Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 68

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

75
lượt xem
17
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 68', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 68

 1. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Håi thø s¸u m−¬i t¸m Cuéc tû thÝ gi÷a §inh Xu©n Thu vµ Mé Dung Phôc B×nh sinh §inh Xu©n Thu ph¶i c¸i tËt lµ rÊt −a nghe nh÷ng lêi phØnh nÞnh. Ng−êi ngoµi nãi khÐo ch¼ng kh¸c nµo g·i tróng vµo chç ng÷a, l·o l¹i cµng thÝch phæng mòi lªn. Bän ®å ®Ö nµy ®· theo l·o mÊy chôc n¨m trêi. L·o yªn trÝ r»ng chóng khoa tr−¬ng c«ng ®øc m×nh lµ thËt. NÕu cã kÎ nµo kh«ng biÕt thæi phång l·o lªn th× l·o l¹i ngê h¾n lµ kh«ng cã d¹ trung thµnh. Bän ®Ö tö hiÓu biÕt s©u xa tÝnh nÕt l·o, hÔ cø gÆp ®−îc c¬ héi lµ chóng chôp ngay lÊy ®Ó t¸n d−¬ng mét c¸ch rÊt ngé nghÜnh: Ta nªn biÕt r»ng ®èi víi §inh Xu©n Thu kÎ ®Ö tö nµo kÐm khoa nÞnh hãt ®Ó mÊt lßng s− phô h·y cßn lµ viÖc nhá, song kh«ng giê phót nµo quªn ®−îc mèi lo ©u vÒ tÝnh m¹ng míi lµ viÖc lín h¬n. T×nh thùc mµ nãi th× kh«ng ph¶i bän ®Ö tö ph¸i Tinh Tó hÕt th¶y ®Òu lµ h¹ng mÆt dµy v« sØ c¶ ®©u, nh−ng mét lµ v× t×nh thÕ b¾t buéc kh«ng xu nÞnh s− phô quyÕt kh«ng thÓ tån t¹i ®−îc, hai lµ chóng ®i theo thÇy l©u ngµy, c©u chuyÖn nÞnh bî ®· thµnh thãi quen råi cø thuËn miÖng tu«n ra, ch¼ng lÊy thÕ lµm ®iÒu ®¸ng thÑn n÷a. §inh Xu©n Thu vuèt r©u mØm c−êi nghe bän ®Ö tö ca tông kho¸i chÝ v« cïng? Bé r©u cña l·o lóc ®Êu phÐp cïng s− huynh lµ Lung ¸ l·o nh©n T« Tinh Hµ ®· bÞ ch¸y mÊt mét m¶ng lín, nh−ng th−a thít cßn l¹i ®−îc mét Ýt còng t¹m ®ñ ®Ó vuèt ch¬i. VÒ sau l·o l¹i ngÊm ngÇm tung thuèc kÞch ®éc "tam tiÕu tiªu dao t¸n" lµm cho T« Tinh Hµ mÊt m¹ng. VËy cuéc ®Êu ®ã cuèi cïng vÉn lµ l·o th¾ng th× dï cã mÊt mét Ýt r©u còng ch¼ng ®¸ng kÓ g×. Trong kho¶ng thêi gian chõng ¨n xong b÷a c¬m, nh÷ng lêi t¸n d−¬ng ®· nh¹t ®i dÇn dÇn. Cßn g· nµo muèn nãi tr−êng giang ®¹i h¶i, §inh Xu©n Thu còng d¬ tay lªn ra hiÖu cho hä ®õng nãi n÷a. Lêi t¸n tông chÊm døt th× l¹i thÊy bän ®Ö tö ®ång thanh nãi: - C«ng ®øc s− phô trïm trêi lÊp ®Êt. Bän ®Ö tö chóng con ngu dèt, mu«n phÇn kh«ng biÓu d−¬ng ®−îc mét. §inh Xu©n Thu gËt ®Çu mØm c−êi quay ra hái A Tö: - A Tö! Mi cßn ®iÒu chi muèn nãi n÷a kh«ng? A Tö nghÜ ngay: - Tr−íc kia s− phô vèn thiªn ¸i m×nh h¬n ai hÕt ma còng chØ v× chç m×nh khÐo ca tông l·o ë nhiÒu ®iÓm ®Æc biÖt, ®−a ra nh÷ng lêi t¸n d−¬ng mµ bän s− huynh kh«ng ®Ò cËp ®Õn, v× hä kÐm th«ng minh, chØ nhai ®i nhai l¹i nh÷ng c©u th«ng th−êng cã c¶ tr¨m n¨m råi. NghÜ vËy nµng liÒn lªn tiÕng: - S− phô! Së dÜ ®Ö tö lÊy c¾p "BÝch Ngäc v−¬ng ®Ønh" cña s− phô còng lµ v× cã quan niÖm riªng. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung §inh Xu©n Thu cÆp m¾t long lªn hái: - Quan niÖm cña mi thÕ nµo? A Tö th−a: - Thêi kú s− phô cßn Ýt tuæi, c«ng lùc ch−a ®Õn tét ®é nh− ngµy nay, míi cÇn m−în "BÝch Ngäc v−¬ng ®Ønh" ®Ó cung øng vµo viÖc luyÖn c«ng. Nh−ng tõ hai n¨m nay, bÊt luËn lµ ai cã m¾t ®Ó tr«ng, ®Òu hiÓu biÕt thÇn th«ng s− phô lÖch ®Êt nghiªng trêi, thÇn sÇu quû khèc. C¸i "BÝch Ngäc v−¬ng ®Ønh" kia ch¼ng qua míi cã kh¶ n¨ng quy tô ®−îc nh÷ng trïng ®éc, nh−ng ®em so víi thñ ph¸p cña s− phô th× nã chØ lµ ®om ®ãm so víi ¸nh s¸ng mÆt tr¨ng mÆt trêi. Sù viÖc biÕn chuyÓn còng nh− nghÖ thuËt cña s− phô tiÕn triÓn v« bê bÕn, th× lµm sao cßn ®em chuyÖn n¨m xöa n¨m x−a ra mµ nãi. NÕu qu¶ s− phô kh«ng muèn rêi bá c¸i ®Ønh ngäc ®ã th× ch¼ng qua lµ tÊm lßng nhí tíi vËt cò mµ th«i. ThÕ mµ c¸c vÞ s− huynh ho¶ng hèt v« cïng, cho lµ s− phô kh«ng cã c¸i ®Ønh ®ã kh«ng xong nãi nh÷ng lµ b¶n m«n träng b¶o, ®Ønh ngäc thÇn th«ng trêi ®Êt g×, t−ëng chõng nh− mÊt nã cã thÓ x¶y ®Õn nh÷ng viÖc v« cïng träng ®¹i. ThÕ th× c¸c vÞ thËt ngu xuÈn kh«ng biÕt ®Õn ®©u mµ kÓ! Vµ gi¸n tiÕp c¸c vÞ coi thÇn th«ng cña s− phô ta kh«ng vµo ®©u hay sao. §inh Xu©n Thu nghe nµng nãi, ruét në lªn lång bång, l·o gËt ®Çu lia lÞa nãi: - õ ! õ ! Con nµy nãi còng cã lý ! A Tö l¹i nãi tiÕp : - §Ö tö cßn nghÜ r»ng: Vâ c«ng ph¸i Tinh Tó ta ®· cao c−êng ®Õn mùc kh¾p thiªn h¹ kh«ng cßn m«n ph¸i nµo s¸nh kÞp, mµ s− phô lµ bËc ®¹i nh©n ®¹i l−îng kh«ng muèn chÊp nhÊt víi bän vâ l©m ë Trung Nguyªn, v× b¶n l·nh cña chóng ch¼ng ®¸ng ®Ó s− phô bËn t©m dêi gãt ngäc ®Õn Trung Nguyªn. Còng v× thÕ mµ nh÷ng h¹ng ngu xuÈn kh¸c nµo Õch ngåi ®¸y giÕng coi trêi b»ng vung, råi ch¼ng thiÕu g× m«n ph¸i tù t«n tù ®¹i. Hä biÕt r»ng s− phô kh«ng thÌm ®Õn so b× víi hä, hä l¹i cµng lµm giµ, nªu lªn nh÷ng nh·n hiÖu kú kh«i nµo lµ "vâ häc danh gia", nµo lµ "®−¬ng thÕ cao nh©n" ch¼ng cßn uý kþ g× n÷a. Tuy hä giÔu vâ d−¬ng oai ë Trung Nguyªn nh−ng ch¼ng mét tªn nµo d¸m bÐn m¶ng ®Õn ph¸i Tinh Tó ta ®Ó lÜnh gi¸o mÊy chiªu. HÕt th¶y ®Òu biÕt vâ c«ng s− phô ®· cao th©m ®Õn mùc kh«ng biÕt ®©u mµ l−êng. Hä chØ ®em bèn ch÷ "th©m bÊt kh¶ tr¾c" (s©u th¼m kh«ng l−êng) bµn ®i t¸n l¹i, nh−ng thùc ra hä ch¼ng biÕt cao minh ®Õn møc ®é nµo mµ chØ nãi mét c¸ch hµm hå nh− vËy th«i. Ngõng mét l¸t ®Ó lÊy h¬i, A Tö l¹i nãi tiÕp: - ThÒ råi hä Mé Dung ë C« T« lªn mÆt phi th−êng, ph¸i ThiÕu L©m ë Hµ Nam còng tù x−ng lµ Th¸i S¬n, B¾c §Èu trong vâ l©m. Cßn n÷a nµo Lung ¸ tiªn sinh, nµo hä §oµn n−íc §¹i Lý ®Òu nghiÔm nhiªn khoe m×nh lµ nh÷ng nh©n vËt phi th−êng. S− phô thö t−ëng t−îng xem cã ®¸ng buån c−êi kh«ng? Thanh ©m nµng trong trÎo, uyÓn chuyÓn dÔ nghe, c©u nµo còng ®¸nh tróng vµo t©m kh¶m §inh Xu©n Thu, so víi kiÓu x−ng tông to tiÕng cña bän ®Ö tö kia l·o nghe lät tai h¬n nhiÒu. Bé mÆt §inh Xu©n Thu mçi lóc mét thªm t−¬i c−êi h¬n hín. L·o s−íng ®Õn lê ®ê c¶ mÆt. A Tö l¹i nãi: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - §Ö tö n¶y ra mét ý nghÜ con nÝt : ThÇn th«ng cña s− phô nh− vËy mµ kh«ng tíi Trung Nguyªn ®Ó træ mét hai ngãn cho chóng më réng tÇm m¾t ngu xuÈn ra, ®ång thêi d¹y cho chóng biÕt r»ng ngoµi bÇu trêi nµy cßn cã bÇu trêi kh¸c, trªn loµi ng−êi cßn cã h¹ng ng−êi mµ chóng ch−a biÕt ®Õn. Nªn ®Ö tö cã ý mêi s− phô xuèng Trung Nguyªn cho bän ®Ö tö kia ®−îc kiÕn thøc h¬n mét chót. Nh−ng nÕu cung thØnh s− phô mét c¸ch b×nh th−êng th× kh«ng xøng ®¸ng víi mét ng−êi thø nhÊt kh«ng tiÒn kho¸ng hËu. §Þa vÞ cña s− phô kh¸c víi ng−êi th−êng th× dÜ nhiªn c¸ch mêi s− phô xuèng Trung Nguyªn còng ph¶i ®Æc biÖt. V× thÕ mµ ®Ö tö m−în chiÕc "BÝch Ngäc v−¬ng ®Ønh" lµ cè ý th«i thóc ®¹i gi¸ s− phô ®Õn Trung Nguyªn. §inh Xu©n Thu kho¸i qu¸ kh«ng nhÞn ®−îc n÷a næi lªn mét trµng c−êi ha h¶ nãi: - Nh− lêi con nãi th× ra con lÊy ®Ønh ngäc còng chØ v× mét niÒm hiÕu thuËn. A Tö ®¸p: - §ã lµ mét ®iÒu con kh«ng d¸m chèi c·i. Nh−ng ngoµi tÊm lßng hiÕu thuËn, bªn trong cßn cã chót t− t©m. §inh Xu©n Thu chau mµy hái: - Con cßn t− t©m g× n÷a? A Tö tñm tØm c−êi ®¸p: - Xin s− phô tha thø cho. Con nghÜ r»ng m×nh ®· lµ ®Ö tö ph¸i Tinh Tó, kh«ng khái cã ý muèn cho oai danh m×nh vang lõng thiªn h¹, mµ con ®i ®©u còng ®−îc mäi ng−êi kÝnh nÓ cho tá mÆt víi ®êi. C¸i t− t©m nhá män cña ®Ö tö lµ ë chç ®ã. §inh Xu©n Thu c−êi ha h¶ khen: - Nãi ph¶i, nãi ph¶i! Trong m«n ph¸i ta biÕt bao nhiªu lµ ®Ö tö mµ ch−a thÊy g· nµo cã t©m c¬ linh mÉn nh− con. TÐ ra con lÊy c¾p "BÝch Ngäc v−¬ng ®Ønh" víi môc ®Ých ®Ó lµm næi danh cho ta. Ha ha! Con lµ ®øa nhá lÎo bÎo måm miÖng, giÕt ®i kÓ còng ®¸ng tiÕc, v× ^^^ m×nh ta thiÕu mÊt mét ®øa cã tµi nãi n¨ng ®Ó gi¶i buån. Nh−ng nÕu muèn ta bá viÖc nµy ®i kh«ng xÐt n÷a... A Tö véi c−íp lêi: - S− phô cã lßng tiÖn nghi cho ®Ö tö, nh−ng b¶n m«n tõ trªn xuèng d−íi ch¼ng ai lµ kh«ng c¶m kÝch tÊm lßng khoan hång ®¹i l−îng cña s− phô, vµ tõ ®©y s¾p tíi, ai nÊy cµng tËn t©m tËn lùc phông sù s− m«n, dï cã ph¶i tan x−¬ng n¸t thÞt còng cam lßng. §inh Xu©n Thu nãi: - Ng−¬i nãi thÕ ®Ó ®¸nh lõa ng−êi kh¸c cßn cã thÓ ®−îc, nh−ng ®èi víi ta th× v« Ých. Ta ®©u cã hå ®å ®Õn thÕ? Hõ! Theo lêi ng−¬i nãi nÕu ta t−íc hÕt c«ng lùc ng−¬i, c¾t ®øt g©n m¹ch ng−¬i... L·o võa nãi tíi ®©y, bçng nghe thÊy mét thanh ©m dâng d¹c vang lªn: - §iÕm gia! S¾p chç ngåi cho ta! Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung §inh Xu©n Thu liÕc m¾t ngã ra th× thÊy mét chµng thanh niªn ^^^ m×nh mÆc hoµng bµo l−ng ®eo tr−êng kiÕm ngåi nay c¸i bµn bªn c¹nh, kh«ng biÕt chµng ®· vµo ®iÕm tõ lóc nµo? Chµng chÝnh lµ Mé Dung Phôc mµ l·o ®· tiÕp qua mét ch−ëng. §inh Xu©n Thu tuy m¶i nghe A Tö t¸n d−¬ng, nh−ng l·o ®ang ngåi trong nhµ kh¸ch s¹n mµ bªn m×nh thèt nhiªn cã thªm ng−êi, l·o kh«ng ®Ó ý tíi th× còng lµ mét chç s¬ hë lín. Gi¶ tØ Mé Dung Phôc ^^^ nhiªn ¸m to¸n th× e r»ng bÞ nguy råi. §inh Xu©n Thu giËt m×nh ®¸nh thãt mét c¸i, h¬i biÕn s¾c mÆt. Nh−ng l·o lµ ng−êi th©m ®éc dÞ th−êng, trÊn tÜnh ®−îc ngay. A Tö ch−a tõng gÆp mÆt Mé Dung Phôc b©y giê nµng thÊy mét chµng thanh niªn c«ng tö, trong lßng kh«ng khái nao nao, khen thÇm: - Ng−êi nµy cùc kú phong l−u tuÊn nh·! Mét nh©n vËt thÕ mµ sao ta ch−a biÕt qua bao giê? Bçng thÊy Mé Dung Phôc d¬ tay vÉy §inh Xu©n Thu nãi: - Xin chµo l·o tiÒn bèi. ThÕ míi biÕt ng−êi ta trong vßng luÈn quÈn, ch¹m tr¸n nhau hoµi. Võa míi cã duyªn kú ngé chia tay ch−a mÊy chèc b©y giê l¹i gÆp tiªn sinh ®©y! §inh Xu©n Thu ®¸p: - §ã lµ l·o phu cã duyªn víi c«ng tö. Lóc Êy ®iÕm tiªu nhÞ ch¹y ®Õn tr−íc bµn Mé Dung Phôc hái: - Th−a c«ng tö! C«ng tö x¬i c¬m hay lµ ¨n b¸nh? Mé Dung Phôc ®¸p: - H·y lÊy mét c©n r−îu ngon vµ thøc nh¾m, cßn ¨n g× sÏ lÊy sau. §iÕm tiÓu nhÞ v©ng d¹, trë gãt vµo trong. §inh Xu©n Thu võa cïng chµng ®èi mét ch−ëng. Trong lóc th¶ng thèt l·o ch−a kÞp thi triÓn phÐp "Ho¸ c«ng ®¹i ph¸p", l·o thÊy ch−ëng lùc chµng kh«ng nh÷ng hïng hËu mµ cßn biÕn ¶o tuyÖt diÖu. L·o ch−a chiÕm ®−îc −u thÕ chót nµo, mµ tÊm lßng tù phô lµ kh«ng ai b»ng, th× khi nµo chÞu ®Ó ng−êi kh¸c ngang hµng víi m×nh? L·o lÈm bÈm: - Ta ph¶i lËp tøc cïng g· ®éng thñ ®Ó quyÕt th¾ng b¹i. B©y giê h·y xö trÝ cho xong A Tö råi sÏ tÝnh. Ta th−êng nghe ®ån c«ng lùc hä Mé Dung ë C« T« ®· ®i ®Õn møc siªu quÇn nhËp ho¸, c¸c giíi vâ l©m ®Òu khoa tr−¬ng g· rÊt nhiÒu, ch¾c lêi ®ån kh«ng ph¶i lµ v« lý. Nay Tinh Tó l·o tiªn ®· ®Õn Trung Nguyªn mµ ®Ó th»ng lái nµy lµm nhôt nhuÖ khÝ h¸ ch¼ng ®¸ng hËn −? §inh Xu©n Thu lµ ng−êi t©m c¬ th©m hiÓm, l·o kh«ng n¾m ch¾c phÇn th¾ng b»ng vâ c«ng liÒn nghÜ c¸ch ¸m to¸n. L·o quay sang b¶o A Tö: - Ng−¬i b¶o gi¶ tû ta phÕ trõ vâ c«ng cña ng−¬i, c¾t ®øt g©n cèt ng−¬i, chÆt mét tay mét ch©n ng−¬i, hoÆc chÆt c¶ hai ch©n hai tay, ng−¬i còng ®µnh chÞu chÕt chø kh«ng chÞu thæ lé c¸i ®ã ë ®©u? Cã ph¶i thÕ kh«ng? A Tö sî h·i v« cïng, run run ®¸p: - S− phô lµ bËc ®¹i t−îng, ch¼ng nªn ®Ó nh÷ng c©u nãi hå ®å cña ®Ö tö vµo tai. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Mé Dung Phôc c−êi nãi: - §inh tiªn sinh! Tiªn sinh ®· bÊy nhiªu tuæi ®Çu, sao cßn chÊp nhÆt víi ®øa con nÝt lµm chi? Mêi tiªn sinh qua ®©y, chóng ta uèng mÊy chÐn råi ®µm luËn vâ víi nhau cã ph¶i hay h¬n kh«ng? Tr−íc nh÷ng ng−êi ngoµi mµ ®em viÖc trong nhµ ra thanh to¸n, nh− vËy th× sao tiÖn? Bçng nghe cã tiÕng qu¸t lªn: - NÕu ng−¬i biÕt kÝnh cÈn dËp ®Çu l¹y s− phô ta lµ Tinh Tó l·o tiªn ®Ó thØnh gi¸o, th× Tinh Tó l·o tiªn b¶n tÝnh rÊt −a d¾t dÝu bän hËu bèi may ra ®−îc ng−êi chØ ®iÓm cho mét hai ®iÒu. Mi d¸m nãi ®µm luËn vâ víi Tinh Tó l·o tiªn h¸ ch¼ng khiÕn cho ng−êi ta ph¶i c−êi nÎ ruét. G· c−êi lªn mÊy tiÕng, vÎ mÆt cùc kú bÝ hiÓm cæ qu¸i. Sau mét lóc g· l¹i c−êi ha h¶, tiÕng c−êi nghe rÊt kh« khan. Sau trËn c−êi nµy måm miÖng h¸ hèc ra mµ kh«ng nãi ®−îc tiÕng nµo. VÎ mÆt vÉn bÝ hiÓm ^^^, vµ vÉn gièng nh− ng−êi ®ang c−êi. Bän ®Ö tö ph¸i Tinh Tó biÕt g· ®· tróng ph¶i "Tam tiÕu Tiªu Dao t¸n" ®Òu kh«ng khái kinh h·i lo sî. Chóng nh×n g· ®ång m«n tróng "Tam TiÕu Tiªu Dao t¸n" t¾t h¬i råi, kh«ng ai d¸m hÐ r¨ng hÐ lîi, ®· cói ®Çu xuèng kh«ng d¸m ngã s− phô n÷a. Bän chóng tù hái: - Kh«ng hiÓu g· tiÓu tö ®ã nãi n¨ng xóc ph¹m thÕ nµo lµm s− phô u uÊt, ®Õn nçi ng−êi thi hµnh thñ ®o¹n ghª gím ®Ó giÕt y? §inh Xu©n Thu trong lßng võa tøc giËn võa sî h·i. Nguyªn khi ®ang ®èi tho¹i víi A Tö khÏ gi¬ tay ¸o lªn ngÊm ngÇm vËn néi lùc dïng phÊn ®éc "Tam TiÕu Tiªu Dao T¸n" vµo Mé Dung Phôc. Thø phÊn ®éc nµy kh«ng h−¬ng kh«ng s¾c, l¹i cùc kú vi tÕ, kh¸ch ngåi trong töu ®iÕm kh«ng tµi nµo nh×n râ ®−îc. L·o ch¾c mÈm dï vâ c«ng Mé Dung Phôc cao ®Õn ®©u còng kh«ng thÓ ph¸t gi¸c ra ®−îc. Nµo ngê Mé Dung dïng thñ ®o¹n g× hÊt "Tam TiÕu Tiªu Dao T¸n" vµo ng−êi ®Ö tö mµ l·o còng kh«ng hay. ChÕt mÊt mét g· ®Ö tö ch¼ng cã g× ®¸ng tiÕc xong Mé Dung Phôc ®ang lóc c−êi nãi mµ ch¼ng thÊy g· d¬ tay ¸o lªn mµ hÊt ®−îc phÊn ®éc qua ng−êi kh¸c, th× c«ng lùc nµy cßn qu¸ phi th−êng, qu¸ søc t−ëng t−îng cña mäi ng−êi. §inh Xu©n Thu lµ ng−êi kiÕn v¨n qu¶ng b¸c, trong lóc ®ét ngét l·o ch¼ng nghÜ ra thø c«ng phu g×. L·o nhí l¹i chÝnh s¸ch "gËy «ng ®Ëp l−ng «ng" biÕt râ lµ mét thñ ph¸p mµ Mé Dung Phôc chuyªn dïng. Thñ ph¸p nµy t−¬ng tù nh− thñ ph¸p ®ãn lÊy ¸m khÝ ®Ó ®¸nh l¹i, ®ãn lÊy mòi phi tiªu, mòi tªn ®Ó phãng l¹i, b©y giê g· l¹i ®ãn lÊy phÊn ®éc ®Ó tung ra. Nh−ng phÊn ®éc nhá li ti kh«ng h×nh kh«ng s¾c mµ sao g· còng kh«ng ®Ó cho thÊm vµo ng−êi, l¹i hÊt ra ngoµi ®−îc? §inh Xu©n Thu l¹i nghÜ: - NÕu lµ thñ ®o¹n "gËy «ng ®Ëp l−ng «ng" th× "Tam TiÕu Tiªu Dao T¸n" do m×nh phãng ra, sao g· l¹i kh«ng hÊt trë vÒ m×nh. Th«i ph¶i råi! Ch¾c lµ th»ng lái con nµy uý kþ l·o tiªn, nªn kh«ng d¸m vuèt r©u hïm. L·o nghÜ ®Õn ba ch÷ "vuèt r©u hïm", tiÖn tay ®−a lªn vuèt r©u th× ®ông ngay ph¶i b¶y t¸m sîi r©u bÞ ch¸y dë chØ cßn ng¾n ch−n. Trong lßng l·o kh«ng lÊy thÕ lµm buån mµ l¹i mõng thÇm, lÈm bÈm: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - C«ng lùc T« Tinh Hµ cao th©m biÕt lµ chõng nµo, rót côc vÉn bÞ chÕt vÒ tay l·o tiªn th× th»ng lái Mé Dung Phôc miÖng cßn h¬i s÷a cã chi ®¸ng kÓ? §inh Xu©n Thu nghÜ nhiÒu l¾m, nh−ng dï sao l·o kh«ng muèn tá ra m×nh kÐm cái tr−íc mÆt bän ®Ö tö. L·o nãi: - Mé Dung c«ng tö! C«ng tö cïng ta thËt cã duyªn víi nhau. L¹i ®©y mau! §Ó ta mêi c«ng tö mét chÐn r−îu. Nãi xong l·o lÊy ngãn tay gÈy mét c¸i, chÐn r−îu ®Æt trªn bµn m×nh bay sang tr−íc Mé Dung Phôc. C¸i bóng tay cña l·o thËt lµ tuyÖt diÖu! ChÐn r−îu bay ®i b»ng bÆn kh«ng chót nghiªng ngöa, nªn kh«ng rít ra ngoµi nöa giät. Gi¸ vµo lóc kh¸c th× bän ®Ö tö ®· thi nhau t¸n tông. Nh−ng võa råi mét g· ®ång m«n lªn tiÕng nãi mÊy c©u ®· bÞ chÕt mét c¸ch qu¸i dÞ, nªn chóng sî h·i qu¸, kh«ng hiÓu s− phô cã dông ý g×, nªn ch¼ng ai d¸m më miÖng t¸n d−¬ng. Song Ýt ra còng ph¶i reo lªn mét tiÕng t¸n th−ëng nªn ®iÒm nhiªn nh− kh«ng tÊt bÞ s− phô thi hµnh nh÷ng h×nh ph¹t kh«ng thÓ chÞu næi. ChÐn r−îu võa h¹ xuèng tr−íc mÆt Mé Dung Phôc, bän ®Ö tö reo mét tiÕng: "TuyÖt diÖu!" nh− sÊm vang. Trong bän ®Ö tö cã ba tªn ®Æc biÖt nh¸t gan kh«ng d¸m hoan h«. Khi ba g· nµy thÊy bän ®ång m«n reo hß, míi sùc nhí ra m×nh ch−a lªn tiÕng. Chóng véi kªu lªn "tuyÖt diÖu!" nh−ng ba tiÕng "tuyÖt diÖu" nµy chËm mÊt mét chót, râ rµng kh«ng ®−îc tÒ chØnh. Ba g· thÊy bän ®ång m«n quë tr¸ch th× võa bÏn lÏn võa sî h·i v« cïng! Mé Dung Phôc nãi: - §inh tiªn sinh lµ bËc tiÒn bèi. Cã lý ®©u tiÒn bèi l¹i kÝnh míi r−îu v·n bèi tr−íc bao giê. ChÐn r−îu nµy v·n sinh kh«ng d¸m b¸i ^^^, ®Ó v·n bèi chuyÓn sang kÝnh mêi lÖnh cao ®å vËy! Nãi xong chµng thæi phï mét c¸i, chÐn r−îu ®ét nhiªn l¹i bay truyÒn ®Õn tr−íc mÆt mét tªn ®Ö tö ph¸i Tinh Tó ngåi ë mÐ t¶. §inh Xu©n Thu thÊy Mé Dung Phôc thæi chÐn r−îu th× biÕt ngay chµng ®· dïng phÐp "Tø l¹ng b¸t thiªn c©n". L·o tù biÕt: Tay m×nh cïng chÐn r−îu lµ hai vËt h÷u h×nh ch¹m vµo nhau, tuy lùc ®¹o cùc kú ^^^ diÖu, nh−ng còng ch−a ly kú b»ng g· lÊy h¬i thæi chÐn r−îu cho bay ®i. §em so ra tuy khã ph©n biÖt ®−îc ai h¬n ai kÐm. Nh−ng ^^^ ngoµi th× ng−êi kh«ng biÕt vâ c«ng còng ®Òu nh×n nhËn c¸ch chuyÓn chÐn r−îu cña Mé Dung Phôc nh− vËy ®ñ chøng tá §inh Xu©n Thu ®· bÞ thua chiªu nµy. Thùc ra Mé Dung Phôc thæi cho chÐn r−îu bay ®i cïng víi §inh Xu©n Thu bóng tay mét c¸i th× còng ch−a thÓ ph©n biÖt ®−îc néi lùc h¬n kÐm. Cã ®iÒu Mé Dung Phôc kh«n khÐo h¬n c¸ch §inh Xu©n Thu ph¶i dïng tay khiÕn cho ng−êi ngoµi tr«ng thÊy t−ëng chõng nh− dïng h¬i thæi chÐn r−îu võa cã vÎ tµi t×nh h¬n vµ néi lùc còng m¹nh h¬n §inh Xu©n Thu. G· ®Ö tö ph¸i Tinh Tó thÊy chÐn r−îu bay ®Õn, hèt ho¶ng kh«ng biÕt lµm thÕ nµo, ch¼ng hiÓu nªn tr¸nh ®i hay lµ d¬ tay ra ®ãn lÊy. G· cßn ®ang ngÉm nghÜ th× chÐn r−îu ®· Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung bay ®Õn n¬i. G· kh«ng kÞp nghÜ nhiÒu h¬n n÷a, tù nhiªn d¬ tay tr¸i ra ®ãn lÊy chÐn r−îu nãi: - ChÐn r−îu nµy cña s− phô t¹i h¹ kÝnh mõng c«ng tö! G· ®Þnh dïng ch−ëng lùc ®Èy chÐn r−îu trë l¹i ®Õn tr−íc mÆt Mé Dung Phôc th× ®ét nhiªn mét tiÕng ró thª th¶m "ói chao!" vang lªn. G· ng· ngöa vÒ phÝa sau råi kh«ng thÊy nhóc nhÝch g× ®−îc n÷a. Bän ®Ö tö tr«ng thÊy hiÓu ngay r»ng s− phô lóc bóng chÐn r−îu ®· ®Ó thuèc kÞch ®«c trong mãng tay råi, thuèc ®éc nµy ®· b¸m vµo xung quanh c¸i chÐn. Mé Dung Phôc chØ cÇn cÇm ®Õn chÐn, bÊt tÊt ph¶i uèng r−îu, còng ®ñ mÊt m¹ng nh− g· ®Ö tö nµy råi. §inh Xu©n Thu biÕn s¾c, trong lßng c¨m giËn v« cïng! L·o biÕt r»ng m×nh vè nµy n÷a th× kh«ng thÓ che m¾t ®−îc bän ®Ö tö vµ chóng ®Òu biÕt m×nh lÊy phÊn ®éc ®Ó ¸m h¹i Mé Dung Phôc, kh«ng ngê l¹i bÞ g· gieo v¹ lµm mÊt m¹ng ®Ö tö ph¸i Tinh Tó. LÇn ®Çu gÆp Mé Dung Phôc, l·o ®· ®èi mét ch−ëng víi chµng vµ biÕt râ ch−ëng lùc ®èi ph−¬ng ghª gím. NÕu dïng thùc lùc tranh ®Êu vÞ tÊt m×nh ®· ¨n ®øt g·. Víi ý nghi nh− vËy, l·o quyÕt ®Þnh dïng "Ho¸ c«ng ®¹i ph¸p" ®Ó ®èi phã víi Mé Dung Phôc. Nh−ng diÔn biÕn x¶y ra nh−êng nµy, l·o kh«ng thÓ yªn t©m ®−îc. L·o hai tay b−ng chÐn r−îu tõ tõ ®øng lªn nãi: - Mé Dung c«ng tö! L·o phu mêi c«ng tö mét chÐn nµy! L·o võa nãi võa ®i l¹i tr−íc mÆt Mé Dung Phôc. Mé Dung Phôc võa ngã vµo thÊy trong chÐn r−îu tr¾ng cã Èn hiÖn ¸nh s¸ng xanh lÌ, râ rµng cã pha thuèc kÞch ®éc. Chµng ngã l¹i th× kh«ng cßn c¸ch nµo ®Ó tr¸nh ®−îc n÷a. §inh Xu©n Thu ®i tíi tr−íc mÆt Mé Dung Phôc chØ cßn c¸ch mét c¸i bµn b¸t tiªn. Mé Dung Phôc liÒn hÝt m¹nh mét h¬i. R−îu ë trong chÐn §inh Xu©n Thu ®ang cÇm ®ét nhiªn bay lªn thµnh mét sîi d©y n−íc xanh lÌ. §inh Xu©n Thu la thÇm: - Lîi h¹i qu¸! L·o biÕt r»ng ®èi ph−¬ng hÝt h¬i vµo cho r−îu vät lªn råi l¹i thë ra ®Ó r−îu b¾n vÒ phÝa m×nh. Tuy r−îu b¾n vµo m×nh còng ch¼ng cã g× ®¸ng ng¹i nh−ng kh¾p ng−êi r−îu −ít ®Çm ®×a thËt khã coi. NghÜ vËy l·o vËn néi lùc nh¾m vµo d©y r−îu thæi m¹nh. Bän ®Ö tö ph¸i Tinh Tó ®· nhiÒu lÇn ®−îc thÊy s− phô ®Êu phÐp ^^^ ng−êi, tû nh− cïng T« Tinh Hµ ®Êu néi lùc. Nh−ng hai bªn ®Òu huy ®éng vâ c«ng th−îng thõa ®Ó ®Èy c©y cét löa, bªn nµo m¹nh lµ th¾ng bªn nµo yÕu lµ thua. Sù viÖc biÕn diÔn râ rµng tr−íc m¾t. LÇn nµy chØ thÊy mét d©y löa xanh biÕc tõ trong chÐn r−îu bay lªn, chóng biÕt lµ s− phô l¹i cïng ®èi ph−¬ng tØ thÝ c«ng lùc. G· nµo còng ®Òu nghÜ ®Õn nh÷ng c©u t¸n tông míi mÎ ®Ó t©ng bèc s− phô lªn. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Kh«ng ngê §inh Xu©n Thu phãng néi lùc ra mµ Mé Dung Phôc kh«ng chèng l¹i. D©y löa cø tiÕn th¼ng ®Õn tr−íc mÆt y. Bän ®Ö tö ®Òu "å" lªn mét tiÕng. Chóng kh«ng ngê s− phô l¹i th¾ng ®èi ph−¬ng mét c¸ch dÔ dµng ®Õn thÕ! §Çu ãc chóng kh«ng ®−îc linh mÉn mµ §inh Xu©n Thu l¹i th¾ng ®Þch qu¸ mau chãng khiÕn chóng kh«ng kÞp nghÜ ra c©u g× t¸n tông hay ho. Trong ®Çu ãc chóng chØ l¶ng v¶ng nh÷ng danh tõ cò mÌm nh−: "Vâ c«ng c¸i thÕ", "thiªn h¹ v« song"... ®Òu kh«ng ¨n nhËp g× ®Õn diÔn biÕn nµy. A Tö lóc ®Çu ®· t−ëng s− phô m×nh gÆp ph¶i tay k×nh ®Þch, lßng nµy ®−¬ng khÊp khëi mõng thÇm, nµng t¹m t×m c¬ héi ®Ó tho¸t th©n. Nµng kh«ng ngê ®èi ph−¬ng kh«ng chÞu næi mét ®ßn, ®©m ra thÊt väng. Bän ®Ö tö ph¸i Tinh Tó võa h¸ miÖng ra s¾p reo hß th× d©y löa ®· l¹i gÇn tíi mòi Mé Dung Phôc chØ cßn c¸ch ®é nöa th−íc. §ét nhiªn d©y löa ®i chªnh chÕch vÒ mÐ t¶ thµnh vßng ®−êng h×nh cung vät qua bªn mÐ ®Çu Mé Dung Phôc ra phÝa sau mau lÑ v« cïng, chui ngay vµo trong miÖng mét tªn ®Ö tö ph¸i Tinh Tó. Nguyªn tªn nµy ®· h¸ miÖng ra s¾p reo hß nh−ng ch−a kÞp lªn tiÕng th× d©y löa ë chÐn r−îu ®éc ®· b¾n vät vµo miÖng g· råi chui xuèng bông. D©y löa ®i lÑ qu¸, g· ®ang cao høng bËt lªn mét tiÕng: - TuyÖt qu¸! Råi g· míi giËt m×nh ph¸t gi¸c ra kªu lªn: - ChÕt råi! G· ng· gôc ngay xuèng ®Êt, mÆt mòi ch©n tay g· chØ trong chíp m¾t ®· n¸t ra råi quÇn ¸o còng bÞ ch¸y s¹ch, chØ cßn l¹i mét ®èng x−¬ng tr¾ng. Mé Dung Phôc thÊy thuèc ®éc ghª gím nh− vËy kh«ng khái rïng m×nh, la thÇm: - M×nh b«n tÈu giang hå bÊy l©u, mµ ch−a tõng thÊy chÊt ®éc nµo ghª gím thÕ nµy mµ còng ch−a thÊy ai cã hµnh ®éng b¸ ®¹o nh− vËy. Cuéc tØ ®Êu gi÷a hai ng−êi ch−a râ ai cao, ai thÊp, mµ ph¸i Tinh Tó ®· chÕt lu«n mÊt ba tªn ®Ö tö. Nh− vËy còng ®· h¬i râ phÇn th¾ng vÒ ai råi. §inh Xu©n Thu c¨m hËn v« cïng. L·o ®Æt chÐn r−îu xuèng bµn råi phãng ch−ëng ra ®¸nh Mé Dung Phôc. Mé Dung Phôc tõng nghe tiÕng "Ho¸ c«ng ®¹i ph¸p" cña ph¸i nµy ®· l©u. Y gia t©m ®Ò phßng rÊt cÈn thËn. Võa thÊy §inh Xu©n Thu phãng ch−ëng ra, liÒn l¹ng ng−êi ®i mét c¸i, tay ph¶i phãng ch−ëng ra ph¶n kÝch. §inh Xu©n Thu phãng liÒn ba ch−ëng veo vÐo, Mé Dung Phôc ®Òu dïng th©n ph¸p ®Ó nÐ tr¸nh kh«ng ®Ó cho tay l·o ch¹m vµo. Hai ng−êi ®¸nh nhau ra chiÒu mçi lóc mét mau. Trong qu¸n r−îu nhá bÐ bµn ghÕ ngæn ngang, lèi ®i chËt hÑp, tiÕn tho¸i bÊt tiÖn. Hai ng−êi chØ tiÕn lui ë khe nh÷ng bµn ghÕ Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung mµ kh«ng mét tiÕng ®éng. QuyÒn ch−ëng hai bªn kh«ng ch¹m nhau, bµn ghÕ còng kh«ng bÞ x« ®Èy chót nµo. Bän ®Ö tö ph¸i Tinh Tó thÊy hai bªn kÞch ®Êu th× sî h·i, ®øng s¸t c¶ vµo t−êng kh«ng d¸m trèn ra ngoµi. V× thÕ lµ ph¹m téi ®¹i bÊt ^^^ ®èi víi s− phô vµ sau viÖc nµy chóng tÊt bÞ nghiªm trÞ. Bän chóng biÕt râ t×nh thÕ nguy hiÓm v« cïng, chØ ch¹m ph¶i mét chót ch−ëng phong lµ cã thÓ nguy h¹i ®Õn tÝnh m¹ng, trõ phi ng−êi chóng cã thÓ biÕn thµnh tê giÊy máng ®Ó d¸n vµo t−êng ®−îc, ngoµi ra kh«ng cßn c¸ch nµo n÷a. Mé Dung Phôc thñ nhiÒu c«ng Ýt. Ch−ëng ph¸p cña y tuy rÊt tinh ^^^, nh−ng kh«ng d¸m ®èi ch−ëng thËt sù víi §inh Xu©n Thu thµnh ra nh− ng−êi bÞ trãi ch©n trãi tay, l©m vµo thÕ kÐm. Tinh Tó L·o Qu¸i tõng gÆp ®¹i ®Þch, kinh nghiÖm rÊt phong phó, nªn l·o võa trao ®æi mÊy chiªu, ®· biÕt ngay Mé Dung Phôc kh«ng d¸m ®èi ch−ëng thËt sù. Râ ra y sî m¾c ph¶i "Ho¸ c«ng ®¹i ph¸p" cña m×nh. §inh Xu©n Thu thÊy ®èi ph−¬ng sî tuyÖt kü ®ã, liÒn dïng ngay yÕu ®iÓm nµy ®Ó ¸p chÕ y. Nh−ng Mé Dung Phôc th©n ph¸p kú diÖu phãng ch−ëng võa mau lÑ võa khã ®o¸n ®−îc ph−¬ng h−íng chiªu lùc nªn tuy muèn ®èi ch−ëng víi y còng kh«ng ph¶i chuyÖn dÔ. Hai bªn ®Êu thªm mÊy ch−ëng n÷a. §inh Xu©n Thu quyÕt ®Þnh ®æi ý. L·o dïng tay ph¶i tung hoµnh nh− vò b·o ®Ó uy hiÕp ®èi ph−¬ng, cßn tay tr¸i l·o gi¶ vê sö dông kh«ng ®−îc tinh nhuÖ. L·o cè ý che ®Ëy ®Ó Mé Dung Phôc khái kh¸m ph¸ ra. Mé Dung Phôc lµ mét tay vâ häc gia truyÒn næi tiÕng, ®èi ph−¬ng cã nh−îc ®iÓm g×, lÏ nµo y l¹i kh«ng nh×n ra? Y nghiªng ng−êi, quyÒn ®i nöa vßng råi ®ét nhiªn phãng hai ch−ëng ra, uy thÕ cùc kú m·nh liÖt nh»m ®¸nh vµo c¹nh s−ên bªn t¶ §inh Xu©n Thu. §inh Xu©n Thu khÏ ró lªn mét tiÕng, lïi l¹i m«t b−íc, nh−ng kh«ng d¸m ®−a tay tr¸i ra ®ãn chiªu. Mé Dung Phôc tù hái: - Kh«ng hiÓu ngùc vµ c¹nh s−ên bªn t¶ l·o qu¸i nµy ®· bÞ néi th−¬ng g×? Tuy thÕ c«ng y nh»m vµo mÐ h÷u mµ thùc ra y l¹i vËn dông néi c«ng ®Ó cèt ®¸nh vµo mÐ t¶. Hai bªn ®Êu h¬n hai chôc chiªu n÷a. §inh Xu©n Thu rót tay tr¸i vÒ thñ vµo trong tay ¸o. Ch−ëng bªn ph¶i ®æi thµnh thÕ tr¶o nh»m chôp xuèng Mé Dung Phôc. Mé Dung Phôc nghiªng ng−êi l¸ch qua phãng quyÒn ®¸nh th¼ng vµo c¹nh s−ên mÐ t¶. §inh Xu©n Thu lóc nµy chØ chê cã vËy, thÊy ®èi ph−¬ng qu¶ nhiªn ®¸nh tíi, bÊt gi¸c trong bông mõng thÇm. Bçng nghe tay ¸o l·o næi giã lªn vï vï. §inh Xu©n Thu ®· phÊt tay ¸o bªn tr¸i ®Ó cuèn lÊy tay ph¶i bªn ®Þch. Mé Dung Phôc lÈm bÈm: - Dï tô phong cña ng−¬i cã lîi h¹i gÊp m−êi ®· lµm g× næi ta? Th«i quyÒn chµng phãng ra kh«ng chÞu thu vÒ, chØ vËn thªm k×nh lùc vµo c¸nh tay ®Ó tiÕp nhËn tay ¸o ®èi ph−¬ng. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Bçng nghe ®¸nh "so¹t" mét tiÕng. Tay ¸o bªn ph¶i Mé Dung Phôc bÞ tô phong cña §inh Xu©n Thu ®¸nh r¸ch to¹c mét miÕng, hë c¶ da thÞt tr¾ng nâ ra. Da c¸nh tay trªn ®á öng. Nguyªn tô phong cña §inh Xu©n Thu ¸c liÖt v« cïng, cøng nh− thanh s¾t ®Ëp vµo cæ tay Mé Dung Phôc. NÕu chµng kh«ng vËn thªm c«ng lùc ®Î ®Ò phßng th× c¸nh tay nµy ®· thµnh tµn phÕ råi. Mé Dung Phôc trong lßng kinh h·i, thoi quyÒn ®ang ®¸nh ra rÊt ¸c liÖt, ®ét nhiªn ®Çu quyÒn bÞ giËt mét c¸i ®· bÞ bµn tay §inh Xu©n Thu n¾m ®−îc. Chiªu thøc nµy ®· ra ngoµi sù −íc ®o¸n cña Mé Dung Phôc. Y biÕt ngay lµ l·o gi¶ vê bÞ th−¬ng mÐ t¶ ®Ó lµm kÕ dô ®Þch, nªn m×nh m¾c m−u l·o. Lóc nµy nÕu y vËn ®éng ch©n khÝ th× k×nh lùc vÒ th× thuèc ®éc trong ng−êi §inh Xu©n Thu sÏ thõa c¬ theo ®−êng néi lùc thu vÒ mµ thÊm vµo trong th©n thÓ y. Lóc nµy thËt nguy hiÓm v« cïng. Mé Dung Phôc cã ý hèi hËn nghÜ thÇm: - M×nh tù cao tù ®¹i coi Tinh Tó L·o Qu¸i kh«ng vµo ®©u, kh«ng chÞu trï liÖu kÕ ho¹ch vÑn toµn tõ tr−íc, mét m×nh m¹o hiÓm khiªu chiÕn víi l·o. Mé Dung Phôc ®· l©m vµo t×nh tr¹ng muèn th«i còng kh«ng ®−îc n÷a, y liÒn vËn dông néi lùc toµn th©n phãng ra ®Çu quyÒn ®Çy søc m¹nh. Bµn tay §inh Xu©n Thu rÊt lín n¾m trän ®−îc c¶ ®Çu quyÒn Mé Dung Phôc vµo lßng bµn tay, nh−ng ®èi ph−¬ng ph¶n øng mau lÑ phi th−êng, l·o c¶m thÊy toµn th©n run b¾n lªn, c¸c huyÖt m¹ch ®Òu c¨ng cøng. C¸nh tay bªn t¶ ng©m ngÈm ®©u, xem chõng kh«ng n¾m chÆt ®−îc quyÒn cña ®èi ph−¬ng. §inh Xu©n Thu ®· vËn "Ho¸ c«ng ®¹i ph¸p" cÇn ¬h¶i ®−îc ch¹m vµo th©n thÓ ®èi ph−¬ng. Nh−ng nÕu néi lùc m×nh kÐm ®i tÊt bÞ néi lùc ®èi ph−¬ng ®Èy ra th× c«ng lùc kh«ng "ho¸" vµo ®©u ®−îc. Trong lóc l·o sî h·i, lËp tøc vËn thªm k×nh lùc vµ viÖc ®Çu tiªn lµ ph¶i tãm chÆt ®−îc ®Çu quyÒn cña ®èi ph−¬ng. Nh−ng lóc nµy Mé Dung Phôc néi lùc gia t¨ng rÊt nhiÒu vµ ®· giùt ®−îc tay ra råi. Nªn biÕt r»ng §inh Xu©n Thu tr−íc ®©y ®· dïng "Ho¸ c«ng ®¹i ph¸p" ®Ó ®èi phã víi HuyÒn N¹n ®¹i s−. KÓ vÒ néi lùc th× HuyÒn N¹n còng ch¼ng kÐm g× Mé Dung Phôc. Nh−ng HuyÒn N¹n ®èi song song víi §inh Xu©n Thu, ch−ëng lùc nhµ s− m¹nh bao nhiªu th× ch−ëng lùc cña l·o qu¸i còng t¨ng lªn bÊy nhiªu. Lóc l·o phãng chiªu, hai tay l·o liÒn chÆt víi nhau nªn thñ th¾ng ®−îc. B©y giê l·o dïng bµn tay n¾m lÊy ®Çu quyÒn Mé Dung Phôc th× chØ cã ¸p lùc mét bªn, nªn Mé Dung Phôc giùt m¹nh mét c¸i §inh Xu©n Thu kh«ng thÓ gi÷ chÆt ®−îc n÷a, ph¶i bu«ng ra. QuyÒn ch−ëng hai bªn võa rêi nhau trong chíp m¾t, bµn tay §inh Xu©n Thu võa bÞ hÊt ra, l¹i n¾m ngay ®−îc ®Çu quyÒn ®èi ph−¬ng. Mé Dung Phôc "hõ" lªn mét tiÕng l¹i vËn néi kinh. Nh−ng lÇn nµy néi kinh võa vËn ra ®· c¶m thÊy ch×m xuèng ®¸y biÓn, kh«ng hiÓu tiªu tan ®i ®©u mÊt hÕt. Mé Dung Phôc ngÊm ngÇm kªu lªn mét tiÕng: "ói chao!" Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Tr−íc khi y ®Õn g©y sù víi §inh Xu©n Thu ®· ®Þnh bông ph¶i lµm c¸ch nµo kh«ng ®Ó cho "Ho¸ c«ng ®¹i ph¸p" cña l·o ch¹m vµo m×nh ®−îc. Nh−ng lóc l©m sù l¹i kh«ng tr¸nh khái. Lóc nµy Mé Dung Phôc ë vµo t×nh thÕ tiÕn tho¸i l−ìng nan. NÕu tiÕp tôc vËn néi k×nh ®Ó kh¸ng cù, th× dï néi lùc cã m¹nh ®Õn ®©u ®i n÷a còng bÞ ho¸ t¸n ®i vµ nh− thÕ th× chØ trong kho¶nh kh¾c, bao nhiªu c«ng lùc mÊt hÕt thµnh ra phÕ nh©n. NÕu dïng phÐp "B¶o nguyªn thñ nhÊt" thu néi lùc vÒ th× §inh Xu©n Thu l¹i lµ mét tay dïng thuèc ®éc ghª gím. Thuèc ®éc cña l·o kh«ng ai biÕt ®©u mµ l−êng ®−îc, nã vÉn cã thÓ theo ®−êng ch©n khÝ rót vÒ mµ luån vµo ng−êi råi x©m nhËp ®Õn t¹ng phñ. Rót côc vÉn kh«ng chèng cù l¹i ®−îc. Mé Dung Phôc ®ang ë vµo t×nh thÕ nguy ngËp, v« kÕ kh¶ thi. Bçng sau l−ng y cã ng−êi lín tiÕng nãi: - S− phô khÐo xÕp ®Æt c¬ m−u khiÕn cho th»ng lái nµy bÞ h·m vµo tuyÖt ®Þa. Mé Dung Phôc võa xoay tay tr¸i võa lïi vÒ phÝa sau hai b−íc. Chµng kh«ng quay ®Çu l¹i chØ nghe tiÕng nãi, mµ thß tay ra n¾m tróng ngùc tªn ®Ö tö ph¸i Tinh Tó. C« T« Mé Dung cã phÐp cÇm n· tuyÖt diÖu. §ã còng lµ mét kü thuËt m−în søc ng−êi ®Ó ®¸nh ng−êi vµ kªu b»ng "§Èu chuyÓn tinh di" Ng−êi ngoµi kh«ng biÕt râ ngän ngµnh nªn cho c¸i lèi "gËy «ng ®Ëp l−ng «ng" cña nhµ Mé Dung lµ thÇn diÖu kh«n l−êng. Bao nhiªu nh÷ng tuyÖt kü c¸c m«n ph¸i kh¾p thiªn h¹ nhµ Mé Dung ë C« T« kh«ng sãt mét m«n nµo mµ l¹i hiÓu biÕt mét c¸ch rÊt s©u xa. Khi nµo muèn h¹ s¸t ai l¹i dïng m«n tuyÖt kü næi tiÕng cña ng−êi ®ã ®Ó h¹ s¸t. Thùc ra nh÷ng m«n tuyÖt kü trong c¸c ph¸i vâ kh¾p thiªn h¹ kÓ cã hµng ngµn hµng v¹n th× dï Mé Dung cã th«ng minh ®Õn ®©u còng kh«ng thÓ häc hái hÕt ®−îc. Huèng chi ®· lµ mét m«n tuyÖt kü th× ®©u ph¶i mét sím mét chiÒu mµ thµnh. §óng ra nhµ Mé Dung chØ cã thuËt "§Èu chuyÓn tinh di" lµ x¶o diÖu v« cïng. BÊt luËn ®èi ph−¬ng thi triÓn tuyÖt kü nµo, nhµ nµy còng chuyÓn ph−¬ng h−íng ®Ó ph¶n kÝch vµo chÝnh nh÷ng ng−êi ®· ra chiªu. Tû nh− ng−êi giái chiªu "To¶ hÇu Th−¬ng" phãng th−¬ng ®©m vµo yÕt hÇu nhµ Mé Dung th× y l¹i dïng thuËt "§Èu chuyÓn tinh di" khiÕn mòi th−¬ng quay trë l¹i ®©m vµo cæ m×nh. Ng−êi nµo giái vÒ "§o¹n tÞ ®ao" ®ao phãng ra l¹i ®i ®Õn kÕt qu¶ tù chÐm ®øt c¸nh tay m×nh. Còng binh khÝ Êy cïng chiªu thøc ©y, nh−ng m¾t kh«ng tr«ng thÊy nhµ Mé Dung dïng thuËt "®Èu chuyÓn tinh di" nªn kh«ng ai ®o¸n ®−îc lµ chÝnh ng−êi ®ã l¹i mÊt m¹ng vÒ chiªu thøc cña m×nh, mµ thùc ra lµ hä ®· tù s¸t. Ng−êi ra tay vâ c«ng cµng cao th©m th× c¸i chÕt l¹i cµng ly kú. Cã ®iÒu nhµ Mé Dung Phôc nÕu kh«ng lÊy mét chäi mét hay kh«ng n¾m ®−îc phÇn th¾ng ®èi ph−¬ng th× kh«ng bao giê dïng ®Õn thuËt "§Èu chuyÓn tinh di" c¶. Nhµ Mé Dung ë C« T« së dÜ tiÕng t¨m vang lõng kh¾p giang hå thùc ra lµ nhê ë "§Èu chuyÓn tinh di" mµ kh«ng ai biÕt ®Õn. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Cã ®iÒu thuËt "§Èu chuyÓn tinh di" nÕu ¸p dông vµo viÖc di chuyÓn ph−¬ng h−íng nh÷ng vËt h÷u h×nh nh− khÝ giíi quyÒn c−íc th× cßn dÔ, chø ®Õn di chuyÓn nh÷ng thø v« h×nh nh− néi lùc, khÝ c«ng th× thËt lµ khã. Mé Dung Phôc tuy ®· luyÖn thuËt nµy l©u n¨m mµ vÉn ch−a ®¹t ®Õn møc cao siªu tét ®é. Y ph¶i gÆp §inh Xu©n Thu lµ tay cao thñ vµo bËc nhÊt, tù biÕt m×nh kh«ng thÓ dïng phÐp "§Èu chuyÓn tinh di" ®Ó quay l¹i h¹i chÝnh m×nh ®èi ph−¬ng ®−îc. Nªn bao lÇn chµng ®· thi triÓn thuËt "§Èu chuyÓn tinh di" mµ kÎ chÞu thÊt b¹i lµ nh÷ng ®Ö tö ph¸i Tinh Tó. C¸ch di chuyÓn cña chµng chØ sang ®−îc ng−êi thø ba. §inh Xu©n Thu ngÊm ngÇm dïng "Tam TiÕu Tiªu Dao T¸n" qu¨ng chÐn ®Ó tung h¬i ®éc vµ phãng tia r−îu ®éc, lÇn nµo Mé Dung Phôc còng ®æi ®−îc kÎ chÕt thay cho m×nh mét c¸ch dÔ dµng. B©y giê §inh Xu©n Thu dïng "Ho¸ c«ng ®¹i ph¸p", Mé Dung Phôc kh«ng cßn c¸ch nµo di chuyÓn ®−îc th× võa gÆp lóc mét tªn ®Ö tö ph¸i Tinh Tó muèn t©ng c«ng s− phô h¸ miÖng ®øng h« ë ngay bªn y. Mé Dung Phôc trong lóc cÊp b¸ch, kh«ng kÞp nghÜ nhiÒu, liÒn n¾m ngay lÊy tªn nµy ®Ó thay thÕ cho m×nh. Cuéc m¹o hiÓm nµy chµng thËt kh«ng ngê còng ph¸t sinh hiÖu lùc. B¶n ý Tinh Tó L·o Qu¸i lµ ho¸ gi¶i c«ng lùc cña Mé Dung Phôc nh−ng ngê ®©u l¹i ho¸ gi¶i c«ng lùc cña tªn ®Ö tö cña m×nh. Mé Dung Phôc kh¸c nµo ng−êi ®−îc c¶i tö hoµn sinh. Y thÊy cuéc thö th¸ch cña m×nh thµnh c«ng, dÜ nhiªn n¾m lÊy c¬ héi quyÕt kh«ng ®Ó §inh Xu©n Thu kÞp suy nghÜ. Y liÒn ®Èy tªn ®Ö tö nµy cho ng−êi g· ch¹m vµo m×nh mét tªn ®Ö tö kh¸c. Tªn ®Ö tö thø hai c«ng lùc còng bÞ hãa gi¶i v× phÐp "ho¸ c«ng ®¹i ph¸p" cña §inh Xu©n Thu. §inh Xu©n Thu thÊy m×nh n¾m ®−îc ®Çu quyÒn cña Mé Dung Phôc mµ l¹i thÊy y dïng lèi m−în søc ng−êi ®Ó ®¸nh ng−êi lµm h¹i ®Ö tö cña m×nh l·o c¨m hËn v« cïng. Nh−ng l·o nghÜ r»ng: - NÕu m×nh muèn b¶o toµn sinh m¹ng cho mÊy tªn ®Ö tö v« dông nµy mµ bu«ng tha ®èi ph−¬ng th× kh«ng biÕt bao giê n¾m l¹i ®−îc c¬ héi nµy n÷a. Thùc lµ thiªn nan v¹n nan. Th»ng lái nµy mµ ch¹y tho¸t th× m×nh bÞ thiÖt nh÷ng n¨m tªn ®Ö tö mµ chØ ví ®−îc nöa c¸i tay ¸o cña h¾n. ThÕ lµ ph¸i Tinh Tó ®¹i b¹i råi. Tinh Tó l·o tiªn cßn cã mÆt mòi nµo ®Ó diÔu vâ d−¬ng oai ë Trung Nguyªn n÷a? NghÜ vËy l·o quyÕt ®Þnh kh«ng bu«ng ®Çu quyÒn Mé Dung Phôc ra. Mé Dung Phôc l¹i lïi mÊy b−íc ®Ó dÝnh tªn ®Ö tö nµy vµo tªn ®Ö tö kh¸c cho §inh Xu©n Thu ho¸ gi¶i c«ng lùc. ChØ trong kho¶nh kh¾c ba tªn ®Ö tö ph¸i Tinh Tó ®· bÞ kiÖt quÖ ch©n khÝ, kh¸c nµo nh− ng−êi bÞ ma quû hót m¸u, th©n thÓ kh« kiÖt tinh huyÕt, dÝnh vµo víi nhau kh«ng sao gì ra ®−îc. Nh÷ng tªn ®å ®Ö kia thÊy vËy c¶ kinh, l¹i thÊy Mé Dung Phôc lïi dÇn vÒ phÝa m×nh bÊt gi¸c chóng ®Òu thÊt thanh la ho¶ng. © HQD Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2