Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 71

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

58
lượt xem
18
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 71', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 71

 1. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung A Tö thÐt lªn lanh l¶nh: - Sao ng−¬i l¹i cøu ta ®em ra ®©y? Du Th¶n Chi ®¸p: - C« n−¬ng! Lóc ®ã... mµ t¹i h¹ kh«ng ra tay th× c« cßn khæ n÷a. A Tö hái: - Ta chÞu khæ th× viÖc g× ®Õn ng−¬i? Du Th¶n Chi ngÈn mÆt ra håi l©u råi Êp óng ®¸p: - C« n−¬ng! T¹i h¹... chØ muèn cho c«... kh«ng ph¶i khæ së. TuyÖt kh«ng cã ¸c ý g×. C« n−¬ng tr¸ch m¾ng t¹i h¹... Hìi «i! NÕu t¹i h¹ biÕt thÕ th× kh«ng ra tay gi¶i cøu n÷a. A Tö võa khãc võa nãi: - Di nhiªn lµ ta ®au khæ. TØ nh− ng−¬i mµ ®ét nhiªn bÞ mï hai m¾t trong lßng ng−¬i cã vui s−íng ®−îc kh«ng? Du Th¶n Chi nh¨n nhã c−êi ®¸p: - NÕu cÆp m¾t c« n−¬ng s¸ng l¹i ®−îc th× dï t¹i h¹ cã ph¶i ®ui mï còng rÊt cam t©m. A Tö ngÈn ng−êi ra mét lóc. Håi l©u nµng im tiÕng khãc, hái: - Ng−¬i lµ ai? Du th¶n Chi nghe nµng hái vËy th× kh«ng khái ín l¹nh. Nguyªn g· vèn kÝnh mé A Tö, sïng b¸i A Tö. Lóc ng−êi g· kh«ng gÇn nµng, tr¸i tim g· kh«ng giê phót nµo lµ kh«ng nghÜ tíi nµng. G· t−ëng nµng nghe thanh ©m còng biÕt g· råi. Cí sao nµng cßn hái c©u nµy? Hay lµ l©u ngµy nµng ®· quªn m×nh? A Tö ë Nam Kinh n−íc Liªu h−ëng mïi phó quÝ, thiÕu g× nh÷ng cuéc vui ch¬i. G· ®Çu s¾t ®i råi th× l¹i cã trß kh¸c ®Ó nµng gi¶i muén, nªn nµng ®· quªn s¹ch kh«ng nhí g× ®Õn mÆt mòi tiÕng t¨m Du th¶n Chi n÷a. V¶ l¹i, nµng võa ®−îc cøu tho¸t khái tay §inh Xu©n Thu, nµng ®o¸n ch¾c lµ mét tay cao thñ vâ l©m nµo, chø ®©u cã ngê lµ Du Th¶n Chi? © HQD Håi thø bÈy m−¬i mèt Nh÷ng phót mª ly cña g· si t×nh Du Th¶n Chi thén mÆt ra håi l©u kh«ng tr¶ lêi. Bçng nghe A Tö lªn tiÕng hái n÷a: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - Ng−¬i cã ph¶i lµ Mé Dung c«ng tö kh«ng? Du Th¶n Chi lÈm nhÈm ®¸p l¹i: - Mé Dung c«ng tö? Mé Dung c«ng tö? Råi bãng d¸ng chµng Mé Dung Phôc tuÊn tó nh− hiÓn hiÖn ra tr−íc mÆt g·. Dï g· ch−a bÞt c¸i ®Çu s¾t ®em so víi Mé Dung Phôc còng tr¨m phÇn ch−a ®−îc mét. Huèng chi b©y giê g· ®· thµnh nöa ng−êi nöa quØ tr«ng rÊt qu¸i dÞ. G· tù thÑn h×nh thï xÊu xa cña m×nh khÏ ®¸p: - Kh«ng! Kh«ng ph¶i! T¹i h¹ kh«ng ph¶i lµ Mé Dung c«ng tö! A Tö vªnh mÆt lªn nghÜ mét l¸t råi hái: - Nghe thanh ©m ng−¬i d−êng nh− h·y cßn nhá tuæi. Ng−¬i cã ph¶i lµ b¹n Mé Dung c«ng tö kh«ng? T−íng m¹o Mé Dung Phôc ®· in s©u vµo ãc A Tö. B©y giê tuy hai m¾t ®ui mï, nµng vÉn t−ëng ng−êi cøu m×nh tÊt nhiªn lµ mét trang thiÕu niªn tuÊn tó mÆt mòi xinh t−¬i, nªn nµng míi hái cã quen biÕt Mé Dung Phôc kh«ng? Du Th¶n Chi thÊy tinh thÇn A Tö d−êng nh− rÊt minh mÉn mau lÑ. G· liÒn ®¸p theo chiÒu: - V©ng! T¹i h¹ víi Mé Dung c«ng tö lµ chç quen biÕt. A Tö h¬i ngÈng ®Çu lªn hái: - Sao? Ng−¬i còng gièng Mé Dung c«ng tö vµ còng tuÊn tó nh− chµng −? MÆt nµng ®−¬ng lît l¹t mµ hái mÊy c©u nµy cã Èn hiÖn mÊy tia öng hång. A Tö nh¾m m¾t l¹i råi lau kh« nh÷ng huyÕt tÝch ®i, tr«ng bÒ ngoµi d−êng nh− kh«ng ph¶i c« g¸i ®ui mï, nÐt mÆt öng hång, dong nhan cµng thªm diÔm lÖ. Du Th¶n Chi ®øng thén mÆt ra mµ nh×n kh«ng nãi lªn lêi. Håi l©u A Tö l¹i hái: - Ng−¬i ë ®©y lµm chi? Du Th¶n Chi ®¸p: - T¹i h¹ tr«ng nom cho c« n−¬ng. A Tö hái: - Tr«ng nom cho ta? Sao ng−¬i l¹i tr«ng nom cho ta? Du Th¶n Chi ®¸p: - C« n−¬ng xinh ®Ñp qu¸, t¹i h¹ ch¼ng muèn lµm g× hÕt, chØ muèn nh×n c« th«i. NÐt mÆt A Tö ®á t−¬i h¬n lªn, nµng hái: - Ng−¬i biÓu ta xinh ®Ñp l¾m −? Du Th¶n Chi thë dµi ®¸p: - §óng thÕ! T¹i h¹ ch−a tõng thÊy trªn trÇn gian cã ng−êi nµo ®Ñp b»ng c«. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung A Tö bÞ §inh Xu©n Thu ®¸nh mï m¾t, lßng nµng kh« hÐo l¹i. Nh−ng nµng lµm m«n h¹ ph¸i Tinh Tó ®· l©u ngµy vµ ®· ®−îc môc kÝch kh«ng biÕt bao nhiªu lµ h×nh ph¹t th¶m khèc. Nµng lÊy c¾p b¸u vËt cña b¶n m«n ph¹m téi ph¶n thÇy lµ nÆng l¾m. ThÕ mµ chØ bÞ Tinh Tó l·o qu¸i chäc mï ®«i m¾t kÓ ra lµ nhÑ l¾m råi. Tuy trong lßng nµng lÊy lµm bùc däc, nh−ng chØ lµ c¸i bùc däc cña ng−êi tù nhiªn bÞ mï m¾t mµ th«i. Lóc nµy nµng t−ëng ng−êi cøu m×nh lµ mét chµng thiÕu niªn anh tuÊn, mét vÞ c«ng tö vâ nghÖ cao c−êng, trong lßng còng c¶m thÊy vui vui. NhÊt lµ nghe ®èi ph−¬ng nãi vËy, tr¸i tim nµng ®Ëp lo¹n lªn. Lóc nµng cßn häc vâ nghÖ ë ph¸i Tinh Tó, bän s− huynh ®Òu cho nµng lµ mét c« g¸i ngang ng¹nh. §Õn khi nµng ®i theo Tiªu Phong th× còng ch−a tõng chó ý ®Õn nµng ®Ñp hay xÊu. Còng trong thêi gian nµy, chØ cã Du Th¶n Chi lµ khen nµng ®Ñp. Nh−ng Du Th¶n Chi th©n phËn ®ª hÌn, lêi khen cña g· kh«ng khiÕn cho lßng nµng xóc ®éng. B©y giê nµng ch¼ng hiÓu ng−êi cøu m×nh lµ ai, vµ lêi khen l¹i lät vµo tai th× c¸i ph¶n øng trong t©m tr¹ng nµng kh¸c h¼n håi tr−íc. nµng sung s−íng kh«ng thèt ra lêi ®−îc. Håi l©u A Tö míi hái l¹i: - Ng−¬i b¶o ta xinh ®Ñp, vµ ch−a tõng thÊy vÞ c« n−¬ng nµo xinh ®Ñp b»ng ta −? Du Th¶n Chi ®¸p: - §óng thÕ! A Tö hái: - Ph¶i ch¨ng ng−¬i nãi vËy ®Ó chiÒu lßng ta? Du Th¶n Chi ®¸p: - NÕu lêi t¹i h¹ nãi lµ tr¸ ngôy th× ch¼ng ®−îc chÕt yªn lµnh. Trong lßng g· sïng b¸i A Tö kh«ng biÕt ®Õn ®©u mµ kÓ. G· nãi c©u nµy víi c¶ tÊm lßng thµnh thùc. Nh−ng mét ý nghÜ vÒ ch÷ "t×nh" vµ ch÷ "ý" lµm mÆt g· nãng bõng, t−ëng chõng nh− m×nh ph¹m téi tiÕt m¹n A Tö. A Tö ngÈn ng−êi ra håi l©u, xÞu mÆt l¹i nãi: - Ta biÕt lµ ng−¬i dèi ta... Ta ®· ®ui c¶ hai m¾t th× dï cã xinh ®Ñp còng kh«ng ®Õn møc ®é nh− ng−¬i võa nãi. Trõ phi hÕt th¶y c¸c thiÕu n÷ kh¾p thiªn h¹ ®Òu mï m¾t mµ ng−¬i biÓu ta lµ ng−êi ®Ñp nhÊt trong nh÷ng ng−êi ®Ñp th× cßn cã thÓ nghe ®−îc. Du Th¶n Chi nghe nµng nãi vËy kh«ng khái sî run. DÜ nhiªn lµ trªn ®êi ch¼ng ai cã ®ñ lùc l−îng ®Ó lµm mï m¾t hÕt th¶y c¸c c« g¸i trong thiªn h¹. Nh−ng gi¶ tØ A Tö mµ cã n¨ng lùc ®ã th× nµng quyÕt lµm th¼ng tay ch¼ng chót do dù. Du Th¶n Chi véi nãi: - C« n−¬ng! Tuy c« n−¬ng bÞ ®ui mï mµ vÉn xinh ®Ñp nh− tr−íc. C« ch¼ng nªn nghÜ ngîi lµm g× cho mÖt trÝ. A Tö lÆng lÏ håi l©u kh«ng nãi g×. Du Th¶n Chi l¹i hái: - C« n−¬ng! Tr−íc t¹i h¹ tÊt nhiªn còng cã nhiÒu ng−êi ca tông c« råi chø? Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung A Tö trÇm ng©m mét l¸t råi ®¸p: - Cã ®Êy! Cã mét g· còng khen ta xinh ®Ñp. Trèng ngùc Du Th¶n Chi cµng ®¸nh m¹nh h¬n, g· håi hép hái: - Ng−êi ®ã lµ ai? A Tö ®ét nhiªn ph× c−êi ®¸p: - Gi¶ tØ ng−¬i mµ thÊy g· th× nhÊt ®Þnh ph¶i c−êi ®Õn chÕt ngÊt. G· lµ mét ®øa ngu xuÈn, ta ®· cho bÞt ®Çu g· b»ng mét c¸i lång s¾t, vµ kÕu g· b»ng ThiÕt Söu (th»ng hÒ b»ng s¾t). Cø mçi khi ta buån th× l¹i sai ng−êi ®em ®¸nh g· ®Ó gi¶i muén. Du Th¶n Chi cã ý kh¬i mµo ®Ó A Tö bµn ®Õn chuyÖn m×nh, thö xem trong lßng nµng cã Ên t−îng g× vÒ m×nh kh«ng ®Ó tuú c¬ thæ lé ch©n t−íng. B©y giê g· nghe nµng nãi vËy, bÊt gi¸c ín l¹nh nöa ng−êi. TÐ ra trong con m¾t nµng, m×nh chØ lµ mét ®å ch¬i kh«ng h¬n kh«ng kÐm. NÕu b©y giê m×nh nãi râ th©n phËn, tÊt nhiªn nµng ph¶i thÊt väng v« cïng. NghÜ vËy bÊt gi¸c g· bu«ng mét tiÕng thë dµi n·o nuét. A Tö hái ngay: - Sao ng−¬i l¹i thë dµi? Du Th¶n Chi ®¸p: T¹i h¹ nghÜ téi nghiÖp cho g· ®Çu s¾t ®ã! A Tö nãi: - G· chÕt råi! Gi¶ tØ g· cßn sèng ta muèn ®Ëp c¸i ®Çu s¾t ra coi ch¾c lµ thó vÞ l¾m! Du Th¶n Chi nghe A Tö nãi vËy, bÊt gi¸c run lªn, lïi l¹i mét b−íc. G· ®−a tay lªn sê c¸i ®Çu s¾t ®· dÝnh liÒn vµo da thÞt g·. NÕu cø ®Ó vËy l«i ra ch¾c ph¶i mÊt m¹ng hoÆc ®au ®ín kh«ng chÞu næi. Du Th¶n Chi tù hái: - M×nh téi t×nh g× mµ nµng ng−îc ®·i m×nh ®Õn thÕ, vÉn ch−a chÞu bu«ng tha? MÊy n¨m nay Du Th¶n Chi bÞ hµnh h¹ ®ñ ®iÒu, quen chÞu ®ùng nh÷ng minh oan khuÊt ng−îc ®·i. G· chØ nghØ mÖt chót xÝu råi l¹i nãi hïa theo A Tö : - Ph¶i ®ã! T¹i h¹ còng nghÜ c¸i trß ®ã rÊt thó vÞ! A Tö l¹i cµng cao høng, ®ét nhiªn nµng thß tay ra n¾m lÊy tay Du Th¶n Chi nãi: - TÐ ra ng−¬i còng ®ång ý nh− ta, thÝch nh÷ng trß tinh nghÞch cæ qu¸i nµy. Du Th¶n Chi bÞ bµn tay nhá nh¾n cña A Tö n¾m lÊy, ng−êi g· run run bÇn bËt. G· nãi l¾p b¾p lu«n miÖng: - G· ®Çu s¾t ®ã... G· ®Çu s¾t ®ã... A Tö hái: - G· ®Çu s¾t ®ã lµm sao? Du Th¶n Chi ®¸p: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - Sao c« n−¬ng kh«ng ®−a g· ®Çu s¾t ®ã vµo miÖng cäp hay tr−íc hµm s− tö ®Ó xem nh÷ng r¨ng s¾c nhän cña nanh thó ngo¹m c¸i ®Çu s¾t ®ã cã thó kh«ng? A Tö vç tay c−êi nãi: - Hay qu¸! Sao mµ ý nghÜ cña ng−¬i l¹i gièng ta ®Õn thÕ! Ta ®· thö qua råi. N−íc §¹i Tù câi T©y Vùc ®· ngo¹m ®Çu s¾t ®ã nh−ng kh«ng thñng. A Tö trong lßng khoan kho¸i, nµng võa nãi võa móa ch©n tay lo¹n lªn. Nµng v« t×nh ®· ch¹m ngãn tay vµo ®Çu s¾t cña Du Th¶n Chi ®¸nh keng mét tiÕng. Du Th¶n Chi kinh h·i qu¸, véi lén ng−êi ®i, lïi ra xa. A Tö hái: - Chµ! Ngãn tay ta ch¹m vµo c¸i g× vËy? Du Than Chi ®¸p: - Tr−íc ngùc t¹i h¹ cã mang miÕng hé t©m kÝnh. A Tö gËt ®Çu hái: - §ã ch¾c lµ mét b¸u vËt h·n h÷u trªn thÕ gian? Du Than Chi biÕt r»ng kh«ng nªn béc lé th©n phËn, g· thë mét c¸i råi ®¸p: - MiÕng hé t©m kÝnh nµy ®óng b»ng vµng lÊy ë ®Ønh nói Thiªn S¬n. §ao kiÕm chÐm kh«ng thñng, nh÷ng tµ khÝ còng kh«ng x©m nhËp vµo ®−îc. A Tö khen thÇm råi hái: - Tªn ng−¬i lµ g×? Du Th¶n Chi buét miÖng ®¸p: - T¹i h¹ hä V−¬ng tªn gäi Tinh Thiªn. G· nãi quanh mµ A Tö kh«ng nghi ngê g× hÕt. Nµng hái: - Vâ c«ng ng−¬i thuéc m«n ph¸i nµo? Du Th¶n Chi ®¸p: - Vâ c«ng t¹i h¹ lai lÞch kh«ng ph¶i tÇm th−êng. ChÝnh lµ tõ §¹t Ma l·o tæ th©n hµnh truyÒn d¹y. M«n ®ã kªu b»ng... G· nghÜ bông: - NÕu m×nh muèn ®−îc ë liÒn víi A Tö th× thËt vui s−íng v« cïng! G· liÒn buét miÖng nãi lu«n: - Vâ c«ng b¶n m«n kªu b»ng "Cùc l¹c ph¸i", vµ t¹i h¹ chÝnh lµ ch−ëng m«n nh©n ph¸i Cùc l¹c. A Tö cÊt tiÕng khen: - Ng−¬i cßn nhá tuæi, thÕ mµ ®· lµ ch−ëng m«n mét ph¸i, tr¸ch nµo mµ ng−¬i ch¼ng cøu ta ra khái tay §inh Xu©n Thu mét c¸ch dÔ dµng. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Du Th¶n Chi lóc cøu A Tö, g· tuyÖt ®èi kh«ng nghÜ g× ®Õn hµnh ®éng cña m×nh. Gi¶ tØ g· nghÜ tr−íc nghÜ sau th× kh«ng bao giê d¸m ®éng thñ. G· nh¨n mÆt l¹i mµ c−êi, nh−ng miÖng vÉn ®¸p: - §óng thÕ! §inh Xu©n Thu th× ®· lµ c¸i th¸ g×? Ai sî l·o th× sî chø t¹i h¹ quyÕt kh«ng sî l·o! A Tö tiÕn lªn mét b−íc ngöng ®Çu ®øng tr−íc m¾t Du Th¶n Chi. Du Th¶n Chi thÊy lµn h¬i th¬m ngµo ng¹t thÊm vµo phÕ phñ, tim g· ®Ëp lo¹n lªn, t©m thÇn rung ®éng håi hép. A Tö l¹i tõ tõ d¬ tay ra sê vµo cæ tay Du Th¶n Chi råi thuËn tay ®−a xuèng n¾m lÊy l−ng bµn tay g·. Du Th¶n Chi nÝn thë quay l¹i nh×n A Tö thÊy con ng−êi trong ngäc tr¾ng ngµ, n−íc da mÞn mµng vµ mÒm nh− nhung lôa, bÊt gi¸c g· thén mÆt ra. A Tö hái: - Sao ng−¬i kh«ng hái hä tªn ta? Du Th¶n Chi ng©y ng« hái: - Tªn hä c« n−¬ng lµ g×? A Tö ®¸p: - Ta hä §oµn tªn gäi A Tö. Du Th¶n Chi m¸y m«i l¾p b¾p mét håi råi gäi lªn b»ng mét thanh ©m lÝ nhÝ. - A Tö! Trªn mÆt A Tö tho¸ng qua mét nô c−êi, nµng nãi: - Ta thÝch ng−¬i gäi ®Õn tªn ta. VËy ng−¬i gäi mét tiÕng n÷a cho ta nghe thö. Du Th¶n Chi l¹i gäi: - A Tö! Du Th¶n Chi vèn coi A Tö nh− mét tiªn n÷ trªn trêi. G· cã ngê ®©u ngµy nay ®−îc gäi ®Õn tªn A Tö mµ nµng l¹i thÝch cho g· gäi lµ kh¸c. NÐt mÆt A Tö t−¬i c−êi hín hë hái: - Ng−¬i cã chÞu lµm b¹n víi ta kh«ng? Du Th¶n Chi t©m thÇn chÊn ®éng. DÜ nhiªn lµ g· nguyÖn ý ®−îc kÒ cËn A Tö. Nh−ng g· l¹i sî ë víi nµng l©u tÊt bÞ nµng ph¸t gi¸c ra m×nh lµ Du Th¶n Chi. §ét nhiªn g· lïi l¹i mét b−íc. Hai tay «m lÊy c¸i ®Çu s¾t l¾c thËt m¹nh t−ëng chõng nh− g· l¾c cho c¸i ®Çu s¾t bËt ra. A Tö c¶m thÊy Du Th¶n Chi ®ét nhiªn lïi l¹i phÝa sau th× lßng nµng kh«ng khái khã chÞu. Nµng nãi: - TÐ ra ng−¬i kh«ng cã ý nguyÖn muèn ë víi ta mét n¬i. Du Th¶n Chi véi nãi: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - Kh«ng... kh«ng! T¹i h¹ chØ lo... A Tö hái: -Lo g×? Du Th¶n Chi ®¸p: -Lo r»ng ë víi c« n−¬ng mµ kh«ng lµm cho c« n−¬ng ®−îc vui lßng. A Tö nãi: - ThÕ th× ng−¬i lÇm to. Ta chØ muèn cã ng−¬i ë lu«n bªn ta lµ ta ®ñ vui råi. Tinh Tó l·o qu¸i kh«ng chÞu tha ta, nÕu kh«ng cã ng−¬i kÒ cËn, l·o ®uæi ®Õn n¬i th× lµm thÕ nµo? Du Th¶n Chi nghe A Tö nãi vËy, g· biÕt râ ®ã lµ c©u nµng nãi víi V−¬ng Tinh Thiªn chí kh«ng ph¶i nãi víi Du Th¶n Chi. Nh−ng trong lßng g· còng c¶m thÊy Êm cóng dÞ th−êng. Tõ khi nhµ g· gÆp c¬n biÕn cè ®Õn nay, lªnh ®ªnh tr«i d¹t, nÕm ®ñ mïi cay ®¾ng. Kh«ng bao giê g· ngê ®Õn cã lóc ªm Êm nh− b÷a nay. A Tö h¬i ngöa ®Çu lªn hái: -Sao? Ng−¬i cã nhËn lêi ta kh«ng? Du Th¶n Chi ®¸p: -DÜ nhiªn lµ t¹i h¹ −ng thuËn nh−ng... A Tö véi g¹t ®i: -Ta kh«ng muèn ng−¬i nãi nh−ng g× n÷a. VÎ mÆt nµng hên m¸t khiÕn cho trong lßng Du Th¶n Chi tùa hê nh− bay bæng lªn l−ng trêi. G· nãi: - C« n−¬ng ®· kh«ng muèn nghe th× t¹i h¹ kh«ng nãi n÷a. A Tö në mét nô c−êi nãi: - Ng−¬i h·y ®−a ta ra bê s«ng ®·! Du Th¶n Chi söng sèt hái: - Ra bê s«ng lµm chi? A Tö nãi: - MÆt mòi ta ch¾c lem luèc, cÇn ph¶i ®i röa. Du Th¶n Chi nãi: - MÆt c« n−¬ng tuy cã vÕt m¸u nh−ng ch¼ng cã g× khã coi hÕt. A Tö còng tho¸ng qua mét nô c−êi nh−ng lµ mét nô c−êi thª l−¬ng ¶m ®¹m. Du Th¶n Chi d¬ c¸nh tay ra, c¸nh tay g· run bÇn bËt. G· nãi: - C« n−¬ng!... B¸m vµo tay t¹i h¹ ®Ó t¹i h¹ d¾t ®i. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung A Tö v−¬n tay ra b¸m lÊy tay Du Th¶n Chi. Du Th¶n Chi toµn th©n nh− bÞ ®iÖn giËt, run lªn kh«ng ngít. Kh«ng bao giê g· t−ëng ®Õn dï lµ trong giÊc m¬, cã ngµy A Tö b¸m vµo tay m×nh. A Tö tùa vµo g· ®i tõng b−íc mét, võa ®i võa nãi nh÷ng c©u rÊt ªm tai khiÕn cho t©m thÇn Du Th¶n Chi ph¶i bµng hoµng. A Tö hái: - Chç nµy kh«ng cã con s«ng nhá nµo −? - Du Th¶n Chi nh− ng−êi m¬ méng tØnh giÊc, bªn tai g· nghe tiÕng n−íc ch¶y rãc r¸ch véi ®¸p: -D−êng nh− phÝa tr−íc cã s«ng th× ph¶i? Hai ng−¬i lÑ b−íc chõng vµi chôc b−íc th× xuyªn vµo mét ®¸m v−ên ®µo, qu¶ thÊy mét con s«ng nhá n−íc trong v¾t. Nh÷ng khóc quanh n−íc ®æi chiÒu ch¶y bËt lªn nh÷ng tiÕng xoe xoÐ. Du Th¶n Chi ®−a A Tö ®Õn bê s«ng nãi: - A Tö! Chç c« n−¬ng ®øng ®©y lµ bê s«ng råi ®ã! A Tö cói xuèng, thß tay vµo n−íc s«ng, nµng nãi: - Ng−¬i h·y lui ra xa, bao giê ta gäi sÏ quay l¹i. Du Th¶n Chi thÊy A Tö b¶o m×nh ®i xa ra th× bµng hoµng hái l¹i: - Sao? A Tö dËm ch©n nãi: - Ta b¶o ng−¬i ®i xa ra th× ng−¬i ®i ®i, hái g× n÷a? Nguyªn nµng vÉn ®−îc nu«ng chiÒu thµnh ra tÝnh khÝ cùc kú −¬ng ng¹nh. NhÊt lµ mét n¨m nay ë phñ Nam ViÖn ®¹i v−¬ng trong thµnh Nam Kinh, nµng tha hå mµ qu¸t th¸o, mµ lµm oai, lµm ph−íc. B©y giê tÝnh khÝ nµy bÊt gi¸c l¹i næi lªn. Nh−ng nµng võa buét miÖng nãi ra th× sùc nhí l¹i hiÖn nay m×nh kh«ng thÓ lµm oai lµm ph¸ch ®−îc. G· mµ tøc giËn bá m×nh ®©y th× lµm thÕ nµo? NghÜ thÕ nµng véi ®øng dËy «n tån nãi: -Trong lßng ta ®ang phiÒn muén, thµnh ra nãng tÝnh hay g¾t. Ng−¬i ®õng giËn ta nghe! Du Th¶n Chi lóc ë víi A Tö ®· bÞ ®ßn vät hµnh h¹ mµ g· vÉn lÊy lµm dÔ chÞu, cßn lín tiÕng m¾ng má ®èi víi g· ®· vµo mïi g×? Huèng chi g· kh«ng ngê ®−îc A Tö xin m×nh ®õng giËn, thÕ lµ ®−îc nµng sñng ¸i l¾m råi. G· sung s−íng qu¸ hÊp tÊp ®¸p ngay: - Kh«ng... kh«ng hÒ chi! ChØ cÇn sao cho c« n−¬ng ®Æng vui lßng cßn ®èi víi t¹i h¹ th× c« n−¬ng muèn nãi n¨ng hay qu¸t m¾ng thÕ nµo còng ®−îc hÕt. A Tö rÊt lÊy lµm kú, nµng tù hái: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - T¹i sao anh chµng V−¬ng c«ng tö nµy lµ mét g· thiÕu niªn ®¾c chÝ mµ ®èi víi m×nh l¹i ngoan ngo·n, b¶o sao nghe vËy? Ch¼ng lÏ m×nh cã ng«i sao chiÕu mÖnh ®−îc h−ëng phóc phËn nµy ch¨ng? NghÜ vËy, bÊt gi¸c nµng kho¸i chÝ nãi: - VËy th× ng−¬i ®i xa ra, ®õng cã nhßm trém nghe! Du Th¶n Chi l¾c ®Çu nãi: - C« n−¬ng b¶o t¹i h¹ rêi xa ra, t¹i h¹ ch¼ng an t©m chót nµo. A Tö c−êi nãi: - Th«i ®i ®i! Du Th¶n Chi vÉn quyÕn luyÕn kh«ng muèn rêi xa. G· ®i mçi b−íc l¹i quay ®Çu l¹i. Kh¸ l©u míi ®i ra xa ®−îc vµi ba chôc b−íc råi dõng ch©n l¹i. Håi l©u g· nghe tiÕng A Tö gäi: - V−¬ng c«ng tö! Ng−¬i ë ®©u ®ã? Du Th¶n Chi chê l©u nãng ruét, võa nghe tiÕng A Tö ®· ch¹y nhanh l¹i. A Tö röa mÆt mòi s¹ch sÏ. Nµng cëi bá bé ®å nam trang, mÆc mét tÊm ¸o mµu tÝa lît võa khÝt vµo m×nh. Hai m¾t hÐ më, miÖng tñm tØm c−êi, con ng−êi ®Ñp lå lé ®øng ë bê s«ng. Du Th¶n Chi ®øng thén mÆt ra kh«ng nhóc nhÝch vµ còng kh«ng thèt ra lêi ®−îc. A Tö hái: - V−¬ng c«ng tö! Ng−¬i nh×n xem b©y giê cßn cã chç nµo khã coi kh«ng? Du Th¶n Chi vÉn ®øng ú ra kh«ng nãi ®−îc. A Tö ®ét nhiªn lé vÎ bån chån, hèt ho¶ng hái: - Ng−¬i... kh«ng ë tr−íc mÆt ta −? Du Th¶n Chi håi l©u míi bËt ta tiÕng: - Cã t¹i h¹ ®©y. A Tö hái: - ThÕ mµ sao ng−¬i kh«ng tr¶ lêi ta? Du Th¶n Chi nãi: - T¹i h¹... kh«ng biÕt nãi thÕ nµo cho ph¶i. A Tö tiÕn vÒ phÝa tr−íc hai b−íc. Nµng d¬ tay lªn ®ét nhiªn quê tróng c¸i ®Çu s¾t cña Du Th¶n Chi. Du Th¶n Chi run lªn véi lïi l¹i. MÆt A Tö lé vÎ nghi ngê hái: - §Çu ng−¬i ®éi thø mò g× vËy? Du Th¶n Chi må h«i to¸t ra nh− t¾m ®¸p: - Kh«ng cã chi hÕt..., ®ã chØ lµ c¸i mò th−êng. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung A Tö hái: - Sao ta ®ông ph¶i nh− mét tÊm s¾t? Du Th¶n Chi ch¼ng hiÓu A Tö cã tr«ng râ kh«ng, g· l¾c ®Çu lia lÞa ®¸p: - Kh«ng, kh«ng! §ã lµ trªn mò cã m¶nh ngäc béi mµ th«i. G· võa nãi võa lïi l¹i. G· nghÜ thÇm trong bông: - M×nh cã ë cïng A Tö mét chç còng kh«ng thÓ ®Ó nµng biÕt m×nh lµ g· ®Çu s¾t Du Th¶n Chi. C¸i lång s¾t con chôp ®Çu th× thÕ bµo còng cã mét ngµy bÞ nµng kh¸m ph¸ ra. Khi ®ã nµng sÏ hÕt c¶ tö tÕ víi m×nh. G· hai tay «m ®Çu råi lÈm bÈm: - Ta ph¶i bá c¸i ®Çu nµy ®i! NhÊt ®Þnh ph¶i trõ khö mi ®i! Råi g· trë gãt ®i lu«n. A Tö nghe cã tiÕng ch©n b−íc, kinh h·i hái: - V−¬ng c«ng tö! Ng−¬i ®i ®Êy −? §i ®©u b©y giê? Du Th¶n Chi dõng b−íc ®¸p: - A Tö! T¹i h¹ chît nhí ®Õn mét viÖc ph¶i lµm ngay. C« n−¬ng ®øng ®©y chê t¹i h¹. T¹i h¹ lµm xong sÏ trë l¹i liÒn. A Tö vÎ mÆt thª th¶m hái: - Ng−¬i ph¶i lµm viÖc g×? Cã gÊp rót l¾m kh«ng? Du Th¶n Chi nh¨n nhã c−êi ®¸p: - NÕu viÖc nµy kh«ng lµm xong th× t¹i h¹ khã lßng ë víi c« n−¬ng mét chç ®−îc A Tö nghÜ thÇm: - Th»ng cha nµy tuæi trÎ l·ng m¹n, lý nµo kh«ng cã t×nh nh©n. G· ®i gÊp rót thÕ nµy ch¾c lµ ®Ó ®Õn tõ biÖt ng−êi t×nh cò råi ®Õn víi m×nh. NghÜ ®Õn ®©y nµng kho¸i chÝ hái: - §−îc råi! Ta ë ®©y chê ng−¬i. Ng−¬i ®i chõng bao l©u sÏ trë l¹i? Du Th¶n Chi cÇn rêi A Tö ®Ó quyÕt t©m trõ khö c¸i ®Çu s¾t. Nh−ng c¸i ®Çu nµy ®· liÒn vµo da thÞt, trõ khö nã ®©u ph¶i lµ chuyÖn dÔ. Cã khi mÊt m¹ng nh− ch¬i. NÕu m×nh chÕt ®i th× cßn ®©u mµ trë l¹i víi A Tö? G· nghÜ vËy, thén mÆt ra kh«ng biÕt ®¸p thÕ nµo? A Tö l¹i nghÜ bông: - Th»ng cha nµy ch¾c nhiÒu nh©n t×nh l¾m. G· ®i tõ biÖt ph¶i mÊt nhiÒu th× giê. NghÜ vËy, nµng liÒn nãi tiÕp: - Ng−¬i muèn ®i bao l©u còng ®−îc. Ta ë ®©y chê ng−¬i. SÊn chÊp l©u mau, ng−¬i cø trë l¹ lµ ®−îc. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Du Th¶n Chi nãi: -T¹i h¹ nhÊt ®Þnh xong viÖc sÏ trë l¹i ngay. A Tö khÏ thë dµi nãi: - Th«i ng−¬i ®i ®i! Du Th¶n Chi ®i vµi b−íc råi quay l¹i nãi: - A Tö chØ cã m×nh c« n−¬ng... A Tö ng¾t lêi: - Ta ë ®©y kh«ng ®i ®©u hÕt. Ch¾c còng ch¼ng cã ®iÒu g× ®¸ng ng¹i. Ng−¬i ®i mau råi trë l¹i ®©y! Du Th¶n Chi nghÜ bông: - Sau khi m×nh bá ®−îc c¸i ®Çu s¾t ra råi, A Tö ®· ®ui m¾t, kh«ng nhËn ra ®−îc m×nh n÷a. Tõ ®ã trë ®i m×nh yªn chÝ ë víi nµng l©u dµi kh«ng cßn lo sî g× n÷a, th× trªn ®êi nµy cßn cã g× kho¸i l¹c h¬n? Du Th¶n Chi nghÜ vËy, trë gãt ch¹y nh− bay vÒ phÝa tr−íc. © HQD Håi thø bÈy m−¬i hai GÆp Xu©n Thu l¹i ®−îc bu«ng tha Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2