intTypePromotion=1

Lục mạch thần kiếm - tập 66

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
51
lượt xem
14
download

Lục mạch thần kiếm - tập 66

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 66', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 66

  1. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Håi thø s¸u m−¬i s¸u Bøc ho¹t ho¹ ly kú bÝ hiÓm H− Tróc nãi: - May mµ tiÒn bèi... T« Tinh Hµ ng¾t lêi: - S− ®Ö lµ ch−ëng m«n cña b¶n ph¸i, sao l¹i kªu biÓu huynh lµ tiÒn bèi? Nªn gäi b»ng s− ca míi ph¶i chø! H− Tróc nghÜ thÇm trong bông: - Vô nµy thËt r¾c rèi cho m×nh! BiÕt bao giê míi nãi huþch toÑt ra ®−îc? Nhµ s− nghÜ vËy liÒn ®¸p: - TiÒn bèi cã ph¶i s− huynh tiÓu t¨ng hay kh«ng, ch−a bµn ®Õn véi. Gi¶ tû tiÒn bèi ®óng lµ s− huynh th× còng lµ tiÒn bèi chø sao? T« Tinh Hµ gËt ®Çu nãi: - S− ®Ö nãi vËy còng cã lý. Võa råi s− ®Ö biÓu: may mµ... H− Tróc nãi: - May mµ tiÒn bèi kÝn ®¸o kh«ng chÞu lé chuyÖn, dÊu nhÑm c«ng lùc tinh nhuÖ cña m×nh, chê cho ®Õn lóc cuèi cïng, tiÒn bèi míi ®ét nhiªn ®em kú chiªu ra ®¸nh bËt l¹i, khiÕn cho Tinh Tó l·o qu¸i bÞ thua liÓng xiÓng ph¶i bá ch¹y. T« Tinh Hµ kho¸t tay lia lÞa nãi: - S− ®Ö! C¸i ®ã chÝnh lµ tù s− ®Ö mµ ra cßn g× n÷a. Râ rµng s− ®Ö dïng thÇn c«ng cña t«n s− truyÒn cho chuyÓn vµo gióp søc míi cøu ®−îc tÝnh m¹ng cho ta. Sao cßn khiªm tèn kh«ng chÞu nhËn? S− ®Ö víi ta tuy lµ s− huynh, s− ®Ö trong mét m«n ph¸i, song ng«i ch−ëng m«n ®· ®Þnh råi. Huèng chi m¹ng ta l¹i ®−îc s− ®Ö cøu cho, nªn dï sao th× ta còng ph¶i träng chøc ch−ëng m«n tøc lµ träng väng s− ®Ö vËy. Tõ ®©y s− ®Ö ®õng coi ta nh− ng−êi ngoµi n÷a. H− Tróc lÊy lµm l¹ hái: - TiÓu t¨ng ®· gióp tiÒn bèi bao giê? ViÖc cøu m¹ng ®ã kh«ng nªn nãi ®Õn n÷a. T« Tinh Hµ ngÉm nghÜ mét l¸t råi nãi: - HoÆc gi¶ ®ã lµ s− ®Ö v« t©m kh«ng chõng. Nh−ng rót l¹i nhê cã bµn tay s− ®Ö ®Æt lªn l−ng ta th× thÇn c«ng cña b¶n m«n míi truyÒn vµo ®−îc, vµ míi cã thÓ chuyÓn b¹i thµnh th¾ng. H− Tróc nãi: - µ ra thÕ ®Êy! NÕu vËy th× l¹i lµ lÖnh s− phô ®· cøu m¹ng tiÒn bèi, chø kh«ng ph¶i tiÓu t¨ng ®©u. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
  2. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung T« Tinh Hµ nãi: - Ta còng b¶o s− t«n m−în bµn tay s− ®Ö cøu m¹ng ta. VËy s− ®Ö chÞu råi chø? H− Tróc kh«ng cßn chèi c·i vµo ®©u ®−îc, gËt ®Çu nãi: - C¸i ®ã lµ ®óng lý. TiÒn bèi nãi tiÓu t¨ng kh«ng nhËn còng kh«ng ®−îc. T« Tinh Hµ l¹i nãi: - §inh Xu©n Thu ®Þnh bông sau khi h¹ s− phô råi, ®o¹t lÊy thiÕt giíi chØ (c¸i nhÉn s¾t ®eo tay) råi nhê ng−êi chØ ®iÓm vÒ c«ng phu Tiªu Dao Ngù Phong. H¾n kh«ng ngê lóc chiÕn ®Êu l¹i hÊt v¨ng s− phô xuèng vùc s©u ®Ó mÊt tÝch. H¾n l¹i kh«ng ngê s− phô tuy bÞ träng th−¬ng, hai ch©n ®øt tõ ®Çu gèi mµ ng−êi ch−a chÕt. MÊy n¨m sau s− phô cïng ta l¹i ®−îc gÆp nhau. Ta vÉn ngÊm ngÇm tÝnh to¸n: nÕu muèn h¹ ®−îc §inh Xu©n Thu th× cÇn t×m mét tay thiÕu niªn anh tuÊn, th«ng tuÖ phi th−êng, t− c¸ch phong l−u h¬n ng−êi... H− Tróc nghe T« Tinh Hµ nãi ®Õn "tay thiÕu niªn anh tuÊn" th× kh«ng khái chau mµy tù hái: - LuyÖn vâ c«ng th× cÇn g× ®Õn bé mÆt ®Ñp hay xÊu? Hai thÇy trß l·o nµy mçi khi ®Ò cËp ®Õn viÖc t×m ng−êi truyÒn vâ c«ng bao giê còng t×m t−íng m¹o tèt ®Ñp nghÜa lµ lµm sao? H¼n bªn trong cã duyªn cí nµo kh¸c. T« Tinh Hµ liÕc m¾t nh×n nhµ s− khÏ thë dµi. H− Tróc nãi: - TiÓu t¨ng mÆt mòi xÊu xa, quyÕt kh«ng hîp t− c¸ch lµm truyÒn nh©n cña t«n s−. VËy l·o tiÒn bèi ®i t×m mét vÞ thiÕu niªn anh tuÊn, t− c¸ch phong l−u vÒ, tiÓu t¨ng sÏ truyÒn l¹i thÇn c«ng cña s− t«n cho chµng thÕ lµ yªn chuyÖn. T« Tinh Hµ söng sèt nãi: - ThÇn c«ng b¶n ph¸i cã liªn quan ®Õn khÝ quyÕt cïng t©m m¹ch. ThÇn c«ng cßn th× ng−êi cßn mµ thÇn c«ng mÊt th× ng−êi ph¶i chÕt. S− phô truyÒn thÇn c«ng cho s− ®Ö råi quy tiªn ngay! Ch¼ng lÏ s− ®Ö kh«ng thÊy hay sao? H− Tróc dËm ch©n liÒn mÊy c¸i råi nãi: - Nh− vËy th× biÕt lµm thÕ nµo? ThÕ lµ tiÓu t¨ng ®· lµm lì ®¹i sù cña t«n s− cïng tiÒn bèi råi! T« Tinh Hµ nãi: - S− ®Ö ¬i! Tr¸ch nhiÖm ®· trót lªn vai s− ®Ö råi. S− phô ®Æt ra thÕ cê ®ã cèt ®Ó kh¶o tra tÝnh t×nh ngé nghÜnh cña nh÷ng ng−êi ®Õn ®©y ph¸ gi¶i. Ng−êi tõng nãi víi ta: "Tinh Hµ! Ng−¬i theo ta ®· l©u n¨m, ta biÕt ng−¬i kh«ng ph¶i lµ ng−êi ®óng t− c¸ch. Nh−ng ta ®· coi ng−¬i vµo h¹ng ®ång nh©n. ChØ cÇn ng−¬i gi¶i khai ®−îc thÕ cê lµ ta ®em thiÕt giíi chØ cïng thÇn c«ng truyÒn l¹i cho ng−¬i". Ta khæ c«ng lo nghÜ mÊy chôc n¨m trêi mµ kh«ng sao ph¸ ®−îc thÕ cê. S− ®Ö, chØ cã m×nh s− ®Ö gi¶i khai ®−îc mµ th«i. VËy th× thiªn t− ®Ünh ngé cña s− ®Ö lµ hîp thøc råi. H− Tróc nh¨n nhã c−êi nãi: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
  3. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - Sù thùc th× kh«ng hîp thøc. ThÕ cê ®ã kh«ng ph¶i tiÓu t¨ng ph¸ ®−îc ®©u. Råi nhµ s− ®em viÖc s− b¸ tæ HuyÒn N¹n dïng phÐp "truyÒn ©m nhËp mËt" ngÊm ngÇm chØ ®iÓm thuËt l¹i. T« Tinh Hµ b¸n tÝn b¸n nghi nãi: - HuyÒn N¹n ®¹i s− m¾c ph¶i ®éc thñ cña §inh Xu©n Thu, c«ng lùc toµn th©n ®· bÞ mÊt hÕt råi th× lµm sao cßn thi triÓn ®−îc phÐp "truyÒn ©m nhËp mËt" n÷a? L·o ngõng mét l¸t råi nãi tiÕp: - Nh−ng ph¸i ThiÕu L©m lµ mét ph¸i vâ chÝnh t«ng ®øng ®Çu thiªn h¹. HoÆc gi¶ HuyÒn N¹n ®¹i s− gi¶ trang nh− vËy còng ch−a biÕt chõng. Ta ®©y chØ nh− con Õch n»m ®¸y giÕng th× hiÓu sao ®−îc? S− ®Ö ¬i! VÒ vô t×m ng−êi ph¸ thÕ cê, ta ®· bµy ra tr¨m ph−¬ng ngµn kÕ ®Ó dÉn dô bao nhiªu nh©n vËt tíi ®©y. Mé Dung c«ng tö ë C« T« mÆt ®Ñp nh− ngäc, l¹i giái vÒ c¸c m«n së tr−êng nh÷ng ph¸i vâ kh¾p thiªn h¹. Y chÝnh lµ mét nh©n vËt tèt nhÊt, ®ñ t− c¸ch vÒ vô nµy, nh−ng khèn nçi l¹i kh«ng ph¸ ®−îc thÕ cê. H− Tróc nãi: - §óng råi! Mé Dung c«ng tö qu¶ lµ m¹nh gÊp tr¨m lÇn tiÓu t¨ng. L¹i cßn vÞ §oµn c«ng tö n−íc §¹i Lý còng lµ tay phong l−u tuyÖt vêi! T« Tinh Hµ nãi: - Hìi ¬i! G· nµy kh«ng nªn ®Ò cËp tíi. Ta tõng nghe TrÊn Nam V−¬ng n−íc §¹i Lý lµ §oµn ChÝnh ThuÇn rÊt tinh th©m vÒ thÇn kü NhÊt D−¬ng chØ. ¤ng ta lµ mét tay phong l−u trªn ®êi hiÕm cã. BÊt luËn lµ khuª n÷ n¬i g¸c tÝa lÇu son hay thiÕu phô n¹ dßng trong vâ l©m mét khi ®· thÊy mÆt y lµ thÇn hån ®iªn ®¶o, kh«ng sao tù ng¨n chÆn ®−îc mèi t×nh bång bét. Ta còng tèn bao nhiªu t©m huyÕt, sai ®Ö tö ®i mêi y tíi ®©y vµ biÓu cho y biÕt C« T« Mé Dung muèn ph¸ phÐp NhÊt D−¬ng ChØ cña §oµn gia, ngê ®©u y ch¼ng chÞu ®Õn chØ cã cËu con trai quý ho¸ ngí ngí ngÈn ngÈn ®Õn ®©y mµ th«i. H− Tróc mØm c−êi nãi: - TiÓu t¨ng còng kh«ng ®Ó ý nh×n chµng song d−êng nh− chµng ta cÆp m¾t lóc nµo còng ®¨m ®¨m ®Ó ý ®Õn V−¬ng c« n−¬ng! T« Tinh Hµ l¾c ®Çu nãi: - ThËt téi nghiÖp cho g·! Phô th©n g· lµ §oµn ChÝnh ThuÇn th× ^^^ ong b−ím vËt vê, næi danh lµ tay phong l−u ®Ö nhÊt vâ l©m l¹i cã ®−îc cËu con trai ch¼ng gièng cha chót nµo, lµm mÊt c¶ mÆt ^^^. G· thôc m¹ng cè gÇn c¹nh V−¬ng c« n−¬ng, song V−¬ng c« n−¬ng l¹i kh«ng thÌm ®Ó ý g× ®Õn g· thËt lµ tøc c−êi chÕt ®i ®−îc. H− Tróc nãi: - VÞ c«ng tö ®ã lµ kÎ th©m t×nh, ®óng lý lµ t− c¸ch cßn h¬n kÎ ^^^ phong l−u. Sao tiÒn bèi l¹i chª chµng? T« Tinh Hµ ®¸p: - G· lµ anh chµng ngï ngê, kh«ng hiÓu viÖc t¸n g¸i, chóng ta kh«ng thÓ dïng g· ®−îc. H− Tróc ®¸p: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
  4. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - V©ng. Nhµ s− lßng riªng khÊp khëi mõng thÇm, nghÜ bông: - TÐ ra bän nµy muèn kiÕm mét chµng thiÕu niªn anh tuÊn lµ ®Ó ®èi phã víi ®µn bµ, con g¸i. NÕu vËy th× hay l¾m! Kh«ng bao giê hä dïng ®Õn kÎ träc ®Çu xÊu xa nµy! T« Tinh Hµ l¹i hái: - S− ®Ö! S− phô cã chØ ®iÓm cho s− ®Ö ®i kiÕm mét ng−êi nµo kh«ng? H− Tróc söng sèt biÕt r»ng vô nµy cã chuyÖn r¾c rèi, toan nãi dèi. Nh−ng nhµ s− ®· ®−îc c¸c vÞ cao t¨ng chïa ThiÕu L©m gi¸o huÊn ngay tõ nhá. Cã bao giê l¹i nãi dèi. Nhµ s− Êp óng: - C¸i ®ã... c¸i ®ã... T« Tinh Hµ ®¸p: - B©y giê s− ®Ö ®· lµ ch−ëng m«n nh©n b¶n ph¸i nÕu s− ®Ö b¶o lµm g×, ta nhÊt ®Þnh ph¶i tr¶ lêi. NÕu kh«ng th× s− ®Ö cã thÓ dïng ^^^ ch−ëng m«n mµ xö tö ta lóc nµo. Cßn ta hái s− ®Ö ®iÒu g×, s− ®Ö nÕu muèn tr¶ lêi còng ®−îc, mµ kh«ng muèn tr¶ lêi th× cã thÓ cÊm ta kh«ng ®−îc l¾m måm hái vÆn. T« Tinh Hµ nãi vËy, song H− Tróc kh«ng giÊu diÕm, liÒn kho¸t tay nãi: - TiÓu t¨ng khi nµo d¸m ng«ng cuång, tù ®¹i víi tiÒn bèi? LÖnh s− ®· giao c¸i nµy cho tiÓu t¨ng. Nãi xong rót cuèn trôc trong bäc ra th× thÊy ng−êi T« Tinh Hµ co róm l¹i, vÎ mÆt cùc kú cung kÝnh, kh«ng d¸m thß tay ra ®ông cuèn trôc. Nhµ s− liÒn tõ tõ më ra. Cuèn trôc võa më, c¶ hai ng−êi ®ång thêi thén mÆt ra vµ cïng la lªn mét tiÕng kinh ng¹c. Nguyªn cuèn trôc nµy kh«ng vÏ ®å h×nh ®Þa lý mµ còng kh«ng vÏ phong c¶nh s¬n thuû nµo c¶, chØ vÏ mét thiÕu n÷ nhan s¾c khuynh thµnh ¨n mÆc ra kiÓu cung phi. H− Tróc nãi: - TÐ ra ®©y lµ h×nh dung V−¬ng c« n−¬ng ë ngoµi kia. Cuèn trôc nµy b»ng lôa vµng ®· l©u ngµy Ýt ra còng ®Õn ba bèn chôc n¨m. NÐt vÏ trong ®å h×nh ®· phai mµu, râ rµng lµ mét bøc cæ ho¹ vÒ nh©n vËt ®êi tr−íc. ThÕ nµo th× ng−êi trong ®å h×nh còng h¬n tuæi V−¬ng c« n−¬ng nhiÒu l¾m råi míi ph¶i. Ch¼ng lÏ ng−êi vÏ mÊy chôc hay mÊy tr¨m n¨m tr−íc ®· t−ëng t−îng ®Ó vÏ ra dung m¹o V−¬ng c« n−¬ng ngµy nay thËt lµ mét viÖc kh«ng thÓ ngê tíi. NÐt vÏ trong ®å h×nh l¹i cµng linh ho¹t phi th−êng. H×nh trong bøc vÏ ho¹t ®éng tr«ng nh− ng−êi thËt, gièng hÖt nh− V−¬ng Ngäc YÕn co nhá ng−êi l¹i råi ®Æt vµo ®ã. H− Tróc ngÊm ngÇm kinh dÞ ®−a m¾t ngã T« Tinh Hµ th× thÊy l·o ®ang thß ngãn tay ra vÏ vÏ, v¹ch v¹ch d−êng nh− nÐt nµo còng cè b¾t ch−íc nÐt vÏ trong bøc ho¹. L·o võa vÏ võa khen, håi l©u råi ®ét nhiªn nh− ng−êi ®ang m¬ méng choµng tØnh giÊc, cÊt tiÕng nãi: - S− ®Ö! S− ®Ö ®õng lÊy lµm l¹ vµ còng ®õng tr¸ch biÓu huynh. §©y lµ phót xuÊt thÇn, biÓu huynh nh×n nÐt vÏ tuyÖt diÖu cña s− phô bÊt gi¸c l¹i ngøa nghÒ, muèn häc vÏ mét Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
  5. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung phen. Hìi ¬i! Ng−êi ta th−êng nãi: ¨n l¾m th× nhai kh«ng ®−îc kü, «m nhiÒu th× nÆng bông. C¸i g× ta còng muèn häc, thµnh ra kh«ng ®−îc viÖc g× ®Õn n¬i ®Õn chèn, nªn míi bÞ §inh Xu©n Thu ®¸nh cho b¹i ho¹i. T« Tinh Hµ võa nãi võa véi vµng cuén cuèn trôc l¹i ®−a tr¶ cho H− Tróc v× l·o sî coi thªm mét chót n÷a sÏ bÞ nÐt bót quyÕn rò lµm cho mª mÈn. T« Tinh Hµ nh¾m m¾t d−ìng thÇn, l¹i miÔn c−ìng l¾c ®Çu, tùa hå nh− ®Ó xua ®uæi nh÷ng nÐt vÏ trong ®å h×nh ra ngoµi bé ãc. Håi l©u l·o míi d−¬ng cÆp m¾t lªn hái: - Khi s− phô trao cuèn trôc nµy cho s− ®Ö, ng−êi b¶o sao? H− Tróc ®¸p: - LÖnh s− b¶o: "B©y giê c«ng phu cña tiÓu t¨ng ch−a ®ñ tru diÖt §inh Xu©n Thu, ph¶i theo cuèn trôc nµy ®i ®Õn Thiªn S¬n t¹i T©y Vùc, t×m kiÕm nh÷ng s¸ch vë vâ häc lóc ®−¬ng thêi ®Ó luyÖn thªm". Cã ®iÒu theo lêi t«n s− th× ng−êi ®©y lµ n¬i ng−êi ®· h−ëng phóc thanh nhµn håi tr−íc mµ vÏ ra ®å h×nh nµy. TiÓu t¨ng t−ëng trong ®å h×nh vÏ mét khu danh s¬n kú thuû hoÆc mét phong c¶nh thanh tÞch u nh·, ngê ®©u l¹i lµ t−îng h×nh V−¬ng c« n−¬ng. Hay lµ lÖnh t«n s− ®· ®−a lÇm cuèn trôc? T« Tinh Hµ nãi: - Nh÷ng hµnh ®éng cña s− phô khã mµ l−êng ®−îc. Thiªn t− ®Ünh ngé cña s− ®Ö rÊt cao xa, lóc ®Õn viÖc sÏ hiÓu râ. S− ®Ö ph¶i ch¨m chó vµo viÖc tu©n theo mÖnh lÖnh cña s− phô, t×m c¸ch häc thªm ®Ó trõ diÖt §inh Xu©n Thu cho to¹i lßng s− phô. H− Tróc Êp óng: - C¸i nµy... c¸i nµy... tiÓu t¨ng lµ ®Ö tö ph¸i ThiÕu L©m, cÇn ph¶i vÒ chïa phôc mÖnh ngay. Khi ®· vÒ chïa råi th× kh«ng biÕt cßn ra n÷a kh«ng. T« Tinh Hµ giËt m×nh kinh sî nh¶y lªn, råi bu«ng tiÕng khãc rßng. "Huþch" mét tiÕng, l·o quú mäp tr−íc mÆt H− Tróc nh− tÕ sao, cÇu khÈn: - Ch−ëng m«n nh©n! Trêi ¬i! Ch−ëng m«n nh©n kh«ng tu©n theo lêi di huÊn cña s− phô chÕt uæng hay sao? H− Tróc còng quú xuèng võa l¹y võa nãi: - TiÓu t¨ng ®· vµo cöa Kh«ng mét lßng giíi s©n giíi s¸t. Tr−íc ®©y tiÓu t¨ng cã v©ng lÖnh t«n s− ®i trõ khö §inh Xu©n Thu. Nh−ng lóc nµy nghÜ l¹i hèi hËn v« cïng. LÒ luËt b¶n ph¸i cùc kú nghiªm minh. BÊt luËn thÕ nµo tiÓu t¨ng còng kh«ng d¸m thay ®æi lßng d¹ gia nhËp m«n ph¸i kh¸c, lµm ®iÒu cµn rì. BÊt luËn T« Tinh Hµ khãc lãc, van vØ thÕ nµo, dç ngon dç ngät ®Õn ®©u thËm chÝ dïng ®Õn c¸ch uy hiÕp c−ìng b¸ch thÕ nµo mÆc lßng, H− Tróc vÉn mét mùc kh«ng chÞu. T« Tinh Hµ kh«ng biÕt lµm thÕ nµo ®−îc. L·o th−¬ng t©m tuyÖt väng qu¸ ®çi, nh×n thi thÓ s− phô võa khãc võa nãi: - S− phô ¬i! Ch−ëng m«n nh©n kh«ng chÞu tu©n lêi di mÖnh cña s− phô. TiÓu ®å l¹i kÐm cái kh«ng lµm g× ®−îc, quyÕt ®Þnh ®i theo s− phô th«i! Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
  6. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung L·o nãi xong nh¶y tung ng−êi, lén cæ xuèng, gi¬ ch©n lªn ®Þnh ®Ëp ®Çu xuèng thÒm ®¸. H− Tróc hèt ho¶ng la lªn: - Kh«ng lµm thÕ ®−îc! §o¹n nh¶y ra «m chÆt lÊy T« Tinh Hµ. HiÖn giê nhµ s− ch¼ng nh÷ng néi lùc th©m hËu mµ ch©n tay l¹i mau lÑ h¬n tr−íc nhiÒu l¾m. T« Tinh Hµ bÞ H− Tróc «m chÆt kh«ng nhóc nhÝch ®−îc. L·o hái: - T¹i sao s− ®Ö kh«ng cho biÓu huynh tù tËn? H− Tróc ®¸p: - KÎ xuÊt gia lÊy tõ bi lµm gèc, tiÓu t¨ng dÜ nhiªn kh«ng nì nh×n thÊy tiÒn bèi huû m×nh. T« Tinh Hµ nãi: - S− ®Ö bu«ng biÓu huynh ra. BiÓu huynh ®· nhÊt quyÕt kh«ng muèn sèng n÷a! H− Tróc nãi: - TiÓu t¨ng nhÊt ®Þnh kh«ng bu«ng. T« Tinh Hµ nãi: - Ch¼ng lÏ s− ®Ö cø gi÷ thÕ nµy m·i ®−îc ch¨ng? H− Tróc cho lµ l·o nãi ®óng, liÒn ®¶o ng−êi l·o l¹i, ®Çu lªn trªn ch©n xuèng d−íi råi bu«ng ra nãi: - §−îc råi! TiÓu t¨ng ®µnh chÞu bu«ng tiÒn bèi, nh−ng nhÊt quyÕt kh«ng cho tiÒn bèi tù tËn. T« Tinh Hµ chît ®éng t©m linh nãi ngay: - S− ®Ö kh«ng cho tiÓu huynh tù tËn −? V©ng! DÜ nhiªn tiÓu huynh ph¶i tu©n theo mÖnh lÖnh cña ch−ëng m«n nh©n. Hay l¾m! Th−a ch−ëng m«n nh©n! Ch−ëng m«n nh©n ®· −ng chÞu lµm ch−ëng m«n b¶n ph¸i råi! H− Tróc l¾c ®Çu m·i: - TiÓu t¨ng kh«ng... kh«ng d¸m ®©u! TiÓu t¨ng −ng chÞu lµm ch−ëng m«n nh©n bao giê? T« Tinh Hµ c−êi ha h¶ nãi: - Ch−ëng m«n nh©n! B©y giê ch−ëng m«n nh©n l¹i muèn c·i −? Nh−ng kh«ng ®−îc n÷a råi! Ch−ëng m«n nh©n ®· ra lÖnh cho t¹i h¹ vµ t¹i h¹ ®· tu©n lÖnh tõ giê kh«ng d¸m tù tËn n÷a. Ngõng gi©y l¸t, T« Tinh Hµ nãi tiÕp: - Th«ng BiÖn tiªn sinh T« Tinh Hµ nµy lµ h¹ng ng−êi nµo? Trõ ch−ëng m«n nh©n b¶n ph¸i nãi sao ph¶i nghe vËy, cßn ngoµi ra ai d¸m ra lÖnh cho t¹i h¹ n÷a? Ch−ëng m«n nh©n Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
  7. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung kh«ng tin th× thö hái HuyÒn N¹n ®¹i s− ph¸i ThiÕu L©m xem cã ®óng thÕ kh«ng? Ngay ph−¬ng tr−îng chïa ThiÕu L©m còng kh«ng d¸m ra lÖnh cho t¹i h¹. Th«ng BiÖn tiªn sinh Lung ¸ l·o nh©n oai danh lõng lÉy giang hå, chÝnh H− Tróc còng biÕt vËy. L·o biÓu kh«ng ai d¸m ra lÖnh cho l·o lµ ®óng sù thùc. Nhµ s− nãi: - TiÓu t¨ng khi nµo d¸m ra lÖnh cho tiÒn bèi. Së dÜ tiÓu t¨ng nãi vËy lµ ®Ó khuyÕn c¸o tiÒn bèi gi÷ g×n tÝnh mÖnh kh«ng nªn huû ho¹i. §ã ch¼ng qua lµ h¶o ý cña tiÓu t¨ng mµ th«i. T« Tinh Hµ nãi: - T¹i h¹ kh«ng ®ñ t− c¸ch chÊt vÊn ch−ëng m«n nh©n cã b¶o hay kh«ng. Ch−ëng m«n nh©n b¶o t¹i h¹ chÕt lµ t¹i h¹ ph¶i chÕt liÒn, b¶o t¹i h¹ kh«ng ®−îc chÕt lµ t¹i h¹ kh«ng d¸m chÕt n÷a. MÖnh lÖnh ®Ó sèng hay b¾t ph¶i chÕt lµ mét quyÒn hµnh lín nhÊt ë ®êi. NÕu s− ®Ö kh«ng ph¶i lµ ch−ëng m«n nh©n th× ®©u cã quyÒn b¶o tiÓu huynh ph¶i sèng. H− Tróc ®uèi lý quay ra n¨n nØ: - NÕu vËy th× tiÓu t¨ng lì lêi, b©y giê xin thñ tiªu lêi nãi ®ã vËy. T« Tinh Hµ nãi: - Ch−ëng m«n nh©n ®· thñ tiªu mÖnh lÖnh kh«ng cho t¹i h¹ tù tËn, tøc lµ cã ý b¶o t¹i h¹ ph¶i tù tËn ®i! T¹i h¹ xin tu©n lÖnh vµ lËp tøc tù tËn ngay b©y giê. C¸i c¸ch tù vËn cña l·o thËt lµ kú. Døt lêi l·o l¹i nh¶y tung m×nh mét c¸i, d¬ ch©n lªn, ®Çu chóc xuèng toan ®Ëp vµo thÒm ®·! H− Tróc l¹i gi¬ tay ra «m chÆt lÊy nãi: - Kh«ng ®−îc, kh«ng thÓ lµm thÕ ®−îc! TiÓu t¨ng cã biÓu tiÒn bèi tù tËn ®©u! T« Tinh Hµ l¹i nãi: - V©ng! Ch−ëng m«n nh©n kh«ng cho tù tËn, t¹i h¹ xin kÝnh cÈn tu©n theo mÖnh lÖnh cña ch−ëng m«n nh©n! H− Tróc h¹ ng−êi T« Tinh Hµ xuèng, vß c¸i ®Çu träc lãc kh«ng biÕt nãi sao. Nguyªn T« Tinh Hµ së dÜ cã ngo¹i hiÖu lµ Th«ng BiÖn tiªn sinh v× l·o lµ mét tay biÖn b¸c rÊt giái. Sau ba m−¬i n¨m trêi gi¶ c©m gi¶ ®iÕc kh«ng hÒ më miÖng, phen nµy l¹i vËn dông khÈu thiÖt tµi d−êng th«ng reo n−íc ch¶y, H− Tróc ®· nhá tuæi l¹i kÐm måm miÖng th× ®èi thñ víi l·o thÕ nµo ®−îc? Thùc ra H− Tróc b¶o kh«ng cho l·o tù tËn kh«ng ph¶i lµ mét mÖnh lÖnh. Cã ®iÒu tµi biÖn luËn hïng hån cña T« Tinh Hµ nãi ®©u ra ®Êy, mµ H− Tróc kh«ng biÕt biÖn b¹ch thÕ nµo ®µnh ®øng thén mÆt ra håi l©u råi thë dµi nãi: - TiÒn bèi! Tµi biÖn luËn cña tiÓu t¨ng kh«ng thÓ nµo theo kÞp ®−îc tiÒn bèi. Cã ®iÒu tiÒn bèi b¶o tiÓu t¨ng ®æi d¹ gia nhËp quý ph¸i th× dï sao tiÓu t¨ng còng kh«ng tu©n mÖnh ®−îc. T« Tinh Hµ vÆn nãi: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
  8. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - Lóc chóng ta vµo ®©y, HuyÒn N¹n ®¹i s− ®· c¨n dÆn s− ®Ö ®iÒu g×? Lêi nãi cña HuyÒn N¹n ®¹i s−, s− ®Ö cã nªn nghe theo hay kh«ng? H− Tróc ch−ng höng, Êp óng ®¸p: - S− b¸ tæ b¶o tiÓu t¨ng... ph¶i ... nghe lêi... l·o tiÒn bèi. T« Tinh Hµ ra chiÒu ®¾c ý c−êi ha h¶ nãi: - Ph¶i råi! HuyÒn N¹n ®¹i s− biÓu s− ®Ö ph¶i nghe lêi tiÓu huynh. TiÓu huynh ®· nãi s− ®Ö nªn tu©n theo di mÖnh cña s− phô vµ lµm ch−ëng m«n nh©n b¶n ph¸i. Nh−ng khi s− ®Ö ®· lªn ®Þa vÞ ch−ëng m«n nh©n ph¸i Tiªu Dao, th× bÊt tÊt ph¶i nghe lêi c¸c vÞ cao t¨ng chïa ThiÕu L©m n÷a. S− ®Ö tu©n lêi cña HuyÒn N¹n ®¹i s− cã lý ®©u l¹i kh«ng lµm ch−ëng m«n nh©n ph¸i Tiªu Dao. Trong tr−êng hîp s− ®Ö kh«ng tu©n theo lêi HuyÒn N¹n ®¹i s− còng vÉn hîp lý v× ch−ëng m«n nh©n ph¸i Tiªu Dao cã thÓ kh«ng nghe lêi HuyÒn N¹n ®¹i s− ®−îc. T« Tinh Hµ ®−a ra luËn chøng nµy. H− Tróc nghe c©u nµo còng cã lý, nhµ s− lóng tóng kh«ng biÕt nãi sao th× T« Tinh Hµ l¹i nãi tiÕp: - S− ®Ö! HuyÒn N¹n ®¹i s− cïng c¸c vÞ cao t¨ng kh¸c cña chïa ThiÕu L©m ®Òu tróng ph¶i ®éc thñ cña §inh Xu©n Thu. NÕu kh«ng t×m c¸ch cøu ch÷a th× tÝnh m¹ng c¸c vÞ ®ã nguy trong sím tèi. HiÖn nay trªn thÕ gian chØ cã mét m×nh s− ®Ö lµ cøu ®−îc c¸c vÞ ®ã. Nh−ng ta nãi vËy th«i, cßn muèn hay kh«ng lµ tuú ý s− ®Ö. H− Tróc c¶ kinh hái: - S− b¸ tæ tiÓu t¨ng còng m¾c ph¶i ®éc thñ cña §inh Xu©n Thu råi −? T« Tinh Hµ trÞnh träng ®¸p: - Khi nµo t¹i h¹ d¸m lõa g¹t ch−ëng m«n nh©n? NÕu ch−ëng m«n nh©n kh«ng tin th× ra hái l¹i ng−êi sÏ râ. H− Tróc ®¸p: - Kh«ng ph¶i lµ tiÓu t¨ng kh«ng tin lêi l·o tiÒn bèi. TiÓu t¨ng nghÜ r»ng, S− b¸ tæ thÇn c«ng tuyÖt thÕ. HiÖn nay trªn ®êi Ýt cã tay ®Þch thñ nµo mµ s− b¸ tæ l¹i bÞ h¹i vÒ tay §inh Xu©n Thu? T« Tinh Hµ ®¸p: - HuyÒn N¹n ®¹i s− qu¶ lµ mét bËc cao t¨ng ®êi nay, nh−ng vÉn bÞ §inh Xu©n Thu ¸p bøc, tÝnh mÖnh ng−êi nh− trøng ®Ó ®Çu gËy. Thùc ra HuyÒn N¹n ®¹i s− rÊt cã thiÖn chÝ muèn ra tay viÖn trî cho tiÓu huynh song v× c«ng lùc mÊt hÕt th«i ®µnh chÞu. Dï sao tiÓu huynh còng rÊt c¶m kÝch thÞnh t×nh cña ®¹i s−. © HQD Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2