Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 77

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

96
lượt xem
18
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 77', giải trí - thư giãn, truyện kiếm hiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 77

 1. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung A Tö tøc giËn lªn tiÕng: - V−¬ng c«ng tö! Th»ng Hå t¨ng nµy v« lÔ thÕ! C«ng tö ph¶i cho h¾n nÕm mïi ®au khæ míi ®−îc. Du Th¶n Chi ch¼ng cßn hån vÝa nµo n÷a, g· kh«ng biÕt tr¶ lêi A Tö ra sao. G· biÕt r»ng b©y giê tuy A Tö ch−a tin lêi TriÕt La Tinh nh−ng l·o ®· b¾t m×nh råi th× kh«ng tin còng kh«ng ®−îc. G· hèi hËn mÊy b÷a nay ®· dèi nµng ®Ó b©y giê kh«ng cßn c¸ch nµo b−ng bÝt ®−îc n÷a. G· ngåi phÖt xuèng ®Êt thén mÆt ra. TriÕt La Tinh ®· ®Õn tr−íc mÆt mµ g· vÉn kh«ng hay. C−u Ma TrÝ thÊy TriÕt La Tinh s¾p ra tay liÒn b−íc l¹i gÇn nãi: - Khoan ®·! V−¬ng thÝ chñ ®©y vâ c«ng cùc cao. Ch¼ng lÏ PhËt huynh kh«ng nh×n thÊy hay sao? TriÕt La Tinh dÜ nhiªn ®· nhËn thÊy råi. Nh−ng sù thùc míi ®©y l·o võa ®¸nh mét chiªu "Th«ng tý C«ng" mµ Du Th¶n Chi ®· bÞ ng· l¨n ra, nªn c−êi nh¹t ®¸p: - Vâ c«ng g· tuy cao thiÖt, nh−ng cßn kÐm bÇn ®¹o xa l¾m. C−u Ma TrÝ toan b¶o: - "Ch−a ch¾c", nh−ng ch−a thèt ra lêi nµo. L·o nghÜ l¹i råi kh«ng nãi n÷a, lÆng lÏ lïi l¹i phÝa sau. TriÕt La Tinh l¹i qu¸t lªn giôc Du Th¶n Chi: - §øng dËy cïng ta ®éng thñ ®i! Du Th¶n Chi chØ gôc ®Çu xuèng ngåi yªn, run lªn bÇn bËt. A Tö l¹i lªn tiÕng qu¸t: - V−¬ng c«ng tö bÊt tÊt ph¶i ®øng lªn, chµng cø ngåi nh− vËy còng ®ñ h¹ ng−¬i råi! TriÕt La Tinh c−êi l¹t mét tienÐg, ®ét nhiªn vung tay ra chôp xuèng vai Du Th¶n Chi. N¨m ngãn tay l·o nh− mãc c©u ®©m m¹nh vµo da thÞt ®èi ph−¬ng. Du Th¶n Chi c«ng lùc rÊt th©m hËu. Chµng ch¶ biÕt ®au ®ín lµ g× c¶! TriÕt La Tinh rung tay mét c¸i ®· nhÊc ng−êi Du Th¶n Chi gi¬ bæng lªn. © HQD Håi thø bÈy m−¬i bÈy triÕt la tinh bÞ phçng dÞch c©n kinh Du Th¶n Chi véi la lªn: - §¹i s− bu«ng ta ra! §¹i s− bu«ng tay ra! Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung TriÕt La Tinh c−êi l¹t hái: - Ng−¬i th¾ng ta hay lµ ta th¾ng ng−¬i? Nãi ®i! Du Th¶n Chi cæ häng kh« ran nãi kh«ng nªn lêi. G· quay l¹i nh×n A Tö th× thÊy nµng lé vÎ khÈn tr−¬ng tá ra ®ang chê c©u tr¶ lêi cña m×nh. G· nghÜ r»ng tèt h¬n lµ m×nh h·y duy tr× mèi hy väng cho nµng mét lóc. G· liÒn lín tiÕng ®¸p: - DÜ nhiªn lµ ®¹i s− thua ta. TriÕt La Tinh c¶ giËn d¬ cao tay lªn. Ng−êi l·o kh«ng cao b»ng Du Th¶n Chi, nh−ng l·o tinh th«ng phÐp Th«ng Tý C«ng, hÔ tay kia co ng¾n l¹i bao nhiªu th× tay n¾m Du Th¶n Chi cµng nhá l¹i vµ dµi ra bÊy nhiªu, nªn l·o nhÊc bæng ®−îc g· lªn cho ch©n kh«ng chÊm ®Êt råi c−êi h« hè hái: - B©y giê ng−¬i chÞu thua chø? A Tö lé vÎ nghi ngê hái: - V−¬ng c«ng tö! HiÖn t×nh ra sao? Du Th¶n Chi kh«ng biÕt ®¸p thÕ nµo cho xu«i, muèn lõa nµng lÇn n÷a còng kh«ng xong. G· nh¨n nhã c−êi ®¸p: - A Tö! T¹i h¹ nãi thùc cho c« n−¬ng nghe. ChÝnh ra t¹i h¹... Du Th¶n Chi ch−a døt lêi, A Tö ®· biÕn s¾c. Du Th¶n Chi thÊy bé mÆt khuynh quèc cña A Tö trë nªn x¸m ng¾t ngõng l¹i kh«ng nãi n÷a. A Tö run lªn hái: - Thùc ra c«ng tö lµm sao? Du Th¶n Chi nghiÕn r¨ng ®¸p: - ChÝnh ra lµ t¹i h¹ ®ïa h¾n mµ th«i. Ngay §inh Xu©n Thu cßn ch−a ph¶i lµ ®èi thñ cña t¹i h¹, th× t¹i h¹ h¸ sî chi mét g· Hå t¨ng. A Tö mï m¾t kh«ng nh×n thÊy t×nh c¶nh Du Th¶n Chi bÞ nhÊc lªn cao l¬ löng trªn kh«ng vµ sî co dóm ng−êi l¹i. Nµng nghe g· nãi t−ëng thËt l¹i hín hë t−¬i c−êi. C−u Ma TrÝ thÊy Du Th¶n Chi tuyÖt kh«ng tr¶ ®ßn, rÊt lÊy lµm kú. L·o l¹i t−ëng Du Th¶n Chi nãi thiÖt, chø cã biÕt ®©u lµ g· kiÕm lêi an ñi ®Ó t¹m yªn lßng A Tö, nªn l·o còng lªn tiÕng: - V−¬ng c«ng tö qu¶ lµ mét bËc cao nh©n, coi TriÕt La Tinh kh«ng vµo ®©u, mÆc cho y ra ®ßn ®Ó giìn ch¬i. Du Th¶n Chi nghe C−u Ma TrÝ nãi vËy bÊt gi¸c ®éng t©m can nhñ thÇm: - §¹i lu©n Minh v−¬ng khÝ ®é ngÊt trêi, h¼n lµ mét tay cao thñ tuyÖt lu©n, biÕt ®©u y ch¼ng cøu ®−îc m×nh? G· nghÜ vËy råi lªn tiÕng hái C−u Ma TrÝ: - §¹i lu©n Minh v−¬ng! Theo ý Minh V−¬ng th× t¹i h¹ nªn lµm thÕ nµo ®Ó thñ th¾ng? A Tö véi lªn tiÕng: - C«ng tö hµ tÊt ph¶i hái y. Du Th¶n Chi ®¸p ngay: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - T¹i h¹ muèn thö vâ häc vÞ cao t¨ng nµy! A Tö thÝch qu¸ c−êi nãi: - µ ra thÕ ®Êy! C−u Ma TrÝ ch−a tá râ thùc h−, t−ëng Du Th¶n Chi thö m×nh thiÕt, liÒn tñm tØm c−êi ®¸p: - NÕu c«ng tö phãng ch−ëng ®¸nh vµo huyÖt ThiÕu h¶i ®èi ph−¬ng th× y ph¶i bu«ng ra ngay. Du Th¶n Chi véi hái: - HuyÖt ThiÕu H¶i ë chç nµo? C−u Ma TrÝ vÉn ngê lµ Du Th¶n Chi muèn thö tµi m×nh, nh−ng thÊy c©u hái h¬i v« lý, v× ®· lµ ng−êi häc vâ th× cã lý ®©u l¹i kh«ng biÕt huyÖt ThiÕu H¶i? Tuy l·o h¬i bùc m×nh, nh−ng vÉn ®¸p: - HuyÖt ThiÕu h¶i ë phÝa trªn huyÖt Linh ®¹o c¸ch t¸m tÊc r−ìi, d−íi huyÖt Thanh Linh s¸u tÊc mét ph©n. Du Th¶n Chi nghe lêi gi¶ng gi¶i cña C−u Ma TrÝ l¹i cµng thªm mï tÞt, vÉn ch¼ng biÕt nã ë chç nµo, g· sî m−ít må h«i. Thuë nhá phô th©n cïng b¸ phô ®· d¹y qua c¸ch nh×n nhËn c¸c huyÖt ®¹o trong ng−êi nh−ng c¶ mét ngµy trêi g· kh«ng nhËn næi mét huyÖt. Dï cã nhí ®−îc n÷a th× còng chØ sau hai ngµy lµ quªn s¹ch. Trong con ng−êi ta cã hµng mÊt tr¨m huyÖt, g· cã nhí nhiÒu l¾m lµ ®−îc n¨m ba huyÖt. Lóc nµy g· ch¼ng biÕt huyÖt ThiÕu H¶i ë ®©u. Lu«n c¶ nh÷ng huyÖt Thanh Linh, Linh §¹o hay g× g× ®i n÷a còng mï tÞt. G· kh«ng lµm sao ®−îc l¹i hái: - Hai huyÖt ®¹o nµy ë chç nµo? TriÕt La Tinh kh«ng chê cho C−u Ma TrÝ lªn tiÕng, ®· g¾t lªn: - §¹i Lu©n Minh V−¬ng! Minh V−¬ng muèn g× ®©y? C−u Ma TrÝ th¶n nhiªn c−êi ®¸p: - V−¬ng thÝ chñ ®©y kh¶o s¸t vâ c«ng tiÓu t¨ng. TiÓu t¨ng kh«ng tr¶ lêi thÕ nµo ®−îc. TriÕt La Tinh tøc m×nh x½ng giäng nãi: - G· biÕt vâ c«ng c¸i qu¸i g×? NÕu g· hiÓu vâ c«ng th× ch¶ hái ví vÈn nh− vËy. HuyÖt ThiÕu H¶i ë c¸nh tay tr¸i, ®· lµ ng−êi häc vâ c«ng ai mµ kh«ng biÕt. TriÕt La Tinh nãi c©u nµy thµnh ra v« t×nh ®· chØ ®iÓm cho Du Th¶n Chi. BiÕt §¹i Lu©n Minh V−¬ng b¶o m×nh ®¸nh vµo huyÖt ®¹o ë tay tr¸i ®èi ph−¬ng, nh−ng Du Th¶n Chi bÞ TriÕt La Tinh n¾m chÆt vai bªn h÷u, nªn c¸nh tay mÆt chuyÓn ®éng kh«ng ®−îc linh diÖu, g· ®µnh gi¬ tay tr¸i lªn. TriÕt La Tinh thÊy Du Th¶n Chi qu¶ nhiªn muèn ®éng thñ ®¸nh m×nh th× lßng cµng c¨m tøc, l·o hÕt søc bÊm m¹nh n¨m ngãn tay vµo s©u ®Õn x−¬ng thÞt ®èi ph−¬ng. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Du Th¶n Chi vÉn ch¼ng thÊy ®au ®ín g× c¶. Tr¸i l¹i TriÕt La Tinh c¶m thÊy ®Çu vai ®èi ph−¬ng ph¸t ra mét luång hÊp lùc rÊt m¹nh khiÕn cho luång lùc ®¹o ë trong bµn tay m×nh d−êng nh− muèn tho¸t ra ngoµi. TriÕt La Tinh giËt m×nh kh«ng chê cho ph¸t ch−ëng Du Th¶n Chi ®¸nh tíi. L·o rung tay mét c¸i ®· liÖng ®èi ph−¬ng ra xa. Ph¸t ch−ëng Du Th¶n Chi phãng ra gi÷a lóc ng−êi g· bÞ TriÕt La Tinh tung ®i. G· kh¸c nµo nh− diÒu ®øt d©y bÞ tung ra ngoµi ba tr−îng, råi rít xuèng ®Êt ®¸nh "huþch" mét tiÕng. NÕu lµ ng−êi kh¸c bÞ rít xuèng nh− vËy th× kh«ng chÞu næi, nh−ng Du Th¶n Chi vÉn ch¼ng viÖc g×. G· tr»n m×nh mét c¸i ®øng dËy ®−îc ngay. TriÕt La Tinh c−êi l¹t hái: - Minh V−¬ng coi thÕ nµo? C−u Ma TrÝ lµ tay th«ng tuÖ, b©y giê g· hiÎu r»ng tuy Du Th¶n Chi néi lùc cùc kú th©m hËu, nh−ng kh«ng biÕt chót vâ c«ng vµo, ch¼ng kh¸c g× mét khèi ®¸ trong cã tµng Èn ngäc quÝ trªn ®êi hiÕm thÊy mµ chÝnh g· còng kh«ng hay. G· l¾c ®Çu ®¸p: - Tuy phËt huynh th¾ng ®−îc V−¬ng c«ng tö ®i ch¨ng n÷a, nh−ng trong con m¾t tiÓu t¨ng th× mét lµ chµng cã ý nh−êng nhÞn phËt huynh, hai lµ ®ïa rìn. Du Th¶n Chi ®ang bÇn thÇn trong d¹, nghe §¹i Lu©n Minh V−¬ng nãi vËy, nh− ng−êi ®−îc thøc tØnh, g· lín tiÕng ®¸p: - Ph¶i råi! Ta muèn rìn ng−¬i mét chót cho vui, ®Ó ng−¬i thÝch chÝ mét lóc råi sÏ ra tay ®èi phã. TriÕt La Tinh bùc qu¸ mµ ph× c−êi hái vÆn: - TÐ ra lµ ng−¬i rìn ta! Nh−ng ta hái ng−¬i: Pho DÞch C©n Kinh träng yÕu thÕ nµo, sao ng−¬i l¹i ®Ó lät vµo tay ta? A Tö ng¹c nhiªn "å" lªn mét tiÕng råi hái: - V−¬ng c«ng tö! Pho kinh DÞch g× g× ®ã, c«ng tö b¶o ®· lÊy l¹i råi c¬ mµ? Du Th¶n Chi vèi ®¸p: - §o¹t vÒ l©u råi, c« ®õng nghe h¾n nãi nh¨ng. TriÕt La Tinh löa giËn bèc lªn ngïn ngôt, kh«ng suy nghÜ g× n÷a, thß tay vµo bäc mãc pho DÞch C©n Kinh b»ng ch÷ Ph¹n d¬ ra hái: - VËy c¸i nµy lµ c¸i g× ®©y? L·o võa d¬ DÞch C©n Kinh lªn, C−u Ma TrÝ ®øng c¸ch ®ã chõng m−êi th−íc kh«ng k×m lßng ®−îc, liÒn vung tay ¸o lªn hÊt mét c¸i. Nh−ng l·o lµ ng−êi c¬ trÝ, vÉn gi÷ th¸i ®é b×nh tÜnh, nªn TriÕt La Tinh ch−a hay biÕt g×. Du Th¶n Chi thÊy TriÕt La Tinh lÊy DÞch C©n Kinh ra kh«ng khái ®au lßng. Nh−ng g· nghÜ ®Õn A Tö ®ui m¾t kh«ng nh×n thÊy g×, m×nh cã thÓ nãi hµm hå ®−îc. G· liÒn c−êi ha h¶ hái: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - Trong tay ng−¬i cÇm c¸i g× thÕ? Ta buån c−êi muèn chÕt. Ha! Ha! TriÕt La Tinh tøc qu¸ gÇm lªn: - Ng−¬i ®ui m¾t råi hay sau mµ kh«ng nhËn biÕt nã lµ c¸i g×? C−u Ma TrÝ nãi xen vµo: - PhËt huynh! Cho tiÓu t¨ng m−în cuèn kinh ®ã xem mét chót. L·o võa nãi võa thñ hai tay vµo trong ¸o, nÐt mÆt vÉn t−¬i c−êi tùa hå kh«ng ®Ó ý g×. TriÕt La Tinh nghe giäng l−ìi C−u Ma TrÝ th× giËt m×nh kinh h·i véi quay sang nh×n l·o, thÊy l·o vÉn t−¬i c−êi, hai tay thñ trong tay ¸o, h¾n ®· h¬i yªn lßng. Nh−ng trong kho¶ng thêi gian chíp nho¸ng nµy bçng cã mét luång k×nh lùc nhÑ nhµng ch¹m vµo huyÖt m¹ch m«n tay ph¶i h¾n. TriÕt La Tinh bÊt gi¸c c¶m thÊy cæ tay tª d¹i, n¨m ngãn tay ®ét nhiªn xoÌ ra, pho DÞch C©n Kinh b»ng ch÷ Ph¹n rêi khái tay tung lªn. H¾n biÕt r»ng §¹i Lu©n Minh V−¬ng ®· ch¬i h¾n vè nµy, h¾n ho¶ng hèt ®−a m¾t nh×n C−u Ma TrÝ th× thÊy s¾c mÆt l·o vÉn ung dung t−¬i c−êi. ChiÕc t¨ng bµo còng kh«ng lay ®éng chót nµo. H¾n l¹i cµng kh«ng hiÓu C−u Ma TrÝ lµm thÕ nµo mµ ®¸nh ra mét k×nh lùc m¹nh nh− vËy. TriÕt La Tinh ®iÓm ®Çu ngãn ch©n xuèng ®Êt, tung ng−êi lªn kh«ng toan chôp lÊy pho DÞch C©n Kinh. Nh−ng ng−êi h¾n cßn ®ang l¬ löng trªn kh«ng th× l¹i mét luång k×nh lùc kh«ng mét tiÕng ®éng Ëp tíi ®Ëp vµo tr−íc ngùc h¾n. LÇn nµy TriÕt La Tinh bÞ ®¸nh tróng ngùc, khÝ huyÕt nhén nh¹o. H¾n tøc giËn thÐt lªn mét tiÕng råi ng· bËt ngöa vÒ phÝa sau. TriÕt La Tinh ®iªn tiÕt gÇm lªn: - §¹i Lu©n Minh V−¬ng! Ng−¬i lµm trß g× ®©y? C−u Ma TrÝ tñm tØm c−êi thß tay ra vÉy mét c¸i, b¶n DÞch C©n Kinh bay ngay vµo tay l·o. L·o nãi: - DÞch C©n Kinh nµy lµ cña chïa ThiÕu L©m. VËy ta dïng vâ c«ng ph¸i ThiÕu L©m ®Ó ®o¹t l¹i. TriÕt La Tinh còng kh«ng ph¶i tay tÇm th−êng, võa nghe l·o nãi vËy chît nghÜ ra, liÒn hái ngay: - §ã lµ chiªu "V« T−íng KiÕp ChØ" −? C−u Ma TrÝ chØ tñm tØm c−êi mµ kh«ng ®¸p. TriÕt La Tinh cói gÇm mÆt xuèng kh«ng biÕt nãi sao. Du Th¶n Chi ®øng bªn nh×n cuéc biÓu diÔn, thë phµo mét c¸i nhÑ nhâm råi nãi: - §¹i s− thËt cã phÐp thÇn th«ng! Lóc C−u Ma TrÝ sö chiªu "V« T−íng KiÕp ChØ", s¾c mÆt vÉn th¶n nhiªn. Luång chØ lùc tõ trong tay ¸o ngÊm ngÇm phãng ra. TriÕt La Tinh míi tr«ng tho¸ng qua ®· hiÓu ngay lµ ¸m k×nh "V« T−íng KiÕp ChØ", nh−ng Du Th¶n Chi biÕt thÕ nµo ®−îc. G· chØ cho lµ phËt ph¸p cña §¹i Lu©n Minh V−¬ng ®· ®Õn mùc siªu phµm, nªn g· kh«ng chØ khen vâ c«ng l·o giái, mµ l¹i ca tông §¹i Lu©n Minh V−¬ng cã phÐp thÇn th«ng. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung C−u Ma TrÝ tñm tØm c−êi nãi: - §ã chØ lµ mét kü thuËt nhá män, ch¼ng bâ lµm trß c−êi cho thÝ chñ. A Tö kh«ng nh×n thÊy cuéc biÓu diÔn, chØ nghe ba ng−êi øng ®èi víi nhau, mµ vÉn kh«ng hiÓu râ ®· x¶y ra viÖc g×. Nµng sèt ruét lªn tiÕng hái: - V−¬ng c«ng tö! C«ng tö ®éng thñ víi vÞ ®¹i hßa th−îng ®ã råi sao? Du Th¶n Chi ch−a kÞp tr¶ lêi th× C−u Ma TrÝ ®· thß tay ra n¾m lÊy bµn tay g·. L·o biÕt c«ng lùc cña Du Th¶n Chi rÊt th©m hËu, mµ sao g· l¹i bÞ TriÕt La Tinh hÊt tÐ mét c¸ch hêi hît dÔ dµng khiÕn l·o ®em lßng ngê vùc. L·o muèn nh©n c¬ héi nµy thö c«ng lùc g· xem sao. Du Th¶n Chi bÞ C−u Ma TrÝ n¾m tay mét c¸ch ®ét ngét, kh«ng kÞp ®Ò phßng toµn th©n g· run b¾n lªn vµ tù nhiªn ch©n khÝ ©m hµn ng−ng tô vµo lßng bµn tay. C−u Ma TrÝ chît c¶m thÊy néi lùc cña m×nh vËn ra bµn tay bÞ néi lùc ®èi ph−¬ng hót ®i cuån cuén. L·o sî qu¸ véi bu«ng tay ra, trèng ngùc ®¸nh th×nh th×nh. T×nh tr¹ng nµy khiÕn cho C−u Ma TrÝ nhí l¹i lóc l·o ®èi ch−ëng víi §oµn Dù ë chïa Thiªn Long n−íc §¹i Lý. §ã lµ lÇn thø nhÊt néi lùc cña g· bÞ thu hót, l·o kh«ng ngê b÷a nay t×nh tr¹ng ®ã l¹i t¸i diÔn. C−u Ma TrÝ lµm quèc s− n−íc Thæ Phån, ®Þa vÞ cao c¶ nhÊt nh× trong n−íc. Cuéc ®«ng du xuèng Trung Nguyªn tuy ngoµi miÖng nãi lµ ®Õn chïa Thiªn Long ph¶i kiÕm lÊy Lôc M¹ch ThÇn KiÕm ®em ®Õn ®èt ë tr−íc mé Mé Dung tiªn sinh, nh−ng thùc ra l·o cã ý muèn d−¬ng danh víi thiªn h¹. L·o tøc kh«ng ngê ®Õn chïa Thiªn Long ®· bÞ thÊt b¹i ngay. L·o tøc m×nh uy hiÕp B¶o §Þnh §Õ ®Ó röa nhôc th× l¹i bÞ §oµn Dù ra tay ®Èy lui. §oµn Dù lµ con ch¸u hä §oµn n−íc §¹i Lý. Gißng hä nµy vâ häc uyªn th©m th× l·o cã bÞ thÊt b¹i còng kh«ng xÊu hæ g× cho l¾m nh−ng hiÖn giê g· V−¬ng Tinh Thiªn nµy lµ h¹ng ng−êi nµo? Sao vâ c«ng g· l¹i kú dÞ nh− vËy? L·o lÈm bÈm: - Nh÷ng nh©n vËt vâ l©m Trung Nguyªn xem chõng cßn nhiÒu tay xuÊt chóng, hoµi b·o "s¨n h−¬u" cña m×nh khã lßng thµnh tùu ®−îc. L·o ngÈn ng−êi ra mét lóc råi bu«ng mét trµng c−êi ré nãi: - N÷ thÝ chñ bÊt tÊt ph¶i quan t©m! TiÓu t¨ng cïng V¬−ng thÝ chØ sinh lßng luyÕn ¸i nhau, cã lý ®©u l¹i cïng nhau ®éng thñ. A Tö nghe vËy kho¸i qu¸ la lªn: - §¹i hßa th−îng! L·o nµy quû quyÖt thËt! BiÕt r»ng ®¸nh kh«ng l¹i V−¬ng c«ng tö nªn quay ra nãi tö tÕ lÊy lßng. C−u Ma TrÝ c−êi ha h¶ hái: - N÷ thÝ chñ ®· lµ ch−ëng m«n ph¸i Tinh Tó, h¼n ®· ®−îc nghe ph¸p danh tiÓu t¨ng? A Tö ®¸p: - Ta ch¼ng cÇn biÕt ng−¬i cã tiÕng t¨m g× kh«ng? Trong thiªn h¹ biÕt bao nhiªu hßa th−îng. Bän s− mâ lóc nhóc nh− lîn con còng muèn ta biÕt ®Õn hay sao? C−u Ma TrÝ vÉn tñm tØm c−êi nãi: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - TiÓu t¨ng chÝnh lµ quèc s− n−íc Thæ Phån, §¹i Lu©n Minh V−¬ng C−u Ma TrÝ chÝnh thÞ! A Tö võa nghe ®· giËt nÈy m×nh lªn, d¾c mÆt lît l¹t. Du Th¶n Chi c¶ kinh véi hái: - A Tö! C« n−¬ng lµ sao vËy? A Tö thén mÆt ra håi l©u råi xua tay ®¸p: - Ta kh«ng sao c¶. S¾c mÆt nµng lît l¹t kh«ng ph¶i v× sî h·i mµ v× sung s−íng qu¸. Tr−íc nµng chØ nghe thÊy bèn ch÷ §¹i Minh V−¬ng, ch−a cã mét Ên t−îng g× trong ãc nµng, nh−ng khi nghe l·o tù x−ng lµ quèc s− n−íc Thæ Phån §¹i lu©n Minh V¬−ng C−u Ma TrÝ, th× ra lµ mét nh©n vËt mµ Tinh Tó l·o qu¸i th−êgn ®Ò cËp ®Õn vµ cho biÕt, l·o lµ mét tay cao thñ h¹ng nhÊt. Nay l·o nµy ph¶i uý kþ V−¬ng Tinh Thiªn thËt may cho m×nh ®· kÕt b¹n víi mét chnµg c«ng tö ®a t×nh mµ vâ c«ng tuyÖt ®Ønh. A Tö sung s−íng nãi: - TÐ ra lµ C−u Ma TrÝ ®¹i s−! Võa råi t¹i h¹ nãi n¨ng cã ®iÒu khiÕm nh· thiÖt lµ ®¾c téi! Du Th¶n Chi nghe C−u Ma TrÝ ®Ò cao m×nh lªn, chØ cho lµ l·o cã ý che dÊu cho m×nh, trong lßng g· c¶m kÝch ®Õn ch¶y n−íc m¾t. G· véi h¹ thÊp giäng xuèng hái: - A Tö! §¹i s− ®©y lµ mét nh©n vËt cã lai lÞch rÊt lín ph¶i kh«ng? A Tö ®¸p: - §óng thÕ! §¹i s− lµ mét bËc cao nh©n n¬i cöa PhËt, kh«ng ph¶i h¹ng tÇm th−êng cã thÓ b× kÞp. B©y giê A Tö l¹i t©ng bèc C−u Ma TrÝ mµ còng lµ ®Ó ®Ò cao ®Þa vÞ V−¬ng Tinh Thiªn lµ ng−êi yªu cña m×nh. Du Th¶n Chi véi h−íng vÒ C−u Ma TrÝ thi lÔ nãi: - §¹i s−! V·n bèi kh«ng biÕt bµy tá thÕ nµo cho xiÕt tÊm lßng c¶m kÝch ®èi víi ®¹i s−. C−u Ma TrÝ kh«ng lªn tiÕng, chØ nh×n Du Th¶n Chi d¬ tay ra hiÖu råi l¹i trá vÒ phÝa A Tö. Du Th¶n Chi hiÓu ngay ®èi ph−¬ng ®· biÕt ý m×nh, l·o chØ ra hiÖu chí kh«ng lªn tiÕng ®Ó che dÊu cho m×nh. Nguyªn Du Th¶n Chi tõ thuë nhá kh«ng ®−îc phô th©n vµ b¸ phô tá vÎ th−¬ng yªu. Sau g· b−íc ch©n vµo chèn giang hå l¹i gÆp ngay nh÷ng hoµn c¶nh ®iªu linh khæ së, ch¼ng ®−îc mét ai quan t©m ®Õn hoÆc chiÕu cè cho g·. G· gÆp toµn ng−êi khinh rÎ coi g· nh− c¸i vÊn d−íi ch©n ®Ó mµ dµy xÐo hµnh h¹. Nay g· ®−îc C−u Ma TrÝ lµ ng−êi thø nhÊt l−îng t×nh cho m×nh, l¹i hiÓu t©m ý che dÊu chç nh−îc ®iÓm hé cho m×nh. Trong lßng qu¸ c¶m ®éng, g· co ch©n toan qu× mäp xuèng ®Ó t¹ ¬n. C−u Ma TrÝ liÒn phÊt tay ¸o mét c¸i phãng ra mét luång k×nh lùc m¹nh mÏ ng¨n l¹i råi hái: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - V−¬ng thÝ chñ! NÕu thÝ chñ kh«ng rÎ bá tiÓu t¨ng th× chóng ta kÕt nghÜa giao du nªn ch¨ng? Du Th¶n Chi véi ®¸p: - §¹i s−! V·n bèi ®©u d¸m nh− vËy? A Tö nãi xen vµo: - V−¬ng c«ng tö! Tuy C−u Ma TrÝ ®¹i s− lµ quèc s− n−íc Thæ Phån, nh−ng c«ng tö bÊt tÊt ph¶i qu¸ khiªm nh−îng. NÕu c«ng tö chÞu ®Õn Nam Kinh n−íc Liªu gÆp tØ phu ta lµ Nam ViÖn §¹i V−¬ng th× ®¹i vÞ c«ng tö còng cao c¶ nh− ai. C−u Ma TrÝ nghe A Tö nãi vËy th× ngÈn ng−êi ra. Liªu quèc hiÖn nay lµ mét n−íc hïng m¹nh. Nam ViÖn §¹i V−¬ng lµ mét vÞ ®¹i thÇn chØ d−íi quyÒn mét m×nh quèc v−¬ng. TÐ ra c« bÐ ®ui m¾t nµy còng gièng cµnh vµng l¸ ngäc, l·o liÒn nãi: - N÷ thÝ chñ ®©y nãi ®óng l¾m, V−¬ng thÝ chñ bÊt tÊt qu¸ khiªm tèn. Du Th¶n Chi xua tay nãi: - §¹i s−! V·n bèi... C−u Ma TrÝ d¬ tay lªn, mét luång k×nh phong hÊt tíi. Du Th¶n Chi tùa hå bÞ k×nh khÝ ®Ì chÆt kh«ng më miÖng nãi ®−îc n÷a. Råi g· nghe thÊy mét thanh ©m nhá nh− sîi t¬ lät chui vµo tai g· nãi: - NÕu thÝ chñ cßn tõ chèi, tÊt bÞ §oµn c« n−¬ng kh¸m ph¸ ra hÕt. BÊy giê tiÓu t¨ng kh«ng thÓ nãi nhiÒu víi thÝ chñ ®−îc. Tèi nay tiÓu t¨ng sÏ ®Õn th¨m thÝ chñ råi h·y bµn thªm. Du Th¶n Chi mõng qu¸ gËt ®Çu lia lÞa. G· xem chõng A Tö cïng TriÕt La Tinh kh«ng nghe râ lêi C−u Ma TrÝ th× biÕt r»ng l·o nãi c©u ®ã víi riªng mét m×nh m×nh. G· liÒn h¾ng giäng ®¸p: - §¹i s− ®· kh«ng bá rÎ, v·n bèi xin kÝnh cÈn v©ng mÖnh. C−u Ma TrÝ c−êi ha h¶ ®¸p: - Kh«ng ngê b÷a nay ngÉu nhiªn tiÓu t¨ng l¹i ®−îc kÕt b¹n víi V−¬ng c«ng tö lµ mét tay anh hïng h¶o h¸n. TiÓu t¨ng thiÖt lÊy lµm khoan kho¸i v« cïng! Du Th¶n Chi ®¸p b»ng mét giäng rÊt ch©n thµnh: - NÕu v·n bèi th−êng th−êng ®−îc ng¾m ph−¬ng dung ®¹i s− th× trong lßng ®· m·n nguyÖn l¾m råi. C−u Ma TrÝ ngo¶nh ®Çu nh×n sang TriÕt La Tinh thÊy mÆt h¾n x¸m xanh ®øng ng©y ng−êi ra liÒn nãi: - PhËt huynh! TiÓu t¨ng xem ra V−¬ng c«ng tö còng kh«ng muèn lµm khã dÔ g× víi PhËt huynh. Chi b»ng PhËt huynh n¨n nØ V−¬ng c«ng tö b»ng lßng cho vÒ Thiªn Tróc lµ h¬n. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung ViÖc x¶y ra nh−êng nµy, TriÕt La Tinh biÕt r»ng ch¼ng nh÷ng b¾t ch¼ng ®−îc Du Th¶n Chi ®−a m×nh ®i t×m Ba La Tinh mµ c¶ b¶n DÞch C©n Kinh còng bÞ C−u Ma TrÝ c−íp mÊt, h¾n c¨m giËn ®Õn cùc ®iÓm. Bao nhiªu hy väng ®Òu tan ra m©y khãi. H¾n nãi: - V−¬ng c«ng tö! Ta muèn trë vÒ T©y Tróc. Du Th¶n Chi chØ mong cã vËy, g· ®¸p ngay: - Xin ®¹i s− tuú tiÖn. A Tö còng nãi: - CÆp r¾n nµy ta còng kh«ng lÊy n÷a, cho ng−¬i ®em nã vÒ ®ã. TriÕt La Tinh bé mÆt tiu nghiñ dÉn hai con r¾n ®i vÒ phÝa T©y. C−u Ma TrÝ còng tõ biÖt nãi: - Xin hai vÞ tù tiÖn. Sau nµy cßn cã ngµy t¸i héi. Du Th¶n Chi thÊy C−u Ma TrÝ s¾p ra ®i lßng g· bçng b©ng khu©ng nh− ng−êi mÊt vµng. Nh−ng g· l¹i nghÜ tíi tèi nay cßn ®−îc héi diÖn, nªn còng ®ì b¨n kho¨n. G· ®¸p: - Xin ®¹i s− tïy tiÖn. C−u Ma TrÝ lóc ra ®i tñm tØm c−êi, vÎ mÆt trang nghiªm, khiÕn ng−êi cµng c¶m thÊy mét nh©n vËt ®¸ng sïng b¸i nh− mét bËc thÇn tiªn. Du Th¶n Chi ngÈn ng−êi ra. A Tö còng lªn tiÕng thóc giôc g· lªn ®−êng, g· nh− ng−êi trong méng tØnh giÊc råi cïng nµng cÊt b−íc. Du Th¶n Chi chØ ngong ngãng cho trêi mau tèi ®Ó ®−îc t¸i héi víi C−u Ma TrÝ. §Õn ®ªm A Tö n»m l¨n trªn ®èng cá ngñ, Du Th¶n Chi vÉn b−íc lui b−íc tíi tr«ng ngãng C−u Ma TrÝ. §Õn nöa ®ªm qu¶ nhiªn g· thÊy C−u Ma TrÝ d¸ng ®i nh− n−íc ch¶y m©y tr«i ®Õn n¬i. Du Th¶n Chi véi qu× xu«ng thi lÔ. C−u Ma TrÝ ®ì g· ®øng ®Ëy nãi: - Chóng ta ®· lµ b¹n h÷u víi nhau sao thÝ chñ cßn dïng ®¹i lÔ? Du Th¶n Chi nãi: - Th−a ®¹i s−! V·n bèi kh«ng khi nµo d¸m lµm cao. Dï ®¹i s− dïng v·n bèi lµm kÎ n« béc v·n bèi còng cßn c¶m thÊy th©n h×nh uÕ t¹p kh«ng xøng ®¸ng n÷a thay. C−u Ma TrÝ mØm c−êi nãi: - §õng lín tiÕng ®Ó §oµn c« n−¬ng tØnh giÊc. Chóng ta ®i xa ra mét chót. Nãi xong g· cÇm tay Du Th¶n Chi d¾t ®i chõng nöa dÆm. L·o n¾m tay Du Th¶n Chi nh−ng ngÇm thi triÓn ®Õn b¶y lèi vâ c«ng kh¸c nhau ®Ó thö néi lùc Du Th¶n Chi vÒ m«n ph¸i nµo. Nh−ng chØ biÕt lµ vâ c«ng g· tùa hå m«n Hãa c«ng ®¹i ph¸p cña ph¸i Tinh Tó mµ c«ng lùc th× th©m hËu kh«ng biÕt ®Õn ®©u mµ l−êng, nhÊt lµ khÝ ©m hµn chøa trong ng−êi g· chÊt ®éc nhiÒu kh«ng biÕt ®Õn thÕ nµo mµ nãi. C−u Ma TrÝ vèn ®em t©m muèn lîi dông Du Th¶n Chi, b©y giê ý niÖm ®ã cµng qu¶ quyÕt h¬n, mµ Du Th¶n Chi tuyÖt nhiªn ch¼ng hiÓu g× hÕt. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung ChØ trong kho¶nh kh¾c hai ng−êi vµo ®Õn mét khu rõng. Du Th¶n Chi l¹i qu× xuèng hµnh lÔ bÞ C−u Ma TrÝ nhÑ nhµng ng¨n trë, g· liÒn khÈn cÇu: - §¹i s−! ThÇn th«ng ®¹i s− qun¶g ®¹i lµ thÕ mµ ®èi víi v·n bèi hÕt d¹ ©n cÇn. NÕu ®¹i s− kh«ng nhËn mét l¹y nµy th× v·n bèi yªn t©m thÕ nµo ®−îc? C−u Ma TrÝ mØm c−êi nãi: - B©y giê tiÓu t¨ng cïng thÝ chñ chØ lµ b¹n bÌ, khi nµo tiÓu t¨ng thu n¹p thÝ chñ lµm ®å ®Ö bÊy giê sÏ nhËn l¹y còng ch−a muén. Du Th¶n Chi nghe nãi s−íng qu¸, khoa ch©n móa tay lo¹n lªn. Ngµy nä g· l¹y §inh Xu©n Thu lµm s− phô, thÊy l·o tiªn phong ®¹i cèt phong ®é tho¸t tôc, ®· mõng thÇm ®−îc vÞ s− phô nh− vËy, th× ch¼ng cßn sî ai khinh khi n÷a. Kh«ng ngê mèi quan hÖ gi÷a g· vµ §inh Xu©n Thu v× A Tö mµ x¶y ra cuéc biÕn ®æi träng ®¹i, g· ®ang muèn t×m minh s− kh¸c th× l¹i gÆp ngay l·o C−u Ma TrÝ nham hiÓm th©m trÇm. ChØ bé mÆt trang nghiªm cña l·o còng ®ñ khiÕn ng−êi sinh lßng ng−ìng mé. Huèng chi §inh Xu©n Thu ®èi víi g· th× dïng c−êng lùc, cßn C−u Ma TrÝ nãi n¨ng víi g· thËt dÞu dµng l¹i cßn gióp g· ra khái lóc hoang mang ban chiÒu. G· võa thÊy C−u Ma TrÝ ngá lêi muèn thu m×nh lµm ®å ®Ö, g· sung s−íng v« cïng mét niÒm tin m·nh liÖt. Nh−ng g· sùc nhí ra §¹i Lu©n Minh V−¬ng lµ mét nhµ s−, nÕu m×nh hµnh lÔ xin lµm m«n h¹ th× cã kh¸c chi xin c¾t tãc ®i tu, cßn quÊn quÝt bªn A Tö lµm sao ®−îc. NghÜ vËy Du Th¶n Chi ®©m ra do dù. C−u Ma TrÝ d−êng nh− ®· tr«ng râ ruét gan g·, tñm tØm c−êi nãi: - Ngµy sau nÕu thÝ chñ cã ý muèn lµm m«n h¹ tiÓu t¨ng th× thÝ chñ vÉn lµ tôc gia ®Ö tö, ch¼ng cã chuyÖn g× khã kh¨n c¶. Du Th¶n Chi c¶ mõng nãi: - §¹i s−! ThÕ th× ®Ö tö... G· ch−a døt lêi, C−u Ma TrÝ ®· phÊt tay ¸o phãng ra mét luång k×nh phong ng¨n l¹i kh«ng cho nãi tiÕp, råi l·o hái: - TiÓu t¨ng ch−a nhËn lêi thu thÝ chñ lµm ®å ®Ö, sao thÝ chñ ®· tù x−ng lµ ®Ö tö? C−u Ma TrÝ l¹i nãi: - NÕu thÝ chñ qu¶ cã ch©n t©m thê tiÓu t¨ng lµm thÇy th× tr−íc hÕt h·y lµm mÊy viÖc thiÖn, tiÓu t¨ng míi cã thÓ thu n¹p ®−îc. Du Th¶n Chi véi nãi: - Xin ®¹i s− chØ gi¸o cho v·n bèi ph¶i lµm g× b©y giê? C−u Ma TrÝ tñm tØm c−êi ®¸p: - Cã mét kÎ ®¹i ¸c hä §oµn tªn Dù. ThÝ chñ ®· nghe ®Õn tªn g· bao giê ch−a? Du Th¶n Chi ngÉm nghÜ håi l©u råi ®¸p: - V·n bèi ch−a nghe thÊy ai nãi ®Õn y bao giê. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung C−u Ma TrÝ nãi: - G· nµy tr«ng ngoµi mÆt ra vÎ v−¬ng t«n c«ng tö cã d¸ng phóc hËu hiÒn lµnh mµ thùc ra lµ mét tªn cïng cùc ¸c. Trong thiªn h¹ cã tø ¸c th× Nh¹c l·o tam tøc Hung thÇn ¸c s¸t nam H¶i Ng¹c ThÇn lµ ®Ö tö g·. Du Th¶n Chi thÊt kinh hái: - G· §oµn Dù lµ s− phô Nam H¶i Ng¹c ThÇn −? NÕu thÕ th× g· qu¶ lµ mét tªn ®¹i ¸c. Nguyªn Du Th¶n Chi lµ ng−êi ch¼ng cã kiÕn thøc g× vÒ c¸c nh©n vËt trong vâ l©m, nªn võa nghe C−u Ma TrÝ b¶o §oµn Dù lµ mét tªn ®¹i ¸c, g· liÒn tin ngay. C−u Ma TrÝ nãi: - ThÝ chñ muèn lµm viÖc c«ng ®øc th× viÖc ®Çu tiªn lµ ph¶i ®i trõ khö tªn ®¹i ¸c §oµn Dù. Du Th¶n Chi giËt m×nh nãi: - §¹i s−! §oµn Dù ®· lµ mét tªn ®¹i ¸c th× nhÊt ®Þnh vâ c«ng g· ph¶i kinh ng−êi. E r»ng v·n bèi... G· nãi tíi ®©y, hai hµm r¨ng run lªn cÇm cËp, nãi kh«ng ra tiÕng. C−u Ma TrÝ hái: - ThÝ chñ coi thÇn th«ng cña ta ra sao? Du Th¶n Chi ®¸p ngay: - ThÇn th«ng ®¹i s− v« song. V·n bèi ch−a tõng thÊy ai ®−îc nh− vËy. C−u Ma TrÝ nãi: - ThÕ th× ®−îc råi! Ta d¹y thÝ chñ mét chiªu. ThÝ chñ gÆp §oµn Dù chØ cÇn n¾m chÆt tay h¾n lµ kiÒm chÕ ®−îc ngay. © HQD Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2