Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 5

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

111
lượt xem
21
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 5', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 5

 1. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung HOÀI THÖÙ NAÊM NHÖÕNG TAY KYØ CÖÏU ÔÛ CAÙI BANG Nhöõng tay cao thuû ôû Caùi bang ñeàu laø ngöôøi troïng nghóa khí ñoái vôùi caùc vò haûo haùn trong ñaùm giang hoà, nghe Kieàu Phong noùi vaäy ai cuõng cho laø coù lyù, nhieàu ngöôøi leân tieáng phuï hoaï. Toaøn Quang Thanh laïi hoûi: -Bang chuùa! Theo yù kieán cuûa Bang chuùa thì hung thuû saùt haïi Maõ Phoù Bang chuùa quyeát khoâng phaûi laø Moä Dung Phuïc? Kieàu Phong ñaùp: -Ta chöa daùm quaû quyeát Moä Dung Phuïc ñaõ gieát Maõ Phoù Bang chuùa maø cuõng khoâng daùm noùi nhaát ñònh y khoâng phaûi laø hung thuû. Vieäc baùo thuø khoâng theå voäi vaøng ñöôïc, coøn phaûi ñieàu tra theâm. Neáu ta haáp taáp gieát laàm ngöôøi ngay, chính thuû phaïm laïi tieâu dao ñöùng ngoaøi cöôøi thaàm Caùi bang ta hoà ñoà vaø baát taøi, chaúng hoaù ra maát heát thanh danh ö? Tröôûng laõo truyeàn coâng laø Haïng Baûo Hoa töø tröôùc chöa noùi caâu gì, luùc naøy giô tay gaày coøm leân vuoát maáy sôïi raâu lô thô döôùi caèm roài leân tieáng: -Bang chuùa noùi phaûi laém! Phaûi laém! Tröôùc ñaây ta ñaõ gieát laàm moät ngöôøi voâ toäi, ñeán nay vaãn coøn aùy naùy. Ngoâ Tröôûng Phong lôùn tieáng noùi: -Bang chuùa! Sôû dó chuùng toâi phaûn nghòch Bang chuùa laø bôûi laàm nghe keû khaùc, vaãn cho laø Bang chuùa cuøng Maõ Phoù Bang chuùa coù söï baát hoaø, ñi caáu keát vôùi boïn Moä Dung ñeå haï thuû saùt haïi oâng. Nay chuùng toâi nghó laïi thì ra töï mình ñaõ quaù hoà ñoà. Xin chaáp phaùp tröôûng laõo chieåu theo luaät leä cuûa baûn bang ñöa phaùp ñao cho toâi ñeå toâi töï xöû. Baïch Theá Kính maët laïnh nhö tieàn, sai thuû haï baèng moät gioïng traàm traàm: -Chaáp phaùp ñeä töû, laáp phaùp ñao ra. Chín teân thuoäc haï ñoàng thanh noùi: -Vaâng! Moãi ngöôøi ruùt moät caùi bao nhoû baèng vaûi vaøng ôû trong tuùi lôùn ra. Chín caùi bao ñeå vaøo moät choã. Boïn ñeä töû chaáp phaùp ñoàng thanh noùi: -Phaùp ñao ñuû caû roài ñoù. 58 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 2. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Noùi roài môû bao ra. Ñoaøn Döï nhìn thaáy löôõi ñao saùng loaùng. Chín thanh ñoaûn ñao naøy ñeàu baèng nhau, môùi troâng ñaõ bieát saéc nhoïn dò thöôøng. Baïch Theá Kính thôû daøi, tuyeân boá: -Boán vò tröôûng laõo Toáng, Hoà, Traàn, Ngoâ nghe ngöôøi noùi caøn, möu phaûn loaïn, laøm nguy haïi ñeán cô nghieäp baûn bang, toäi ñaùng xöû töû. Ñaø chuùa phaân ñaø Ñaïi Trí Toaøn Quang Thanh phao ngoân ñeå ñaùnh löøa ngöôøi, coå ñoäng cuoäc noåi loaïn, toäi ñaùng cheùm ñaàu! Coøn caùc ñeä töû tham döï vaøo cuoäc noåi loaïn, chôø khi xong cuoäc ñieàu tra seõ tuyø toäi ñònh aùn. Baïch Theá Kính tuyeân boá caùc toäi traïng xong, khoâng ai daùm noùi gì. Ta neân bieát raèng, baát luaän bang naøo treân choán giang hoà, thì caùc vieäc phaûn loaïn baûn bang hay möu gieát Bang chuùa ñöông nhieân laø phaûi xöû töû, khoâng ai daùm dò nghò. Ngay luùc hoï tham döï cuoäc möu phaûn cuõng ñaõ töï bieát haäu quaû theá naøo roài. Ngoâ Tröôûng Phong maïnh daïn böôùc ra ñeán tröôùc maët Kieàu Phong, cuùi ñaàu, noùi: -Thöa Bang chuùa! Ngoâ Tröôûng Phong naøy ñoái vôùi Bang chuùa thaät laø ñaéc toäi! Baây giôø Ngoâ moã xin töï xöû laáy mình. Mong Bang chuùa bieát cho laø toâi ñaõ troùt hoà ñoà vaø mieãn traùch. Noùi xong, laïi tröôùc ñoáng phaùp ñao, noùi lôùn: -Ngoâ Tröôûng Phong töï xöû ñaây! Xin ñeä töû chaáp phaùp côûi troùi cho. Moät gaõ ñeä töû chaáp phaùp "vaâng" moät tieáng, toan laïi côûi troùi. Kieàu Phong boãng lôùn tieáng caûn laïi, noùi: -Haõy khoan! Ngoâ Tröôûng Phong neùt maët xaùm ngaét, kheõ noùi: -Thöa Bang chuùa! Toäi toâi raát lôùn, sao Bang chuùa coøn chöa cho toâi töï xöû? Nguyeân theo luaät leä Caùi bang, ngöôøi phaïm toäi chòu ra töï xöû thì sau khi cheát roài, khoâng bò nhô danh maø toäi traïng mình khoâng truyeàn ra ngoaøi. Treân giang hoà coù ai ñaû ñoäng ñeán chuyeän xaáu xa ñoù thì ngöôøi Caùi bang ñöùng ra can thieäp. Caùc vò haûo haùn trong voõ laâm ai cuõng laáy thanh danh laøm troïng, khoâng chòu ñeå sau khi cheát roài coøn coù ngöôøi nhieác moùc, neân Ngoâ tröông Phong thaáy Kieàu Phong ngaên caûn khoâng cho mình töï xöû. Baát Giaùc laõo caû kinh. Kieàu Phong khoâng noùi gì, chaïy ñeán beân ñoáng phaùp ñao, tuyeân boá: -Möôøi laêm naêm tröôùc ñaây, ngöôøi Hoà nöôùc Khaát Ñan vaøo xaâm laán Nhaïn moân quan. Toång tröôûng laõo ñöôïc tin, ba ngaøy khoâng aên, boán ñeâm khoâng nguû, suoát ñeâm chaïy veà caáp baùo. Doïc ñöôøng cheát luoân chín con tuaán maõ, chính mình tröôûng laõo vì bò meät nhoïc thoå huyeát laâm ly. Nhôø theá maø quaân nhaø Ñaïi Toáng ta ñaùnh ñuoåi ñöôïc ngöôøi Hoà ñi. Ñoù laø moät coâng raát lôùn cho quoác gia. Vieäc naøy tuy giang hoà haûo haùn khoâng bieát roõ tình hình, nhöng Caùi bang ta phaûi bieát. Chaáp phaùp tröôûng laõo! Toån g 59 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 3. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung tröôûng laõo coù coâng raát lôùn, ngöôi thöû xeùt xem, coù theå tha cho y ñôùi toäi laäp coâng ñöôïc khoâng? Baïch Theá Kính noùi: -Bang chuùa vieän nhöõng lyù leõ raát xaùc ñaùng ñeå xin tha cho Toång tröôûng laõo, nhöng trong luaät leä cuûa baûn bang ñaõ cheùp roõ "Phaûn Bang laø toäi lôùn quyeát khoâng theå tha thöù. Maëc daàu phaïm nhaân ñaõ coù coâng lôùn cuõng khoâng theå chuoäc toäi ñöôïc ñeå traùnh caäy coâng loäng quyeàn, haønh ñoäng baát phaùp laøm nguy haïi ñeán cô nghieäp laâu daøi cuûa baûn bang". Thöa Bang chuùa, chuùng toâi khoâng daùm tuaân theo lôøi traàn tình cuûa Bang chuùa ñeå phaù leà luaät cuûa bao nhieâu ñôøi truyeàn laïi. Toáng tröôûng laõo nôû moät nuï cöôøi thaûm ñaïm, ñöùng leân noùi: -Lôøi Chaáp phaùp tröôûng laõo noùi raát ñuùng. Chuùng toâi ñaõ leân ñöôïc tôùi ñòa vò tröôûng laõo, thöû hoûi ai laø ngöôøi chöa daøy coâng haùn maõ? Neáu ngöôøi naøo cuõng vòn vaøo coâng lao ngaøy tröôùc roài muoán phaïm toäi gì cuõng ñöôïc hay sao? Toâi xin Bang chuùa roäng thöông cho toâi ñöôïc töï xöû laáy mình. Boãng nghe hai tieáng "raéc, raéc", daây troùi baèng gaân boø bò ñöùt tung. Daân chuùng Caùi bang thaáy Toång tröôûng vung tay maïnh moät caùi maø gaân boø bò ñöùt heát thì khoâng khoûi kinh haõi bieán ñoåi saéc maët. Gaân boø naøy vöøa beàn vöøa dai, duøng ñao theùp löôõi beùn vò taát ñaõ chaët ñöùt ñöôïc moät caùch deã daøng. Theá maø thaàn löïc cuûa Toáng tröôûng laõo coi nhö khoâng thì ñuû bieát noäi kình ngoaïi coâng cuûa tröôûng laõo gheâ gôùm ñeán böïc naøo, thaät xöùng ñaùng ñöùng ñaàu trong Töù laõo Caùi bang. Sau khi Toáng tröôûng laõo hai tay khoâng coøn bò troùi nöõa, oâng lieàn ñöa tay ra chuïp laáy moät thanh phaùp ñao ôû tröôùc maët ñeå töï xöû. Deø ñaâu, moät noäi löïc eâm ñeàm ñöa ra ngaên laïi khieán laõo khoâng theå naøo tieán theâm ñöôïc nöõa -tay laõo chæ coøn ñoáng phaùp ñao chöøng moät thöôùc thì Kieàu Phong duøng kình löïc ngaên caûn. Toáng tröôûng laõo buoàn raàu, xòu maët xuoáng, noùi: -Bang chuùa!... Bang chuùa!... Kieàu Phong giô tay ra chuïp laáy löôõi phaùp ñao ôû ñaàu beân taû. Toáng tröôûng laõo voäi la leân: -Thoâi ñaønh!... Thoâi ñaønh!... Toâi ñaõ ñem taâm toan saùt haïi Bang chuùa, cheát laø ñaùng laém! Bang chuùa haï thuû ñi cho roài! Löôõi phaùp ñao loeù leân moät caùi, Kieàu Phong ñaõ ñaâm vaøo vai beân taû mình. Daân chuùng Caùi bang ñeàu keâu ruù leân roài khoâng ai baûo ai ñeàu ñöùng daäy caû thaûy. Ñoaøn Döï hoát hoaûng keâu leân: -Ñaïi ca! Ñaïi ca! Vöông Ngoïc Yeán laø ngöôøi ngoaøi cuoäc troâng thaáy bieán coá cuõng maët hoa nhôït nhaït, buoät mieäng goïi: -Kieàu Bang chuùa! Kieàu Bang chuùa ñöøng. 60 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 4. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Kieàu Phong noùi: -Baïch tröôûng laõo! Luaät leä cuûa baûn bang ñaõ coù ñieàu noùi raèng "Ñeä töû cuûa baûn bang maø phaïm luaät, khoâng ñöôïc phoùng xaù moät caùch deã daøng. Tröôøng hôïp maø Bang chuùa muoán khoan dung thì chính mình phaûi ñoå maùu ñeå röûa saïch toäi traïng cho thuoäc haï" coù phaûi theá khoâng? Baïch Theá Kính neùt maët vaãn raén nhö ñaù, thuûng thaúng ñaùp: -Bang quy quaû coù ñieàu naøy. Nhöng Bang chuùa muoán töï ñoå maùu ñeå cöùu toäi cho ngöôøi cuõng phaûi xeùt xem coù ñaùng khoâng? Kieàu Phong noùi: -Ta chæ caàn mình haønh ñoäng traùi vôùi leà luaät cuûa toå tieân laø ñöôïc roài! Noùi xong, quay laïi nhìn Hoà tröôûng laõo, noùi: -Hoà Tröôûng laõo coù chæ ñieåm voõ coâng cho ta. Beà ngoaøi tuy khoâng coù tieáng laø sö phuï maø thöïc laø thaøy cuûa ta. Ñoù môùi laø ôn ñöùc rieâng bieät giöõa ngöôøi vôùi ta. Nhöng coøn vieäc naêm tröôùc Uoâng Bang chuùa bò naêm tay ñaïi cao thuû rình raäp baét ñöôïc, caàm tuø ôû ñoäng Haéc Phong ñeå uy hieáp Caùi bang ta phaûi haøng phuïc. Hoà tröôûng laõo caûi trang giaû laøm Uoâng Bang chuùa, nguyeän xin cheát thay ñeå Uoâng Bang chuùa ñöôïc thoaùt hieåm, ñoù laø coâng traïng raát lôùn ñoái vôùi quoác gia cuøng baûn bang. Ta khoâng theå khoâng tha tröôûng laõo ñöôïc. Noùi xong, ruùt laáy löôõi phaùp ñao thöù hai, vung leân chaët ñöùt daây troùi baèng gaân boø cho Hoà tröôûng laõo roài thuaän tay laïi ñaâm vaøo vai mình. Ñoaïn ñöa maét töø töø veà phía Traàn tröôûng laõo. Traàn tröôûng laõo voán laø ngöôøi taâm ñòa heïp hoøi, tröôùc ñaây vì coù ñieàu phaïm phaùp vôùi moân phaùi neân thay hoï ñoåi teân ñi löu vong. Trong loøng laõo luùc naøo cuõng nôm nôùp sôï ngöôøi ta bôùi moùc veát tích mình, thöôøng coù yù laån traùnh Kieàu Phong, hai ngöôøi khoâng coù caâu chuyeän ñaèm thaém thaân maät vôùi nhau bao giôø. Laõo vöøa thaáy Kieàu Phong nhìn mình ñaõ leân tieáng: -Kieàu Bang chuùa! Toâi khoâng coù thaâm tình vôùi Bang chuùa, ngaøy thöôøng ñaéc toäi vôùi Bang chuùa raát nhieàu, toâi khoâng daùm yeâu caàu Bang chuùa ñoå maùu ñeå chuoäc toäi cho. Laõo trôû tay moät caùi ñaõ xoay löng ñeán tröôùc Kieàu Phong. Coå tay vaãn coøn bò gaân boø troùi. Song laõo ñaõ luyeän ñöôïc moân "Thoâng yù quyeàn coâng" raát thaàn tình neân ñang bò troùi maø hai tay vaãn co duoãi ñöôïc. Laõo vöôn mình leân moät caùi, duoãi tay ra moät chuùt ñaõ cöôùp ñöôïc löôõi phaùp ñao caàm trong tay. Kieàu Phong xoay tay laïi, duøng thuû phaùp "Caàm long coâng" tuyeät dieäu giaät laïi ñao moät caùch nheï nhaøng roài lôùn tieáng noùi: -Traàn tröôûng laõo! Kieàu Phong naøy laø moät gaõ thoâ loã, khoâng bieát keát giao cuøng vôùi nhöõng ngöôøi laøm vieäc caån thaän, tính neát tyû mæ, laïi cuõng khoâng öa nhöõng ngöôøi khoâng bieát uoáng röôïu hoaëc khoâng thích cöôøi ñuøa. Ñoù laø caù tính cuûa con ngöôøi, 61 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 5. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung chaúng bieát theá laø hay hay dôû. Tröôûng laõo cuøng ta tính tình khoâng hôïp neân ngaøy thöôøng ít khi coù nhöõng caâu chuyeän ñaèm thaém vôùi nhau. Ta cuõng khoâng öa Maõ Phoù Bang chuùa, thaáy Maõ ñeán laø ta laïi kieám côù chaïy ñi choã khaùc, thaø raèng ñi uoáng röôïu aên thòt choù vôùi taùm ñeä töû haïng beùt coøn thuù hôn. Ai cuõng bieát ta coù caùi tính kyø khoâi nhö vaäy, ta muoán söûa ñoåi maø khoâng ñöôïc. Nhöng neáu tröôûng laõo töôûng vì theá maø ta muoán tröø khöû Maõ Phoù Bang chuùa cuøng tröôûng laõo thì laø moät caùi laàm trong nhöõng caùi laàm raát lôùn. Tröôûng laõo cuøng Maõ Phoù Bang chuùa khoâng uoáng röôïu, khoâng aên thòt laø nhöõng ñieåm hay Kieàu moã naøy thaät khoâng baèng. Noùi ñeán ñaây, Bang chuùa laïi ñaâm löôõi phaùp ñao thöù ba vaøo vai mình roài noùi tieáp: -Caùi coâng lôùn cuûa tröôûng laõo ñaõ ñaâm cheát quan Taû loä phoù nguyeân soaùi nöôùc Khaát Ñan laø Gia Luaät Baát Loã, coù khi ngöôøi khaùc khoâng bieát chaúng leõ ta laïi khoâng bieát hay sao? Dan chuùng Caùi bang noåi leân moät cuoäc baøn taùn thì thaøo vöøa kinh dò, vöøa boäi phuïc, vöøa khen Kieàu Bang chuùa. Nguyeân tröôùc ñaây nöôùc Khaát Ñan ñaõ cöû huøng binh vaøo xaâm laán, nhöng trong quaân cuûa hoï coù maáy vieân ñaïi töôùng lieân tieáp maát maïng. Vì ra quaân baát lôïi hoï laïi phaûi ruùt veà. Nhaø Ñaïi Toáng khoûi ñöôïc moät côn vaï lôùn. Trong nhöõng ngöôøi bò cheát coù caû quan Taû loä phoù nguyen soaùi Gia Luaät Baát Loã. Caùi bang tröø ñöôïc maáy nhaân vaät ñaàu naõo cuûa ñoái phöông, ñoù laø ñaïi coâng cuûa Traàn tröôûng laõo nhöng khoâng maáy ngöôøi bieát. Traàn tröôûng laõo nghe Kieàu Phong tuyeân döông coâng traïng mình, trong loøng laáy laøm hoan hæ, laõo kheõ noùi: -Traàn Baát Bình naøy ñöôïc noåi danh thieân haï, duø cheát cuõng khoâng uoång. Neân hieåu raèng Caùi bang aùm trôï nhaø Ñaïi Toáng ñeå choáng laïi cöôøng ñòch beân ngoaøi. Tuy Caùi bang vaãn chaêm lo vieäc giuùp nöôùc cöùu daân nhöng khoâng muoán cho keû ñòch nhoøm ngoù, neân duø Caùi bang coù bò coâng kích maø baát luaän coâng cuoäc thaønh hay baïi cuõng quyeát giöõ kín chöù khoâng tieát loä ra ngoaøi, vì theá maø ngöôøi ngoaøi ít ai bieát thöïc tình. Traàn Baát Bình tröôùc nay vaãn toû ra kieâu ngaïo, voâ leã, yû mình lôùn tuoåi hôn vaø coù nhieàu trang lòch söû hôn Kieàu Phong, ñoàng thôøi laõo ñoái vôùi Kieàu Phong khoâng chuùt khieâm cung. Tình traïng naøy daân chuùng Caùi bang ñeàu bieát caû. Baây giôø thaáy Kieàu Phong queân caû cöïu hieàm, töï ñoå maùu röûa toäi cho laõo, neân ai ai cuõng caûm ñoäng. Kieàu Phong laïi ñeán tröôùc maët Ngoâ Tröôûng Phong, noùi: -Ngoâ töù ca! Naêm tröôùc töù ca moät mình giöõ Öng Saàu Haïp ñeå choáng cöôøng ñòch laø nöôùc Taây Haï, khieán cho cuoäc aâm möu haønh thích Döông gia töôùng khoâng thaønh. Ngaøy ñoù Döông nguyeân soaùi coù ban cho töù ca moät theû kim baøi ñeå ghi coâng. Töù ca laáy ra ñaây cho anh em coi seõ ñöôïc mieãn toäi. Ngoâ Tröôûng Phong ñoät nhieân maët ñoû böøng leân, ra chieàu beõn leõn noùi aáp uùng: -Caùi ñoù... caùi ñoù... 62 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 6. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Kieàu Phong laïi noùi: -Chuùng ta ñaây ñeàu laø anh em moät nhaø, töù ca coù ñieàu chi nan giaûi cöù noùi toaïc ra, ñöøng ngaïi nguøng gì. Ngoâ Tröôûng Phong noùi: -Chaúng giaáu gì Bang chuùa, caùi theû vaøng ghi coâng ñoù, ñaõ... caùi ñoù ñaõ maát roài. Kieàu Phong laáy laøm laï, hoûi: -Ñeå ñaâu maø maát? Ngoâ Tröôûng Phong ñaùp: -Caùi ñoù töï mình... höø. Laõo ñònh thaàn roài noùi lôùn: -Moät hoâm theøm röôïu quaù, khoâng coù tieàn mua, ñem kim baøi ra baùn cho tieäm vaøng maát roài. Kieàu Phong thích chí cöôøi ha haû, noùi: -Theá thì khoaùi thaät! Khoaùi thaät! Coù ñieàu töù ca ñaõ ñaéc toäi vôùi Döông nguyeân soaùi. Noùi xong. Giô tay ra chuïp laáy moät löôõi phaùp ñao, caét daây troùi cho Ngoâ Tröôûng Phong roài laïi ñaâm vaøo vai beân taû mình. Ngoâ Tröôûng Phong laø moät ngöôøi saûng khoaùi, thaúng thaén nhö ruoät ngöïa, noùi ngay: -Bang chuùa! Caùi tính maïng Ngoâ Tröôûng Phong naøy töø ñaây giao cho Bang chuùa. Kieàu Phong voã vai laõo, cöôøi noùi: -Boïn mình ñaõ laø haïng aên xin, khoâng côm aên röôïu uoáng thì ñeán xin ngöôøi ta, ai laïi ñem baùn kim baøi ñi bao giôø. Ngoâ Tröôûng Phong cöôøi, ñaùp: -Xin côm thì deã chöù xin röôïu ñaâu ñöôïc. Moïi ngöôøi ñeàu reo leân: -AÊn xin gì maø xaáu theá! Côm no buïng coøn ñoøi uoáng röôïu nöõa. Khoâng ñöôïc! Khoâng ñöôïc! Toaøn theå daân chuùng Caùi bang ñeàu cöôøi oà. Neân bieát raèng trong Caùi bang chaúng thieáu gì ngöôøi ñi xin röôïu bò cöï tuyeät. Kieàu Phong mieãn toäi cho caùc tröôûng laõo, ai cuõng thaáy nheï mình nhö caát gaùnh naëng. Moïi ngöôøi ñöa maét nhìn Toaøn Quang Thanh, ai cuõng cho raèng gaõ laø thuû phaïm gaây ra cuoäc bieán loaïn thì duø Kieàu Phong ñaïi löôïng ñeán ñaâu cuõng khoâng theå tha thöù ñöôïc. Boãng thaáy Kieàu Phong ñeán beân Toaøn Quang Thanh, hoûi: -Toaøn ñaø chuùa! Ñaø chuùa coøn muoán noùi gì nöõa khoâng? Toaøn Quang Thanh noùi: -Bang chuùa! Sôû dó ta phaûn ngöôi laø vì giang sôn nhaø Ñaïi Toáng, maø cuõng vì cô nghieäp laâu daøi cuûa Caùi bang. Nhöng bieát raèng, neáu ta noùi roõ thaân theá vaø chaân töôùng ngöôi ra thì laø ngöôøi sôï cheát. Thoâi, ngöôi cheùm phöùt ta moät ñao ñi cho roài. 63 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 7. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Kieàu Phong traàm ngaâm moät laùt roài noùi: -Thaân theá ta coù ñieàu chi khoâng phaûi, ñaø chuùa cöù vieäc noùi ra. Toaøn Quang Thanh laéc ñaàu, noùi: -Baây giôø ta coù noùi cuõng phí lôøi, chaúng ai theøm tin ta. Ngöôi gieát ta ñi laø hôn. Kieàu Phong trong loøng nghi hoaëc voâ cuøng, lôùn tieáng noùi: -Keû ñaïi tröôïng phu coù ñieàu muoán noùi laø noùi, sao coøn uùp uùp môû môû, toan noùi roài laïi thoâi? Toaøn Quang Thanh ñaõ laø haûo haùn cheát coøn chaû sôï thì coøn huyù kî gì nöõa? Toaøn Quang Thanh cöôøi laït, noùi: -Ñuùng roài, cheát coøn chaû sôï thì trong thieân haï coøn coù ñieàu gì ñaùng sôï nöõa. Gaõ Kieàu kia! Ngöôi cheùm ta moät ñao ñi ñeå ta khoûi phaûi ôû laïi theá gian naøy maø troâng thaáy caûnh Caùi bang rôi vaøo tay ngöôøi Hoà, giang sôn gaám voùc nhaø Ñaïi Toáng bò chìm ñaém vaøo aùch di dòch. Kieàu Phong noùi: -Theá naøo maø baûo Caùi bang loït vaøo tay ngöôøi Hoà? Ngöôi noùi roõ ra! Toaøn Quang Thanh noùi: -Ta ñaõ baûo roài maø! Baây giôø coù noùi anh em cuõng khoâng ai tin, coøn baûo laø Toaøn moã ham soáng sôï cheát, khua moâi muùa moû. Ta ñaõ lieäu cheát, coù ñaâu cheát roài coøn ñeå cho ngöôøi sæ maï. Baïch Theá Kính doõng daïc noùi: -Thöa Bang chuùa! Gaõ naøy laém möu nhieàu keá, deûo mieäng noùi caøn ñeå may ra Bang chuùa coù tha y chaêng. Chaáp phaùp ñeä töû ñaâu, laáy phaùp ñao ra haønh hình! Moät teân ñeä töû chaáp phaùp vaâng meänh raûo böôùc tieán ra, caàm moät löôõi phaùp ñao ñeán beân Toaøn Quang Thanh. Kieàu Phong vaãn nhìn chaèm chaëp vaøo Toaøn Quang Thanh, thaáy y coù daùng baát bình nhöng thaàn saéc khoâng loä veû gian traù ñieâu ngoa, cuõng khoâng ra chieàu khieáp sôï thì trong loøng laïi caøng nghi hoaëc, quay sang baûo ñeä töû chaáp phaùp: -Mi ñöa phaùp ñao cho ta! Ñeä töû chaáp phaùp kính caån hai tay ñöa ñao leân. Kieàu Phong ñoùn laáy phaùp ñao, hoûi: -Toaøn ñaø chuùa! Ngöôi baûo bieát roõ thaân theá cuøng chaân töôùng ta vaø vieäc naøy coù quan heä ñeán moái yeân nguy cuûa baûn bang, vaäy thì chaân töôùng ta theá naøo sao ngöôi khoâng daùm noùi thaät? Vöøa noùi vöøa tra ñao vaøo bao. Kieàu Phong noùi tieáp: -Ngöôi coù haønh vi phaûn loaïn, khoù loøng tha tính maïng cho ngöôi ñöôïc. Coù ñieàu haõy taïm giöõ ngöôi laïi, chôø cho ngöôi noùi roõ chaân töôùng ta roài chính tay ta seõ gieát ngöôi. Kieàu Phong naøy khoâng phaûi nhu nhöôïc nhö ñaøn baø mua chuoäc ôn hueä. Neáu ta ñònh gieát ngöôi thì ngöôi troán ñaâu cho thoaùt khoûi tay ta! Ngöôi côûi boû nhöõng tuùi 64 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 8. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung vaûi treân löng xuoáng roài ñi ñi. Töø ñaây saép tôùi trong soå Caùi bang khoâng coù teân tuoåi ngöôi nöõa. Kieàu Phong baûo Toaøn Quang Thanh côûi boû tuùi vaûi treân löng ñi laø coù yù ñuoåi y ra khoûi bang. Boïn ñeä töû Caùi bang, tröø nhöõng keû môùi vaøo, moãi ngöôøi ai cuõng coù ñeo tuùi vaûi treân löng, nhieàu thì chín caùi, ít thì moät caùi. Cöù chieáu soá tuùi vaûi nhieàu hay ít maø ñònh ngoâi thöù cao hay thaáp. Toaøn Quang Thanh nghe leänh Kieàu Phong baûo côûi tuùi treân löng xuoáng thì ñoät nhieân maët ñaày saùt khí, böôùc laïi chuïp laáy moät thanh phaùp ñao, caàm laêm laêm nhaèm truùng tröôùc ngöïc mình. Neân bieát raèng trong ñaùm giang hoà, ngöôøi trong bang bò truïc xuaát thì caùi nhuïc noùi sao cho xieát, so vôùi bò xöû töû coøn eâ cheà hôn nhieàu. Kieàu Phong laïnh luøng nhìn xem quaû y coù thöïc söï töï ñaâm vaøo mình khoâng. Toaøn Quang Thanh caàm löôõi phaùp ñao trong tay raát cöông quyeát, khoâng run raåy chuùt naøo. Gaõ quay ñaàu laïi nhìn Kieàu Phong roài hai ngöôøi nhìn nhau moät luùc. Trong raèng haïnh im phaêng phaéc khoâng moät tieáng ñoäng, moät hôi thôû. Toaøn Quang Thanh thoát nhieân hoûi: -Kieàu Phong! Ngöôi vaãn giöõ thaùi ñoä töï nhieân coù thöïc quaû ngöôi khoâng töï bieát chaêng? Kieàu Phong hoûi laïi: -Ngöôi baûo ta khoâng töï bieát gì? Toaøn Quang Thanh maáp maùy moâi nhöng khoâng noùi gì, töø töø ñem phaùp ñao ñaët xuoáng choã cuõ, roài töø töø côûi taùm caùi tuùi treân löng ra, cung kính ñaët töøng chieác moät xuoáng. Ñoaøn Döï voán bieát Toaøn Quang Thanh laø moät gaõ hieåm ñoäc voâ cuøng nhöng luùc thaáy y côûi tuùi vaûi ra vôùi neùt maët voâ cuøng ñau khoå cuõng khoâng khoûi ñau loøng cho y. Toaøn Quang Thanh ñang côûi ñeán caùi tuùi thöù naêm, baát thình lình nghe tieáng voù caâu doàn daäp, döôøng nhö coù ngöïa töø ngoaøi chaïy ñeán, keá ñeán hai tieáng saùo mieäng. Coù ngöôøi Caùi bang cuõng huyùt saùo ñaùp laïi. Tieáng voù ngöïa moãi luùc moät nhanh, thoaùng caùi ñaõ gaàn tôùi nôi. Ngoâ Tröôûng Phong leân gioïng oàm oàm hoûi: -Coù bieán coá chi gaáp vaäy? Ngöôøi cöôõi ngöïa chöa ñeán nôi thì ñoät nhieân ôû meù ñoâng cuõng coù tieáng ngöôøi ngöïa, nhöng coøn xa hôn, chöa nghe ñöôïc roõ reät laø ñi veà phöông naøo. Trong choác laùt, con ngöïa töø phöông baéc ñeán ñaõ tôùi ngoaøi khu röøng. Moät ngöôøi phoùng ngöïa nhaûy vaøo khu röøng roài nghieâng mình xuoáng yeân. Ngöôøi naøy maëc aùo baøo roäng thuïng tay, phuïc söùc raát laø hoa leä. Y côûi aùo ngoaøi ra moät caùch raát mau leï ñeå loä aùo cöu y maëc trong ra. Ñoaøn Döï thoaùng nghó ñaõ hieåu ngay laø ngöôøi Caùi bang cöôõi ngöïa rong ruoåi raát deã ñeå cho ngöôøi ta doøm ngoù, boïn quan nha thöôøng ra tra hoûi. Nhöng ngöôøi ñi baùo tin 65 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 9. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung vieäc khaån caáp caàn phaûi cöôõi ngöïa cho kòp ñöa tin, hoï phaûi giaû trang laøm nhaø phuù thöông nhöng beân trong hoï vaãn maëc taám aùo cöu y ñeå toû ra khoâng queân goác. Ngöôøi naøy kính caån ñeán tröôùc maët ñaø chuùa phaân ñaø Ñaïi Tín, caàm moät phong thö nhoû, noùi: -Vieäc quaân khaån caáp!... Chæ noùi ñöôïc boán tieáng roài thôû leân hoàng hoäc, con ngöïa y cöôõi cuõng hyù leân nhöõng tieáng bi thaûm, ngaõ laên ra ñaát kieät löïc cheát ngay. Söù giaû ñöa tin chaân böôùc loaïng choaïng roài hoäc maùu töôi ra, ngaõ laên xuoáng ñaát, xem thô ñuû bieát caû ngöôøi laãn ngöïa rong ruoåi ñöôøng xa, khí löïc kieät queä. Ñaø chuùa phaân ñaø Ñaïi Tín nhaän ñöôïc tin cuûa ngöôøi baûn ñaø ñöa laïi. Ngöôøi naøy laø moät ñeä töû ñöôïc phaùi ñeán Khaát Ñan ñeå do thaùm. Cöù xem y ñeo naêm tuùi cuõng ñuû bieát laø y chöùc phaän khoâng nhoû. Ngöôøi Khaát Ñan laø ñaùm giaëc lôùn ñöông ñaàu vôùi nhaø Ñaïi Toáng, thöôøng daáy quaân xaâm phaïm bôø coõi, chieám ñaát nhieãu daân, gaây nhieàu tai hoaï. Caùi bang thöôøng ñoùng vai söù giaû, ñi laïi trong hai nöôùc ñeå ngaám ngaàm giuùp nhaø Ñaïi Toáng. Ñaø chuùa thaáy nguõ ñaïi ñeä töû queân mình cuùc cung taän tuî vôùi söù maïng thì bieát ngay caùi tin ñöa ñeán taát laø quan troïng vaø khaån caáp voâ cuøng, neân khoâng töï mình boùc thö ra, caàm caû phong ñöa trình Kieàu Phong, noùi: -Ñaây laø quaân tình nöôùc Khieát Ñan. Kieàu Phong ñoùn laáy thö, môû ra thì beân trong coøn coù hoäp saùp nhoû. OÂng boùp vôõ hoäp saùp, vöøa laáy thö ra chöa kòp coi, baát thình lình laïi coù tieáng voù ngöïa raát gaáp. Moät ngöôøi cöôõi ngöïa töø phía ñoâng ñang ñi vaøo. Ñaàu ngöïa vöøa chui vaøo röøng thì ngöôøi cöôõi ngöïa ñaõ phi thaân nhaûy xuoáng, quaùt leân: -Kieàu Phong! Thö baùo quaân tình ôû Khaát Ñan ngöôi khoâng ñöôïc xem! Moïi ngöôøi ñeàu giaät mình, nhìn xem ai thì ra moät oâng giaø raâu toùc baïc phô, mình maëc boä cöu y vaù nhieàu choã. OÂng giaø ñaõ nhieàu tuoåi. Hai vò tröôûng laõo chaáp phaùp, truyeàn coâng ñöùng daäy, noùi: -Töø tröôûng laõo! Coù vieäc chi maø ñaïi giaù tôùi ñaây? Daân chuùng Caùi bang nghe tin Töø tröôûng laõo ñeán ñeàu toû veû söûng soát. Nguyeân Töø tröôûng laõo coù ñòa vò toái cao ôû Caùi bang, naêm nay ñaõ taùm möôi baûy tuoåi. Uoâng Bang chuùa tröôùc kia keâu oâng baèng sö baù. Toaøn theå ngöôøi Caùi bang ñeàu thuoäc haøng haäu boái Töø tröôûng laõo caû. Laõo veà ôû aån ñaõ laâu, khoâng maøng chi theá söï nöõa. Haøng naêm, Kieàu Phong cuøng hai vò truyeàn coâng, chaáp phaùp theo leä thöôøng ñeán vaán an laõo vaø chæ noùi nhöõng chuyeän thöôøng trong baûn bang. Deø ñaâu luùc naøy laõo ñoät ngoät ñeán ñaây vaø ngaên Kieàu Phong khoâng ñöôïc xem thö. Moïi ngöôøi thaáy laõo ñeán ñeàu kinh ngaïc. Kieàu Phong voäi naém laáy thö trong hai tay, cuùi mình thi leã, noùi: -Töø tröôûng laõo vaãn maïnh ñaáy a! 66 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 10. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Roài môû tay ra, ñöa thö leân tröôùc maët Töø tröôûng laõo. Kieàu Phong laø ñöông kim chuùa teå Caùi bang, tuy ñòa vò cuûa oâng coøn ôû vai döôùi Töø tröôûng laõo, nhöng gaëp vieäc lôùn trong bang tröôûng laõo vaãn phaûi tuaân theo hieäu leänh cuûa oâng. Ñöøng noùi laø Töø tröôûng laõo, ngay ñeán caùc vò Bang chuùa ñôøi xöa phuïc sinh cuõng vaãn phaûi tuaân theo. Khoâng ngôø Töø tröôûng laõo laïi khoâng cho oâng xem thö baùo caáp veà quaân tình Khaát Ñan maø oâng khoâng cöï nöï chuùt naøo. Chính Töø tröôûng laõo cuõng phaûi ngaïc nhieân. Laõo bieát laø vieäc cöïc kyø quan troïng, noùi: -Toâi xin voâ pheùp. Ñoaïn caàm ngay laáy thö ôû trong tay Kieàu Phong, lôùn tieáng noùi: -Baø quaû phuï Maõ Ñaïi Nguyeân saép tôùi ñaây, coù ñieàu traàn tình vôùi caùc vò, mong caùc vò ôû laïi caû ñaây chôø naøng. Daân chuùng bang chaêm chuù nhìn Kieàu Phong ñeå xem oâng baûo sao. Kieàu Phong noùi: -Giaû tyû laø vieäc quan troïng thì chuùng toâi ôû laïi ñaây chôø baø cuõng khoâng quaûn ngaïi. Töø tröôûng laõo noùi: -Dó nhieân laø vieäc troïng ñaïi. Töø chæ noùi vaäy roài khoâng theâm gì nöõa, höôùng veà Kieàu Phong laøm leã tham kieán Bang chuùa, ñoaïn ngoài xuoáng moät beân. Ñoaøn Döï ñöông tính thöøa cô luùc naøy noùi chuyeän vôùi Vöông Ngoïc Yeán. Chaøng hoûi nhoû: -Vöông coâ nöông! Luùc naøy Caùi bang ñang laém vieäc, chuùng ta neân laùnh ñi hay cöù ôû ñaây xem sao? Vöông Ngoïc Yeán nhíu ñoâi loâng maøy, ñaùp: -Chuùng ta laø ngöôøi ngoaøi, chaúng neân tham döï vaøo vieäc cô maät cuûa ngöôøi. Nhöng... nhöng khoâng bieát hoï coù tranh luaän gì lieân quan ñeán bieåu ca ta khoâng? Ta cöù thöû nghe xem sao? Ñoaøn Döï phuï hoaï, noùi: -Phaûi ñoù! Theo lôøi hoï noùi thì döôøng nhö Maõ Phoù Bang chuùa bò bieåu huynh coâ gieát cheát, ñeå laïi vôï goaù khoâng nôi nöông töïa, tình traïng raát ñaùng thöông. Ngoïc Yeán voäi noùi: -Khoâng! Khoâng phaûi ñaâu! Maõ Phoù Bang chuùa khoâng phaûi bieåu ca ta gieát. Kieàu Bang chuùa chaúng baûo theá laø gì? Noùi ñeán ñaây laïi nghe tieáng voù ngöïa. Hai kî maõ troâng vaøo röøng haïnh ñi tôùi. Nguyeân ngöôøi Caùi bang ñaõ ñeå laïi beân ñöôøng daáu hieäu cho ngöôøi boån bang nhaän bieát ñöôøng maø ñeán hoäi hoïp. Ai cuõng töôûng trong hai ngöôøi naøy thì moät laø vôï Maõ Ñaïi Nguyeân, nhöng teù ra khoâng phaûi maø laïi laø moät oâng giaø vaø moät baø giaø. OÂng giaø thì beù nhoû vaø thaáp luûn cuûn coøn baø giaø thì laïi cao lôùn phoáp phaùp, troâng raát buoàn cöôøi. Kieàu Phong vöøa troâng thaáy, voäi vaøng ra tieáp ñoùn, noùi: 67 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 11. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung -Hai vò Ñaøm coâng, Ñaøm baø taïi ñoäng Xung Tieâu nuùi Hoa Sôn giaù laâm! Toâi khoâng kòp ra ñoùn, xin thöù loãi cho Kieàu Phong naøy. Töø tröôûng laõo cuøng caùc vò tröôûng laõo truyeàn coâng, chaáp phaùp caû thaûy saùu ngöôøi nhaát teà böôùc ra thi leã. Ñoaøn Döï bieát ngay Ñaøm coâng, Ñaøm baø laø hai nhaân vaät coù danh voïng raát lôùn trong voõ laâm. Boãng thaáy Ñaøm baø noùi: -Kieàu Bang chuùa! Treân vai Bang chuùa caém boán löôõi ñao laøm troø gì vaäy? Noùi roài vöôn tay ra nhoå boán löôõi ñao, thuû phaùp baø mau leï dò thöôøng. Ñaøm baø vöøa nhoå ñao xong, Ñaøm oâng töùc khaéc laáy trong boïc ra moät caùi bình söù, môû naép doác thuoác taùn thoa vaøo vai Kieàu Phong. Thöù thuoác Kim Sang naøy vöøa boâi vaøo, mieäng veát thöông ñang voït maùu töôi ra maø laäp töùc ngöøng chaûy ngay. Thuû phaùp Ñaøm baø nhoå ñao ñaõ mau leï ít ngöôøi bì kòp, Ñaøm coâng laáy bình, môû nuùt doác thuoác ròt thöông, caàm maùu, maáy ñoäng taùc naøy tuy cuõng mau leï dò thöôøng nhöng ngöôøi ta troâng thaáy roõ raøng, chaúng khaùc gì ma quyû loäng pheùp. Thuoác Kim Sang boâi ñeán ñaâu caàm maùu ñeán ñoù, hieäu nghieäm nhö thaàn. Kieàu Phong ñaõ bieát vôï choàng Ñaøm coâng Ñaøm baø laø baäc cao nhaân tieàn boái trong voõ laâm. Luùc naøy thaáy hai ngöôøi nhoå ñao trò thöông cho mình duø laø cöû chæ coù hôi loã maõng, nhöng trong loøng caûm kích voâ cuøng. Giöõa luùc oâng ngoû lôøi caûm taï, ñaõ caûm thaáy vai mình ñang teâ buoát chuyeån sang ngöùa ngaùy vaõ ñaõ ñôõ ñau nhieàu. Ñaøm baø laïi hoûi: -Kieàu Bang chuùa! Keû naøo lôùn maät daùm laáy ñao ñaû thöông Bang chuùa? Kieàu Phong cöôøi, ñaùp: -Chính toâi töï ñaâm vaøo ñoù! Ñaøm baø laáy laøm laï, hoûi: -Sao laïi töï ñaâm nhö vaäy, chaúng hoaù ra töï laøm cho mình ñau ñôùn? Kieàu Phong nghó buïng: "Vieäc noäi bieán trong bang mình khoâng neân noùi roõ cho ngöôøi ngoaøi bieát ñeå baûn bang cuøng caùc vò tröôûng laõo khoûi maát theå dieän", lieàn ñaùp: -Ñoù laø toâi thöû chôi. Caùi vai u thòt baép naøy duø coù bò thöông cuõng khoâng vaøo ñeán gaân coát. Boán vò tröôûng laõo Toáng, Hoà, Traàn, Ngoâ thaáy Kieàu Phong giaáu nheïm chaân töôùng cho mình thì trong loøng ngaám ngaàm laáy laøm hoå theïn. Ñaøm baø cöôøi khanh khaùch, noùi: -aø! Bang Chuùa noùi doái ta. Nhöng ta bieát caû roài! Ngoâi sao chieáu meänh cuûa Bang chuùa quaû laø linh thieâng, y bieát Ñaøm coâng vöøa môùi cheá ñöôïc thöù thuoác chöõa veát thöông linh nghieäm voâ song, coù choã ñem ra thí nghieäm. Kieàu Phong chaúng baûo laø phaûi cuõng chaúng caõi laø khoâng, chæ mæm cöôøi. OÂng nghó buïng: "Baø cuï naøy keùo boâng ñuøa. Ai hôi ñaâu maø töï ñaâm mình maáy nhaùt dao ñeå laáy choã thöû thuoác cuûa nhaø baø xem coù linh nghieäm hay khoâng?" Ñaøm baø laïi hoûi: 68 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 12. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung -Maõ quaû phuï ñaâu? Naøng môøi chuùng ta ñeán ñaây maø chính naøng laïi chöa tôùi ö? Kieàu Phong coøn ñang ngaïc nhieân boãng nghe chaân ngöïa loäp coäp, roài moät con löøa ñoät nhieân tieán vaøo röøng, treân löng coù moät ngöôøi ngoài quay maët trôû laïi. Ñaøm baø löûa giaän boác leân, quaùt: -Trieäu Tieàn Toân! Thaáy muï ñaây, sao coøn daùm voâ leã? Ta ñaùnh cho beùt ñít baây giôø! Ai naáy nhìn ngöôøi cöôõi löøa thì thaáy y ngoài co ngöôøi laïi, töïa hoà nhö ñöùa nhoû môùi leân baåy, leân taùm. Ñaøm baø thoø tay ra voã vaøo ñít gaõ. Gaõ laên long loùc xuoáng ñaát, ñoät nhieân vöôn tay duoãi chaân bieán thaønh moät ngöôøi raát cao lôùn. Moïi ngöôøi thaáy vaäy caû kinh. Ñaøm coâng neùt maët vaãn thaûn nhieân, hoûi: -Lyù huynh! Laïi muoán laøm troø khæ gì ñoù? Ta cöù nhìn thaáy maët ngöôi laø khoù chòu! Gaõ naøy döôøng nhö tuoåi giaø nhöng thöïc khoâng phaûi laø giaø maø baûo y coøn treû thì khoâng chaéc ñaõ treû, coù theå phoûng ñoaùn y töø ba möôi ñeán saùu möôi tuoåi. Coøn veà töôùng maïo, xaáu khoâng xaáu haún, ñeïp khoâng ñeïp thaät. Gaõ khoâng noùi naêng gì ñeán Ñaøm coâng, quay laïi baûo Ñaøm baø: -Tieåu Quyeân! Gaàn ñaây vaãn vui veû chöù? Ñaøm baø ngöôøi to lôùn nhö hoä phaùp, toùc traéng nhö baïc, maët ñaày daên deo, teân baø laø Tieåu Quyeân nhö coù veû yeåu ñieäu thöôùt tha, neân moïi ngöôøi thaáy Trieäu Tieàn Toân keâu baø raèng Tieåu Quyeân ñeàu phaûi phì cöôøi. Ñoaøn Döï ñang nghó thaàm: "Caùc baø luùc coøn nhoû thöôøng goïi laø Tieåu Quyeân, sao luùc giaø khoâng ñoåi laø Laõo Quyeân?" boãng laïi nghe tieáng chaân ngöïa. Nhöng nhöõng ngöôøi cöôõi ngöïa ñeán laàn naøy khoâng phi mau. Kieàu Phong ñang nhìn gaõ teân goïi Trieäu Tieàn Toân, chöa ñoaùn ra gaõ laø nhaân vaät theá naøo. OÂng thaáy gaõ laø baïn töông chi vôùi Ñaøm coâng Ñaøm baø, laïi vaän ñoäng pheùp "Xuùc coát coâng" ngoài treân löng löøa, thì bieát ngay khoâng phaûi haïng taàm thöôøng. Nhöng ñaõ laø cao thuû baäc nhaát maø sao mình chöa ñöôïc nghe teân tuoåi bao giôø, neân khoâng khoûi ngaïc nhieân. Maáy ngöôøi cöôõi ngöïa vöøa vaøo röøng haïnh, thì ñi tröôùc laø naêm chaøng thanh nieân maøy thoâ maét lôùn, töôùng maïo hao hao gioáng nhau. Ngöôøi lôùn nhaát ñoä ngoaøi ba möôi, ngöôøi nhoû nhaát cuõng ngoaøi hai möôi, roõ raøng laø naêm anh em cuøng moät meï sinh ra. Ngoâ Tröôûng Phong lôùn tieán g hoûi: -Thaùi Sôn nguõ huøng ñaõ ñeán, hay quaù! Khoâng bieát luoàng gioù ôû ñaâu ñaõ thoåi naêm anh em ñeán ñaây? Nguyeân gaõ thöù ba trong Thaùi Sôn nguõ huøng teân goïi Ñôn Thöùc Sôn laø baïn vong nieân vôùi Ngoâ tröôûng laõo, gaõ cöôùp lôøi: -Ngoâ töù ca vaãn maïnh gioûi chöù? Gia gia toâi saép ñeán ñoù. Ngoâ Tröôûng Phong bieán saéc, noùi: -Coù thaät gia gia hieàn ñeä... 69 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 13. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Vì laõo phaïm luaät trong bang, trong loøng ñöông baên khoaên, nghe tin vò thieát dieän phaùn quan ôû Thaùi Sôn laø Ñôn Chính ñoät nhieân tôùi ñaây, khoâng khoûi lo thaàm neân khoâng hoûi nöõa. Nguyeân thieát dieän phaùn quan Ñôn Chính voán gheùt keû laøm baäy nhö laø cöøu ñòch. Khi oâng nghe thaáy vieäc baát coâng trong ñaùm giang hoà laø laäp töùc ra tay can thieäp. Baûn lónh oâng raát cao. Tröø naêm gaõ con trai ga, oâng coøn thu naïp raát nhieàu moân ñoà, ñeä töû ñoà toân coù hôn traêm ngöôøi. Caùi teân Thaùi Sôn Ñôn gia ngöôøi trong voõ laâm ai nghe thaáy cuõng phaûi kieâng neå. Moät ngöôøi cöôõi ngöïa nöõa tieán vaøo röøng. Boïn Thaùi Sôn nguõ huøng nhaát teà böôùc tôùi ñoùn ñaàu ngöïa. Treân löng ngöïa, moät oâng giaø maëc aùo tröôøng baøo baèng tô taèm nheï nhaøng nhaûy xuoáng, troâng Kieàu Phong chaép tay noùi: -Kieàu Bang chuùa! Ñôn Chính naøy khoâng ñöôïc môøi maø töï ñeán ñaây quaáy nhieãu! Kieàu Phong ñaõ töøng nghe tieáng Ñôn Chính nhöng nay môùi ñöôïc gaëp, thaáy oâng giaø maët muõi hoàng haøo thaät xöùng vôùi boán chöõ "Ñoâng Nhan Haïc Phaùt". Töôùng maïo oâng coi raát khieâm hoaø chöù khoâng phaûi laø ngöôøi laïn h nhaït nhö tieáng ñoàn. Kieàu Phong khoanh tay ñaùp leã, noùi: -Neáu Kieàu moã ñöôïc bieát tröôùc Ñôn laõo tieàn boái ñaïi giaù ñeán ñaây ñaõ ra xa ngheânh tieáp môùi phaûi. Ngöôøi cöôõi löøa noùi baèng moät gioïng khaùc thöôøng: -öø phaûi! Coù laø thieát dieän phaùn quan ñeán thì môùi ra xa ñoùn tieáp. Chöù toâi ñaây laø thieát thí coå phaùn quan thì ngöôøi ta ra xa ñoùn laøm gì? Moïi ngöôøi nghe ñeán naêm chöõ ngoaïi hieäu "thieát thí coå phaùn quan" baát giaùc cöôøi roä. Ba coâ Vöông Ngoïc Yeán, A Chaâu, A Bích tuy bieát cöôøi laø baát nhaõ nhöng khoâng nhòn ñöôïc ñeàu tuûm tæm. Boïn Thaùi Sôn nguõ huøng thaáy ngöôøi kia noùi vaäy bieát laø gaõ coù yù khinh maïn phuï thaân mình, ñeàu giaän tím maët. Song gia phaùp nhaø hoï Ñôn raát nghieâm ngaët. Ñôn Chính chöa phaùt bieåu yù kieán thì caùc con ñeàu khoâng daùm ra tay. Ñôn Chính laø ngöôøi nhaãn nhuïc, laïi chöa bieát roõ lai lòch con ngöôøi quaùi dò kia, lieàn giaû vôø nhö khoâng nghe tieáng. OÂng noùi: -Xin môøi Maõ phu nhaân ra noùi chuyeän. Phía sau röøng moät coã kieäu nhoû chuyeàn ra. Hai gaõ haùn töû khieâng kieäu chaïy nhanh nhö bay ñeán giöõa röøng haï kieäu xuoáng. Böùc maøn kieäu veùn leân, moät thieáu phuï toaøn thaân maëc ñoà traéng töø trong maøn kieäu veùn leân, thong thaû böôùc ra. Thieáu phuï cuùi maët xuoáng, höôùng veà phía Kieàu Phong vaùi chaøo raát cung kính, noùi: -Vò vong nhaân (ngöôøi goaù choàng) nhaø hoï Maõ laø OÂn thò xin tham kieán Bang chuùa. Chính Maõ Ñaïi Nguyeân cuõng chæ gaëp Kieàu Phong trong nhöõng tröôøng hôïp coù vieäc boån bang coøn ngoaøi ra ít gaëp nhau, coøn Maõ phu nhaân thì chöa ra khoûi cöûa neân Bang chuùa chöa töøng bieát maët. Kieàu Phong ñaùp leã, noùi: -Kính chaøo taåu taåu! 70 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 14. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Maõ phu nhaân noùi: -Tieân phu chaúng may taï theá, ñöôïc nhôø Bang chuùa cuøng caùc vò baù thuùc lo lieäu tang ma cho, ôn aáy vò vong nhaân xin ghi loøng taïc daï. Tieáng naøng trong nhö chuoâng ñoàng, môùi nghe ñaõ bieát naøng coøn ít tuoåi, nhöng thuyû chung naøng vaãn nhìn xuoáng ñaát, neân khoâng troâng roõ dung nhan. Kieàu Phong coi tình hình, bieát laø maõ phu nhaân ñaõ phaùt giaùc ra ñieàu gì quan troïng veà caùi cheát cuûa choàng naøng neân môùi thaân haønh ñeán ñaây. Song laø vieäc boån bang maø naøng khoâng baùo cho Bang chuùa bieát tröôùc, laïi ñi caàu thieát dieän phaùn quan taùc chuû, thì beân trong taát coù ñieàu khuaát khuùc. Kieàu Phong quay ñaàu laïi nhìn vò tröôûng laõo chaáp phaùp laø Baïch Theá Kính, thì giöõa luùc aáy Baïch cuõng ñöông nhìn oâng. Boán luoàng nhaõn quang ñeàu loä veû kinh nghi. Kieàu Phong nghó mình neân tieáp khaùch tröôùc roài seõ baøn ñeán vieäc baûn bang sau. OÂng quay sang noùi vôùi Ñôn Chính: -Ñôn laõo tieàn boái! Tieàn boái coù quen bieát vôùi oâng baø hoï Ñaøm taïi ñoäng Xung Tieâu nuùi Hoa Sôn khoâng? Ñôn Chính chaép tay, ñaùp: -Toâi vaãn haâm moä oai danh hoï Ñaøm baáy laâu, nay ñöôïc gaëp ñaây thaät laø may maén! Kieàu Phong noùi: -Toâi xin ñöa tieàn boái cuøng Ñaøm laõo gia töông kieán cho phaûi leã. Ñaøm coâng chöa ñaùp thì ngöôøi cöôõi löøa ñaõ noùi: -Toâi hoï Song teân Oai (!) bieät hieäu laø "thieát thí coå phaùn quan" (thieáu 110-111) -Chuùng ta ñeán ñaây laø khaùch cuûa Caùi bang, neáu cuøng nhau ñaáu khaåu chaúng hoaù ra khoâng bieát neå maët chuû nhaân. Chôø khi xong vieäc ôû ñaây toâi seõ xin lónh giaùo caùc haï maáy ñoøn. Baù Sôn! Baây giôø con cöù noùi ñi! Ñôn Baù Sôn caêm töùc nhöõng muoán ruùt ñao cheùm cho maáy nhaùt môùi haû giaän nhöng gaõ coá nhòn, noùi vôùi Kieàu Phong: -Kieàu Bang chuùa! Coâng vieäc cuûa quyù bang ñaùng lyù cha con chuùng toâi khoâng daùm can thieäp vaøo. Song gia gia toâi ñaõ noùi "Ngöôøi quaân töû yeâu ngöôøi coù ñöùc ñoä". Gaõ noùi ñeán ñoù ñöa maét nhìn Trieäu Tieàn Toân xem y coù hoïc laïi khoâng. Neáu y hoïc laïi caû caâu "Gia gia toâi ñaõ noùi..." thì ra y goïi Ñôn Chính baèng gia gia roài. Deø ñaâu Trieäu Tieàn Toân cuõng hoïc laïi ñuùng nhö vaäy: -Kieàu Bang chuùa! Coâng vieäc cuûa quyù bang ñaùng lyù cha con chuùng toâi khoâng daùm can thieäp vaøo. Song con toâi noù baûo "Ngöôøi quaân töû yeâu ngöôøi coù ñöùc ñoä". Theá laø caâu naøy y chæ ñoåi hai chöõ "gia gia" ra hai chöõ "con toâi". Moïi ngöôøi nghe thaáy ai cuõng chau maøy cho laø Trieäu Tieàn Toân hoãn xöôïc quaù, e raèng khoâng khoûi ñoå maùu. Ñôn Chính noùi: 71 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 15. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung -Toâi xem ra caùc haï coù ñieàu gì giaän toâi. Nhöng caùc haï cuøng toâi voán khoâng quen bieát. Giaû tyû toâi coù ñieàu chi laàm loãi thì xin caùc haï baûo roõ cho, neáu taïi haï quaû coù ñieàu khoâng phaûi, laäp töùc seõ xin boài toäi. Moïi ngöôøi nghe Ñôn Chính noùi vaäy ñeàu khen oâng nhuõn nhaën, xöùng ñaùng laø ngöôøi nghóa hieäp noåi tieáng ôû Trung Nguyeân. Trieäu Tieàn Toân noùi: -Caùc haï khoâng coù loãi gì vôùi toâi heát, nhöng coù loãi vôùi Tieåu Quyeân thì coøn khaû oá gaáp möôøi laø coù loãi vôùi toâi. -------------------------oOo------------------------- 72 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2