Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

lục mạch thần kiếm - tập 25

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

193
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 25', giải trí - thư giãn, truyện kiếm hiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: lục mạch thần kiếm - tập 25

 1. Ûîë ¿äëÏ }ÏÜ£ ?ïB© www.VietKiem.com ËÇ¥Aê£ ®áë: ?ï© õ¥£Ç ¢Êï ®Ï¾ 25 }Ïà£Ï ì¶ ¢¥A ¹Ïá® «ï£Ï £ÇÏï ᣠ?ﺥ ýÏÕ£Ç ðÝ£ y ¬Ïa¥: - ¬ô ë¾ l ®&Õ£Ç ÷ÏáëÏ «ä£ £àA ëÏÓ ®ôïß y ¬Ïa¥ Çz® dÜ¥ß ?ﺥ ýÏÕ£Ç Ôz® ®¾ë &iÕ ÿfÖë ®ÏøÕ Ïú® }&ﶥ }ﺣ }ô£ß À£Ç ®ÏÙA }&ﶥ }ﺣ }ô£ Ôúë £Ù¹ §àÕ ©é ®f ¹ÏÍâ ®i¸ Ôúë Ôäï L£ «â£Ç Çï⣠£Ïà ©é Ïq¥¸ Ïà£Ï ®¥£Ç ëó §V ÿÍ ©z®ß æâ ÷ÏQï ë¼â dô£Ç¸ ?ﺥ ýÏÕ£Ç §Ú£ dï ëáëÏ }&ﶥ }ﺣ }ô£ ©Æ® ½¥ã£Ç ÷Ïá $⸠÷Ïô£Ç dp ëÏÕ A ÿïB® ©Ì£Ï dâ£Ç ®ÏøÕ Ïú®ß }&ﶥ }ﺣ }ô£ dï &â ÿÓ «ô£Ç¸ ëÏ¥ï £ÇâA §àÕ ©Æ® ëÏïBë ®Ï¥Aº£ ©¥ï dø£ß ?ﺥ ýÏÕ£Ç dº ÷ÏÍ dï &Ù® ©â¥¸ ëÏÎ £Ïô Ôê£ ®Ïî¹ $¥g£Ç ©ÙA ëáï dã dB£ ÿê£ ®Ï¥Aº£¸ ô£Ç £Ïí £Ïà£Ç £ÏiA Ôê£ ©¥ï £R© ¹Ïîë $¥g£Ç¸ ÔÞ£Ç ®âï £ÇÏøß °E£Ç £ÇÏø ®ïB£Ç Yà© °à £óï: - þf Ï¥A£Ï Òï¸ ëÏú£Ç ®â dã ÿÙA £Ïïê¥ ®¥Éï dÜ¥¸ ëa¥ ëÏ¥A¶£ ÏÊï ®Ïwâ £ÏQ ëó Ïgï Ïz£ ®ÏÌ £âA dã ½¥á ©¥Æ£ß õ¥Aê£ ¹Ïz£ Ôo &Êï¸ £ÇÏhâ ëü ®Ì£Ï $fâ £ÏÞë Ôäï §ô ÍëÏß }&ﶥ }ﺣ }ô£ £óï: - ìÌ «f ©¥Æï ©à ®ôï dà£Ï ÿQ ¹ÏÍ ©Æ® dÓïß }ôï Ïí£ ©Ì£Ï &â daA ÷Ïô£Ç §Ì ÇÌ ÷Ïáë¸ ëÏÎ $ï£ ©Ì£Ï Ïá® Ôäï ©ÙA ÷Ïúë £ÇàA $fâ ëÏÕ ®ôï £ÇÏø ©Æ® ÔÜ£ £qâß Yà© °à ®Ïl ðàï £óï: - }&Óï Òï¸ «âÕ «f Ï¥A£Ï Ôäï «ï ®Ì£Ï dB£ ®ÏBß Ûâ£Ç ½¥a£ ®ôï dB£ ì¶ ¢¥A ®&ô£Ç ®ÏÙA ©Ý® «f Ï¥A£Ï A &Ù® ÷Ïó ëÏN¥ß Ð Ôäï Ôà £ÇfÓï ëó ®Í£Ï dâ £ÇÏï¸ «f Ï¥A£Ï ëÏU£Ç £ê£ é¹ ¥É£Ç ®ôï £Ïïº¥ß }&ﶥ }ﺣ }ô£ £óï: }A¹øð ÿA }&Ü£ Ûê }¥Ù£¸ Ûa© }ïê£ ËÏï 310 http://hello.to/kimdung
 2. Ûîë ¿äëÏ }ÏÜ£ ?ïB© www.VietKiem.com ËÇ¥Aê£ ®áë: ?ï© õ¥£Ç - ¬Ü£ ëóë ÇÌß ¬Ïú£Ç ®â Ôà «f Ï¥A£Ï «f ©¥Æï §Öï £Ï⥸ dB£ daA ÷p ëÏ¥A¶£ $fâ ëó ÇÌ ©à «×ß Yà© °à ®Ïl ðàï £óï: - ËÏq£Ç ÷Ïúë Ïá® ®&fÖë ÷ï⸠£Ïq£Ç ÷Ïúë Ïá® ®&fÖë ÷ïâßßß }&ﶥ }ﺣ }ô£ ®ÏÙA ©î dã dÆ£Ç Ôò£Ç Ôﺣ ®Ù£ ëô£Ç ®Ïê©: - }ïp¥ ñ¥A꣸ £âA ëÏú£Ç ®â ©âA Çݹ ðN¹ ÏÆï £ÇƸ «â¥ £àA ëÏfâ ÿïB® ëò£ ëÒ ÏÆï £àÕ df×ë ®&ù£Ç ¹Ïù£Çß }ôï ø &R£Ç ëÏU£Ç ëò£ «g£Ç df×ë ©ÙA £Eïß }ôï ëÏB® &Êï ®ÏÌ ©Ì£Ï ðù ©¥g£ Ïá® ëÏÕ ®ôï £ÇÏø ëü£Ç ÷Ïô£Ç df×ë £qâß Yà© °à £óï: - þf Ï¥A£Ï d»£Ç £óï Çl £Ïf §zAß þf Ï¥A£Ï dã ©¥g£ £ÇÏø ®ÏÌ dp ®ôï Ïá® ©Æ® ÿàïß }&ﶥ }ﺣ }ô£ £óï: - }ÏB ®ÏÌ ëò£ ÇÌ ÿR£Çß Yà© °à ëÙ® ®ïB£Ç Ïá®: ËÏÖ ÿ¥Éï dó ®&ê£ ëÜ¥ ëÏà£Ç £Ïí Çó®ßßß õfÖï dÜ¥ ëÜ¥ ø© ÇïÝ® ©Ö $ïê© Aßßß ¿Öï Ïá® df×ë Ïâï ëa¥¸ Ïâï ®ïB£Ç ÔáëÏ ®áëÏ §â£Ç Ô꣸ ë¼â ÷ÏÕâ£Ç ÿN dLA &⸠©Æ® däï Ïᣠ$棂 $Æë ÿfÖë §àÕ¸ ëÏÍ£Ï Ôà ?ﺥ ýÏÕ£Çß ËÏf£Ç ô£Ç dã ëiï ®&â£Ç £ê£ }&ﶥ }ﺣ }ô£ §à Yà© °à ÷Ïô£Ç £Ïz£ &âß ¢âï £ÇfÓï ®ÏÙA ÷Ïô£Ç ¹Ïiï Yà© ¬ô£Ç £ê£ ©Öï Aê£ ®a© ½¥á®: - ËÇfÓï Ôà âïK ?ﺥ ýÏÕ£Ç Ôä£Ï Ôù£Ç £ÏÌ£ Ïâï £ÇfÓï £óï: - ¿Æ® d¾â Ôà Çáï ÿäë ®Ì£Ï ða© dã£Ç¸ ®&g£ ëÏúâ ÔÆ£ ëÏ棂 Ïí£ Ïò §Öï ®Ì£Ï Ôâ£Çß ¿Æ® Çã Ôà ¹Ïf £â© £Ïï ÿÎ Éï¸ ½¥AB£ &ü §× £ÇfÓïßßß }A¹øð ÿA }&Ü£ Ûê }¥Ù£¸ Ûa© }ïê£ ËÏï 311 http://hello.to/kimdung
 3. Ûîë ¿äëÏ }ÏÜ£ ?ïB© www.VietKiem.com ËÇ¥Aê£ ®áë: ?ï© õ¥£Ç ?ﺥ ýÏÕ£Ç ëÏfâ ð¾® ÔÓï¸ Yà© °à ëù£Ç }&ﶥ }ﺣ }ô£ d棂 ®ÏÓï §¥£Ç ®âA dá£Ï §àÕ Ïâï ÿê£ ®i Ïq¥ ?ﺥ ýÏÕ£Çß ?ﺥ ýÏÕ£Ç £é £ÇfÓï dï ©Æ® ëÏú®¸ §à £Ïâ£Ï £Ïf ëÞ® $ÕâA ®âA £Þ© ÔÙA ®âA Yà© °àß Y棂 ®ÏÓï ÷Ï¥e¥ ®âA ô£Ç Ï¥PëÏ §àÕ «fÓ£ ÿê£ ®&áï }&ﶥ }ﺣ }ô£ß }&ﶥ }ﺣ }ô£ ëù£Ç Yà© °à dº¥ Ôà ëâÕ ®Ïw §D Ôa©¸ ®fl£Ç &R£Ç ëÏÎ ©Æ® ëÏïê¥ Ôà Ïä df×ë dgï ¹ÏfңǸ ËÇÓ da¥ ëÏà£Ç däï Ïᣠ®fÖ£Ç ©äÕ ®Ü© ®Ïf ©à §D ëô£Ç ÷k ®¥A¶®¸ ©Öï ©Æ® ëÏïê¥ dã dÉï ®Ïw «â£Ç ëô£Çß ?ÏÕâ£Ç ®Ï¥Aº£ ëÏz® Ïí¹ ½¥á Ïâï £ÇfÓï ÷Ïô£Ç $ÕâA «l ëÏa£ ®âA df×ë¸ ëò£ ?ﺥ ýÏÕ£Ç ÿÙ® Ô¥z£ £Òï &Æ£Ç ÏâA ëÏE Ïí¹ ëù£Ç dº¥ &â dò£ df×ë ©Æ® ëáëÏ &Ù® ®Ï¥Ü£ ®Ïîëß }&Õ£Ç ÷ÏÕâ£Ç ®Ï¥Aº£ §¥ô£Ç ÷Ïô£Ç dÜA ©Æ® ®&fףǸ ô£Ç §Ú£ $¼ ëÏïê¥ ëMë ÷k Ôï£Ï dÆ£Çß Yá£Ï £Ï⥠©Öï df×ë ÿiA Ï×¹¸ Ôf£Ç }&ﶥ }ﺣ }ô£ dã ÿN ®&ú£Ç ëÏÎß Yà© °à ®ÏÙ® ÷ï£Ï &â ®âA ëÏz© ©Æ® ëÏú®¸ «â¥ Ôf£Ç dã ®&ú£Ç ëÏfl£Ç ëwâ ?ﺥ ýÏÕ£Ç £Çã $¥g£Ç §á£ ®Ï¥Aº£ß ?ﺥ ýÏÕ£Ç £óï: - ¢âï §N l daA £ÇÏÎ ©Æ® Ôá®ß }&Õ£Ç ÷Ï¥ §fÓ£ ÏÕâ£Ç ®Ïà£Ï ì¶ ¢¥A Ïﶣ ëó §ô «g â£Ï Ïù£Ç ÏiÕ Ï᣸ ®â dï ©Óï Ïö dB£ daA Çïiï ½¥AB® §î £àAß }&ﶥ }ﺣ }ô£ ëù£Ç Yà© °à ëi ÷ï£Ï¸ ÇÞ£Ç Çf×£Ç §z£ dÆ£Ç £Æï ÔMëß ËÏf£Ç ëáë Ï¥A¶® däÕ dº¥ ÿN ¹ÏÕ£Ç ®Õi¸ £ÇâA dÜ¥ £Çó£ ®âA ú® ëü£Ç ÷Ïô£Ç £Ïúë £ÏÍëÏ df×ë £qâß }&ﶥ }ﺣ }ô£ §à Yà© °à dº¥ dã ëâÕ £ï꣸ ®ÏMë &â ÷Ïô£Ç ëò£ P £ï¶© §º ®Ì£Ï ðîë¸ Ïí£ £Ï⥠&â daA Ôà dp ÷p Ôp ®Ì£Ï $f⸠ëϾ ÷Ïô£Ç ¹Ïiï Ôà dp Ôà© dﺥ ë࣠&o ½¥á ©¾ëß ìº dÓï °Þë }g£Ç âï ëü£Ç ëÕï §ï¶ë §ï ¹Ïä© Ô, ÇïáÕ Ôà dﺥ ϶ ®&ö£Çß ËÏÙ® Ôà £Ïq£Ç ÿzë â£Ï Ïù£Ç ÏiÕ Ïᣠ®&Õ£Ç ÇïÖï Çïâ£Ç ÏÊ ¹Ïä© §àÕ «Þë ÇïÖï ëà£Ç ÿN â£Ï ø© ®ÏÕá ©äß ¿Æ® ô£Ç ©Æ® ÿà Ôé£ Ôú® Ïí£ £Ï⥠ëÏ¥ï §àÕ ÷ÏÕâ£Ç ®Ï¥Aº£¸ ð, âï ®ï£ df×ë Ïö ëÏ¥ï §àÕ daA dp £ÇÏø ëa¥ Ï᮸ ÏâA £óï §àï ëa¥ ëÏ¥A¶£ §L£ §Òß ËB¥ dp ©öï £ÇfÓï ÷éÕ dB£ ½¥â£ ëÏïê© ®ÏÌ ëò£ &â ®ÏB £àÕß ¬i dB£ Yà© ¬ô£Ç ëü£Ç ©Ù® ©Ý® §Öï ®Ïïê£ Ïäß Yà© °à §Æï £óï: - }Ïfâ â£Ï Ïù£Ç¸ ëÏú£Ç ®ôï ÷Ïô£Ç ëó ÇÌ dÞë ®Æï §Öï ëáë Ïä¸ £B¥ ëáë Ïä ÷ÏÕ⣠ð¥£Ç ëÏÕ ëÏú£Ç ®ôï $ï£ ÿáÕ dá¹ß ?ﺥ ýÏÕ£Ç £óï: }A¹øð ÿA }&Ü£ Ûê }¥Ù£¸ Ûa© }ïê£ ËÏï 312 http://hello.to/kimdung
 4. Ûîë ¿äëÏ }ÏÜ£ ?ïB© www.VietKiem.com ËÇ¥Aê£ ®áë: ?ï© õ¥£Ç - }äï Ïä ÷Ïô£Ç ©Õ£Ç ÇÌ ÿáÕ dá¹ §à ëÏÎ ÏQï ©Æ® ëa¥ß ¢âï §N ®&i ÔÓï ëÏÕ ÿâ ®ïB£Ç Ôà Ôz¹ ®¾ë ®äï Ïä Çïiï ÷Ïâï Ï¥A¶® däÕ ëÏÕ Ïâï §N &Êï &â ÷ÏQï £Òï £àA £ÇâAß }äï Ïä Ôäï $ï£ Ï¾â §h£Ï §ï,£ ÷Ïô£Ç dø© §ï¶ë Ïô© £âA ®ïB® ÔÆ §Öï âïß ËÏf£Ç Ïâï §N ¹Ïiï £óï ëÏÕ ®Ïz®ß Yà© °à £óï: - ËB¥ Çïà £àA ÿïB® «c $ï£ £óï ®Ïz®ß ?ﺥ ýÏÕ£Ç £óï: - ¬ó £ÇfÓï §ïB® ®Ïf ëÏÕ çô£Ç ÿâ£Ç ëÏúâ ÿê£ ¬áï °â£Ç £óï §º ®Ïa£ ®ÏB ?ﺥ ýÏÕ£Çß ¬Õ£ £ÇfÓï dó df×ë £Ïﺥ §N ÷ê¥ ÿR£Ç "}Ïw Ôh£Ï däï ëâ"ß ìzA £ÇfÓï dó Ôà âïK }&ﶥ }ﺣ }ô£ §Æï ÷ê¥ Ôê£: - }ïp¥ ñ¥A꣸ ÷Ïô£Ç £óï df×ëß ?Ïô£Ç £óï df×ë! ?ﺥ ýÏÕ£Ç ®&»£Ç ©Þ® £ÏÌ£ }&ﶥ }ﺣ }ô£ £óï: - ËB¥ ÷Ïô£Ç ëÏN¥ £óï ®ÏÌ ®Ïâ£Ï ðâ£Ï Ïâï £ÇfÓï «c ®â£ ®à£Ïß }&ﶥ }ﺣ }ô£ £óï: - ÛãÕ Çïâ dà£Ï ëÏN¥ ëÏB® Ôà ëù£Ç ëϾ ÇÌß }Ïw Ôh£Ï däï ëâ Ôà £ÇfÓï ëó Ò£ ÔÖ£ §Öï ®â¸ ®â ½¥AB® ÷Ïô£Ç ëÏN¥ dø© ®ê£ ®¥Éï £ÇfÓï ®â ÿᣠëÏÕ £ÇfÒïß ?ﺥ ýÏÕ£Ç Ôäï ÏQï: - }ÏB ®Ïâ£Ï ðâ£Ï ëwâ }ïp¥ ñ¥Aê£ ÿN ®ïê¥ ®â£ £ÇfÒï ëü£Ç ÷Ïô£Ç £óï fK }&ﶥ }ﺣ }ô£ dá¹: - ËB¥ Yà© ¬ô£Ç ÿïB® §ï¶ë £àA ®â «c ®M §Ú£ £ÇâA ®&fÖë ©Ý® A ®ÏB Ôà $Õ£Ç ÏB®ß ?ﺥ ýÏÕ£Ç ½¥âA «â£Ç £óï §Öï Yà© °à: - ËÇfÓï dó ëÏÞë ÷Ïô£Ç ëó Ò£ £ÇÏhâ ÇÌ §Öï ÿàß ìzA ÿà £óï &â ®ÏÌ ÷Ïô£Ç £Ïq£Ç ©öï £ÇfÓï dº¥ §¥ï §V ©à Ôäï ÿiÕ ®Õ࣠df×ë ðâ£Ï ðM ëÏÕ Yà© ¬ô£Ç §à ®Í£Ï ©ä£Ç ëÏÕ «f Ï¥A£Ï ÿàß Yà© °à £ÇÏø ?ﺥ ýÏÕ£Ç Ïå© ÇïB® }&ﶥ }ﺣ }ô£¸ ÷Ïô£Ç ÷ÏQï &¥£ «× £óï: }A¹øð ÿA }&Ü£ Ûê }¥Ù£¸ Ûa© }ïê£ ËÏï 313 http://hello.to/kimdung
 5. Ûîë ¿äëÏ }ÏÜ£ ?ïB© www.VietKiem.com ËÇ¥Aê£ ®áë: ?ï© õ¥£Ç - Yp ®ôï ëÏÕ ëáë Ïä ÏâA¸ £ÇfÓï dó Ôàßßß }&ﶥ }ﺣ }ô£ dÆ® £Ïïê£ ®Ïé® Ôê£: - }ïp¥ ñ¥Aê£! õù «âÕ «f ©¥Æï ëü£Ç d»£Ç £óïß Yó Ôà ©Æ® dﺥ ®ôï ÷ÏL£ ÷ÏÕi£ $ï£ ©Ì£Ïß }ÏR£Ç ëÏâ £àA ëÏÞë Ôà ®Ïw Ïä ëwâ ?ﺥ ýÏգǸ ©Ì£Ï £óï &â ®ÏÌ }Ïw Ôh£Ï däï ë⠣ǥA ©Ù®ß ?ﺥ ýÏÕ£Ç £óï: - ?ﺥ ýÏÕ£Ç ëÏÍ£Ï ®ÏN Ôà ®âß ¬áë £ÇfÒï ÷Ïô£Ç ëÏN¥ £óï ®ÏÌ ©öï Ïz¥ ÏÕä ÷Ïô£Ç ÿïB® d⥠©à ÷pß }&ﶥ }ﺣ }ô£ Çïz® ©Ì£Ï £óï: - }ÏiÕ £àÕ ÿi£ Ôh£Ï £ÇfÒï ÇÏê ÇÖ© ½¥áß }ïp¥ ñ¥Aê£! þ¥g® ë¥Æë dÓï ®ôï ëÏfâ $ï£ ©Ì£Ï §ï¶ë Ç̸ ëÏU£Ç Ôc ®ôï $ï£ ©Ì£Ï ëó ©Æ® dﺥ ©à ÷Ïô£Ç df×ë fK Yà© °à £ÇÏh ®Öï ©ÙA ëÏîë £å© £âA¸ }&ﶥ }ﺣ }ô£ §Ú£ dø© Ôò£Ç ½¥AB£ Ô¥AB£ ©Ì£Ïß ¿Ì£Ï ¹Ïî A £Ïﺥ &Êïß }&fÖë daA ðù A Ôò£Ç ëó ëÜ¥ ëü£Ç ÷Ïô£Ç £óï &â ©ï¶£Ç ÿâÕ ÇïÓß ýÏø£ £àA A §Ì ©¥g£ ÿiÕ §¶ ®Í£Ï ©ä£Ç ëÏÕ a£ £Ïa£¸ ëÏB® ëü£Ç ÷Ïô£Ç ®ïBëß ¬ó ÔP da¥ ©Ì£Ï Ôäï ¹Ïá ÏÕäï a£ ®Ì£Ï ëü ëwâ Aß ËÇÏh §zA ©î Ôﺣ dá¹: - ?ﺥ ýÏÕ£Ç! ¢âï dﺥ ®Ïﶣ áë dº¥ l £Òï £ÇfÒïß y£Ï ø© ®â ®M §Ù£ ÷Ïô£Ç ëó dﺥ ÇÌ ®Ïí£ Ôà dwß #ï£ ©ï,£ ®Ï¾ ëÏÕ ®â ÷Ïô£Ç ®Ïp £óï ëáï dﺥ ©à £ÇfÒï ©¥g£ ÿïB®ß %ïö£Ç £óï ®¥A Ô, dÆ £Ïf£Ç dÜA §V ½¥AB® Ôﶮ¸ ðù «âÕ ëü£Ç ÷Ïô£Ç ëÏN¥ ®ÏÉ ÔÆß }&ﶥ }ﺣ }ô£ ëi ©»£Ç £óï: - }ïp¥ ñ¥Aê£! }ôï &Ù® ëi© Ò£ ©Ì£Ïß ?ﺥ ýÏÕ£Ç ÿïB® ëó ÿ¾ë ÿáëÏ £qâ ëü£Ç §ô Íëϸ ëÏÎ "Ͼ" ©Æ® ®ïB£Ç &Êï ®Ïò ®âA &ú® ëà£Ï ®ÏÕâ ®&ê£ dÜ¥ Yà© °à¸ £ÏiA Ôê£ ÿÓ¸ ®&l §º ®Ïà£Ï ì¶ ¢¥A ®Ì© Yà© ¬ô£Çß Yà© ¬ô£Ç¸ Yà© °à ®&ö ®&Õ£Ç ÷ÏáëÏ «ä£ ËÏf ñ¥A âï ëü£Ç ÿïB® £ê£ ?ﺥ ýÏÕ£Ç ÏQï df×ë £ÇâAß ?ﺥ ýÏÕ£Ç ®ïB£ ®ÏU£Ç §àÕ ÷ÏáëÏ «ä£¸ ®ÏÙA Yà© ¬ô£Ç Ïâï ®âA ëÏÞ¹ «â¥ Ôf£Ç¸ ÿfÖë ®Öï ÿfÖë Ô¥ï &â ëÏﺥ £ó£Ç £LAß ?ﺥ ýÏÕ£Ç dï §àÕ ëÜ© «.£ ëà£Ï ®ÏÕâ ëwâ Yà© °à ®&Õ£Ç ®âA ÇïÒ &âß Yà© ¬ô£Ç ®» Ôúë ®ÏÙA }&ﶥ }ﺣ }ô£ dB£ ®Ïà£Ï ì¶ ¢¥A ®ÏÌ ®&Õ£Ç Ôò£Ç ÏÊï Ïƹ ÷Ïô£Ç A꣸ Ôäï ëÏÓ dB£ £¼â £ÇàA ®&Óï ëÏU£Ç ®ÏÙA §× §º¸ £ê£ ÔãÕ dâ£Ç ÿå£ }A¹øð ÿA }&Ü£ Ûê }¥Ù£¸ Ûa© }ïê£ ËÏï 314 http://hello.to/kimdung
 6. Ûîë ¿äëÏ }ÏÜ£ ?ïB© www.VietKiem.com ËÇ¥Aê£ ®áë: ?ï© õ¥£Ç ÷ÏÕå£ ÷Ïô£Ç ÿïB® ©î dï ¹ÏfÒ£Ç £àÕß ÛãÕ ëÏ×® £ÏÌ£ ®ÏÙA ëà£Ï ®ÏÕâ ëw⠧׸ §»â ©»£Ç §»â «× §Æï ÏQï £ÇâA: - ¬áë Ïä Ôà âïK ýÏiï ëÏå£Ç £Æï £Ïa£ ®ôï £ÏÓ ëáë Ïä dB£ daA ëó §ï¶ë ÇÌK ÛãÕ §»â £óï §»â ÇïÒ ®âA &â ëÜ© ÔÙA ëà£Ï ®ÏÕâß ?ﺥ ýÏÕ£Ç dp ÔãÕ ëÜ© ëà£Ï ®ÏÕâ &Êï ©Öï £óï: - }ô£ ¹Ï¥ £Ïa£ ÿN £ÇfÓï ®â ÿÞ® £Ç¥A dB£ £Òï &Êïß Yà© ¬ô£Ç ëi ÷ï£Ï £óï: - ËÆï £Ïa£ ®ôï §D ëô£Ç Ïá ¹Ïiï ®Ü© ®Ïf «âÕ ëó ®Ïp ÿN ÿÞ® ©Æ® ëáëÏ ð, ðà£Ç ®ÏB df×ëK ?ﺥ ýÏÕ£Ç £óï: - °à ÿN ?ﺥ ýÏÕ£Ç ÿÞ®ß Yà© ¬ô£Ç §»â £ÇÏø ®ÏÙA "ÿN ?ﺥ ýÏÕ£Ç ÿÞ®" ®ÏÌ ÷Ïô£Ç £ÇÏï £ÇÓ ÇÌ £qâß ÛãÕ ®M £ÇÏh ?ﺥ ýÏÕ£Ç dã &â ®âA ®ÏÌ ÷Ïô£Ç ëò£ ÇÌ Ôä £q⸠ëÏÎ Ôä ©Æ® dﺥ Ôà ®äï «âÕ ?ﺥ ýÏÕ£Ç Ôäï ÿÞ® ©îß ÛãÕ «¼£Ç «g® ÏQï: - }&Óï Òï! Ûäï ÏÞ£! Ûäï ëÏÍ£Ï ÏÞ£ &Þë &gï dB£ ëi £Æï £Ïa£ ®ôï¸ Ïﶣ ÇïÓ Ïö l da¥K ?ﺥ ýÏÕ£Ç dá¹: - ËB¥ ëáë Ïä ©¥g£ ®ô£ ¹Ï¥ £Ïa£ ÷ÏQï ëÏB® ëÏU£Ç ëó ÇÌ ÷Ïóß ¿à ©¥g£ ¹Ï¥ £Ïa£ ëÏB® Ôäï ëà£Ç ð, ÏÒ£ £qâß Yà© ¬ô£Ç ëü£Ç Ôà £ÇfÓï ®&Ü© ÔݣǸ ®¥A £ó£Ç £LA ®&Õ£Ç Ôò£Ç £Ïf£Ç ÷Ïô£Ç dp ÔÆ &â £ÇÕàï ©Ý®ß ÛãÕ ÏQï: - #ï£ ëáë Ïä ëÏÎ ÇïáÕ ëÏÕß ?ﺥ ýÏÕ£Ç £óï: - ?ﺥ ýÏÕ£Ç £àA ëó dﺥ ©¥g£ ÏQï Yà© ¬ô£Çß ËB¥ Yà© ¬ô£Ç ëÏN¥ ÿiÕ ®Ïz®¸ ?ﺥ ©E ®¾ë ÷ÏÞë ®&i ¹Ï¥ £Ïa£ §º £ÇâA¸ ÷Ïô£Ç ðá© dî£Ç dB£ ëÏa£ Ôô£Çß ËB¥ ëáë Ïä ÷Ïô£Ç £óï¸ ®äï Ïä «c dø© ¹Ï¥ £Ïa£ $¼ ®¼¸ &Êï dø© ®Ïï ®Ïp ¹Ï¥ £Ïa£ ëù£Ç ®Ïï ®Ïp }&ﶥ }ﺣ }ô£ ëÏô£ §àÕ ©Æ® ëÏEß Yà© ¬ô£Ç ÷Ïô£Ç ®Ïp £ÏN£ df×ë £q⸠½¥á® ®Õ Ôê£ ©Æ® ®ïB£Ç¸ §¥£Ç ëÏfl£Ç dá£Ï §àÕ ©Ý® ?ﺥ ýÏÕ£Çß }A¹øð ÿA }&Ü£ Ûê }¥Ù£¸ Ûa© }ïê£ ËÏï 315 http://hello.to/kimdung
 7. Ûîë ¿äëÏ }ÏÜ£ ?ïB© www.VietKiem.com ËÇ¥Aê£ ®áë: ?ï© õ¥£Ç ?ﺥ ýÏÕ£Ç ÏÒï £é £ÇfÓï dï¸ dò£ ëÏfl£Ç ëwâ Yà© ¬ô£Ç dá£Ï ë϶ëÏ §àÕ ½¥ã£Ç ÷Ïô£Çß Yà© ¬ô£Ç ëi ÷ï£Ï £ÇÏh ®ÏÜ©: "}ÏB ëÏfl£Ç ëwâ ©Ì£Ï £Ïâ£Ï £Ïf dﶣ ëÏÖ¹¸ ÇÏê ÇÖ© dB£ ®ÏB ©à ÏÞ£ ®&á£Ï ð, £Ïf ëÏÒï"ß ÛãÕ Ôäï ¹Ïó£Ç ëÏfl£Ç ÿê£ ®&áï ëÏéÕ dï¸ ëò£ ëÏfl£Ç ÿê£ ¹Ïiï ®ÏÌ ¹Ïó£Ç ®ä® £Çâ£Çß ?ﺥ ýÏÕ£Ç ®ÏÙA ®&Õ£Ç ¹Ïò£Ç ëÏz® Ïí¹ ÷Ïô£Ç ëó ëÏE £é ®&á£Ï¸ Ôﺣ dfâ ëá£Ï ®âA ðM£Ç ®ÏU£Ç Ôê£ dp do ëÏfl£Çß "°Æ¹" ©Æ® ®ïB£Ç¸ ëÏfl£Ç ëwâ Yà© ¬ô£Ç dá£Ï $¥g£Ç ëá£Ï ®âA ëwâ ?ﺥ ýÏÕ£Çß ?ﺥ ýÏÕ£Ç §Ú£ d¾£Ç A꣸ ®Ï¥z£ dà §¥£Ç ®âA &â dè $¥g£Ç ÿi §âï Yà© ¬ô£Çß ¬ÏÎ ®&Õ£Ç ëÏÖ¹ ©Þ® ÿi §âï Yà© ¬ô£Ç ®Mâ ÏÊ ÿN ®&áï £úï £Ý£Ç £Ç࣠ëa£ ëÏî¹ $¥g£Ç¸ £Ïq£Ç dg® $fÒ£Ç «g£Ç ëÒ ÏÊ ©¥g£ ÇãA¸ ëÏÎ ®&» ëó Ïâï dÜ¥ Çgï Ôà ëò£ ½¥k df×ë $¥g£Çß Yà© ¬ô£Ç ©ï,£ ëfo£Ç d¾£Ç ®ÏU£Ç¸ ÷Ïô£Ç ëÏN¥ ÔÆ &â ÷ÏïB¹ £Ïf×ëß þÕ£Ç ÔãÕ §»â ÏÍ® ©Æ® ÏÒï ®Ïl §àÕ¸ Ïâï dÜ¥ Çgï £Ïü£ &â ½¥k ©ö¹ £ÇâA $¥g£Ç¸ £Ïf£Ç ÷Ïô£Ç ¹Ïiï ÷Ï¥Ù® ¹Ïîë ©à ½¥k $¥g£Ç §â£ $ ëÏÎ §Ì £ÇfÓï ÏB® «¾ë ÔMë £ê£ ÷Ïô£Ç ®M ëÏw df×ëß ËÏq£Ç ÷ÏÖ¹ $fÒ£Ç dÜ¥ Çgï ÷Ïô£Ç ëÏN¥ df×ë «¾ë £Ý£Ç £Ç࣠ëa£¸ ÷Ïô£Ç ½¥k ÷Ïô£Ç df×ëß ?ﺥ ýÏÕ£Ç ëg P Ôà© ®ÏB ëÏÕ £Ïî® ÿÖ® £Ï¥¶ ÷ÏÍ ëwâ ÔãÕß Yè df×ë Ïâï Çgï ÔãÕ ½¥k $¥g£Ç &Êï¸ ÷Ì£Ï ÔMë Ïâï ëá£Ï ®âA ô£Ç §Ú£ ëÏfâ Çïi© ÿÖ®¸ Ôäï dè ëi Ôf£Ç ëÏÕ ëÕ£Ç $¥g£Ç¸ ®&ô£Ç ®Mâ £Ïf ëúï dÜ¥ ÔäAß Yà© ¬ô£Ç ®¾ë ½¥á dQ ©Ý® ®Íâ ®âï¸ ÇÞ£Ç Çf×£Ç ëÏg£Ç ëÏöï¸ £ÇL£Ç ©Ý® Ôê£ß ?ﺥ ýÏÕ£Ç dÆ® £Ïïê£ ÿ¥ô£Ç ®âA &âß þ¾ë ©ä£Ï dè é¹ ®&ê£ §âï Yà© ¬ô£Ç ÿÙ® ®ÏÌ£Ï ÔÌ£Ï ÿ¥ô£Ç &âß ÛãÕ dâ£Ç &â «¾ë ëÏg£Ç ëÏöï¸ ®Ï¥ §º ÷Ïô£Ç ÷N¹¸ ®Õ࣠®Ïa£ £ÏiA ÿÞ£ Ô꣸ ëâÕ ÏÒ£ ©Æ® ®&f×£Çß YÜ¥ §â §àÕ ®f £Ïà dá£Ï &Ü© ©Æ® ®ïB£Ç¸ &Êï ®» ®&ê£ ÷Ïô£Ç &Ö® $¥g£Çß ?ﺥ ýÏÕ£Ç ÷Ïô£Ç ëÏÓ ëÏÕ ëÏa£ ÔãÕ ëÏÙ© dÙ®¸ dfâ ®âA &â £Þ© ÔÙA £ÇMë ÔãÕß Yà© ¬ô£Ç ®Ïa£ ®Ïp ®ÏÙ¹ ÿé ©à ëá£Ï ®âA ?ﺥ ýÏÕ£Ç Ôäï &Ù® ðàï¸ £ê£ ÿÙ® Ô¥z£ ÔãÕ dÙ© dá ®ÏB £àÕ ëü£Ç ÷Ïô£Ç ëÏä© ®Öï £ÇfÓï dgï ¹ÏfÒ£Çß ¢Ò£ £qâ Ïâï ëÏa£ ÔÒ Ô¼£Ç ®&ê£ ÷Ïô£Ç ®ÏÌ ðù §D ëô£Ç ëâÕ dB£ da¥ ëü£Ç ÷Ïó ÿº ®Ïï ®Ïgß Yà© ¬ô£Ç ëÏ×® ®Î£Ï £ÇÆ: - ¿ï Ôà ?ﺥ ýÏÕ£ÇK ?ﺥ ýÏÕ£Ç £óï: - ?ﺥ ýÏÕ£Ç ëÏÍ£Ï ®ÏN Ôà ®â! }A¹øð ÿA }&Ü£ Ûê }¥Ù£¸ Ûa© }ïê£ ËÏï 316 http://hello.to/kimdung
 8. Ûîë ¿äëÏ }ÏÜ£ ?ïB© www.VietKiem.com ËÇ¥Aê£ ®áë: ?ï© õ¥£Ç Yà© ¬ô£Ç ®¾ë ½¥á £óï: - ¿íßßß ©í ÷ïB¹! þâÕ ©ï Ôäï ©¥g£ ðÍ£Ï ÔÍ¥ dB£ ®ÏR£Ç ëÏâ }&ﶥ }ﺣ }ô£ÇK ÛãÕ &Ù® ®¾ë Çïz£ §º ëa¥ ?ﺥ ýÏÕ£Ç ÿiÕ ÇïB® Yà© °à &Êï dø© ëÏô£ ëÏ¥£Ç §Öï ®Ïï ®Ïp }&ﶥ }ﺣ }ô£Ç §àÕ ©Æ® Ï¥A¶®ß ?ﺥ ýÏÕ£Ç £óï: - ¿î §× £ÇfÒï ©¥g£ ðÍ£Ï ÔÍ¥ dB£ }&ﶥ }ﺣ }ô£Ç ®ÏÌ ë⣠ÇÌ dB£ ®âß ËÇfÒï ëó ÿïB® Yà© °à Ïﶣ ÇïÓ l da¥ ÷Ïô£ÇK ËÇfÒï ëó ÿïB® ©î dâ£Ç £óï ëÏ¥A¶£ ®Ì£Ï ®¾¸ Ïá® $fÖ£Ç §¥ï §V §Öï âï ÷Ïô£ÇK Yà© ¬ô£Ç £ÇÏø ©ÙA ëa¥ £àA ÿïB® §× ©Ì£Ï dâ£Ç Ôi ÔÒï ëù£Ç }&ﶥ }ﺣ }ô£Ç l ©Æ® £Òï¸ ÔãÕ ÷Ïô£Ç ðR£ Ôò£Ç df×ë £q⸠©¥g£ ëÏäA dB£ $ø© «âÕ Ôﺣ ÏQï ðÊ£: - %ïÓ ©î l da¥¸ $ï£ £ÇfÒï ðÚ£ ®â dïß ?ﺥ ýÏÕ£Ç ëfÓï Ôä® £óï: - ËÇfÒï ëó ®Ïfl£Ç ÇÌ ëÏÕ ®â¸ ®â ©Öï ðÚ£ £ÇfÒï dïß Yà© ¬ô£Ç £ÏÖ Ôäï ÔÓï ?ﺥ ýÏÕ£Ç Aê¥ ëÜ¥ ©Ì£Ï Ôﺣ ÏQï: - ËÇfÒï §»â ÿiÕ ëó §ï¶ë ëÜ£ ÏQï ®â¸ §zA §ï¶ë ÇÌK ?ﺥ ýÏÕ£Ç dá¹: - °qâ ®&fÖë ®&Õ£Ç &»£Ç Ïä£Ï £ÇÕàï ®Ïà£Ï ìô }Íëϸ }» ®&fl£Ç ÔãÕ ëó dfâ ©Æ® ÿ¾ë ®Ïf Ǽï ëÏÕ çô£Ç ?ïB© }Ïô£Ç Ôà ÿâ£Ç ëÏw ¬áï °â£Ç ÏÊï ®&fÖëß }Ïf dó ðÕ âï §ïB®K Yà© ¬ô£Ç ëÏa£ ®âA &¥£ Ô꣸ Ôúë £àA ÔãÕ dâ£Ç ÿN ?ﺥ ýÏÕ£Ç £ÏÙë ÿÉ£Ç £ÇfÓï Ôê£ß ËB¥ ?ﺥ ýÏÕ£Ç ëÏÎ ÿó¹ ©ä£Ï ©Æ® ëáï Ôà ëÏB® £ÇâA Ôz¹ ®¾ë¸ ®ÏB ©à ÔãÕ §Ú£ ë¾£Ç ëÉ ÷Ïô£Ç «×¸ dá¹: - ËÇfÓï dó Ôà ÷V ®Ïù ÇïB® ëÏâ £ÇfÒïß }â ÷Ïô£Ç ®Ïp ®ïB® ÔÆ ®ê£ ÏÞ£ §Öï £ÇfÒï df×ë¸ §Ì £ÇfÒï ®Ù® dï ®Ì© A ©à ÿáÕ ®Ïù¸ ëÏU£Ç ÏÕá &â ëÏÍ£Ï ®â ÇïB® AK ?ﺥ ýÏÕ£Ç £óï: - ËÇfÒï ÷Ïô£Ç ëÏN¥ £óï ®â «c ÇïB® £ÇfÒïß Yà© ¬ô£Ç ëfÓï Ïâ Ïi £óï: }A¹øð ÿA }&Ü£ Ûê }¥Ù£¸ Ûa© }ïê£ ËÏï 317 http://hello.to/kimdung
 9. Ûîë ¿äëÏ }ÏÜ£ ?ïB© www.VietKiem.com ËÇ¥Aê£ ®áë: ?ï© õ¥£Ç - ËÇfÒï ëÕï Yà© ©E §àÕ Ïä£Ç £ÇfÓï £àÕK ¢á ¹Ïiï ¹Ïf ®Ïâ© «ï£Ï ¥P ®¼ ÿᣠëi ÿä£ ÿèK ?ﺥ ýÏÕ£Ç ®ÏÙA ÔãÕ ëÕï ®&ö£Ç £ÇÏhâ ÷Ï͸ ®&Õ£Ç Ôò£Ç &Ù® ÷Í£Ï ¹Ïîëß %ïi ®e Ôà ëÏ¥A¶£ ÷Ïáë ®ÏÌ ô£Ç ÷Ïô£Ç ®&¥A §Ù£ £q⸠£Ïf£Ç ©gï ®Ïù ÇïB® ëÏâ ©í Ïá ¹Ïiï ®Ü© ®ÏfÓ£Çß À£Ç Ôﺣ $ÕâA ëÏﺥ ÏQï: - ËÇfÒï ÷Ïô£Ç ®ïBë ©Ì£Ï dã dà£Ï¸ ëÏU£Ç Ôc Ôäï ÏA «ï£Ï ®Í£Ï ©ä£Ç ëwâ §× ëÕ£ £qâ fK }Ïâ£Ï ðâ£Ï Yà© ¬ô£Ç¸ Yà© °à ®» £âA ½¥é® dÙ® dp ®ïB£Ç $Ù¥ ëÏÕ ®Ïïê£ Ïä¸ ëÏU£Ç Ôc £ÇfÒï ëÏU£Ç «× fK ËÇfÓï ®&Õ£Ç §D Ôa© ®&ö£Ç £ÏÙ® Ôà ðâ£Ï ð }&ö£Ç ®Ïâ£Ï ðâ£Ï¸ &V ®Í£Ï Mß ©ä£Ç Ôà ®Ïf ®Ì£Ï dgï §Öï ëáë ÿzë ÏiÕ Ïᣠ®&Õ£Ç ëÏg£ Çïâ£Ç ÏÊß Yà© ¬ô£Ç £ÇÏø ©ÙA ëa¥ £àA Ôﺣ dá¹: - Yà© ©E dfÓ£Ç å£ Ôc l ÷Ïô£Ç ëó ÇÌ $Ù¥ §Öï ÿä£ ÿè¸ «âÕ Ôäï ÿiÕ ®Ïâ£Ï ðâ£Ï ½¥é® dÙ® dp ®ïB£Ç $Ù¥ §Öï ®Ïïê£ Ïä df×ëK ?ﺥ ýÏÕ£Ç £ÇÏïê© ©Ý® dá¹: - ËÏf£Ç Yà© °à å£ l ÷Ïô£Ç dÍ£Ï ëÏͣϸ }&ﶥ }ﺣ }ô£Ç Ôà© £ÏÒ £Ï¥gë ÿä£ ÿèßßß Yà© ¬ô£Ç ©Ý® dQ ÿ»£Ç ëÏ¥Ap£ «â£Ç $â£Ï $᩸ ÔãÕ ®&»£Ç ©Þ® ëå© ÏÓ£ £ÏÌ£ ?ﺥ ýÏÕ£Çß ?ﺥ ýÏÕ£Ç ÿ¥ô£Ç ®âA &â ÿQ ÔãÕ $¥g£Ç dÙ®¸ ½¥âA Çó® dï £ÇâAß Yà© ¬ô£Ç ÷Ïô£Ç £óï ÇÌ £q⸠Ôz¹ ®¾ë ®ÏøÕ «â¥ß ¢âï £ÇfÓï ÷V ®&fÖë £ÇfÓï «â¥ &â ÷ÏQï ®Ïà£Ï ì¶ ¢¥Aß }&ê£ df Çݹ §ô «g ÿä£ Ïq¥ Çïâ£Ç ÏÊ ½¥ø£ ÿïB®¸ âï ëü£Ç ë¥£Ç ÷Í£Ï ®Ïï Ô, £Ïf Ôgï ëÏÕ Yà© ¬ô£Çß Yà© ¬ô£Ç ëÏÎ "f ϼ" ©Æ® ®ïB£Ç &Êï ëÏäA £ÇâAß Yï ®&Õ£Ç ÷ÏÕi£Ç ÷ÏÞë Ïâï £ÇfÓï dã dB£ ÿê£ ëÏïBë ®Ï¥Aº£ ©¥ï dø£ß ?ﺥ ýÏÕ£Ç ®¥£Ç ©Ì£Ï £ÏiA Ôê£ ®Ï¥Aº£¸ §E §àÕ ë¼â ÿiÕ Yà© ¬ô£Ç: - ËÇfÒï §àÕ ©à $ø©ß Yà© ¬ô£Ç £ÏiA Ôê£ dÜ¥ ®Ï¥Aº£¸ £Çó §àÕ ®&Õ£Ç ÷ÏÕâ£Ç¸ ®ÏÙA §× ©Ì£Ï ëù£Ç }&ﶥ }ﺣ }ô£Ç Çgï ®Mâ §âï ÷º £ÇÊï ®&Õ£Ç Çóë ÷ÏÕâ£Ç ®Ï¥Aº£ß Yà© ¬ô£Ç dïê£ ®ïB® ¹Ïó£Ç &â ©Æ® ëÏfl£Ç dá£Ï §àÕ dÜ¥ }&ﶥ }ﺣ }ô£Ç dB£ "ÿï£Ï" ©Æ® ®ïB£Çß }&ﶥ }ﺣ }ô£Ç ÷Ïc dÆ£Ç dzA ëϾ ÷Ïô£Ç ðá© dá£Ï Ôäï §à ëü£Ç ÷Ïô£Ç £é ®&á£Ïß }A¹øð ÿA }&Ü£ Ûê }¥Ù£¸ Ûa© }ïê£ ËÏï 318 http://hello.to/kimdung
 10. Ûîë ¿äëÏ }ÏÜ£ ?ïB© www.VietKiem.com ËÇ¥Aê£ ®áë: ?ï© õ¥£Ç Ûúë ëÏfl£Ç Yà© ¬ô£Ç §»â ëÏä© §àÕ dÜ¥ }&ﶥ }ﺣ }ô£Ç¸ ÔãÕ dã ¹Ïá® Çïáë &â ëó dﺥ ÷k ðN¸ Ôﺣ dfâ ®âA «Ó §àÕ ©Ý® §× ®ÏÌ ®ÏÙA Çïá Ôä£Ï £Ïf ÿå£Ç¸ ®é &â ©î dã ëÏB® ®» Ôúë £àÕ &Êïß Yà© ¬ô£Ç &¥£ ÿÞ£ £ÇfÓï Ô꣸ Ôäï dfâ ®âA dÝ® §àÕ ©üï ®ÏÌ ®ÏÙA ©î dã ®Þ® ®Ïl ®» ÿâÕ ÇïÓ &Êïß ÛãÕ d¾£Ç ®ÏÆ£ ©Ý® &â &Êï Ôäï «Ó §àÕ ®&ᣠ}&ﶥ }ﺣ }ô£Ç ëü£Ç Ôä£Ï £Ïf ÿå£Çß Yà© ¬ô£Ç §»â ®ÏfÒ£Ç §»â Çïz£¸ ½¥âA £ÇfÓï Ôäï ÏÜ© ÏÜ© £ÏÌ£ ?ﺥ ýÏգǸ ëݹ ©Þ® £Ïf ©¥g£ ®óø Ô¼âß ?ﺥ ýÏÕ£Ç ®ÏÙA Yà© °à ëù£Ç }&ﶥ }ﺣ }ô£Ç dÆ® £Ïïê£ ÿÙ® dÞë ÷k ®¼ ®ÏÌ ÷ï£Ï ðN §ô ëù£Çß Ûúë ô£Ç &â ÷ÏQï ®Ï¥Aº£ ëÏÎ dïp© Ï¥A¶® däÕ Ïâï £ÇfÓï ®Ïôïß }äï «âÕ Ïâï ®âA ëâÕ ®Ïw £àA Ôäï ëÏB® ©Æ® ëáëÏ dÆ® £ÇÆ®K À£Ç ëÕï ®Ïï ®Ïp }&ﶥ }ﺣ }ô£Ç ®ÏÌ ÷Ïô£Ç ®ÏÙA §B® dâÕ ÷ïB© ëü£Ç £Ïf §B® ©á¥ß À£Ç Ôﺣ §äëÏ áÕ }&ﶥ }ﺣ }ô£Ç &â $ø© ®ÏÌ ®ÏÙA ®&fÖë £ÇMë ëó §B® Ï¥AB® dø£ ë¾£Ç Ôäï¸ &D &à£Ç Ôà ®&ú£Ç ëÏfl£Ç ÔMë &Ù® £Ý£Çß Ûä ÏÒ£ £qâ Ôà §B® ëÏfl£Ç £àA Ôäï ï£ £Ïf §B® ®âA ©Ì£Ïß ?ﺥ ýÏÕ£Ç £ÇÏïê£Ç dÜ¥ £ÇÚ© £ÇÏhß Yà© ¬ô£Ç ô© ÔÙA Yà© °à ëlï áÕ &â $ø©¸ ®ÏÙA §B® ®ÏfÒ£Ç ëwâ ©î l ®&fÖë £ÇMë ëü£Ç Çïg£Ç A £Ïf §B® ®ÏfÒ£Ç ëwâ }&ﶥ }ﺣ }ô£Çß Yà© ¬ô£Ç ©¥g£ ÷Ïóë ©à ÷Ïô£Ç &â £fÖë ©Þ®¸ ½¥âA Ôäï ÷Ïc ÿiÕ ?ﺥ ýÏÕ£Ç: - ¿ï ®Ïz® ©Ý® £ÇfÓï ðä ®Ïú¸ dÆë áë dB£ ®ÏB Ôà ëù£Ç! ?ﺥ ýÏÕ£Ç ÷Ïô£Ç $ïB® ÷ï£Ï £Çäë¸ ëÏU£Ç ÿïB® £óï «âÕ¸ ®&Õ£Ç óë £LA &â £Ïﺥ ©gï £ÇÏï £ÇÓ¸ ®M ÏQï: "âï dã Ïä ®Ïw ©Æ® ëáëÏ &ù£Ç &×£ £Ïf §zA ÇïB® Yà© °à §à }&ﶥ }ﺣ }ô£ÇK }ê£ £àA ëô£Ç ÔMë ÇÏê ÇÖ© ÔÞ©¸ ¹Ïiï ëÏå£Ç Ôà ®ê£ Õ⣠Çïâ ëÏ¥Aê£ dgï dÜ¥ §Öï ©Ì£ÏK Ûà© «âÕ ÏÞ£ ÿïB® Ïâï £ÇfÓï l ®&Õ£Ç ®Ï¥Aº£ ©¥ï dø£ £àAK" Yà© ¬ô£Ç d⥠$ó® áï ®Ïê ÿN ®Ïi© ®¼¸ §z£ £Æï ÔMë §àÕ Ïâï ëá£Ï ®âA¸ £ÏR© ?ﺥ ýÏÕ£Ç dÆ® £Ïïê£ dá£Ï ®Öïß ?ﺥ ýÏÕ£Ç £é «â£Ç ÿê£ ®&á£Ï ÷ÏQïß °E£Ç £ÇÏø Ïâï ®ïB£Ç "ÿï£Ï¸ ÿï£Ï"¸ ëÏfl£Ç ÔMë ëwâ Yà© ¬ô£Ç dî£Ç §àÕ ©¥ï ®Ï¥Aº£ ÇãA ÏU£ ©Æ® ÿê£ß ?ﺥ ýÏÕ£Ç Ô¥Ê£ ®âA &â ëÏî¹ ÔÙA §âï Yà© ¬ô£Ç ÏQï: - Yà© ¬ô£Ç¸ §× £ÇfÒï ÷Ïô£Ç ¹Ïiï ðÕ ®â ÇïB® da¥¸ £ÇfÒï ëó ®ï£ ®ÏB ÷Ïô£ÇK Yà© ¬ô£Ç ®¾ë ©Ì£Ï £óï: }A¹øð ÿA }&Ü£ Ûê }¥Ù£¸ Ûa© }ïê£ ËÏï 319 http://hello.to/kimdung
 11. Ûîë ¿äëÏ }ÏÜ£ ?ïB© www.VietKiem.com ËÇ¥Aê£ ®áë: ?ï© õ¥£Ç - ?Ïô£Ç ¹Ïiï £ÇfÒï ®ÏÌ ëò£ âïK ?ﺥ ýÏÕ£Ç dá¹: - ¢ï¶£ ÇïÓ ®Í£Ï ©ä£Ç £ÇfÒï dâ£Ç l ®&Õ£Ç ®âA ®â¸ ?ﺥ ©E ÇïB® £ÇfÒï ®Ïz® £Ïf ®&l ÿ࣠®âA¸ §ï¶ë ÇÌ ¹Ïiï £óï ðgï £ÇfÒïß Yà© ¬ô£Ç £óï: - ËÇfÒï ©¥g£ ®&â ÏQï ëÏÕ &â ÷V ®Ïù ÇïB® ëÏ⸠Yà© ©E ®¥A §D ëô£Ç ÷Ïô£Ç ÿR£Ç £ÇfÒï¸ £Ïf£Ç ÷Ïï £àÕ ëÏN¥ dp £ÇfÒï á¹ ëÏBß ?ﺥ ýÏÕ£Ç £óï: - Yf×ë ÔÞ©¸ £ÇfÒï ëÏÕ ®â ÏâA ÷V ®Ïù ÇïB® ëÏâ ©í ®â¸ ®â «c Çá£Ï ÔÙA ®&áëÏ £Ïﶩ ®Ì© &â ÷V ®Ïù ÇïB® §× £ÇfÒïß Yà© ¬ô£Ç §V ©Ý® ®Ïê ®Ïi©¸ ëfÓï &Æ £Ïf ÷V £Éï ëÒ£ ÷Ïù£Ç¸ Ô¥ô£ Ô¥ô£ §z£ ÷Ì£Ï ÔMë dp Çïz® ÷ÏQï ®âA ?ﺥ ýÏÕ£Çß þÕ£Ç ?ﺥ ýÏÕ£Ç §Ú£ £Þ© ÔÙA §âï Yà© ¬ô£Ç ©Æ® ëáëÏ £Ïí £Ïà£Çß Yà© ¬ô£Ç ðÚA ðîâ ÏB® «¾ë ®ÏÌ ëÏfl£Ç ÔMë dgï ¹ÏfÒ£Ç Ôäï Çïâ ®å£Ç ®ÏøÕ¸ £ê£ ®Ï¥e ëÏ¥£Ç Yà© ¬ô£Ç §Ú£ ÷Ïô£Ç ®ÏÕá® df×ëß Yà© ¬ô£Ç £Éï Ï¥£Ç¸ ®Ïè dÜ¥ Ôfoï &⸠Ïâï Ïà© &å£Ç £ÇÏïB£ ®Ïz® ©ä£Ï ëÏÕ d¾® Ôfoïß ¿ï¶£Ç dÜA ©á¥ ®fÒï ¹Ï¥£ §àÕ ©Ý® ?ﺥ ýÏÕ£Çß ?ﺥ ýÏÕ£Ç §Æï ÿ¥ô£Ç ®âA £é ®&á£Ïß Yà© ¬ô£Ç ëÏäA dï dá ©ä£Ï ©Æ® ëfÖë ëÏÕ ®ÏaA }&ﶥ }ﺣ }ô£Ç ÿÞ£ &â £ÇÕàïß ÛãÕ ô© ÔÙA ®Ïï ®Ïp Yà© °à &ü &â ©à ëÏB®ß ?ﺥ ýÏÕ£Ç ®&ô£Ç ®Ïi© ®&ä£Ç £àA ÷Ïô£Ç ÷ÏQï £ãÕ Ôò£Ç §à Ïgï Ïz£ §ô ëù£Çß ì× ëÏ棂 Yà© Çïâ §à }&ﶥ }ﺣ }ô£Ç ®¥A ÷Ïô£Ç ¹Ïiï ëÏÍ£Ï ©Ì£Ï &â ®âA Ïä «á®¸ «Õ£Ç ÿö£ Ïö §Ì ©Ì£Ï ©à ëÏB® Õâ£ß %ïi ®e ?ﺥ ýÏÕ£Ç ©¥g£ Ï¥e ðﶮ £Ïq£Ç ®ÏaA ©â £àA ®ÏÌ ëÏÎ ðÚ© ëÏa£ ©ä£Ï ©Æ® ëáï ëÏÕ dáA ®Ï¥Aº£ ®Ïw£Ç dp £fÖë ëÏiA §àÕ ëÏÌ© $¥g£Ç dáA «ô£Ç Ôà $Õ£Çß ËÏf£Ç ô£Ç £ÇÏh ®ÏÜ©: "ËB¥ ©Ì£Ï ÔÙ¹ ÔïB© ÿâ $áë ëÏB® £àA dï ®ÏÌ ëà£Ç ®Q &â ©Ì£Ï Ôà ®ê£ «á® £Ïa£"ß ËÇÏh §zA ô£Ç &â ÷ÏQï ÷ÏÕâ£Ç ®Ï¥Aº£ £ÏiA Ôê£ ÿÓ $ø© Ï¥£Ç ¹Ïä© ëó dp Ôäï ðÙ¥ §B® ÇÌ ÷Ïô£Çß ËÏf£Ç ®¥A¶® £Ïïê£ ÷Ïô£Ç ®ÏÙA ®å© ®ÍëÏ ëÏï ÏB®ß ?ﺥ ýÏÕ£Ç ÿè£ ®&l §º ÷ÏáëÏ «ä£¸ y ¬Ïa¥ d¾£Ç ëÏÓ l ë¼â ®&ô£Ç £Çó£Ç¸ ®ÏÙA ?ﺥ ýÏÕ£Ç ÿÌ£Ï ®h£Ï ®&l §º ®ÏÌ §¥ï ©»£Ç ÷Ïô£ $ïB®ß þÕ£Ç £ÏÌ£ «Þë ©Ý® ô£Ç ÔÆ §V ÏÖ® Ïiï ®ÏÌ ÿïB® £ÇâA Ôà ë¥Æë dﺥ ®&â }&ﶥ }ﺣ }ô£Ç ëù£Ç Yà© °à ëÏfâ &â df×ë ©â£Ï ©gï ÇÌß Ëà£Ç ÷Ïc ëÙ® ®ïB£Ç ÏQï: }A¹øð ÿA }&Ü£ Ûê }¥Ù£¸ Ûa© }ïê£ ËÏï 320 http://hello.to/kimdung
 12. Ûîë ¿äëÏ }ÏÜ£ ?ïB© www.VietKiem.com ËÇ¥Aê£ ®áë: ?ï© õ¥£Ç - Yäï Çïâ ëó ®ï£ ÇÌ ÷Ïô£ÇK ?ﺥ ýÏÕ£Ç dá¹: - ¢ö ëÏB® «äëÏ ëi &Êïß y ¬Ïa¥ &ù£Ç ©Ì£Ï ÏQï Ôäï: - ¬i Yà© °à §à }&ﶥ }ﺣ }ô£ÇK ?ﺥ ýÏÕ£Ç dá¹: - }Ïê© Yà© ¬ô£Ç £qâ Ôà ÿâ £ÇfÓïß y ¬Ïa¥ ëÏÕ Ôà ô£Ç ÇïB®ß }¥A ®&Õ£Ç Ôò£Ç £à£Ç ÿÊï ÏÊï £Ïf£Ç ÷Ïô£Ç ®ï¶£ £óï ÔÓï ®&áëÏ ©óë¸ dà£Ï £óï Ïùâ ®ÏøÕ: - }&ﶥ }ﺣ }ô£Ç ëü£Ç ®Ïâ© ðM §àÕ §î «á® Ïäï ¹Ïî ®Ïa£ däï Çï⸠ÇïB® dï Ôà ¹Ïiïß ?ﺥ ýÏÕ£Ç ÔÞë dÜ¥ £óï: - ?Ïô£Ç ¹Ïiï ®ôï ÇïB® da¥ß ?ﺥ ýÏÕ£Ç ï© ÔÝ£Ç ©Æ® Ôá® &Êï £óï ®ïB¹: - ¢ï¶£ ®&ê£ dÓï ëÏÎ ëò£ Ïâï £ÇfÓï ÿïB® ®ê£ ®Ïw ¹Ïä© däï áëß y ¬Ïa¥¸ ÿaA ÇïÓ ÿö£ ©Ì£Ï ¹Ïiï Ïà£Ï dÆ£Ç ®Ïz® Ôí¸ d»£Ç dp ÷V ®Ïù ®&â£Ï df×ë ®&fÖë ÿö£ ©Ì£Ï ©Öï ÷ÏQï ©Þë ©f¥ Ïöß y ¬Ïa¥ £óï: - Yú£Ç &Êï! ¿ã ¹Ï¥ £Ïa£ ëå© Çïz£ däï ëâ ®ÏÙ¥ $fÒ£Ç ®ÏÌ ÿÙ® ë¾ Ôà© ëáëÏ ÇÌ ëü£Ç ÷Ïô£Ç ëÏN¥ £óïß ¢¥g£Ç ëÏï á¹ ÿ¾ë ®&â ÏQï ©Æ® £ÇfÓï ½¥i ¹Ïî¸ da¥ ¹Ïiï Ïà£Ï dÆ£Ç ëwâ ÿzë däï ®&f×£Ç ¹Ï¥ß þÖ© ©âï ®â ¹Ïiï då£Ç ®&Ì£Ï dB£ £Ïà Ïö YÒ£ l }Ïáï y£ ®Ï¥Æë ®Î£Ï þÒ£ Yô£Çß ?ﺥ ýÏÕ£Ç ÷ÏÕé ©Þ® ÔÆ §V ®ÏfÒ£Ç Ïäï £à£Ç¸ £óï: - y ¬Ïa¥! ¿ÙA ÿqâ £âA ëô §Ù® §i ½¥á £ÏÎß y ¬Ïa¥ ÔÖ£ ®ïB£Ç Çöï: - ¬Ïw ½¥á£¸ ëÏw ½¥á£¸ ®Í£Ï ®ïº£ ëÏÕ Ôíß ?ﺥ ýÏÕ£Ç ÔÙA Ôà© Ôä ÏQï: }A¹øð ÿA }&Ü£ Ûê }¥Ù£¸ Ûa© }ïê£ ËÏï 321 http://hello.to/kimdung
 13. Ûîë ¿äëÏ }ÏÜ£ ?ïB© www.VietKiem.com ËÇ¥Aê£ ®áë: ?ï© õ¥£Ç - Yp «á£Ç ©âï ÏãA ®Í£Ï¸ §Æï ÇÌß y ¬Ïa¥ dá¹: - ?Ïô£Ç df×ë¸ ¹Ïiï ®Ïf×£Ç ÔÆ £ÇâA ÿaA ÇïÓ¸ d»£Ç dp ÷V ®Ïù ®&â£Ï ®ïê£ ©Ù®ß ?ﺥ ýÏÕ£Ç ëi© ÷ÍëÏ ®&Õ£Ç Ôò£Ç¸ Çz® dÜ¥ Ô¥ô£ ©ÙA ëáïß ?ﺥ ýÏÕ£Ç ëù£Ç y ¬Ïa¥ &â ÷ÏQï ®Ïà£Ï ì¶ ¢¥A §àÕ Ôúë ÏÕà£Ç Ïô£ß }&ê£ df dã Çݹ £ÇfÓï ÿ࣠®á£ $ô£ $âÕ: - ¬Õ£ ½¥e ÷Ïá® ©á¥ ?ÏÙ® Y⣠Ôà ?ﺥ ýÏÕ£Ç ÷Ïô£Ç Ïïp¥ Ôà© «âÕ Ôäï ®M £Ïïê£ Ïä dÆë ®Ïw «á® Ïäï §× ëÏ棂 Yà© ¬ô£Ç ëù£Ç }&ﶥ }ﺣ }ô£Çß ËÏq£Ç £ÇfÓï £àA §»â £óï §»â dfâ ©Þ® £ÏÌ£ £ÏÖ£ £Ïáë &â §V ¹Ïz¹ ¹Ï棂 ÔÕ «× ?ﺥ ýÏÕ£Ç $¥Ù® Ïﶣ dÆ® £ÇÆ® ®ÏÌ ®Õï ©ä£Çß ¢ö ëó ÿïB® da¥ &R£Ç ëÏÍ£Ï ?ﺥ ýÏÕ£Ç dâ£Ç dï ÿê£ ëä£Ï¸ £B¥ ©¥g£ ÇïB® ®ÏÌ ëÏÎ &â ®âA ©Æ® ëáï Ôà $գǸ ®&g£ da¥ ëÏÕ ®ÏÕá®K ?ﺥ ýÏÕ£Ç ëù£Ç y ¬Ïa¥ ©fÖ£ £ÇMâ Ôê£ df dï «¥g® £ÇàA d꩸ £ÏR© ÏfÖ£Ç dô£Ç ®ÏU£Ç ®ïB£ß ¬foï £ÇMâ &ò£Ç &ã ÿâ £ÇàA¸ y ¬Ïa¥ ®¥A¶® £Ïïê£ ÷Ïô£Ç Ïé ©ï¶£Ç ¹Ï࣠£à£ ©¶® ©Qï «Õ£Ç ?ﺥ ýÏÕ£Ç ëü£Ç ÿïB® £à£Ç ÷Ïô£Ç ëÏg£Ç £Éï df×ë £q⸠ÿè£ ÿQ £ÇM⠮ϥê $øß ¢âï £ÇfÓï £R© ®&Õ£Ç $ø ÔÖ£¸ £Çw df×ë ÿâ ÿg£ ÇïÓ¸ ®ï£Ï ®ÏÜ£ ®Î£Ï ®áÕ &Êï¸ Ôäï ÿQ $ø dï £ÇMâ ëÏÕ Ôí ÏÒ£ß ¢âï £ÇfÓï ðÕ£Ç ð¥Éï «¥g® £ÇàA d꩸ y ¬Ïa¥ §¥ï ©»£Ç ÏÖ£ Ïl £óï: - ýÏø£ £àA ëÏÞë ©Ì£Ï ®&â£Ï df×ë ÿfÖë ®&fÖë ®ê£ däï áëß Ëà£Ç ëù£Ç ?ﺥ ýÏÕ£Ç ÷Ïô£Ç ÿïB® ®ê£ Ïö ÷V ®Ïù¸ £ê£ ÷Ïï dº ëz¹ dB£ ÏÞ£ dº¥ Çöï Ôà "®ê£ däï áë"ß ?ﺥ ýÏÕ£Ç Ôúë £àÕ ®&Õ£Ç Ôò£Ç Ôúë £àÕ ëü£Ç £ÇÙ© £ÇÜ© ÏÊï Ïƹ ÔÕ a¥¸ ©ÙA ÔÜ£ ®&fÖë dã ÿN ®ê£ däï áë dÕä® ©Ù® ®Ïf×£Ç ¹ÏÕ£Çß ËB¥ ëÏ¥Aº£ £àA }ÏïB® õﶣ ýÏᣠñ¥â£ YÒ£ ¬ÏÍ£Ï Ôäï ÿN ®ê£ däï áë Ïä «á® dp ÿN® ©ï¶£Ç ®ÏÌ ©gï Õ⣠뻥 ëÏÌ© «a¥ dáA ÿïp£ ©à «¥g® dÓï ©Ì£Ï ÿN ©â£Ç ®ïB£Ç Ôà ëÕ£ £ÇfÓï ÿÙ® ÏïB¥ ÿÙ® ©îëß }A¹øð ÿA }&Ü£ Ûê }¥Ù£¸ Ûa© }ïê£ ËÏï 322 http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2