Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 2

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

130
lượt xem
29
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 2', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 2

 1. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung HOÀI THÖÙ HAI BÖÔÙC PHIEÂU LÖU GAËP BAÏN TAÂM ÑAÀU Treân maët hoà töøng laøn gioù ñöa muøi höông thoang thoaûng cuûa laù laêng leân muõi, Ñoaøn Döï ra söùc cheøo thuyeàn, trong loøng vaãn sôï moät moái haän maø chaøng khoâng bieát laø haän gì. Thaäm chí chaøng cuõng chaúng hieåu taïi sao mình ñeå cho noãi buoàn phieàn noù daøy voø taâm hoàn mình ñeán theá. Tröôùc kia ñaõ bao ngöôøi laøm cho chaøng nhuïc nhaõ, khoå sôû, ñieâu ñöùng maø chaøng vaãn thaûn nhieân chòu ñöïng, khoâng bao giôø coù nhöõng traän baõo loøng nhö hoâm nay. Ñoaøn Döï caûm thaáy mình ñem loøng quyeán luyeán Vöông Ngoïc Yeán maø naøng ñaâu ñeám xæa gì ñeán chaøng, thaäm chí caû A Chaâu, A Bích cuõng khoâng löu yù gì tôùi chaøng nöõa. Thuôû nhoû Ñoaøn Döï ñöôïc moïi ngöôøi yeâu quyù naâng niu chaúng khaùc chi moät baùu vaät. Khaép nöôùc Ñaïi Lyù töø ñöùc vua vaø hoaøng haäu trôû xuoáng, khoâng moät ai laøm cho chaøng baát maõn ñieàu gì. Keû ñòch gheâ gôùm hung aùc nhö Nam Haûi Ngaïc Thaàn coøn quyeát taâm thu chaøng laøm ñoà ñeä. Nhöõng thieáu nöõ nhö Chung Linh, Moäc Uyeån Thanh chæ gaëp chaøng moät vaøi laàn laø xieâu loøng. Suoát ñôøi, chaøng chöa bò ai khinh khi nhö ngaøy nay. Boïn Ngoïc Yeán, A Chaâu, A Bích tuy tieáp ñaõi chaøng cuõng coù leã ñoä, nhöng chæ laø loái xaõ giao hôøi hôït beân ngoaøi chöù khoâng ai thöïc taâm ñaèm thaém. Chaøng caøng hoå theïn laø taïi sao mình laïi keùm xa Moä Dung coâng töû ñeán theá. Trong nhöõng ngaøy gaàn ñaây, heã ai hôi nhaéc ñeán haén laø nhöõng ngöôøi chung quanh tíu tít caû leân, khoâng ai khoâng chuù yù. Töø Ngoïc Yeán, A Chaâu, A Bích, Vöông phu nhaân, Bao Tam tieân sinh cho ñeán Ñaëng ñaïi gia, Coâng Daõ ñaïi gia, Coâng Daõ phu nhaân, Phong töù gia gì gì nöõa, ai ai cuõng ñeàu chuù troïng veà Moä Dung coâng töû caû. Töø tröôùc tôùi nay, Ñoaøn Döï chöa töøng neám qua caùi muøi ghen gheùt, oaùn haän hay luyeán aùi ai. Luùc naøy, moät mình leânh ñeânh treân maët hoà, chaøng töôûng töôïng nhö thaáy boùng Moä Dung coâng töû lô löûng treân khoâng nhìn xuoáng cöôøi chaøng, mæa mai chaøng baèng nhöõng lôøi cheá gieãu, nhieác moùc: "Ñoaøn Döï hôõi, Ñoaøn Döï! Mi coù khaùc chi thaân phaïn coùc nhaùi maø ñoøi aên thòt ngoãng trôøi? Töï mi, mi coù thaáy theïn khoâng?" Caøng buoàn böïc, hoå theïn, chaøng boå maùi cheøo caøng maïnh. Cheøo thuyeàn hoài laâu, noäi löïc sung maõn daàn daàn phaùt ra hai caùnh tay. Caøng cheøo maïnh caøng thaáy tinh thaàn phaán khôûi, nhöõng noãi buoàn böïc ghen töùc cuõng tieâu tan daàn. Thuyeàn ñi hoài laâu 10 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 2. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung thì trôøi raïng ñoâng, Ñoaøn Döï ngaång ñaàu nhìn veà phöông baéc, vaân vuï muø mòt töø moät ngoïn nuùi cao choùt voùt boác leân. Chaøng nhaåm tính phöông höôùng: "Thính höông tònh xaù vaø Caàm vaän tieåu truùc ôû phía ñoâng, theá thì cöù nhaèm höôùng baéc maø tieán, chaéc traùnh khoûi thuyeàn quay trôû veà choã cuõ". Coù ñieàu moãi laàn cheøo moät caùi laø moät chaøng caûm thaáy tô loøng theâm vöôùng vít. Thuyeàn tieán veà phía baéc bao nhieâu thì phaûi xa ngöôøi ngoïc baáy nhieâu. Ñuùng giôø ngoï, thuyeàn tôùi chaân moät ngoïn nuùi nhoû, chaøng leân bôø hoûi thoå daân thì ñaây laø Tích Maõ Sôn gaàn ñeán Voâ Tích roài. Chaøng ñoïc saùch bieát Voâ Tích laø moät toaø thaønh lôùn coù tieáng ñôøi Xuaân Thu. Baây giôø tieän dòp qua ñaây vaø cuõng khoâng coù vieäc gì baän roän, chaøng ñònh leân du ngoaïn moät chuyeán. Chaøng lieàn xuoáng thuyeàn ngay, cheøo veà höôùng baéc chöøng hôn moät giôø nöõa thì tôùi Voâ Tích. Ñoaøn Döï vaøo thaønh, thaáy ngöôøi ñi laïi taáp naäp, thaät laø moät nôi phoàn hoa ñoâ hoäi chaúng keùm gì thaønh Ñaïi Lyù. Ñang thaû böôùc treân ñöông phoá, chôït ngöûi thaáy muøi xaøo naáu thôm tho ñöa leân muõi. Chaøng nhòn quaù nöûa ngaøy chöa aên uoáng gì vaø cheøo thuyeàn baáy laâu, buïng ñaõ ñoùi meo, ngöûi thaáy muøi thöùc aên, chaøng möøng quaù lieàn raûo böôùc ñi veà phía coù muøi thôm ngon ñöa laïi. Vöøa tôùi ngaõ ba ñöôøng phoá, thì moät toaø töûu laàu cao ngaát ñöùng söõng ngay tröôùc maët chaøng. Caùi bieån ba chöõ vaøng "Tuøng Haïc Laàu" treo trong tieäm laâu ngaøy bò khoùi baùm ñen kít nhöng chöõ vaøng vaãn coøn loùng laùnh. Muøi röôïu thòt töø beân trong tieäm ñöa ra, tieáng dao baèm trong beáp, tieáng töûu baûo goïi nhau nhoän caû leân. Ñoaøn Döï leân laàu, goïi töûu baûo laáy cho moät bình röôïu vaø maáy moùn nhaém. Chaøng ngoài vaøo chieác baøn keâ ngoaøi hieân. Roùt röôïu uoáng moät mình, chaøn g caûm thaáy noãi theâ löông coâ quaïnh naëng tróu treân ñaàu, baát giaùc buoâng moät tieáng thôû daøi naõo ruoät. Tieáng thôû daøi chöa döùt, moät ngöôøi ñaïi haùn ngoài ñaàu meù taây, hai maét saùng nhö ñieän, quay laïi nhìn chaøng hai laàn. Ñoaøn Döï cuõng nhìn gaõ thì thaáy thaân theå cao lôùn, traïc ngoaøi ba möôi tuoåi, maëc aùo vaûi maøu tro, phuïc söùc coù veû sô saøi moäc maïc, maët vuoâng chöõ ñieàn, töôùng maïo tuy khoâng tuaán tuù nhöng oai phong laãm lieät. Ñoaøn Döï laåm baåm khen thaàm: "ngöôøi naøy troâng oai gôùm, coù leõ laø moät keû só khaúng khaùi ñaát Yeân, Trieäu. Baát luaän Giang Nam hay Ñaïi Lyù khoâng coù nhaân vaät theá naøy." Treân baøn tröôùc maët ñaïi haùn ñaët moät maâm thòt boø chín, moät baùt canh lôùn, moät hoà röôïu to, ngoaøi ra khoâng coù gì khaùc nöõa. Thaáy theá, chaøng bieát gaõ laø ngöôøi aên uoáng töï nhieân phoùng ñaõng. Ñaïi haùn nhìn chaøng hai laàn, neùt maët loä veû kinh dò. Döôøng nhö gaõ caûm thaáy khoâng tieän nhìn laâu, quay ra phía khaùc aên uoáng. Ñoaøn Döï caûm thaáy noãi tòch mòch, muoán cho coù baïn lieàn goïi töûu baûo laïi, troû vaøo sau löng ñaïi haùn, noùi: - Tieàn aên uoáng cuûa quyù khaùch ñaây tính caû vaøo phaàn ta. 11 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 3. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Ñaïi haùn nghe Ñoaøn Döï noùi theá quay laïi mæm cöôøi gaät ñaàu nhöng khoâng noùi gì. Ñoaøn Döï muoán cuøng gaõ baét chuyeän ñeå khuaây khoaû noãi tòch mòch nôi löõ thöù nhöng chöa tieän dòp. Chaøng uoáng luoân ba ly röôïu nöõa thì chôït nghe coù tieáng chaân ngöôøi böôùc ngoaøi caàu thang. Chaøng nhìn ra thaáy coù hai ngöôøi ñi leân, moät ngöôøi thoït caúng, phaûi choáng gaäy nhöng ñi raát mau, coøn ngöôøi nöõa laø moät oâng giaø, maët maøy coù veû saàu naõo. Caû hai cuøng maëc aùo daøi baèng vaûi, chaïy ñeán tröôùc baøn ñaïi haùn, kính caån cuùi mình thi leã. Ñaïi haùn chæ gaät ñaàu chöù khoâng ñöùng daäy chaøo laïi. Ngöôøi thoït caúng kheùp neùp noùi kheõ vôùi ñaïi haùn: - Thöa ñaïi ca. Ñoái phöông heïn canh ba ñeâm hay gaëp nhau ôû Löông Ñình treân nuùi Hueä Sôn. Ñaïi haùn gaät ñaàu, hoûi: - Ñeâm nay ö? Keå ra cuõng hôi voäi ñaáy. OÂng giaø noùi: - Toâi coù baûo vôùi chuùng ñeå sau ba ngaøy haõy gaëp nhau. Song döôøng nhö ñoái phöông bieát boïn ta chöa ñoâng ñuû, hoï ra ñieàu cheá nhaïo noùi laø neáu khoâng daùm phoù hoäi, ñeâm nay cuõng thoâi. Ñaïi haùn caû quyeát noùi: - Ñöôïc roài! Ngöôi baûo vôùi hoï canh moät ñeâm nay seõ teà töïu caû treân nuùi Hueä Sôn. Chuùng ta ñeán tröôùc ñeå ñôïi ñoái phöông. Hai ngöôøi cung kính vaâng lôøi, trôû goùt xuoáng laàu. Ba ngöôøi noùi chuyeän vôùi nhau raát kheõ, nhöõng khaùch ngoài aên treân laàu khoâng ai nghe tieáng. Nhöng Ñoaøn Döï trong ngöôøi coù noäi löïc thaâm haäu neân thính tai. Tuy chaøng khoâng muoán thoùc maùch nghe chuyeän rieâng cuûa ngöôøi ngoaøi song töï nhieân nhöõng caâu ñoù töï nhieân loït vaøo tai chaøng. Ñaïi haùn khoâng hieåu voâ tình hay coá yù laïi lieác maét nhìn Ñoaøn Döï giöõa luùc chaøng ñöông cuùi ñaàu traàm tö ra chieàu chuù yù nghe caâu chuyeän vöøa roài. Ñoät nhieân hai luoàng nhaõn quang cuûa ñaïi haùn saùng röïc leân, Ñoaøn Döï thaát kinh, tay run baàn baät ñaùnh rôùt ly röôïu xuoáng ñaát vôõ tan taønh. Ñaïi haùn mæm cöôøi, hoûi: - Toân huynh coù vieäc gì maø kinh hoaûng theá? Xin môøi laïi ñaây ñoàng aåm cho vui. Ñoaøn Döï cöôøi, ñaùp: - Neáu vaäy thì hay laém. Ñoaïn chaøng goïi töûu baûo ñöa röôïu laø ly sang beân baøn ñaïi haùn, cuøng ngoài ñoái aåm. Ñoaøn Döï hoûi: - Xin haûo haùn cho bieát quyù tính ñaïi danh. Ñaïi haùn ñaùp: 12 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 4. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung - Toân huynh haø taát phaûi hoûi caën keõ laøm gì. Chuùng ta khoâng caâu neä hình thöùc, cöù vieäc cuøng nhau aên uoán g no say, haù chaúng haøo höùng hôn ru? Ñoâi beân bieát roõ nhau roài thì coøn gì laø thuù vò nöõa! Ñoaøn Döï cöôøi, noùi: - Chaéc haûo haùn hieåu laàm, töôûng toâi laø ñòch. Maáy chöõ "khoâng caâu neä hình thöùc" laøm cho tieåu ñeä thích thuù voâ cuøng. Thoâi, xin môøi! Ñoaïn chaøng roùt ñaày ly röôïu, uoáng moät hôi caïn lieàn. Ñaïi haùn mæm cöôøi, noùi: - Toâi xem toân huynh laø ngöôøi haøo saûng, khoâng gioáng nhöõng nhaø nho gaøn gaøn dôû dôû. Nhöng caùi ly cuûa toân huynh nhoû quaù. Ñoaïn ñaïi haùn laïi caát tieáng goïi: - Töûu baûo, laáy ra ñaây hai caùi baùt lôùn vaø theâm möôøi caân röôïu haûo haïng. Töûu baûo vaø Ñoaøn Döï nghe ñeàu giaät mình. Y hoûi laïi: - Ñaïi gia! Nhöõng möôøi caân röôïu thì laøm sao uoáng heát? Ñaïi haùn troû Ñoaøn Döï vaø baûo: - Ñaõ coù coâng töû ñaây theát, vieäc gì maø phaûi tieát kieäm? Möôøi caân chöa chaéc ñaõ ñuû, coù khi phaûi hai möôi caân. Töûu baûo cöôøi, noùi: - Vaâng! Vaâng! Laùt sau y ñem vaøo hai caùi baùt lôùn vaø moät huõ röôïu to ñeå treân baøn. Ñaïi haùn baûo: - Roùt röôïu vaøo hai baùt. Töûu baûo vaâng lôøi roùt ra. Ñoaøn Döï caûm thaáy hôi röôïu noàng naëc xoâng leân muõi, chaøng coù veû khoù chòu. Khi chaøng ôû Ñaïi Lyù thænh thoaûng môùi uoáng vaøi ly ñeå trôï thi höùng maø thoâi. Baây giôø thaáy uoáng röôïu baèng baùt lôùn, baát giaùc chaøng chau maøy. Ñaïi haùn vöøa cöôøi vöøa hoûi: - Chuùng ta haõy uoáng heát möôøi baùt ñaõ roài haõy noùi ñeán chuyeän keát baïn, toân huynh nghó sao? Ñoaøn Döï thaáy ñoâi maét ñaïi haùn ñaày veû gieãu côït khinh nhôøn. Giaû tyû vaøo luùc bình thöôøng thì chaøng seõ töø choái laø khoâng kham noåi vaø töï thuù laø töûu löôïng keùm. Song ñeâm tröôùc chaøng ôû Thính höông tònh xaù ñaõ bò ngöôøi laõnh ñaïm boû rôi vaø chaøng töôûng raèng: "Gaõ naøy haún cuøng moät boïn vôùi Moä Dung coâng töû khoâng laø Ñaëng ñaïi gia, Coâng Daõ nhò gia thì cuõng laø Phong töù gia chi chi ñoù thoâi, neân gaõ ñaõ tyû voõ quyeát lieät taïi Hueä Sôn. Ñoái ñaàu vôùi boïn gaõ naøy chaéc laø nhöõng nhaân vaät ôû Kyù, Taán, Loã, Döï. Höø! Moä Dung coâng töû thì laøm quaùi gì! Ta quyeát khoâng ñeå cho thuû haï y khinh mieät ta. Baát quaù cheát vì say röôïu laø cuøng, nhö theá phoûng coù khoù khaên gì maø khoâng laøm ñöôïc". Laäp töùc chaøng ngoài thaúng ngöôøi leân, ñaùp: - Toâi ñaønh lieàu maïng ñeå boài tieáp quaân töû. Hoaëc giaû vì quaù say söa maø khieám leã ñoä, toân huynh mieãn traùch cho nheù. 13 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 5. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Noùi xong, chaøng böng baùt röôïu leân uoáng öøng öïc moät hôi caïn saïch. Coi boä chaøng vì töùc khí maø uoáng baùt röôïu naøy. Tuy Vöông Ngoïc Yeán khoâng coù ñaây, nhöng chaøng töôûng töôïng nhö mình uoáng tröôùc maët naøng ñeå toû cho naøng bieát neáu mình coù caïnh tranh vôùi Moä Dung Phuïc cuõng khoâng chòu thua ñaâu. Ñöøng noùi ñaây chæ laø moät baùt röôïu maïnh maø ñeán thuoác ñoäc chaøng cuõng caû quyeát uoáng ngay khoâng caàn nghó ngôïi gì heát. Ñaïi haùn thaáy chaøng uoáng röôïu moät caùch haøo saûng nhö vaäy, thaät gaõ khoâng ngôø, lieàn cöôøi ha haû khen raèng: - Hay laém! Gioûi laém! Ñoaïn, gaõ cuõng caàm moät baùt ngöûa coå uoáng heát, roài laïi roùt tieáp luoân hai baùt khaùc. Ñoaøn döï caû cöôøi, noùi: - Töûu löôïng toân huynh gioûi quaù! Chaøng hít moät hôi thôû xong laïi böng baùt röôïu leân uoáng caïn luoân. Ñaïi haùn uoáng heát ngay baùt thöù hai, laïi roùt hai baùt khaùc. Moãi baùt röôïu naøy laø ñuùng moät caân. Sau khi uoáng hai caân röôïu maïnh, Ñoaøn Döï thaáy loøng noùng nhö löûa ñoát. Tuy ñaàu oùc choaùng vaùng nhöng chaøng vaãn nhôù caâu "Moä Dung coâng töû thì laøm quaùi gì? Ta quyeát khoâng ñeå cho thuû haï cuûa y khinh mieät ta." Chaøng laïi uoáng luoân baùt thöù ba. Ñaïi haùn thaáy trong nhaùy maét chaøng ñaõ ra veû say söa thì cöôøi thaàm trong buïng, bieát raèng uoáng baùt thöù ba naøy vaøo nöõa laø khoâng chòu ñöïng ñöôïc vaø saép phaûi ngaõ quay xuoáng ñaát baây giôø. Ñoaøn Döï khi chöa uoáng baùt thöù ba trong ngöôøi ñaõ caûm thaáy noân nao khoù chòu muoán thoå ra. Ñeán luùc uoáng theâm baùt thöù ba nöõa vaøo, luïc phuû nguõ taïng töïa hoà nhö ñaûo loän caû leân. Chaøng phaûi ngaäm chaët mieäng laïi khoâng ñeå cho röôïu noân ra ngoaøi. Ñoät nhieân chaøng caûm thaáy huyeät "Ñan ñieàn" chuyeån ñoäng, moät luoàng chaân khí xoâng leân, caùc cô quan trong ngöôøi döôøng nhö bò xaùo troän, cöïc kyø böùt röùt khoù chòu, chaúng khaùc caùi ngaøy maø chaøng chöa bieát thu naïp chaân khí vaøo choã chöùa ñöïng cuûa noù. Chaøng voäi chieáu theo phöông phaùp cuûa baù phuï truyeàn thuï cho, quy naïp chaân khí vaøo huyeät "Ñaïi truy". Ñoaøn Döï khoâng ngôø uoáng nhieàu röôïu maïnh vaøo, chaân khí theo hôi röôïu boác leân chöù khoâng chòu ôû yeân huyeät "Ñaïi truy". Chaøng ñeå maëc cho noù chu löu töï nhieân: töø huyeät "Thieân toân" sang huyeät "Kieân chaân", roài laàn löôït qua caùc huyeät "Tieåu haûi", "Chæ chính", "Döôõng laõo" ôû caùnh tay traùi, thoâng ñeán caùc huyeät "Döông coác", "Haäu thoaùt", "Tieàn coác" treân baøn tay, sau cuøng tieát ra huyeät "Thieáu traïch" ôû ngoùn tay uùt. Luùc naøy chaøng chuyeån vaän chaân khí theo ñöôøng loái cuûa noù ñuùng nhö "Thieáu traïch kieám" trong Luïc Maïch thaàn kieám, moät tuyeät kyõ cuûa hoï Ñoaøn nöôùc Ñaïi Lyù. Thieáu Traïch kieám nguyeân chæ laø moät luoàng kieám khí höõu chaát voâ hình, song luùc naøy laïi thaáy trong ngoùn tay uùt chaøng laïi coù moät tia röôïu töø töø chaûy ra. 14 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 6. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Luùc ban ñaàu, röôïu theo ñöôøng huyeät ñaïo ngoùn tay uùt tieát ra ngoaøi, Ñoaøn Döï khoâng bieát. Keá ñoù, röôïu laïi theo huyeät "Quan xöng" chaûy ra nöõa. Chæ trong khoaûnh khaéc, chaøng caûm thaáy ñaàu oùc saùng suoát, tay traùi thoõng xuoáng, ñaïi haùn cuõng khoâng ñeå yù, thaáy Ñoaøn Döï vöøa say meøm, môùi moät loaùng maø veû maët ñaõ tænh taùo, khoâng khoûi cho laø kyø dò. Gaõ cöôøi, noùi: - Toân huynh laø moät nhaø vaên thuaàn nhaõ vaäy maø töûu löôïng gioûi quaù! Noùi xong, gaõ laïi roùt hai baùt nöõa. Ñoaøn Döï noùi: - Töûu löôïn g cuûa toâi tuyø theo baïn ñoàng aåm maø thay ñoåi. Ngöôøi ta thöôøng noùi raèng "uoáng röôïu gaëp ñöôïc ngöôøi tri kyû thì ngaøn cheùn haõy coøn laø ít". Toâi xem caùi baùt naøy baát quaù chöøng ñoä hai möôi cheùn, theá thì moät ngaøn cheùn phaûi tôùi naêm möôi baùt. Chaøng vöøa noùi vöøa böng baùt nöõa leân uoáng. Tay traùi chaøng gaùc leân lan can, röôïu ôû ngoùn tay tieát ra theo bôø lan can chaûy xuoáng döôùi chaân töôøng, theá thì coøn trôøi naøo bieát ñöôïc, neân khoâng bò loä taåy. Chaúng maáy choác, boán baùt röôïu lôùn uoáng vaøo ñeàu theo ñöôøng huyeät ñaïo chaûy ra heát, trong ngöôøi chaøng khoâng coøn chuùt hôi men naøo. Tröôùc nay ñaïi haùn töï coi töûu löôïng mình laø thieân haï voâ ñòch. Baây giôø ñaõ thaáy Ñoaøn Döï laø moät chaøng thö sinh gaày nhom, uoáng heát baùt röôïu maø ngöôøi vaãn nhö khoâng, trong loøng raát laáy laøm kyø, gaõ noùi: - Phaûi laém! Phaûi laém! "Uoáng röôïu gaëp ngöôøi tri kyû ngaøn cheùn vaãn coøn laø ít". Vaäy toâi xin uoáng tröôùc ñeå kính möøng toân huynh. Gaõ töï roùt hai baùt röôïu, uoáng luoân moät luùc. Ñoaïn, y laïi roùt cho Ñoaøn Döï hai baùt. Ñoaøn Döï uoáng moät caùch ung dung, cöôøi noùi töï nhieân. Chaøng uoáng röôïu deã daøng hôn caû uoáng traø. Chuyeän hai ngöôøi thaùch ñoá nhau uoáng röôïu laøm kinh ñoäng taát caû khaùch haøng treân Tuøng Baïc laàu, caû ngöôøi nhaø, ñaàu beáp cuõng bieát, xuùm laïi chung quanh baøn hai ngöôøi ngoài ñeå xem. Ñaïi haùn goïi: - Töûu baûo! Laáy theâm hai möôi caân röôïu nöõa ra ñaây! Töûu baûo laéc ñaàu leø löôõi, nhöng ñoäng tính hieáu kyø, khoâng ngaên trôû gì caû, chaïy vaøo laáy huõ röôïu. Ñoaøn Döï cuøng ñaïi haùn thi nhau uoáng trong khoaûng thôøi gian chöa aên xong moät böõa côm thì hai ngöôøi ñaõ uoáng hôn ba möôi baùt. Chaøng töï bieát nhôø coù ngoùn tay tieát ñöôïc röôïu ra neân môùi ñuøa dai ñöôïc theá. Cöù coi beà ngoaøi thì töûu löôïng chaøng laø voâ cuøng voâ taän. Nhöng ñaïi haùn laïi tin laø quaû töûu löôïng chaøng gheâ gôùm. Maét gaõ troâng thaáy chaøng uoáng dö ba möôi baùt lôùn maø saéc maët vaãn khoâng thay ñoåi, neân gaõ raát khaâm phuïc. Chaøng thaáy ñaïi haùn laø ngöôøi saûng khoaùi, töôùng maïo ñöôøng hoaøng. Luùc ñaàu chaøng töôûng gaõ cuøng beø luõ vôùi Moä Dung neân vaãn coù yù coi gaõ laø keû ñòch. Nhöng töø khi uoáng röôïu vaøo, baát giaùc chaøng coù loøng thöông yeâu gaõ, nghó thaàm: "Neáu cöù nhö theá naøy maø uoáng thì töï nhieân phaàn thaéng seõ veà mình. Nhöng ñeå gaõ uoáng nhieàu quaù khoâng theå khoâng toån haïi ñeán thaân theå", lieàn noùi: 15 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 7. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung - Nhaân huynh! Moãi ngöôøi chuùng ta ñaõ uoán g ñeán boán chuïc baùt chöa? Ñaïi haùn cöôøi, noùi: - Toân huynh ñaàu oùc coøn tænh taùo hôn toâi, nhôù ñöôïc soá muïc chöù toâi ñaønh chòu. Ñoaøn Döï noùi: - Traùng só vôùi toâi cuõng nhö ñaùnh côø gaëp tay ñòch thuû, laøm töôùng gaëp keû taøi cao, khoù loøng phaân ñöôïc thaéng baïi. Neáu cöù uoáng maõi thì chaúng giaáu gì nhaân huynh, tuùi tieàn toâi eo heïp laém. Noùi xong beøn moùc trong boïc ra moät caùi tuùi gaám quaúng leân baøn, chæ nghe ñaùnh "xaïch" moät tieáng nho nhoû, ñuû toû ra trong tuùi khoâng coù nhieàu tieàn. Nguyeân luùc Ñoaøn Döï bò Cöu Ma Trí baét taïi nöôùc Ñaïi Lyù, chaøng khoâng laáy ñöôïc tieàn baïc gì ñi heát. Chaøng laø theá töû con Traán Nam Vöông, khi coøn ôû nhaø, muoán tieâu xaøi thì ñaõ coù ngöôøi caàm tieàn ñi theo. Caùi tuùi gaám quaû laø ñeïp thaät nhöng leùp keïp. Ai troâng thaáy cuõng bieát ngay laø khoâng coù nhieàu tieàn. Ñaïi haùn troâng thaáy, caû cöôøi, gaõ quay sang nhìn moät nhaø phuù thöông to beùo, noùi: - Tröông ñaïi gia! Tieàn röôïu baøn naøy ngöôi thanh toaùn cho nghe. Gaõ phuù thöông cöôøi, noùi: - Ñöôïc laém! Toâi ñöôïc Kieàu ñaïi gia quaù yeâu, ban cho vieäc naøy thì coøn haân haïnh naøo baèng. Noùi xong, gaõ laáy moät ñónh baïc ñöa ra. Ñaïi haùn chaép tay caùm ôn roài naém laáy tay Ñoaøn Döï, noùi: - Naøy oâng baïn! Chuùng ta ñi thoâi! Ñoaøn Döï caû möøng. Khi chaøng coøn ôû Ñaïi Lyù ñöùng vaøo ñòa vò hoaøng töû cao sang, khoù maø tìm ñöôïc ngöôøi baïn chaân thaønh. Nay ñaõ khoâng laáy vaên taøi, laïi khoâng duøng voõ ngheä maø chæ laáy töûu löôïn g keát baïn vôùi gaõ ñaïi haùn, keå ra cuõng laø moät chuyeän ly kyø. Gaõ ñaïi haùn daét tay chaøng xuoáng laàu, ñi moãi luùc moät nhanh, khoaûnh khaéc ñaõ ra ngoaøi thaønh. Ñaïi haùn caøng böôùc thaät daøi, cöù theo ñöôøng lôùn thaúng tieán. Ñoaøn Döï nín thôû ñi beân caïnh gaõ. Tuy chaøng khoâng bieát voõ coâng nhöng noäi löïc coù thöøa, neân ñi nhanh nhö vaäy maø chaøng khoâng maûy may nhoïc meät. Ñaïi haùn ñöa maét nhìn chaøng roài mæm cöôøi, noùi: - Chuùng ta ñi thi naøo! Ñoaøn Döï ngaám ngaàm kinh sôï, töï nghó: "Mình chöa hoïc khinh coâng thì ñi thi vôùi ngöôøi ta theá naøo ñöôïc?" Song ñaïi haùn vöøa döùt lôøi, khoâng chôø Ñoaøn Döï coù ñoàng yù hay khoâng, gaõ daét chaøng chaïy luoân. Chaân khoâng chaám ñaát, gaõ troâng veà phía tröôùc chaïy bon bon. Ñoaøn Döï ñi ñöôïc ba böôùc, laûo ñaûo suyùt ngaõ. Chaøng nghieâng ngöôøi ñi nöûa böôùc, vöøa ñöùng vöõng laïi ñöôïc thì böôùc chaân coù ngaãu nhieân ñuùng pheùp "Laêng ba vi boä". 16 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 8. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Ñoaøn Döï vì voâ yù ñaët chaân ñuùng boä phaùp neân tieán nhanh theâm ñöôïc maáy thöôùc, trong buïng möøng thaàm. Böôùc thöù hai laïi ñuùng pheùp "Laêng ba vi boä". Coù ñieàu muoán ñi cho ñuùng pheùp naøy thì phaûi ñeå heát taâm trí vaøo ñoù, khoâng theå phaân taâm nghó ñeán vieäc khaùc ñöôïc. Chaøng tuy daét tay ñaïi haùn cuøng chaïy, nhöng vaãn nhôø bí quyeát cuûa Baûo Ñònh Ñeá truyeàn thuï cho caùch thu lieãm noäi löïc, neân "Chu caùp thaàn coâng" môùi khoâng huùt chaët chaân khí cuûa ñaïi haùn. Chaân chaøng vaãn böôùc theo pheùp "Laêng ba vi boä", nhöng ñaïi haùn caûm thaáy thaân mình run leân, Ñoaøn Döï thöøa cô ruùt nheï tay ra. Hai ngöôøi vaãn ñi ngang vai raát nhanh, beân tai nghe tieáng gioù vuø vuø. Caây hai beân ñöôøng döôøng nhö chaïy giaät luøi. Khi Ñoaøn Döï hoïc pheùp "Laêng ba vi boä", chaøng tuyeät nhieân khoâng nghó ñeán chuyeän cuøng ngöôøi chaïy thi. Luùc naøy chaân chaøng chaúng khaùc chi muõi teân ñaët treân cung, khoâng theå khoâng baén ra ñöôïc. Chaøng chæ heát söùc noi theo, tuyeät khoâng bao giôø nghó ñeán chuyeän thaéng ñaïi haùn. Chaøng chieáu boä phaùp ñaõ hoïc trong ñoäng, vaû trong mình laïi coù noäi löïc cöïc kyø huøng haäu, chæ chuyeân taâm chuù yù maø chaïy cho ñuùng pheùp, coøn ñaïi haùn chaïy leân tröôùc hay luøi laïi sau chaøng cuõng khoâng ñeå yù nöõa. Ñaïi haùn phi thaân böôùc daøi, caøng chaïy caøng mau, khoaûnh khaéc ñaõ chaïy tröôùc Ñoaøn Döï xa xa, nhöng chæ chaïy töø töø moät chuùt ñeå laáy hôi laø chaøng ñaõ ñuoåi kòp roài. Ñaïi haùn lieác maét nhìn chaøng, thaáy thaân hình nheï nhoõm, chaân böôùc uùng dung, töïa nhö ngöôøi ñi trong saân, khoâng coù böôùc naøo toû ra haáp taáp. Ñaïi haùn caøng xem caøng laáy laøm kyø dò, trong loøng thaàm phuïc. Gaõ ra söùc chaïy nhanh theâm maáy böôùc thì laïi boû chaøng thuït laïi phía sau. Gaõ thöû nhö theá maáy laàn, bieát raèng Ñoaøn Döï dai söùc voâ cuøng. Giaû tyû maø chæ chaïy vaøi daëm thì gaõ thaéng chaøng moät caùch deã daøng, nhöng neáu chaïy ñeán vaøi chuïc daëm thì chuyeän hôn thua chöa bieát veà ai. Neáu chaïy ñeán ngoaøi traêm daëm thì nhaát ñònh phaûi thua chaøng roài. Gaõ bieát vaäy lieàn cöôøi ha haû, laïi ngoài xuoáng phieán ñaù lôùn döôùi boùng caây roài caát tieáng goïi to: - Moä Dung coâng töû, hoâm nay Kieàu Phong naøy chòu phuïc coâng töû roài. Coâ Toâ Moä Dung quaû laø danh baát hö truyeàn. Ñoaøn Döï lieàn döøng böôùc laïi, chaøng nghe ñaïi haùn goïi mình laø Moä Dung coâng töû raát laáy laøm kyø, chaøng ñaùp: - Nhaân huynh nhaän laàm roài. Tieåu ñeä hoï Ñoaøn teân Döï, laø ngöôøi nöôùc Ñaïi Lyù. Ñaïi haùn loä veû ngaïc nhieân voâ cuøng, hoûi laïi: - Sao? Toân huynh khoâng phaûi Moä Dung coâng töû, teân goïi Moä Dung Phuïc ö? Ñoaøn Döï mæm cöôøi, ñaùp: - Khi tieåu ñeä ñeán Giang Nam, thöôøng ñöôïc nghe ñaïi danh Moä Dung coâng töû, trong loøng raát laø ngöôõng moä, nhöng ñeán nay vaãn chöa ñöôïc gaëp maët. 17 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 9. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Chaøng nghó thaàm trong buïng: "Gaõ ñaïi haùn naøy xem ra khoâng phaûi giaû vôø quaû nhaän laàm mình laø Moä Dung Phuïc. Theá thì dó nhieân gaõ khoâng cuøng beø luõ vôùi haén". Nghó vaäy, chaùng ñoái vôùi ñaïi haùn caøng theâm thaàn thieän caûm. Chaøng hoûi: - Döôøng nhö vöøa roài toân huynh töï giôùi thieäu hoï Kieàu teân Phong phaûi khoâng? Ñaïi haùn chöa heát kinh ngaïc ñaõ nghe chaøng hoûi, voäi ñaùp: - Vaâng, taïi haï teân laø Kieàu Phong. Ñoaøn Döï cuõng ngoài xuoáng phieán ñaù, noùi: - Tieåu ñeä vöøa ñeán Giang Nam ñaõ ñöôïc keát giao vôùi Kieàu huynh laø moät vò ñaïi anh huøng, thöïc laø may maén voâ cuøng cho tieåu ñeä. Kieàu Phong traàm ngaâm trong giaây laùt roài noùi: - Toân huynh laø töû ñeä hoï Ñoaøn nöôùc Ñaïi Lyù. Thaûo naøo tö caùch ñöùng ñaén laém! Ñoaøn huynh xuoáng Giang Nam coù vieäc gì? Ñoaøn Döï ñaùp: - Noùi ra caøng theâm hoå theïn, tieåu ñeä bò ngöôøi ta baét ñeán ñaây. Ñoaïn chaøng ñem chuyeän bò Cöu Ma Trí baét roài gaëp hai aû nha hoaøn Moä Dung Phuïc ra sao thuaät laïi vaén taét, nhöng khoâng giaáu moät ñieåm naøo, duø laø nhöõng taät xaáu cuûa mình cuõng khoâng che ñaäy. Kieàu Phong nghe xong vöøa kinh ngaïc vöøa vui möøng, gaõ noùi: - Ñoaøn huynh! Anh laø moät ngöôøi chaân thaät, thaúng thaén, tuy môùi gaëp laàn ñaàu maø chaû khaùc gì baïn caû. Toâi muoán chuùng ta keát nghóa anh em, anh nghó sao? Ñoaøn Döï caû möøng, noùi: - Tieåu ñeä chæ caàu ñöôïc vaäy thoâi. Kieàu Phong lôùn hôn Ñoaøn Döï môùi hai tuoåi laøm anh. Hai ngöôøi thaép höông khaán trôøi, laïy taùm laïy keát laøm anh em vaø ñeàu vui veû khoân xieát. Ñoaøn Döï noùi: - Luùc ôû treân Töøng Haïc Laâu, tieåu ñeä coù nghe thaáy ñaïi ca öôùc heïn cuøng keû ñòch ñeâm nay chaïm traùn nhau. Tieåu ñeä tuy khoâng hieåu voõ coâng nhöng cuõng muoán ñi theo ñaïi ca, ñaïi ca coù baèng loøng khoâng? Kieàu Phong tra hoûi Ñoaøn Döï laïi maáy caâu, bieát raèng chaøng khoâng hieåu voõ coâng thaät, laïi caøng raát laáy laøm kyø, noùi: - Hieàn ñeä coù noäi löïc huøng haäu nhö theá maø muoán hoïc voõ coâng thöôïng thöøa cuõng deã nhö chôi. Hieàn ñeä muoán ñi xem cuoäc ñaáu ñeâm nay cuõng ñöôïc. Nhöng beân ñòch ra ñoøn ngaám ngaàm hieåm ñoäc ngheâ gôùm laém ñaáy, hieàn ñeä chôù loù ñaàu ra ngoaøi. Ñoaøn Döï caû möøng, ñaùp: - Tieåu ñeä xin tuaân lôøi ñaïi ca. Kieàu Phong cöôøi, noùi: - Bay giôø haõy coøn sôùm, anh em ta laïi trôû veà thaønh Voâ Tích uoáng röôïu luùc nöõa ñaõ roài haõy leân Hueä Sôn cuõng vöøa. 18 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 10. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Ñoaøn Döï nghe Kieàu Phong laïi muoán ñi uoáng röôïu nöõa, baát giaùc caû kinh, nghó thaàm: "Anh naøy gheâ quaù! Vöøa uoáng boán möôi baùt röôïu lôùn môùi ñöôïc moät luùc ñaõ ñoøi uoáng nöõa". Chaøng beøn thuù thaät: - Ñaïi ca ôi! Tieåu ñeä vöøa cuøng ñaïi ca uoáng röôïu thì ñoù laø tieåu ñeä bòp ñaïi ca maø thoâi. Xin ñaïi ca mieãn traùch. Noùi xong, chaøng giô ngoùn tay uùt ra, "veøo" moät tieáng, luoàng kieám "Trung xung" taïi huyeät "Thieáu traïch" ngoùn tay uùt voït ra laøm buïi ñaát bay muø. Kieàu Phong giaät mình, hoûi: - Phaûi chaêng ñoù laø kyø coâng veà Luïc Maïch Thaàn kieám cuûa hieàn ñeä? Ñoaøn Döï ñaùp: - Phaûi ñoù! Tieåu ñeä môùi hoïc ñöôïc gaàn ñaây neân coøn thoâ sô laém. Kieàu Phong ngaån ngöôøi ra moät luùc roài than raèng: - Ngu huynh töøng nghe gia sö noùi moân tuyeät kyõ cuûa hoï Ñoaøn nöôùc Ñaïi Lyù laø pheùp "Luïc Maïch Thaàn kieám", coù theå duøng kieám khí voâ hình gieát ngöôøi ñöôïc. Nhöng moân thaàn coâng kyø dò naøy thaát truyeàn ñaõ laâu roài, hieän nay khoâng coøn ai bieát söû duïng caû. Ngôø ñaâu hieàn ñeä laïi thuoäc moân tuyeät kyõ naøy. Thaät laø ngu huynh coù maét khoâng troøng. Ñoaøn Döï nhuõn nhaën ñaùp: - Thöïc ra tieåu ñeä môùi duøng moân tieåu xaûo naøy ñeå thi röôïu vôùi ñaïi ca chöù xem ra cuõng chaúng ích gì. Theá neân tieåu ñeä bò Cöu Ma Trí baét, suyùt nöõa heát caû ñaát soáng. Chaúng qua ngöôøi ñôøi khoa tröông thaùi quaù veà kyø coâng cuûa moân Luïc Maïch Thaàn kieám, song treân thöïc teá cuõng chaû ñöôïc vieäc gì. Ñaïi ca ôi! Röôïu raát haïi ngöôøi, neân uoáng ít ñi laø hôn. Hoâm nay uoáng hieàu quaù roài, xin mieãn ñi thoâi. Kieàu Phong cöôøi roä, ñaùp: - Hieàn ñeä noùi raát ñuùng, nhöng ngu huynh ñaây ngöôøi khoeû nhö vaâm, thích uoáng röôïu töø thuôû nhoû, caøng uoáng caøng gia tinh thaàn. Ñeâm nay gaëp boïn ñaïi ñòch, caøng caàn uoáng nhieàu röôïu maïnh môùi chieán ñaáu vôùi chuùng ñöôïc. Hai ngöôøi vöøa noùi vöøa ñi veà thaønh Voâ Tích, nhöng laàn naøy ñi thong thaû chöù khoâng chaïy nhö luùc naõy. Ñoaøn Döï möøng thaàm keát ñöôïc baïn hieàn, taâm thaàn raát saûng khoaùi. Nhöng duø sao, chaøng cuõng khoâng theå queân ñöôïc chuyeän Moä Dung Phuïc cuøng Vöông Ngoïc Yeán. Noùi phieám vaøi caâu, Ñoaøn Döï khoâng nhòn ñöôïc nöõa, quay laïi hoûi Kieàu Phong: - Ñaïi ca ôi! Luùc ñaàu ñaïi ca troâng nhaàm tieåu ñeä ra Moä Dung coâng töû, phaûi chaêng tieåu ñeä coù ñieåm naøo gioáng Moä Dung? Kieàu Phong ñaùp: - Ta töøng nghe ñaïi danh nhaø Moä Dung ôû Coâ Toâ, laàn naøy ñeán Giang Nam chính laø vì gaõ. Thaáy noùi Moä Dung tuoåi chöøng hai möôi laêm, hai möôi saùu, töôùng maïo nho 19 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 11. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung nhaõ anh tuaán, keå ra so vôùi hieàn ñeä thì thì gaõ coøn lôùn hôn maáy tuoåi. Nhöng ta töôûng ôû Giang Nam, ngoaøi Moä Dung Phuïc khoâng coøn ai voõ ngheä cao cöôøng hôn, vì theá maø nhaän laàm, raát laø hoå theïn. Ñoaøn Döï nghe Kieàu Phong noùi Moä Dung Phuïc voõ ngheä cao cöôøng, dung maïo tuaán nhaõ thì chua xoùt trong loøng, chaøng laïi hoûi: - Ñaïi ca xa xoâi tôùi ñaây tìm gaõ ñeå keát baïn hay ñeå traû thuø? Kieàu Phong toû veû buoàn raàu, ñaùp: - Ta voán öôùc mong ñöôïc cuøng gaõ keát baïn nhöng khoù loøng ñöôïc nhö nguyeän. Ñoaøn Döï hoûi: - Sao ñaây? Kieàu Phong ñaùp: - Hai thaùng tröôùc ñaây, moät ngöôøi baïn chí thaân cuûa ta cheát treân nuùi Hueä Sôn thaønh Voâ Tích naøy, ai cuõng cho laø Moä Dung Phuïc ñaõ haï ñoäc thuû. Ñoaøn Döï hoûi ngay: - Phaûi chaêng vaãn coøn troø "gaäy oâng ñaäp löng oâng"? Kieàu Phong ñaùp: - Chính theá! Baïn ta sôû dó xöng huøng ñöôïc treân caû hai mieàn nam, baéc soâng Ñaïi Giang laø nhôø coù moân tuyeät kyõ "Toaû haàu caàm naõ thuû". Theá maø chính mình luùc cheát coå hoïng cuõng bò naùt beùt, ñuùng bò gieát vì moân "Toaû haàu caàm naõ thuû". Noùi ñeán ñaây, Kieàu Phong ngheïn ngaøo, saéc maët cöïc kyø ñau xoùt, gaõ daäm chaân, noùi tieáp: - Nhöng moïi vieäc treân choán giang hoà coù bieát bao nhieàu ñieàu bí aån khoân löôøng, vaäy khoâng theå caên cöù vaøo tin ñoàn maø buoäc rieát cho ngöôøi ñöôïc. Vì theá ngu huynh thaân haønh ñeán ñaây ñeå ñieàu tra cho roõ söï thöïc. Ñoaøn Döï hoûi: - OÂng baïn ñaïi ca laø ngöôøi theá naøo? Kieàu Phong ñaùp: - Ñieàu ñoù thöïc khoù noùi laém. Baïn ta noåi danh ñaõ laâu, tröôùc nay laøm vieäc raát laø caån troïng, khoâng khi naøo töï nhieân voâ côù xuùc phaïm Moä Dung coâng töû, chaúng bieát vì sao laïi bò aùm toaùn, thöïc khoù hieåu quaù. Ñoaøn Döï gaät ñaàu, nghó thaàm: "Ñaïi ca ta beà ngoaøi coù veû thoâ haøo nhöng trong loøng thöïc laø tinh teá. Vieäc gì cuõng suy tính hôïp tình hôïp lyù chöù khoâng môû mieäng laø buoäc toäi Moä Dung coâng töû ngay nhö boïn Hoaéc tieân sinh hoaëc Tö Maõ Laâm chaúng chòu ñieàu tra cho ra chaân giaû". Chaøng laïi hoûi: - Ñeâm nay ñaïi ca öôùc hoäi vôùi boïn cöôøng ñòch naøo? Kieàu Phong ñaùp: - Ñoù laø... 20 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 12. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Chöa döùt caâu, boãng thaáy treân ñöôøng lôùn coù hai ngöôøi aên maëc raùch röôùi nhö keû haønh khaát chaïy nhanh ñeán. Hai ngöôøi naøy duøng khinh coâng, chôùp maét ñaõ tôùi tröôùc maët, khom löng noùi: - Kính thöa Bang chuùa, coù boán teân ñoät nhieân vaøo "Ñaïi Nghóa phaân ñaø", baûn lónh raát laø lôïi haïi. Töôûng ñaø chuùa ñòch khoâng noåi, phaûi cho ngöôøi ñi môøi "Ñaïi Nhaân phaân ñaø" leân cöùu vieän. Ñoaøn Döï thaáy hai ngöôøi naøy xöng hoâ Kieàu Phong laø Bang chuùa vôùi daùng ñieäu raát cung kính thì nghó thaàm: "Theá ra ñaïi ca ta laø chuùa teå moät ñaûng, moät bang gì ñaây". Boãng thaáy Kieàu Phong gaät ñaàu, ñaùp: - Boä daïng boïn chuùng theá naøo? Moät ngöôøi ñaùp: - Trong ñaùm naøy coù ba thieáu nöõ vaø moät gaõ haùn töû ñöùng tuoåi cao ngheàu, gaày nhom. Thaèng cha raát ngang taøng, voâ leã. Kieàu Phong haéng gioïng roài hoûi: - Xeùt cho cuøng, theá laø ñoái phöông chæ coù moät ngöôøi maø sao Töôûng ñaø chuùa khoâng ñoái phoù noåi? Ngöôøi ñoù ñaùp: - Baåm Bang chuùa, ba thieáu nöõ kia cuõng khoâng phaûi tay vöøa. Kieàu Phong cöôøi, noùi: - Theá thì caøng hay, ñeå ta xem cho hoï. Hai ngöôøi loä veû vui möøng, ñoàng thanh noùi: - Theá thì may laém! Ñoaïn, thoõng tay xuoáng ñöùng veà phía sau Kieàu Phong. Kieàu Phong laïi hoûi: - Baây giôø caùc ngöôi coøn ñi "Ñaïi Nhaân phaân ñaø" ñeå xin Taân ñaø chuùa ñeán tieáp vieän nöõa chöù? Ngöôøi nhoû tuoåi hôn ñaùp: - Töôûng ñaø chuùa khoâng bieát Bang chuùa tôùi ñaây môùi sai thuoäc haï ñi môøi Taân ñaø chuùa. Giôø ñaõ coù Bang chuùa giaù laâm thì maáy teân queøn ñoù taát bò Nang chuùa baét deã nhö chôi. Kieàu Phong nghieâm neùt maët, noùi: - Vieäc gì cuõng phaûi caån troïng, chôù neân coi thöôøng. Hai gaõ vaâng vaâng daï daï, cuùi ñaàu chaøo Kieàu Phong roài raûo böôùc ñi ngay. Kieàu Phong hoûi Ñoaøn Döï: - Hieàn ñeä coù ñi vôùi ta khoâng? Ñoaøn Döï ñaùp: - Dó nhieân laø tieåu ñeä ñi vôùi ñaïi ca. 21 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 13. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Kieàu Phong daãn chaøng ñi chöøng hôn daëm thì reõ sang meù taû, ñöôøng bôø ruoäng khuùc khuyûu quanh co, choã naøy laø mieàn ruoäng ñaát phì nhieâu, treân beán döôùi thuyeàn. Kieàu Phong ñi voøng veøo moät luùc nöõa, Ñoaøn Döï leõo ñeõo theo sau, nhaän khoâng ra phöông höôùng. Ñi vaøi daëm nöõa, ñang quanh moät khu röøng haïnh, boãng nghe trong buïi hoa haïnh vang leân moät gioïng noùi coå quaùi: - Ngöôøi anh em ta laø Moä Dung coâng töû ñi Laïc Döông ñeå gaëp Bang chuùa. Vaäy maø boïn Caùi bang caùc ngöôi laïi xuoáng caû Voâ Tích naøy ö? Phaûi chaêng coá yù laùnh maët? Boïn caùc ngöôi heøn nhaùt nhaúng keå laøm chi, nhöng ñeå Moä Dung coâng töû phaûi moät chuyeán ñi khoâng veà roài thì caùc ngöôi nghó sao? Khoâng ñöôïc, theá laø khoâng ñöôïc. Ñoaøn Döï vöøa nghe ñaõ run baén leân vì chính laø caùi gioïng vòt ñöïc leø nheø "khoâng phaûi ñaâu laø khoâng phaûi ñaâu" cuûa Bao Tam tieân sinh. Roài chaøng töï hoûi: "Khoâng bieát Vöông Ngoïc Yeán coù theo Bao Tam tieân sinh tôùi ñaây khoâng?" Boãng nghe thaáy moät ngöôøi noùi tieáng mieàn baéc hoûi laïi: - Moä Dung coâng töû coù öôùc heïn gì vôùi Bang chuùa khoâng? Bao Tam tieân sinh ñaùp: - Öôùc heïn hay khoâng öôùc heïn cuõng theá. Moät khi Moä Dung coâng töû ñaõ ñeán Laïc Döông thì caùi bang, Bang chuùa khoâng ñöôïc ñi ñaâu nöõa ñeå coâng töû khoûi maát coâng khoâng. Khoâng ñöôïc theá laø khoâng ñöôïc. Ngöôøi kia laïi hoûi: - Moä Dung coâng töû khoâng öôùc heïn, theá coù ñöa thieáp sang tröôùc khoâng? Bao Tam tieân sinh ñaùp: - Ta bieát ñaâu ñaáy! Ta khoâng laø Moä Dung Coâng töû. Mi hoûi caâu aáy thaät laø ngu quaù. Khoâng ñöôïc theá laø khoâng ñöôïc. Kieàu Phong nghe noùi, löûa giaän boác leân, tieán thaúng vaøo röøng, Ñoaøn Döï vaãn theo sau, thì thaáy trong röøng ñaõ coù hai toáp ngöôøi ñöùng ñoái dieän nhau. Ñoaøn Döï thoaùng nhìn thaáy ñaèng sau Bao Tam tieân sinh boùng moät thieáu nöõ tha thöôùt, nhan saéc myõ mieàu. Theá laø maét chaøng daùn chaët vaøo ngöôøi ñoù. Thieáu nöõ ñoù laø Vöông Ngoïc Yeán. Naøng cuõng ngaïc nhieân, kheõ hoûi: - uûa! Ngöôi cuõng ñeán ñaây ö? Ñoaøn Döï ñaùp: - Vaâng, toâi cuõng ñeán ñaây. Roài cöù ngaây ngöôøi ra maø nhìn naøng. Vöông Ngoïc Yeán hai maù öûng hoàng, ngoaûnh maët ñi nôi khaùc, nghó buïng: "Gaõ naøy cöù traân traân nhìn mình, thöïc laø voâ leã". Nhöng naøng ñaõ bieát raèng Ñoaøn Döï ngöôõng moä dung nhan mình, trong loøng khoâng khoûi möøng thaàm neân cuõng khoâng ñem loøng giaän doãi. Kieàu Phong thaáy Vöông Ngoïc Yeán laø baäc truyeät theá giai nhaân, taâm thaàn döôøng nhö bò chaán ñoäng. Roài chaøng laïi ñöa maét nhìn hai thieáu nöõ kia, thaáy A Chaâu lanh lôïi, A Bích dòu daøng. 22 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 14. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Nhöng Kieàu Phong khoâng ñeå yù, laïi nhìn sang Bao Tam tieân sinh. Gaõ naøy coù veû ngheânh ngang, döôøng nhö coi nhöõng baäc cao thuû caùi bang vaø Töôûng Chi Ñoâng khoâng vaøo ñaâu. Töôûng Chi Ñoâng vöøa troâng thaáy Kieàu Phong ñeán, loä veû vui möøng, laäp töùc chaïy ñeán tröôùc maët ngheânh tieáp. Ñaèng sau Töôûng Chi Ñoâng ñeàu laø boïn Caùi bang, ai naáy cuùi raïp ngöôøi xuoáng thi leã, ñoàng thanh noùi: - Boïn thuoäc haï xin tham kieán Bang chuùa. Bao Tam tieân sinh vaãn lôø ñi nhö khoâng thaáy gì, thaûn nhieân hoûi: - Vò naøy coù phaûi Kieàu Bang chuùa ôû Caùi bang khoâng? Chaéc ñaõ bieát Bao Baát Ñoàng naøy roài chöù? Kieàu Phong ñaùp: - aø, theá ra ñaây laø Bao Tam tieân sinh. Taïi haï baáy laâu vaãn haâm moä tieáng anh huøng, böõa nay ñöôïc gaëp maët thaät laø may maén. Bao Tam tieân sinh Bao Baát Ñoàng noùi: - Ta coù tieáng anh huøng gì ñaâu, chæ coù tieáng xaáu trong ñaùm giang hoà maø thoâi. Ai cuõng bieát Bao Baát Ñoàng naøy chuyeân ñi gaây söï raéc roái, laøm nhieàu ñieâu taøn aùc. Ha ha! Kieàu Bang chuùa, ngöôi töï tieän tôùi Giang Nam, theá laø coù loãi ñaáy nheù. Caùi bang laø moät hoäi lôùn nhaát luùc ñöông thôøi, ñòa vò Bang chuùa cöïc kyø toân troïng. Daân chuùng chö bang kính caån nhö moät vò thaàn minh. Hoï thaáy Bao Baát Ñoàng aên noùi voâ leã vôùi Bang chuùa, laïi coøn ra ñieàu cheâ traùch thì ñeàu ñem loøng töùc toái. Saùu, baåy ngöôøi ñöùng sau Töôûng Chi Ñoâng, ngöôøi naém chuoâi dao, keû xoa tay nhôn nhôn muoán cuøng Bao Tam ñoï söùc. Kieàu Phong vaãn laïnh luøng hoûi: - Taïi haï coù loãi ôû choã naøo? Xin Bao Tam tieân sinh chæ giaùo cho. Bao Baát Ñoàng ñaùp: - Moä Dung coâng töû nhaø ta bieát Kieàu Bang chuùa laø moät nhaân vaät ñaùng keå, laïi bieát Caùi bang coù ít nhieàu nhaân taøi, vì theá maø ñi Laïc Döông phoù hoäi cuøng caùc haï. Sao Bang chuùa laïi ñöôïc töï yù xuoáng tìm laïc thuù ôû Giang Nam? Ha ha! Khoâng ñöôïc theá laø khoâng ñöôïc. Kieàu Phong cöôøi nöûa mieäng, noùi: - Moä Dung coâng töû ñeán teä bang ôû Laïc Döông. Neáu taïi haï bieát tin tröôùc nhaát ñònh phaûi ôû nhaø ngheân h tieáp ñaïi gia. Vì khoâng bieát tröôùc neân phaïm loãi thaát nghinh, xin coù lôøi töø taï. Noùi xong, chaép tay. Ñoaøn Döï khen thaàm trong buïng: "Ñaïi ca ta noùi maáy caâu thaät laø leã ñoä, quaû nhieân xöùng ñaùng laøm chuùa teå moät bang. Chöù neáu noåi hung vôùi Bao Tam tieân sinh töùc laø khoâng ñuùng thaùi ñoä keû caû". Naøo ngôø Bao Baát Ñoàng laïi gaät ñaàu, ñaùp: 23 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 15. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung - Caùi toäi thaát nghinh ñaønh laø phaûi coù lôøi töø taï. Tuy ngöôøi ta töôøng noùi raèng "khoâng bieát laø khoâng coù toäi", nhöng muoán phaït muoán ñaùnh hay khoâng laø quyeàn cuûa ngöôøi ta. Bao Baát Ñoàng vöøa noùi vöøa nhôn nhôn töï ñaéc. Boãng coù maáy ngöôøi ñöùng sau khoùm haïnh baät leân tieáng cöôøi, trong tieáng cöôøi vang ñoäng khoâng gian coù laãn tieáng traû lôøi: - Thöôøng nghe Bao Baát Ñoàng ôû Giang Nam öa phun ra nhöõng ñieàu khoâng ngöûi ñöôïc. Quaû nhieân danh baát hö truyeàn. Bao Baát Ñoàng noùi: - Ta laïi thöôøng nghe raèng keû öa noùi nhöõng ñieàu khoâng ngöûi ñöôïc thì khoâng thoái moàm thoái mieäng, coøn keû thoái moàm thoái mieäng laïi khoâng töï bieát, nhö boïn Töù laõo ôû Caùi bang quaû nhieân danh baát hö truyeàn. Ngöôøi ñöùng sau khoùm haïnh laïi noùi: - Bao Tam tieân sinh ñaõ bieát tieáng Töù laõo ôû Caùi bang sao coøn daùm ñöùng ñaây bí beùt? Döùt lôøi, sau boán khoùm caây haïnh ôû boán maët ñoâng, taây, nam, baéc ñeàu coù moät ngöôøi nhaûy ra. OÂng thì ñaàu toùc baïc phô, oâng thì maët ñoû raêng traéng, tinh thaàn traùng kieän. Boán ngöôøi naøy ñöùng boán goùc, vaây boïn Bao Tam tieân sinh vaø Vöông Ngoïc Yeán vaøo giöõa. Töù laõo ñeàu tay caàm binh khí. Ngöôøi thì coù veû laëng leõ, ngöôøi laïi mieäng cöôøi toe toeùt, thaùi ñoä khoâng gioáng nhau. Bao Tam tieân sinh ñaõ bieát roõ Caùi bang laø moät lieân bang lôùn nhaát treân choán giang hoà, nhöõng tay cao thuû bang naøy nhieàu voâ keå, maø Töù laõo laïi ñöôïc caùc phaùi voõ troïng voïng hôn caû vì ñeàu coù baûn lónh tuyeät luaân. Bao Tam tieân sinh voán cao ngaïo, töø thuôû nhoû ñaõ chaúng bieát sôï trôøi ñaát chi caû. Baây giôø laõo thaáy Töù laõo ôû Caùi bang töï nhieân xuaát hieän, khoâng bieát ngaám ngaàm bao vaây boïn mình töø luùc naøo. Baát giaùc gaõ than thaàm: "Naùt beùt oâi laø naùt beùt! Phen naøy thì tieáng taêm Bao Tam tieân sinh taát phaûi ñi ñôøi!" Nhöng ngoaøi maët gaõ vaãn toû ra bình tónh, khoâng coù chuùt sôï haõi. Gaõ noùi: - Töù laõo coù ñieàu chi daïy baûo? Töôûng neân nhaát teà ñoäng thuû cuøng Bao Tam tieân sinh ñaây maáy hieäp. Toát laém! Toát laém! Bao Tam tieân sinh chæ thích ñaùnh nhau thoâi maø. Baát thình lình treân khoâng coù tieáng ngöôøi baûo: - Keû öa ñaùnh nhau treân ñôøi naøy laø ai? Laø Bao Tam tieân sinh ö? khoâng phaûi ñaâu, laàm roài ñoù. Chính laø Phong Ba aùc hay Phong Tuù Nghóa môùi phaûi chöù. Ñoaøn Döï ngaång ñaàu leân, nhìn thaáy moät ngöôøi ñöùng treân caønh caây haïnh. Caønh caây baät leân baät xuoáng, ngöôøi ñoù cuõng nhoâ leân haï xuoáng theo. Nhöng laï ôû choã, caønh caây rung ñoäng nhö theá maø khoâng moät ñoaù hoa naøo ruïng caû. Thaân hình ngöôøi nhoû 24 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 16. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung beù maø gaày khaúng gaày kheo, öôùc chöøn g ngoaøi ba möôi tuoåi, loâng maøy ruû thaáp. Ñuùng ra chæ gioáng hình ngöôøi coù ba phaàn, coøn baåy phaàn coi nhö quyû söù. A Bích caû möøng, reo: - Phong töù ca! Phong töù ca ñaáy ö? Töù ca coù ñöôïc tin töùc gì veà coâng töû khoâng? Nguyeân gaõ gaày khaúng gaày kheo, hình dung coå quaùi naøy laø Nhaát traän Phong Ba aùc, moät tay giuùp Moä Dung Phuïc raát ñaéc löïc. Phong Ba aùc lôùn tieáng ñaùp: - Ñöôïc roài! Böõa nay ta gaëp toaøn nhöõng tay ñoái thuû khaù caû! A Chaâu, A Bích! Ñôïi xong cuoäc naøy roài seõ noùi chuyeän veà coâng töû vaãn chöa muoän maø. Ñoaïn töø treân khoâng laên xuoáng maáy voøng, quay maët nhìn thaúng oâng giaø beùo maäp, thaáp luûn thuûn ôû meù baéc. Laõo naøy caàm moät caây cöông tröôïng vuït phoùng ra nhaèm tröôùc ngöïc Phong Ba aùc ñieåm vaøo. Caây cöông tröôïng naøy to baèng tröùng ngoãng vaø daøi hôn ngöôøi laõo gaàn hai thöôùc. Tuy ngöôøi laõo luûn thuûn, maäp thuø luø nhöng tay laõo raát lanh leï, laõo phoùng tröôïng phaùt ra moät luoàng kình phong cöïc maïnh. Phong Ba aùc quaû laø moät gaõ gan daï, ñöùng thaúng ngöôøi leân, giô tay ra ñoaït caây cöông tröôïng. Laõo haát tay leân trôû caây cöông tröôïng roài laïi nhaèm ñieåm tröôùc ngöïc Phong Ba aùc. Phong Ba aùc keâu leân: - Tuyeät dieäu! Roài ñoät nhieân luùn ngöôøi xuoáng, chuïp vaøo löng ñoái phöông, caây cöông tröôïng cuûa laõo beùo luøn ñaùnh treäch ra ngoaøi. Laõo thaáy ñoái phöông saùt laïi gaàn mình, thu tröôïng veà choáng khoâng kòp, lieàn phoùng chaân ñaù vaøo buïng döôùi ñoái phöông. Phong Ba aùc neù traùn h quay sang meù ñoâng, tröôùc maët laõo giaø maët ñoû. Boãng thaáy moät luoàng baïch quang saùng loeù, tay gaõ caàm theâm moät thanh ñôn ñao, cheùm phaït ngang vaøo laõo maët ñoû. Laõo maët ñoû caàm thanh quyû ñaàu ñao, soáng daøy löôõi moûng, thaân ñao raát daøi, vöøa thaáy Phong Ba aùc cheùm tôùi lieàn giô quyû ñaàu ñao leân gaït. Phong Ba aùc boãng keâu leân: - Khí giôùi cuûa ngöôi gheâ quaù! Ta khoâng ñaùnh vôùi ngöôi nöõa. Gaõ trôû ñao cheùm sang gaõ raâu baïc ôû phía nam. Laõo raâu baïc söû duïng moät caây thieát giaûn, nhöõng raêng caây thieát giaûn naøy ñeàu ñaûo ngöôïc, ñoù laø moät thöù khí giôùi khaùc thöôøng ñeå baét keû ñòch. Laõo thaáy Phong Ba aùc höôi ñao cheùm tôùi maø laõo maët ñoû chöa thu quyû ñaàu ñao veà, giaû tyû mình cuõng vung ñao leân ñaùnh thì thaønh ra "Tieàn haäu giaùp coâng". Töù laõo ôû Caùi bang ñeàu laø nhöõng ngöôøi giöõ gìn theå thoáng, khoâng muoán hai ngöôøi ñaùnh moät, neân chæ neù ngöôøi traùnh khoûi. Chaúng ngôø Phong Ba aùc baûn tính hieáu chieán, caøng ñaùnh caøng haêng, caøng huøng hoå. Gaõ chaúng keå gì ñöôïc thua vaø tröôùc nay caùch giao ñaáu cuûa gaõ khoâng bao giôø giöõ ñuùng quy cuû. Laõo raâu baïc neù traùnh, ai cuõng bieát laø coù yù nhöôøng nhòn, nhöng Phong Ba aùc khoâng keå gì ñeán thöù leà loái naøy trong voõ laâm, thaáy coù choã sô hôû, gaõ vung ñao cheùm 25 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 17. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung luoân boán nhaùt, theá nhö gioù loác mau leï dò thöôøng. Laõo raâu baïc khoâng ngôø Phong Ba aùc laïi ra ñoøn moät caùch voâ lyù nhö theá lieàn vöøa vung giaûn ñaùnh ñôõ, vöøa luøi laïi boán böôùc, vuït ñaùnh ra moät giaûn, ñoù laø moät theá chuyeån thuû ra coâng. Naøo ngôø Phong Ba aùc laïi quaùt leân: - Ñaùnh moät ñoøn nöõa ñi xem naøo! Vöøa noùi vöøa luøi laïi, muùa tít thanh ñôn ñao thaønh nhöõng voøng troøn. Theá laø ngöôøi thöù tö trong Töù laõo cuõng phaûi ra tay. Laõo raâu baïc phoùng ra moät giaûn thì thaáy ñoái phöông ñaõ luøi ra xa. Laõo böïc mình thôû leân phuø phuø khieán choøm raâu baïc bay tung leân. Ngöôøi thöù tö trong Töù laõo coù ñoâi caùnh tay daøi hôn tay ngöôøi thöôøng ñeán dö moät thöôùc, tay traùi caàm moät thöù binh khí meàm oaët. Laõo vöøa thaáy Phong Ba aùc ñaùnh tôùi, vung tay traùi leân quaêng binh khí ra. Luùc ñoù moïi ngöôøi môùi troâng roõ laø moät caùi tuùi vaûi gai ñeå ñöïng gaïo. Moät luoàng kình phong thoåi vaøo, mieäng tuùi môû roäng ra nhaém ñaàu Phong Ba aùc chup xuoáng. Phong Ba aùc vöøa kinh ngaïc vöøa möøng: - Thuù laém! Ta ñaùnh vôùi ngöôi. Nguyeân Phong Ba aùc bình sinh raát thích ñaùnh nhau, nhaát laø gaëp nhöõng ngöôøi coù theá voõ kyø laï hoaëc coù khí giôùi coå quaùi maø gaõ chöa töøng giao ñaáu laàn naøo thì gaõ laïi caøng khoaùi, khaùc naøo nhaø du lòch ñöôïc thaáy soâng to nuùi laï, hoaëc ngöôøi nghieân cöùu moùn aên ñöôïc thaáy cuûa ngon vaät laï. Phong Ba aùc vöøa thaáy ñoái phöông duøng tuùi vaûi gai laøm voõ khí, chaúng nhöõng tröôùc nay gaõ chöa ñöôïc giao ñaáu vôùi moùn khí giôùi kyø dò naøy bao giôø vaø laïi chöa töøng ñöôïc nghe ai noùi ñeán neân gaõ möøng quaù vaø phaûi ngaám ngaàm taêng phaàn giôùi bò. Gaõ chöa bieát duøng caùch gì ñeå phaù thöù khí giôùi coå quaùi naøy, lieàn caån thaän nheï nhaøng phoùng muõi ñao ñaâm vaøo tuùi vaûi ñeå thöû coù theå duøng ñao ñaâm thuûng ñöôïc khoâng. Laõo tay daøi ñoät nhieân ñöa tuùi sang tay phaûi, vung tay traùi leân ñaùnh moät quyeàn vaøo maët Phong Ba aùc. Phong Ba aùc ngöûa ñaàu veà phía sau toan trôû ñao phoùng vaøo haï baøn ñoái phöông, khoâng ngôø laõo tay daøi ñaõ luyeän ñöôïc moân "Thoâng tí quyeàn" raát cao sieâu. Theá quyeàn naøy töïa hoà kieät löïc, nhöng chính ôû choã kieät löïc ñoù phaùt sinh kình löïc môùi, roài duoãi ñaàu quyeàn hôn ra nöûa thöôùc. May maø Phong Ba aùc baûn tính hieáu chieán. Trong ñôøi gaõ keå caû traän lôùn traän nhoû coù ñeán maáy ngaøn traän ñaáu neân kinh nghieäm veà öùng bieán raát laø phong phuù. Veà ñieåm naøy, treân ñôøi khoâng coù laáy ngöôøi thöù hai nhö gaõ nöõa. Trong luùc nguy caáp, gaõ haù mieäng thaät to nhaèm caén vaøo ñaàu quyeàn ñoái phöông. Laõo tay daøi yeân trí laø quyeàn mình seõ ñaäp gaãy maáy caùi raêng cuûa ñoái phöông, naøo ngôø ñaâu quyeàn vöøa ñeán beân mieäng Phong Ba aùc, gaõ lieàn nhe boä raêng traéng ôûn ra caén moät mieáng. Laõo tay daøi ruït quyeàn veà thì ñaõ khoâng kòp nöõa, keâu nhoái leân moät 26 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 18. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung tieáng vì ngoùn tay ñaõ bò ñoái phöông caén phaûi. Ngöôøi ñöùng xem coù boïn quaùt maéng om soøm, coù keû laïi cöôøi ha haû. Bao Baát Ñoàng khen raèng: - Phong töù ñeä! Mieáng "Laõ Ñoàng Taân giaûo caåu" cuûa ngöôi thaät thaàn xuaát quyû moät, quaû khoâng uoång möôøi naêm khoå coâng luyeän taäp, cheát coù ñeán moät ngaøn taùm traêm con choù ñuû thöù: choù traéng, choù vaøng, choù möïc, choù loang môùi thu löôïm ñöôïc keát quaû nhö ngaøy nay. Thöïc ra thì Phong Ba aùc phaûi nhe raêng caén ngöôøi cuõng laø chuyeän baát ñaéc dó laøm lieàu. Giaû tyû vaøo haïng bieát lieâm syû, bieát töï troïng thì thaø raèng bò ngöôøi ñaùnh truùng moät ñoøn naëng chöù khoâng chòu duøng deán phöông phaùp haï köu naøy. Nhöng Phong Ba aùc chæ mong ñöôïc ñaùnh nhau laø thích, gaõ khoâng huyù kî moät phöông tieän naøo, laïi ñöôïc Bao Baát Ñoàng ñöùng ngoaøi noùi ba khoaùt baûy huøa vaøo, meänh danh mieáng ñoù laø "Laõ Ñoàng Taân giaûo caåu" vaø cho laø moät tuyeät ngheä cao sieâu. Thöïc ra thì chæ coù theá "Caåu giaûo laõo ñoàng taân" roài Bao Tam ñaûo ngöôïc laïi thaønh "Laõ Ñoàng Taân giaûo caåu". Ñoaøn Döï cöôøi, hoûi Vöông Ngoïc Yeán: - Vöông coâ nöông laø baäc voõ hoïc uyeân baùc khaép thieân haï, khoâng choã naøo laø coâ nöông khoâng bieát hay khoâng hieåu. Vaäy thì theá tuyeät kyõ "caén ngöôøi" naøy cuûa moân phaùi naøo? Vöông Ngoïc Yeán mæm cöôøi, ñaùp: - Ñoù laø tuyeät ngheä ñoäc ñaùo cuûa Phong töù ca, ta khoâng hieåu ñöôïc. Baùo Baát Ñoàng pha troø: - Coâ khoâng hieåu thì coøn keùm laém! "Laõ Ñoàng Taân giaûo caåu ñaïi cöûu thöùc" chia laøm chín theá, moãi theá laïi coù taùm loái bieán hoaù, vò chi laø baûy möôi hai theá bieán. Ñoù laø moät voõ moân tuyeät cao. Ñoaøn Döï thaáy Vöông Ngoïc Yeán vui cöôøi, laïi thaáy Bao Baát Ñoàng ba hoa, chaøng toan pha troø theâm maáy caâu nöõa, nhöng söïc nhôù ra raèng laõo tay daøi kia laø thuoäc haï cuûa Kieàu ñaïi ca, khoâng neân noùi ñuøa nöõa, neân chaøng ñang im mieäng. Luùc ñoù ngoaøi tröôøng ñaáu, tieáng gioù vuø vuø. Laõo tay daøi vung tít tuùi vaûi, ñöùng ngoaøi troâng chæ thaáy moät vuøng boùng vaøng laáp loaùng, töïa hoà nhö ñaõ chuïp vaøo ñaàu Phong Ba aùc roài. Nhöng Phong Ba aùc ñao phaùp tinh kyø, che ñoùn ñaùnh ñôõ tuyeät hay, khoâng laâm vaøo theá baïi. Voõ khí baèng tuùi vaûi chöa bieát ñeán ñaâu nhöng "Thoâng tí quyeàn" lôïi haïi theá naøo thì Phong Ba aùc ñaõ neám qua. Theá "Laõ Ñoàng Taân giaûo caåu" may maén traùnh ñöôïc nguy cô nhöng gaõ cuõng khoâng daùm duøng ñeán laàn thöù hai nöõa. -------------------------oOo------------------------- 27 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2