Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 19

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

65
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 19', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 19

  1. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung HOÀI THÖÙ MÖÔØI CHÍN TUÏ HIEÀN TRANG QUAÀN HUØNG PHOÙ YEÁN Saùng sôùm hoâm sau, Kieàu Phong ñem noäi löïc tieáp vaøo cho A Chaâu, laáy tieàn nhôø ngöôøi trong khaùch saïn thueâ cho moät coã xe löøa. OÂng ñôõ A Chaâu ngoài vaøo trong xe roài chaïy ñeán cöûa phoøng Baûo Thieân Linh, lôùn tieáng goïi: -Baûo huynh! Tieåu ñeä laø Kieàu Phong ñeán baùi kieán ñaây! Baûo Thieân Linh cuøng Höôùng Voïng Thieân, Kyø Luïc ba ngöôøi chöa daäy, nghe Kieàu Phong goïi ñeàu giaät mình nhaûy voäi xuoáng ñaát, ngöôøi dao keû kieám, ai cuõng caàm binh khí trong tay vaø ai naáy ñeàu thoän maët ra vì thaáy treân binh khí ñeàu coù daùn moät maûnh giaáy nhoû vieát boán chöõ "Kieàu Phong baùi kieán". Ba ngöôøi nhìn nhau trong, loøng kinh haõi, vì bieát raèng trong luùc mình nguû ñaõ bò Kieàu Phong chôi troø naøy. Giaû tyû maø oâng muoán gieát ba ngöôøi cuõng deã nhö trôû baøn tay. Trong ba ngöôøi thì Baûo Thieân Linh hoå theïn hôn caû. Ngoaïi hieäu cuûa y laø Moät Baûn Tieàn. Ban ngaøy chaïy ñi thaêm thuù laøm aên coù ñeán ngaøn nhaø, maø ban ñeâm laàn vaøo coù tôùi traêm laàn cöûa, khoeùt ngaïch laáy tieàn baïc nhaø ngöôøi ta laø ngheà tay traùi cuûa y. Theá maø ñeâm roài bò Kieàu Phong chôi moät voá, baây giôø môùi bieát. Baûo Thieân Linh laïi quaán nhuyeãn tieân caøi vaøo sau löng, y nghó raèng neáu Kieàu Phong muoán gieát mình thì haï thuû ngay ñeâm cuõng ñöôïc roài. Y lieàn chaïy ra cöûa, noùi: -Ñaàu Baûo Thieân naøy haõy coøn treân coå, luùc naøo Kieàu huynh muoán laáy cuõng ñöôïc. Baûo moã chuyeân ngheà ñi buoân khoâng voán, thì duø "cô nghieäp" cuûa Baûo moã coù veà tay Kieàu huynh cuõng khoâng sao. Ñeán phuï thaân, maãu thaân vaø sö phuï maø caùc haï coøn khoâng neå, thì ñoái vôùi Baûo moã moät ngöôøi baïn sô giao, caùc haï coøn neå gì nöõa. Baûo Thieân Linh ñaõ quaán nhuyeãn tieân laïi laø ñaõ coù chuû yù. Y bieát raèng maïng mình möôøi phaàn cheát ñeán chín, neáu ñem voõ löïc ra maø ñoái phoù thì khoâng taøi naøo thoaùt ñöôïc. Chi baèng ñem tính maïng giao cho ñoái phöông laø xong. Kieàu Phong chaép tay, noùi: -Töø ngaøy caùo bieät nhau treân hoà Ñoäng Ñình, thaám thoaét ñaõ maáy naêm roài. Baûo huynh vaãn traùng kieän nhö xöa, thaät laø ñaùng möøng. Baûo Thieân Linh cöôøi khanh khaùch, noùi: -Cuoäc soáng troäm aên xoåi ôû thì cuûa toâi theá maø vaãn keùo daøi ñöôïc ñeán ngaøy nay chöa cheát. Kieàu Phong noùi: 235 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
  2. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung -Dieâm Vöông Ñòch Tieát Thaàn Y ñaïi hoäi anh huøng, taïi haï muoán ñi xem sao. Ba vò coù tieän thì cuøng ñi vôùi toâi? Baûo Thieân Linh raát laáy laøm kyø, laåm baåm: "Tieát Thaàn Y ñaïi hoäi anh huøng laø ñeå ñoái phoù vôùi ngöôi. Ngöôi khoù maø hoøng soáng yeân oån ñöôïc. Ngöôi moät mình tôùi ñoù laø coù duïng yù gì? Ta vaãn nghe Bang chuùa Caùi bang lôùn maät vaø caån thaän, laïi trí duõng song toaøn. Neáu y khoâng gan lieàu thì chaéc khoâng daùm chui ñaàu vaøo troøng. Ta chaû gì maø maéc möu y". Kieàu Phong thaáy Baûo Thieân Linh ngaån ngô khoâng ñaùp, lieàn noùi: -Kieàu moã coù vieäc caàn ñeán caàu Tieát Thaàn Y giuùp cho, mong ñöôïc Baûo huynh ñöa ñöôøng. Kieàu moã khoâng daùm queân ôn. Baûo Thieân Linh nghó thaàm: "Mình mong ñöôøng thoaùt khoûi ñoäc thuû cuûa y thì laïi daãn y ñi phoù yeán cuøng caùc vò anh huøng. Bò quaàn haøo vaây ñaùnh, duø y coù ba ñaàu saùu tay cuõng khoâng ñòch noåi". Tuy trong loøng Baûo Thieân Linh tính vaäy, nhöng roài y nghó laïi khoâng neân daãn Kieàu Phong ñeán choã anh huøng ñaïi hoäi laø hôn, beøn noùi: -Cuoäc anh huøng hoäi yeán naøy ôû Tuï Hieàn trang caùch ñaây baûy möôi daëm veà phía ñoâng baéc, Kieàu huynh muoán ñi thì ñi thoâi, chöù chaû coù chuyeän gì hay ñaâu. Baûo Thieân Linh naøy xin noùi tröôùc, hoäi vôùi yeán chaû bieát ra theá naøo. Coù ñieàu Kieàu huynh ñi chuyeán naøy döõ nhieàu laønh ít. Neáu gaëp tai naïn ñöøng traùch Baûo moã khoâng baùo tröôùc. Kieàu Phong laïnh luøng cöôøi, noùi: -Kieàu moã caûm ôn thònh tình Baûo huynh. Anh huøng ñaïi yeán ñaët taïi Tuï Hieàn trang thì coù phaûi do song huøng hoï Du laøm chuû nhaân khoâng? Ñöôøng ñi Tuï Hieàn trang tieåu ñeä ñaõ bieát roài. Môøi ba vò ñi tröôùc, tieåu ñeä thong thaû laùt nöõa haõy ñi cuõng vöøa, ñeå cho caùc vò döï bò tröôùc ñaõ. Baûo Thieân Linh quay ñaàu nhìn Kyø Luïc cuøng Höôùng Voïng Thieân, hai ngöôøi töø töø gaät ñaàu. Baûo Thieân Linh noùi: -Ñaõ vaäy taïi haï ñeán Tuï Hieàn trang tröôùc ñeå chôø ñaïi gia Kieàu huynh. Ba ngöôøi haáp taáp tính tieàn traû khaùch saïn roài leân ngöïa ra roi cho chaïy veà phía Tuï Hieàn trang. Ba ngöôøi giuïc ngöïa ñi mau, thænh thoaûng quay ñaàu nhìn laïi, chæ sôï Kieàu Phong cöôõi tuaán maõ ñuoåi kòp. Baûo Thieân Linh laø moät nhaân vaät cô linh, Kyø Luïc cuøng Höôùng Voïng Thieân cuõng ñeàu töøng traûi, thaáy roäng bieát nhieàu treân choán giang hoà. Song ba ngöôøi vöøa ñi ñöôøng vöøa phoûng ñoaùn maø khoâng hieåu taïi sao Kieàu Phong laïi daán thaân vaøo choã anh huøng ñaïi yeán laø nôi nguy hieåm. Kyø Luïc boãng noùi: -Baûo ñaïi ca! Ñaïi ca coù troâng thaáy chieác xe lôùn chôû Kieàu Phong khoâng? Toâi nghó raèng trong xe ñoù coù ñieàu quaùi dò. Höôùng Voïng Thieân noùi: -Chaúng leõ trong xe coù nhöõng nhaân vaät lôïi haïi mai phuïc. Baûo Thieân Linh noùi: 236 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
  3. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung -Duø trong xe coù xeáp ñaày cuõng chæ ñöôïc baûy ngöôøi laø cuøng. Caû Kieàu Phong nöõa cuõng chöa ñuû moät chuïc, theá thì ñeán choã anh huøng hoäi yeán coù khaùc chi chieác thuyeàn con trong bieån caû, laøm troø troáng gì ñöôïc. Treân ñöôøng ba ngöôøi vöøa ñi vöøa troø chuyeän, gaëp caùc baïn voõ laâm moãi luùc moät nhieàu, ñeàu ñi phoù yeán taïi Tuï Hieàn trang. Cuoäc hoäi yeán caùc vò anh huøng laàn naøy raát ñoät ngoät, ai tieáp ñöôïc thieáp môøi laø laäp töùc leân ngöïa ñi ngay ñeâm ñeå loan truyeàn ngöôøi noï tieáp ñeán ngöôøi kia. Môùi trong khoaûng moät ngaøy moät ñeâm maø thieáp môøi ñaõ truyeàn ñi raát xa. Nhaân vì thôøi gian caáp baùch, quaàn huøng môøi ñeán Tuï Hieàn trang ñaïi ña soá nhaân vaät ôû trong voøng chu vi vaøi traêm daëm chuøa Thieáu Laâm tænh Haø Nam. Nguyeân chuøa Thieáu Laâm ñaõ phaùt thieáp ñi môøi caùc vò anh huøng thieân haï ñeán thöông nghò vieäc ñoái phoù vôùi Moä Dung Phuïc, nhöng kyø haïn coøn ñeán hai möôi ngaøy nöõa. Phaàn lôùn caùc vò anh huøng ñang leân ñöôøng, tyû duï nhö nhaân phuï Ñoaøn Döï, töùc Traán Nam Vöông Ñoaøn Chính Thuaàn suaát lónh boïn haøo kieät nöôùc Ñaïi Lyù cuõng chöa tôùi nôi. Song ñaõ ñöôïc moät soá ñoâng anh huøng haûo haùn noùng tính ñeán Haø Nam sôùm hôn hoaëc ñeå thaêm baïn, hoaëc du ngoaïn sôn thuyû nôi ñaây. Nhöõng ngöôøi naøy do ñoù maø nhaän ñöôïc thieáp tröôùc môøi ñeán Tuï Hieàn trang cuûa Du Thò Nhò Huøng cuøng Dieâm Vöông Ñòch Tieát Thaàn Y. Du Thò Nhò Huøng laø Du Kyù, Du Caâu tuy tröôùc kia tieáng taêm löøng laãy nhöng ñi aån ñaõ laâu, maáy naêm nay khoâng qua laïi vôùi caùc nhaân syõ Thieáu Laâm, coøn Tieát Thaàn Y thì thöïc laø moät nhaân vaät ai cuõng bieát tieáng vaø kính neå. Neân bieát raèng caùc haûo haùn voõ laâm chæ töï phuï voõ coâng mình cao cöôøng maø ít ai daùm töï tin mình laø tay thieân haï voâ ñòch. Duø quaû coù ngöôøi tin mình laø thieân haï voâ ñòch, cuõng khoâng coù theå giöõ mình suoát ñôøi cho khoâng beänh taät hoaëc khoâng bò thöông. Neáu keát giao vôùi Tieát Thaàn Y thì giöõ ñöôïc tính maïng vöõng chaéc. Chæ caàn moät ñieàu laø ñöa ñeán oâng ta luùc chöa cheát, baát luaän beänh naëng theá naøo oâng cuõng chöõa ñöôïc. Coù theå noùi raèng oâng chöõa khoâng sai moät ngöôøi. Cuoäc môøi khaùch cuûa Du Thò Song Huøng naøy, ai nhaän ñöôïc thieáp môøi cuõng laáy laøm vinh döï. Taám thieáp ghi teân Tieát Thaàn Y coù theå noùi laø caùi buøa hoä meänh. Trong buïng ngöôøi naøo cuõng nghó raèng: "Nay mình keát giao vôùi Tieát, vaïn nhaát sau naøy coù ñau oám hay bò thöông tích, taát theá naøo oâng cuõng phaûi ra tay chöõa cho mình. Nhaát laø nhöõng ngöôøi sinh soáng baèng ngheà ñao kieám, ai daùm chaéc giöõ mình ñöôïc yeân laønh suoát ñôøi." Baûo Thieân Linh, Kyø Luïc, Höôùng Voïng Thieân, ba ngöôøi ñeán Tuï Hieàn trang, Du laõo nhò töùc Du Caâu ra ngheânh tieáp. Vaøo nhaø ñaïi saûnh thì thaáy ñaõ ñaày taân khaùch, phaàn thì ñang aên côm trong haäu saûnh, phaàn ñang ngoài chôi taùn chuyeän ôû vöôøn sau. 237 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
  4. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Baûo Thieân Linh quen bieát khaù nhieàu. Trong nhaø ñaïi saûnh choã naøo cuõng coù tieáng ngöôøi, soá ñoâng caát tieáng chaøo: -Baûo laõo gia coù phaùt taøi khoâng? -Baûo huynh! Maáy böõa nay laøm aên khaù chöù? Baûo Thieân Linh chaép tay thi leã heát löôït. Caùc vò anh huøng trong ñaùm giang hoà tính tình khaúng khaùi roäng raõi dó nhieân laø raát nhieàu, nhöõng keû ñoä löôïn g heïp hoøi cuõng khoâng phaûi ít. Coù ngöôøi chæ vì sô yù moät chuùt thieáu moät nuï cöôøi hay moät caùi gaät ñaàu ñeå ñaùp leã laø coù theå xaûy ra laém chuyeän loâi thoâi, khoâng khaùc gì caùi saåy naåy caùi ung, ñi ñeán choã maát maïng cuõng chöa bieát chöøng. Du Caâu daãn Baûo Thieân Linh sang tröôùc choã chö vò meù ñoâng. Tieát Thaàn Y ñöùng daäy chaøo: -Baûo huynh, Kyø huynh, Höôùng huynh, söï hieän dieän cuûa ba vò hieàn huynh böõa nay khieán cho laõo huû theâm phaàn vinh haïnh. Laõo huû raát laø caûm kích! Baûo Thieân Linh voäi vaøng ñaùp leã, noùi: -Tieát laõo gia coù leänh trieäu thì duø Baûo Thieân Linh naøy coù oám lieät giöôøng cuõng baét ngöôøi khieâng tôùi. Du laõo ñaïi töùc Du Kyù cöôøi, noùi: -Neáu Baûo huynh bò beänh lieät giöôøng, laïi caøng caàn ngöôøi khieâng ñeán choã Tieát laõo gia cho mau. Moïi ngöôøi nghe thaáy noåi leân moät traän cöôøi hoâ hoá. Du Caâu noùi: -Ba vò ñöôøng ñi nhoïc meät, xin môøi vaøo haäu saûnh duøng ñieåm taâm. Baûo Thieân Linh noùi: -Vieäc aên uoáng haõy xin thong thaû chöa voäi, taïi haï coù moät vieäc xin hoûi. Tieát laõo gia cuøng hai vò Du laõo gia laàn naøy phaùt thieáp môøi caùc vò anh huøng, vaäy coù môøi Kieàu Phong khoâng? Boïn Tieát Thaàn Y vöøa nghe ñeán hai chöõ Kieàu Phong ñeàu bieán saéc. Du Caâu hoûi: -Baûo huynh gôïi ñeán Kieàu Phong laø coù yù gì? Phaûi chaêng Baûo huynh coù giao tình raát haäu vôùi thaèng cha ñoù? Baûo Thieân Linh ñaùp: -Toâi thaáy y baûo cuõng ñeán tham döï ñaïi yeán anh huøng ôû Tuï Hieàn trang ñaây. Caâu naøy noùi ra khieán cho quaàn huøng ñeàu phaûi söûng soát. Maáy chuïc ngöôøi trong ñaïi saûnh ñang cao ñaøm huøng bieän raát laø huyeân naùo cuõng ñoät nhieân döøng laïi. Ai naáy ñeàu im laëng. Nhöõng ngöôøi ngoài xa khoâng nghe tieáng Baûo Thieân Linh, nhöng vöøa ñöôïc tin naøy cuõng ñaõ boû dôû caâu nhuyeän. Nhaø ñaïi saûnh ngoài im phaêng phaéc, con ruoài bay qua cuõng nghe roõ. Boïn ngoài trong haäu saûnh ñang aên uoáng hay ngoaøi haønh lang ñang cöôøi noùi, ñöôïc tin naøy cuõng laéng tai nghe. Tieát Thaàn Y hoûi: -Sao Baûo huynh bieát Kieàu Phong cuõng ñeán ñaây? Baûo Thieân Linh ñaùp: 238 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
  5. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung -Chính taïi haï cuøng Kyø huynh ñeàu nghe y baûo vaäy. Noùi ra laïi xaáu hoå, ñeâm qua ba ngöôøi chuùng toâi bò moät voá raát cay. Höôùng Voïng Thieân luoân ñöa maét ra hieäu cho Baûo Thieân Linh ñöøng thuaät laïi caâu chuyeän xaáu xa aáy. Nhöng Baûo Thieân Linh laø ngöôøi khoân ngoan, hieåu roõ Tieát Thaàn Y cuøng Du Thò Song Huøng coá nhieân raát tinh yù, maø trong ñaùm anh huøng ñaây nhöõng ngöôøi baäc trí naêng cuõng khoâng phaûi ít. Mình chæ giaáu gieám moät maåu cuõng ñuû khieán cho ngöôøi ta phaûi nghi ngôø. Ñaây laø moät vuï ñoäng trôøi, mình ñaõ bò loâi cuoán vaøo thì sô yù moät chuùt laø ñi ñeán choã thaân danh tan naùt ngay. Nghó vaäy, Baûo Thieân Linh töø töø côûi caây nhuyeãn tieân ôû sau löng ra. Treân caây nhuyeãn tieân vaãn coøn daùn maûnh giaáy vieát boán chöõ "Kieàu Phong baùi kieán". Baûo hai tay naâng caây nhuyeãn tieân ñöa laïi cho Tieát Thaàn Y coi roài noùi: -Kieàu Phong nhôø ba ngöôøi chuùng toâi baùo tin tröôùc hoâm nay y seõ tôùi Tuï Hieàn trang. Ñoaïn, Baûo thuaät laïi heát moïi vieäc xaûy ra ñeâm qua cuøng nhöõng lôøi ñoái ñaùp vôùi Kieàu Phong, khoâng giaáu moät caâu, khoâng ñoåi moät chöõ, noùi heát thöïc tình. Höôùng Voïng Thieân baám chaân luoân, song Baûo Thieân Linh cuõng cöù keå laøm cho Höôùng Voïng Thieân theïn ñoû maët leân. Baûo Thieân Linh thaûn nhieân keå heát ñaàu ñuoâi roài noùi: -Thaèng cha Kieàu Phong laø doøng gioáng choù maù Khaát Ñan. Duø y coù ñaïi nhaân, ñaïi nghóa, chuùng ta cuõng neân dieät ñi. Huoáng chi toäi aùc ñaõ roõ reät, haäu hoaï caøng ngaøy caøng lôùn. Neáu ñeå y xa chaïy cao bay thì khoù maø taàm naõ ñöôïc. Quaû laø loøng trôøi run ruûi, y töï nhieân ñaâm ñaàu vaøo baãy. Du Caâu traàm ngaâm noùi: -Toâi nghe noùi Kieàu Phong trí duõng song toaøn, taøi y ñuû che ñaäy nhöõng söï taøn aùc. Nhöng y ñaâu phaûi laø moät keû thaát phu lieàu lónh, chaúng leõ y daùm daãn xaùc ñeán hoäi anh huøng ñaïi yeán? Baûo Thieân Linh noùi: -Chæ sôï y coù gian möu, ta phaûi ñeà phoøng caån thaän. Ngöôøi ta thöôøng noùi keá hoaïch coù ñöôïc nhieàu ngöôøi baøn ñònh môùi chu ñaùo. Vaäy taát caû chuùng ta ñaây phaûi hôïp nhau laïi tính keá. Trong khi ñang noùi chuyeän, phía ngoaøi laïi coù voâ soá anh huøng haøo kieät tôùi nôi, naøo Thieát dieän phaùn quan Ñôn Chính cuøng naêm con, naøo vôï choàng Ñaøm coâng Ñaøm baø cuøng Trieäu Tieàn Toân, naøo Kim Ñaïi Baèng cuøng Haéc Baïch Kieám Söû An luõ löôït keùo ñeán. Laùt sau maáy vò cao taêng chuøa Thieáu Laâm laø Huyeàn Naïn, Huyeàn Tòch cuõng tôùi nôi... Trong haøng taân khaùch naøy, coù ngöôøi chöa tieáp ñöôïc thieäp môøi cuûa Tieát Thaàn Y nhöng töï coi mình ñaùng maët anh huøng ñi döï yeán, khoâng caàn ñôïi thieáp môøi. Tieát Thaàn Y cuøng anh em hoï Du nhaát nhaát hoan ngheânh khoaûn ñaõi. Vöøa noùi ñeán nhöõng 239 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
  6. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung toäi aùc cuûa Kieàu Phong, heát thaûy moïi ngöôøi ñeàu cöïc kyø phaãn noä. Boãng nhieân gaõ quaûn gia laät ñaät chaïy vaøo baåm: -Töø tröôûng laõo beân Caùi bang suaát lónh. Caùc vò tröôûng laõo truyeàn coâng, chaáp phaùp cuøng Toáng, Hoà, Traàn, Ngoâ ñeán baùi kieán. Moïi ngöôøi ñöôïc tin ñeàu ruøng mình. Höôùng Voïng Thieân noùi: -Boïn Caùi bang cöû ngöôøi ñeán ñoâng nhö vaäy, quaû nhieân laø ñeå vieän trôï cho Kieàu Phong roài. Ñôn Chính noùi: -Kieàu Phong ñaõ ra khoûi bang, khoâng coøn laø Bang chuùa Caùi bang. Chính maét toâi troâng thaáy boïn hoï trôû maët vôùi nhau roài! Höôùng Voïng Thieân noùi: -Tình coá höïu cuûa con ngöôøi chöa chaéc moãi luùc ñaõ queân ngay ñöôïc. Du Kyù noùi: -Caùc vò tröôûng laõo Caùi bang ñeàu laø nhöõng baäc ñaïi tröôïng phu raát thaúng thaén, chaúng leõ laïi khoâng phaân bieät phaûi traùi, o beá keû cöøu thuø? Neáu hoï ñeán ñaây ñeå giuùp Kieàu Phong, chaúng hoaù ra laø nhöõng teân Haùn gian maïi quoác ö? Moïi ngöôøi gaät ñaàu khen phaûi, noùi: -Phaûi roài! Ngöôøi ta thaø raèng chaúng laøm neân coâng caùn gì thì thoâi, quyeát khoâng laøm Haùn gian baùn nöôùc. Tieát Thaàn Y cuøng Du Thò Song Huøng thaân haønh ra ngoaøi cöûa trang ngheânh tieáp nhöõng nhaân vaät ñaàu naõo Caùi bang chöøng möôøi hai, möôøi ba ngöôøi. Quaàn huøng thaáy vaäy cuõng hôi yeân taâm vì ñeàu nghó raèng chaúng hieåu boïn naøy coù giuùp ñôõ Kieàu Phong hay khoâng, duø cho hoï coù veà phe vôùi y thì möôøi hai, möôøi ba ngöôøi naøy cuõng chaúng laøm troø gì ñöôïc. Du laõo ñaïi töùc Du Kyù ra ngöôøi caån thaän, kheõ daën doø nhöõng tay moân ñoà ñaéc löïc ñeå yù tra xeùt khaép boán maët Tuï Hieàn trang xem Caùi bang coù keùo theâm ngöôøi ñeán doøm doû gì khoâng. Quaàn huøng cuøng caùc vò tröôûng laõo trao ñoåi maáy lôøi haøn huyeân roài tieán vaøo ñaïi saûnh. Ai cuõng nhaän thaáy moïi ngöôøi Caùi bang ñeàu loä veû lo laéng döôøng nhö coù taâm söï raát quan troïng. Chuû khaùch an toaï roài, Töø tröôûng laõo caát tieáng hoûi: -Tieát huynh cuøng hai vò Du laõo ñeä! Hoâm nay tuï hoïp anh huøng khaép nôi ôû ñaây, phaûi chaêng laø ñeå ñoái phoù vôùi caùi maàm hoaï Kieàu Phong ñang naûy nôû trong voõ laâm? Quaàn huøng nghe Töø tröôûng laõo goïi Kieàu Phong laø caùi maàm hoaï môùi naûy nôû trong voõ laâm, ñöa maét nhìn nhau roài thôû phaøo nheï nhoõm. Du Kyù noùi: -Chaéc cuõng vì vieäc naøy maø Töø tröôûng laõo cuøng caùc vò tröôûng laõo nhaát teà giaù laâm, thaät laø ñaïi haïnh cho voõ laâm. Chuùng toâi tröø dieät teân moïi naøy caàn ñöôïc quyù bang chöùng kieán ñeå khoûi coù söï hieåu laàm, laøm toån thöông ñeán hoaø khí vaø khoâng coøn aân haän oaùn traùch gì nöõa. 240 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
  7. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Töø tröôûng laõo thôû daøi, noùi: -Y maát heát löông taâm thaønh keû ñieân roài, neân coù nhöõng haønh vi taøn baïo. Thöïc ra y coù giuùp teä bang khoâng bieát bao nhieâu coâng lao. Gaàn ñaây, boïn toâi coù ngöôøi bò gian nhaân aùm toaùn cuõng ñöôïc y ra tay giaûi cöùu. Nhöng baäc ñaïi gia tröôïng phu ôû ñôøi phaûi laáy nghóa lôùn laøm troïng, ñaønh boû ra ngoaøi nhöõng ñieàu aân oaùn nhoû moïn. Y laø moät teân töû thuø cuûa Ñaïi Toáng, caùc vò tröôûng laõo beân teä bang cuõng chòu ôn y raát nhieàu, nhöng khoâng theå vì ôn rieâng maø boû nghóa coâng. Coá nhaân töøng dieät ngöôøi thaân vì ñaïi nghóa, huoáng chi y khoâng phaûi laø thaân nhaân boån bang. Vöøa döùt lôøi, quaàn huøng thi nhau voã tay hoan hoâ nhieät lieät. Du Kyù keå tieáp cho moïi ngöôøi nghe veà chuyeän Kieàu Phong töï yù ñeán tham döï anh huøng ñaïi hoäi, caùc tröôûng laõo ñeàu söûng soát. Nhöõng vò naøy coäng söï vôùi Kieàu Phong ñaõ laâu, bieát oâng laø ngöôøi laøm vieäc ñaõ saün loøng duõng caûm laïi nhieàu möu trí. Neáu ñaõ quaû oâng ñôn thöông ñoäc maõ ñeán ñeán Tuï Hieàn trang thì thaät laø kyø quaùi. Höôùng Voïng Thieân noùi: -Toâi töôûng Kieàu Phong coá yù baøy keá nghi binh naøy ñeå quaàn huøng chôø ôû ñaây maát coâng khoâng roài y tìm ñöôøng xa chaïy cao bay chuoàn ñi luùc naøo khoâng hay bieát. Ñoù laø keá "kim thieàn thoaùt xaùc". Ngoâ tröôûng laõo ñaäp tay xuoáng baøn, maéng: -Ngöôi noùi "kim thieàn thoaùt xaùc" caùi con khæ gì ñoù? Kieàu Phong laø haïng ngöôøi naøo ngöôi coù bieát khoâng? OÂng ta ñaõ noùi theá naøo laø laøm ñuùng nhö vaäy. Höôùng Voïng Thieân bò Ngoâ tröôûng laõo maéng theïn ñoû maët leân, noùi: -Ngöôi muoán Kieàu Phong xuaát ñaàu ö? Höôùng moã laø ngöôøi ñaàu tieân khoâng chòu. Ngöôi laïi ñaây tyû voõ vôùi ta! Ngoâ tröôûng laõo trong khi ñi ñöôøng ñaõ ñöôïc tin Kieàu Phong gieát cha meï, gieát thaøy, ñaïi naùo chuøa Thieáu Laâm thì trong loøng raát laøm buoàn böïc. Tröôûng laõo xöa nay raát khaâm phuïc Kieàu Phong, nhöõng tin ñoù laøm cho tröôûng laõo böïc mình quaù, löûa giaän khoâng bieát traùt vaøo ai cho ñöôïc... Ngöôøi anh caû Ngoâ tröôûng laõo bò boïn Khaát ñan gieát neân caêm haän ngöôøi Khaát Ñan ñeán thaáu xöông. Thoát nhieân tröôûng laõo nghe noùi Kieàu Phong, moät nhaân vaät maø mình raát kính yeâu, laø ngöôøi Khaát Ñan, noãi ñau ñôùn khoâng bieát ñeán theá naøo maø keå. Luùc naøy Höôùng Voïng Thieân laïi ñöùng ra khieâu chieán, thaät laø moät dòp ñeå tröôûng laõo phaùt tieát noãi caêm hôøn. Laõo lieàn tung mình nhaûy voït ra saân, lôùn tieáng noùi: -Kieàu Phong laø gioáng choù maù Khaát Ñan hay ñöôøng ñöôøng laø ngöôøi Haùn, ñoù laø ñieàu chöa roõ raøng. Giaû tyû laø ngöôøi Khaát Ñan, thaät thaø Ngoâ moã laø ngöôøi ñaàu tieân lieàu maïng vôùi y, chöù ngöôi laø thöù gì maø hoáng haùch ôû choã naøy? Ra ñaây! Ñeå ta cho moät baøi hoïc. 241 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
  8. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Höôùng Voïng Thieân giaän, maët taùi xanh, ruùt ñôn ñao ra khoûi voû ñaùnh "soaït" moät caùi, laïi troâng thaáy löôõi ñao cuûa mình coù chöõ "Kieàu Phong baùi kieán" thì khoâng khoûi ruøng mình. Du Kyù daøn hoaø: -Hai vò ñeàu laø taân khaùch Du moã, xin neå maët Do moã ñöøng ñeå maát hoaø khí. Töø tröôûng laõo cuõng can: -Ngoâ huynh ñeä chôù neân noùng naûy, phaûi giöõ laáy thanh danh cho baûn bang. Trong ñaùm ñoâng boãng coù tieáng nhoû nheï noùi moùc: -Caùi bang ñaõ coù moät nhaân vaät nhö Kieàu Phong thanh danh raát laø toát ñeïp. Phaûi coá maø giöõ cho veïn toaøn caùi thanh danh ñoù! Quaàn haøo Caùi bang quaùt theùt leân: -Ai noùi ñoù? -Coù phaûi ngöôøi haøo kieät thì thoø maët ra, chui ruùc vaøo sau löng ngöôøi ta thì coøn chi laø haûo haùn? -Thaèng choù ñeåu naøo theá? Moãi ngöôøi moät caâu chöûi, maéng om soøm leân moät luùc roài trôû laïi yeân tónh. Vì khoâng tìm ra ai noùi, quaàn haøo Caùi bang tuy caêm giaän voâ cuøng nhöng cuõng khoâng bieát laøm theá naøo ñöôïc. Caùi bang laø moät bang lôùn nhaát trong ñaùm giang hoà, nhöng caùc baäc haøo kieät trong bang quen loái aên xin, khoâng caàn gì ñeán leã nghi cuûa baäc thöôïng löu, ngöôøi thì quaùt thaùo, ngöôøi thì chöûi bôùi ñeán oâng toå möôøi taùm ñôøi ñöùa heøn nhaùt. Tieát Thaàn Y chau maøy noùi: -Xin caùc vò haõy neùn giaän ñeå nghe laõo huû moät lôøi. Quaàn haøo Caùi bang daàn daàn yeân laëng trôû laïi thì trong ñaùm ñoâng gioïng noùi laïnh luøng laïi phaùt ra: -Hay laém! Hay laém! Kieàu Phong phaùi boïn ngöôøi khaù ñoâng naøy ñeán naèm vuøng. Ta thöû chôø xem moät taán bi kòch. Ngoâ tröôûng laõo nghe thaáy caâu naøy laïi caøng caêm töùc, nhöõng tieáng ruùt göôm ñao soät soaït noåi leân, aùnh ñao saùng loaùng. Boïn taân khaùch thaáy moïi ngöôøi Caùi bang muoán ñoäng thuû cuõng nhieàu ngöôøi ruùt binh khí ra, goïi nhau ôi ôùi loaïn xaï caû leân. Tieát Thaàn Y cuøng anh em hoï Du khuyeân can moïi ngöôøi haõy bình tónh, nhöng ba ngöôøi hoø heùt khaûn coå chæ toå laøm cho nhoán nhaùo theâm chöù chaúng ích lôïi gì. Trong luùc hoãn loaïn thì coù teân quaûn gia hoát hoaûng chaïy vaøo, ñeán beân Du Kyù keà tai noùi nhoû maáy caâu. Du Kyù bieán saéc hoûi laïi thì gaõ quaûn gia troû tay ra coång, veû maët cöïc kyø kinh haõi. Du Kyù laïi gheù tai noùi thaàm vôùi Tieát Thaàn Y, Tieát Thaàn Y thoát nhieân thay ñoåi saéc maët. Du Caâu chaïy ñeán beân anh. Du Kyù nhìn em vöøa noùi moät caâu, Du Caâu ñaõ bieán saéc lieàn. Theá roài ngöôøi noï truyeàn ngöôøi kia, moät truyeàn thaønh hai, hai truyeàn thaønh boán, boán truyeàn thaønh taùm, tin ñoù lan ra raát mau. Chæ trong khoaûnh khaéc, nhaø ñaïi saûnh 242 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
  9. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung ñöôøng ñöông nhoán nhaùo trôû laïi im phaêng phaéc, vì ai cuõng ñaõ nghe thaáy boán chöõ "Kieàu Phong baùi trang". Tieát Thaàn Y nhìn anh em Du Caâu gaät ñaàu roài laïi nhìn hai nhaø sö Huyeàn Naïn, Huyeàn Tòch chuøa Thieáu Laâm, noùi: -Xin loãi caùc vò, toâi caàn ra ngoaøi moät chuùt. Gaõ quaûn gia trôû goùt ñi ra. Quaàn huøng ai naáy troáng ngöïc ñaùnh thình thình. Tuy ai cuõng bieát roõ beân mình ngöôøi nhieàu, theá maïnh, neáu Kieàu Phong coù moät cöû chæ naøo khaùc laï laø nhaát teà nhaûy xoå vaøo ñaâm cheùm, phaân thaây laøm muoân ñoaïn. Nhöng oai danh Kieàu Phong lôùn quaù, cho laø oâng moät mình ñeán ñaây, taát caäy mình coù haäu thuaãn môùi daùm ñaøng hoaøng nhö vaäy. Hoï ñoaùn maõi khoâng ra, chaúng hieåu oâng coù aâm möu nguy hieåm gì nöõa. Ñang luùc yeân tónh, boãng nghe tieáng voù ngöïa loäp coäp, baùnh xe laên treân ñöôøng keâu loïc coïc. Moät coã xe löøa töø töø ñeán tröôùc coång, vaãn khoâng döøng böôùc cöù theo coång chính tieán thaúng vaøo. Anh em hoï Du nhíu ñoâi loâng maøy toû veû raát khoù chòu veà thaùi ñoä ngheânh ngang cuûa Kieàu Phong khoâng coi ai ra gì. Hai ngöôøi ñang böïc mình thì baùnh xe löøa laên qua ngöôõng coång keâu laïch caïch. Moät ñaïi haùn tay caàm roi ngoài vaøo choã xa phu. Xe che reøm ruû thaáp khoâng bieát trong chöùa nhöõng ai. Quaàn haøo khoâng ai baûo ai maø ñeàu nhìn vaøo ñaïi haùn ngoài treân xe, thaáy ngöôøi maët vuoâng chöõ ñieàn, thaân theå cao lôùn, ngöïc nôû, vai vuoâng khoâng giaän maø raát oai, chính laø cöïu Bang chuùa Caùi bang teân goïi Kieàu Phong. Kieàu Phong gaùc roi leân xe, nhaûy xuoáng chaép tay chaøo: -Nghe noùi Tieát Thaàn Y cuøng hai vò Du thieát yeán quaàn huøng taïi Tuï Hieàn trang. Kieàu moã khoâng phaûi laø haøo kieät Trung Nguyeân ñaâu daùm maët daày ñeán ñaây phoù yeán. Hoâm nay gaëp vieäc khaån caáp phaûi caàu ñeán Tieát Thaàn Y neân maïo muoäi ñeán ñaây, mong lieät vò tha loãi cho. Noùi xong vaùi daøi, veû maët raát cung kính. Kieàu Phong caøng leã ñoä bao nhieâu, Tieát Thaàn Y caøng ñeà phoøng baáy nhieâu vì sôï oâng coù aâm möu nguî keá gì chaêng. Du Caâu vaãy tay moät caùi, boán teân moân haï laàm luõi ñi ra ñeå taêng cöôøng vieäc phoøng thuû ngoaøi cöûa lôùn. Moät laø ñeà phoøng nhöõng tay ñeán tieáp vieän Kieàu Phong xoâng vaøo, hai laø ngaên trôû neáu oâng muoán troán chaïy. Tieát Thaàn Y chaép tay ñaùp leã, noùi: -Kieàu huynh coù vieäc chi caàn ñeán söùc moïn cuûa taïi haï? Kieàu Phong lui laïi hai böôùc, veùn taám maøn coã xe löøa leân, aüm A Chaâu ra, noùi: -Vì taïi haï laøm vieäc loã maõng ñeå lieân luî ñeán vò tieåu coâ nöông ñaây bò truùng chöôûng löïc, thöông tích cöïc kyø traàm troïng. Hieän nay tröø Tieát Thaàn Y ra khoâng ai coù theå chöõa ñöôïc, neân ñaønh phaûi lieàu lónh ñeán ñaây khaån caàu Thaàn Y cöùu maïng cho naøng. Quaàn haøo khi vöøa thaáy xe löøa ñaõ choät daï chuù yù nhìn, ñinh ninh trong ñoù coù giaáu nhöõng gì quaùi laï. Giôø thaáy trong xe chæ coù mình coâ gaùi möôøi saùu, möôøi baåy tuoåi, ai naáy ñeàu chöng höûng. Nghe Kieàu Phong noùi ñem naøng ñeán ñeå xin ñieàu trò noäi 243 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
  10. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung thöông, moïi ngöôøi caøng söûng soát. Tieát Thaàn Y nghe Kieàu Phong noùi raát laáy laøm kyø dò. -------------------------oOo------------------------- 244 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2