intTypePromotion=1

Lục mạch thần kiếm - tập 69

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
47
lượt xem
9
download

Lục mạch thần kiếm - tập 69

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 69', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 69

  1. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Håi thø s¸u m−¬i chÝn Dïng ho¸ c«ng ®Ö tö bÞ tai −¬ng Mé Dung Phôc rung tay mét c¸i, ba tªn ®Ö tö ph¸i Tinh Tó dÝnh liÒn vµo nhau hÊt tung lªn l¹i tróng vµo mét tªn kh¸c. Tªn nµy la ho¶ng ch−a døt lêi th× ng−êi ®· mÒm nhòn ra. ThÕ lµ bèn ng−êi dÝnh liÒn nhau nh− mét x©u c¸. Bän ®Ö tö ph¸i Tinh Tó ch−a bÞ dÝnh vµo ®Òu nh×n ra, chØ mong §inh Xu©n Thu bu«ng tha Mé Dung Phôc. BÊy nhiªu tªn ®Òu bÞ Mé Dung Phôc m−în søc ng−êi ®Ó h¹i ng−êi. C« lùc cña chóng ®Òu bÞ §inh Xu©n Thu ho¸ t¸n hÕt. §inh Xu©n Thu thi triÓn Ho¸ c«ng ®¹i ph¸p thÇn kinh quû khèc, nh−ng nh÷ng ng−êi bÞ h¹i toµn lµ ®Ö tö ph¸i Tinh Tó. Nh÷ng g· nµy ngµy th−êng rÊt khÐo xu nÞnh s− phô mµ b©y giê l¹i bÞ phÐp Ho¸ c«ng ®¹i ph¸p cña s− phô lµm tiªu tan néi lùc. Nh÷ng tªn cßn ë ngoµi chØ lo ®Õn l−ît m×nh bÞ n¹n, nh−ng chóng chØ khiÕp sî chø kh«ng d¸m ch¹y ra ngoµi cöa, mµ chØ quanh quÈn ë trong ph¹n ®iÕm, ch¹y lui ch¹y tíi nÐ tr¸nh ®Ó khái m¾c vµo ®éc thñ. C¨n nhµ nhá hÑp, Mé Dung Phôc cø vung tay mét c¸i lµ l¹i ch¹m vµo mét tªn ®Ö tö ph¸i Tinh Tó . Míi trong chíp m¾t mµ sè ng−êi bÞ dÝnh liÒn vµo nhau ®· lªn tíi b¶y t¸m tªn. Mé Dung Phôc trong tay b©y giê ®· cÇm c©y "khÝ giíi ng−êi" võa lín võa dµi nh− vËy, mµ muèn t×m kÎ chÕt thay cho m×nh thËt dÔ nh− ch¬i. Lóc nµy xem chõng Mé Dung Phôc ®· chiÕm ®−îc th−îng phong, nh−ng trong lßng y vÉn ch−a hÕt lo ng¹i, v× bän ®Ö tö ph¸i Tinh Tó nhiÒu thËt nh−ng "dïng" m·i còng ph¶i hÕt. §Õn lóc bän chóng hÕt th¶y ®Òu bÞ §inh Xu©n Thu ho¸ gi¶i c«ng lùc råi th× m×nh biÕt thi triÓn c¸i lèi "gËy «ng ®Ëp l−ng «ng" vµo ®©u ®−îc? Y lu«n lu«n ph¸t ®éng néi lùc mong tho¸t khái tay §inh Xu©n Thu. §inh Xu©n Thu thÊy bän m«n ®å m×nh cø tõng tªn mét dÝnh m·i vµo, ch¼ng kh¸c g× mét cµnh liÔu x©u ®µn c¸. BÊy giê nh÷ng tªn cßn ë ngoµi vßng ch¼ng ai hoan h« §inh Xu©n Thu n÷a mµ chØ lo t×m ®−êng nÐ tr¸nh. §inh Xu©n Thu võa hæ thÑn võa c¨m tøc, trong lßng nhÊt quyÕt n¾m gi÷ ®Çu quyÒn Mé Dung Phôc kh«ng bu«ng. L·o nghÜ thÇm: - Dï cã mÊt hÕt lò ®Ö tö v« dông nµy còng ®µnh. M×nh chØ cÇn t−íc hÕt c«ng lùc cña Mé Dung Phôc tøc lµ Tinh Tó L·o tiªn th¾ng ®−îc C« T« Mé Dung vµ viÖc nµy sÏ chÊn ®éng thiªn h¹. - NghÜ vËy l·o kh«ng ra chiÒu c¨m giËn n÷a, mµ l¹i tá vÎ rÊt ung dung. Bän ®Ö tö ph¸i Tinh Tó chØ mong s− phô nÐm chuét sî vì ®å, bu«ng tha Mé Dung Phôc ®Ó bän chóng khái chÕt oan. B©y giê thÊy §inh Xu©n Thu vÎ mÆt vÉn th¶n nhiªn th× biÕt r»ng kh«ng cßn hy väng g× n÷a. G· nµo còng la ã rÇm trêi, nh−ng kh«ng g· nµo d¸m ch¹y trèn hoÆc van xin §inh Xu©n Thu bu«ng tha Mé Dung Phôc ra. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
  2. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung §inh Xu©n Thu liÕc m¾t nh×n quanh mét l−ît th× trong bän ®Ö tö chØ cã hai g· lµ kh«ng lÈn tr¸nh. Mét lµ Du Th¶n Chi ®ang ngåi ñ rò trong gãc nhµ, hai tay «m lÊy c¸i ®Çu s¾t. Nh−ng cø trong t×nh h×nh th× d−êng nh− g· sî h·i v« cïng mµ còng tùa nh− kÎ ch¸n ®êi kh«ng cÇn trèn tr¸nh. Mét tªn n÷a lµ A Tö, s¾c mÆt lît l¹t còng ngåi co ro trong gãc nhµ bªn nµy. Nµng kh«ng ngít nh×n Mé Dung Phôc. §inh Xu©n Thu trong lßng c¨m tøc cÊt tiÕng gäi: - A Tö! A Tö ®ang m¶i nh×n nh÷ng b¹n ®ång m«n liªn tiÕp nhau bÞ n¹n, cßn Mé Dung Phôc tuy bÞ §inh Xu©n Thu n¾m gi÷ mµ ng−êi y rÊt linh ®éng, vÎ mÆt ung dung, d−êng nh− ch¼ng coi §inh Xu©n Thu vµo ®©u. Nµng ®ét nhiªn nghe tiÕng s− phô gäi, ng¬ ng¸c nh×n l·o råi nãi: - S− phô! S− phô ®¹i triÓn thÇn oai... Nµng chØ nãi ®−îc nöa c©u råi ng−îng nghÞu g−îng c−êi kh«ng nãi thªm ®−îc n÷a. §inh Xu©n Thu lóc nµy qu¶ nhiªn ®ang thi triÓn thÇn oai, nh−ng ng−êi bÞ h¹i l¹i toµn lµ ®Ö tö m×nh. A Tö dï cã th«ng minh lanh lîi ®Õn ®©u t−ëng muèn nãi ®«i lêi ca tông còng khã thèt ra miÖng ®−îc. §inh Xu©n Thu trÇm giäng hái: - ThÕ nµo Tinh Tó l·o tiªn liÖu cã d−¬ng oai ë Trung Nguyªn ®−îc kh«ng? A Tö nghe l·o hái vËy kh«ng khái to¸t må h«i ra. Nµng nghÜ r»ng: - B©y giê mµ kh«ng nãi ra cho võa lßng l·o th× cã khi l·o kh«ng t×m "BÝch Ngäc v−¬ng ®Ønh" n÷a, mµ giÕt m×nh ngay. NghÜ vËy nµng liÒn ®¸p: - DÜ nhiªn lµ cã thÓ l¾m! G· Mé Dung tiÓu tö nµy ®· bÞ s− phô dïng lµm c©y khÝ giíi sèng mµ g· ch−a biÕt, mÆt vÉn nh¬n nh¬n. Mé Dung Phôc khÏ chuyÓn m×nh ®i, huy ®éng c¸nh tay. Trong lóc y ®· dÝnh mét d·y h¬n m−êi ng−êi nhÊt tÒ chuyÓn ®éng nh»m A Tö quÐt vµo. A Tö thÊy Mé Dung Phôc vÉy c©y roi ng−êi ®Ó quÊt m×nh, bÊt gi¸c c¶ kinh, véi ®Ò khÝ nh¶y sang bªn nÐ tr¸nh. ThuËt "Ho¸ c«ng ®¹i ph¸p" cña §inh Xu©n Thu cùc kú lîi h¹i. Mé Dung Phôc vung c©y "roi ng−êi" kh«ng ch¹m ®−îc vµo A Tö, lËp tøc y c¶m thÊy ch©n lùc m×nh bÞ hót mÊt mét Ýt, trong lßng y kh«ng khái kinh h·i. Y liÒn kiÕm mét tªn ®Ö tö ®Ó thÕ m¹ng råi h·y ®uæi theo A Tö. A Tö x¸m ng¾t nh− con gµ c¾t tiÕt la lªn: - S− phô! S− phô cã muèn nghe ®Ö tö nãi hÕt lêi kh«ng? §inh Xu©n Thu tay tr¸i n¾m ®Çu quyÒn Mé Dung Phôc, tay ph¶i ®−a lªn vuèt r©u nãi: -Ng−¬i thö nãi! A Tö võa trèn tr¸nh võa kªu: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
  3. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - §Ö tö ! §Ö tö kh«ng trèn tr¸nh ®−îc... §inh Xu©n Thu phÊt tay ¸o mét c¸i mét luång k×nh phong m·nh liÖt ®Èy A Tö ra khái "c©y roi ng−êi" th× nã l¹i ch¹m ph¶i hai g· ®Ö tö kh¸c. Hai g· nµy còng lËp tøc dÝnh vµo víi bän kia. A Tö thë phµo mét c¸i råi nãi: - S− phô! G· tiÓu tö Mé Dung Phôc v× ¨n nãi v« lÔ mµ s− phô dïng g· lµm khÝ giíi. §ång thêi s− phô l¹i diÖt trõ nh÷ng tªn ®Ö tö bÊt h¶o ®Ó thanh trõng m«n ph¸i. G· Mé Dung Phôc chØ... lµ h¹ng hÌn kÐm mµ s− phô l¹i lµ mét bËc cao nh©n cã tµi lÖch ®Êt nghiªng trêi... §inh Xu©n Thu trong lßng ®ang c¨m hËn A Tö, võa nghe nµng nãi bÊt gi¸c c−êi ha h¶. Mé Dung Phôc l¹i vung tay ®i, c¶ mét x©u m−êi mÊy ng−êi, kh¸c nµo mét lò say r−îu, kh«ng tù chñ ®−îc, l¶o ®¶o l−ít vÒ phÝa A Tö A Tö ng−êi ®· co róm l¹i ngåi trong gãc nhµ, kh«ng cßn ®Êt tr¸nh. §inh Xu©n Thu l¹i phÊt tay ¸o bªn ph¶i ra, nh−ng chËm mÊt mét chót. G· ®Ö tö ë ®Çu "roi ng−êi" ®· ch¹m vµo A Tö. A Tö kinh h·i v« cïng ®µnh nh¾m m¾t chê chÕt. Nµng nghe Mé Dung Phôc ®ang c−êi ha h¶, ®ét nhiªn g· ®Ö tö ®Çu d©y ng· l¨n ra ®©m vµo mét tªn ®Ö tö kh¸c. A Tö tho¸t chÕt, må h«i ra nh− t¾m. Nµng ngÈng ®Çu tr«ng ra th× thÊy mÆt Mé Dung Phôc tho¸ng lé mét nô c−êi nãi: - TiÓu c« n−¬ng! C« nãi dÔ nghe qu¸. Bän ®Ö tö ph¸i Tinh Tó cø mÊt ®i mét ng−êi lµ b¶n th©n Mé Dung Phôc l¹i t¨ng thªm mét phÇn nguy hiÓm. Tuy ®øng tr−íc mét nguy c¬ cÊp b¸ch, song y vÉn ung dung trÊn tÜnh. A Tö võa hoµn hån, nµng biÕt r»ng Mé Dung Phôc kh«ng cã ý h¹i m×nh, bÊt gi¸c nµng nh×n y mØm c−êi. §inh Xu©n Thu ngã thÊy löa giËn l¹i bèc lªn ®ïng ®ïng lín tiÕng qu¸t hái: - A Tö! Sao th»ng lái Mé Dung l¹i kh«ng h¹i mi? A Tö run lªn, biÕt r»ng §inh Xu©n Thu ®· cã ý nghi kþ m×nh. Nµng cè g¾ng nghÜ ra mét c©u ®Ó nãi lÊy lßng §inh Xu©n Thu mµ nghÜ m·i kh«ng ra. Dï t©m c¬ nµng linh mÉn ®Õn ®©u, trong lóc hèt ho¶ng còng kh«ng biÕt ®¸p thÕ nµo cho ph¶i. §inh Xu©n Thu c−êi ha h¶ nãi: - Mi cßn ë bªn m×nh ta th× ta cßn thÊy vui lßng, ta kh«ng giÕt mi ®©u. A Tö véi nãi: - Xin ®a t¹ s− phô. §inh Xu©n Thu l¹nh lïng nãi: - Mi chí mõng véi. Ta... Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
  4. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung L·o ch−a døt lêi ®· phÊt tay ¸o mét c¸i, ®Çu tay ¸o kh¸c nµo l−ìi kiÕm nh»m tr−íc mÆt A Tö vung l¹i. L·o ra tay rÊt mau, A Tö chØ thÊy mét luång giã m¸t l¹nh qua m¾t, ®· thÊy ®au ®ín ®Õn ruét gan vµ m¾t tèi sÇm l¹i. Hai bªn m¸ cã hai dßng n−íc tr«ng gièng nh− n−íc m¾t mµ kh«ng ph¶i nhá xuèng. §inh Xu©n Thu phãng néi k×nh ra ®Çu tay ¸o vµ trong thêi gian chíp nho¸ng nµy ®· ®©m vµo m¾t A Tö. Mé Dung Phôc thÊy §inh Xu©n Thu d¬ tay ¸o lªn quÐt vµo mÆt A Tö y biÕt ngay l·o dïng thñ ®o¹n th©m ®éc. Tuy biÕt A Tö lµ m«n h¹ ph¸i Tinh Tó, nh−ng nµng dung nhan tho¸t tôc, kh¸c h¼n ng−êi th−êng nªn trong lßng y ®èi víi nµng rÊt th−¬ng xãt. Y toan ra tay gi¶i cøu, nh−ng §inh Xu©n Thu ®éng thñ mau qu¸, kh«ng sao cøu kÞp. Lóc nµy A Tö ®øng tùa vµo t−êng. M¾t nµng vÉn tu«n ra hai dßng lÖ nh− m¸u t−¬i. Mé Dung Phôc tuy l¨n lén giang hå, thÊy nhiÒu hiÓu réng, nh−ng y ch−a tõng thÊy ai l¹i nhÉn t©m coi tÝnh m¹ng ®Ö tö kh«ng vµo ®©u nh− §inh Xu©n Thu. Trong lßng y kinh h·i v« cïng, chµng ®øng ngÈn ng−êi mét l¸t liÒn c¶m thÊy ch©n lùc trong m×nh l¹i tho¸t ra ngoµi. §inh Xu©n Thu ra tay lµm mï m¾t A Tö råi nãi: - Ta ®Ó mi sèng nh−ng kh«ng cho mi nh×n thÊy sù vËt g× n÷a ®Ó mi khái thay lßng ®æi d¹ ®èi víi s− m«n, mi ®· biÕt ch−a? A Tö s¾c mÆt lît l¹t, ng−êi run lÈy bÈy kh«ng nãi ra lêi. §inh Xu©n Thu toan hái l¹i th× trong gãc nhµ ®ét nhiªn vang lªn mét tiÕng hó qu¸i gë. TiÕp theo lµ mét luång hµn phong cùc kú m·nh liÖt quÐt tíi. Mäi ng−êi trong nhµ kh«ng ai tù chñ ®−îc ®Òu run lªn bÇn bËt. §ã chÝnh lµ g· Du Th¶n Chi ®ang ngåi co ro trong gãc nhµ nh¶y vät ra bªn m×nh A Tö. G· ®−a tay n¾m lÊy hai tay nµng råi kÐo ch¹y tuét ra ngoµi. §inh Xu©n Thu lín tiÕng qu¸t råi nh¾m Du Th¶n Chi phãng ch−ëng ra. Du Th¶n Chi khi nµo d¸m ®èi ch−ëng víi §inh Xu©n Thu, nh−ng trong lóc cÊp b¸ch g· ph¶i phãng ch−ëng ra, nh−ng ch¼ng qua lµ ®Ó ch−ëng lùc §inh Xu©n Thu ®¸nh xÐo vÒ phÝa g· khái ®Ëp vµo A Tö mµ th«i. §inh Xu©n Thu thÊy Du Th¶n Chi d¸m phãng ch−ëng ra ®ì. L·o l¹i thÐt lín vµ phãng ph¸t ch−ëng ra rÊt mau, ®ång thêi bao nhiªu chÊt ®éc vÉn dù tr÷ s½n còng theo k×nh lùc phãng ra. Hai ch−ëng ch¹m nhau. Du Th¶n Chi vµ A Tö ®· bÞ hÊt tung ra. Du Th¶n Chi thÊy s¾p va vµo t−êng liÒn vung ch−ëng ra ®Èy m¹nh ®¸nh sÇm mét tiÕng. T−êng thñng ra mét lç hæng. G· liÒn c¾p A Tö chui v« lç hæng ra ngoµi. §inh Xu©n Thu còng bÞ hÊt lïi ba b−íc míi ®øng v÷ng ®−îc. L·o c¶m thÊy tr−íc ngùc rÐt l¹nh vµ ch−ëng lùc võa phãng ra ®· bÞ ho¸ gi¶i kh«ng cßn thÊy t¨m h¬i chi n÷a. Mé Dung Phôc nh©n lóc §inh Xu©n Thu ®èi ch−ëng cïng Du Th¶n Chi, chµng lËp tøc vËn k×nh giËt m¹nh mét c¸i, ®Çu quyÒn tho¸t khái n¨m ngãn tay l·o. Ng−êi y l¹ng ®i mét c¸i lïi l¹i phÝa sau. §ång thêi tay tr¸i y thõa thÕ ®Èy m¹nh mét c¸i khiÕn cho m−êi b¶y m−êi t¸m g· ®Ö tö ph¸i Tinh Tó nèi tiÕp nhau x« vµo §inh Xu©n Thu. §inh Xu©n Thu sau khi ®èi ch−ëng cïng Du Th¶n Chi, l·o vÉn thÊy mét luång néi lùc tiÕt ra ngoµi th©n thÓ mau lÑ dÞ th−êng. L·o ®· lén ng−îc ng−êi xuèng: ®Çu bªn d−íi, ch©n bªn Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
  5. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung trªn xoay ®i mÊy c¸i theo phÐp vËn ®éng "^^^" cña b¶n m«n, míi gi÷ ®−îc néi lùc kh«ng tiÕt ra n÷a. Gi÷a lóc g· s¾p ®¶o ng−îc ng−êi th× m−êi b¶y m−êi t¸m tªn ®Ö tö ng· xæ tíi nªn kh«ng ra tay ng¨n chÆn ®−îc. Nh÷ng tiÕng "binh binh" liªn tiÕp vang lªn. Bän ®Ö tö ph¸i Tinh Tó va vµo ng−êi §inh Xu©n Thu råi tõng g· mét bÞ hÊt v¨ng l¹i, kh«ng gÉy ch©n gÉy tay th× còng vì ®Çu phät ãc. BÊy nhiªu tªn bÞ Mé Dung Phôc dïng lµm vËt hy sinh thay cho m×nh, néi lùc chóng ®Òu bÞ phÐp "Ho¸ c«ng ®¹i ph¸p" cña §inh Xu©n Thu ho¸ gi¶i, mÊt hÕt vâ c«ng thµnh ra phÕ nh©n, tuy ch−a ®Õn nçi chÕt ngay nh−ng còng kh«ng mét tªn nµo cã thÓ b¶o toµn ®−îc tÝnh m¹ng. §inh Xu©n Thu giËn nh− ®iªn, thÐt mét tiÕng thËt to, ®¶o ng−êi l¹i. R©u tãc l·o dùng c¶ lªn, s¾c mÆt lît l¹t. T−íng m¹o l·o tr«ng rÊt hung d÷. Bän ®Ö tö cña l·o chÕt mÊt qu¸ nöa, mµ Mé Dung Phôc ch¼ng tån t¹i tÝ g×. Du Th¶n Chi l¹i cøu A Tö ®em ®i mÊt. Tinh Tó "l·o tiªn" bÞ vè liÓng xiÓng nµy h¸ ch¼ng ®Ó bän vâ l©m c−êi cho mÊt mÆt? §inh Xu©n Thu b×nh sinh lµ ng−êi vÉn −a nghe lêi phØnh nÞnh, dÜ nhiªn l·o lµ h¹ng ng−êi rÊt thÝch vÎ vang, kh«ng nh÷ng cho nh÷ng sù xÊu xa cña m×nh ®ån ®¹i ra ngoµi. B÷a tr−íc ë ®Þa giíi tØnh Hµ Nam, ph¸i Tinh Tó ®· bÞ khèn ®èn v× bän Hå t¨ng n−íc Thiªn Tróc ®uæi r¾n ®éc ra uy hiÕp. Khi ®ã Du Th¶n Chi phãng ho¶ ®èt r¾n cøu bän hä tho¸t ra khái hiÓm nghÌo. §inh Xu©n Thu lËp tøc sai Du Th¶n Chi ^^^ nh÷ng x¸c chÕt bän Hå t¨ng lµ cã ý muèn ®−a g· vµo ®Êt chÕt ®Ó bÞt miÖng g· khái tiÕng ®ån xÊu ra ngoµi. Gi¶ tû trong ng−êi Du Th¶n Chi kh«ng chøa s½n chÊt kú ®éc cña con B¨ng T»m th× g· ®· mÊt m¹ng råi. Lóc nµy §inh Xu©n Thu thÊy Mé Dung Phôc ®øng bªn ®ang nh×n nh÷ng thi thÓ tµn t¹ d−íi ®Êt, trªn mÆt y l¹i tho¸ng lé mét nô c−êi khã hiÓu. L·o biÕt r»ng nÕu ®Ó Mé Dung Phôc rêi khái n¬i ®©y th× oai danh Tinh Tó l·o tiªn sÏ bÞ th−¬ng tæn nÆng nÒ. L·o nh×n Mé Dung Phôc b»ng ®«i m¾t c¨m hên ®ång thêi ngÊm ngÇm dïng néi lùc ©m nhu phãng ba thø phÊn kÞch ®éc v« cïng ra. BÈy t¸m tªn ®Ö tö cßn sèng sãt thÊy vÎ mÆt s− phô c¨m phÉn l¹i thi nhau bu«ng ra lêi t¸n tông. Cã kÎ nãi: - Tinh Tó l·o tiªn ®©u ph¶i ng−êi th−êng! G· tiÓu tö Mé Dung Phôc kia sao kh«ng trèn mau ®i? Cã kÎ nãi: -Th»ng lái Mé Dung Phôc! Mi kh«ng ch¹y ngay ®i. Tinh Tó l·o tiªn mµ giËn lªn th× kh«ng më ®−êng cho mi ch¹y tho¸t ®©u vµ nhµ Mé Dung ë C« T« sÏ bÞ tuyÖt tù! Cã kÎ hái: - Mé Dung Phôc! Sao mi ch−a c¾p ®u«i trèn ch¹y? Thùc ra bän ®Ö tö nµy còng biÕt h«m nay ph¸i Tinh Tó mét mÆt ch¼ng cßn g× ®¸ng khoa tr−¬ng n÷a. Së dÜ chóng quay ra thÐt m¾ng Mé Dung Phôc lµ chØ mong cho y dêi Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
  6. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung khái n¬i ®©y. Y cßn ®øng l¹i lóc nµo lµ cßn nguy hiÓm lóc Êy. V¹n nhÊt mµ §inh Xu©n Thu l¹i n¾m ®−îc ®Çu quyÒn, sù viÖc võa råi l¹i t¸i diÔn th× tÝnh m¹ng chóng khã lßng b¶o toµn ®−îc. Mé Dung Phôc chØ tñm tØm c−êi chø kh«ng nãi g×. §inh Xu©n Thu nh¾m Mé Dung Phôc ngÊm ngÇm tung ra ba thø thuèc ®éc. Mé Dung Phôc vÉn kh«ng tá vÎ cö ®éng g× mµ thuèc ®éc l¹i chuyÓn sang bän ®Ö tö ph¸i Tinh Tó. Bçng nghe thÊy nh÷ng tiÕng "ói chao", mÊy tªn më miÖng tho¸ m¹ Mé Dung Phôc ®Òu bÞ m¾c v¹ mét c¸ch rÊt kú dÞ. Bän ®Ö tö ch−a bÞ sao muèn ca tông s− phô còng kh«ng biÕt nãi thÕ nµo ®−îc, chØ ®øng ng©y ng−êi ra. §inh Xu©n Thu thÊy bän ®Ö tö c©m miÖng l¹i cµng tøc giËn. L·o bu«ng mét tiÕng c−êi qu¸i dÞ hái: - Mé Dung Phôc! Chóng ta ch−a ph©n cao thÊp, sao ng−¬i ®· dõng tay? Mé Dung Phôc toan tr¶ lêi th× ®ét nhiªn nh×n ®»ng xa thÊy mét c¸i bµn vu«ng tõ tõ bay lªn. Trong ph¹m ®iÕm lóc bän ®Ö tö Tinh Tó ®¸nh ®ßn ®· x« ®Èy bµn ghÕ xiªu vÑo g·y n¸t ngæn ngang, chØ cßn mét chiÕc bµn vu«ng trong gãc lµ ch−a ai ®éng ®Õn, lóc nµy ®ét nhiªn còng bay lªn kh«ng. Thùc lµ mét sù qu¸i dÞ, khiÕn cho ai nÊy ®Òu ®æ dån cÆp m¾t nh×n vµo biÕn diÔn nµy. Mé Dung Phôc thÊy vËy bËt lªn tiÕng c−êi tr−íc tiªn. Nguyªn d−íi gËm bµn nµy cã mét ng−êi Èn nóp. Ai còng t−ëng ng−êi nµy lóc tr−íc sî h·i qu¸ ph¶i Èn vµo ®ã. B©y giê g· ®øng lªn quªn mÊt ch−a chui ra, cø ®éi c¸i bµn lªn ®Çu. Ng−êi nµy ch©n ®øng th¼ng, hai m¾t nh¾m nghiÒn, hai tay ch¾p ®Ó tr−íc ngùc. Ng−êi y vÉn run bÇn bËt kh«ng ngít. MiÖng y niÖm: - A di ®µ PhËt! Téi nghiÖp ! Th«i ®õng ®¸nh nhau n÷a! Ng−êi ®ã chÝnh lµ H− Tróc hoµ th−îng. §inh Xu©n Thu thÊy ngoµi Mé Dung Phôc ra l¹i cßn mét ng−êi kh¸c th× trong lßng cµng c¨m giËn qu¸t lªn: - G· träc kia! Ng−¬i nÊp vµo ®ã tù bao giê? Nguyªn H− Tróc vÉn ë d−íi gËm bµn ch−a ra khái. B×nh sinh nhµ s− ch−a tõng ®−îc coi cuéc chiÕn ®Êu nµo. Ngay lóc luyÖn c«ng víi ®ång m«n còng kh«ng ®¸nh nhau vµ ch−a thÊy c¶nh thÞt n¸t m¸u r¬i. Y lµ ®Ö tö nhµ PhËt, lßng d¹ tõ bi, thÊy bän ®Ö tö ph¸i Tinh Tó chÕt quay ra, kh«ng khái ®em lßng ¸i ng¹i. TiÕp theo y l¹i thÊy ng−êi "ThiÕu niªn c«ng tö" bÞ qu¹t mï m¾t, y cµng run lªn cÇm cËp, miÖng kh«ng ngít niÖm PhËt. B¶n t©m nhµ s− lµ ®×nh chê cho §inh Xu©n Thu ®i khái míi lã mÆt ra. Nh−ng lóc nµy nghe §inh Xu©n Thu cïng Mé Dung Phôc l¹i ®éng thñ ®Õn n¬i liÒn véi ®øng lªn kho¸t tay Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
  7. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung ng¨n c¶n l¹i th× nghe §inh Xu©n Thu lín tiÕng qu¸t, nhµ s− míi biÕt r»ng háng råi, biÕn s¾c nãi: - BÇn t¨ng... ë ®©y ®· l©u råi... §inh Xu©n Thu khÏ vung tay ¸o lªn, mét luång k×nh phong nhá bay vÒ phÝa H− Tróc. Luång k×nh phong ®i rÊt mau. Mé Dung Phôc muèn cøu H− Tróc song kh«ng kÞp n÷a. Chµng nghÜ bông: - Nhµ s− nhá nµy tÊt bÞ nguy mÊt! H− Tróc bÞ §inh Xu©n Thu ph¸t ch−ëng ®¸nh vµo c¹nh s−ên. Ng−êi y run lªn mét c¸i, nh−ng kh«ng th−¬ng tæn chót nµo. Nhµ s− quay l¹i nh×n §inh Xu©n Thu thÊy bé mÆt l·o thËt lµ khñng khiÕp. Y sî qu¸ cø ®Ó c¸i bµn trªn ®Çu ch¹y ra ngoµi. §inh Xu©n Thu phãng ch−ëng ra tíi tÊp khiÕn cho c¸i bµn vì ra tan tµnh. H− Tróc vÉn tr«ng vÒ phÝa tr−íc ch¹y ra ngoµi. §inh Xu©n Thu qu¸t lªn: - §øng l¹i! H− Tróc nµo chÞu nghe cø ®i th¼ng. Mét g· ®Ö tö ph¸i Tinh Tó ch¹y t¹t ngang ra phãng n¨m ngãn tay nh− l−ìi c©u chôp xuèng vai H− Tróc, miÖng lín tiÕng qu¸t: - Tinh Tó l·o tiªn kªu ng−¬i quay l¹i, sao ng−¬i cßn d¸m... H− Tróc c¶m thÊy trªn vai cã luång giã qu¹t vµo m¸t r−îi, véi co vai l¹i. G· ®Ö tö ph¸i Tinh Tó chôp xuèng c¶m thÊy vai H− Tróc phãng ra mét luång k×nh lùc ph¶n øng rÊt m·nh liÖt. G· nãi ch−a hÕt th× ng−êi ®· bÞ v¨ng ra tróng vµo §inh Xu©n Thu. §inh Xu©n Thu ®−a tay ra n¾m lÊy g¸y tªn ®Ö tö ph¸i Tinh Tó, lo nghÜ thÇm: - G· tiÓu hoµ th−îng nµy thËt lµ cæ qu¸i, nh−ng y cã bay lªn trêi còng kh«ng tho¸t ®−îc. HiÖn giê ph¶i ®èi phã víi Mé Dung Phôc nhiÒu h¬n. NghÜ vËy l·o n¾m tªn ®Ö tö liÖng vÒ phÝa Mé Dung Phôc. Mé Dung Phôc thÊy tªn ®Ö tö võa bÞ §inh Xu©n Thu n¾m lÊy, s¾c mÆt g· ®· x¸m ng¾t, m¾t øa m¸u ra râ rµng l·o chuÈn bÞ nÐm g· vÒ phÝa m×nh, tÊt h¼n cã ¸c ý g× ®©y. Y míi nghÜ vËy nh−ng ng−êi kh«ng nhóc nhÝch chØ khÏ d¬ bµn tay ra ^^^ vÒ phÝa tr−íc. Mét luång k×nh lùc rÊt hïng hËu phãng ra ng¨n c¶n x¸c chÕt tªn ®Ö tö ph¸i Tinh Tó l¹i. Tªn nµy tuy ®· chÕt råi, nh−ng ng−êi ®ang l¬ löng trªn kh«ng th× bÞ hai søc m¹nh ®Ì Ðp, cø ®øng nguyªn chç tr«ng rÊt kú l¹. §inh Xu©n Thu qu¸t lªn hai tiÕng. §ét nhiªn hai tay g· ®Ö tö nµy bÞ g·y rêi vang ®i nh»m chôp mÆt Mé Dung Phôc. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
  8. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Mé Dung Phôc kh«ng d¸m coi th−êng, hÝt luång h¬i vµo råi thë m¹nh ra. Hai c¸nh tay bÞ gÉy l¹i quay lén ng−îc trë l¹i. Ph¸t ch−ëng ë tay g·y phãng ra kh«ng trung ®¸nh "vÐo" mét tiÕng, råi v¨ng ®i tróng vµo ng−êi hai tªn ®Ö tö ph¸i Tinh Tó h·y cßn sèng sãt. Hai g· ®Ö tö nµy thèt nhiªn «m bông c−êi ré nh− ng−êi ®iªn. TiÕng c−êi mçi lóc mét to. Råi sau tiÕng c−êi ng−ng l¹i mµ hai g· vÉn «m bông ®øng ®ê ra tr«ng ch¼ng kh¸c g× quû nhËp trµng. © HQD Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2