Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 6

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

123
lượt xem
20
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 6', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 6

 1. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung HOÀI THÖÙ SAÙU MOÄT BÖÙC THÖ MAÄT RAÁT QUAN TROÏNG Ñôn Chính laáy laøm laï, noùi: -Tieåu Quyeân naøo? Toâi laøm gì maø ñaéc toäi vôùi naøng? Trieäu Tieàn Toân troû Ñaøm baø, ñaùp: -Vò naøy laø Tieåu Quyeân ñaây! Tieåu Quyeân laø phöông danh baø nhöng khaép thieân haï ngoaøi toâi ra khoâng ai daùm goïi ñeán! Ñôn Chính vöøa töùc vöøa buoàn cöôøi, noùi: -Theá ra ñoù laø phöông danh cuûa Ñaøm baø ñaây. Taïi haï khoâng bieát, daùm maïo muoäi noùi ra. Vaäy xin thöù loãi. Trieäu Tieàn Toân ra veû töùc giaän, tröøng maét noùi: -Keû khoâng bieát laø khoâng coù loãi. Nhöng chæ phaïm laàn ñaàu coøn coù theå tha thöù, chöù phaïm ñeán laàn hai thì khoâng tha thöù ñöôïc. Ñôn Chính noùi: -Taïi haï tuy baáy laâu ngöôõng moä ñaïi danh Ñaøm coâng, Ñaøm baø ôû ñoän g Xung Tieâu nuùi Hoa Sôn nhöng chöa coù cô duyeân ñöôïc quen bieát. Taïi haï töï xeùt mình chöa bao giôø pheâ bình chuyeän ngöôøi khaùc luùc vaéng, thì laøm gì ñaéc toäi vôùi Ñaøm baø? Trieäu Tieàn Toân töùc giaän noùi: -Toâi vöøa hoûi "Tieåu Quyeân! Gaàn ñaây vaãn vui veû chöù?" Baø chöa kòp traû lôøi thì naêm oâng con quyù töû cuûa caùc haï laøm boä tòch ngheânh ngang ñi vaøo, laøm giaùn ñoaïn caâu chuyeän cuûa baø, cho ñeán baây giôø baø vaãn chöa kòp traû lôøi toâi. Ñôn laõo hieäp! Laõo hieäp thöû hoûi xem Tieåu Quyeân laø haïng ngöôøi naøo? Toâi, Trieäu Tieàn Toân Lyù, Chu Ngoâ Trònh Vöông laø ai? Chaúng leõ chuùng toâi ñang noùi chuyeän vôùi nhau cöù ñeå caùc oâng laøm giaùn ñoaïn hay sao? Ñôn Chính nghe y noùi coù veû ngoâ ngheâ thì trong buïng cöôøi thaàm, ñaùp: -Taïi haï coù ñieàu chöa roõ caàn thænh giaùo caùc haï. Trieäu Tieàn Toân noùi: -Ñieàu chi? Toâi maø cao höùng leân thì chæ roõ ñöôøng loái cuõng chaû ngaïi gì. Ñôn Chính noùi: -Ña taï. Caùc haï baûo phöông danh cuûa Ñaøm baø khaép thieân haï chæ mình caùc haï noùi ra ñöôïc, coù ñuùng theá khoâng? Trieäu Tieàn Toân ñaùp: 73 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 2. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung -Ñuùng laém! Neáu caùc haï khoâng tin ñeå toâi goïi laïi maø xem. Caùc haï thöû hoûi coù phaûi toâi ñaây laø Trieäu Tieàn Toân Lyù, Chu Ngoâ Trònh Vöông, Phuøng Traàn Chöõ Veä, Töôûng Thaâm Haøn Döông, ñaõ cuøng caùc haï thaùch thöùc nhau roài khoâng? Ñôn Chính ñaùp: -Khoâng, khoâng! Dó nhieân laø toâi khoâng daùm goïi ñaâu, nhöng chaúng leõ Ñaøm coâng cuõng khoâng daùm goïi ö? Trieäu Tieàn Toân Lyù maët giaän xaùm xanh, laúng laëng hoài laâu. Moïi ngöôøi ñeàu töôûng raèng Ñôn Chính hoûi laïi Trieäu Tieàn Toân caâu aáy ñeå y khoù traû lôøi. Khoâng ngôø Trieäu Tieàn Toân khoùc roáng leân, nöôùc maét giaøn giuïa, tieáng khoùc cöïc kyø bi thaûm. Moïi ngöôøi thaáy vaäy ñeàu khoâng ai hieåu ra sao caû. Ai cuõng cho laø con ngöôøi chaúng bieát sôï trôøi ñaát laø gì, to gan daùm treâu choïc choáng baùng caû thieát dieän phaùn quan. Moät caâu noùi nheï nhaøng maø khieán cho y baät leân tieáng khoùc hôø trôøi hôø ñaát. Ñôn Chính thaáy y khoùc raát thaûm thöông, bao nhieâu löûa giaän töø naõy ñeán giôø ñeàu taét ngaám, laïi an uûi y, noùi: -Trieäu huynh! Ñoù laø taïi haï coù loãi. Trieäu Tieàn Toân nöùc nôû noùi: -Toâi khoâng phaûi hoï Trieäu. Ñôn Chính caøng laáy laøm laï, hoûi: -Vaäy quyù tính caùc haï laø gì? Trieäu Tieàn Toân noùi: -Toâi chaû coù hoï gì caû. Caùc haï ñöøng hoûi nöõa! Caùc haï ñöøng hoûi nöõa! Baáy giôø trong röøng haïnh, nhöõng tay cao thuû ñeàu ñoaùn laø Trieäu Tieàn Toân taát coù ñieàu chi cöïc kyø thöông taâm khoâng theå noùi ra ñöôïc. Nhöng chaúng ai bieát laø vieäc gì. Neáu y khoâng töï noùi ra thì ngöôøi ngoaøi cuõng khoâng tieän hoûi. Moïi ngöôøi thaáy Trieäu Tieàn Toân cöù aám öùc khoùc maõi. Ñaøm baø daèn gioïng noùi: -Ngöôi phaùt ñieân roài sao? Tröôùc maët quyù vò ñaây ngöôi khoâng sôï maát maët ö? Trieäu Tieàn Toân noùi: -Baø boû toâi ñi laáy caùi laõo Ñaøm coâng baát töû kia, toâi khoâng thöông taâm sao ñöôïc. Tim toâi tan naùt, ruoät toâi ñöùt ñoaïn, coøn moãi caùi maët beân ngoaøi, maát thì maát chöù ñeå laøm gì? Moïi ngöôøi nghe, troâng nhau mæm cöôøi. Nguyeân tröôùc Trieäu Tieàn Toân cuøng Ñaøm baø coù moät ñoaïn tình söû. Sau khoâng bieát sao Ñaøm baø laïi ñi laáy Ñaøm coâng khieán cho Trieäu Tieàn Toân phaûi ñau loøng, thaäm chí muoán vöùt caû teân hoï ñi, nhö ñieân nhö roà, nhö ngaây nhö daïi. Baây giôø thaáy oâng baø Ñaøm coâng ñaõ ngoaøi saùu möôi caû roài maø Trieäu Tieàn Toân coøn nhôù ñeán moãi tình cuõ kyõ ñaõ maáy chuïc naêm trôøi vaãn coøn quyeán luyeán. Ñaøm baø maët ñaày daên deo, da moài toùc baïc, vöøa cao vöøa lôùn, khoâng bieát luùc treû tuoåi nhan saéc baø 74 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 3. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung theá naøo maø laøm rung ñoäng Trieäu Tieàn Toân ñeán giaø cuõng khoâng queân ñöôïc. Ñaøm baø coù veû beõn leõn, noùi: -Sö huynh coøn noùi ñeán chuyeän cuõ laøm chi? Nay Caùi bang gaëp vieäc troïng ñaïi caàn giaûi quyeát, sö huynh phaûi ngoan ngoaõn môùi ñöôïc. Trieäu Tieàn Toân nghe Ñaøm baø thænh thoùt maáy lôøi döôøng nhö loït tai laém. Y noùi: -Vaäy naøng phaûi quay laïi cöôøi vôùi toâi moät caùi toâi môùi chòu nghe! Ñaøm baø chöa cöôøi thì ngöôøi chung quanh ñaõ cöôøi oà, maø Ñaøm baø döôøng nhö khoâng hay bieát gì, quay laïi nhìn Trieäu Tieàn Toân roài cöôøi. Trieäu Tieàn Toân nhìn baø nhö ngaây nhö daïi, taâm thaàn meâ maån. Ñaøm coâng ngoài beân toû veû voâ cuøng taám töùc nhöng khoâng sao ñöôïc. Ñoaøn Döï troâng tình caûnh naøy baát giaùc caû kinh, nghó thaàm: "Ba ngöôøi naøy thaâm tình nhö vaäy, hoï ñaët heát thaûy ngöôøi ñôøi ra ngoaøi cuoäc. Mình... mình cuøng Vöông coâ nöông lieäu roài ñaây coù khoûi laâm vaøo tình traïng naøy khoâng? Khoâng! Khoâng! Ñaøm baø naøy ñaõ coù tình yù vôùi sö huynh, coøn Vöông coâ nöông thì thuyû chung khoâng queân bieåu huynh naøng laø Moä Dung coâng töû. Ñem mình so vôùi Trieäu Tieàn Toân thì mình haõy coøn thua xa." Trieäu Tieàn Toân cuøng Ñaøm coâng, Ñaøm baø soâi noåi leân moät luùc veà aân xöa oaùn cuõ, Kieàu Phong nghe, ñoaïn nghó lung laém: "Teù ra Trieäu Tieàn Toân khoâng phaûi hoï Trieäu, laïi laø sö huynh Ñaøm baø. Ta thöôøng nghe Ñaøm coâng, Ñaøm baø ôû ñoäng Xung Tieâu nuùi Hoa Sôn nhôø moân tuyeät kyõ cuûa phaùi Hoa Sôn maø danh vang thieân haï. Nay nghe gioïng noùi thì ba ngöôøi naøy töïa hoà khoâng cuøng moät moân phaùi. Vaäy thì Ñaøm coâng thuoäc phaùi Hoa Sôn hay Ñaøm baø môùi thuoäc phaùi Hoa Sôn?" Kieàu Phong coøn ñang nghi hoaëc, boãng nghe Trieäu Tieàn Toân noùi: -Maáy naêm nay mình khoâng xuoáng Giang nam, nghe ñaâu ôû ñaát Coâ Toâ naøy ra gaõ Moä Dung Phuïc chuyeân dung ngoùn "gaäy oâng ñaäp löng oâng". Gaõ caû gan laøm caøn, gieát haïi ngöôøi voâ toäi. Mình muoán xen baûn lónh gaõ theá naøo, lieäu coù duøng ñöôïc chính saùch "gaäy oâng ñaäp löng oâng" vôùi Trieäu Tieàn Toân Lyù, Chu Ngoâ Trònh Vöông naøy khoâng? Trieäu Tieàn Toân vöøa noùi xong maáy caâu naøy, boãng laïi nghe tieáng ngöôøi khoùc roáng leân, cuõng theâ thaûm, cuõng nöùc nôû heät nhö tieáng y vöøa khoùc xong. Moïi ngöôøi ñeàu laáy laøm laï thì thaáy ngöôøi ñoù vöøa khoùc vöøa keå leå: -Sö muoäi ôi! Ta ñaây coù ñieàu chi khoâng phaûi vôùi sö muoäi maø sao sö muoäi laïi ñi laáy caùi laõo hoï Ñaøm, ñeå cho ta ñeâm thöông ngaøy nhôù khoâng luùc naøo khuaây, Tieåu Quyeân sö muoäi ôi! Ta nhôù laïi luùc Sö phuï haõy coøn, coi ta vaø naøng nhö con ruoät ngöôøi. Sö muoäi boû ta thì coøn maët muõi naøo maø troâng thaáy Sö phuï sau naøy nöõa? Töø lôøi noùi cho ñeán aâm thanh khoâng khaùc Trieäu Tieàn Toân chuùt naøo. Giaû tyû maø moïi ngöôøi khoâng chính maét troâng mieäng y haù hoác ra, veû maët kinh dò thì ai cuõng cho 75 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 4. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung laø chính y ñang khoùc, ñang noùi. Moïi ngöôøi quay ñaàu nhìn laïi thì ngöôøi phaùt ra tieáng khoùc laø moät thieáu nöõ maëc aùo hoàng laït. Khi thieáu nöõ ñoù quay laïi thì chính laø A Chaâu. Ñoaøn Döï cuøng A Bích vaø Vöông Ngoïc Yeán ñaõ bieát A Chaâu raát sôû tröôøng veà caùch baét chöôùc cöû chæ cuøng gioïng noùi ngöôøi khaùc neân khoâng laáy gì laøm laï. Coøn ngoaøi ra ai cuõng ngaïc nhieân vaø buoàn cöôøi. Moïi ngöôøi ñaõ töôûng Trieäu Tieàn Toân thaáy A Chaâu nhaùi mình taát nhieân noåi giaän. Khoâng ngôø y nghe naøng khoùc loùc noùi laïi caøng xuùc ñoäng taâm tình, cuõn g maét ñoû hoe, mieäng meùo xeäch, hai haøng leä chaïy quanh roài baät leân tieáng khoùc hoaø ñieäu vôùi A Chaâu. Ñôn Chính chæ laéc ñaàu, leân tieáng doõng daïc: -Ñôn moã tuy laø hoï Ñôn nhöng naêm theâ baûy thieáp, con ñoáng chaùu ñaøn chöù chaúng coâ ñôn chuùt naøo. Coøn Song Oai ñaïi huynh ñaây tuy hoï Song maø chæ moät mình moät boùng, luùc naøo cuõng tòch mòch theâ löông. Tình traïng naøy chaúng bieát aên naên töø tröôùc, baây giôø ñaõ quaù muoän roài, hoãi cuõng khoâng kòp nöõa. Song huynh ôi! Hoâm nay chuùng ta ñöôïc Maõ phu nhaân môøi ñeán ñaây phaûi chaêng ñeå baøn veà vieäc hoân nhaân ñaïi söï (!) cuûa caùc haï? Trieäu Tieàn Toân laéc ñaàu, ñaùp: -Khoâng phaûi. Ñôn Chính noùi: -Theá thì chuùng ta ñeán ñaây ñeå thöông nghò vieäc troïng yeáu cuûa Caùi bang môùi laø vaán ñeà chính. Trieäu Tieàn Toân thoát nhieân noåi giaän, hoûi: -Sao? Chæ coù ñaïi söï cuûa Caùi bang môùi laø vaán ñeà chính yeáu, coøn vieäc giöõa toâi vaø Tieåu Quyeân khoâng phaûi vaán ñeà chính yeáu hay sao? Ñaøm coâng nghe ñeán ñaây khoâng theå nhòn ñöôïc nöõa, noùi: -A Tueä! A Tueä! Neáu mình khoâng ngaên caám thaèng cha phaùt ñieân roà kia thì toâi khoâng chòu ñöôïc nöõa ñaâu! Moïi ngöôøi nghe ñeán hai chöõ A Tueä, nghó thaàm: "Theá ra phöông danh cuûa ñaøm baø laø A Tueä, coøn Tieåu Quyeân laø do Trieäu Tieàn Toân ñaët ra". Ñaøm baø daäm chaân, noùi: -Khoâng phaûi y phaùt ñieân phaùt roà ñaâu. OÂng laøm haïi y thaân taøn ma daïi ñeán theá coøn chöa maõn nguyeän sao? Ñaøm coâng laáy laøm laï, hoûi: -Toâi... toâi ... laøm gì maø haïi y? Töø tröôûng laõo cuøng Ñôn Chính troâng nhau, laéc ñaàu nghó thaàm: "Ba ngöôøi giaø töøng aáy tuoåi vaãn chöa troùt ñôøi, maø laïi laø nhöõng nhaân vaät kyø cöïu coù danh tieáng trong voõ laâm. Ai laïi giöõa choã coâng chuùng coøn ñem caâu chuyeän trai gaùi ñôøi xöûa ñôøi xöa ra maø tranh chaáp nhau, thaät ñaùng buoàn cöôøi". Töø tröôûng laõo ñaèng haéng moät tieáng roài noùi: 76 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 5. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung -OÂng baø hoï Ñaøm cuøng huynh oâng ñaây giaù laâm teä bang, khieán cho toaøn bang chuùng toâi töø treân chí döôùi raát laø haân haïnh. Maõ phu nhaân! Phu nhaân ñem ñaàu ñuoâi coâng vieäc cuûa phu nhaân ra trình baày ñi! Töø naõy tôùi giôø, Maõ phu nhaân vaãn ñöùng moät beân thoõng tay cuùi ñaàu, giôø nghe Töø tröôûng laõo goïi, naøng môùi töø töø quay ñaàu laïi, noùi raát nhoû: -Tieân phu chaúng may qua ñôøi, tieåu nöõ chæ ñau buoàn cho soá phaän long ñong, laïi chöa ñöôïc chuùt con naøo ñeå noái doõi nhaø hoï Maõ. Tuy naøng noùi nhoû nhöng thanh aâm trong treûo, roõ raøng töøng tieáng moät loït vaøo tai moïi ngöôøi, nghe raát eâm aùi. Naøng noùi tôùi ñaây, caâu noùi trôû neân nhaùt göøng vì naøng ñang nöùc nôû khoùc thaàm. Bao nhieâu vò anh haøo trong röøng haïnh nghe naøng noùi baát giaùc ñoäng moái thöông taâm. Cuøng laø tieáng khoùc: Trieäu Tieàn Toân khoùc thì khieán cho ngöôøi ta phaûi baät cöôøi: A Chaâu khoùc thì laøm cho ai naáy ñeàu kinh dò, Maõ phu nhaân khoùc thì khieán cho ngöôøi ta chua xoùt trong loøng. Maõ phu nhaân laïi tieáp: -Sau khi tieåu nöõ an taùng tieân phu roài, kieåm ñieåm laïi nhöõng di vaät cuûa chaøng, coù baét ñöôïc moät phong maät thö vaø cuõng laø lôøi di chuùc, ngoaøi bì ñeà: "Sau khi ta cheát yeân laønh, thì ñem phong thö naøy ñoát ngay laäp töùc. Neáu môû ra xem töùc laø huyû hoaïi thaân theá ta, duø ta ñaõ ôû döôùi suoái vaøng cuõng khoâng yeân giaác. Gaëp tröôøng hôïp maø ta bò baát ñaéc kyø töû thì phaûi ñem phong thö naøy trình caùc tröôûng laõo ñeå quyù vò cuøng nhau hoäi ñoàng môû ra xem. Vieäc naøy troïng ñaïi voâ cuøng, khoâng ñöôïc laàm lôõ." Maõ phu nhaân noùi tôùi ñaây, trong röøng haïnh im phaêng phaéc, ai cuõng laéng tai nghe ñoaïn choùt veà vieäc trình baøy cuûa naøng ra sao. Maõ phu nhaân ngöøng laïi giaây laùt roài töø töø côûi boïc treân löng ra, naøng môû caùi tuùi nhoû, ruùt moät phong thö boïc trong giaáy daàu ñöa leân, noùi: -Ñaây laø di thö cuûa tieân phu. Sau khi phaùt giaùc phong thö naøy, thaáy lôøi caên daën vieát raát kyõ caøng, tieåu nöõ bieát laø moät vieäc troïng ñaïi, voäi ñem leân trình Bang chuùa. May maø luùc naøy Bang chuùa cuøng caùc vò tröôûng laõo ñeàu xuoáng Giang Nam veà vieäc baùo cöøu cho tieân phu. Vì leõ ñoù tieåu nöõ chöa trình ñöôïc thö. Moïi ngöôøi nghe naøng noùi coù veû khaùc laï, laïi nhaán maïnh vaøo nhöõng chöõ "may maø", "vì leõ ñoù", ai cuõng lieác nhìn Kieàu Phong. Kieàu Phong thaáy töø hoài hoâm xaûy ra maáy cuoäc aâm möu troïng ñaïi maø vieäc naøo cuõng nhaèm vaøo mình. Tuy vieäc Toaøn Quang Thanh cuøng töù laõo gaây ra phaûn nghòch ñaõ laéng xuoáng nhöng chöa goïi laø keát thuùc ñöôïc, thì baây giôø laïi moïc ra vieäc Maõ phu nhaân. Nghe tôùi ñaây, oâng caûm thaáy khoan taâm, saéc maët raát bình tónh vì oâng töï nghó: "Hoï muoán aâm möu ñieàu gì thì cöù noùi ra cho heát ñi. Baäc ñaïi tröôïng phu phaûi cho quang minh loãi laïc. Kieàu moã naøy bình sinh khoâng laøm vieäc gì aùm muoäi thì coøn sôï gì ai phao vu haõm haïi". Maõ phu nhaân laïi tieáp: 77 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 6. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung -Tieåu nöõ bieát phong thö naøy coù quan heä lôùn ñeán baûn bang, Bang chuùa cuøng caùc tröôûng laõo ñaõ khoâng coù maët ôû Laïc Döông, sôï ñeå chaäm seõ lôõ thôøi cô, neân phaûi qua Trònh Chaâu baùi kieán. Töø tröôûng laõo ñeä trình phong thö naøy nhôø laõo gia taùc chuû. Vaäy noäi dung böùc thö ra sao vaø coâng vieäc heä troïng theá naøo, tieåu nöõ xin Töø tröôûng laõo noùi cho moïi ngöôøi nghe. Töø tröôûng laõo laïi haéng gioïng maáy tieáng roài môùi noùi: -Vieäc naøy noùi ra mang aân mang oaùn raát nhieàu. Laõo phu thaät khoù nghó quaù! Tröôûng laõo vöøa noùi ra hai caâu laïnh toaùt maø luùc naøy trôøi cuõng vöøa toái, moät lôùp söông daøy ñaëc bay phuû röøng haïnh, trong loøng moïi ngöôøi ñeàu caûm thaáy laïnh leõo aâm u. Töø tröôûng laõo ñöa tay ñoùn laáy phong thö ôû trong tay Maõ phu nhaân roài tuyeân boá: -Maõ Ñaïi Nguyeân töø thôøi taèng toå, qua toå phuï ñeán phuï thaân ñeàu laø ngöôøi ôû Caùi bang, khoâng laø tröôûng laõo thì cuõng laøm ñeán "baùt ñaïi ñeä töû" (ñeä töû taùm tuùi). Toâi ñaõ töøng chôi vôùi Ñaïi Nguyeân töø nhoû ñeán lôùn neân raát thuoäc maët chöõ cuûa y. Toâi xaùc nhaän töøng chöõ treân phong bì ñaây do chính Maõ Ñaïi Nguyeân vieát ra. Luùc Maõ phu nhaân trao thö naøy ñeán tay toâi, vaãn coøn nieâm phong y nguyeân, chöa coù moät chuùt daáu veát naøo chöùng toû ñaõ coù ngöôøi môû ra. Toâi e raèng chôø phieân hoäi ñoàng ñoâng ñuû caùc tröôûng laõo thì lôõ vieäc lôùn cuûa baûn bang neân môû thö ra xem. Luùc môû thö coù maët Thaùi Sôn thieát dieän phaùn quan Ñôn huynh ñaây minh chöùng ñaây. Ñôn Chính xaùc nhaän: -Ñuùng nhö vaäy, luùc ñoù taïi haï ñeán thaêm Töø tröôûng laõo taïi nôi aån cö, coù ñöôïc maét troâng thaáy tröôûng laõo môû phong thö naøy. Töø tröôûng laõo laáy hai ngoùn tay môû ruùt thö ra roài noùi: -Toâi xem chöõ vieát trong thö, neùt buùt cöùng raén khoâng phaûi laø chöõ Ñaïi Nguyeân, ñaõ laáy laøm laï. Treân ñaàu thö ñeà boán chöõ: "Kieám nhieäm ñaïi ca" caøng laøm cho toâi ngaïc nhieân. Uoâng Bang chuùa qua ñôøi ñaõ laâu sao coù ngöôøi vieát thö cho oâng vôùi caùch xöng hoâ nhö vaäy. Theá roài toâi chöa xem noäi dung böùc thö voäi, laïi nhìn xuoáng cuoái cuøng xem ngöôøi thö danh (kyù teân) laø ai? Khi xem ñeán caøng ngaïc nhieân hôn nöõa. Baát giaùc, toâi buoät mieäng keâu leân: "uûa! Thì ra laø y!" Ñôn huynh ñoäng tính hieáu kyø, ngoaùi ñaàu sang coi roài cuõng baät leân tieáng "uûa! Theá ra laø y!" Trieäu Tieàn Toân noùi xen vaøo: -Laõo Ñôn kia! Theá laø khoâng ñöôïc! Ñoù laø maät thö cuûa Caùi bang. Laõo ñaõ khoâng phaûi laø haøng ñeä töû moät tuùi, hai tuùi maø cuõng chöa nhaäp tòch Caùi bang nöõa. Sao ngöôøi ta khoâng môøi maø töï nhieân daãn xaùc ñeán, coøn xem troäm maät thö cuûa ngöôøi ta? Neáu khoâng nhìn thaáy veû maët ngaây ngoâ cuûa Trieäu Tieàn Toân maø chæ nghe maáy caâu naøy thì thaáy lôøi y raát hôïp tình hôïp lyù. Ñôn Chính hôi ñoû maët, noùi: -Toâi... toâi... chæ ngoù choã kyù teân chöù khoâng nhìn gì ñeán noäi dung böùc thö. Trieäu Tieàn Toân noùi: 78 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 7. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung -Duø keû aên caép moät ngaøn laïng vaøng hay aên caép moät ñoàng tieàn cuõng laø phöôøng aên caép. Chaúng qua chæ khaùc ôû choã aên caép nhieàu hay aên caép ít maø thoâi. Ngoù troäm thö ngöôøi ta thì khoâng phaûi laø ngöôøi quaân töû. Ñaõ khoâng phaûi laø quaân töû thì laø tieåu nhaân, ñaõ laø tieåu nhaân thì laø haïng ñeâ heøn bæ oåi. Ñaõ ñeâ heøn bæ oåi thì neân gieát quaùch ñi. Ñôn Chính nhìn naêm con roài xua tay ra hieäu baûo khoâng ñöôïc voïng ñoäng, cöù ñeå cho y maëc söùc noùi caøn roài sau seõ hay. Tuy laõo trong loøng caêm giaän nhöng cuõng caûm thaáy coù ñieàu gì khaùc laï. Laõo nghó thaàm: "Töø luùc thaèng cha naøy gaëp mình, y chæ tìm caùch treâu choïc mình, hay laø y coù thuø oaùn gì vôùi mình töø tröôùc? Trong ñaùm giang hoà coù maáy ngöôøi daùm coi thöôøng Ñôn gia ôû Thaùi Sôn. Khoâng bieát thaèng cha naøy laø ai maø mình nghó maõi khoâng ra?" Moïi ngöôøi chæ mong Töø tröôûng laõo ñem teân hoï ngöôøi thö danh ôû cuoái böùc thö noùi ra cho nghe ñeå seõ laø nhaân vaät naøo maø khieán cho tröôûng laõo cuøng Ñôn Chính phaûi kinh dò ñeán theá. Khi hoï nghe Trieäu Tieàn Toân noùi chuyeän loâi thoâi raéc roái thì nhieàu ngöôøi tröøng maét nhìn y ra chieàu töùc giaän. Ñaøm baø thoát nhieân noùi: -Caùc ngöôøi nhìn gì maø nhìn laém theá? Sö huynh ta noùi phaûi laém. Trieäu Tieàn Toân thaáy Ñaøm baø beânh mình, baát giaùc queân caû giaän döõ, noùi: -Caùc ngöôøi coi ñoù! Ñeán Tieåu Quyeân cuõng hieåu vaäy, ta coøn nhaàm laãn ôû choã naøo? Tieåu Quyeân ñaõ noùi caâu naøo hay laøm vieäc gì khoâng coù bao giôø nhaàm laãn heát. Boãng laïi thaáy moät gioïng noùi gioáng heät Trieäu Tieàn Toân nhaïi laïi: -Phaûi maø! Ñeán Tieåu Quyeân cuõng hieåu vaäy, ta coøn nhaàm laãn ôû choã naøo? Tieåu Quyeân ñaõ noùi caâu naøo hay laøm vieäc gì khoâng coù bao giôø nhaàm laãn heát. Naøng laáy Ñaøm coâng, khoâng chòu laáy ngöôi cuõng hoaøn toaøn laø ñuùng! Ngöôøi ñoù chính laø A Chaâu. Nguyeân töø luùc Trieäu Tieàn Toân ra ñieàu khinh mieät Moä Dung coâng töû, naøng vaãn coøn oâm moät moái caêm hôøn, neân cöù nheø y ñeå khieâu khích. Trieäu Tieàn Toân nghe A Chaâu noùi thì dôû cöôøi dôû meáu. A Chaâu ñaõ kheùo duøng nhöõng caùi maâu thuaãn cuûa Trieäu Tieàn Toân ñeå cheá gieãu y, chaúng khaùc gì thuû phaùp "gaäy oâng ñaäp löng oâng" cuûa Moä Dung coâng töû. Luùc naøy A Chaâu ñöôïc hai ngöôøi ñöa maét thaàm caùm ôn naøng. Beân traùi laø tia maét cuûa Ñaøm coâng, beân phaûi laø tia maét cuûa Ñôn Chính. Cuõng giöõa luùc naøy, moät boùng ngöôøi thoaùng qua, Ñaøm baø ñaõ nhaûy ñeán tröôùc maët A Chaâu, giô tay leân taùt naøng moät caùi thaät maïnh vaø quaùt hoûi: -Ta laáy choàng ñuùng hay laáy choàng nhaàm thì vieäc gì ñeán con tieän tyø naøy? Baø ra tay cöïc leï, A Chaâu muoán traùnh maø khoâng kòp, ngöôøi beân caïnh cuõng khoâng coù caùch naøo cöùu vieän. Naøng bò caùi taùt, maët traéng noõn naø boãng laèn leân naêm veát ngoùn tay tím baàm. Trieäu Tieàn Toân cöôøi ha haû, noùi: -Cho con tieän tyø naøy moät baøi hoïc theá laø phaûi. Ai baûo mi hay moàn naêm mieäng möôøi. 79 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 8. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung A Chaâu nöôùc maét chaïy quanh, toan khoùc leân thì Ñaøm coâng ñaõ thoø vaøo trong boïc laáy ra moät caùi hoäp baèng ngoïc nhoû, môû naép hoäp, boâi daàu vaøo ñaàu ngoùn tay xoa leân maù naøng. Nhöõng thöông tích ôû treân maët naøng bôùt xanh xaùm ngay, ruùt tay veà laø xong roài. Nhöõng ñoäng taùc cuûa Ñaøm coâng xoa thuoác cho naøng laïi caøng mau leï hôn. Naøng chöa kòp neù traùnh, daàu ñaõ boâi vaøo maët roài. Naøng coøn ñang ngaïc nhieân, maët ñang noùng böøng, maù söng leân, thoát nhieân naøng thaáy deã chòu, ñoàng thôøi trong tay traùi coù moät vaät nho nhoû. Naøng nhìn laïi thì ra caùi hoäp baèng ngoïc thaïch saùng boùng, bieát ngay laø cuûa Ñaøm coâng taëng cho. Hoäp naøy ñöïng thuoác trò veát thöông linh nghieäm voâ cuøng. Baát giaùc naøng ñoåi saàu laøm töôi. Töø tröôûng laõo khoâng lyù gì ñeán vieäc Ñaøm baø caøu nhaøu vôùi Ñaøm coâng. Laõo nghieâm neùt maët noùi vôùi moïi ngöôøi: -Caùc anh em! Ngöôøi vieát böùc thö naøy, baây giôø khoâng tieän noùi ra. Töø moã ôû baûn bang ñaõ dö maáy möôi naêm, chaúng coøn soáng ôû ñôøi ñöôïc bao vaø ñaõ vaøo thaâm sôn ôû gaàn ba möôi naêm nay, khoâng muoán trôû laïi choán giang hoà ñeå cuøng ngöôøi tranh chaáp koaëc keát oaùn thuø, Töø moã ñaõ khoâng con chaùu laïi khoâng ñoà ñeä, mình töï hoûi mình, loøng khoâng maûy may tö vò. Anh em coù tin nhö theá khoâng? Moïi ngöôøi Caùi bang ñaùp: -Töø tröôûng laõo ñaõ noùi coøn ai laø ngöôøi khoâng tin? Töø tröôûng laõo laïi quay sang nhìn Kieàu Phong, hoûi: -yù kieán Bang chuùa theá naøo? Kieàu Phong ñaùp: -Kieàu moã tröôùc nay vaãn moät loøng kính troïng tröôûng laõo, haún tröôûng laõo ñaõ roõ. Töø tröôûng laõo laïi noùi: -Sau khi toâi xem thö roài, trong loøng nghi hoaëc, vöøa ñau thöông laïi vöøa phaãn noä. Töø moã e mình coù choã sai laàm lieàn trao laïi cho Ñôn huynh coi. Ta neân bieát raèng Ñôn huynh cuøng ngöôøi vieát thö laø choã baïn thaân ñeå nhìn nhaän neùt chöõ. Vieäc naøy quan heä lôùn laém. Töø moã phaûi nhôø Ñôn huynh suy nghieäm cho roõ böùc thö naøy laø chaân hay giaû. Ñôn Chính nhìn Trieäu Tieàn Toân ra ñieàu hoûi: "Ngöôi coøn noùi gì nöõa thoâi?" Trieäu Tieàn Toân noùi: -Töø tröôûng laõo trao cho laõo thì dó nhieân laõo coù theå xem ñöôïc. Nhöng laàn ñaàu laõo ñaõ ngoù troäm thì cuõng tyû nhö moät teân aên caép ñaõ ñöôïc tieàn roài, veà sau phaùt taøi khoâng ñi aên caép nöõa. Theá thì duø coù trôû neân phuù oâng vaãn khoâng röûa ñöôïc caùi tieáng xuaát thaân laø teân aên caép. Töø tröôûng laõo noùi: -Ñôn huynh! Xin Ñôn huynh tuyeân boá cho moïi ngöôøi hay böùc thö laø chaân hay giaû! 80 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 9. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Ñôn Chính noùi: -Toâi cuøng ngöôøi vieát thö keát baïn laâu naêm, trong nhaø haõy coøn nhieàu thö tín cuûa ngöôøi ñoù. Ngay luùc baáy giôø toâi coù daãn Töø tröôûng laõo cuøng Maõ phu nhaân veà teä xaù laáy nhöõng böùc thö cuõ ñem ra so saùnh, buùt tích quaû nhieân gioáng heät, caû phong bì ngoaøi cuõng cuøng moät kieåu, thì ñuùng laø thö cuûa ngöôøi ñoù roài. Töø tröôûng laõo noùi: -Laõo phu chaúng coøn soáng ñöôïc maáy naêm nöõa neân laøm vieäc gì caàn thaän troïng. Huoáng chi vieäc naøy coù quan heä ñeán vieäc höng suy cuûa baûn bang, cuøng thanh danh vaø tính meänh cuûa moät vò anh huøng haøo kieät thì khi naøo coøn daùm maïo muoäi, caåu thaû. Moïi ngöôøi nghe Töø tröôûng laõo noùi ñeán ñaây, ai cuõng ñöa maét nhìn Kieàu Phong vì hoï bieát raèng vò anh huøng haøo kieät maø tröôûng laõo noùi ñoù aùm chæ Kieàu Phong. Coù ñieàu khoân g ai daùm nhìn thaúng oâng. Khi chaïm luoàng nhaõn quang oâng laø laäp töùc hoï cuùi ñaàu xuoáng. Töø tröôûng laõo laïi noùi: -Laõo phu bieát roõ hai oâng baø hoï Ñaøm ôû Hoa Sôn cuøng ngöôøi vieát thö quen bieát nhau töø laâu, neân ñaõ leân Hoa sôn vaøo ñoäng Xung Tieâu ñeå thænh giaùo. Ñaøm coâng, Ñaøm baø ñaõ ñem heát caùc ñieàu uyû khuùc noùi roõ vôùi laõo phu. Laõo phu khoâng nôõ ñem vieäc naøy noùi roõ ra, thaät laø moät ñieàu ñaùng thöông, ñaùng tieác, ñaùng buoàn vaø ngaùn ngaåm! Töø tröôûng laõo noùi ñeán ñaây thì ai cuõng roõ vôï choàng Ñaøm coâng cuøng Ñôn Chính luïc tuïc keùo ñeán ñaây laø do lôøi môøi cuûa Töø tröôûng laõo ñeå chöùng minh vieäc naøy. Töø tröôûng laõo laïi noùi: -Luùc ñoù Ñaøm baø baûo coù moät vò sö huynh ñaõ ñöôïc muïc kích vieäc naøy. Neáu môøi ñöôïc chính vò naøy laïi thì roõ raøng laém. Vò naøy chính laø Trieäu Tieàn Toân tieân sinh. Nhöng tieân sinh naøy tính khí khaùc ngöôøi, khoâng ai môøi ñöôïc tieân sinh ñeán. Chæ coù Ñaøm baø laø tieân sinh raát kính neå. Böùc thö cuûa baø vöøa bay tôùi nôi, tieân sinh quaû nhieân öùng haäu ngay. Ñaøm coâng ñoät nhieân noåi giaän, nhìn Ñaøm baø hoûi: -Sao? Sao? Mình ñaõ goïi thaèng cha naøy ñeán ñoù ö? Sao khoâng baûo toâi bieát tröôùc, muoán böng maét caû toâi ñeå thaàm leùn vôi nhau? Ñaøm baø cuõng giaän, ñaùp: -OÂng noùi caùi gì böng maét, caùi gì thaàm leùn? Toâi vieát thö roài Töø tröôûng laõo cho ngöôøi ñem ñi. Ñoù laø vieäc quang minh chính ñaïi. Noùi vôùi oâng laøm gì ñeå oâng beøo nheøo. Ñaøm coâng noùi: -Laøm vieäc giaáu choàng, khoâng giöõ ñaïo vôï, nhö theá khoâng ñöôïc! 81 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 10. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Ñaøm baø cuõng khoâng noùi nöõa, giô tay taùt boáp vaøo maët Ñaøm coâng. Keå veà voõ coâng thì Ñaøm coâng baûn lónh coøn hôn Ñaøm baø nhieàu. Song baø ñöa tay ra taùt Ñaøm coâng ñaõ khoâng ñaùnh laïi cuõng khoâng neù traùnh. Ngoài yeân nhö töôïng ñeå chòu caùi taùt. Ñoaïn oâng moùc boïc ra moät caùi hoäp nhoû laáy daàu boâi vaøo maù, nhöõng veát tím baàm tieâu daàn ngay. Caùi taùt ñaõ leï, caùch trò laïi caøng leï hôn. Löûa giaän hai oâng baø ñeàu tieâu tan. Ngöôøi ngoaøi ngoù thaáy ai cuõng phaûi buoàn cöôøi. Boãng thaáy Trieäu Tieàn Toân thôû daøi söôøn söôït, noùi leân baèng moät gioïng bi ai thoáng thieát: -aø ra theá ñaáy! aø ra theá ñaáy! Hôõi oâi! Neáu mình bieát theá naøy thì ngay töø luùc ban ñaàu chòu ñeå cho naøng taùt maáy caùi, phoûng coù khoù gì! Gioïng noùi ñaày veû hoái haän. Ñaøm baø cuõng ra veû buoàn raàu, noùi: -Ai baûo sö huynh bò toâi ñaùnh moät taùt laø ñaùnh laïi ngay, chöù khoâng bao giôø chòu nhöôïng boä. Trieäu Tieàn Toân ngaây ngaây ngoâ ngoâ ñöùng ñöïc ngöôøi ra, hoài töôûng laïi moái tình ngaøy xöa: coâ tieåu sö muoäi naøy xinh ñeïp, oùng aû nhöng phaûi tính hung haêng, ñoäng moät tyù laø ñaùnh ngöôøi, nhieàu khi khoâng coù duyeân côù gì cuõng ñaùnh, nhaát laø trong loøng coù ñieàu gì böïc töùc thöôøng hay giaän caù cheùm thôùt, gaây loän vôùi moïi ngöôøi. Vì theá maø moái löông duyeân oâng vaø Ñaøm baø khoâng theå thaønh toaøn ñöôïc. Baây giôø Trieäu Tieàn Toân maét thaáy Ñaøm coâng bò taùt cöù laúng laëng chòu ñoøn khoâng daùm oaùn haän, y môùi tænh ngoä vaø trong loøng hoái haän voâ cuøng, töï traùch mình khoâng bieát nhaãn nhuïc. Tröôùc nay y khoâng hieåu taïi sao tieåu sö muoäi ñi quyeán luyeán ngöôøi khaùc, töôûng laø vì nhöõng nguyeân nhaân troïng ñaïi, teù ra chæ vì ñoái phöông nhòn ñoøn khoâng ñaùnh laïi maø coâng hieäu nhö vaäy. Bieát theá naøy thì khi tröôùc mình ñi caàu naøng taùt coøn chöa ñöôïc, vì ñöôïc naøng taùt laø phuùc cho mình laém. Töø tröôûng laõo noùi: -Trieäu Tieàn Toân tieân sinh! Xin tieân sinh tuyeân boá cho moät caâu, nhöõng vieäc vieát trong thö naøy coù ñuùng söï thaät khoâng? Trieäu Tieàn Toân vaãn laåm baåm moät mình: "Mình thaät laø thaèng ngoác! Sao baáy giôø khoâng nghó ra? Hoïc voõ coâng laø ñi ñaùnh keû thuø, ñaùnh ngöôøi aùc, ñaùnh nhöõng haïng tieåu nhaân ñeâ heøn. Laøm sao laïi cöù ñeå yù vaøo nhöõng vieäc phaûn khaùng ngöôøi treân, vôùi yù trung nhaân cuûa mình. Ngöôøi ta coù ñaùnh mình vì tình, coù maéng mình laø vì yeâu, ñaùnh cho vaøi caùi taùt maø laøm sao cuõng khoâng chòu noåi?" Moïi ngöôøi nghe y noùi laåm nhaåm thì vöøa buoàn cöôøi, vöøa thöông y laø moät gaõ thaát tình. Caùi bang hieän ñöông laâm vaøo tình traïng coù vieäc troïng ñaïi caàn phaûi giaûi quyeát, theá maø y chæ noùi ñi noùi laïi maáy möôi laàn nhöõng caâu voâ ích ñoù. Töø tröôûng laõo laïi nhaéc: -Trieäu Tieàn Toân tieân sinh! Chuùng toâi môøi tieân sinh ñeán ñaây laø ñeå noùi veà vieäc noäi tình caùi thö naøy. 82 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 11. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Trieäu Tieàn Toân vaãn traû lôøi ñi ñaâu: -Ñuùng roài! Ñuùng roài maø! Tröôûng laõo hoûi veà vieäc caùi thö chöù gì? Caùi thö aáy tuy ngaén nhöng yù töù saâu xa voâ cuøng taän: "Tröôùc ñaây boán möôi naêm laø baïn ñoàng song vôùi nhau, tình caûnh aáy coøn nhö in tröôùc maét. Moãi laàn toâi nhôù ñeán töôûng sö huynh baây giôø tuy maùi toùc ñaõ hoa raâm maø boä maët töôi cöôøi chaúng khaùc naêm xöa." Töø tröôûng laõo hoûi Trieäu Tieàn Toân veà vieäc phong thö cuûa Maõ Ñaïi Nguyeân thì y laïi ñoïc thuoäc loøng caùi thö cuûa Ñaøm baø göûi cho y môùi chaùn. Töø tröôûng laõo khoâng bieát laøm theá naøo, quay laïi noùi vôùi Ñaøm baø: -Ñaøm phu nhaân! Xin phu nhaân hoûi laïi tieân sinh cho. Ngôø ñaâu Ñaøm baø nghe Trieäu Tieàn Toân ñem caùi thö taàm thöôøng cuûa mình ra ñoïc trôn nhö chaùo chaûy, baát giaùc cuõng thaû hoàn vaøo coõi hö voâ, trong loøng xieát bao caûm ñoäng. Maù baø öûng ñoû, noùi: -Sö huynh! Sö huynh noùi vieäc hieän taïi ñi! Trieäu Tieàn Toân noùi: -Phaûi maø! Tình traïng hieän taïi cuõng nhö ngaøy xöa, toâi nhôù roõ caû. Naøng chaûi ñaàu reõ toùc hai beân, keát thaønh hai buùi, moãi buùi buoäc tuùm laïi baèng moät sôïi chæ ñaøo. Hoâm ñoù sö phuï daïy chuùng ta ra chieâu "Thaâu long chuyeån phöôïng". Vöông Ngoïc Yeán nghe ñeán "Thaâu long chuyeån phöôïng" thì seõ gaät ñaàu, töïa hoà naøng ñaõ hieåu chieâu naøy. Ñaøm baø töø töø laéc ñaàu, noùi: -Sö huynh! Khoâng phaûi thuaät laïi vieäc ngaøy xöa cuûa chuùng ta. Töø tröôûng laõo hoûi sö huynh veà vieäc ngoaøi cöûa aûi Nhaïn Moân quan naêm noï, ñaõ xaûy ra cuoäc huyeát chieán trong hang ñaù. Sö huynh ñaõ troâng roõ tình hình luùc ñoù theá naøo, thuaät laïi cho moïi ngöôøi nghe ñi. Trieäu Tieàn Toân ñaùp baèng moät gioïng run run: -Ngoaøi aûi Nhaïn Moân quan... trong hang ñaù... toâi... toâi... Y thoát nhieân bieán saéc xoay mình moät caùi, troâng veà goùc ñoâng nam laø choã khoâng ngöôøi, co gioø chaïy tuoát, thaân phaùp cöïc kyø mau leï. Moïi ngöôøi troâng thaáy Trieäu Tieàn Toân döôøng nhö ñi thaúng khoâng trôû röøng haïnh nöõa, maø muoán ñuoåi theo cuõng khoâng kòp, ñeàu lôùn tieáng goïi: -Trieäu Tieàn Toân tieân sinh! Ñi ñaâu ñaáy? Trôû laïi ñaõ! Trieäu Tieàn Toân khoâng noùi gì, caøng chaïy nhanh hôn tröôùc. Boãng thaáy tieáng noùi doõng daïc: -Hai maùi toùc ñaõ hoa raâm, veû maët hôùn hôû töôi cöôøi khoâng coøn ñöôïc nhö xöa nöõa. Trieäu Tieàn Toân thoát nhieân döøng böôùc, quay laïi hoûi: -Ai hoûi ñoù? Vaãn tieáng noùi vöøa roài ñaùp: 83 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 12. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung -Neáu khoâng theá thì sao troâng thaáy Ñaøm coâng maø phaûi töï theïn mình keùm coûi, co gioø chaïy troán? Moïi ngöôøi nhìn xem ai noùi thì ra Toaøn Quang Thanh. Trieäu Tieàn Toân hoûi giaät gioïng: -Ai töï theïn mình keùm coûi? Laõo Ñaøm baát quaù chæ hôn ta moät moân "chòu ñoøn khoâng ñaùnh traû" chöù baèng ta theá naøo ñöôïc. Baát thình lình laïi nghe beân kia röøng haïnh coù tieáng moät oâng giaø noùi: -Bieát "chòu ñoøn khoâng ñaùnh traû" laø ngöôøi gioûi nhaát thieân haï, haù phaûi chuyeän taàm thöôøng? Moïi ngöôøi quay ñaàu nhìn laïi thì thaáy sau khoùm haïnh moät ngöôøi ñi ra, mình maëc aùo thaày chuøa saéc tro, maët vuoâng, tai lôùn, töôùng maïo coi raát oai nghieâm. Töø tröôûng laõo reo leân: -Trí Quang ñaïi sö treân nuùi Thieân Thai ñaõ tôùi! Hôn ba möôi naêm chöa ñöôïc thaáy maët, ñaïi sö vaãn tinh thaàn traùng kieän nhö xöa! Trí Quang hoaø thöôïng tuy khoâng löøng danh trong voõ laâm vaø ñaùm haäu boái ôû Caùi bang ít ngöôøi bieát ñeán lai lòch ñaïi sö. Kieàu Phong, saùu vò tröôûng laõo, Toaøn Quang Thanh ñeàu ñöùng leân nghieâm caån cung kính, bieát laø moät nhaân vaät coù chí nguyeän khaùc thöôøng, doïc ngang trôøi roäng vaãy vuøng beå khôi. Ñaïi sö ra taän ngoaøi hoang ñaûo xa xaêm tìm coû caây kyø laï veà cheá thuoác chöõa beänh ngaõ nöôùc cho traêm hoï mieàn Chieát Giang, Phuùc Kieán vaø Löôõng Quaûng. Vì theá maø ñaïi sö maáy phen bò beänh, voõ coâng maát heát. Nhöng ñaïi sö laøm ôn cho traêm hoï ñöôïc nhieàu. Moïi ngöôøi tôùi taáp chaïy laïi thi leã. Trí Quang ñaïi sö nhìn Trieäu Tieàn Toân, cöôøi noùi: -Voõ coâng khoâng baèng ñoái phöông maø ra chieâu "chòu ñoøn khoâng ñaùnh traû" ñaõ laø khoù. Voõ coâng gioûi hôn ñoái phöông thì chieâu "chòu ñoøn khoâng ñaùnh traû" laïi caøng khoù hôn nöõa. Trieäu Tieàn Toân cuùi ñaàu ngaâm nghó ra chieàu tænh ngoä. Trí Quang ñaïi sö laïi noùi: -Laõo taêng ngaãu nhieân qua ñaây, khoâng bieát coù cuoäc quaàn anh ñaïi hoäi. Thaät laø maïo muoäi! Baàn taêng xin caùo töø. Töø tröôûng laõo voäi noùi: -Trí Quang ñaïi sö! Ôn ñöùc ñaïi sö thaám nhuaàn raát roäng, ai cuõng kính troïng. Chuùng toâi böõa nay coù moät vieäc lôùn chöa giaûi quyeát ñöôïc, may gaëp ñaïi sö ñeán ñaây thaät laø phuùc lôùn cho Caùi bang. Môøi ñaïi sö ñeán coøn chöa ñöôïc, coù lyù ñaâu laïi ñeå cho ñaïi sö boû ñi. Baát luaän ñaïi sö coù vieäc gì khaån yeáu cuõng xin döøng Phaät giaù laïi moät luùc. Trieäu Tieàn Toân noùi: 84 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 13. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung -Cuoäc ñaïi chieán trong hang ñaù ngoaøi aûi Nhaïn Moân quan, Trí Quang hoaø thöôïng cuõng coù döï phaàn. Vaäy ñaïi sö thuaät laïi ñi! Trí Quang vöøa nghe noùi ñeán vieäc hang ñaù ngoaøi aûi Nhaïn Moân quan, neùt maët thoaùng thaáy moät veû kyø dò, töïa hoà nhö phaán khôûi, nhö sôï seät, nhö theâ thaûm khoâng muoán nhìn thaáy gì nöõa. Sau cuøng loä ra veû maët töø bi, thöông xoùt, than raèng: -Cuoäc cheùm gieát ñoù gheâ gôùm quaù! Noùi ñeán vieäc ñoù thaät ñaùng xaáu hoå. Caùc vò thí chuû! Trong hang ñaù caùch ñaây ba möôi naêm xaûy ra cuoäc cheùm gieát ruøng rôïn, vieäc ñoù coøn nhaéc ñeán laøm chi? Töø tröôûng laõo noùi: -Vì hieän nay baûn bang xaûy ra cuoäc bieán coá raát troïng ñaïi, môùi tìm ra ñöôïc phong thö dính líu ñeán ngöôøi ñoù. Noùi xong caàm thö ñöa ra. Trí Quang ñoùn laáy thö, xem ñi xem laïi hai löôït roài laéc ñaàu noùi: -Moái oan khieân neân côûi chöù ñöøng thaét chaët. Sao coøn ñem vieäc cuõ ra maø baøn taùn. Theo yù kieán baàn taêng thì neân xeù boû böùc thö naøy maát tích ñi hay hôn. Töø tröôûng laõo noùi: -Maõ Phoù Bang chuùa ôû baûn bang bò cheát theâ thaûm, neáu khoâng tra xeùt cho ra thì noãi oan cuûa Maõ Phoù Bang chuùa khoâng bao giôø röûa saïch ñöôïc, maø baûn bang coù caùi nguy cô tan vôõ. Trí Quang ñaïi sö gaät ñaàu, noùi: -Noùi theá laø phaûi! Noùi theá laø phaûi! Luùc naøy maûnh traêng löôõi lieàm ôû treân trôøi cheân h veânh chieáu xuoáng. aùnh saùng trong treûo maø laïnh luøng buoâng xuoáng ngoïn caây haïnh. Trí Quang nhìn Trieäu Tieàn Toân roài noùi: -Hay laém! Laõo taêng laøm vieäc laàm laãn baát taát phaûi che giaáu, ñaønh noùi thaät ra laø xong. Trieäu Tieàn Toân noùi: -Chuùng ta vì nöôùc vì daân, sao laïi coù nhöõng haønh ñoäng laàm laãn ñöôïc. Trí Quang laéc ñaàu, noùi: -Laàm toeùt ra roài sao coøn töï doái mình vaø ñi doái ngöôøi. Ba möôi naêm tröôùc ñaây, caùc tay haøo kieät ôû Trung Nguyeân nhaän ñöôïc tin baùo nöôùc Khaát Ñan coù dö hai traêm voõ só muoán vaøo cöôùp chuøa Thieáu Laâm, möu toan ñoaït laáy nhöõng ñoà phoå traân quyù veà voõ coâng trong chuøa töø maáy traêm naêm. Moïi ngöôøi kheõ baät leân tieáng "uùi chaø!" vaø nghó thaàm: "Caùi daõ taâm cuûa boïn voõ só Khaát Ñan theá thì gôùm thaät!" Neân bieát raèng nhöõng moân tuyeät kyõ veà voõ coâng phaùi Thieáu Laâm laø nhöõng thöù chí baûo veà voõ thuaät Trung Nguyeân. Nöôùc Khaát Ñan gaây cuoäc binh cuøng nhaø Ñaïi Toáng bao nhieâu naêm lieàn, neáu quaû chuùng cöôùp ñöôïc nhöõng 85 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 14. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung bí quyeát veà voõ coâng cuûa phaùi Thieáu Laâm ñem veà truyeàn baù cho quaân nhaân thì quan binh nhaø Ñaïi Toáng khoâng theå naøo ñòch noåi. Trí Quang noùi tieáp: -Ñoù laø vieäc taøy trôøi! Giaû tyû maø Khaát Ñan thaønh coâng trong vuï naøy thì nhaø Ñaïi Toáng coù caùi vaï maát nöôùc. Theá thì boïn con chaùu cuûa ñöùc Hoaøng ñeá ta coù khi ñeán phaûi dieät chuûng ôû döôùi löôõi göôm daøi, dao beùn cuûa quaân Lieâu caåu. Boïn ta thaáy vieäc khaån caáp, khoâng kòp thöông nghò keá hoaïch. Vöøa nghe voõ syõ Khaát Ñan toan qua aûi Nhaïn Moân quan, lieàn moät maët thoâng baùo veà chuøa Thieáu Laâm ñeà phoøng cho nghieâm maät, moät maët ñem ngöôøi ra phuïc ngoaøi cöûa Nhaïn Moân ñeå phuïc kích boïn Lieâu caåu ñeå tuyeät dieät. Moïi ngöôøi nghe tin Khaát Ñan muoán vaøo xaâm laán, thaûy ñeàu chau maøy nghieán raêng vì nhaø Ñaïi Toáng maáy ñôøi thöôøng chòu quaân Khaát Ñan laêng nhuïc, bò thua traän ñaõ nhieàu, naøo cheát quan, maát ñaát, naøo nhaân daân bò giaøy xeùo döôùi goùt saét cuûa chuùng khoâng phaûi laø ít. -------------------------oOo------------------------- 86 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2