Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 75

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

109
lượt xem
19
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 75', giải trí - thư giãn, truyện kiếm hiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 75

 1. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung © HQD Håi thø bÈy m−¬i n¨m Hå t¨ng tranh ®o¹t dÞch c©n kinh Du Th¶n Chi kh«ng biÕt lµm thÕ nµo chØ Ëm õ cho xu«i chuyÖn råi giôc ngùa tiÕn vÒ phÝa tr−íc. Håi l©u A Tö kh«ng nhÉn l¹i ®−îc n÷a, lín tiÕng nãi: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - Sao m·i ch−a ®Õn thÞ trÊn? D−êng nh− chóng ta ®ang ch¹y trªn ®−êng rõng th× ph¶i? Du Th¶n Chi véi chèng chÕ: - Qua qu·ng rõng nµy lµ ®Õn thÞ trÊn. A Tö lªn giäng o¸n tr¸ch: - §óng lµ c«ng tö ®Þnh ®−a ta ®Õn mét n¬i khØ ho cß g¸y ®Ó lµm g× ®©y? Nµng ch−a døt lêi, bçng nghe tiÕng s¸o tõ xa väng l¹i. TiÕng s¸o nµy tùa hå nh− thæi nh¸t gõng tõng håi, lóc vót lªn lanh l¶nh, lóc l¹i trÇm xuèng nghe kh«ng râ l¾m, xem chõng ra vÎ kh¸c l¹ kh«ng gièng nh÷ng ®iÖu s¸o th−êng. Du Th¶n Chi muèn ®i tr¸nh ra nÎo kh¸c, kh«ng ®i vÒ phÝa ph¸t ra tiÕng s¸o. Nh−ng hiÖn hai ng−êi ®ang ë trong khe nói chØ cã mét lèi ®i ra. NÕu quay trë l¹i tÊt bÞ A Tö ph¸t gi¸c sinh nghi, g· ®µnh tiÕn th¼ng vÒ phÝa tr−íc. TiÕng s¸o nghe mçi lóc mét gÇn. A Tö thÝch qu¸ reo lªn: - GÇn tíi thÞ trÊn qu¶ nhiªn bÇu kh«ng khÝ ®· kh¸c tr−íc. Nh−ng ng−êi thæi s¸o kia lµ ai? L¹i d−êng nh− cã ®µn r¾n ®i theo ®©u ®©y? Nguyªn A Tö ®· quen nghÒ b¾t r¾n ®éc. B©y giê nµng nghe tiÕng s¸o cã lÉn tiÕng ph× ph×, nµng biÕt ngay lµ r¾n. Du Th¶n Chi ®Þnh thÇn nh×n kü vÒ phÝa tr−íc, th× thÊy hai con r¾n lín ®ñ n¨m s¸u mµu rùc rì ®ang tiÕn l¹i rÊt mau. Trªn l−ng r¾n cã mét ng−êi ®øng s÷ng. Hai con r¾n nµy ®Òu lín b»ng c¸nh tay, dµi ®Õn h¬n tr−îng, tr−ên ®i song song. Ng−êi kia mçi ch©n ®¹p lªn l−ng mét con. M×nh r¾n tr¬n tuét, thÕ mµ h¾n ®øng v÷ng nh− ®øng trªn mÆt ®Êt. Trong tay h¾n cÇm mét èng s¸o ng¾n thØnh tho¶ng l¹i ®−a lªn miÖng thæi. Du Th¶n Chi thÊy thÕ lÊy lµm l¹ nãi: - A Tö! §· cã phong c¶nh kú l¹ råi ®ã! A Tö véi hái: - Phong c¶nh g×? C«ng tö thö nãi ta nghe! Du Th¶n Chi ®¸p: - Mét ng−êi... mét vÞ hå t¨ng gÇy kh¼ng kheo, hai ch©n ®¹p lªn l−ng hai con r¾n cho nã bß l¹i ®©y. A Tö vèn ch¬i nghÞch bao nhiªu trß kú dÞ, nh−ng ch−a tõng thö ®Æt ch©n lªn l−ng r¾n cho nã bß ®i bao giê. Nµng thÝch qu¸ véi nãi: - C«ng tö c−íp lÊy hai con r¾n ®ã l¹i ®©y ®Ó chóng ta ®i h¸ ch¼ng kho¸i h¬n lµ c−ìi ngùa −? Du Th¶n Chi kh«ng ngê nµng l¹i cã ý nghÜ qu¸i gë nh− vËy. BÊt gi¸c g· ph©n v©n, kh«ng biÕt lµm thÕ nµo vµ tù hèi hËn m×nh ®· lì lêi nãi ra cho nµng biÕt. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Du Th¶n Chi cßn ®ang ng¬ ngÈn th× hai con r¾n lín ®· bß ®Õn tr−íc mÆt. Nhµ s− huýt lªn mét tiÕng s¸o, hai con r¾n liÒn dõng l¹i. Nhµ s− ®¶o m¾t nh×n Du Th¶n Chi cïng A Tö. Du Th¶n Chi thÊy l·o hå t¨ng nµy mµu da x¸m xÞt, mµ hai m¾t s¸ng loang lo¸ng th× kh«ng khái kinh h·i. Thèt nhiªn nhµ s− ®−a tay ra trá vµo hai con ngùa lÝ lè: - Hi c¸p ®Æc t¸p, ®Õ t− ngo¶ la nha... Du Th¶n Chi biÕt ®ã lµ thø tÕng mµ Ba La Tinh ®· d¹y g· tr−íc kia. Nh−ng håi ®ã g· bÞ l·o bøc b¸ch ph¶i häc mµ bông kh«ng thÝch, rèt cuéc g· chØ bÞ mÊy trËn ®ßn, ngoµi ra ch¼ng nhí ®−îc ch÷ nµo, nªn lóc nµy nhµ s− kia nãi g× g· còng kh«ng hiÓu. A Tö hái: - C−¬ng c«ng tö! H¾n nãi g× vËy? Du Th¶n Chi ®¸p: - T¹i h¹ còng kh«ng hiÓu! D−êng nh− h¾n muèn lÊy cÆp ngùa cña chóng ta. A Tö c¶ mõng nãi: - Ch¾c h¾n dïng r¾n ch¸n råi, muèn ®æi ngùa c−ìi, chóng ta ®æi cho h¾n qu¸ch ®i! Du Th¶n Chi nh×n g· Hå t¨ng råi nãi: - D−êng nh− kh«ng ph¶i thÕ. Cã lÏ h¾n ®ßi lÊy ®«i ngùa cña hai ta ®Ó cho r¾n cña h¾n ¨n thÞt th× ph¶i. A Tö tøc giËn nãi: - Nhµ s− nµo ë n−íc nµo ®Õn mµ lín mÆt thÕ? Nhµ s− vÉn kh«ng ngít la lªn, thanh ©m lanh l¶nh chãi tai. Du Th¶n Chi c«ng lùc th©m hËu kh«ng coi vµo ®©u, nh−ng A Tö nghe tiÕng l·o mµ nhøc ®Çu ng−êi nµng l¶o ®¶o c¬ hå s¾p ng· ngöa. Du Th¶n Chi véi ®−a tay ra «m nµng ®Æt sang l−ng ngùa m×nh. Hai ng−êi c−ìi chung mét ngùa. A Tö võa rêi bá l−ng ngùa th× con r¾n lín bªn ch©n ph¶i Hå t¨ng bß l¹i rÊt mau nh− mét c¬n giã lèc råi quÊn chÆt lÊy cæ ngùa. Con ngùa ®au qu¸ ®Ëp vã xuèng ®Êt b×nh bÞch, hÝ vang lªn kh«ng ngít. A Tö thÊt kinh lÝu l−ìi hái: - ChuyÖn chi vËy? ChuyÖn chi vËy? §Çu con r¾n lín chui vµo miÖng ngùa. TiÕng ngùa hÝ thª th¶m mçi lóc mét nhá dÇn. Du Th¶n Chi thÊy vËy kinh h·i thén mÆt ra. Chît nghe A Tö hái lu«n mÊy c©u, g· ®¸p: - Con r¾n cña l·o Hå t¨ng c¾n chÕt con ngùa cña c« n−¬ng råi. A Tö söng sèt nãi: - CÇn g×? B¾t h¾n ph¶i lÊy r¾n ®Òn ta! Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Lóc nµy th× con r¾n ®· chui ra ngoµi miÖng con ngùa. L−ìi nã thÌ ra co l¹i råi n»m l¨n ra ®Êt tùa hå nh− ®· ví ®−îc mét b÷a no råi n»m nghØ. Con r¾n kia còng ngãc ®Çu lªn thÌ l−ìi ra bËt lªn nh÷ng tiÕng ve ve, d−êng nh− thÌm ¨n qu¸, kh«ng nhÉn n¹i ®−îc n÷a. G· Hå t¨ng liÒn trá vµo con ngùa mµ Du Th¶n Chi cïng A Tö ®ang c−ìi lín tiÕng qu¸t th¸o mét håi. Du Th¶n Chi nghÜ thÇm: - G· Hå t¨ng nµy xem chõng quØ qu¸i l¾m! M×nh biÕt ®èi phã víi h¾n sao ®©y? Chi b»ng ®Ó con ngùa nµy cho h¾n lµ xong. NghÜ vËy h¾n véi nãi: - §¹i s− phô bÊt tÊt ph¶i næi giËn! Chóng ta xuèng ngùa ®©y! G· liÒn «m A Tö xuèng ngùa lïi l¹i phÝa sau mÊy th−íc. Chíp m¾t con r¾n tung m×nh l¹i c¾n vµo ®Çu ngùa. Bçng nghe "so¹t so¹t" mÊy tiÕng, nã ®· hót hÕt ãc ngùa nuèt vµo bông råi. ¨n no råi nã còng n»m l¨n kÒnh ra nh− con kia. G· hå t¨ng hai tay ch¾p ®Ó sau l−ng. Du Th¶n Chi ®øng bªn nµy còng lóng tóng kh«ng biÕt lµm thÕ nµo? A Tö hái lu«n: - Hai con r¾n ®©u råi? Sao c«ng tö kh«ng b¾t lÊy ®Ó trõ vµo ®«i ngùa? Du Th¶n Chi nãi: - Chóng ta kh«ng biÕt tiÕng Hå th× lµm thÕ nµo? A Tö c−êi ®¸p: - BiÕt tiÕng hay kh«ng nµo cã cÇn g×? C«ng tö ®uæi h¾n ®i, tøc lµ ®«i r¾n thuéc vÒ m×nh råi! Du Th¶n Chi nhø l¹i: M×nh ®· bÞ Ba La Tinh lóc d¹y m×nh ph¸t ©m ch÷ "xµ", th× nay g· Hå t¨ng nµy còng ph¸t ©m ®óng nh− Ba La Tinh tr−íc kia. Hay l·o nµy kh«ng lµ ng−êi cïng gißng hä th× còng lµ chç quen th©n. B©y giê m×nh thö nh¾c ®Õn tªn Ba La Tinh, may ra cã thÓ th−¬ng l−îng ®−îc. NghÜ vËy g· nãi: - Ba La Tinh! G· Hå t¨ng ngÈn ng−êi ra nh×n Du Th¶n Chi ch»m chÆp. A Tö c−êi khanh kh¸ch ra vÎ vui thÝch nãi víi Du Th¶n Chi: - TÐ ra c«ng tö còng biÕt c¸i tiÕng lý lè ®ã −? Du Th¶n Chi ®¸p: - T¹i h¹ kh«ng biÕt ®©u. Ba La Tinh lµ tªn mét ng−êi Hå nh− vÞ Hå t¨ng nµy ®Êy. G· Hå t¨ng tiÕn l¹i gÇn Du Th¶n Chi mÊy b−íc hái: - Ba La Tinh...? Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Du Th¶n Chi gËt ®Çu ®¸p: - Ba La Tinh! Ba La Tinh! G· Hå t¨ng ®ét nhiªn d¬ tay ra, n¨m ngãn tay kh« ®Ðt chôp vµo v¹t ¸o tr−íc ngùc cña Du Th¶n Chi. Tay tr¸i h¾n móa may chi ®ã råi miÖng nãi lÝu l« mét trµng dµi. Du Th¶n Chi c¶ kinh hái: - Ng−¬i lµm g× thÕ nµy? G· Hå t¨ng l¹i d−¬ng m¾t lªn nh×n Du Th¶n Chi håi l©u vÎ mÆt ra chiÒu tøc giËn hÐt lªn: - Ba La Tinh! Du Th¶n Chi t−ëng m×nh nãi tªn Ba La Tinh lµ kh«n l¹i ho¸ ra vông, g· nãi: - Ba La Tinh lµ Ba La Tinh. Ta chØ biÕt nãi ba ch÷ Ba La Tinh. Ng−¬i kÐo ¸o ta lµm g×? Råi g· chît nhí ®Õn mét c©u tiÕng Hå, véi nãi: - Na l¹t t− ®Õ t− m¹ch c¸p ®Ò. C©u nµy nghÜa lµ: Na l¹t ®øng ë ®©u. Nh−ng Du Th¶n Chi trong lóc hèt ho¶ng l¹i quªn nghÜa buét miÖng nãi ra. G· Hå t¨ng bÊt gi¸c ng¬ ng¸c ngÈn ngo¶nh nh×n bèn phÝa t−ëng cã ai tªn lµ Na L¹t ®øng gÇn ®ã. C©u nãi liÒn cña Du Th¶n Chi ®· lµm cho g· Hå t¨ng giËn, qu¸t m¾ng Çm Çm. A Tö ®øng bªn nghe cµng sèt ruét nãi: - C«ng tö g©y lêi víi h¾n lµm chi? §uæi cæ h¾n ®i cã h¬n kh«ng? Du Th¶n Chi co ng−êi l¹i toan giùt ra, kh«ng ngê g· Hå t¨ng n¾m chÆt ¸o, h¾n dùt m¹nh ¸o r¸ch ®Õn "ro¹c" mét tiÕng. Nh÷ng ®å vËt trong bäc Du Th¶n Chi rít c¶ xuèng ®©t. L−ìi ®ao truû thñ cña Phong Ba ¸c tÆng cho còng rít xuèng khèi ®¸ ®¸nh "choang" mét tiÕng, bËt ra ¸nh s¸ng loÐ m¾t. G· Hå t¨ng cói xuèng l−îm l−ìi truû thñ lªn. L·o võa nh×n Du Th¶n Chi võa d¬ dao lªn nãi mÊy c©u lý lè. Du Th¶n Chi véi nãi: - L−ìi truû thñ nµy nÕu ®¹i s− muèn dïng th× t¹i h¹ ®Ó l¹i cho. A Tö hái: - V−¬ng c«ng tö! Hai con r¾n ®ã ®©u råi? H¾n ®· lÊy hai con ngùa cßn ®ßi lÊy c¶ l−ìi truû thñ n÷a −? Du Th¶n Chi c−êi dë khãc dë ®¸p: - A Tö! C« n−¬ng ®õng nãi n÷a, ®Ó mÆc t¹i h¹ ®èi phã víi h¾n. G· Hå t¨ng cÇm l−ìi truû thñ xoay ®i xoay l¹i ng¾m nghÝa mét håi råi ®ét nhiªn rung tay mét c¸i. Du Th¶n Chi véi d¾t A Tö lïi l¹i hai b−íc. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Nguyªn lóc g· Hå t¨ng vung l−ìi truû thñ lªn th× nh÷ng luång hµn quang xoay trßn, khÝ l¹nh ghª ng−êi, Du Th¶n Chi t−ëng g· Hå t¨ng muèn ®éng thñ víi m×nh, nªn hèt ho¶ng lïi l¹i. A Tö còng c¶m thÊy mét luång hµn phong t¹t vµo mÆt véi hái: - L·o Hå t¨ng ®éng thñ ®Êy −? Du Th¶n Chi ®¸p: - Ch−a hiÓu h¾n ®Þnh lµm g×. G· Hå t¨ng chØ vung ®ao lªn mÊy c¸i råi qu¼ng xuèng ®Êt. Du Th¶n Chi nãi: - §¹i s− kh«ng thÝch −? VËy t¹i h¹ lÊy vÒ. Råi g· m¹nh d¹n tiÕn lªn hai b−íc cói xuèng l−îm ®ao. C©y ®ao nµy rít xuèng bªn c¹nh pho DÞch c©n kinh. Du Th¶n Chi cói xuèng l−îm ®ao, ®ång thêi tiªn tay l−îm lu«n c¶ DÞch C©n Kinh. G· Hå t¨ng thèt nhiªn la lªn nh÷ng tiÕng qu¸i dÞ. Kh«ng biÕt h¾n nãi g×. H¾n n¾m chÆt lÊy tay Du Th¶n Chi tùa nh− c¸i vßng s¾t rót chÆt l¹i. Du Th¶n Chi ph¶i më bµn tay ra c¶ l−ìi truû thñ lÇn pho DÞch C©n Kinh l¹i rít xuèng ®Êt. G· Hå t¨ng kh«ng ®Ó ý ®Õn l−ìi ®ao, toan l−îm lÊy pho kinh mµ th«i. Du Th¶n Chi thÊy vËy c¶ kinh véi ng¨n l¹i: - §¹i s−! C¸i nµy ®¹i s− kh«ng lÊy ®−îc. Nãi xong g· cè søc giùt tay m¹nh mét c¸i. Giùt ®−îc tay ra råi, tiÖn ®µ tay Du Th¶n Chi ®Ëp xuèng vai Hå t¨ng mét c¸i. G· Hå t¨ng chØ ®Ó ý ®Õn viÖc l−îm kinh nªn kh«ng kÞp nÐ tr¸nh, bÞ ®èi ph−¬ng ®Ëp tróng huyÖt "kiªn tinh". Bçng nghe nhµ s− la lªn mét tiÕng qu¸i gë råi ng−êi h¾n b¾n v¨ng ra xa. Du Th¶n Chi giùt m×nh t−ëng lµ khinh c«ng nhµ s− tinh th©m b¨ng m×nh nh¶y ®i nh− vËy. Nh−ng g· l¹i thÊy nhµ s− b¾n ra xa ngoµi ba tr−îng rít xuèng ®Êt råi cßn l¨n ®i ®Õn n¨m s¸u vßng th× ch¼ng hiÓu ra sao? Du Th¶n Chi l¾c ®Çu lÌ l−ìi, cói xuèng l−îm pho kinh vµ ®ao truû thñ lªn chuÈn bÞ liÒu m¹ng víi nhµ s−. Ngê ®©u g· Hå t¨ng võa ®øng v÷ng liÒn trõng m¾t nh×n Du Th¶n Chi, råi rót èng s¸o ra thæi lªn mÊy tiÕng. Hai con r¾n ®−îc b÷a no ®ang n»m c¹nh d−íi ®Êt, võa nghe tiÕng s¸o lËp tøc nghÓnh ®Çu lªn, ngoe nguÈy c¸i ®u«i x«ng l¹i phÝa Du Th¶n Chi vµ A Tö. Du Th¶n Chi c¶ kinh la lªn: - A Tö! Ch¹y cho mau! A Tö thÊt kinh hái: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - ChuyÖn g× thÕ? Du Th¶n Chi ch−a kÞp tr¶ lêi th× hai con r¾n ®· tung m×nh ®Õn nhanh nh− giã. Tuy thuë nhá g· ®· quen b¾t r¾n, nh−ng ®èi víi hai con r¾n khæng lå nµy th× g· kh«ng khái luèng cuèng, ch¼ng biÕt lµm thÕ nµo chØ n¾m chÆt lÊy tay A Tö. Hai con r¾n chØ cßn c¸ch n¨m s¸u th−íc th× ®ét nhiªn ®øng l¹i kh«ng tiÕn vÒ phÝa tr−íc n÷a. Chóng cuén trßn m×nh l¹i, chui ®Çu vµo trong. Du Th¶n Chi thÊy hai con r¾n dõng l¹i cuén m×nh l¹i kh«ng nhóc nhÝch, ®· h¬i yªn d¹ thë phµo mét c¸i. Bªn tai g· chØ cßn nghe tiÕng s¸o mçi lóc mét vót lªn lanh l¶nh. G· ®øng ch¾n tr−íc ng−êi A Tö nghÓn cæ tr«ng ra th× g· Hå t¨ng võa thæi s¸o, võa khoa ch©n móa tay. Må h«i tr¸n nhá xuèng nh− m−a, d−êng nh− h¾n cã ý thóc giôc ®«i r¾n l¹i c¾n ng−êi. Nh−ng hai con r¾n cø cuén trßn n»m im kh«ng nghe lêi chØ huy cña l·o. TiÕng ®Þch vót lªn cao ®Õn tét ®é råi "c¸ch" mét tiÕng, èng s¸o ®· gÉy lµm ®«i. G· Hå t¨ng s¾c mÆt x¸m ng¾t, lËp tøc co giß ch¹y tuèt ra khái khe nói. A Tö véi hái: - ChuyÖn g× vËy? Du Th¶n Chi ®¸p: - G· Hå t¨ng d«ng råi, nh−ng cßn hai con r¾n cuén m×nh l¹i n»m kh«ng nhóc nhÝch. A Tö nãi: - NhÊt ®Þnh lµ chóng sî c«ng tö råi! Xem chõng chóng cã linh tÝnh. C«ng tö thö l¹i gÇn xem sao? Du Th¶n Chi kinh h·i Êp óng hái: - T¹i h¹... l¹i gÇn −? A Tö ®¸p: - Ph¶i råi, c«ng tö sî g× chóng? Du Th¶n Chi ph−ìn ngùc ra ®¸p: - DÜ nhiªn t¹i h¹... kh«ng sî. Khi g· cßn ë Tô hiÒn trang, v¨n dèt, vâ n¸t, ®· theo mét vÞ t©n kh¸ch trong nhµ häc ®−îc nghÒ b¾t r¾n, nh−ng b©y giê g· thÊy hai con r¾n ®éc khæng lå nµy trong lßng kh«ng khái ph¸t ín. G· võa ®i võa dß dÉm, rôt rÌ tiÕn l¹i. G· dang hai tay ra thñ thÕ, miÖng hµ h¬i ph× ph×. G· cµng tíi gÇn, hai con r¾n cµng rót chÆt m×nh vµo d−êng nh− chóng sî qu¸. A Tö nghÓn ®Çu lªn hái: - Chi vËy? D−êng nh− chóng nghe hiÓu tiÕng c«ng tö? Du Th¶n Chi nãi l¶ng ra: - Xem chõng hai con r¾n nµy ch¶ cã linh tÝnh g× hÕt. Thu phôc chóng còng b»ng v« dông, hay lµ ta th«i qu¸ch? Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung A Tö lµm mÆt giËn hái: - Ngùa cña m×nh chÕt hÕt råi. Kh«ng thu phôc ha con r¾n nµy th× lÊy g× mµ ®i? Du Th¶n Chi kh«ng sao ®−îc ®µnh ®¸p: - §Ó t¹i h¹ thö l¹i coi. G· tõ tõ v−¬n tay ra. Hai con r¾n ®ang n»m nÐn ®Çu xuèng ®Êt, l−ìi thÌ dµi ra tr«ng gím khiÕp. Du Th¶n Chi trong lßng sî h·i, chØ muèn lïi l¹i. §ét nhiªn hai con r¾n vïng dËy ®íp vµo tay g·. Du Th¶n Chi kªu thÐt lªn. A Tö kinh h·i hái: - Chi vËy? Du Th¶n Chi ®¸p: - R¾n... c¾n... vµo tay t¹i h¹. G· yªn chÝ näc ®éc r¾n sÏ ph¸t ®éng lµm cho m×nh chÕt ngay tøc kh¾c, nªn tiÕng nãi nghe l¹c h¼n ®i. Nh−ng hai con r¾n ®éc nµy lËp tøc nh¶ ra, bß véi l¹i gèc c©y lín. Th©n chóng quÊn chÆt vµo th©n c©y, xiÕt chÆt dÇn m·i vµo. ChØ trong chíp m¾t tiÕng l¸ch c¸ch vang lªn. Da r¾n ®øt tung, m¸u tanh ch¶y ®Çy mÆt ®Êt. Du Th¶n Chi trè m¾t ra nh×n ®èng x¸c r¾n lï lï tùa hå nh− ng−êi m¬ ngñ. A Tö l¹i hái: - V−¬ng c«ng tö! R¾n ®éc lîi h¹i lµ thÕ mµ c«ng tö kh«ng viÖc g× −? Du Th¶n Chi d¬ tay lªn coi th× chØ thÊy mÊy vÕt r¨ng r¾n c¾n h·y cßn râ rµnh rµnh. G· thö vung tay mÊy c¸i mµ ch¼ng thÊy ®au ®ín chi hÕt liÒn ®¸p: - T¹i h¹ kh«ng sao c¶! A Tö vÉn ch−a yªn d¹ hái tiÕp: - VËy hai con r¾n ®©u råi? Du Th¶n Chi ®¸p: - Chóng chÕt c¶ råi! A Tö dËm ch©n hái: - Sao c«ng tö l¹i ®¸nh chÕt chóng? Du Th¶n Chi g−îng c−êi ®¸p: - Cã ph¶i t¹i h¹ ®¸nh chÕt ®©u? Chóng tù nhiªn chÕt ®ã. A Tö tuy lµ ng−êi th«ng minh mµ còng ch¼ng hiÓu vô nµy ra sao. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Nguyªn trong ng−êi Du Th¶n Chi chÊt ®éc sóc tÝch cßn ghª gím h¬n c¶ näc r¾n. Hai con r¾n ®éc nµy c¾n g·, bÞ huyÕt dÞch g· ngÊm vµo, nªn bÞ tróng ®éc mµ chÕt. A Tö thë dµi nãi: - §¸ng tiÕc! ThËt lµ ®¸ng tiÕc! Du Th¶n Chi ngÈng ®Çu lªn thÊy ®»ng xa cã hai con r¾n ®éc kh¸c ®ang bß l¹i. G· nh¨n nhã c−êi nãi: - Cã chi mµ ®¸ng tiÕc? Hai con kh¸c ®ang bß l¹i kia! Chóng cßn lín h¬n hai con tr−íc nhiÒu. A Tö mõng qu¸ hái: - LiÖu cã thÓ cïng ®Ó c−ìi ®−îc kh«ng? Du Th¶n Chi ®¸p: - §−îc! Hai con nµy kú l¾m! §u«i nã cuén l¹i ®Ó gi¸p vµo nhau. §Çu nã nghÓn lªn cao, l¹i cã mét nhµ s− ng−êi Hå cìi trªn ®u«i chóng. A Tö vç tay hái: - Cã thùc thÕ kh«ng? Du Th¶n Chi ®¸p: - T¹i h¹ g¹t c« n−¬ng lµ chi? Hai con r¾n ®éc bß l¹i rÊt lÑ, nh¸y m¾t ®· ®Õn tr−íc mÆt hai ng−êi. Du Th¶n Chi nh×n l·o Hå t¨ng c−ìi trªn ®u«i r¾n. L·o Hå t¨ng nµy tuæi ®· giµ, mÆt ®Çy vÕt nh¨n nheo, nh−ng hai m¾t rÊt tinh thÇn, khiÕn ng−êi tr«ng mµ ph¸t sî. Du Th¶n Chi biÕt r»ng muèn trèn còng kh«ng tho¸t, ®µnh ®øng ú ra ®ã víi c¸i hy väng gÆp d÷ hãa lµnh. A Tö kh«ng chê Du Th¶n Chi lªn tiÕng, nµng hái ngay: - L·o Hå t¨ng kia! Ph¶i ch¨ng l·o ®Õn ®©y ®Ó thay b¹n ®Òn ngùa l¹i ta? L·o Hå t¨ng nh×n ®èng x¸c r¾n lé vÎ sî h·i. L·o më miÖng nãi b»ng tiÕng H¸n rÊt ho¹t b¸t hái: - Ph¶i ch¨ng hai vÞ ë chïa ThiÕu L©m tíi ®©y? A Tö thÊy ®èi ph−¬ng nãi ®−îc tiÕng H¸n l¹i cµng −a thÝch véi ®¸p: - Sao l·o l¹i gië lèi nãi chuyÖn ®Çu Ng« m×nh Së? Ta hái l·o ph¶i ch¨ng ®Õn ®©y båi th−êng ®«i ngùa bÞ r¾n c¾n chÕt c¬ mµ? Sao l·o kh«ng tr¶ lêi? L·o Hå t¨ng kh«ng ®¸p vµo c©u hái cyña A Tö. L·o nãi tiÕp: - VÞ nµo ®· nhËn lêi uû th¸c cña s− ®Ö ta lµ Ba La Tinh tíi ®©y? Du Th¶n Chi giËt m×nh kinh h·i, thÊt thanh hái: - L·o lµ s− huynh cña Ba La Tinh −? Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung L·o Hå t¨ng ®¸p: - ChÝnh ph¶i! Ta lµ TriÕt La Tinh, nÕu c¸c h¹ lµ ng−êi cña Ba La Tinh gëi ®Õn ®Ó chuyÓn giao vËt g× th× ®−a ®©y cho ta. A Tö chau mµy hái: - V−¬ng c«ng tö! Th»ng cha TriÕt La Tinh nµy ®iªn µ? Du Th¶n Chi khi ë chïa ThiÕu L©m ®· bÞ Ba La Tinh hµnh h¹ cùc khæ. G· biÕt b¶n l·nh Ba La Tinh rÊt cao c−êng. B©y giê g· nghe thÊy l·o nµy lµ s− huynh Ba La Tinh th× l¹i cµng kinh h·i h¬n. G· quªn c¶ A Tö ®· ®ui m¾t, quay l¹i nh×n µnng xua tay ra hiÖu cho nµng ®õng lªn tiÕng, råi ®¸p: - Ch¾c vÞ ®¹i s− kia hiÓu lÇm råi. T¹i h¹ kh«ng ph¶i ë chïa ThiÕu L©m tíi ®©y vµ còng ch−a gÆp Ba La Tinh bao giê... TriÕt La Tinh lé vÎ kh«ng tin hái: - Sao lóc n·y c¸c h¹ ®äc tªn Ba La Tinh ra? Vµ pho DÞch C©n Kinh b»ng ch÷ Ph¹n cÊt dÊu ë chïa ThiÕu L©m l¹i cã bªn m×nh c¸c h¹? Nguyªn Du Th¶n Chi l−îm ®−îc cuèn s¸ch cña Tiªu Phong ®¸nh r¬i ch¼ng biÕt lµ g×, mµ còng ch¼ng nghe ai nãi tíi DÞch C©n Kinh bao giê c¶. G· vÉn mét mùc ®¸p: - NhÊt ®Þnh lµ ®¹i s− ®ã nhËn lÇm råi! TriÕt La Tinh lé vÎ tøc giËn, x¾ng giäng: - NÕu ng−¬i muèn gi÷ DÞch C©n Kinh lµm cña riªng th× ®õng tr¸ch ta v« t×nh. Du Th¶n Chi véi nãi: - Bªn m×nh t¹i h¹ cã DÞch C©n Kinh g× ®©u? §¹i s− coi ®©y! §¹i s− coi ®©y! DÞch C©n Kinh lµ c¸i nµy −? Råi g· xoÌ bµn tay, b¶n DÞch C©n Kinh trong tay g· lé ra. TriÕt La Tinh c¶ mõng nghÜ thÇm: - Lóc s− ®Ö Ba La Tinh giao DÞch C©n Kinh cho th»ng lái nµy nhÊt ®Þnh y kh«ng nãi râ nªn g· nµy kh«ng hiÓu ®−îc. G· tung m×nh lªn mét c¸i tõ trªn ®u«i r¾n nhÑ nhµng nh¶y xuèng. Du Th¶n Chi nãi: - §¹i s− coi ®©y! Bªn m×nh t¹i h¹ chØ cã c¸i nµy vµ l−ìi ®ao truû thñ. NÕu ®¹i s− thÝch... A Tö ®øng bªn ®ét nhiªn bËt c−êi. Nµng cßn nhí g· Hå t¨ng lóc n·y tr−íc khi bÞ ®¸nh ®uæi, V−¬ng Tinh Thiªn còng nãi nh−ng c©u nµy. B©y giê ch¾c l·o TriÕt La Tinh nµy còng kh«ng khái thÊt b¹i nh− g· ban n·y, nªn ®ét nhiªn nµng bËt c−êi ra tiÕng. Du Th¶n Chi ®ang kinh h·i kh«ng biÕt ch¹y ®i ®©u. G· kh«ng hiÓu t¹i sao A Tö l¹i bËt c−êi, nªn cø ®øng thén mÆt ra. TriÕt La Tinh tõ tõ b−íc l¹i. M¾t l·o vÉn ®¨m ®¨m nh×n vµo l−ìi ®ao truû thñ nãi: - §©y qu¶ lµ mét thanh b¶o ®ao mµ thÝ chñ kh«ng luyÕn tiÕc −? Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Du Th¶n Chi véi ®¸p: - L−ìi ®ao nµy cña mét ng−êi b¹n tÆng cho t¹i h¹. §¹i s− ®· thÝch cø viÖ lÊy mµ dïng. TriÕt La Tinh tiÕn s¸t ®Õn tr−íc mÆt Du Th¶n Chi. L·o tõ tõ vung tay ra, m¾t vÉn chó ý nh×n l−ìi ®ao truû thñ, nh−ng ®ét nhiªn ®æi h−íng vå lÊy b¶n DÞch C©n Kinh. BiÕn diÔn nµy rÊt ®ét ngét. ThÕ lµ pho DÞch C©n Kinh ®· bÞ TriÕt La Tinh c−íp lÊy mét c¸ch lÑ lµng. Du Th¶n Chi söng sèt véi nãi: - ¤! C¸i nµy kh«ng ®−îc v× t¹i h¹ vÉn dïng ®Õn lu«n. Lóc g· ë Nam Kinh n−íc Liªu mÊy phen g· ®· tho¸t chÕt ®−îc lµ nhê ë cuèn kinh nµy. DÜ nhiªn g· kh«ng chÞu ®Ó cho ng−êi ta lÊy mÊt mét c¸ch dÔ dµng nh− vËy. TriÕt La Tinh b¨ng m×nh ®i mét c¸i lïi vÒ ph¸i sau hai b−íc hái: -Ng−¬i cÇn dïng nh−ng ta còng cÇn dïng th× sao? Du Th¶n Chi bÞ ng−êi hµ hiÕp ®· quen, nghe l·o nãi vËy, ngÈn ng−êi ra hái: - ThÕ lµ nghÜa lµm sao? §¹i s− sao l¹i c−íp ®o¹t c¸i ®ã cña t¹i h¹? A Tö véi hái: - V−¬ng c«ng tö! L·o c−íp c¸i g× cña c«ng tö vËy? Du Th¶n Chi ®¸p: - Mét cuèn s¸ch nhá bÐ. C¸i ®ã lµ... A Tö võa lÊy lµm kú võa c¨m tøc hái: - L·o Hå t¨ng ¨n c−íp c¸i ®ã cña c«ng tö. C«ng tö tÝnh sao? Du Th¶n Chi thùc t×nh kh«ng d¸m hçn hµo víi TriÕt La Tinh. G· thÊy l·o ®ang më cuèn s¸nh ra coi vµ lé vÎ mõng rì. G· liÒn lªn mÆt kÎ c¶ nãi: - KÓ ra c¸i ®ã còng ch¼ng ®¸ng g×, l·o lÊy mÊt th× th«i. A Tö dËm ch©n nãi: - TÝnh t×nh c«ng tö l¹ thiÖt! M×nh ®· cã vâ c«ng qu¸n thÕ nh− vËy mµ chÞu ®Ó kÎ kh¸c hiÕp ®¸p −? Du Th¶n Chi nghe A Tö nãi kh«ng khái®éng t©m. G· nghÜ thÇm: - A Tö, Phong Ba ¸c, Bao BÊt §ång, mÊy ng−êi ®Òu b¶o vâ c«ng m×nh tuyÖt cao. M×nh nghÜ l¹i th× t−ëng kh«ng cã g×. Nh−ng tr¶i qua mÊy lÇn ®ông ch¹m th× d−êng nh− kh«ng gÆp ®iÒu g× bÊt lîi. Tuy cã kinh h·i nh−ng kh«ng ®Õn nçi nguy hiÓm. Ch¼ng lÏ trêi th−¬ng m×nh mµ ban cho vâ c«ng qu¸n thÕ −? Dï sao g· còng kh«ng ph¶i lµ h¹ng ng−êi ngu xuÈn ®Õn cïng cùc. MÊy b÷a nay nh÷ng cuéc tao ngé may m¾n tuy g· kh«ng hiÓu ra sao, nh−ng còng nghÜ tíi ®−îc ®iÓm nµy. G· liÒn ®øng ngay ng−êi ph−ìn bông ra ®¸p: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - A Tö! C« n−¬ng nãi ph¶i ®ã. T¹i h¹ ph¶i ®o¹t l¹i míi ®−îc. Nãi xong g· r¶o b−íc tiÕn l¹i gÇn TriÕt La Tinh. TriÕt La Tinh ngÈng ®Çu lªn, hai m¾t loang lo¸ng nh×n Du Th¶n Chi. Du Th¶n Chi kh«ng khái run sî, g· d¬ tay ra trá vµo cuèn DÞch C©n Kinh trong tay TriÕt La Tinh nãi: - Cuèng s¸ch nµy kh«ng thÓ cho ®¹i s− ®−îc. §¹i s− h·y tr¶ l¹i cho t¹i h¹. TriÕt La Tinh noÝ: - VËy th× thÝ chñ lÊy vÒ. © HQD Håi thø bÈy m−¬i s¸u ch−a tho¸t hå t¨ng l¹i gÆp minh v−¬ng Ngê ®©u Du Th¶n Chi võa thß tay ra th× TriÕt La Tinh l¹i rôt tay vÒ khiÕn cho tay g· chôp vµo qu·ng kh«ng. §ång thêi TriÕt La Tinh v−¬n tay tr¸i phãng ch−ëng ®¸nh vµo sau l−ng Du Th¶n Chi mét c¸ch ®ét ngét. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2