intTypePromotion=1

Lục mạch thần kiếm - tập 79

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
56
lượt xem
15
download

Lục mạch thần kiếm - tập 79

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 79', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 79

 1. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Håi thø b¶y m−¬i chÝn h¾c h¸n, b¹ch t¨ng lµ ai C−u Ma TrÝ quay ®Çu l¹i xem th× sau l−ng cã mét cÆp nam n÷ ®øng ®ã. Hai ng−êi nµy chÝnh lµ Mé Dung Phôc cïng V−¬ng Ngäc YÕn. C−u Ma TrÝ hái: - Sao l¹i kh«ng nªn? Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung KiÕn thøc Mé Dung Phôc còng ch¼ng kÐm g× C−u Ma TrÝ. Mé Dung Phôc thÊy Du Th¶n Chi cïng §oµn Dù ®ang ë trong mét t×nh tr¹ng rÊt kú dÞ. Tuy y kh«ng hiÓu nguån gèc ra sao, nh−ng biÕt r»ng néi c«ng hai ng−êi cao th©m ®Õn mùc hiÕm cã ë trªn ®êi, nªn v× lßng mÕn tµi mµ lªn tiÕng ng¨n trë C−u Ma TrÝ ®ang muèn ®¸nh lÐn. Song khi C−u Ma TrÝ hái vËy th× chµng còng ch−a biÕt ph¶i ®¸p thÕ nµo. C−u Ma TrÝ l¹i nãi: - Ngµy tr−íc tiÓu t¨ng may m¾n ®−îc cïng Mé Dung tiªn sinh kÕt b¹n, hai ta ®· cïng bµn luËn ®Õn c¸c m«n kiÕm ph¸p trong vâ l©m ®Òu x¸c nhËn m«n "Lôc M¹ch ThÇn KiÕm" t¹i chïa Thiªn Long ®óng lµ ®Ö nhÊt kiÕm ph¸p trong thiªn h¹. Mé Dung tiªn sinh vÉn ©n hËn trong t©m vÉn ch−a ®−îc nh×n thÊy kiÕm ph¸p ®ã. Khi Êy tiÓu t¨ng ®· høa lêi lÊy kiÕm lôc vÒ ®Ó tiªn sinh xem. Mé Dung tiªn sinh tuy ®· b−íc lªn tiªn c¶nh, tiÓu t¨ng còng kh«ng thÓ quªn lêi høa ®−îc. Lôc M¹ch kiÕm phæ ®· bÞ hñy råi, nh−ng §oµn Dù ®©y ®· nhËp t©m pho b¶o lôc ®ã, g· ®· thµnh mét pho kiÕm phæ sèng, nªn tiÓu t¨ng muèn b¾t y ®em ®èt tr−íc mé phÇn Mé Dung tiªn sinh ®Ó thùc hµnh lêi høa. V−¬ng Ngäc YÕn còng lªn tiÕng oanh thá thÎ nãi: - §¹i s−! §oµn c«ng tö míi giao du víi t¹i h¹ ch−a l©u, nh−ng rÊt hîp ý. T¹i h¹ nghÜ r»ng lêi høa ngµy tr−íc kh«ng nªn thùc hiÖn mét c¸ch qu¸ ®¸ng nh− vËy. C−u Ma TrÝ thÊy §oµn Dù ®øng ú ra kh«ng nhóc nhÝch cã thÓ thß tay ra lµ b¾t ®−îc ngay th× khi nµo l·o chÞu bá qua c¬ héi h¹n h÷u nµy. L·o liÒn c−êi ha h¶ nãi: - ThÝ chñ coi tiÓu t¨ng lµ h¹ng ng−êi nµo? L·o võa nãi võa d¬ tay ra chôp lÑ vµo vai §oµn Dù. V−¬ng Ngäc YÕn la lªn mét tiÕng "ói chao" råi ®−a tay lªn che m¾t kh«ng nì nh×n c¶nh t−îng Êy. Mé Dung Phôc nh¶y x« l¹i qu¸t lªn: - §¹i s− h·y dõng tay! Th©n ph¸p Mé Dung Phôc cùc kú mau lÑ, chØ lo¸ng mét c¸i y ®· l¹ng ng−êi ®Õn bªn C−u Ma TrÝ, d¬ ngãn tay gi÷a phãng vµo huyÖt Liªu yªu trªn l−ng l·o. Gi÷a lóc Êy C−u Ma TrÝ ®ét nhiªn la lªn mét tiÕng qu¸i dÞ råi tung m×nh lªn kh«ng lén ra xa. Ngãn tay Mé Dung Phôc ®iÓm hôt vµo chç kh«ng liÒn rôt vÒ. C−u Ma TrÝ ®· lén ra xa h¬n mét tr−îng, s¾c mÆt lît l¹t, ng−êi h¬i ph¸t run. Mé Dung Phôc kinh ho¶ng kh«ng hiÓu trong thêi gian chíp nho¸ng nµy ®· x¶y ra chuyÖn g× liÒn hái: - §¹i s− lµm sao vËy? C−u Ma TrÝ khi nµo chÞu nãi râ... Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Th× ra võa råi ®ang lóc §oµn Dù cïng Du Th¶n Chi tØ ®Êu néi c«ng mµ l·o ®éng thñ tÊt nhiªn §oµn Dù kh«ng cã søc ph¶n kh¸ng vµ ch¾c mÈm n¾m ®−îc chµng dÔ nh− ch¬i. Ngê ®©u c¶ §oµn Dù lÉn Du Th¶n Chi ®· ph¸t huy néi lùc ®Õn tét ®é. N¨m ®Çu ngãn tay C−u Ma TrÝ võa ch¹m vµo b¶ vai §oµn Dù kh¸c nµo chôp vµo hßn than ®á. §ång thêi mét luång hÊp lùc cùc kú m·nh liÖt tõ ng−êi §oµn Dù hót néi lùc C−u Ma TrÝ. C−u Ma TrÝ sî qu¸ véi rôt tay vÒ. Nhê cã c¬ trÝ øng biÕn mau lÑ l·o míi tho¸t khái tai n¹n. Tuy C−u Ma TrÝ tung m×nh ®i lÑ lµ thÕ mµ Chu c¸p thÇn c«ng cña §oµn Dù còng hót mÊt mét Ýt néi lùc cña l·o råi. Gi÷a lóc §oµn Dù cïng Du Th¶n Chi ®ang ngang søc th× ®ét nhiªn cã trî lùc bªn ngoµi ®−a thªm khiÕn cho bªn chµng néi lùc m¹nh h¬n ¸p bøc Du Th¶n Chi ph¶i lïi l¹i. Du Th¶n Chi võa lïi b−íc, lÇn b¨ng máng xung quanh ng−êi g· bÞ vì liÒn, m¶nh b¨ng r¬i xuèng ®Êt nghe xoang xo¶ng. Nh−ng g· chØ lïi l¹i nöa b−íc, råi dõng ®−îc ngay. "B¨ng t©m dÞ c«ng" l¹i tiÕp tôc ph¸t huy, xung quanh ng−êi g· l¹i ®ãng mét líp b¨ng máng kh¸c mçi lóc mét dµy thªm, dÇn dÇn dµy ®Õn h¬n mét tÊc. ¸nh d−¬ng quang ph¶n chiÕu vµo lÊp lo¸ng. NhiÖt khÝ quanh ng−êi §oµn Dù còng ïn ïn bèc lªn nh− m©y mï. HiÖn tr¹ng nµy ®· thµnh mét c¶nh rÊt kú quan. C−u Ma TrÝ c¶ kinh véi vËn ch©n khÝ ®iÒu d−ìng, ch−a d¸m më miÖng nãi n¨ng. Mé Dung Phôc thÊy vËy ngÈn ng−êi ra kh«ng nãi g× n÷a. V−¬ng Ngäc YÕn hái: - BiÓu ca! BiÓu ca cã thÓ l«i hai ng−êi nµy ra ®−îc kh«ng? Mé Dung Phôc thë dµi ®¸p: - Nay ta míi biÕt vâ häc kh«ng biÕt ®Õn ®©u lµ bê bÕn. Ta e r»ng trªn ®êi kh«ng cã mét ng−êi nµo cã kh¶ n¨ng l«i t¸ch hä rêi ra ®−îc. V−¬ng Ngäc YÕn véi nãi: - ThÕ th× §oµn c«ng tö cïng g· xÊu xa nµy... Mé Dung Phôc l¾c ®Çu ng¾t lêi: - Bän y hiÖn giê ®øng ngay ng−êi ra thÕ nµy nh−ng råi c«ng lùc còng cã lóc suy kiÖt. Khi Êy tù nhiªn hä sÏ rêi nhau ra. Trong lßng y rÊt buån rÇu, nh−ng kh«ng tiÖn nãi ra r»ng khi hai ng−êi kiÖt lùc th× còng kh«ng sèng ®−îc. Nh−ng V−¬ng Ngäc YÕn lÏ nµo l¹i kh«ng biÕt. Nµng nghÜ tÊm lßng ch¬n thµnh cña §oµn Dù ®· cøu m×nh th× kh«n xiÕt nçi thª l−¬ng! Mé Dung Phôc ngÈn ng−êi ra nh×n §oµn Dù cïng Du Th¶n Chi, ®ét nhiªn lín tiÕng gäi: - BiÓu muéi! §êi ta quyÕt kh«ng thÓ luyÖn vâ c«ng ®−îc ®Õn mùc nh− hai ng−êi nµy, cuéc tö ®Êu b÷a nay cña hä sÏ ®−îc truyÒn tông ngµn n¨m trong vâ l©m. Cßn ta chØ ®øng bªn thén mÆt ra mµ nh×n th× ngµy sau vâ l©m sÏ cho m×nh lµ ng−êi thÕ nµo? V−¬ng Ngäc YÕn ch−a kÞp tr¶ lêi th× Mé Dung Phôc l¹i c−êi khanh kh¸ch nãi tiÕp: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - Ng−êi sÏ cho m×nh lµ con quØ nh¸t gan. VËy ta ph¶i nghÜ c¸ch kÐo hä ra, tÊt còng ®−îc l−u danh mu«n thuë. V−¬ng Ngäc YÕn c¶ kinh véi la lªn: - BiÓu ca ¬i! Kh«ng ®−îc ®©u! Nh−ng Mé Dung Phôc ®· ch¾p hai tay theo thÕ ®ång tö b¸i Quan ¢m råi nh¶y xæ vµo gi÷a hai ng−êi. V−¬ng Ngäc YÕn vÒ kiÕn thøc cßn cao minh h¬n Mé Dung Phôc. Nµng biÕt BiÓu ca dån hÕt khÝ lùc, dï cã kÐo ®−îc hai ng−êi ra th× chÝnh y còng bÞ hai luång k×nh lùc mét ©m mét d−¬ng cña hä hÊt ng−îc, cã khi lµm chÕt ng−êi. Nµng qu¸ bèi rèi kh«ng nghÜ ra ®−îc chñ ý g× bÊt gi¸c b−ng mÆt khãc. Gi÷a lóc Mé Dung Phôc nh¶y vµo, th× bÊt th×nh l×nh cïng cã hai luång k×nh phong chia hai ng¶ thæi vµo mau lÑ v« cïng! Råi thÊy mét ®¹i h¸n ¸o ®en tÇm vãc to lín tõ ®»ng §«ng ch¹y vµo. Ng−êi nµy bÞt mÆt chØ ®Ó hë hai con m¾t. MÐ T©y còng cã mét nhµ s− ¸o tr¾ng nh¶y tíi. Ng−êi nµy còng bÞt mÆt,chØ ®Ó hë ®«i m¾t. Mét bãng ®en mét bãng tr¾ng võa thÊp tho¸ng nh¶y xæ ®Õn ®· phãng ch−ëng ra ®Ó ng¨n c¶n Mé Dung Phôc, khiÕn cho y bÞ hÊt ngöa vÒ phÝa sau. §¹i h¸n ¸o ®en vµ nhµ s− ¸o tr¾ng hai ng−êi hîp nh¶y xæ vµo, ch−ëng lùc cïng phãng nhËp l¹i thµnh mét luång ®Ó ly khai Du Th¶n Chi cïng §oµn Dù ra. §o¹n hai ng−êi míi ®Õn nµy kh«ng dõng l¹i mét gi©y nµo, l¹i ph©n ra mçi ng−êi ®i vÒ mét ng¶, tho¸ng c¸i ®· kh«ng thÊy ®©u n÷a. Ch−ëng lùc cña hai ng−êi m·nh liÖt v« cïng! Sau khi ®Èy ®−îc §oµn Dù vµ Du Th¶n Chi ra råi, d− lùc ph¸t ch−ëng ®ã ®¸nh th¼ng vµo mét c©y lín, gÉy ngay khóc gi÷a ®æ xuèng Çm Çm. §oµn Dù cïng Du Th¶n Chi ®Òu lïi l¹i ba b−íc. Líp b¨ng bao phñ Du Th¶n Chi vì ra tõng m¶nh rít xuèng ®Êt. Lµn ®éc khÝ quanh m×nh §oµn Dù còng hßa thµnh nh÷ng gi©y khãi nhá tiªu tan ®i. Lóc Du Th¶n Chi lïi l¹i phÝa sau, g· ch−a kÞp nh×n mÆt ®¹i h¸n ¸o ®en l−ít ngang råi ®i vÒ phÝa T©y. Nh−ng g· sùc nhí ®Õn ngµy ë Tô hiÒn trang ®øng nÊp sau bøc v¸ch ®Ó xem cuéc ®Êu gi÷a KiÒu Phong vµ quÇn hïng. §Õn lóc KiÒu Phong kh«ng chèng næi n÷a th× y ®−îc mét ®¹i h¸n ¸o ®en dïng sîi d©y dµi cøu tho¸t, nªn h×nh ¶nh ®¹i h¸n ®ã ®· ¨n s©u vµo ãc g·. B©y giê g· l¹i thÊy ®¹i h¸n nµy ch¹y nh− bay, biÕt ®óng lµ ®¹i h¸n ngµy tr−íc. Cßn nhµ s− ¸o tr¾ng v× ch¹y vÒ phÝa §«ng nªn Du Th¶n Chi kh«ng tr«ng râ. C−u Ma TrÝ cïng Mé Dung Phôc ®øng bªn nµy, chØ tr«ng thÊy phÝa sau l−ng nhµ s− ¸o tr¾ng. S¾c mÆt C−u Ma TrÝ dÇn dÇn håi phôc, nh−ng l·o thÊy bãng nhµ s− nµy vÎ mÆt l¹i biÕn ®æi ra chiÒu kinh h·i v« cïng. L·o quay l¹i nh×n Mé Dung Phôc nãi: - VÞ ®¹i s− nµo võa l−ít qua ®ã? Mé Dung Phôc l¾c ®Çu ®¸p: - Th©n ph¸p y lÑ qu¸! T¹i h¹ kh«ng thÊy râ. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung C−u Ma TrÝ lÈm bÈm mét m×nh: - Hµ hµ! §óng lµ m×nh m¾t mê, t−ëng lÇm nhµ s− nµy lµ «ng b¹n m×nh. Du Th¶n Chi cïng §oµn Dù rêi nhau ra råi, g· ®¶o m¾t nh×n bèn phÝa th× chØ thÊy Mé Dung Phôc cïng V−¬ng Ngäc YÕn, mµ ch¼ng thÊy A Tö ®©u c¶. Du Th¶n Chi lín tiÕng hái: - A Tö ®©u? G· toan nh¶y xæ vµo §oµn Dù lÇn n÷a, bçng nghe tiÕng A Tö tõ ®»ng xa väng l¹i: - V−¬ng c«ng tö! Ta ë chç nµy! Du Th¶n Chi nghe thanh ©m nµy kh«ng cã vÎ g× buån rÇu th× trong bông mõng thÇm, ch©n khÝ g· bçng tan hÕt ®i nh− qu¶ bãng x× h¬i, ng· ngay xuèng ®Êt. Nh−ng g· ®· ®−îc nghe tiÕng A Tö th× dï cã bÞ tÐ nÆng h¬n n÷a g· còng kh«ng biÕt ®au. G· chèng tay xuèng ®Êt ®øng ph¾t ngay dËy nh×n vÒ phÝa ph¸t ra tiÕng nãi th× thÊy A Tö ®ang thñng thØnh ®i tíi. V¹t ¸o tÝa phong phanh tr−íc giã, nÐt mÆt hín hë t−¬i c−êi. Du Th¶n Chi s−íng qu¸ reo lªn ch¹y ra ®ãn nµng. G· l−ít qua V−¬ng Ngäc YÕn, tuy V−¬ng Ngäc YÕn s¾c n−íc h−¬ng trêi thiªn h¹ v« song lµ thÕ mµ g· còng kh«ng nh×n thÊy. Trong con m¾t g· dï cã H»ng Nga gi¸ng thÕ còng kh«ng ®Ñp b»ng A Tö cña g·. G· ch¹y ®Õn tr−íc A Tö thë hång héc: - A Tö! Lóc n·y c« n−¬ng ®i ®©u? Trêi ¬i! T¹i h¹ t×m c« n−¬ng muèn chÕt! A Tö nhâng nhÑo ngöng ®Çu lªn ®¸p: - ThÕ ta ch¼ng trë vÒ lµ g× ®©y? Can chi mµ c«ng tö ph¶i nãng n¶y? Du Th¶n Chi võa råi ruét nãng nh− löa ®èt, b©y giê thÊy A Tö hái vËy l¹i c¶m thÊy m×nh lo l¾ng vu v¬. G· gÆp l¹i A Tö trong lßng vui s−íng kh«n t¶, bao nhiªu ®iÒu lo nghÜ tiªu tan ®i hÕt. A Tö c−êi h× h× hái: - C«ng tö ®· ®éng thñ víi y ch−a? Du Th¶n Chi ng©y ng−êi ra nh×n nµng, nµng hái mµ g· ch¼ng nghe thÊy g×. A Tö hái l¹i mÊy lÇn, nh−ng g· kh«ng tr¶ lêi l¹i hái ®i ®»ng kh¸c. G· hái: - Sao lóc n·y c« n−¬ng ch¼ng nãi g× ®· bá ®i ngay? A Tö vªnh mÆt lªn c−êi ®¸p: - Ta ®i nghe hä bµn t¸n vÒ nh©n phÈm c«ng tö. Du Th¶n Chi giËt m×nh kinh h·i hái: - C« n−¬ng... nghe hä nãi g× vÒ t¹i h¹? A Tö ®¸p: - Lóc ta ë ngoµi rõng nghe thÊy tiÕng Mé Dung c«ng tö cïng V−¬ng c« n−¬ng hai ng−êi ®i qua. Ta nhí l¹i c«ng tö b¶o cã quen biÕt Mé Dung c«ng tö liÒn kªu y ®øng l¹i ®Ó nãi chuyÖn. Du Th¶n Chi kh¸c nµo nh− bÞ g¸o n−íc l¹nh déi vµo ng−êi. G· than thÇm: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - Háng bÐt! ThËt lµ háng bÐt! G· run lªn, hai ®Çu gèi ®Ëp vµo nhau cåm cép. A Tö lÊy lµm l¹ hái: - å! C«ng tö lµm chi vËy? Du Th¶n Chi ch−a kÞp tr¶ lêi th× bÊt th×nh l×nh cã mét bµn tay ®Ó lªn vai g·. G· véi quay ®Çu l¹i nh×n th× thÊy Mé Dung Phôc ®ang nh×n g· c−êi h× h×. G· giËt m×nh lïi l¹i mét b−íc. Mé Dung Phôc c−êi nãi: - A Tö! C« n−¬ng ®Õn chËm mét b−íc thËt lµ ®¸ng tiÕc! V−¬ng c«ng tö v× c« mµ nãng n¶y qu¸, ®· thi triÓn thÇn c«ng tuyÖt ®Ønh khiÕn bän t¹i h¹ ®−îc më réng tÇm m¾t. A Tö sung s−íng nãi: - Mé Dung c«ng tö! C«ng tö thiÖt khÐo nãi qu¸! Mé Dung Phôc nãi: - Kh«ng ph¶i t¹i h¹ khÐo nãi ®©u. B¶n l·nh V−¬ng c«ng tö thËt lµ kinh thÕ h·i tôc. A Tö nghe nãi në mµy në mÆt. Du Th¶n Chi còng ®øng ng©y ng−êi ra, trong d¹ bµng hoµng, ch¼ng biÕt nªn lµm thÕ nµo. Mé Dung Phôc nãi xong, võa l¹ng ng−êi ®i võa nãi väng l¹i: - T¹i h¹ cßn cã chót viÖc ph¶i lµm ngay, chóng ta sÏ cã ngµy t¸i ngé. Nh¸y m¾t ®· kh«ng thÊy t¨m tÝch ®©u n÷a. Du Th¶n Chi ngÈn ng−êi ra mét lóc råi hái: - A Tö! Lóc c« n−¬ng hái y vÒ t¹i h¹, th× y b¶o sao? A Tö ®¸p: - Ban ®Çu y ng¹c nhiªn nghÜ ch−a ra. Sau V−¬ng c« n−¬ng nh¾c y, y míi b¶o c«ng tö gièng y nh− ®óc, cã ng−êi t−ëng lÇm c«ng tö víi y lµ anh em ruét. Du Th¶n Chi ®øng thén mÆt ra. G· c¶m kÝch Mé Dung Phôc vµ V−¬ng Ngäc YÕn v« cïng. G· biÕt r»ng hai ng−êi ®ã thÊy A Tö ®ui mï, l¹i hái chuyÖn vÒ m×nh mét c¸ch th©n thiÕt hä kh«ng muèn lµm cho nµng ®au lßng, míi nãi dèi nh− vËy. Nh− thÕ ch¼ng kh¸c g× hä cøu m¹ng cho m×nh. Håi l©u Du Th¶n Chi quay ®Çu nh×n l¹i th× §oµn Dù ®· bá ®i råi. C−u Ma TrÝ còng phãng ng−êi ®i nh− bay ra ngoµi rõng. Du Th¶n Chi véi la gäi: - §¹i s−! §¹i s−! C−u Ma TrÝ kh«ng ngo¶nh ®Çu l¹i, th©n h×nh l·o nh− lµn giã tho¶ng l−ít ra khái rõng h¹nh. Du Th¶n Chi véi nãi: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - §¹i s−! §¹i s−! Giê tý ®ªm nay ®¹i s− cßn ®Õn kiÕm v·n bèi n÷a kh«ng? C−u Ma TrÝ ®¸p väng l¹i: - ThiÖn qu¶ cña ng−¬i ch−a ®−îc hoµn h¶o th× duyªn phËn cña ng−¬i cßn g× víi ta n÷a? Du Th¶n Chi trong lßng xao xuyÕn véi nãi: - §¹i s− ®· nhËn lêi thu v·n bèi lµm ®å ®Ö. Ch¼ng lÏ... Ch¼ng lÏ... Råi g· thÊy A Tö ®øng bªn sî tiÕt lé c©u chuyÖn kÝn gi÷a hai ng−êi nªn ngõng l¹i kh«ng nãi n÷a. C−u Ma TrÝ lóc ®ã ®· ®i xa gÇn tíi mét dÆm, thanh ©m l·o cßn vang l¹i: - NÕu ng−¬i tu©n lêi ta t×m kÕ giÕt ®−îc g· ¸c nh©n §oµn Dù th× sau nµy míi cã hy väng nªn ®¹o thÇy trß. Du Th¶n Chi c¶ mõng lín tiÕng ®¸p: - D¹ d¹! §¹i s− ®õng quªn nhÐ! A Tö hái: - V−¬ng c«ng tö! Vâ c«ng c«ng tö ®· qu¸n thÕ, ®Õn l·o §inh Xu©n Thu cßn ph¶i ho¶ng sî mµ sao l¹i t«n sïng l·o §¹i Lu©n Minh V−¬ng nµy nh− vËy? Ch¼ng hãa ra tù h¹ m×nh th¸i qu¸ −? Du Th¶n Chi thÊy giäng nµng nãi l¹nh nh¹t ra chiÒu thÊt väng vµ bÊt m·n, râ rµng cã ý hoµi nghi. G· véi ®¸p: - C¸i ®ã... C« n−¬ng kh«ng biÕt ®−îc. T¹i h¹ gi¶ vê thê y lµm s− phô, lµ cã mét th©m ý kh¸c. A Tö l¹i t−¬i c−êi nãi: - µ ra thÕ ®Êy! C«ng tö b¶o thê l·o lµm thÇy chÝnh lµ ®¸nh lõa l·o ph¶i kh«ng? Du Th¶n Chi mõng qu¸ nhËn ngay ý cña A Tö: - §óng thÕ! Cã lý ®©u V−¬ng Tinh Thiªn nµy lµ ch−ëng m«n ph¸i Cùc L¹c, ®Þa vÞ cao c¶ lµ thÕ mµ cßn ®i thê ai lµm thÇy n÷a ? Nãi vÒ vâ c«ng th× l·o C−u Ma TrÝ kia... ý g· muèn nãi C−u Ma TrÝ kh«ng ph¶i lµ tay ®èi thñ cña m×nh, nh−ng vèn tÝnh thiÖt thµ, nãi ra kh«ng khái ng−îng miÖng, nªn g· ngÇn ngõ kh«ng d¸m nãi hÕt c©u. A Tö l¹i c−êi h× h× nãi: - V−¬ng c«ng tö! Mé Dung c«ng tö ®· lµ mét nh©n vËt lõng lÉy tiÕng t¨m mµ cßn kh©m phôc c«ng tö nh− vËy th× dÜ nhiªn l·o C−u Ma TrÝ ®èi thñ lµm sao ®−îc víi c«ng tö? C«ng tö gi¶ vê thê l·o lµm thÊy cµ cã dông ý g× thÕ? Du Th¶n Chi b¶n chÊt tÇm th−êng, kh«ng cã tµi øng biÕn, bÞ A Tö hái vËy, g· Êp óng nãi: - C¸i ®ã... c¸i ®ã... A Tö bÜu m«i ra vÎ hên dçi nãi: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - C«ng tö ®· kh«ng muèn cho ta hay th× th«i! Ph¶i mµ! Ta ch¼ng ®¸ng ®−îc nghe nh÷ng viÖc bÝ mËt träng ®¹i trong vâ l©m! Du Th¶n Chi thÊy A Tö giËn dçi, sî qu¸ liÒn ®¸p: - Vô ®ã kh«ng cã g× lµ bÝ mËt träng ®¹i. C« n−¬ng ®· muèn biÕt th× t¹i h¹ nãi cho nghe! G· cè nghÜ c¸ch ®Ó chèng chÕ, mµ kh«ng sao nghÜ ra ®−îc, chØ Êp óng hoµi. A Tö thÊy g· óp më kh«ng chÞu nãi th× t−ëng g· kh«ng chÞu thè lé cho m×nh nghe. TÝnh −¬ng ng¹nh l¹i næi lªn, nµng hÊt tay Du Th¶n Chi ra råi x¨m x¨m bá ®i. Du Th¶n Chi véi nãi: - A Tö! A Tö! C« n−¬ng ®õng giËn n÷a, ®Ó t«i nãi cho c« n−¬ng nghe. A Tö lµm mÆt giËn nãi: - Ta kh«ng muèn nghe n÷a! Ch−a døt lêi, ch©n nµng vÊp ng· l¨n xuèng ®Êt. Tuy hai m¾t ®ui mï, nh−ng vâ c«ng ch−a mÊt. A Tö chèng tay xuèng ®Êt lÑ lµng ®øng dËy. Du Th¶n Chi la lªn: - A Tö c« n−¬ng ng· ®Êy −? A Tö vïng v»ng ®¸p: - TÐ chÕt cµng hay ®Ó khái bÞ kÎ kh¸c khinh nhên. Du Th¶n Chi nghÜ thÇm: - Ta cã khinh nhên nµng bao giê ®©u? Nh−ng g· nhí l¹i lóc cïng ë víi A Tö bÞ nµng khinh rÎ lÊn ¸p, cùc kú nhôc nh·. Ngµy nay g· ®−îc nµng ngá lêi o¸n hËn, tr¸ch m×nh khinh miÖt nµng. G· c¶m thÊy nh− vËy lµ ®−îc nµng sñng ¸i l¾m. A Tö ®øng lªn råi, cói xuèng sê xem m×nh ®· vÊp ph¶i c¸i g×, th× ra lµ mét th©n c©y lín ch¾n ngang ®−êng. Nµng sê thÊy vÕt c©y gÉy nh½n nh− bóa chÐm. Nh−ng kh¾p thiªn h¹ quyÕt kh«ng cã l−ìi bóa nµo lín nh− vËy ®−îc, mµ dï cã l−ìi bóa nh− vËy th× kh«ng ai mang næi chÆt mét nh¸t cho th©n c©y lín ®øt tÇy lµm hai ®o¹n ®−îc. Nµng trÇm ng©m mét l¸t råi nghÜ ra ngay, nªn cÊt giäng run run hái: - V−¬ng c«ng tö! Võa råi c«ng tö ®Êu vâ víi g· kia ®· ®¸nh gÉy c©y nµy ph¶i kh«ng? Du Th¶n Chi vèn lµ ng−êi khiªm nh−êng nh−ng tr−íc mÆt A Tö g· l¹i chØ sî lé chuyÖn m×nh vèn lµ th»ng hÒ ®Çu s¾t kh«ng ®¸ng nöa ®ång, nªn g· muèn nhËn ngay ®ã lµ kú c«ng cña m×nh. Nh−ng võa råi g· thÊy h¸n tö ¸o ®en cïng nhµ s− ¸o tr¾ng chØ trong chíp m¾t ®· ®Èy ®−îc m×nh cïng §oµn Dù ra. D− lùc cña hai ng−êi nµy cßn ®¸nh g·y ®−îc c©y lín Êy lµm hai. ThÇn lùc cña hä ch¼ng kÐm g× sÊm sÐt. Do ®ã t©m ý g· th× muèn khoe tµi tr−íc mÆt A Tö, nh−ng l¹i c¶m thÊy m×nh kh«ng thÓ mÆt dµy nh− vËy ®−îc. G· ngËp ngõng ®¸p: - C¸i ®ã... c¸i ®ã... Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung A Tö tñm tØm c−êi nãi: - V−¬ng c«ng tö! Ta thÊy c«ng tö ®iÒu g× còng hay, chØ cã mét ®iÒu kh«ng tèt th«i. Du Th¶n Chi véi hái: - Chç nµo kh«ng tèt? A Tö ®¸p: - C«ng tö qu¸ khiªm nh−îng. Tuy b¶n l·nh m×nh qu¸n thÕ mµ vÉn kh«ng chÞu thõa nhËn. Qu¶ nhiªn ng−êi cã ch©n tµi kh«ng lé b¶n t−íng. Nh÷ng tay cao thñ trªn thÕ gian th−êng kh«ng chÞu cho ng−êi kh¸c biÕt gèc tÝch m×nh. Nh÷ng c¸i ch¼ng cã g× ®¸ng chª tr¸ch. Cã ®iÒu c«ng tö ®èi víi ta ch¼ng chi ®èi víi ng−êi th−êng sao l¹i cø cè dÊu diÕm ta? Du Th¶n Chi tr¸i tim ®Ëp lo¹n lªn, véi vµng ®¸p ngay: - Bao giê t¹i h¹ ®èi víi c« n−¬ng còng kh¸c h¼n ng−êi th−êng. C« n−¬ngmuèn sao t¹i h¹ ®Òu lµm theo nh− vËy. A Tö! Ngay tõ lÇn ®Çu tiªn ®−îc thÊy mÆt c« n−¬ng, t¹i h¹ ®· ®èi víi c« n−¬ng nh− vËy ngay. A Tö khÏ thë dµi nãi: - §¸ng tiÕc lµ ta kh«ng ®−îc nh×n thÊy t−íng m¹o c«ng tö. Suèt ®êi ta sèng trªn thÕ gian nµy, kh«ng bao giê ta ®−îc thÊy râ mÆt c«ng tö! VÎ mÆt nµng v« cïng th¶m ®¹m. Nh−ng chØ qua mét lóc, nµng l¹i tñm tØm c−êi ngay ®−îc vµ nãi tiÕp: - Mé Dung c«ng tö võa b¶o ng−êi ngoµi t−êng t−íng m¹o y vµ c«ng tö gièng nhau nh− hÖt khiÕn ng−êi ta t−ëng lÇm lµ hai anh em ruét. Nh−ng y cßn thÑn lµ vÉn kh«ng b»ng c«ng tö... Nãi ®Õn ®©y A Tö ngõng l¹i, nÐt mÆt nµng m¬ mµng råi t−¬i s¸ng h¼n lªn víi giäng h©n hoan: - Y b¶o vÒ vÎ ng−êi, vÒ nh©n phÈm, vµ vÒ vâ c«ng mãn g× y còng thua c«ng tö. ThÕ mµ ta lµ mét thiÕu n÷ ®ui mï sao l¹i ®−îc c«ng tö luyÕn ¸i ®Õn nh− vËy? Du Th¶n Chi c¶m kÝch qu¸ chõng. §ét nhiªn y quú hai gèi xuèng ®Êt run run nãi: - C« n−¬ng! C« n−¬ng ®õng nãi vËy! V−¬ng Tinh Thiªn nµy chØ mong sím tèi ®−îc kÒ cËn c« n−¬ng, dï cã ph¶i th©n tr©u ngùa còng rÊt vui lßng! A Tö kh«ng tr«ng thÊy g· qu× d−íi ®Êt, nh−ng nghe giäng nãi biÕt r»ng g· rÊt khÝch ®éng vµ ch©n thµnh th× xiÕt nçi vui mõng. Nµng nãi: - V−¬ng c«ng tö! C«ng tö ®èi víi ta hÕt lßng nh− vËy ch¾c lµ cã duyªn nî chi ®©y? Ta còng mong lu«n lu«n ®−îc ë gÇn c«ng tö, vÜnh viÔn kh«ng ph¶i xa c¸ch nhau n÷a, ®Ó cïng nhau tËn h−ëng nh÷ng ngµy vui s−íng. Nh−ng... ta chØ e sau nµy c«ng tö biÕt cã gi÷ ®−îc mèi t×nh tha thiÕt nh− ngµy nay n÷a kh«ng? Du Th¶n Chi lín tiÕng nãi: - T¹i h¹ thÒ cã ®Êt trêi nÕu ngµy sau ra d¹ phò phµng ®èi víi A Tö c« n−¬ng sÏ bÞ Hoµng Thiªn trõng ph¹t kh«ng ngãc ®Çu lªn ®−îc! Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung A Tö c−êi h× h× hái: - Ch¾c b©y giê c«ng tö vui s−íng l¾m ®Êy nhØ? Du Th¶n Chi ®øng ngay dËy reo lªn: - T¹i h¹ sung s−íng v« cïng! Sung s−íng ch¼ng kh¸c g× thÇn tiªn. A Tö ngÈng ®Çu lªn Trêi, trÇm ng©m håi l©u råi hái: - V−¬ng c«ng tö! C«ng tö lõa g¹t §¹i Lu©n Minh V−¬ng, gi¶ vê thê l·o lµm thÇy lµ cã ý g×? Ph¶i ch¨ng vâ c«ng l·o cã chç kh¶ thñ, c«ng tö ®Þnh lõa l·o truyÒn thô cho nh÷ng mãn ®ã råi sÏ giÕt l·o ®i ph¶i kh«ng? Ha ha! Nh− thÕ mµ hay! Ta ®o¸n nh− vËy ch¼ng biÕt cã tróng kh«ng? Cã ®iÒu C−u Ma TrÝ lµ ng−êi gi¶o quyÖt v« cïng, khã lßng lõa y vµo trßng ®−îc ®ã! Du Th¶n Chi ngÊm ngÇm kinh h·i, g· thÇm nghÜ: - Sao c« nµy t©m ®Þa l¹i ®éc ¸c ®Õn thÕ? Nh−ng A Tö nãi vËy kh¸c nµo ®· gi¶i v©y cho g·. G· ®ang nao nóng lo nghÜ kh«ng t×m ra ®−îc chuyÖn g× ®Ó gi¶i thÝch víi nµng vÒ viÖc Êy. B©y giê g· nghe nµng nãi vËy, liÒn Ëm õ thuËn giã theo chiÒu, nhËn ngay cho xu«i chuyÖn. A Tö nãi: - V−¬ng c«ng tö! C−u Ma TrÝ biÕt nhiÒu hiÓu réng, nh−ng vâ c«ng bao la cña c«ng tö l·o ch−a biÕt ®©u. Ta ch¾c r»ng l·o ch¼ng chÞu thùc t×nh ®em nhìng tuyÖt kü cña l·o truyÒn thô cho c«ng tö. NÕu c«ng tö muèn g¹t l·o ®Ó häc lÊy vâ c«ng th× chØ cã mét c¸ch... Du Th¶n Chi hái: - C¸ch g×? A Tö ®¸p: - C«ng tö −íc hÑn víi l·o truyÒn thô vâ c«ng cho nhau ®Ó hai bªn cïng cã lîi th× l·o míi chÞu ®em nh÷ng thñ ®o¹n tuyÖt diÖu ra d¹y m×nh. C«ng tö còng ®em c«ng phu cña m×nh d¹y l·o, nh−ng ®õng dÊu diÕm g× míi ®−îc. M¾t l·o tinh l¾m, c«ng tö chØ dÊu diÕm mét chót lµ l·o biÕt ngay. Du Th¶n Chi hái: - T¹i h¹ còng ®em vâ c«ng cña m×nh truyÒn thô cho l·o −? G· nghÜ thÇm: - M×nh cã vâ c«ng cãc g× ®Ó d¹y l·o ®©u? §õng nãi d¹y mét vÞ cao t¨ng nh− C−u Ma TrÝ, mµ chØ d¹y mét tªn vâ s− tÇm th−êng còng kh«ng næi. Du Th¶n Chi cßn ®ang ngÉm nghÜ th× A Tö tñm tØm c−êi nãi: - Ph¶i råi! C«ng tö cÇn d¹y l·o thùc sù, nÕu kh«ng thÕ th× ®æi lÊy tuyÖt nghÖ ch©n thùc cña l·o thÕ nµo ®−îc? Cã ®iÒu c«ng tö nªm gi÷ l¹i mét vµi chiªu khÈn yÕu. Cã thÕ th× l·o míi kh«ng h¹ thñ tr−íc ®Ó giÕt c«ng tö ®−îc. Du Th¶n Chi c¶ kinh hái: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - Sao? L·o sÏ h¹ thñ tr−íc ®Ó giÕt t¹i h¹ −? A Tö mØm c−êi ®¸p: - §óng thÕ! NÕu l·o kh«ng h¹ thñ tr−íc th× l·o sî bÞ c«ng tö h¹ thñ tr−íc ®Ó tranh th¾ng. V−¬ng c«ng tö! Theo ý ta liÖu tr−íc th× c«ng tö ®õng nªn m−u ®å häc cho ®Õn hÕt vâ c«ng cña l·o mµ chØ häc ®Õn chÝn phÇn m−êi mµ th«i. C«ng tö ph¶i ®éng thñ tr−íc ®i ®Ó ®¸nh chÕt l·o. NÕu thiÕu mét phÇn m−êi c¸i hay cña l·o, c«ng tö ch−a häc ®−îc hÕt còng ch¼ng hÒ chi. §iÒu cèt yÕu lµ ph¶i giÕt ®−îc l·o. Cã ph¶i thÕ kh«ng? © HQD Håi thø t¸m m−¬i Du Th¶n Chi nhËn lêi d¹y vâ Du Th¶n Chi c¶m thÊy x−¬ng sèng ín l¹nh tõng c¬n. G· ®· biÕt tÝnh t×nh A Tö rÊt tµn nhÉn. Nµng chØ cèt sao cho m×nh nµng tháa thÝch cßn ai chÕt mÆc ai. G· nhí l¹i chÝnh g· ®· chÞu bao nhiªu nçi ®au khæ v× nµng nh−ng kh«ng ngê nµng l¹i tÝnh kÕ gióp ng−êi ngoµi mét c¸ch tinh vi nh− vËy. §ã kh«ng ph¶i lµ c¸i tÝnh kiªu c¨ng cña ng−êi tuæi trÎ mµ t©m ®Þa hiÓm s©u ®éc ¸c. Du Th¶n Chi v× qu¸ si t×nh víi A Tö nªn bÊt luËn nµng nãi g× g· còng nhËn ®Þnh lµ lêi nµng rÊt hîp lý. G· lÈm bÈm: - Chç nµo A Tö còng lo tÝnh rÊt chu ®¸o cho m×nh. NÕu m×nh kh«ng h¹ thñ tr−íc ®¸nh chÕt l·o C−u Ma TrÝ th× th»ng cha ®ã còng ch¼ng tha m×nh mµ kh«ng ra tay h¹ s¸t m×nh. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2