intTypePromotion=1

Lục mạch thần kiếm - tập 68

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
70
lượt xem
16
download

Lục mạch thần kiếm - tập 68

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 68', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 68

 1. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Håi thø s¸u m−¬i t¸m Cuéc tû thÝ gi÷a §inh Xu©n Thu vµ Mé Dung Phôc B×nh sinh §inh Xu©n Thu ph¶i c¸i tËt lµ rÊt −a nghe nh÷ng lêi phØnh nÞnh. Ng−êi ngoµi nãi khÐo ch¼ng kh¸c nµo g·i tróng vµo chç ng÷a, l·o l¹i cµng thÝch phæng mòi lªn. Bän ®å ®Ö nµy ®· theo l·o mÊy chôc n¨m trêi. L·o yªn trÝ r»ng chóng khoa tr−¬ng c«ng ®øc m×nh lµ thËt. NÕu cã kÎ nµo kh«ng biÕt thæi phång l·o lªn th× l·o l¹i ngê h¾n lµ kh«ng cã d¹ trung thµnh. Bän ®Ö tö hiÓu biÕt s©u xa tÝnh nÕt l·o, hÔ cø gÆp ®−îc c¬ héi lµ chóng chôp ngay lÊy ®Ó t¸n d−¬ng mét c¸ch rÊt ngé nghÜnh: Ta nªn biÕt r»ng ®èi víi §inh Xu©n Thu kÎ ®Ö tö nµo kÐm khoa nÞnh hãt ®Ó mÊt lßng s− phô h·y cßn lµ viÖc nhá, song kh«ng giê phót nµo quªn ®−îc mèi lo ©u vÒ tÝnh m¹ng míi lµ viÖc lín h¬n. T×nh thùc mµ nãi th× kh«ng ph¶i bän ®Ö tö ph¸i Tinh Tó hÕt th¶y ®Òu lµ h¹ng mÆt dµy v« sØ c¶ ®©u, nh−ng mét lµ v× t×nh thÕ b¾t buéc kh«ng xu nÞnh s− phô quyÕt kh«ng thÓ tån t¹i ®−îc, hai lµ chóng ®i theo thÇy l©u ngµy, c©u chuyÖn nÞnh bî ®· thµnh thãi quen råi cø thuËn miÖng tu«n ra, ch¼ng lÊy thÕ lµm ®iÒu ®¸ng thÑn n÷a. §inh Xu©n Thu vuèt r©u mØm c−êi nghe bän ®Ö tö ca tông kho¸i chÝ v« cïng? Bé r©u cña l·o lóc ®Êu phÐp cïng s− huynh lµ Lung ¸ l·o nh©n T« Tinh Hµ ®· bÞ ch¸y mÊt mét m¶ng lín, nh−ng th−a thít cßn l¹i ®−îc mét Ýt còng t¹m ®ñ ®Ó vuèt ch¬i. VÒ sau l·o l¹i ngÊm ngÇm tung thuèc kÞch ®éc "tam tiÕu tiªu dao t¸n" lµm cho T« Tinh Hµ mÊt m¹ng. VËy cuéc ®Êu ®ã cuèi cïng vÉn lµ l·o th¾ng th× dï cã mÊt mét Ýt r©u còng ch¼ng ®¸ng kÓ g×. Trong kho¶ng thêi gian chõng ¨n xong b÷a c¬m, nh÷ng lêi t¸n d−¬ng ®· nh¹t ®i dÇn dÇn. Cßn g· nµo muèn nãi tr−êng giang ®¹i h¶i, §inh Xu©n Thu còng d¬ tay lªn ra hiÖu cho hä ®õng nãi n÷a. Lêi t¸n tông chÊm døt th× l¹i thÊy bän ®Ö tö ®ång thanh nãi: - C«ng ®øc s− phô trïm trêi lÊp ®Êt. Bän ®Ö tö chóng con ngu dèt, mu«n phÇn kh«ng biÓu d−¬ng ®−îc mét. §inh Xu©n Thu gËt ®Çu mØm c−êi quay ra hái A Tö: - A Tö! Mi cßn ®iÒu chi muèn nãi n÷a kh«ng? A Tö nghÜ ngay: - Tr−íc kia s− phô vèn thiªn ¸i m×nh h¬n ai hÕt ma còng chØ v× chç m×nh khÐo ca tông l·o ë nhiÒu ®iÓm ®Æc biÖt, ®−a ra nh÷ng lêi t¸n d−¬ng mµ bän s− huynh kh«ng ®Ò cËp ®Õn, v× hä kÐm th«ng minh, chØ nhai ®i nhai l¹i nh÷ng c©u th«ng th−êng cã c¶ tr¨m n¨m råi. NghÜ vËy nµng liÒn lªn tiÕng: - S− phô! Së dÜ ®Ö tö lÊy c¾p "BÝch Ngäc v−¬ng ®Ønh" cña s− phô còng lµ v× cã quan niÖm riªng. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung §inh Xu©n Thu cÆp m¾t long lªn hái: - Quan niÖm cña mi thÕ nµo? A Tö th−a: - Thêi kú s− phô cßn Ýt tuæi, c«ng lùc ch−a ®Õn tét ®é nh− ngµy nay, míi cÇn m−în "BÝch Ngäc v−¬ng ®Ønh" ®Ó cung øng vµo viÖc luyÖn c«ng. Nh−ng tõ hai n¨m nay, bÊt luËn lµ ai cã m¾t ®Ó tr«ng, ®Òu hiÓu biÕt thÇn th«ng s− phô lÖch ®Êt nghiªng trêi, thÇn sÇu quû khèc. C¸i "BÝch Ngäc v−¬ng ®Ønh" kia ch¼ng qua míi cã kh¶ n¨ng quy tô ®−îc nh÷ng trïng ®éc, nh−ng ®em so víi thñ ph¸p cña s− phô th× nã chØ lµ ®om ®ãm so víi ¸nh s¸ng mÆt tr¨ng mÆt trêi. Sù viÖc biÕn chuyÓn còng nh− nghÖ thuËt cña s− phô tiÕn triÓn v« bê bÕn, th× lµm sao cßn ®em chuyÖn n¨m xöa n¨m x−a ra mµ nãi. NÕu qu¶ s− phô kh«ng muèn rêi bá c¸i ®Ønh ngäc ®ã th× ch¼ng qua lµ tÊm lßng nhí tíi vËt cò mµ th«i. ThÕ mµ c¸c vÞ s− huynh ho¶ng hèt v« cïng, cho lµ s− phô kh«ng cã c¸i ®Ønh ®ã kh«ng xong nãi nh÷ng lµ b¶n m«n träng b¶o, ®Ønh ngäc thÇn th«ng trêi ®Êt g×, t−ëng chõng nh− mÊt nã cã thÓ x¶y ®Õn nh÷ng viÖc v« cïng träng ®¹i. ThÕ th× c¸c vÞ thËt ngu xuÈn kh«ng biÕt ®Õn ®©u mµ kÓ! Vµ gi¸n tiÕp c¸c vÞ coi thÇn th«ng cña s− phô ta kh«ng vµo ®©u hay sao. §inh Xu©n Thu nghe nµng nãi, ruét në lªn lång bång, l·o gËt ®Çu lia lÞa nãi: - õ ! õ ! Con nµy nãi còng cã lý ! A Tö l¹i nãi tiÕp : - §Ö tö cßn nghÜ r»ng: Vâ c«ng ph¸i Tinh Tó ta ®· cao c−êng ®Õn mùc kh¾p thiªn h¹ kh«ng cßn m«n ph¸i nµo s¸nh kÞp, mµ s− phô lµ bËc ®¹i nh©n ®¹i l−îng kh«ng muèn chÊp nhÊt víi bän vâ l©m ë Trung Nguyªn, v× b¶n l·nh cña chóng ch¼ng ®¸ng ®Ó s− phô bËn t©m dêi gãt ngäc ®Õn Trung Nguyªn. Còng v× thÕ mµ nh÷ng h¹ng ngu xuÈn kh¸c nµo Õch ngåi ®¸y giÕng coi trêi b»ng vung, råi ch¼ng thiÕu g× m«n ph¸i tù t«n tù ®¹i. Hä biÕt r»ng s− phô kh«ng thÌm ®Õn so b× víi hä, hä l¹i cµng lµm giµ, nªu lªn nh÷ng nh·n hiÖu kú kh«i nµo lµ "vâ häc danh gia", nµo lµ "®−¬ng thÕ cao nh©n" ch¼ng cßn uý kþ g× n÷a. Tuy hä giÔu vâ d−¬ng oai ë Trung Nguyªn nh−ng ch¼ng mét tªn nµo d¸m bÐn m¶ng ®Õn ph¸i Tinh Tó ta ®Ó lÜnh gi¸o mÊy chiªu. HÕt th¶y ®Òu biÕt vâ c«ng s− phô ®· cao th©m ®Õn mùc kh«ng biÕt ®©u mµ l−êng. Hä chØ ®em bèn ch÷ "th©m bÊt kh¶ tr¾c" (s©u th¼m kh«ng l−êng) bµn ®i t¸n l¹i, nh−ng thùc ra hä ch¼ng biÕt cao minh ®Õn møc ®é nµo mµ chØ nãi mét c¸ch hµm hå nh− vËy th«i. Ngõng mét l¸t ®Ó lÊy h¬i, A Tö l¹i nãi tiÕp: - ThÒ råi hä Mé Dung ë C« T« lªn mÆt phi th−êng, ph¸i ThiÕu L©m ë Hµ Nam còng tù x−ng lµ Th¸i S¬n, B¾c §Èu trong vâ l©m. Cßn n÷a nµo Lung ¸ tiªn sinh, nµo hä §oµn n−íc §¹i Lý ®Òu nghiÔm nhiªn khoe m×nh lµ nh÷ng nh©n vËt phi th−êng. S− phô thö t−ëng t−îng xem cã ®¸ng buån c−êi kh«ng? Thanh ©m nµng trong trÎo, uyÓn chuyÓn dÔ nghe, c©u nµo còng ®¸nh tróng vµo t©m kh¶m §inh Xu©n Thu, so víi kiÓu x−ng tông to tiÕng cña bän ®Ö tö kia l·o nghe lät tai h¬n nhiÒu. Bé mÆt §inh Xu©n Thu mçi lóc mét thªm t−¬i c−êi h¬n hín. L·o s−íng ®Õn lê ®ê c¶ mÆt. A Tö l¹i nãi: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - §Ö tö n¶y ra mét ý nghÜ con nÝt : ThÇn th«ng cña s− phô nh− vËy mµ kh«ng tíi Trung Nguyªn ®Ó træ mét hai ngãn cho chóng më réng tÇm m¾t ngu xuÈn ra, ®ång thêi d¹y cho chóng biÕt r»ng ngoµi bÇu trêi nµy cßn cã bÇu trêi kh¸c, trªn loµi ng−êi cßn cã h¹ng ng−êi mµ chóng ch−a biÕt ®Õn. Nªn ®Ö tö cã ý mêi s− phô xuèng Trung Nguyªn cho bän ®Ö tö kia ®−îc kiÕn thøc h¬n mét chót. Nh−ng nÕu cung thØnh s− phô mét c¸ch b×nh th−êng th× kh«ng xøng ®¸ng víi mét ng−êi thø nhÊt kh«ng tiÒn kho¸ng hËu. §Þa vÞ cña s− phô kh¸c víi ng−êi th−êng th× dÜ nhiªn c¸ch mêi s− phô xuèng Trung Nguyªn còng ph¶i ®Æc biÖt. V× thÕ mµ ®Ö tö m−în chiÕc "BÝch Ngäc v−¬ng ®Ønh" lµ cè ý th«i thóc ®¹i gi¸ s− phô ®Õn Trung Nguyªn. §inh Xu©n Thu kho¸i qu¸ kh«ng nhÞn ®−îc n÷a næi lªn mét trµng c−êi ha h¶ nãi: - Nh− lêi con nãi th× ra con lÊy ®Ønh ngäc còng chØ v× mét niÒm hiÕu thuËn. A Tö ®¸p: - §ã lµ mét ®iÒu con kh«ng d¸m chèi c·i. Nh−ng ngoµi tÊm lßng hiÕu thuËn, bªn trong cßn cã chót t− t©m. §inh Xu©n Thu chau mµy hái: - Con cßn t− t©m g× n÷a? A Tö tñm tØm c−êi ®¸p: - Xin s− phô tha thø cho. Con nghÜ r»ng m×nh ®· lµ ®Ö tö ph¸i Tinh Tó, kh«ng khái cã ý muèn cho oai danh m×nh vang lõng thiªn h¹, mµ con ®i ®©u còng ®−îc mäi ng−êi kÝnh nÓ cho tá mÆt víi ®êi. C¸i t− t©m nhá män cña ®Ö tö lµ ë chç ®ã. §inh Xu©n Thu c−êi ha h¶ khen: - Nãi ph¶i, nãi ph¶i! Trong m«n ph¸i ta biÕt bao nhiªu lµ ®Ö tö mµ ch−a thÊy g· nµo cã t©m c¬ linh mÉn nh− con. TÐ ra con lÊy c¾p "BÝch Ngäc v−¬ng ®Ønh" víi môc ®Ých ®Ó lµm næi danh cho ta. Ha ha! Con lµ ®øa nhá lÎo bÎo måm miÖng, giÕt ®i kÓ còng ®¸ng tiÕc, v× ^^^ m×nh ta thiÕu mÊt mét ®øa cã tµi nãi n¨ng ®Ó gi¶i buån. Nh−ng nÕu muèn ta bá viÖc nµy ®i kh«ng xÐt n÷a... A Tö véi c−íp lêi: - S− phô cã lßng tiÖn nghi cho ®Ö tö, nh−ng b¶n m«n tõ trªn xuèng d−íi ch¼ng ai lµ kh«ng c¶m kÝch tÊm lßng khoan hång ®¹i l−îng cña s− phô, vµ tõ ®©y s¾p tíi, ai nÊy cµng tËn t©m tËn lùc phông sù s− m«n, dï cã ph¶i tan x−¬ng n¸t thÞt còng cam lßng. §inh Xu©n Thu nãi: - Ng−¬i nãi thÕ ®Ó ®¸nh lõa ng−êi kh¸c cßn cã thÓ ®−îc, nh−ng ®èi víi ta th× v« Ých. Ta ®©u cã hå ®å ®Õn thÕ? Hõ! Theo lêi ng−¬i nãi nÕu ta t−íc hÕt c«ng lùc ng−¬i, c¾t ®øt g©n m¹ch ng−¬i... L·o võa nãi tíi ®©y, bçng nghe thÊy mét thanh ©m dâng d¹c vang lªn: - §iÕm gia! S¾p chç ngåi cho ta! Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung §inh Xu©n Thu liÕc m¾t ngã ra th× thÊy mét chµng thanh niªn ^^^ m×nh mÆc hoµng bµo l−ng ®eo tr−êng kiÕm ngåi nay c¸i bµn bªn c¹nh, kh«ng biÕt chµng ®· vµo ®iÕm tõ lóc nµo? Chµng chÝnh lµ Mé Dung Phôc mµ l·o ®· tiÕp qua mét ch−ëng. §inh Xu©n Thu tuy m¶i nghe A Tö t¸n d−¬ng, nh−ng l·o ®ang ngåi trong nhµ kh¸ch s¹n mµ bªn m×nh thèt nhiªn cã thªm ng−êi, l·o kh«ng ®Ó ý tíi th× còng lµ mét chç s¬ hë lín. Gi¶ tØ Mé Dung Phôc ^^^ nhiªn ¸m to¸n th× e r»ng bÞ nguy råi. §inh Xu©n Thu giËt m×nh ®¸nh thãt mét c¸i, h¬i biÕn s¾c mÆt. Nh−ng l·o lµ ng−êi th©m ®éc dÞ th−êng, trÊn tÜnh ®−îc ngay. A Tö ch−a tõng gÆp mÆt Mé Dung Phôc b©y giê nµng thÊy mét chµng thanh niªn c«ng tö, trong lßng kh«ng khái nao nao, khen thÇm: - Ng−êi nµy cùc kú phong l−u tuÊn nh·! Mét nh©n vËt thÕ mµ sao ta ch−a biÕt qua bao giê? Bçng thÊy Mé Dung Phôc d¬ tay vÉy §inh Xu©n Thu nãi: - Xin chµo l·o tiÒn bèi. ThÕ míi biÕt ng−êi ta trong vßng luÈn quÈn, ch¹m tr¸n nhau hoµi. Võa míi cã duyªn kú ngé chia tay ch−a mÊy chèc b©y giê l¹i gÆp tiªn sinh ®©y! §inh Xu©n Thu ®¸p: - §ã lµ l·o phu cã duyªn víi c«ng tö. Lóc Êy ®iÕm tiªu nhÞ ch¹y ®Õn tr−íc bµn Mé Dung Phôc hái: - Th−a c«ng tö! C«ng tö x¬i c¬m hay lµ ¨n b¸nh? Mé Dung Phôc ®¸p: - H·y lÊy mét c©n r−îu ngon vµ thøc nh¾m, cßn ¨n g× sÏ lÊy sau. §iÕm tiÓu nhÞ v©ng d¹, trë gãt vµo trong. §inh Xu©n Thu võa cïng chµng ®èi mét ch−ëng. Trong lóc th¶ng thèt l·o ch−a kÞp thi triÓn phÐp "Ho¸ c«ng ®¹i ph¸p", l·o thÊy ch−ëng lùc chµng kh«ng nh÷ng hïng hËu mµ cßn biÕn ¶o tuyÖt diÖu. L·o ch−a chiÕm ®−îc −u thÕ chót nµo, mµ tÊm lßng tù phô lµ kh«ng ai b»ng, th× khi nµo chÞu ®Ó ng−êi kh¸c ngang hµng víi m×nh? L·o lÈm bÈm: - Ta ph¶i lËp tøc cïng g· ®éng thñ ®Ó quyÕt th¾ng b¹i. B©y giê h·y xö trÝ cho xong A Tö råi sÏ tÝnh. Ta th−êng nghe ®ån c«ng lùc hä Mé Dung ë C« T« ®· ®i ®Õn møc siªu quÇn nhËp ho¸, c¸c giíi vâ l©m ®Òu khoa tr−¬ng g· rÊt nhiÒu, ch¾c lêi ®ån kh«ng ph¶i lµ v« lý. Nay Tinh Tó l·o tiªn ®· ®Õn Trung Nguyªn mµ ®Ó th»ng lái nµy lµm nhôt nhuÖ khÝ h¸ ch¼ng ®¸ng hËn −? §inh Xu©n Thu lµ ng−êi t©m c¬ th©m hiÓm, l·o kh«ng n¾m ch¾c phÇn th¾ng b»ng vâ c«ng liÒn nghÜ c¸ch ¸m to¸n. L·o quay sang b¶o A Tö: - Ng−¬i b¶o gi¶ tû ta phÕ trõ vâ c«ng cña ng−¬i, c¾t ®øt g©n cèt ng−¬i, chÆt mét tay mét ch©n ng−¬i, hoÆc chÆt c¶ hai ch©n hai tay, ng−¬i còng ®µnh chÞu chÕt chø kh«ng chÞu thæ lé c¸i ®ã ë ®©u? Cã ph¶i thÕ kh«ng? A Tö sî h·i v« cïng, run run ®¸p: - S− phô lµ bËc ®¹i t−îng, ch¼ng nªn ®Ó nh÷ng c©u nãi hå ®å cña ®Ö tö vµo tai. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Mé Dung Phôc c−êi nãi: - §inh tiªn sinh! Tiªn sinh ®· bÊy nhiªu tuæi ®Çu, sao cßn chÊp nhÆt víi ®øa con nÝt lµm chi? Mêi tiªn sinh qua ®©y, chóng ta uèng mÊy chÐn råi ®µm luËn vâ víi nhau cã ph¶i hay h¬n kh«ng? Tr−íc nh÷ng ng−êi ngoµi mµ ®em viÖc trong nhµ ra thanh to¸n, nh− vËy th× sao tiÖn? Bçng nghe cã tiÕng qu¸t lªn: - NÕu ng−¬i biÕt kÝnh cÈn dËp ®Çu l¹y s− phô ta lµ Tinh Tó l·o tiªn ®Ó thØnh gi¸o, th× Tinh Tó l·o tiªn b¶n tÝnh rÊt −a d¾t dÝu bän hËu bèi may ra ®−îc ng−êi chØ ®iÓm cho mét hai ®iÒu. Mi d¸m nãi ®µm luËn vâ víi Tinh Tó l·o tiªn h¸ ch¼ng khiÕn cho ng−êi ta ph¶i c−êi nÎ ruét. G· c−êi lªn mÊy tiÕng, vÎ mÆt cùc kú bÝ hiÓm cæ qu¸i. Sau mét lóc g· l¹i c−êi ha h¶, tiÕng c−êi nghe rÊt kh« khan. Sau trËn c−êi nµy måm miÖng h¸ hèc ra mµ kh«ng nãi ®−îc tiÕng nµo. VÎ mÆt vÉn bÝ hiÓm ^^^, vµ vÉn gièng nh− ng−êi ®ang c−êi. Bän ®Ö tö ph¸i Tinh Tó biÕt g· ®· tróng ph¶i "Tam tiÕu Tiªu Dao t¸n" ®Òu kh«ng khái kinh h·i lo sî. Chóng nh×n g· ®ång m«n tróng "Tam TiÕu Tiªu Dao t¸n" t¾t h¬i råi, kh«ng ai d¸m hÐ r¨ng hÐ lîi, ®· cói ®Çu xuèng kh«ng d¸m ngã s− phô n÷a. Bän chóng tù hái: - Kh«ng hiÓu g· tiÓu tö ®ã nãi n¨ng xóc ph¹m thÕ nµo lµm s− phô u uÊt, ®Õn nçi ng−êi thi hµnh thñ ®o¹n ghª gím ®Ó giÕt y? §inh Xu©n Thu trong lßng võa tøc giËn võa sî h·i. Nguyªn khi ®ang ®èi tho¹i víi A Tö khÏ gi¬ tay ¸o lªn ngÊm ngÇm vËn néi lùc dïng phÊn ®éc "Tam TiÕu Tiªu Dao T¸n" vµo Mé Dung Phôc. Thø phÊn ®éc nµy kh«ng h−¬ng kh«ng s¾c, l¹i cùc kú vi tÕ, kh¸ch ngåi trong töu ®iÕm kh«ng tµi nµo nh×n râ ®−îc. L·o ch¾c mÈm dï vâ c«ng Mé Dung Phôc cao ®Õn ®©u còng kh«ng thÓ ph¸t gi¸c ra ®−îc. Nµo ngê Mé Dung dïng thñ ®o¹n g× hÊt "Tam TiÕu Tiªu Dao T¸n" vµo ng−êi ®Ö tö mµ l·o còng kh«ng hay. ChÕt mÊt mét g· ®Ö tö ch¼ng cã g× ®¸ng tiÕc xong Mé Dung Phôc ®ang lóc c−êi nãi mµ ch¼ng thÊy g· d¬ tay ¸o lªn mµ hÊt ®−îc phÊn ®éc qua ng−êi kh¸c, th× c«ng lùc nµy cßn qu¸ phi th−êng, qu¸ søc t−ëng t−îng cña mäi ng−êi. §inh Xu©n Thu lµ ng−êi kiÕn v¨n qu¶ng b¸c, trong lóc ®ét ngét l·o ch¼ng nghÜ ra thø c«ng phu g×. L·o nhí l¹i chÝnh s¸ch "gËy «ng ®Ëp l−ng «ng" biÕt râ lµ mét thñ ph¸p mµ Mé Dung Phôc chuyªn dïng. Thñ ph¸p nµy t−¬ng tù nh− thñ ph¸p ®ãn lÊy ¸m khÝ ®Ó ®¸nh l¹i, ®ãn lÊy mòi phi tiªu, mòi tªn ®Ó phãng l¹i, b©y giê g· l¹i ®ãn lÊy phÊn ®éc ®Ó tung ra. Nh−ng phÊn ®éc nhá li ti kh«ng h×nh kh«ng s¾c mµ sao g· còng kh«ng ®Ó cho thÊm vµo ng−êi, l¹i hÊt ra ngoµi ®−îc? §inh Xu©n Thu l¹i nghÜ: - NÕu lµ thñ ®o¹n "gËy «ng ®Ëp l−ng «ng" th× "Tam TiÕu Tiªu Dao T¸n" do m×nh phãng ra, sao g· l¹i kh«ng hÊt trë vÒ m×nh. Th«i ph¶i råi! Ch¾c lµ th»ng lái con nµy uý kþ l·o tiªn, nªn kh«ng d¸m vuèt r©u hïm. L·o nghÜ ®Õn ba ch÷ "vuèt r©u hïm", tiÖn tay ®−a lªn vuèt r©u th× ®ông ngay ph¶i b¶y t¸m sîi r©u bÞ ch¸y dë chØ cßn ng¾n ch−n. Trong lßng l·o kh«ng lÊy thÕ lµm buån mµ l¹i mõng thÇm, lÈm bÈm: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - C«ng lùc T« Tinh Hµ cao th©m biÕt lµ chõng nµo, rót côc vÉn bÞ chÕt vÒ tay l·o tiªn th× th»ng lái Mé Dung Phôc miÖng cßn h¬i s÷a cã chi ®¸ng kÓ? §inh Xu©n Thu nghÜ nhiÒu l¾m, nh−ng dï sao l·o kh«ng muèn tá ra m×nh kÐm cái tr−íc mÆt bän ®Ö tö. L·o nãi: - Mé Dung c«ng tö! C«ng tö cïng ta thËt cã duyªn víi nhau. L¹i ®©y mau! §Ó ta mêi c«ng tö mét chÐn r−îu. Nãi xong l·o lÊy ngãn tay gÈy mét c¸i, chÐn r−îu ®Æt trªn bµn m×nh bay sang tr−íc Mé Dung Phôc. C¸i bóng tay cña l·o thËt lµ tuyÖt diÖu! ChÐn r−îu bay ®i b»ng bÆn kh«ng chót nghiªng ngöa, nªn kh«ng rít ra ngoµi nöa giät. Gi¸ vµo lóc kh¸c th× bän ®Ö tö ®· thi nhau t¸n tông. Nh−ng võa råi mét g· ®ång m«n lªn tiÕng nãi mÊy c©u ®· bÞ chÕt mét c¸ch qu¸i dÞ, nªn chóng sî h·i qu¸, kh«ng hiÓu s− phô cã dông ý g×, nªn ch¼ng ai d¸m më miÖng t¸n d−¬ng. Song Ýt ra còng ph¶i reo lªn mét tiÕng t¸n th−ëng nªn ®iÒm nhiªn nh− kh«ng tÊt bÞ s− phô thi hµnh nh÷ng h×nh ph¹t kh«ng thÓ chÞu næi. ChÐn r−îu võa h¹ xuèng tr−íc mÆt Mé Dung Phôc, bän ®Ö tö reo mét tiÕng: "TuyÖt diÖu!" nh− sÊm vang. Trong bän ®Ö tö cã ba tªn ®Æc biÖt nh¸t gan kh«ng d¸m hoan h«. Khi ba g· nµy thÊy bän ®ång m«n reo hß, míi sùc nhí ra m×nh ch−a lªn tiÕng. Chóng véi kªu lªn "tuyÖt diÖu!" nh−ng ba tiÕng "tuyÖt diÖu" nµy chËm mÊt mét chót, râ rµng kh«ng ®−îc tÒ chØnh. Ba g· thÊy bän ®ång m«n quë tr¸ch th× võa bÏn lÏn võa sî h·i v« cïng! Mé Dung Phôc nãi: - §inh tiªn sinh lµ bËc tiÒn bèi. Cã lý ®©u tiÒn bèi l¹i kÝnh míi r−îu v·n bèi tr−íc bao giê. ChÐn r−îu nµy v·n sinh kh«ng d¸m b¸i ^^^, ®Ó v·n bèi chuyÓn sang kÝnh mêi lÖnh cao ®å vËy! Nãi xong chµng thæi phï mét c¸i, chÐn r−îu ®ét nhiªn l¹i bay truyÒn ®Õn tr−íc mÆt mét tªn ®Ö tö ph¸i Tinh Tó ngåi ë mÐ t¶. §inh Xu©n Thu thÊy Mé Dung Phôc thæi chÐn r−îu th× biÕt ngay chµng ®· dïng phÐp "Tø l¹ng b¸t thiªn c©n". L·o tù biÕt: Tay m×nh cïng chÐn r−îu lµ hai vËt h÷u h×nh ch¹m vµo nhau, tuy lùc ®¹o cùc kú ^^^ diÖu, nh−ng còng ch−a ly kú b»ng g· lÊy h¬i thæi chÐn r−îu cho bay ®i. §em so ra tuy khã ph©n biÖt ®−îc ai h¬n ai kÐm. Nh−ng ^^^ ngoµi th× ng−êi kh«ng biÕt vâ c«ng còng ®Òu nh×n nhËn c¸ch chuyÓn chÐn r−îu cña Mé Dung Phôc nh− vËy ®ñ chøng tá §inh Xu©n Thu ®· bÞ thua chiªu nµy. Thùc ra Mé Dung Phôc thæi cho chÐn r−îu bay ®i cïng víi §inh Xu©n Thu bóng tay mét c¸i th× còng ch−a thÓ ph©n biÖt ®−îc néi lùc h¬n kÐm. Cã ®iÒu Mé Dung Phôc kh«n khÐo h¬n c¸ch §inh Xu©n Thu ph¶i dïng tay khiÕn cho ng−êi ngoµi tr«ng thÊy t−ëng chõng nh− dïng h¬i thæi chÐn r−îu võa cã vÎ tµi t×nh h¬n vµ néi lùc còng m¹nh h¬n §inh Xu©n Thu. G· ®Ö tö ph¸i Tinh Tó thÊy chÐn r−îu bay ®Õn, hèt ho¶ng kh«ng biÕt lµm thÕ nµo, ch¼ng hiÓu nªn tr¸nh ®i hay lµ d¬ tay ra ®ãn lÊy. G· cßn ®ang ngÉm nghÜ th× chÐn r−îu ®· Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung bay ®Õn n¬i. G· kh«ng kÞp nghÜ nhiÒu h¬n n÷a, tù nhiªn d¬ tay tr¸i ra ®ãn lÊy chÐn r−îu nãi: - ChÐn r−îu nµy cña s− phô t¹i h¹ kÝnh mõng c«ng tö! G· ®Þnh dïng ch−ëng lùc ®Èy chÐn r−îu trë l¹i ®Õn tr−íc mÆt Mé Dung Phôc th× ®ét nhiªn mét tiÕng ró thª th¶m "ói chao!" vang lªn. G· ng· ngöa vÒ phÝa sau råi kh«ng thÊy nhóc nhÝch g× ®−îc n÷a. Bän ®Ö tö tr«ng thÊy hiÓu ngay r»ng s− phô lóc bóng chÐn r−îu ®· ®Ó thuèc kÞch ®«c trong mãng tay råi, thuèc ®éc nµy ®· b¸m vµo xung quanh c¸i chÐn. Mé Dung Phôc chØ cÇn cÇm ®Õn chÐn, bÊt tÊt ph¶i uèng r−îu, còng ®ñ mÊt m¹ng nh− g· ®Ö tö nµy råi. §inh Xu©n Thu biÕn s¾c, trong lßng c¨m giËn v« cïng! L·o biÕt r»ng m×nh vè nµy n÷a th× kh«ng thÓ che m¾t ®−îc bän ®Ö tö vµ chóng ®Òu biÕt m×nh lÊy phÊn ®éc ®Ó ¸m h¹i Mé Dung Phôc, kh«ng ngê l¹i bÞ g· gieo v¹ lµm mÊt m¹ng ®Ö tö ph¸i Tinh Tó. LÇn ®Çu gÆp Mé Dung Phôc, l·o ®· ®èi mét ch−ëng víi chµng vµ biÕt râ ch−ëng lùc ®èi ph−¬ng ghª gím. NÕu dïng thùc lùc tranh ®Êu vÞ tÊt m×nh ®· ¨n ®øt g·. Víi ý nghi nh− vËy, l·o quyÕt ®Þnh dïng "Ho¸ c«ng ®¹i ph¸p" ®Ó ®èi phã víi Mé Dung Phôc. Nh−ng diÔn biÕn x¶y ra nh−êng nµy, l·o kh«ng thÓ yªn t©m ®−îc. L·o hai tay b−ng chÐn r−îu tõ tõ ®øng lªn nãi: - Mé Dung c«ng tö! L·o phu mêi c«ng tö mét chÐn nµy! L·o võa nãi võa ®i l¹i tr−íc mÆt Mé Dung Phôc. Mé Dung Phôc võa ngã vµo thÊy trong chÐn r−îu tr¾ng cã Èn hiÖn ¸nh s¸ng xanh lÌ, râ rµng cã pha thuèc kÞch ®éc. Chµng ngã l¹i th× kh«ng cßn c¸ch nµo ®Ó tr¸nh ®−îc n÷a. §inh Xu©n Thu ®i tíi tr−íc mÆt Mé Dung Phôc chØ cßn c¸ch mét c¸i bµn b¸t tiªn. Mé Dung Phôc liÒn hÝt m¹nh mét h¬i. R−îu ë trong chÐn §inh Xu©n Thu ®ang cÇm ®ét nhiªn bay lªn thµnh mét sîi d©y n−íc xanh lÌ. §inh Xu©n Thu la thÇm: - Lîi h¹i qu¸! L·o biÕt r»ng ®èi ph−¬ng hÝt h¬i vµo cho r−îu vät lªn råi l¹i thë ra ®Ó r−îu b¾n vÒ phÝa m×nh. Tuy r−îu b¾n vµo m×nh còng ch¼ng cã g× ®¸ng ng¹i nh−ng kh¾p ng−êi r−îu −ít ®Çm ®×a thËt khã coi. NghÜ vËy l·o vËn néi lùc nh¾m vµo d©y r−îu thæi m¹nh. Bän ®Ö tö ph¸i Tinh Tó ®· nhiÒu lÇn ®−îc thÊy s− phô ®Êu phÐp ^^^ ng−êi, tû nh− cïng T« Tinh Hµ ®Êu néi lùc. Nh−ng hai bªn ®Òu huy ®éng vâ c«ng th−îng thõa ®Ó ®Èy c©y cét löa, bªn nµo m¹nh lµ th¾ng bªn nµo yÕu lµ thua. Sù viÖc biÕn diÔn râ rµng tr−íc m¾t. LÇn nµy chØ thÊy mét d©y löa xanh biÕc tõ trong chÐn r−îu bay lªn, chóng biÕt lµ s− phô l¹i cïng ®èi ph−¬ng tØ thÝ c«ng lùc. G· nµo còng ®Òu nghÜ ®Õn nh÷ng c©u t¸n tông míi mÎ ®Ó t©ng bèc s− phô lªn. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Kh«ng ngê §inh Xu©n Thu phãng néi lùc ra mµ Mé Dung Phôc kh«ng chèng l¹i. D©y löa cø tiÕn th¼ng ®Õn tr−íc mÆt y. Bän ®Ö tö ®Òu "å" lªn mét tiÕng. Chóng kh«ng ngê s− phô l¹i th¾ng ®èi ph−¬ng mét c¸ch dÔ dµng ®Õn thÕ! §Çu ãc chóng kh«ng ®−îc linh mÉn mµ §inh Xu©n Thu l¹i th¾ng ®Þch qu¸ mau chãng khiÕn chóng kh«ng kÞp nghÜ ra c©u g× t¸n tông hay ho. Trong ®Çu ãc chóng chØ l¶ng v¶ng nh÷ng danh tõ cò mÌm nh−: "Vâ c«ng c¸i thÕ", "thiªn h¹ v« song"... ®Òu kh«ng ¨n nhËp g× ®Õn diÔn biÕn nµy. A Tö lóc ®Çu ®· t−ëng s− phô m×nh gÆp ph¶i tay k×nh ®Þch, lßng nµy ®−¬ng khÊp khëi mõng thÇm, nµng t¹m t×m c¬ héi ®Ó tho¸t th©n. Nµng kh«ng ngê ®èi ph−¬ng kh«ng chÞu næi mét ®ßn, ®©m ra thÊt väng. Bän ®Ö tö ph¸i Tinh Tó võa h¸ miÖng ra s¾p reo hß th× d©y löa ®· l¹i gÇn tíi mòi Mé Dung Phôc chØ cßn c¸ch ®é nöa th−íc. §ét nhiªn d©y löa ®i chªnh chÕch vÒ mÐ t¶ thµnh vßng ®−êng h×nh cung vät qua bªn mÐ ®Çu Mé Dung Phôc ra phÝa sau mau lÑ v« cïng, chui ngay vµo trong miÖng mét tªn ®Ö tö ph¸i Tinh Tó. Nguyªn tªn nµy ®· h¸ miÖng ra s¾p reo hß nh−ng ch−a kÞp lªn tiÕng th× d©y löa ë chÐn r−îu ®éc ®· b¾n vät vµo miÖng g· råi chui xuèng bông. D©y löa ®i lÑ qu¸, g· ®ang cao høng bËt lªn mét tiÕng: - TuyÖt qu¸! Råi g· míi giËt m×nh ph¸t gi¸c ra kªu lªn: - ChÕt råi! G· ng· gôc ngay xuèng ®Êt, mÆt mòi ch©n tay g· chØ trong chíp m¾t ®· n¸t ra råi quÇn ¸o còng bÞ ch¸y s¹ch, chØ cßn l¹i mét ®èng x−¬ng tr¾ng. Mé Dung Phôc thÊy thuèc ®éc ghª gím nh− vËy kh«ng khái rïng m×nh, la thÇm: - M×nh b«n tÈu giang hå bÊy l©u, mµ ch−a tõng thÊy chÊt ®éc nµo ghª gím thÕ nµy mµ còng ch−a thÊy ai cã hµnh ®éng b¸ ®¹o nh− vËy. Cuéc tØ ®Êu gi÷a hai ng−êi ch−a râ ai cao, ai thÊp, mµ ph¸i Tinh Tó ®· chÕt lu«n mÊt ba tªn ®Ö tö. Nh− vËy còng ®· h¬i râ phÇn th¾ng vÒ ai råi. §inh Xu©n Thu c¨m hËn v« cïng. L·o ®Æt chÐn r−îu xuèng bµn råi phãng ch−ëng ra ®¸nh Mé Dung Phôc. Mé Dung Phôc tõng nghe tiÕng "Ho¸ c«ng ®¹i ph¸p" cña ph¸i nµy ®· l©u. Y gia t©m ®Ò phßng rÊt cÈn thËn. Võa thÊy §inh Xu©n Thu phãng ch−ëng ra, liÒn l¹ng ng−êi ®i mét c¸i, tay ph¶i phãng ch−ëng ra ph¶n kÝch. §inh Xu©n Thu phãng liÒn ba ch−ëng veo vÐo, Mé Dung Phôc ®Òu dïng th©n ph¸p ®Ó nÐ tr¸nh kh«ng ®Ó cho tay l·o ch¹m vµo. Hai ng−êi ®¸nh nhau ra chiÒu mçi lóc mét mau. Trong qu¸n r−îu nhá bÐ bµn ghÕ ngæn ngang, lèi ®i chËt hÑp, tiÕn tho¸i bÊt tiÖn. Hai ng−êi chØ tiÕn lui ë khe nh÷ng bµn ghÕ Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung mµ kh«ng mét tiÕng ®éng. QuyÒn ch−ëng hai bªn kh«ng ch¹m nhau, bµn ghÕ còng kh«ng bÞ x« ®Èy chót nµo. Bän ®Ö tö ph¸i Tinh Tó thÊy hai bªn kÞch ®Êu th× sî h·i, ®øng s¸t c¶ vµo t−êng kh«ng d¸m trèn ra ngoµi. V× thÕ lµ ph¹m téi ®¹i bÊt ^^^ ®èi víi s− phô vµ sau viÖc nµy chóng tÊt bÞ nghiªm trÞ. Bän chóng biÕt râ t×nh thÕ nguy hiÓm v« cïng, chØ ch¹m ph¶i mét chót ch−ëng phong lµ cã thÓ nguy h¹i ®Õn tÝnh m¹ng, trõ phi ng−êi chóng cã thÓ biÕn thµnh tê giÊy máng ®Ó d¸n vµo t−êng ®−îc, ngoµi ra kh«ng cßn c¸ch nµo n÷a. Mé Dung Phôc thñ nhiÒu c«ng Ýt. Ch−ëng ph¸p cña y tuy rÊt tinh ^^^, nh−ng kh«ng d¸m ®èi ch−ëng thËt sù víi §inh Xu©n Thu thµnh ra nh− ng−êi bÞ trãi ch©n trãi tay, l©m vµo thÕ kÐm. Tinh Tó L·o Qu¸i tõng gÆp ®¹i ®Þch, kinh nghiÖm rÊt phong phó, nªn l·o võa trao ®æi mÊy chiªu, ®· biÕt ngay Mé Dung Phôc kh«ng d¸m ®èi ch−ëng thËt sù. Râ ra y sî m¾c ph¶i "Ho¸ c«ng ®¹i ph¸p" cña m×nh. §inh Xu©n Thu thÊy ®èi ph−¬ng sî tuyÖt kü ®ã, liÒn dïng ngay yÕu ®iÓm nµy ®Ó ¸p chÕ y. Nh−ng Mé Dung Phôc th©n ph¸p kú diÖu phãng ch−ëng võa mau lÑ võa khã ®o¸n ®−îc ph−¬ng h−íng chiªu lùc nªn tuy muèn ®èi ch−ëng víi y còng kh«ng ph¶i chuyÖn dÔ. Hai bªn ®Êu thªm mÊy ch−ëng n÷a. §inh Xu©n Thu quyÕt ®Þnh ®æi ý. L·o dïng tay ph¶i tung hoµnh nh− vò b·o ®Ó uy hiÕp ®èi ph−¬ng, cßn tay tr¸i l·o gi¶ vê sö dông kh«ng ®−îc tinh nhuÖ. L·o cè ý che ®Ëy ®Ó Mé Dung Phôc khái kh¸m ph¸ ra. Mé Dung Phôc lµ mét tay vâ häc gia truyÒn næi tiÕng, ®èi ph−¬ng cã nh−îc ®iÓm g×, lÏ nµo y l¹i kh«ng nh×n ra? Y nghiªng ng−êi, quyÒn ®i nöa vßng råi ®ét nhiªn phãng hai ch−ëng ra, uy thÕ cùc kú m·nh liÖt nh»m ®¸nh vµo c¹nh s−ên bªn t¶ §inh Xu©n Thu. §inh Xu©n Thu khÏ ró lªn mét tiÕng, lïi l¹i m«t b−íc, nh−ng kh«ng d¸m ®−a tay tr¸i ra ®ãn chiªu. Mé Dung Phôc tù hái: - Kh«ng hiÓu ngùc vµ c¹nh s−ên bªn t¶ l·o qu¸i nµy ®· bÞ néi th−¬ng g×? Tuy thÕ c«ng y nh»m vµo mÐ h÷u mµ thùc ra y l¹i vËn dông néi c«ng ®Ó cèt ®¸nh vµo mÐ t¶. Hai bªn ®Êu h¬n hai chôc chiªu n÷a. §inh Xu©n Thu rót tay tr¸i vÒ thñ vµo trong tay ¸o. Ch−ëng bªn ph¶i ®æi thµnh thÕ tr¶o nh»m chôp xuèng Mé Dung Phôc. Mé Dung Phôc nghiªng ng−êi l¸ch qua phãng quyÒn ®¸nh th¼ng vµo c¹nh s−ên mÐ t¶. §inh Xu©n Thu lóc nµy chØ chê cã vËy, thÊy ®èi ph−¬ng qu¶ nhiªn ®¸nh tíi, bÊt gi¸c trong bông mõng thÇm. Bçng nghe tay ¸o l·o næi giã lªn vï vï. §inh Xu©n Thu ®· phÊt tay ¸o bªn tr¸i ®Ó cuèn lÊy tay ph¶i bªn ®Þch. Mé Dung Phôc lÈm bÈm: - Dï tô phong cña ng−¬i cã lîi h¹i gÊp m−êi ®· lµm g× næi ta? Th«i quyÒn chµng phãng ra kh«ng chÞu thu vÒ, chØ vËn thªm k×nh lùc vµo c¸nh tay ®Ó tiÕp nhËn tay ¸o ®èi ph−¬ng. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Bçng nghe ®¸nh "so¹t" mét tiÕng. Tay ¸o bªn ph¶i Mé Dung Phôc bÞ tô phong cña §inh Xu©n Thu ®¸nh r¸ch to¹c mét miÕng, hë c¶ da thÞt tr¾ng nâ ra. Da c¸nh tay trªn ®á öng. Nguyªn tô phong cña §inh Xu©n Thu ¸c liÖt v« cïng, cøng nh− thanh s¾t ®Ëp vµo cæ tay Mé Dung Phôc. NÕu chµng kh«ng vËn thªm c«ng lùc ®Î ®Ò phßng th× c¸nh tay nµy ®· thµnh tµn phÕ råi. Mé Dung Phôc trong lßng kinh h·i, thoi quyÒn ®ang ®¸nh ra rÊt ¸c liÖt, ®ét nhiªn ®Çu quyÒn bÞ giËt mét c¸i ®· bÞ bµn tay §inh Xu©n Thu n¾m ®−îc. Chiªu thøc nµy ®· ra ngoµi sù −íc ®o¸n cña Mé Dung Phôc. Y biÕt ngay lµ l·o gi¶ vê bÞ th−¬ng mÐ t¶ ®Ó lµm kÕ dô ®Þch, nªn m×nh m¾c m−u l·o. Lóc nµy nÕu y vËn ®éng ch©n khÝ th× k×nh lùc vÒ th× thuèc ®éc trong ng−êi §inh Xu©n Thu sÏ thõa c¬ theo ®−êng néi lùc thu vÒ mµ thÊm vµo trong th©n thÓ y. Lóc nµy thËt nguy hiÓm v« cïng. Mé Dung Phôc cã ý hèi hËn nghÜ thÇm: - M×nh tù cao tù ®¹i coi Tinh Tó L·o Qu¸i kh«ng vµo ®©u, kh«ng chÞu trï liÖu kÕ ho¹ch vÑn toµn tõ tr−íc, mét m×nh m¹o hiÓm khiªu chiÕn víi l·o. Mé Dung Phôc ®· l©m vµo t×nh tr¹ng muèn th«i còng kh«ng ®−îc n÷a, y liÒn vËn dông néi lùc toµn th©n phãng ra ®Çu quyÒn ®Çy søc m¹nh. Bµn tay §inh Xu©n Thu rÊt lín n¾m trän ®−îc c¶ ®Çu quyÒn Mé Dung Phôc vµo lßng bµn tay, nh−ng ®èi ph−¬ng ph¶n øng mau lÑ phi th−êng, l·o c¶m thÊy toµn th©n run b¾n lªn, c¸c huyÖt m¹ch ®Òu c¨ng cøng. C¸nh tay bªn t¶ ng©m ngÈm ®©u, xem chõng kh«ng n¾m chÆt ®−îc quyÒn cña ®èi ph−¬ng. §inh Xu©n Thu ®· vËn "Ho¸ c«ng ®¹i ph¸p" cÇn ¬h¶i ®−îc ch¹m vµo th©n thÓ ®èi ph−¬ng. Nh−ng nÕu néi lùc m×nh kÐm ®i tÊt bÞ néi lùc ®èi ph−¬ng ®Èy ra th× c«ng lùc kh«ng "ho¸" vµo ®©u ®−îc. Trong lóc l·o sî h·i, lËp tøc vËn thªm k×nh lùc vµ viÖc ®Çu tiªn lµ ph¶i tãm chÆt ®−îc ®Çu quyÒn cña ®èi ph−¬ng. Nh−ng lóc nµy Mé Dung Phôc néi lùc gia t¨ng rÊt nhiÒu vµ ®· giùt ®−îc tay ra råi. Nªn biÕt r»ng §inh Xu©n Thu tr−íc ®©y ®· dïng "Ho¸ c«ng ®¹i ph¸p" ®Ó ®èi phã víi HuyÒn N¹n ®¹i s−. KÓ vÒ néi lùc th× HuyÒn N¹n còng ch¼ng kÐm g× Mé Dung Phôc. Nh−ng HuyÒn N¹n ®èi song song víi §inh Xu©n Thu, ch−ëng lùc nhµ s− m¹nh bao nhiªu th× ch−ëng lùc cña l·o qu¸i còng t¨ng lªn bÊy nhiªu. Lóc l·o phãng chiªu, hai tay l·o liÒn chÆt víi nhau nªn thñ th¾ng ®−îc. B©y giê l·o dïng bµn tay n¾m lÊy ®Çu quyÒn Mé Dung Phôc th× chØ cã ¸p lùc mét bªn, nªn Mé Dung Phôc giùt m¹nh mét c¸i §inh Xu©n Thu kh«ng thÓ gi÷ chÆt ®−îc n÷a, ph¶i bu«ng ra. QuyÒn ch−ëng hai bªn võa rêi nhau trong chíp m¾t, bµn tay §inh Xu©n Thu võa bÞ hÊt ra, l¹i n¾m ngay ®−îc ®Çu quyÒn ®èi ph−¬ng. Mé Dung Phôc "hõ" lªn mét tiÕng l¹i vËn néi kinh. Nh−ng lÇn nµy néi kinh võa vËn ra ®· c¶m thÊy ch×m xuèng ®¸y biÓn, kh«ng hiÓu tiªu tan ®i ®©u mÊt hÕt. Mé Dung Phôc ngÊm ngÇm kªu lªn mét tiÕng: "ói chao!" Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Tr−íc khi y ®Õn g©y sù víi §inh Xu©n Thu ®· ®Þnh bông ph¶i lµm c¸ch nµo kh«ng ®Ó cho "Ho¸ c«ng ®¹i ph¸p" cña l·o ch¹m vµo m×nh ®−îc. Nh−ng lóc l©m sù l¹i kh«ng tr¸nh khái. Lóc nµy Mé Dung Phôc ë vµo t×nh thÕ tiÕn tho¸i l−ìng nan. NÕu tiÕp tôc vËn néi k×nh ®Ó kh¸ng cù, th× dï néi lùc cã m¹nh ®Õn ®©u ®i n÷a còng bÞ ho¸ t¸n ®i vµ nh− thÕ th× chØ trong kho¶nh kh¾c, bao nhiªu c«ng lùc mÊt hÕt thµnh ra phÕ nh©n. NÕu dïng phÐp "B¶o nguyªn thñ nhÊt" thu néi lùc vÒ th× §inh Xu©n Thu l¹i lµ mét tay dïng thuèc ®éc ghª gím. Thuèc ®éc cña l·o kh«ng ai biÕt ®©u mµ l−êng ®−îc, nã vÉn cã thÓ theo ®−êng ch©n khÝ rót vÒ mµ luån vµo ng−êi råi x©m nhËp ®Õn t¹ng phñ. Rót côc vÉn kh«ng chèng cù l¹i ®−îc. Mé Dung Phôc ®ang ë vµo t×nh thÕ nguy ngËp, v« kÕ kh¶ thi. Bçng sau l−ng y cã ng−êi lín tiÕng nãi: - S− phô khÐo xÕp ®Æt c¬ m−u khiÕn cho th»ng lái nµy bÞ h·m vµo tuyÖt ®Þa. Mé Dung Phôc võa xoay tay tr¸i võa lïi vÒ phÝa sau hai b−íc. Chµng kh«ng quay ®Çu l¹i chØ nghe tiÕng nãi, mµ thß tay ra n¾m tróng ngùc tªn ®Ö tö ph¸i Tinh Tó. C« T« Mé Dung cã phÐp cÇm n· tuyÖt diÖu. §ã còng lµ mét kü thuËt m−în søc ng−êi ®Ó ®¸nh ng−êi vµ kªu b»ng "§Èu chuyÓn tinh di" Ng−êi ngoµi kh«ng biÕt râ ngän ngµnh nªn cho c¸i lèi "gËy «ng ®Ëp l−ng «ng" cña nhµ Mé Dung lµ thÇn diÖu kh«n l−êng. Bao nhiªu nh÷ng tuyÖt kü c¸c m«n ph¸i kh¾p thiªn h¹ nhµ Mé Dung ë C« T« kh«ng sãt mét m«n nµo mµ l¹i hiÓu biÕt mét c¸ch rÊt s©u xa. Khi nµo muèn h¹ s¸t ai l¹i dïng m«n tuyÖt kü næi tiÕng cña ng−êi ®ã ®Ó h¹ s¸t. Thùc ra nh÷ng m«n tuyÖt kü trong c¸c ph¸i vâ kh¾p thiªn h¹ kÓ cã hµng ngµn hµng v¹n th× dï Mé Dung cã th«ng minh ®Õn ®©u còng kh«ng thÓ häc hái hÕt ®−îc. Huèng chi ®· lµ mét m«n tuyÖt kü th× ®©u ph¶i mét sím mét chiÒu mµ thµnh. §óng ra nhµ Mé Dung chØ cã thuËt "§Èu chuyÓn tinh di" lµ x¶o diÖu v« cïng. BÊt luËn ®èi ph−¬ng thi triÓn tuyÖt kü nµo, nhµ nµy còng chuyÓn ph−¬ng h−íng ®Ó ph¶n kÝch vµo chÝnh nh÷ng ng−êi ®· ra chiªu. Tû nh− ng−êi giái chiªu "To¶ hÇu Th−¬ng" phãng th−¬ng ®©m vµo yÕt hÇu nhµ Mé Dung th× y l¹i dïng thuËt "§Èu chuyÓn tinh di" khiÕn mòi th−¬ng quay trë l¹i ®©m vµo cæ m×nh. Ng−êi nµo giái vÒ "§o¹n tÞ ®ao" ®ao phãng ra l¹i ®i ®Õn kÕt qu¶ tù chÐm ®øt c¸nh tay m×nh. Còng binh khÝ Êy cïng chiªu thøc ©y, nh−ng m¾t kh«ng tr«ng thÊy nhµ Mé Dung dïng thuËt "®Èu chuyÓn tinh di" nªn kh«ng ai ®o¸n ®−îc lµ chÝnh ng−êi ®ã l¹i mÊt m¹ng vÒ chiªu thøc cña m×nh, mµ thùc ra lµ hä ®· tù s¸t. Ng−êi ra tay vâ c«ng cµng cao th©m th× c¸i chÕt l¹i cµng ly kú. Cã ®iÒu nhµ Mé Dung Phôc nÕu kh«ng lÊy mét chäi mét hay kh«ng n¾m ®−îc phÇn th¾ng ®èi ph−¬ng th× kh«ng bao giê dïng ®Õn thuËt "§Èu chuyÓn tinh di" c¶. Nhµ Mé Dung ë C« T« së dÜ tiÕng t¨m vang lõng kh¾p giang hå thùc ra lµ nhê ë "§Èu chuyÓn tinh di" mµ kh«ng ai biÕt ®Õn. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Cã ®iÒu thuËt "§Èu chuyÓn tinh di" nÕu ¸p dông vµo viÖc di chuyÓn ph−¬ng h−íng nh÷ng vËt h÷u h×nh nh− khÝ giíi quyÒn c−íc th× cßn dÔ, chø ®Õn di chuyÓn nh÷ng thø v« h×nh nh− néi lùc, khÝ c«ng th× thËt lµ khã. Mé Dung Phôc tuy ®· luyÖn thuËt nµy l©u n¨m mµ vÉn ch−a ®¹t ®Õn møc cao siªu tét ®é. Y ph¶i gÆp §inh Xu©n Thu lµ tay cao thñ vµo bËc nhÊt, tù biÕt m×nh kh«ng thÓ dïng phÐp "§Èu chuyÓn tinh di" ®Ó quay l¹i h¹i chÝnh m×nh ®èi ph−¬ng ®−îc. Nªn bao lÇn chµng ®· thi triÓn thuËt "§Èu chuyÓn tinh di" mµ kÎ chÞu thÊt b¹i lµ nh÷ng ®Ö tö ph¸i Tinh Tó. C¸ch di chuyÓn cña chµng chØ sang ®−îc ng−êi thø ba. §inh Xu©n Thu ngÊm ngÇm dïng "Tam TiÕu Tiªu Dao T¸n" qu¨ng chÐn ®Ó tung h¬i ®éc vµ phãng tia r−îu ®éc, lÇn nµo Mé Dung Phôc còng ®æi ®−îc kÎ chÕt thay cho m×nh mét c¸ch dÔ dµng. B©y giê §inh Xu©n Thu dïng "Ho¸ c«ng ®¹i ph¸p", Mé Dung Phôc kh«ng cßn c¸ch nµo di chuyÓn ®−îc th× võa gÆp lóc mét tªn ®Ö tö ph¸i Tinh Tó muèn t©ng c«ng s− phô h¸ miÖng ®øng h« ë ngay bªn y. Mé Dung Phôc trong lóc cÊp b¸ch, kh«ng kÞp nghÜ nhiÒu, liÒn n¾m ngay lÊy tªn nµy ®Ó thay thÕ cho m×nh. Cuéc m¹o hiÓm nµy chµng thËt kh«ng ngê còng ph¸t sinh hiÖu lùc. B¶n ý Tinh Tó L·o Qu¸i lµ ho¸ gi¶i c«ng lùc cña Mé Dung Phôc nh−ng ngê ®©u l¹i ho¸ gi¶i c«ng lùc cña tªn ®Ö tö cña m×nh. Mé Dung Phôc kh¸c nµo ng−êi ®−îc c¶i tö hoµn sinh. Y thÊy cuéc thö th¸ch cña m×nh thµnh c«ng, dÜ nhiªn n¾m lÊy c¬ héi quyÕt kh«ng ®Ó §inh Xu©n Thu kÞp suy nghÜ. Y liÒn ®Èy tªn ®Ö tö nµy cho ng−êi g· ch¹m vµo m×nh mét tªn ®Ö tö kh¸c. Tªn ®Ö tö thø hai c«ng lùc còng bÞ hãa gi¶i v× phÐp "ho¸ c«ng ®¹i ph¸p" cña §inh Xu©n Thu. §inh Xu©n Thu thÊy m×nh n¾m ®−îc ®Çu quyÒn cña Mé Dung Phôc mµ l¹i thÊy y dïng lèi m−în søc ng−êi ®Ó ®¸nh ng−êi lµm h¹i ®Ö tö cña m×nh l·o c¨m hËn v« cïng. Nh−ng l·o nghÜ r»ng: - NÕu m×nh muèn b¶o toµn sinh m¹ng cho mÊy tªn ®Ö tö v« dông nµy mµ bu«ng tha ®èi ph−¬ng th× kh«ng biÕt bao giê n¾m l¹i ®−îc c¬ héi nµy n÷a. Thùc lµ thiªn nan v¹n nan. Th»ng lái nµy mµ ch¹y tho¸t th× m×nh bÞ thiÖt nh÷ng n¨m tªn ®Ö tö mµ chØ ví ®−îc nöa c¸i tay ¸o cña h¾n. ThÕ lµ ph¸i Tinh Tó ®¹i b¹i råi. Tinh Tó l·o tiªn cßn cã mÆt mòi nµo ®Ó diÔu vâ d−¬ng oai ë Trung Nguyªn n÷a? NghÜ vËy l·o quyÕt ®Þnh kh«ng bu«ng ®Çu quyÒn Mé Dung Phôc ra. Mé Dung Phôc l¹i lïi mÊy b−íc ®Ó dÝnh tªn ®Ö tö nµy vµo tªn ®Ö tö kh¸c cho §inh Xu©n Thu ho¸ gi¶i c«ng lùc. ChØ trong kho¶nh kh¾c ba tªn ®Ö tö ph¸i Tinh Tó ®· bÞ kiÖt quÖ ch©n khÝ, kh¸c nµo nh− ng−êi bÞ ma quû hót m¸u, th©n thÓ kh« kiÖt tinh huyÕt, dÝnh vµo víi nhau kh«ng sao gì ra ®−îc. Nh÷ng tªn ®å ®Ö kia thÊy vËy c¶ kinh, l¹i thÊy Mé Dung Phôc lïi dÇn vÒ phÝa m×nh bÊt gi¸c chóng ®Òu thÊt thanh la ho¶ng. © HQD Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2