intTypePromotion=1

Lục mạch thần kiếm - tập 75

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
98
lượt xem
18
download

Lục mạch thần kiếm - tập 75

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 75', giải trí - thư giãn, truyện kiếm hiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 75

 1. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung © HQD Håi thø bÈy m−¬i n¨m Hå t¨ng tranh ®o¹t dÞch c©n kinh Du Th¶n Chi kh«ng biÕt lµm thÕ nµo chØ Ëm õ cho xu«i chuyÖn råi giôc ngùa tiÕn vÒ phÝa tr−íc. Håi l©u A Tö kh«ng nhÉn l¹i ®−îc n÷a, lín tiÕng nãi: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - Sao m·i ch−a ®Õn thÞ trÊn? D−êng nh− chóng ta ®ang ch¹y trªn ®−êng rõng th× ph¶i? Du Th¶n Chi véi chèng chÕ: - Qua qu·ng rõng nµy lµ ®Õn thÞ trÊn. A Tö lªn giäng o¸n tr¸ch: - §óng lµ c«ng tö ®Þnh ®−a ta ®Õn mét n¬i khØ ho cß g¸y ®Ó lµm g× ®©y? Nµng ch−a døt lêi, bçng nghe tiÕng s¸o tõ xa väng l¹i. TiÕng s¸o nµy tùa hå nh− thæi nh¸t gõng tõng håi, lóc vót lªn lanh l¶nh, lóc l¹i trÇm xuèng nghe kh«ng râ l¾m, xem chõng ra vÎ kh¸c l¹ kh«ng gièng nh÷ng ®iÖu s¸o th−êng. Du Th¶n Chi muèn ®i tr¸nh ra nÎo kh¸c, kh«ng ®i vÒ phÝa ph¸t ra tiÕng s¸o. Nh−ng hiÖn hai ng−êi ®ang ë trong khe nói chØ cã mét lèi ®i ra. NÕu quay trë l¹i tÊt bÞ A Tö ph¸t gi¸c sinh nghi, g· ®µnh tiÕn th¼ng vÒ phÝa tr−íc. TiÕng s¸o nghe mçi lóc mét gÇn. A Tö thÝch qu¸ reo lªn: - GÇn tíi thÞ trÊn qu¶ nhiªn bÇu kh«ng khÝ ®· kh¸c tr−íc. Nh−ng ng−êi thæi s¸o kia lµ ai? L¹i d−êng nh− cã ®µn r¾n ®i theo ®©u ®©y? Nguyªn A Tö ®· quen nghÒ b¾t r¾n ®éc. B©y giê nµng nghe tiÕng s¸o cã lÉn tiÕng ph× ph×, nµng biÕt ngay lµ r¾n. Du Th¶n Chi ®Þnh thÇn nh×n kü vÒ phÝa tr−íc, th× thÊy hai con r¾n lín ®ñ n¨m s¸u mµu rùc rì ®ang tiÕn l¹i rÊt mau. Trªn l−ng r¾n cã mét ng−êi ®øng s÷ng. Hai con r¾n nµy ®Òu lín b»ng c¸nh tay, dµi ®Õn h¬n tr−îng, tr−ên ®i song song. Ng−êi kia mçi ch©n ®¹p lªn l−ng mét con. M×nh r¾n tr¬n tuét, thÕ mµ h¾n ®øng v÷ng nh− ®øng trªn mÆt ®Êt. Trong tay h¾n cÇm mét èng s¸o ng¾n thØnh tho¶ng l¹i ®−a lªn miÖng thæi. Du Th¶n Chi thÊy thÕ lÊy lµm l¹ nãi: - A Tö! §· cã phong c¶nh kú l¹ råi ®ã! A Tö véi hái: - Phong c¶nh g×? C«ng tö thö nãi ta nghe! Du Th¶n Chi ®¸p: - Mét ng−êi... mét vÞ hå t¨ng gÇy kh¼ng kheo, hai ch©n ®¹p lªn l−ng hai con r¾n cho nã bß l¹i ®©y. A Tö vèn ch¬i nghÞch bao nhiªu trß kú dÞ, nh−ng ch−a tõng thö ®Æt ch©n lªn l−ng r¾n cho nã bß ®i bao giê. Nµng thÝch qu¸ véi nãi: - C«ng tö c−íp lÊy hai con r¾n ®ã l¹i ®©y ®Ó chóng ta ®i h¸ ch¼ng kho¸i h¬n lµ c−ìi ngùa −? Du Th¶n Chi kh«ng ngê nµng l¹i cã ý nghÜ qu¸i gë nh− vËy. BÊt gi¸c g· ph©n v©n, kh«ng biÕt lµm thÕ nµo vµ tù hèi hËn m×nh ®· lì lêi nãi ra cho nµng biÕt. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Du Th¶n Chi cßn ®ang ng¬ ngÈn th× hai con r¾n lín ®· bß ®Õn tr−íc mÆt. Nhµ s− huýt lªn mét tiÕng s¸o, hai con r¾n liÒn dõng l¹i. Nhµ s− ®¶o m¾t nh×n Du Th¶n Chi cïng A Tö. Du Th¶n Chi thÊy l·o hå t¨ng nµy mµu da x¸m xÞt, mµ hai m¾t s¸ng loang lo¸ng th× kh«ng khái kinh h·i. Thèt nhiªn nhµ s− ®−a tay ra trá vµo hai con ngùa lÝ lè: - Hi c¸p ®Æc t¸p, ®Õ t− ngo¶ la nha... Du Th¶n Chi biÕt ®ã lµ thø tÕng mµ Ba La Tinh ®· d¹y g· tr−íc kia. Nh−ng håi ®ã g· bÞ l·o bøc b¸ch ph¶i häc mµ bông kh«ng thÝch, rèt cuéc g· chØ bÞ mÊy trËn ®ßn, ngoµi ra ch¼ng nhí ®−îc ch÷ nµo, nªn lóc nµy nhµ s− kia nãi g× g· còng kh«ng hiÓu. A Tö hái: - C−¬ng c«ng tö! H¾n nãi g× vËy? Du Th¶n Chi ®¸p: - T¹i h¹ còng kh«ng hiÓu! D−êng nh− h¾n muèn lÊy cÆp ngùa cña chóng ta. A Tö c¶ mõng nãi: - Ch¾c h¾n dïng r¾n ch¸n råi, muèn ®æi ngùa c−ìi, chóng ta ®æi cho h¾n qu¸ch ®i! Du Th¶n Chi nh×n g· Hå t¨ng råi nãi: - D−êng nh− kh«ng ph¶i thÕ. Cã lÏ h¾n ®ßi lÊy ®«i ngùa cña hai ta ®Ó cho r¾n cña h¾n ¨n thÞt th× ph¶i. A Tö tøc giËn nãi: - Nhµ s− nµo ë n−íc nµo ®Õn mµ lín mÆt thÕ? Nhµ s− vÉn kh«ng ngít la lªn, thanh ©m lanh l¶nh chãi tai. Du Th¶n Chi c«ng lùc th©m hËu kh«ng coi vµo ®©u, nh−ng A Tö nghe tiÕng l·o mµ nhøc ®Çu ng−êi nµng l¶o ®¶o c¬ hå s¾p ng· ngöa. Du Th¶n Chi véi ®−a tay ra «m nµng ®Æt sang l−ng ngùa m×nh. Hai ng−êi c−ìi chung mét ngùa. A Tö võa rêi bá l−ng ngùa th× con r¾n lín bªn ch©n ph¶i Hå t¨ng bß l¹i rÊt mau nh− mét c¬n giã lèc råi quÊn chÆt lÊy cæ ngùa. Con ngùa ®au qu¸ ®Ëp vã xuèng ®Êt b×nh bÞch, hÝ vang lªn kh«ng ngít. A Tö thÊt kinh lÝu l−ìi hái: - ChuyÖn chi vËy? ChuyÖn chi vËy? §Çu con r¾n lín chui vµo miÖng ngùa. TiÕng ngùa hÝ thª th¶m mçi lóc mét nhá dÇn. Du Th¶n Chi thÊy vËy kinh h·i thén mÆt ra. Chît nghe A Tö hái lu«n mÊy c©u, g· ®¸p: - Con r¾n cña l·o Hå t¨ng c¾n chÕt con ngùa cña c« n−¬ng råi. A Tö söng sèt nãi: - CÇn g×? B¾t h¾n ph¶i lÊy r¾n ®Òn ta! Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Lóc nµy th× con r¾n ®· chui ra ngoµi miÖng con ngùa. L−ìi nã thÌ ra co l¹i råi n»m l¨n ra ®Êt tùa hå nh− ®· ví ®−îc mét b÷a no råi n»m nghØ. Con r¾n kia còng ngãc ®Çu lªn thÌ l−ìi ra bËt lªn nh÷ng tiÕng ve ve, d−êng nh− thÌm ¨n qu¸, kh«ng nhÉn n¹i ®−îc n÷a. G· Hå t¨ng liÒn trá vµo con ngùa mµ Du Th¶n Chi cïng A Tö ®ang c−ìi lín tiÕng qu¸t th¸o mét håi. Du Th¶n Chi nghÜ thÇm: - G· Hå t¨ng nµy xem chõng quØ qu¸i l¾m! M×nh biÕt ®èi phã víi h¾n sao ®©y? Chi b»ng ®Ó con ngùa nµy cho h¾n lµ xong. NghÜ vËy h¾n véi nãi: - §¹i s− phô bÊt tÊt ph¶i næi giËn! Chóng ta xuèng ngùa ®©y! G· liÒn «m A Tö xuèng ngùa lïi l¹i phÝa sau mÊy th−íc. Chíp m¾t con r¾n tung m×nh l¹i c¾n vµo ®Çu ngùa. Bçng nghe "so¹t so¹t" mÊy tiÕng, nã ®· hót hÕt ãc ngùa nuèt vµo bông råi. ¨n no råi nã còng n»m l¨n kÒnh ra nh− con kia. G· hå t¨ng hai tay ch¾p ®Ó sau l−ng. Du Th¶n Chi ®øng bªn nµy còng lóng tóng kh«ng biÕt lµm thÕ nµo? A Tö hái lu«n: - Hai con r¾n ®©u råi? Sao c«ng tö kh«ng b¾t lÊy ®Ó trõ vµo ®«i ngùa? Du Th¶n Chi nãi: - Chóng ta kh«ng biÕt tiÕng Hå th× lµm thÕ nµo? A Tö c−êi ®¸p: - BiÕt tiÕng hay kh«ng nµo cã cÇn g×? C«ng tö ®uæi h¾n ®i, tøc lµ ®«i r¾n thuéc vÒ m×nh råi! Du Th¶n Chi nhø l¹i: M×nh ®· bÞ Ba La Tinh lóc d¹y m×nh ph¸t ©m ch÷ "xµ", th× nay g· Hå t¨ng nµy còng ph¸t ©m ®óng nh− Ba La Tinh tr−íc kia. Hay l·o nµy kh«ng lµ ng−êi cïng gißng hä th× còng lµ chç quen th©n. B©y giê m×nh thö nh¾c ®Õn tªn Ba La Tinh, may ra cã thÓ th−¬ng l−îng ®−îc. NghÜ vËy g· nãi: - Ba La Tinh! G· Hå t¨ng ngÈn ng−êi ra nh×n Du Th¶n Chi ch»m chÆp. A Tö c−êi khanh kh¸ch ra vÎ vui thÝch nãi víi Du Th¶n Chi: - TÐ ra c«ng tö còng biÕt c¸i tiÕng lý lè ®ã −? Du Th¶n Chi ®¸p: - T¹i h¹ kh«ng biÕt ®©u. Ba La Tinh lµ tªn mét ng−êi Hå nh− vÞ Hå t¨ng nµy ®Êy. G· Hå t¨ng tiÕn l¹i gÇn Du Th¶n Chi mÊy b−íc hái: - Ba La Tinh...? Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Du Th¶n Chi gËt ®Çu ®¸p: - Ba La Tinh! Ba La Tinh! G· Hå t¨ng ®ét nhiªn d¬ tay ra, n¨m ngãn tay kh« ®Ðt chôp vµo v¹t ¸o tr−íc ngùc cña Du Th¶n Chi. Tay tr¸i h¾n móa may chi ®ã råi miÖng nãi lÝu l« mét trµng dµi. Du Th¶n Chi c¶ kinh hái: - Ng−¬i lµm g× thÕ nµy? G· Hå t¨ng l¹i d−¬ng m¾t lªn nh×n Du Th¶n Chi håi l©u vÎ mÆt ra chiÒu tøc giËn hÐt lªn: - Ba La Tinh! Du Th¶n Chi t−ëng m×nh nãi tªn Ba La Tinh lµ kh«n l¹i ho¸ ra vông, g· nãi: - Ba La Tinh lµ Ba La Tinh. Ta chØ biÕt nãi ba ch÷ Ba La Tinh. Ng−¬i kÐo ¸o ta lµm g×? Råi g· chît nhí ®Õn mét c©u tiÕng Hå, véi nãi: - Na l¹t t− ®Õ t− m¹ch c¸p ®Ò. C©u nµy nghÜa lµ: Na l¹t ®øng ë ®©u. Nh−ng Du Th¶n Chi trong lóc hèt ho¶ng l¹i quªn nghÜa buét miÖng nãi ra. G· Hå t¨ng bÊt gi¸c ng¬ ng¸c ngÈn ngo¶nh nh×n bèn phÝa t−ëng cã ai tªn lµ Na L¹t ®øng gÇn ®ã. C©u nãi liÒn cña Du Th¶n Chi ®· lµm cho g· Hå t¨ng giËn, qu¸t m¾ng Çm Çm. A Tö ®øng bªn nghe cµng sèt ruét nãi: - C«ng tö g©y lêi víi h¾n lµm chi? §uæi cæ h¾n ®i cã h¬n kh«ng? Du Th¶n Chi co ng−êi l¹i toan giùt ra, kh«ng ngê g· Hå t¨ng n¾m chÆt ¸o, h¾n dùt m¹nh ¸o r¸ch ®Õn "ro¹c" mét tiÕng. Nh÷ng ®å vËt trong bäc Du Th¶n Chi rít c¶ xuèng ®©t. L−ìi ®ao truû thñ cña Phong Ba ¸c tÆng cho còng rít xuèng khèi ®¸ ®¸nh "choang" mét tiÕng, bËt ra ¸nh s¸ng loÐ m¾t. G· Hå t¨ng cói xuèng l−îm l−ìi truû thñ lªn. L·o võa nh×n Du Th¶n Chi võa d¬ dao lªn nãi mÊy c©u lý lè. Du Th¶n Chi véi nãi: - L−ìi truû thñ nµy nÕu ®¹i s− muèn dïng th× t¹i h¹ ®Ó l¹i cho. A Tö hái: - V−¬ng c«ng tö! Hai con r¾n ®ã ®©u råi? H¾n ®· lÊy hai con ngùa cßn ®ßi lÊy c¶ l−ìi truû thñ n÷a −? Du Th¶n Chi c−êi dë khãc dë ®¸p: - A Tö! C« n−¬ng ®õng nãi n÷a, ®Ó mÆc t¹i h¹ ®èi phã víi h¾n. G· Hå t¨ng cÇm l−ìi truû thñ xoay ®i xoay l¹i ng¾m nghÝa mét håi råi ®ét nhiªn rung tay mét c¸i. Du Th¶n Chi véi d¾t A Tö lïi l¹i hai b−íc. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Nguyªn lóc g· Hå t¨ng vung l−ìi truû thñ lªn th× nh÷ng luång hµn quang xoay trßn, khÝ l¹nh ghª ng−êi, Du Th¶n Chi t−ëng g· Hå t¨ng muèn ®éng thñ víi m×nh, nªn hèt ho¶ng lïi l¹i. A Tö còng c¶m thÊy mét luång hµn phong t¹t vµo mÆt véi hái: - L·o Hå t¨ng ®éng thñ ®Êy −? Du Th¶n Chi ®¸p: - Ch−a hiÓu h¾n ®Þnh lµm g×. G· Hå t¨ng chØ vung ®ao lªn mÊy c¸i råi qu¼ng xuèng ®Êt. Du Th¶n Chi nãi: - §¹i s− kh«ng thÝch −? VËy t¹i h¹ lÊy vÒ. Råi g· m¹nh d¹n tiÕn lªn hai b−íc cói xuèng l−îm ®ao. C©y ®ao nµy rít xuèng bªn c¹nh pho DÞch c©n kinh. Du Th¶n Chi cói xuèng l−îm ®ao, ®ång thêi tiªn tay l−îm lu«n c¶ DÞch C©n Kinh. G· Hå t¨ng thèt nhiªn la lªn nh÷ng tiÕng qu¸i dÞ. Kh«ng biÕt h¾n nãi g×. H¾n n¾m chÆt lÊy tay Du Th¶n Chi tùa nh− c¸i vßng s¾t rót chÆt l¹i. Du Th¶n Chi ph¶i më bµn tay ra c¶ l−ìi truû thñ lÇn pho DÞch C©n Kinh l¹i rít xuèng ®Êt. G· Hå t¨ng kh«ng ®Ó ý ®Õn l−ìi ®ao, toan l−îm lÊy pho kinh mµ th«i. Du Th¶n Chi thÊy vËy c¶ kinh véi ng¨n l¹i: - §¹i s−! C¸i nµy ®¹i s− kh«ng lÊy ®−îc. Nãi xong g· cè søc giùt tay m¹nh mét c¸i. Giùt ®−îc tay ra råi, tiÖn ®µ tay Du Th¶n Chi ®Ëp xuèng vai Hå t¨ng mét c¸i. G· Hå t¨ng chØ ®Ó ý ®Õn viÖc l−îm kinh nªn kh«ng kÞp nÐ tr¸nh, bÞ ®èi ph−¬ng ®Ëp tróng huyÖt "kiªn tinh". Bçng nghe nhµ s− la lªn mét tiÕng qu¸i gë råi ng−êi h¾n b¾n v¨ng ra xa. Du Th¶n Chi giùt m×nh t−ëng lµ khinh c«ng nhµ s− tinh th©m b¨ng m×nh nh¶y ®i nh− vËy. Nh−ng g· l¹i thÊy nhµ s− b¾n ra xa ngoµi ba tr−îng rít xuèng ®Êt råi cßn l¨n ®i ®Õn n¨m s¸u vßng th× ch¼ng hiÓu ra sao? Du Th¶n Chi l¾c ®Çu lÌ l−ìi, cói xuèng l−îm pho kinh vµ ®ao truû thñ lªn chuÈn bÞ liÒu m¹ng víi nhµ s−. Ngê ®©u g· Hå t¨ng võa ®øng v÷ng liÒn trõng m¾t nh×n Du Th¶n Chi, råi rót èng s¸o ra thæi lªn mÊy tiÕng. Hai con r¾n ®−îc b÷a no ®ang n»m c¹nh d−íi ®Êt, võa nghe tiÕng s¸o lËp tøc nghÓnh ®Çu lªn, ngoe nguÈy c¸i ®u«i x«ng l¹i phÝa Du Th¶n Chi vµ A Tö. Du Th¶n Chi c¶ kinh la lªn: - A Tö! Ch¹y cho mau! A Tö thÊt kinh hái: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - ChuyÖn g× thÕ? Du Th¶n Chi ch−a kÞp tr¶ lêi th× hai con r¾n ®· tung m×nh ®Õn nhanh nh− giã. Tuy thuë nhá g· ®· quen b¾t r¾n, nh−ng ®èi víi hai con r¾n khæng lå nµy th× g· kh«ng khái luèng cuèng, ch¼ng biÕt lµm thÕ nµo chØ n¾m chÆt lÊy tay A Tö. Hai con r¾n chØ cßn c¸ch n¨m s¸u th−íc th× ®ét nhiªn ®øng l¹i kh«ng tiÕn vÒ phÝa tr−íc n÷a. Chóng cuén trßn m×nh l¹i, chui ®Çu vµo trong. Du Th¶n Chi thÊy hai con r¾n dõng l¹i cuén m×nh l¹i kh«ng nhóc nhÝch, ®· h¬i yªn d¹ thë phµo mét c¸i. Bªn tai g· chØ cßn nghe tiÕng s¸o mçi lóc mét vót lªn lanh l¶nh. G· ®øng ch¾n tr−íc ng−êi A Tö nghÓn cæ tr«ng ra th× g· Hå t¨ng võa thæi s¸o, võa khoa ch©n móa tay. Må h«i tr¸n nhá xuèng nh− m−a, d−êng nh− h¾n cã ý thóc giôc ®«i r¾n l¹i c¾n ng−êi. Nh−ng hai con r¾n cø cuén trßn n»m im kh«ng nghe lêi chØ huy cña l·o. TiÕng ®Þch vót lªn cao ®Õn tét ®é råi "c¸ch" mét tiÕng, èng s¸o ®· gÉy lµm ®«i. G· Hå t¨ng s¾c mÆt x¸m ng¾t, lËp tøc co giß ch¹y tuèt ra khái khe nói. A Tö véi hái: - ChuyÖn g× vËy? Du Th¶n Chi ®¸p: - G· Hå t¨ng d«ng råi, nh−ng cßn hai con r¾n cuén m×nh l¹i n»m kh«ng nhóc nhÝch. A Tö nãi: - NhÊt ®Þnh lµ chóng sî c«ng tö råi! Xem chõng chóng cã linh tÝnh. C«ng tö thö l¹i gÇn xem sao? Du Th¶n Chi kinh h·i Êp óng hái: - T¹i h¹... l¹i gÇn −? A Tö ®¸p: - Ph¶i råi, c«ng tö sî g× chóng? Du Th¶n Chi ph−ìn ngùc ra ®¸p: - DÜ nhiªn t¹i h¹... kh«ng sî. Khi g· cßn ë Tô hiÒn trang, v¨n dèt, vâ n¸t, ®· theo mét vÞ t©n kh¸ch trong nhµ häc ®−îc nghÒ b¾t r¾n, nh−ng b©y giê g· thÊy hai con r¾n ®éc khæng lå nµy trong lßng kh«ng khái ph¸t ín. G· võa ®i võa dß dÉm, rôt rÌ tiÕn l¹i. G· dang hai tay ra thñ thÕ, miÖng hµ h¬i ph× ph×. G· cµng tíi gÇn, hai con r¾n cµng rót chÆt m×nh vµo d−êng nh− chóng sî qu¸. A Tö nghÓn ®Çu lªn hái: - Chi vËy? D−êng nh− chóng nghe hiÓu tiÕng c«ng tö? Du Th¶n Chi nãi l¶ng ra: - Xem chõng hai con r¾n nµy ch¶ cã linh tÝnh g× hÕt. Thu phôc chóng còng b»ng v« dông, hay lµ ta th«i qu¸ch? Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung A Tö lµm mÆt giËn hái: - Ngùa cña m×nh chÕt hÕt råi. Kh«ng thu phôc ha con r¾n nµy th× lÊy g× mµ ®i? Du Th¶n Chi kh«ng sao ®−îc ®µnh ®¸p: - §Ó t¹i h¹ thö l¹i coi. G· tõ tõ v−¬n tay ra. Hai con r¾n ®ang n»m nÐn ®Çu xuèng ®Êt, l−ìi thÌ dµi ra tr«ng gím khiÕp. Du Th¶n Chi trong lßng sî h·i, chØ muèn lïi l¹i. §ét nhiªn hai con r¾n vïng dËy ®íp vµo tay g·. Du Th¶n Chi kªu thÐt lªn. A Tö kinh h·i hái: - Chi vËy? Du Th¶n Chi ®¸p: - R¾n... c¾n... vµo tay t¹i h¹. G· yªn chÝ näc ®éc r¾n sÏ ph¸t ®éng lµm cho m×nh chÕt ngay tøc kh¾c, nªn tiÕng nãi nghe l¹c h¼n ®i. Nh−ng hai con r¾n ®éc nµy lËp tøc nh¶ ra, bß véi l¹i gèc c©y lín. Th©n chóng quÊn chÆt vµo th©n c©y, xiÕt chÆt dÇn m·i vµo. ChØ trong chíp m¾t tiÕng l¸ch c¸ch vang lªn. Da r¾n ®øt tung, m¸u tanh ch¶y ®Çy mÆt ®Êt. Du Th¶n Chi trè m¾t ra nh×n ®èng x¸c r¾n lï lï tùa hå nh− ng−êi m¬ ngñ. A Tö l¹i hái: - V−¬ng c«ng tö! R¾n ®éc lîi h¹i lµ thÕ mµ c«ng tö kh«ng viÖc g× −? Du Th¶n Chi d¬ tay lªn coi th× chØ thÊy mÊy vÕt r¨ng r¾n c¾n h·y cßn râ rµnh rµnh. G· thö vung tay mÊy c¸i mµ ch¼ng thÊy ®au ®ín chi hÕt liÒn ®¸p: - T¹i h¹ kh«ng sao c¶! A Tö vÉn ch−a yªn d¹ hái tiÕp: - VËy hai con r¾n ®©u råi? Du Th¶n Chi ®¸p: - Chóng chÕt c¶ råi! A Tö dËm ch©n hái: - Sao c«ng tö l¹i ®¸nh chÕt chóng? Du Th¶n Chi g−îng c−êi ®¸p: - Cã ph¶i t¹i h¹ ®¸nh chÕt ®©u? Chóng tù nhiªn chÕt ®ã. A Tö tuy lµ ng−êi th«ng minh mµ còng ch¼ng hiÓu vô nµy ra sao. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Nguyªn trong ng−êi Du Th¶n Chi chÊt ®éc sóc tÝch cßn ghª gím h¬n c¶ näc r¾n. Hai con r¾n ®éc nµy c¾n g·, bÞ huyÕt dÞch g· ngÊm vµo, nªn bÞ tróng ®éc mµ chÕt. A Tö thë dµi nãi: - §¸ng tiÕc! ThËt lµ ®¸ng tiÕc! Du Th¶n Chi ngÈng ®Çu lªn thÊy ®»ng xa cã hai con r¾n ®éc kh¸c ®ang bß l¹i. G· nh¨n nhã c−êi nãi: - Cã chi mµ ®¸ng tiÕc? Hai con kh¸c ®ang bß l¹i kia! Chóng cßn lín h¬n hai con tr−íc nhiÒu. A Tö mõng qu¸ hái: - LiÖu cã thÓ cïng ®Ó c−ìi ®−îc kh«ng? Du Th¶n Chi ®¸p: - §−îc! Hai con nµy kú l¾m! §u«i nã cuén l¹i ®Ó gi¸p vµo nhau. §Çu nã nghÓn lªn cao, l¹i cã mét nhµ s− ng−êi Hå cìi trªn ®u«i chóng. A Tö vç tay hái: - Cã thùc thÕ kh«ng? Du Th¶n Chi ®¸p: - T¹i h¹ g¹t c« n−¬ng lµ chi? Hai con r¾n ®éc bß l¹i rÊt lÑ, nh¸y m¾t ®· ®Õn tr−íc mÆt hai ng−êi. Du Th¶n Chi nh×n l·o Hå t¨ng c−ìi trªn ®u«i r¾n. L·o Hå t¨ng nµy tuæi ®· giµ, mÆt ®Çy vÕt nh¨n nheo, nh−ng hai m¾t rÊt tinh thÇn, khiÕn ng−êi tr«ng mµ ph¸t sî. Du Th¶n Chi biÕt r»ng muèn trèn còng kh«ng tho¸t, ®µnh ®øng ú ra ®ã víi c¸i hy väng gÆp d÷ hãa lµnh. A Tö kh«ng chê Du Th¶n Chi lªn tiÕng, nµng hái ngay: - L·o Hå t¨ng kia! Ph¶i ch¨ng l·o ®Õn ®©y ®Ó thay b¹n ®Òn ngùa l¹i ta? L·o Hå t¨ng nh×n ®èng x¸c r¾n lé vÎ sî h·i. L·o më miÖng nãi b»ng tiÕng H¸n rÊt ho¹t b¸t hái: - Ph¶i ch¨ng hai vÞ ë chïa ThiÕu L©m tíi ®©y? A Tö thÊy ®èi ph−¬ng nãi ®−îc tiÕng H¸n l¹i cµng −a thÝch véi ®¸p: - Sao l·o l¹i gië lèi nãi chuyÖn ®Çu Ng« m×nh Së? Ta hái l·o ph¶i ch¨ng ®Õn ®©y båi th−êng ®«i ngùa bÞ r¾n c¾n chÕt c¬ mµ? Sao l·o kh«ng tr¶ lêi? L·o Hå t¨ng kh«ng ®¸p vµo c©u hái cyña A Tö. L·o nãi tiÕp: - VÞ nµo ®· nhËn lêi uû th¸c cña s− ®Ö ta lµ Ba La Tinh tíi ®©y? Du Th¶n Chi giËt m×nh kinh h·i, thÊt thanh hái: - L·o lµ s− huynh cña Ba La Tinh −? Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung L·o Hå t¨ng ®¸p: - ChÝnh ph¶i! Ta lµ TriÕt La Tinh, nÕu c¸c h¹ lµ ng−êi cña Ba La Tinh gëi ®Õn ®Ó chuyÓn giao vËt g× th× ®−a ®©y cho ta. A Tö chau mµy hái: - V−¬ng c«ng tö! Th»ng cha TriÕt La Tinh nµy ®iªn µ? Du Th¶n Chi khi ë chïa ThiÕu L©m ®· bÞ Ba La Tinh hµnh h¹ cùc khæ. G· biÕt b¶n l·nh Ba La Tinh rÊt cao c−êng. B©y giê g· nghe thÊy l·o nµy lµ s− huynh Ba La Tinh th× l¹i cµng kinh h·i h¬n. G· quªn c¶ A Tö ®· ®ui m¾t, quay l¹i nh×n µnng xua tay ra hiÖu cho nµng ®õng lªn tiÕng, råi ®¸p: - Ch¾c vÞ ®¹i s− kia hiÓu lÇm råi. T¹i h¹ kh«ng ph¶i ë chïa ThiÕu L©m tíi ®©y vµ còng ch−a gÆp Ba La Tinh bao giê... TriÕt La Tinh lé vÎ kh«ng tin hái: - Sao lóc n·y c¸c h¹ ®äc tªn Ba La Tinh ra? Vµ pho DÞch C©n Kinh b»ng ch÷ Ph¹n cÊt dÊu ë chïa ThiÕu L©m l¹i cã bªn m×nh c¸c h¹? Nguyªn Du Th¶n Chi l−îm ®−îc cuèn s¸ch cña Tiªu Phong ®¸nh r¬i ch¼ng biÕt lµ g×, mµ còng ch¼ng nghe ai nãi tíi DÞch C©n Kinh bao giê c¶. G· vÉn mét mùc ®¸p: - NhÊt ®Þnh lµ ®¹i s− ®ã nhËn lÇm råi! TriÕt La Tinh lé vÎ tøc giËn, x¾ng giäng: - NÕu ng−¬i muèn gi÷ DÞch C©n Kinh lµm cña riªng th× ®õng tr¸ch ta v« t×nh. Du Th¶n Chi véi nãi: - Bªn m×nh t¹i h¹ cã DÞch C©n Kinh g× ®©u? §¹i s− coi ®©y! §¹i s− coi ®©y! DÞch C©n Kinh lµ c¸i nµy −? Råi g· xoÌ bµn tay, b¶n DÞch C©n Kinh trong tay g· lé ra. TriÕt La Tinh c¶ mõng nghÜ thÇm: - Lóc s− ®Ö Ba La Tinh giao DÞch C©n Kinh cho th»ng lái nµy nhÊt ®Þnh y kh«ng nãi râ nªn g· nµy kh«ng hiÓu ®−îc. G· tung m×nh lªn mét c¸i tõ trªn ®u«i r¾n nhÑ nhµng nh¶y xuèng. Du Th¶n Chi nãi: - §¹i s− coi ®©y! Bªn m×nh t¹i h¹ chØ cã c¸i nµy vµ l−ìi ®ao truû thñ. NÕu ®¹i s− thÝch... A Tö ®øng bªn ®ét nhiªn bËt c−êi. Nµng cßn nhí g· Hå t¨ng lóc n·y tr−íc khi bÞ ®¸nh ®uæi, V−¬ng Tinh Thiªn còng nãi nh−ng c©u nµy. B©y giê ch¾c l·o TriÕt La Tinh nµy còng kh«ng khái thÊt b¹i nh− g· ban n·y, nªn ®ét nhiªn nµng bËt c−êi ra tiÕng. Du Th¶n Chi ®ang kinh h·i kh«ng biÕt ch¹y ®i ®©u. G· kh«ng hiÓu t¹i sao A Tö l¹i bËt c−êi, nªn cø ®øng thén mÆt ra. TriÕt La Tinh tõ tõ b−íc l¹i. M¾t l·o vÉn ®¨m ®¨m nh×n vµo l−ìi ®ao truû thñ nãi: - §©y qu¶ lµ mét thanh b¶o ®ao mµ thÝ chñ kh«ng luyÕn tiÕc −? Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Du Th¶n Chi véi ®¸p: - L−ìi ®ao nµy cña mét ng−êi b¹n tÆng cho t¹i h¹. §¹i s− ®· thÝch cø viÖ lÊy mµ dïng. TriÕt La Tinh tiÕn s¸t ®Õn tr−íc mÆt Du Th¶n Chi. L·o tõ tõ vung tay ra, m¾t vÉn chó ý nh×n l−ìi ®ao truû thñ, nh−ng ®ét nhiªn ®æi h−íng vå lÊy b¶n DÞch C©n Kinh. BiÕn diÔn nµy rÊt ®ét ngét. ThÕ lµ pho DÞch C©n Kinh ®· bÞ TriÕt La Tinh c−íp lÊy mét c¸ch lÑ lµng. Du Th¶n Chi söng sèt véi nãi: - ¤! C¸i nµy kh«ng ®−îc v× t¹i h¹ vÉn dïng ®Õn lu«n. Lóc g· ë Nam Kinh n−íc Liªu mÊy phen g· ®· tho¸t chÕt ®−îc lµ nhê ë cuèn kinh nµy. DÜ nhiªn g· kh«ng chÞu ®Ó cho ng−êi ta lÊy mÊt mét c¸ch dÔ dµng nh− vËy. TriÕt La Tinh b¨ng m×nh ®i mét c¸i lïi vÒ ph¸i sau hai b−íc hái: -Ng−¬i cÇn dïng nh−ng ta còng cÇn dïng th× sao? Du Th¶n Chi bÞ ng−êi hµ hiÕp ®· quen, nghe l·o nãi vËy, ngÈn ng−êi ra hái: - ThÕ lµ nghÜa lµm sao? §¹i s− sao l¹i c−íp ®o¹t c¸i ®ã cña t¹i h¹? A Tö véi hái: - V−¬ng c«ng tö! L·o c−íp c¸i g× cña c«ng tö vËy? Du Th¶n Chi ®¸p: - Mét cuèn s¸ch nhá bÐ. C¸i ®ã lµ... A Tö võa lÊy lµm kú võa c¨m tøc hái: - L·o Hå t¨ng ¨n c−íp c¸i ®ã cña c«ng tö. C«ng tö tÝnh sao? Du Th¶n Chi thùc t×nh kh«ng d¸m hçn hµo víi TriÕt La Tinh. G· thÊy l·o ®ang më cuèn s¸nh ra coi vµ lé vÎ mõng rì. G· liÒn lªn mÆt kÎ c¶ nãi: - KÓ ra c¸i ®ã còng ch¼ng ®¸ng g×, l·o lÊy mÊt th× th«i. A Tö dËm ch©n nãi: - TÝnh t×nh c«ng tö l¹ thiÖt! M×nh ®· cã vâ c«ng qu¸n thÕ nh− vËy mµ chÞu ®Ó kÎ kh¸c hiÕp ®¸p −? Du Th¶n Chi nghe A Tö nãi kh«ng khái®éng t©m. G· nghÜ thÇm: - A Tö, Phong Ba ¸c, Bao BÊt §ång, mÊy ng−êi ®Òu b¶o vâ c«ng m×nh tuyÖt cao. M×nh nghÜ l¹i th× t−ëng kh«ng cã g×. Nh−ng tr¶i qua mÊy lÇn ®ông ch¹m th× d−êng nh− kh«ng gÆp ®iÒu g× bÊt lîi. Tuy cã kinh h·i nh−ng kh«ng ®Õn nçi nguy hiÓm. Ch¼ng lÏ trêi th−¬ng m×nh mµ ban cho vâ c«ng qu¸n thÕ −? Dï sao g· còng kh«ng ph¶i lµ h¹ng ng−êi ngu xuÈn ®Õn cïng cùc. MÊy b÷a nay nh÷ng cuéc tao ngé may m¾n tuy g· kh«ng hiÓu ra sao, nh−ng còng nghÜ tíi ®−îc ®iÓm nµy. G· liÒn ®øng ngay ng−êi ph−ìn bông ra ®¸p: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - A Tö! C« n−¬ng nãi ph¶i ®ã. T¹i h¹ ph¶i ®o¹t l¹i míi ®−îc. Nãi xong g· r¶o b−íc tiÕn l¹i gÇn TriÕt La Tinh. TriÕt La Tinh ngÈng ®Çu lªn, hai m¾t loang lo¸ng nh×n Du Th¶n Chi. Du Th¶n Chi kh«ng khái run sî, g· d¬ tay ra trá vµo cuèn DÞch C©n Kinh trong tay TriÕt La Tinh nãi: - Cuèng s¸ch nµy kh«ng thÓ cho ®¹i s− ®−îc. §¹i s− h·y tr¶ l¹i cho t¹i h¹. TriÕt La Tinh noÝ: - VËy th× thÝ chñ lÊy vÒ. © HQD Håi thø bÈy m−¬i s¸u ch−a tho¸t hå t¨ng l¹i gÆp minh v−¬ng Ngê ®©u Du Th¶n Chi võa thß tay ra th× TriÕt La Tinh l¹i rôt tay vÒ khiÕn cho tay g· chôp vµo qu·ng kh«ng. §ång thêi TriÕt La Tinh v−¬n tay tr¸i phãng ch−ëng ®¸nh vµo sau l−ng Du Th¶n Chi mét c¸ch ®ét ngét. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2