intTypePromotion=1

Lục mạch thần kiếm - tập 71

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
53
lượt xem
17
download

Lục mạch thần kiếm - tập 71

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 71', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 71

 1. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung A Tö thÐt lªn lanh l¶nh: - Sao ng−¬i l¹i cøu ta ®em ra ®©y? Du Th¶n Chi ®¸p: - C« n−¬ng! Lóc ®ã... mµ t¹i h¹ kh«ng ra tay th× c« cßn khæ n÷a. A Tö hái: - Ta chÞu khæ th× viÖc g× ®Õn ng−¬i? Du Th¶n Chi ngÈn mÆt ra håi l©u råi Êp óng ®¸p: - C« n−¬ng! T¹i h¹... chØ muèn cho c«... kh«ng ph¶i khæ së. TuyÖt kh«ng cã ¸c ý g×. C« n−¬ng tr¸ch m¾ng t¹i h¹... Hìi «i! NÕu t¹i h¹ biÕt thÕ th× kh«ng ra tay gi¶i cøu n÷a. A Tö võa khãc võa nãi: - Di nhiªn lµ ta ®au khæ. TØ nh− ng−¬i mµ ®ét nhiªn bÞ mï hai m¾t trong lßng ng−¬i cã vui s−íng ®−îc kh«ng? Du Th¶n Chi nh¨n nhã c−êi ®¸p: - NÕu cÆp m¾t c« n−¬ng s¸ng l¹i ®−îc th× dï t¹i h¹ cã ph¶i ®ui mï còng rÊt cam t©m. A Tö ngÈn ng−êi ra mét lóc. Håi l©u nµng im tiÕng khãc, hái: - Ng−¬i lµ ai? Du th¶n Chi nghe nµng hái vËy th× kh«ng khái ín l¹nh. Nguyªn g· vèn kÝnh mé A Tö, sïng b¸i A Tö. Lóc ng−êi g· kh«ng gÇn nµng, tr¸i tim g· kh«ng giê phót nµo lµ kh«ng nghÜ tíi nµng. G· t−ëng nµng nghe thanh ©m còng biÕt g· råi. Cí sao nµng cßn hái c©u nµy? Hay lµ l©u ngµy nµng ®· quªn m×nh? A Tö ë Nam Kinh n−íc Liªu h−ëng mïi phó quÝ, thiÕu g× nh÷ng cuéc vui ch¬i. G· ®Çu s¾t ®i råi th× l¹i cã trß kh¸c ®Ó nµng gi¶i muén, nªn nµng ®· quªn s¹ch kh«ng nhí g× ®Õn mÆt mòi tiÕng t¨m Du th¶n Chi n÷a. V¶ l¹i, nµng võa ®−îc cøu tho¸t khái tay §inh Xu©n Thu, nµng ®o¸n ch¾c lµ mét tay cao thñ vâ l©m nµo, chø ®©u cã ngê lµ Du Th¶n Chi? © HQD Håi thø bÈy m−¬i mèt Nh÷ng phót mª ly cña g· si t×nh Du Th¶n Chi thén mÆt ra håi l©u kh«ng tr¶ lêi. Bçng nghe A Tö lªn tiÕng hái n÷a: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - Ng−¬i cã ph¶i lµ Mé Dung c«ng tö kh«ng? Du Th¶n Chi lÈm nhÈm ®¸p l¹i: - Mé Dung c«ng tö? Mé Dung c«ng tö? Råi bãng d¸ng chµng Mé Dung Phôc tuÊn tó nh− hiÓn hiÖn ra tr−íc mÆt g·. Dï g· ch−a bÞt c¸i ®Çu s¾t ®em so víi Mé Dung Phôc còng tr¨m phÇn ch−a ®−îc mét. Huèng chi b©y giê g· ®· thµnh nöa ng−êi nöa quØ tr«ng rÊt qu¸i dÞ. G· tù thÑn h×nh thï xÊu xa cña m×nh khÏ ®¸p: - Kh«ng! Kh«ng ph¶i! T¹i h¹ kh«ng ph¶i lµ Mé Dung c«ng tö! A Tö vªnh mÆt lªn nghÜ mét l¸t råi hái: - Nghe thanh ©m ng−¬i d−êng nh− h·y cßn nhá tuæi. Ng−¬i cã ph¶i lµ b¹n Mé Dung c«ng tö kh«ng? T−íng m¹o Mé Dung Phôc ®· in s©u vµo ãc A Tö. B©y giê tuy hai m¾t ®ui mï, nµng vÉn t−ëng ng−êi cøu m×nh tÊt nhiªn lµ mét trang thiÕu niªn tuÊn tó mÆt mòi xinh t−¬i, nªn nµng míi hái cã quen biÕt Mé Dung Phôc kh«ng? Du Th¶n Chi thÊy tinh thÇn A Tö d−êng nh− rÊt minh mÉn mau lÑ. G· liÒn ®¸p theo chiÒu: - V©ng! T¹i h¹ víi Mé Dung c«ng tö lµ chç quen biÕt. A Tö h¬i ngÈng ®Çu lªn hái: - Sao? Ng−¬i còng gièng Mé Dung c«ng tö vµ còng tuÊn tó nh− chµng −? MÆt nµng ®−¬ng lît l¹t mµ hái mÊy c©u nµy cã Èn hiÖn mÊy tia öng hång. A Tö nh¾m m¾t l¹i råi lau kh« nh÷ng huyÕt tÝch ®i, tr«ng bÒ ngoµi d−êng nh− kh«ng ph¶i c« g¸i ®ui mï, nÐt mÆt öng hång, dong nhan cµng thªm diÔm lÖ. Du Th¶n Chi ®øng thén mÆt ra mµ nh×n kh«ng nãi lªn lêi. Håi l©u A Tö l¹i hái: - Ng−¬i ë ®©y lµm chi? Du Th¶n Chi ®¸p: - T¹i h¹ tr«ng nom cho c« n−¬ng. A Tö hái: - Tr«ng nom cho ta? Sao ng−¬i l¹i tr«ng nom cho ta? Du Th¶n Chi ®¸p: - C« n−¬ng xinh ®Ñp qu¸, t¹i h¹ ch¼ng muèn lµm g× hÕt, chØ muèn nh×n c« th«i. NÐt mÆt A Tö ®á t−¬i h¬n lªn, nµng hái: - Ng−¬i biÓu ta xinh ®Ñp l¾m −? Du Th¶n Chi thë dµi ®¸p: - §óng thÕ! T¹i h¹ ch−a tõng thÊy trªn trÇn gian cã ng−êi nµo ®Ñp b»ng c«. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung A Tö bÞ §inh Xu©n Thu ®¸nh mï m¾t, lßng nµng kh« hÐo l¹i. Nh−ng nµng lµm m«n h¹ ph¸i Tinh Tó ®· l©u ngµy vµ ®· ®−îc môc kÝch kh«ng biÕt bao nhiªu lµ h×nh ph¹t th¶m khèc. Nµng lÊy c¾p b¸u vËt cña b¶n m«n ph¹m téi ph¶n thÇy lµ nÆng l¾m. ThÕ mµ chØ bÞ Tinh Tó l·o qu¸i chäc mï ®«i m¾t kÓ ra lµ nhÑ l¾m råi. Tuy trong lßng nµng lÊy lµm bùc däc, nh−ng chØ lµ c¸i bùc däc cña ng−êi tù nhiªn bÞ mï m¾t mµ th«i. Lóc nµy nµng t−ëng ng−êi cøu m×nh lµ mét chµng thiÕu niªn anh tuÊn, mét vÞ c«ng tö vâ nghÖ cao c−êng, trong lßng còng c¶m thÊy vui vui. NhÊt lµ nghe ®èi ph−¬ng nãi vËy, tr¸i tim nµng ®Ëp lo¹n lªn. Lóc nµng cßn häc vâ nghÖ ë ph¸i Tinh Tó, bän s− huynh ®Òu cho nµng lµ mét c« g¸i ngang ng¹nh. §Õn khi nµng ®i theo Tiªu Phong th× còng ch−a tõng chó ý ®Õn nµng ®Ñp hay xÊu. Còng trong thêi gian nµy, chØ cã Du Th¶n Chi lµ khen nµng ®Ñp. Nh−ng Du Th¶n Chi th©n phËn ®ª hÌn, lêi khen cña g· kh«ng khiÕn cho lßng nµng xóc ®éng. B©y giê nµng ch¼ng hiÓu ng−êi cøu m×nh lµ ai, vµ lêi khen l¹i lät vµo tai th× c¸i ph¶n øng trong t©m tr¹ng nµng kh¸c h¼n håi tr−íc. nµng sung s−íng kh«ng thèt ra lêi ®−îc. Håi l©u A Tö míi hái l¹i: - Ng−¬i b¶o ta xinh ®Ñp, vµ ch−a tõng thÊy vÞ c« n−¬ng nµo xinh ®Ñp b»ng ta −? Du Th¶n Chi ®¸p: - §óng thÕ! A Tö hái: - Ph¶i ch¨ng ng−¬i nãi vËy ®Ó chiÒu lßng ta? Du Th¶n Chi ®¸p: - NÕu lêi t¹i h¹ nãi lµ tr¸ ngôy th× ch¼ng ®−îc chÕt yªn lµnh. Trong lßng g· sïng b¸i A Tö kh«ng biÕt ®Õn ®©u mµ kÓ. G· nãi c©u nµy víi c¶ tÊm lßng thµnh thùc. Nh−ng mét ý nghÜ vÒ ch÷ "t×nh" vµ ch÷ "ý" lµm mÆt g· nãng bõng, t−ëng chõng nh− m×nh ph¹m téi tiÕt m¹n A Tö. A Tö ngÈn ng−êi ra håi l©u, xÞu mÆt l¹i nãi: - Ta biÕt lµ ng−¬i dèi ta... Ta ®· ®ui c¶ hai m¾t th× dï cã xinh ®Ñp còng kh«ng ®Õn møc ®é nh− ng−¬i võa nãi. Trõ phi hÕt th¶y c¸c thiÕu n÷ kh¾p thiªn h¹ ®Òu mï m¾t mµ ng−¬i biÓu ta lµ ng−êi ®Ñp nhÊt trong nh÷ng ng−êi ®Ñp th× cßn cã thÓ nghe ®−îc. Du Th¶n Chi nghe nµng nãi vËy kh«ng khái sî run. DÜ nhiªn lµ trªn ®êi ch¼ng ai cã ®ñ lùc l−îng ®Ó lµm mï m¾t hÕt th¶y c¸c c« g¸i trong thiªn h¹. Nh−ng gi¶ tØ A Tö mµ cã n¨ng lùc ®ã th× nµng quyÕt lµm th¼ng tay ch¼ng chót do dù. Du Th¶n Chi véi nãi: - C« n−¬ng! Tuy c« n−¬ng bÞ ®ui mï mµ vÉn xinh ®Ñp nh− tr−íc. C« ch¼ng nªn nghÜ ngîi lµm g× cho mÖt trÝ. A Tö lÆng lÏ håi l©u kh«ng nãi g×. Du Th¶n Chi l¹i hái: - C« n−¬ng! Tr−íc t¹i h¹ tÊt nhiªn còng cã nhiÒu ng−êi ca tông c« råi chø? Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung A Tö trÇm ng©m mét l¸t råi ®¸p: - Cã ®Êy! Cã mét g· còng khen ta xinh ®Ñp. Trèng ngùc Du Th¶n Chi cµng ®¸nh m¹nh h¬n, g· håi hép hái: - Ng−êi ®ã lµ ai? A Tö ®ét nhiªn ph× c−êi ®¸p: - Gi¶ tØ ng−¬i mµ thÊy g· th× nhÊt ®Þnh ph¶i c−êi ®Õn chÕt ngÊt. G· lµ mét ®øa ngu xuÈn, ta ®· cho bÞt ®Çu g· b»ng mét c¸i lång s¾t, vµ kÕu g· b»ng ThiÕt Söu (th»ng hÒ b»ng s¾t). Cø mçi khi ta buån th× l¹i sai ng−êi ®em ®¸nh g· ®Ó gi¶i muén. Du Th¶n Chi cã ý kh¬i mµo ®Ó A Tö bµn ®Õn chuyÖn m×nh, thö xem trong lßng nµng cã Ên t−îng g× vÒ m×nh kh«ng ®Ó tuú c¬ thæ lé ch©n t−íng. B©y giê g· nghe nµng nãi vËy, bÊt gi¸c ín l¹nh nöa ng−êi. TÐ ra trong con m¾t nµng, m×nh chØ lµ mét ®å ch¬i kh«ng h¬n kh«ng kÐm. NÕu b©y giê m×nh nãi râ th©n phËn, tÊt nhiªn nµng ph¶i thÊt väng v« cïng. NghÜ vËy bÊt gi¸c g· bu«ng mét tiÕng thë dµi n·o nuét. A Tö hái ngay: - Sao ng−¬i l¹i thë dµi? Du Th¶n Chi ®¸p: T¹i h¹ nghÜ téi nghiÖp cho g· ®Çu s¾t ®ã! A Tö nãi: - G· chÕt råi! Gi¶ tØ g· cßn sèng ta muèn ®Ëp c¸i ®Çu s¾t ra coi ch¾c lµ thó vÞ l¾m! Du Th¶n Chi nghe A Tö nãi vËy, bÊt gi¸c run lªn, lïi l¹i mét b−íc. G· ®−a tay lªn sê c¸i ®Çu s¾t ®· dÝnh liÒn vµo da thÞt g·. NÕu cø ®Ó vËy l«i ra ch¾c ph¶i mÊt m¹ng hoÆc ®au ®ín kh«ng chÞu næi. Du Th¶n Chi tù hái: - M×nh téi t×nh g× mµ nµng ng−îc ®·i m×nh ®Õn thÕ, vÉn ch−a chÞu bu«ng tha? MÊy n¨m nay Du Th¶n Chi bÞ hµnh h¹ ®ñ ®iÒu, quen chÞu ®ùng nh÷ng minh oan khuÊt ng−îc ®·i. G· chØ nghØ mÖt chót xÝu råi l¹i nãi hïa theo A Tö : - Ph¶i ®ã! T¹i h¹ còng nghÜ c¸i trß ®ã rÊt thó vÞ! A Tö l¹i cµng cao høng, ®ét nhiªn nµng thß tay ra n¾m lÊy tay Du Th¶n Chi nãi: - TÐ ra ng−¬i còng ®ång ý nh− ta, thÝch nh÷ng trß tinh nghÞch cæ qu¸i nµy. Du Th¶n Chi bÞ bµn tay nhá nh¾n cña A Tö n¾m lÊy, ng−êi g· run run bÇn bËt. G· nãi l¾p b¾p lu«n miÖng: - G· ®Çu s¾t ®ã... G· ®Çu s¾t ®ã... A Tö hái: - G· ®Çu s¾t ®ã lµm sao? Du Th¶n Chi ®¸p: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - Sao c« n−¬ng kh«ng ®−a g· ®Çu s¾t ®ã vµo miÖng cäp hay tr−íc hµm s− tö ®Ó xem nh÷ng r¨ng s¾c nhän cña nanh thó ngo¹m c¸i ®Çu s¾t ®ã cã thó kh«ng? A Tö vç tay c−êi nãi: - Hay qu¸! Sao mµ ý nghÜ cña ng−¬i l¹i gièng ta ®Õn thÕ! Ta ®· thö qua råi. N−íc §¹i Tù câi T©y Vùc ®· ngo¹m ®Çu s¾t ®ã nh−ng kh«ng thñng. A Tö trong lßng khoan kho¸i, nµng võa nãi võa móa ch©n tay lo¹n lªn. Nµng v« t×nh ®· ch¹m ngãn tay vµo ®Çu s¾t cña Du Th¶n Chi ®¸nh keng mét tiÕng. Du Th¶n Chi kinh h·i qu¸, véi lén ng−êi ®i, lïi ra xa. A Tö hái: - Chµ! Ngãn tay ta ch¹m vµo c¸i g× vËy? Du Than Chi ®¸p: - Tr−íc ngùc t¹i h¹ cã mang miÕng hé t©m kÝnh. A Tö gËt ®Çu hái: - §ã ch¾c lµ mét b¸u vËt h·n h÷u trªn thÕ gian? Du Than Chi biÕt r»ng kh«ng nªn béc lé th©n phËn, g· thë mét c¸i råi ®¸p: - MiÕng hé t©m kÝnh nµy ®óng b»ng vµng lÊy ë ®Ønh nói Thiªn S¬n. §ao kiÕm chÐm kh«ng thñng, nh÷ng tµ khÝ còng kh«ng x©m nhËp vµo ®−îc. A Tö khen thÇm råi hái: - Tªn ng−¬i lµ g×? Du Th¶n Chi buét miÖng ®¸p: - T¹i h¹ hä V−¬ng tªn gäi Tinh Thiªn. G· nãi quanh mµ A Tö kh«ng nghi ngê g× hÕt. Nµng hái: - Vâ c«ng ng−¬i thuéc m«n ph¸i nµo? Du Th¶n Chi ®¸p: - Vâ c«ng t¹i h¹ lai lÞch kh«ng ph¶i tÇm th−êng. ChÝnh lµ tõ §¹t Ma l·o tæ th©n hµnh truyÒn d¹y. M«n ®ã kªu b»ng... G· nghÜ bông: - NÕu m×nh muèn ®−îc ë liÒn víi A Tö th× thËt vui s−íng v« cïng! G· liÒn buét miÖng nãi lu«n: - Vâ c«ng b¶n m«n kªu b»ng "Cùc l¹c ph¸i", vµ t¹i h¹ chÝnh lµ ch−ëng m«n nh©n ph¸i Cùc l¹c. A Tö cÊt tiÕng khen: - Ng−¬i cßn nhá tuæi, thÕ mµ ®· lµ ch−ëng m«n mét ph¸i, tr¸ch nµo mµ ng−¬i ch¼ng cøu ta ra khái tay §inh Xu©n Thu mét c¸ch dÔ dµng. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Du Th¶n Chi lóc cøu A Tö, g· tuyÖt ®èi kh«ng nghÜ g× ®Õn hµnh ®éng cña m×nh. Gi¶ tØ g· nghÜ tr−íc nghÜ sau th× kh«ng bao giê d¸m ®éng thñ. G· nh¨n mÆt l¹i mµ c−êi, nh−ng miÖng vÉn ®¸p: - §óng thÕ! §inh Xu©n Thu th× ®· lµ c¸i th¸ g×? Ai sî l·o th× sî chø t¹i h¹ quyÕt kh«ng sî l·o! A Tö tiÕn lªn mét b−íc ngöng ®Çu ®øng tr−íc m¾t Du Th¶n Chi. Du Th¶n Chi thÊy lµn h¬i th¬m ngµo ng¹t thÊm vµo phÕ phñ, tim g· ®Ëp lo¹n lªn, t©m thÇn rung ®éng håi hép. A Tö l¹i tõ tõ d¬ tay ra sê vµo cæ tay Du Th¶n Chi råi thuËn tay ®−a xuèng n¾m lÊy l−ng bµn tay g·. Du Th¶n Chi nÝn thë quay l¹i nh×n A Tö thÊy con ng−êi trong ngäc tr¾ng ngµ, n−íc da mÞn mµng vµ mÒm nh− nhung lôa, bÊt gi¸c g· thén mÆt ra. A Tö hái: - Sao ng−¬i kh«ng hái hä tªn ta? Du Th¶n Chi ng©y ng« hái: - Tªn hä c« n−¬ng lµ g×? A Tö ®¸p: - Ta hä §oµn tªn gäi A Tö. Du Th¶n Chi m¸y m«i l¾p b¾p mét håi råi gäi lªn b»ng mét thanh ©m lÝ nhÝ. - A Tö! Trªn mÆt A Tö tho¸ng qua mét nô c−êi, nµng nãi: - Ta thÝch ng−¬i gäi ®Õn tªn ta. VËy ng−¬i gäi mét tiÕng n÷a cho ta nghe thö. Du Th¶n Chi l¹i gäi: - A Tö! Du Th¶n Chi vèn coi A Tö nh− mét tiªn n÷ trªn trêi. G· cã ngê ®©u ngµy nay ®−îc gäi ®Õn tªn A Tö mµ nµng l¹i thÝch cho g· gäi lµ kh¸c. NÐt mÆt A Tö t−¬i c−êi hín hë hái: - Ng−¬i cã chÞu lµm b¹n víi ta kh«ng? Du Th¶n Chi t©m thÇn chÊn ®éng. DÜ nhiªn lµ g· nguyÖn ý ®−îc kÒ cËn A Tö. Nh−ng g· l¹i sî ë víi nµng l©u tÊt bÞ nµng ph¸t gi¸c ra m×nh lµ Du Th¶n Chi. §ét nhiªn g· lïi l¹i mét b−íc. Hai tay «m lÊy c¸i ®Çu s¾t l¾c thËt m¹nh t−ëng chõng nh− g· l¾c cho c¸i ®Çu s¾t bËt ra. A Tö c¶m thÊy Du Th¶n Chi ®ét nhiªn lïi l¹i phÝa sau th× lßng nµng kh«ng khái khã chÞu. Nµng nãi: - TÐ ra ng−¬i kh«ng cã ý nguyÖn muèn ë víi ta mét n¬i. Du Th¶n Chi véi nãi: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - Kh«ng... kh«ng! T¹i h¹ chØ lo... A Tö hái: -Lo g×? Du Th¶n Chi ®¸p: -Lo r»ng ë víi c« n−¬ng mµ kh«ng lµm cho c« n−¬ng ®−îc vui lßng. A Tö nãi: - ThÕ th× ng−¬i lÇm to. Ta chØ muèn cã ng−¬i ë lu«n bªn ta lµ ta ®ñ vui råi. Tinh Tó l·o qu¸i kh«ng chÞu tha ta, nÕu kh«ng cã ng−¬i kÒ cËn, l·o ®uæi ®Õn n¬i th× lµm thÕ nµo? Du Th¶n Chi nghe A Tö nãi vËy, g· biÕt râ ®ã lµ c©u nµng nãi víi V−¬ng Tinh Thiªn chí kh«ng ph¶i nãi víi Du Th¶n Chi. Nh−ng trong lßng g· còng c¶m thÊy Êm cóng dÞ th−êng. Tõ khi nhµ g· gÆp c¬n biÕn cè ®Õn nay, lªnh ®ªnh tr«i d¹t, nÕm ®ñ mïi cay ®¾ng. Kh«ng bao giê g· ngê ®Õn cã lóc ªm Êm nh− b÷a nay. A Tö h¬i ngöa ®Çu lªn hái: -Sao? Ng−¬i cã nhËn lêi ta kh«ng? Du Th¶n Chi ®¸p: -DÜ nhiªn lµ t¹i h¹ −ng thuËn nh−ng... A Tö véi g¹t ®i: -Ta kh«ng muèn ng−¬i nãi nh−ng g× n÷a. VÎ mÆt nµng hên m¸t khiÕn cho trong lßng Du Th¶n Chi tùa hê nh− bay bæng lªn l−ng trêi. G· nãi: - C« n−¬ng ®· kh«ng muèn nghe th× t¹i h¹ kh«ng nãi n÷a. A Tö në mét nô c−êi nãi: - Ng−¬i h·y ®−a ta ra bê s«ng ®·! Du Th¶n Chi söng sèt hái: - Ra bê s«ng lµm chi? A Tö nãi: - MÆt mòi ta ch¾c lem luèc, cÇn ph¶i ®i röa. Du Th¶n Chi nãi: - MÆt c« n−¬ng tuy cã vÕt m¸u nh−ng ch¼ng cã g× khã coi hÕt. A Tö còng tho¸ng qua mét nô c−êi nh−ng lµ mét nô c−êi thª l−¬ng ¶m ®¹m. Du Th¶n Chi d¬ c¸nh tay ra, c¸nh tay g· run bÇn bËt. G· nãi: - C« n−¬ng!... B¸m vµo tay t¹i h¹ ®Ó t¹i h¹ d¾t ®i. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung A Tö v−¬n tay ra b¸m lÊy tay Du Th¶n Chi. Du Th¶n Chi toµn th©n nh− bÞ ®iÖn giËt, run lªn kh«ng ngít. Kh«ng bao giê g· t−ëng ®Õn dï lµ trong giÊc m¬, cã ngµy A Tö b¸m vµo tay m×nh. A Tö tùa vµo g· ®i tõng b−íc mét, võa ®i võa nãi nh÷ng c©u rÊt ªm tai khiÕn cho t©m thÇn Du Th¶n Chi ph¶i bµng hoµng. A Tö hái: - Chç nµy kh«ng cã con s«ng nhá nµo −? - Du Th¶n Chi nh− ng−êi m¬ méng tØnh giÊc, bªn tai g· nghe tiÕng n−íc ch¶y rãc r¸ch véi ®¸p: -D−êng nh− phÝa tr−íc cã s«ng th× ph¶i? Hai ng−¬i lÑ b−íc chõng vµi chôc b−íc th× xuyªn vµo mét ®¸m v−ên ®µo, qu¶ thÊy mét con s«ng nhá n−íc trong v¾t. Nh÷ng khóc quanh n−íc ®æi chiÒu ch¶y bËt lªn nh÷ng tiÕng xoe xoÐ. Du Th¶n Chi ®−a A Tö ®Õn bê s«ng nãi: - A Tö! Chç c« n−¬ng ®øng ®©y lµ bê s«ng råi ®ã! A Tö cói xuèng, thß tay vµo n−íc s«ng, nµng nãi: - Ng−¬i h·y lui ra xa, bao giê ta gäi sÏ quay l¹i. Du Th¶n Chi thÊy A Tö b¶o m×nh ®i xa ra th× bµng hoµng hái l¹i: - Sao? A Tö dËm ch©n nãi: - Ta b¶o ng−¬i ®i xa ra th× ng−¬i ®i ®i, hái g× n÷a? Nguyªn nµng vÉn ®−îc nu«ng chiÒu thµnh ra tÝnh khÝ cùc kú −¬ng ng¹nh. NhÊt lµ mét n¨m nay ë phñ Nam ViÖn ®¹i v−¬ng trong thµnh Nam Kinh, nµng tha hå mµ qu¸t th¸o, mµ lµm oai, lµm ph−íc. B©y giê tÝnh khÝ nµy bÊt gi¸c l¹i næi lªn. Nh−ng nµng võa buét miÖng nãi ra th× sùc nhí l¹i hiÖn nay m×nh kh«ng thÓ lµm oai lµm ph¸ch ®−îc. G· mµ tøc giËn bá m×nh ®©y th× lµm thÕ nµo? NghÜ thÕ nµng véi ®øng dËy «n tån nãi: -Trong lßng ta ®ang phiÒn muén, thµnh ra nãng tÝnh hay g¾t. Ng−¬i ®õng giËn ta nghe! Du Th¶n Chi lóc ë víi A Tö ®· bÞ ®ßn vät hµnh h¹ mµ g· vÉn lÊy lµm dÔ chÞu, cßn lín tiÕng m¾ng má ®èi víi g· ®· vµo mïi g×? Huèng chi g· kh«ng ngê ®−îc A Tö xin m×nh ®õng giËn, thÕ lµ ®−îc nµng sñng ¸i l¾m råi. G· sung s−íng qu¸ hÊp tÊp ®¸p ngay: - Kh«ng... kh«ng hÒ chi! ChØ cÇn sao cho c« n−¬ng ®Æng vui lßng cßn ®èi víi t¹i h¹ th× c« n−¬ng muèn nãi n¨ng hay qu¸t m¾ng thÕ nµo còng ®−îc hÕt. A Tö rÊt lÊy lµm kú, nµng tù hái: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - T¹i sao anh chµng V−¬ng c«ng tö nµy lµ mét g· thiÕu niªn ®¾c chÝ mµ ®èi víi m×nh l¹i ngoan ngo·n, b¶o sao nghe vËy? Ch¼ng lÏ m×nh cã ng«i sao chiÕu mÖnh ®−îc h−ëng phóc phËn nµy ch¨ng? NghÜ vËy, bÊt gi¸c nµng kho¸i chÝ nãi: - VËy th× ng−¬i ®i xa ra, ®õng cã nhßm trém nghe! Du Th¶n Chi l¾c ®Çu nãi: - C« n−¬ng b¶o t¹i h¹ rêi xa ra, t¹i h¹ ch¼ng an t©m chót nµo. A Tö c−êi nãi: - Th«i ®i ®i! Du Th¶n Chi vÉn quyÕn luyÕn kh«ng muèn rêi xa. G· ®i mçi b−íc l¹i quay ®Çu l¹i. Kh¸ l©u míi ®i ra xa ®−îc vµi ba chôc b−íc råi dõng ch©n l¹i. Håi l©u g· nghe tiÕng A Tö gäi: - V−¬ng c«ng tö! Ng−¬i ë ®©u ®ã? Du Th¶n Chi chê l©u nãng ruét, võa nghe tiÕng A Tö ®· ch¹y nhanh l¹i. A Tö röa mÆt mòi s¹ch sÏ. Nµng cëi bá bé ®å nam trang, mÆc mét tÊm ¸o mµu tÝa lît võa khÝt vµo m×nh. Hai m¾t hÐ më, miÖng tñm tØm c−êi, con ng−êi ®Ñp lå lé ®øng ë bê s«ng. Du Th¶n Chi ®øng thén mÆt ra kh«ng nhóc nhÝch vµ còng kh«ng thèt ra lêi ®−îc. A Tö hái: - V−¬ng c«ng tö! Ng−¬i nh×n xem b©y giê cßn cã chç nµo khã coi kh«ng? Du Th¶n Chi vÉn ®øng ú ra kh«ng nãi ®−îc. A Tö ®ét nhiªn lé vÎ bån chån, hèt ho¶ng hái: - Ng−¬i... kh«ng ë tr−íc mÆt ta −? Du Th¶n Chi håi l©u míi bËt ta tiÕng: - Cã t¹i h¹ ®©y. A Tö hái: - ThÕ mµ sao ng−¬i kh«ng tr¶ lêi ta? Du Th¶n Chi nãi: - T¹i h¹... kh«ng biÕt nãi thÕ nµo cho ph¶i. A Tö tiÕn vÒ phÝa tr−íc hai b−íc. Nµng d¬ tay lªn ®ét nhiªn quê tróng c¸i ®Çu s¾t cña Du Th¶n Chi. Du Th¶n Chi run lªn véi lïi l¹i. MÆt A Tö lé vÎ nghi ngê hái: - §Çu ng−¬i ®éi thø mò g× vËy? Du Th¶n Chi må h«i to¸t ra nh− t¾m ®¸p: - Kh«ng cã chi hÕt..., ®ã chØ lµ c¸i mò th−êng. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung A Tö hái: - Sao ta ®ông ph¶i nh− mét tÊm s¾t? Du Th¶n Chi ch¼ng hiÓu A Tö cã tr«ng râ kh«ng, g· l¾c ®Çu lia lÞa ®¸p: - Kh«ng, kh«ng! §ã lµ trªn mò cã m¶nh ngäc béi mµ th«i. G· võa nãi võa lïi l¹i. G· nghÜ thÇm trong bông: - M×nh cã ë cïng A Tö mét chç còng kh«ng thÓ ®Ó nµng biÕt m×nh lµ g· ®Çu s¾t Du Th¶n Chi. C¸i lång s¾t con chôp ®Çu th× thÕ bµo còng cã mét ngµy bÞ nµng kh¸m ph¸ ra. Khi ®ã nµng sÏ hÕt c¶ tö tÕ víi m×nh. G· hai tay «m ®Çu råi lÈm bÈm: - Ta ph¶i bá c¸i ®Çu nµy ®i! NhÊt ®Þnh ph¶i trõ khö mi ®i! Råi g· trë gãt ®i lu«n. A Tö nghe cã tiÕng ch©n b−íc, kinh h·i hái: - V−¬ng c«ng tö! Ng−¬i ®i ®Êy −? §i ®©u b©y giê? Du Th¶n Chi dõng b−íc ®¸p: - A Tö! T¹i h¹ chît nhí ®Õn mét viÖc ph¶i lµm ngay. C« n−¬ng ®øng ®©y chê t¹i h¹. T¹i h¹ lµm xong sÏ trë l¹i liÒn. A Tö vÎ mÆt thª th¶m hái: - Ng−¬i ph¶i lµm viÖc g×? Cã gÊp rót l¾m kh«ng? Du Th¶n Chi nh¨n nhã c−êi ®¸p: - NÕu viÖc nµy kh«ng lµm xong th× t¹i h¹ khã lßng ë víi c« n−¬ng mét chç ®−îc A Tö nghÜ thÇm: - Th»ng cha nµy tuæi trÎ l·ng m¹n, lý nµo kh«ng cã t×nh nh©n. G· ®i gÊp rót thÕ nµy ch¾c lµ ®Ó ®Õn tõ biÖt ng−êi t×nh cò råi ®Õn víi m×nh. NghÜ ®Õn ®©y nµng kho¸i chÝ hái: - §−îc råi! Ta ë ®©y chê ng−¬i. Ng−¬i ®i chõng bao l©u sÏ trë l¹i? Du Th¶n Chi cÇn rêi A Tö ®Ó quyÕt t©m trõ khö c¸i ®Çu s¾t. Nh−ng c¸i ®Çu nµy ®· liÒn vµo da thÞt, trõ khö nã ®©u ph¶i lµ chuyÖn dÔ. Cã khi mÊt m¹ng nh− ch¬i. NÕu m×nh chÕt ®i th× cßn ®©u mµ trë l¹i víi A Tö? G· nghÜ vËy, thén mÆt ra kh«ng biÕt ®¸p thÕ nµo? A Tö l¹i nghÜ bông: - Th»ng cha nµy ch¾c nhiÒu nh©n t×nh l¾m. G· ®i tõ biÖt ph¶i mÊt nhiÒu th× giê. NghÜ vËy, nµng liÒn nãi tiÕp: - Ng−¬i muèn ®i bao l©u còng ®−îc. Ta ë ®©y chê ng−¬i. SÊn chÊp l©u mau, ng−¬i cø trë l¹ lµ ®−îc. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Du Th¶n Chi nãi: -T¹i h¹ nhÊt ®Þnh xong viÖc sÏ trë l¹i ngay. A Tö khÏ thë dµi nãi: - Th«i ng−¬i ®i ®i! Du Th¶n Chi ®i vµi b−íc råi quay l¹i nãi: - A Tö chØ cã m×nh c« n−¬ng... A Tö ng¾t lêi: - Ta ë ®©y kh«ng ®i ®©u hÕt. Ch¾c còng ch¼ng cã ®iÒu g× ®¸ng ng¹i. Ng−¬i ®i mau råi trë l¹i ®©y! Du Th¶n Chi nghÜ bông: - Sau khi m×nh bá ®−îc c¸i ®Çu s¾t ra råi, A Tö ®· ®ui m¾t, kh«ng nhËn ra ®−îc m×nh n÷a. Tõ ®ã trë ®i m×nh yªn chÝ ë víi nµng l©u dµi kh«ng cßn lo sî g× n÷a, th× trªn ®êi nµy cßn cã g× kho¸i l¹c h¬n? Du Th¶n Chi nghÜ vËy, trë gãt ch¹y nh− bay vÒ phÝa tr−íc. © HQD Håi thø bÈy m−¬i hai GÆp Xu©n Thu l¹i ®−îc bu«ng tha Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2