intTypePromotion=1

Lục mạch thần kiếm - tập 70

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
59
lượt xem
13
download

Lục mạch thần kiếm - tập 70

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 70', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 70

  1. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Håi thø bÈy m−¬i Tñi phÇn m×nh §oµn Dù bá ®i §inh Xu©n Thu ®· t−ëng m×nh tµi t×nh ho¸ ra l¹i háng. ThuËt "Ho¸ c«ng ®¹i ph¸p" cña l·o ch¼ng lµm g× ®−îc Mé Dung Phôc mµ l¹i h¹i ®Õn bao nhiªu ®Ö tö cña m×nh. L·o thÊy th©y ®Ö tö m×nh n»m chÕt ngæn ngang mµ Mé Dung Phôc l¹i kh«ng th−¬ng tæn chót nµo th× l·o c¨m tøc kh«ng biÕt ®Õn ®©u mµ kÓ. L·o x¸m mÆt l¹i bËt lªn tiÕng c−êi l¹t, phÊt tay ¸o réng thïng th×nh. Ng−êi l·o chuyÓn sang mÐ bªn. Ch−ëng lùc cña l·o võa rung ®éng th× mÊy tªn ®Ö tö chÕt ®øng còng l¨n ra nèt. Mé Dung Phôc chuyÓn m×nh mét c¸i, ®ét nhiªn ®· trë ra khái ph¹n ®iÕm. §inh Xu©n Thu qu¸t lªn: - Ng−¬i ch¹y ®i ®©u? L·o võa qu¸t võa nh¶y xæ ra ngoµi cöa. Trong ®iÕm mÊy tªn ®Ö tö cßn sèng sãt l¹i lªn tiÕng ca tông: -Tinh Tó l·o qu¸i qu¶ nhiªn cã tµi lÖch ®Êt nghiªng trêi, ®¸nh cho C« T« Mé Dung ph¶i «m ®Çu ch¹y trèn. MÊy c©u ca tông nµy còng thÊt lµ miÔn c−ìng. ChÝnh §inh Xu©n Thu còng c¶m thÊy v« vÞ. L·o ra ngoµi cöa ph¹n ®iÕm thÊy Mé Dung Phôc vÉn cßn ®øng c¸ch ngoµi hai tr−îng. V¹t ¸o vµng rung ®éng, coi phong ®é cùc kú nhµn nh·. §inh Xu©n Thu tøc giËn qu¸t lªn: - Th»ng lái kia ®õng ch¹y n÷a! Mé Dung Phôc l¹nh lïng ®¸p: - Ta cã thÌm ch¹y ®©u? §inh Xu©n Thu toan nh¶y xæ ra, bçng thÊy mét chµng thiÕu niªn tõ ®©u ch¹y vµo, miÖng lÈm bÈm nãi g× kh«ng râ. Mé Dung Phôc ®· tr«ng thÊy tõ ®»ng xa, th× ra lµ mét chµng c«ng tö tuÊn tó. Y chÝnh lµ §oµn Dù. Mé Dung Phôc tr«ng thÊy §oµn Dù, song chµng m¶i nghÜ g×, tùa nh− kh«ng nh×n thÊy y, cø c¾m ®Çu c¾m cæ ®i xång xéc vµo phÝa §inh Xu©n Thu. Mé Dung Phôc tuy ch−a quen biÕt §oµn Dù, nh−ng b÷a tr−íc chµng ngåi bªn xem ®¸nh cê ®· ra chiªu Lôc m¹ch thÇn kiÕm ®Ó hÊt thanh tr−êng kiÕm ë trong tay y rít xuèng, råi tõ ®ã y cã c¶m t×nh víi chµng. Mé Dung Phôc nghÜ thÇm: - NÕu §oµn Dù cø ®i bõa vµo trøc mÆt §inh Xu©n Thu mµ h¾n l¹i ®ang c¬n tøc giËn th× kh«ng khÐo chµng bÞ h¹i mÊt. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
  2. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Y thÊy §oµn Dù d−êng nh− mª m¶i t©m thÇn kh«ng biÕt g×, liÒn thøc tØnh chµng, cÊt tiÕng gäi to: - §oµn c«ng tö! Ph¶i cÈn thËn ®ã! §oµn Dù nh− ng−êi ®ang m¬ méng bõng tØnh, ®ét nhiªn ®øng l¹i. Chµng ngÈng ®Çu nh×n vÒ phÝa tr−íc th× thÊy §inh Xu©n Thu vÎ mÆt hung d÷ chØ cßn c¸ch m×nh n¨m s¸u th−íc. Chµng giËt m×nh kinh h·i, véi lïi l¹i phÝa sau. Chµng trá vµo mÆt §inh Xu©n Thu lÝu l−ìi: - Ng−¬i... ng−¬i... Tay chµng d¬ ra trá, v× trong lßng chµng kinh h·i qu¸ mµ ph¸t sinh ph¶n øng tù nhiªn, néi lùc vËn dông ®óng chç. Bçng nghe mÊy tiÕng "veo vÐo" cña kiÕm khÝ Lôc m¹ch thÇn kiÕm b¾n ra. §inh Xu©n Thu véi d¬ tay ph¶i lªn, bçng nghe ®¸nh "ro¹c" mét tiÕng. Tay ¸o l·o thñng ra mét lç. D− thÕ cña Lôc m¹ch thÇn kiÕm vÉn cßn m·nh liÖt phãng tíi lµm bËt lªn mét tiÕng "choang". §inh Xu©n Thu ph¶i lïi l¹i mét b−íc, mét c¸i b×nh ®ång ë trong bäc l·o lâm vµo mét chç rít xuèng. http: Chiªu Lôc m¹ch thÇn kiÕm cña §oµn Dù ®· phãng tróng vµo chiÕc b×nh ®ång, nªn Tinh Tó l·o qu¸i míi tho¸t chÕt. Mé Dung Phôc thÊy thÕ reo lªn: - Chiªu Lôc m¹ch thÇn kiÕm thËt lµ tuyÖt diÖu! §oµn Dù to¸t må h«i ra. Chµng tuyÖt kh«ng cã ý phãng Lôc m¹ch thÇn kiÕm mµ chiªu sè tù nhiªn vät ra. Trong binh ph¸p ®· nãi: BiÕt m×nh biÕt ng−êi, tr¨m trËn ®¸nh th¾ng c¶ tr¨m. §oµn Dù ch¼ng nh÷ng kh«ng biÕt ng−êi mµ ngay chÝnh m×nh ra chiªu còng kh«ng n¾m v÷ng, thÕ lµ chµng ch¼ng biÕt ng−êi mµ còng kh«ng biÕt ng−êi, tr¸ch nµo chµng ch¼ng kinh h·i cuèng cuång? §inh Xu©n Thu nhê chiÕc b×nh ®ång hé th©n, may mµ tho¸t chÕt nh−ng trong bông vÉn ngÊm ngÇm ®au. L·o tøc giËn v« cïng, lín tiÕng qu¸t hái: - Mi cã biÕt ®· ®¾c téi víi Tinh Tó tiªn sinh th× sÏ bÞ xö tö thÕ nµo kh«ng? §oµn Dù kho¸t tay lia lÞa nãi: - L·o tiªn sinh ®õng nãi rìn. §øc Khæng Tö ®· d¹y r»ng: "Sèng cßn ch¼ng biÕt th× biÕt chÕt thÕ nµo ®−îc!" TiÒn bèi hái vËy th× v·n sinh biÕt ®¸p thÕ nµo? §inh Xu©n Thu trong lßng nghi hoÆc, l·o tù hái: - Th»ng lái nµy ®óng lµ võa sö chiªu Lôc m¹ch thÇn kiÕm v« th−îng cña nhµ hä §oµn n−íc Lý, th× ch¾c g· ph¶i lµ con ch¸u §oµn Gia, mµ sao ng«n ng÷ cö chØ g· l¹i nh− anh ®å gµn? NÕu m×nh lîi dông ®−îc g· th× kh«ng nªn ®Ó lì c¬ héi nµy. L·o sa sÇm nÐt mÆt, m¾t phãng ra nh÷ng tia s¸ng hung d÷, tr«ng mµ ph¸t khiÕp. §oµn Dù kh«ng tù chñ ®−îc lïi l¹i mét b−íc. §inh Xu©n Thu qu¸t hái: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
  3. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - Th»ng lái kia! Mi cã sî ta kh«ng? §oµn Dù nh¨n nhã c−êi hái l¹i: - Sî tiÒn bèi −? §· lµ ng−êi qu©n tö th× cßn biÕt lo sî lµ g×? V·n sinh kh«ng sî g× tiÒn bèi hÕt. §inh Xu©n Thu bËt c−êi, nh−ng vÎ mÆt rÊt hung d÷, ®ét nhiªn d¬ tay ra chôp tíi. §oµn Dù sî h·i lïi l¹i thªm, véi vµng d¬ tay ra trá. §inh Xu©n Thu võa thÊy chµng phãng Lôc M¹ch ThÇn KiÕm ra rÊt lîi h¹i. B©y giê l·o thÊy chµng l¹i d¬ ngãn tay ra, còng véi thu tr¶o vÒ lui l¹i phÝa sau. Nh−ng lóc nµy §oµn Dù hèt ho¶ng qu¸. Chµng ®Þnh t©m phãng Lôc M¹ch ThÇn KiÕm ra ®Ó ®Èy lui ®èi ph−¬ng, nh−ng trá lu«n b¶y t¸m c¸i mµ kh«ng phãng ra mét chót chØ lùc nµo. §inh Xu©n Thu lµ mét tay c¸o giµ, tuy l·o thÊy §oµn Dù kh«ng lµm g× ®−îc, nh−ng cßn sî y gi¶ vê, ch−a d¸m tiÕn gÇn l¹i. Sau l·o thÊy vÎ mÆt chµng mçi lóc mét thªm sî h·i cuèng cuång mµ vÉn kh«ng ph¸t huy ®−îc kiÕm khÝ. BÊy giê l·o míi cÊt tiÕng l¹nh lïng hái: - Mi lµm sao vËy? §oµn Dù kªu lªn: - ói chao! Háng råi! NÕu m×nh kh«ng ch¹y th× chÕt kh«ng cã ®Êt mµ ch«n! Råi chµng trë gãt ch¹y ®i lu«n. §inh Xu©n Thu phÊt tay ¸o mét c¸i. §Çu tay ¸o v¨ng vµo huyÖt Linh ®µi sau l−ng chµng mét c¸ch rÊt mau lÑ. Mé Dung Phôc ®øng bªn thÊy lóc ®Çu §oµn Dù ®· ra chiªu Lôc M¹ch ThÇn KiÕm ®Ó ®Èy lui §inh Xu©n Thu th× trong lßng y kh©m phôc v« cïng. Y vÉn ng−ìng mé tiÕng Lôc m¹ch thÇn kiÕm vµ nghe tuyÖt nghÖ nµy ®· thÊt truyÒn råi, trong lßng y hèi tiÕc v« cïng. §oµn Dù lÇn thø nhÊt ®· phãng Lôc m¹ch thÇn kiÕm ra ®¸nh rít thanh tr−êng kiÕm trong tay y xuèng. Nh−ng lóc ®ã y thÇn trÝ h«n mª nªn kh«ng nh×n ®−îc râ. LÇn nµy y míi më réng nh·n quang. Y ch¾c §oµn Dù cßn cã nh÷ng chiªu thøc tinh diÖu ph¸t ra n÷a. Ngê ®©u chµng trá tay dÉm ch©n mét lóc råi c¾m ®Çu ch¹y. Mé Dung Phôc tù hái: - Ch¼ng lÏ chµng cßn cã ý trªu cît §inh Xu©n Thu? §inh Xu©n Thu tuy ®· bÞ mét ®ßn, nh−ng l·o kh«ng ph¶i lµ h¹ng bÊt tµi, cã lý ®©u l·o kh«ng m¾c m−u chµng ®−îc? Sau Mé Dung Phôc cµng nhËn xÐt cµng thÊy kh«ng ®óng. §inh Xu©n Thu nh»m ®¸nh vµo nh÷ng yÕu huyÖt sau l−ng §oµn Dù. §oµn Dù vÉn kh«ng nÐ tr¸nh. Mé Dung Phôc la thÇm: - Th«i háng råi! Råi nh¶y vät ra phãng ch−ëng ®¸nh vµo c¹nh s−ên §inh Xu©n Thu. §inh Xu©n Thu xoay tay tr¸i l¹i ®Ó ®ãn ch−ëng cña Mé Dung Phôc, mµ tay ¸o l·o ®¸nh vÒ phÝa tr−íc còng kh«ng gi¶m søc. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
  4. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Mé Dung Phôc lón ng−êi xuèng tr¸nh khái ph¸t ch−ëng cña §inh Xu©n Thu. Y l¹i phãng n¨m ngãn tay ra nh»m chôp xuèng tay ¸o §inh Xu©n Thu. Tay ¸o §inh Xu©n Thu bÞ Mé D−¬ng Phôc dån néi lùc vµo ®Ì lªn nÆng nh− phiÕn ®¸. Mé D−¬ng Phôc ®−a ngãn tay ra chôp xuèng. Hai luång néi lùc ch¹m nhau. Mé Dung Phôc kh«ng chôp ®−îc vµo ng−êi ®èi ph−¬ng. Nh−ng y phãng néi lùc rÊt trÇm träng khiÕn cho tay ¸o §inh Xu©n Thu bÞ ®øt mét qu·ng chõng mét th−íc. Gi÷a lóc Êy §oµn Dù quay l¹i thËt lÑ, thÊy Mé Dung Phôc vµ §inh Xu©n Thu ®øng c¸ch nhau rÊt gÇn th× trong lßng kh«ng khái kinh h·i. Chµng nghÜ thÇm: - NÕu Mé Dung Phôc bÞ h¹i vÒ tay §inh Xu©n Thu th× V−¬ng Ngäc YÕn sÏ bÞ th−¬ng t©m ®Õn cùc ®iÓm. Cã lý ®©u m×nh l¹i ngåi coi giai nh©n bÞ th−¬ng t©m mµ kh«ng ra tay viÖn trî? NghÜ tíi ®©y, thèt nhiªn chµng vung ngãn tay gi÷a ra. Võa råi chµng muèn tù cøu m×nh nªn thi triÓn ®ñ c¸c lèi mµ ch¼ng cã mét chót néi lùc nµo ph¸t ra. Lóc nµy chµng nghÜ ®Õn V−¬ng Ngäc YÕn, võa vung tay ra mét c¸i ®· mét tiÕng "vÐo" vang lªn. Mét chiªu Lôc m¹ch thÇn kiÕm l¹i phãng ra! Mé Dung Phôc cïng §inh Xu©n Thu ®øng liÒn nhau tû ®Êu. Y ®ang lo sî, th× nghe kiÕm khÝ Lôc m¹ch thÇn kiÕm rÝt lªn kh«ng gian, véi chªnh chÕch ng−êi ®i lïi l¹i phÝa sau. §inh Xu©n Thu giËt m×nh kinh h·i, d¬ hai tay ¸o lªn phãng k×nh lùc vµo ®ã ®Ó chèng l¹i chiªu Lôc m¹ch thÇn kiÕm cña §oµn Dù. Bçng nghe ®¸nh "binh" mét tiÕng, l·o ph¶i lïi l¹i phÝa sau mét b−íc. §oµn Dù thÊy phãng mét chiªu thµnh c«ng, liÒn phãng ra chiªu thø hai nh−ng l¹i ch¼ng thÊy ph¸t huy mét chót néi lùc nµo hÕt. Mé Dung Phôc d¾t tay chµng nãi: - §oµn huynh! Mau ch¹y ®i th«i! Råi kh«ng chê chµng tr¶ lêi cø l«i bõa ®i. §inh Xu©n Thu qu¸t lªn mét tiÕng qu¸i gë, d−¬ng hai tay ra tr«ng nh− con qu¸i ®iÓu nh¶y xæ tíi. §oµn Dù kªu lªn: - L·o ®Õn n¬i råi! Mé Dung Phôc nãi: -Kh«ng sî ®©u! §· cã ng−êi ®èi phã víi l·o. Mé Dung Phôc võa døt lêi ®· nghe thÊy tiÕng c−êi qu¸i dÞ the thÐ vang lªn tù ®»ng xa väng l¹i. TiÕng c−êi lóc míi bËt lªn h·y cßn ë ®»ng xa. ThÕ mµ tiÕng c−êi võa døt ®· thÊy §oµn Diªn Kh¸nh m×nh mÆc ¸o bµo xanh hiÖn ra tr−íc m¾t. §oµn Dù võa thÊy ¸c qu¸n m·n doanh §oµn Diªn Kh¸nh th× trong lßng l¹i kinh h·i béi phÇn, véi ngo¶nh ®Çu ®i. Mé Dung Phôc tr«ng vÒ phÝa §oµn Diªn Kh¸nh ch¾p tay nãi: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
  5. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - §oµn tiªn sinh! §inh Xu©n Thu võa bÞ t¹i h¹ ch¬i cho mét vè cay ®¾ng. Nh−ng d− oai l·o h·y cßn. §oµn tiªn sinh cÈn thËn l¾m míi ®−îc. Y võa nãi võa kÐo §oµn Dù vÒ phÝa sau. §inh Xu©n Thu vµo Trung Nguyªn diÔu vâ d−¬ng oai, ngê ®©u bÞ mÊy phen th¶m b¹i. Bän ®å ®Ö bÞ th−¬ng qu¸ nöa mµ chÝnh m×nh còng ch−a chiÕm ®−îc mét chót th−îng phong nµo. Trong lßng l·o ®ang c¨m hËn Mé Dung Phôc thÊu x−¬ng. L·o phi th©n muèn nh¶y xæ tíi ®¸nh Mé Dung Phôc th× §oµn Diªn Kh¸nh gi¬ c©y tr−îng vµ l¹nh lïng nãi: - Tinh tó l·o qu¸i! §õng ®uæi n÷a! Ng−¬i nh©n lóc ng−êi ta l©m nguy mµ toan bµi ¸m to¸n th× khi nµo ta chÞu ®Ó yªn. §inh Xu©n Thu bÞ §oµn Diªn Kh¸nh c¶n trë, biÕt r»ng kh«ng thÓ lµm khã dÔ Mé Dung Phôc ®−îc n÷a. L·o lµ mét tay gi¶o quyÖt, c−êi lªn ha h¶ nãi: - §oµn Diªn Kh¸nh! KiÕp nµy ng−¬i kh«ng c¶i tµ qui ch¸nh ®−îc n÷a råi! Nãi vÒ c«ng phu tµ ph¸i th× ng−¬i ch−a gia nhËp m«n ph¸i nµo. Sao b»ng b©y giê ng−¬i chÞu lµm m«n h¹ ta th× Tinh Tó l·o tiªn nµy sÏ thµnh toµn cho ng−¬i. §oµn Diªn Kh¸nh cÇm ngang c©y tr−îng tr−íc ngùc, ng¨n trë lèi ®i cña §Inh Xu©n Thu. Nghe §inh Xu©n Thu døt lêi, tõ trong bông l·o bËt ra mét tiÕng c−êi qu¸i dÞ kh« khan, ®ång thêi l·o phãng c©y tr−îng ®iÓm vµo bông d−íi §inh Xu©n Thu. §inh Xu©n Thu h¹ thÊp tay xuèng, bóng ngãn tay gi÷a ra ch¹m vµo ®Çu tr−îng cña ®èi ph−¬ng. C©y tr−îng tróc cña §oµn Diªn Kh¸nh mµu xanh biÕc bÞ ngãn tay §inh Xu©n Thu bóng vµo bçng næi lªn mét tia ®á ch¹y rÊt nhanh tõ ®Çu gËy ch¹y vµo. §oµn Diªn Kh¸nh rung tay mét c¸i, muèn ra chiªu thø hai th× ®ét nhiªn thÊy trªn c©y gËy tróc cña m×nh hiÖn ra mét tia ®á rÊt nhá theo c©y gËy tróc ch¹y nhanh lªn vµ s¾p chuyÓn vµo tíi tay m×nh. L·o nghÜ tíi Tinh Tó l·o qu¸i §inh Xu©n Thu biÕt c¸ch dïng ®éc ghª gím th× kh«ng khái kinh h·i. L·o vung tay liÖng c©y tróc tr−îng ra ngoµi ®¸nh "vÐo" mét tiÕng. §inh Xu©n Thu c−êi ha h¶, d¬ tay ra ®ãn lÊy c©y tr−îng. Nh−ng §oµn Diªn Kh¸nh còng kh«ng ph¶i tay võa, l·o bÞ bøc b¸ch ph¶i liÖng gËy ®i, nh−ng l·o ®· vËn k×nh lùc vµo c©y gËy. §inh Xu©n Thu võa cÇm ®−îc c©y tr−îng th× ®ét nhiªn mÊy tiÕng "r¾c r¾c" vang lªn. C©y tr−îng gÉy thµnh mÊy khóc bay ra tø tung. NÕu §inh Xu©n Thu kh«ng vung tay ¸o ra kÞp ®Ó cuèn lÊy nh÷ng khóc tr−îng gÉy nµy th× tÊt nã sÏ ®Ëp vµo m×nh ®Õn bÞ th−¬ng. Mé Dung Phôc cïng §oµn Dù hai ng¬õi ®øng ®»ng xa tr«ng thÊy c©y tr−îng rêi khái tay §oµn Diªn Kh¸nh, §oµn Dù thÊt thanh kªu lªn: - Nguy råi! Diªn Kh¸nh th¸i tö míi ra mét chiªu mµ ®· bÞ mÊt tr−îng. Mé Dung Phôc còng nãi: - §inh Xu©n Thu qu¶ nhiªn kh«ng ph¶i lµ h¹ng tÇm th−êng! Y ch−a dít lêi, c©y tr−îng ®· gÉy lµm mÊy ®o¹n. §inh Xu©n Thu ph¶i lïi l¹i vung tay ¸o ra cuèn tr−îng vÒ vÎ mÆt cùc kú sî h·i. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
  6. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Mé Dung Phôc c−êi ha h¶ nãi: - Kh«ng can g×! ¸c qu©n m·n doanh kh«ng ¸c l¾m ®©u! §oµn Dù tuy võa míi ngÉu nhiªn phãng ra ®−îc hai chiªu Lôc m¹ch thÇn kiÕm, ®Èy lui Tinh Tó l·o qu¸i hai lÇn, nh−ng chµng ch¼ng hiÓu mét chót g× vÒ vâ c«ng. Chµng nghe Mé Dung Phôc nãi vËy th× biÕt r»ng §oµn Diªn Kh¸nh cïng §inh Xu©n Thu hai ng−êi ch−a thÓ trong chíp m¾t mµ ph©n th¾ng b¹i ®−îc. Cµng nghÜ bông nh©n c¬ héi nµy mµ ch¹y ngay. Chµng liÒn nãi: - Mé Dung huynh! TiÓu ®Ö ®i th«i! Mé Dung Phôc nãi: - T¹i h¹ còng kh«ng cã viÖc g×. Chóng ta cïng ®i víi nhau! Mé Dung Phôc cïng §oµn Dù trë gãt ®i lu«n, ch¹y vÒ phÝa tr−íc chõng n¨m dÆm th× thÊy hai ng−êi ®ang ch¹y nh− bay vÒ phÝa m×nh. Ng−êi ®i tr−íc chÝnh lµ NhÊt trËn phong Phong b¸ ¸c vµ ng−êi ®i sau lµ Bao BÊt §ång. Hai g· nµy võa tr«ng thÊy Mé Dung Phôc liÒn dõng l¹i bu«ng tay xuèn ®øng yªn vÎ mÆt rÊt lµ cung kÝnh. Mé Dung Phôc hái: - Cã viÖc chi kh«ng? Phong ba ¸c xoa tay ®¸p: - T¹i h¹ võa thÊy g· ®Çu s¾t c¾p mét vÞ tiÓu c« n−¬ng ch¹y ®i, liÒn lËp tøc ®uæi theo. Mé Dung Phôc bu«ng tÇm m¾t ngã vÒ phÝa tr−íc hái: - Tr−íc mÆt cã thÊy ai ®©u? Phong b¸ ¸c mÆt ®á bõng lªn ®¸p: -Th»ng lái ®Çu s¾t ch¹y nhanh qu¸, bän t¹i h¹ kh«ng ®uæi kÞp. Mé Dung Phôc ®ang nãi chuyÖn víi Phong b¸ ¸c th× §oµn Dù lïi l¹i mÊy b−íc. Chµng nh×n Mé Dung Phôc thÊy d¸ng ®iÖu vµ cö chØ cña y thiÖt lµ mét tay thiÕu niªn anh tuÊn, ra vÎ con ng−êi quÝ ph¸i, bÊt gi¸c chµng tù thÑn cho m×nh. Chµng nghÜ thÇm: - Phong b¸ ¸c vµ Bao BÊt §ång ®· ®Õn tÊt V−¬ng c« n−¬ng còng s¾p tíi n¬i. Trong ®Çu ãc nµng kh«ng ®Ó ý g× ®Õn m×nh. BiÓu ca nµng ®i v¾ng th× nµng cßn nãi chuyÖn víi ta mét ®«i c©u. Nay biÓu ca nµng ®· vÒ, trong con m¾t nµng chØ cã mét m×nh y mµ th«i. M×nh cßn len lái vµo bªn hä lµm g× cho l¬ l¸o! Chµng cµng nghÜ cµng buån rÇu råi trë gãt c¾m ®Çu ®i th¼ng vµ lÇm bÇm mét m×nh: - M×nh chØ mong cho V−¬ng c« n−¬ng ®−îc vui vÎ, dï m×nh ph¶i ®au ®ín ®Õn chÕt còng ch¼ng o¸n hËn g×. Chµng muèn në mét nô c−êi, nh−ng da thÞt cøng ng¾c kh«ng c−êi ®−îc. Mé Dung Phôc thÊy §oµn Dù bá ®i, véi cÊt tiÕng gäi: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
  7. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - §oµn huynh! Chóng ta ®· cã duyªn t−¬ng ngé, sao kh«ng nãi chuyÖn víi nhau cho tho¶, mµ §oµn huynh ®· véi bá ®i nh− vËy? §oµn Dù ®ang lóc xuÊt thÇn, Mé Dung Phôc la gäi mµ chµng kh«ng nghe thÊy, cø c¾m ®Çu lÇm lòi b−íc ®i. Mé Dung Phôc gäi lu«n mÊy c©u kh«ng thÊy §oµn Dù tr¶ lêi, bÊt gi¸c bu«ng mét tiÕng thë dµi. Phong Ba ¸c lín tiÕng nãi: - C«ng tö ! T«i ®i b¾t g· l¹i ®©y! Mé Dung Phôc kho¸t tay nãi: - Kh«ng ®−îc v« lÔ! Y lµ §oµn c«ng tö n−íc §¹i Lý. Tõ ®©y s¾p tíi c¸c ng−¬i cã thÊy y còng ph¶i coi nh− ta vËy. Phong B¸ ¸c cïng Bao BÊt §ång hai ng−êi ®−a m¾t nh×n nhau mµ kh«ng d¸m lªn tiÕng. Mé Dung Phôc l¹i nãi: - G· ®Çu s¾t ®· cøu vÞ tiÓu c« n−¬ng ®ã. Nµng chÝnh lµ ®Ö tö cña §inh Xu©n Thu, kh«ng liªn quan g× ®Õn bän ta. C¸c ng−¬i ch¼ng nªn ®a sù xen vµo viÖc ng−êi kh¸c lµm chi. Phong B¸c ¸c cïng Bao BÊt §ßng liÕc m¾t nh×n nhau råi nãi: - C«ng tö! V−¬ng c« n−¬ng ®ang ë phÝa sau chê c«ng tö. Sao c«ng tö kh«ng ®i héi diÖn víi nµng? Mé Dung Phôc në mét nô c−êi l¹nh nh¹t hái: - Ph¶i ch¨ng c¸c ng−¬i cßn muèn ®uæi theo g· ®Çu s¾t? Phong Ba ¸c Êp óng nãi: - C¸i ®ã... Bao BÊt §ång lín tiÕng nãi: - Cßn viÖc g× dèi ®−îc c«ng tö n÷a? Ng−¬i nãi thùc ®i cho råi! Phong B¸ ¸c c−êi nãi: - Bän t¹i h¹ mçi ng−êi ®Òu ®· bÞ y ®¸nh mét ch−ëng cã khÝ hµn ®éc vµ bÞ khæ së bao nhiªu ngµy. Trong lßng vÉn cßn c¨m tøc, chØ muèn lét c¸i ®Çu s¾t cña g· ra xem g· lµ h¹ng ng−êi nµo? Mé Dung Phôc ngÈng mÆt nh×n trêi trÇm ng©m mét lóc råi nãi: - Vâ c«ng cña g· ®Çu s¾t ®ã thiÖt lµ qu¸i dÞ! C¸c ng−êi ph¶i cÈn thËn l¾m míi ®−îc! Phong B¸ ¸c xoa hai tay vµo nhau nãi: - §óng thÕ! Råi g· tung m×nh nh¶y ®i tr«ng vÒ ph¸i tr−íc ch¹y ngay. Bao BÊt §ång còng ch¹y theo Phong B¸ ¸c. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
  8. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Mé Dung Phôc quay ®Çu nh×n l¹i th× §oµn Dù ®· ®i xa råi. DÜ nhiªn y cã thÓ ®uæi kÞp chµng, nh−ng thÊy §oµn Dù võa råi kh«ng ®¸p lêi la gäi, nªn y còng kh«ng ®uæi theo n÷a vµ trong lßng vÉn cã ý hèi tiÕc. Phong B¸ ¸c cïng Bao BÊt §ång hai ng−êi ch¹y nh− bay, th¼ng mét m¹ch ®Õn b¶y t¸m dÆm mµ vÉn ch−a thÊy bãng g· ®Çu s¾t ®©u. Hai g· nµy trong m×nh ®Çy nhùa sèng trµn trÒ, chØ sî thiªn h¹ hÕt lo¹n l¹c th× m×nh hÕt quÊy ph¸. Hai g· ®uæi kh«ng kÞp mµ vÉn ®uæi theo hoµi. Chóng cã biÕt ®©u r»ng Du Th¶n Chi ch¹y nhanh nh− bay vµ hiÖn giê ®· xa chóng Ýt ra lµ hai m−¬i dÆm ®−êng. Du Th¶n Chi liÒu lÜnh ®Õn nçi ch¼ng sî g× oai hïm cña §inh Xu©n Thu. G· bång A Tö chui qua chç t−êng thñng mµ ra, råi c¾m cæ ch¹y tuèt. G· ch¹y nhanh kh«ng thÓ t−ëng t−îng ®−îc. Lóc ®Çu g· chØ mong sao ch¹y xa ®−îc mét Ýt ®Ó A Tö tho¸t khái bµn tay §inh Xu©n Thu mµ th«i, ngoµi ra kh«ng nghÜ g× ®Õn hËu qu¶ nµo kh¸c. G· ch¹y ®−îc h¬n m−êi dÆm, chît nghÜ tíi lßng d¹ l·o qu¸i cùc kú tµn nhÉn, bÊy giê trong lßng g· míi c¶m thÊy run sî. Kh«ng ph¶i g· sî §inh Xu©n Thu h¹ ®éc cho m×nh mµ l¹i sî l·o qu¸i c¨m phÉn A Tö råi hµnh h¹ nµng cùc khæ. Du Th¶n Chi cµng nghÜ cµng kinh h·i. G· quay ®Çu nh×n l¹i xem §inh Xu©n Thu cã ®uæi theo kh«ng? Nh−ng võa quay ®Çu nh×n l¹i th× thÊy cÆp giß m×nh nhñn ra råi. G· kh«ng bao giê t−ëng t−îng m×nh cã thÓ ch¹y nhanh ®−îc ®Õn thÕ. G· võa ch¹y võa nh×n l¹i phÝa sau th× thÊy mäi vËt nh− giËt lïi trë l¹i. Du Th¶n Chi kinh h·i ch¹y dµi, lóc g· quay ®Çu l¹i th× chît thÊy mét c©y lín m×nh s¾p vËp mÆt vµo. G· muèn dõng ch©n nh−ng kh«ng sao thu kÞp c−íc bé. Trong lóc hèt ho¶ng g· vung tay lªn mét c¸i, l¼ng A Tö ra võa xong th× ng−êi g· ®Ëp vµo gèc c©y ®Õn "binh" mét tiÕng. BÊy giê g· míi ®−a hai tay «m lÊy c©y lín. Lóc ®Þnh thÇn l¹i g· thÊy lµ c©y rông t¬i bêi. Chíp m¾t lµ trót xuèng mÆt ®Êt mét líp kh¸ dµy. Du Th¶n Chi lÈm bÈm: - HiÖn nay kh«ng ph¶i lµ mïa l¸ rông. ChÝnh c©y nµy l¸ ®ang xanh rên mµ sao chíp m¾t ®· cµnh kh« l¸ rông? G· cã biÕt ®©u r»ng tõ lóc g· «m vµo th©n c©y, khÝ ©m hµn trong th©n thÓ g· tiÕt ra khiÕn nhùa c©y ®«ng ®Æc l¹i chÕt ngay. Du Th¶n ChØ ng¶nh ®Çu nh×n l¹i thÊy A Tö ngåi d−íi ®Êt, tay b−ng m¾t khãc lãc th¶m h¹i. Bèn bÒ tÞch mÞch ch¼ng cã mét ai. TiÕng A Tö khãc tuy nhá, mµ Du Th¶n Chi nghe rÊt râ. Lóc ®éng thñ cøu A Tö, g· chØ nghÜ tíi cøu nµng tho¸t ra khái ®éc thñ cña §inh Xu©n Thu mµ th«i, chí tuyÖt kh«ng nghÜ ®Õn t×nh sau nµy sÏ ra sao. G· khiÕp sî cÊt tiÕng gäi: - C« n−¬ng... A Tö ®ét nhiªn ®øng dËy vung quyÒn ®Êm tróng ngùc Du Th¶n Chi ®¸nh "b×nh" mét tiÕng. Du Th¶n Chi kh«ng ®Ò phßng, bÞ tróng quyÒn, ng−êi g· l¶o ®¶o suýt ng· l¨n ra. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
  9. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung A Tö thÐt lªn lanh l¶nh: - Sao ng−¬i l¹i cøu ta ®em ra ®©y? Du Th¶n Chi ®¸p: - C« n−¬ng! Lóc ®ã... mµ t¹i h¹ kh«ng ra tay th× c« cßn khæ n÷a. A Tö hái: - Ta chÞu khæ th× viÖc g× ®Õn ng−¬i? Du Th¶n Chi ngÈn mÆt ra håi l©u råi Êp óng ®¸p: - C« n−¬ng! T¹i h¹... chØ muèn cho c«... kh«ng ph¶i khæ së. TuyÖt kh«ng cã ¸c ý g×. C« n−¬ng tr¸ch m¾ng t¹i h¹... Hìi «i! NÕu t¹i h¹ biÕt thÕ th× kh«ng ra tay gi¶i cøu n÷a. A Tö võa khãc võa nãi: - Di nhiªn lµ ta ®au khæ. TØ nh− ng−¬i mµ ®ét nhiªn bÞ mï hai m¾t trong lßng ng−¬i cã vui s−íng ®−îc kh«ng? Du Th¶n Chi nh¨n nhã c−êi ®¸p: - NÕu cÆp m¾t c« n−¬ng s¸ng l¹i ®−îc th× dï t¹i h¹ cã ph¶i ®ui mï còng rÊt cam t©m. A Tö ngÈn ng−êi ra mét lóc. Håi l©u nµng im tiÕng khãc, hái: - Ng−¬i lµ ai? Du th¶n Chi nghe nµng hái vËy th× kh«ng khái ín l¹nh. Nguyªn g· vèn kÝnh mé A Tö, sïng b¸i A Tö. Lóc ng−êi g· kh«ng gÇn nµng, tr¸i tim g· kh«ng giê phót nµo lµ kh«ng nghÜ tíi nµng. G· t−ëng nµng nghe thanh ©m còng biÕt g· råi. Cí sao nµng cßn hái c©u nµy? Hay lµ l©u ngµy nµng ®· quªn m×nh? A Tö ë Nam Kinh n−íc Liªu h−ëng mïi phó quÝ, thiÕu g× nh÷ng cuéc vui ch¬i. G· ®Çu s¾t ®i råi th× l¹i cã trß kh¸c ®Ó nµng gi¶i muén, nªn nµng ®· quªn s¹ch kh«ng nhí g× ®Õn mÆt mòi tiÕng t¨m Du th¶n Chi n÷a. V¶ l¹i, nµng võa ®−îc cøu tho¸t khái tay §inh Xu©n Thu, nµng ®o¸n ch¾c lµ mét tay cao thñ vâ l©m nµo, chø ®©u cã ngê lµ Du Th¶n Chi? © HQD Håi thø bÈy m−¬i mèt Nh÷ng phót mª ly cña g· si t×nh Du Th¶n Chi thén mÆt ra håi l©u kh«ng tr¶ lêi. Bçng nghe A Tö lªn tiÕng hái n÷a: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2