Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 70

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

67
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 70', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 70

  1. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Håi thø bÈy m−¬i Tñi phÇn m×nh §oµn Dù bá ®i §inh Xu©n Thu ®· t−ëng m×nh tµi t×nh ho¸ ra l¹i háng. ThuËt "Ho¸ c«ng ®¹i ph¸p" cña l·o ch¼ng lµm g× ®−îc Mé Dung Phôc mµ l¹i h¹i ®Õn bao nhiªu ®Ö tö cña m×nh. L·o thÊy th©y ®Ö tö m×nh n»m chÕt ngæn ngang mµ Mé Dung Phôc l¹i kh«ng th−¬ng tæn chót nµo th× l·o c¨m tøc kh«ng biÕt ®Õn ®©u mµ kÓ. L·o x¸m mÆt l¹i bËt lªn tiÕng c−êi l¹t, phÊt tay ¸o réng thïng th×nh. Ng−êi l·o chuyÓn sang mÐ bªn. Ch−ëng lùc cña l·o võa rung ®éng th× mÊy tªn ®Ö tö chÕt ®øng còng l¨n ra nèt. Mé Dung Phôc chuyÓn m×nh mét c¸i, ®ét nhiªn ®· trë ra khái ph¹n ®iÕm. §inh Xu©n Thu qu¸t lªn: - Ng−¬i ch¹y ®i ®©u? L·o võa qu¸t võa nh¶y xæ ra ngoµi cöa. Trong ®iÕm mÊy tªn ®Ö tö cßn sèng sãt l¹i lªn tiÕng ca tông: -Tinh Tó l·o qu¸i qu¶ nhiªn cã tµi lÖch ®Êt nghiªng trêi, ®¸nh cho C« T« Mé Dung ph¶i «m ®Çu ch¹y trèn. MÊy c©u ca tông nµy còng thÊt lµ miÔn c−ìng. ChÝnh §inh Xu©n Thu còng c¶m thÊy v« vÞ. L·o ra ngoµi cöa ph¹n ®iÕm thÊy Mé Dung Phôc vÉn cßn ®øng c¸ch ngoµi hai tr−îng. V¹t ¸o vµng rung ®éng, coi phong ®é cùc kú nhµn nh·. §inh Xu©n Thu tøc giËn qu¸t lªn: - Th»ng lái kia ®õng ch¹y n÷a! Mé Dung Phôc l¹nh lïng ®¸p: - Ta cã thÌm ch¹y ®©u? §inh Xu©n Thu toan nh¶y xæ ra, bçng thÊy mét chµng thiÕu niªn tõ ®©u ch¹y vµo, miÖng lÈm bÈm nãi g× kh«ng râ. Mé Dung Phôc ®· tr«ng thÊy tõ ®»ng xa, th× ra lµ mét chµng c«ng tö tuÊn tó. Y chÝnh lµ §oµn Dù. Mé Dung Phôc tr«ng thÊy §oµn Dù, song chµng m¶i nghÜ g×, tùa nh− kh«ng nh×n thÊy y, cø c¾m ®Çu c¾m cæ ®i xång xéc vµo phÝa §inh Xu©n Thu. Mé Dung Phôc tuy ch−a quen biÕt §oµn Dù, nh−ng b÷a tr−íc chµng ngåi bªn xem ®¸nh cê ®· ra chiªu Lôc m¹ch thÇn kiÕm ®Ó hÊt thanh tr−êng kiÕm ë trong tay y rít xuèng, råi tõ ®ã y cã c¶m t×nh víi chµng. Mé Dung Phôc nghÜ thÇm: - NÕu §oµn Dù cø ®i bõa vµo trøc mÆt §inh Xu©n Thu mµ h¾n l¹i ®ang c¬n tøc giËn th× kh«ng khÐo chµng bÞ h¹i mÊt. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
  2. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Y thÊy §oµn Dù d−êng nh− mª m¶i t©m thÇn kh«ng biÕt g×, liÒn thøc tØnh chµng, cÊt tiÕng gäi to: - §oµn c«ng tö! Ph¶i cÈn thËn ®ã! §oµn Dù nh− ng−êi ®ang m¬ méng bõng tØnh, ®ét nhiªn ®øng l¹i. Chµng ngÈng ®Çu nh×n vÒ phÝa tr−íc th× thÊy §inh Xu©n Thu vÎ mÆt hung d÷ chØ cßn c¸ch m×nh n¨m s¸u th−íc. Chµng giËt m×nh kinh h·i, véi lïi l¹i phÝa sau. Chµng trá vµo mÆt §inh Xu©n Thu lÝu l−ìi: - Ng−¬i... ng−¬i... Tay chµng d¬ ra trá, v× trong lßng chµng kinh h·i qu¸ mµ ph¸t sinh ph¶n øng tù nhiªn, néi lùc vËn dông ®óng chç. Bçng nghe mÊy tiÕng "veo vÐo" cña kiÕm khÝ Lôc m¹ch thÇn kiÕm b¾n ra. §inh Xu©n Thu véi d¬ tay ph¶i lªn, bçng nghe ®¸nh "ro¹c" mét tiÕng. Tay ¸o l·o thñng ra mét lç. D− thÕ cña Lôc m¹ch thÇn kiÕm vÉn cßn m·nh liÖt phãng tíi lµm bËt lªn mét tiÕng "choang". §inh Xu©n Thu ph¶i lïi l¹i mét b−íc, mét c¸i b×nh ®ång ë trong bäc l·o lâm vµo mét chç rít xuèng. http: Chiªu Lôc m¹ch thÇn kiÕm cña §oµn Dù ®· phãng tróng vµo chiÕc b×nh ®ång, nªn Tinh Tó l·o qu¸i míi tho¸t chÕt. Mé Dung Phôc thÊy thÕ reo lªn: - Chiªu Lôc m¹ch thÇn kiÕm thËt lµ tuyÖt diÖu! §oµn Dù to¸t må h«i ra. Chµng tuyÖt kh«ng cã ý phãng Lôc m¹ch thÇn kiÕm mµ chiªu sè tù nhiªn vät ra. Trong binh ph¸p ®· nãi: BiÕt m×nh biÕt ng−êi, tr¨m trËn ®¸nh th¾ng c¶ tr¨m. §oµn Dù ch¼ng nh÷ng kh«ng biÕt ng−êi mµ ngay chÝnh m×nh ra chiªu còng kh«ng n¾m v÷ng, thÕ lµ chµng ch¼ng biÕt ng−êi mµ còng kh«ng biÕt ng−êi, tr¸ch nµo chµng ch¼ng kinh h·i cuèng cuång? §inh Xu©n Thu nhê chiÕc b×nh ®ång hé th©n, may mµ tho¸t chÕt nh−ng trong bông vÉn ngÊm ngÇm ®au. L·o tøc giËn v« cïng, lín tiÕng qu¸t hái: - Mi cã biÕt ®· ®¾c téi víi Tinh Tó tiªn sinh th× sÏ bÞ xö tö thÕ nµo kh«ng? §oµn Dù kho¸t tay lia lÞa nãi: - L·o tiªn sinh ®õng nãi rìn. §øc Khæng Tö ®· d¹y r»ng: "Sèng cßn ch¼ng biÕt th× biÕt chÕt thÕ nµo ®−îc!" TiÒn bèi hái vËy th× v·n sinh biÕt ®¸p thÕ nµo? §inh Xu©n Thu trong lßng nghi hoÆc, l·o tù hái: - Th»ng lái nµy ®óng lµ võa sö chiªu Lôc m¹ch thÇn kiÕm v« th−îng cña nhµ hä §oµn n−íc Lý, th× ch¾c g· ph¶i lµ con ch¸u §oµn Gia, mµ sao ng«n ng÷ cö chØ g· l¹i nh− anh ®å gµn? NÕu m×nh lîi dông ®−îc g· th× kh«ng nªn ®Ó lì c¬ héi nµy. L·o sa sÇm nÐt mÆt, m¾t phãng ra nh÷ng tia s¸ng hung d÷, tr«ng mµ ph¸t khiÕp. §oµn Dù kh«ng tù chñ ®−îc lïi l¹i mét b−íc. §inh Xu©n Thu qu¸t hái: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
  3. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - Th»ng lái kia! Mi cã sî ta kh«ng? §oµn Dù nh¨n nhã c−êi hái l¹i: - Sî tiÒn bèi −? §· lµ ng−êi qu©n tö th× cßn biÕt lo sî lµ g×? V·n sinh kh«ng sî g× tiÒn bèi hÕt. §inh Xu©n Thu bËt c−êi, nh−ng vÎ mÆt rÊt hung d÷, ®ét nhiªn d¬ tay ra chôp tíi. §oµn Dù sî h·i lïi l¹i thªm, véi vµng d¬ tay ra trá. §inh Xu©n Thu võa thÊy chµng phãng Lôc M¹ch ThÇn KiÕm ra rÊt lîi h¹i. B©y giê l·o thÊy chµng l¹i d¬ ngãn tay ra, còng véi thu tr¶o vÒ lui l¹i phÝa sau. Nh−ng lóc nµy §oµn Dù hèt ho¶ng qu¸. Chµng ®Þnh t©m phãng Lôc M¹ch ThÇn KiÕm ra ®Ó ®Èy lui ®èi ph−¬ng, nh−ng trá lu«n b¶y t¸m c¸i mµ kh«ng phãng ra mét chót chØ lùc nµo. §inh Xu©n Thu lµ mét tay c¸o giµ, tuy l·o thÊy §oµn Dù kh«ng lµm g× ®−îc, nh−ng cßn sî y gi¶ vê, ch−a d¸m tiÕn gÇn l¹i. Sau l·o thÊy vÎ mÆt chµng mçi lóc mét thªm sî h·i cuèng cuång mµ vÉn kh«ng ph¸t huy ®−îc kiÕm khÝ. BÊy giê l·o míi cÊt tiÕng l¹nh lïng hái: - Mi lµm sao vËy? §oµn Dù kªu lªn: - ói chao! Háng råi! NÕu m×nh kh«ng ch¹y th× chÕt kh«ng cã ®Êt mµ ch«n! Råi chµng trë gãt ch¹y ®i lu«n. §inh Xu©n Thu phÊt tay ¸o mét c¸i. §Çu tay ¸o v¨ng vµo huyÖt Linh ®µi sau l−ng chµng mét c¸ch rÊt mau lÑ. Mé Dung Phôc ®øng bªn thÊy lóc ®Çu §oµn Dù ®· ra chiªu Lôc M¹ch ThÇn KiÕm ®Ó ®Èy lui §inh Xu©n Thu th× trong lßng y kh©m phôc v« cïng. Y vÉn ng−ìng mé tiÕng Lôc m¹ch thÇn kiÕm vµ nghe tuyÖt nghÖ nµy ®· thÊt truyÒn råi, trong lßng y hèi tiÕc v« cïng. §oµn Dù lÇn thø nhÊt ®· phãng Lôc m¹ch thÇn kiÕm ra ®¸nh rít thanh tr−êng kiÕm trong tay y xuèng. Nh−ng lóc ®ã y thÇn trÝ h«n mª nªn kh«ng nh×n ®−îc râ. LÇn nµy y míi më réng nh·n quang. Y ch¾c §oµn Dù cßn cã nh÷ng chiªu thøc tinh diÖu ph¸t ra n÷a. Ngê ®©u chµng trá tay dÉm ch©n mét lóc råi c¾m ®Çu ch¹y. Mé Dung Phôc tù hái: - Ch¼ng lÏ chµng cßn cã ý trªu cît §inh Xu©n Thu? §inh Xu©n Thu tuy ®· bÞ mét ®ßn, nh−ng l·o kh«ng ph¶i lµ h¹ng bÊt tµi, cã lý ®©u l·o kh«ng m¾c m−u chµng ®−îc? Sau Mé Dung Phôc cµng nhËn xÐt cµng thÊy kh«ng ®óng. §inh Xu©n Thu nh»m ®¸nh vµo nh÷ng yÕu huyÖt sau l−ng §oµn Dù. §oµn Dù vÉn kh«ng nÐ tr¸nh. Mé Dung Phôc la thÇm: - Th«i háng råi! Råi nh¶y vät ra phãng ch−ëng ®¸nh vµo c¹nh s−ên §inh Xu©n Thu. §inh Xu©n Thu xoay tay tr¸i l¹i ®Ó ®ãn ch−ëng cña Mé Dung Phôc, mµ tay ¸o l·o ®¸nh vÒ phÝa tr−íc còng kh«ng gi¶m søc. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
  4. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Mé Dung Phôc lón ng−êi xuèng tr¸nh khái ph¸t ch−ëng cña §inh Xu©n Thu. Y l¹i phãng n¨m ngãn tay ra nh»m chôp xuèng tay ¸o §inh Xu©n Thu. Tay ¸o §inh Xu©n Thu bÞ Mé D−¬ng Phôc dån néi lùc vµo ®Ì lªn nÆng nh− phiÕn ®¸. Mé D−¬ng Phôc ®−a ngãn tay ra chôp xuèng. Hai luång néi lùc ch¹m nhau. Mé Dung Phôc kh«ng chôp ®−îc vµo ng−êi ®èi ph−¬ng. Nh−ng y phãng néi lùc rÊt trÇm träng khiÕn cho tay ¸o §inh Xu©n Thu bÞ ®øt mét qu·ng chõng mét th−íc. Gi÷a lóc Êy §oµn Dù quay l¹i thËt lÑ, thÊy Mé Dung Phôc vµ §inh Xu©n Thu ®øng c¸ch nhau rÊt gÇn th× trong lßng kh«ng khái kinh h·i. Chµng nghÜ thÇm: - NÕu Mé Dung Phôc bÞ h¹i vÒ tay §inh Xu©n Thu th× V−¬ng Ngäc YÕn sÏ bÞ th−¬ng t©m ®Õn cùc ®iÓm. Cã lý ®©u m×nh l¹i ngåi coi giai nh©n bÞ th−¬ng t©m mµ kh«ng ra tay viÖn trî? NghÜ tíi ®©y, thèt nhiªn chµng vung ngãn tay gi÷a ra. Võa råi chµng muèn tù cøu m×nh nªn thi triÓn ®ñ c¸c lèi mµ ch¼ng cã mét chót néi lùc nµo ph¸t ra. Lóc nµy chµng nghÜ ®Õn V−¬ng Ngäc YÕn, võa vung tay ra mét c¸i ®· mét tiÕng "vÐo" vang lªn. Mét chiªu Lôc m¹ch thÇn kiÕm l¹i phãng ra! Mé Dung Phôc cïng §inh Xu©n Thu ®øng liÒn nhau tû ®Êu. Y ®ang lo sî, th× nghe kiÕm khÝ Lôc m¹ch thÇn kiÕm rÝt lªn kh«ng gian, véi chªnh chÕch ng−êi ®i lïi l¹i phÝa sau. §inh Xu©n Thu giËt m×nh kinh h·i, d¬ hai tay ¸o lªn phãng k×nh lùc vµo ®ã ®Ó chèng l¹i chiªu Lôc m¹ch thÇn kiÕm cña §oµn Dù. Bçng nghe ®¸nh "binh" mét tiÕng, l·o ph¶i lïi l¹i phÝa sau mét b−íc. §oµn Dù thÊy phãng mét chiªu thµnh c«ng, liÒn phãng ra chiªu thø hai nh−ng l¹i ch¼ng thÊy ph¸t huy mét chót néi lùc nµo hÕt. Mé Dung Phôc d¾t tay chµng nãi: - §oµn huynh! Mau ch¹y ®i th«i! Råi kh«ng chê chµng tr¶ lêi cø l«i bõa ®i. §inh Xu©n Thu qu¸t lªn mét tiÕng qu¸i gë, d−¬ng hai tay ra tr«ng nh− con qu¸i ®iÓu nh¶y xæ tíi. §oµn Dù kªu lªn: - L·o ®Õn n¬i råi! Mé Dung Phôc nãi: -Kh«ng sî ®©u! §· cã ng−êi ®èi phã víi l·o. Mé Dung Phôc võa døt lêi ®· nghe thÊy tiÕng c−êi qu¸i dÞ the thÐ vang lªn tù ®»ng xa väng l¹i. TiÕng c−êi lóc míi bËt lªn h·y cßn ë ®»ng xa. ThÕ mµ tiÕng c−êi võa døt ®· thÊy §oµn Diªn Kh¸nh m×nh mÆc ¸o bµo xanh hiÖn ra tr−íc m¾t. §oµn Dù võa thÊy ¸c qu¸n m·n doanh §oµn Diªn Kh¸nh th× trong lßng l¹i kinh h·i béi phÇn, véi ngo¶nh ®Çu ®i. Mé Dung Phôc tr«ng vÒ phÝa §oµn Diªn Kh¸nh ch¾p tay nãi: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
  5. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - §oµn tiªn sinh! §inh Xu©n Thu võa bÞ t¹i h¹ ch¬i cho mét vè cay ®¾ng. Nh−ng d− oai l·o h·y cßn. §oµn tiªn sinh cÈn thËn l¾m míi ®−îc. Y võa nãi võa kÐo §oµn Dù vÒ phÝa sau. §inh Xu©n Thu vµo Trung Nguyªn diÔu vâ d−¬ng oai, ngê ®©u bÞ mÊy phen th¶m b¹i. Bän ®å ®Ö bÞ th−¬ng qu¸ nöa mµ chÝnh m×nh còng ch−a chiÕm ®−îc mét chót th−îng phong nµo. Trong lßng l·o ®ang c¨m hËn Mé Dung Phôc thÊu x−¬ng. L·o phi th©n muèn nh¶y xæ tíi ®¸nh Mé Dung Phôc th× §oµn Diªn Kh¸nh gi¬ c©y tr−îng vµ l¹nh lïng nãi: - Tinh tó l·o qu¸i! §õng ®uæi n÷a! Ng−¬i nh©n lóc ng−êi ta l©m nguy mµ toan bµi ¸m to¸n th× khi nµo ta chÞu ®Ó yªn. §inh Xu©n Thu bÞ §oµn Diªn Kh¸nh c¶n trë, biÕt r»ng kh«ng thÓ lµm khã dÔ Mé Dung Phôc ®−îc n÷a. L·o lµ mét tay gi¶o quyÖt, c−êi lªn ha h¶ nãi: - §oµn Diªn Kh¸nh! KiÕp nµy ng−¬i kh«ng c¶i tµ qui ch¸nh ®−îc n÷a råi! Nãi vÒ c«ng phu tµ ph¸i th× ng−¬i ch−a gia nhËp m«n ph¸i nµo. Sao b»ng b©y giê ng−¬i chÞu lµm m«n h¹ ta th× Tinh Tó l·o tiªn nµy sÏ thµnh toµn cho ng−¬i. §oµn Diªn Kh¸nh cÇm ngang c©y tr−îng tr−íc ngùc, ng¨n trë lèi ®i cña §Inh Xu©n Thu. Nghe §inh Xu©n Thu døt lêi, tõ trong bông l·o bËt ra mét tiÕng c−êi qu¸i dÞ kh« khan, ®ång thêi l·o phãng c©y tr−îng ®iÓm vµo bông d−íi §inh Xu©n Thu. §inh Xu©n Thu h¹ thÊp tay xuèng, bóng ngãn tay gi÷a ra ch¹m vµo ®Çu tr−îng cña ®èi ph−¬ng. C©y tr−îng tróc cña §oµn Diªn Kh¸nh mµu xanh biÕc bÞ ngãn tay §inh Xu©n Thu bóng vµo bçng næi lªn mét tia ®á ch¹y rÊt nhanh tõ ®Çu gËy ch¹y vµo. §oµn Diªn Kh¸nh rung tay mét c¸i, muèn ra chiªu thø hai th× ®ét nhiªn thÊy trªn c©y gËy tróc cña m×nh hiÖn ra mét tia ®á rÊt nhá theo c©y gËy tróc ch¹y nhanh lªn vµ s¾p chuyÓn vµo tíi tay m×nh. L·o nghÜ tíi Tinh Tó l·o qu¸i §inh Xu©n Thu biÕt c¸ch dïng ®éc ghª gím th× kh«ng khái kinh h·i. L·o vung tay liÖng c©y tróc tr−îng ra ngoµi ®¸nh "vÐo" mét tiÕng. §inh Xu©n Thu c−êi ha h¶, d¬ tay ra ®ãn lÊy c©y tr−îng. Nh−ng §oµn Diªn Kh¸nh còng kh«ng ph¶i tay võa, l·o bÞ bøc b¸ch ph¶i liÖng gËy ®i, nh−ng l·o ®· vËn k×nh lùc vµo c©y gËy. §inh Xu©n Thu võa cÇm ®−îc c©y tr−îng th× ®ét nhiªn mÊy tiÕng "r¾c r¾c" vang lªn. C©y tr−îng gÉy thµnh mÊy khóc bay ra tø tung. NÕu §inh Xu©n Thu kh«ng vung tay ¸o ra kÞp ®Ó cuèn lÊy nh÷ng khóc tr−îng gÉy nµy th× tÊt nã sÏ ®Ëp vµo m×nh ®Õn bÞ th−¬ng. Mé Dung Phôc cïng §oµn Dù hai ng¬õi ®øng ®»ng xa tr«ng thÊy c©y tr−îng rêi khái tay §oµn Diªn Kh¸nh, §oµn Dù thÊt thanh kªu lªn: - Nguy råi! Diªn Kh¸nh th¸i tö míi ra mét chiªu mµ ®· bÞ mÊt tr−îng. Mé Dung Phôc còng nãi: - §inh Xu©n Thu qu¶ nhiªn kh«ng ph¶i lµ h¹ng tÇm th−êng! Y ch−a dít lêi, c©y tr−îng ®· gÉy lµm mÊy ®o¹n. §inh Xu©n Thu ph¶i lïi l¹i vung tay ¸o ra cuèn tr−îng vÒ vÎ mÆt cùc kú sî h·i. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
  6. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Mé Dung Phôc c−êi ha h¶ nãi: - Kh«ng can g×! ¸c qu©n m·n doanh kh«ng ¸c l¾m ®©u! §oµn Dù tuy võa míi ngÉu nhiªn phãng ra ®−îc hai chiªu Lôc m¹ch thÇn kiÕm, ®Èy lui Tinh Tó l·o qu¸i hai lÇn, nh−ng chµng ch¼ng hiÓu mét chót g× vÒ vâ c«ng. Chµng nghe Mé Dung Phôc nãi vËy th× biÕt r»ng §oµn Diªn Kh¸nh cïng §inh Xu©n Thu hai ng−êi ch−a thÓ trong chíp m¾t mµ ph©n th¾ng b¹i ®−îc. Cµng nghÜ bông nh©n c¬ héi nµy mµ ch¹y ngay. Chµng liÒn nãi: - Mé Dung huynh! TiÓu ®Ö ®i th«i! Mé Dung Phôc nãi: - T¹i h¹ còng kh«ng cã viÖc g×. Chóng ta cïng ®i víi nhau! Mé Dung Phôc cïng §oµn Dù trë gãt ®i lu«n, ch¹y vÒ phÝa tr−íc chõng n¨m dÆm th× thÊy hai ng−êi ®ang ch¹y nh− bay vÒ phÝa m×nh. Ng−êi ®i tr−íc chÝnh lµ NhÊt trËn phong Phong b¸ ¸c vµ ng−êi ®i sau lµ Bao BÊt §ång. Hai g· nµy võa tr«ng thÊy Mé Dung Phôc liÒn dõng l¹i bu«ng tay xuèn ®øng yªn vÎ mÆt rÊt lµ cung kÝnh. Mé Dung Phôc hái: - Cã viÖc chi kh«ng? Phong ba ¸c xoa tay ®¸p: - T¹i h¹ võa thÊy g· ®Çu s¾t c¾p mét vÞ tiÓu c« n−¬ng ch¹y ®i, liÒn lËp tøc ®uæi theo. Mé Dung Phôc bu«ng tÇm m¾t ngã vÒ phÝa tr−íc hái: - Tr−íc mÆt cã thÊy ai ®©u? Phong b¸ ¸c mÆt ®á bõng lªn ®¸p: -Th»ng lái ®Çu s¾t ch¹y nhanh qu¸, bän t¹i h¹ kh«ng ®uæi kÞp. Mé Dung Phôc ®ang nãi chuyÖn víi Phong b¸ ¸c th× §oµn Dù lïi l¹i mÊy b−íc. Chµng nh×n Mé Dung Phôc thÊy d¸ng ®iÖu vµ cö chØ cña y thiÖt lµ mét tay thiÕu niªn anh tuÊn, ra vÎ con ng−êi quÝ ph¸i, bÊt gi¸c chµng tù thÑn cho m×nh. Chµng nghÜ thÇm: - Phong b¸ ¸c vµ Bao BÊt §ång ®· ®Õn tÊt V−¬ng c« n−¬ng còng s¾p tíi n¬i. Trong ®Çu ãc nµng kh«ng ®Ó ý g× ®Õn m×nh. BiÓu ca nµng ®i v¾ng th× nµng cßn nãi chuyÖn víi ta mét ®«i c©u. Nay biÓu ca nµng ®· vÒ, trong con m¾t nµng chØ cã mét m×nh y mµ th«i. M×nh cßn len lái vµo bªn hä lµm g× cho l¬ l¸o! Chµng cµng nghÜ cµng buån rÇu råi trë gãt c¾m ®Çu ®i th¼ng vµ lÇm bÇm mét m×nh: - M×nh chØ mong cho V−¬ng c« n−¬ng ®−îc vui vÎ, dï m×nh ph¶i ®au ®ín ®Õn chÕt còng ch¼ng o¸n hËn g×. Chµng muèn në mét nô c−êi, nh−ng da thÞt cøng ng¾c kh«ng c−êi ®−îc. Mé Dung Phôc thÊy §oµn Dù bá ®i, véi cÊt tiÕng gäi: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
  7. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - §oµn huynh! Chóng ta ®· cã duyªn t−¬ng ngé, sao kh«ng nãi chuyÖn víi nhau cho tho¶, mµ §oµn huynh ®· véi bá ®i nh− vËy? §oµn Dù ®ang lóc xuÊt thÇn, Mé Dung Phôc la gäi mµ chµng kh«ng nghe thÊy, cø c¾m ®Çu lÇm lòi b−íc ®i. Mé Dung Phôc gäi lu«n mÊy c©u kh«ng thÊy §oµn Dù tr¶ lêi, bÊt gi¸c bu«ng mét tiÕng thë dµi. Phong Ba ¸c lín tiÕng nãi: - C«ng tö ! T«i ®i b¾t g· l¹i ®©y! Mé Dung Phôc kho¸t tay nãi: - Kh«ng ®−îc v« lÔ! Y lµ §oµn c«ng tö n−íc §¹i Lý. Tõ ®©y s¾p tíi c¸c ng−¬i cã thÊy y còng ph¶i coi nh− ta vËy. Phong B¸ ¸c cïng Bao BÊt §ång hai ng−êi ®−a m¾t nh×n nhau mµ kh«ng d¸m lªn tiÕng. Mé Dung Phôc l¹i nãi: - G· ®Çu s¾t ®· cøu vÞ tiÓu c« n−¬ng ®ã. Nµng chÝnh lµ ®Ö tö cña §inh Xu©n Thu, kh«ng liªn quan g× ®Õn bän ta. C¸c ng−¬i ch¼ng nªn ®a sù xen vµo viÖc ng−êi kh¸c lµm chi. Phong B¸c ¸c cïng Bao BÊt §ßng liÕc m¾t nh×n nhau råi nãi: - C«ng tö! V−¬ng c« n−¬ng ®ang ë phÝa sau chê c«ng tö. Sao c«ng tö kh«ng ®i héi diÖn víi nµng? Mé Dung Phôc në mét nô c−êi l¹nh nh¹t hái: - Ph¶i ch¨ng c¸c ng−¬i cßn muèn ®uæi theo g· ®Çu s¾t? Phong Ba ¸c Êp óng nãi: - C¸i ®ã... Bao BÊt §ång lín tiÕng nãi: - Cßn viÖc g× dèi ®−îc c«ng tö n÷a? Ng−¬i nãi thùc ®i cho råi! Phong B¸ ¸c c−êi nãi: - Bän t¹i h¹ mçi ng−êi ®Òu ®· bÞ y ®¸nh mét ch−ëng cã khÝ hµn ®éc vµ bÞ khæ së bao nhiªu ngµy. Trong lßng vÉn cßn c¨m tøc, chØ muèn lét c¸i ®Çu s¾t cña g· ra xem g· lµ h¹ng ng−êi nµo? Mé Dung Phôc ngÈng mÆt nh×n trêi trÇm ng©m mét lóc råi nãi: - Vâ c«ng cña g· ®Çu s¾t ®ã thiÖt lµ qu¸i dÞ! C¸c ng−êi ph¶i cÈn thËn l¾m míi ®−îc! Phong B¸ ¸c xoa hai tay vµo nhau nãi: - §óng thÕ! Råi g· tung m×nh nh¶y ®i tr«ng vÒ ph¸i tr−íc ch¹y ngay. Bao BÊt §ång còng ch¹y theo Phong B¸ ¸c. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
  8. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Mé Dung Phôc quay ®Çu nh×n l¹i th× §oµn Dù ®· ®i xa råi. DÜ nhiªn y cã thÓ ®uæi kÞp chµng, nh−ng thÊy §oµn Dù võa råi kh«ng ®¸p lêi la gäi, nªn y còng kh«ng ®uæi theo n÷a vµ trong lßng vÉn cã ý hèi tiÕc. Phong B¸ ¸c cïng Bao BÊt §ång hai ng−êi ch¹y nh− bay, th¼ng mét m¹ch ®Õn b¶y t¸m dÆm mµ vÉn ch−a thÊy bãng g· ®Çu s¾t ®©u. Hai g· nµy trong m×nh ®Çy nhùa sèng trµn trÒ, chØ sî thiªn h¹ hÕt lo¹n l¹c th× m×nh hÕt quÊy ph¸. Hai g· ®uæi kh«ng kÞp mµ vÉn ®uæi theo hoµi. Chóng cã biÕt ®©u r»ng Du Th¶n Chi ch¹y nhanh nh− bay vµ hiÖn giê ®· xa chóng Ýt ra lµ hai m−¬i dÆm ®−êng. Du Th¶n Chi liÒu lÜnh ®Õn nçi ch¼ng sî g× oai hïm cña §inh Xu©n Thu. G· bång A Tö chui qua chç t−êng thñng mµ ra, råi c¾m cæ ch¹y tuèt. G· ch¹y nhanh kh«ng thÓ t−ëng t−îng ®−îc. Lóc ®Çu g· chØ mong sao ch¹y xa ®−îc mét Ýt ®Ó A Tö tho¸t khái bµn tay §inh Xu©n Thu mµ th«i, ngoµi ra kh«ng nghÜ g× ®Õn hËu qu¶ nµo kh¸c. G· ch¹y ®−îc h¬n m−êi dÆm, chît nghÜ tíi lßng d¹ l·o qu¸i cùc kú tµn nhÉn, bÊy giê trong lßng g· míi c¶m thÊy run sî. Kh«ng ph¶i g· sî §inh Xu©n Thu h¹ ®éc cho m×nh mµ l¹i sî l·o qu¸i c¨m phÉn A Tö råi hµnh h¹ nµng cùc khæ. Du Th¶n Chi cµng nghÜ cµng kinh h·i. G· quay ®Çu nh×n l¹i xem §inh Xu©n Thu cã ®uæi theo kh«ng? Nh−ng võa quay ®Çu nh×n l¹i th× thÊy cÆp giß m×nh nhñn ra råi. G· kh«ng bao giê t−ëng t−îng m×nh cã thÓ ch¹y nhanh ®−îc ®Õn thÕ. G· võa ch¹y võa nh×n l¹i phÝa sau th× thÊy mäi vËt nh− giËt lïi trë l¹i. Du Th¶n Chi kinh h·i ch¹y dµi, lóc g· quay ®Çu l¹i th× chît thÊy mét c©y lín m×nh s¾p vËp mÆt vµo. G· muèn dõng ch©n nh−ng kh«ng sao thu kÞp c−íc bé. Trong lóc hèt ho¶ng g· vung tay lªn mét c¸i, l¼ng A Tö ra võa xong th× ng−êi g· ®Ëp vµo gèc c©y ®Õn "binh" mét tiÕng. BÊy giê g· míi ®−a hai tay «m lÊy c©y lín. Lóc ®Þnh thÇn l¹i g· thÊy lµ c©y rông t¬i bêi. Chíp m¾t lµ trót xuèng mÆt ®Êt mét líp kh¸ dµy. Du Th¶n Chi lÈm bÈm: - HiÖn nay kh«ng ph¶i lµ mïa l¸ rông. ChÝnh c©y nµy l¸ ®ang xanh rên mµ sao chíp m¾t ®· cµnh kh« l¸ rông? G· cã biÕt ®©u r»ng tõ lóc g· «m vµo th©n c©y, khÝ ©m hµn trong th©n thÓ g· tiÕt ra khiÕn nhùa c©y ®«ng ®Æc l¹i chÕt ngay. Du Th¶n ChØ ng¶nh ®Çu nh×n l¹i thÊy A Tö ngåi d−íi ®Êt, tay b−ng m¾t khãc lãc th¶m h¹i. Bèn bÒ tÞch mÞch ch¼ng cã mét ai. TiÕng A Tö khãc tuy nhá, mµ Du Th¶n Chi nghe rÊt râ. Lóc ®éng thñ cøu A Tö, g· chØ nghÜ tíi cøu nµng tho¸t ra khái ®éc thñ cña §inh Xu©n Thu mµ th«i, chí tuyÖt kh«ng nghÜ ®Õn t×nh sau nµy sÏ ra sao. G· khiÕp sî cÊt tiÕng gäi: - C« n−¬ng... A Tö ®ét nhiªn ®øng dËy vung quyÒn ®Êm tróng ngùc Du Th¶n Chi ®¸nh "b×nh" mét tiÕng. Du Th¶n Chi kh«ng ®Ò phßng, bÞ tróng quyÒn, ng−êi g· l¶o ®¶o suýt ng· l¨n ra. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
  9. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung A Tö thÐt lªn lanh l¶nh: - Sao ng−¬i l¹i cøu ta ®em ra ®©y? Du Th¶n Chi ®¸p: - C« n−¬ng! Lóc ®ã... mµ t¹i h¹ kh«ng ra tay th× c« cßn khæ n÷a. A Tö hái: - Ta chÞu khæ th× viÖc g× ®Õn ng−¬i? Du Th¶n Chi ngÈn mÆt ra håi l©u råi Êp óng ®¸p: - C« n−¬ng! T¹i h¹... chØ muèn cho c«... kh«ng ph¶i khæ së. TuyÖt kh«ng cã ¸c ý g×. C« n−¬ng tr¸ch m¾ng t¹i h¹... Hìi «i! NÕu t¹i h¹ biÕt thÕ th× kh«ng ra tay gi¶i cøu n÷a. A Tö võa khãc võa nãi: - Di nhiªn lµ ta ®au khæ. TØ nh− ng−¬i mµ ®ét nhiªn bÞ mï hai m¾t trong lßng ng−¬i cã vui s−íng ®−îc kh«ng? Du Th¶n Chi nh¨n nhã c−êi ®¸p: - NÕu cÆp m¾t c« n−¬ng s¸ng l¹i ®−îc th× dï t¹i h¹ cã ph¶i ®ui mï còng rÊt cam t©m. A Tö ngÈn ng−êi ra mét lóc. Håi l©u nµng im tiÕng khãc, hái: - Ng−¬i lµ ai? Du th¶n Chi nghe nµng hái vËy th× kh«ng khái ín l¹nh. Nguyªn g· vèn kÝnh mé A Tö, sïng b¸i A Tö. Lóc ng−êi g· kh«ng gÇn nµng, tr¸i tim g· kh«ng giê phót nµo lµ kh«ng nghÜ tíi nµng. G· t−ëng nµng nghe thanh ©m còng biÕt g· råi. Cí sao nµng cßn hái c©u nµy? Hay lµ l©u ngµy nµng ®· quªn m×nh? A Tö ë Nam Kinh n−íc Liªu h−ëng mïi phó quÝ, thiÕu g× nh÷ng cuéc vui ch¬i. G· ®Çu s¾t ®i råi th× l¹i cã trß kh¸c ®Ó nµng gi¶i muén, nªn nµng ®· quªn s¹ch kh«ng nhí g× ®Õn mÆt mòi tiÕng t¨m Du th¶n Chi n÷a. V¶ l¹i, nµng võa ®−îc cøu tho¸t khái tay §inh Xu©n Thu, nµng ®o¸n ch¾c lµ mét tay cao thñ vâ l©m nµo, chø ®©u cã ngê lµ Du Th¶n Chi? © HQD Håi thø bÈy m−¬i mèt Nh÷ng phót mª ly cña g· si t×nh Du Th¶n Chi thén mÆt ra håi l©u kh«ng tr¶ lêi. Bçng nghe A Tö lªn tiÕng hái n÷a: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2