Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 4

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

108
lượt xem
24
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 4', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 4

 1. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung HOÀI THÖÙ TÖ MOÄT CHUYEÄN THI GAN ÑAÙNG TÖÙC CÖÔØI Töôûng ñaø chuùa ôû phaân ñaø Ñaïi Nghóa khoâng tham döï vaøo aâm möu phaûn boäi, thaáy baïn Toaøn Quang Thanh toan laøm loaïn thì phaãn noä voâ cuøng. Khi nghe Kieàu Phong phaùi Tröông Toaøn Töôøng cuøng mình ñi baét ngöôøi, baáy giôø ñaø chuùa môùi hôi yeân daï, ngoaûnh laïi baûo hôn hai möôi ngöôøi trong bang mình: -Baûn bang khoâng may xaûy ra bieán loaïn, ñaây laø luùc toaøn theå boïn ngöôi phaûi noã löïc lieàu cheát ñeå baùo ñaùp ôn ñöùc Bang chuùa. Ai naáy ñeàu phaûi trieät ñeå tuaân theo meänh leänh Ngöôøi, khoâng ñöôïc vi boäi! Töôûng ñaø chuùa vaãn aùy naùy e raèng boán tröôûng laõo laïi gaây söï thì Bang chuùa seõ bò coâ laäp. Tuy phaân ñaø Ñaïi Nghóa ít ngöôøi, so vôùi boïn phaûn loaïn vaãn laø thieåu soá, nhöng thanh theá ñaõ khaù hôn nhieàu. Kieàu Phong khöôùc töø, noùi: -Khoâng caàn! Töôûng huynh ñeä phaûi ñem heát anh em ñi, cöùu ngöôøi môùi laø vieäc lôùn, chôù ñeå sô suaát. Töôûng ñaø chuùa khoâng daùm traùi leänh, ñaùp: -Xin vaâng. Ñieàu caàn nhaát laø Bang chuùa thaän troïng giöõ mình cho. Toâi ñi mau roài trôû veà ngay. Kieàu Phong mæm cöôøi, noùi: -Anh em ñaây phaàn nhieàu ñaõ cuøng nhau soáng cheát, chaúng quan taâm traïng bieán caûi trong moät luùc boàng boät maø thoâi, chaû coù gì nghieâm troïng ñaâu, ngöôi cöù vöõng taâm ñi ñi. Töôûng ñaø chuùa suaát lónh thuoäc haï baûn ñaø khôûi haønh ngay. Kieàu Phong tuy mieäng noùi ung dung nhöng trong loøng thöïc vaãn baên khoaên. Boïn Ñaïi Nghóa ñi roài, tröø Ñoaøn Döï, Vöông Ngoïc Yeán, A Chaâu, A Bích boán ngöôøi ra, coøn hôn hai traêm teân ñeàu tham döï vaøo cuoäc aâm möu. Giaû tyû coù ngöôøi hoâ leân moät tieáng laø boïn naøy xoâng vaøo ngay, baáy giôø thöïc khoù maø öùng phoù ñöôïc. Kieàu Phong lieác maét nhìn quaàn haøo thaáy ai naáy ñeàu loä veû nôm nôùp: ngöôøi thì mieãn cöôõng traán tónh, keû thì hoát hoaûng khoâng thuø ñòch, ngöôøi thì laêm le toan troãi daäy, laïi coù ngöôøi muoán chuoàn ñi. Caû hôn hai traêm ngöôøi khoâng noùi caâu gì, nhöng giaù coù ngöôøi xöôùng suaát leân thì roõ raøng cuoäc phieán loaïn seõ xaûy ra laäp töùc. Kieàu Phong nghó thaàm: "baàu khoâng khí traàm laëng naëng neà naøy ñang chôø moät côn baõo taùp. Hay hôn heát laø ta chuyeån höôùng taâm söï hoï ñi, ñeå vò tröôûng laõo phuï traùch 43 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 2. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung truyeàn coâng trôû veà thì ñaïi söï môùi oån ñöôïc". Nghó vaäy, Bang chuùa chôït ñeå maét tôùi Ñoaøn Döï, lieàn noùi: -Caùc vò huynh ñeä! Böõa nay ta raát vui loøng vì môùi keát giao ñöôïc moät ngöôøi baïn toát, hai ta yù hieäp taâm ñaàu. Ngöôøi anh em keát nghóa cuûa ta laø Ñoaøn Döï coâng töû ñaây. Laïi quay sang noùi vôùi Ñoaøn Döï: -Ñoaøn hieàn ñeä! Ta daãn hieàn ñeä ñi giôùi thieäu vôùi caùc nhaân vaät chuû choát ôû Caùi bang. Noùi roài caàm tay Ñoaøn Döï daãn ñeán laõo raâu baïc söû caây thieát giaûn, noùi: -Ñaây laø Toång tröôûng laõo, tuoåi cao, danh voïng raát lôùn, oâng laø moät vò nguyeân laõo maø heát thaûy moïi ngöôøi trong bang ñeàu kính caån. Caây thieát giaûn raêng ngöôïc cuûa tröôûng laõo ñaõ vuøng vaãy giang hoà töø thuôû hieàn ñeä chöa ra ñôøi. Ñoaøn Döï noùi: -Toâi vaãn ngöôõng voïng töø laâu, böõa nay môùi gaëp vò cao hieàn, thaät laø may maén voâ cuøng! Noùi xong, chaép tay thi leã. Toång tröôûng laõo phaûi mieãn cöôõng ñaùp laïi. Kieàu Phong laïi daãn Ñoaøn Döï ñeán tröôùc maët laõo luøn maäp söû duïng cöông tröôïng, noùi: -Ñaây laø Hoà tröôûng laõo, moät tay cao thuû coù tieáng veà ngoaïi coâng cuûa baûn bang. Möôøi naêm tröôùc ñaây, ca ca vaãn thöôøng ñeán nhôø tröôûng laõo daïy voõ coâng cho. Coù theå noùi Hoà tröôûng laõo vöøa laø thaày, vöøa laø baïn cuûa ca ca, tình nghóa raát laø thaâm troïng. Ñoaøn Döï noùi: -Toâi vöøa ñöôïc xem Hoà tröôûng laõo ñaáu vôùi hai vò luùc naõy. Ngöôøi thaät laø moät baäc voõ coâng phi thöôøng, toâi raát khaâm phuïc. Hoà tröôûng laõo baûn tính boäc tröïc, nghe Kieàu Phong mieäng luoân luoân nhaéc nhôû ñeán tình nghóa saâu xöa, nhaát laø caâu "naêm tröôùc ñaõ ñöôïc mình chæ ñieåm voõ coâng cho" thì vöøa heát giaän, vöøa theïn thuøng, bieát raèng Kieàu Phong khoâng truy cöùu mình khaét khe veà vieäc phaûn loaïn, maø töï mình hoà ñoà ñi nghe Toaøn Quang Thanh, baát giaùc trong loøng hoái haän vaø töï traùch mình. Kieàu Phong laïi daãn Ñoaøn Döï yeát kieán Traàn tröôûng laõo, ngöôøi ñaõ söû duïng khí giôùi baèng bao gai. Sau cuøng, toan ñöa laïi yeát kieán Ngoâ tröôûng laõo, ngöôøi maët ñoû söû thanh quyû ñaàu ñao thì baát thình lình nghe coù tieáng chaân moät ñaùm ñoâng ngöôøi töø meù ñoâng baéc ñi tôùi, ñang noùi xoân xao. Coù ngöôøi hoûi luoân maáy caâu: -Bang chuùa coù vieäc gì khoâng? Boïn phaûn loaïn hieän giôø ra sao? Coù tieáng ñaùp laïi: -Bang chuùa ñaõ laøm chuû tình theá, nhöng nghó ñeán quaân phaûn loaïn thaät laø ñaùng giaän. Keû hoûi ngöôøi ñaùp thaät laø huyeân naùo. Kieàu Phong vöøa nghe thaáy caû möøng nhöng vaãn khoâng chòu khieám khuyeát leã nghi ñeå Ngoâ tröôûng laõo khoûi aám öùc. OÂng daãn 44 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 3. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Ñoaøn Döï ñeán yeát kieán Ngoâ tröôûng laõo vaø noùi cho chaøng bieát thaân theá vaø danh voïng cuûa laõo roài môùi trôû goùt quay ñi thì vöøa luùc hai vò tröôûng laõo phuï traùch truyeàn coâng, chaáp phaùp cuøng ñaø chuùa phaân ñaø Ñaïi Nhaân nhaát teà ñeán caû. Moïi ngöôøi ñeàu coù nhieàu ñieàu muoán noùi, song tröôùc maët Bang chuùa ai cuõng khoâng daùm töï yù leân tieáng. Nguyeân Caùi bang laø moät bang lôùn nhaát trong voõ laâm, ñaõ nhieàu nhaân taøi laïi kyû luaät nghieâm minh. Kieàu Phong leân tieáng: -Xin môøi caùc vò chia thöù baäc ngoài xuoáng, toâi coù lôøi muoán trình baøy. Moïi ngöôøi vaâng leänh, keû beân ñoâng, ngöôøi beân taây, keû ñaèng tröôùc, ngöôøi ñaèng sau, tuyø theo chöùc phaän, ngoài xuoáng. Ñoaøn Döï troâng boïn daân chuùng Caùi bang töïa nhö luõ khaát caùi ngoài hoãn ñoän. Nhöng thaät ra keû ngoài tröôùc hay ngoài sau ñeàu phaûi ñuùng vôùi ñòa vò mình chöù khoâng hoãn loaïn chuùt naøo. Kieàu Phong thaáy moïi ngöôøi ñeå theo ñuùng quy cuû ñaõ hôi yeân loøng. OÂng mæm cöôøi, noùi: -Boïn caùi bang ta ñöôïc baïn höõu giang hoà neå maët. Dö traêm naêm nay ñaõ ñöùng vaøo haïng bang lôùn ñeä nhaát. Ñaõ laø bang lôùn nhaát taát phaûi ngöôøi nhieàu theá lôùn. Ñaõ nhieàu ngöôøi, yù kieán taát coù choã khaùc nhau, ñoù laø moät ñieàu khoâng theå traùnh ñöôïc. Thöïc ra thì moái töông thaân töông aùi caû bang khoâng khaùc gì tình anh em. Vaäy chuùng ta khoâng neân vì moät luùc coù yù kieán chia reõ maø coi laø moät vieäc troïng ñaïi. OÂng noùi caâu naøy veû maët cöïc kyø hoaø aùi hieàn töø, toû ra raát muoán traùnh cuoäc taøn saùt giöõa caùc ngöôøi trong bang. OÂng ñaõ tính toaùn kyõ caøng, quyeát yù xöû söï moät caùch bình tónh, khieán cho noãi ñaïi hoaï tieâu tan ñi moät caùch eâm thaám. Quaû nhieân daân chuùng trong bang nghe lôøi Kieàu Phong maø baàu khoâng khí ñang caêng thaúng töï nhieân xeïp daàn. Moät oâng giaø maët vaøng ngoài meù höõu Kieàu Phong ñöùng leân noùi: -Xin hoûi boán vò tröôûng laõo Toáng, Hoà, Traàn, Ngoâ. Caùc oâng sai ngöôøi ñöa chuùng toâi giam trong chieác thuyeàn con ôû giöõa Thaùi Hoà laø coù yù gì? Vò naøy chính laø ngöôøi chaáp phaùp hoï Baïch teân Theá Kính, moät tay thieát dieän voâ tö. Heát thaûy moïi ngöôøi lôùn nhoû trong bang, caû ngöôøi khoâng phaïm toäi gì, thaáy maët oâng cuõng nôm nôùp. Sôû dó luaät leä ôû Caùi bang ñöôïc thi haønh nghieâm chænh, baûn bang giöõ ñöôïc ñòa vò toân troïng trong voõ laâm laø nhôø coâng lao raát lôùn cuûa Baïch Theá Kính. Trong töù laõo thì Toáng tröôûng laõo nhieàu tuoåi hôn, neân laø ñaàu naõo cuûa boán vò. Laõo nghe Baïch Theá Kính hoûi, theïn ñoû maët leân, ñaèng haéng roài ñaùp: -Chuùng... chuùng ta laø anh em, hoaïn naïn coù nhau ñaõ laâu naêm, dó nhieân laø khoâng ai coù aùc yù gì caû. Baïch... Baïch chaáp phaùp! Neân neå maët laõo huynh maø boû qua ñi. Moïi ngöôøi nghe ñeàu bieát Toáng tröôûng laõo aên noùi hoà ñoà. Trong bang xaûy ra vieäc bieán loaïn maïo thöôïng ñoäng trôøi, theá maø laõo chæ noùi "xin neå maët laõo huynh maø boû qua ñi", voûn veïn coù theá thoâi. Baïch Theá Kính noùi: -Toáng tröôûng laõo baûo laø khoâng coù aùc yù, song söï thaät ñaâu phaûi theá. Toâi vaø caû boïn Phöông ñaø chuùa ñeàu bò caàm tuø treân moät con thuyeàn nhoû caém ôû giöõa hoà. Trong 45 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 4. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung thuyeàn xeáp ñaày cuûi noû, coû khoâ cuøng ñoà daãn hoaû, hoï baûo: "heã chuùng toâi cöû ñoäng ñeå troán ra thì laäp töùc phoùng hoaû ñoát thuyeàn". Theá maø Toáng tröôûng laõo baûo laø khoâng coù aùc yù ö? Toáng tröôûng laõo ñaùp: -Caùi ñoù... caùi ñoù thaät laø quaù teä. Ngöôøi cuøng moät nhaø sao laïi daõ man ñeán theá, thì coøn maët muõi naøo troâng thaáy nhau? Caâu sau naøy coù aùm chæ Traàn tröôûng laõo. Baïch Theá Kính laïi troû moät haùn töû, hoûi: -Mi ñaùnh löøa ta leân chieác thuyeàn nhoû ñoù, baûo laø Bang chuùa coù leänh trieäu. Mi giaû hieäu leänh Bang chuùa neân chòu toäi gì? Gaõ haùn töû sôï quaù run baén leân, aáp uùng ñaùp: -Ñeä töû... thaân phaän heøn moïn, ñaâu daùm laøm vieä khi Chuùa! Ñoù laø... ñoù laø... Y vöøa noùi vöøa ñöa maét nhìn Toaøn Quang Thanh, toû ra laø Toaøn ñaø chuùa sai y löøa laõo leân thuyeàn, nhöng y laø thuoäc haï neân khoâng daùm noùi toaïc ra. Baïch Theá Kính laïi hoûi: -Coù phaûi mi vaâng leänh Toaøn ñaø chuùa khoâng? Gaõ haùn töû cuùi ñaàu im laëng, khoâng noùi raèng phaûi cuõng chaúng baûo laø khoâng. Baïch Theá Kính laïi hoûi: -Toaøn ñaø chuùa sai mi ñem hieäu leänh cuûa Bang chuùa ñeå ñaùnh löøa ta leân thuyeàn, mi coù bieát hieäu leänh ñoù laø giaû khoâng? Haùn töû maët caét khoâng coøn hoät maùu, ñöùng ñôø ngöôøi ra. Baïch Theá Kính cöôøi laït, hoûi: -Lyù Tam Xuaân! Mi vaãn laø moät gaõ cöùng ñaàu, daùm aên daùm laøm phaûi khoâng? Keû ñaïi tröôïng phu ñaõ coù gan daùm laøm sao laïi khoâng coù gan daùm nhaän? Lyù Tam Xuaân voã ngöïc moät caùi, gaùc boû vaán ñeà soáng cheát ra ngoaøi, lôùn tieáng hoûi: -Baïch tröôûng laõo noùi phaûi laém. Lyù Tam Xuaân naøy ñaõ laøm neân toäi, tröôûng laõo muoán cheùm gieát, moå xeû theá naøo cuõng ñaønh chòu. Neáu Lyù moã nhaên maët keâu ca thì khoâng phaûi laø haûo haùn. Luùc Lyù moã toáng ñaït meänh leänh Bang chuùa, ñaõ bieát roõ ñoù laø leänh giaû. Baïch Theá Kính hoûi: -Theá thì taïi Bang chuùa ñoái vôùi mi coù ñieàu baát coâng hay taïi ta ñoái vôùi mi coù ñieàu gì laàm loãi? Lyù Tam Xuaân ñaùp: -Khoâng phaûi theá. Bang chuùa ñoái vôùi thuoäc haï nghóa troïng nhö non, Baïch tröôûng laõo coâng minh chính tröïc, ai coøn daùm dò nghò. Baïch Theá Kính lôùn tieáng hoûi: -Theá thì vì côù gì maø mi laøm vaäy? 46 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 5. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Lyù Tam Xuaân nhìn Toaøn Quang Thanh ñang quyø döôùi ñaát roài laïi nhìn Kieàu Phong, lôùn tieáng ñaùp: -Thuoäc haï vi phaïm luaät leä trong bang cheát ñaõ ñaønh roài, coøn ngöôøi trung gian thì thuoäc haï khoâng daùm noùi. Noùi xong haén trôû tay moät caùi, aùnh saùng loeù leân, haén caàm löôõi tieâm ñao töï ñaâm vaøo tröôùc ngöïc. Cöû ñoäng ñaõ mau leï laïi truùng giöõa traùi tim. Löôõi ñao caém ngaäp taän chuoâi. Lyù Tam Xuaân cheát ngay laäp töùc. Moïi ngöôøi ruù leân moät tieáng nhöng ñaâu vaãn ngoài ñaáy, khoâng ai nhuùc nhích. Baïch Theá Kính vaãn maët laïnh nhö tieàn, noùi: -Mi ñaõ bieát roõ laø hieäu leänh giaû maø khoâng leân baùo Bang chuùa, laïi ñi löøa ta, cheát laø phaûi laém! Ñoaïn, quay laïi noùi vôùi Tröôûng laõo truyeàn coâng: -Haïng huynh! Ai ñaõ ñaùnh löøa Haïng huynh leân thuyeàn ñeå caàm tuø? Ñoät nhieân giöõa trong ñaùm ñoâng coù moät ngöôøi boû chaïy troán, ngöôøi naøy treân löng ñeo naêm chieác bao boá, daân Caùi bang goïi laø Nguõ ñaïi ñeä töû. Gaõ chaïy troán loä veû raát hoaûng hoát, ñuû toû chính gaõ ñaõ ñem hieäu leänh giaû ñeå ñaùnh löøa Haïng tröôûng laõo leân thuyeàn. Hai vò tröôûng laõo truyeàn coâng, chaáp phaùp thôû daøi, khoâng ai noùi caâu gì. Boãng thaáy moät boùng ngöôøi loaùng qua, thaân phaùp raát mau leï ra chaén ñöôøng Nguõ ñaïi ñeä töû. Ngöôøi naøy maët ñoû, tay caàm quyû ñaàu ñao. Ñoù chính laø Ngoâ tröôûng laõo. Ngoâ quaùt lôùn: -Löu Truùc Trang! Sao mi laïi chaïy troán? Nguõ ñaïi ñeä töû thaáy Ngoâ tröôûng laõo ra chaén mình laïi, sôï quaù, hai chaân buûn ruûn, noùi: -Toâi... toâi... Gaõ aáp uùng nhaéc laïi tieáng "toâi" ñeán naêm baåy löôït roài khoâng noùi theâm ñöôïc tieáng gì nöõa. Ngoâ tröôûng laõo noùi: -Boïn ta laø ñeä töû Caùi bang, phaûi chaêm lo pheùp taéc cuûa toå tieân ñeå laïi. Keû ñaïi tröôïng phu ñaõ laøm vieäc gì, duø phaûi duø quaáy cuõng phaûi töï nhaän môùi laø ngöôøi ñôûm löôïc. Döùt lôøi, quay laïi noùi vôùi Kieàu Phong: -Thöa Bang chuùa! Chuùng toâi coù aâm möu muoán pheá boû Bang chuùa. Caû boán chuùng toâi Toáng, Hoà, Traàn, Ngoâ ñeàu coù tham döï vaøo cuoäc aâm möu naøy, nhöng sôï hai vò tröôûng laõo truyeàn coâng vaø chaáp phaùp khoâng chòu theo huøa, neân nghó caùch caàm tuø hai vò naøy. Cuoäc möu ñoà cuûa chuùng toâi laø lo cho tieàn ñoà cuûa baûn bang neân phaûi haønh ñoäng maïo hieåm. Nhöng coâng vieäc chöa thaønh ñaõ bò Bang chuùa chieám ñöôïc öu theá ñaønh ñeå tuyø yù Bang chuùa xöû trí. Ngoâ Tröôûng Phong naøy ñaõ ôû Caùi bang hôn ba möôi naêm nay, ai cuõng bieát khoâng phaûi laø keû tieåu nhaân tham soáng sôï cheát. 47 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 6. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Noùi xong, caàm quyû ñaàu ñao quaêng ñi, hai tay khoanh ñeå tröôùc ngöïc, neùt maët vaãn khoâng heà toû veû sôï seät. Laõo thaúng thaén ñem vieäc aâm möu pheá tröø bang chuùa ra traàn thuaät, caû nhaân daân trong bang ñeàu chaán ñoäng. Keå ra thì vieäc ñoù ai cuõng bieát roài nhöng khoâng ai daùm thoát ra, giôø thaáy Ngoâ Tröôûng Phong gan daï daùm noùi toaïc ta khieán cho moïi ngöôøi ñeàu boäi phuïc. Tröôûng laõo chaáp phaùp laø Baïch Theá Kính noùi: -Toáng, Hoà, Traàn, Ngoâ aâm möu phaûn boäi Bang chuùa, ñaõ phaïm ñieàu luaät thöù nhaát cuûa baûn bang. Vaäy boïn ñeä töû chaáp phaùp phaûi troùi boán vò laïi. Boïn thuû haï chaáp phaùp vaâng lôøi, laáy gaân boø troùi Ngoâ Tröôûng Phong tröôùc tieân. Ngoâ Tröôûng Phong ñöùng im mæm cöôøi, tuyeät khoâng phaûn khaùng. Keá ñeán hai vò Toáng, Hoà cuõng vöùt binh khí ñi, giô hai tay chòu troùi, Traàn tröôûng laõo veû maët khoù chòu, caøu nhaøu luoân mieäng: -Heøn nhaùt! Thaät laø heøn nhaùt! Giaû tyû hôïp söùc laïi ñaùnh moät traän vò taát ñaõ thua. Nhöng heát thaûy ñeàu sôï Kieàu Phong. Laõo Traàn noùi vaäy keå ra cuõng ñuùng. Luùc Toaøn Quang Thanh bò cheá phuïc, bao nhieâu ngöôøi tham döï vaøo cuoäc aâm möu taïo phaûn cuøng nhau hôïp söùc choáng ñoái ngay thì Kieàu Phong khoù loøng ñöùng noåi. Caùc vò truyeàn coâng chaáp phaùp cuøng boán ñaø chuùa caùc phaân ñaø Ñaïi Nhaân, Ñaïi Nghóa, Ñaïi Tín, Ñaïi Duõng coù veà ñeán nôi, nhöng phe phaûn loaïn vaãn ñoâng ngöôøi hôn. Theá maø Kieàu Phong ñöùng tröôùc moïi ngöôøi, oai huøng laãm lieät, khoâng ai daùm ñoäng thuû ñeå cho cô hoäi qua maát, ñeán noãi ñeàu phaûi boù tay. Sau khi Toáng, Hoà, Ngoâ ba vò tröôûng laõo ñaõ bò troùi, thì duø Traàn tröôûng laõo coù quyeát taâm chieán ñaáu cuõng bò laâm vaøo theá coâ, neân laõo thôû daøi quaêng bao gai ñi ñeå cho hai teân ñeä töû chaáp phaùp duøng gaân boø troùi goâ laïi. Tröôûng laõo chaáp phaùp noùi: -Löu Truùc Trang! Mi thöû nghó xem haønh ñoäng cuûa mi coù xöùng coøn xöùng ñaùng laø moät ñeä töû Caùi bang nöõa khoâng? Mi coù töï xöû ñöôïc khoâng, hay phaûi ngöôøi ngoaøi ñoäng thuû? Löu Truùc Trang laép baép: -Toâi... toâi... toâi... Gaõ vaãn khoâng noùi ñöôïc ra lôøi. Roài thaáy gaõ ruùt ñôn ñao beân mình ra. Nhöng khi gaõ ñôn ñao leân toan töï vaãn thì tay laïi run baàn baät, khoâng sao ñaâm vaøo coå ñöôïc. Moät teân ñeä töû chaáp phaùp keâu leân: -Ñoà voâ duïng naøy! Theá maø mi cuõng laøm ñeä töû Caùi bang baáy laâu. Noùi xong, naém laáy tay gaõ, giô ñao leân ñaâm coå giuøm. Löu Truùc Trang coøn noùi ñöôïc moät caâu: -Toâi... caùm ôn anh! Roài taét thôû. Nguyeân theo leà luaät Caùi bang, ngöôøi naøo phaïm toäi töû hình ñaõ bieát töï xöû laáy thì trong bang vaãn coi laø tình anh em, chæ moät caùi cheát laø ñuû röûa saïch toäi loãi. 48 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 7. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Neáu ñeå ñeä töû chaáp phaùp ra tay thì toäi nghieäp vónh vieãn, khoâng ñöôïc thanh thoaùt. Vöøa roài gaõ Löu Truùc Trang quaû coù yù ñònh töï vaãn, nhöng vì töï mình khoâng ñuû söùc neân gaõ ñeä töû chaáp phaùp kia ra tay giuùp cho. Ñoaøn Döï cuøng Vöông Ngoïc Yeán, A Chaâu, A Bích boán ngöôøi ñaõ voâ tình gaëp phaûi cuoäc ñaïi bieán noäi boä Caùi bang, ñeàu bieát mình laø ngöôøi ngoaøi cuoäc, doøm ngoù vaøo vieäc tö cuûa ngöôøi ta raát laø khoâng neân. Nhöng giaû tyû luùc aáy maø boû ñi thì e gaây ra moät moái nghi kî cuøng ngöôøi Caùi bang neân hoï ñaønh ngoài ñaèng xa ñeå toû ra khoâng quan taâm vaøo vieäc ngöôøi. Khi thaáy Lyù Tam Xuaân cuøng Löu Truùc Trang lieân tieáp maùu ñoå thaây phôi, ñoàng thôøi boán vò tröôûng laõo Toáng, Hoà, Traàn, Ngoâ vöøa môùi oai phong laãm lieät maø giôø nhaát nhaát ñeàu chòu troùi, caû boán ngöôøi ñeàu nhìn nhau nôm nôùp kinh haõi tröôùc nhöõng cuoäc dieãn bieán kinh hoàn bôû vía lieân tieáp phaùt sinh. Ñoaøn Döï ñaõ thaønh anh em keát nghóa vôùi Kieàu Phong roài Phong Ba AÙc truùng ñoäc, Kieàu Phong laïi ñoøi laáy thuoác giaûi cho, neân Ngoïc Yeán vaø A Chaâu, A Bích ñem loøng caûm kích. Giôø thaáy Bang chuùa bình ñònh ñöôïc noäi loaïn thì ai cuõng möøn g thay cho oâng. Chính Kieàu Phong luùc naøy cuõng run leân, oâng thaáy boïn phaûn loaïn ñeàu bò troùi heát maø chaúng vui söôùng gì. OÂng hoài töôûng laïi töø luùc chòu ôn saâu cuûa Uoâng Bang chuùa ñôøi tröôùc truyeàn laïi cho mình. Trong taùm naêm chaáp tröôûng quyeàn haønh, traûi qua khoâng bieát bao nhieâu traän phong ba -trong hoaø giaûi nhöõng cuoäc phaân tranh, ngoaøi choáng choïi vôùi cöôøng ñòch -thuyû chung luùc naøo cuõng heát loøng heát söùc, khoâng moät chuùt tö taâm, lo chænh ñoán Caùi bang trôû neân thònh vöôïng, tieáng taêm löøng laãy trong choán giang hoà. OÂng thaät laø ngöôøi coù coâng khoâng toäi, vaäy maø sao trong bang coù bao nhieâu ngöôøi aâm möu noåi loaïn. Neáu baûo laø Toaøn Quang Thanh coù daõ taâm khuynh phuùc phaûn bang thì sao caû töù laõo cuõng vaøo huøa? Nhaát laø boán vò Toáng, Hoà, Traàn, Ngoâ ñeàu laø nhöõng ngöôøi ngay thaúng cuõng tham döï cuoäc aâm möu laø nghóa laøm sao? Tröôûng laõo chaáp phaùp laø Baïch Theá Kính noùi: -Caùc vò huynh ñeä! Kieàu Bang chuùa cuûa chuùng ta keá chaân thay Uoâng Bang chuùa laøm thuû lónh baûn bang chöù coù phaûi duøng thuû ñoaïn khoâng chính ñaùng ñeå ñoaït laáy ngoâi naøy ñaâu. Hoài ñoù Uoâng Bang chuùa coù ñöa ra ba vaán ñeà nan giaûi, Kieàu Bang chuùa ñaõ laäp ñöôïc coâng lôùn cho baûn bang neân ñöôïc Uoâng Bang chuùa truyeàn thuï pheùp "Ñaû caåu boång" cho. Theá roài ñeán naêm ñaïi hoäi ôû Thaùi Sôn, Kieàu Bang chuùa ñaõ ñem baûn laõnh ra gieát ñöôïc taùm ngöôøi beân ñòch, khieán ai ai cuõng kính phuïc. Trong taùm naêm Kieàu Bang chuùa chaáp chính, baûn bang ngaøy theâm höng thònh, ai cuõng ñeàu bieát laø coâng cuûa ngöôøi. Sau nöõa, Bang chuùa laø ngöôøi nhaân nghóa, xöû söï coâng baèng. Thieát töôûng boïn ta heát loøng yeâu kính Ngöôøi cuõng chöa ñuû ñeàn ôn, vaäy maø sao laïi 49 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 8. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung coù keû ñem loøng phaûn loaïn? Toaøn Quang Thanh! Baây giôø ngöôi haõy noùi cho toaøn theå bang chuùng ta nghe ñi! Toaøn Quang Thanh bò Kieàu Phong ñieåm aù huyeät, neân tuy laõo nghe roõ lôøi Baïch Theá Kính maø khoâng sao môû mieäng ñaùp laïi ñöôïc. Kieàu Phong chaïy ñeán beân, voã nheï vaøo löng gaõ hai caùi ñeå giaûi huyeät ñaïo cho gaõ roài baûo: -Toaøn ñaø chuùa! Kieàu Phong naøy coù ñieàu chi khoâng phaûi vôùi anh em, ñaø chuùa cöù thaúng thaén noùi ra, khoâng vieäc gì phaûi sôï haõi e deø. Toaøn Quang Thanh ñöùng ngay daäy, lôùn tieáng ñaùp: -Hieän nay thì Bang chuùa chöa laøm ñieàu gì caøn rôõ ñoái vôùi anh em nhöng chaúng bao laâu nöõa seõ laøm. Tröôûng laõo chaáp phaùp lôùn tieáng maéng: -Ngöôi khoâng ñöôïc noùi caøn! Kieàu Bang chuùa xöû söï raát laø quang minh loãi laïc. Töø tröôùc tôùi giôø chöa coù moät ñieàu gì laàm laãn thì sau naøy chaéc cuõng khoâng coù söï gì ñaùng traùch. Kieàu Phong vaãn oân hoaø noùi: -Baïch tröôûng laõo khoâng neân noùng tính, cöù ñeå Toaøn ñaø chuùa noùi ñaàu ñuoâi, töøng chi tieát cho roõ raøng. Luoân caû maáy vò tröôûng laõo Toáng, Hoà cuõng phaûn ñoái ta thì nhaát ñònh Kieàu Phong naøy phaûi coù choã laàm loãi. Hoà tröôûng laõo keâu leân: -Ta phaûn Bang chuùa laø loãi taïi ta. Bang chuùa baát taát phaûi neâu leân nöõa. Sau khi ñònh aùn, ta seõ töï caét ñi caùi ñaàu luøn tòt naøy ñöa cho caùc ngöôøi laø xong. Lôøi laõo noùi tuy coù veû hoaït keâ nhöng moïi ngöôøi ñeàu caûm thaáy noãi thöông taâm neân khoâng ai baät cöôøi. Baïch Theá Kính giuïc Toaøn Quang Thanh: -Lôøi Bang chuùa daïy raát phaûi. Ngöôi noùi ñi! Toaøn Quang Thanh thaáy boán tröôûng laõo aâm möu vôùi mình ñeàu chòu troùi heát, nhaát ñònh laø cô söï hoûng roài, nhöng cuõng caõi coái moät laàn toái haäu: -Maõ Phoù Bang chuùa bò ngöôøi saùt haïi, ta tin laø do baøn tay Kieàu Phong maø ra. Noùi vöøa döùt caâu, Kieàu Phong run leân, caû kinh hoûi: -Sao vaäy? Bò xuùc ñoäng quaù maïnh, Kieàu Phong run raåy, gioïng noùi raát khoù nghe. Toaøn Quang Thanh noùi: -Trong loøng ngöôi chaùn gheùt Maõ Phoù Bang chuùa, chæ muoán nhoå cho mau chieác ñinh tröôùc maét ñoù ñeå caùi ngoâi Bang chuùa cuûa ngöôi ñöôïc vöõng vaøng. Kieàu Phong töø töø laéc ñaàu, noùi: -Khoâng phaûi ñaâu! Ta cuøng Maõ Phoù Bang chuùa tuy khoâng thaân tình cho laém nhöng raát hôïp tính nhau. Neáu ta coù loøng aùm haïi Phoù Bang chuùa thì trôøi ñaát seõ chaúng dung ta. 50 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 9. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung OÂng noùi maáy caâu naøy raát laø thaønh khaån, taát caû moïi ngöôøi anh huøng khí khaùi khoâng coøn ai nghi ngôø gì nöõa. Toaøn Quang Thanh laïi noùi: -Theá thì sao boïn ta ñeán Coâ Toâ tìm Moä Dung coâng töû ñeå baùo thuø, ngöôi laïi ñi caáu keát vôùi ñòch? Ñoaïn, gaõ troû boïn Vöông Ngoïc Yeán, noùi: -Ba thò naøy laø quyeán thuoäc Moä Dung Phuïc, ngöôi ñaõ heát loøng che chôû. Teân naøy laø baïn vôùi Moä Dung Phuïc, ngöôi cuõng cuøng y keát nghóa chi lan. Ñoaøn Döï xua tay, noùi: -Khoâng phaûi ñaâu laø khoâng phaûi ñaâu! Taïi haï khoâng coù baïn beø gì vôùi Moä Dung Phuïc. Maët muõi haén theá naøo taïi haï cuõng khoâng bieát nöõa. Chaøng quen nghe caâu Bao Baát Ñoàn g vaãn leø nheø "khoâng phaûi ñaâu laø khoâng phaûi ñaâu" roài cuõng buoät mieäng noùi theá. Toaøn Quang Thanh vòn vaøo ñoù, nhaùi laïi: -"Khoâng phaûi ñaâu laø khoâng phaûi ñaâu". Bao Baát Ñoàng laø thuoäc haï Moä Dung Phuïc vaø laø Bang chuùa Baïch Vaân trang. Nhaát traän Phong Ba AÙc cuõng laø thuû haï Moä Dung Phuïc vaø laø Trang chuùa Xích Haø trang. Caû hai gaõ ñoù neáu khoâng ñöôïc Kieàu Phong giaûi vaây thì moät gaõ truùng ñoäc taùn maïng, moät gaõ bò loaïn ñao phaân thaây. Vieäc naøy ai cuõng ñeàu chính maét troâng thaáy, ngöôi coøn caõi ñöôïc nöõa chaêng? Kieàu Phong thuûng thænh ñaùp: -Caùi bang ta môû bang dö traêm naêm nay. Ngoaøi giang hoà ñöôïc ngöôøi toân kính, khoâng phaûi vì caäy nhieàu theá lôùn, voõ coâng cao cöôøng maø do ôû choã haøn h ñoäng nghóa hieäp, giöõ gìn coâng ñaïo. Toaøn ñaø chuùa! Ngöôi traùch ta baûo veä cho ba vò coâ nöông nhoû tuoåi naøy. Ñuùng vaäy! Ta xaùc nhaän coù baûo veä cho boïn hoï, nhöng ñoù chính laø baûo veä cho thanh danh cuûa baûn bang ñeå laïi töø hôn traêm naêm nay. Ta khoâng chòu ñeå anh huøng trong thieân haï baûo caùc vò tröôûng laõo Caùi bang hôïp löïc nhau laïi ñeå öùc hieáp ba coâ gaùi yeáu ôùt. Thöû hoûi boán vò tröôûng laõo Toáng, Hoà, Traàn, Ngoâ ai khoâng phaûi laø moät baäc tieàn boái noåi tieáng trong voõ laâm? Thanh danh cuûa Caùi bang cuøng boán vò tröôûng laõo tuy ngöôi khoâng thöông tieác, ngöôøi ngoaøi ñeàu thöông tieác. Moïi ngöôøi nghe maáy caâu ñoù ñeàu cho laø cöïc kyø höõu lyù. Giaû tyû maø caû boïn laøm khoù deã cho ba coâ, ñeå tieáng loït ra ngoaøi thì coøn chi thanh danh cuûa Caùi bang. Baïch Theá Kính hoûi: -Toaøn Quang Thanh! Ngöôi coøn muoán noùi gì nöõa khoâng? Roài quay sang noùi vôùi Kieàu Phong: -Thöa Bang chuùa! Ñoái vôùi haïng khoâng bieát gì ñaïi theå, Bang chuùa baát taát phaûi phí lôøi. Toâi xin chieåu luaät phaûn nghòch, phaïm thöôïng cuûa baûn bang baét gaõ phaûi thuï hình. Kieàu Phong noùi: 51 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 10. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung -Toaøn ñaø chuùa ñaõ noùi ra aâm möu laøm loaïn cuûa bao ngöôøi, töùc laø nguyeân nhaân raát troïng ñaïi. Baäc ñaïi tröôïng phu phaûi cho quang minh loãi laïc, phaûi yù thöùc ñöôïc theá naøo laø phaûi, theá naøo laø traùi. Baát luaän Kieàu moã coù vieäc gì laàm loãi, xin noùi roõ ra. Ngoâ Tröôûng Phong thôû daøi, noùi: -Baát luaän ngöôi laø keû ñaïi gian huøng beà ngoaøi thôn thôùt hay ngöôi laø gaõ haùn töû loøng daï thaúng ngay thì Ngoâ Tröôûng Phong ñaây khoâng ñuû taøi ñeå xeùt ñoaùn. Thoâi, ngöôi cöù haï saùt ta ñi! Kieàu Phong trong loøng raát laø nghi hoaëc, hoûi laïi: -Ngoâ tröôûng laõo! Sao tröôûng laõo baûo ta laø ngöôøi löøa bòp? Vaäy tröôûng laõo... tröôûng laõo nghi ta ôû choã naøo? Ngoâ Tröôûng Phong laéc ñaàu, ñaùp: -Vieäc naøy noùi ra lieân quan ñeán nhieàu ngöôøi. Vaäy ngöôi cheùm phöùt boïn ta ñi cho roài! Kieàu Phong töïa hoà nhö ngöôøi rôi vaøo beå söông muø, khoâng sao tìm ra ñaàu moái, laép baép hoûi: -Ta... ta coù ñieàu chi? OÂng laïi ngöûng ñaàu leân, hoûi: -Phaûi chaêng caùc vò thaáy ta cöùu hai vieân ñaïi töôùng cuûa Moä Dung Phuïc maø ñem loøng nghi ngôø ta coù yù caáu keát vôùi hoï? Vieäc ñoù phaûi hay quaáy, luùc naøy chöa theå phaùn ñoaùn ñöôïc. Nhöng ta coù caûm töôûng raèng Maõ Phoù Bang chuùa khoâng phaûi bò Moä Dung Phuïc saùt haïi. Toaøn Quang Thanh hoûi: -Coù gì chöùng côù khoâng? Caâu naøy Toaøn Quang Thanh tröôùc ñaõ hoûi roài, nhöng trung gian laïi phaùt sinh bieán coá neân vaán ñeà naøy coøn bò boû löûng. Baây giôø ñöôïc dòp, gaõ laïi neâu ra. Kieàu Phong noùi: -Ta nghó raèng Moä Dung Phuïc laø ñaïi anh huøng, ñaïi haûo haùn, coù lyù ñaâu laïi haï thuû gieát Maõ nhò ca. Vöông Ngoïc Yeán nghe Kieàu Phong ca tuïng Moä Dung Phuïc laø "ñaïi anh huøng, ñaïi haûo haùn" thì khoan khoaùi voâ cuøng. Naøng nghó thaàm: "Kieàu Phong Bang chuùa quaû laø ngöôøi toát". Traùi laïi, Ñoaøn Döï nghe Kieàu Phong noùi, baát giaùc chau maøy, nghó buïng: "Ñaõ chaéc ñaâu Moä Dung Phuïc laø baäc anh huøng". Boãng Toaøn Quang Thanh laïi leân tieáng: -Trong voøng hai thaùng nay, caùc baäc cao thuû trong ñaùm giang hoà bò haïi quaù nhieàu, ai cuõng cheát veà moân tuyeät kyõ cuûa chính mình. Neáu khoâng phaûi laø haønh ñoäng cuûa Coâ Toâ Moä Dung thì coøn ai vaøo ñaây? Kieàu Phong thuûng thaúng ñi ñi laïi laïi, noùi: 52 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 11. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung -Chieàu hoâm qua, ta ñang ngoài uoáng röôïu treân Voïng giang laàu ôû ñaát Giang AÂm, thöôïng löu soâng Tröôøng Giang, coù gaëp moät vò nho sinh ñöùng tuoåi, uoáng moät luùc luoân möôøi baùt röôïu lôùn maø khoâng thay ñoåi saéc maët. Töûu löôïng gôùm theá, thaät laø moät haûo haùn. Ñoaøn Döï nghe noùi, cöôøi thaàm, nghó buïng: "Chieàu hoâm qua ñaïi ca cuøng ngöôøi uoáng röôïu thì thaáy ngöôøi uoán g nhieàu maø trong loøng hoan hæ baûo ngöôøi ta laø haûo haùn, chæ sôï laàm thoâi". Kieàu Phong laïi noùi: -Ta cuøng ngöôøi ñoù uoáng ba baùt, coù ñeà caäp ñeán nhaân vaät voõ laâm ôû Giang Nam. Gaõ töï khoe mình laø tay chöôûng löïc cao nhaát ôû mieàn naøy. Ta cuøng gaõ ñaáu ba chöôûng: hai chöôûng ñaàu gaõ ñoùn ñôõ ngay ñöôïc, nhöng ñeán chöôûng thöù ba thì tay gaõ caàm baùt röôïu bò rung ñoäng rôi xuoáng vôõ tan, maûnh baùt ñaäp vaøo maët, maùu chaûy ñaàm ñìa maø thaàn saéc vaãn nhö khoâng. Gaõ luoân mieäng noùi: "Tieác quaù! Thöïc laø ñaùng tieác moät baùt röôïu ngon". Thaáy gaõ haøo saûng nhö vaäy, ta sinh loøng yeâu meán, khoâng ñaùnh chöôûng thöù tö nöõa vaø baûo gaõ: "Chöôûng löïc caùc haï thaät laø huøng haäu, xöùng ñaùng vôùi boán chöõ Giang Nam Ñeä Nhaát". Gaõ laïi noùi: "Thöù nhaát, ôû Giang Nam nhöng ra ngoaøi bò giaùng xuoáng thöù möôøi". Ta baûo: "Huynh ñaøi baát taát phaûi quaù khieâm, chæ ñöùng vaøo haøng thöù naêm, thöù saùu trong thieân haï laø cuøng". Gaõ noùi: "Teù ra caùc haï laø Caùi bang Kieàu Bang chuùa giaù laâm. Pheùp "Haøng long Thaäp baùt chöôûng" quaû nhieân danh baát hö truyeàn, toâi xin möøng caùc haï moät baùt röôïu nöõa". Theá roài hai chuùng ta moãi ngöôøi uoáng luoân ba baùt nöõa. Ñeán khi chia tay, ta hoûi hoï teân thì gaõ hoï Coâng Daõ, teân Caøn. Gaõ laø thuoäc haï cuûa Moä Dung coâng töû vaø laø Trang chuùa Huyeàn Söông trang. Gaõ coøn môøi ta veà trang ñeå uoáng röôïu luoân ba ngaøy. Theo yù anh em ñaây, nhaân vaät naøy thuoäc haïng ngöôøi theá naøo? Coù xöùng ñaùng laø baïn toát khoâng? Ngoâ Tröôûng Phong voán tính saûng khoaùi, giô ngoùn tay caùi leân, noùi: -Coâng Daõ Caøn thaät laø baäc haûo haùn ñoàng thôøi laø ngöôøi baïn toát! Khi naøo Bang chuùa ñeán chôi gaõ cho toâi ñi cuøng. Ngoâ queân mình laø keû phaûn nghòch phaïm thöôïng, ñang bò tuø toäi, laùt nöõa seõ ñöa ra xöû töû, theá maø vöøa nghe ñeán anh huøng haûo haùn, baát giaùc sinh loøng yeâu meán muoán keát baïn ngay. Kieàu Phong mæm cöôøi, than thaàm trong buïng: "Ngoâ tröôûng laõo thaät laø ngöôøi haøo saûng, khoâng ngôø laïi lieân can vaøo tröôøng phaûn nghòch. Baïch tröôûng laõo laø ngöôøi maët saét voâ tö, chaéc laõo khoâng chòu dung tha". Kieàu Phong nghó ñeán moät trang haûo haùn khoâng ñöïoc cheát vaøo tay keû ñòch trong luùc ñaáu tranh maø laïi cheát döôùi luaät phaùp cuûa baûn bang, baát giaùc caûm thaáy ñau loøng. Toáng tröôûng laõo hoûi: -Thöa Bang chuùa, theá roài sao nöõa? Kieàu Phong noùi: -Ta töø bieät Coâng Daõ Caøn, thaúng ñöôøng tôùi Voâ Tích. Ñi ñeán canh hai, chôït gaëp hai ngöôøi ñöùng ôû hai ñaàu caàu ñang ñaáu khaåu. Luùc ñoù trôøi toái ñen nhö möïc maø ñaõ 53 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 12. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung hôi khuya. Sao coøn coù ngöôøi caõi laãy nhau hoaøi? Thaáy vieäc kyø quaùi, ta laïi gaàn xem thì ra ñoù laø moät caùi caàu nhoû, baéc baèng moät caây goã, ñaàu caàu caây beân naøy laø moät gaõ haùn töû aùo ñen, ñaàu beân kia laø moät baùc nhaø queâ gaùnh phaân. Nguyeân hai gaõ naøy tranh nhau sang tröôùc. Gaõ haùn töû aùo ñen baûo baùc nhaø queâ lui trôû laïi vì gaõ tôùi ñaàu caàu tröôùc, phaûi ñöôïc quyeàn öu tieân. Baùc nhaø queâ thì laáy leõ mình gaùnh naëng, khoâng trôû goùt ñöôïc, baûo gaõ haùn töû luøi laïi ñeå nhöôøng mình sang tröôùc. Gaõ haùn töû aùo ñen noùi: "Ñaõ thi gan hai troáng canh roài, ñöùng ñeán saùng thì ñöùng, chöù khoâng chòu nhöôïng boä". Baùc nhaø queâ ñaùp: "Ngöôi thi gan maõi khoâng chòu hoâi thoái ö?" Gaõ haùn töû aùo ñen noùi: "Ngöôi bò ñoøn gaùnh ñeø vai, chæ sôï nhoïc khoâng chòu noåi, coøn ta ñöùng ñeán bao giôø cuõng ñöôïc". Ta thaáy hai ngöôøi thi gan moät caùch raát töùc cöôøi, nghó buïng: "Anh chaøng aùo ñen naøy tính tình thaät coå quaùi, luøi laïi nhöôøng böôùc cho ngöôøi thì ñaõ sao, ñöùng ñoái dieän vôùi ngöôøi gaùnh phaân thì coù gì laø thuù?" Ta nghe bieát chuyeän hai ngöôøi thi gan ñaõ laâu roài neân ñoäng tính hieáu kyø, muoán xem keát quaû ra sao. Gaõ aùo ñen hay baùc nhaø queâ khoâng chò noåi meät moûi phaûi ñaàu haøng. Nhöng ñöùng gaàn ñoù khoâng chòu noåi muøi hoâi thoái neân ta phaûi ñöùng xa ra, vaãn nghe hai ngöôøi tieáp tuïc noùi tieáng Giang Nam caõi laãy nhau. Vì khoâng quen tieáng ñòa phöông neân hoï noùi gì ta cuõng khoâng hieåu, ñaïi khaùi laø hoï beânh vöïc leõ phaûi veà mình. Baùc nhaø queâ cuõng gan daï khoâng vöøa, gaùnh phaân naëng laâu laâu thaáy moûi laïi ñoåi vai chöù nhaát ñònh khoâng chòu thoái boä. Ñoaøn Döï heát troân g Vöông Ngoïc Yeán, laïi troâng A Chaâu, A Bích, thaáy ba naøng vöøa nghe chuyeän vöøa cöôøi nhö naéc neû. Chaøng thaáy laøm thuù vò, nghó thaàm: "Ñaïi ca mình keå ra cuõng coù ñieåm ñaëc bieät hôn ngöôøi. Giöõa luùc trong bang xaûy ra cuoäc ñaïi bieán coøn ñöôïc giaûi quyeát, tình theá raát laø khaån caáp, vaäy maø ñaïi ca mình vaãn bình tónh keå caâu chuyeän taàm thöôøng. Nhö boïn Vöông coâ nöông laáy caâu chuyeän naøy laøm thuù vò ñaõ ñaønh, coøn Kieàu ñaïi ca anh huøng toät böïc maø sao coøn tính treû. Khoâng nhöõng theá, caû haøng traêm haûo haùn ôû Caùi bang ngöôøi naøo cuõng chaêm chuù nghe, khoâng moät ai cho caâu chuyeän Kieàu Phong laø voâ thuù vò". Kieàu Phong laïi keå tieáp: -Ta xem moät luùc nöõa laïi caøng laáy laøm kinh dò, vì ta phaùt giaùc ra raèng gaõ haùn töû aùo ñen ñöùng phía beân naøy khoâng nhuùc nhích laø moät traùng só baûn laõnh tuyeät luaân, coøn baùc nhaø queâ gaùnh phaân chæ laø ngöôøi thöôøng, khoâng coù chuùt voõ coâng naøo. Ta nghó thaàm: "Laáy voõ coâng maø noùi thì gaõ haùn töû kia chæ giô ngoùn tay ra moät caùi cuõng ñuû haát caû ngöôøi laãn gaùnh baùc nhaø queâ xuoáng soâng. Nhöng haûo haùn tuyeät nhieân khoâng duïng voõ maø khoâng caàn duøng ñeán voõ löïc cuõng ñöôïc. Vôùi baûn lónh aáy, gaõ khoâng muoán nhöôïng boä thì chæ nhaûy voït moät caùi laø qua ñaàu baùc nhaø queâ moät caùch deã daøng. Theá maø gaõ cöù ñöùng nhoõng nheõo vôùi baùc nhaø queâ môùi thaät töùc cöôøi. Roài laïi thaáy haùn töû aùo ñen noùi thaät to: "Neáu ngöôi khoâng nhöôøng böôùc, ta maéng cho baây giôø". Baùc nhaø queâ cuõng khoâng vöøa: "Maéng thì maéng! Ngöôi maéng ta deã thöôøng ta 54 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 13. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung khoâng bieát maéng laïi ngöôi sao?" Roài baùc caát lôøi maéng tröôùc. Haùn töû aùo ñen maéng traû. Hai beân ñieàu qua tieáng laïi, vaêng tuïc vaêng tóu noùi baån noùi thæu, khoâng thieáu caâu gì, theá coù laï khoâng? Chöûi maéng nhau moät luùc, baùc nhaø queâ noùi meät quaù coøn gaõ haùn töû thì chöa vaàn gì. Baùc nhaø queâ döôøng nhö khoâng chòu noåi nöõa, saép teù xæu xuoáng soâng. Ñoät nhieân, baùc ñieân tieát thoø tayvaøo thuøng phaân boác moät naém neùm vaøo maët haùn töû. Haùn töû aùo ñen trong luùc baát ngôø, chæ kòp keâu leân moät tieáng thì moàm mieäng maët muõi ñaõ dính ñaày phaân. Gaõ keâu leân: "Thaèng cha naøy muoán cheát ñaây, ñöøng traùch ai nöõa nheù!" Haùn töû noåi giaän haàm haàm, vung tay leân ñaùnh moät chöôûng vaøo ñaàu baùc nhaø queâ. Vöông Ngoïc Yeán nghe Kieàu Phong noùi, haù mieäng chaêm chuù nghe, coøn A Chaâu, A Bích thì troâng nhau maø cöôøi ruõ röôïi. Kieàu Phong laïi keå tieáp: -Bieán coá xaûy ra raát mau leï, ta laïi sôï muøi hoâi thoái, ñöùng ñaèng xa ñeán ngoaøi hai möôi tröôïng, muoán cöùu baùc nhaø queâ cuõng khoâng taøi naøo kòp ñöôïc. Deø ñaâu gaõ aùo ñen ñöông phaùt chöôûng nhaém ñaàu baùc nhaø queâ ñaùnh xuoáng, nhöng môùi ñeán nöûa chöøng ñoät nhieân döøng tay laïi, cöôøi khanh khaùch, hoûi: "Laõo huynh! Ngöôi thi gan vôùi ta ñaõ chòu thua chöa?" Nhöng baùc naøy thaät chöôùng, mình thua raønh raønh roài maø khoâng chòu thöøa nhaän, vaãn caõi coái: "Vì ta gaùnh phaân naëng coøn ngöôi chæ traàn coù ngöôøi khoâng môùi chieám ñöôïc tieän nghi, khoâng tin thì ñoåi ñi. Ngöôi gaùnh phaân ñeå ta ñöùng khoâng, xem ngöôi coù phaûi chòu thua ta khoâng naøo?" Chaøng haùn töû aùo ñen noùi: "Ngöôi noùi phaûi laém!" Roài thoø tay qua baû vai baùc nhaø queâ caàm laáy giöõa ñoøn gaùnh nhaác leân. Baùc nhaø queâ tuy khoâng bieát voõ, nhöng thaáy haùn töû moät tay caàm gaùnh phaân maø khoâng tróu xuoáng, baáy giôø môùi ngaån ngöôøi ra, mieäng aáp uùng: "Ngöôi... ngöôi!..." Haùn töû aùo ñen noùi: "Ta cöù caàm theá naøy thoâi, nhaát ñònh khoâng ñoåi tay, roài laïi thi gan nöõa xem ai thua. Ngöôøi thua phaûi huùp heát gaùnh phaân naøy". Baùc nhaø queâ thaáy haûo haùn söùc khoeû nhö thaàn, khi naøo coøn daùm ñaáu nöõa, voäi vaøng lui trôû laïi. Khoâng ngôø vì quaù hoang mang, baùc böôùc seånh ñöa caû ngöôøi xuoáng soâng. Haùn töû aùo ñen ñöa tay phaûi ra naém coå aùo keùo leân, theá laø tay traùi caàm gaùnh phaân, tay phaûi nhaác moät ngöôøi, cöôøi ha haû, noùi: "Hay quaù! Hay quaù!" Ñoaïn, gaõ nheï nhaøng xaùch caû ngöôøi, caàm caû gaùnh phaân ñöa sang bôø beân kia, ñaët xuoáng ñaát roài vaän khinh coâng bieán vaøo trong röøng lau maát huùt. Caùc anh em thöû nghó xem, haùn töû aùo ñen chòu ñeå ngöôøi nhaø queâ khinh nhôøn, neùm caû phaân vaøo moàm vaøo mieäng. Neáu muoán gieát ngöôøi ñoù thì chæ caát tay moät caùi laø xong. Hay haùn töû khoâng muoán voâ côù gieát ngöôøi, ñaùnh cho maáy quyeàn thì ñaõ sao. Theá maø haùn töû khoâng noåi noùng, ñoù môùi laø ñieàu ñaëc bieät. Ta töôûng trong voõ laâm ít ngöôøi ñöôïc nhö theá. Caùc anh em neân bieát raèng vuï naøy chính maét ta troâng thaáy vaø ta ñöùng taän ñaèng xa, haùn töû khoâng bieát toâng tích ta maø baûo coù yù giaû traù ra nhö theá. Vaäy anh em thöû nghó xem ngöôøi ñoù coù ñaùng laø moät trang haûo haùn, moät ngöôøi baïn toát khoâng? Ba vò Ngoâ, Traàn, Baïch ñoàng thanh ñaùp: 55 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 14. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung -Ñuùng laém! Ngöôøi ñoù ñuùng laø moät vò haûo haùn chaân chính. Traàn tröôûng laõo laïi noùi: -Tieác raèng Bang chuùa chöa hoûi roõ ñöôïc hoï teân ñeå cho boïn ta ñaây ñeàu bieát trong phaùi voõ ôû Giang Nam coù nhaân vaät nhö vaäy. Kieàu Phong thuûng thænh ñaùp: -Ngöôøi ñoù coù phaûi ai ñaâu xa laï, môùi cuøng Traàn tam huynh giao ñaáu vöøa xong, löng baøn tay gaõ bò reát ñoäc cuûa Traàn tam huynh caén cho bò thöông. Traàn tröôûng laõo caû kinh, hoûi: -Chính laø Nhaát traän Phong Ba AÙc ñoù ö? Kieàu Phong gaät ñaàu, ñaùp: -Ñuùng roài! Baáy giôø Ñoaøn Döï môùi hieåu Kieàu Phong keå tæ mæ caâu chuyeän vöøa roài chuû yù ñeå traàn thuaät tính caùch Phong Ba AÙc. Chaøng laïi nghó thaàm: "con ngöôøi Phong Ba AÙc maët muõi xaáu xa laø theá, öa ñaùnh nhau laø theá, maø ra thieân tính cöïc kyø löông thieän. Theá thì ngöôøi ta khoâng theå coi töôùng maïo maø bieát taâm ñòa ñöôïc." Vöông Ngoïc Yeán toû veû quan taâm ñeán caâu chuyeän, coøn A Chaâu, A Bích chæ nhìn nhau maø cöôøi vì hai naøng ñaõ bieát roõ tính tình Phong Ba AÙc. Tuyeät ôû choã laø y thích ñaùnh nhau maø tuyeät khoâng thích gieát nhöõng ngöôøi voâ toäi. Kieàu Phong laïi noùi: -Traàn tam huynh! Caùi bang ta laø moät bang lôùn nhaát trong ñaùm giang hoà. Tröôûng laõo laïi laø moät nhaân vaät troïng yeáu cuûa baûn bang. Thöû töôûng töôïng xem, tuy khoâng theå laáy Phong Ba AÙc laøm tieâu bieåu cho nhaân vaät Giang Nam, nhöng gaõ ñaõ kieân nhaãn chòu nhuïc coù thöøa, laïi khoâng gieát haïi keû voâ côù, theá thì baäc cao thuû ôû Caùi bang ta ñaâu coù theå ñeå cho y töï ví vôùi mình ñöôïc. Traàn tröôûng laõo theïn, maët ñoû böøng, noùi: -Lôøi giaùo huaán cuûa Bang chuùa raát ñuùng. Baây giôø toâi môùi bieát Bang chuùa baûo toâi laáy thuoác giaûi cho y laø muoán duy trì thanh danh vaø thaân phaän cuûa chính toâi. Traàn Baát Bình naøy khoâng bieát yù cuûa Trang Chuùa laïi coøn coù yù oaùn giaän, thaät ngu nhö traâu! Kieàu Phong laïi noùi: -Vieäc duy trì thanh danh cho baûn bang cuøn g ñòa vò cho Traàn tröôûng laõo coøn ôû haøng thöù hai. Nhöõng ngöôøi hoïc voõ nhö chuùng ta, thöù nhaát laø phaûi kieâng gieát keû voâ côù. Ñöøng noùi Traàn tam huynh laø moät nhaân vaät ñaàu naõo baûn bang hay tieáng taêm laãy löøng trong voõ laâm, maø baát cöù ai cuõng khoâng theå chöa ñieàu tra cho roõ ñen traéng ñaõ ñi gieát ngöôøi! Traàn tröôûng laõo cuùi ñaàu, noùi: -Traàn Baát Bình naøy cam nhaän toäi. 56 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 15. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Kieàu Phong thaáy mình doàn cho moät meû khieán boán ñaïi tröôûng laõo, böôùng bænh nhaát laø Traàn Baát Bình, phaûi chòu haøng phuïc, trong loøng raát möøng, oâng thuûng thaúng noùi tieáp: -Coâng Daõ Caøn haøo saûng hôn ngöôøi, Phong Ba AÙc bieát phaûi traùi phaân minh, Bao Baát Ñoàng laø ngöôøi hoàn nhieân, roài caû ba vò coâ nöông ñaây cuõng ñeàu oân nhu, löông thieän. Boïn naøy neáu khoâng laø thuoäc haï Moä Dung coâng töû thì cuõng laø baïn chaøng. Ngöôøi ta thöôøng noùi raèng: "Vaät coù ñoàng loaïi, ngöôøi coù ñoàng chí". Xin caùc vò bình taâm nghó laïi coi, Moä Dung coâng töû giao keát cuøng boïn naøy thì lieäu chính chaøng coù phaûi laø ngöôøi ñaïi gian ñaïi aùc, laø haïng heøn haï voâ lieâm sæ ñöôïc khoâng? -------------------------oOo------------------------- 57 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2