intTypePromotion=1

Lục mạch thần kiếm - tập 67

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
65
lượt xem
13
download

Lục mạch thần kiếm - tập 67

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 67', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 67

 1. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Håi thø s¸u m−¬i bÈy TiÓu t−íng c«ng trong ph¹m ®iÕm lµ ai H− Tróc nghÜ l¹i lêi T« Tinh Hµ qu¶ ®· kh«ng sai. Võa n·y gÆp lóc nguy cÊp nh− vËy, kh«ng cã lý nµo s− b¸ tæ l¹i khoanh tay ®øng nh×n, thÊy ng−êi kh¸c s¾p chÕt ®Õn n¬i mµ kh«ng cøu cÊp, trõ T« Tinh Hµ thËt t×nh dïng kÕ dô ®Þch mµ s− b¸ tæ biÕt râ th× kh«ng kÓ. Cßn ®iÒu s− b¸ tæ mÊt hÕt c«ng lùc hay kh«ng, l¸t n÷a sÏ râ. Nh−ng xem T« Tinh Hµ kh«ng thÓ nãi l¨ng nh¨ng mét c¸ch c«ng nhiªn nh− thÕ. Nhµ s− nghÜ vËy liÒn hái: - L·o tiÒn bèi b¶o tiÓu t¨ng cã thÓ cøu ®−îc s− b¸ tæ? VËy lµm thÕ nµo mµ cøu? T« Tinh Hµ tñm tØm c−êi nãi: - S− ®Ö! B¶n ph¸i tr−íc nay ch¼ng nh÷ng chØ së tr−êng vÒ vâ häc mµ c¸c nghÒ: y, bèc, t−íng, sè, sÜ, n«ng, c«ng, th−¬ng bÊt luËn nghÒ g× còng bao qu¸t hÕt. S− ®Ö hiÖn cã g· s− ®iÖt lµ TiÕt Mé Hoa, y thuËt g· ®· tinh vi ®Õn chç cïng cùc. Ch¶ thÕ mµ ng−êi trªn chèn giang hå ®Òu kªu g· b»ng TiÕt ThÇn Y. G· l¹i cßn ®−îc ng−êi ta tÆng cho c¸i ngo¹i hiÖu lµ "Diªm v−¬ng ®Þch" nghÜ thËt buån c−êi ®Õn nÎ ruét. HuyÒn N¹n ®¹i s− tróng ph¶i thuËt "Ho¸ c«ng ®¹i ph¸p" cña §inh Xu©n Thu; vÞ s− mÆt vu«ng kia th× g· ®Çu s¾t dïng "B¨ng t»m ch−ëng" ®¸nh bÞ th−¬ng, cßn vÞ s− phô ng−êi cao nghÔu mµ gÇy kh¼ng gÇy kheo th× bÞ §inh Xu©n Thu ®¸ vµo c¹nh s−ên bªn t¶ c¸ch ba tÊc, lµm tæn th−¬ng kinh m¹ch. T« Tinh Hµ nãi thao thao bÊt tuyÖt kÓ râ nguyªn do vµ th−¬ng thÕ tõng ng−êi. H− Tróc nghe võa kinh ng¹c võa béi phôc nãi: - TiÒn bèi! TiÓu t¨ng nghe nãi tiÒn bèi chØ chuyªn t©m vÒ kü thuËt chø kh«ng chÈn m¹ch ch÷a th−¬ng cho ai mµ sao hiÓu râ nh− vËy? T« Tinh Hµ ®¸p: - Ng−êi trong vâ l©m ch©n chÝnh chiÕn ®Êu mµ bÞ th−¬ng th× chØ tr«ng qua lµ biÕt vµ nÕu hiÓu c¸ch ch÷a th× ch¼ng cã g× khã kh¨n. ChØ nh÷ng bÖnh thiªn nhiªn nh− h− nh−îc, phong tµ hay th−¬ng hµn ®au nhøc, th× míi khã ®o¸n bÖnh mµ th«i. S− ®Ö! Trong m×nh s− ®Ö ®· cã b¶y m−¬i n¨m thÇn c«ng ph¸i Tiªu Dao cña s− phô luyÖn ®−îc vµ truyÒn cho, nÕu ®em ra ch÷a trÞ bÖnh rÊt cã thÓ c«ng hiÖu. Nh−ng muèn kh«i phôc l¹i c«ng lùc cho HuyÒn N¹n ®¹i s− ®· bÞ tiªu tan th× dÜ nhiªn kh«ng ph¶i lµ chuyÖn dÔ. Cßn muèn ch÷a th−¬ng b¶o toµn sinh m¹ng cho ®¹i s− th× chØ gi¬ tay mét c¸i lµ xong. Døt lêi, T« Tinh Hµ ®em c¸ch vËn khÝ thóc vµo huyÖt ®¹o cïng phÐp tiªu trõ hµn ®éc d¹y cho H− Tróc. H− Tróc nhÊt t©m muèn cøu s− b¸ tæ cïng liÖt vÞ s− b¸, s− thóc nªn cã ý häc thuéc lßng nh÷ng thñ ph¸p mµ T« Tinh Hµ truyÒn thô cho. Cã ®iÒu nhµ s− chØ biÕt c¸ch ch÷a mµ kh«ng hiÓu ®Õn nguyªn lý cña nã. T« Tinh Hµ thÊy H− Tróc diÔn l¹i vµi lÇn kh«ng sai lÇm n÷a, liÒn t−¬i c−êi khen r»ng: - Ch−ëng m«n nh©n qu¶ nhiªn thiªn t− ®Ünh ngé cao th©m h¬n ®êi, võa häc ®· hiÓu ngay. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung H− Tróc thÊy ®iÖu c−êi cña T« Tinh Hµ cã vÎ bÝ mËt, d−êng nh− cã Èn ý kh«ng hay, bÊt gi¸c sinh lßng ngê vùc liÒn hái: - T¹i sao tiÒn bèi l¹i c−êi? T« Tinh Hµ kh«ng c−êi n÷a gi÷ vÎ mÆt nghiªm trang kÝnh cÈn nãi: - TiÓu huynh v« lÔ! Xin ch−ëng m«n nh©n tha téi cho! H− Tróc nãng lßng trÞ th−¬ng cho HuyÒn N¹n, còng kh«ng ®Ó ý ®Õn n÷a, liÒn b¶o: - Chóng ta ra ngoµi kia xem sao? T« Tinh Hµ "d¹" mét tiÕng råi theo sau H− Tróc ra khái c¨n nhµ bÝ mËt. Hai ng−êi ra khái cöa th× ®Õn khu ®Êt trèng, thÊy nh÷ng ng−êi bÞ th−¬ng ®ang ngåi xÕp b»ng nh¾m m¾t d−ìng thÇn. Mé Dung Phôc ngÊm ngÇm vËn dông néi lùc vµ ®ang tiÕp søc cho Phong Ba ¸c ®ì ®au khæ. A BÝch dÜ nhiªn ®· tØnh l¹i råi, nh−ng nµng rªn rØ kh«ng ngít. Tõ lóc nµng tØnh l¹i th× th©n thÓ ®au ®ín v« cïng, so víi lóc nµng mª man ®au khæ h¬n nhiÒu. CÇm tiªn Khang Qu¶ng L¨ng ngåi bªn A BÝch ®Ó an ñi nµng b»ng nh÷ng lêi lÏ ªm ®Òm, TiÕt Mé Hoa mÆt mòi ®Çy må h«i må kª hÕt ch¹y ch÷a ng−êi nµy l¹i cøu ®Õn ng−êi kia. Chç nµy yªn ®−îc mét chót th× chç kh¸c l¹i la gäi. Y thÊy T« Tinh Hµ trë ra th× trong lßng an ñi rÊt nhiÒu ch¹y ngay ®Õn hái: - S− phô ¬i! S− phô mau t×m c¸ch nµo ®Ó cÊp cøu bän hä ®©y? H− Tróc ®Õn bªn HuyÒn N¹n thÊy ®¹i s− hai m¾t nh¾m nghiÒn, liÒn thâng tay ®øng chê, kh«ng d¸m më miÖng. HuyÒn N¹n tõ tõ më m¾t ra, khÏ thë dµi mét tiÕng råi nãi: - S− b¸ tæ ng−¬i bÊt tµi lµm mÊt hÕt uy danh b¶n ph¸i, nghÜ thËt ®¸ng thÑn v« cïng! Ng−¬i vÒ bÈm víi ph−¬ng tr−îng nãi lµ ta... ta cïng s− thóc tæ ng−¬i lµ HuyÒn Thèng... kh«ng cßn mÆt mòi nµo trë vÒ chïa n÷a! H− Tróc tr−íc nay thÊy s− b¸ tá viÖc trang nghiªm, kh«ng giËn mµ còng cã oai, nhµ s− trÎ kh«ng d¸m nh×n th¼ng mÆt bao giê. Nh−ng lóc nµy y thÊy s− b¸ tæ buån rÇu, kh¸c nµo vÎ mÆt thª l−¬ng cña bËc anh hïng ®· ®Õn b−íc ®−êng cïng, l¹i nghe nh÷ng lêi nãi ®Çy vÎ ch¸n n¶n d−êng nh− cã ý muèn tù tuyÖt, râ rµng lêi T« Tinh Hµ qu¶ lµ kh«ng sai. H− Tróc muèn ra tay trÞ th−¬ng cho s− b¸ tæ. Song chît nghÜ ®Õn nô c−êi bÝ mËt cña T« Tinh Hµ th× trong lßng kh«ng khái kinh nghi, tù hái: - L·o d¹y ta gi¬ tay ®¸nh vµo yÕu huyÖt ®Ønh ®Çu s− b¸ tæ, biÕt ®©u l·o ch¼ng cã ý h¹i ng−êi? V¹n nhÊt ta gi¸ng ch−ëng xuèng mµ s− b¸ tæ c«ng lùc ®· mÊt hÕt, lì ra ng−êi chÕt v× nh¸t ch−ëng nµy th× lµm thÕ nµo? HuyÒn N¹n thÊy H− Tróc lé vÎ ph©n v©n khã nghÜ liÒn nãi: - Ng−¬i vÒ bÈm ph−¬ng tr−îng lµ b¶n tù s¾p x¶y ra ®¹i n¹n ®ã, cÇn ph¶i gia t¨ng ®Ò phßng. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung H− Tróc nãi: - Th−a s− b¸ tæ! NÕu b¶n tù s¾p gÆp tai v¹ cùc kú nguy hiÓm, th× s− b¸ tæ cµng nªn b¶o träng tÊm th©n, vÒ chïa hiÖp lùc víi ph−¬ng tr−îng ®Ó ng¨n ®¹i ®Þch! HuyÒn N¹n nh¨n nhã c−êi nãi: - Ta... ta tróng ph¶i "Ho¸ c«ng ®¹i ph¸p" cña §inh Xu©n Thu ®· thµnh phÕ nh©n råi, cßn nãi chi ®Õn chuyÖn hiÖp lùc víi ph−¬ng tr−îng ®Ó chèng l¹i ®Þch n÷a? L¹i mét lÇn n÷a H− Tróc nhËn thÊy lêi T« Tinh Hµ qu¶ ®óng sù thùc. Nhµ s− trÎ thay ®æi ý kiÕn råi nãi: - Th−a s− b¸ tæ! Th«ng BiÖn tiªn sinh cã truyÒn cho ®Ö tö nh÷ng c¸ch ch÷a th−¬ng. §Ö tö ch−a biÕt tù l−îng søc m×nh, muèn ®em ra thö ch÷a cho TuÖ Ph−¬ng s− b¸. Xin s− b¸ tæ d¹y cho, nªn ch¨ng? H− Tróc nãi mÊy c©u nµy ©m thanh dâng d¹c, c¸c nhµ s− vµo hµng ch÷ TuÖ ®Òu nghe râ. Trong bông H− Tróc tÝnh r»ng: M×nh h·y trÞ th−¬ng cho s− b¸ TuÖ Ph−¬ng mµ ®−îc s− b¸ tæ thuËn cho th× dï cã x¶y ra sù g× lÇm lçi còng kh«ng ®Õn nçi bÞ ng−êi hiÓu lÇm m×nh lµ kÎ ph¶n b¹n ph¹m th−îng. HuyÒn N¹n ®¹i s− còng ch¼ng c¶m thÊy cã g× kinh dÞ. §¹i s− vèn biÕt Lung ¸ l·o nh©n T« Tinh Hµ lµ mét nh©n vËt tiÕng t¨m lõng lÉy trong vâ l©m lµ s− huynh §inh Xu©n Thu, Diªm v−¬ng ®Þch TiÕt ThÇn Y l¹i lµ ®Ö tö l·o nÕu l·o ®· truyÒn phÐp trÞ bÖnh H− Tróc th× tÊt nhiªn ph¶i hîp lý. Nh−ng ®¹i s− kh«ng hiÓu t¹i sao l·o ch¼ng tù m×nh ra tay, hay kªu TiÕt Mé Hoa ®éng thñ. §¹i s− nghÜ vËy, liÒn b¶o H− Tróc: - NÕu ng−¬i ®−îc Th«ng BiÖn tiªn sinh truyÒn thô cho tÊt lµ nh÷ng ph−¬ng ph¸p rÊt cao minh. HuyÒn N¹n võa nãi võa liÕc m¾t nh×n T« Tinh Hµ. H− Tróc ch¹y l¹i chç TuÖ Ph−¬ng khom l−ng nãi: - Th−a s− b¸! §Ö tö v©ng lêi huÊn dô cña s− b¸ tæ ®Õn ch÷a th−¬ng cho s− b¸ ®©y. Døt lêi, H− Tróc b−íc xÐo sang bªn t¶ mét b−íc, xoay tay l¹i phãng ra mét ch−ëng, ®¸nh vµo c¹nh s−ên bªn t¶ TuÖ Ph−¬ng. TuÖ Ph−¬ng ró lªn mét tiÕng, l¶o ®¶o ng−êi, c¶m thÊy c¹nh s−ên tùa hå bÞ ®ôc thñng ra mét lç. M¸u t−¬i cïng tinh khÝ kh¾p th©n thÓ cuån cuén theo lç ®ã ch¶y ra kh«ng ngít. ChØ trong kho¶nh kh¾c, tuy TuÖ Ph−¬ng c¶m thÊy trong ng−êi suy nh−îc v« cïng nh−ng c¸i ®au khæ g©y nªn do "Hµn b¨ng ®éc ch−ëng" cña Du Th¶n Chi ®¸nh vµo, dÇn dÇn tiªu tan trong nh¸y m¾t. Nguyªn phÐp trÞ th−¬ng cña H− Tróc kh«ng ph¶i b»ng c¸ch dïng néi lùc b¶n th©n ®Ó gióp søc vµo viÖc khu trõ khÝ hµn ®éc trong ng−êi bÞ th−¬ng, mµ l¹i dïng thÇn c«ng b¶y m−¬i n¨m cña ph¸i Tiªu Dao ®¸nh vµo d−íi c¹nh s−ên mét ch−ëng më ®−êng tiÕt khÝ hµn ®éc ra ngoµi. Lèi ch÷a nµy còng nh− c¸ch ch÷a ng−êi bÞ r¾n c¾n, khoÐt chç bÞ th−¬ng ®Ó nÆn hÕt chÊt ®éc ra. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Cã ®iÒu c¸ch dïng khÝ ®ao c¸t thÓ (l−ìi dao b»ng h¬i c¾t vµo th©n thÕ) nµy rÊt khã, v× nÕu chÖch bé vÞ th× cè nhiªn chÊt ®éc kh«ng tiÕt ra ®−îc. Hai n÷a lµ ng−êi kh«ng ®ñ néi lùc ®¸nh thÊu vµo ®Õn kinh m¹ch th× ch¼ng nh÷ng khÝ ®éc kh«ng tiÕt ra ngoµi mµ l¹i dån ng−îc vµo phñ t¹ng, khiÕn cho bÖnh nh©n chÕt ngay lËp tøc. H− Tróc phãng ch−ëng ra råi, trong d¹ kinh nghi nao nóng. Nhµ s− thÊy ng−êi TuÖ Ph−¬ng l¶o ®¶o mét c¸i råi ngåi tØnh l¹i. TuÖ Ph−¬ng nh¨n mÆt chau mµy ra chiÒu thèng khæ råi l¹i biÕn sang vÎ mÆt khoan kho¸i dÔ chÞu. Thùc ra biÕn chuyÓn nµy chØ trong kho¶nh kh¾c mµ H− Tróc coi l©u b»ng mÊy giê. Sau mét lóc n÷a, TuÖ Ph−¬ng thë phµo mét c¸i, tñm tØm c−êi nãi: - Hay l¾m! S− ®iÖt ¬i, c«ng lùc trong ph¸t ch−ëng võa råi cña ng−¬i thËt lµ ghª gím. H− Tróc nãi: - §Ö tö kh«ng d¸m! Råi quay sang hái HuyÒn N¹n: - Th−a s− b¸ tæ! Cßn mÊy vÞ s− b¸, s− thóc n÷a ®Ö tö xin ®i cøu trÞ ®−îc ch¨ng? HuyÒn N¹n ®¹i s− l¾c ®Çu ®¸p: - Kh«ng ®−îc! Ng−¬i ph¶i ®i cøu trÞ cho nh÷ng bËc tiÒn bèi bªn ngoµi tr−íc råi h·y trÞ cho nh÷ng ng−êi trong nhµ. H− Tróc rïng m×nh ®¸p: - V©ng! Nhµ s− trÎ lÈm bÈm mét m×nh: - B¶n tù ®−îc coi nh− nói Th¸i S¬n nh− sao B¾c §Èu trong vâ l©m. BÊt luËn lµm viÖc g× còng nh−êng ng−êi ngoµi tr−íc råi míi ®Õn m×nh. §ã ®óng lµ b¶n s¾c cña bËc ®¹i tr−îng phu. HuyÒn N¹n chØ nãi cã mét c©u b¶o H− Tróc ®i cøu trÞ c¸c bËc vâ l©m ph¸i ngoµi tr−íc mµ H− Tróc do ®ã hiÓu réng ra: "bÊt luËn viÖc g× còng nªn nh−êng cho ng−êi ngoµi tr−íc råi míi ®Õn m×nh". Míi trong nh¸y m¾t nhµ s− trÎ tuæi chïa ThiÕu L©m ®· lÜnh héi ®−îc ®¹o lý thÕ nµo lµ ®¹i anh hïng, ®¹i tr−îng phu. Nhµ s− hiªn ngang b−íc ®i, l¹i cµng t¨ng thªm lßng tù tin, dâng d¹c nãi: - Th−a c¸c vÞ anh hïng! Th«ng BiÖn tiªn sinh truyÒn cho tiÓu t¨ng ph−¬ng ph¸p trÞ th−¬ng, b÷a nay lµ b−íc ®Çu cña tiÓu t¨ng, dÜ nhiªn ch−a ®−îc tinh thôc mµ c¶ gan d¸m ®em ra cøu trÞ, c¸c vÞ l−îng thø cho chç thÊt kÝnh ®ã. Mäi ng−êi ®Òu ch¨m chó nh×n mÆt nhµ s−, trong lßng b¸n tÝn b¸n nghi. H− Tróc phÊt tay ¸o bµo ®Õn bªn Bao BÊt §ång ®¸nh "binh" mét quyÒn vµo tr−íc ngùc. Bao BÊt §ång lín tiÕng m¾ng: - Xó hoµ... Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Cßn ch÷ "th−îng" ch−a nãi ra ®−îc th× ®ét nhiªn khÝ hµn ®éc quanh quÈn trong m×nh h¬n hai m−¬i ngµy tiÕt ra võa ®óng lóc, vµ mau chãng dÞ th−êng. H− Tróc ch÷a hµn ®éc cho mäi ng−êi tiÕt ra, råi quay l¹i cøu trÞ cho nh÷ng ng−êi bÞ ®éc thñ cña §inh Xu©n Thu. Nh÷ng ng−êi bÞ th−¬ng vÒ §inh Xu©n Thu ®Òu kh«ng gièng nhau. Ng−êi bÞ "Ho¸ c«ng ®¹i ph¸p" lµm tiªu tan c«ng lùc th× H− Tróc phãng ch−ëng hoÆc vµo huyÖt b¸ch héi trªn ®Ønh ®Çu hoÆc vµo huyÖt linh ®µi ë tr−íc ngùc ®Ó gi÷ v÷ng néi lùc båi bæ nguyªn khÝ. Ng−êi nµo bÞ th−¬ng vÒ néi c«ng ph¸i Tinh Tó th× H− Tróc dïng ngãn tay ®©m vµo ®Ó ho¸ gi¶i c«ng lùc cña ph¸i Tinh Tó. H− Tróc thËt lµ mét ng−êi c−êng ký, võa ®−îc T« Tinh Hµ truyÒn cho c¸ch ch÷a, th−¬ng thÕ mçi ng−êi ra sao, trÞ b»ng c¸ch nµo y nhí rÊt rµnh m¹ch. Trong kho¶ng thêi gian chõng ¨n xong b÷a c¬m, mäi ng−êi ®ang ®au ®ín khæ së ®Òu ®−îc H− Tróc gi¶i trõ cho hÕt. Sau cïng H− Tróc ®Õn tr−íc mÆt HuyÒn N¹n cói ®Çu nãi: - Th−a s− b¸ tæ! §Ö tö lín mËt xin phãng ch−ëng ®¸nh vµo huyÖt b¸ch héi trªn ®Ønh ®Çu s− b¸ tæ. HuyÒn N¹n ®¹i s− tñm tØm c−êi nãi: - Ng−¬i ®−îc lät vµo m¾t xanh Th«ng BiÖn tiªn sinh, ng−êi d¹y cho c¸ch trÞ th−¬ng tuyÖt diÖu thÕ nµy lµ dµy phóc ®øc l¾m ®ã. Ng−¬i cø viÖc phãng ch−ëng vµo huyÖt b¸ch héi trªn ®Çu ta ®i. H− Tróc khom l−ng nãi: - ThÕ nµy th× ®Ö tö thùc cµn rì! Nguyªn H− Tróc khi ë chïa ThiÕu L©m, mçi lÇn muèn gÆp HuyÒn N¹n ®Òu ph¶i ®øng ë xa tr«ng vµo, hay ngÉu nhiªn gÆp buæi HuyÒn N¹n héi häp chóng t¨ng ®Ó gi¶ng gi¶i t©m ph¸p c¸c vâ ph¸i ThiÕu L©m, H− Tróc còng ph¶i ®øng sau c¸c vÞ kh¸c, chø ch−a ®−îc ®øng gÇn nh×n HuyÒn N¹n mµ nãi bao giê. LÇn nµy nhµ s− trÎ phãng ch−ëng ®¸nh vµo ®Çu s− b¸ tæ, tuy lµ v× viÖc ch÷a th−¬ng song kh«ng khái håi hép. Y trÊn tinh thÇn l¹i råi nãi thªm: - §Ö tö m¹o ph¹m s− b¸ tæ, xin s− b¸ tæ tha téi cho. Råi míi tiÕn lªn mét b−íc nh»m ®óng huyÖt b¸ch héi trªn ®Ønh ®Çu HuyÒn N¹n tõ tõ phãng ch−ëng ra, kh«ng d¸m hÊp tÊp mµ còng kh«ng thong th¶ qu¸. Ph¸t ch−ëng nhµ s− phãng ra kh«ng nhÑ mµ còng kh«ng nÆng. Ch−ëng võa míi phãng tíi ®Çu HuyÒn N¹n th× ®¹i s− thèt nhiªn la lªn mét tiÕng "Ui chao!" råi ng−êi bÞ hÊt vÒ phÝa tr−íc ®¸nh "bÞch" mét tiÕng rít xuèng ngoµi ba tr−îng. HuyÒn N¹n cùa quËy ®−îc vµi c¸i råi n»m phôc xuèng ®Êt kh«ng nhóc nhÝch n÷a. Mäi ng−êi cã mÆt t¹i ®ã ®Òu la lªn nh÷ng tiÕng kinh ho¶ng. H− Tróc sî h·i qu¸, trèng ngùc ®¸nh th×nh thÞch. C¸c nhµ s− hµng ch÷ TuÖ nhÊt tÒ ch¹y ®Õn xem sao th× HuyÒn N¹n d−¬ng cÆp m¾t trßn xoe, lé vÎ tøc giËn nh−ng ®· ngõng thë råi. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung H− Tróc hèt ho¶ng lÝu l−ìi la gäi: - S− b¸ tæ!... S− b¸ tæ!... S− b¸ tæ lµm sao vËy? §ét nhiªn thÊy bãng ng−êi lÊp lo¸ng, T« Tinh Hµ tõ gãc §«ng Nam nh¶y vôt tíi, nÐt mÆt lé vÎ sî h·i nãi: - D−êng nh− cã ng−êi ë phÝa sau ¸m to¸n ®¹i s−. Nh−ng th©n ph¸p y mau lÑ phi th−êng kh«ng tr«ng râ bãng ng−êi. T« Tinh Hµ cÇm tay HuyÒn N¹n xem m¹ch, råi chau mµy nãi: - C«ng lùc HuyÒn N¹n ®¹i s− ®· bÞ mÊt hÕt, l¹i bÞ ng−êi ngoµi ¸m to¸n, kh«ng cßn søc ®Ó chèng ®ì nªn ng−êi tÞch råi! H− Tróc nhí l¹i T« Tinh Hµ lóc cßn ë trong nhµ v¸n gç ®· cã ®iÖu c−êi bÝ mËt tøc giËn hái: - Th«ng BiÖn tiªn sinh! T¹i sao s− b¸ tæ l¹i chÕt? Tiªn sinh ph¶i nãi thùc ®i? Ph¶i ch¨ng lµ tiªn sinh cã ý h·m h¹i? T« Tinh Hµ quú mäp xuèng ®Êt nãi: - Th−a ch−ëng m«n! T« Tinh Hµ nµy quyÕt kh«ng khi nµo d¸m h·m ch−ëng m«n vµo viÖc bÊt nghÜa. HuyÒn N¹n ®¹i s− viªn tÞch mét c¸ch ®ét ngét ®óng lµ cã ng−êi ¸m to¸n gia h¹i. H− Tróc hái: - Lóc tiªn sinh ë trong nhµ gç ®· cã nh÷ng ®iÖu c−êi rÊt cæ qu¸i, ®ã lµ v× duyªn cí g× vËy? T« Tinh Hµ c¶ kinh hái l¹i: - T¹i h¹ ®· c−êi −? T¹i h¹ ®· c−êi −? Ch−ëng m«n nh©n! Ph¶i cÈn thËn l¾m ®Êy cã ng−êi... L·o ch−a nãi døt lêi ®ét nhiªn ngõng l¹i, nÐt mÆt l¹i lé ra vÎ c−êi cît rÊt bÝ mËt. TiÕt Mé Hoa lín tiÕng gäi: - S− phô! Råi véi lÊy trong bäc ra mét b×nh thuèc gi¶i ®éc, më nót mãc ba viªn nhÐt vµo miÖng T« Tinh Hµ. Nh−ng T« Tinh Hµ ®· t¾t h¬i råi. MÊy viªn thuèc gi¶i ®éc h·y cßn ø ë trong miÖng ch−a nuèt xuèng ®−îc. TiÕt Mé Hoa khãc rèng lªn nãi: - S− phô bÞ §inh Xu©n Thu ®¸nh thuèc ®éc chÕt råi. L·o tÆc §inh Xu©n Thu...! Nãi tíi ®©y l·o khãc nÊc lªn thèt kh«ng ra lêi n÷a. Khang Qu¶ng L¨ng nh¶y chåm l¹i toan «m lÊy T« Tinh Hµ: - TiÕt Mé Hoa véi ®−a tay ra n¾m lÊy sau l−ng ®¹i s− huynh kÐo l¹i võa khãc võa nãi: - §õng cã... ®ông vµo ng−êi s− phô! Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Vâ c«ng Khang Qu¶ng L¨ng kÓ ra cßn cao h¬n TiÕt Mé Hoa nhiÒu. Nh−ng trong bän "Hµm cèc b¸t h÷u" chØ cßn m×nh TiÕt Mé Hoa lµ b×nh yªn v« sù, nªn y võa kÐo mét c¸i, Khang Qu¶ng L¨ng kh«ng kh¸ng cù ®−îc. Ph¹m B¸ch Linh, Lý Quý Lçi, A BÝch cïng mäi ng−êi trong "Hµm cèc b¸t h÷u" ®Òu xóm l¹i quanh m×nh T« Tinh Hµ, ai nÊy võa khãc bi ai võa lé vÎ c¨m hên. Khang Qu¶ng L¨ng theo T« Tinh Hµ ®· l©u ngµy nªn biÕt râ lÒ luËt b¶n m«n h¬n. Lóc y thÊy s− phô m×nh quú xuèng tr−íc mÆt H− Tróc vµ miÖng kªu nhµ s− trÎ b»ng ch−ëng m«n nh©n th× m−êi phÇn ®· ®o¸n ra ®Õn t¸m chÝn. Y l¹i chó ý nh×n trªn ngãn tay H− Tróc, qu¶ nhiªn thÊy c¸i nhÉn s¾t ®en liÒn nãi: - C¸c vÞ huynh ®Ö cïng A BÝch hiÒn ®å theo ta l¹i tham kiÕn ch−ëng m«n s− thóc cña b¶n ph¸i ng−êi võa míi nhËn chøc ®ã. Nãi xong y quú xuèng tr−íc mÆt H− Tróc, dËp ®Çu l¹y. Bän Ph¹m B¸ch Linh bÊy giê míi tØnh ngé liÒn nhÊt nhÊt quú xuèng dËp ®Çu l¹y. H− Tróc ruét rèi nh− mí bßng bong. Nhµ s− nãi: - L·o gian tÆc ®ã ®· gia h¹i s− b¸ tæ ta, l¹i lµm chÕt c¶ s− phô c¸c ng−¬i! Khang Qu¶ng L¨ng nãi: - C«ng cuéc tru diÖt kÎ gian ¸c ®Ó b¸o cõu tuyÖt hËn hoµn toµn tr«ng vµo ch−ëng m«n s− thóc lo m−u thiÕt kÕ cho. H− Tróc nguyªn lµ mét nhµ s− trÎ tuæi ch−a hiÓu qua viÖc ®êi. NhÊt lµ kiÕn thøc vÒ vâ c«ng cïng danh väng trªn chèn giang hå, th× nh÷ng ng−êi nµy cßn h¬n y nhiÒu. B©y giê tai v¹ x¶y ra mét c¸ch ®ét ngét, nhµ s− kh«ng kÓ g× ®Õn ®Þa vÞ ch−ëng m«n nh©n n÷a. C¸i chÕt cña T« Tinh Hµ cè nhiªn ®· khiÕn cho nhµ s− xãt xa. HuyÒn N¹n ®¹i s− viªn tÞch mét c¸ch ®ét ngét cµng lµm cho nhµ s− bµng hoµng, luèng cuèng. KÎ gian ¸c l¹i h¹ thñ ®óng lóc nhµ s− phãng ch−ëng vµo ®Çu s− b¸ tæ, kh«ng chËm kh«ng nhanh mét gi©y phót nµo míi thËt lµ kú! H− Tróc lÈm bÈm: NÕu m×nh kh«ng tra ra ®−îc manh mèi vô nµy th× cßn lµm thÕ nµo ®−îc? §Çu ãc nhµ s− l¹i chuyÓn sang quyÕt ®Þnh kh¸c: - Kh«ng b¸o thï cho s− b¸ tæ kh«ng ®−îc, kh«ng b¸o thï cho Th«ng BiÖn tiªn sinh kh«ng ®−îc. Kh«ng b¸o thï cho l·o tiÒn bèi trong nhµ gç còng kh«ng ®−îc. Råi nhµ s− lín tiÕng la lªn: - Kh«ng giÕt chÕt l·o tÆc §inh Xu©n Thu kh«ng ®−îc. Khang Qu¶ng L¨ng dËp ®Çu l¹y nãi: - Ch−ëng m«n s− thóc ®· ®¸p lêi kªu gäi b¸o thï cho s− phô bän s− ®iÖt. Nh− vËy bän s− ®iÖt rÊt ®éi ¬n ®øc cña s− thóc ch−ëng m«n. Bän Ph¹m B¸ch Linh, TiÕt Mé Hoa ®Òu dËp ®Çu l¹y theo. H− Tróc véi quú xuèng ®¸p lÔ nãi: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - Kh«ng d¸m, kh«ng d¸m! Xin c¸c vÞ ®øng dËy. Khang Qu¶ng L¨ng nãi: - Th−a s− thóc! TiÓu ®iÖt cã viÖc muèn bÈm s− thóc. Nh−ng ë ®©y ®«ng ng−êi kh«ng tiªn xin mêi s− thóc vµo trong nhµ ®Ó tiÓu ®Ö ®−îc tr×nh bµy. H− Tróc nãi: - §−îc l¾m! Råi ®øng dËy. Mäi ng−êi còng ®øng dËy theo. H− Tróc theo Khang Qu¶ng L¨ng muèn ®i vµo trong nhµ. Ph¹m B¸ch Linh véi nãi: - Khoan ®·! Khoan ®·! S− phô võa bÞ ®éc thñ cña l·o §inh Xu©n Thu t¹i nhµ trong. VËy ch−ëng m«n s− thóc cïng ®¹i huynh chí nªn vµo ®ã, §inh l·o tÆc rÊt nhiÒu quû kÕ ch¼ng nªn kh«ng ®Ò phßng. Khang Qu¶ng L¨ng gËt ®Çu nãi: - Ph¹m s− ®Ö nãi ®óng ®ã! Ch−ëng m«n s− thóc th©n träng thiªn kim, kh«ng nªn dÊn m×nh vµo n¬i nguy hiÓm. - Hai vÞ nãi ph¶i l¾m. Chóng t«i ®i xem xÐt bèn mÆt ®Ó ®Ò phßng §inh l·o tÆc l¹i dë nguþ kÕ g× n÷a ch¨ng? Nãi xong y ch¹y ®i lu«n. Ngoµi ra bän Tr−¬ng A Tam, Lý Quý Lçi còng ®Òu ra xa ®Õn ngoµi m−êi tr−îng. NghÜ thËt téi nghiÖp cho bän nµy! ChØ m×nh TiÕt Mé Hoa lµ ch−a viÖc g× cßn ®Òu bÞ mÊt hÕt c«ng lùc, hoÆc bÞ träng th−¬ng. Gi¶ tØ §inh Xu©n Thu quay l¹i tËp kÝch, trõ phi lªn tiÕng c¶nh giíi, thùc ra kh«ng cßn søc ®©u mµ phßng ngù. Bän Mé Dung Phôc, §Æng B¸ch Xuyªn ®Òu lµ nh÷ng tay giang hå l·o luyÖn ®· hiÓu lÒ luËt vâ l©m, thÊy bän hä bá ®i råi, ®−¬ng nhiªn kh«ng muèn nghe chuyÖn bÝ mËt cña ng−êi, nªn ®Òu l¶ng ra chç kh¸c. Khang Qu¶ng L¨ng l¹i nãi: - Th−a s− thóc!... H− Tróc ng¾t lêi: - Ta kh«ng ph¶i lµ s− thóc c¸c ng−¬i, mµ còng ch¼ng ph¶i ch−ëng m«n nh©n g× r¸o. Ta chØ lµ mét nhµ s− chïa ThiÕu L©m kh«ng cã liªn can g× ®Õn ph¸i Tiªu Dao cña c¸c ng−¬i c¶. Khang Qu¶ng L¨ng hái: - Th−a s− thóc! Sao s− thóc l¹i kh«ng nh×n nhËn ph¸i Tiªu Dao? NÕu kh«ng ph¶i cïng trong m«n ph¸i th× ng−êi ngoµi quyÕt kh«ng ®−îc nghe. Ng−êi ngoµi v« t×nh hay h÷u ý Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung nghe chuyÖn th× theo luËt b¶n m«n lµ ph¶i h¹ s¸t ngay kh«ng thÓ tha ®−îc. Dï cã ph¶i ®uæi theo ®Õn gãc biÓn ch©n trêi còng cÇn ph¶i giÕt cho kú ®−îc ®Ó bÞt miÖng. H− Tróc ngÊm ngÇm sî h·i run lªn nghÜ thÇm: - LÒ luËt nh− vËy th× kh«ng ph¶i lµ chÝnh ph¸i. Theo lêi chóng th× nÕu ta kh«ng chÞu gia nhËp m«n ph¸i hä, tÊt hä giÕt ta ch¾c? Khang Qu¶ng L¨ng l¹i nãi: - S− thóc võa míi dïng thñ ph¸p trÞ th−¬ng cho mäi ng−êi chÝnh lµ m«n néi c«ng chÝnh thèng cña b¶n ph¸i. NÕu s− thóc kh«ng gia nhËp b¶n ph¸i ®êi nµo s− tæ l¹i truyÒn thô m«n ®ã cho s− thóc? TiÓu ®iÖt kh«ng d¸m hái nhiÒu. HoÆc gi¶ gia s− ®· thay mÆt s− tæ thu ®å ®Ö truyÒn chøc vô ch−ëng m«n nh©n thay m×nh còng ch−a biÕt chõng. Nãi tãm l¹i, chiÕc nhÉn "Tiªu Dao thÇn tiªn hoµn" ®· ®eo ë trªn ngãn tay cña s− thóc, h¬n n÷a gia s− lóc l©m tö l¹i gäi s− thóc b»ng ch−ëng m«n nh©n, th× s− thóc ch¼ng nªn tõ chèi n÷a. Cø nh− ý nghÜ cña Khang Qu¶ng L¨ng th× ba m−¬i n¨m tr−íc ®©y tæ s− ®· bÞ §inh Xu©n Thu gia h¹i vµ chÕt råi... H− Tróc bÊt qu¸ n¨m nay míi ®é hai m−¬i mèt hai m−¬i hai tuæi th× kh«ng thÓ chÝnh tæ s− håi sinh tiÒn ®· thu y lµm ®Ö tö ®−îc. Kh«ng chõng tr−íc tæ s− ®· ®Æt ra ®iÒu lÖ: hÔ ai ph¸ ®−îc thÕ cê cña ng−êi sÏ ®−îc kÓ lµ ®Ö tö b¶n ph¸i. Kh«ng thÕ th× T« Tinh Hµ ®· thay thÕ tæ s− ®Ó thu ®å ®Ö. Trong vâ l©m th−êng ®· cã tiÒn lÖ nh− vËy. BÊt luËn H− Tróc ®· nhËp m«n ph¸i trong tr−êng hîp nµo Khang Qu¶ng L¨ng ®· vµo hµng tiÒn bèi, nªn kh«ng d¸m hái nhiÒu. H− Tróc ngã vÒ bªn t¶ thÊy bän TuÖ Ph−¬ng ®· khiªng thi thÓ HuyÒn N¹n ®Æt ra mét bªn, l¹i thÊy T« Tinh Hµ vÉn quú d−íi ®Êt, nÐt mÆt vÉn cßn in mét nô c−êi bÝ mËt, th× chua xãt trong lßng, nãi: - C©u chuyÖn nµy kh«ng thÓ mét lóc mµ nãi râ ®−îc. ViÖc cÊp b¸ch hiÖn giê lµ lµm thÕ nµo giÕt ®−îc §inh Xu©n Thu ®Ó b¸o thï cho s− phô ng−¬i vµ s− b¸ tæ ta, ®ång thêi trõ mét mèi h¹i lín cho vâ l©m. TiÒn bèi!... Khang Qu¶ng L¨ng thÊy H− Tróc b©y giê l¹i kªu m×nh b»ng l·o tiÒn bèi, véi quú ngay xuèng nãi: - S− thóc kh«ng nªn x−ng h« nh− vËy, lµm tæn thä cho tiÓu ®iÖt rÊt nhiÒu. H− Tróc chau mµy nãi: - Th«i ®−îc! Ng−¬i ®øng dËy ®i! Khang Qu¶ng L¨ng v©ng lêi ®øng dËy. H− Tróc nghÜ thÇm trong bông: - Muèn tru diÖt §inh Xu©n Thu mµ dïng vâ c«ng ph¸i ThiÕu L©m th× quyÕt kh«ng thÓ nµo thµnh c«ng ®−îc. ChÝnh m×nh cã vïi ®Çu cè c«ng rÌn luyÖn suèt ®êi vÞ tÊt ®· ®−îc ®Õn mùc s− b¸ tæ HuyÒn N¹n. Dï cho cã b»ng ng−êi ch¨ng n÷a còng kh«ng thÓ nµo chèng l¹i ®−îc §inh Xu©n Thu. Huèng chi m×nh tËp ®Õn møc ®ã cßn ph¶i b»ng n¨m s¸u chôc n¨m trêi. BÊy giê §inh Xu©n Thu ®· chÕt ngñm råi cßn ®©u mµ tÝnh chuyÖn b¸o thï röa hËn. Nh− vËy muèn giÕt ®−îc §inh Xu©n Thu th× chØ cßn c¸ch luyÖn vâ c«ng ph¸i Tiªu Dao mµ th«i. H− Tróc nghÜ thÕ liÒn nãi: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - TiÒn bèi!.... Hai ch÷ "tiÒn bèi" võa thèt ra khái cöa miÖng, Khang Qu¶ng L¨ng l¹i quú mäp xuèng ®Êt. H− Tróc nãi: - Ta quªn mÊt. B©y giê kh«ng x−ng h« thÕ n÷a. Th«i dËy ®i! H− Tróc lÊy cuèn trôc mµ Tiªu Dao l·o nh©n ®· ®−a cho lóc tr−íc më ra nãi: - S− phô ng−¬i b¶o ta dïng cuèn trôc nµy ®Ó t×m c¸ch häc vâ c«ng ®Æng trõ khö §inh Xu©n Thu. Khang Qu¶ng L¨ng nh×n thÊy trong cuèn trôc vÏ h×nh mét mü n÷ cung trang th× l¾c ®Çu nãi: - TiÓu ®iÖt kh«ng hiÓu ®−îc ®¹o lý trong bøc vÏ nµy. S− thóc h·y cÊt ®i ®õng ®Ó cho ng−êi ngoµi tr«ng thÊy. Håi gia s− cßn sèng ®· biÓu vËy, tiÓu ®iÖt xin s− thóc nh×nh c¶nh gia s− bÞ th¶m tö råi theo lêi ng−êi mµ hµnh ®éng cho. TiÓu ®iÖt xin th−a ®Ó s− thóc râ: gia s− tróng ph¶i chÊt ®éc gäi lµ "Tam TiÕu Tiªu Dao T¸n", chÊt ®éc nµy kh«ng cã h×nh s¾c g×, lóc ®Çu míi tróng ph¶i th× nÐt mÆt tùa nh− mØm c−êi mét c¸ch cæ qu¸i. Ng−êi tróng ®éc kh«ng hay biÕt g× hÕt. C−êi ®Õn c¬n thø ba lµ t¾t thë mµ chÕt. H− Tróc cói ®Çu xuèng nãi: - Nãi ra l¹i m¾c cì. Lóc ®Çu lÖnh t«n s− tróng ®éc, trªn mÆt lé ra nô c−êi bÝ mËt khã hiÓu. T¹i h¹ l¹i ®em lßng tiÓu nh©n ®o¸n cµn, nghi lÖnh t«n s− cã t©m ®Þa kh«ng tèt. NÕu lóc Êy mµ hái ngay, th× ch¾c r»ng cßn cøu ch÷a kh«ng ®Õn nçi x¶y ra vô th¶m h¹i nh− b©y giê. Khang Qu¶ng L¨ng nãi: - "Tam TiÕu Tiªu Dao T¸n" mét khi ®· tróng vµo ng−êi th× khã thÓ gi¶i cøu. Së dÜ §inh l·o tÆc hoµnh hµnh trong vâ l©m mµ kh«ng uý kþ g×, mét phÇn lµ tr«ng vµo "Tam TiÕu Tiªu Dao T¸n". Ng−êi ta ®Òu ®· biÕt ®Õn phÐp "Ho¸ c«ng ®¹i ph¸p", nh−ng khi tróng "Ho¸ c«ng ®¹i ph¸p" råi tuy mÊt hÕt c«ng lùc nh−ng ng−êi kh«ng chÕt l¹i thªm mang tiÕng xÊu ®ån ®¹i ®i. Mét khi ®· tróng "Tam TiÕu Tiªu Dao T¸n" th× ®õng hßng sèng n÷a. H− Tróc gËt ®Çu hái: - ThÕ th× thø thuèc nµy ®éc v« cïng. Nh−ng lóc ®ã, tiÓu t¨ng còng ®øng bªn t«n s− mµ sao kh«ng ph¸t gi¸c ra ®−îc §inh l·o tÆc ®· h¹ ®éc c¸ch nµo. H¬n n÷a vâ c«ng tiÓu t¨ng kÐm cái, kiÕn thøc hÑp hßi, sao §inh l·o tÆc kh«ng h¹ ®éc thñ giÕt chÕt tiÓu t¨ng cßn kh«ng ^^^ dung c¸i m¹ng nhá bÐ nµy lµm g×? Khang Qu¶ng L¨ng nãi: - Cã lÏ l·o thÊy vâ c«ng s− thóc h·y cßn b×nh th−êng, kh«ng cÇn h¹ ®éc. Trong ®¸m "Hµm cèc b¸t h÷u" th× Khang Qu¶ng L¨ng lµ ng−êi lín tuæi h¬n hÕt, nh−ng kh«ng hiÓu trß ®êi cho l¾m. Tuy H− Tróc lµ ch−ëng m«n s− thóc mµ y vÉn th¼ng th¾n nghÜ sao nãi vËy, kh«ng biÕt lùa lêi. Ngõng mét l¸t, y nãi tiÕp: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - Ch−ëng m«n s− thóc, tiÓu ®iÖt xem s− thóc h·y cßn nhá tuæi, b¶n lÜnh ch−a cã g× cao th©m. PhÐp trÞ ®éc cña s− thóc cã giái lµ v× ®−îc s− phô truyÒn thô cho, nh−ng so víi §inh Xu©n Thu th× ch−a vµo ®©u. §inh l·o qu¸i cã lÏ v× thÕ mµ kh«ng ®Ó ý gia h¹i s− thóc. Thèt nhiªn y nghÜ ra m×nh nãi kh«ng ®−îc lÞch sù, véi nãi thªm: - Th−a ch−ëng m«n s− thóc! TiÓu ®iÖt thùc t×nh nãi vËy, s− thóc muèn tr¸ch ph¹t tiÓu ®iÖt còng xin chÞu. Sù thùc tiÓu ®iÖt biÕt vâ c«ng s− thóc ch−a ®−îc cao th©m cho l¾m. H− Tróc nãi: - Ng−¬i nãi kh«ng sai chót nµo. Vâ c«ng ta qu¶ rÊt lµ kÐm §inh l·o tÆc... Råi nhµ s− véi ch÷a: - ThËt lµ téi nghiÖp! TiÓu t¨ng nãi c©u ®ã khinh b¹c qu¸, kh«ng xøng ®¸ng lµm ®Ö tö nhµ PhËt. §inh Xu©n Thu qu¶ lµ kh«ng muèn giÕt tiÓu t¨ng. Khang Qu¶ng L¨ng nãi: - S− thóc! §ã kh«ng ph¶i lµ lçi cña s− thóc. Ph¸i Tiªu Dao kh«ng theo PhËt mµ còng ch¼ng theo ®¹o, muèn lµm g× th× lµm, ®i ®©u th× ®i, cã ph¶i tiªu dao tù t¹i biÕt chõng nµo kh«ng? S− thóc lµ ch−ëng m«n b¶n ph¸i, nªn sím cëi bá ¸o cµ sa, ®Ó tãc dµi, lÊy c« vî m−êi bÈy m−êi t¸m. Nh− thÕ cã h¬n kh«ng, cÇn g× ph¶i lµ PhËt m«n ®Ö tö, mÆc kÖ c¸c thuyÕt m¬ hå s¾c s¾c kh«ng kh«ng. Nghe y nãi c©u nµy, H− Tróc liÒn niÖm: - A di ®µ PhËt! Nh−ng nhµ s− chê cho y nãi hÕt lêi råi míi nãi: - Tr−íc mÆt ta ng−¬i ®õng nãi nh÷ng c©u tiÕt m¹n ®Õn PhËt gia ®ã n÷a. Ng−¬i cã ®iÒu g× muèn nãi víi ta th× nãi ®i! Khang Qu¶ng L¨ng nãi: - Trêi ¬i! TiÓu ®iÖt thËt hå ®å qu¸. Nãi h»ng nöa ngµy mµ ch−a ®i vµo chÝnh ®Ò. Th−a ch−ëng m«n s− thóc! Sau nµy s− thóc nhiÒu tuæi xin chí b¾t ch−íc c¸i bÖnh nãi nh¶m cña tiÓu ®iÖt. "Thiªn S¬n §ång Mç" trong bøc vÏ ®ã kh«ng −a kÎ måm n¨m miÖng m−êi. N¨m tr−íc tæ s−... chao «i! ViÖc nµy nãi ra kh«ng tiÖn. TiÓu ®iÖt hay buét miÖng nãi cµn, suýt n÷a ®Ó tiÕt lé ra ngoµi. May mµ s− thóc lµ ch−ëng m«n b¶n ph¸i, kh«ng cã g× ®¸ng ng¹i. NÕu nãi víi ng−êi ngoµi th× thËt lµ háng bÐt! H− Tróc hái: - Ng−¬i nãi c¸i g× "Thiªn S¬n §ång Mç"? Trong bøc vÏ ^^^ ^^^ lµ mét vÞ mü nh©n, kh«ng ph¶i V−¬ng c« n−¬ng hay sao? Khang Qu¶ng L¨ng ®¸p: - Ch−ëng m«n ®· hái tíi, s− ®iÖt kh«ng d¸m dÊu diÕm, vÞ mü nh©n trong bøc vÏ nµy nguyªn lµ hä §ång, dÜ nhiªn kh«ng ph¶i V−¬ng c« n−¬ng. §ång Mç ®©y cã thÊy s− ®iÖt chØ gäi b»ng "th»ng nhá kia!". Cßn ngoµi ra xin ch−ëng m«n s− thóc ®õng hái n÷a. V× s− thóc ®· cÊt lêi hái, tiÓu ®iÖt kh«ng thÓ kh«ng tr¶ lêi ®−îc, mµ tr¶ lêi vÒ vô nµy lµ lçi to l¾m kh«ng ph¶i tÇm th−êng! Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung H− Tróc nãi: - §−îc råi! ThÕ th× ta kh«ng hái n÷a lµ xong. Ng−¬i cßn ®iÒu chi muèn nãi n÷a kh«ng? Khang Qu¶ng L¨ng l¹i la lªn: - Háng bÐt! ThËt lµ háng bÐt, nãi ®Õn b©y giê vÉn ch−a ®i vµo chÝnh ®Ò, thÕ cã chÕt kh«ng? Th−a ch−ëng m«n s− thóc! TiÓu ®iÖt thØnh cÇu s− thóc hai viÖc xin s− thóc gia ¬n cho. H− Tróc ®¸p: - Ng−¬i cã viÖc g× muèn ta chuÈn cho? Ta kh«ng d¸m ®©u! Khang Qu¶ng L¨ng nãi: - Hìi «i! ViÖc lín trong b¶n m«n nÕu kh«ng cÇn ®−îc ch−ëng m«n nh©n chuÈn cho cßn cÇu ai n÷a? §iÒu thø nhÊt lµ bän s− huynh s− ®Ö tiÓu ®iÖt c¶ th¶y t¸m ng−êi, tr−íc kia ®· bÞ s− phô ®uæi ra khái m«n ph¸i. §ã kh«ng ph¶i lµ bän tiÓu ®iÖt ph¹m lçi g×, chØ v× s− phô sî §inh l·o tÆc ®Ó ý gia h¹i ®Õn bän tiÓu ®iÖt mµ th«i. S− phô l¹i kh«ng nì chäc mµng tai, c¾t ®Çu l−ìi cho bän tiÓu ®iÖt thµnh nh÷ng ng−êi c©m ®iÕc, nªn ®µnh ph¶i dïng ®Õn h¹ s¸ch nµy. B©y giê s− phô ®· thu håi mÖnh lÖnh tr−íc råi, l¹i kªu bän tiÓu ®iÖt gia nhËp trë l¹i s− m«n nh−ng ch−a bÈm râ víi ch−ëng m«n nh©n ®Ó cö hµnh ®¹i lÔ. Nh− thÕ vÉn ch−a ®−îc kÓ lµ ®Ö tö chÝnh thøc trong b¶n m«n. VËy bän tiÓu ®iÖt thØnh cÇu ch−ëng m«n chu toµn cho. NÕu kh«ng ®−îc, th× bän s− ®iÖt t¸m ng−êi vÉn lµ nh÷ng ng−êi v« m«n v« ph¸i, lóc chÕt sÏ thµnh nh÷ng c« hån d· quû vËt vê l¹i kh«ng ngãc ®Çu lªn ®−îc t¹i chèn vâ l©m. Nh− vËy th× ®au khæ cho bän tiÓu ®iÖt biÕt chõng nµo? H− Tróc nghÜ thÇm trong bông: - NÕu m×nh kh«ng chÞu thõa nhËn lµm ch−ëng m«n, th× l·o giµ nµy cßn quÊy rÇy m·i kh«ng biÕt ®Õn bao giê xong. ¢u lµ m×nh cø õ h÷ cho xong chuyÖn råi sÏ tÝnh NghÜ vËy nhµ s− liÒn nãi: - LÖnh t«n s− ®· b»ng lßng cã c¸c ng−êi tr¶ l¹i m«n ®−êng th× tù nhiªn c¸c ng−êi sÏ thµnh ®Ö tö trong m«n ph¸i, cßn quan t©m lµm chi. Khang Qu¶ng L¨ng c¶ mõng quay l¹i lín tiÕng gäi: - Nµy c¸c vÞ s− ®Ö, s− muéi. Ch−ëng m«n s− thóc ®· −ng thuËn cho chóng ta trë vÒ b¶n m«n råi ®ã! B¶y ng−êi trong bän "Hµm cèc b¸t h÷u" võa nghe Khang Qu¶ng L¨ng gäi, ®Òu hoan h« rÇm rÜ! L·o nhÞ - con ng−êi mª cê - lµ Ph¹m B¸ch Linh. L·o tam - mét anh ®å gµn - lµ Chu §éc, l·o tø -mét tay héi ho¹ - lµ Ng« L·nh Qu©n. L·o ngò lµ Diªm V−¬ng ®Þch TiÕt Mé Hoa. L·o lôc - mét tay thî khÐo - lµ Tr−¬ng A Tam, l·o thÊt lµ thiÕu phô Th¹ch Thanh LÖ. L·o b¸t - con ng−êi −a h¸t béi - lµ Lý Quý Lçi. C¶ bän nhÊt tÒ ®Õn tr−íc mÆt ch−ëng m«n s− thóc khÊu ®Çu l¹y t¹! Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung H− Tróc l¹i cµng b¨n kho¨n. Nhµ s− thÊy mäi viÖc x¶y ra l¹i h·m m×nh vµo danh vÞ ch−ëng m«n s− thóc thªm s©u mét nÊc, kh¸c nµo ng−êi l«i xuèng bïn, mçi lÇn rót ch©n lªn ®Þnh b−íc ra khái lµ mét lÇn dÊn s©u thªm vµo ®èng bïn, khã lßng tho¸t ra ®−îc. H− Tróc lÈm bÈm: - Bän TuÖ Kinh, TuÖ Thu, TuÖ Ph−¬ng, TuÖ V¨n, s¸u vÞ võa s− b¸ võa s− thóc ®Òu ë gÇn ®©y, m×nh lµ ®Ö tö ph¸i ThiÕu L©m, mét danh m«n chÝnh ph¸i trong vâ l©m mµ l¹i ®i lµm ch−ëng m«n nh©n mét tµ m«n ngo¹i ®¹o th× cßn ra thÕ nµo? Nhµ s− thÊy bän Ph¹m B¸ch Linh mõng rì c¶m ®éng ®Õn ch¶y n−íc m¾t, nÕu m×nh l¹i ®−a ra nh÷ng dÞ nghÞ vÒ danh vÞ, ch−ëng m«n nh©n ch¼ng ho¸ ra tµn nhÉn qu¸ −? Nhµ s− nghÜ vËy kh«ng lµm thÕ nµo ®−îc, ®µnh l¾c ®Çu në mét nô c−êi buån rÇu. Khang Qu¶ng L¨ng còng vÉy tay nãi: - A BÝch! Ng−¬i l¹i khÊu ®Çu t¹ ¬n s− thóc tæ ®i! A BÝch ch¹y gÇn ®Õn n¬i phñ phôc ngay xuèng quú l¹y. H− Tróc xua tay nãi: - C« n−¬ng bÊt tÊt ph¶i gi÷ lÔ nghi phiÒn phøc. Khang Qu¶ng L¨ng nãi; - Th−a s− thóc! B©y giê tiÓu ®iÖt xin khÈn cÇu víi s− thóc viÖc thø hai lµ thay mÆt tiÓu ®iÖt l·nh con nhá nµy vÒ cho. H− Tróc lÊy lµm kú hái: - Sao l¹i l·nh c« n−¬ng ®ã vÒ? Khang Qu¶ng L¨ng ®¸p: - ThÞ lµ tiÓu ®å cña tiÓu ®iÖt, chÞu lÔ b¸i s− ch−a ®−îc bao l©u, råi ph¶i ®i lÈn tr¸nh kÎ thï ®em ký th¸c bªn Mé Dung Phôc ë C« T« lµm mét tªn nha hoµn ®· mÊy n¨m nay. Nh− vËy thËt téi nghiÖp cho y thÞ. HiÖn giê mét lµ y thÞ ®· lín råi, hai lµ anh em tiÓu ®iÖt t¸m ng−êi héi häp ®i theo s− thóc lo viÖc b¸o cõu tuyÕt hËn cho s− phô. A BÝch còng gióp ®−îc mét phÇn nµo trong c«ng cuéc nµy. H¬n n÷a kÎ cõu ®Þch dï cã t×m ®Õn bän tiÓu ®iÖt b©y giê còng kh«ng cßn lo ®Ó di luþ ®Õn s− phô, cã thÓ yªn t©m hîp lùc quyÕt tranh ®Êu víi cõu nh©n. V× thÕ mµ tiÓu ®iÖt thØnh cÇu s− thóc nãi víi Mé Dung c«ng tö mét tiÕng xin cho y thÞ vÒ. H− Tróc ngÇn ngõ hái: - TiÓu t¨ng kh«ng nãi kh«ng xong hay sao? Khang Qu¶ng L¨ng ®¸p: - Ch−ëng m«n s− thóc rÊt cã bÒ thÕ, nãi ra mét c©u lµ Mé Dung c«ng tö kh«ng tiÖn chèi tõ. H− Tróc quay sang hái A BÝch: - ý c« n−¬ng nghÜ thÕ nµo? Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 14. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung A BÝch lÊy lµm l¹ nãi: - S− phô tiÓu n÷ ®· nãi vËy dÜ nhiªn tiÓu n÷ ph¶i tu©n theo s− mÖnh. Mé Dung c«ng tö tr−íc nay ®èi ®·i víi tiÓu n÷ rÊt tö tÕ, kh«ng coi tiÓu n÷ nh− mét ®øa nha hoµn ®©u. ChØ cÇn s− thóc tæ ®em ra ®Ò nghÞ lµ Mé Dung c«ng tö −ng ngay. H− Tróc nãi: - §−îc råi! Nhµ s− ngo¶nh ®Çu toan ®i nãi víi Mé Dung Phôc, nh−ng ch¼ng thÊy Mé Dung Phôc, §oµn Dù, V−¬ng Ngäc YÕn. S¸u nhµ s− ch÷ TuÖ cho chÝ thi thÓ HuyÒn N¹n ®Òu kh«ng thÊy ®©u n÷a. Trªn rõng tïng, chØ cßn l¹i t¸m ng−êi kÓ c¶ tam ®¹i trong ph¸i Tiªu Dao mµ th«i. H− Tróc ng¹c nhiªn hái: - ¤ hay! C¸c vÞ ®ã ®i ®©u hÕt råi? Ng« Linh Qu©n ®¸p: - Mé Dung c«ng tö cïng liÖt vÞ cao t¨ng ph¸i ThiÕu L©m ngåi chê chóng ta bµn luËn ®· l©u, ®Òu bá ®i hÕt råi. H− Tróc nãi: - Ui chao! Råi co c¼ng ch¹y ®i ®uæi theo ngay, nhµ s− ®Þnh ®uæi theo cho kÞp bän TuÖ KÝnh ®Ó cïng vÒ chïa ThiÕu L©m xin chØ thÞ s− phô xem cã nªn ®i n÷a kh«ng. H− Tróc trong lßng nãng nÈy, ch¹y rÊt lÑ. Nhµ s− ch¹y chõng nöa giê, vÒ sau cµng ch¹y lÑ h¬n mµ thuû chung vÉn kh«ng thÊy s¸u t¨ng nh©n hµng ch÷ TuÖ ®©u. H− Tróc cµng ho¶ng hèt ch¹y cµng mau. Kh«ng ai ngê y Tiªu Dao l·o nh©n truyÒn thÇn c«ng b¶y m−¬i n¨m cho nªn khinh c«ng mau lÑ phi th−êng, mau h¬n c¶ tuÊn m·. H− Tróc võa xuèng nói ®· ch¹y xa h¬n s¸u nhµ s− hµng ch÷ TuÖ. Y cho r»ng s¸u nhµ s− kia vÉn ë phÝa tr−íc nªn cè søc r−ît theo. Ngê ®©u trong lóc hèt ho¶ng, l¹i ®Õn chç quanh, mét khu thung lòng nªn kh«ng nh×n thÊy s¸u nhµ s− kia, H− Tróc chØ nh« lªn hôp xuèng mÊy c¸i ®· bá s¸u nhµ s− l¹i phÝa sau kh¸ xa mµ kh«ng hay biÕt. Nguyªn s¸u nhµ s− hµng ch÷ TuÖ ®ang khiªng thi thÓ HuyÒn N¹n ®i cã tr«ng thÊy bãng sau l−ng H− Tróc thÊp tho¸ng mét c¸i vôt qua vµ ch¹y mau lÑ v« cïng. S¸u nhµ s− nh×n nhau kinh h·i kh«ng hiÓu t¹i sao ®µnh tiÕp tôc hé tèng ph¸p thÓ HuyÒn N¹n ®¹i s− xuèng nói ®Þnh t×m ®Õn sau mét toµ miÕu cò nµo ®em thi thÓ ho¶ tang, th× l¹i ®Õn ®óng nhµ TiÕt thÇn y ë TrÊn hiÒn th«n. Ho¶ t¸ng xong thi thÓ HuyÒn N¹n hai vÞ cao t¨ng ®−a tro vÒ chïa ThiÕu L©m. H− Tróc ch¹y mét m¹ch ®Õn chiÒu tèi ch¼ng thÊy tung tÝch sau nhµ s− ®©u, trong lßng rÊt lÊy lµm kú vµ cho lµ ch¹y l¹c ®−êng, liÒn quay ®Çu ch¹y trë l¹i, chõng ®−îc hai m−¬i dÆm. H− Tróc võa ®i võa hái dß nh÷ng ng−êi qua ®−êng nh−ng ch¼ng ai gÆp s¸u nhµ s− ®©u. §Õn lóc trêi tèi, nhµ s− bông ®ãi meo liÒn ch¹y tíi thÞ trÊn t×m vµo ph¹m ®iÕm, ngåi xuèng b¶o nhµ hµng lÊy cho hay b¸t miÕn chay. Lóc miÕn nÊu ch−a chÝn H− Tróc nãng ruét, cÆp m¾t kh«ng ngít ®−a nh×n ra ngoµi ®iÕm, tr«ng ®«ng ngã t©y. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 15. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Thèt nhiªn H− Tróc nghe thÊy cã tiÕng ng−êi trong trÎo vµ dâng d¹c hái: - §¹i s− phô! Ph¶i ch¨ng ®¹i s− phô muèn kiÕm ai? H− Tróc ngo¶nh ®Çu l¹i coi th× thÊy vÒ mÐ t©y cã mét chµng thiÕu niªn mÆc ¸o xanh ngåi tùa cöa sæ. ThiÕu niªn nµy mµy thanh m¾t s¸ng, n−íc da tr¾ng mÞn, t−íng m¹o tuyÖt ®Ñp ®ang c−êi h× h× nh×n m×nh. ThiÕu niªn míi chõng m−êi b¶y m−êi t¸m tuæi. H− Tróc nãi: - Ph¶i råi! TiÓu t−íng c«ng! TiÓu t−íng c«ng cã thÊy s¸u nhµ s− qua ®©y kh«ng? ThiÕu niªn ®¸p: - S¸u nhµ s− th× kh«ng thÊy chØ thÊy mét vÞ hoµ th−îng th«i! H− Tróc hái: - VËy −? T−íng c«ng thÊy vÞ hoµ th−îng ®ã ë ®©u? ThiÕu niªn ®¸p: - ThÊy y ë trong ph¹m ®iÕm nµy. H− Tróc nghÜ thÇm: - Y nãi mét nhµ s− th× rÊt kh«ng ph¶i, bän TuÖ Ph−¬ng s− b¸ ®i c¶ ®oµn, chø ®©u ph¶i mét ng−êi. Nh−ng ®· lµ nhµ s− th× ta thö hái xem may ra cã ®−îc tin tøc g× ch¨ng? Nhµ s− nghÜ vËy liÒn hái: - Kh«ng hiÓu vÞ hoµ th−îng ®ã ng−êi thÕ nµo? Chõng bao nhiªu tuæi vµ ®Þnh ®i ®©u? TiÓu t−íng c«ng cã hiÓu kh«ng? Chµng thiÕu niªn mØm c−êi ®¸p: - §¹i s− phô ®ã tr¸n cao tai lín, miÖng réng m«i dµy, lç mòi huyÕch lªn trêi, −íc chõng hai m−¬i ba hai m−¬i bèn tuæi. §¹i s− phô ®ã hiÖn cßn ®ang ë trong ph¹m ®iÕm nµy ®Ó chê ¨n hai b¸t miÕn chø ch−a ra ®i! H− Tróc c−êi ha h¶ ®¸p: - TÐ ra tiÓu t−íng c«ng nãi chÝnh bÇn t¨ng ®©y råi. Chµng thiÕu niªn nãi: - T−íng c«ng lµ t−íng c«ng, sao cßn thªm ch÷ "tiÓu" vµo? T«i ®©y kªu «ng b»ng hoµ th−îng, cã gäi b»ng tiÓu hoµ th−îng ®©u? Chµng thiÕu niªn nµy giäng nãi trong trÎo vµ uyÓn chuyÓn lät tai. H− Tróc c−êi nãi: - Ph¶i råi! Kªu b»ng t−íng c«ng ®óng h¬n! Hai ng−êi ®ang ®èi ®¸p th× tiÓu nhÞ b−ng hai b¸t miÕn lªn, H− Tróc c−êi nãi: - T−íng c«ng! TiÓu t¨ng xin thÊt lÔ. ThiÕu niªn nãi: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 16. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - ¡n chay nh− vËy kh«ng cã chót dÇu mì g× nuèt thÕ nµo ®−îc? L¹i ®©y! Hoµ th−îng qua ®©y x¬i thÞt bÐo gµ quay víi t«i. H− Tróc nãi: - Téi nghiÖp! Téi nghiÖp! Suèt ®êi tiÓu t¨ng ch−a bao giê ®ông ®Õn thÞt c¸, xin t−íng c«ng tuú tiÖn cho. Nãi xong nhµ s− quay ®i ¨n miÕn, kh«ng muèn nh×n thÊy chµng thiÕu niªn ¨n thÞt gµ thÞt vÞt. Nhµ s− trong bông ®ãi meo, lo¸ng c¸i ®· ¨n hÕt nöa b¸t miÕn, bçng nghe thiÕu niªn la lªn: - Trêi ¬i! C¸i g× thÕ nµy? H− Tróc ngo¶nh ®Çu l¹i xem th× thÊy thiÕu niªn tay ph¶i cÇm chiÕc th×a canh toan ®−a vµo miÖng, d−êng nh− ®ét nhiªn tr«ng thÊy mét vËt g× kú dÞ. Th×a canh ®−a lªn c¸ch miÖng chõng nöa th−íc th× dõng l¹i. Chµng thß tay tr¸i ra nhÆt lÊy mét vËt g× trªn bµn råi ®øng dËy, mét tay vÉn cÇm th×a canh mét tay cÇm vËt kia ®Õn bªn H− Tróc hái: - Hoµ th−îng! Hoµ th−îng thö coi con s©u nµy cã l¹ kh«ng? H− Tróc nh×n xem th× thÊy tay chµng cÇm mét con cuèng chiÕu bÐ nhá. Thø s©u nµy ë ®©u còng cã, nµo ph¶i lµ mét vËt kú dÞ? Nhµ s− nghÜ bông: - Chµng thiÕu niªn nµy cã lÏ míi ra khái cöa lÇn nµy lµ lÇn ®Çu. Ngµy th−êng chµng ®−îc ë n¬i cao sang, s¹ch sÏ, nªn míi thÊy con cuèng chiÕu ®· cho lµ kú dÞ. NghÜ vËy nhµ s− hái l¹i: - TiÓu t¨ng kh«ng hiÓu t−íng c«ng biÓu nã kú dÞ ë chç nµo? Chµng thiÕu niªn ®¸p: - Hoµ th−îng coi ®i, vá nã r¾n ch¾c ®en s× mµ s¸ng bãng l¸ng tùa hå nh− quang dÇu. H− Tróc nãi: - Hµ hµ! §ã lµ con cuèn chiÕu vµ con nµo còng vËy. ThiÕu niªn ng¬ ngÈn nãi: - VËy −? Råi qu¨ng con cuèn chiÕu xuèng ®Êt, dÉm ch©n lªn dÝ cho nã chÕt, råi quay vÒ bµn m×nh. H− Tróc thë dµi nãi: - Téi nghiÖp! Téi nghiÖp! Råi l¹i cói ®Çu xuèng ¨n miÕn. T−ëng chõng nh− nhµ s− ®· mÊy ngµy ch−a ®−îc ¨n uèng g×, nªn ¨n ra vÎ rÊt ngon lµnh, hóp lu«n c¶ n−íc, chØ cßn l¹i b¸t kh«ng. H− Tróc l¹i b−ng b¸t miÕn thø hai lªn cÇm ®òa g¾p ¨n, ®ét nhiªn nghe thiÕu niªn c−êi ha h¶ nãi: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 17. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - Hoµ th−îng! T«i t−ëng hoµ th−îng nghiªm cÈn gi÷ thanh quy nhµ PhËt. Ngê ®©u còng lµ h¹ng khÈu thÞ t©m phi, bÒ ngoµi gi¶ bé tu hµnh mµ th«i! H− Tróc b×nh tÜnh hái: - BÇn t¨ng khÈu thÞ t©m phi ë chç nµo? ThiÕu niªn ®¸p: - Hoµ th−îng nãi suèt ®êi kh«ng bao giê ¨n thÞt c¸, thÕ mµ b¸t thang gµ l¹i ¨n hÕt s¹ch mét c¸ch rÊt ngon lµnh! H− Tróc nãi: - T−íng c«ng khÐo nãi giìn! Râ rµng lµ mét b¸t canh miÕn su«ng nÊu víi rau xanh, sao l¹i b¶o lµ thang gµ? BÇn t¨ng ®· dÆn qu¸n chñ ®õng cho mét giät dÇu mì g× vµo. ThiÕu niªn mØm c−êi nãi: - Hoµ th−îng miÖng nãi kh«ng dïng ®−îc ®å thÞt c¸ tanh t−ëi. ThÕ mµ ¨n c¶ b¸t thang gµ còng kh«ng biÕt mïi, b©y giê t«i ^^^ th×a mì gµ ®æ vµo b¸t canh miÕn ®ã cho hoµ th−îng ¨n nhÐ! Chµng nãi xong móc mét th×a mì gµ quay råi ®øng lªn. H− Tróc thÊy vËy c¶ kinh nãi: - T−íng c«ng! Võa råi t−íng c«ng ®·... ThiÕu niªn c−êi ®¸p: - Ph¶i råi! Võa råi t«i còng móc mét th×a mì gµ cho vµo b¸t miÕn cña hoµ th−îng. Ch¼ng lÏ hoµ th−îng kh«ng thÊy hay sao? Chµ chµ! Hoµ th−îng nh¾m m¾t l¹i ®i, vê nh− kh«ng biÕt ®Ó t«i ®æ n−íc gµ vµo b¸t miÕn cho. Nh− thÕ hoµ th−îng võa ¨n ®−îc nhiÒu mµ l¹i kh«ng ph¶i tù m×nh cho mì vµo. §øc PhËt Nh− Lai tr¸ch ph¹t hoµ th−îng thÕ nµo ®−îc? H− Tróc võa kinh h·i võa tøc giËn. BÊy giê nhµ s− míi vì lÏ ra r»ng chµng thiÕu niªn gi¶ vê cho m×nh xem con cuèng chiÕu lµ cè g¹t m×nh ch¨m chó nh×n vµo con s©u ®ã ®Ó y thõa c¬ ®æ th×a mì gµ vµo b¸t miÕn cña m×nh. Nhµ s− nghÜ l¹i lóc ¨n b¸t canh miÕn qu¶ thÊy th¬m ngon h¬n. V× suèt ®êi nhµ s− ch−a tõng ¨n ®Õn mì gµ nªn kh«ng biÕt mïi ra sao. H− Tróc tù hái: - B©y giê mì gµ ®· nuèt vµo bông råi biÕt lµm thÕ nµo? LiÖu cã nªn n«n ra kh«ng? Nhµ s− bµng hoµng håi l©u ch−a biÕt tÝnh sau th× chµng thiÕu niªn l¹i hái: - Hoµ th−îng! Ph¶i ch¨ng hoµ th−îng ®ang t×m ba nhµ s−. Cã ph¶i c¸c vÞ ®ang ®i ngoµi kia kh«ng? H− Tróc mõng thÇm b−íc ra cöa nh×n ®«ng ngã t©y th× ch¼ng thÊy mét bãng ng−êi nµo. Nhµ s− biÕt lµ l¹i bÞ chµng thiÕu niªn lõa g¹t th× trong lßng tøc bùc, nh−ng ®· lµ ng−êi xuÊt gia kh«ng nªn o¸n giËn. Nhµ s− cè nhÉn n¹i kh«ng nãi n¨ng g×, l¹i quay vµo ¨n miÕn. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 18. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung H− Tróc nghÜ thÇm trong bông: - TiÓu t−íng c«ng nµy cßn nhá tuæi mµ −a tinh nghÞch toµn trß ¸c nghiÖt. Nhµ s− võa nghÜ l¹i cÇm ®òa ¨n nh− giã cuèn m©y mét lóc h¬n nöa b¸t. §ét nhiªn r¨ng nhµ s− ngo¹m ph¶i vËt g× tr¬n tuét, nh−ng ¨n lÑ qu¸, nuèt tr«i lu«n c¶ vµo bông. H− Tróc giËt m×nh véi nh×n vµo b¸t miÕn, thÊy nh÷ng sîi miÕn cã lÉn mét miÕng thÞt lín th× biÕt ngay võa råi m×nh ®· nuèt ph¶i mét miÕng thÞt. H− Tróc cÇm ®òa ®Ëp xuèng bµn kªu lªn: - Khæ råi! Khæ råi! Chµng thiÕu niªn c−êi nãi: - Hoµ th−îng! MiÕng thÞt bÐo thÕ mµ ¨n kh«ng ngon − l¹i cßn kªu khæ? H− Tróc tøc giËn nãi: - Ng−¬i g¹t ta ch¹y ra cöa ngâ, råi ë trong nµy bá thÞt vµo miÕn cña ta. Ta... ta ®· hai m−¬i ba tuæi ®Çu, ch−a tõng ¨n qua mét chót tanh t−ëi... ta bÞ h¹i v× tay ng−¬i råi! Chµng thiÕu niªn tñm tØm c−êi hái: - Mïi thÞt bÐo ®ã h¸ ch¼ng ngon gÊp m−êi rau xanh còng ®Ëu hò −? Tr−íc nay hoµ th−îng ch−a tõng ¨n c¸ thÞt, thÕ th× ngèc thËt. H− Tróc ®øng lªn, trong lóc th¶ng thèt ch¼ng biÕt lµm thÕ nµo cho ph¶i, bçng nghe ngoµi cöa cã tiÕng nhèn nh¸o. Mét lò ®«ng ng−êi ®ang ®i vµo ph¹n ®iÕm. H− Tróc nh×n ra th× thÊy bän nµy lµ ®Ö tö ph¸i Tinh Tó, bÊt gi¸c kinh h·i than thÇm: - Trêi ¬i! Nguy råi! NÕu ta bÞ bän chóng b¾t th× cßn chi lµ sinh m¹ng? Nhµ s− véi vµng ch¹y vµo phÝa sau ®Ó toan lÈn trèn. Ngê ®©u võa ®¹p ®−îc cöa phßng ra tiÕn vµo th× ®©y lµ mét buång ngñ. Nªn biÕt r»ng trong qu¸n c¬m nhá t¹i tiÓu thÞ trÊn cã rÊt Ýt phßng èc. Th−êng th−êng phßng ngñ cña chñ nh©n liÒn víi phßng kh¸ch ngåi. H− Tróc toan rót ch©n trë ra, bçng nghe thÊy phÝa sau cã tiÕng ng−êi gäi: - §iÕm chñ! Mau lÊy r−îu thÞt ra ®©y! Bän ®Ö tö ph¸i Tinh Tó ®· vµo ®Õn phßng kh¸ch. H− Tróc kh«ng d¸m lïi ra, ®øng nguyªn trong phßng khÐp cöa l¹i. Bçng nghe thanh ©m mét ng−êi nãi: - KiÕm cho nhµ s− mËp nµy mét chç n»m! Ng−êi nãi ®ã chÝnh lµ §inh Xu©n Thu. Mét ®Ö tö ph¸i Tinh Tó ®¸p: - V©ng! Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 19. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Råi tiÕng ch©n b−íc nÆng chÞch ®i l¹i phÝa phßng ngñ. H− Tróc c¶ kinh, kh«ng biÕt lµm thÕ nµo. Cói m×nh xuèng chui vµo gÇm gi−êng ®ông ph¶i mét vËt g× råi cã tiÕng la khÏ: - ói chµ! TÐ ra d−íi gÇm gi−êng tr−íc ®· cã mét ng−êi n»m Èn t¹i ®ã. H− Tróc giËt m×nh muèn trë ra th× mét tªn ®Ö tö ph¸i Tinh Tó ®ang bång nhµ s− Tam Tinh tiÕn vµo buång ngñ. G· ®Æt tÊm th©n nÆng nÒ cña Tam Tinh lªn gi−êng råi lui ra. H− Tróc l¹i nghe ng−êi n»m bªn c¹nh m×nh rØ tai hái: - Nµy hoµ th−îng! ThÞt bÐo cã ngon kh«ng? Hoµ th−îng sî cãc g×? H− Tróc nghÜ thÇm: - Th»ng cha nµy ch©n tay còng rÊt mau lÑ. G· vµo Èn trong gÇm gi−êng nµy tr−íc m×nh tõ lóc nµo mµ m×nh kh«ng biÕt. NghÜ vËy nhµ s− nãi: - Ngoµi kia cã mét lò ¸c nh©n ®· ®Õn. T−íng c«ng chí cã lªn tiÕng. ThiÕu niªn hái: - Sao hoµ th−îng biÕt bän chóng lµ ¸c nh©n? H− Tróc ®¸p: - BÇn t¨ng cã biÕt bän nµy, chóng giÕt ng−êi kh«ng gím tay, vµ coi nh− mét trß ®ïa. Chµng thiÕu niªn toan b¶o H− Tróc ph¶i kÝn tiÕng th× ®ét nhiªn Tam Tinh n»m trªn gi−êng la ho¶ng: - GÇm gi−êng cã ng−êi! GÇm gi−êng cã ng−êi! H− Tróc cïng thiÕu niªn c¶ kinh ®ång thêi chui ra, th× thÊy §inh Xu©n Thu ®øng sõng s÷ng tr−íc cöa phßng c−êi l¹t. VÎ mÆt l·o ra chiÒu võa ®¾c ý võa th©m ®éc. Chµng thiÕu niªn biÕn s¾c quú mäp ngay xuèng nãi: - S− phô! §inh Xu©n Thu c−êi nãi: - Hay l¾m! Hay l¾m! §−a ®©y, ®−a ®©y! ThiÕu niªn ®¸p: - §Ö tö kh«ng d¾t bªn m×nh. §inh Xu©n Thu hái: - VËy th× ®Ó ®©u? ThiÕu niªn ®¸p: - ë trong thµnh Nam Kinh n−íc Liªu. CÆp m¾t §inh Xu©n Thu chiÕu ra nh÷ng tia nãng hung d÷ nãi: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 20. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - §Õn b©y giê mµ mi cßn d¸m g¹t ta −? Ta sÏ cho mi sèng kh«ng sèng næi, chÕt ch¼ng chÕt cho! ThiÕu niªn ®¸p: - §Ö tö kh«ng d¸m lõa g¹t s− phô! §inh Xu©n Thu ®¶o m¾t nh×n H− Tróc, hái thiÕu niªn: - Sao mi l¹i cïng ®i víi h¾n? ThiÕu niªn ®¸p: - §Ö tö võa gÆp vÞ hoµ th−îng ®©y ë trong ph¹n ®iÕm nµy. §inh Xu©n Thu g»n giäng qu¸t: - Mi nãi l¸o! Hai m¾t l·o hÇm hÇm nh×n hai ng−êi råi quay trë ra. Bèn tªn ®Ö tö ph¸i Tinh Tó tiÕn l¹i gÇn v©y lÊy hai ng−êi. H− Tróc võa kinh h·i võa hèi hËn hái: - å! TÐ ra ng−¬i còng lµ ®Ö tö ph¸i Tinh Tó − ? ThiÕu niªn tøc m×nh ®¸p: - ChØ t¹i hoµ th−îng mµ ra cßn hái g× t«i? Mét tªn ®Ö tö ph¸i Tinh Tó th©n h×nh cao lín hái: - S− muéi! L©u nay vÉn b×nh yªn chø? §iÖu nãi g· ra chiÒu mai mØa víi bé mÆt gieo tai r¾c ho¹. H− Tróc lÊy lµm kú hái: - Sao? Ng−¬i... ng−¬i... ThiÕu niªn h»n häc nãi: - Ng−¬i lµ mét nhµ s− ngu ngèc, thèi tha! Cè nhiªn ta lµ con g¸i. Ch¼ng lÏ ng−¬i kh«ng nhËn ra hay sao? Nguyªn thiÕu niªn nµy chÝnh lµ A Tö c¶i trang. Nµng ë trong thµnh Nam Kinh ®· l©u, tuy h−ëng hÕt nh÷ng mïi vinh hoa phó quý nh−ng b¶n tÝnh hiÕu ®éng, ë l©u ®©m ch¸n. Tiªu Phong th× c«ng viÖc bËn rén, kh«ng thÓ ngµy nµo còng ®−a nµng ®i s¨n b¾n du ngo¹n ®−îc. Mét h«m nµng thÊy trong lßng buån phiÒn, liÒn kh«ng tõ biÖt Tiªu Phong, l¹i ®i xuèng Trung Nguyªn. Nµng ®i ®Õn ®©u la cµ ë ®ã. H«m nay ma ®−a lèi quû ®em ®−êng thÕ nµo l¹i gÆp c¶ H− Tróc cïng §inh Xu©n Thu. A Tö t−ëng s− phô nµng cø ë lú bê biÓn Tinh Tó ®Ó di d−ìng tuæi giµ, kh«ng b−íc ch©n tíi Trung Nguyªn. Nµo ngê oan gia gÆp mÆt ë trong qu¸n c¬m nhá n¬i tiÓu thÞ trÊn nµy. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2