Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 66

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

62
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 66', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 66

  1. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Håi thø s¸u m−¬i s¸u Bøc ho¹t ho¹ ly kú bÝ hiÓm H− Tróc nãi: - May mµ tiÒn bèi... T« Tinh Hµ ng¾t lêi: - S− ®Ö lµ ch−ëng m«n cña b¶n ph¸i, sao l¹i kªu biÓu huynh lµ tiÒn bèi? Nªn gäi b»ng s− ca míi ph¶i chø! H− Tróc nghÜ thÇm trong bông: - Vô nµy thËt r¾c rèi cho m×nh! BiÕt bao giê míi nãi huþch toÑt ra ®−îc? Nhµ s− nghÜ vËy liÒn ®¸p: - TiÒn bèi cã ph¶i s− huynh tiÓu t¨ng hay kh«ng, ch−a bµn ®Õn véi. Gi¶ tû tiÒn bèi ®óng lµ s− huynh th× còng lµ tiÒn bèi chø sao? T« Tinh Hµ gËt ®Çu nãi: - S− ®Ö nãi vËy còng cã lý. Võa råi s− ®Ö biÓu: may mµ... H− Tróc nãi: - May mµ tiÒn bèi kÝn ®¸o kh«ng chÞu lé chuyÖn, dÊu nhÑm c«ng lùc tinh nhuÖ cña m×nh, chê cho ®Õn lóc cuèi cïng, tiÒn bèi míi ®ét nhiªn ®em kú chiªu ra ®¸nh bËt l¹i, khiÕn cho Tinh Tó l·o qu¸i bÞ thua liÓng xiÓng ph¶i bá ch¹y. T« Tinh Hµ kho¸t tay lia lÞa nãi: - S− ®Ö! C¸i ®ã chÝnh lµ tù s− ®Ö mµ ra cßn g× n÷a. Râ rµng s− ®Ö dïng thÇn c«ng cña t«n s− truyÒn cho chuyÓn vµo gióp søc míi cøu ®−îc tÝnh m¹ng cho ta. Sao cßn khiªm tèn kh«ng chÞu nhËn? S− ®Ö víi ta tuy lµ s− huynh, s− ®Ö trong mét m«n ph¸i, song ng«i ch−ëng m«n ®· ®Þnh råi. Huèng chi m¹ng ta l¹i ®−îc s− ®Ö cøu cho, nªn dï sao th× ta còng ph¶i träng chøc ch−ëng m«n tøc lµ träng väng s− ®Ö vËy. Tõ ®©y s− ®Ö ®õng coi ta nh− ng−êi ngoµi n÷a. H− Tróc lÊy lµm l¹ hái: - TiÓu t¨ng ®· gióp tiÒn bèi bao giê? ViÖc cøu m¹ng ®ã kh«ng nªn nãi ®Õn n÷a. T« Tinh Hµ ngÉm nghÜ mét l¸t råi nãi: - HoÆc gi¶ ®ã lµ s− ®Ö v« t©m kh«ng chõng. Nh−ng rót l¹i nhê cã bµn tay s− ®Ö ®Æt lªn l−ng ta th× thÇn c«ng cña b¶n m«n míi truyÒn vµo ®−îc, vµ míi cã thÓ chuyÓn b¹i thµnh th¾ng. H− Tróc nãi: - µ ra thÕ ®Êy! NÕu vËy th× l¹i lµ lÖnh s− phô ®· cøu m¹ng tiÒn bèi, chø kh«ng ph¶i tiÓu t¨ng ®©u. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
  2. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung T« Tinh Hµ nãi: - Ta còng b¶o s− t«n m−în bµn tay s− ®Ö cøu m¹ng ta. VËy s− ®Ö chÞu råi chø? H− Tróc kh«ng cßn chèi c·i vµo ®©u ®−îc, gËt ®Çu nãi: - C¸i ®ã lµ ®óng lý. TiÒn bèi nãi tiÓu t¨ng kh«ng nhËn còng kh«ng ®−îc. T« Tinh Hµ l¹i nãi: - §inh Xu©n Thu ®Þnh bông sau khi h¹ s− phô råi, ®o¹t lÊy thiÕt giíi chØ (c¸i nhÉn s¾t ®eo tay) råi nhê ng−êi chØ ®iÓm vÒ c«ng phu Tiªu Dao Ngù Phong. H¾n kh«ng ngê lóc chiÕn ®Êu l¹i hÊt v¨ng s− phô xuèng vùc s©u ®Ó mÊt tÝch. H¾n l¹i kh«ng ngê s− phô tuy bÞ träng th−¬ng, hai ch©n ®øt tõ ®Çu gèi mµ ng−êi ch−a chÕt. MÊy n¨m sau s− phô cïng ta l¹i ®−îc gÆp nhau. Ta vÉn ngÊm ngÇm tÝnh to¸n: nÕu muèn h¹ ®−îc §inh Xu©n Thu th× cÇn t×m mét tay thiÕu niªn anh tuÊn, th«ng tuÖ phi th−êng, t− c¸ch phong l−u h¬n ng−êi... H− Tróc nghe T« Tinh Hµ nãi ®Õn "tay thiÕu niªn anh tuÊn" th× kh«ng khái chau mµy tù hái: - LuyÖn vâ c«ng th× cÇn g× ®Õn bé mÆt ®Ñp hay xÊu? Hai thÇy trß l·o nµy mçi khi ®Ò cËp ®Õn viÖc t×m ng−êi truyÒn vâ c«ng bao giê còng t×m t−íng m¹o tèt ®Ñp nghÜa lµ lµm sao? H¼n bªn trong cã duyªn cí nµo kh¸c. T« Tinh Hµ liÕc m¾t nh×n nhµ s− khÏ thë dµi. H− Tróc nãi: - TiÓu t¨ng mÆt mòi xÊu xa, quyÕt kh«ng hîp t− c¸ch lµm truyÒn nh©n cña t«n s−. VËy l·o tiÒn bèi ®i t×m mét vÞ thiÕu niªn anh tuÊn, t− c¸ch phong l−u vÒ, tiÓu t¨ng sÏ truyÒn l¹i thÇn c«ng cña s− t«n cho chµng thÕ lµ yªn chuyÖn. T« Tinh Hµ söng sèt nãi: - ThÇn c«ng b¶n ph¸i cã liªn quan ®Õn khÝ quyÕt cïng t©m m¹ch. ThÇn c«ng cßn th× ng−êi cßn mµ thÇn c«ng mÊt th× ng−êi ph¶i chÕt. S− phô truyÒn thÇn c«ng cho s− ®Ö råi quy tiªn ngay! Ch¼ng lÏ s− ®Ö kh«ng thÊy hay sao? H− Tróc dËm ch©n liÒn mÊy c¸i råi nãi: - Nh− vËy th× biÕt lµm thÕ nµo? ThÕ lµ tiÓu t¨ng ®· lµm lì ®¹i sù cña t«n s− cïng tiÒn bèi råi! T« Tinh Hµ nãi: - S− ®Ö ¬i! Tr¸ch nhiÖm ®· trót lªn vai s− ®Ö råi. S− phô ®Æt ra thÕ cê ®ã cèt ®Ó kh¶o tra tÝnh t×nh ngé nghÜnh cña nh÷ng ng−êi ®Õn ®©y ph¸ gi¶i. Ng−êi tõng nãi víi ta: "Tinh Hµ! Ng−¬i theo ta ®· l©u n¨m, ta biÕt ng−¬i kh«ng ph¶i lµ ng−êi ®óng t− c¸ch. Nh−ng ta ®· coi ng−¬i vµo h¹ng ®ång nh©n. ChØ cÇn ng−¬i gi¶i khai ®−îc thÕ cê lµ ta ®em thiÕt giíi chØ cïng thÇn c«ng truyÒn l¹i cho ng−¬i". Ta khæ c«ng lo nghÜ mÊy chôc n¨m trêi mµ kh«ng sao ph¸ ®−îc thÕ cê. S− ®Ö, chØ cã m×nh s− ®Ö gi¶i khai ®−îc mµ th«i. VËy th× thiªn t− ®Ünh ngé cña s− ®Ö lµ hîp thøc råi. H− Tróc nh¨n nhã c−êi nãi: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
  3. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - Sù thùc th× kh«ng hîp thøc. ThÕ cê ®ã kh«ng ph¶i tiÓu t¨ng ph¸ ®−îc ®©u. Råi nhµ s− ®em viÖc s− b¸ tæ HuyÒn N¹n dïng phÐp "truyÒn ©m nhËp mËt" ngÊm ngÇm chØ ®iÓm thuËt l¹i. T« Tinh Hµ b¸n tÝn b¸n nghi nãi: - HuyÒn N¹n ®¹i s− m¾c ph¶i ®éc thñ cña §inh Xu©n Thu, c«ng lùc toµn th©n ®· bÞ mÊt hÕt råi th× lµm sao cßn thi triÓn ®−îc phÐp "truyÒn ©m nhËp mËt" n÷a? L·o ngõng mét l¸t råi nãi tiÕp: - Nh−ng ph¸i ThiÕu L©m lµ mét ph¸i vâ chÝnh t«ng ®øng ®Çu thiªn h¹. HoÆc gi¶ HuyÒn N¹n ®¹i s− gi¶ trang nh− vËy còng ch−a biÕt chõng. Ta ®©y chØ nh− con Õch n»m ®¸y giÕng th× hiÓu sao ®−îc? S− ®Ö ¬i! VÒ vô t×m ng−êi ph¸ thÕ cê, ta ®· bµy ra tr¨m ph−¬ng ngµn kÕ ®Ó dÉn dô bao nhiªu nh©n vËt tíi ®©y. Mé Dung c«ng tö ë C« T« mÆt ®Ñp nh− ngäc, l¹i giái vÒ c¸c m«n së tr−êng nh÷ng ph¸i vâ kh¾p thiªn h¹. Y chÝnh lµ mét nh©n vËt tèt nhÊt, ®ñ t− c¸ch vÒ vô nµy, nh−ng khèn nçi l¹i kh«ng ph¸ ®−îc thÕ cê. H− Tróc nãi: - §óng råi! Mé Dung c«ng tö qu¶ lµ m¹nh gÊp tr¨m lÇn tiÓu t¨ng. L¹i cßn vÞ §oµn c«ng tö n−íc §¹i Lý còng lµ tay phong l−u tuyÖt vêi! T« Tinh Hµ nãi: - Hìi ¬i! G· nµy kh«ng nªn ®Ò cËp tíi. Ta tõng nghe TrÊn Nam V−¬ng n−íc §¹i Lý lµ §oµn ChÝnh ThuÇn rÊt tinh th©m vÒ thÇn kü NhÊt D−¬ng chØ. ¤ng ta lµ mét tay phong l−u trªn ®êi hiÕm cã. BÊt luËn lµ khuª n÷ n¬i g¸c tÝa lÇu son hay thiÕu phô n¹ dßng trong vâ l©m mét khi ®· thÊy mÆt y lµ thÇn hån ®iªn ®¶o, kh«ng sao tù ng¨n chÆn ®−îc mèi t×nh bång bét. Ta còng tèn bao nhiªu t©m huyÕt, sai ®Ö tö ®i mêi y tíi ®©y vµ biÓu cho y biÕt C« T« Mé Dung muèn ph¸ phÐp NhÊt D−¬ng ChØ cña §oµn gia, ngê ®©u y ch¼ng chÞu ®Õn chØ cã cËu con trai quý ho¸ ngí ngí ngÈn ngÈn ®Õn ®©y mµ th«i. H− Tróc mØm c−êi nãi: - TiÓu t¨ng còng kh«ng ®Ó ý nh×n chµng song d−êng nh− chµng ta cÆp m¾t lóc nµo còng ®¨m ®¨m ®Ó ý ®Õn V−¬ng c« n−¬ng! T« Tinh Hµ l¾c ®Çu nãi: - ThËt téi nghiÖp cho g·! Phô th©n g· lµ §oµn ChÝnh ThuÇn th× ^^^ ong b−ím vËt vê, næi danh lµ tay phong l−u ®Ö nhÊt vâ l©m l¹i cã ®−îc cËu con trai ch¼ng gièng cha chót nµo, lµm mÊt c¶ mÆt ^^^. G· thôc m¹ng cè gÇn c¹nh V−¬ng c« n−¬ng, song V−¬ng c« n−¬ng l¹i kh«ng thÌm ®Ó ý g× ®Õn g· thËt lµ tøc c−êi chÕt ®i ®−îc. H− Tróc nãi: - VÞ c«ng tö ®ã lµ kÎ th©m t×nh, ®óng lý lµ t− c¸ch cßn h¬n kÎ ^^^ phong l−u. Sao tiÒn bèi l¹i chª chµng? T« Tinh Hµ ®¸p: - G· lµ anh chµng ngï ngê, kh«ng hiÓu viÖc t¸n g¸i, chóng ta kh«ng thÓ dïng g· ®−îc. H− Tróc ®¸p: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
  4. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - V©ng. Nhµ s− lßng riªng khÊp khëi mõng thÇm, nghÜ bông: - TÐ ra bän nµy muèn kiÕm mét chµng thiÕu niªn anh tuÊn lµ ®Ó ®èi phã víi ®µn bµ, con g¸i. NÕu vËy th× hay l¾m! Kh«ng bao giê hä dïng ®Õn kÎ träc ®Çu xÊu xa nµy! T« Tinh Hµ l¹i hái: - S− ®Ö! S− phô cã chØ ®iÓm cho s− ®Ö ®i kiÕm mét ng−êi nµo kh«ng? H− Tróc söng sèt biÕt r»ng vô nµy cã chuyÖn r¾c rèi, toan nãi dèi. Nh−ng nhµ s− ®· ®−îc c¸c vÞ cao t¨ng chïa ThiÕu L©m gi¸o huÊn ngay tõ nhá. Cã bao giê l¹i nãi dèi. Nhµ s− Êp óng: - C¸i ®ã... c¸i ®ã... T« Tinh Hµ ®¸p: - B©y giê s− ®Ö ®· lµ ch−ëng m«n nh©n b¶n ph¸i nÕu s− ®Ö b¶o lµm g×, ta nhÊt ®Þnh ph¶i tr¶ lêi. NÕu kh«ng th× s− ®Ö cã thÓ dïng ^^^ ch−ëng m«n mµ xö tö ta lóc nµo. Cßn ta hái s− ®Ö ®iÒu g×, s− ®Ö nÕu muèn tr¶ lêi còng ®−îc, mµ kh«ng muèn tr¶ lêi th× cã thÓ cÊm ta kh«ng ®−îc l¾m måm hái vÆn. T« Tinh Hµ nãi vËy, song H− Tróc kh«ng giÊu diÕm, liÒn kho¸t tay nãi: - TiÓu t¨ng khi nµo d¸m ng«ng cuång, tù ®¹i víi tiÒn bèi? LÖnh s− ®· giao c¸i nµy cho tiÓu t¨ng. Nãi xong rót cuèn trôc trong bäc ra th× thÊy ng−êi T« Tinh Hµ co róm l¹i, vÎ mÆt cùc kú cung kÝnh, kh«ng d¸m thß tay ra ®ông cuèn trôc. Nhµ s− liÒn tõ tõ më ra. Cuèn trôc võa më, c¶ hai ng−êi ®ång thêi thén mÆt ra vµ cïng la lªn mét tiÕng kinh ng¹c. Nguyªn cuèn trôc nµy kh«ng vÏ ®å h×nh ®Þa lý mµ còng kh«ng vÏ phong c¶nh s¬n thuû nµo c¶, chØ vÏ mét thiÕu n÷ nhan s¾c khuynh thµnh ¨n mÆc ra kiÓu cung phi. H− Tróc nãi: - TÐ ra ®©y lµ h×nh dung V−¬ng c« n−¬ng ë ngoµi kia. Cuèn trôc nµy b»ng lôa vµng ®· l©u ngµy Ýt ra còng ®Õn ba bèn chôc n¨m. NÐt vÏ trong ®å h×nh ®· phai mµu, râ rµng lµ mét bøc cæ ho¹ vÒ nh©n vËt ®êi tr−íc. ThÕ nµo th× ng−êi trong ®å h×nh còng h¬n tuæi V−¬ng c« n−¬ng nhiÒu l¾m råi míi ph¶i. Ch¼ng lÏ ng−êi vÏ mÊy chôc hay mÊy tr¨m n¨m tr−íc ®· t−ëng t−îng ®Ó vÏ ra dung m¹o V−¬ng c« n−¬ng ngµy nay thËt lµ mét viÖc kh«ng thÓ ngê tíi. NÐt vÏ trong ®å h×nh l¹i cµng linh ho¹t phi th−êng. H×nh trong bøc vÏ ho¹t ®éng tr«ng nh− ng−êi thËt, gièng hÖt nh− V−¬ng Ngäc YÕn co nhá ng−êi l¹i råi ®Æt vµo ®ã. H− Tróc ngÊm ngÇm kinh dÞ ®−a m¾t ngã T« Tinh Hµ th× thÊy l·o ®ang thß ngãn tay ra vÏ vÏ, v¹ch v¹ch d−êng nh− nÐt nµo còng cè b¾t ch−íc nÐt vÏ trong bøc ho¹. L·o võa vÏ võa khen, håi l©u råi ®ét nhiªn nh− ng−êi ®ang m¬ méng choµng tØnh giÊc, cÊt tiÕng nãi: - S− ®Ö! S− ®Ö ®õng lÊy lµm l¹ vµ còng ®õng tr¸ch biÓu huynh. §©y lµ phót xuÊt thÇn, biÓu huynh nh×n nÐt vÏ tuyÖt diÖu cña s− phô bÊt gi¸c l¹i ngøa nghÒ, muèn häc vÏ mét Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
  5. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung phen. Hìi ¬i! Ng−êi ta th−êng nãi: ¨n l¾m th× nhai kh«ng ®−îc kü, «m nhiÒu th× nÆng bông. C¸i g× ta còng muèn häc, thµnh ra kh«ng ®−îc viÖc g× ®Õn n¬i ®Õn chèn, nªn míi bÞ §inh Xu©n Thu ®¸nh cho b¹i ho¹i. T« Tinh Hµ võa nãi võa véi vµng cuén cuèn trôc l¹i ®−a tr¶ cho H− Tróc v× l·o sî coi thªm mét chót n÷a sÏ bÞ nÐt bót quyÕn rò lµm cho mª mÈn. T« Tinh Hµ nh¾m m¾t d−ìng thÇn, l¹i miÔn c−ìng l¾c ®Çu, tùa hå nh− ®Ó xua ®uæi nh÷ng nÐt vÏ trong ®å h×nh ra ngoµi bé ãc. Håi l©u l·o míi d−¬ng cÆp m¾t lªn hái: - Khi s− phô trao cuèn trôc nµy cho s− ®Ö, ng−êi b¶o sao? H− Tróc ®¸p: - LÖnh s− b¶o: "B©y giê c«ng phu cña tiÓu t¨ng ch−a ®ñ tru diÖt §inh Xu©n Thu, ph¶i theo cuèn trôc nµy ®i ®Õn Thiªn S¬n t¹i T©y Vùc, t×m kiÕm nh÷ng s¸ch vë vâ häc lóc ®−¬ng thêi ®Ó luyÖn thªm". Cã ®iÒu theo lêi t«n s− th× ng−êi ®©y lµ n¬i ng−êi ®· h−ëng phóc thanh nhµn håi tr−íc mµ vÏ ra ®å h×nh nµy. TiÓu t¨ng t−ëng trong ®å h×nh vÏ mét khu danh s¬n kú thuû hoÆc mét phong c¶nh thanh tÞch u nh·, ngê ®©u l¹i lµ t−îng h×nh V−¬ng c« n−¬ng. Hay lµ lÖnh t«n s− ®· ®−a lÇm cuèn trôc? T« Tinh Hµ nãi: - Nh÷ng hµnh ®éng cña s− phô khã mµ l−êng ®−îc. Thiªn t− ®Ünh ngé cña s− ®Ö rÊt cao xa, lóc ®Õn viÖc sÏ hiÓu râ. S− ®Ö ph¶i ch¨m chó vµo viÖc tu©n theo mÖnh lÖnh cña s− phô, t×m c¸ch häc thªm ®Ó trõ diÖt §inh Xu©n Thu cho to¹i lßng s− phô. H− Tróc Êp óng: - C¸i nµy... c¸i nµy... tiÓu t¨ng lµ ®Ö tö ph¸i ThiÕu L©m, cÇn ph¶i vÒ chïa phôc mÖnh ngay. Khi ®· vÒ chïa råi th× kh«ng biÕt cßn ra n÷a kh«ng. T« Tinh Hµ giËt m×nh kinh sî nh¶y lªn, råi bu«ng tiÕng khãc rßng. "Huþch" mét tiÕng, l·o quú mäp tr−íc mÆt H− Tróc nh− tÕ sao, cÇu khÈn: - Ch−ëng m«n nh©n! Trêi ¬i! Ch−ëng m«n nh©n kh«ng tu©n theo lêi di huÊn cña s− phô chÕt uæng hay sao? H− Tróc còng quú xuèng võa l¹y võa nãi: - TiÓu t¨ng ®· vµo cöa Kh«ng mét lßng giíi s©n giíi s¸t. Tr−íc ®©y tiÓu t¨ng cã v©ng lÖnh t«n s− ®i trõ khö §inh Xu©n Thu. Nh−ng lóc nµy nghÜ l¹i hèi hËn v« cïng. LÒ luËt b¶n ph¸i cùc kú nghiªm minh. BÊt luËn thÕ nµo tiÓu t¨ng còng kh«ng d¸m thay ®æi lßng d¹ gia nhËp m«n ph¸i kh¸c, lµm ®iÒu cµn rì. BÊt luËn T« Tinh Hµ khãc lãc, van vØ thÕ nµo, dç ngon dç ngät ®Õn ®©u thËm chÝ dïng ®Õn c¸ch uy hiÕp c−ìng b¸ch thÕ nµo mÆc lßng, H− Tróc vÉn mét mùc kh«ng chÞu. T« Tinh Hµ kh«ng biÕt lµm thÕ nµo ®−îc. L·o th−¬ng t©m tuyÖt väng qu¸ ®çi, nh×n thi thÓ s− phô võa khãc võa nãi: - S− phô ¬i! Ch−ëng m«n nh©n kh«ng chÞu tu©n lêi di mÖnh cña s− phô. TiÓu ®å l¹i kÐm cái kh«ng lµm g× ®−îc, quyÕt ®Þnh ®i theo s− phô th«i! Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
  6. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung L·o nãi xong nh¶y tung ng−êi, lén cæ xuèng, gi¬ ch©n lªn ®Þnh ®Ëp ®Çu xuèng thÒm ®¸. H− Tróc hèt ho¶ng la lªn: - Kh«ng lµm thÕ ®−îc! §o¹n nh¶y ra «m chÆt lÊy T« Tinh Hµ. HiÖn giê nhµ s− ch¼ng nh÷ng néi lùc th©m hËu mµ ch©n tay l¹i mau lÑ h¬n tr−íc nhiÒu l¾m. T« Tinh Hµ bÞ H− Tróc «m chÆt kh«ng nhóc nhÝch ®−îc. L·o hái: - T¹i sao s− ®Ö kh«ng cho biÓu huynh tù tËn? H− Tróc ®¸p: - KÎ xuÊt gia lÊy tõ bi lµm gèc, tiÓu t¨ng dÜ nhiªn kh«ng nì nh×n thÊy tiÒn bèi huû m×nh. T« Tinh Hµ nãi: - S− ®Ö bu«ng biÓu huynh ra. BiÓu huynh ®· nhÊt quyÕt kh«ng muèn sèng n÷a! H− Tróc nãi: - TiÓu t¨ng nhÊt ®Þnh kh«ng bu«ng. T« Tinh Hµ nãi: - Ch¼ng lÏ s− ®Ö cø gi÷ thÕ nµy m·i ®−îc ch¨ng? H− Tróc cho lµ l·o nãi ®óng, liÒn ®¶o ng−êi l·o l¹i, ®Çu lªn trªn ch©n xuèng d−íi råi bu«ng ra nãi: - §−îc råi! TiÓu t¨ng ®µnh chÞu bu«ng tiÒn bèi, nh−ng nhÊt quyÕt kh«ng cho tiÒn bèi tù tËn. T« Tinh Hµ chît ®éng t©m linh nãi ngay: - S− ®Ö kh«ng cho tiÓu huynh tù tËn −? V©ng! DÜ nhiªn tiÓu huynh ph¶i tu©n theo mÖnh lÖnh cña ch−ëng m«n nh©n. Hay l¾m! Th−a ch−ëng m«n nh©n! Ch−ëng m«n nh©n ®· −ng chÞu lµm ch−ëng m«n b¶n ph¸i råi! H− Tróc l¾c ®Çu m·i: - TiÓu t¨ng kh«ng... kh«ng d¸m ®©u! TiÓu t¨ng −ng chÞu lµm ch−ëng m«n nh©n bao giê? T« Tinh Hµ c−êi ha h¶ nãi: - Ch−ëng m«n nh©n! B©y giê ch−ëng m«n nh©n l¹i muèn c·i −? Nh−ng kh«ng ®−îc n÷a råi! Ch−ëng m«n nh©n ®· ra lÖnh cho t¹i h¹ vµ t¹i h¹ ®· tu©n lÖnh tõ giê kh«ng d¸m tù tËn n÷a. Ngõng gi©y l¸t, T« Tinh Hµ nãi tiÕp: - Th«ng BiÖn tiªn sinh T« Tinh Hµ nµy lµ h¹ng ng−êi nµo? Trõ ch−ëng m«n nh©n b¶n ph¸i nãi sao ph¶i nghe vËy, cßn ngoµi ra ai d¸m ra lÖnh cho t¹i h¹ n÷a? Ch−ëng m«n nh©n Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
  7. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung kh«ng tin th× thö hái HuyÒn N¹n ®¹i s− ph¸i ThiÕu L©m xem cã ®óng thÕ kh«ng? Ngay ph−¬ng tr−îng chïa ThiÕu L©m còng kh«ng d¸m ra lÖnh cho t¹i h¹. Th«ng BiÖn tiªn sinh Lung ¸ l·o nh©n oai danh lõng lÉy giang hå, chÝnh H− Tróc còng biÕt vËy. L·o biÓu kh«ng ai d¸m ra lÖnh cho l·o lµ ®óng sù thùc. Nhµ s− nãi: - TiÓu t¨ng khi nµo d¸m ra lÖnh cho tiÒn bèi. Së dÜ tiÓu t¨ng nãi vËy lµ ®Ó khuyÕn c¸o tiÒn bèi gi÷ g×n tÝnh mÖnh kh«ng nªn huû ho¹i. §ã ch¼ng qua lµ h¶o ý cña tiÓu t¨ng mµ th«i. T« Tinh Hµ nãi: - T¹i h¹ kh«ng ®ñ t− c¸ch chÊt vÊn ch−ëng m«n nh©n cã b¶o hay kh«ng. Ch−ëng m«n nh©n b¶o t¹i h¹ chÕt lµ t¹i h¹ ph¶i chÕt liÒn, b¶o t¹i h¹ kh«ng ®−îc chÕt lµ t¹i h¹ kh«ng d¸m chÕt n÷a. MÖnh lÖnh ®Ó sèng hay b¾t ph¶i chÕt lµ mét quyÒn hµnh lín nhÊt ë ®êi. NÕu s− ®Ö kh«ng ph¶i lµ ch−ëng m«n nh©n th× ®©u cã quyÒn b¶o tiÓu huynh ph¶i sèng. H− Tróc ®uèi lý quay ra n¨n nØ: - NÕu vËy th× tiÓu t¨ng lì lêi, b©y giê xin thñ tiªu lêi nãi ®ã vËy. T« Tinh Hµ nãi: - Ch−ëng m«n nh©n ®· thñ tiªu mÖnh lÖnh kh«ng cho t¹i h¹ tù tËn, tøc lµ cã ý b¶o t¹i h¹ ph¶i tù tËn ®i! T¹i h¹ xin tu©n lÖnh vµ lËp tøc tù tËn ngay b©y giê. C¸i c¸ch tù vËn cña l·o thËt lµ kú. Døt lêi l·o l¹i nh¶y tung m×nh mét c¸i, d¬ ch©n lªn, ®Çu chóc xuèng toan ®Ëp vµo thÒm ®·! H− Tróc l¹i gi¬ tay ra «m chÆt lÊy nãi: - Kh«ng ®−îc, kh«ng thÓ lµm thÕ ®−îc! TiÓu t¨ng cã biÓu tiÒn bèi tù tËn ®©u! T« Tinh Hµ l¹i nãi: - V©ng! Ch−ëng m«n nh©n kh«ng cho tù tËn, t¹i h¹ xin kÝnh cÈn tu©n theo mÖnh lÖnh cña ch−ëng m«n nh©n! H− Tróc h¹ ng−êi T« Tinh Hµ xuèng, vß c¸i ®Çu träc lãc kh«ng biÕt nãi sao. Nguyªn T« Tinh Hµ së dÜ cã ngo¹i hiÖu lµ Th«ng BiÖn tiªn sinh v× l·o lµ mét tay biÖn b¸c rÊt giái. Sau ba m−¬i n¨m trêi gi¶ c©m gi¶ ®iÕc kh«ng hÒ më miÖng, phen nµy l¹i vËn dông khÈu thiÖt tµi d−êng th«ng reo n−íc ch¶y, H− Tróc ®· nhá tuæi l¹i kÐm måm miÖng th× ®èi thñ víi l·o thÕ nµo ®−îc? Thùc ra H− Tróc b¶o kh«ng cho l·o tù tËn kh«ng ph¶i lµ mét mÖnh lÖnh. Cã ®iÒu tµi biÖn luËn hïng hån cña T« Tinh Hµ nãi ®©u ra ®Êy, mµ H− Tróc kh«ng biÕt biÖn b¹ch thÕ nµo ®µnh ®øng thén mÆt ra håi l©u råi thë dµi nãi: - TiÒn bèi! Tµi biÖn luËn cña tiÓu t¨ng kh«ng thÓ nµo theo kÞp ®−îc tiÒn bèi. Cã ®iÒu tiÒn bèi b¶o tiÓu t¨ng ®æi d¹ gia nhËp quý ph¸i th× dï sao tiÓu t¨ng còng kh«ng tu©n mÖnh ®−îc. T« Tinh Hµ vÆn nãi: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
  8. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - Lóc chóng ta vµo ®©y, HuyÒn N¹n ®¹i s− ®· c¨n dÆn s− ®Ö ®iÒu g×? Lêi nãi cña HuyÒn N¹n ®¹i s−, s− ®Ö cã nªn nghe theo hay kh«ng? H− Tróc ch−ng höng, Êp óng ®¸p: - S− b¸ tæ b¶o tiÓu t¨ng... ph¶i ... nghe lêi... l·o tiÒn bèi. T« Tinh Hµ ra chiÒu ®¾c ý c−êi ha h¶ nãi: - Ph¶i råi! HuyÒn N¹n ®¹i s− biÓu s− ®Ö ph¶i nghe lêi tiÓu huynh. TiÓu huynh ®· nãi s− ®Ö nªn tu©n theo di mÖnh cña s− phô vµ lµm ch−ëng m«n nh©n b¶n ph¸i. Nh−ng khi s− ®Ö ®· lªn ®Þa vÞ ch−ëng m«n nh©n ph¸i Tiªu Dao, th× bÊt tÊt ph¶i nghe lêi c¸c vÞ cao t¨ng chïa ThiÕu L©m n÷a. S− ®Ö tu©n lêi cña HuyÒn N¹n ®¹i s− cã lý ®©u l¹i kh«ng lµm ch−ëng m«n nh©n ph¸i Tiªu Dao. Trong tr−êng hîp s− ®Ö kh«ng tu©n theo lêi HuyÒn N¹n ®¹i s− còng vÉn hîp lý v× ch−ëng m«n nh©n ph¸i Tiªu Dao cã thÓ kh«ng nghe lêi HuyÒn N¹n ®¹i s− ®−îc. T« Tinh Hµ ®−a ra luËn chøng nµy. H− Tróc nghe c©u nµo còng cã lý, nhµ s− lóng tóng kh«ng biÕt nãi sao th× T« Tinh Hµ l¹i nãi tiÕp: - S− ®Ö! HuyÒn N¹n ®¹i s− cïng c¸c vÞ cao t¨ng kh¸c cña chïa ThiÕu L©m ®Òu tróng ph¶i ®éc thñ cña §inh Xu©n Thu. NÕu kh«ng t×m c¸ch cøu ch÷a th× tÝnh m¹ng c¸c vÞ ®ã nguy trong sím tèi. HiÖn nay trªn thÕ gian chØ cã mét m×nh s− ®Ö lµ cøu ®−îc c¸c vÞ ®ã. Nh−ng ta nãi vËy th«i, cßn muèn hay kh«ng lµ tuú ý s− ®Ö. H− Tróc c¶ kinh hái: - S− b¸ tæ tiÓu t¨ng còng m¾c ph¶i ®éc thñ cña §inh Xu©n Thu råi −? T« Tinh Hµ trÞnh träng ®¸p: - Khi nµo t¹i h¹ d¸m lõa g¹t ch−ëng m«n nh©n? NÕu ch−ëng m«n nh©n kh«ng tin th× ra hái l¹i ng−êi sÏ râ. H− Tróc ®¸p: - Kh«ng ph¶i lµ tiÓu t¨ng kh«ng tin lêi l·o tiÒn bèi. TiÓu t¨ng nghÜ r»ng, S− b¸ tæ thÇn c«ng tuyÖt thÕ. HiÖn nay trªn ®êi Ýt cã tay ®Þch thñ nµo mµ s− b¸ tæ l¹i bÞ h¹i vÒ tay §inh Xu©n Thu? T« Tinh Hµ ®¸p: - HuyÒn N¹n ®¹i s− qu¶ lµ mét bËc cao t¨ng ®êi nay, nh−ng vÉn bÞ §inh Xu©n Thu ¸p bøc, tÝnh mÖnh ng−êi nh− trøng ®Ó ®Çu gËy. Thùc ra HuyÒn N¹n ®¹i s− rÊt cã thiÖn chÝ muèn ra tay viÖn trî cho tiÓu huynh song v× c«ng lùc mÊt hÕt th«i ®µnh chÞu. Dï sao tiÓu huynh còng rÊt c¶m kÝch thÞnh t×nh cña ®¹i s−. © HQD Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2