intTypePromotion=1

Lục mạch thần kiếm - tập 77

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
86
lượt xem
17
download

Lục mạch thần kiếm - tập 77

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 77', giải trí - thư giãn, truyện kiếm hiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 77

 1. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung A Tö tøc giËn lªn tiÕng: - V−¬ng c«ng tö! Th»ng Hå t¨ng nµy v« lÔ thÕ! C«ng tö ph¶i cho h¾n nÕm mïi ®au khæ míi ®−îc. Du Th¶n Chi ch¼ng cßn hån vÝa nµo n÷a, g· kh«ng biÕt tr¶ lêi A Tö ra sao. G· biÕt r»ng b©y giê tuy A Tö ch−a tin lêi TriÕt La Tinh nh−ng l·o ®· b¾t m×nh råi th× kh«ng tin còng kh«ng ®−îc. G· hèi hËn mÊy b÷a nay ®· dèi nµng ®Ó b©y giê kh«ng cßn c¸ch nµo b−ng bÝt ®−îc n÷a. G· ngåi phÖt xuèng ®Êt thén mÆt ra. TriÕt La Tinh ®· ®Õn tr−íc mÆt mµ g· vÉn kh«ng hay. C−u Ma TrÝ thÊy TriÕt La Tinh s¾p ra tay liÒn b−íc l¹i gÇn nãi: - Khoan ®·! V−¬ng thÝ chñ ®©y vâ c«ng cùc cao. Ch¼ng lÏ PhËt huynh kh«ng nh×n thÊy hay sao? TriÕt La Tinh dÜ nhiªn ®· nhËn thÊy råi. Nh−ng sù thùc míi ®©y l·o võa ®¸nh mét chiªu "Th«ng tý C«ng" mµ Du Th¶n Chi ®· bÞ ng· l¨n ra, nªn c−êi nh¹t ®¸p: - Vâ c«ng g· tuy cao thiÖt, nh−ng cßn kÐm bÇn ®¹o xa l¾m. C−u Ma TrÝ toan b¶o: - "Ch−a ch¾c", nh−ng ch−a thèt ra lêi nµo. L·o nghÜ l¹i råi kh«ng nãi n÷a, lÆng lÏ lïi l¹i phÝa sau. TriÕt La Tinh l¹i qu¸t lªn giôc Du Th¶n Chi: - §øng dËy cïng ta ®éng thñ ®i! Du Th¶n Chi chØ gôc ®Çu xuèng ngåi yªn, run lªn bÇn bËt. A Tö l¹i lªn tiÕng qu¸t: - V−¬ng c«ng tö bÊt tÊt ph¶i ®øng lªn, chµng cø ngåi nh− vËy còng ®ñ h¹ ng−¬i råi! TriÕt La Tinh c−êi l¹t mét tienÐg, ®ét nhiªn vung tay ra chôp xuèng vai Du Th¶n Chi. N¨m ngãn tay l·o nh− mãc c©u ®©m m¹nh vµo da thÞt ®èi ph−¬ng. Du Th¶n Chi c«ng lùc rÊt th©m hËu. Chµng ch¶ biÕt ®au ®ín lµ g× c¶! TriÕt La Tinh rung tay mét c¸i ®· nhÊc ng−êi Du Th¶n Chi gi¬ bæng lªn. © HQD Håi thø bÈy m−¬i bÈy triÕt la tinh bÞ phçng dÞch c©n kinh Du Th¶n Chi véi la lªn: - §¹i s− bu«ng ta ra! §¹i s− bu«ng tay ra! Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung TriÕt La Tinh c−êi l¹t hái: - Ng−¬i th¾ng ta hay lµ ta th¾ng ng−¬i? Nãi ®i! Du Th¶n Chi cæ häng kh« ran nãi kh«ng nªn lêi. G· quay l¹i nh×n A Tö th× thÊy nµng lé vÎ khÈn tr−¬ng tá ra ®ang chê c©u tr¶ lêi cña m×nh. G· nghÜ r»ng tèt h¬n lµ m×nh h·y duy tr× mèi hy väng cho nµng mét lóc. G· liÒn lín tiÕng ®¸p: - DÜ nhiªn lµ ®¹i s− thua ta. TriÕt La Tinh c¶ giËn d¬ cao tay lªn. Ng−êi l·o kh«ng cao b»ng Du Th¶n Chi, nh−ng l·o tinh th«ng phÐp Th«ng Tý C«ng, hÔ tay kia co ng¾n l¹i bao nhiªu th× tay n¾m Du Th¶n Chi cµng nhá l¹i vµ dµi ra bÊy nhiªu, nªn l·o nhÊc bæng ®−îc g· lªn cho ch©n kh«ng chÊm ®Êt råi c−êi h« hè hái: - B©y giê ng−¬i chÞu thua chø? A Tö lé vÎ nghi ngê hái: - V−¬ng c«ng tö! HiÖn t×nh ra sao? Du Th¶n Chi kh«ng biÕt ®¸p thÕ nµo cho xu«i, muèn lõa nµng lÇn n÷a còng kh«ng xong. G· nh¨n nhã c−êi ®¸p: - A Tö! T¹i h¹ nãi thùc cho c« n−¬ng nghe. ChÝnh ra t¹i h¹... Du Th¶n Chi ch−a døt lêi, A Tö ®· biÕn s¾c. Du Th¶n Chi thÊy bé mÆt khuynh quèc cña A Tö trë nªn x¸m ng¾t ngõng l¹i kh«ng nãi n÷a. A Tö run lªn hái: - Thùc ra c«ng tö lµm sao? Du Th¶n Chi nghiÕn r¨ng ®¸p: - ChÝnh ra lµ t¹i h¹ ®ïa h¾n mµ th«i. Ngay §inh Xu©n Thu cßn ch−a ph¶i lµ ®èi thñ cña t¹i h¹, th× t¹i h¹ h¸ sî chi mét g· Hå t¨ng. A Tö mï m¾t kh«ng nh×n thÊy t×nh c¶nh Du Th¶n Chi bÞ nhÊc lªn cao l¬ löng trªn kh«ng vµ sî co dóm ng−êi l¹i. Nµng nghe g· nãi t−ëng thËt l¹i hín hë t−¬i c−êi. C−u Ma TrÝ thÊy Du Th¶n Chi tuyÖt kh«ng tr¶ ®ßn, rÊt lÊy lµm kú. L·o l¹i t−ëng Du Th¶n Chi nãi thiÖt, chø cã biÕt ®©u lµ g· kiÕm lêi an ñi ®Ó t¹m yªn lßng A Tö, nªn l·o còng lªn tiÕng: - V−¬ng c«ng tö qu¶ lµ mét bËc cao nh©n, coi TriÕt La Tinh kh«ng vµo ®©u, mÆc cho y ra ®ßn ®Ó giìn ch¬i. Du Th¶n Chi nghe C−u Ma TrÝ nãi vËy bÊt gi¸c ®éng t©m can nhñ thÇm: - §¹i lu©n Minh v−¬ng khÝ ®é ngÊt trêi, h¼n lµ mét tay cao thñ tuyÖt lu©n, biÕt ®©u y ch¼ng cøu ®−îc m×nh? G· nghÜ vËy råi lªn tiÕng hái C−u Ma TrÝ: - §¹i lu©n Minh v−¬ng! Theo ý Minh V−¬ng th× t¹i h¹ nªn lµm thÕ nµo ®Ó thñ th¾ng? A Tö véi lªn tiÕng: - C«ng tö hµ tÊt ph¶i hái y. Du Th¶n Chi ®¸p ngay: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - T¹i h¹ muèn thö vâ häc vÞ cao t¨ng nµy! A Tö thÝch qu¸ c−êi nãi: - µ ra thÕ ®Êy! C−u Ma TrÝ ch−a tá râ thùc h−, t−ëng Du Th¶n Chi thö m×nh thiÕt, liÒn tñm tØm c−êi ®¸p: - NÕu c«ng tö phãng ch−ëng ®¸nh vµo huyÖt ThiÕu h¶i ®èi ph−¬ng th× y ph¶i bu«ng ra ngay. Du Th¶n Chi véi hái: - HuyÖt ThiÕu H¶i ë chç nµo? C−u Ma TrÝ vÉn ngê lµ Du Th¶n Chi muèn thö tµi m×nh, nh−ng thÊy c©u hái h¬i v« lý, v× ®· lµ ng−êi häc vâ th× cã lý ®©u l¹i kh«ng biÕt huyÖt ThiÕu H¶i? Tuy l·o h¬i bùc m×nh, nh−ng vÉn ®¸p: - HuyÖt ThiÕu h¶i ë phÝa trªn huyÖt Linh ®¹o c¸ch t¸m tÊc r−ìi, d−íi huyÖt Thanh Linh s¸u tÊc mét ph©n. Du Th¶n Chi nghe lêi gi¶ng gi¶i cña C−u Ma TrÝ l¹i cµng thªm mï tÞt, vÉn ch¼ng biÕt nã ë chç nµo, g· sî m−ít må h«i. Thuë nhá phô th©n cïng b¸ phô ®· d¹y qua c¸ch nh×n nhËn c¸c huyÖt ®¹o trong ng−êi nh−ng c¶ mét ngµy trêi g· kh«ng nhËn næi mét huyÖt. Dï cã nhí ®−îc n÷a th× còng chØ sau hai ngµy lµ quªn s¹ch. Trong con ng−êi ta cã hµng mÊt tr¨m huyÖt, g· cã nhí nhiÒu l¾m lµ ®−îc n¨m ba huyÖt. Lóc nµy g· ch¼ng biÕt huyÖt ThiÕu H¶i ë ®©u. Lu«n c¶ nh÷ng huyÖt Thanh Linh, Linh §¹o hay g× g× ®i n÷a còng mï tÞt. G· kh«ng lµm sao ®−îc l¹i hái: - Hai huyÖt ®¹o nµy ë chç nµo? TriÕt La Tinh kh«ng chê cho C−u Ma TrÝ lªn tiÕng, ®· g¾t lªn: - §¹i Lu©n Minh V−¬ng! Minh V−¬ng muèn g× ®©y? C−u Ma TrÝ th¶n nhiªn c−êi ®¸p: - V−¬ng thÝ chñ ®©y kh¶o s¸t vâ c«ng tiÓu t¨ng. TiÓu t¨ng kh«ng tr¶ lêi thÕ nµo ®−îc. TriÕt La Tinh tøc m×nh x½ng giäng nãi: - G· biÕt vâ c«ng c¸i qu¸i g×? NÕu g· hiÓu vâ c«ng th× ch¶ hái ví vÈn nh− vËy. HuyÖt ThiÕu H¶i ë c¸nh tay tr¸i, ®· lµ ng−êi häc vâ c«ng ai mµ kh«ng biÕt. TriÕt La Tinh nãi c©u nµy thµnh ra v« t×nh ®· chØ ®iÓm cho Du Th¶n Chi. BiÕt §¹i Lu©n Minh V−¬ng b¶o m×nh ®¸nh vµo huyÖt ®¹o ë tay tr¸i ®èi ph−¬ng, nh−ng Du Th¶n Chi bÞ TriÕt La Tinh n¾m chÆt vai bªn h÷u, nªn c¸nh tay mÆt chuyÓn ®éng kh«ng ®−îc linh diÖu, g· ®µnh gi¬ tay tr¸i lªn. TriÕt La Tinh thÊy Du Th¶n Chi qu¶ nhiªn muèn ®éng thñ ®¸nh m×nh th× lßng cµng c¨m tøc, l·o hÕt søc bÊm m¹nh n¨m ngãn tay vµo s©u ®Õn x−¬ng thÞt ®èi ph−¬ng. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Du Th¶n Chi vÉn ch¼ng thÊy ®au ®ín g× c¶. Tr¸i l¹i TriÕt La Tinh c¶m thÊy ®Çu vai ®èi ph−¬ng ph¸t ra mét luång hÊp lùc rÊt m¹nh khiÕn cho luång lùc ®¹o ë trong bµn tay m×nh d−êng nh− muèn tho¸t ra ngoµi. TriÕt La Tinh giËt m×nh kh«ng chê cho ph¸t ch−ëng Du Th¶n Chi ®¸nh tíi. L·o rung tay mét c¸i ®· liÖng ®èi ph−¬ng ra xa. Ph¸t ch−ëng Du Th¶n Chi phãng ra gi÷a lóc ng−êi g· bÞ TriÕt La Tinh tung ®i. G· kh¸c nµo nh− diÒu ®øt d©y bÞ tung ra ngoµi ba tr−îng, råi rít xuèng ®Êt ®¸nh "huþch" mét tiÕng. NÕu lµ ng−êi kh¸c bÞ rít xuèng nh− vËy th× kh«ng chÞu næi, nh−ng Du Th¶n Chi vÉn ch¼ng viÖc g×. G· tr»n m×nh mét c¸i ®øng dËy ®−îc ngay. TriÕt La Tinh c−êi l¹t hái: - Minh V−¬ng coi thÕ nµo? C−u Ma TrÝ lµ tay th«ng tuÖ, b©y giê g· hiÎu r»ng tuy Du Th¶n Chi néi lùc cùc kú th©m hËu, nh−ng kh«ng biÕt chót vâ c«ng vµo, ch¼ng kh¸c g× mét khèi ®¸ trong cã tµng Èn ngäc quÝ trªn ®êi hiÕm thÊy mµ chÝnh g· còng kh«ng hay. G· l¾c ®Çu ®¸p: - Tuy phËt huynh th¾ng ®−îc V−¬ng c«ng tö ®i ch¨ng n÷a, nh−ng trong con m¾t tiÓu t¨ng th× mét lµ chµng cã ý nh−êng nhÞn phËt huynh, hai lµ ®ïa rìn. Du Th¶n Chi ®ang bÇn thÇn trong d¹, nghe §¹i Lu©n Minh V−¬ng nãi vËy, nh− ng−êi ®−îc thøc tØnh, g· lín tiÕng ®¸p: - Ph¶i råi! Ta muèn rìn ng−¬i mét chót cho vui, ®Ó ng−¬i thÝch chÝ mét lóc råi sÏ ra tay ®èi phã. TriÕt La Tinh bùc qu¸ mµ ph× c−êi hái vÆn: - TÐ ra lµ ng−¬i rìn ta! Nh−ng ta hái ng−¬i: Pho DÞch C©n Kinh träng yÕu thÕ nµo, sao ng−¬i l¹i ®Ó lät vµo tay ta? A Tö ng¹c nhiªn "å" lªn mét tiÕng råi hái: - V−¬ng c«ng tö! Pho kinh DÞch g× g× ®ã, c«ng tö b¶o ®· lÊy l¹i råi c¬ mµ? Du Th¶n Chi vèi ®¸p: - §o¹t vÒ l©u råi, c« ®õng nghe h¾n nãi nh¨ng. TriÕt La Tinh löa giËn bèc lªn ngïn ngôt, kh«ng suy nghÜ g× n÷a, thß tay vµo bäc mãc pho DÞch C©n Kinh b»ng ch÷ Ph¹n d¬ ra hái: - VËy c¸i nµy lµ c¸i g× ®©y? L·o võa d¬ DÞch C©n Kinh lªn, C−u Ma TrÝ ®øng c¸ch ®ã chõng m−êi th−íc kh«ng k×m lßng ®−îc, liÒn vung tay ¸o lªn hÊt mét c¸i. Nh−ng l·o lµ ng−êi c¬ trÝ, vÉn gi÷ th¸i ®é b×nh tÜnh, nªn TriÕt La Tinh ch−a hay biÕt g×. Du Th¶n Chi thÊy TriÕt La Tinh lÊy DÞch C©n Kinh ra kh«ng khái ®au lßng. Nh−ng g· nghÜ ®Õn A Tö ®ui m¾t kh«ng nh×n thÊy g×, m×nh cã thÓ nãi hµm hå ®−îc. G· liÒn c−êi ha h¶ hái: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - Trong tay ng−¬i cÇm c¸i g× thÕ? Ta buån c−êi muèn chÕt. Ha! Ha! TriÕt La Tinh tøc qu¸ gÇm lªn: - Ng−¬i ®ui m¾t råi hay sau mµ kh«ng nhËn biÕt nã lµ c¸i g×? C−u Ma TrÝ nãi xen vµo: - PhËt huynh! Cho tiÓu t¨ng m−în cuèn kinh ®ã xem mét chót. L·o võa nãi võa thñ hai tay vµo trong ¸o, nÐt mÆt vÉn t−¬i c−êi tùa hå kh«ng ®Ó ý g×. TriÕt La Tinh nghe giäng l−ìi C−u Ma TrÝ th× giËt m×nh kinh h·i véi quay sang nh×n l·o, thÊy l·o vÉn t−¬i c−êi, hai tay thñ trong tay ¸o, h¾n ®· h¬i yªn lßng. Nh−ng trong kho¶ng thêi gian chíp nho¸ng nµy bçng cã mét luång k×nh lùc nhÑ nhµng ch¹m vµo huyÖt m¹ch m«n tay ph¶i h¾n. TriÕt La Tinh bÊt gi¸c c¶m thÊy cæ tay tª d¹i, n¨m ngãn tay ®ét nhiªn xoÌ ra, pho DÞch C©n Kinh b»ng ch÷ Ph¹n rêi khái tay tung lªn. H¾n biÕt r»ng §¹i Lu©n Minh V−¬ng ®· ch¬i h¾n vè nµy, h¾n ho¶ng hèt ®−a m¾t nh×n C−u Ma TrÝ th× thÊy s¾c mÆt l·o vÉn ung dung t−¬i c−êi. ChiÕc t¨ng bµo còng kh«ng lay ®éng chót nµo. H¾n l¹i cµng kh«ng hiÓu C−u Ma TrÝ lµm thÕ nµo mµ ®¸nh ra mét k×nh lùc m¹nh nh− vËy. TriÕt La Tinh ®iÓm ®Çu ngãn ch©n xuèng ®Êt, tung ng−êi lªn kh«ng toan chôp lÊy pho DÞch C©n Kinh. Nh−ng ng−êi h¾n cßn ®ang l¬ löng trªn kh«ng th× l¹i mét luång k×nh lùc kh«ng mét tiÕng ®éng Ëp tíi ®Ëp vµo tr−íc ngùc h¾n. LÇn nµy TriÕt La Tinh bÞ ®¸nh tróng ngùc, khÝ huyÕt nhén nh¹o. H¾n tøc giËn thÐt lªn mét tiÕng råi ng· bËt ngöa vÒ phÝa sau. TriÕt La Tinh ®iªn tiÕt gÇm lªn: - §¹i Lu©n Minh V−¬ng! Ng−¬i lµm trß g× ®©y? C−u Ma TrÝ tñm tØm c−êi thß tay ra vÉy mét c¸i, b¶n DÞch C©n Kinh bay ngay vµo tay l·o. L·o nãi: - DÞch C©n Kinh nµy lµ cña chïa ThiÕu L©m. VËy ta dïng vâ c«ng ph¸i ThiÕu L©m ®Ó ®o¹t l¹i. TriÕt La Tinh còng kh«ng ph¶i tay tÇm th−êng, võa nghe l·o nãi vËy chît nghÜ ra, liÒn hái ngay: - §ã lµ chiªu "V« T−íng KiÕp ChØ" −? C−u Ma TrÝ chØ tñm tØm c−êi mµ kh«ng ®¸p. TriÕt La Tinh cói gÇm mÆt xuèng kh«ng biÕt nãi sao. Du Th¶n Chi ®øng bªn nh×n cuéc biÓu diÔn, thë phµo mét c¸i nhÑ nhâm råi nãi: - §¹i s− thËt cã phÐp thÇn th«ng! Lóc C−u Ma TrÝ sö chiªu "V« T−íng KiÕp ChØ", s¾c mÆt vÉn th¶n nhiªn. Luång chØ lùc tõ trong tay ¸o ngÊm ngÇm phãng ra. TriÕt La Tinh míi tr«ng tho¸ng qua ®· hiÓu ngay lµ ¸m k×nh "V« T−íng KiÕp ChØ", nh−ng Du Th¶n Chi biÕt thÕ nµo ®−îc. G· chØ cho lµ phËt ph¸p cña §¹i Lu©n Minh V−¬ng ®· ®Õn mùc siªu phµm, nªn g· kh«ng chØ khen vâ c«ng l·o giái, mµ l¹i ca tông §¹i Lu©n Minh V−¬ng cã phÐp thÇn th«ng. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung C−u Ma TrÝ tñm tØm c−êi nãi: - §ã chØ lµ mét kü thuËt nhá män, ch¼ng bâ lµm trß c−êi cho thÝ chñ. A Tö kh«ng nh×n thÊy cuéc biÓu diÔn, chØ nghe ba ng−êi øng ®èi víi nhau, mµ vÉn kh«ng hiÓu râ ®· x¶y ra viÖc g×. Nµng sèt ruét lªn tiÕng hái: - V−¬ng c«ng tö! C«ng tö ®éng thñ víi vÞ ®¹i hßa th−îng ®ã råi sao? Du Th¶n Chi ch−a kÞp tr¶ lêi th× C−u Ma TrÝ ®· thß tay ra n¾m lÊy bµn tay g·. L·o biÕt c«ng lùc cña Du Th¶n Chi rÊt th©m hËu, mµ sao g· l¹i bÞ TriÕt La Tinh hÊt tÐ mét c¸ch hêi hît dÔ dµng khiÕn l·o ®em lßng ngê vùc. L·o muèn nh©n c¬ héi nµy thö c«ng lùc g· xem sao. Du Th¶n Chi bÞ C−u Ma TrÝ n¾m tay mét c¸ch ®ét ngét, kh«ng kÞp ®Ò phßng toµn th©n g· run b¾n lªn vµ tù nhiªn ch©n khÝ ©m hµn ng−ng tô vµo lßng bµn tay. C−u Ma TrÝ chît c¶m thÊy néi lùc cña m×nh vËn ra bµn tay bÞ néi lùc ®èi ph−¬ng hót ®i cuån cuén. L·o sî qu¸ véi bu«ng tay ra, trèng ngùc ®¸nh th×nh th×nh. T×nh tr¹ng nµy khiÕn cho C−u Ma TrÝ nhí l¹i lóc l·o ®èi ch−ëng víi §oµn Dù ë chïa Thiªn Long n−íc §¹i Lý. §ã lµ lÇn thø nhÊt néi lùc cña g· bÞ thu hót, l·o kh«ng ngê b÷a nay t×nh tr¹ng ®ã l¹i t¸i diÔn. C−u Ma TrÝ lµm quèc s− n−íc Thæ Phån, ®Þa vÞ cao c¶ nhÊt nh× trong n−íc. Cuéc ®«ng du xuèng Trung Nguyªn tuy ngoµi miÖng nãi lµ ®Õn chïa Thiªn Long ph¶i kiÕm lÊy Lôc M¹ch ThÇn KiÕm ®em ®Õn ®èt ë tr−íc mé Mé Dung tiªn sinh, nh−ng thùc ra l·o cã ý muèn d−¬ng danh víi thiªn h¹. L·o tøc kh«ng ngê ®Õn chïa Thiªn Long ®· bÞ thÊt b¹i ngay. L·o tøc m×nh uy hiÕp B¶o §Þnh §Õ ®Ó röa nhôc th× l¹i bÞ §oµn Dù ra tay ®Èy lui. §oµn Dù lµ con ch¸u hä §oµn n−íc §¹i Lý. Gißng hä nµy vâ häc uyªn th©m th× l·o cã bÞ thÊt b¹i còng kh«ng xÊu hæ g× cho l¾m nh−ng hiÖn giê g· V−¬ng Tinh Thiªn nµy lµ h¹ng ng−êi nµo? Sao vâ c«ng g· l¹i kú dÞ nh− vËy? L·o lÈm bÈm: - Nh÷ng nh©n vËt vâ l©m Trung Nguyªn xem chõng cßn nhiÒu tay xuÊt chóng, hoµi b·o "s¨n h−¬u" cña m×nh khã lßng thµnh tùu ®−îc. L·o ngÈn ng−êi ra mét lóc råi bu«ng mét trµng c−êi ré nãi: - N÷ thÝ chñ bÊt tÊt ph¶i quan t©m! TiÓu t¨ng cïng V¬−ng thÝ chØ sinh lßng luyÕn ¸i nhau, cã lý ®©u l¹i cïng nhau ®éng thñ. A Tö nghe vËy kho¸i qu¸ la lªn: - §¹i hßa th−îng! L·o nµy quû quyÖt thËt! BiÕt r»ng ®¸nh kh«ng l¹i V−¬ng c«ng tö nªn quay ra nãi tö tÕ lÊy lßng. C−u Ma TrÝ c−êi ha h¶ hái: - N÷ thÝ chñ ®· lµ ch−ëng m«n ph¸i Tinh Tó, h¼n ®· ®−îc nghe ph¸p danh tiÓu t¨ng? A Tö ®¸p: - Ta ch¼ng cÇn biÕt ng−¬i cã tiÕng t¨m g× kh«ng? Trong thiªn h¹ biÕt bao nhiªu hßa th−îng. Bän s− mâ lóc nhóc nh− lîn con còng muèn ta biÕt ®Õn hay sao? C−u Ma TrÝ vÉn tñm tØm c−êi nãi: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - TiÓu t¨ng chÝnh lµ quèc s− n−íc Thæ Phån, §¹i Lu©n Minh V−¬ng C−u Ma TrÝ chÝnh thÞ! A Tö võa nghe ®· giËt nÈy m×nh lªn, d¾c mÆt lît l¹t. Du Th¶n Chi c¶ kinh véi hái: - A Tö! C« n−¬ng lµ sao vËy? A Tö thén mÆt ra håi l©u råi xua tay ®¸p: - Ta kh«ng sao c¶. S¾c mÆt nµng lît l¹t kh«ng ph¶i v× sî h·i mµ v× sung s−íng qu¸. Tr−íc nµng chØ nghe thÊy bèn ch÷ §¹i Minh V−¬ng, ch−a cã mét Ên t−îng g× trong ãc nµng, nh−ng khi nghe l·o tù x−ng lµ quèc s− n−íc Thæ Phån §¹i lu©n Minh V¬−ng C−u Ma TrÝ, th× ra lµ mét nh©n vËt mµ Tinh Tó l·o qu¸i th−êgn ®Ò cËp ®Õn vµ cho biÕt, l·o lµ mét tay cao thñ h¹ng nhÊt. Nay l·o nµy ph¶i uý kþ V−¬ng Tinh Thiªn thËt may cho m×nh ®· kÕt b¹n víi mét chnµg c«ng tö ®a t×nh mµ vâ c«ng tuyÖt ®Ønh. A Tö sung s−íng nãi: - TÐ ra lµ C−u Ma TrÝ ®¹i s−! Võa råi t¹i h¹ nãi n¨ng cã ®iÒu khiÕm nh· thiÖt lµ ®¾c téi! Du Th¶n Chi nghe C−u Ma TrÝ ®Ò cao m×nh lªn, chØ cho lµ l·o cã ý che dÊu cho m×nh, trong lßng g· c¶m kÝch ®Õn ch¶y n−íc m¾t. G· véi h¹ thÊp giäng xuèng hái: - A Tö! §¹i s− ®©y lµ mét nh©n vËt cã lai lÞch rÊt lín ph¶i kh«ng? A Tö ®¸p: - §óng thÕ! §¹i s− lµ mét bËc cao nh©n n¬i cöa PhËt, kh«ng ph¶i h¹ng tÇm th−êng cã thÓ b× kÞp. B©y giê A Tö l¹i t©ng bèc C−u Ma TrÝ mµ còng lµ ®Ó ®Ò cao ®Þa vÞ V−¬ng Tinh Thiªn lµ ng−êi yªu cña m×nh. Du Th¶n Chi véi h−íng vÒ C−u Ma TrÝ thi lÔ nãi: - §¹i s−! V·n bèi kh«ng biÕt bµy tá thÕ nµo cho xiÕt tÊm lßng c¶m kÝch ®èi víi ®¹i s−. C−u Ma TrÝ kh«ng lªn tiÕng, chØ nh×n Du Th¶n Chi d¬ tay ra hiÖu råi l¹i trá vÒ phÝa A Tö. Du Th¶n Chi hiÓu ngay ®èi ph−¬ng ®· biÕt ý m×nh, l·o chØ ra hiÖu chí kh«ng lªn tiÕng ®Ó che dÊu cho m×nh. Nguyªn Du Th¶n Chi tõ thuë nhá kh«ng ®−îc phô th©n vµ b¸ phô tá vÎ th−¬ng yªu. Sau g· b−íc ch©n vµo chèn giang hå l¹i gÆp ngay nh÷ng hoµn c¶nh ®iªu linh khæ së, ch¼ng ®−îc mét ai quan t©m ®Õn hoÆc chiÕu cè cho g·. G· gÆp toµn ng−êi khinh rÎ coi g· nh− c¸i vÊn d−íi ch©n ®Ó mµ dµy xÐo hµnh h¹. Nay g· ®−îc C−u Ma TrÝ lµ ng−êi thø nhÊt l−îng t×nh cho m×nh, l¹i hiÓu t©m ý che dÊu chç nh−îc ®iÓm hé cho m×nh. Trong lßng qu¸ c¶m ®éng, g· co ch©n toan qu× mäp xuèng ®Ó t¹ ¬n. C−u Ma TrÝ liÒn phÊt tay ¸o mét c¸i phãng ra mét luång k×nh lùc m¹nh mÏ ng¨n l¹i råi hái: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - V−¬ng thÝ chñ! NÕu thÝ chñ kh«ng rÎ bá tiÓu t¨ng th× chóng ta kÕt nghÜa giao du nªn ch¨ng? Du Th¶n Chi véi ®¸p: - §¹i s−! V·n bèi ®©u d¸m nh− vËy? A Tö nãi xen vµo: - V−¬ng c«ng tö! Tuy C−u Ma TrÝ ®¹i s− lµ quèc s− n−íc Thæ Phån, nh−ng c«ng tö bÊt tÊt ph¶i qu¸ khiªm nh−îng. NÕu c«ng tö chÞu ®Õn Nam Kinh n−íc Liªu gÆp tØ phu ta lµ Nam ViÖn §¹i V−¬ng th× ®¹i vÞ c«ng tö còng cao c¶ nh− ai. C−u Ma TrÝ nghe A Tö nãi vËy th× ngÈn ng−êi ra. Liªu quèc hiÖn nay lµ mét n−íc hïng m¹nh. Nam ViÖn §¹i V−¬ng lµ mét vÞ ®¹i thÇn chØ d−íi quyÒn mét m×nh quèc v−¬ng. TÐ ra c« bÐ ®ui m¾t nµy còng gièng cµnh vµng l¸ ngäc, l·o liÒn nãi: - N÷ thÝ chñ ®©y nãi ®óng l¾m, V−¬ng thÝ chñ bÊt tÊt qu¸ khiªm tèn. Du Th¶n Chi xua tay nãi: - §¹i s−! V·n bèi... C−u Ma TrÝ d¬ tay lªn, mét luång k×nh phong hÊt tíi. Du Th¶n Chi tùa hå bÞ k×nh khÝ ®Ì chÆt kh«ng më miÖng nãi ®−îc n÷a. Råi g· nghe thÊy mét thanh ©m nhá nh− sîi t¬ lät chui vµo tai g· nãi: - NÕu thÝ chñ cßn tõ chèi, tÊt bÞ §oµn c« n−¬ng kh¸m ph¸ ra hÕt. BÊy giê tiÓu t¨ng kh«ng thÓ nãi nhiÒu víi thÝ chñ ®−îc. Tèi nay tiÓu t¨ng sÏ ®Õn th¨m thÝ chñ råi h·y bµn thªm. Du Th¶n Chi mõng qu¸ gËt ®Çu lia lÞa. G· xem chõng A Tö cïng TriÕt La Tinh kh«ng nghe râ lêi C−u Ma TrÝ th× biÕt r»ng l·o nãi c©u ®ã víi riªng mét m×nh m×nh. G· liÒn h¾ng giäng ®¸p: - §¹i s− ®· kh«ng bá rÎ, v·n bèi xin kÝnh cÈn v©ng mÖnh. C−u Ma TrÝ c−êi ha h¶ ®¸p: - Kh«ng ngê b÷a nay ngÉu nhiªn tiÓu t¨ng l¹i ®−îc kÕt b¹n víi V−¬ng c«ng tö lµ mét tay anh hïng h¶o h¸n. TiÓu t¨ng thiÖt lÊy lµm khoan kho¸i v« cïng! Du Th¶n Chi ®¸p b»ng mét giäng rÊt ch©n thµnh: - NÕu v·n bèi th−êng th−êng ®−îc ng¾m ph−¬ng dung ®¹i s− th× trong lßng ®· m·n nguyÖn l¾m råi. C−u Ma TrÝ ngo¶nh ®Çu nh×n sang TriÕt La Tinh thÊy mÆt h¾n x¸m xanh ®øng ng©y ng−êi ra liÒn nãi: - PhËt huynh! TiÓu t¨ng xem ra V−¬ng c«ng tö còng kh«ng muèn lµm khã dÔ g× víi PhËt huynh. Chi b»ng PhËt huynh n¨n nØ V−¬ng c«ng tö b»ng lßng cho vÒ Thiªn Tróc lµ h¬n. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung ViÖc x¶y ra nh−êng nµy, TriÕt La Tinh biÕt r»ng ch¼ng nh÷ng b¾t ch¼ng ®−îc Du Th¶n Chi ®−a m×nh ®i t×m Ba La Tinh mµ c¶ b¶n DÞch C©n Kinh còng bÞ C−u Ma TrÝ c−íp mÊt, h¾n c¨m giËn ®Õn cùc ®iÓm. Bao nhiªu hy väng ®Òu tan ra m©y khãi. H¾n nãi: - V−¬ng c«ng tö! Ta muèn trë vÒ T©y Tróc. Du Th¶n Chi chØ mong cã vËy, g· ®¸p ngay: - Xin ®¹i s− tuú tiÖn. A Tö còng nãi: - CÆp r¾n nµy ta còng kh«ng lÊy n÷a, cho ng−¬i ®em nã vÒ ®ã. TriÕt La Tinh bé mÆt tiu nghiñ dÉn hai con r¾n ®i vÒ phÝa T©y. C−u Ma TrÝ còng tõ biÖt nãi: - Xin hai vÞ tù tiÖn. Sau nµy cßn cã ngµy t¸i héi. Du Th¶n Chi thÊy C−u Ma TrÝ s¾p ra ®i lßng g· bçng b©ng khu©ng nh− ng−êi mÊt vµng. Nh−ng g· l¹i nghÜ tíi tèi nay cßn ®−îc héi diÖn, nªn còng ®ì b¨n kho¨n. G· ®¸p: - Xin ®¹i s− tïy tiÖn. C−u Ma TrÝ lóc ra ®i tñm tØm c−êi, vÎ mÆt trang nghiªm, khiÕn ng−êi cµng c¶m thÊy mét nh©n vËt ®¸ng sïng b¸i nh− mét bËc thÇn tiªn. Du Th¶n Chi ngÈn ng−êi ra. A Tö còng lªn tiÕng thóc giôc g· lªn ®−êng, g· nh− ng−êi trong méng tØnh giÊc råi cïng nµng cÊt b−íc. Du Th¶n Chi chØ ngong ngãng cho trêi mau tèi ®Ó ®−îc t¸i héi víi C−u Ma TrÝ. §Õn ®ªm A Tö n»m l¨n trªn ®èng cá ngñ, Du Th¶n Chi vÉn b−íc lui b−íc tíi tr«ng ngãng C−u Ma TrÝ. §Õn nöa ®ªm qu¶ nhiªn g· thÊy C−u Ma TrÝ d¸ng ®i nh− n−íc ch¶y m©y tr«i ®Õn n¬i. Du Th¶n Chi véi qu× xu«ng thi lÔ. C−u Ma TrÝ ®ì g· ®øng ®Ëy nãi: - Chóng ta ®· lµ b¹n h÷u víi nhau sao thÝ chñ cßn dïng ®¹i lÔ? Du Th¶n Chi nãi: - Th−a ®¹i s−! V·n bèi kh«ng khi nµo d¸m lµm cao. Dï ®¹i s− dïng v·n bèi lµm kÎ n« béc v·n bèi còng cßn c¶m thÊy th©n h×nh uÕ t¹p kh«ng xøng ®¸ng n÷a thay. C−u Ma TrÝ mØm c−êi nãi: - §õng lín tiÕng ®Ó §oµn c« n−¬ng tØnh giÊc. Chóng ta ®i xa ra mét chót. Nãi xong g· cÇm tay Du Th¶n Chi d¾t ®i chõng nöa dÆm. L·o n¾m tay Du Th¶n Chi nh−ng ngÇm thi triÓn ®Õn b¶y lèi vâ c«ng kh¸c nhau ®Ó thö néi lùc Du Th¶n Chi vÒ m«n ph¸i nµo. Nh−ng chØ biÕt lµ vâ c«ng g· tùa hå m«n Hãa c«ng ®¹i ph¸p cña ph¸i Tinh Tó mµ c«ng lùc th× th©m hËu kh«ng biÕt ®Õn ®©u mµ l−êng, nhÊt lµ khÝ ©m hµn chøa trong ng−êi g· chÊt ®éc nhiÒu kh«ng biÕt ®Õn thÕ nµo mµ nãi. C−u Ma TrÝ vèn ®em t©m muèn lîi dông Du Th¶n Chi, b©y giê ý niÖm ®ã cµng qu¶ quyÕt h¬n, mµ Du Th¶n Chi tuyÖt nhiªn ch¼ng hiÓu g× hÕt. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung ChØ trong kho¶nh kh¾c hai ng−êi vµo ®Õn mét khu rõng. Du Th¶n Chi l¹i qu× xuèng hµnh lÔ bÞ C−u Ma TrÝ nhÑ nhµng ng¨n trë, g· liÒn khÈn cÇu: - §¹i s−! ThÇn th«ng ®¹i s− qun¶g ®¹i lµ thÕ mµ ®èi víi v·n bèi hÕt d¹ ©n cÇn. NÕu ®¹i s− kh«ng nhËn mét l¹y nµy th× v·n bèi yªn t©m thÕ nµo ®−îc? C−u Ma TrÝ mØm c−êi nãi: - B©y giê tiÓu t¨ng cïng thÝ chñ chØ lµ b¹n bÌ, khi nµo tiÓu t¨ng thu n¹p thÝ chñ lµm ®å ®Ö bÊy giê sÏ nhËn l¹y còng ch−a muén. Du Th¶n Chi nghe nãi s−íng qu¸, khoa ch©n móa tay lo¹n lªn. Ngµy nä g· l¹y §inh Xu©n Thu lµm s− phô, thÊy l·o tiªn phong ®¹i cèt phong ®é tho¸t tôc, ®· mõng thÇm ®−îc vÞ s− phô nh− vËy, th× ch¼ng cßn sî ai khinh khi n÷a. Kh«ng ngê mèi quan hÖ gi÷a g· vµ §inh Xu©n Thu v× A Tö mµ x¶y ra cuéc biÕn ®æi träng ®¹i, g· ®ang muèn t×m minh s− kh¸c th× l¹i gÆp ngay l·o C−u Ma TrÝ nham hiÓm th©m trÇm. ChØ bé mÆt trang nghiªm cña l·o còng ®ñ khiÕn ng−êi sinh lßng ng−ìng mé. Huèng chi §inh Xu©n Thu ®èi víi g· th× dïng c−êng lùc, cßn C−u Ma TrÝ nãi n¨ng víi g· thËt dÞu dµng l¹i cßn gióp g· ra khái lóc hoang mang ban chiÒu. G· võa thÊy C−u Ma TrÝ ngá lêi muèn thu m×nh lµm ®å ®Ö, g· sung s−íng v« cïng mét niÒm tin m·nh liÖt. Nh−ng g· sùc nhí ra §¹i Lu©n Minh V−¬ng lµ mét nhµ s−, nÕu m×nh hµnh lÔ xin lµm m«n h¹ th× cã kh¸c chi xin c¾t tãc ®i tu, cßn quÊn quÝt bªn A Tö lµm sao ®−îc. NghÜ vËy Du Th¶n Chi ®©m ra do dù. C−u Ma TrÝ d−êng nh− ®· tr«ng râ ruét gan g·, tñm tØm c−êi nãi: - Ngµy sau nÕu thÝ chñ cã ý muèn lµm m«n h¹ tiÓu t¨ng th× thÝ chñ vÉn lµ tôc gia ®Ö tö, ch¼ng cã chuyÖn g× khã kh¨n c¶. Du Th¶n Chi c¶ mõng nãi: - §¹i s−! ThÕ th× ®Ö tö... G· ch−a døt lêi, C−u Ma TrÝ ®· phÊt tay ¸o phãng ra mét luång k×nh phong ng¨n l¹i kh«ng cho nãi tiÕp, råi l·o hái: - TiÓu t¨ng ch−a nhËn lêi thu thÝ chñ lµm ®å ®Ö, sao thÝ chñ ®· tù x−ng lµ ®Ö tö? C−u Ma TrÝ l¹i nãi: - NÕu thÝ chñ qu¶ cã ch©n t©m thê tiÓu t¨ng lµm thÇy th× tr−íc hÕt h·y lµm mÊy viÖc thiÖn, tiÓu t¨ng míi cã thÓ thu n¹p ®−îc. Du Th¶n Chi véi nãi: - Xin ®¹i s− chØ gi¸o cho v·n bèi ph¶i lµm g× b©y giê? C−u Ma TrÝ tñm tØm c−êi ®¸p: - Cã mét kÎ ®¹i ¸c hä §oµn tªn Dù. ThÝ chñ ®· nghe ®Õn tªn g· bao giê ch−a? Du Th¶n Chi ngÉm nghÜ håi l©u råi ®¸p: - V·n bèi ch−a nghe thÊy ai nãi ®Õn y bao giê. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung C−u Ma TrÝ nãi: - G· nµy tr«ng ngoµi mÆt ra vÎ v−¬ng t«n c«ng tö cã d¸ng phóc hËu hiÒn lµnh mµ thùc ra lµ mét tªn cïng cùc ¸c. Trong thiªn h¹ cã tø ¸c th× Nh¹c l·o tam tøc Hung thÇn ¸c s¸t nam H¶i Ng¹c ThÇn lµ ®Ö tö g·. Du Th¶n Chi thÊt kinh hái: - G· §oµn Dù lµ s− phô Nam H¶i Ng¹c ThÇn −? NÕu thÕ th× g· qu¶ lµ mét tªn ®¹i ¸c. Nguyªn Du Th¶n Chi lµ ng−êi ch¼ng cã kiÕn thøc g× vÒ c¸c nh©n vËt trong vâ l©m, nªn võa nghe C−u Ma TrÝ b¶o §oµn Dù lµ mét tªn ®¹i ¸c, g· liÒn tin ngay. C−u Ma TrÝ nãi: - ThÝ chñ muèn lµm viÖc c«ng ®øc th× viÖc ®Çu tiªn lµ ph¶i ®i trõ khö tªn ®¹i ¸c §oµn Dù. Du Th¶n Chi giËt m×nh nãi: - §¹i s−! §oµn Dù ®· lµ mét tªn ®¹i ¸c th× nhÊt ®Þnh vâ c«ng g· ph¶i kinh ng−êi. E r»ng v·n bèi... G· nãi tíi ®©y, hai hµm r¨ng run lªn cÇm cËp, nãi kh«ng ra tiÕng. C−u Ma TrÝ hái: - ThÝ chñ coi thÇn th«ng cña ta ra sao? Du Th¶n Chi ®¸p ngay: - ThÇn th«ng ®¹i s− v« song. V·n bèi ch−a tõng thÊy ai ®−îc nh− vËy. C−u Ma TrÝ nãi: - ThÕ th× ®−îc råi! Ta d¹y thÝ chñ mét chiªu. ThÝ chñ gÆp §oµn Dù chØ cÇn n¾m chÆt tay h¾n lµ kiÒm chÕ ®−îc ngay. © HQD Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2