Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 67

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

72
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 67', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 67

 1. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Håi thø s¸u m−¬i bÈy TiÓu t−íng c«ng trong ph¹m ®iÕm lµ ai H− Tróc nghÜ l¹i lêi T« Tinh Hµ qu¶ ®· kh«ng sai. Võa n·y gÆp lóc nguy cÊp nh− vËy, kh«ng cã lý nµo s− b¸ tæ l¹i khoanh tay ®øng nh×n, thÊy ng−êi kh¸c s¾p chÕt ®Õn n¬i mµ kh«ng cøu cÊp, trõ T« Tinh Hµ thËt t×nh dïng kÕ dô ®Þch mµ s− b¸ tæ biÕt râ th× kh«ng kÓ. Cßn ®iÒu s− b¸ tæ mÊt hÕt c«ng lùc hay kh«ng, l¸t n÷a sÏ râ. Nh−ng xem T« Tinh Hµ kh«ng thÓ nãi l¨ng nh¨ng mét c¸ch c«ng nhiªn nh− thÕ. Nhµ s− nghÜ vËy liÒn hái: - L·o tiÒn bèi b¶o tiÓu t¨ng cã thÓ cøu ®−îc s− b¸ tæ? VËy lµm thÕ nµo mµ cøu? T« Tinh Hµ tñm tØm c−êi nãi: - S− ®Ö! B¶n ph¸i tr−íc nay ch¼ng nh÷ng chØ së tr−êng vÒ vâ häc mµ c¸c nghÒ: y, bèc, t−íng, sè, sÜ, n«ng, c«ng, th−¬ng bÊt luËn nghÒ g× còng bao qu¸t hÕt. S− ®Ö hiÖn cã g· s− ®iÖt lµ TiÕt Mé Hoa, y thuËt g· ®· tinh vi ®Õn chç cïng cùc. Ch¶ thÕ mµ ng−êi trªn chèn giang hå ®Òu kªu g· b»ng TiÕt ThÇn Y. G· l¹i cßn ®−îc ng−êi ta tÆng cho c¸i ngo¹i hiÖu lµ "Diªm v−¬ng ®Þch" nghÜ thËt buån c−êi ®Õn nÎ ruét. HuyÒn N¹n ®¹i s− tróng ph¶i thuËt "Ho¸ c«ng ®¹i ph¸p" cña §inh Xu©n Thu; vÞ s− mÆt vu«ng kia th× g· ®Çu s¾t dïng "B¨ng t»m ch−ëng" ®¸nh bÞ th−¬ng, cßn vÞ s− phô ng−êi cao nghÔu mµ gÇy kh¼ng gÇy kheo th× bÞ §inh Xu©n Thu ®¸ vµo c¹nh s−ên bªn t¶ c¸ch ba tÊc, lµm tæn th−¬ng kinh m¹ch. T« Tinh Hµ nãi thao thao bÊt tuyÖt kÓ râ nguyªn do vµ th−¬ng thÕ tõng ng−êi. H− Tróc nghe võa kinh ng¹c võa béi phôc nãi: - TiÒn bèi! TiÓu t¨ng nghe nãi tiÒn bèi chØ chuyªn t©m vÒ kü thuËt chø kh«ng chÈn m¹ch ch÷a th−¬ng cho ai mµ sao hiÓu râ nh− vËy? T« Tinh Hµ ®¸p: - Ng−êi trong vâ l©m ch©n chÝnh chiÕn ®Êu mµ bÞ th−¬ng th× chØ tr«ng qua lµ biÕt vµ nÕu hiÓu c¸ch ch÷a th× ch¼ng cã g× khã kh¨n. ChØ nh÷ng bÖnh thiªn nhiªn nh− h− nh−îc, phong tµ hay th−¬ng hµn ®au nhøc, th× míi khã ®o¸n bÖnh mµ th«i. S− ®Ö! Trong m×nh s− ®Ö ®· cã b¶y m−¬i n¨m thÇn c«ng ph¸i Tiªu Dao cña s− phô luyÖn ®−îc vµ truyÒn cho, nÕu ®em ra ch÷a trÞ bÖnh rÊt cã thÓ c«ng hiÖu. Nh−ng muèn kh«i phôc l¹i c«ng lùc cho HuyÒn N¹n ®¹i s− ®· bÞ tiªu tan th× dÜ nhiªn kh«ng ph¶i lµ chuyÖn dÔ. Cßn muèn ch÷a th−¬ng b¶o toµn sinh m¹ng cho ®¹i s− th× chØ gi¬ tay mét c¸i lµ xong. Døt lêi, T« Tinh Hµ ®em c¸ch vËn khÝ thóc vµo huyÖt ®¹o cïng phÐp tiªu trõ hµn ®éc d¹y cho H− Tróc. H− Tróc nhÊt t©m muèn cøu s− b¸ tæ cïng liÖt vÞ s− b¸, s− thóc nªn cã ý häc thuéc lßng nh÷ng thñ ph¸p mµ T« Tinh Hµ truyÒn thô cho. Cã ®iÒu nhµ s− chØ biÕt c¸ch ch÷a mµ kh«ng hiÓu ®Õn nguyªn lý cña nã. T« Tinh Hµ thÊy H− Tróc diÔn l¹i vµi lÇn kh«ng sai lÇm n÷a, liÒn t−¬i c−êi khen r»ng: - Ch−ëng m«n nh©n qu¶ nhiªn thiªn t− ®Ünh ngé cao th©m h¬n ®êi, võa häc ®· hiÓu ngay. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung H− Tróc thÊy ®iÖu c−êi cña T« Tinh Hµ cã vÎ bÝ mËt, d−êng nh− cã Èn ý kh«ng hay, bÊt gi¸c sinh lßng ngê vùc liÒn hái: - T¹i sao tiÒn bèi l¹i c−êi? T« Tinh Hµ kh«ng c−êi n÷a gi÷ vÎ mÆt nghiªm trang kÝnh cÈn nãi: - TiÓu huynh v« lÔ! Xin ch−ëng m«n nh©n tha téi cho! H− Tróc nãng lßng trÞ th−¬ng cho HuyÒn N¹n, còng kh«ng ®Ó ý ®Õn n÷a, liÒn b¶o: - Chóng ta ra ngoµi kia xem sao? T« Tinh Hµ "d¹" mét tiÕng råi theo sau H− Tróc ra khái c¨n nhµ bÝ mËt. Hai ng−êi ra khái cöa th× ®Õn khu ®Êt trèng, thÊy nh÷ng ng−êi bÞ th−¬ng ®ang ngåi xÕp b»ng nh¾m m¾t d−ìng thÇn. Mé Dung Phôc ngÊm ngÇm vËn dông néi lùc vµ ®ang tiÕp søc cho Phong Ba ¸c ®ì ®au khæ. A BÝch dÜ nhiªn ®· tØnh l¹i råi, nh−ng nµng rªn rØ kh«ng ngít. Tõ lóc nµng tØnh l¹i th× th©n thÓ ®au ®ín v« cïng, so víi lóc nµng mª man ®au khæ h¬n nhiÒu. CÇm tiªn Khang Qu¶ng L¨ng ngåi bªn A BÝch ®Ó an ñi nµng b»ng nh÷ng lêi lÏ ªm ®Òm, TiÕt Mé Hoa mÆt mòi ®Çy må h«i må kª hÕt ch¹y ch÷a ng−êi nµy l¹i cøu ®Õn ng−êi kia. Chç nµy yªn ®−îc mét chót th× chç kh¸c l¹i la gäi. Y thÊy T« Tinh Hµ trë ra th× trong lßng an ñi rÊt nhiÒu ch¹y ngay ®Õn hái: - S− phô ¬i! S− phô mau t×m c¸ch nµo ®Ó cÊp cøu bän hä ®©y? H− Tróc ®Õn bªn HuyÒn N¹n thÊy ®¹i s− hai m¾t nh¾m nghiÒn, liÒn thâng tay ®øng chê, kh«ng d¸m më miÖng. HuyÒn N¹n tõ tõ më m¾t ra, khÏ thë dµi mét tiÕng råi nãi: - S− b¸ tæ ng−¬i bÊt tµi lµm mÊt hÕt uy danh b¶n ph¸i, nghÜ thËt ®¸ng thÑn v« cïng! Ng−¬i vÒ bÈm víi ph−¬ng tr−îng nãi lµ ta... ta cïng s− thóc tæ ng−¬i lµ HuyÒn Thèng... kh«ng cßn mÆt mòi nµo trë vÒ chïa n÷a! H− Tróc tr−íc nay thÊy s− b¸ tá viÖc trang nghiªm, kh«ng giËn mµ còng cã oai, nhµ s− trÎ kh«ng d¸m nh×n th¼ng mÆt bao giê. Nh−ng lóc nµy y thÊy s− b¸ tæ buån rÇu, kh¸c nµo vÎ mÆt thª l−¬ng cña bËc anh hïng ®· ®Õn b−íc ®−êng cïng, l¹i nghe nh÷ng lêi nãi ®Çy vÎ ch¸n n¶n d−êng nh− cã ý muèn tù tuyÖt, râ rµng lêi T« Tinh Hµ qu¶ lµ kh«ng sai. H− Tróc muèn ra tay trÞ th−¬ng cho s− b¸ tæ. Song chît nghÜ ®Õn nô c−êi bÝ mËt cña T« Tinh Hµ th× trong lßng kh«ng khái kinh nghi, tù hái: - L·o d¹y ta gi¬ tay ®¸nh vµo yÕu huyÖt ®Ønh ®Çu s− b¸ tæ, biÕt ®©u l·o ch¼ng cã ý h¹i ng−êi? V¹n nhÊt ta gi¸ng ch−ëng xuèng mµ s− b¸ tæ c«ng lùc ®· mÊt hÕt, lì ra ng−êi chÕt v× nh¸t ch−ëng nµy th× lµm thÕ nµo? HuyÒn N¹n thÊy H− Tróc lé vÎ ph©n v©n khã nghÜ liÒn nãi: - Ng−¬i vÒ bÈm ph−¬ng tr−îng lµ b¶n tù s¾p x¶y ra ®¹i n¹n ®ã, cÇn ph¶i gia t¨ng ®Ò phßng. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung H− Tróc nãi: - Th−a s− b¸ tæ! NÕu b¶n tù s¾p gÆp tai v¹ cùc kú nguy hiÓm, th× s− b¸ tæ cµng nªn b¶o träng tÊm th©n, vÒ chïa hiÖp lùc víi ph−¬ng tr−îng ®Ó ng¨n ®¹i ®Þch! HuyÒn N¹n nh¨n nhã c−êi nãi: - Ta... ta tróng ph¶i "Ho¸ c«ng ®¹i ph¸p" cña §inh Xu©n Thu ®· thµnh phÕ nh©n råi, cßn nãi chi ®Õn chuyÖn hiÖp lùc víi ph−¬ng tr−îng ®Ó chèng l¹i ®Þch n÷a? L¹i mét lÇn n÷a H− Tróc nhËn thÊy lêi T« Tinh Hµ qu¶ ®óng sù thùc. Nhµ s− trÎ thay ®æi ý kiÕn råi nãi: - Th−a s− b¸ tæ! Th«ng BiÖn tiªn sinh cã truyÒn cho ®Ö tö nh÷ng c¸ch ch÷a th−¬ng. §Ö tö ch−a biÕt tù l−îng søc m×nh, muèn ®em ra thö ch÷a cho TuÖ Ph−¬ng s− b¸. Xin s− b¸ tæ d¹y cho, nªn ch¨ng? H− Tróc nãi mÊy c©u nµy ©m thanh dâng d¹c, c¸c nhµ s− vµo hµng ch÷ TuÖ ®Òu nghe râ. Trong bông H− Tróc tÝnh r»ng: M×nh h·y trÞ th−¬ng cho s− b¸ TuÖ Ph−¬ng mµ ®−îc s− b¸ tæ thuËn cho th× dï cã x¶y ra sù g× lÇm lçi còng kh«ng ®Õn nçi bÞ ng−êi hiÓu lÇm m×nh lµ kÎ ph¶n b¹n ph¹m th−îng. HuyÒn N¹n ®¹i s− còng ch¼ng c¶m thÊy cã g× kinh dÞ. §¹i s− vèn biÕt Lung ¸ l·o nh©n T« Tinh Hµ lµ mét nh©n vËt tiÕng t¨m lõng lÉy trong vâ l©m lµ s− huynh §inh Xu©n Thu, Diªm v−¬ng ®Þch TiÕt ThÇn Y l¹i lµ ®Ö tö l·o nÕu l·o ®· truyÒn phÐp trÞ bÖnh H− Tróc th× tÊt nhiªn ph¶i hîp lý. Nh−ng ®¹i s− kh«ng hiÓu t¹i sao l·o ch¼ng tù m×nh ra tay, hay kªu TiÕt Mé Hoa ®éng thñ. §¹i s− nghÜ vËy, liÒn b¶o H− Tróc: - NÕu ng−¬i ®−îc Th«ng BiÖn tiªn sinh truyÒn thô cho tÊt lµ nh÷ng ph−¬ng ph¸p rÊt cao minh. HuyÒn N¹n võa nãi võa liÕc m¾t nh×n T« Tinh Hµ. H− Tróc ch¹y l¹i chç TuÖ Ph−¬ng khom l−ng nãi: - Th−a s− b¸! §Ö tö v©ng lêi huÊn dô cña s− b¸ tæ ®Õn ch÷a th−¬ng cho s− b¸ ®©y. Døt lêi, H− Tróc b−íc xÐo sang bªn t¶ mét b−íc, xoay tay l¹i phãng ra mét ch−ëng, ®¸nh vµo c¹nh s−ên bªn t¶ TuÖ Ph−¬ng. TuÖ Ph−¬ng ró lªn mét tiÕng, l¶o ®¶o ng−êi, c¶m thÊy c¹nh s−ên tùa hå bÞ ®ôc thñng ra mét lç. M¸u t−¬i cïng tinh khÝ kh¾p th©n thÓ cuån cuén theo lç ®ã ch¶y ra kh«ng ngít. ChØ trong kho¶nh kh¾c, tuy TuÖ Ph−¬ng c¶m thÊy trong ng−êi suy nh−îc v« cïng nh−ng c¸i ®au khæ g©y nªn do "Hµn b¨ng ®éc ch−ëng" cña Du Th¶n Chi ®¸nh vµo, dÇn dÇn tiªu tan trong nh¸y m¾t. Nguyªn phÐp trÞ th−¬ng cña H− Tróc kh«ng ph¶i b»ng c¸ch dïng néi lùc b¶n th©n ®Ó gióp søc vµo viÖc khu trõ khÝ hµn ®éc trong ng−êi bÞ th−¬ng, mµ l¹i dïng thÇn c«ng b¶y m−¬i n¨m cña ph¸i Tiªu Dao ®¸nh vµo d−íi c¹nh s−ên mét ch−ëng më ®−êng tiÕt khÝ hµn ®éc ra ngoµi. Lèi ch÷a nµy còng nh− c¸ch ch÷a ng−êi bÞ r¾n c¾n, khoÐt chç bÞ th−¬ng ®Ó nÆn hÕt chÊt ®éc ra. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Cã ®iÒu c¸ch dïng khÝ ®ao c¸t thÓ (l−ìi dao b»ng h¬i c¾t vµo th©n thÕ) nµy rÊt khã, v× nÕu chÖch bé vÞ th× cè nhiªn chÊt ®éc kh«ng tiÕt ra ®−îc. Hai n÷a lµ ng−êi kh«ng ®ñ néi lùc ®¸nh thÊu vµo ®Õn kinh m¹ch th× ch¼ng nh÷ng khÝ ®éc kh«ng tiÕt ra ngoµi mµ l¹i dån ng−îc vµo phñ t¹ng, khiÕn cho bÖnh nh©n chÕt ngay lËp tøc. H− Tróc phãng ch−ëng ra råi, trong d¹ kinh nghi nao nóng. Nhµ s− thÊy ng−êi TuÖ Ph−¬ng l¶o ®¶o mét c¸i råi ngåi tØnh l¹i. TuÖ Ph−¬ng nh¨n mÆt chau mµy ra chiÒu thèng khæ råi l¹i biÕn sang vÎ mÆt khoan kho¸i dÔ chÞu. Thùc ra biÕn chuyÓn nµy chØ trong kho¶nh kh¾c mµ H− Tróc coi l©u b»ng mÊy giê. Sau mét lóc n÷a, TuÖ Ph−¬ng thë phµo mét c¸i, tñm tØm c−êi nãi: - Hay l¾m! S− ®iÖt ¬i, c«ng lùc trong ph¸t ch−ëng võa råi cña ng−¬i thËt lµ ghª gím. H− Tróc nãi: - §Ö tö kh«ng d¸m! Råi quay sang hái HuyÒn N¹n: - Th−a s− b¸ tæ! Cßn mÊy vÞ s− b¸, s− thóc n÷a ®Ö tö xin ®i cøu trÞ ®−îc ch¨ng? HuyÒn N¹n ®¹i s− l¾c ®Çu ®¸p: - Kh«ng ®−îc! Ng−¬i ph¶i ®i cøu trÞ cho nh÷ng bËc tiÒn bèi bªn ngoµi tr−íc råi h·y trÞ cho nh÷ng ng−êi trong nhµ. H− Tróc rïng m×nh ®¸p: - V©ng! Nhµ s− trÎ lÈm bÈm mét m×nh: - B¶n tù ®−îc coi nh− nói Th¸i S¬n nh− sao B¾c §Èu trong vâ l©m. BÊt luËn lµm viÖc g× còng nh−êng ng−êi ngoµi tr−íc råi míi ®Õn m×nh. §ã ®óng lµ b¶n s¾c cña bËc ®¹i tr−îng phu. HuyÒn N¹n chØ nãi cã mét c©u b¶o H− Tróc ®i cøu trÞ c¸c bËc vâ l©m ph¸i ngoµi tr−íc mµ H− Tróc do ®ã hiÓu réng ra: "bÊt luËn viÖc g× còng nªn nh−êng cho ng−êi ngoµi tr−íc råi míi ®Õn m×nh". Míi trong nh¸y m¾t nhµ s− trÎ tuæi chïa ThiÕu L©m ®· lÜnh héi ®−îc ®¹o lý thÕ nµo lµ ®¹i anh hïng, ®¹i tr−îng phu. Nhµ s− hiªn ngang b−íc ®i, l¹i cµng t¨ng thªm lßng tù tin, dâng d¹c nãi: - Th−a c¸c vÞ anh hïng! Th«ng BiÖn tiªn sinh truyÒn cho tiÓu t¨ng ph−¬ng ph¸p trÞ th−¬ng, b÷a nay lµ b−íc ®Çu cña tiÓu t¨ng, dÜ nhiªn ch−a ®−îc tinh thôc mµ c¶ gan d¸m ®em ra cøu trÞ, c¸c vÞ l−îng thø cho chç thÊt kÝnh ®ã. Mäi ng−êi ®Òu ch¨m chó nh×n mÆt nhµ s−, trong lßng b¸n tÝn b¸n nghi. H− Tróc phÊt tay ¸o bµo ®Õn bªn Bao BÊt §ång ®¸nh "binh" mét quyÒn vµo tr−íc ngùc. Bao BÊt §ång lín tiÕng m¾ng: - Xó hoµ... Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Cßn ch÷ "th−îng" ch−a nãi ra ®−îc th× ®ét nhiªn khÝ hµn ®éc quanh quÈn trong m×nh h¬n hai m−¬i ngµy tiÕt ra võa ®óng lóc, vµ mau chãng dÞ th−êng. H− Tróc ch÷a hµn ®éc cho mäi ng−êi tiÕt ra, råi quay l¹i cøu trÞ cho nh÷ng ng−êi bÞ ®éc thñ cña §inh Xu©n Thu. Nh÷ng ng−êi bÞ th−¬ng vÒ §inh Xu©n Thu ®Òu kh«ng gièng nhau. Ng−êi bÞ "Ho¸ c«ng ®¹i ph¸p" lµm tiªu tan c«ng lùc th× H− Tróc phãng ch−ëng hoÆc vµo huyÖt b¸ch héi trªn ®Ønh ®Çu hoÆc vµo huyÖt linh ®µi ë tr−íc ngùc ®Ó gi÷ v÷ng néi lùc båi bæ nguyªn khÝ. Ng−êi nµo bÞ th−¬ng vÒ néi c«ng ph¸i Tinh Tó th× H− Tróc dïng ngãn tay ®©m vµo ®Ó ho¸ gi¶i c«ng lùc cña ph¸i Tinh Tó. H− Tróc thËt lµ mét ng−êi c−êng ký, võa ®−îc T« Tinh Hµ truyÒn cho c¸ch ch÷a, th−¬ng thÕ mçi ng−êi ra sao, trÞ b»ng c¸ch nµo y nhí rÊt rµnh m¹ch. Trong kho¶ng thêi gian chõng ¨n xong b÷a c¬m, mäi ng−êi ®ang ®au ®ín khæ së ®Òu ®−îc H− Tróc gi¶i trõ cho hÕt. Sau cïng H− Tróc ®Õn tr−íc mÆt HuyÒn N¹n cói ®Çu nãi: - Th−a s− b¸ tæ! §Ö tö lín mËt xin phãng ch−ëng ®¸nh vµo huyÖt b¸ch héi trªn ®Ønh ®Çu s− b¸ tæ. HuyÒn N¹n ®¹i s− tñm tØm c−êi nãi: - Ng−¬i ®−îc lät vµo m¾t xanh Th«ng BiÖn tiªn sinh, ng−êi d¹y cho c¸ch trÞ th−¬ng tuyÖt diÖu thÕ nµy lµ dµy phóc ®øc l¾m ®ã. Ng−¬i cø viÖc phãng ch−ëng vµo huyÖt b¸ch héi trªn ®Çu ta ®i. H− Tróc khom l−ng nãi: - ThÕ nµy th× ®Ö tö thùc cµn rì! Nguyªn H− Tróc khi ë chïa ThiÕu L©m, mçi lÇn muèn gÆp HuyÒn N¹n ®Òu ph¶i ®øng ë xa tr«ng vµo, hay ngÉu nhiªn gÆp buæi HuyÒn N¹n héi häp chóng t¨ng ®Ó gi¶ng gi¶i t©m ph¸p c¸c vâ ph¸i ThiÕu L©m, H− Tróc còng ph¶i ®øng sau c¸c vÞ kh¸c, chø ch−a ®−îc ®øng gÇn nh×n HuyÒn N¹n mµ nãi bao giê. LÇn nµy nhµ s− trÎ phãng ch−ëng ®¸nh vµo ®Çu s− b¸ tæ, tuy lµ v× viÖc ch÷a th−¬ng song kh«ng khái håi hép. Y trÊn tinh thÇn l¹i råi nãi thªm: - §Ö tö m¹o ph¹m s− b¸ tæ, xin s− b¸ tæ tha téi cho. Råi míi tiÕn lªn mét b−íc nh»m ®óng huyÖt b¸ch héi trªn ®Ønh ®Çu HuyÒn N¹n tõ tõ phãng ch−ëng ra, kh«ng d¸m hÊp tÊp mµ còng kh«ng thong th¶ qu¸. Ph¸t ch−ëng nhµ s− phãng ra kh«ng nhÑ mµ còng kh«ng nÆng. Ch−ëng võa míi phãng tíi ®Çu HuyÒn N¹n th× ®¹i s− thèt nhiªn la lªn mét tiÕng "Ui chao!" råi ng−êi bÞ hÊt vÒ phÝa tr−íc ®¸nh "bÞch" mét tiÕng rít xuèng ngoµi ba tr−îng. HuyÒn N¹n cùa quËy ®−îc vµi c¸i råi n»m phôc xuèng ®Êt kh«ng nhóc nhÝch n÷a. Mäi ng−êi cã mÆt t¹i ®ã ®Òu la lªn nh÷ng tiÕng kinh ho¶ng. H− Tróc sî h·i qu¸, trèng ngùc ®¸nh th×nh thÞch. C¸c nhµ s− hµng ch÷ TuÖ nhÊt tÒ ch¹y ®Õn xem sao th× HuyÒn N¹n d−¬ng cÆp m¾t trßn xoe, lé vÎ tøc giËn nh−ng ®· ngõng thë råi. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung H− Tróc hèt ho¶ng lÝu l−ìi la gäi: - S− b¸ tæ!... S− b¸ tæ!... S− b¸ tæ lµm sao vËy? §ét nhiªn thÊy bãng ng−êi lÊp lo¸ng, T« Tinh Hµ tõ gãc §«ng Nam nh¶y vôt tíi, nÐt mÆt lé vÎ sî h·i nãi: - D−êng nh− cã ng−êi ë phÝa sau ¸m to¸n ®¹i s−. Nh−ng th©n ph¸p y mau lÑ phi th−êng kh«ng tr«ng râ bãng ng−êi. T« Tinh Hµ cÇm tay HuyÒn N¹n xem m¹ch, råi chau mµy nãi: - C«ng lùc HuyÒn N¹n ®¹i s− ®· bÞ mÊt hÕt, l¹i bÞ ng−êi ngoµi ¸m to¸n, kh«ng cßn søc ®Ó chèng ®ì nªn ng−êi tÞch råi! H− Tróc nhí l¹i T« Tinh Hµ lóc cßn ë trong nhµ v¸n gç ®· cã ®iÖu c−êi bÝ mËt tøc giËn hái: - Th«ng BiÖn tiªn sinh! T¹i sao s− b¸ tæ l¹i chÕt? Tiªn sinh ph¶i nãi thùc ®i? Ph¶i ch¨ng lµ tiªn sinh cã ý h·m h¹i? T« Tinh Hµ quú mäp xuèng ®Êt nãi: - Th−a ch−ëng m«n! T« Tinh Hµ nµy quyÕt kh«ng khi nµo d¸m h·m ch−ëng m«n vµo viÖc bÊt nghÜa. HuyÒn N¹n ®¹i s− viªn tÞch mét c¸ch ®ét ngét ®óng lµ cã ng−êi ¸m to¸n gia h¹i. H− Tróc hái: - Lóc tiªn sinh ë trong nhµ gç ®· cã nh÷ng ®iÖu c−êi rÊt cæ qu¸i, ®ã lµ v× duyªn cí g× vËy? T« Tinh Hµ c¶ kinh hái l¹i: - T¹i h¹ ®· c−êi −? T¹i h¹ ®· c−êi −? Ch−ëng m«n nh©n! Ph¶i cÈn thËn l¾m ®Êy cã ng−êi... L·o ch−a nãi døt lêi ®ét nhiªn ngõng l¹i, nÐt mÆt l¹i lé ra vÎ c−êi cît rÊt bÝ mËt. TiÕt Mé Hoa lín tiÕng gäi: - S− phô! Råi véi lÊy trong bäc ra mét b×nh thuèc gi¶i ®éc, më nót mãc ba viªn nhÐt vµo miÖng T« Tinh Hµ. Nh−ng T« Tinh Hµ ®· t¾t h¬i råi. MÊy viªn thuèc gi¶i ®éc h·y cßn ø ë trong miÖng ch−a nuèt xuèng ®−îc. TiÕt Mé Hoa khãc rèng lªn nãi: - S− phô bÞ §inh Xu©n Thu ®¸nh thuèc ®éc chÕt råi. L·o tÆc §inh Xu©n Thu...! Nãi tíi ®©y l·o khãc nÊc lªn thèt kh«ng ra lêi n÷a. Khang Qu¶ng L¨ng nh¶y chåm l¹i toan «m lÊy T« Tinh Hµ: - TiÕt Mé Hoa véi ®−a tay ra n¾m lÊy sau l−ng ®¹i s− huynh kÐo l¹i võa khãc võa nãi: - §õng cã... ®ông vµo ng−êi s− phô! Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Vâ c«ng Khang Qu¶ng L¨ng kÓ ra cßn cao h¬n TiÕt Mé Hoa nhiÒu. Nh−ng trong bän "Hµm cèc b¸t h÷u" chØ cßn m×nh TiÕt Mé Hoa lµ b×nh yªn v« sù, nªn y võa kÐo mét c¸i, Khang Qu¶ng L¨ng kh«ng kh¸ng cù ®−îc. Ph¹m B¸ch Linh, Lý Quý Lçi, A BÝch cïng mäi ng−êi trong "Hµm cèc b¸t h÷u" ®Òu xóm l¹i quanh m×nh T« Tinh Hµ, ai nÊy võa khãc bi ai võa lé vÎ c¨m hên. Khang Qu¶ng L¨ng theo T« Tinh Hµ ®· l©u ngµy nªn biÕt râ lÒ luËt b¶n m«n h¬n. Lóc y thÊy s− phô m×nh quú xuèng tr−íc mÆt H− Tróc vµ miÖng kªu nhµ s− trÎ b»ng ch−ëng m«n nh©n th× m−êi phÇn ®· ®o¸n ra ®Õn t¸m chÝn. Y l¹i chó ý nh×n trªn ngãn tay H− Tróc, qu¶ nhiªn thÊy c¸i nhÉn s¾t ®en liÒn nãi: - C¸c vÞ huynh ®Ö cïng A BÝch hiÒn ®å theo ta l¹i tham kiÕn ch−ëng m«n s− thóc cña b¶n ph¸i ng−êi võa míi nhËn chøc ®ã. Nãi xong y quú xuèng tr−íc mÆt H− Tróc, dËp ®Çu l¹y. Bän Ph¹m B¸ch Linh bÊy giê míi tØnh ngé liÒn nhÊt nhÊt quú xuèng dËp ®Çu l¹y. H− Tróc ruét rèi nh− mí bßng bong. Nhµ s− nãi: - L·o gian tÆc ®ã ®· gia h¹i s− b¸ tæ ta, l¹i lµm chÕt c¶ s− phô c¸c ng−¬i! Khang Qu¶ng L¨ng nãi: - C«ng cuéc tru diÖt kÎ gian ¸c ®Ó b¸o cõu tuyÖt hËn hoµn toµn tr«ng vµo ch−ëng m«n s− thóc lo m−u thiÕt kÕ cho. H− Tróc nguyªn lµ mét nhµ s− trÎ tuæi ch−a hiÓu qua viÖc ®êi. NhÊt lµ kiÕn thøc vÒ vâ c«ng cïng danh väng trªn chèn giang hå, th× nh÷ng ng−êi nµy cßn h¬n y nhiÒu. B©y giê tai v¹ x¶y ra mét c¸ch ®ét ngét, nhµ s− kh«ng kÓ g× ®Õn ®Þa vÞ ch−ëng m«n nh©n n÷a. C¸i chÕt cña T« Tinh Hµ cè nhiªn ®· khiÕn cho nhµ s− xãt xa. HuyÒn N¹n ®¹i s− viªn tÞch mét c¸ch ®ét ngét cµng lµm cho nhµ s− bµng hoµng, luèng cuèng. KÎ gian ¸c l¹i h¹ thñ ®óng lóc nhµ s− phãng ch−ëng vµo ®Çu s− b¸ tæ, kh«ng chËm kh«ng nhanh mét gi©y phót nµo míi thËt lµ kú! H− Tróc lÈm bÈm: NÕu m×nh kh«ng tra ra ®−îc manh mèi vô nµy th× cßn lµm thÕ nµo ®−îc? §Çu ãc nhµ s− l¹i chuyÓn sang quyÕt ®Þnh kh¸c: - Kh«ng b¸o thï cho s− b¸ tæ kh«ng ®−îc, kh«ng b¸o thï cho Th«ng BiÖn tiªn sinh kh«ng ®−îc. Kh«ng b¸o thï cho l·o tiÒn bèi trong nhµ gç còng kh«ng ®−îc. Råi nhµ s− lín tiÕng la lªn: - Kh«ng giÕt chÕt l·o tÆc §inh Xu©n Thu kh«ng ®−îc. Khang Qu¶ng L¨ng dËp ®Çu l¹y nãi: - Ch−ëng m«n s− thóc ®· ®¸p lêi kªu gäi b¸o thï cho s− phô bän s− ®iÖt. Nh− vËy bän s− ®iÖt rÊt ®éi ¬n ®øc cña s− thóc ch−ëng m«n. Bän Ph¹m B¸ch Linh, TiÕt Mé Hoa ®Òu dËp ®Çu l¹y theo. H− Tróc véi quú xuèng ®¸p lÔ nãi: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - Kh«ng d¸m, kh«ng d¸m! Xin c¸c vÞ ®øng dËy. Khang Qu¶ng L¨ng nãi: - Th−a s− thóc! TiÓu ®iÖt cã viÖc muèn bÈm s− thóc. Nh−ng ë ®©y ®«ng ng−êi kh«ng tiªn xin mêi s− thóc vµo trong nhµ ®Ó tiÓu ®Ö ®−îc tr×nh bµy. H− Tróc nãi: - §−îc l¾m! Råi ®øng dËy. Mäi ng−êi còng ®øng dËy theo. H− Tróc theo Khang Qu¶ng L¨ng muèn ®i vµo trong nhµ. Ph¹m B¸ch Linh véi nãi: - Khoan ®·! Khoan ®·! S− phô võa bÞ ®éc thñ cña l·o §inh Xu©n Thu t¹i nhµ trong. VËy ch−ëng m«n s− thóc cïng ®¹i huynh chí nªn vµo ®ã, §inh l·o tÆc rÊt nhiÒu quû kÕ ch¼ng nªn kh«ng ®Ò phßng. Khang Qu¶ng L¨ng gËt ®Çu nãi: - Ph¹m s− ®Ö nãi ®óng ®ã! Ch−ëng m«n s− thóc th©n träng thiªn kim, kh«ng nªn dÊn m×nh vµo n¬i nguy hiÓm. - Hai vÞ nãi ph¶i l¾m. Chóng t«i ®i xem xÐt bèn mÆt ®Ó ®Ò phßng §inh l·o tÆc l¹i dë nguþ kÕ g× n÷a ch¨ng? Nãi xong y ch¹y ®i lu«n. Ngoµi ra bän Tr−¬ng A Tam, Lý Quý Lçi còng ®Òu ra xa ®Õn ngoµi m−êi tr−îng. NghÜ thËt téi nghiÖp cho bän nµy! ChØ m×nh TiÕt Mé Hoa lµ ch−a viÖc g× cßn ®Òu bÞ mÊt hÕt c«ng lùc, hoÆc bÞ träng th−¬ng. Gi¶ tØ §inh Xu©n Thu quay l¹i tËp kÝch, trõ phi lªn tiÕng c¶nh giíi, thùc ra kh«ng cßn søc ®©u mµ phßng ngù. Bän Mé Dung Phôc, §Æng B¸ch Xuyªn ®Òu lµ nh÷ng tay giang hå l·o luyÖn ®· hiÓu lÒ luËt vâ l©m, thÊy bän hä bá ®i råi, ®−¬ng nhiªn kh«ng muèn nghe chuyÖn bÝ mËt cña ng−êi, nªn ®Òu l¶ng ra chç kh¸c. Khang Qu¶ng L¨ng l¹i nãi: - Th−a s− thóc!... H− Tróc ng¾t lêi: - Ta kh«ng ph¶i lµ s− thóc c¸c ng−¬i, mµ còng ch¼ng ph¶i ch−ëng m«n nh©n g× r¸o. Ta chØ lµ mét nhµ s− chïa ThiÕu L©m kh«ng cã liªn can g× ®Õn ph¸i Tiªu Dao cña c¸c ng−¬i c¶. Khang Qu¶ng L¨ng hái: - Th−a s− thóc! Sao s− thóc l¹i kh«ng nh×n nhËn ph¸i Tiªu Dao? NÕu kh«ng ph¶i cïng trong m«n ph¸i th× ng−êi ngoµi quyÕt kh«ng ®−îc nghe. Ng−êi ngoµi v« t×nh hay h÷u ý Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung nghe chuyÖn th× theo luËt b¶n m«n lµ ph¶i h¹ s¸t ngay kh«ng thÓ tha ®−îc. Dï cã ph¶i ®uæi theo ®Õn gãc biÓn ch©n trêi còng cÇn ph¶i giÕt cho kú ®−îc ®Ó bÞt miÖng. H− Tróc ngÊm ngÇm sî h·i run lªn nghÜ thÇm: - LÒ luËt nh− vËy th× kh«ng ph¶i lµ chÝnh ph¸i. Theo lêi chóng th× nÕu ta kh«ng chÞu gia nhËp m«n ph¸i hä, tÊt hä giÕt ta ch¾c? Khang Qu¶ng L¨ng l¹i nãi: - S− thóc võa míi dïng thñ ph¸p trÞ th−¬ng cho mäi ng−êi chÝnh lµ m«n néi c«ng chÝnh thèng cña b¶n ph¸i. NÕu s− thóc kh«ng gia nhËp b¶n ph¸i ®êi nµo s− tæ l¹i truyÒn thô m«n ®ã cho s− thóc? TiÓu ®iÖt kh«ng d¸m hái nhiÒu. HoÆc gi¶ gia s− ®· thay mÆt s− tæ thu ®å ®Ö truyÒn chøc vô ch−ëng m«n nh©n thay m×nh còng ch−a biÕt chõng. Nãi tãm l¹i, chiÕc nhÉn "Tiªu Dao thÇn tiªn hoµn" ®· ®eo ë trªn ngãn tay cña s− thóc, h¬n n÷a gia s− lóc l©m tö l¹i gäi s− thóc b»ng ch−ëng m«n nh©n, th× s− thóc ch¼ng nªn tõ chèi n÷a. Cø nh− ý nghÜ cña Khang Qu¶ng L¨ng th× ba m−¬i n¨m tr−íc ®©y tæ s− ®· bÞ §inh Xu©n Thu gia h¹i vµ chÕt råi... H− Tróc bÊt qu¸ n¨m nay míi ®é hai m−¬i mèt hai m−¬i hai tuæi th× kh«ng thÓ chÝnh tæ s− håi sinh tiÒn ®· thu y lµm ®Ö tö ®−îc. Kh«ng chõng tr−íc tæ s− ®· ®Æt ra ®iÒu lÖ: hÔ ai ph¸ ®−îc thÕ cê cña ng−êi sÏ ®−îc kÓ lµ ®Ö tö b¶n ph¸i. Kh«ng thÕ th× T« Tinh Hµ ®· thay thÕ tæ s− ®Ó thu ®å ®Ö. Trong vâ l©m th−êng ®· cã tiÒn lÖ nh− vËy. BÊt luËn H− Tróc ®· nhËp m«n ph¸i trong tr−êng hîp nµo Khang Qu¶ng L¨ng ®· vµo hµng tiÒn bèi, nªn kh«ng d¸m hái nhiÒu. H− Tróc ngã vÒ bªn t¶ thÊy bän TuÖ Ph−¬ng ®· khiªng thi thÓ HuyÒn N¹n ®Æt ra mét bªn, l¹i thÊy T« Tinh Hµ vÉn quú d−íi ®Êt, nÐt mÆt vÉn cßn in mét nô c−êi bÝ mËt, th× chua xãt trong lßng, nãi: - C©u chuyÖn nµy kh«ng thÓ mét lóc mµ nãi râ ®−îc. ViÖc cÊp b¸ch hiÖn giê lµ lµm thÕ nµo giÕt ®−îc §inh Xu©n Thu ®Ó b¸o thï cho s− phô ng−¬i vµ s− b¸ tæ ta, ®ång thêi trõ mét mèi h¹i lín cho vâ l©m. TiÒn bèi!... Khang Qu¶ng L¨ng thÊy H− Tróc b©y giê l¹i kªu m×nh b»ng l·o tiÒn bèi, véi quú ngay xuèng nãi: - S− thóc kh«ng nªn x−ng h« nh− vËy, lµm tæn thä cho tiÓu ®iÖt rÊt nhiÒu. H− Tróc chau mµy nãi: - Th«i ®−îc! Ng−¬i ®øng dËy ®i! Khang Qu¶ng L¨ng v©ng lêi ®øng dËy. H− Tróc nghÜ thÇm trong bông: - Muèn tru diÖt §inh Xu©n Thu mµ dïng vâ c«ng ph¸i ThiÕu L©m th× quyÕt kh«ng thÓ nµo thµnh c«ng ®−îc. ChÝnh m×nh cã vïi ®Çu cè c«ng rÌn luyÖn suèt ®êi vÞ tÊt ®· ®−îc ®Õn mùc s− b¸ tæ HuyÒn N¹n. Dï cho cã b»ng ng−êi ch¨ng n÷a còng kh«ng thÓ nµo chèng l¹i ®−îc §inh Xu©n Thu. Huèng chi m×nh tËp ®Õn møc ®ã cßn ph¶i b»ng n¨m s¸u chôc n¨m trêi. BÊy giê §inh Xu©n Thu ®· chÕt ngñm råi cßn ®©u mµ tÝnh chuyÖn b¸o thï röa hËn. Nh− vËy muèn giÕt ®−îc §inh Xu©n Thu th× chØ cßn c¸ch luyÖn vâ c«ng ph¸i Tiªu Dao mµ th«i. H− Tróc nghÜ thÕ liÒn nãi: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - TiÒn bèi!.... Hai ch÷ "tiÒn bèi" võa thèt ra khái cöa miÖng, Khang Qu¶ng L¨ng l¹i quú mäp xuèng ®Êt. H− Tróc nãi: - Ta quªn mÊt. B©y giê kh«ng x−ng h« thÕ n÷a. Th«i dËy ®i! H− Tróc lÊy cuèn trôc mµ Tiªu Dao l·o nh©n ®· ®−a cho lóc tr−íc më ra nãi: - S− phô ng−¬i b¶o ta dïng cuèn trôc nµy ®Ó t×m c¸ch häc vâ c«ng ®Æng trõ khö §inh Xu©n Thu. Khang Qu¶ng L¨ng nh×n thÊy trong cuèn trôc vÏ h×nh mét mü n÷ cung trang th× l¾c ®Çu nãi: - TiÓu ®iÖt kh«ng hiÓu ®−îc ®¹o lý trong bøc vÏ nµy. S− thóc h·y cÊt ®i ®õng ®Ó cho ng−êi ngoµi tr«ng thÊy. Håi gia s− cßn sèng ®· biÓu vËy, tiÓu ®iÖt xin s− thóc nh×nh c¶nh gia s− bÞ th¶m tö råi theo lêi ng−êi mµ hµnh ®éng cho. TiÓu ®iÖt xin th−a ®Ó s− thóc râ: gia s− tróng ph¶i chÊt ®éc gäi lµ "Tam TiÕu Tiªu Dao T¸n", chÊt ®éc nµy kh«ng cã h×nh s¾c g×, lóc ®Çu míi tróng ph¶i th× nÐt mÆt tùa nh− mØm c−êi mét c¸ch cæ qu¸i. Ng−êi tróng ®éc kh«ng hay biÕt g× hÕt. C−êi ®Õn c¬n thø ba lµ t¾t thë mµ chÕt. H− Tróc cói ®Çu xuèng nãi: - Nãi ra l¹i m¾c cì. Lóc ®Çu lÖnh t«n s− tróng ®éc, trªn mÆt lé ra nô c−êi bÝ mËt khã hiÓu. T¹i h¹ l¹i ®em lßng tiÓu nh©n ®o¸n cµn, nghi lÖnh t«n s− cã t©m ®Þa kh«ng tèt. NÕu lóc Êy mµ hái ngay, th× ch¾c r»ng cßn cøu ch÷a kh«ng ®Õn nçi x¶y ra vô th¶m h¹i nh− b©y giê. Khang Qu¶ng L¨ng nãi: - "Tam TiÕu Tiªu Dao T¸n" mét khi ®· tróng vµo ng−êi th× khã thÓ gi¶i cøu. Së dÜ §inh l·o tÆc hoµnh hµnh trong vâ l©m mµ kh«ng uý kþ g×, mét phÇn lµ tr«ng vµo "Tam TiÕu Tiªu Dao T¸n". Ng−êi ta ®Òu ®· biÕt ®Õn phÐp "Ho¸ c«ng ®¹i ph¸p", nh−ng khi tróng "Ho¸ c«ng ®¹i ph¸p" råi tuy mÊt hÕt c«ng lùc nh−ng ng−êi kh«ng chÕt l¹i thªm mang tiÕng xÊu ®ån ®¹i ®i. Mét khi ®· tróng "Tam TiÕu Tiªu Dao T¸n" th× ®õng hßng sèng n÷a. H− Tróc gËt ®Çu hái: - ThÕ th× thø thuèc nµy ®éc v« cïng. Nh−ng lóc ®ã, tiÓu t¨ng còng ®øng bªn t«n s− mµ sao kh«ng ph¸t gi¸c ra ®−îc §inh l·o tÆc ®· h¹ ®éc c¸ch nµo. H¬n n÷a vâ c«ng tiÓu t¨ng kÐm cái, kiÕn thøc hÑp hßi, sao §inh l·o tÆc kh«ng h¹ ®éc thñ giÕt chÕt tiÓu t¨ng cßn kh«ng ^^^ dung c¸i m¹ng nhá bÐ nµy lµm g×? Khang Qu¶ng L¨ng nãi: - Cã lÏ l·o thÊy vâ c«ng s− thóc h·y cßn b×nh th−êng, kh«ng cÇn h¹ ®éc. Trong ®¸m "Hµm cèc b¸t h÷u" th× Khang Qu¶ng L¨ng lµ ng−êi lín tuæi h¬n hÕt, nh−ng kh«ng hiÓu trß ®êi cho l¾m. Tuy H− Tróc lµ ch−ëng m«n s− thóc mµ y vÉn th¼ng th¾n nghÜ sao nãi vËy, kh«ng biÕt lùa lêi. Ngõng mét l¸t, y nãi tiÕp: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - Ch−ëng m«n s− thóc, tiÓu ®iÖt xem s− thóc h·y cßn nhá tuæi, b¶n lÜnh ch−a cã g× cao th©m. PhÐp trÞ ®éc cña s− thóc cã giái lµ v× ®−îc s− phô truyÒn thô cho, nh−ng so víi §inh Xu©n Thu th× ch−a vµo ®©u. §inh l·o qu¸i cã lÏ v× thÕ mµ kh«ng ®Ó ý gia h¹i s− thóc. Thèt nhiªn y nghÜ ra m×nh nãi kh«ng ®−îc lÞch sù, véi nãi thªm: - Th−a ch−ëng m«n s− thóc! TiÓu ®iÖt thùc t×nh nãi vËy, s− thóc muèn tr¸ch ph¹t tiÓu ®iÖt còng xin chÞu. Sù thùc tiÓu ®iÖt biÕt vâ c«ng s− thóc ch−a ®−îc cao th©m cho l¾m. H− Tróc nãi: - Ng−¬i nãi kh«ng sai chót nµo. Vâ c«ng ta qu¶ rÊt lµ kÐm §inh l·o tÆc... Råi nhµ s− véi ch÷a: - ThËt lµ téi nghiÖp! TiÓu t¨ng nãi c©u ®ã khinh b¹c qu¸, kh«ng xøng ®¸ng lµm ®Ö tö nhµ PhËt. §inh Xu©n Thu qu¶ lµ kh«ng muèn giÕt tiÓu t¨ng. Khang Qu¶ng L¨ng nãi: - S− thóc! §ã kh«ng ph¶i lµ lçi cña s− thóc. Ph¸i Tiªu Dao kh«ng theo PhËt mµ còng ch¼ng theo ®¹o, muèn lµm g× th× lµm, ®i ®©u th× ®i, cã ph¶i tiªu dao tù t¹i biÕt chõng nµo kh«ng? S− thóc lµ ch−ëng m«n b¶n ph¸i, nªn sím cëi bá ¸o cµ sa, ®Ó tãc dµi, lÊy c« vî m−êi bÈy m−êi t¸m. Nh− thÕ cã h¬n kh«ng, cÇn g× ph¶i lµ PhËt m«n ®Ö tö, mÆc kÖ c¸c thuyÕt m¬ hå s¾c s¾c kh«ng kh«ng. Nghe y nãi c©u nµy, H− Tróc liÒn niÖm: - A di ®µ PhËt! Nh−ng nhµ s− chê cho y nãi hÕt lêi råi míi nãi: - Tr−íc mÆt ta ng−¬i ®õng nãi nh÷ng c©u tiÕt m¹n ®Õn PhËt gia ®ã n÷a. Ng−¬i cã ®iÒu g× muèn nãi víi ta th× nãi ®i! Khang Qu¶ng L¨ng nãi: - Trêi ¬i! TiÓu ®iÖt thËt hå ®å qu¸. Nãi h»ng nöa ngµy mµ ch−a ®i vµo chÝnh ®Ò. Th−a ch−ëng m«n s− thóc! Sau nµy s− thóc nhiÒu tuæi xin chí b¾t ch−íc c¸i bÖnh nãi nh¶m cña tiÓu ®iÖt. "Thiªn S¬n §ång Mç" trong bøc vÏ ®ã kh«ng −a kÎ måm n¨m miÖng m−êi. N¨m tr−íc tæ s−... chao «i! ViÖc nµy nãi ra kh«ng tiÖn. TiÓu ®iÖt hay buét miÖng nãi cµn, suýt n÷a ®Ó tiÕt lé ra ngoµi. May mµ s− thóc lµ ch−ëng m«n b¶n ph¸i, kh«ng cã g× ®¸ng ng¹i. NÕu nãi víi ng−êi ngoµi th× thËt lµ háng bÐt! H− Tróc hái: - Ng−¬i nãi c¸i g× "Thiªn S¬n §ång Mç"? Trong bøc vÏ ^^^ ^^^ lµ mét vÞ mü nh©n, kh«ng ph¶i V−¬ng c« n−¬ng hay sao? Khang Qu¶ng L¨ng ®¸p: - Ch−ëng m«n ®· hái tíi, s− ®iÖt kh«ng d¸m dÊu diÕm, vÞ mü nh©n trong bøc vÏ nµy nguyªn lµ hä §ång, dÜ nhiªn kh«ng ph¶i V−¬ng c« n−¬ng. §ång Mç ®©y cã thÊy s− ®iÖt chØ gäi b»ng "th»ng nhá kia!". Cßn ngoµi ra xin ch−ëng m«n s− thóc ®õng hái n÷a. V× s− thóc ®· cÊt lêi hái, tiÓu ®iÖt kh«ng thÓ kh«ng tr¶ lêi ®−îc, mµ tr¶ lêi vÒ vô nµy lµ lçi to l¾m kh«ng ph¶i tÇm th−êng! Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung H− Tróc nãi: - §−îc råi! ThÕ th× ta kh«ng hái n÷a lµ xong. Ng−¬i cßn ®iÒu chi muèn nãi n÷a kh«ng? Khang Qu¶ng L¨ng l¹i la lªn: - Háng bÐt! ThËt lµ háng bÐt, nãi ®Õn b©y giê vÉn ch−a ®i vµo chÝnh ®Ò, thÕ cã chÕt kh«ng? Th−a ch−ëng m«n s− thóc! TiÓu ®iÖt thØnh cÇu s− thóc hai viÖc xin s− thóc gia ¬n cho. H− Tróc ®¸p: - Ng−¬i cã viÖc g× muèn ta chuÈn cho? Ta kh«ng d¸m ®©u! Khang Qu¶ng L¨ng nãi: - Hìi «i! ViÖc lín trong b¶n m«n nÕu kh«ng cÇn ®−îc ch−ëng m«n nh©n chuÈn cho cßn cÇu ai n÷a? §iÒu thø nhÊt lµ bän s− huynh s− ®Ö tiÓu ®iÖt c¶ th¶y t¸m ng−êi, tr−íc kia ®· bÞ s− phô ®uæi ra khái m«n ph¸i. §ã kh«ng ph¶i lµ bän tiÓu ®iÖt ph¹m lçi g×, chØ v× s− phô sî §inh l·o tÆc ®Ó ý gia h¹i ®Õn bän tiÓu ®iÖt mµ th«i. S− phô l¹i kh«ng nì chäc mµng tai, c¾t ®Çu l−ìi cho bän tiÓu ®iÖt thµnh nh÷ng ng−êi c©m ®iÕc, nªn ®µnh ph¶i dïng ®Õn h¹ s¸ch nµy. B©y giê s− phô ®· thu håi mÖnh lÖnh tr−íc råi, l¹i kªu bän tiÓu ®iÖt gia nhËp trë l¹i s− m«n nh−ng ch−a bÈm râ víi ch−ëng m«n nh©n ®Ó cö hµnh ®¹i lÔ. Nh− thÕ vÉn ch−a ®−îc kÓ lµ ®Ö tö chÝnh thøc trong b¶n m«n. VËy bän tiÓu ®iÖt thØnh cÇu ch−ëng m«n chu toµn cho. NÕu kh«ng ®−îc, th× bän s− ®iÖt t¸m ng−êi vÉn lµ nh÷ng ng−êi v« m«n v« ph¸i, lóc chÕt sÏ thµnh nh÷ng c« hån d· quû vËt vê l¹i kh«ng ngãc ®Çu lªn ®−îc t¹i chèn vâ l©m. Nh− vËy th× ®au khæ cho bän tiÓu ®iÖt biÕt chõng nµo? H− Tróc nghÜ thÇm trong bông: - NÕu m×nh kh«ng chÞu thõa nhËn lµm ch−ëng m«n, th× l·o giµ nµy cßn quÊy rÇy m·i kh«ng biÕt ®Õn bao giê xong. ¢u lµ m×nh cø õ h÷ cho xong chuyÖn råi sÏ tÝnh NghÜ vËy nhµ s− liÒn nãi: - LÖnh t«n s− ®· b»ng lßng cã c¸c ng−êi tr¶ l¹i m«n ®−êng th× tù nhiªn c¸c ng−êi sÏ thµnh ®Ö tö trong m«n ph¸i, cßn quan t©m lµm chi. Khang Qu¶ng L¨ng c¶ mõng quay l¹i lín tiÕng gäi: - Nµy c¸c vÞ s− ®Ö, s− muéi. Ch−ëng m«n s− thóc ®· −ng thuËn cho chóng ta trë vÒ b¶n m«n råi ®ã! B¶y ng−êi trong bän "Hµm cèc b¸t h÷u" võa nghe Khang Qu¶ng L¨ng gäi, ®Òu hoan h« rÇm rÜ! L·o nhÞ - con ng−êi mª cê - lµ Ph¹m B¸ch Linh. L·o tam - mét anh ®å gµn - lµ Chu §éc, l·o tø -mét tay héi ho¹ - lµ Ng« L·nh Qu©n. L·o ngò lµ Diªm V−¬ng ®Þch TiÕt Mé Hoa. L·o lôc - mét tay thî khÐo - lµ Tr−¬ng A Tam, l·o thÊt lµ thiÕu phô Th¹ch Thanh LÖ. L·o b¸t - con ng−êi −a h¸t béi - lµ Lý Quý Lçi. C¶ bän nhÊt tÒ ®Õn tr−íc mÆt ch−ëng m«n s− thóc khÊu ®Çu l¹y t¹! Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung H− Tróc l¹i cµng b¨n kho¨n. Nhµ s− thÊy mäi viÖc x¶y ra l¹i h·m m×nh vµo danh vÞ ch−ëng m«n s− thóc thªm s©u mét nÊc, kh¸c nµo ng−êi l«i xuèng bïn, mçi lÇn rót ch©n lªn ®Þnh b−íc ra khái lµ mét lÇn dÊn s©u thªm vµo ®èng bïn, khã lßng tho¸t ra ®−îc. H− Tróc lÈm bÈm: - Bän TuÖ Kinh, TuÖ Thu, TuÖ Ph−¬ng, TuÖ V¨n, s¸u vÞ võa s− b¸ võa s− thóc ®Òu ë gÇn ®©y, m×nh lµ ®Ö tö ph¸i ThiÕu L©m, mét danh m«n chÝnh ph¸i trong vâ l©m mµ l¹i ®i lµm ch−ëng m«n nh©n mét tµ m«n ngo¹i ®¹o th× cßn ra thÕ nµo? Nhµ s− thÊy bän Ph¹m B¸ch Linh mõng rì c¶m ®éng ®Õn ch¶y n−íc m¾t, nÕu m×nh l¹i ®−a ra nh÷ng dÞ nghÞ vÒ danh vÞ, ch−ëng m«n nh©n ch¼ng ho¸ ra tµn nhÉn qu¸ −? Nhµ s− nghÜ vËy kh«ng lµm thÕ nµo ®−îc, ®µnh l¾c ®Çu në mét nô c−êi buån rÇu. Khang Qu¶ng L¨ng còng vÉy tay nãi: - A BÝch! Ng−¬i l¹i khÊu ®Çu t¹ ¬n s− thóc tæ ®i! A BÝch ch¹y gÇn ®Õn n¬i phñ phôc ngay xuèng quú l¹y. H− Tróc xua tay nãi: - C« n−¬ng bÊt tÊt ph¶i gi÷ lÔ nghi phiÒn phøc. Khang Qu¶ng L¨ng nãi; - Th−a s− thóc! B©y giê tiÓu ®iÖt xin khÈn cÇu víi s− thóc viÖc thø hai lµ thay mÆt tiÓu ®iÖt l·nh con nhá nµy vÒ cho. H− Tróc lÊy lµm kú hái: - Sao l¹i l·nh c« n−¬ng ®ã vÒ? Khang Qu¶ng L¨ng ®¸p: - ThÞ lµ tiÓu ®å cña tiÓu ®iÖt, chÞu lÔ b¸i s− ch−a ®−îc bao l©u, råi ph¶i ®i lÈn tr¸nh kÎ thï ®em ký th¸c bªn Mé Dung Phôc ë C« T« lµm mét tªn nha hoµn ®· mÊy n¨m nay. Nh− vËy thËt téi nghiÖp cho y thÞ. HiÖn giê mét lµ y thÞ ®· lín råi, hai lµ anh em tiÓu ®iÖt t¸m ng−êi héi häp ®i theo s− thóc lo viÖc b¸o cõu tuyÕt hËn cho s− phô. A BÝch còng gióp ®−îc mét phÇn nµo trong c«ng cuéc nµy. H¬n n÷a kÎ cõu ®Þch dï cã t×m ®Õn bän tiÓu ®iÖt b©y giê còng kh«ng cßn lo ®Ó di luþ ®Õn s− phô, cã thÓ yªn t©m hîp lùc quyÕt tranh ®Êu víi cõu nh©n. V× thÕ mµ tiÓu ®iÖt thØnh cÇu s− thóc nãi víi Mé Dung c«ng tö mét tiÕng xin cho y thÞ vÒ. H− Tróc ngÇn ngõ hái: - TiÓu t¨ng kh«ng nãi kh«ng xong hay sao? Khang Qu¶ng L¨ng ®¸p: - Ch−ëng m«n s− thóc rÊt cã bÒ thÕ, nãi ra mét c©u lµ Mé Dung c«ng tö kh«ng tiÖn chèi tõ. H− Tróc quay sang hái A BÝch: - ý c« n−¬ng nghÜ thÕ nµo? Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 14. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung A BÝch lÊy lµm l¹ nãi: - S− phô tiÓu n÷ ®· nãi vËy dÜ nhiªn tiÓu n÷ ph¶i tu©n theo s− mÖnh. Mé Dung c«ng tö tr−íc nay ®èi ®·i víi tiÓu n÷ rÊt tö tÕ, kh«ng coi tiÓu n÷ nh− mét ®øa nha hoµn ®©u. ChØ cÇn s− thóc tæ ®em ra ®Ò nghÞ lµ Mé Dung c«ng tö −ng ngay. H− Tróc nãi: - §−îc råi! Nhµ s− ngo¶nh ®Çu toan ®i nãi víi Mé Dung Phôc, nh−ng ch¼ng thÊy Mé Dung Phôc, §oµn Dù, V−¬ng Ngäc YÕn. S¸u nhµ s− ch÷ TuÖ cho chÝ thi thÓ HuyÒn N¹n ®Òu kh«ng thÊy ®©u n÷a. Trªn rõng tïng, chØ cßn l¹i t¸m ng−êi kÓ c¶ tam ®¹i trong ph¸i Tiªu Dao mµ th«i. H− Tróc ng¹c nhiªn hái: - ¤ hay! C¸c vÞ ®ã ®i ®©u hÕt råi? Ng« Linh Qu©n ®¸p: - Mé Dung c«ng tö cïng liÖt vÞ cao t¨ng ph¸i ThiÕu L©m ngåi chê chóng ta bµn luËn ®· l©u, ®Òu bá ®i hÕt råi. H− Tróc nãi: - Ui chao! Råi co c¼ng ch¹y ®i ®uæi theo ngay, nhµ s− ®Þnh ®uæi theo cho kÞp bän TuÖ KÝnh ®Ó cïng vÒ chïa ThiÕu L©m xin chØ thÞ s− phô xem cã nªn ®i n÷a kh«ng. H− Tróc trong lßng nãng nÈy, ch¹y rÊt lÑ. Nhµ s− ch¹y chõng nöa giê, vÒ sau cµng ch¹y lÑ h¬n mµ thuû chung vÉn kh«ng thÊy s¸u t¨ng nh©n hµng ch÷ TuÖ ®©u. H− Tróc cµng ho¶ng hèt ch¹y cµng mau. Kh«ng ai ngê y Tiªu Dao l·o nh©n truyÒn thÇn c«ng b¶y m−¬i n¨m cho nªn khinh c«ng mau lÑ phi th−êng, mau h¬n c¶ tuÊn m·. H− Tróc võa xuèng nói ®· ch¹y xa h¬n s¸u nhµ s− hµng ch÷ TuÖ. Y cho r»ng s¸u nhµ s− kia vÉn ë phÝa tr−íc nªn cè søc r−ît theo. Ngê ®©u trong lóc hèt ho¶ng, l¹i ®Õn chç quanh, mét khu thung lòng nªn kh«ng nh×n thÊy s¸u nhµ s− kia, H− Tróc chØ nh« lªn hôp xuèng mÊy c¸i ®· bá s¸u nhµ s− l¹i phÝa sau kh¸ xa mµ kh«ng hay biÕt. Nguyªn s¸u nhµ s− hµng ch÷ TuÖ ®ang khiªng thi thÓ HuyÒn N¹n ®i cã tr«ng thÊy bãng sau l−ng H− Tróc thÊp tho¸ng mét c¸i vôt qua vµ ch¹y mau lÑ v« cïng. S¸u nhµ s− nh×n nhau kinh h·i kh«ng hiÓu t¹i sao ®µnh tiÕp tôc hé tèng ph¸p thÓ HuyÒn N¹n ®¹i s− xuèng nói ®Þnh t×m ®Õn sau mét toµ miÕu cò nµo ®em thi thÓ ho¶ tang, th× l¹i ®Õn ®óng nhµ TiÕt thÇn y ë TrÊn hiÒn th«n. Ho¶ t¸ng xong thi thÓ HuyÒn N¹n hai vÞ cao t¨ng ®−a tro vÒ chïa ThiÕu L©m. H− Tróc ch¹y mét m¹ch ®Õn chiÒu tèi ch¼ng thÊy tung tÝch sau nhµ s− ®©u, trong lßng rÊt lÊy lµm kú vµ cho lµ ch¹y l¹c ®−êng, liÒn quay ®Çu ch¹y trë l¹i, chõng ®−îc hai m−¬i dÆm. H− Tróc võa ®i võa hái dß nh÷ng ng−êi qua ®−êng nh−ng ch¼ng ai gÆp s¸u nhµ s− ®©u. §Õn lóc trêi tèi, nhµ s− bông ®ãi meo liÒn ch¹y tíi thÞ trÊn t×m vµo ph¹m ®iÕm, ngåi xuèng b¶o nhµ hµng lÊy cho hay b¸t miÕn chay. Lóc miÕn nÊu ch−a chÝn H− Tróc nãng ruét, cÆp m¾t kh«ng ngít ®−a nh×n ra ngoµi ®iÕm, tr«ng ®«ng ngã t©y. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 15. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Thèt nhiªn H− Tróc nghe thÊy cã tiÕng ng−êi trong trÎo vµ dâng d¹c hái: - §¹i s− phô! Ph¶i ch¨ng ®¹i s− phô muèn kiÕm ai? H− Tróc ngo¶nh ®Çu l¹i coi th× thÊy vÒ mÐ t©y cã mét chµng thiÕu niªn mÆc ¸o xanh ngåi tùa cöa sæ. ThiÕu niªn nµy mµy thanh m¾t s¸ng, n−íc da tr¾ng mÞn, t−íng m¹o tuyÖt ®Ñp ®ang c−êi h× h× nh×n m×nh. ThiÕu niªn míi chõng m−êi b¶y m−êi t¸m tuæi. H− Tróc nãi: - Ph¶i råi! TiÓu t−íng c«ng! TiÓu t−íng c«ng cã thÊy s¸u nhµ s− qua ®©y kh«ng? ThiÕu niªn ®¸p: - S¸u nhµ s− th× kh«ng thÊy chØ thÊy mét vÞ hoµ th−îng th«i! H− Tróc hái: - VËy −? T−íng c«ng thÊy vÞ hoµ th−îng ®ã ë ®©u? ThiÕu niªn ®¸p: - ThÊy y ë trong ph¹m ®iÕm nµy. H− Tróc nghÜ thÇm: - Y nãi mét nhµ s− th× rÊt kh«ng ph¶i, bän TuÖ Ph−¬ng s− b¸ ®i c¶ ®oµn, chø ®©u ph¶i mét ng−êi. Nh−ng ®· lµ nhµ s− th× ta thö hái xem may ra cã ®−îc tin tøc g× ch¨ng? Nhµ s− nghÜ vËy liÒn hái: - Kh«ng hiÓu vÞ hoµ th−îng ®ã ng−êi thÕ nµo? Chõng bao nhiªu tuæi vµ ®Þnh ®i ®©u? TiÓu t−íng c«ng cã hiÓu kh«ng? Chµng thiÕu niªn mØm c−êi ®¸p: - §¹i s− phô ®ã tr¸n cao tai lín, miÖng réng m«i dµy, lç mòi huyÕch lªn trêi, −íc chõng hai m−¬i ba hai m−¬i bèn tuæi. §¹i s− phô ®ã hiÖn cßn ®ang ë trong ph¹m ®iÕm nµy ®Ó chê ¨n hai b¸t miÕn chø ch−a ra ®i! H− Tróc c−êi ha h¶ ®¸p: - TÐ ra tiÓu t−íng c«ng nãi chÝnh bÇn t¨ng ®©y råi. Chµng thiÕu niªn nãi: - T−íng c«ng lµ t−íng c«ng, sao cßn thªm ch÷ "tiÓu" vµo? T«i ®©y kªu «ng b»ng hoµ th−îng, cã gäi b»ng tiÓu hoµ th−îng ®©u? Chµng thiÕu niªn nµy giäng nãi trong trÎo vµ uyÓn chuyÓn lät tai. H− Tróc c−êi nãi: - Ph¶i råi! Kªu b»ng t−íng c«ng ®óng h¬n! Hai ng−êi ®ang ®èi ®¸p th× tiÓu nhÞ b−ng hai b¸t miÕn lªn, H− Tróc c−êi nãi: - T−íng c«ng! TiÓu t¨ng xin thÊt lÔ. ThiÕu niªn nãi: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 16. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - ¡n chay nh− vËy kh«ng cã chót dÇu mì g× nuèt thÕ nµo ®−îc? L¹i ®©y! Hoµ th−îng qua ®©y x¬i thÞt bÐo gµ quay víi t«i. H− Tróc nãi: - Téi nghiÖp! Téi nghiÖp! Suèt ®êi tiÓu t¨ng ch−a bao giê ®ông ®Õn thÞt c¸, xin t−íng c«ng tuú tiÖn cho. Nãi xong nhµ s− quay ®i ¨n miÕn, kh«ng muèn nh×n thÊy chµng thiÕu niªn ¨n thÞt gµ thÞt vÞt. Nhµ s− trong bông ®ãi meo, lo¸ng c¸i ®· ¨n hÕt nöa b¸t miÕn, bçng nghe thiÕu niªn la lªn: - Trêi ¬i! C¸i g× thÕ nµy? H− Tróc ngo¶nh ®Çu l¹i xem th× thÊy thiÕu niªn tay ph¶i cÇm chiÕc th×a canh toan ®−a vµo miÖng, d−êng nh− ®ét nhiªn tr«ng thÊy mét vËt g× kú dÞ. Th×a canh ®−a lªn c¸ch miÖng chõng nöa th−íc th× dõng l¹i. Chµng thß tay tr¸i ra nhÆt lÊy mét vËt g× trªn bµn råi ®øng dËy, mét tay vÉn cÇm th×a canh mét tay cÇm vËt kia ®Õn bªn H− Tróc hái: - Hoµ th−îng! Hoµ th−îng thö coi con s©u nµy cã l¹ kh«ng? H− Tróc nh×n xem th× thÊy tay chµng cÇm mét con cuèng chiÕu bÐ nhá. Thø s©u nµy ë ®©u còng cã, nµo ph¶i lµ mét vËt kú dÞ? Nhµ s− nghÜ bông: - Chµng thiÕu niªn nµy cã lÏ míi ra khái cöa lÇn nµy lµ lÇn ®Çu. Ngµy th−êng chµng ®−îc ë n¬i cao sang, s¹ch sÏ, nªn míi thÊy con cuèng chiÕu ®· cho lµ kú dÞ. NghÜ vËy nhµ s− hái l¹i: - TiÓu t¨ng kh«ng hiÓu t−íng c«ng biÓu nã kú dÞ ë chç nµo? Chµng thiÕu niªn ®¸p: - Hoµ th−îng coi ®i, vá nã r¾n ch¾c ®en s× mµ s¸ng bãng l¸ng tùa hå nh− quang dÇu. H− Tróc nãi: - Hµ hµ! §ã lµ con cuèn chiÕu vµ con nµo còng vËy. ThiÕu niªn ng¬ ngÈn nãi: - VËy −? Råi qu¨ng con cuèn chiÕu xuèng ®Êt, dÉm ch©n lªn dÝ cho nã chÕt, råi quay vÒ bµn m×nh. H− Tróc thë dµi nãi: - Téi nghiÖp! Téi nghiÖp! Råi l¹i cói ®Çu xuèng ¨n miÕn. T−ëng chõng nh− nhµ s− ®· mÊy ngµy ch−a ®−îc ¨n uèng g×, nªn ¨n ra vÎ rÊt ngon lµnh, hóp lu«n c¶ n−íc, chØ cßn l¹i b¸t kh«ng. H− Tróc l¹i b−ng b¸t miÕn thø hai lªn cÇm ®òa g¾p ¨n, ®ét nhiªn nghe thiÕu niªn c−êi ha h¶ nãi: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 17. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - Hoµ th−îng! T«i t−ëng hoµ th−îng nghiªm cÈn gi÷ thanh quy nhµ PhËt. Ngê ®©u còng lµ h¹ng khÈu thÞ t©m phi, bÒ ngoµi gi¶ bé tu hµnh mµ th«i! H− Tróc b×nh tÜnh hái: - BÇn t¨ng khÈu thÞ t©m phi ë chç nµo? ThiÕu niªn ®¸p: - Hoµ th−îng nãi suèt ®êi kh«ng bao giê ¨n thÞt c¸, thÕ mµ b¸t thang gµ l¹i ¨n hÕt s¹ch mét c¸ch rÊt ngon lµnh! H− Tróc nãi: - T−íng c«ng khÐo nãi giìn! Râ rµng lµ mét b¸t canh miÕn su«ng nÊu víi rau xanh, sao l¹i b¶o lµ thang gµ? BÇn t¨ng ®· dÆn qu¸n chñ ®õng cho mét giät dÇu mì g× vµo. ThiÕu niªn mØm c−êi nãi: - Hoµ th−îng miÖng nãi kh«ng dïng ®−îc ®å thÞt c¸ tanh t−ëi. ThÕ mµ ¨n c¶ b¸t thang gµ còng kh«ng biÕt mïi, b©y giê t«i ^^^ th×a mì gµ ®æ vµo b¸t canh miÕn ®ã cho hoµ th−îng ¨n nhÐ! Chµng nãi xong móc mét th×a mì gµ quay råi ®øng lªn. H− Tróc thÊy vËy c¶ kinh nãi: - T−íng c«ng! Võa råi t−íng c«ng ®·... ThiÕu niªn c−êi ®¸p: - Ph¶i råi! Võa råi t«i còng móc mét th×a mì gµ cho vµo b¸t miÕn cña hoµ th−îng. Ch¼ng lÏ hoµ th−îng kh«ng thÊy hay sao? Chµ chµ! Hoµ th−îng nh¾m m¾t l¹i ®i, vê nh− kh«ng biÕt ®Ó t«i ®æ n−íc gµ vµo b¸t miÕn cho. Nh− thÕ hoµ th−îng võa ¨n ®−îc nhiÒu mµ l¹i kh«ng ph¶i tù m×nh cho mì vµo. §øc PhËt Nh− Lai tr¸ch ph¹t hoµ th−îng thÕ nµo ®−îc? H− Tróc võa kinh h·i võa tøc giËn. BÊy giê nhµ s− míi vì lÏ ra r»ng chµng thiÕu niªn gi¶ vê cho m×nh xem con cuèng chiÕu lµ cè g¹t m×nh ch¨m chó nh×n vµo con s©u ®ã ®Ó y thõa c¬ ®æ th×a mì gµ vµo b¸t miÕn cña m×nh. Nhµ s− nghÜ l¹i lóc ¨n b¸t canh miÕn qu¶ thÊy th¬m ngon h¬n. V× suèt ®êi nhµ s− ch−a tõng ¨n ®Õn mì gµ nªn kh«ng biÕt mïi ra sao. H− Tróc tù hái: - B©y giê mì gµ ®· nuèt vµo bông råi biÕt lµm thÕ nµo? LiÖu cã nªn n«n ra kh«ng? Nhµ s− bµng hoµng håi l©u ch−a biÕt tÝnh sau th× chµng thiÕu niªn l¹i hái: - Hoµ th−îng! Ph¶i ch¨ng hoµ th−îng ®ang t×m ba nhµ s−. Cã ph¶i c¸c vÞ ®ang ®i ngoµi kia kh«ng? H− Tróc mõng thÇm b−íc ra cöa nh×n ®«ng ngã t©y th× ch¼ng thÊy mét bãng ng−êi nµo. Nhµ s− biÕt lµ l¹i bÞ chµng thiÕu niªn lõa g¹t th× trong lßng tøc bùc, nh−ng ®· lµ ng−êi xuÊt gia kh«ng nªn o¸n giËn. Nhµ s− cè nhÉn n¹i kh«ng nãi n¨ng g×, l¹i quay vµo ¨n miÕn. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 18. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung H− Tróc nghÜ thÇm trong bông: - TiÓu t−íng c«ng nµy cßn nhá tuæi mµ −a tinh nghÞch toµn trß ¸c nghiÖt. Nhµ s− võa nghÜ l¹i cÇm ®òa ¨n nh− giã cuèn m©y mét lóc h¬n nöa b¸t. §ét nhiªn r¨ng nhµ s− ngo¹m ph¶i vËt g× tr¬n tuét, nh−ng ¨n lÑ qu¸, nuèt tr«i lu«n c¶ vµo bông. H− Tróc giËt m×nh véi nh×n vµo b¸t miÕn, thÊy nh÷ng sîi miÕn cã lÉn mét miÕng thÞt lín th× biÕt ngay võa råi m×nh ®· nuèt ph¶i mét miÕng thÞt. H− Tróc cÇm ®òa ®Ëp xuèng bµn kªu lªn: - Khæ råi! Khæ råi! Chµng thiÕu niªn c−êi nãi: - Hoµ th−îng! MiÕng thÞt bÐo thÕ mµ ¨n kh«ng ngon − l¹i cßn kªu khæ? H− Tróc tøc giËn nãi: - Ng−¬i g¹t ta ch¹y ra cöa ngâ, råi ë trong nµy bá thÞt vµo miÕn cña ta. Ta... ta ®· hai m−¬i ba tuæi ®Çu, ch−a tõng ¨n qua mét chót tanh t−ëi... ta bÞ h¹i v× tay ng−¬i råi! Chµng thiÕu niªn tñm tØm c−êi hái: - Mïi thÞt bÐo ®ã h¸ ch¼ng ngon gÊp m−êi rau xanh còng ®Ëu hò −? Tr−íc nay hoµ th−îng ch−a tõng ¨n c¸ thÞt, thÕ th× ngèc thËt. H− Tróc ®øng lªn, trong lóc th¶ng thèt ch¼ng biÕt lµm thÕ nµo cho ph¶i, bçng nghe ngoµi cöa cã tiÕng nhèn nh¸o. Mét lò ®«ng ng−êi ®ang ®i vµo ph¹n ®iÕm. H− Tróc nh×n ra th× thÊy bän nµy lµ ®Ö tö ph¸i Tinh Tó, bÊt gi¸c kinh h·i than thÇm: - Trêi ¬i! Nguy råi! NÕu ta bÞ bän chóng b¾t th× cßn chi lµ sinh m¹ng? Nhµ s− véi vµng ch¹y vµo phÝa sau ®Ó toan lÈn trèn. Ngê ®©u võa ®¹p ®−îc cöa phßng ra tiÕn vµo th× ®©y lµ mét buång ngñ. Nªn biÕt r»ng trong qu¸n c¬m nhá t¹i tiÓu thÞ trÊn cã rÊt Ýt phßng èc. Th−êng th−êng phßng ngñ cña chñ nh©n liÒn víi phßng kh¸ch ngåi. H− Tróc toan rót ch©n trë ra, bçng nghe thÊy phÝa sau cã tiÕng ng−êi gäi: - §iÕm chñ! Mau lÊy r−îu thÞt ra ®©y! Bän ®Ö tö ph¸i Tinh Tó ®· vµo ®Õn phßng kh¸ch. H− Tróc kh«ng d¸m lïi ra, ®øng nguyªn trong phßng khÐp cöa l¹i. Bçng nghe thanh ©m mét ng−êi nãi: - KiÕm cho nhµ s− mËp nµy mét chç n»m! Ng−êi nãi ®ã chÝnh lµ §inh Xu©n Thu. Mét ®Ö tö ph¸i Tinh Tó ®¸p: - V©ng! Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 19. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Råi tiÕng ch©n b−íc nÆng chÞch ®i l¹i phÝa phßng ngñ. H− Tróc c¶ kinh, kh«ng biÕt lµm thÕ nµo. Cói m×nh xuèng chui vµo gÇm gi−êng ®ông ph¶i mét vËt g× råi cã tiÕng la khÏ: - ói chµ! TÐ ra d−íi gÇm gi−êng tr−íc ®· cã mét ng−êi n»m Èn t¹i ®ã. H− Tróc giËt m×nh muèn trë ra th× mét tªn ®Ö tö ph¸i Tinh Tó ®ang bång nhµ s− Tam Tinh tiÕn vµo buång ngñ. G· ®Æt tÊm th©n nÆng nÒ cña Tam Tinh lªn gi−êng råi lui ra. H− Tróc l¹i nghe ng−êi n»m bªn c¹nh m×nh rØ tai hái: - Nµy hoµ th−îng! ThÞt bÐo cã ngon kh«ng? Hoµ th−îng sî cãc g×? H− Tróc nghÜ thÇm: - Th»ng cha nµy ch©n tay còng rÊt mau lÑ. G· vµo Èn trong gÇm gi−êng nµy tr−íc m×nh tõ lóc nµo mµ m×nh kh«ng biÕt. NghÜ vËy nhµ s− nãi: - Ngoµi kia cã mét lò ¸c nh©n ®· ®Õn. T−íng c«ng chí cã lªn tiÕng. ThiÕu niªn hái: - Sao hoµ th−îng biÕt bän chóng lµ ¸c nh©n? H− Tróc ®¸p: - BÇn t¨ng cã biÕt bän nµy, chóng giÕt ng−êi kh«ng gím tay, vµ coi nh− mét trß ®ïa. Chµng thiÕu niªn toan b¶o H− Tróc ph¶i kÝn tiÕng th× ®ét nhiªn Tam Tinh n»m trªn gi−êng la ho¶ng: - GÇm gi−êng cã ng−êi! GÇm gi−êng cã ng−êi! H− Tróc cïng thiÕu niªn c¶ kinh ®ång thêi chui ra, th× thÊy §inh Xu©n Thu ®øng sõng s÷ng tr−íc cöa phßng c−êi l¹t. VÎ mÆt l·o ra chiÒu võa ®¾c ý võa th©m ®éc. Chµng thiÕu niªn biÕn s¾c quú mäp ngay xuèng nãi: - S− phô! §inh Xu©n Thu c−êi nãi: - Hay l¾m! Hay l¾m! §−a ®©y, ®−a ®©y! ThiÕu niªn ®¸p: - §Ö tö kh«ng d¾t bªn m×nh. §inh Xu©n Thu hái: - VËy th× ®Ó ®©u? ThiÕu niªn ®¸p: - ë trong thµnh Nam Kinh n−íc Liªu. CÆp m¾t §inh Xu©n Thu chiÕu ra nh÷ng tia nãng hung d÷ nãi: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 20. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - §Õn b©y giê mµ mi cßn d¸m g¹t ta −? Ta sÏ cho mi sèng kh«ng sèng næi, chÕt ch¼ng chÕt cho! ThiÕu niªn ®¸p: - §Ö tö kh«ng d¸m lõa g¹t s− phô! §inh Xu©n Thu ®¶o m¾t nh×n H− Tróc, hái thiÕu niªn: - Sao mi l¹i cïng ®i víi h¾n? ThiÕu niªn ®¸p: - §Ö tö võa gÆp vÞ hoµ th−îng ®©y ë trong ph¹n ®iÕm nµy. §inh Xu©n Thu g»n giäng qu¸t: - Mi nãi l¸o! Hai m¾t l·o hÇm hÇm nh×n hai ng−êi råi quay trë ra. Bèn tªn ®Ö tö ph¸i Tinh Tó tiÕn l¹i gÇn v©y lÊy hai ng−êi. H− Tróc võa kinh h·i võa hèi hËn hái: - å! TÐ ra ng−¬i còng lµ ®Ö tö ph¸i Tinh Tó − ? ThiÕu niªn tøc m×nh ®¸p: - ChØ t¹i hoµ th−îng mµ ra cßn hái g× t«i? Mét tªn ®Ö tö ph¸i Tinh Tó th©n h×nh cao lín hái: - S− muéi! L©u nay vÉn b×nh yªn chø? §iÖu nãi g· ra chiÒu mai mØa víi bé mÆt gieo tai r¾c ho¹. H− Tróc lÊy lµm kú hái: - Sao? Ng−¬i... ng−¬i... ThiÕu niªn h»n häc nãi: - Ng−¬i lµ mét nhµ s− ngu ngèc, thèi tha! Cè nhiªn ta lµ con g¸i. Ch¼ng lÏ ng−¬i kh«ng nhËn ra hay sao? Nguyªn thiÕu niªn nµy chÝnh lµ A Tö c¶i trang. Nµng ë trong thµnh Nam Kinh ®· l©u, tuy h−ëng hÕt nh÷ng mïi vinh hoa phó quý nh−ng b¶n tÝnh hiÕu ®éng, ë l©u ®©m ch¸n. Tiªu Phong th× c«ng viÖc bËn rén, kh«ng thÓ ngµy nµo còng ®−a nµng ®i s¨n b¾n du ngo¹n ®−îc. Mét h«m nµng thÊy trong lßng buån phiÒn, liÒn kh«ng tõ biÖt Tiªu Phong, l¹i ®i xuèng Trung Nguyªn. Nµng ®i ®Õn ®©u la cµ ë ®ã. H«m nay ma ®−a lèi quû ®em ®−êng thÕ nµo l¹i gÆp c¶ H− Tróc cïng §inh Xu©n Thu. A Tö t−ëng s− phô nµng cø ë lú bê biÓn Tinh Tó ®Ó di d−ìng tuæi giµ, kh«ng b−íc ch©n tíi Trung Nguyªn. Nµo ngê oan gia gÆp mÆt ë trong qu¸n c¬m nhá n¬i tiÓu thÞ trÊn nµy. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2