøi anh huøng khaép nôi cuõng chæ laø vieäc ñoái phoù vôùi Kieàu Phong. Caùi oâng Dieâm Vöông Ñòch aáy gheùt keû laøm aùc nhö laø thuø nghòch. Moät khi y ñaõ nghe baát bình, taát y duùng tay vaøo laøm roõ traéng ñen môùi nghe. Huoáng chi y laïi thaâm giao vôùi caùc nhaø sö Huyeàn Tòch, Huyeàn Naïn chuøa Thieáu Laâm. Baûo Thieân Linh noùi: -Ñuùng roài! Toâi töôûng ngoaïi tröø vieäc Kieàu Phong taøn aùc thì hieän nay treân choán giang hoà khoâng coøn vieäc gì lôùn khaùc. Höông huynh! Kyø huynh! Laïi ñaây, chuùng ta uoáng caïn maáy caân röôïu naøy ñeå taùn chuyeän cho tôùi saùng. Kieàu Phong nghó buïng: "Ñeâm nay chaéc hoï cuõng chæ taùn chuyeän mình maø thoâi. Hoï coøn tìm nhöõng caâu thoaù maï teä haïi hôn nöõa, khaùc naøo löûa chaùy theâm daàu, mình chaúng caàn nghe nöõa". Nghó vaäy, oâng quay veà phoøng A Chaâu. A Chaâu thaáy Kieàu Phong saéc maët lôït laït troâng gôùm khieáp, lieàn hoûi: -Kieàu ñaïi gia! Phaûi chaêng ñaïi gia vöøa gaëp ñòch nhaân? Naøng vaãn lo cho Kieàu Phong, chæ sôï oâng bò noäi thöông. Kieàu Phong laéc ñaàu. A Chaâu vaãn khoâng yeân daï, hoûi nöõa: -Ñaïi gia coù bò thöông khoâng? 233 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
  10. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Kieàu Phong töø khi böôùc chaân vaøo choán giang hoà bao giôø cuõng chæ thaáy baïn höõu kính troïng mình, ñòch nhaân khieáp sôï mình. Coù bao giôø bò ngöôøi khinh mieät nhö maáy hoâm nay. OÂng nghe A Chaâu hoûi "coù bò thöông khoâng", baát giaùc taám loøng cao ngaïo laïi noåi leân, lôùn tieán g ñaùp: -Khoâng ñaâu! Boïn tieåu nhaân ngu doát ñoù khinh khi Kieàu moã theá naøo ñöôïc. Duø muoán ñoäng thuû ñaùnh toâi bò thöông haù phaûi laø chuyeän deã? Ñoät nhieân khí khaùi anh huøng troãi daäy, oâng noùi tieáp: -A Chaâu! Saùng mai toâi ñöa coâ ñi tìm moät vò danh y gioûi nhaát thieân haï ñeå chöõa noäi thöông cho coâ. Coâ yeân taâm nguû ñi thoâi! A Chaâu nhìn neùt maët Kieàu Phong cao ngaïo thì vöøa kính phuïc vöøa sôï haõi. Naøng thaáy ngöôøi ñang ñöùng tröôùc maét mình khaùc xa coâng töû Moä Dung maø laïi coù nhieàu ñieåm gioáng Moä Dung. Gioáng ôû choã caû hai ngöôøi ñeàu chaúng bieát sôï trôøi sôï ñaát laø gì, gioáng ôû choã veû maët hieân ngang, tính khí cao ngaïo. Song Kieàu Phong ngöôøi to lôùn, haøo saûng tyû nhö con huøng sö, coøn Moä Dung coâng töû oân nhu vaên tyû nhö con phöôïng hoaøng. Kieàu Phong ñaõ quyeát ñònh chuû yù, yeân taâm nguû ngon. A Chaâu nhìn neùt maët Kieàu Phong qua aùnh saùng aûm ñaïm cuûa ngoïn ñeøn daàu hoài laâu, naøng nghe thaáy tieáng oâng ngaùy vaø caùc baép thòt treân maët maáp maùy. OÂng nghieán raêng, boä maët vuoâng vaén loài leân, loõm xuoáng, naøng khoâng khoûi xoùt thöông cho ngöôøi haøo kieät ñang gaëp phaûi noãi ñau loøng, so vôùi mình oâng coøn khoå hôn nhieàu. -------------------------oOo------------------------- 234 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2