Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 76

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

93
lượt xem
19
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 76', giải trí - thư giãn, truyện kiếm hiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 76

  1. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - A Tö! C« n−¬ng nãi ph¶i ®ã. T¹i h¹ ph¶i ®o¹t l¹i míi ®−îc. Nãi xong g· r¶o b−íc tiÕn l¹i gÇn TriÕt La Tinh. TriÕt La Tinh ngÈng ®Çu lªn, hai m¾t loang lo¸ng nh×n Du Th¶n Chi. Du Th¶n Chi kh«ng khái run sî, g· d¬ tay ra trá vµo cuèn DÞch C©n Kinh trong tay TriÕt La Tinh nãi: - Cuèng s¸ch nµy kh«ng thÓ cho ®¹i s− ®−îc. §¹i s− h·y tr¶ l¹i cho t¹i h¹. TriÕt La Tinh noÝ: - VËy th× thÝ chñ lÊy vÒ. © HQD Håi thø bÈy m−¬i s¸u ch−a tho¸t hå t¨ng l¹i gÆp minh v−¬ng Ngê ®©u Du Th¶n Chi võa thß tay ra th× TriÕt La Tinh l¹i rôt tay vÒ khiÕn cho tay g· chôp vµo qu·ng kh«ng. §ång thêi TriÕt La Tinh v−¬n tay tr¸i phãng ch−ëng ®¸nh vµo sau l−ng Du Th¶n Chi mét c¸ch ®ét ngét. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
  2. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Du Th¶n Chi bÞ ®¸nh bÊt ngê kh«ng kÞp ®Ò phßng. §Õn khi l−ng g· bÞ tróng ch−ëng cña TriÕt La Tinh råi, g· c¶m thÊy khÝ huyÕt ch¹y ng−îc lªn, ng−êi g· kh«ng tù chñ ®−îc, tr−ît ch©n ®i mét c¸i l−ít bªn m×nh TriÕt La Tinh vµ b¨ng ra xa ®Õn s¸u b¶y th−íc míi dõng l¹i ®−îc. A Tö nghe tiÕng ng−êi tróng ch−ëng tr−ît ch©n b¨ng ®i. Nµng yªn chÝ lµ ®Þch nh©n bÞ V−¬ng Tinh Thiªn ®¸nh cho ph¶i lïi l¹i nªn vç tay c−êi nãi: - V−¬ng c«ng tö! Thñ ph¸p c«ng tö thËt lµ tuyÖt diÖu! Du Th¶n Chi tù hèi vÒ chuyÖn m×nh ®· thß tay ra, g· nghÜ thÇm: - Néi lùc trong tay m×nh t−ëng r»ng ®· kh¸, ngê ®©u TriÕt La Tinh võa ra tay, m×nh ®· tróng ®ßn tr−ît ®i. Råi g· kh«ng tin t−ëng ë tµi nghÖ m×nh n÷a. Thùc ra hiÖn giê néi c«ng cña Du Th¶n Chi ch¼ng kÐm g× TriÕt La Tinh, nh−ng c¸ch biÕn ho¸ chiªu thøc cïngliÖu ®Þch ®©u b»ng ®−îc TriÕt La Tinh, nªn g· kh«ng c−íp l¹i ®−îc quyÓn kinh, l¹i bÞ TriÕt La Tinh ®¸nh tróng mét ch−ëng "Th«ng Tý C«ng". Du Th¶n Chi thë hång héc, ngÈng ®Çu lªn nh×n th× thÊy TriÕt La Tinh ®ang ngã A Tö b»ng ¸nh m¾t kú dÞ. G· chØ sî TriÕt La Tinh nãi to¹c ra m×nh bÞ ch−ëng ®¸nh ng· l¨n ®i mÊy vßng th× sÏ khiÕn cho nµng ph¶i thÊt väng. V× thÕ g· xua tay lo¹n lªn ra hiÖu cho TriÕt La Tinh ®õng lªn tiÕng vµ ch¹y véi ®Õn tr−íc mÆt h¾n lín tiÕng ®¸p: - Ph¶i råi! Mét khi t¹i h¹ ®· ra tay th× ®èi ph−¬ng cßn tr¶ ®ßn thÕ nµo ®−îc? TriÕt La Tinh kinh ng¹c ®Õn h¸ hèc måm ra kh«ng ngËm l¹i ®−îc n÷a. Du Th¶n Chi l¹i ch¾p tay x¸ dµi ra hiÖu cho l·o ®õng nãi g×. A Tö l¹i hái: - Nh÷ng c¸i g× cña c«ng tö ®· c−íp l¹i ®−îc ch−a? Du Th¶n Chi véi ®¸p: - DÜ nhiªn lµ c−íp l¹i råi. TriÕt La Tinh nghe c©u tr¶ lêi cña Du Th¶n Chi liÒn d¬ cuèn DÞch C©n Kinh trong tay lªn ng¹c nhiªn, l¾p b¾p: - Ng−¬i... Du Th¶n Chi muèn qu× ngay xuèng ®Ó l¹y l·o ®õng nãi n÷a. G· véi lín tiÕng dÆn: - A Tö! T¹i h¹ cßn ®i ®uæi h¾n. C« n−¬ng chê ë ®©y ®õng ®i ®©u! G· võa nãi võa ch¹y ®i ra xa mÊy tr−îng råi quay l¹i vÉy TriÕt La Tinh. TriÕt La Tinh ch¼ng hiÓu ra sao, nh−ng l·o còng ch¹y l¹i. Kh«ng nhÞn ®−îc, l·o hái ngay: - Ng−¬i lµm trß quØ g× vËy? Du Th¶n Chi nh¨n nhã c−êi nãi: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
  3. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - §¹i s− ®ßi c¸i ®ã ®· lÊy ®−îc råi, l¹i ®¸nh t¹i h¹ mét ch−ëng, dï ngoµi miÖng ®¹i s− cã nh−êng mét chót h− danh cho t¹i h¹ th× ®· sao? TriÕt La Tinh quay l¹i nh×n A Tö në mét nô c−êi bÝ mËt råi nãi: - Ta hiÓu råi! Ng−¬i muèn cho vÞ c« n−¬ng kia t−ëng lµ ng−¬i ®· th¾ng ta chø g×? Du Th¶n Chi véi ®¸p: - §óng thÕ! NÕu ®¹i s− vui lßng thµnh toµn cho th× t¹i h¹ c¶m ¬n v« cïng. TriÕt La Tinh trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - Ng−¬i muèn thÕ còng ®−îc, nh−ng ph¶i ®−a ta ®i t×m s− ®Ö Ba La Tinh. Du Th¶n Chi c¶ kinh nãi: - Ba La Tinh ë tËn chïa ThiÕu L©m, t¹i h¹ ®−a ®¹i s− ®Õn ®ã thÕ nµo ®−îc? TriÕt La Tinh nãi: - Ng−¬i biÕt chç y ë, nªn ta cÇn nhê ng−¬i dÉn tíi ®ã. V¶ chïa ThiÕu L©m réng lín lµ thÕ, nÕu ng−¬i kh«ng chÞu dÉn ®−êng th× ta kiÕm y thÕ nµo ®−îc? Du Th¶n Chi xua tay lia lÞa nãi: - Kh«ng ®−îc! Kh«ng ®−îc! T¹i h¹ kh«ng ®i chïa ThiÕu L©m ®−îc ®©u. TriÕt La Tinh v−¬n n¨m ngãn tay ra nh− mãc c©u, chôp xuèng vai Du Th¶n Chi n¾m chÆt lÊy. Gi¶ tû Du Th¶n Chi ch−a ra tay mµ b©y giê míi bÞ TriÕt La Tinh n¾m lÊy vai th× nhÊt ®Þnh h¾n ra søc cùa quËy råi ph¶n kÝch th× ch¼ng nh÷ng cã thÓ tr¸nh tho¸t ®−îc mµ cã khi ®èi ph−¬ng cßn bÞ ¨n ®ßn. Nh−ng võa råi g· võa míi bÞ ®¸nh mét ®ßn ®· mÊt hÕt tù tin, nªn g· kh«ng cùa quËy mµ còng kh«ng d¸m kªu lªn v× sî A Tö nghe tiÕng, chØ khÏ van vØ: - Xin ®¹i s− bu«ng tay! TriÕt La Tinh ®· kiÒm chÕ ®−îc ®èi ph−¬ng th× khi nµo chÞu níi tay, l·o cßn xiÕt chÆt h¬n lµ kh¸c. Ngê ®©u néi lùc Du Th¶n Chi tù nhiªn cã ph¶n øng hÊt ng−îc trë l¹i, xuýt n÷a rêi tay ra. TriÕt La Tinh giùt m×nh nh×n ch»m chÆp Du Th¶n Chi th× thÊy g· còng tá vÎ kinh h·i v« cïng. L·o lµ mét tay rÊt gi¶o quyÖt, ®· nhËn thÊy cã ®iÒu g× kh¸c l¹, liÒn h¹ giäng xuèng nãi thËt khÏ: - Muèn ta bu«ng tay còng ch¼ng khã g×, chØ cÇn ng−¬i dÉn ta ®i gÆp Ba La Tinh. Du Th¶n Chi nh¨n nhã c−êi ®¸p: - ThÕ còng ®−îc! Nh−ng ®¹i s− ph¶i nhËn mét ®iÒu kiÖn víi t¹i h¹. TriÕt La Tinh hái: - §iÒu kiÖn g×? Du Th¶n Chi ®¸p: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
  4. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - §¹i s− chí nãi hë ra cho A Tö hay lµ t¹i h¹ kh«ng biÕt vâ c«ng! TriÕt La Tinh l¹i cµng kinh ng¹c hái: - Ng−¬i kh«ng biÕt vâ c«ng thËt −? Du Th¶n Chi l¹i nãi: - B©y giê ®¹i s− gi¶ vê chÞu thua t¹i h¹ vµ tù nguyÖn ®i theo t¹i h¹ tíi chïa ThiÕu L©m. §¹i s− chÞu ®iÒu kiÖn nµy th× ®õng nãi muèn t¹i h¹ ®−a ®Õn gÆp Ba La Tinh mµ cã b¶o t¹i h¹ lµm tr©u ngùa t¹i h¹ còng rÊt vui lßng. TriÕt La Tinh nghÑo ®Çu ngÉm nghÜ mét lóc råi ®¸p: - §−îc råi! Ta −ng chÞu ®iÒu kiÖn cña ng−¬i. Råi lËp tøc bu«ng tay ra. Du Th¶n Chi gäi to lªn: - A Tö! T¹i h¹ ®uæi kÞp TriÕt La Tinh råi! A Tö biÕt ®©u ®−îc nh÷ng ®iÒu ngo¾c ngoÐo bªn trong. Nµng yªn trÝ vâ c«ng Du Th¶n Chi rÊt cao c−êng th× viÖc b¾t ®−îc TriÕt La Tinh lµ chuyÖn tÊt nhiªn. Nµng ®øng ®µng xa hái: - ThÕ cßn hai con r¾n cuén ®u«i l¹i cho ng−êi ngåi ®©u råi? Du Th¶n Chi ®¸p: - §«i r¾n ®ã cßn ®©y. §¹i s− b»ng lßng nh−êng nã cho c« n−¬ng råi! G· võa nãi võa ra hiÖu cho TriÕt La Tinh −ng thuËn ®iÒu ®ã. TriÕt La Tinh gËt ®Çu. Du Th¶n Chi g−îng c−êi nãi: - VÞ ®¹i s− TriÕt La Tinh ®©y thËt lµ biÕt ®iÒu. §¹i s− thÊy kh«ng ®¸nh næi t¹i h¹, liÒn nhÊt nhÊt −ng chÞu theo lêi t¹i h¹ ngay. A Tö nãi: - ThÕ th× tuyÖt diÖu! C«ng tö l¹i ®©y bång ta ®Ó lªn ®u«i r¾n. Du Th¶n Chi l¹i gi¬ tay ra hiÖu cho TriÕt La Tinh. TriÕt La Tinh chóm m«i huýt lªn hai tiÕng s¸o. Hai con r¾n liÒn cuén ®u«i l¹i kÒ s¸t bªn nhau. Du Th¶n Chi liÒn ½m A Tö ®Ó ngåi lªn ®u«i r¾n. A Tö ngåi trªn ®u«i r¾n thÝch qu¸, bËt lªn mét trµng c−êi rÊt vui vÎ. Du Th¶n Chi thÊy nµng cao høng còng mõng thÇm lµ biÖn ph¸p gi¶i quyÕt cña m×nh tuyÖt diÖu. Tuy nhiªn c¸ch lõa g¹t nµy chØ t¹m thêi lµm cho A Tö ®−îc vui lßng, nh−ng tõ ®©y ®Õn chïa ThiÕu L©m ®−êng x¸ xa x«i, g· l¹i lo däc ®−êng kh«ng biÕt cßn x¶y ra chuyÖn g× r¾c rèi n÷a kh«ng? A Tö c−êi hái: - B©y giê chóng ta ®i ®©u? Du Th¶n Chi véi ®¸p: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
  5. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - Lªn chïa ThiÕu L©m! C« n−¬ng cã thÝch kh«ng? A Tö tuy ch¼ng biÕt sî trêi sî ®Êt lµ g×, nh−ng chïa ThiÕu L©m ®−îc c¸c ph¸i vâ coi nh− nói Th¸i S¬n, nh− sao B¾c §Èu. H¬n n÷a ®ã cßn lµ n¬i cöa PhËt ®Êt Th¸nh, nµng kh«ng khái xao xuyÕn trong lßng, liÒn hái: - Lªn chïa ThiÕu L©m lµm chi? Du Th¶n Chi ®¸p: - TriÕt La Tinh ®¹i s− ®©y nãi lµ cã mét vÞ s− ®Ö bÞ giam láng t¹i ®ã, ®¹i s− yªu cÇu t¹i h¹ ®Õn cøu giïm. A Tö nhÝu cÆp l«ng mµy hái: - §Õn chïa ThiÕu L©m cøu ng−êi, c«ng tö cã n¾m ch¾c thµnh c«ng ®−îc kh«ng? Du Th¶n Chi ®¸p: - DÜ nhiªn lµ ph¶i ®−îc. A Tö kho¸i chÝ nãi: - VËy th× ®i! Nh−ng lµm thÕ nµo huy ®éng ®−îc hai con r¾n nµy? TriÕt La Tinh liÒn huýt lªn hai tiÕng cßi. §«i r¾n nhanh nhÑn tr−ên m×nh ®i vÒ phÝa tr−íc. A Tö ngåi trªn ®u«i r¾n rÊt b×nh yªn, nµng thÝch qu¸ c−êi kh«ng ngít miÖng. Nµng vèn ng−êi th«ng minh, míi hai ba h«m nµng ®· häc ®−îc c¸ch ®iÒu khiÓn cho r¾n tiÕn lªn, lïi xuèng, hoÆc dõng b−íc, kh«ng cÇn TriÕt La Tinh chØ huy n÷a. Du Th¶n Chi thÊy A Tö vui thÝch, g· còng hín hë trong lßng. MÊy h«m sau g· nghÜ m·i kh«ng t×m ra c¸ch nµo trèn tho¸t khái TriÕt La Tinh, nhÊt lµ bá A Tö ®Ó ch¹y mét m×nh, th× chµng kh«ng d¸m. L·o TriÕt La Tinh còng cùc kú gi¶o quyÖt,l·o biÕt chØ cÇn gi÷ A Tö lµ Du Th¶n Chi kh«ng d¸m bá ®i. Bän ba ng−êi nµy tuy ®i toµn ®−êng nói hÎo l¸nh nh−ng kh«ng khái thØnh tho¶ng l¹i gÆp ng−êi qua ®−êng. Trong ba ng−êi nµy th× mét ng−êi lµ h¸n tö mÆt mµy søt sÎo coi gím ghiÕc, mét nhµ s− ng−êi Hå gÇy nh− que cñi, vµ mét c« g¸i tuy nhan s¾c xinh ®Ñp nh−ng hai mÆt ®ui mï l¹i ngåi trªn ®u«i r¾n. ThËt lµ mét c¶nh t−îng kú qu¸i khiÕn ng−êi ta ph¶i ®Ó ý. KÎ nh¸t gan võa tr«ng thÊy liÒn quay ®Çu ch¹y tuèt. Ng−êi lín mËt còng chØ ®øng ®»ng xa mµ nh×n. A Tö ®· mÊy phen b¶o Du Th¶n Chi dÉn ®−êng ®Ó ®uæi r¾n vµo thµnh, nh−ng g· chØ t×m c¸ch chèng chÕ cho xu«i chuyÖn. Gi¶ tû lµ ng−êi kh¸c th× A Tö bùc m×nh mét lÇn lµ ®uæi r¾n bá ®i xa ngay, nh−ng ®èi víi chµng V−¬ng Tinh Thiªn b¶nh trai trong trÝ t−ëng t−îng mµ lßng nµng ®· chím në mèi t×nh, nªn chØ vïng v»ng chø kh«ng muèn bá ®i. §i ®−îc b¶y t¸m ngµy liÒn, kh«ng gÆp chuyÖn g× x¶y ra. A Tö ngåi trªn ®u«i r¾n ®· thÊy ng¸n råi. Cã lóc nµng b−íc xuèng s¸nh vai ®i bé víi Du Th¶n Chi. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
  6. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Mét ngµy kia vµo lóc hoµng h«n, Du Th¶n Chi cïng A Tö ®ang s¸nh vai ®i tr−íc. TriÕt La Tinh cïng ®«i r¾n theo sau. Du Th¶n Chi ®· mÊy lÇn ngo¶nh ®Çu nh×n l¹i, thÊy TriÕt La Tinh ®i c¸ch chõng hai tr−îng, g· muèn kÐo A Tö trèn ch¹y, nh−ng chØ sî kh«ng tho¸t råi TriÕt La Tinh trë mÆt nãi to¹c sù thùc ra th× háng bÐt. Trong lßng g· do dù kh«ng quyÕt, g· thÊp thám nh×n l¹i phÝa sau lu«n, thËm chÝ phÝa tr−íc mÆt cã ng−êi ®i tíi, g· vÉn kh«ng biÕt. A Tö nghe thÊy cã tiÕng kh¸c l¹ liÒn dõng b−íc l¹i nãi: - V−¬ng c«ng tö! PhÝa tr−íc cã ng−êi ®i tíi. Du Th¶n Chi véi ngÈng ®Çu nh×n ra th× thÊy ng−êi nµy mÆc ¸o nhµ s− s¾c tro, cÆp m¾t s¸ng qu¾c, t−íng m¹o trang nghiªm, trªn m«i lé mét nô c−êi tr«ng c¸ch ®i rÊt khoan thai, mµ thùc ra c−íc bé cùc kú mau lÑ, chíp m¾t nhµ s− ®· l−ít qua. A Tö mÊy h«m liÒn ch−a nghe thÊy tiÕng ch©n ng−êi, l·o TriÕt La Tinh ®i bªn l¹i lÇm l× hái ch¼ng buån ®¸p. nµng ®ang buån bùc nªn nghe thÊy cã ng−êi l−ít qua mÆt liÒn hái: - V−¬ng c«ng tö! Ai vËy? Du Th¶n Chi véi ®¸p: - §©y lµ mét vÞ cao t¨ng. A Tö ®ang c¸u s½n, "hõ" mét tiÕng råi nãi: - ThÇy chïa ph¶i kh«ng? C«ng tö biÕt thÕ nµo lµ cao t¨ng? Du Th¶n Chi nh×n vÒ phÝa sau thÊy nhµ s− còng xoay m×nh l¹i. Nhµ s− nµy t−íng m¹o ®−êng ®−êng, cÆp m¾t trong s¸ng nh− hai h¹t minh ch©u, khiÕn ng−êi võa tr«ng thÊy ®· sinh lßnh kÝnh träng vµ cã ý muèn th©n cËn. G· véi ®¸p: - A Tö! §óng lµ mét vÞ cao t¨ng! A Tö võa c−êi võa nãi b»ng mét giäng rÊt khinh ng−êi: - C«ng tö b¶o h¾n ®øng l¹i ®Ó ta hái h¾n xem cã ®óng lµ cao t¨ng hay còng ph−êng thÇy chïa chØ biÕt uèng r−îu ¨n thÞt. Du Th¶n Chi c¶ kinh véi nãi: - A Tö! VÞ ®¹i s− nµy t−íng m¹o trang nghiªm mµ sao c« n−¬ng l¹i bu«ng lêi dìn cît? A Tö la lªn: - Trêi ¬i! §¹i hßa th−îng! §¹i hßa th−îng ®· nghe thÊy ta nãi g× ch−a? §¹i hßa th−îng cã ph¶i tõ chïa ThiÕu L©m ®Õn ®©y kh«ng? Du Th¶n Chi ngÊm ngÇm kinh h·i, nh−ng kh«ng ng¨n l¹i kÞp. G· thÊy hßa th−îng ®øng dõng l¹i, vÎ mÆt nghiªm träng. TriÕt La Tinh nghe tiÕng liÒn tiÕn l¹i gÇn, l·o ®−a m¾t nh×n vÞ hßa th−îng råi ®ét nhiªn thÊt s¾c hái: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
  7. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - §¹i lu©n Minh v−¬ng gi¸ l©m Trung Thæ cã viÖc chi? §¹i lu©n Minh v−¬ng C−u Ma TrÝ nghe thanh ©m còng ®· biÕt ng−êi, l·o c−êi ®¸p: - TriÕt La Tinh PhËt huynh sao kh«ng ë l¹i Thiªn Tróc tu hµnh, mµ qua n−íc §¹i Tèng cã viÖc chi? Du Th¶n Chi thÊy TriÕt La Tinh lé vÎ khÈn tr−¬ng l¹i kªu hßa th−îng nµy b»ng §¹i lu©n Minh v−¬ng th× nghÜ ngay nhµ s− míi ®Õn nµy tÊt cã lai lÞch rÊt lín. G· toan nh©n c¬ héi hai nhµ s− nãi chuyÖn víi nhau, d¾t A Tö ®Ó ch¹y tho¸t th©n. Bçng nghe A Tö hái: - §¹i hßa th−îng! Ph¸p danh ®¹i hßa th−îng lµ §¹i lu©n Minh V−¬ng −? C−u Ma TrÝ thuû chung vÉn ch−a quay l¹i, hÕt nh×n TriÕt La Tinh l¹i ngã qua A Tö mét lÇn, råi cÆp m¾t ®¨m ®¨m nh×n Du Th¶n Chi. Du Th¶n Chi thÊy C−u Ma TrÝ nh×n m×nh hau h¸u mµ ph¸t sî ®Õn luèng cuèng ch©n tay. C−u Ma TrÝ ch¾p hai tay hái: - Quý tÝnh ®¹i danh thÝ chñ lµ g×? Nguyªn C−u Ma TrÝ tho¸ng nh×n ®· thÊy m¾t Du Th¶n Chi Èn hiÖn nh÷ng tia s¸ng kú dÞ. L·o biÕt ngay g· cã c«ng lùc tinh th©m, thËt lµ mét dÞ nh©n l·o ch−a tõng thÊy bao giê, cã ®iÒu mÆt mòi g· cùc kú xÊu xa, nªn l·o tß mß hái vËy. Lóc l·o ch¾p hai tay g· vËn néi lùc ngÊm ngÇm phãng ra. C«ng lùc Du Th¶n Chi rÊt th©m hËu, g· bÞ néi lùc cña C−u Ma TrÝ tËp kÝch vµo ng−êi tuyÖt kh«ng biÕt chi hÕt. G· giËt m×nh ®¸p: - T¹i h¹... lµ... G· nh×n thÊy ®èi ph−¬ng cÆp m¾t s¸ng ngêi tùa hå nh×n thÊu t©m can m×nh nªn kh«ng d¸m x−ng c¸i tªn gi¶ lµ V−¬ng Tinh Thiªn ra. C−u Ma TrÝ hái ngay: - Ch¾c thÝ chñ cã chç khã nãi, kh«ng muèn x−ng tªn hä thËt cña m×nh ra cã ph¶i thÕ kh«ng? Du Th¶n Chi Êp óng: - Cã thÓ nh− vËy. A Tö thÊy l·o §¹i lu©n Minh v−¬ng kh«ng thÌm ®Õm xØa ®Õn m×nh l¹i hái kh«ng tr¶ lêi, nµng ®ang tøc giËn, b©y giê nµng nghe l·o hái ®Õn Du Th¶n Chi th× trong lßng l¹i rÊt khoan kho¸i vµ cho lµ V−¬ng Tinh Thiªn t−íng m¹o phi phµm, khÝ vò oai nghiªm, nªn l·o hßa th−îng nµy ph¶i hoang mang ®Õn nçi kh«ng nghe thÊy c©u hái cña m×nh n÷a. A Tö thÊy Du Th¶n Chi kh«ng chÞu nãi râ hä tªn m×nh, liÒn lín tiÕng dâng d¹c ®¸p: - §¹i hßa th−îng! VÞ nµy lµ ch−ëng m«n ph¸i Cùc L¹c bªn T©y Vùc tªn gäi V−¬ng Tinh Thiªn c«ng tö. §¹i hßa th−îng kiÕn thøc hÑp hßi nªn ch−a nghe biÕt tiÕng c«ng tö ®ã th«i! Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
  8. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung C−u Ma TrÝ sinh lßng nghi hoÆc. Tuy l·o ë n−íc Thæ Phån, nh−ng c¸c m«n ph¸i vâ l©m kh¾p thiªn h¹ l·o ®Òu thuéc hÕt. Tr−íc kia l·o ®· giao du víi Mé Dung tiªn sinh bµn luËn vâ häc cïng nhau rÊt t−¬ng ®¾c. Mé Dung tiªn sinh lµ mét kú nh©n ®Ö nhÊt thiªn h¹, tiªn sinh ®· ®Ò cËp ®Õn vâ c«ng hÕt c¸c m«n ph¸i mµ kh«ng thÊy nãi ®Õn ph¸i Cùc L¹c bao giê. HiÖn nay g· h¸n tö nµy tuy mÆt mòi xÊu xa, nh−ng vâ c«ng qu¶ nhiªn phi th−êng, l·o ngÉm nghÜ håi l©u råi hái tiÕp: - Ph¸i Cùc L¹c −? A Tö c−êi ®¸p: - Ta ®· b¶o hßa th−îng kiÕn thøc hÑp hßi th× biÕt sao ®−îc. Ph¸i Cùc L¹c lµ mét m«n ph¸i do §¹t Ma l·o Tæ dùng ra. NÕu ng−¬i ë chïa ThiÕu L©m ®Õn ®©y th× quay trë l¹i mau b¸o tin cã ch−ëng m«n nh©n ph¸i Cùc L¹c lµ V−¬ng Tinh Thiªn ®i cïng ch−ëng m«n ph¸i Tinh Tó lµ §oµn A Tö s¾p lªn th¨m chïa vµ b¶o c¸c nhµ s− chïa ThiÕu L©m ®îi ë ch©n nói ThiÕu ThÊt ®Ó nghinh tiÕp. Tõ khi A Tö bÞ ®ui m¾t, nµng sèng bªn Du Th¶n Chi trong vßng ¶o t−ëng. Nµng nhËn c¸i ¶o t−ëng ®ã lµ cuéc sèng hiÖn t¹i, nªn miÖng nµng thèt ra nh÷ng lêi tùa kÎ ®iªn khïng. C−u Ma TrÝ lµ ng−êi lÞch duyÖt l¹i kiÕn thøc uyªn b¸c, l·o nghe A Tö nãi vËy, ngÉm nghÜ mét lóc råi hái: - N÷ thÝ chñ! VÞ ch−ëng m«n ph¸i Tinh Tó §oµn A Tö hiÖn giê ë ®©u? A Tö c−êi khanh kh¸ch ®¸p: - ChÝnh lµ ta ë ngay tr−íc mÆt hßa th−îng mµ hßa th−îng kh«ng tr«ng thÊy −? C−u Ma TrÝ l¹i cµng nghi hoÆc hái: - TÐ ra n÷ thÝ chñ lµ ch−ëng m«n nh©n ph¸i Tinh Tó? ThÕ cßn §inh Xu©n Thu... A Tö ng¾t lêi: - §Ó ta nãi cho hßa th−îng nghe: Ta b¶o hßa th−îng kiÕn thøc n«ng c¹n th× biÕt ®©u ®−îc nh÷ng biÕn chuyÓn trong vâ l©m. §inh Xu©n Thu lín mËt d¸m ®éng thñ cïng ta ®©y vµ V−¬ng c«ng tö, nªn ®· bÞ truÊt ng«i ch−ëng m«n ph¸i Tinh Tó råi! C−u Ma TrÝ gËt ®Çu nãi: - µ ra thÕ ®Êy! VËy vâ c«ng V−¬ng c«ng tö ®©y qu¶ lµ phi th−êng. A Tö ®em chuyÖn Du Th¶n Chi ®¸nh b¹i §inh Xu©n Thu ra nãi l¹i kÌm thªm c¶ m×nh vµo n÷a, nh−ng C−u Ma TrÝ tho¸ng tr«ng ®· biÕt ngay vâ c«ng A Tö rÊt tÇm th−êng. NÕu cã ng−êi ®¸nh b¹i ®−îc Tinh Tó l·o qu¸i th× ng−êi ®ã ph¶i lµ ch−ëng m«n ph¸i Cùc L¹c, nªn l·o míi hái vËy ®Ó thö xem khÈu khÝ ®èi ph−¬ng ra sao? A Tö ®¾c ý ®¸p: - DÜ nhiªn lµ thÕ, Hoµ th−îng cã tr«ng thÊy mét vÞ Hå t¨ng lµ TriÕt La Tinh ®ã kh«ng? Y tõ bªn T©y Tróc sang, c−ìi r¾n mµ ®i, nh−ng V−¬ng c«ng tö chØ ®¸nh mét ®ßn lµ h¹ ngay ®−îc nªn ph¶i chÞu ®Ó cho chóng ta sai khiÕn. C−u Ma TrÝ c−êi ruåi ®¸p: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
  9. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - TriÕt La Tinh PhËt huynh lµ mét vÞ cao t¨ng bªn Thiªn Tróc mµ sao vâ c«ng l¹i tÇm th−êng thÕ? TriÕt La Tinh nghe lêi lÏ C−u Ma TrÝ cã vÎ m¹t s¸t m×nh th× c¨m tøc muèn ph¸t ®iªn. Nguyªn TriÕt La Tinh nãng lßng kiÕm s− ®Ö ph¶i cÇn ng−êi ®−a ®−êng, l¹i biÕt Du Th¶n Chi ®· gÆp Ba La Tinh, nªn cam chÞu tiÕng thÊt b¹i ®Ó g· ®−a ®i. Kh«ng ngê A Tö l¹i lÊy chuyÖn gi¶ lµm thËt ®Ó ph« tr−¬ng víi ng−êi ngoµi. Gi¶ tû ë chç kh¸c th× l·o cßn nhÞn ®−îc, nh−ng lÇn nµy nµng l¹i nãi cho C−u Ma TrÝ nghe, lµm l·o tøc qu¸. C−u Ma TrÝ lµ §¹i lu©n Minh v−¬ng n−íc Thæ Phån, mét n−íc l¸ng giÒng n−íc Thiªn Tróc. Hai n−íc nµy cïng thê PhËt ph¸p, nh÷ng vÞ cao t¨ng th−êng qua l¹i giao thiÖp víi nhau. NÕu l·o ®Ó mÊt mÆt ë Trung Nguyªnm lêi ®ån ®¹i vÒ ®Õn T©y tróc th× cßn mÆt mòi nµo mµ tr«ng thÊy ai n÷a? TriÕt La Tinh c−êi l¹t hái: - Ta míi ®¸nh mét chiªu ®· bÞ h¹ d−íi tay V−¬ng c«ng tö −? A Tö ®¸p: - Mét chiªu hay hai chiªu còng thÕ. LiÖu ng−¬i cã chèng næi ba chiªu kh«ng? Du Th¶n Chi sî qu¸ to¸t må h«i ra, véi g¹t ®i: - A Tö! C« n−¬ng kh«ng nªn nãi n÷a! A Tö nãi: - Kh«ng ®−îc! L·o Hå t¨ng nµy ph¶n phóc bÊt th−êng. C«ng tö h·y cho l·o mét bµi häc n÷a ®i! Du Th¶n Chi cµu nhµu kh«ng thµnh tiÕng: - C¸i g× mµ cho bµi häc? A Tö ch−a nghe râ th× TriÕt La Tinh ®· c−êi l¹t nãi: - TiÓu c« n−¬ng ¬i! Th«i ®õng m¬ méng n÷a. Y ®éng thñ víi ta míi mét chiªu ®· bÞ ng· ngay, nh−ng sî c« n−¬ng biÕt nªn n¨n nØ ta nãi tr¸ lµ ta ®· bÞ thua vÒ tay h¾n. Lµm g× mµ y cho ta mét bµi häc ®−îc? Du Th¶n Chi nghe TriÕt La Tinh nãi râ sù t×nh th× sî run lªn, g· lÈm bÈm: - Háng råi! Háng råi! Hai ch©n g· nhòn ra, ngåi phÖt ngay xuèng ®Êt. A Tö bÜu m«i hái: - Ng−¬i ngñ m¬ gi÷a ban ngµy −? Ng−¬i nãi c¸i g× mét chiªu ®¸nh ng· V−¬ng c«ng tö? T¹i sao c«ng tö ph¶i n¨n nØ ng−¬i b−ng bÝt? C−u Ma TrÝ nghe TriÕt La Tinh nãi vËy vÉn kh«ng tin, c¶nh c¸o: - PhËt huynh! Ng−êi tu hµnh kh«ng ®−îc nãi dèi! TriÕt La Tinh c−êi nh¹t: - §Ó bÇn t¨ng b¾t g· cho Minh V−¬ng coi råi sÏ biÕt lµ thùc hay gi¶. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
  10. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung A Tö tøc giËn lªn tiÕng: - V−¬ng c«ng tö! Th»ng Hå t¨ng nµy v« lÔ thÕ! C«ng tö ph¶i cho h¾n nÕm mïi ®au khæ míi ®−îc. Du Th¶n Chi ch¼ng cßn hån vÝa nµo n÷a, g· kh«ng biÕt tr¶ lêi A Tö ra sao. G· biÕt r»ng b©y giê tuy A Tö ch−a tin lêi TriÕt La Tinh nh−ng l·o ®· b¾t m×nh råi th× kh«ng tin còng kh«ng ®−îc. G· hèi hËn mÊy b÷a nay ®· dèi nµng ®Ó b©y giê kh«ng cßn c¸ch nµo b−ng bÝt ®−îc n÷a. G· ngåi phÖt xuèng ®Êt thén mÆt ra. TriÕt La Tinh ®· ®Õn tr−íc mÆt mµ g· vÉn kh«ng hay. C−u Ma TrÝ thÊy TriÕt La Tinh s¾p ra tay liÒn b−íc l¹i gÇn nãi: - Khoan ®·! V−¬ng thÝ chñ ®©y vâ c«ng cùc cao. Ch¼ng lÏ PhËt huynh kh«ng nh×n thÊy hay sao? TriÕt La Tinh dÜ nhiªn ®· nhËn thÊy råi. Nh−ng sù thùc míi ®©y l·o võa ®¸nh mét chiªu "Th«ng tý C«ng" mµ Du Th¶n Chi ®· bÞ ng· l¨n ra, nªn c−êi nh¹t ®¸p: - Vâ c«ng g· tuy cao thiÖt, nh−ng cßn kÐm bÇn ®¹o xa l¾m. C−u Ma TrÝ toan b¶o: - "Ch−a ch¾c", nh−ng ch−a thèt ra lêi nµo. L·o nghÜ l¹i råi kh«ng nãi n÷a, lÆng lÏ lïi l¹i phÝa sau. TriÕt La Tinh l¹i qu¸t lªn giôc Du Th¶n Chi: - §øng dËy cïng ta ®éng thñ ®i! Du Th¶n Chi chØ gôc ®Çu xuèng ngåi yªn, run lªn bÇn bËt. A Tö l¹i lªn tiÕng qu¸t: - V−¬ng c«ng tö bÊt tÊt ph¶i ®øng lªn, chµng cø ngåi nh− vËy còng ®ñ h¹ ng−¬i råi! TriÕt La Tinh c−êi l¹t mét tienÐg, ®ét nhiªn vung tay ra chôp xuèng vai Du Th¶n Chi. N¨m ngãn tay l·o nh− mãc c©u ®©m m¹nh vµo da thÞt ®èi ph−¬ng. Du Th¶n Chi c«ng lùc rÊt th©m hËu. Chµng ch¶ biÕt ®au ®ín lµ g× c¶! TriÕt La Tinh rung tay mét c¸i ®· nhÊc ng−êi Du Th¶n Chi gi¬ bæng lªn. © HQD Håi thø bÈy m−¬i bÈy triÕt la tinh bÞ phçng dÞch c©n kinh Du Th¶n Chi véi la lªn: - §¹i s− bu«ng ta ra! §¹i s− bu«ng tay ra! Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2