intTypePromotion=1

Lục mạch thần kiếm - tập 73

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
56
lượt xem
18
download

Lục mạch thần kiếm - tập 73

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 73', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 73

 1. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Phong Ba ¸c nghe g· nãi vËy ®ét nhiªn biÕn s¾c. Y nghÜ r»ng: - Trªn chèn giang hå biÕt bao nhiªu lµ luËn ®iÖu kh¸ch s¸o mµ ngô ý toµn lµ ph¶n l¹i. TØ nh− c©u: "Xin c¸c h¹ tø gi¸o", "xin l·nh gi¸o mÊy tuyÖt chiªu cña c¸c h¹" ®Òu ®−a ®Õn chç ®¸nh nhau chÝ m¹ng. G· nµy l¹i dïng ch÷ "m−în" th× c¸i vËt "m−în" hoÆc lµ mét c¸nh tay mét c¸i ch©n, cã khi c¶ c¸i ®Çu n÷a. Y nghÜ vËy trong lßng kh«ng khái kinh h·i liÒn hái l¹i: - Mi muèn m−în c¸i g×? Du Th¶n Chi d¬ tay trá vµo Phong Ba ¸c. Phong Ba ¸c l¹i cµng sî h¬n, lïi l¹i mét b−íc. Bao BÊt §ång lªn giäng the thÐ hái: - Mi m−în c¸i g×, nãi râ ra? Bao ch−a døt lêi hai ch©n ®ét nhiªn ®· nh¶y xÐo sang mét bªn ch¹y vµo trong ®¸m cá rËm. Bçng thÊy trong ®¸m cá väng ra hai tiÕng kªu qu¸i gë. Bao BÊt §ång l¹i nh¶y vät ra, mçi tay x¸ch mét ng−êi. C¶ hai ng−êi bÞ Bao BÊt §ång l«i ra ®Òu g¾ng søc cùa quËy, nh−ng hä bÞ hai tay y n¾m chÆt ch¼ng kh¸c g× nh÷ng c¸i l−ìi c©u b»ng thÐp b¸m chÆt lÊy, th× cßn cùa quËy sao cho tho¸t ®−îc. Bao BÊt §ång ch¹y ra tr−íc mÆt Phong Ba ¸c råi bu«ng tay liÖng hai ng−êi ®ã ra. Th©n h×nh chóng ®· võa l¨n xuèng ®Êt th× lËp tøc ch©n y ®· ®¹p lªn l−ng hä. © HQD Håi thø bÈy m−¬i ba KÕt b¹n hiÒn, ba ¸c tÆng ®ao Hai ng−êi nµy ngÈng ®Çu lªn kªu gäi: - S− ®Ö! §éng thñ mau ®i! Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Du Th¶n Chi ch−a râ hai ng−êi ®ã lµ ai. B©y giê thÊy hä kªu m×nh b»ng s− ®Ö míi biÕt hä lµ s− huynh m×nh. Bao BÊt §ång c−êi ha h¶ nãi: - TÐ ra c¸c ng−¬i lµ m«n h¹ ph¸i Tinh Tó. Bän ng−¬i lÐn lót lµm trß g× ®ã? Hai ng−êi kia ®¸p: - Bao anh hïng! Bän chóng t«i v©ng mÖnh s− phô theo gi¸m s¸t hµnh ®éng g· ®Çu s¾t nµy, kh«ng liªn quan g× ®Õn l·o gia, mong r»ng l·o gia "nhÑ gãt" cho! Th−êng th−êng ng−êi ta nãi nhÑ tay, nh−ng hiÖn giê Bao BÊt §ång ®¹p ch©n lªn bän hä, nªn hai g· nµy dïng hai ch÷ "nhÑ gãt" ®Ó xin Bao BÊt §ång nhÊc ch©n ra. Bao BÊt §ång c−êi ha h¶ nhÊc ch©n lªn. G· qu¶ cã tÝnh c¸ch anh hïng, thùc t×nh kh«ng muèn chÊp nhËt víi h¹ng v« liªm sØ, më miÖng ra van xin nh− bän nµy. Du Th¶n Chi c¶ kinh nãi: - Bao anh hïng! Tha chóng kh«ng ®−îc ®©u! Hai g· ®Ö tö ph¸i Tinh Tó võa ®øng dËy, lËp tøc v−¬n tay ra. Du Th¶n Chi cßn ®ang kinh h·i ng¬ ngÈn th× hai tay ®Òu bÞ chóng n¾m chÆt. Hai g· nµy n¾m ®−îc Du Th¶n Chi liÒn qu¸t: - Mau theo chóng ta vÒ ra m¾t s− phô! Du Th¶n Chi n¨n nØ: - Sao hai vÞ s− huynh l¹i cè t×nh lµm khã dÔ tiÓu ®Ö? NÕu h¹i vÞ chÞu bu«ng tha th× tiÓu ®Ö suèt ®êi kh«ng quªn ¬n ®øc. Hai g· lín tiÕng qu¸t: - Kh«ng ®−îc! Råi kÐo Du Th¶n Chi vÒ phÝa tr−íc. Du Th¶n Chi cùa m¹nh hai tay mét c¸i. G· chØ mong tho¸t khái bµn tay hai ng−êi s− huynh. Ngê ®©u g· võa dùt tay mét c¸i hai g· kia ®· v¨ng xa ra hai bªn t¶ h÷u c¸ch mÊy tr−îng. Lóc rít xuèng c¶ hai g· ®Òu bÞ gÉy x−¬ng ®øt g©n chÕt ngay lËp tøc. Du Th¶n Chi thén mÆt ra mét lóc råi xoay m×nh trèn ch¹y. Phong Ba ¸c vµ Bao BÊt §ång cïng kinh h·i v« cïng ®ång thanh la lªn: - Khoan ®·! Du Th¶n Chi thÊy hai vÞ s− huynh thèt nhiªn bay ®i råi tÐ chÕt th× cho lµ t¹i hai g· Phong, Bao ¸m to¸n nªn g· c¶ sî còng ®Þnh trèn lu«n. B©y giê thÊy Phong, Bao la gäi l¹i cµng kinh h·i muèn ch¹y lÑ h¬n. Du Th¶n Chi sî qu¸ ch©n tay cuèng quýt, tÐ huþch ngay xuèng. Phong Ba ¸c nh¶y xæ l¹i nh− mét c¬n giã tho¶ng. G· hái: - Lóc n·y ng−¬i hái m−în g× ta? Du Th¶n Chi ®¸p: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - T¹i h¹... t¹i h¹ kh«ng d¸m nghÜ ®Õn viÖc qu¸ cao xa Êy n÷a. Tuy nãi vËy nh−ng m¾t g· vÉn ®¨m ®¨m nh×n ra vÎ thÌm muèn l−ìi ®ao truû thñ trong tay Phong Ba ¸c vµ nhÕch mÐp g−îng c−êi. Phong Ba ¸c thÊy Du Th¶n Chi nh×n ch»m chÆp l−ìi dao truû thñ cña m×nh liÒn tØnh ngé ngay hái: - Cã ph¶i ng−¬i muèn m−în l−ìi truû thñ cña ta kh«ng? Du Th¶n Chi ®¸p: - T¹i h¹ qu¶ cã ý Êy, nh−ng nÕu c¸c h¹ kh«ng b»ng lßng cho th× th«i. Phong Ba ¸c hái: - L−ìi truû thñ cña ta c¾t s¾t nh− c¾t bïn, ph¶i ch¨ng ng−¬i ®Þnh m−în ®Ó th¸o bá c¸i ®Çu s¾t ®i? Du Th¶n Chi ®¸p: - ChÝnh thÕ! Phong Ba ¸c c−êi l¹t nãi: - Lóc ta cßn ë tr−íc cöa chïa ThiÕu L©m ®· muèn th¸o c¸i ®Çu s¾t cho ng−¬i. Ng−¬i ch¼ng nh÷ng kh«ng chÞu cßn ®¸nh ta mét ch−ëng, khiÕn cho ta ph¶i ®au khæ bap nhiªu ngµy. Sao nay ng−¬i l¹i... Du Th¶n Chi kinh h·i v« cïng c·i ngay: - Phong ®¹i gia, ®¹i gia lÇm råi. T¹i h¹ cã b¶n l·nh g× mµ phãng ch−ëng ®¸nh ®¹i gia? Phong Ba ¸c lµ ng−êi th¼ng th¾n nãng n¶y, thÊy Du Th¶n Chi chèi b©y bÈy th× tøc giËn qu¸t lªn: - Giái l¾m! Ng−¬i ®¸nh ng−êi mµ kh«ng chÞu nhËn. VËy ta hái ng−¬i: Khi tr−íc ë chïa ThiÕu L©m mét ch−ëng ®¸nh vµo vai ta ch¼ng lÏ lµ tay con chã −? Bao BÊt §ång l¹i pha trß: - Kh«ng ph¶i ®©u lµ kh«ng ph¶i ®©u! §ã lµ mãng ch©n con rïa ®en ®Êy. Du Th¶n Chi ®á mÆt lªn ®¸p: - §Êy lµ thÇn th«ng cña Tinh Tó l·o tiªn, chø kh«ng liªn quan g× ®Õn t¹i h¹. Phong Ba ¸c cïng Bao BÊt §ång rÊt lµ nghi hoÆc. V× râ rµng hä tróng ®éc ch−ëng cña Du Th¶n Chi nªn míi bÞ khæ së ®Õn nçi thÇn y TiÕt Mé Hoa còng ®µnh bã tay kh«ng ch÷a ®−îc. NÕu kh«ng cã tiÓu hoµ th−îng kia ra tay cøu th× kh«ng biÕt sè phËn hä sÏ ra sao? ThÕ mµ g· ®Çu s¾t nµy kh«ng chÞu nhËn lµ nghÜa g×? Vµ coi bé h¾n còng kh«ng ph¶i lµ mét kÎ gi¶o quyÖt. Hai ng−êi ®ång thanh hái: - L·o qu¸i ®ã cã m«n thÇn th«ng g×? Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Du Th¶n Chi ngÇn ngõ ®¸p: - Tinh Tó l·o tiªn b¶o ®ã lµ mét ph¸p thuËt thÇn kú cña ph¸i Tinh Tó, kh«ng thÓ nãi cho ng−êi ngoµi nghe ®−îc. Bao BÊt §ång cïng Phong Ba ¸c cµng nghe cµng lÊy lµm kú, hái ngay: - Ph¸p thuËt −? Ph¸i Tinh Tó cßn hiÓu c¶ ph¸p thuËt n÷a kia µ? Du Th¶n Chi vÉn nh×n ch»m chÆp l−ìi ®ao truû thñ trong tay Phong Ba ¸c. G· nghÜ ®Õn lóc s− phô truyÒn d¹y ph¸p thuËt ®· dÆn m×nh chØ lÈm bÈm ®äc mét c©u khÈu quyÕt lµ tù nhiªn t©m linh l·o c¶m øng, dï ë xa còng cã thÓ thi triÓn ph¸p thuËt ®Ó gióp ®ì cho. Nh−ng nay m×nh ®em A Tö trèn ®i lµm cho s− phô ®ang c¨m hËn. Ph¸p thuËt ch¶ biÕt cã øng nghiÖm n÷a kh«ng. ChØ sî niÖm khÈu quyÕt lªn, s− phô biÕt m×nh ë ®©y th× nguy to. G· ngÉm nghÜ m·i kh«ng quyÕt ®o¸n ®−îc. Phong Ba ¸c kÐo Bao BÊt §ång ra nãi: - Tam ca! Chóng ta ®i th«i! G· ®Çu s¾t nµy lµ kÎ thï cña chóng ta, cho g· m−în ®ao truû thñ lµm chi? Du Th¶n Chi b¶n t©m muèn vµo mét thÞ trÊn ®Ó kiÕm thî rÌn t×m c¸ch th¸o c¸i ®Çu s¾t cho m×nh. Nh−ng dao bóa cña thî rÌn ®©u cã ®−îc b»ng l−ìi truû thñ c¾t s¾t nh− c¾t bïn kia? G· thÊy hai ng−êi bá ®i, véi nãi: -T¹i h¹ xin nãi, t¹i h¹ xin nãi! C©u khÈu quyÕt ®ã lµ:" "Tinh Tó l·o tiªn. Tinh Tó l·o tiªn! Gióp giïm ®Ö tö ®Ó th¾ng kÎ ®Þch. Mét, ba, n¨m, b¶y, chÝn". T¹i h¹ mµ niÖm quyÕt lªn th× y ë n¬i xa còng thi triÓn ph¸p thuËt ®Æng gióp cho t¹i h¹ thñ th¾ng. Phong Ba ¸c cïng Bao BÊt §ång lóc míi nghe kh«ng khái ngÈn ng−êi ra. Nh−ng sau chît hiÓu ra nªn kh«ng nhÞn ®−îc, ®Òu næi lªn mét trµng c−êi ré. Phong Ba ¸c c−êi l¨n lén, Bao BÊt §ång th× «m bông rò ra mµ c−êi. G· võa c−êi võa la lªn: - ói chao! Trêi ¬i lµ trêi! Du Th¶n Chi nãi: - Xin c¸c vÞ chí c−êi, ph¸t ch−ëng ngµy nä mµ t¹i h¹ ®¸nh c¸c vÞ bÞ th−¬ng, ch¾c lµ ph¸p thuËt cña s− phô t¹i h¹ ®ã. Phong Ba ¸c cè nÝn c−êi l¹i nãi: - Anh b¹n ®Çu s¾t ¬i! Chóng ta tuy bÞ ng−¬i lµm khæ së, nh−ng thÊy l·o qu¸i vËt ®ã lõa nh− vËy, ta ch¼n phôc l·o tÝ nµo. L·o qu¸i vËt ®ã biÕt cãc g× ph¸p thuËt. ChØ cã c«ng lùc cña ng−¬i xøng ®¸ng lµ tay cao thñ ®Ö nhÊt trong vâ l©m, c¸i ®ã míi lµ thùc sù. Du Th¶n Chi kho¸t tay lia lÞa nãi: - T«n gi¸ ®õng nãi hµm hå. T¹i h¹ mµ lµ tay cao thñ ®Ö nhÊt −? Ha ha! Du Th¶n Chi tù cho m×nh chØ lµ tay cao thñ ®Ö nhÊt ®èi víi A Tö ®Ó nµng x©y giÊc méng ®Ñp th× nµng míi cao høng. Phong Ba ¸c thÊy g· ngÈn ng−êi ra l¹i nãi: - Theo chç ta biÕt th× c«ng lùc cña Tinh Tó l·o qu¸i cã khi ch−a b»ng ng−¬i. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Du Th¶n Chi l¹i xua tay nãi: - C¸c h¹ chí nãi thÕ! C¸c h¹ chí nãi thÕ! Bao BÊt §ång ®Õn bªn Phong Ba ¸c nãi: - Phong tø ®Ö! G· nµy dë ®iªn dë khïng, kh«ng nãi chuyÖn víi g· n÷a. Phong Ba ¸c nghiªm nÐt mÆt nãi: - Anh b¹n ®Çu s¾t! Råi mét ngµy kia ng−¬i sÏ biÕt ta nãi thùc. Vâ c«ng ng−¬i cùc cao. C«ng phu ®éc ch−ëng thiÖt lµ thø nhÊt thiªn h¹. Ta mong r»ng tõ ®©y vÒ sau ng−¬i ®õng ph¸t ch−ëng bõa b·i nh− tr−íc n÷a! Du Th¶n Chi véi nãi: - T¹i h¹ chØ mong ®õng ai ®¸nh m×nh, chø khi nµo cßn d¸m ®¸nh ai? Phong Ba ¸c quËt l−ìi ®ao truû thñ vµo èng giµy hai c¸i råi qu¼ng l¹i cho Du Th¶n Chi nãi: - Tèt l¾m! Phong mç cho ng−¬i l−ìi ®ao nµy ®Ó kÕt giao t×nh b»ng h÷u. Du Th¶n Chi hai tay ®ãn lÊy. G· ngÈn ng−êi ra mét lóc råi qu× phôc xuèng ®Êt. Trªn chèn giang hå lßng ng−êi nham hiÓm gi¶ dèi. Phong Ba ¸c cïng Bao BÊt §ång ®Òu lµ nh÷ng tay lÞch duyÖt, chç nµo còng ®Ó ý. Hai g· võa thÊy Du Th¶n Chi qu× xuèng liÒn l¹ng ng−êi ®i nÐ tr¸nh. Du Th¶n Chi tuyÖt kh«ng cã ý h¹i ng−êi, g· dËp ®Çu ba l¹y råi trÞnh träng nãi: - Hai vÞ lÊy t×nh b¹n ®èi víi Du mç khiÕn Du mç c¶m kÝch v« cïng! Phong Ba ¸c nãi: - å! TÐ ra ng−êi hä Du. Du Th¶n Chi ®¸p: - V©ng! T¹i h¹ hä Du. Bao BÊt §ång hái: - Nhµ hä Du ë Tô hiÒn trang næi tiÕng hµo hiÖp kh¾p n¬i. Ng−¬i cã ph¶i thuéc gißng hä Du nµy kh«ng? Du Th¶n Chi nghe nãi mµ ®au lßng. G· ngÉm nghÜ håi l©u råi ®¸p: - T¹i h¹ vÉn ng−ìng mé ®¹i danh nhµ hä Du ë Tô hiÒn trang, nh−ng ch−a cã phóc phËn ®−îc gÆp hai vÞ Du l·o anh hïng. MiÖng nãi mµ hai hµng n−íc m¾t g· ch¶y ra ®Çm ®×a, nh−ng v× ®Çu chôp lång s¾t nªn ng−êi ngoµi kh«ng nh×n thÊy. Hai g· Phong Bao ®−a m¾t nh×n nhau vµ ®Òu hiÓu g· ®Çu s¾t nµy kh«ng muèn nãi râ lai lÞch m×nh. V× g· ®· giao t×nh b»ng h÷u th× lo g× ch¼ng cßn c¬ héi ®Ó hái cho ra. Hai g· nghÜ vËy liÒn ch¾p tay nãi: - Du b»ng h÷u! Chóng ta xin c¸o biÖt ng−¬i ®©y. Sau nµy sÏ cã ngµy t¸i héi. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Phong Ba ¸c cïng Bao BÊt §ång trë gãt ch¹y ®i nh− luång giã tho¶ng. Hai g· ®i råi, Du Th¶n Chi còng ra ®i. G· ®i mét lóc th× ®Õn bê mét con s«ng nhá. G· ®øng bªn bê s«ng nh×n bãng m×nh in h×nh trªn mÆt n−íc. G· tõ tõ d¬ l−ìi truû thñ lªn mµ kh«ng khái ph¸t run. C¸i lång s¾t nµy dÝnh liÒn vµo da thÞt trªn mÆt vµ ®Çu g·, b©y giê th¸o ra cã khi nguy ®Õn tÝnh mÖnh, tr¸ch nµo g· ch¼ng bë vÝa. Nh−ng g· nghÜ tíi viÖc sau khi bá ®−îc nã ra th× cã thÓ vÜnh viÔn trë nªn V−¬ng Tinh Thiªn ch−ëng m«n nh©n ph¸i Cùc L¹c vµ sÏ ®−îc kÒ cËn bªn m×nh A Tö kh«ng cßn sî h·i chi n÷a. NghÜ vËy, dòng khÝ l¹i næi lªn bång bét. G· n¾m chÆt chu«i ®ao nh×n ®óng vµo vÕt hµn khÏ r¹ch xuèng. L−ìi truû thñ cña Phong Ba ¸c qu¶ nhiªn s¾c bÐn v« cïng, míi khÏ r¹ch mét c¸i mµ chç gi¸p nèi ®· hë ra. Du Th¶n Chi cÊt l−ìi truû thñ ®i. Mét tay ®»ng tr−íc mét tay ®»ng sau n¾m lÊy hai bªn lång s¾t. G· hÝt m¹nh mét h¬i råi dïng hÕt søc b×nh sinh kÐo ra. G· ®· quyÕt chÝ dïng søc giËt rÊt m¹nh, nªn hai m¶nh lång s¾t l«i lu«n c¶ da thÞt ra, g· thÊy mét c¬n ®au kÞch liÖt thÊu vµo t©m can. Trêi ®Êt h×nh nh− quay cuång, g· ®au qu¸ kªu lªn mét tiÕng råi ngÊt ®i. Kh«ng biÕt ngÊt ®i ®· bao l©u, Du Th¶n Chi tõ tõ håi tØnh, g· thÊy ®au kÞch h¬n, kh«ng më m¾t ra ®−îc. G· g¾ng g−îng thß tay lªn sê th× biÕt r»ng nöa ng−êi trªn m×nh ngËp trong vòng m¸u. G· l¹i ®−a tay lªn sê ®Çu th× thÊy tay l¹nh cøng ®¬, g· t−ëng ch−a bá ®−îc ®Çu s¾t ra tinh thÇn l¹i cµng ®au ®ín råi ngÊt ®i lÇn n÷a. ThËt ra Du Th¶n Chi giËt ®−îc ®Çu s¾t ra råi, nh−ng da thÞt bÞ ®øt ra mÊy miÕng, m¸u t−¬i ch¶y ra nh− suèi. G· ®au qu¸ ngÊt ®i ®Çu dèc xuèng s«ng. Còng may mµ ®Çu g· thÊm n−íc vµo, kh«ng th× g· cø mª man m¸u ch¶y kh«ng ngít th× rÊt cã thÓ nguy ®Õn tÝnh m¹ng. §Çu mÆt dóng xuèng s«ng khÝ l¹nh thÊm vµo trong ng−êi m¸u míi ®«ng kÕt l¹i ®−îc vµ thµnh mét tÊm mµn che ngoµi, tù nhiªn cÇm ®−îc huyÕt bªn trong kh«ng ch¶y ra n÷a. Lóc Du Th¶n Chi tØnh l¹i sê lªn mÆt lªn ®Çu th× ®ông vµo líp b¨ng ®ãng. §Õn lÇn thø hai tØnh l¹i líp b¨ng tan dÇn ®i vµ chØ thÊy ®Çu mÆt g· nãng ran. G· g¾ng g−îng ngåi dËy cói ®Çu nh×n bãng m×nh d−íi n−íc bÊt gi¸c c¶ kinh giËt nÈy m×nh lªn. Ban ®Çu g· t−ëng d−íi s«ng Èn nÊp mét con qu¸i vËt, nh−ng sau g· biÕt con qu¸i vËt ®ã chÝnh lµ bãng m×nh. Du Th¶n Chi ngÈn ng−êi ra mét lóc råi m¹nh d¹n nh×n kü bãng m×nh d−íi s«ng th× thÊy trªn mÆt m¸u thÞt lïng nhïng mÊt ®i tõng m¶nh da. Tr«ng ch¼ng kh¸c g× quØ sø. Trong lßng g· rÊt lµ khã chÞu ph¶i nh¾m m¾t l¹i. G· nghÜ bông: §Çu mÆt m×nh søt sÑo cùc kú xÊu xa, cã lÏ kh¾p thiªn h¹ kh«ng cã ai lµ ng−êi tr«ng thÊy m×nh mµ ch¼ng ghª sî. Nh−ng may thay A Tö ®ui m¾t kh«ng nh×n thÊy t−íng m¹o m×nh, m×nh sÏ ®−a nµng ®Õn mét n¬i kh«ng cã vÕt ch©n ng−êi, lóc Êy chØ cã m×nh vµ A Tö hai ng−êi th× dï m×nh cã xÊu xa ®Õn ®©u còng ch¼ng cÇn g×. Du Th¶n Chi xoay ng−êi l¹i ®−a ch©n ra ®¸ hai m¶nh ®Çu s¾t dÝnh ®Çy da thÞt tãc tai xuèng s«ng. G· cè nhÞn ®au ®i vÒ phÝa rõng ®µo. Khi gÇn ®Õn n¬i tr¸i tim g· ®Ëp lo¹n lªn. G· xuyªn qua rõng thÊy mét c« g¸i ngåi trªn bê suèi. Cßn ®»ng xa, Du Th¶n Chi ®· la gäi: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - A Tö! A Tö! Kh«ng thÊy c« g¸i quay ®Çu l¹i, Du Th¶n Chi giËt m×nh nghÜ thÇm: - Ch¼ng lÏ v× m×nh ®i l©u qu¸ mµ nµng bùc m×nh kh«ng cßn muèn nh×n ®Õn m×nh n÷a? G· ®i l¹i gÇn thªm mÊy b−íc ph¸t gi¸c cã ®iÒu kh¸c l¹, c« g¸i nµy kh«ng mÆc ¸o tÝa. G· bån chån ®øng ng©y ng−êi ra kh«ng biÕt lµm thÕ nµo? Bçng c« g¸i bËt lªn tiÕng c−êi khµnh kh¹ch quay l¹i hái: - Ng−¬i ®· vÒ ®Êy −? Ta chê ng−¬i l©u... l©u qu¸ råi! Du Th¶n Chi giËt nÈy m×nh lªn. Nguyªn ng−êi ®µn bµ nµy lµ V« ¸c bÊt t¸c DiÖp NhÞ N−¬ng chø kh«ng ph¶i A Tö cña g·. DiÖp NhÞ N−¬ng võa ngã thÊy Du Th¶n Chi th× còng sî x¸m mÆt l¹i. Mô ®· cã biÖt hiÖu lµ V« ¸c bÊt t¸c th× bÊt luËn lµ nh÷ng viÖc tµn ¸c ®Õn ®©u mô còng ch¼ng coi th−êng? VËy mµ võa thÊy mÆt Du Th¶n Chi ®Çy m¸u thÞt bÇy ngÇy, mô kh«ng khái kinh h·i thÊt s¾c. Du Th¶n Chi tiÕn l¹i gÇn mét b−íc hái: - A Tö ®©u råi? DiÖp NhÞ N−¬ng trÊn tÜnh l¹i hái: -Ng−¬i t×m nµng −? Du Th¶n Chi biÕt mô nµy rÊt th©n víi §inh Xu©n Thu vµ còng lµ mét tay tµn ¸c. NÕu kh«ng v× A Tö th× g· ®· bá ch¹y råi. VËy mµ lóc nµy g· l¹i tiÕn gÇn thªm b−íc n÷a hái lu«n mÊy c©u: - A Tö ®©u? A Tö ®©u? §Çu mÆt g· ®Çm ®×a nh÷ng m¸u, trong m¾t chiÕu ra nh÷ng tia s¸ng ho¶ng hèt. DiÖp NhÞ N−¬ng kh«ng khái kinh h·i, g−îng c−êi hái l¹i: - A Tö cã ph¶i lµ con nhá mÆt tr¸i soan m×nh mÆc ¸o tÝa kh«ng? Du Th¶n Chi véi la lªn: - Ph¶i råi! ChÝnh nµng ®ã! Nµng hiÖn ë ®©u? DiÖp NhÞ N−¬ng trá tay vµo bôi rËm ë bê s«ng ®¸p: - Nµng ra ngoµi ®ã röa ch©n. Lµm g× mµ ng−¬i ph¶i gäi rèi lªn thÕ. Du Th¶n Chi t−ëng thËt, trë gãt ch¹y ra bê s«ng. DiÖp NhÞ N−¬ng th©n ph¸p nhanh nh− giã, l−ít theo sau Du Th¶n Chi, phãng ra mét ch−ëng. Du Th¶n Chi kh«ng ngê DiÖp NhÞ N−¬ng ®ét nhiªn ¸m to¸n. Ph¸t ch−ëng cña mô ®¸nh tróng l−ng g·, g· bÞ hÊt ®i hai b−íc råi ng· xuèng ®Êt. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Võa tÐ xuèng, Du Th¶n Chi ®· tr«ng thÊy A Tö n»m duçi ch©n trong bôi cá rËm, kh«ng hiÓu nµng cßn sèng hay chÕt? DiÖp NhÞ N−¬ng ®uæi tíi n¬i, mô ®¹p ch©n lªn Du Th¶n Chi qu¸t hái: - Mi lµ ai? Du Th¶n Chi thë hång héc hái l¹i: - A Tö! Mô lµm cho A Tö thÕ nµo råi ®©y? Du Th¶n Chi kh«ng hÒ biÕt néi c«ng m×nh rÊt mùc cao th©m. NÕu DiÖp NhÞ N−¬ng mµ ®èi phã víi g·, dï dïng c¶ quyÒn c−íc, g· còng kh«ng d¸m tr¶ ®ßn. Nh−ng lóc nµy lßng g· xao xuyÕn lo cho sù yªn nguy cña A Tö, g· hÕt søc cùa quËy. DiÖp NhÞ N−¬ng bçng c¶m thÊy mét nguån ®¹i lùc x« tíi ng−êi mô kh«ng tù chñ ®−îc ng· ngöa ra phÝa sau. Du Th¶n Chi nh¶y phèc l¹i, n¾m lÊy vai mô lín tiÕng qu¸t: - A Tö! A Tö lµm sao råi? A Tö lµm sao råi? DiÖp NhÞ N−¬ng bÞ Du Th¶n Chi n¾m chÆt, mét luång khÝ ©m hµn tõ bµn tay g· truyÒn vµo trong th©n thÓ mô. Mô bÞ rÐt qu¸ hai hµm r¨ng run lªn lËp cËp, m¾t tr¾ng d·, mô kh«ng nãi ra tiÕng nµo n÷a? Du Th¶n Chi thÊy t×nh tr¹ng DiÖp NhÞ N−¬ng nh− vËy th× kh«ng khái kinh h·i. G· biÕt vâ c«ng ®èi ph−¬ng rÊt cao c−êng, mµ sao mÆt mô biÕn ®æi thµnh qu¸i l¹ ®Õn thÕ. G· tù hái: - Ph¶i ch¨ng mô ®ang ph¸t huy mét thø c«ng phu ghª gím g× ®©y ®Ó h¹ m×nh? NghÜ vËy g· cµng khiÕp sî. N¨m ngãn tay tù nhiªn níi ra. DiÖp NhÞ N−¬ng ng−êi mÒm nhòn n»m l¨n d−íi ®Êt, thë ra th× nhiÒu mµ hÝt vµo th× Ýt. Mô kh«ng nhóc nhÝch ®−îc n÷a. Du Th¶n Chi thén mÆt ra mét lóc. G· cßn cho m×nh gÆp vËn ®á. Mô ma ®Çu nµy ch−a hµnh h¹ m×nh, mµ cßn ®ang vËn ®éng néi c«ng, vµ chØ l¸t n÷a mô sÏ hµnh téi m×nh. NghÜ vËy, g· kh«ng d¸m bá mÊt c¬ héi chíp nho¸ng nµy, véi ch¹y ®Õn bªn A Tö. G· thÊy A Tö chØ bÞ ®iÓm huyÖt th× thë phµo mét c¸i nhÑ nhâm. G· biÕt c¸ch gi¶i khai huyÖt ®¹o, liÒn vç nhÑ vµo ng−êi A Tö mét c¸i. A Tö thë mét h¬i khoan kho¸i trë m×nh ngåi dËy nãi: - Ta nghe râ c¶ råi! Du Th¶n Chi giËt m×nh hái: - C« n−¬ng nghe râ ®iÒu chi? A Tö vÎ mÆt hín hë ®¸p: - Ta nghe râ c«ng tö chØ ra tay mét c¸i mµ V« ¸c BÊt t¸c DiÖp NhÞ N−¬ng bÞ h¹ kh«ng kÞp kªu lªn mét tiÕng. D−êng nh− mô bÞ ngÑt h¬i ph¶i kh«ng? Du Th¶n Chi run lªn hái: - V« ¸c BÊt T¸c DiÖp NhÞ N−¬ng? A Tö c−êi ®¸p l¹i: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - Mô Êy chÕt råi ph¶i kh«ng? Du Th¶n Chi tuy häc vâ ch−a bao l©u, nh−ng khi g· cßn ë Tô hiÒn trang th× kh¸ch vâ l©m næi tiÕng qua l¹i rÊt nhiÒu dÜ nhiªn lµ g· ®· nghe ®Õn tiÕng t¨m cña Thiªn h¹ Tø ¸c. G· sî to¸t må h«i, nãi kh«ng ra lêi. A Tö lÊy lµm l¹ hái: - C«ng tö lµm sao v©y? Du Th¶n Chi l¾p b¾p: - Mô Êy... mô Êy... G· ®Þnh nãi mô Êy gi¶ vê ®ã. Nh−ng g· nghÜ l¹i m×nh ®èi víi A Tö lµ V−¬ng Tinh Thiªn, ch−ëng m«n nh©n ph¸i Cùc L¹c th× sî g× thiªn h¹ tø ¸c? G· liÒn m¹nh d¹n ®¸p: - Ph¶i råi! Ng−êi nh− mô dÜ nhiªn kh«ng chÞu næi mét ®ßn cña t¹i h¹. A Tö! Chóng ta ®i th«i! A Tö ngöa mÆt lªn h−íng vÒ phÝa Du Th¶n Chi ra chiÒu kh©m phôc v« cïng. Nµng nãi: - V« ¸c BÊt T¸c DiÖp NhÞ N−¬ng vâ c«ng rÊt mùc cao c−êng. C¶ §inh l·o qu¸i còng ®Ò cËp ®Õn mô lu«n tr−íc mÆt c¸c ®Ö tö. ThÕ mµ mô bÞ c«ng tö h¹ thñ mét c¸ch dÔ dµng. Ta biÕt r»ng tõ nay ®· b¹n bÌ cïng c«ng tö th× kh«ng ai d¸m coi th−êng m×nh n÷a. Nµng nãi mÊy c©u sau d−êng nh− c¶m xóc ®Õn ngÑn ngµo, c¬ hå kh«ng ng¨n giät lÖ. Du Th¶n Chi véi nãi: - T¹i h¹ cïng c« n−¬ng ë lu«n bªn nhau th× dÜ nhiªn kh«ng cßn ai d¸m khinh m¹n c« n−¬ng n÷a. A Tö hín hë t−¬i c−êi. Nµng nghÑo ®Çu thñ thØ nãi: - C«ng tö ®· ®èi víi ta th©n thiÕt thÕ nµy th× ta ph¶i nhê c«ng tö mét viÖc. Du Th¶n Chi hái: - ViÖc g×? C« n−¬ng cø nãi ra. Nh−ng chóng ta ph¶i dêi khái n¬i nµy ®· chø ! Trong lßng g· vÉn lo sî DiÖp NhÞ N−¬ng ®øng lªn th× m×nh bÞ nguy víi mô, nªn vÉn muèn dêi xa ngay. G· cã biÕt ®©u r»ng DiÖp NhÞ N−¬ng ch−a chÕt, còng ch¼ng d¸m ®éng thñ víi g· n÷a. A Tö nãi ngay: - Ta ch¾c c«ng tö kh«ng muèn nghe lêi ta! Du Th¶n Chi võa d¾t A Tö ®øng dËy ®i võa nãi: - T¹i h¹ nhÊt ®Þnh nghe lêi c« n−¬ng. A Tö c−êi hái: - Ta ch−a nãi ra viÖc g× c«ng tö ®· biÕt ®©u mµ −ng thuËn. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Du Th¶n Chi nghÜ bông: - BÊt luËn nµng yªu cÇu viÖc g× mµ m×nh ch¼ng hÕt søc, dï ph¶i nh¶y vµo ®èng löa còng ch¼ng d¸m tõ nan. NghÜ vËy g· hái: - C« n−¬ng muèn t¹i h¹ lµm g×? Xin nãi cho nghe! A Tö dõng b−íc h¬i ngöng ®Çu lªn nãi: - C«ng tö! Ta muèn tranh ®o¹t chøc ch−ëng m«n ph¸i Tinh Tó. Du Th¶n Chi kh«ng ngê nµng l¹i ®i yªu cÇu c¸i viÖc o¸i o¨m nµy. G· Êp óng hái l¹i: - C« n−¬ng! C« n−¬ng... b¶o sao? A Tö nh¾c l¹i: - Ta muèn c«ng tö gióp ®ì cho ta lªn lµm ch−ëng m«n nh©n ph¸i Tinh Tó. Du Th¶n Chi bÊt gi¸c run lªn, hái l¹i A Tö: - C¸i ®ã c« n−¬ng nãi giìn ch¨ng? A Tö chau mµy lµm mÆt giËn nãi: - C«ng tö võa b¶o bÊt luËn lµm viÖc g× còng −ng thuËn kia mµ? Lµm sao víi c¸i viÖc cán con nµy mµ ®· chèi ®©y ®Èy? Du Th¶n Chi nh¨n nhã c−êi hái: - Ph¶i ph¶i! C¸i ®ã mµ lµ viÖc nhá −? A Tö ®¸p: - Ph¶i råi! Vâ c«ng cña c«ng tö cao th©m qu¸n thÕ. C«ng tö ®· nãi ai sî §inh Xu©n Thu th× sî, chø c«ng tö kh«ng sî l·o. ThÕ th× viÖc ®¸nh b¹i §inh Xu©n Thu ®èi víi c«ng tö ch¼ng cã chi mµ khã. Du Th¶n Chi còng nãi bõa: - Ph¶i råi... viÖc ®ã ch¶ khã g×?... A Tö thÝch qu¸ nãi: - ThÕ th× hay l¾m! C«ng tö ®¸nh b¹i §inh Xu©n Thu, ®Ó ta lªn lµm ch−ëng m«n ph¸i Tinh Tó vµ b¾t §inh Xu©n Thu ph¶i l¹y t¹ xin xuèng lµm kÎ m«n h¹. Ha ha! ThÕ th× tuyÖt qu¸. Du Th¶n Chi nghe xong kh«ng cßn nãi sao ®−îc n÷a. G· nghÜ bông: - §inh Xu©n Thu lµ s− phô A Tö. Nµng m−în søc ng−êi ngoµi ®Ó tranh ®o¹t chøc ch−ëng m«n còng ®· lµ mét viÖc hiÕm thÊy trong vâ l©m, nµng l¹i cßn muèn b¾t s− phô h¹ m×nh xuèng l¹y nµng ®Ó xin lµm m«n h¹, th× thiÖt lµ mét viÖc qu¸i gë, ch−a tõng nghe ai nãi ®Õn bao giê. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Ph¸i Tinh Tó vèn lµ mét tµ ph¸i nhÊt thiªn h¹, ch¼ng cã viÖc chi lµ hä kh«ng d¸m lµm. A Tö nghÜ nh− vËy, nµng nãi ra råi tù m×nh lÊy lµm thó vÞ, ch¼mng nghÜ g× ®Õn hµnh ®éng v« lý n÷a. Du Th¶n Chi ngÈn ng−êi ra mét lóc råi nãi: - A Tö! Thanh danh ph¸i Tinh Tó thiªn h¹ ®Òu ch¸n ghÐt ch¼ng cã g× lµ vinh. C« n−¬ng ch¼ng nªn lµm ch−ëng m«n nh©n ph¸i ®ã lµm chi. A Tö ngÑo ®Çu nãi: - Kh«ng, kh«ng, oai danh ph¸i Tinh Tó chÊn ®éng kh¾p n¬i. V¶ l¹i b¸u vËt cña b¶n ph¸i lµ c¸i BÝch ngäc v−¬ng ®Ønh chØ m×nh ta biÕt chç, vËy ta xøng ®¸ng lµm chøc ch−ëng m«n. Ta chØ biÕt thÕ th«i. C«ng tö võa −ng thuËn ta råi, b©y giê l¹i hèi hËn hay sao? Du Th¶n Chi véi ®¸p: - T¹i h¹ kh«ng hÒ hèi hËn, cã ®iÒu th¾ng ®−îc §inh Xu©n Thu... Trong lßng g· lÊy lµm khã nghÜ. G· ®· tù x−ng lµ ch−ëng m«n nh©n ph¸i Cùc L¹c, l¹i tù nhËn vâ c«ng qu¸n thÕ ch¼ng qua lµ ®Ó lµm vui lßng A Tö. Ngê ®©u nµng l¹i cã ý nghÜ trí trªu muèn giµnh giËt chøc ch−ëng m«n ph¸i Tinh Tó? G· nhÊt ®Þnh kh«ng d¸m ®éng tíi §inh Xu©n Thu th× lµm sao mµ ®o¹t ®−îc chøc ch−ëng m«n cho A Tö. A Tö cói ®Çu xuèng nãi: - V−¬ng c«ng tö! Ta cïng c«ng tö ë víi nhau, vÉn c¶m thÊy cã ®iÒu kh«ng xøng ®¸ng. Du Th¶n Chi c¶ kinh hái: - A Tö! Sao c« n−¬ng l¹i nãi thÕ? A Tö ®¸p: - C«ng tö lµ ch−ëng m«n mét ph¸i mµ ta ch¼ng lµm g× hÕt th× xøng ®¸ng lµm sao ®−îc víi c«ng tö? Du Th¶n Chi dËm ch©n nãi: - T¹i h¹ còng kh«ng ph¶i... G· nãi gië chõng råi im bÆt. A Tö hái: - C«ng tö kh«ng ph¶i lµ g×? Du Th¶n Chi liÒn l¸i sang chuyÖn kh¸c: - T¹i h¹ kh«ng ph¶i lµ cã ý cù tuyÖt lêi yªu cÇu cña c« n−¬ng. Nh−ng... G· ®éng t©m nãi ngay: - Nh−ng Tinh Tó l·o qu¸i b©y giê kh«ng biÕt ®i ®©u? Chóng ta kiÕm l·o thÕ nµo ®−îc? A Tö c−êi ®¸p: - C¸i ®ã c«ng tö khái lo. ChØ cÇn phãng lªn mét tÝn hiÖu cña b¶n m«n lµ l·o t×m ®Õn ngay! Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Du Th¶n Chi véi la lªn: - Kh«ng, kh«ng ®−îc! A Tö lÊy trong tay ¸o ra mét mòi tªn nhá s¾c tÝa, nµng chØ bãp m¹nh ®u«i mòi tªn mét c¸i. ChÊt l−u hoµng gÆp giã tù nhiªn ch¸y lªn råi "vÐo" mét tiÕng, mòi háa tiÔn biÕn thµnh mét d©y löa s¾c tÝa bay vät lªn trªn kh«ng. Du Th¶n Chi thÊy vËy hån vÝa lªn m©y. A Tö vç tay råi nãi: - C«ng tö coi xem tÝn hiÖu cã lªn cao kh«ng? Du Th¶n Chi bÊt ®¾c dÜ ngÈng ®Çu lªn xem th× thÊy d©y löa vät lªn l−ng chõng trêi råi næ ®¸nh ®ïng mét tiÕng, toÐ ra thµnh mét ®¸m m−a hoa s½c tÝa rít xuèng. Cø t×nh h×nh nµy mµ ®o¸n th× e r»ng ng−êi ®øng ngoµi xa m−êi dÆm còng tr«ng thÊy... Du Th¶n Chi sî qu¸, véi n¾m lÊy bµn tay nhá nh¾n cña A Tö võa la lªn: - Ch¹y ®i th«i! A Tö bÞ g· n¾m tay kh«ng chñ ®éng ®−îc ph¶i ch¹y theo. Nµng võa ch¹y võa la hái: - Lµm sao mµ ph¶i ch¹y? §inh Xu©n Thu nh×n thÊy ¸nh löa th× lËp tøc t×m ®Õn ®©y ngay kia mµ? Du Th¶n Chi ch¼ng nãi n¨ng g× cø ra søc ch¹y liÒn mét m¹ch ®Õn n¨m b¶y dÆm míi dõng l¹i. A Tö giËt tay ra hái? - C«ng tö kh«ng d¸m ®éng thñ víi §inh Xu©n Thu hay sao? Du Th¶n Chi thë phµo ®¸p: - Kh«ng! Kh«ng! §inh Xu©n Thu th× ®¸ng kÓ g×? A Tö hái: - ThÕ lµm sao mµ c«ng tö ph¶i ch¹y ®i nh− vËy? Du Th¶n Chi g−îng c−êi ®¸p: - Kh«ng ph¶i t¹i h¹ ch¹y v× sî l·o ®©u. T¹i h¹ chØ sî ®Õn lóc ®éng thñ cïng §inh Xu©n Thu sÏ lµm liªn lôy ®Õn c« n−¬ng nªn ph¶i d¾t c« n−¬ng ra chç kh¸c. A Tö ®æi giËn lµm t−¬i hái: -B©y giê c«ng tö ®Þnh thÕ nµo? Du Th¶n Chi ®¸p: - T¹i h¹ sÏ mét m×nh quay vÒ ®èi phã víi §inh Xu©n Thu. A Tö l¾c ®Çu ®¸p: - Kh«ng ®−îc! C«ng tö võa b¶o kh«ng dêi xa ta n÷a kia mµ! Du Th¶n Chi ®Þnh g¹t nµng, bá ®i mét lóc l©u sÏ quay l¹i nãi dèi lµ ®· ®¸nh chÕt §inh Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Xu©n Thu råi. Kh«ng ngê A Tö kh¨ng kh¨ng mét mùc ®ßi theo m×nh. Dï nµng ®ui m¾t nh−ng m×nh g¹t nµng thÕ nµo ®−îc. A Tö cã biÕt ®©u Du Th¶n Chi ruét nãng nh− löa ®èt, nµng l¹i nãi: - §¸nh b¹i §inh Xu©n Thu råi, ta cßn muèn mét viÖc kh¸c. Du Th¶n Chi c¬ hå ph¸t khãc, nh−ng cè trÊn tÜnh hái: - C« n−¬ng cßn muèn ®iÒu chi? A Tö ®¸p: - Chång chÞ ta tr−íc lµm bang chóa C¸i bang nh−ng bÞ mét lò ¨n xin ngu ngèc tranh ®o¹t c©y ®¶ cÈu bæng, t−íc mÊt quyÒn vÞ bang chóa cña y. B©y giê nÕu m×nh c−íp l¹i ®−îc c©y ®¶ cÈu bæng ë trong tay hä, th× sung s−íng biÕt chõng nµo! Du Th¶n Chi hai ch©n mÒm nhòn, bÊt gi¸c ngåi phÖt xuèng ®Êt hái: - C« n−¬ng cßn cã chñ ý g×? A Tö mØm c−êi ®¸p: - Lµm xong hai viÖc nµy råi sÏ bµn. Du Th¶n Chi trong lßng lo l¾ng kh«ng biÕt ®Õn ®©u mµ kÓ. A Tö l¹i hái: - ¤ hay! Sao ch¼ng nghe thÊy tin tøc g× vÒ §inh Xu©n Thu? Ta l¹i ph¶i phãng mét c©y tÝn hiÖu n÷a lªn míi ®−îc. Du Th¶n Chi Êp óng: - A Tö!... Chóng ta... G· toan thó thËt víi A Tö m×nh chØ lµ g· ®Çu s¾t bÊt tµi, chø kh«ng ph¶i lµ con ng−êi phong l−u tuÊn nh·, mét vÞ ch−ëng m«n vâ c«ng tuyÖt ®Ønh nh− nµng t−ëng ®©u. M×nh chöa tr«ng thÊy §inh Xu©n Thu ®· muèn ®Ëp ®Çu van l¹y xin tha th× cßn nãi chi ®Õn chuyÖn tranh ®o¹t chøc ch−ëng m«n ph¸i Tinh Tó n÷a. A Tö l¹i hái: - C«ng tö b¶o sao? CÆp m¾t ta bÞ §inh Xu©n Thu lµm cho ®ui mï. Mèi cõu hËn nµy kh«ng bao giê tiªu tan ®−îc. Ch¼ng lÏ c«ng tö kh«ng chÞu röa hËn cho ta −? Du Th¶n Chi biÕt A Tö lµ ng−êi th«ng minh tuyÖt ®Ønh, nÕu m×nh cßn nãi quanh quÈn, tÊt bÞ nµng ph¸t gi¸c. G· liÒn nãi: - Ph¶i råi! Chóng ta ®i t×m §inh Xu©n Thu! A Tö c¶ mõng nãi: - Hay qua! Chóng ta ph¶i ®i mau! Du Th¶n Chi l¹i l«i A Tö ch¹y vÒ phÝa tr−íc. A Tö hai m¾t ®ui mï, vÉn t−ëng g· ch¹y vÒ lèi cò. Ngê ®©u g· l¹i ®−a nµng ch¹y ®i ng¶ kh¸c. Hai ng−êi ch¹y ®i chõng n¨m s¸u dÆm. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 14. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung A Tö vÉn t−ëng Du Th¶n Chi dÉn m×nh vÒ chç cò nh−ng thùc ra g· dÉn nµng vÒ h−íng ng−îc l¹i, thµnh ra ®i ®· xa gÊp ®«i tr−íc. Du Th¶n Chi dõng b−íc nãi: - ¤ hay! Sao kh«ng thÊy §inh Xu©n Thu? G· sî A Tö ph¸t gi¸c ra m×nh lõa bÞp, v× trong lßng kh«ng khái kinh h·i, nªn giäng nãi run run. A Tö nãi: - Trõ phi l·o ch−a nh×n thÊy tÝn hiÖu, kh«ng th× l·o ®· tíi n¬i råi. Ta cßn cã tÝn hiÖu bªn m×nh, l¹i ®èt lªn c¸i n÷a xem. Du Th¶n Chi véi g¹t ®i: - BÊt tÊt ph¶i ®èt n÷a! Nh−ng A Tö cö ®éng rÊt mau lÑ, nµng ®èt tÝn hiÖu loÐ lªn thµnh mét cïng löa tÝa l¬ löng gi÷a trêi. Du Th¶n Chi sî to¸t må h«i, toan kÐo A Tö ®i th× l¹i sî nµng tøc giËn. G· luèng cuèng kh«ng biÕt lµm thÕ nµo cho ®−îc th× ®· nghe tiÕng §inh Xu©n Thu v¨ng v¼ng väng l¹i. L·o cÊt tiÕng gäi: - A Tö! Mi l¹i muèn quay vÒ s− m«n ®ã ch¨ng? Nh− vËy ta cã thÓ réng dung tha cho mi ®−îc. A Tö véi cÊt tiÕng: - §óng thÕ! §Ö tö muèn quay vÒ lµm m«n h¹ ph¸i Tinh Tó. S− phô ¬i! S− phô ®Õn ®©y mau! §inh Xu©n Thu võa ®i l¹i gÇn võa nãi: - Ta ®Õn ®©y! Võa døt lêi, l·o ®· tíi tr−íc mÆt hai ng−êi. Lóc nµy Du Th¶n Chi sî ®Õn hai ch©n nhòn ra. G· ngåi phÖt xuèng t¶ng ®¸, kh«ng cßn chñ ý g× n÷a. A Tö ®øng tùa vµo bªn g·. Nµng thÊy Tinh Tó l·o qu¸i qu¶ nhiªn ®Õn thùc, trong lßng phÊp pháng kh«ng yªn. © HQD Håi thø bÈy m−¬i t− A Tö tranh giµnh chøc ch−ëng m«n Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2