Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 73

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

64
lượt xem
19
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 73', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 73

 1. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Phong Ba ¸c nghe g· nãi vËy ®ét nhiªn biÕn s¾c. Y nghÜ r»ng: - Trªn chèn giang hå biÕt bao nhiªu lµ luËn ®iÖu kh¸ch s¸o mµ ngô ý toµn lµ ph¶n l¹i. TØ nh− c©u: "Xin c¸c h¹ tø gi¸o", "xin l·nh gi¸o mÊy tuyÖt chiªu cña c¸c h¹" ®Òu ®−a ®Õn chç ®¸nh nhau chÝ m¹ng. G· nµy l¹i dïng ch÷ "m−în" th× c¸i vËt "m−în" hoÆc lµ mét c¸nh tay mét c¸i ch©n, cã khi c¶ c¸i ®Çu n÷a. Y nghÜ vËy trong lßng kh«ng khái kinh h·i liÒn hái l¹i: - Mi muèn m−în c¸i g×? Du Th¶n Chi d¬ tay trá vµo Phong Ba ¸c. Phong Ba ¸c l¹i cµng sî h¬n, lïi l¹i mét b−íc. Bao BÊt §ång lªn giäng the thÐ hái: - Mi m−în c¸i g×, nãi râ ra? Bao ch−a døt lêi hai ch©n ®ét nhiªn ®· nh¶y xÐo sang mét bªn ch¹y vµo trong ®¸m cá rËm. Bçng thÊy trong ®¸m cá väng ra hai tiÕng kªu qu¸i gë. Bao BÊt §ång l¹i nh¶y vät ra, mçi tay x¸ch mét ng−êi. C¶ hai ng−êi bÞ Bao BÊt §ång l«i ra ®Òu g¾ng søc cùa quËy, nh−ng hä bÞ hai tay y n¾m chÆt ch¼ng kh¸c g× nh÷ng c¸i l−ìi c©u b»ng thÐp b¸m chÆt lÊy, th× cßn cùa quËy sao cho tho¸t ®−îc. Bao BÊt §ång ch¹y ra tr−íc mÆt Phong Ba ¸c råi bu«ng tay liÖng hai ng−êi ®ã ra. Th©n h×nh chóng ®· võa l¨n xuèng ®Êt th× lËp tøc ch©n y ®· ®¹p lªn l−ng hä. © HQD Håi thø bÈy m−¬i ba KÕt b¹n hiÒn, ba ¸c tÆng ®ao Hai ng−êi nµy ngÈng ®Çu lªn kªu gäi: - S− ®Ö! §éng thñ mau ®i! Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Du Th¶n Chi ch−a râ hai ng−êi ®ã lµ ai. B©y giê thÊy hä kªu m×nh b»ng s− ®Ö míi biÕt hä lµ s− huynh m×nh. Bao BÊt §ång c−êi ha h¶ nãi: - TÐ ra c¸c ng−¬i lµ m«n h¹ ph¸i Tinh Tó. Bän ng−¬i lÐn lót lµm trß g× ®ã? Hai ng−êi kia ®¸p: - Bao anh hïng! Bän chóng t«i v©ng mÖnh s− phô theo gi¸m s¸t hµnh ®éng g· ®Çu s¾t nµy, kh«ng liªn quan g× ®Õn l·o gia, mong r»ng l·o gia "nhÑ gãt" cho! Th−êng th−êng ng−êi ta nãi nhÑ tay, nh−ng hiÖn giê Bao BÊt §ång ®¹p ch©n lªn bän hä, nªn hai g· nµy dïng hai ch÷ "nhÑ gãt" ®Ó xin Bao BÊt §ång nhÊc ch©n ra. Bao BÊt §ång c−êi ha h¶ nhÊc ch©n lªn. G· qu¶ cã tÝnh c¸ch anh hïng, thùc t×nh kh«ng muèn chÊp nhËt víi h¹ng v« liªm sØ, më miÖng ra van xin nh− bän nµy. Du Th¶n Chi c¶ kinh nãi: - Bao anh hïng! Tha chóng kh«ng ®−îc ®©u! Hai g· ®Ö tö ph¸i Tinh Tó võa ®øng dËy, lËp tøc v−¬n tay ra. Du Th¶n Chi cßn ®ang kinh h·i ng¬ ngÈn th× hai tay ®Òu bÞ chóng n¾m chÆt. Hai g· nµy n¾m ®−îc Du Th¶n Chi liÒn qu¸t: - Mau theo chóng ta vÒ ra m¾t s− phô! Du Th¶n Chi n¨n nØ: - Sao hai vÞ s− huynh l¹i cè t×nh lµm khã dÔ tiÓu ®Ö? NÕu h¹i vÞ chÞu bu«ng tha th× tiÓu ®Ö suèt ®êi kh«ng quªn ¬n ®øc. Hai g· lín tiÕng qu¸t: - Kh«ng ®−îc! Råi kÐo Du Th¶n Chi vÒ phÝa tr−íc. Du Th¶n Chi cùa m¹nh hai tay mét c¸i. G· chØ mong tho¸t khái bµn tay hai ng−êi s− huynh. Ngê ®©u g· võa dùt tay mét c¸i hai g· kia ®· v¨ng xa ra hai bªn t¶ h÷u c¸ch mÊy tr−îng. Lóc rít xuèng c¶ hai g· ®Òu bÞ gÉy x−¬ng ®øt g©n chÕt ngay lËp tøc. Du Th¶n Chi thén mÆt ra mét lóc råi xoay m×nh trèn ch¹y. Phong Ba ¸c vµ Bao BÊt §ång cïng kinh h·i v« cïng ®ång thanh la lªn: - Khoan ®·! Du Th¶n Chi thÊy hai vÞ s− huynh thèt nhiªn bay ®i råi tÐ chÕt th× cho lµ t¹i hai g· Phong, Bao ¸m to¸n nªn g· c¶ sî còng ®Þnh trèn lu«n. B©y giê thÊy Phong, Bao la gäi l¹i cµng kinh h·i muèn ch¹y lÑ h¬n. Du Th¶n Chi sî qu¸ ch©n tay cuèng quýt, tÐ huþch ngay xuèng. Phong Ba ¸c nh¶y xæ l¹i nh− mét c¬n giã tho¶ng. G· hái: - Lóc n·y ng−¬i hái m−în g× ta? Du Th¶n Chi ®¸p: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - T¹i h¹... t¹i h¹ kh«ng d¸m nghÜ ®Õn viÖc qu¸ cao xa Êy n÷a. Tuy nãi vËy nh−ng m¾t g· vÉn ®¨m ®¨m nh×n ra vÎ thÌm muèn l−ìi ®ao truû thñ trong tay Phong Ba ¸c vµ nhÕch mÐp g−îng c−êi. Phong Ba ¸c thÊy Du Th¶n Chi nh×n ch»m chÆp l−ìi dao truû thñ cña m×nh liÒn tØnh ngé ngay hái: - Cã ph¶i ng−¬i muèn m−în l−ìi truû thñ cña ta kh«ng? Du Th¶n Chi ®¸p: - T¹i h¹ qu¶ cã ý Êy, nh−ng nÕu c¸c h¹ kh«ng b»ng lßng cho th× th«i. Phong Ba ¸c hái: - L−ìi truû thñ cña ta c¾t s¾t nh− c¾t bïn, ph¶i ch¨ng ng−¬i ®Þnh m−în ®Ó th¸o bá c¸i ®Çu s¾t ®i? Du Th¶n Chi ®¸p: - ChÝnh thÕ! Phong Ba ¸c c−êi l¹t nãi: - Lóc ta cßn ë tr−íc cöa chïa ThiÕu L©m ®· muèn th¸o c¸i ®Çu s¾t cho ng−¬i. Ng−¬i ch¼ng nh÷ng kh«ng chÞu cßn ®¸nh ta mét ch−ëng, khiÕn cho ta ph¶i ®au khæ bap nhiªu ngµy. Sao nay ng−¬i l¹i... Du Th¶n Chi kinh h·i v« cïng c·i ngay: - Phong ®¹i gia, ®¹i gia lÇm råi. T¹i h¹ cã b¶n l·nh g× mµ phãng ch−ëng ®¸nh ®¹i gia? Phong Ba ¸c lµ ng−êi th¼ng th¾n nãng n¶y, thÊy Du Th¶n Chi chèi b©y bÈy th× tøc giËn qu¸t lªn: - Giái l¾m! Ng−¬i ®¸nh ng−êi mµ kh«ng chÞu nhËn. VËy ta hái ng−¬i: Khi tr−íc ë chïa ThiÕu L©m mét ch−ëng ®¸nh vµo vai ta ch¼ng lÏ lµ tay con chã −? Bao BÊt §ång l¹i pha trß: - Kh«ng ph¶i ®©u lµ kh«ng ph¶i ®©u! §ã lµ mãng ch©n con rïa ®en ®Êy. Du Th¶n Chi ®á mÆt lªn ®¸p: - §Êy lµ thÇn th«ng cña Tinh Tó l·o tiªn, chø kh«ng liªn quan g× ®Õn t¹i h¹. Phong Ba ¸c cïng Bao BÊt §ång rÊt lµ nghi hoÆc. V× râ rµng hä tróng ®éc ch−ëng cña Du Th¶n Chi nªn míi bÞ khæ së ®Õn nçi thÇn y TiÕt Mé Hoa còng ®µnh bã tay kh«ng ch÷a ®−îc. NÕu kh«ng cã tiÓu hoµ th−îng kia ra tay cøu th× kh«ng biÕt sè phËn hä sÏ ra sao? ThÕ mµ g· ®Çu s¾t nµy kh«ng chÞu nhËn lµ nghÜa g×? Vµ coi bé h¾n còng kh«ng ph¶i lµ mét kÎ gi¶o quyÖt. Hai ng−êi ®ång thanh hái: - L·o qu¸i ®ã cã m«n thÇn th«ng g×? Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Du Th¶n Chi ngÇn ngõ ®¸p: - Tinh Tó l·o tiªn b¶o ®ã lµ mét ph¸p thuËt thÇn kú cña ph¸i Tinh Tó, kh«ng thÓ nãi cho ng−êi ngoµi nghe ®−îc. Bao BÊt §ång cïng Phong Ba ¸c cµng nghe cµng lÊy lµm kú, hái ngay: - Ph¸p thuËt −? Ph¸i Tinh Tó cßn hiÓu c¶ ph¸p thuËt n÷a kia µ? Du Th¶n Chi vÉn nh×n ch»m chÆp l−ìi ®ao truû thñ trong tay Phong Ba ¸c. G· nghÜ ®Õn lóc s− phô truyÒn d¹y ph¸p thuËt ®· dÆn m×nh chØ lÈm bÈm ®äc mét c©u khÈu quyÕt lµ tù nhiªn t©m linh l·o c¶m øng, dï ë xa còng cã thÓ thi triÓn ph¸p thuËt ®Ó gióp ®ì cho. Nh−ng nay m×nh ®em A Tö trèn ®i lµm cho s− phô ®ang c¨m hËn. Ph¸p thuËt ch¶ biÕt cã øng nghiÖm n÷a kh«ng. ChØ sî niÖm khÈu quyÕt lªn, s− phô biÕt m×nh ë ®©y th× nguy to. G· ngÉm nghÜ m·i kh«ng quyÕt ®o¸n ®−îc. Phong Ba ¸c kÐo Bao BÊt §ång ra nãi: - Tam ca! Chóng ta ®i th«i! G· ®Çu s¾t nµy lµ kÎ thï cña chóng ta, cho g· m−în ®ao truû thñ lµm chi? Du Th¶n Chi b¶n t©m muèn vµo mét thÞ trÊn ®Ó kiÕm thî rÌn t×m c¸ch th¸o c¸i ®Çu s¾t cho m×nh. Nh−ng dao bóa cña thî rÌn ®©u cã ®−îc b»ng l−ìi truû thñ c¾t s¾t nh− c¾t bïn kia? G· thÊy hai ng−êi bá ®i, véi nãi: -T¹i h¹ xin nãi, t¹i h¹ xin nãi! C©u khÈu quyÕt ®ã lµ:" "Tinh Tó l·o tiªn. Tinh Tó l·o tiªn! Gióp giïm ®Ö tö ®Ó th¾ng kÎ ®Þch. Mét, ba, n¨m, b¶y, chÝn". T¹i h¹ mµ niÖm quyÕt lªn th× y ë n¬i xa còng thi triÓn ph¸p thuËt ®Æng gióp cho t¹i h¹ thñ th¾ng. Phong Ba ¸c cïng Bao BÊt §ång lóc míi nghe kh«ng khái ngÈn ng−êi ra. Nh−ng sau chît hiÓu ra nªn kh«ng nhÞn ®−îc, ®Òu næi lªn mét trµng c−êi ré. Phong Ba ¸c c−êi l¨n lén, Bao BÊt §ång th× «m bông rò ra mµ c−êi. G· võa c−êi võa la lªn: - ói chao! Trêi ¬i lµ trêi! Du Th¶n Chi nãi: - Xin c¸c vÞ chí c−êi, ph¸t ch−ëng ngµy nä mµ t¹i h¹ ®¸nh c¸c vÞ bÞ th−¬ng, ch¾c lµ ph¸p thuËt cña s− phô t¹i h¹ ®ã. Phong Ba ¸c cè nÝn c−êi l¹i nãi: - Anh b¹n ®Çu s¾t ¬i! Chóng ta tuy bÞ ng−¬i lµm khæ së, nh−ng thÊy l·o qu¸i vËt ®ã lõa nh− vËy, ta ch¼n phôc l·o tÝ nµo. L·o qu¸i vËt ®ã biÕt cãc g× ph¸p thuËt. ChØ cã c«ng lùc cña ng−¬i xøng ®¸ng lµ tay cao thñ ®Ö nhÊt trong vâ l©m, c¸i ®ã míi lµ thùc sù. Du Th¶n Chi kho¸t tay lia lÞa nãi: - T«n gi¸ ®õng nãi hµm hå. T¹i h¹ mµ lµ tay cao thñ ®Ö nhÊt −? Ha ha! Du Th¶n Chi tù cho m×nh chØ lµ tay cao thñ ®Ö nhÊt ®èi víi A Tö ®Ó nµng x©y giÊc méng ®Ñp th× nµng míi cao høng. Phong Ba ¸c thÊy g· ngÈn ng−êi ra l¹i nãi: - Theo chç ta biÕt th× c«ng lùc cña Tinh Tó l·o qu¸i cã khi ch−a b»ng ng−¬i. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Du Th¶n Chi l¹i xua tay nãi: - C¸c h¹ chí nãi thÕ! C¸c h¹ chí nãi thÕ! Bao BÊt §ång ®Õn bªn Phong Ba ¸c nãi: - Phong tø ®Ö! G· nµy dë ®iªn dë khïng, kh«ng nãi chuyÖn víi g· n÷a. Phong Ba ¸c nghiªm nÐt mÆt nãi: - Anh b¹n ®Çu s¾t! Råi mét ngµy kia ng−¬i sÏ biÕt ta nãi thùc. Vâ c«ng ng−¬i cùc cao. C«ng phu ®éc ch−ëng thiÖt lµ thø nhÊt thiªn h¹. Ta mong r»ng tõ ®©y vÒ sau ng−¬i ®õng ph¸t ch−ëng bõa b·i nh− tr−íc n÷a! Du Th¶n Chi véi nãi: - T¹i h¹ chØ mong ®õng ai ®¸nh m×nh, chø khi nµo cßn d¸m ®¸nh ai? Phong Ba ¸c quËt l−ìi ®ao truû thñ vµo èng giµy hai c¸i råi qu¼ng l¹i cho Du Th¶n Chi nãi: - Tèt l¾m! Phong mç cho ng−¬i l−ìi ®ao nµy ®Ó kÕt giao t×nh b»ng h÷u. Du Th¶n Chi hai tay ®ãn lÊy. G· ngÈn ng−êi ra mét lóc råi qu× phôc xuèng ®Êt. Trªn chèn giang hå lßng ng−êi nham hiÓm gi¶ dèi. Phong Ba ¸c cïng Bao BÊt §ång ®Òu lµ nh÷ng tay lÞch duyÖt, chç nµo còng ®Ó ý. Hai g· võa thÊy Du Th¶n Chi qu× xuèng liÒn l¹ng ng−êi ®i nÐ tr¸nh. Du Th¶n Chi tuyÖt kh«ng cã ý h¹i ng−êi, g· dËp ®Çu ba l¹y råi trÞnh träng nãi: - Hai vÞ lÊy t×nh b¹n ®èi víi Du mç khiÕn Du mç c¶m kÝch v« cïng! Phong Ba ¸c nãi: - å! TÐ ra ng−êi hä Du. Du Th¶n Chi ®¸p: - V©ng! T¹i h¹ hä Du. Bao BÊt §ång hái: - Nhµ hä Du ë Tô hiÒn trang næi tiÕng hµo hiÖp kh¾p n¬i. Ng−¬i cã ph¶i thuéc gißng hä Du nµy kh«ng? Du Th¶n Chi nghe nãi mµ ®au lßng. G· ngÉm nghÜ håi l©u råi ®¸p: - T¹i h¹ vÉn ng−ìng mé ®¹i danh nhµ hä Du ë Tô hiÒn trang, nh−ng ch−a cã phóc phËn ®−îc gÆp hai vÞ Du l·o anh hïng. MiÖng nãi mµ hai hµng n−íc m¾t g· ch¶y ra ®Çm ®×a, nh−ng v× ®Çu chôp lång s¾t nªn ng−êi ngoµi kh«ng nh×n thÊy. Hai g· Phong Bao ®−a m¾t nh×n nhau vµ ®Òu hiÓu g· ®Çu s¾t nµy kh«ng muèn nãi râ lai lÞch m×nh. V× g· ®· giao t×nh b»ng h÷u th× lo g× ch¼ng cßn c¬ héi ®Ó hái cho ra. Hai g· nghÜ vËy liÒn ch¾p tay nãi: - Du b»ng h÷u! Chóng ta xin c¸o biÖt ng−¬i ®©y. Sau nµy sÏ cã ngµy t¸i héi. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Phong Ba ¸c cïng Bao BÊt §ång trë gãt ch¹y ®i nh− luång giã tho¶ng. Hai g· ®i råi, Du Th¶n Chi còng ra ®i. G· ®i mét lóc th× ®Õn bê mét con s«ng nhá. G· ®øng bªn bê s«ng nh×n bãng m×nh in h×nh trªn mÆt n−íc. G· tõ tõ d¬ l−ìi truû thñ lªn mµ kh«ng khái ph¸t run. C¸i lång s¾t nµy dÝnh liÒn vµo da thÞt trªn mÆt vµ ®Çu g·, b©y giê th¸o ra cã khi nguy ®Õn tÝnh mÖnh, tr¸ch nµo g· ch¼ng bë vÝa. Nh−ng g· nghÜ tíi viÖc sau khi bá ®−îc nã ra th× cã thÓ vÜnh viÔn trë nªn V−¬ng Tinh Thiªn ch−ëng m«n nh©n ph¸i Cùc L¹c vµ sÏ ®−îc kÒ cËn bªn m×nh A Tö kh«ng cßn sî h·i chi n÷a. NghÜ vËy, dòng khÝ l¹i næi lªn bång bét. G· n¾m chÆt chu«i ®ao nh×n ®óng vµo vÕt hµn khÏ r¹ch xuèng. L−ìi truû thñ cña Phong Ba ¸c qu¶ nhiªn s¾c bÐn v« cïng, míi khÏ r¹ch mét c¸i mµ chç gi¸p nèi ®· hë ra. Du Th¶n Chi cÊt l−ìi truû thñ ®i. Mét tay ®»ng tr−íc mét tay ®»ng sau n¾m lÊy hai bªn lång s¾t. G· hÝt m¹nh mét h¬i råi dïng hÕt søc b×nh sinh kÐo ra. G· ®· quyÕt chÝ dïng søc giËt rÊt m¹nh, nªn hai m¶nh lång s¾t l«i lu«n c¶ da thÞt ra, g· thÊy mét c¬n ®au kÞch liÖt thÊu vµo t©m can. Trêi ®Êt h×nh nh− quay cuång, g· ®au qu¸ kªu lªn mét tiÕng råi ngÊt ®i. Kh«ng biÕt ngÊt ®i ®· bao l©u, Du Th¶n Chi tõ tõ håi tØnh, g· thÊy ®au kÞch h¬n, kh«ng më m¾t ra ®−îc. G· g¾ng g−îng thß tay lªn sê th× biÕt r»ng nöa ng−êi trªn m×nh ngËp trong vòng m¸u. G· l¹i ®−a tay lªn sê ®Çu th× thÊy tay l¹nh cøng ®¬, g· t−ëng ch−a bá ®−îc ®Çu s¾t ra tinh thÇn l¹i cµng ®au ®ín råi ngÊt ®i lÇn n÷a. ThËt ra Du Th¶n Chi giËt ®−îc ®Çu s¾t ra råi, nh−ng da thÞt bÞ ®øt ra mÊy miÕng, m¸u t−¬i ch¶y ra nh− suèi. G· ®au qu¸ ngÊt ®i ®Çu dèc xuèng s«ng. Còng may mµ ®Çu g· thÊm n−íc vµo, kh«ng th× g· cø mª man m¸u ch¶y kh«ng ngít th× rÊt cã thÓ nguy ®Õn tÝnh m¹ng. §Çu mÆt dóng xuèng s«ng khÝ l¹nh thÊm vµo trong ng−êi m¸u míi ®«ng kÕt l¹i ®−îc vµ thµnh mét tÊm mµn che ngoµi, tù nhiªn cÇm ®−îc huyÕt bªn trong kh«ng ch¶y ra n÷a. Lóc Du Th¶n Chi tØnh l¹i sê lªn mÆt lªn ®Çu th× ®ông vµo líp b¨ng ®ãng. §Õn lÇn thø hai tØnh l¹i líp b¨ng tan dÇn ®i vµ chØ thÊy ®Çu mÆt g· nãng ran. G· g¾ng g−îng ngåi dËy cói ®Çu nh×n bãng m×nh d−íi n−íc bÊt gi¸c c¶ kinh giËt nÈy m×nh lªn. Ban ®Çu g· t−ëng d−íi s«ng Èn nÊp mét con qu¸i vËt, nh−ng sau g· biÕt con qu¸i vËt ®ã chÝnh lµ bãng m×nh. Du Th¶n Chi ngÈn ng−êi ra mét lóc råi m¹nh d¹n nh×n kü bãng m×nh d−íi s«ng th× thÊy trªn mÆt m¸u thÞt lïng nhïng mÊt ®i tõng m¶nh da. Tr«ng ch¼ng kh¸c g× quØ sø. Trong lßng g· rÊt lµ khã chÞu ph¶i nh¾m m¾t l¹i. G· nghÜ bông: §Çu mÆt m×nh søt sÑo cùc kú xÊu xa, cã lÏ kh¾p thiªn h¹ kh«ng cã ai lµ ng−êi tr«ng thÊy m×nh mµ ch¼ng ghª sî. Nh−ng may thay A Tö ®ui m¾t kh«ng nh×n thÊy t−íng m¹o m×nh, m×nh sÏ ®−a nµng ®Õn mét n¬i kh«ng cã vÕt ch©n ng−êi, lóc Êy chØ cã m×nh vµ A Tö hai ng−êi th× dï m×nh cã xÊu xa ®Õn ®©u còng ch¼ng cÇn g×. Du Th¶n Chi xoay ng−êi l¹i ®−a ch©n ra ®¸ hai m¶nh ®Çu s¾t dÝnh ®Çy da thÞt tãc tai xuèng s«ng. G· cè nhÞn ®au ®i vÒ phÝa rõng ®µo. Khi gÇn ®Õn n¬i tr¸i tim g· ®Ëp lo¹n lªn. G· xuyªn qua rõng thÊy mét c« g¸i ngåi trªn bê suèi. Cßn ®»ng xa, Du Th¶n Chi ®· la gäi: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - A Tö! A Tö! Kh«ng thÊy c« g¸i quay ®Çu l¹i, Du Th¶n Chi giËt m×nh nghÜ thÇm: - Ch¼ng lÏ v× m×nh ®i l©u qu¸ mµ nµng bùc m×nh kh«ng cßn muèn nh×n ®Õn m×nh n÷a? G· ®i l¹i gÇn thªm mÊy b−íc ph¸t gi¸c cã ®iÒu kh¸c l¹, c« g¸i nµy kh«ng mÆc ¸o tÝa. G· bån chån ®øng ng©y ng−êi ra kh«ng biÕt lµm thÕ nµo? Bçng c« g¸i bËt lªn tiÕng c−êi khµnh kh¹ch quay l¹i hái: - Ng−¬i ®· vÒ ®Êy −? Ta chê ng−¬i l©u... l©u qu¸ råi! Du Th¶n Chi giËt nÈy m×nh lªn. Nguyªn ng−êi ®µn bµ nµy lµ V« ¸c bÊt t¸c DiÖp NhÞ N−¬ng chø kh«ng ph¶i A Tö cña g·. DiÖp NhÞ N−¬ng võa ngã thÊy Du Th¶n Chi th× còng sî x¸m mÆt l¹i. Mô ®· cã biÖt hiÖu lµ V« ¸c bÊt t¸c th× bÊt luËn lµ nh÷ng viÖc tµn ¸c ®Õn ®©u mô còng ch¼ng coi th−êng? VËy mµ võa thÊy mÆt Du Th¶n Chi ®Çy m¸u thÞt bÇy ngÇy, mô kh«ng khái kinh h·i thÊt s¾c. Du Th¶n Chi tiÕn l¹i gÇn mét b−íc hái: - A Tö ®©u råi? DiÖp NhÞ N−¬ng trÊn tÜnh l¹i hái: -Ng−¬i t×m nµng −? Du Th¶n Chi biÕt mô nµy rÊt th©n víi §inh Xu©n Thu vµ còng lµ mét tay tµn ¸c. NÕu kh«ng v× A Tö th× g· ®· bá ch¹y råi. VËy mµ lóc nµy g· l¹i tiÕn gÇn thªm b−íc n÷a hái lu«n mÊy c©u: - A Tö ®©u? A Tö ®©u? §Çu mÆt g· ®Çm ®×a nh÷ng m¸u, trong m¾t chiÕu ra nh÷ng tia s¸ng ho¶ng hèt. DiÖp NhÞ N−¬ng kh«ng khái kinh h·i, g−îng c−êi hái l¹i: - A Tö cã ph¶i lµ con nhá mÆt tr¸i soan m×nh mÆc ¸o tÝa kh«ng? Du Th¶n Chi véi la lªn: - Ph¶i råi! ChÝnh nµng ®ã! Nµng hiÖn ë ®©u? DiÖp NhÞ N−¬ng trá tay vµo bôi rËm ë bê s«ng ®¸p: - Nµng ra ngoµi ®ã röa ch©n. Lµm g× mµ ng−¬i ph¶i gäi rèi lªn thÕ. Du Th¶n Chi t−ëng thËt, trë gãt ch¹y ra bê s«ng. DiÖp NhÞ N−¬ng th©n ph¸p nhanh nh− giã, l−ít theo sau Du Th¶n Chi, phãng ra mét ch−ëng. Du Th¶n Chi kh«ng ngê DiÖp NhÞ N−¬ng ®ét nhiªn ¸m to¸n. Ph¸t ch−ëng cña mô ®¸nh tróng l−ng g·, g· bÞ hÊt ®i hai b−íc råi ng· xuèng ®Êt. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Võa tÐ xuèng, Du Th¶n Chi ®· tr«ng thÊy A Tö n»m duçi ch©n trong bôi cá rËm, kh«ng hiÓu nµng cßn sèng hay chÕt? DiÖp NhÞ N−¬ng ®uæi tíi n¬i, mô ®¹p ch©n lªn Du Th¶n Chi qu¸t hái: - Mi lµ ai? Du Th¶n Chi thë hång héc hái l¹i: - A Tö! Mô lµm cho A Tö thÕ nµo råi ®©y? Du Th¶n Chi kh«ng hÒ biÕt néi c«ng m×nh rÊt mùc cao th©m. NÕu DiÖp NhÞ N−¬ng mµ ®èi phã víi g·, dï dïng c¶ quyÒn c−íc, g· còng kh«ng d¸m tr¶ ®ßn. Nh−ng lóc nµy lßng g· xao xuyÕn lo cho sù yªn nguy cña A Tö, g· hÕt søc cùa quËy. DiÖp NhÞ N−¬ng bçng c¶m thÊy mét nguån ®¹i lùc x« tíi ng−êi mô kh«ng tù chñ ®−îc ng· ngöa ra phÝa sau. Du Th¶n Chi nh¶y phèc l¹i, n¾m lÊy vai mô lín tiÕng qu¸t: - A Tö! A Tö lµm sao råi? A Tö lµm sao råi? DiÖp NhÞ N−¬ng bÞ Du Th¶n Chi n¾m chÆt, mét luång khÝ ©m hµn tõ bµn tay g· truyÒn vµo trong th©n thÓ mô. Mô bÞ rÐt qu¸ hai hµm r¨ng run lªn lËp cËp, m¾t tr¾ng d·, mô kh«ng nãi ra tiÕng nµo n÷a? Du Th¶n Chi thÊy t×nh tr¹ng DiÖp NhÞ N−¬ng nh− vËy th× kh«ng khái kinh h·i. G· biÕt vâ c«ng ®èi ph−¬ng rÊt cao c−êng, mµ sao mÆt mô biÕn ®æi thµnh qu¸i l¹ ®Õn thÕ. G· tù hái: - Ph¶i ch¨ng mô ®ang ph¸t huy mét thø c«ng phu ghª gím g× ®©y ®Ó h¹ m×nh? NghÜ vËy g· cµng khiÕp sî. N¨m ngãn tay tù nhiªn níi ra. DiÖp NhÞ N−¬ng ng−êi mÒm nhòn n»m l¨n d−íi ®Êt, thë ra th× nhiÒu mµ hÝt vµo th× Ýt. Mô kh«ng nhóc nhÝch ®−îc n÷a. Du Th¶n Chi thén mÆt ra mét lóc. G· cßn cho m×nh gÆp vËn ®á. Mô ma ®Çu nµy ch−a hµnh h¹ m×nh, mµ cßn ®ang vËn ®éng néi c«ng, vµ chØ l¸t n÷a mô sÏ hµnh téi m×nh. NghÜ vËy, g· kh«ng d¸m bá mÊt c¬ héi chíp nho¸ng nµy, véi ch¹y ®Õn bªn A Tö. G· thÊy A Tö chØ bÞ ®iÓm huyÖt th× thë phµo mét c¸i nhÑ nhâm. G· biÕt c¸ch gi¶i khai huyÖt ®¹o, liÒn vç nhÑ vµo ng−êi A Tö mét c¸i. A Tö thë mét h¬i khoan kho¸i trë m×nh ngåi dËy nãi: - Ta nghe râ c¶ råi! Du Th¶n Chi giËt m×nh hái: - C« n−¬ng nghe râ ®iÒu chi? A Tö vÎ mÆt hín hë ®¸p: - Ta nghe râ c«ng tö chØ ra tay mét c¸i mµ V« ¸c BÊt t¸c DiÖp NhÞ N−¬ng bÞ h¹ kh«ng kÞp kªu lªn mét tiÕng. D−êng nh− mô bÞ ngÑt h¬i ph¶i kh«ng? Du Th¶n Chi run lªn hái: - V« ¸c BÊt T¸c DiÖp NhÞ N−¬ng? A Tö c−êi ®¸p l¹i: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - Mô Êy chÕt råi ph¶i kh«ng? Du Th¶n Chi tuy häc vâ ch−a bao l©u, nh−ng khi g· cßn ë Tô hiÒn trang th× kh¸ch vâ l©m næi tiÕng qua l¹i rÊt nhiÒu dÜ nhiªn lµ g· ®· nghe ®Õn tiÕng t¨m cña Thiªn h¹ Tø ¸c. G· sî to¸t må h«i, nãi kh«ng ra lêi. A Tö lÊy lµm l¹ hái: - C«ng tö lµm sao v©y? Du Th¶n Chi l¾p b¾p: - Mô Êy... mô Êy... G· ®Þnh nãi mô Êy gi¶ vê ®ã. Nh−ng g· nghÜ l¹i m×nh ®èi víi A Tö lµ V−¬ng Tinh Thiªn, ch−ëng m«n nh©n ph¸i Cùc L¹c th× sî g× thiªn h¹ tø ¸c? G· liÒn m¹nh d¹n ®¸p: - Ph¶i råi! Ng−êi nh− mô dÜ nhiªn kh«ng chÞu næi mét ®ßn cña t¹i h¹. A Tö! Chóng ta ®i th«i! A Tö ngöa mÆt lªn h−íng vÒ phÝa Du Th¶n Chi ra chiÒu kh©m phôc v« cïng. Nµng nãi: - V« ¸c BÊt T¸c DiÖp NhÞ N−¬ng vâ c«ng rÊt mùc cao c−êng. C¶ §inh l·o qu¸i còng ®Ò cËp ®Õn mô lu«n tr−íc mÆt c¸c ®Ö tö. ThÕ mµ mô bÞ c«ng tö h¹ thñ mét c¸ch dÔ dµng. Ta biÕt r»ng tõ nay ®· b¹n bÌ cïng c«ng tö th× kh«ng ai d¸m coi th−êng m×nh n÷a. Nµng nãi mÊy c©u sau d−êng nh− c¶m xóc ®Õn ngÑn ngµo, c¬ hå kh«ng ng¨n giät lÖ. Du Th¶n Chi véi nãi: - T¹i h¹ cïng c« n−¬ng ë lu«n bªn nhau th× dÜ nhiªn kh«ng cßn ai d¸m khinh m¹n c« n−¬ng n÷a. A Tö hín hë t−¬i c−êi. Nµng nghÑo ®Çu thñ thØ nãi: - C«ng tö ®· ®èi víi ta th©n thiÕt thÕ nµy th× ta ph¶i nhê c«ng tö mét viÖc. Du Th¶n Chi hái: - ViÖc g×? C« n−¬ng cø nãi ra. Nh−ng chóng ta ph¶i dêi khái n¬i nµy ®· chø ! Trong lßng g· vÉn lo sî DiÖp NhÞ N−¬ng ®øng lªn th× m×nh bÞ nguy víi mô, nªn vÉn muèn dêi xa ngay. G· cã biÕt ®©u r»ng DiÖp NhÞ N−¬ng ch−a chÕt, còng ch¼ng d¸m ®éng thñ víi g· n÷a. A Tö nãi ngay: - Ta ch¾c c«ng tö kh«ng muèn nghe lêi ta! Du Th¶n Chi võa d¾t A Tö ®øng dËy ®i võa nãi: - T¹i h¹ nhÊt ®Þnh nghe lêi c« n−¬ng. A Tö c−êi hái: - Ta ch−a nãi ra viÖc g× c«ng tö ®· biÕt ®©u mµ −ng thuËn. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Du Th¶n Chi nghÜ bông: - BÊt luËn nµng yªu cÇu viÖc g× mµ m×nh ch¼ng hÕt søc, dï ph¶i nh¶y vµo ®èng löa còng ch¼ng d¸m tõ nan. NghÜ vËy g· hái: - C« n−¬ng muèn t¹i h¹ lµm g×? Xin nãi cho nghe! A Tö dõng b−íc h¬i ngöng ®Çu lªn nãi: - C«ng tö! Ta muèn tranh ®o¹t chøc ch−ëng m«n ph¸i Tinh Tó. Du Th¶n Chi kh«ng ngê nµng l¹i ®i yªu cÇu c¸i viÖc o¸i o¨m nµy. G· Êp óng hái l¹i: - C« n−¬ng! C« n−¬ng... b¶o sao? A Tö nh¾c l¹i: - Ta muèn c«ng tö gióp ®ì cho ta lªn lµm ch−ëng m«n nh©n ph¸i Tinh Tó. Du Th¶n Chi bÊt gi¸c run lªn, hái l¹i A Tö: - C¸i ®ã c« n−¬ng nãi giìn ch¨ng? A Tö chau mµy lµm mÆt giËn nãi: - C«ng tö võa b¶o bÊt luËn lµm viÖc g× còng −ng thuËn kia mµ? Lµm sao víi c¸i viÖc cán con nµy mµ ®· chèi ®©y ®Èy? Du Th¶n Chi nh¨n nhã c−êi hái: - Ph¶i ph¶i! C¸i ®ã mµ lµ viÖc nhá −? A Tö ®¸p: - Ph¶i råi! Vâ c«ng cña c«ng tö cao th©m qu¸n thÕ. C«ng tö ®· nãi ai sî §inh Xu©n Thu th× sî, chø c«ng tö kh«ng sî l·o. ThÕ th× viÖc ®¸nh b¹i §inh Xu©n Thu ®èi víi c«ng tö ch¼ng cã chi mµ khã. Du Th¶n Chi còng nãi bõa: - Ph¶i råi... viÖc ®ã ch¶ khã g×?... A Tö thÝch qu¸ nãi: - ThÕ th× hay l¾m! C«ng tö ®¸nh b¹i §inh Xu©n Thu, ®Ó ta lªn lµm ch−ëng m«n ph¸i Tinh Tó vµ b¾t §inh Xu©n Thu ph¶i l¹y t¹ xin xuèng lµm kÎ m«n h¹. Ha ha! ThÕ th× tuyÖt qu¸. Du Th¶n Chi nghe xong kh«ng cßn nãi sao ®−îc n÷a. G· nghÜ bông: - §inh Xu©n Thu lµ s− phô A Tö. Nµng m−în søc ng−êi ngoµi ®Ó tranh ®o¹t chøc ch−ëng m«n còng ®· lµ mét viÖc hiÕm thÊy trong vâ l©m, nµng l¹i cßn muèn b¾t s− phô h¹ m×nh xuèng l¹y nµng ®Ó xin lµm m«n h¹, th× thiÖt lµ mét viÖc qu¸i gë, ch−a tõng nghe ai nãi ®Õn bao giê. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Ph¸i Tinh Tó vèn lµ mét tµ ph¸i nhÊt thiªn h¹, ch¼ng cã viÖc chi lµ hä kh«ng d¸m lµm. A Tö nghÜ nh− vËy, nµng nãi ra råi tù m×nh lÊy lµm thó vÞ, ch¼mng nghÜ g× ®Õn hµnh ®éng v« lý n÷a. Du Th¶n Chi ngÈn ng−êi ra mét lóc råi nãi: - A Tö! Thanh danh ph¸i Tinh Tó thiªn h¹ ®Òu ch¸n ghÐt ch¼ng cã g× lµ vinh. C« n−¬ng ch¼ng nªn lµm ch−ëng m«n nh©n ph¸i ®ã lµm chi. A Tö ngÑo ®Çu nãi: - Kh«ng, kh«ng, oai danh ph¸i Tinh Tó chÊn ®éng kh¾p n¬i. V¶ l¹i b¸u vËt cña b¶n ph¸i lµ c¸i BÝch ngäc v−¬ng ®Ønh chØ m×nh ta biÕt chç, vËy ta xøng ®¸ng lµm chøc ch−ëng m«n. Ta chØ biÕt thÕ th«i. C«ng tö võa −ng thuËn ta råi, b©y giê l¹i hèi hËn hay sao? Du Th¶n Chi véi ®¸p: - T¹i h¹ kh«ng hÒ hèi hËn, cã ®iÒu th¾ng ®−îc §inh Xu©n Thu... Trong lßng g· lÊy lµm khã nghÜ. G· ®· tù x−ng lµ ch−ëng m«n nh©n ph¸i Cùc L¹c, l¹i tù nhËn vâ c«ng qu¸n thÕ ch¼ng qua lµ ®Ó lµm vui lßng A Tö. Ngê ®©u nµng l¹i cã ý nghÜ trí trªu muèn giµnh giËt chøc ch−ëng m«n ph¸i Tinh Tó? G· nhÊt ®Þnh kh«ng d¸m ®éng tíi §inh Xu©n Thu th× lµm sao mµ ®o¹t ®−îc chøc ch−ëng m«n cho A Tö. A Tö cói ®Çu xuèng nãi: - V−¬ng c«ng tö! Ta cïng c«ng tö ë víi nhau, vÉn c¶m thÊy cã ®iÒu kh«ng xøng ®¸ng. Du Th¶n Chi c¶ kinh hái: - A Tö! Sao c« n−¬ng l¹i nãi thÕ? A Tö ®¸p: - C«ng tö lµ ch−ëng m«n mét ph¸i mµ ta ch¼ng lµm g× hÕt th× xøng ®¸ng lµm sao ®−îc víi c«ng tö? Du Th¶n Chi dËm ch©n nãi: - T¹i h¹ còng kh«ng ph¶i... G· nãi gië chõng råi im bÆt. A Tö hái: - C«ng tö kh«ng ph¶i lµ g×? Du Th¶n Chi liÒn l¸i sang chuyÖn kh¸c: - T¹i h¹ kh«ng ph¶i lµ cã ý cù tuyÖt lêi yªu cÇu cña c« n−¬ng. Nh−ng... G· ®éng t©m nãi ngay: - Nh−ng Tinh Tó l·o qu¸i b©y giê kh«ng biÕt ®i ®©u? Chóng ta kiÕm l·o thÕ nµo ®−îc? A Tö c−êi ®¸p: - C¸i ®ã c«ng tö khái lo. ChØ cÇn phãng lªn mét tÝn hiÖu cña b¶n m«n lµ l·o t×m ®Õn ngay! Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Du Th¶n Chi véi la lªn: - Kh«ng, kh«ng ®−îc! A Tö lÊy trong tay ¸o ra mét mòi tªn nhá s¾c tÝa, nµng chØ bãp m¹nh ®u«i mòi tªn mét c¸i. ChÊt l−u hoµng gÆp giã tù nhiªn ch¸y lªn råi "vÐo" mét tiÕng, mòi háa tiÔn biÕn thµnh mét d©y löa s¾c tÝa bay vät lªn trªn kh«ng. Du Th¶n Chi thÊy vËy hån vÝa lªn m©y. A Tö vç tay råi nãi: - C«ng tö coi xem tÝn hiÖu cã lªn cao kh«ng? Du Th¶n Chi bÊt ®¾c dÜ ngÈng ®Çu lªn xem th× thÊy d©y löa vät lªn l−ng chõng trêi råi næ ®¸nh ®ïng mét tiÕng, toÐ ra thµnh mét ®¸m m−a hoa s½c tÝa rít xuèng. Cø t×nh h×nh nµy mµ ®o¸n th× e r»ng ng−êi ®øng ngoµi xa m−êi dÆm còng tr«ng thÊy... Du Th¶n Chi sî qu¸, véi n¾m lÊy bµn tay nhá nh¾n cña A Tö võa la lªn: - Ch¹y ®i th«i! A Tö bÞ g· n¾m tay kh«ng chñ ®éng ®−îc ph¶i ch¹y theo. Nµng võa ch¹y võa la hái: - Lµm sao mµ ph¶i ch¹y? §inh Xu©n Thu nh×n thÊy ¸nh löa th× lËp tøc t×m ®Õn ®©y ngay kia mµ? Du Th¶n Chi ch¼ng nãi n¨ng g× cø ra søc ch¹y liÒn mét m¹ch ®Õn n¨m b¶y dÆm míi dõng l¹i. A Tö giËt tay ra hái? - C«ng tö kh«ng d¸m ®éng thñ víi §inh Xu©n Thu hay sao? Du Th¶n Chi thë phµo ®¸p: - Kh«ng! Kh«ng! §inh Xu©n Thu th× ®¸ng kÓ g×? A Tö hái: - ThÕ lµm sao mµ c«ng tö ph¶i ch¹y ®i nh− vËy? Du Th¶n Chi g−îng c−êi ®¸p: - Kh«ng ph¶i t¹i h¹ ch¹y v× sî l·o ®©u. T¹i h¹ chØ sî ®Õn lóc ®éng thñ cïng §inh Xu©n Thu sÏ lµm liªn lôy ®Õn c« n−¬ng nªn ph¶i d¾t c« n−¬ng ra chç kh¸c. A Tö ®æi giËn lµm t−¬i hái: -B©y giê c«ng tö ®Þnh thÕ nµo? Du Th¶n Chi ®¸p: - T¹i h¹ sÏ mét m×nh quay vÒ ®èi phã víi §inh Xu©n Thu. A Tö l¾c ®Çu ®¸p: - Kh«ng ®−îc! C«ng tö võa b¶o kh«ng dêi xa ta n÷a kia mµ! Du Th¶n Chi ®Þnh g¹t nµng, bá ®i mét lóc l©u sÏ quay l¹i nãi dèi lµ ®· ®¸nh chÕt §inh Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Xu©n Thu råi. Kh«ng ngê A Tö kh¨ng kh¨ng mét mùc ®ßi theo m×nh. Dï nµng ®ui m¾t nh−ng m×nh g¹t nµng thÕ nµo ®−îc. A Tö cã biÕt ®©u Du Th¶n Chi ruét nãng nh− löa ®èt, nµng l¹i nãi: - §¸nh b¹i §inh Xu©n Thu råi, ta cßn muèn mét viÖc kh¸c. Du Th¶n Chi c¬ hå ph¸t khãc, nh−ng cè trÊn tÜnh hái: - C« n−¬ng cßn muèn ®iÒu chi? A Tö ®¸p: - Chång chÞ ta tr−íc lµm bang chóa C¸i bang nh−ng bÞ mét lò ¨n xin ngu ngèc tranh ®o¹t c©y ®¶ cÈu bæng, t−íc mÊt quyÒn vÞ bang chóa cña y. B©y giê nÕu m×nh c−íp l¹i ®−îc c©y ®¶ cÈu bæng ë trong tay hä, th× sung s−íng biÕt chõng nµo! Du Th¶n Chi hai ch©n mÒm nhòn, bÊt gi¸c ngåi phÖt xuèng ®Êt hái: - C« n−¬ng cßn cã chñ ý g×? A Tö mØm c−êi ®¸p: - Lµm xong hai viÖc nµy råi sÏ bµn. Du Th¶n Chi trong lßng lo l¾ng kh«ng biÕt ®Õn ®©u mµ kÓ. A Tö l¹i hái: - ¤ hay! Sao ch¼ng nghe thÊy tin tøc g× vÒ §inh Xu©n Thu? Ta l¹i ph¶i phãng mét c©y tÝn hiÖu n÷a lªn míi ®−îc. Du Th¶n Chi Êp óng: - A Tö!... Chóng ta... G· toan thó thËt víi A Tö m×nh chØ lµ g· ®Çu s¾t bÊt tµi, chø kh«ng ph¶i lµ con ng−êi phong l−u tuÊn nh·, mét vÞ ch−ëng m«n vâ c«ng tuyÖt ®Ønh nh− nµng t−ëng ®©u. M×nh chöa tr«ng thÊy §inh Xu©n Thu ®· muèn ®Ëp ®Çu van l¹y xin tha th× cßn nãi chi ®Õn chuyÖn tranh ®o¹t chøc ch−ëng m«n ph¸i Tinh Tó n÷a. A Tö l¹i hái: - C«ng tö b¶o sao? CÆp m¾t ta bÞ §inh Xu©n Thu lµm cho ®ui mï. Mèi cõu hËn nµy kh«ng bao giê tiªu tan ®−îc. Ch¼ng lÏ c«ng tö kh«ng chÞu röa hËn cho ta −? Du Th¶n Chi biÕt A Tö lµ ng−êi th«ng minh tuyÖt ®Ønh, nÕu m×nh cßn nãi quanh quÈn, tÊt bÞ nµng ph¸t gi¸c. G· liÒn nãi: - Ph¶i råi! Chóng ta ®i t×m §inh Xu©n Thu! A Tö c¶ mõng nãi: - Hay qua! Chóng ta ph¶i ®i mau! Du Th¶n Chi l¹i l«i A Tö ch¹y vÒ phÝa tr−íc. A Tö hai m¾t ®ui mï, vÉn t−ëng g· ch¹y vÒ lèi cò. Ngê ®©u g· l¹i ®−a nµng ch¹y ®i ng¶ kh¸c. Hai ng−êi ch¹y ®i chõng n¨m s¸u dÆm. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 14. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung A Tö vÉn t−ëng Du Th¶n Chi dÉn m×nh vÒ chç cò nh−ng thùc ra g· dÉn nµng vÒ h−íng ng−îc l¹i, thµnh ra ®i ®· xa gÊp ®«i tr−íc. Du Th¶n Chi dõng b−íc nãi: - ¤ hay! Sao kh«ng thÊy §inh Xu©n Thu? G· sî A Tö ph¸t gi¸c ra m×nh lõa bÞp, v× trong lßng kh«ng khái kinh h·i, nªn giäng nãi run run. A Tö nãi: - Trõ phi l·o ch−a nh×n thÊy tÝn hiÖu, kh«ng th× l·o ®· tíi n¬i råi. Ta cßn cã tÝn hiÖu bªn m×nh, l¹i ®èt lªn c¸i n÷a xem. Du Th¶n Chi véi g¹t ®i: - BÊt tÊt ph¶i ®èt n÷a! Nh−ng A Tö cö ®éng rÊt mau lÑ, nµng ®èt tÝn hiÖu loÐ lªn thµnh mét cïng löa tÝa l¬ löng gi÷a trêi. Du Th¶n Chi sî to¸t må h«i, toan kÐo A Tö ®i th× l¹i sî nµng tøc giËn. G· luèng cuèng kh«ng biÕt lµm thÕ nµo cho ®−îc th× ®· nghe tiÕng §inh Xu©n Thu v¨ng v¼ng väng l¹i. L·o cÊt tiÕng gäi: - A Tö! Mi l¹i muèn quay vÒ s− m«n ®ã ch¨ng? Nh− vËy ta cã thÓ réng dung tha cho mi ®−îc. A Tö véi cÊt tiÕng: - §óng thÕ! §Ö tö muèn quay vÒ lµm m«n h¹ ph¸i Tinh Tó. S− phô ¬i! S− phô ®Õn ®©y mau! §inh Xu©n Thu võa ®i l¹i gÇn võa nãi: - Ta ®Õn ®©y! Võa døt lêi, l·o ®· tíi tr−íc mÆt hai ng−êi. Lóc nµy Du Th¶n Chi sî ®Õn hai ch©n nhòn ra. G· ngåi phÖt xuèng t¶ng ®¸, kh«ng cßn chñ ý g× n÷a. A Tö ®øng tùa vµo bªn g·. Nµng thÊy Tinh Tó l·o qu¸i qu¶ nhiªn ®Õn thùc, trong lßng phÊp pháng kh«ng yªn. © HQD Håi thø bÈy m−¬i t− A Tö tranh giµnh chøc ch−ëng m«n Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2