Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 79

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

60
lượt xem
16
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 79', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 79

 1. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Håi thø b¶y m−¬i chÝn h¾c h¸n, b¹ch t¨ng lµ ai C−u Ma TrÝ quay ®Çu l¹i xem th× sau l−ng cã mét cÆp nam n÷ ®øng ®ã. Hai ng−êi nµy chÝnh lµ Mé Dung Phôc cïng V−¬ng Ngäc YÕn. C−u Ma TrÝ hái: - Sao l¹i kh«ng nªn? Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung KiÕn thøc Mé Dung Phôc còng ch¼ng kÐm g× C−u Ma TrÝ. Mé Dung Phôc thÊy Du Th¶n Chi cïng §oµn Dù ®ang ë trong mét t×nh tr¹ng rÊt kú dÞ. Tuy y kh«ng hiÓu nguån gèc ra sao, nh−ng biÕt r»ng néi c«ng hai ng−êi cao th©m ®Õn mùc hiÕm cã ë trªn ®êi, nªn v× lßng mÕn tµi mµ lªn tiÕng ng¨n trë C−u Ma TrÝ ®ang muèn ®¸nh lÐn. Song khi C−u Ma TrÝ hái vËy th× chµng còng ch−a biÕt ph¶i ®¸p thÕ nµo. C−u Ma TrÝ l¹i nãi: - Ngµy tr−íc tiÓu t¨ng may m¾n ®−îc cïng Mé Dung tiªn sinh kÕt b¹n, hai ta ®· cïng bµn luËn ®Õn c¸c m«n kiÕm ph¸p trong vâ l©m ®Òu x¸c nhËn m«n "Lôc M¹ch ThÇn KiÕm" t¹i chïa Thiªn Long ®óng lµ ®Ö nhÊt kiÕm ph¸p trong thiªn h¹. Mé Dung tiªn sinh vÉn ©n hËn trong t©m vÉn ch−a ®−îc nh×n thÊy kiÕm ph¸p ®ã. Khi Êy tiÓu t¨ng ®· høa lêi lÊy kiÕm lôc vÒ ®Ó tiªn sinh xem. Mé Dung tiªn sinh tuy ®· b−íc lªn tiªn c¶nh, tiÓu t¨ng còng kh«ng thÓ quªn lêi høa ®−îc. Lôc M¹ch kiÕm phæ ®· bÞ hñy råi, nh−ng §oµn Dù ®©y ®· nhËp t©m pho b¶o lôc ®ã, g· ®· thµnh mét pho kiÕm phæ sèng, nªn tiÓu t¨ng muèn b¾t y ®em ®èt tr−íc mé phÇn Mé Dung tiªn sinh ®Ó thùc hµnh lêi høa. V−¬ng Ngäc YÕn còng lªn tiÕng oanh thá thÎ nãi: - §¹i s−! §oµn c«ng tö míi giao du víi t¹i h¹ ch−a l©u, nh−ng rÊt hîp ý. T¹i h¹ nghÜ r»ng lêi høa ngµy tr−íc kh«ng nªn thùc hiÖn mét c¸ch qu¸ ®¸ng nh− vËy. C−u Ma TrÝ thÊy §oµn Dù ®øng ú ra kh«ng nhóc nhÝch cã thÓ thß tay ra lµ b¾t ®−îc ngay th× khi nµo l·o chÞu bá qua c¬ héi h¹n h÷u nµy. L·o liÒn c−êi ha h¶ nãi: - ThÝ chñ coi tiÓu t¨ng lµ h¹ng ng−êi nµo? L·o võa nãi võa d¬ tay ra chôp lÑ vµo vai §oµn Dù. V−¬ng Ngäc YÕn la lªn mét tiÕng "ói chao" råi ®−a tay lªn che m¾t kh«ng nì nh×n c¶nh t−îng Êy. Mé Dung Phôc nh¶y x« l¹i qu¸t lªn: - §¹i s− h·y dõng tay! Th©n ph¸p Mé Dung Phôc cùc kú mau lÑ, chØ lo¸ng mét c¸i y ®· l¹ng ng−êi ®Õn bªn C−u Ma TrÝ, d¬ ngãn tay gi÷a phãng vµo huyÖt Liªu yªu trªn l−ng l·o. Gi÷a lóc Êy C−u Ma TrÝ ®ét nhiªn la lªn mét tiÕng qu¸i dÞ råi tung m×nh lªn kh«ng lén ra xa. Ngãn tay Mé Dung Phôc ®iÓm hôt vµo chç kh«ng liÒn rôt vÒ. C−u Ma TrÝ ®· lén ra xa h¬n mét tr−îng, s¾c mÆt lît l¹t, ng−êi h¬i ph¸t run. Mé Dung Phôc kinh ho¶ng kh«ng hiÓu trong thêi gian chíp nho¸ng nµy ®· x¶y ra chuyÖn g× liÒn hái: - §¹i s− lµm sao vËy? C−u Ma TrÝ khi nµo chÞu nãi râ... Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Th× ra võa råi ®ang lóc §oµn Dù cïng Du Th¶n Chi tØ ®Êu néi c«ng mµ l·o ®éng thñ tÊt nhiªn §oµn Dù kh«ng cã søc ph¶n kh¸ng vµ ch¾c mÈm n¾m ®−îc chµng dÔ nh− ch¬i. Ngê ®©u c¶ §oµn Dù lÉn Du Th¶n Chi ®· ph¸t huy néi lùc ®Õn tét ®é. N¨m ®Çu ngãn tay C−u Ma TrÝ võa ch¹m vµo b¶ vai §oµn Dù kh¸c nµo chôp vµo hßn than ®á. §ång thêi mét luång hÊp lùc cùc kú m·nh liÖt tõ ng−êi §oµn Dù hót néi lùc C−u Ma TrÝ. C−u Ma TrÝ sî qu¸ véi rôt tay vÒ. Nhê cã c¬ trÝ øng biÕn mau lÑ l·o míi tho¸t khái tai n¹n. Tuy C−u Ma TrÝ tung m×nh ®i lÑ lµ thÕ mµ Chu c¸p thÇn c«ng cña §oµn Dù còng hót mÊt mét Ýt néi lùc cña l·o råi. Gi÷a lóc §oµn Dù cïng Du Th¶n Chi ®ang ngang søc th× ®ét nhiªn cã trî lùc bªn ngoµi ®−a thªm khiÕn cho bªn chµng néi lùc m¹nh h¬n ¸p bøc Du Th¶n Chi ph¶i lïi l¹i. Du Th¶n Chi võa lïi b−íc, lÇn b¨ng máng xung quanh ng−êi g· bÞ vì liÒn, m¶nh b¨ng r¬i xuèng ®Êt nghe xoang xo¶ng. Nh−ng g· chØ lïi l¹i nöa b−íc, råi dõng ®−îc ngay. "B¨ng t©m dÞ c«ng" l¹i tiÕp tôc ph¸t huy, xung quanh ng−êi g· l¹i ®ãng mét líp b¨ng máng kh¸c mçi lóc mét dµy thªm, dÇn dÇn dµy ®Õn h¬n mét tÊc. ¸nh d−¬ng quang ph¶n chiÕu vµo lÊp lo¸ng. NhiÖt khÝ quanh ng−êi §oµn Dù còng ïn ïn bèc lªn nh− m©y mï. HiÖn tr¹ng nµy ®· thµnh mét c¶nh rÊt kú quan. C−u Ma TrÝ c¶ kinh véi vËn ch©n khÝ ®iÒu d−ìng, ch−a d¸m më miÖng nãi n¨ng. Mé Dung Phôc thÊy vËy ngÈn ng−êi ra kh«ng nãi g× n÷a. V−¬ng Ngäc YÕn hái: - BiÓu ca! BiÓu ca cã thÓ l«i hai ng−êi nµy ra ®−îc kh«ng? Mé Dung Phôc thë dµi ®¸p: - Nay ta míi biÕt vâ häc kh«ng biÕt ®Õn ®©u lµ bê bÕn. Ta e r»ng trªn ®êi kh«ng cã mét ng−êi nµo cã kh¶ n¨ng l«i t¸ch hä rêi ra ®−îc. V−¬ng Ngäc YÕn véi nãi: - ThÕ th× §oµn c«ng tö cïng g· xÊu xa nµy... Mé Dung Phôc l¾c ®Çu ng¾t lêi: - Bän y hiÖn giê ®øng ngay ng−êi ra thÕ nµy nh−ng råi c«ng lùc còng cã lóc suy kiÖt. Khi Êy tù nhiªn hä sÏ rêi nhau ra. Trong lßng y rÊt buån rÇu, nh−ng kh«ng tiÖn nãi ra r»ng khi hai ng−êi kiÖt lùc th× còng kh«ng sèng ®−îc. Nh−ng V−¬ng Ngäc YÕn lÏ nµo l¹i kh«ng biÕt. Nµng nghÜ tÊm lßng ch¬n thµnh cña §oµn Dù ®· cøu m×nh th× kh«n xiÕt nçi thª l−¬ng! Mé Dung Phôc ngÈn ng−êi ra nh×n §oµn Dù cïng Du Th¶n Chi, ®ét nhiªn lín tiÕng gäi: - BiÓu muéi! §êi ta quyÕt kh«ng thÓ luyÖn vâ c«ng ®−îc ®Õn mùc nh− hai ng−êi nµy, cuéc tö ®Êu b÷a nay cña hä sÏ ®−îc truyÒn tông ngµn n¨m trong vâ l©m. Cßn ta chØ ®øng bªn thén mÆt ra mµ nh×n th× ngµy sau vâ l©m sÏ cho m×nh lµ ng−êi thÕ nµo? V−¬ng Ngäc YÕn ch−a kÞp tr¶ lêi th× Mé Dung Phôc l¹i c−êi khanh kh¸ch nãi tiÕp: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - Ng−êi sÏ cho m×nh lµ con quØ nh¸t gan. VËy ta ph¶i nghÜ c¸ch kÐo hä ra, tÊt còng ®−îc l−u danh mu«n thuë. V−¬ng Ngäc YÕn c¶ kinh véi la lªn: - BiÓu ca ¬i! Kh«ng ®−îc ®©u! Nh−ng Mé Dung Phôc ®· ch¾p hai tay theo thÕ ®ång tö b¸i Quan ¢m råi nh¶y xæ vµo gi÷a hai ng−êi. V−¬ng Ngäc YÕn vÒ kiÕn thøc cßn cao minh h¬n Mé Dung Phôc. Nµng biÕt BiÓu ca dån hÕt khÝ lùc, dï cã kÐo ®−îc hai ng−êi ra th× chÝnh y còng bÞ hai luång k×nh lùc mét ©m mét d−¬ng cña hä hÊt ng−îc, cã khi lµm chÕt ng−êi. Nµng qu¸ bèi rèi kh«ng nghÜ ra ®−îc chñ ý g× bÊt gi¸c b−ng mÆt khãc. Gi÷a lóc Mé Dung Phôc nh¶y vµo, th× bÊt th×nh l×nh cïng cã hai luång k×nh phong chia hai ng¶ thæi vµo mau lÑ v« cïng! Råi thÊy mét ®¹i h¸n ¸o ®en tÇm vãc to lín tõ ®»ng §«ng ch¹y vµo. Ng−êi nµy bÞt mÆt chØ ®Ó hë hai con m¾t. MÐ T©y còng cã mét nhµ s− ¸o tr¾ng nh¶y tíi. Ng−êi nµy còng bÞt mÆt,chØ ®Ó hë ®«i m¾t. Mét bãng ®en mét bãng tr¾ng võa thÊp tho¸ng nh¶y xæ ®Õn ®· phãng ch−ëng ra ®Ó ng¨n c¶n Mé Dung Phôc, khiÕn cho y bÞ hÊt ngöa vÒ phÝa sau. §¹i h¸n ¸o ®en vµ nhµ s− ¸o tr¾ng hai ng−êi hîp nh¶y xæ vµo, ch−ëng lùc cïng phãng nhËp l¹i thµnh mét luång ®Ó ly khai Du Th¶n Chi cïng §oµn Dù ra. §o¹n hai ng−êi míi ®Õn nµy kh«ng dõng l¹i mét gi©y nµo, l¹i ph©n ra mçi ng−êi ®i vÒ mét ng¶, tho¸ng c¸i ®· kh«ng thÊy ®©u n÷a. Ch−ëng lùc cña hai ng−êi m·nh liÖt v« cïng! Sau khi ®Èy ®−îc §oµn Dù vµ Du Th¶n Chi ra råi, d− lùc ph¸t ch−ëng ®ã ®¸nh th¼ng vµo mét c©y lín, gÉy ngay khóc gi÷a ®æ xuèng Çm Çm. §oµn Dù cïng Du Th¶n Chi ®Òu lïi l¹i ba b−íc. Líp b¨ng bao phñ Du Th¶n Chi vì ra tõng m¶nh rít xuèng ®Êt. Lµn ®éc khÝ quanh m×nh §oµn Dù còng hßa thµnh nh÷ng gi©y khãi nhá tiªu tan ®i. Lóc Du Th¶n Chi lïi l¹i phÝa sau, g· ch−a kÞp nh×n mÆt ®¹i h¸n ¸o ®en l−ít ngang råi ®i vÒ phÝa T©y. Nh−ng g· sùc nhí ®Õn ngµy ë Tô hiÒn trang ®øng nÊp sau bøc v¸ch ®Ó xem cuéc ®Êu gi÷a KiÒu Phong vµ quÇn hïng. §Õn lóc KiÒu Phong kh«ng chèng næi n÷a th× y ®−îc mét ®¹i h¸n ¸o ®en dïng sîi d©y dµi cøu tho¸t, nªn h×nh ¶nh ®¹i h¸n ®ã ®· ¨n s©u vµo ãc g·. B©y giê g· l¹i thÊy ®¹i h¸n nµy ch¹y nh− bay, biÕt ®óng lµ ®¹i h¸n ngµy tr−íc. Cßn nhµ s− ¸o tr¾ng v× ch¹y vÒ phÝa §«ng nªn Du Th¶n Chi kh«ng tr«ng râ. C−u Ma TrÝ cïng Mé Dung Phôc ®øng bªn nµy, chØ tr«ng thÊy phÝa sau l−ng nhµ s− ¸o tr¾ng. S¾c mÆt C−u Ma TrÝ dÇn dÇn håi phôc, nh−ng l·o thÊy bãng nhµ s− nµy vÎ mÆt l¹i biÕn ®æi ra chiÒu kinh h·i v« cïng. L·o quay l¹i nh×n Mé Dung Phôc nãi: - VÞ ®¹i s− nµo võa l−ít qua ®ã? Mé Dung Phôc l¾c ®Çu ®¸p: - Th©n ph¸p y lÑ qu¸! T¹i h¹ kh«ng thÊy râ. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung C−u Ma TrÝ lÈm bÈm mét m×nh: - Hµ hµ! §óng lµ m×nh m¾t mê, t−ëng lÇm nhµ s− nµy lµ «ng b¹n m×nh. Du Th¶n Chi cïng §oµn Dù rêi nhau ra råi, g· ®¶o m¾t nh×n bèn phÝa th× chØ thÊy Mé Dung Phôc cïng V−¬ng Ngäc YÕn, mµ ch¼ng thÊy A Tö ®©u c¶. Du Th¶n Chi lín tiÕng hái: - A Tö ®©u? G· toan nh¶y xæ vµo §oµn Dù lÇn n÷a, bçng nghe tiÕng A Tö tõ ®»ng xa väng l¹i: - V−¬ng c«ng tö! Ta ë chç nµy! Du Th¶n Chi nghe thanh ©m nµy kh«ng cã vÎ g× buån rÇu th× trong bông mõng thÇm, ch©n khÝ g· bçng tan hÕt ®i nh− qu¶ bãng x× h¬i, ng· ngay xuèng ®Êt. Nh−ng g· ®· ®−îc nghe tiÕng A Tö th× dï cã bÞ tÐ nÆng h¬n n÷a g· còng kh«ng biÕt ®au. G· chèng tay xuèng ®Êt ®øng ph¾t ngay dËy nh×n vÒ phÝa ph¸t ra tiÕng nãi th× thÊy A Tö ®ang thñng thØnh ®i tíi. V¹t ¸o tÝa phong phanh tr−íc giã, nÐt mÆt hín hë t−¬i c−êi. Du Th¶n Chi s−íng qu¸ reo lªn ch¹y ra ®ãn nµng. G· l−ít qua V−¬ng Ngäc YÕn, tuy V−¬ng Ngäc YÕn s¾c n−íc h−¬ng trêi thiªn h¹ v« song lµ thÕ mµ g· còng kh«ng nh×n thÊy. Trong con m¾t g· dï cã H»ng Nga gi¸ng thÕ còng kh«ng ®Ñp b»ng A Tö cña g·. G· ch¹y ®Õn tr−íc A Tö thë hång héc: - A Tö! Lóc n·y c« n−¬ng ®i ®©u? Trêi ¬i! T¹i h¹ t×m c« n−¬ng muèn chÕt! A Tö nhâng nhÑo ngöng ®Çu lªn ®¸p: - ThÕ ta ch¼ng trë vÒ lµ g× ®©y? Can chi mµ c«ng tö ph¶i nãng n¶y? Du Th¶n Chi võa råi ruét nãng nh− löa ®èt, b©y giê thÊy A Tö hái vËy l¹i c¶m thÊy m×nh lo l¾ng vu v¬. G· gÆp l¹i A Tö trong lßng vui s−íng kh«n t¶, bao nhiªu ®iÒu lo nghÜ tiªu tan ®i hÕt. A Tö c−êi h× h× hái: - C«ng tö ®· ®éng thñ víi y ch−a? Du Th¶n Chi ng©y ng−êi ra nh×n nµng, nµng hái mµ g· ch¼ng nghe thÊy g×. A Tö hái l¹i mÊy lÇn, nh−ng g· kh«ng tr¶ lêi l¹i hái ®i ®»ng kh¸c. G· hái: - Sao lóc n·y c« n−¬ng ch¼ng nãi g× ®· bá ®i ngay? A Tö vªnh mÆt lªn c−êi ®¸p: - Ta ®i nghe hä bµn t¸n vÒ nh©n phÈm c«ng tö. Du Th¶n Chi giËt m×nh kinh h·i hái: - C« n−¬ng... nghe hä nãi g× vÒ t¹i h¹? A Tö ®¸p: - Lóc ta ë ngoµi rõng nghe thÊy tiÕng Mé Dung c«ng tö cïng V−¬ng c« n−¬ng hai ng−êi ®i qua. Ta nhí l¹i c«ng tö b¶o cã quen biÕt Mé Dung c«ng tö liÒn kªu y ®øng l¹i ®Ó nãi chuyÖn. Du Th¶n Chi kh¸c nµo nh− bÞ g¸o n−íc l¹nh déi vµo ng−êi. G· than thÇm: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - Háng bÐt! ThËt lµ háng bÐt! G· run lªn, hai ®Çu gèi ®Ëp vµo nhau cåm cép. A Tö lÊy lµm l¹ hái: - å! C«ng tö lµm chi vËy? Du Th¶n Chi ch−a kÞp tr¶ lêi th× bÊt th×nh l×nh cã mét bµn tay ®Ó lªn vai g·. G· véi quay ®Çu l¹i nh×n th× thÊy Mé Dung Phôc ®ang nh×n g· c−êi h× h×. G· giËt m×nh lïi l¹i mét b−íc. Mé Dung Phôc c−êi nãi: - A Tö! C« n−¬ng ®Õn chËm mét b−íc thËt lµ ®¸ng tiÕc! V−¬ng c«ng tö v× c« mµ nãng n¶y qu¸, ®· thi triÓn thÇn c«ng tuyÖt ®Ønh khiÕn bän t¹i h¹ ®−îc më réng tÇm m¾t. A Tö sung s−íng nãi: - Mé Dung c«ng tö! C«ng tö thiÖt khÐo nãi qu¸! Mé Dung Phôc nãi: - Kh«ng ph¶i t¹i h¹ khÐo nãi ®©u. B¶n l·nh V−¬ng c«ng tö thËt lµ kinh thÕ h·i tôc. A Tö nghe nãi në mµy në mÆt. Du Th¶n Chi còng ®øng ng©y ng−êi ra, trong d¹ bµng hoµng, ch¼ng biÕt nªn lµm thÕ nµo. Mé Dung Phôc nãi xong, võa l¹ng ng−êi ®i võa nãi väng l¹i: - T¹i h¹ cßn cã chót viÖc ph¶i lµm ngay, chóng ta sÏ cã ngµy t¸i ngé. Nh¸y m¾t ®· kh«ng thÊy t¨m tÝch ®©u n÷a. Du Th¶n Chi ngÈn ng−êi ra mét lóc råi hái: - A Tö! Lóc c« n−¬ng hái y vÒ t¹i h¹, th× y b¶o sao? A Tö ®¸p: - Ban ®Çu y ng¹c nhiªn nghÜ ch−a ra. Sau V−¬ng c« n−¬ng nh¾c y, y míi b¶o c«ng tö gièng y nh− ®óc, cã ng−êi t−ëng lÇm c«ng tö víi y lµ anh em ruét. Du Th¶n Chi ®øng thén mÆt ra. G· c¶m kÝch Mé Dung Phôc vµ V−¬ng Ngäc YÕn v« cïng. G· biÕt r»ng hai ng−êi ®ã thÊy A Tö ®ui mï, l¹i hái chuyÖn vÒ m×nh mét c¸ch th©n thiÕt hä kh«ng muèn lµm cho nµng ®au lßng, míi nãi dèi nh− vËy. Nh− thÕ ch¼ng kh¸c g× hä cøu m¹ng cho m×nh. Håi l©u Du Th¶n Chi quay ®Çu nh×n l¹i th× §oµn Dù ®· bá ®i råi. C−u Ma TrÝ còng phãng ng−êi ®i nh− bay ra ngoµi rõng. Du Th¶n Chi véi la gäi: - §¹i s−! §¹i s−! C−u Ma TrÝ kh«ng ngo¶nh ®Çu l¹i, th©n h×nh l·o nh− lµn giã tho¶ng l−ít ra khái rõng h¹nh. Du Th¶n Chi véi nãi: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - §¹i s−! §¹i s−! Giê tý ®ªm nay ®¹i s− cßn ®Õn kiÕm v·n bèi n÷a kh«ng? C−u Ma TrÝ ®¸p väng l¹i: - ThiÖn qu¶ cña ng−¬i ch−a ®−îc hoµn h¶o th× duyªn phËn cña ng−¬i cßn g× víi ta n÷a? Du Th¶n Chi trong lßng xao xuyÕn véi nãi: - §¹i s− ®· nhËn lêi thu v·n bèi lµm ®å ®Ö. Ch¼ng lÏ... Ch¼ng lÏ... Råi g· thÊy A Tö ®øng bªn sî tiÕt lé c©u chuyÖn kÝn gi÷a hai ng−êi nªn ngõng l¹i kh«ng nãi n÷a. C−u Ma TrÝ lóc ®ã ®· ®i xa gÇn tíi mét dÆm, thanh ©m l·o cßn vang l¹i: - NÕu ng−¬i tu©n lêi ta t×m kÕ giÕt ®−îc g· ¸c nh©n §oµn Dù th× sau nµy míi cã hy väng nªn ®¹o thÇy trß. Du Th¶n Chi c¶ mõng lín tiÕng ®¸p: - D¹ d¹! §¹i s− ®õng quªn nhÐ! A Tö hái: - V−¬ng c«ng tö! Vâ c«ng c«ng tö ®· qu¸n thÕ, ®Õn l·o §inh Xu©n Thu cßn ph¶i ho¶ng sî mµ sao l¹i t«n sïng l·o §¹i Lu©n Minh V−¬ng nµy nh− vËy? Ch¼ng hãa ra tù h¹ m×nh th¸i qu¸ −? Du Th¶n Chi thÊy giäng nµng nãi l¹nh nh¹t ra chiÒu thÊt väng vµ bÊt m·n, râ rµng cã ý hoµi nghi. G· véi ®¸p: - C¸i ®ã... C« n−¬ng kh«ng biÕt ®−îc. T¹i h¹ gi¶ vê thê y lµm s− phô, lµ cã mét th©m ý kh¸c. A Tö l¹i t−¬i c−êi nãi: - µ ra thÕ ®Êy! C«ng tö b¶o thê l·o lµm thÇy chÝnh lµ ®¸nh lõa l·o ph¶i kh«ng? Du Th¶n Chi mõng qu¸ nhËn ngay ý cña A Tö: - §óng thÕ! Cã lý ®©u V−¬ng Tinh Thiªn nµy lµ ch−ëng m«n ph¸i Cùc L¹c, ®Þa vÞ cao c¶ lµ thÕ mµ cßn ®i thê ai lµm thÇy n÷a ? Nãi vÒ vâ c«ng th× l·o C−u Ma TrÝ kia... ý g· muèn nãi C−u Ma TrÝ kh«ng ph¶i lµ tay ®èi thñ cña m×nh, nh−ng vèn tÝnh thiÖt thµ, nãi ra kh«ng khái ng−îng miÖng, nªn g· ngÇn ngõ kh«ng d¸m nãi hÕt c©u. A Tö l¹i c−êi h× h× nãi: - V−¬ng c«ng tö! Mé Dung c«ng tö ®· lµ mét nh©n vËt lõng lÉy tiÕng t¨m mµ cßn kh©m phôc c«ng tö nh− vËy th× dÜ nhiªn l·o C−u Ma TrÝ ®èi thñ lµm sao ®−îc víi c«ng tö? C«ng tö gi¶ vê thê l·o lµm thÊy cµ cã dông ý g× thÕ? Du Th¶n Chi b¶n chÊt tÇm th−êng, kh«ng cã tµi øng biÕn, bÞ A Tö hái vËy, g· Êp óng nãi: - C¸i ®ã... c¸i ®ã... A Tö bÜu m«i ra vÎ hên dçi nãi: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - C«ng tö ®· kh«ng muèn cho ta hay th× th«i! Ph¶i mµ! Ta ch¼ng ®¸ng ®−îc nghe nh÷ng viÖc bÝ mËt träng ®¹i trong vâ l©m! Du Th¶n Chi thÊy A Tö giËn dçi, sî qu¸ liÒn ®¸p: - Vô ®ã kh«ng cã g× lµ bÝ mËt träng ®¹i. C« n−¬ng ®· muèn biÕt th× t¹i h¹ nãi cho nghe! G· cè nghÜ c¸ch ®Ó chèng chÕ, mµ kh«ng sao nghÜ ra ®−îc, chØ Êp óng hoµi. A Tö thÊy g· óp më kh«ng chÞu nãi th× t−ëng g· kh«ng chÞu thè lé cho m×nh nghe. TÝnh −¬ng ng¹nh l¹i næi lªn, nµng hÊt tay Du Th¶n Chi ra råi x¨m x¨m bá ®i. Du Th¶n Chi véi nãi: - A Tö! A Tö! C« n−¬ng ®õng giËn n÷a, ®Ó t«i nãi cho c« n−¬ng nghe. A Tö lµm mÆt giËn nãi: - Ta kh«ng muèn nghe n÷a! Ch−a døt lêi, ch©n nµng vÊp ng· l¨n xuèng ®Êt. Tuy hai m¾t ®ui mï, nh−ng vâ c«ng ch−a mÊt. A Tö chèng tay xuèng ®Êt lÑ lµng ®øng dËy. Du Th¶n Chi la lªn: - A Tö c« n−¬ng ng· ®Êy −? A Tö vïng v»ng ®¸p: - TÐ chÕt cµng hay ®Ó khái bÞ kÎ kh¸c khinh nhên. Du Th¶n Chi nghÜ thÇm: - Ta cã khinh nhên nµng bao giê ®©u? Nh−ng g· nhí l¹i lóc cïng ë víi A Tö bÞ nµng khinh rÎ lÊn ¸p, cùc kú nhôc nh·. Ngµy nay g· ®−îc nµng ngá lêi o¸n hËn, tr¸ch m×nh khinh miÖt nµng. G· c¶m thÊy nh− vËy lµ ®−îc nµng sñng ¸i l¾m. A Tö ®øng lªn råi, cói xuèng sê xem m×nh ®· vÊp ph¶i c¸i g×, th× ra lµ mét th©n c©y lín ch¾n ngang ®−êng. Nµng sê thÊy vÕt c©y gÉy nh½n nh− bóa chÐm. Nh−ng kh¾p thiªn h¹ quyÕt kh«ng cã l−ìi bóa nµo lín nh− vËy ®−îc, mµ dï cã l−ìi bóa nh− vËy th× kh«ng ai mang næi chÆt mét nh¸t cho th©n c©y lín ®øt tÇy lµm hai ®o¹n ®−îc. Nµng trÇm ng©m mét l¸t råi nghÜ ra ngay, nªn cÊt giäng run run hái: - V−¬ng c«ng tö! Võa råi c«ng tö ®Êu vâ víi g· kia ®· ®¸nh gÉy c©y nµy ph¶i kh«ng? Du Th¶n Chi vèn lµ ng−êi khiªm nh−êng nh−ng tr−íc mÆt A Tö g· l¹i chØ sî lé chuyÖn m×nh vèn lµ th»ng hÒ ®Çu s¾t kh«ng ®¸ng nöa ®ång, nªn g· muèn nhËn ngay ®ã lµ kú c«ng cña m×nh. Nh−ng võa råi g· thÊy h¸n tö ¸o ®en cïng nhµ s− ¸o tr¾ng chØ trong chíp m¾t ®· ®Èy ®−îc m×nh cïng §oµn Dù ra. D− lùc cña hai ng−êi nµy cßn ®¸nh g·y ®−îc c©y lín Êy lµm hai. ThÇn lùc cña hä ch¼ng kÐm g× sÊm sÐt. Do ®ã t©m ý g· th× muèn khoe tµi tr−íc mÆt A Tö, nh−ng l¹i c¶m thÊy m×nh kh«ng thÓ mÆt dµy nh− vËy ®−îc. G· ngËp ngõng ®¸p: - C¸i ®ã... c¸i ®ã... Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung A Tö tñm tØm c−êi nãi: - V−¬ng c«ng tö! Ta thÊy c«ng tö ®iÒu g× còng hay, chØ cã mét ®iÒu kh«ng tèt th«i. Du Th¶n Chi véi hái: - Chç nµo kh«ng tèt? A Tö ®¸p: - C«ng tö qu¸ khiªm nh−îng. Tuy b¶n l·nh m×nh qu¸n thÕ mµ vÉn kh«ng chÞu thõa nhËn. Qu¶ nhiªn ng−êi cã ch©n tµi kh«ng lé b¶n t−íng. Nh÷ng tay cao thñ trªn thÕ gian th−êng kh«ng chÞu cho ng−êi kh¸c biÕt gèc tÝch m×nh. Nh÷ng c¸i ch¼ng cã g× ®¸ng chª tr¸ch. Cã ®iÒu c«ng tö ®èi víi ta ch¼ng chi ®èi víi ng−êi th−êng sao l¹i cø cè dÊu diÕm ta? Du Th¶n Chi tr¸i tim ®Ëp lo¹n lªn, véi vµng ®¸p ngay: - Bao giê t¹i h¹ ®èi víi c« n−¬ng còng kh¸c h¼n ng−êi th−êng. C« n−¬ngmuèn sao t¹i h¹ ®Òu lµm theo nh− vËy. A Tö! Ngay tõ lÇn ®Çu tiªn ®−îc thÊy mÆt c« n−¬ng, t¹i h¹ ®· ®èi víi c« n−¬ng nh− vËy ngay. A Tö khÏ thë dµi nãi: - §¸ng tiÕc lµ ta kh«ng ®−îc nh×n thÊy t−íng m¹o c«ng tö. Suèt ®êi ta sèng trªn thÕ gian nµy, kh«ng bao giê ta ®−îc thÊy râ mÆt c«ng tö! VÎ mÆt nµng v« cïng th¶m ®¹m. Nh−ng chØ qua mét lóc, nµng l¹i tñm tØm c−êi ngay ®−îc vµ nãi tiÕp: - Mé Dung c«ng tö võa b¶o ng−êi ngoµi t−êng t−íng m¹o y vµ c«ng tö gièng nhau nh− hÖt khiÕn ng−êi ta t−ëng lÇm lµ hai anh em ruét. Nh−ng y cßn thÑn lµ vÉn kh«ng b»ng c«ng tö... Nãi ®Õn ®©y A Tö ngõng l¹i, nÐt mÆt nµng m¬ mµng råi t−¬i s¸ng h¼n lªn víi giäng h©n hoan: - Y b¶o vÒ vÎ ng−êi, vÒ nh©n phÈm, vµ vÒ vâ c«ng mãn g× y còng thua c«ng tö. ThÕ mµ ta lµ mét thiÕu n÷ ®ui mï sao l¹i ®−îc c«ng tö luyÕn ¸i ®Õn nh− vËy? Du Th¶n Chi c¶m kÝch qu¸ chõng. §ét nhiªn y quú hai gèi xuèng ®Êt run run nãi: - C« n−¬ng! C« n−¬ng ®õng nãi vËy! V−¬ng Tinh Thiªn nµy chØ mong sím tèi ®−îc kÒ cËn c« n−¬ng, dï cã ph¶i th©n tr©u ngùa còng rÊt vui lßng! A Tö kh«ng tr«ng thÊy g· qu× d−íi ®Êt, nh−ng nghe giäng nãi biÕt r»ng g· rÊt khÝch ®éng vµ ch©n thµnh th× xiÕt nçi vui mõng. Nµng nãi: - V−¬ng c«ng tö! C«ng tö ®èi víi ta hÕt lßng nh− vËy ch¾c lµ cã duyªn nî chi ®©y? Ta còng mong lu«n lu«n ®−îc ë gÇn c«ng tö, vÜnh viÔn kh«ng ph¶i xa c¸ch nhau n÷a, ®Ó cïng nhau tËn h−ëng nh÷ng ngµy vui s−íng. Nh−ng... ta chØ e sau nµy c«ng tö biÕt cã gi÷ ®−îc mèi t×nh tha thiÕt nh− ngµy nay n÷a kh«ng? Du Th¶n Chi lín tiÕng nãi: - T¹i h¹ thÒ cã ®Êt trêi nÕu ngµy sau ra d¹ phò phµng ®èi víi A Tö c« n−¬ng sÏ bÞ Hoµng Thiªn trõng ph¹t kh«ng ngãc ®Çu lªn ®−îc! Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung A Tö c−êi h× h× hái: - Ch¾c b©y giê c«ng tö vui s−íng l¾m ®Êy nhØ? Du Th¶n Chi ®øng ngay dËy reo lªn: - T¹i h¹ sung s−íng v« cïng! Sung s−íng ch¼ng kh¸c g× thÇn tiªn. A Tö ngÈng ®Çu lªn Trêi, trÇm ng©m håi l©u råi hái: - V−¬ng c«ng tö! C«ng tö lõa g¹t §¹i Lu©n Minh V−¬ng, gi¶ vê thê l·o lµm thÇy lµ cã ý g×? Ph¶i ch¨ng vâ c«ng l·o cã chç kh¶ thñ, c«ng tö ®Þnh lõa l·o truyÒn thô cho nh÷ng mãn ®ã råi sÏ giÕt l·o ®i ph¶i kh«ng? Ha ha! Nh− thÕ mµ hay! Ta ®o¸n nh− vËy ch¼ng biÕt cã tróng kh«ng? Cã ®iÒu C−u Ma TrÝ lµ ng−êi gi¶o quyÖt v« cïng, khã lßng lõa y vµo trßng ®−îc ®ã! Du Th¶n Chi ngÊm ngÇm kinh h·i, g· thÇm nghÜ: - Sao c« nµy t©m ®Þa l¹i ®éc ¸c ®Õn thÕ? Nh−ng A Tö nãi vËy kh¸c nµo ®· gi¶i v©y cho g·. G· ®ang nao nóng lo nghÜ kh«ng t×m ra ®−îc chuyÖn g× ®Ó gi¶i thÝch víi nµng vÒ viÖc Êy. B©y giê g· nghe nµng nãi vËy, liÒn Ëm õ thuËn giã theo chiÒu, nhËn ngay cho xu«i chuyÖn. A Tö nãi: - V−¬ng c«ng tö! C−u Ma TrÝ biÕt nhiÒu hiÓu réng, nh−ng vâ c«ng bao la cña c«ng tö l·o ch−a biÕt ®©u. Ta ch¾c r»ng l·o ch¼ng chÞu thùc t×nh ®em nhìng tuyÖt kü cña l·o truyÒn thô cho c«ng tö. NÕu c«ng tö muèn g¹t l·o ®Ó häc lÊy vâ c«ng th× chØ cã mét c¸ch... Du Th¶n Chi hái: - C¸ch g×? A Tö ®¸p: - C«ng tö −íc hÑn víi l·o truyÒn thô vâ c«ng cho nhau ®Ó hai bªn cïng cã lîi th× l·o míi chÞu ®em nh÷ng thñ ®o¹n tuyÖt diÖu ra d¹y m×nh. C«ng tö còng ®em c«ng phu cña m×nh d¹y l·o, nh−ng ®õng dÊu diÕm g× míi ®−îc. M¾t l·o tinh l¾m, c«ng tö chØ dÊu diÕm mét chót lµ l·o biÕt ngay. Du Th¶n Chi hái: - T¹i h¹ còng ®em vâ c«ng cña m×nh truyÒn thô cho l·o −? G· nghÜ thÇm: - M×nh cã vâ c«ng cãc g× ®Ó d¹y l·o ®©u? §õng nãi d¹y mét vÞ cao t¨ng nh− C−u Ma TrÝ, mµ chØ d¹y mét tªn vâ s− tÇm th−êng còng kh«ng næi. Du Th¶n Chi cßn ®ang ngÉm nghÜ th× A Tö tñm tØm c−êi nãi: - Ph¶i råi! C«ng tö cÇn d¹y l·o thùc sù, nÕu kh«ng thÕ th× ®æi lÊy tuyÖt nghÖ ch©n thùc cña l·o thÕ nµo ®−îc? Cã ®iÒu c«ng tö nªm gi÷ l¹i mét vµi chiªu khÈn yÕu. Cã thÕ th× l·o míi kh«ng h¹ thñ tr−íc ®Ó giÕt c«ng tö ®−îc. Du Th¶n Chi c¶ kinh hái: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - Sao? L·o sÏ h¹ thñ tr−íc ®Ó giÕt t¹i h¹ −? A Tö mØm c−êi ®¸p: - §óng thÕ! NÕu l·o kh«ng h¹ thñ tr−íc th× l·o sî bÞ c«ng tö h¹ thñ tr−íc ®Ó tranh th¾ng. V−¬ng c«ng tö! Theo ý ta liÖu tr−íc th× c«ng tö ®õng nªn m−u ®å häc cho ®Õn hÕt vâ c«ng cña l·o mµ chØ häc ®Õn chÝn phÇn m−êi mµ th«i. C«ng tö ph¶i ®éng thñ tr−íc ®i ®Ó ®¸nh chÕt l·o. NÕu thiÕu mét phÇn m−êi c¸i hay cña l·o, c«ng tö ch−a häc ®−îc hÕt còng ch¼ng hÒ chi. §iÒu cèt yÕu lµ ph¶i giÕt ®−îc l·o. Cã ph¶i thÕ kh«ng? © HQD Håi thø t¸m m−¬i Du Th¶n Chi nhËn lêi d¹y vâ Du Th¶n Chi c¶m thÊy x−¬ng sèng ín l¹nh tõng c¬n. G· ®· biÕt tÝnh t×nh A Tö rÊt tµn nhÉn. Nµng chØ cèt sao cho m×nh nµng tháa thÝch cßn ai chÕt mÆc ai. G· nhí l¹i chÝnh g· ®· chÞu bao nhiªu nçi ®au khæ v× nµng nh−ng kh«ng ngê nµng l¹i tÝnh kÕ gióp ng−êi ngoµi mét c¸ch tinh vi nh− vËy. §ã kh«ng ph¶i lµ c¸i tÝnh kiªu c¨ng cña ng−êi tuæi trÎ mµ t©m ®Þa hiÓm s©u ®éc ¸c. Du Th¶n Chi v× qu¸ si t×nh víi A Tö nªn bÊt luËn nµng nãi g× g· còng nhËn ®Þnh lµ lêi nµng rÊt hîp lý. G· lÈm bÈm: - Chç nµo A Tö còng lo tÝnh rÊt chu ®¸o cho m×nh. NÕu m×nh kh«ng h¹ thñ tr−íc ®¸nh chÕt l·o C−u Ma TrÝ th× th»ng cha ®ã còng ch¼ng tha m×nh mµ kh«ng ra tay h¹ s¸t m×nh. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2