Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 69

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

54
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 69', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 69

  1. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Håi thø s¸u m−¬i chÝn Dïng ho¸ c«ng ®Ö tö bÞ tai −¬ng Mé Dung Phôc rung tay mét c¸i, ba tªn ®Ö tö ph¸i Tinh Tó dÝnh liÒn vµo nhau hÊt tung lªn l¹i tróng vµo mét tªn kh¸c. Tªn nµy la ho¶ng ch−a døt lêi th× ng−êi ®· mÒm nhòn ra. ThÕ lµ bèn ng−êi dÝnh liÒn nhau nh− mét x©u c¸. Bän ®Ö tö ph¸i Tinh Tó ch−a bÞ dÝnh vµo ®Òu nh×n ra, chØ mong §inh Xu©n Thu bu«ng tha Mé Dung Phôc. BÊy nhiªu tªn ®Òu bÞ Mé Dung Phôc m−în søc ng−êi ®Ó h¹i ng−êi. C« lùc cña chóng ®Òu bÞ §inh Xu©n Thu ho¸ t¸n hÕt. §inh Xu©n Thu thi triÓn Ho¸ c«ng ®¹i ph¸p thÇn kinh quû khèc, nh−ng nh÷ng ng−êi bÞ h¹i toµn lµ ®Ö tö ph¸i Tinh Tó. Nh÷ng g· nµy ngµy th−êng rÊt khÐo xu nÞnh s− phô mµ b©y giê l¹i bÞ phÐp Ho¸ c«ng ®¹i ph¸p cña s− phô lµm tiªu tan néi lùc. Nh÷ng tªn cßn ë ngoµi chØ lo ®Õn l−ît m×nh bÞ n¹n, nh−ng chóng chØ khiÕp sî chø kh«ng d¸m ch¹y ra ngoµi cöa, mµ chØ quanh quÈn ë trong ph¹n ®iÕm, ch¹y lui ch¹y tíi nÐ tr¸nh ®Ó khái m¾c vµo ®éc thñ. C¨n nhµ nhá hÑp, Mé Dung Phôc cø vung tay mét c¸i lµ l¹i ch¹m vµo mét tªn ®Ö tö ph¸i Tinh Tó . Míi trong chíp m¾t mµ sè ng−êi bÞ dÝnh liÒn vµo nhau ®· lªn tíi b¶y t¸m tªn. Mé Dung Phôc trong tay b©y giê ®· cÇm c©y "khÝ giíi ng−êi" võa lín võa dµi nh− vËy, mµ muèn t×m kÎ chÕt thay cho m×nh thËt dÔ nh− ch¬i. Lóc nµy xem chõng Mé Dung Phôc ®· chiÕm ®−îc th−îng phong, nh−ng trong lßng y vÉn ch−a hÕt lo ng¹i, v× bän ®Ö tö ph¸i Tinh Tó nhiÒu thËt nh−ng "dïng" m·i còng ph¶i hÕt. §Õn lóc bän chóng hÕt th¶y ®Òu bÞ §inh Xu©n Thu ho¸ gi¶i c«ng lùc råi th× m×nh biÕt thi triÓn c¸i lèi "gËy «ng ®Ëp l−ng «ng" vµo ®©u ®−îc? Y lu«n lu«n ph¸t ®éng néi lùc mong tho¸t khái tay §inh Xu©n Thu. §inh Xu©n Thu thÊy bän m«n ®å m×nh cø tõng tªn mét dÝnh m·i vµo, ch¼ng kh¸c g× mét cµnh liÔu x©u ®µn c¸. BÊy giê nh÷ng tªn cßn ë ngoµi vßng ch¼ng ai hoan h« §inh Xu©n Thu n÷a mµ chØ lo t×m ®−êng nÐ tr¸nh. §inh Xu©n Thu võa hæ thÑn võa c¨m tøc, trong lßng nhÊt quyÕt n¾m gi÷ ®Çu quyÒn Mé Dung Phôc kh«ng bu«ng. L·o nghÜ thÇm: - Dï cã mÊt hÕt lò ®Ö tö v« dông nµy còng ®µnh. M×nh chØ cÇn t−íc hÕt c«ng lùc cña Mé Dung Phôc tøc lµ Tinh Tó L·o tiªn th¾ng ®−îc C« T« Mé Dung vµ viÖc nµy sÏ chÊn ®éng thiªn h¹. - NghÜ vËy l·o kh«ng ra chiÒu c¨m giËn n÷a, mµ l¹i tá vÎ rÊt ung dung. Bän ®Ö tö ph¸i Tinh Tó chØ mong s− phô nÐm chuét sî vì ®å, bu«ng tha Mé Dung Phôc ®Ó bän chóng khái chÕt oan. B©y giê thÊy §inh Xu©n Thu vÎ mÆt vÉn th¶n nhiªn th× biÕt r»ng kh«ng cßn hy väng g× n÷a. G· nµo còng la ã rÇm trêi, nh−ng kh«ng g· nµo d¸m ch¹y trèn hoÆc van xin §inh Xu©n Thu bu«ng tha Mé Dung Phôc ra. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
  2. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung §inh Xu©n Thu liÕc m¾t nh×n quanh mét l−ît th× trong bän ®Ö tö chØ cã hai g· lµ kh«ng lÈn tr¸nh. Mét lµ Du Th¶n Chi ®ang ngåi ñ rò trong gãc nhµ, hai tay «m lÊy c¸i ®Çu s¾t. Nh−ng cø trong t×nh h×nh th× d−êng nh− g· sî h·i v« cïng mµ còng tùa nh− kÎ ch¸n ®êi kh«ng cÇn trèn tr¸nh. Mét tªn n÷a lµ A Tö, s¾c mÆt lît l¹t còng ngåi co ro trong gãc nhµ bªn nµy. Nµng kh«ng ngít nh×n Mé Dung Phôc. §inh Xu©n Thu trong lßng c¨m tøc cÊt tiÕng gäi: - A Tö! A Tö ®ang m¶i nh×n nh÷ng b¹n ®ång m«n liªn tiÕp nhau bÞ n¹n, cßn Mé Dung Phôc tuy bÞ §inh Xu©n Thu n¾m gi÷ mµ ng−êi y rÊt linh ®éng, vÎ mÆt ung dung, d−êng nh− ch¼ng coi §inh Xu©n Thu vµo ®©u. Nµng ®ét nhiªn nghe tiÕng s− phô gäi, ng¬ ng¸c nh×n l·o råi nãi: - S− phô! S− phô ®¹i triÓn thÇn oai... Nµng chØ nãi ®−îc nöa c©u råi ng−îng nghÞu g−îng c−êi kh«ng nãi thªm ®−îc n÷a. §inh Xu©n Thu lóc nµy qu¶ nhiªn ®ang thi triÓn thÇn oai, nh−ng ng−êi bÞ h¹i l¹i toµn lµ ®Ö tö m×nh. A Tö dï cã th«ng minh lanh lîi ®Õn ®©u t−ëng muèn nãi ®«i lêi ca tông còng khã thèt ra miÖng ®−îc. §inh Xu©n Thu trÇm giäng hái: - ThÕ nµo Tinh Tó l·o tiªn liÖu cã d−¬ng oai ë Trung Nguyªn ®−îc kh«ng? A Tö nghe l·o hái vËy kh«ng khái to¸t må h«i ra. Nµng nghÜ r»ng: - B©y giê mµ kh«ng nãi ra cho võa lßng l·o th× cã khi l·o kh«ng t×m "BÝch Ngäc v−¬ng ®Ønh" n÷a, mµ giÕt m×nh ngay. NghÜ vËy nµng liÒn ®¸p: - DÜ nhiªn lµ cã thÓ l¾m! G· Mé Dung tiÓu tö nµy ®· bÞ s− phô dïng lµm c©y khÝ giíi sèng mµ g· ch−a biÕt, mÆt vÉn nh¬n nh¬n. Mé Dung Phôc khÏ chuyÓn m×nh ®i, huy ®éng c¸nh tay. Trong lóc y ®· dÝnh mét d·y h¬n m−êi ng−êi nhÊt tÒ chuyÓn ®éng nh»m A Tö quÐt vµo. A Tö thÊy Mé Dung Phôc vÉy c©y roi ng−êi ®Ó quÊt m×nh, bÊt gi¸c c¶ kinh, véi ®Ò khÝ nh¶y sang bªn nÐ tr¸nh. ThuËt "Ho¸ c«ng ®¹i ph¸p" cña §inh Xu©n Thu cùc kú lîi h¹i. Mé Dung Phôc vung c©y "roi ng−êi" kh«ng ch¹m ®−îc vµo A Tö, lËp tøc y c¶m thÊy ch©n lùc m×nh bÞ hót mÊt mét Ýt, trong lßng y kh«ng khái kinh h·i. Y liÒn kiÕm mét tªn ®Ö tö ®Ó thÕ m¹ng råi h·y ®uæi theo A Tö. A Tö x¸m ng¾t nh− con gµ c¾t tiÕt la lªn: - S− phô! S− phô cã muèn nghe ®Ö tö nãi hÕt lêi kh«ng? §inh Xu©n Thu tay tr¸i n¾m ®Çu quyÒn Mé Dung Phôc, tay ph¶i ®−a lªn vuèt r©u nãi: -Ng−¬i thö nãi! A Tö võa trèn tr¸nh võa kªu: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
  3. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - §Ö tö ! §Ö tö kh«ng trèn tr¸nh ®−îc... §inh Xu©n Thu phÊt tay ¸o mét c¸i mét luång k×nh phong m·nh liÖt ®Èy A Tö ra khái "c©y roi ng−êi" th× nã l¹i ch¹m ph¶i hai g· ®Ö tö kh¸c. Hai g· nµy còng lËp tøc dÝnh vµo víi bän kia. A Tö thë phµo mét c¸i råi nãi: - S− phô! G· tiÓu tö Mé Dung Phôc v× ¨n nãi v« lÔ mµ s− phô dïng g· lµm khÝ giíi. §ång thêi s− phô l¹i diÖt trõ nh÷ng tªn ®Ö tö bÊt h¶o ®Ó thanh trõng m«n ph¸i. G· Mé Dung Phôc chØ... lµ h¹ng hÌn kÐm mµ s− phô l¹i lµ mét bËc cao nh©n cã tµi lÖch ®Êt nghiªng trêi... §inh Xu©n Thu trong lßng ®ang c¨m hËn A Tö, võa nghe nµng nãi bÊt gi¸c c−êi ha h¶. Mé Dung Phôc l¹i vung tay ®i, c¶ mét x©u m−êi mÊy ng−êi, kh¸c nµo mét lò say r−îu, kh«ng tù chñ ®−îc, l¶o ®¶o l−ít vÒ phÝa A Tö A Tö ng−êi ®· co róm l¹i ngåi trong gãc nhµ, kh«ng cßn ®Êt tr¸nh. §inh Xu©n Thu l¹i phÊt tay ¸o bªn ph¶i ra, nh−ng chËm mÊt mét chót. G· ®Ö tö ë ®Çu "roi ng−êi" ®· ch¹m vµo A Tö. A Tö kinh h·i v« cïng ®µnh nh¾m m¾t chê chÕt. Nµng nghe Mé Dung Phôc ®ang c−êi ha h¶, ®ét nhiªn g· ®Ö tö ®Çu d©y ng· l¨n ra ®©m vµo mét tªn ®Ö tö kh¸c. A Tö tho¸t chÕt, må h«i ra nh− t¾m. Nµng ngÈng ®Çu tr«ng ra th× thÊy mÆt Mé Dung Phôc tho¸ng lé mét nô c−êi nãi: - TiÓu c« n−¬ng! C« nãi dÔ nghe qu¸. Bän ®Ö tö ph¸i Tinh Tó cø mÊt ®i mét ng−êi lµ b¶n th©n Mé Dung Phôc l¹i t¨ng thªm mét phÇn nguy hiÓm. Tuy ®øng tr−íc mét nguy c¬ cÊp b¸ch, song y vÉn ung dung trÊn tÜnh. A Tö võa hoµn hån, nµng biÕt r»ng Mé Dung Phôc kh«ng cã ý h¹i m×nh, bÊt gi¸c nµng nh×n y mØm c−êi. §inh Xu©n Thu ngã thÊy löa giËn l¹i bèc lªn ®ïng ®ïng lín tiÕng qu¸t hái: - A Tö! Sao th»ng lái Mé Dung l¹i kh«ng h¹i mi? A Tö run lªn, biÕt r»ng §inh Xu©n Thu ®· cã ý nghi kþ m×nh. Nµng cè g¾ng nghÜ ra mét c©u ®Ó nãi lÊy lßng §inh Xu©n Thu mµ nghÜ m·i kh«ng ra. Dï t©m c¬ nµng linh mÉn ®Õn ®©u, trong lóc hèt ho¶ng còng kh«ng biÕt ®¸p thÕ nµo cho ph¶i. §inh Xu©n Thu c−êi ha h¶ nãi: - Mi cßn ë bªn m×nh ta th× ta cßn thÊy vui lßng, ta kh«ng giÕt mi ®©u. A Tö véi nãi: - Xin ®a t¹ s− phô. §inh Xu©n Thu l¹nh lïng nãi: - Mi chí mõng véi. Ta... Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
  4. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung L·o ch−a døt lêi ®· phÊt tay ¸o mét c¸i, ®Çu tay ¸o kh¸c nµo l−ìi kiÕm nh»m tr−íc mÆt A Tö vung l¹i. L·o ra tay rÊt mau, A Tö chØ thÊy mét luång giã m¸t l¹nh qua m¾t, ®· thÊy ®au ®ín ®Õn ruét gan vµ m¾t tèi sÇm l¹i. Hai bªn m¸ cã hai dßng n−íc tr«ng gièng nh− n−íc m¾t mµ kh«ng ph¶i nhá xuèng. §inh Xu©n Thu phãng néi k×nh ra ®Çu tay ¸o vµ trong thêi gian chíp nho¸ng nµy ®· ®©m vµo m¾t A Tö. Mé Dung Phôc thÊy §inh Xu©n Thu d¬ tay ¸o lªn quÐt vµo mÆt A Tö y biÕt ngay l·o dïng thñ ®o¹n th©m ®éc. Tuy biÕt A Tö lµ m«n h¹ ph¸i Tinh Tó, nh−ng nµng dung nhan tho¸t tôc, kh¸c h¼n ng−êi th−êng nªn trong lßng y ®èi víi nµng rÊt th−¬ng xãt. Y toan ra tay gi¶i cøu, nh−ng §inh Xu©n Thu ®éng thñ mau qu¸, kh«ng sao cøu kÞp. Lóc nµy A Tö ®øng tùa vµo t−êng. M¾t nµng vÉn tu«n ra hai dßng lÖ nh− m¸u t−¬i. Mé Dung Phôc tuy l¨n lén giang hå, thÊy nhiÒu hiÓu réng, nh−ng y ch−a tõng thÊy ai l¹i nhÉn t©m coi tÝnh m¹ng ®Ö tö kh«ng vµo ®©u nh− §inh Xu©n Thu. Trong lßng y kinh h·i v« cïng, chµng ®øng ngÈn ng−êi mét l¸t liÒn c¶m thÊy ch©n lùc trong m×nh l¹i tho¸t ra ngoµi. §inh Xu©n Thu ra tay lµm mï m¾t A Tö råi nãi: - Ta ®Ó mi sèng nh−ng kh«ng cho mi nh×n thÊy sù vËt g× n÷a ®Ó mi khái thay lßng ®æi d¹ ®èi víi s− m«n, mi ®· biÕt ch−a? A Tö s¾c mÆt lît l¹t, ng−êi run lÈy bÈy kh«ng nãi ra lêi. §inh Xu©n Thu toan hái l¹i th× trong gãc nhµ ®ét nhiªn vang lªn mét tiÕng hó qu¸i gë. TiÕp theo lµ mét luång hµn phong cùc kú m·nh liÖt quÐt tíi. Mäi ng−êi trong nhµ kh«ng ai tù chñ ®−îc ®Òu run lªn bÇn bËt. §ã chÝnh lµ g· Du Th¶n Chi ®ang ngåi co ro trong gãc nhµ nh¶y vät ra bªn m×nh A Tö. G· ®−a tay n¾m lÊy hai tay nµng råi kÐo ch¹y tuét ra ngoµi. §inh Xu©n Thu lín tiÕng qu¸t råi nh¾m Du Th¶n Chi phãng ch−ëng ra. Du Th¶n Chi khi nµo d¸m ®èi ch−ëng víi §inh Xu©n Thu, nh−ng trong lóc cÊp b¸ch g· ph¶i phãng ch−ëng ra, nh−ng ch¼ng qua lµ ®Ó ch−ëng lùc §inh Xu©n Thu ®¸nh xÐo vÒ phÝa g· khái ®Ëp vµo A Tö mµ th«i. §inh Xu©n Thu thÊy Du Th¶n Chi d¸m phãng ch−ëng ra ®ì. L·o l¹i thÐt lín vµ phãng ph¸t ch−ëng ra rÊt mau, ®ång thêi bao nhiªu chÊt ®éc vÉn dù tr÷ s½n còng theo k×nh lùc phãng ra. Hai ch−ëng ch¹m nhau. Du Th¶n Chi vµ A Tö ®· bÞ hÊt tung ra. Du Th¶n Chi thÊy s¾p va vµo t−êng liÒn vung ch−ëng ra ®Èy m¹nh ®¸nh sÇm mét tiÕng. T−êng thñng ra mét lç hæng. G· liÒn c¾p A Tö chui v« lç hæng ra ngoµi. §inh Xu©n Thu còng bÞ hÊt lïi ba b−íc míi ®øng v÷ng ®−îc. L·o c¶m thÊy tr−íc ngùc rÐt l¹nh vµ ch−ëng lùc võa phãng ra ®· bÞ ho¸ gi¶i kh«ng cßn thÊy t¨m h¬i chi n÷a. Mé Dung Phôc nh©n lóc §inh Xu©n Thu ®èi ch−ëng cïng Du Th¶n Chi, chµng lËp tøc vËn k×nh giËt m¹nh mét c¸i, ®Çu quyÒn tho¸t khái n¨m ngãn tay l·o. Ng−êi y l¹ng ®i mét c¸i lïi l¹i phÝa sau. §ång thêi tay tr¸i y thõa thÕ ®Èy m¹nh mét c¸i khiÕn cho m−êi b¶y m−êi t¸m g· ®Ö tö ph¸i Tinh Tó nèi tiÕp nhau x« vµo §inh Xu©n Thu. §inh Xu©n Thu sau khi ®èi ch−ëng cïng Du Th¶n Chi, l·o vÉn thÊy mét luång néi lùc tiÕt ra ngoµi th©n thÓ mau lÑ dÞ th−êng. L·o ®· lén ng−îc ng−êi xuèng: ®Çu bªn d−íi, ch©n bªn Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
  5. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung trªn xoay ®i mÊy c¸i theo phÐp vËn ®éng "^^^" cña b¶n m«n, míi gi÷ ®−îc néi lùc kh«ng tiÕt ra n÷a. Gi÷a lóc g· s¾p ®¶o ng−îc ng−êi th× m−êi b¶y m−êi t¸m tªn ®Ö tö ng· xæ tíi nªn kh«ng ra tay ng¨n chÆn ®−îc. Nh÷ng tiÕng "binh binh" liªn tiÕp vang lªn. Bän ®Ö tö ph¸i Tinh Tó va vµo ng−êi §inh Xu©n Thu råi tõng g· mét bÞ hÊt v¨ng l¹i, kh«ng gÉy ch©n gÉy tay th× còng vì ®Çu phät ãc. BÊy nhiªu tªn bÞ Mé Dung Phôc dïng lµm vËt hy sinh thay cho m×nh, néi lùc chóng ®Òu bÞ phÐp "Ho¸ c«ng ®¹i ph¸p" cña §inh Xu©n Thu ho¸ gi¶i, mÊt hÕt vâ c«ng thµnh ra phÕ nh©n, tuy ch−a ®Õn nçi chÕt ngay nh−ng còng kh«ng mét tªn nµo cã thÓ b¶o toµn ®−îc tÝnh m¹ng. §inh Xu©n Thu giËn nh− ®iªn, thÐt mét tiÕng thËt to, ®¶o ng−êi l¹i. R©u tãc l·o dùng c¶ lªn, s¾c mÆt lît l¹t. T−íng m¹o l·o tr«ng rÊt hung d÷. Bän ®Ö tö cña l·o chÕt mÊt qu¸ nöa, mµ Mé Dung Phôc ch¼ng tån t¹i tÝ g×. Du Th¶n Chi l¹i cøu A Tö ®em ®i mÊt. Tinh Tó "l·o tiªn" bÞ vè liÓng xiÓng nµy h¸ ch¼ng ®Ó bän vâ l©m c−êi cho mÊt mÆt? §inh Xu©n Thu b×nh sinh lµ ng−êi vÉn −a nghe lêi phØnh nÞnh, dÜ nhiªn l·o lµ h¹ng ng−êi rÊt thÝch vÎ vang, kh«ng nh÷ng cho nh÷ng sù xÊu xa cña m×nh ®ån ®¹i ra ngoµi. B÷a tr−íc ë ®Þa giíi tØnh Hµ Nam, ph¸i Tinh Tó ®· bÞ khèn ®èn v× bän Hå t¨ng n−íc Thiªn Tróc ®uæi r¾n ®éc ra uy hiÕp. Khi ®ã Du Th¶n Chi phãng ho¶ ®èt r¾n cøu bän hä tho¸t ra khái hiÓm nghÌo. §inh Xu©n Thu lËp tøc sai Du Th¶n Chi ^^^ nh÷ng x¸c chÕt bän Hå t¨ng lµ cã ý muèn ®−a g· vµo ®Êt chÕt ®Ó bÞt miÖng g· khái tiÕng ®ån xÊu ra ngoµi. Gi¶ tû trong ng−êi Du Th¶n Chi kh«ng chøa s½n chÊt kú ®éc cña con B¨ng T»m th× g· ®· mÊt m¹ng råi. Lóc nµy §inh Xu©n Thu thÊy Mé Dung Phôc ®øng bªn ®ang nh×n nh÷ng thi thÓ tµn t¹ d−íi ®Êt, trªn mÆt y l¹i tho¸ng lé mét nô c−êi khã hiÓu. L·o biÕt r»ng nÕu ®Ó Mé Dung Phôc rêi khái n¬i ®©y th× oai danh Tinh Tó l·o tiªn sÏ bÞ th−¬ng tæn nÆng nÒ. L·o nh×n Mé Dung Phôc b»ng ®«i m¾t c¨m hên ®ång thêi ngÊm ngÇm dïng néi lùc ©m nhu phãng ba thø phÊn kÞch ®éc v« cïng ra. BÈy t¸m tªn ®Ö tö cßn sèng sãt thÊy vÎ mÆt s− phô c¨m phÉn l¹i thi nhau bu«ng ra lêi t¸n tông. Cã kÎ nãi: - Tinh Tó l·o tiªn ®©u ph¶i ng−êi th−êng! G· tiÓu tö Mé Dung Phôc kia sao kh«ng trèn mau ®i? Cã kÎ nãi: -Th»ng lái Mé Dung Phôc! Mi kh«ng ch¹y ngay ®i. Tinh Tó l·o tiªn mµ giËn lªn th× kh«ng më ®−êng cho mi ch¹y tho¸t ®©u vµ nhµ Mé Dung ë C« T« sÏ bÞ tuyÖt tù! Cã kÎ hái: - Mé Dung Phôc! Sao mi ch−a c¾p ®u«i trèn ch¹y? Thùc ra bän ®Ö tö nµy còng biÕt h«m nay ph¸i Tinh Tó mét mÆt ch¼ng cßn g× ®¸ng khoa tr−¬ng n÷a. Së dÜ chóng quay ra thÐt m¾ng Mé Dung Phôc lµ chØ mong cho y dêi Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
  6. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung khái n¬i ®©y. Y cßn ®øng l¹i lóc nµo lµ cßn nguy hiÓm lóc Êy. V¹n nhÊt mµ §inh Xu©n Thu l¹i n¾m ®−îc ®Çu quyÒn, sù viÖc võa råi l¹i t¸i diÔn th× tÝnh m¹ng chóng khã lßng b¶o toµn ®−îc. Mé Dung Phôc chØ tñm tØm c−êi chø kh«ng nãi g×. §inh Xu©n Thu nh¾m Mé Dung Phôc ngÊm ngÇm tung ra ba thø thuèc ®éc. Mé Dung Phôc vÉn kh«ng tá vÎ cö ®éng g× mµ thuèc ®éc l¹i chuyÓn sang bän ®Ö tö ph¸i Tinh Tó. Bçng nghe thÊy nh÷ng tiÕng "ói chao", mÊy tªn më miÖng tho¸ m¹ Mé Dung Phôc ®Òu bÞ m¾c v¹ mét c¸ch rÊt kú dÞ. Bän ®Ö tö ch−a bÞ sao muèn ca tông s− phô còng kh«ng biÕt nãi thÕ nµo ®−îc, chØ ®øng ng©y ng−êi ra. §inh Xu©n Thu thÊy bän ®Ö tö c©m miÖng l¹i cµng tøc giËn. L·o bu«ng mét tiÕng c−êi qu¸i dÞ hái: - Mé Dung Phôc! Chóng ta ch−a ph©n cao thÊp, sao ng−¬i ®· dõng tay? Mé Dung Phôc toan tr¶ lêi th× ®ét nhiªn nh×n ®»ng xa thÊy mét c¸i bµn vu«ng tõ tõ bay lªn. Trong ph¹m ®iÕm lóc bän ®Ö tö Tinh Tó ®¸nh ®ßn ®· x« ®Èy bµn ghÕ xiªu vÑo g·y n¸t ngæn ngang, chØ cßn mét chiÕc bµn vu«ng trong gãc lµ ch−a ai ®éng ®Õn, lóc nµy ®ét nhiªn còng bay lªn kh«ng. Thùc lµ mét sù qu¸i dÞ, khiÕn cho ai nÊy ®Òu ®æ dån cÆp m¾t nh×n vµo biÕn diÔn nµy. Mé Dung Phôc thÊy vËy bËt lªn tiÕng c−êi tr−íc tiªn. Nguyªn d−íi gËm bµn nµy cã mét ng−êi Èn nóp. Ai còng t−ëng ng−êi nµy lóc tr−íc sî h·i qu¸ ph¶i Èn vµo ®ã. B©y giê g· ®øng lªn quªn mÊt ch−a chui ra, cø ®éi c¸i bµn lªn ®Çu. Ng−êi nµy ch©n ®øng th¼ng, hai m¾t nh¾m nghiÒn, hai tay ch¾p ®Ó tr−íc ngùc. Ng−êi y vÉn run bÇn bËt kh«ng ngít. MiÖng y niÖm: - A di ®µ PhËt! Téi nghiÖp ! Th«i ®õng ®¸nh nhau n÷a! Ng−êi ®ã chÝnh lµ H− Tróc hoµ th−îng. §inh Xu©n Thu thÊy ngoµi Mé Dung Phôc ra l¹i cßn mét ng−êi kh¸c th× trong lßng cµng c¨m giËn qu¸t lªn: - G· träc kia! Ng−¬i nÊp vµo ®ã tù bao giê? Nguyªn H− Tróc vÉn ë d−íi gËm bµn ch−a ra khái. B×nh sinh nhµ s− ch−a tõng ®−îc coi cuéc chiÕn ®Êu nµo. Ngay lóc luyÖn c«ng víi ®ång m«n còng kh«ng ®¸nh nhau vµ ch−a thÊy c¶nh thÞt n¸t m¸u r¬i. Y lµ ®Ö tö nhµ PhËt, lßng d¹ tõ bi, thÊy bän ®Ö tö ph¸i Tinh Tó chÕt quay ra, kh«ng khái ®em lßng ¸i ng¹i. TiÕp theo y l¹i thÊy ng−êi "ThiÕu niªn c«ng tö" bÞ qu¹t mï m¾t, y cµng run lªn cÇm cËp, miÖng kh«ng ngít niÖm PhËt. B¶n t©m nhµ s− lµ ®×nh chê cho §inh Xu©n Thu ®i khái míi lã mÆt ra. Nh−ng lóc nµy nghe §inh Xu©n Thu cïng Mé Dung Phôc l¹i ®éng thñ ®Õn n¬i liÒn véi ®øng lªn kho¸t tay Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
  7. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung ng¨n c¶n l¹i th× nghe §inh Xu©n Thu lín tiÕng qu¸t, nhµ s− míi biÕt r»ng háng råi, biÕn s¾c nãi: - BÇn t¨ng... ë ®©y ®· l©u råi... §inh Xu©n Thu khÏ vung tay ¸o lªn, mét luång k×nh phong nhá bay vÒ phÝa H− Tróc. Luång k×nh phong ®i rÊt mau. Mé Dung Phôc muèn cøu H− Tróc song kh«ng kÞp n÷a. Chµng nghÜ bông: - Nhµ s− nhá nµy tÊt bÞ nguy mÊt! H− Tróc bÞ §inh Xu©n Thu ph¸t ch−ëng ®¸nh vµo c¹nh s−ên. Ng−êi y run lªn mét c¸i, nh−ng kh«ng th−¬ng tæn chót nµo. Nhµ s− quay l¹i nh×n §inh Xu©n Thu thÊy bé mÆt l·o thËt lµ khñng khiÕp. Y sî qu¸ cø ®Ó c¸i bµn trªn ®Çu ch¹y ra ngoµi. §inh Xu©n Thu phãng ch−ëng ra tíi tÊp khiÕn cho c¸i bµn vì ra tan tµnh. H− Tróc vÉn tr«ng vÒ phÝa tr−íc ch¹y ra ngoµi. §inh Xu©n Thu qu¸t lªn: - §øng l¹i! H− Tróc nµo chÞu nghe cø ®i th¼ng. Mét g· ®Ö tö ph¸i Tinh Tó ch¹y t¹t ngang ra phãng n¨m ngãn tay nh− l−ìi c©u chôp xuèng vai H− Tróc, miÖng lín tiÕng qu¸t: - Tinh Tó l·o tiªn kªu ng−¬i quay l¹i, sao ng−¬i cßn d¸m... H− Tróc c¶m thÊy trªn vai cã luång giã qu¹t vµo m¸t r−îi, véi co vai l¹i. G· ®Ö tö ph¸i Tinh Tó chôp xuèng c¶m thÊy vai H− Tróc phãng ra mét luång k×nh lùc ph¶n øng rÊt m·nh liÖt. G· nãi ch−a hÕt th× ng−êi ®· bÞ v¨ng ra tróng vµo §inh Xu©n Thu. §inh Xu©n Thu ®−a tay ra n¾m lÊy g¸y tªn ®Ö tö ph¸i Tinh Tó, lo nghÜ thÇm: - G· tiÓu hoµ th−îng nµy thËt lµ cæ qu¸i, nh−ng y cã bay lªn trêi còng kh«ng tho¸t ®−îc. HiÖn giê ph¶i ®èi phã víi Mé Dung Phôc nhiÒu h¬n. NghÜ vËy l·o n¾m tªn ®Ö tö liÖng vÒ phÝa Mé Dung Phôc. Mé Dung Phôc thÊy tªn ®Ö tö võa bÞ §inh Xu©n Thu n¾m lÊy, s¾c mÆt g· ®· x¸m ng¾t, m¾t øa m¸u ra râ rµng l·o chuÈn bÞ nÐm g· vÒ phÝa m×nh, tÊt h¼n cã ¸c ý g× ®©y. Y míi nghÜ vËy nh−ng ng−êi kh«ng nhóc nhÝch chØ khÏ d¬ bµn tay ra ^^^ vÒ phÝa tr−íc. Mét luång k×nh lùc rÊt hïng hËu phãng ra ng¨n c¶n x¸c chÕt tªn ®Ö tö ph¸i Tinh Tó l¹i. Tªn nµy tuy ®· chÕt råi, nh−ng ng−êi ®ang l¬ löng trªn kh«ng th× bÞ hai søc m¹nh ®Ì Ðp, cø ®øng nguyªn chç tr«ng rÊt kú l¹. §inh Xu©n Thu qu¸t lªn hai tiÕng. §ét nhiªn hai tay g· ®Ö tö nµy bÞ g·y rêi vang ®i nh»m chôp mÆt Mé Dung Phôc. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
  8. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Mé Dung Phôc kh«ng d¸m coi th−êng, hÝt luång h¬i vµo råi thë m¹nh ra. Hai c¸nh tay bÞ gÉy l¹i quay lén ng−îc trë l¹i. Ph¸t ch−ëng ë tay g·y phãng ra kh«ng trung ®¸nh "vÐo" mét tiÕng, råi v¨ng ®i tróng vµo ng−êi hai tªn ®Ö tö ph¸i Tinh Tó h·y cßn sèng sãt. Hai g· ®Ö tö nµy thèt nhiªn «m bông c−êi ré nh− ng−êi ®iªn. TiÕng c−êi mçi lóc mét to. Råi sau tiÕng c−êi ng−ng l¹i mµ hai g· vÉn «m bông ®øng ®ê ra tr«ng ch¼ng kh¸c g× quû nhËp trµng. © HQD Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2