intTypePromotion=1

Lục mạch thần kiếm - tập 76

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
85
lượt xem
18
download

Lục mạch thần kiếm - tập 76

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 76', giải trí - thư giãn, truyện kiếm hiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 76

  1. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - A Tö! C« n−¬ng nãi ph¶i ®ã. T¹i h¹ ph¶i ®o¹t l¹i míi ®−îc. Nãi xong g· r¶o b−íc tiÕn l¹i gÇn TriÕt La Tinh. TriÕt La Tinh ngÈng ®Çu lªn, hai m¾t loang lo¸ng nh×n Du Th¶n Chi. Du Th¶n Chi kh«ng khái run sî, g· d¬ tay ra trá vµo cuèn DÞch C©n Kinh trong tay TriÕt La Tinh nãi: - Cuèng s¸ch nµy kh«ng thÓ cho ®¹i s− ®−îc. §¹i s− h·y tr¶ l¹i cho t¹i h¹. TriÕt La Tinh noÝ: - VËy th× thÝ chñ lÊy vÒ. © HQD Håi thø bÈy m−¬i s¸u ch−a tho¸t hå t¨ng l¹i gÆp minh v−¬ng Ngê ®©u Du Th¶n Chi võa thß tay ra th× TriÕt La Tinh l¹i rôt tay vÒ khiÕn cho tay g· chôp vµo qu·ng kh«ng. §ång thêi TriÕt La Tinh v−¬n tay tr¸i phãng ch−ëng ®¸nh vµo sau l−ng Du Th¶n Chi mét c¸ch ®ét ngét. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
  2. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Du Th¶n Chi bÞ ®¸nh bÊt ngê kh«ng kÞp ®Ò phßng. §Õn khi l−ng g· bÞ tróng ch−ëng cña TriÕt La Tinh råi, g· c¶m thÊy khÝ huyÕt ch¹y ng−îc lªn, ng−êi g· kh«ng tù chñ ®−îc, tr−ît ch©n ®i mét c¸i l−ít bªn m×nh TriÕt La Tinh vµ b¨ng ra xa ®Õn s¸u b¶y th−íc míi dõng l¹i ®−îc. A Tö nghe tiÕng ng−êi tróng ch−ëng tr−ît ch©n b¨ng ®i. Nµng yªn chÝ lµ ®Þch nh©n bÞ V−¬ng Tinh Thiªn ®¸nh cho ph¶i lïi l¹i nªn vç tay c−êi nãi: - V−¬ng c«ng tö! Thñ ph¸p c«ng tö thËt lµ tuyÖt diÖu! Du Th¶n Chi tù hèi vÒ chuyÖn m×nh ®· thß tay ra, g· nghÜ thÇm: - Néi lùc trong tay m×nh t−ëng r»ng ®· kh¸, ngê ®©u TriÕt La Tinh võa ra tay, m×nh ®· tróng ®ßn tr−ît ®i. Råi g· kh«ng tin t−ëng ë tµi nghÖ m×nh n÷a. Thùc ra hiÖn giê néi c«ng cña Du Th¶n Chi ch¼ng kÐm g× TriÕt La Tinh, nh−ng c¸ch biÕn ho¸ chiªu thøc cïngliÖu ®Þch ®©u b»ng ®−îc TriÕt La Tinh, nªn g· kh«ng c−íp l¹i ®−îc quyÓn kinh, l¹i bÞ TriÕt La Tinh ®¸nh tróng mét ch−ëng "Th«ng Tý C«ng". Du Th¶n Chi thë hång héc, ngÈng ®Çu lªn nh×n th× thÊy TriÕt La Tinh ®ang ngã A Tö b»ng ¸nh m¾t kú dÞ. G· chØ sî TriÕt La Tinh nãi to¹c ra m×nh bÞ ch−ëng ®¸nh ng· l¨n ®i mÊy vßng th× sÏ khiÕn cho nµng ph¶i thÊt väng. V× thÕ g· xua tay lo¹n lªn ra hiÖu cho TriÕt La Tinh ®õng lªn tiÕng vµ ch¹y véi ®Õn tr−íc mÆt h¾n lín tiÕng ®¸p: - Ph¶i råi! Mét khi t¹i h¹ ®· ra tay th× ®èi ph−¬ng cßn tr¶ ®ßn thÕ nµo ®−îc? TriÕt La Tinh kinh ng¹c ®Õn h¸ hèc måm ra kh«ng ngËm l¹i ®−îc n÷a. Du Th¶n Chi l¹i ch¾p tay x¸ dµi ra hiÖu cho l·o ®õng nãi g×. A Tö l¹i hái: - Nh÷ng c¸i g× cña c«ng tö ®· c−íp l¹i ®−îc ch−a? Du Th¶n Chi véi ®¸p: - DÜ nhiªn lµ c−íp l¹i råi. TriÕt La Tinh nghe c©u tr¶ lêi cña Du Th¶n Chi liÒn d¬ cuèn DÞch C©n Kinh trong tay lªn ng¹c nhiªn, l¾p b¾p: - Ng−¬i... Du Th¶n Chi muèn qu× ngay xuèng ®Ó l¹y l·o ®õng nãi n÷a. G· véi lín tiÕng dÆn: - A Tö! T¹i h¹ cßn ®i ®uæi h¾n. C« n−¬ng chê ë ®©y ®õng ®i ®©u! G· võa nãi võa ch¹y ®i ra xa mÊy tr−îng råi quay l¹i vÉy TriÕt La Tinh. TriÕt La Tinh ch¼ng hiÓu ra sao, nh−ng l·o còng ch¹y l¹i. Kh«ng nhÞn ®−îc, l·o hái ngay: - Ng−¬i lµm trß quØ g× vËy? Du Th¶n Chi nh¨n nhã c−êi nãi: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
  3. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - §¹i s− ®ßi c¸i ®ã ®· lÊy ®−îc råi, l¹i ®¸nh t¹i h¹ mét ch−ëng, dï ngoµi miÖng ®¹i s− cã nh−êng mét chót h− danh cho t¹i h¹ th× ®· sao? TriÕt La Tinh quay l¹i nh×n A Tö në mét nô c−êi bÝ mËt råi nãi: - Ta hiÓu råi! Ng−¬i muèn cho vÞ c« n−¬ng kia t−ëng lµ ng−¬i ®· th¾ng ta chø g×? Du Th¶n Chi véi ®¸p: - §óng thÕ! NÕu ®¹i s− vui lßng thµnh toµn cho th× t¹i h¹ c¶m ¬n v« cïng. TriÕt La Tinh trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - Ng−¬i muèn thÕ còng ®−îc, nh−ng ph¶i ®−a ta ®i t×m s− ®Ö Ba La Tinh. Du Th¶n Chi c¶ kinh nãi: - Ba La Tinh ë tËn chïa ThiÕu L©m, t¹i h¹ ®−a ®¹i s− ®Õn ®ã thÕ nµo ®−îc? TriÕt La Tinh nãi: - Ng−¬i biÕt chç y ë, nªn ta cÇn nhê ng−¬i dÉn tíi ®ã. V¶ chïa ThiÕu L©m réng lín lµ thÕ, nÕu ng−¬i kh«ng chÞu dÉn ®−êng th× ta kiÕm y thÕ nµo ®−îc? Du Th¶n Chi xua tay lia lÞa nãi: - Kh«ng ®−îc! Kh«ng ®−îc! T¹i h¹ kh«ng ®i chïa ThiÕu L©m ®−îc ®©u. TriÕt La Tinh v−¬n n¨m ngãn tay ra nh− mãc c©u, chôp xuèng vai Du Th¶n Chi n¾m chÆt lÊy. Gi¶ tû Du Th¶n Chi ch−a ra tay mµ b©y giê míi bÞ TriÕt La Tinh n¾m lÊy vai th× nhÊt ®Þnh h¾n ra søc cùa quËy råi ph¶n kÝch th× ch¼ng nh÷ng cã thÓ tr¸nh tho¸t ®−îc mµ cã khi ®èi ph−¬ng cßn bÞ ¨n ®ßn. Nh−ng võa råi g· võa míi bÞ ®¸nh mét ®ßn ®· mÊt hÕt tù tin, nªn g· kh«ng cùa quËy mµ còng kh«ng d¸m kªu lªn v× sî A Tö nghe tiÕng, chØ khÏ van vØ: - Xin ®¹i s− bu«ng tay! TriÕt La Tinh ®· kiÒm chÕ ®−îc ®èi ph−¬ng th× khi nµo chÞu níi tay, l·o cßn xiÕt chÆt h¬n lµ kh¸c. Ngê ®©u néi lùc Du Th¶n Chi tù nhiªn cã ph¶n øng hÊt ng−îc trë l¹i, xuýt n÷a rêi tay ra. TriÕt La Tinh giùt m×nh nh×n ch»m chÆp Du Th¶n Chi th× thÊy g· còng tá vÎ kinh h·i v« cïng. L·o lµ mét tay rÊt gi¶o quyÖt, ®· nhËn thÊy cã ®iÒu g× kh¸c l¹, liÒn h¹ giäng xuèng nãi thËt khÏ: - Muèn ta bu«ng tay còng ch¼ng khã g×, chØ cÇn ng−¬i dÉn ta ®i gÆp Ba La Tinh. Du Th¶n Chi nh¨n nhã c−êi ®¸p: - ThÕ còng ®−îc! Nh−ng ®¹i s− ph¶i nhËn mét ®iÒu kiÖn víi t¹i h¹. TriÕt La Tinh hái: - §iÒu kiÖn g×? Du Th¶n Chi ®¸p: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
  4. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - §¹i s− chí nãi hë ra cho A Tö hay lµ t¹i h¹ kh«ng biÕt vâ c«ng! TriÕt La Tinh l¹i cµng kinh ng¹c hái: - Ng−¬i kh«ng biÕt vâ c«ng thËt −? Du Th¶n Chi l¹i nãi: - B©y giê ®¹i s− gi¶ vê chÞu thua t¹i h¹ vµ tù nguyÖn ®i theo t¹i h¹ tíi chïa ThiÕu L©m. §¹i s− chÞu ®iÒu kiÖn nµy th× ®õng nãi muèn t¹i h¹ ®−a ®Õn gÆp Ba La Tinh mµ cã b¶o t¹i h¹ lµm tr©u ngùa t¹i h¹ còng rÊt vui lßng. TriÕt La Tinh nghÑo ®Çu ngÉm nghÜ mét lóc råi ®¸p: - §−îc råi! Ta −ng chÞu ®iÒu kiÖn cña ng−¬i. Råi lËp tøc bu«ng tay ra. Du Th¶n Chi gäi to lªn: - A Tö! T¹i h¹ ®uæi kÞp TriÕt La Tinh råi! A Tö biÕt ®©u ®−îc nh÷ng ®iÒu ngo¾c ngoÐo bªn trong. Nµng yªn trÝ vâ c«ng Du Th¶n Chi rÊt cao c−êng th× viÖc b¾t ®−îc TriÕt La Tinh lµ chuyÖn tÊt nhiªn. Nµng ®øng ®µng xa hái: - ThÕ cßn hai con r¾n cuén ®u«i l¹i cho ng−êi ngåi ®©u råi? Du Th¶n Chi ®¸p: - §«i r¾n ®ã cßn ®©y. §¹i s− b»ng lßng nh−êng nã cho c« n−¬ng råi! G· võa nãi võa ra hiÖu cho TriÕt La Tinh −ng thuËn ®iÒu ®ã. TriÕt La Tinh gËt ®Çu. Du Th¶n Chi g−îng c−êi nãi: - VÞ ®¹i s− TriÕt La Tinh ®©y thËt lµ biÕt ®iÒu. §¹i s− thÊy kh«ng ®¸nh næi t¹i h¹, liÒn nhÊt nhÊt −ng chÞu theo lêi t¹i h¹ ngay. A Tö nãi: - ThÕ th× tuyÖt diÖu! C«ng tö l¹i ®©y bång ta ®Ó lªn ®u«i r¾n. Du Th¶n Chi l¹i gi¬ tay ra hiÖu cho TriÕt La Tinh. TriÕt La Tinh chóm m«i huýt lªn hai tiÕng s¸o. Hai con r¾n liÒn cuén ®u«i l¹i kÒ s¸t bªn nhau. Du Th¶n Chi liÒn ½m A Tö ®Ó ngåi lªn ®u«i r¾n. A Tö ngåi trªn ®u«i r¾n thÝch qu¸, bËt lªn mét trµng c−êi rÊt vui vÎ. Du Th¶n Chi thÊy nµng cao høng còng mõng thÇm lµ biÖn ph¸p gi¶i quyÕt cña m×nh tuyÖt diÖu. Tuy nhiªn c¸ch lõa g¹t nµy chØ t¹m thêi lµm cho A Tö ®−îc vui lßng, nh−ng tõ ®©y ®Õn chïa ThiÕu L©m ®−êng x¸ xa x«i, g· l¹i lo däc ®−êng kh«ng biÕt cßn x¶y ra chuyÖn g× r¾c rèi n÷a kh«ng? A Tö c−êi hái: - B©y giê chóng ta ®i ®©u? Du Th¶n Chi véi ®¸p: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
  5. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - Lªn chïa ThiÕu L©m! C« n−¬ng cã thÝch kh«ng? A Tö tuy ch¼ng biÕt sî trêi sî ®Êt lµ g×, nh−ng chïa ThiÕu L©m ®−îc c¸c ph¸i vâ coi nh− nói Th¸i S¬n, nh− sao B¾c §Èu. H¬n n÷a ®ã cßn lµ n¬i cöa PhËt ®Êt Th¸nh, nµng kh«ng khái xao xuyÕn trong lßng, liÒn hái: - Lªn chïa ThiÕu L©m lµm chi? Du Th¶n Chi ®¸p: - TriÕt La Tinh ®¹i s− ®©y nãi lµ cã mét vÞ s− ®Ö bÞ giam láng t¹i ®ã, ®¹i s− yªu cÇu t¹i h¹ ®Õn cøu giïm. A Tö nhÝu cÆp l«ng mµy hái: - §Õn chïa ThiÕu L©m cøu ng−êi, c«ng tö cã n¾m ch¾c thµnh c«ng ®−îc kh«ng? Du Th¶n Chi ®¸p: - DÜ nhiªn lµ ph¶i ®−îc. A Tö kho¸i chÝ nãi: - VËy th× ®i! Nh−ng lµm thÕ nµo huy ®éng ®−îc hai con r¾n nµy? TriÕt La Tinh liÒn huýt lªn hai tiÕng cßi. §«i r¾n nhanh nhÑn tr−ên m×nh ®i vÒ phÝa tr−íc. A Tö ngåi trªn ®u«i r¾n rÊt b×nh yªn, nµng thÝch qu¸ c−êi kh«ng ngít miÖng. Nµng vèn ng−êi th«ng minh, míi hai ba h«m nµng ®· häc ®−îc c¸ch ®iÒu khiÓn cho r¾n tiÕn lªn, lïi xuèng, hoÆc dõng b−íc, kh«ng cÇn TriÕt La Tinh chØ huy n÷a. Du Th¶n Chi thÊy A Tö vui thÝch, g· còng hín hë trong lßng. MÊy h«m sau g· nghÜ m·i kh«ng t×m ra c¸ch nµo trèn tho¸t khái TriÕt La Tinh, nhÊt lµ bá A Tö ®Ó ch¹y mét m×nh, th× chµng kh«ng d¸m. L·o TriÕt La Tinh còng cùc kú gi¶o quyÖt,l·o biÕt chØ cÇn gi÷ A Tö lµ Du Th¶n Chi kh«ng d¸m bá ®i. Bän ba ng−êi nµy tuy ®i toµn ®−êng nói hÎo l¸nh nh−ng kh«ng khái thØnh tho¶ng l¹i gÆp ng−êi qua ®−êng. Trong ba ng−êi nµy th× mét ng−êi lµ h¸n tö mÆt mµy søt sÎo coi gím ghiÕc, mét nhµ s− ng−êi Hå gÇy nh− que cñi, vµ mét c« g¸i tuy nhan s¾c xinh ®Ñp nh−ng hai mÆt ®ui mï l¹i ngåi trªn ®u«i r¾n. ThËt lµ mét c¶nh t−îng kú qu¸i khiÕn ng−êi ta ph¶i ®Ó ý. KÎ nh¸t gan võa tr«ng thÊy liÒn quay ®Çu ch¹y tuèt. Ng−êi lín mËt còng chØ ®øng ®»ng xa mµ nh×n. A Tö ®· mÊy phen b¶o Du Th¶n Chi dÉn ®−êng ®Ó ®uæi r¾n vµo thµnh, nh−ng g· chØ t×m c¸ch chèng chÕ cho xu«i chuyÖn. Gi¶ tû lµ ng−êi kh¸c th× A Tö bùc m×nh mét lÇn lµ ®uæi r¾n bá ®i xa ngay, nh−ng ®èi víi chµng V−¬ng Tinh Thiªn b¶nh trai trong trÝ t−ëng t−îng mµ lßng nµng ®· chím në mèi t×nh, nªn chØ vïng v»ng chø kh«ng muèn bá ®i. §i ®−îc b¶y t¸m ngµy liÒn, kh«ng gÆp chuyÖn g× x¶y ra. A Tö ngåi trªn ®u«i r¾n ®· thÊy ng¸n råi. Cã lóc nµng b−íc xuèng s¸nh vai ®i bé víi Du Th¶n Chi. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
  6. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Mét ngµy kia vµo lóc hoµng h«n, Du Th¶n Chi cïng A Tö ®ang s¸nh vai ®i tr−íc. TriÕt La Tinh cïng ®«i r¾n theo sau. Du Th¶n Chi ®· mÊy lÇn ngo¶nh ®Çu nh×n l¹i, thÊy TriÕt La Tinh ®i c¸ch chõng hai tr−îng, g· muèn kÐo A Tö trèn ch¹y, nh−ng chØ sî kh«ng tho¸t råi TriÕt La Tinh trë mÆt nãi to¹c sù thùc ra th× háng bÐt. Trong lßng g· do dù kh«ng quyÕt, g· thÊp thám nh×n l¹i phÝa sau lu«n, thËm chÝ phÝa tr−íc mÆt cã ng−êi ®i tíi, g· vÉn kh«ng biÕt. A Tö nghe thÊy cã tiÕng kh¸c l¹ liÒn dõng b−íc l¹i nãi: - V−¬ng c«ng tö! PhÝa tr−íc cã ng−êi ®i tíi. Du Th¶n Chi véi ngÈng ®Çu nh×n ra th× thÊy ng−êi nµy mÆc ¸o nhµ s− s¾c tro, cÆp m¾t s¸ng qu¾c, t−íng m¹o trang nghiªm, trªn m«i lé mét nô c−êi tr«ng c¸ch ®i rÊt khoan thai, mµ thùc ra c−íc bé cùc kú mau lÑ, chíp m¾t nhµ s− ®· l−ít qua. A Tö mÊy h«m liÒn ch−a nghe thÊy tiÕng ch©n ng−êi, l·o TriÕt La Tinh ®i bªn l¹i lÇm l× hái ch¼ng buån ®¸p. nµng ®ang buån bùc nªn nghe thÊy cã ng−êi l−ít qua mÆt liÒn hái: - V−¬ng c«ng tö! Ai vËy? Du Th¶n Chi véi ®¸p: - §©y lµ mét vÞ cao t¨ng. A Tö ®ang c¸u s½n, "hõ" mét tiÕng råi nãi: - ThÇy chïa ph¶i kh«ng? C«ng tö biÕt thÕ nµo lµ cao t¨ng? Du Th¶n Chi nh×n vÒ phÝa sau thÊy nhµ s− còng xoay m×nh l¹i. Nhµ s− nµy t−íng m¹o ®−êng ®−êng, cÆp m¾t trong s¸ng nh− hai h¹t minh ch©u, khiÕn ng−êi võa tr«ng thÊy ®· sinh lßnh kÝnh träng vµ cã ý muèn th©n cËn. G· véi ®¸p: - A Tö! §óng lµ mét vÞ cao t¨ng! A Tö võa c−êi võa nãi b»ng mét giäng rÊt khinh ng−êi: - C«ng tö b¶o h¾n ®øng l¹i ®Ó ta hái h¾n xem cã ®óng lµ cao t¨ng hay còng ph−êng thÇy chïa chØ biÕt uèng r−îu ¨n thÞt. Du Th¶n Chi c¶ kinh véi nãi: - A Tö! VÞ ®¹i s− nµy t−íng m¹o trang nghiªm mµ sao c« n−¬ng l¹i bu«ng lêi dìn cît? A Tö la lªn: - Trêi ¬i! §¹i hßa th−îng! §¹i hßa th−îng ®· nghe thÊy ta nãi g× ch−a? §¹i hßa th−îng cã ph¶i tõ chïa ThiÕu L©m ®Õn ®©y kh«ng? Du Th¶n Chi ngÊm ngÇm kinh h·i, nh−ng kh«ng ng¨n l¹i kÞp. G· thÊy hßa th−îng ®øng dõng l¹i, vÎ mÆt nghiªm träng. TriÕt La Tinh nghe tiÕng liÒn tiÕn l¹i gÇn, l·o ®−a m¾t nh×n vÞ hßa th−îng råi ®ét nhiªn thÊt s¾c hái: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
  7. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - §¹i lu©n Minh v−¬ng gi¸ l©m Trung Thæ cã viÖc chi? §¹i lu©n Minh v−¬ng C−u Ma TrÝ nghe thanh ©m còng ®· biÕt ng−êi, l·o c−êi ®¸p: - TriÕt La Tinh PhËt huynh sao kh«ng ë l¹i Thiªn Tróc tu hµnh, mµ qua n−íc §¹i Tèng cã viÖc chi? Du Th¶n Chi thÊy TriÕt La Tinh lé vÎ khÈn tr−¬ng l¹i kªu hßa th−îng nµy b»ng §¹i lu©n Minh v−¬ng th× nghÜ ngay nhµ s− míi ®Õn nµy tÊt cã lai lÞch rÊt lín. G· toan nh©n c¬ héi hai nhµ s− nãi chuyÖn víi nhau, d¾t A Tö ®Ó ch¹y tho¸t th©n. Bçng nghe A Tö hái: - §¹i hßa th−îng! Ph¸p danh ®¹i hßa th−îng lµ §¹i lu©n Minh V−¬ng −? C−u Ma TrÝ thuû chung vÉn ch−a quay l¹i, hÕt nh×n TriÕt La Tinh l¹i ngã qua A Tö mét lÇn, råi cÆp m¾t ®¨m ®¨m nh×n Du Th¶n Chi. Du Th¶n Chi thÊy C−u Ma TrÝ nh×n m×nh hau h¸u mµ ph¸t sî ®Õn luèng cuèng ch©n tay. C−u Ma TrÝ ch¾p hai tay hái: - Quý tÝnh ®¹i danh thÝ chñ lµ g×? Nguyªn C−u Ma TrÝ tho¸ng nh×n ®· thÊy m¾t Du Th¶n Chi Èn hiÖn nh÷ng tia s¸ng kú dÞ. L·o biÕt ngay g· cã c«ng lùc tinh th©m, thËt lµ mét dÞ nh©n l·o ch−a tõng thÊy bao giê, cã ®iÒu mÆt mòi g· cùc kú xÊu xa, nªn l·o tß mß hái vËy. Lóc l·o ch¾p hai tay g· vËn néi lùc ngÊm ngÇm phãng ra. C«ng lùc Du Th¶n Chi rÊt th©m hËu, g· bÞ néi lùc cña C−u Ma TrÝ tËp kÝch vµo ng−êi tuyÖt kh«ng biÕt chi hÕt. G· giËt m×nh ®¸p: - T¹i h¹... lµ... G· nh×n thÊy ®èi ph−¬ng cÆp m¾t s¸ng ngêi tùa hå nh×n thÊu t©m can m×nh nªn kh«ng d¸m x−ng c¸i tªn gi¶ lµ V−¬ng Tinh Thiªn ra. C−u Ma TrÝ hái ngay: - Ch¾c thÝ chñ cã chç khã nãi, kh«ng muèn x−ng tªn hä thËt cña m×nh ra cã ph¶i thÕ kh«ng? Du Th¶n Chi Êp óng: - Cã thÓ nh− vËy. A Tö thÊy l·o §¹i lu©n Minh v−¬ng kh«ng thÌm ®Õm xØa ®Õn m×nh l¹i hái kh«ng tr¶ lêi, nµng ®ang tøc giËn, b©y giê nµng nghe l·o hái ®Õn Du Th¶n Chi th× trong lßng l¹i rÊt khoan kho¸i vµ cho lµ V−¬ng Tinh Thiªn t−íng m¹o phi phµm, khÝ vò oai nghiªm, nªn l·o hßa th−îng nµy ph¶i hoang mang ®Õn nçi kh«ng nghe thÊy c©u hái cña m×nh n÷a. A Tö thÊy Du Th¶n Chi kh«ng chÞu nãi râ hä tªn m×nh, liÒn lín tiÕng dâng d¹c ®¸p: - §¹i hßa th−îng! VÞ nµy lµ ch−ëng m«n ph¸i Cùc L¹c bªn T©y Vùc tªn gäi V−¬ng Tinh Thiªn c«ng tö. §¹i hßa th−îng kiÕn thøc hÑp hßi nªn ch−a nghe biÕt tiÕng c«ng tö ®ã th«i! Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
  8. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung C−u Ma TrÝ sinh lßng nghi hoÆc. Tuy l·o ë n−íc Thæ Phån, nh−ng c¸c m«n ph¸i vâ l©m kh¾p thiªn h¹ l·o ®Òu thuéc hÕt. Tr−íc kia l·o ®· giao du víi Mé Dung tiªn sinh bµn luËn vâ häc cïng nhau rÊt t−¬ng ®¾c. Mé Dung tiªn sinh lµ mét kú nh©n ®Ö nhÊt thiªn h¹, tiªn sinh ®· ®Ò cËp ®Õn vâ c«ng hÕt c¸c m«n ph¸i mµ kh«ng thÊy nãi ®Õn ph¸i Cùc L¹c bao giê. HiÖn nay g· h¸n tö nµy tuy mÆt mòi xÊu xa, nh−ng vâ c«ng qu¶ nhiªn phi th−êng, l·o ngÉm nghÜ håi l©u råi hái tiÕp: - Ph¸i Cùc L¹c −? A Tö c−êi ®¸p: - Ta ®· b¶o hßa th−îng kiÕn thøc hÑp hßi th× biÕt sao ®−îc. Ph¸i Cùc L¹c lµ mét m«n ph¸i do §¹t Ma l·o Tæ dùng ra. NÕu ng−¬i ë chïa ThiÕu L©m ®Õn ®©y th× quay trë l¹i mau b¸o tin cã ch−ëng m«n nh©n ph¸i Cùc L¹c lµ V−¬ng Tinh Thiªn ®i cïng ch−ëng m«n ph¸i Tinh Tó lµ §oµn A Tö s¾p lªn th¨m chïa vµ b¶o c¸c nhµ s− chïa ThiÕu L©m ®îi ë ch©n nói ThiÕu ThÊt ®Ó nghinh tiÕp. Tõ khi A Tö bÞ ®ui m¾t, nµng sèng bªn Du Th¶n Chi trong vßng ¶o t−ëng. Nµng nhËn c¸i ¶o t−ëng ®ã lµ cuéc sèng hiÖn t¹i, nªn miÖng nµng thèt ra nh÷ng lêi tùa kÎ ®iªn khïng. C−u Ma TrÝ lµ ng−êi lÞch duyÖt l¹i kiÕn thøc uyªn b¸c, l·o nghe A Tö nãi vËy, ngÉm nghÜ mét lóc råi hái: - N÷ thÝ chñ! VÞ ch−ëng m«n ph¸i Tinh Tó §oµn A Tö hiÖn giê ë ®©u? A Tö c−êi khanh kh¸ch ®¸p: - ChÝnh lµ ta ë ngay tr−íc mÆt hßa th−îng mµ hßa th−îng kh«ng tr«ng thÊy −? C−u Ma TrÝ l¹i cµng nghi hoÆc hái: - TÐ ra n÷ thÝ chñ lµ ch−ëng m«n nh©n ph¸i Tinh Tó? ThÕ cßn §inh Xu©n Thu... A Tö ng¾t lêi: - §Ó ta nãi cho hßa th−îng nghe: Ta b¶o hßa th−îng kiÕn thøc n«ng c¹n th× biÕt ®©u ®−îc nh÷ng biÕn chuyÓn trong vâ l©m. §inh Xu©n Thu lín mËt d¸m ®éng thñ cïng ta ®©y vµ V−¬ng c«ng tö, nªn ®· bÞ truÊt ng«i ch−ëng m«n ph¸i Tinh Tó råi! C−u Ma TrÝ gËt ®Çu nãi: - µ ra thÕ ®Êy! VËy vâ c«ng V−¬ng c«ng tö ®©y qu¶ lµ phi th−êng. A Tö ®em chuyÖn Du Th¶n Chi ®¸nh b¹i §inh Xu©n Thu ra nãi l¹i kÌm thªm c¶ m×nh vµo n÷a, nh−ng C−u Ma TrÝ tho¸ng tr«ng ®· biÕt ngay vâ c«ng A Tö rÊt tÇm th−êng. NÕu cã ng−êi ®¸nh b¹i ®−îc Tinh Tó l·o qu¸i th× ng−êi ®ã ph¶i lµ ch−ëng m«n ph¸i Cùc L¹c, nªn l·o míi hái vËy ®Ó thö xem khÈu khÝ ®èi ph−¬ng ra sao? A Tö ®¾c ý ®¸p: - DÜ nhiªn lµ thÕ, Hoµ th−îng cã tr«ng thÊy mét vÞ Hå t¨ng lµ TriÕt La Tinh ®ã kh«ng? Y tõ bªn T©y Tróc sang, c−ìi r¾n mµ ®i, nh−ng V−¬ng c«ng tö chØ ®¸nh mét ®ßn lµ h¹ ngay ®−îc nªn ph¶i chÞu ®Ó cho chóng ta sai khiÕn. C−u Ma TrÝ c−êi ruåi ®¸p: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
  9. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - TriÕt La Tinh PhËt huynh lµ mét vÞ cao t¨ng bªn Thiªn Tróc mµ sao vâ c«ng l¹i tÇm th−êng thÕ? TriÕt La Tinh nghe lêi lÏ C−u Ma TrÝ cã vÎ m¹t s¸t m×nh th× c¨m tøc muèn ph¸t ®iªn. Nguyªn TriÕt La Tinh nãng lßng kiÕm s− ®Ö ph¶i cÇn ng−êi ®−a ®−êng, l¹i biÕt Du Th¶n Chi ®· gÆp Ba La Tinh, nªn cam chÞu tiÕng thÊt b¹i ®Ó g· ®−a ®i. Kh«ng ngê A Tö l¹i lÊy chuyÖn gi¶ lµm thËt ®Ó ph« tr−¬ng víi ng−êi ngoµi. Gi¶ tû ë chç kh¸c th× l·o cßn nhÞn ®−îc, nh−ng lÇn nµy nµng l¹i nãi cho C−u Ma TrÝ nghe, lµm l·o tøc qu¸. C−u Ma TrÝ lµ §¹i lu©n Minh v−¬ng n−íc Thæ Phån, mét n−íc l¸ng giÒng n−íc Thiªn Tróc. Hai n−íc nµy cïng thê PhËt ph¸p, nh÷ng vÞ cao t¨ng th−êng qua l¹i giao thiÖp víi nhau. NÕu l·o ®Ó mÊt mÆt ë Trung Nguyªnm lêi ®ån ®¹i vÒ ®Õn T©y tróc th× cßn mÆt mòi nµo mµ tr«ng thÊy ai n÷a? TriÕt La Tinh c−êi l¹t hái: - Ta míi ®¸nh mét chiªu ®· bÞ h¹ d−íi tay V−¬ng c«ng tö −? A Tö ®¸p: - Mét chiªu hay hai chiªu còng thÕ. LiÖu ng−¬i cã chèng næi ba chiªu kh«ng? Du Th¶n Chi sî qu¸ to¸t må h«i ra, véi g¹t ®i: - A Tö! C« n−¬ng kh«ng nªn nãi n÷a! A Tö nãi: - Kh«ng ®−îc! L·o Hå t¨ng nµy ph¶n phóc bÊt th−êng. C«ng tö h·y cho l·o mét bµi häc n÷a ®i! Du Th¶n Chi cµu nhµu kh«ng thµnh tiÕng: - C¸i g× mµ cho bµi häc? A Tö ch−a nghe râ th× TriÕt La Tinh ®· c−êi l¹t nãi: - TiÓu c« n−¬ng ¬i! Th«i ®õng m¬ méng n÷a. Y ®éng thñ víi ta míi mét chiªu ®· bÞ ng· ngay, nh−ng sî c« n−¬ng biÕt nªn n¨n nØ ta nãi tr¸ lµ ta ®· bÞ thua vÒ tay h¾n. Lµm g× mµ y cho ta mét bµi häc ®−îc? Du Th¶n Chi nghe TriÕt La Tinh nãi râ sù t×nh th× sî run lªn, g· lÈm bÈm: - Háng råi! Háng råi! Hai ch©n g· nhòn ra, ngåi phÖt ngay xuèng ®Êt. A Tö bÜu m«i hái: - Ng−¬i ngñ m¬ gi÷a ban ngµy −? Ng−¬i nãi c¸i g× mét chiªu ®¸nh ng· V−¬ng c«ng tö? T¹i sao c«ng tö ph¶i n¨n nØ ng−¬i b−ng bÝt? C−u Ma TrÝ nghe TriÕt La Tinh nãi vËy vÉn kh«ng tin, c¶nh c¸o: - PhËt huynh! Ng−êi tu hµnh kh«ng ®−îc nãi dèi! TriÕt La Tinh c−êi nh¹t: - §Ó bÇn t¨ng b¾t g· cho Minh V−¬ng coi råi sÏ biÕt lµ thùc hay gi¶. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
  10. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung A Tö tøc giËn lªn tiÕng: - V−¬ng c«ng tö! Th»ng Hå t¨ng nµy v« lÔ thÕ! C«ng tö ph¶i cho h¾n nÕm mïi ®au khæ míi ®−îc. Du Th¶n Chi ch¼ng cßn hån vÝa nµo n÷a, g· kh«ng biÕt tr¶ lêi A Tö ra sao. G· biÕt r»ng b©y giê tuy A Tö ch−a tin lêi TriÕt La Tinh nh−ng l·o ®· b¾t m×nh råi th× kh«ng tin còng kh«ng ®−îc. G· hèi hËn mÊy b÷a nay ®· dèi nµng ®Ó b©y giê kh«ng cßn c¸ch nµo b−ng bÝt ®−îc n÷a. G· ngåi phÖt xuèng ®Êt thén mÆt ra. TriÕt La Tinh ®· ®Õn tr−íc mÆt mµ g· vÉn kh«ng hay. C−u Ma TrÝ thÊy TriÕt La Tinh s¾p ra tay liÒn b−íc l¹i gÇn nãi: - Khoan ®·! V−¬ng thÝ chñ ®©y vâ c«ng cùc cao. Ch¼ng lÏ PhËt huynh kh«ng nh×n thÊy hay sao? TriÕt La Tinh dÜ nhiªn ®· nhËn thÊy råi. Nh−ng sù thùc míi ®©y l·o võa ®¸nh mét chiªu "Th«ng tý C«ng" mµ Du Th¶n Chi ®· bÞ ng· l¨n ra, nªn c−êi nh¹t ®¸p: - Vâ c«ng g· tuy cao thiÖt, nh−ng cßn kÐm bÇn ®¹o xa l¾m. C−u Ma TrÝ toan b¶o: - "Ch−a ch¾c", nh−ng ch−a thèt ra lêi nµo. L·o nghÜ l¹i råi kh«ng nãi n÷a, lÆng lÏ lïi l¹i phÝa sau. TriÕt La Tinh l¹i qu¸t lªn giôc Du Th¶n Chi: - §øng dËy cïng ta ®éng thñ ®i! Du Th¶n Chi chØ gôc ®Çu xuèng ngåi yªn, run lªn bÇn bËt. A Tö l¹i lªn tiÕng qu¸t: - V−¬ng c«ng tö bÊt tÊt ph¶i ®øng lªn, chµng cø ngåi nh− vËy còng ®ñ h¹ ng−¬i råi! TriÕt La Tinh c−êi l¹t mét tienÐg, ®ét nhiªn vung tay ra chôp xuèng vai Du Th¶n Chi. N¨m ngãn tay l·o nh− mãc c©u ®©m m¹nh vµo da thÞt ®èi ph−¬ng. Du Th¶n Chi c«ng lùc rÊt th©m hËu. Chµng ch¶ biÕt ®au ®ín lµ g× c¶! TriÕt La Tinh rung tay mét c¸i ®· nhÊc ng−êi Du Th¶n Chi gi¬ bæng lªn. © HQD Håi thø bÈy m−¬i bÈy triÕt la tinh bÞ phçng dÞch c©n kinh Du Th¶n Chi véi la lªn: - §¹i s− bu«ng ta ra! §¹i s− bu«ng tay ra! Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2