Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 8

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

97
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 8', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 8

 1. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung HOÀI THÖÙ TAÙM SÖÏ LOØNG GIAÛI TOÛ KHUÙC NHOÂI Trong röøng haïnh, ngoaøi tieáng xöông coát ñaïi sö Trí Quang chuyeån raéc raéc, tieáng gioù thoåi ngoïn caây aøo aøo hoaëc tieáng coân truøng soät soaït trong ñaùm coû, ngoaøi ra khoâng ai daùm leân tieáng. Baàu khoâng khí naëng tróu nghieâm troïng bao phuû hoài laâu, ñoät nhieâu Trieäu Tieàn Toân cöôøi khanh khaùch, noùi: -Buoàn cöôøi thaät laø buoàn cöôøi! Ngöôøi Haùn ñaõ chaéc gì hôn ai? Ngöôøi Khaát Ñan chöa chaéc ñaõ khoâng baèng loaøi suùc sinh! Hieån nhieân ñaõ laø ngöôøi Khaát Ñan vieäc gì maø phaûi maïo nhaän laø ngöôøi Haùn, nhö theá phoûng coù ích gì? Ñeán cha meï sinh ra mình, mình khoâng chòu nhìn nhaän, theá cuõng ñoøi laø tu mi nam töû, laø ñaïi tröôïng phu? Kieàu Phong trôïn maét, haàm haàm nhìn Trieäu Tieàn Toân, hoûi: -Phaûi chaêng tieàn boái baûo Kieàu moã laø ngöôøi Khaát Ñan? Trieäu Tieàn Toân ñaùp: -Ta cuõng khoâng hieåu nöõa. Ta chæ bieát raèng traän ñaùnh ngoaøi aûi Nhaïn Moân quan coù ngöôøi voõ syõ töø töôùng maïo cho ñeán thaân theå hao hao gioáng ngöôi maø thoâi. Traän ñaùnh aáy, chôït nghó ñeán ta laïi hoàn vía leân maây, tim maät tan vôõ. Töôùng maïo con ngöôøi ñoái ñaàu vôùi ta, duø traêm naêm nöõa ta cuõng khoâng queân ñöôïc. Kieàu Phong töø töø buoâng Trí Quang ñaïi sö xuoáng, chaân phaûi seõ haát leân moät chuùt, nheï nhaøng ñaù caùi thaân theå to lôùn cuûa Ñôn Quyù Sôn ñaùnh binh moät caùi cho rôi xuoáng ñaát. Ñôn Quyù Sôn xoay mình ñi, ñöùng ngay daäy ñöôïc chöa bò thöông chuùt naøo. Kieàu Phong hai maét nhìn chaèm chaëp Trí Quang ñaïi sö, thaáy neùt maët laõo vaãn thaûn nhieân, khoâng loä ra chuùt chi laø giaûo quyeät gian traù, lieàn hoûi: -Theá roài sao nöõa? Trí Quang ñaùp: -Nhöõng chuyeän veà sau Bang chuùa ñaõ bieát roài ñoù, Bang chuùa hoài baåy tuoåi leân nuùi Thieáu Thaát haùi traùi caây, gaëp con choù soùi toan voà thì may sao gaëp moät nhaø sö chuøa Thieáu Laâm cöùu cho thoaùt cheát, gieát aùc thuù, laïi chöõa cho Bang chuùa khoûi veát thöông. Töø ñoù trôû ñi, nhaø sö coøn truyeàn daïy voõ coâng cho Bang chuùa, coù ñuùng theá khoâng? Kieàu Phong ñaùp: -Ñuùng roài! Theá ra caùc vieäc ñaïi sö ñeàu bieát caû. Hoài ñoù nhaø sö chuøa Thieáu Laâm truyeàn daïy voõ coâng cho Kieàu Phong ñaõ daën chaøng khoâng ñöôïc tieát loä vôùi ai. Vì theá maø khaùch giang hoà chæ bieát chaøng laø ñoà ñeä 99 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 2. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung chaân truyeàn cuûa Uoâng Bang chuùa, chöù khoâng ai hieåu Kieàu Phong ñaõ coù moái quan heä vôùi chuøa Thieáu Laâm. Trí Quang noùi: -Nhaø sö chuøa Thieáu Laâm ñoù chòu lôøi uyû thaùc cuûa thuû lónh ñaïi ca giaùo huaán cho Bang chuùa khoûi laàm ñöôøng laïc loái. Chính vì vieäc naøy, thuû lónh ñaïi ca, Uoâng Bang chuùa cuøng toâi ñaõ tranh luaän soâi noåi. Toâi baûo ñeå nguyeân Bang chuùa ôû choán ñoàng ruoäng, sinh nhai veà ngheà noâng, khoâng caàn hoïc voõ laøm gì ñeå mua thuø chuoác oaùn trong ñaùm giang hoà. Song thuû lónh ñaïi ca laïi baûo neáu laøm nhö vaäy thì coù ñieàu hoái haän vôùi leänh song ñöôøng, neân chaêm chuùt nuoâi döôõng giaùo huaán ñeå Bang chuùa trôû neân moät vò anh huøng. Kieàu Phong hoûi: -Taïi sao... maø caùc vò tieàn boái laïi coù ñieàu hoái haän vôùi song thaân toâi? Ngöôøi Haùn cuøng ngöôøi Khaát Ñan ñaõ coù moái thuø saâu cay, cheùm gieát nhau laø söï thöôøng, toâi töôûng chaû coù ñieàu chi maø phaûi hoái haän. Trí Quang thôû daøi, noùi: -Böùc di vaên treân vaùch ñaù ngoaøi aûi Nhaïn Moân quan hieän nay vaãn coøn, roài ñaây luùc naøy tieän dòp Bang chuùa ra maø coi. Thuû lónh ñaïi ca ñaõ coù chuû yù nhö vaäy thì duø sao toâi cuõng phaûi chòu thua anh. Ñeán naêm möôøi boán tuoåi, Bang chuùa ñöôïc Uoâng Bang chuùa nhaän laøm ñoà ñeä, roài töø ñoù trôû ñi, Bang chuùa gaëp raát nhieàu böôùc ñöôøng may maén. Dó nhieân laø thieân tö Bang chuùa ñaëc bieät hôn ngöôøi, caû chí phaán ñaáu cuõng khoâng ai bì kòp. Giaû tyû maø Bang chuùa khoâng ñöôïc thuû lónh ñaïi ca cuøng Uoâng Bang chuùa heát loøng quyeán coá ñôõ ñaàu cho thì Bang chuùa ñaâu coù deã daøng böôùc leân ñòa vò ngaøy nay. Kieàu Phong cuùi ñaàu ngaãm nghó, nhôù laïi trong ñôøi mình ñaõ gaëp bao nhieâu böôùc nguy nan, song laàn naøo cuõng ñoåi döõ ra laønh, chöa bò voá naøo ñau vaø bao nhieâu cô hoäi may maén töø ñaâu ñöa ñeán cho mình, khoâng caàu maø ñöôïc. Mình cöù töôûng tieàn vaän döôøng nhö coù phuùc tinh chieáu meänh ñeàu tai qua naïn khoûi. Baây giôø nghe Trí Quang ñaïi sö noùi môùi bieát laø mình ñöôïc moät vò ñaïi anh huøng ngaám ngaàm naâng ñôõ, maø sao chính mình khoâng bieát gì heát. Kieàu Phong laïi baâng khuaâng töï hoûi: "Lôøi nhaø sö Trí Quang noùi coù ñuùng hay khoâng? Neáu ñuùng thì mình doøng maùu Khaát Ñan chöù khoâng phaûi ngöôøi Haùn vaø Bang chuùa khoâng phaûi laø aân sö mình, traùi laïi laø cöøu ñòch coù moái thuø gieát cha mình. Ngöôøi anh huøng ngaám ngaàm giuùp ta phaûi chaêng coù chaân taâm mong ta neân ngöôøi hay chæ laø moät caùch ñeå chuoäc laïi loãi tröôùc? Khoâng! Khoân g! Gioáng Khaát Ñan hung taøn baïo ngöôïc, laø quaân töû thuø cuûa ngöôøi Haùn, sao ta laïi coù theå laø ngöôøi Khaát Ñan ñöôïc?" Trí Quang laïi noùi: -Ban ñaàu Uoâng Bang chuùa vaãn gia taâm ñeà phoøng Bang chuùa, nhöng roài sau thaáy nghieäp voõ cuûa Bang chuùa tieán raát mau, caùch haønh ñoäng baát cöù vieäc gì cuõng hôïp yù 100 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 3. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Uoâng Bang chuùa, laïi moät nieàm kính caån toân troïng, daàn daàn Uoâng Bang chuùa raát chaân tam yeâu meán Bang chuùa. Sau, Bang chuùa ñöôïc nhieàu coâng traïng, oai danh moãi ngaøy moät löøng laãy. Daân chuùng Caùi bang töø treân chí döôùi ai cuõng ñem loøng tin phuïc. Caû ngöôøi ngoaøi cuõng bieát raèng ngoâi Bang chuùa ôû Caùi bang taát ñeán tay Bang chuùa. Song Uoâng Bang chuùa thuyû chung vaãn khoâng coù chuû yù nhö vaäy, chæ vì leõ Bang chuùa laø ngöôøi Khaát Ñan. Sau, Uoâng Bang chuùa ñem ba vaán ñeà troïng ñaïi nan giaûi ra thöû thaùch Bang chuùa, thì Bang chuùa nhaát nhaát giaûi quyeát ñöôïc moät caùch raát chu ñaùo. Theá maø Uoâng Bang chuùa coøn chôø cho Bang chuùa laäp ñuû baåy laàn coâng lao to lôùn môùi chòu ñem "Ñaû caåu boång phaùp" truyeàn thuï cho. Naêm ñaïi hoäi ôû Thaùi Sôn, Bang chuùa ñaõ tröø ñöôïc taùm keû cöôøng ñòch cho Caùi bang, khieán Caùi bang löøng danh thieân haï. Baáy giôø Uoâng Bang chuùa khoâng coøn do döï gì nöõa, laäp Bang chuùa leân laøm chuû Caùi bang. Theo choã taïi haï bieát thì Caùi bang naøy maáy traêm naêm nay, chöa coù vò Bang chuùa thöù hai naøo phaûi traûi qua nhieàu cuoäc gian lao môùi leân ñöôïc ngoâi laøm chuùa teå baûn bang nhö Bang chuùa. Kieàu Phong cuùi ñaàu noùi: -Toâi vaãn töôûng raèng aân sö toâi laø Uoâng Bang chuùa coù yù reøn luyeän cho toâi, baét toâi phaûi chòu gian khoå nhieàu naêm ñeå coù theå ñaûm ñöông traùch nhieäm troïng ñaïi. Cöù lôøi ñaïi sö noùi thì ra... thì ra... Luùc naøy trong loøng Kieàu Phong möôøi phaàn ñaõ ñeán taùm tin lôøi Trí Quang ñaïi sö. Trí Quang noùi: -Nhöõng ñieàu taïi haï bieát ñaõ noùi heát roài. Sau khi Bang chuùa leân ngoâi chuùa teå Caùi bang, taïi haï coøn ñöôïc nghe tieáng ñoàn treân ñaùm giang hoà, ai cuõng noùi Bang chuùa laø ngöôøi toaøn laøm vieäc nghóa hieäp, gaây haïnh phuùc cho daân, xöû söï raát coâng baèng, chænh ñoán moïi coâng vieäc ñeå Caùi bang trôû neân höng vöôïng. Rieâng toâi, toâi cuõng möøng thay cho Bang chuùa. Toâi coøn ñöôïc nghe Bang chuùa ñaõ maáy laàn phaù gian möu cuûa Khaát Ñan, cuõng laø gieát voâ soá anh huøng Khaát Ñan. Caùi lo "döôõng hoå di hoaï" khoâng thaønh vaán ñeà nöõa. Vieäc naøy keå ra vónh vieãn chaúng neân nhaéc tôùi nöõa maø khoâng bieát ai laïi khuaáy leân. Chaúng nhöõng noù laøm phieàn loøng cho Bang chuùa maø coøn voâ boå cho Caùi bang. Töø tröôûng laõo noùi: -Ña taï Trí Quang ñaïi sö ñaõ thuaät laïi vuï naøy moät caùch raát raønh maïch, khieán cho ai naáy döôøng nhö ñöôïc chöùng kieán nhöõng vieäc ñaõ xaûy ra. Coøn phong thö naøy... Tröôûng laõo tay giô phong thö leân, noùi tieáp: -Phong thö naøy laø cuûa thuû lónh ñaïi ca vieát cho Uoâng Bang chuùa ñaây. Trong thö ngöôøi cöïc löïc khuyeân ngaên Uoâng Bang chuùa khoâng neân truyeàn ngoâi chuùa teå Caùi bang cho Kieàu Bang chuùa. Kieàu Bang chuùa! Bang chuùa thöû coi xem. 101 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 4. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Noùi xong, caàm thö ñöa cho Kieàu Phong. Trí Quang noùi: -Ñeå toâi xem coi laïi ñaõ, xem coù ñuùng laø böùc thö ñoù khoâng? Noùi xong, ñöa tay ra caàm laáy thö xem qua moät löôït roài noùi: -Ñuùng roài ñaây! Quaû nhieân laø buùt tích cuûa thuû lónh ñaïi ca. Noùi xong, ñöa ngoùn tay ra caáu choã teân ngöôøi thö danh, boû vaøo mieäng nuoát. Luùc ñoù trôøi ñaõ toái haún, trong röøng haïnh chæ coù aùnh traêng sao lôø môø. Khi Trí Quang hoaø thöôïng xeù choã teân kyù, hoaø thöôïng ñaõ coù yù ñeå cho vaøo taän maét, giaû vôø aùnh saùng khoâng ñuû roõ, laù thö ñaõ gaàn keà mieäng. Kieàu Phong khoâng ngôø vò laõo taêng ñaïo cao ñöùc troïng laïi bieát caùch giaûo hoaït ñeán theá. Kieàu Phong thaáy Trí Quang xeù thö giaän quaù gaàm leân, vung tay traùi ra nhaûy laïi ñieåm huyeät nhaø sö, tay phaûi cöôùp laáy laù thö, song chaäm maát roài, choã teân kyù ñaõ bò nuoát vaøo trong coå hoïng. Kieàu Phong ñaønh giaûi phoùng huyeät ñaïo cho nhaø sö, nhöng vaãn böïc mình, hoûi: -Ñaïi sö... ñaïi sö laøm gì vaäy? Trí Quang mæm cöôøi, ñaùp: -Kieàu Bang chuùa! Kieàu Bang chuùa ñaõ bieát thaân theá mình roài. Coøn chuyeän Bang chuùa muoán baùo thuø ngöôøi ñaõ haï saùt leänh toân cuøng leänh ñöôøng thì Uoâng Bang chuùa ñaõ qua ñôøi roài coøn gì nöõa. Ñeán nhö teân hoï thuû lónh ñaïi ca thì baàn taêng khoâng muoán Bang chuùa bieát, chính baàn taêng cuõng coù tham döï vaøo traän ñaùnh nhau vôùi leänh toân, leänh ñöôøng thì baát luaän toäi tình gì, laõo taêng xin moät mình gaùnh heát. Bang chuùa muoán gieát, muoán moå xin cöù haï thuû ñi cho! Kieàu Phong thaáy Trí Quang loâng maøy ruû thaáp, neùt maët töôi cöôøi maø ñöôïm veû töø bi nghieâm caån. Trong loøng oâng tuy vöøa thöông vöøa giaän nhöng cuõng ñem loøng kính troïng. OÂng noùi: -Hieän giôø Kieàu moã chöa roõ chaân giaû ra sao, duø moã coù muoán haï saùt ñaïi sö chaêng nöõa cuõng khoâng theå haáp taáp ñöôïc. Noùi xong, Kieàu Phong laïi ñöa maét nhìn Trieäu Tieàn Toân. Trieäu Tieàn Toân nhuùn vai töïa hoà nhö khoâng quan taâm gì, y noùi raát töï nhieân: -Ñuùng ñoù! Ta cuõng dính líu vaøo vuï naøy thì ta cuõng chòu moät phaàn. Luùc naøo ngöôi thích leân muoán ra tay thì cöù vieäc. Ñaøm baø lôùn tieáng noùi: -Kieàu Bang chuùa! Baát luaän vieäc gì cuõng neân nghó kyõ, khoâng neân haønh ñoäng haáp taáp môùi phaûi. Neáu Bang chuùa khoâng caån thaän thì toâi e raèng seõ gaây neân moái töông tranh giöõa ngöôøi Haùn vaø ngöôøi Hoà. Caùc haøo kieät ôû Trung Nguyeân seõ coi Bang chuùa laø keû cöøu ñòch. Kieàu Phong chæ cöôøi laït moät tieáng, ruoät roái tô voø, khoâng bieát ñaùp theá naøo môùi phaûi. OÂng giôû thö ra xem, trong thö vieát: 102 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 5. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung "Kieám Nhieâm laõo ñeä! Maáy ñeâm baøn baïc, laõo ñeä thuyû chung khoâng thay ñoåi yù kieán veà vieäc truyeàn ngoâi. Maáy böõa nay tieåu huynh ñaõ nghó kyõ, nhaän thaáy raèng vieäc ñoù khoâng neân. Kieàu quaân taøi ngheä hôn ngöôøi, coâng lao vó ñaïi, tính noùng vaø can ñaûm, laø moät nhaân vaät chaúng nhöõng rieâng trong quyù bang khoâng ai baèng maø caû ñeán khaép coõi Thaàn Chaâu cuõng ít ngöôøi bì kòp. Ñeå moät ngöôøi taøi ñöùc troïn veïn leân keá vò thì sau naøy söï nghieäp leân nhö dieàu, khoâng coøn nghi ngôø gì nöõa." Ñoïc ñeán ñaây, Kieàu Phong nghó buïng, vò tieàn boái naøy khoa tröông mình ñeán cuøng cöïc, trong loøng xieát bao caûm kích. OÂng tieáp tuïc ñoïc xuoáng döôùi: "... Nhöng cuoäc huyeát chieán ngoaøi aûi Nhaïn Moân quan thuôû noï, nhöõng caûnh töôïng kinh hoàn khieáp vía luùc naøo cuõng aùm aûnh tieåu huynh. Thaèng nhoû naøy khoâng phaûi laø ngöôøi cuøng chuûng toäc vôùi mình, hôn nöõa cha meï y laïi cheát veà tay chuùng ta. Sau naøy y khoâng bieát ñeán goác gaùc y thì chaúng noùi laøm chi, lôõ maø y bieát ra thì khoâng nhöõng Caùi bang seõ bò tieâu dieät vaø tay y, maø caû caùc phaùi voõ Trung Nguyeân cuõng phaûi vaï lôùn. Veà voõ coâng cuõng nhö thao löôïc, hieän nay Trung Nguyeân ít ngöôøi baèng ñöùa nhoû naøy. Ñaùng lyù ra thì vieäc lôùn ôû quyù bang ngöôøi ngoaøi khoâng neân can döï vaøo, nhöng ta cuøng hieàn ñeä moái thaâm giao ñaâu phaûi keû taàm thöôøng. Ñaây laø moät vieäc coù aûnh höôûng voâ cuøng troïng ñaïi, ta mong raèng hieàn ñeä neân nghó kyõ..." Coøn ngöôøi kyù teân thì ñaõ bò Trí Quang xeù ñi roài. Töø tröôûng laõo thaáy Kieàu Phong ñoïc thö xong ñöùng thöø ngöôøi ra khoâng noùi naên g gì. Tröôûng laõo laïi ñöa cho Kieàu Phong moät laù thö khaùc, noùi: -Ñaây laø thuû thö cuûa Uoâng Bang chuùa, chaéc Bang chuùa nhaän ñöôïc buùt tích. Kieàu Phong ñoùn laáy thö xem. Trong thö noùi: "Huaán duï göûi cho Maõ Phoù Bang chuùa, truyeàn coâng tröôûng laõo, chaáp phaùp tröôûng laõo cuøng taát caû caùc tröôûng laõo. Gaëp tröôøng hôïp maø Kieàu Phong coù nhöõng haønh vi thaân Lieâu, phaûn Haùn, giuùp Khaát Ñan ñeå laán aùp Ñaïi Toáng, thì laäp töùc phaûi haï saùt y ngay, chôù ñeå lôõ vieäc. Taát caû caùc phöông phaùp ñeå tröø khöû y nhö haï ñoäc, haønh thích,... ñeàu duøng ñöôïc caû. Ai haï thuû seõ ñöôïc troïng thöôûng maø khoâng phaûi toäi. Uoâng Kieám Thoâng thuû buùt" Döôùi cuøng chöa roõ ngaøy: nhaø Ñaïi Toáng, nieân hieäu Nguyeân Phong naêm thöù saùu, thaùng naêm ngaøy moàng baûy. Kieàu Phong tính laïi thì ñuùng laø ngaøy mình leân nhaäm chöùc Bang chuùa Caùi bang. Kieàu Phong nhaän roõ raøng maáy doøng chöõ ñoù ñích thò laø thuû buùt cuûa aân sö Uoâng Kieám Thoâng. Xem theá thì bieát thaân theá mình roõ laém roài, khoâng coøn hoaøi nghi gì nöõa. OÂng hoài töôûng laïi aân sö ñoái vôùi mình nhö ngöôøi cha thaûo, daïy mình raát nghieâm, yeâu mình tha thieát. Ngôø ñaâu ngaøy mình leân keá vò Bang chuùa, aân sö laïi ngaám ngaàm 103 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 6. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung vieát ñaïo huaán duï naøy. OÂng caûm thaáy chua xoùt, nöôùc maét chaïy quanh roài nhoû gioït leân tôø thuû duï cuûa Uoâng Bang chuùa öôùt heát caû. Töø tröôûng laõo thuûng thaúng noùi: -Bang chuùa ñöøng traùch chuùng toâi voâ leã. Nguyeân tôø thuû duï naøy Uoâng Bang chuùa chæ cho moät mình Maõ Phoù Bang chuùa bieát maø thoâi. Maõ Phoù Bang chuùa giaáu kyõ, tuyeät khoâng noùi vôùi ai. Maáy naêm nay, Bang chuùa laøm vieäc quang minh loãi laïc, quyeát khoâng coù haønh ñoäng thoáng Lieâu phaûn Toáng hoaëc giuùp Khaát Ñan ñeå aùp böùc ngöôøi Haùn. Theá thì di meänh cuûa Uoâng Bang chuùa quyeát khoâng caàn thi haønh. Maõi ñeán khi Maõ Phoù Bang chuùa ñoät nhieân bò gieát, Maõ phu nhaân môùi tìm thaáy tôø di meänh naøy. Nguyeân moïi ngöôøi ñaõ coù yù nghi ngôø Maõ Phoù Bang chuùa bò Coâ Toâ Moä Dung saùt haïi. Giaû tyû maø Bang chuùa ñaõ tìm ra ñöôïc thuû phaïm ñeå baùo thuø cho Ñaïi Nguyeân thì thaân theá cuøng goác gaùc Bang chuùa khoâng coøn yeáu toá naøo ñeå phaùt giaùc ra nöõa. Laõo phu naøy ñaõ nghó kyõ, muoán vì ñaïi cuoäc ñem huyû phong thö naøy ñi, nhöng maø... nhöng maø... nhöng maø... Töø tröôûng laõo noùi ñeán ñaây, ñöa maét nhìn Maõ phu nhaân, noùi tieáp: -Moät laø Maõ phu nhaân thoáng haän thuø choàng, khoâng theå ñeå Ñaïi Nguyeân oan chìm ñaùy beå, cheát khoâng nhaém maét. Hai laø Kieàu Bang chuùa o beá ngöôøi Hoà, coù nhöõng haønh vi nguy haïi ñeán baûn bang... Kieàu Phong hoûi: -Kieàu moã o beá ngöôøi Hoà? Caâu ñoù ôû ñaâu maø ra? Töø tröôûng laõo noùi: -Hai chöõ Moä Dung töùc laø hoï Hoà ñoù. Nguyeân hoï Moä Dung laø doøng doõi hoï Tieân Ty cuøng vôùi Khaát Dan ôû ngoaøi quan aûi. Kieàu Phong noùi: -uûa! Nguyeân do nhö vaäy theá maø toâi khoâng bieát! Töø tröôûng laõo laïi noùi: -Ba nöõa laø chuyeän Bang chuùa nguyeân ngöôøi Khaát Ñan thì nhieàu ngöôøi baûn bang ñaõ bieát roài môùi sinh ra noäi bieán, duø ta coù giaáu cuõng voâ ích. Kieàu Phong ngöûa maët leân trôøi thôû daøi, trong loøng saàu thaûm, nhöõng nghi vaán ñaõ nöûa ngaøy trôøi baây giôø môùi phaùt giaùc. OÂng quay laïi nhìn Toaøn Quang Thanh, hoûi: -Phaûi chaêng ngöôi bieát ta laø doøng doõi Khaát Ñan cho neân boäi phaûn? Toaøn Quang Thanh ñaùp: -Ñuùng theá! Kieàu Phong laïi hoûi: -Boán vò tröôûng laõo Toáng, Hoà, Traàn, Ngoâ tin theo lôøi ngöôi, muoán gieát ta cuõng vì theá phaûi khoâng? Toaøn Quang Thanh ñaùp: 104 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 7. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung -Phaûi ñoù! Nhöng maáy vò ñoù coøn baùn tín baùn nghi neân chuû yù chöa nhaát quyeát, roài tôùi luùc toái haäu laïi sinh ra sôï seät. Kieàu Phong hoûi: -Goác gaùc veà thaân theá ta vì ñaâu maø ngöôi bieát? Toaøn Quang Thanh ñaùp: -Vieäc naøy dính líu ñeán nhieàu ngöôøi, xin thöù cho taïi haï khoâng noùi ra ñöôïc. Bang chuùa coøn laï gì "caùi kim boïc gieû laâu ngaøy cuõng ra". Luùc naøy khoâng bieát bao nhieâu laøn soùng tö töôûng noåi leân trong ñaàu oùc Kieàu Phong. OÂng nghó thaàm: "Boïn hoï ñem loøng ghen gheùt mình, baøy ñaët ra chuyeän noï troø kia ñeå haõm haïi. Maëc daàu mình thaân coâ theá coâ cuõng phaûi chieán ñaáu ñeán cuøng chöù khoâng chòu khuaát phuïc." Nhöng roài oâng laïi nghó: "AÂn sö mình ñaõ coù thuû duï, ñieàu ñoù khoâng coøn sai ñöôïc. Trí Quang ñaïi sö laø ngöôøi ñaïo cao ñöùc troïng, ñoái vôùi ta khoâng thuø oaùn, sao laïi ñeán ñaây baøy ñaët ra quyû keá naøy? Töø tröôûng laõo laø moät vò nguyeân laõo troïng thaân coù ñaâu laïi ñem loøng khuynh thuùc baûn bang? Ngoaøi thieát dieän phaùn quan Ñôn Chính, Ñaøm coâng, Ñaøm baø ñeàu laø nhöõng baäc tieàn boái coù danh voïng raát lôùn trong voõ laâm. Trieäu Tieàn Toân tuy dôû ñieân dôû daïi nhöng cuõng khoâng phaûi laø haïng taàm thöôøng. Boïn hoï chung khaâu ñoàng töû thì coù leõ naøo coøn giaû ñöôïc?" Quaàn chuùng Caùi bang nghe Trí Quang cuøng Töø tröôûng laõo noùi thì nhoán nhaùo caû leân. Nguyeân Kieàu Phong ñoái vôùi boïn thuoäc haï raát coù ôn nghóa, veà voõ coâng cuõng nhö veà taøi ñöùc, oâng ñöôïc moïi ngöôøi raát kính phuïc. Deø ñaâu oâng laïi laø con chaùu Khaát Ñan, moái cöøu haän giöõa nöôùc Lieâu cuøng nhaø Ñaïi Toáng moãi ngaøy moät saâu cay hôn. Töû ñeä Caùi bang cheát veà tay ngöôøi Lieâu trong baáy nhieâu naêm khoâng bieát ñeán bao nhieâu maø keå. Theá thì moät ngöôøi Lieâu laøm chuùa teå Caùi bang traùnh sao khoûi ngöôøi baûn bang baøn taùn xoân xao. Nhöng ñeán vieäc coâng nhieân truïc xuaát Kieàu Phong ra khoûi Caùi bang thì baát luaän laø ai cuõng khoâng daùm noùi ra mieäng. Baàu khoâng khí ngoät ngaït, naëng tróu bao phuû leân khu röøng haïnh, chæ coøn nghe thaáy tieáng thôû hít traàm troïng cuûa ngöôøi. Ñoät nhieân coù tieáng ñaøn baø lanh laûnh vang leân noùi: -Thöa caùc vò baù thuùc! Tieân phu chaúng may maát ñi, keû naøo haï ñoäc thuû ñeán baây giôø cuõng chöa ñieàu tra ñöôïc roõ. Song tieân phu bình nhaät laø ngöôøi thaønh thöïc, trung haäu, ít noùi. Trong ñaùm giang hoà khoâng ai thuø haèn, toâi thaät khoâng theå naøo nghó ra ngöôøi ñaõ gieát tieân phu. Phaûi chaêng vì tieân phu naém giöõ moät vaät troïng yeáu, khi ngöôøi ta ñaõ bieát roài ñôøi naøo coøn chòu boû. Taát nhieân ngöôøi ta vieäc maät seõ bò tieát loä, hö hoûng vieäc lôùn. Phaûi chaêng vì vaäy maø ngöôøi ta gieát tieân phu ñi ñeå bòt mieäng? Ngöôøi noùi ñaây chính laø Maõ phu nhaân. Maáy caâu naøy duïng yù raát roõ raøng döôøng nhö troû vaøo maët Kieàu Phong laø thuû phaïm gieát choàng naøng ñeå choân saâu nhöõng chöùng côù 105 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 8. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung toû roõ oâng laø con chaùu Khaát Ñan. Kieàu Phong töø töø quay ñaàu laïi nhìn con ngöôøi toaøn thaân maëc tang phuïc, veû maët yeâu kieàu kheùp neùp, daùng ñieäu tha thöôùt, uyeån chuyeån, noùi: -Phaûi chaêng phu nhaân ngôø Kieàu moã saùt haïi Maõ Phoù Bang chuùa? Maõ phu nhaân ñöùng thaúng ngöôøi quay laïi nhìn Kieàu Phong, ñoâi maét naøng trong nhö ngoïc, laáp loaùng trong ñeâm toái. Kieàu Phong thaáy naøng run leân ñaùp: -Thieáp laø haïng nöõ löu ñaâu coù bieát gì, phaûi xuaát ñaàu loä dieän theá naøy ñaõ laø quaù roài, coøn daùm buoäc toäi cho ai? Chæ vì tieân phu phaûi thaùc oan neân ra khaån caàu caùc vò baù thuùc nghó tình coá cöïu, ñieàu tra ra thuû phaïm ñeå baùo thuø röûa haän cho tieân phu maø thoâi. Naøng noùi xong quyø xuoáng laïy sì suïp. Kieàu Phong tröôùc nay chæ sôï nhöõng ngöôøi meàm moûng chöù khoâng sôï keû cöông cöôøng. Ñoái vôùi Maõ phu nhaân, moät ngöôøi yeâu kieàu tha thöôùt oâng khoâng coù caùch naøo ñoái phoù. Naøng khoâng baûo Kieàu Phong laø hung thuû maø thöïc ra caâu naøo cuõng nguï yù aùm chæ oâng. Kieàu Phong thaáy kieåu caùch naøng laïy phuïc xuoáng ñaát thì töùc uaát ngöôøi nhöng khoâng tieän buoâng côn giaän cho noåi leân, oâng ñaønh quyø xuoáng ñaùp leã, noùi: -Xin taåu taåu ñöùng daäy! Chôït meù taû röøng haïnh coù tieáng moät thieáu nöõ hoûi: -Maõ phu nhaâ! Toâi coù moät ñieàu nghi ngôø muoán hoûi, chaúng hay phu nhaân coù öng khoâng? Moïi ngöôøi quay ñaàu nhìn laïi thaáy nöõ lang maëc aùo xanh lôït, chính laø Vöông Ngoïc Yeán. Maõ phu nhaân hoûi laïi: -Coâ nöông coù ñieàu gì muoán tra hoûi ta? Vöông Ngoïc Yeán ñaùp: -Toâi ñaâu daùm tra hoûi, phu nhaân vöøa noùi Maõ tieàn boái coù phong di thö gaén xi caån thaän, luùc Töø tröôûng laõo môû ra vaãn coøn nguyeân nieâm, theá thì tröôùc khi Töø tröôûng laõo chöa môû ra, khoâng coù ai ñaõ ñöôïc xem noäi dung böùc thö ñoù phaûi chaêng? Maõ phu nhaân ñaùp: -Ñuùng theá! Ngoïc Yeán noùi: -Theá thì böùc thö cuûa vò thuû lónh cuõng nhö tôø di meänh cuûa Uoâng Bang chuùa, tröø Maõ tieàn boái ra khoâng ai bieát nöõa. Sao phu nhaân ñöôïc bieát laïi bieát noù quan troïng maø baûo ngöôøi ta gieát Maõ Phoù Bang chuùa ñeå bòt mieäng? Maõ phu nhaân hoûi laïi: -Coâ nöông laø ai? Sao laïi can döï ñeán vieäc lôùn cuûa Caùi bang? Ngoïc Yeán ñaùp: 106 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 9. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung -Dó nhieân laø toâi khoâng theå can döï vaøo vieäc lôùn cuûa quyù bang, song caùc ngöôøi beân quyù bang laïi vu haõm bieåu huynh toâi neân toâi môùi hoûi. Maõ phu nhaân hoûi: -Bieåu huynh coâ nöông laø ai? Phaûi chaêng laø Kieàu Bang chuùa? Ngoïc Yeán laéc ñaàu, mæm cöôøi ñaùp: -Khoâng phaûi laø Kieàu Bang chuùa maø laø Moä Dung coâng töû. Maõ phu nhaân noùi: -aø ra theá ñaáy! Roài phu nhaân khoâng ñaùp lôøi Vöông Ngoïc Yeán, quay laïi hoûi chaáp phaùp tröôûng laõo: -Baïch tröôûng laõo! Luaät leä baûn bang raát laø nghieâm ngaët. Giaû tyû chính tröôûng laõo phaïm phaùp thì xöû trí ra sao? Chaáp phaùp tröôûng laõo Baïch Theá Kính noùi: -Ñaõ bieát luaät maø coøn phaïm phaùp thì toäi naëng hôn moät baäc. Maõ phu nhaân hoûi: -Coøn ngöôøi coù ñòa vò cao hôn tröôûng laõo thì sao? Baïch Theá Kính bieát yù naøng muoán aùm chæ ai roài, baát giaùc quay laïi maø nhìn Kieàu Phong vöøa ñaùp : -Luaät phaùp baûn bang laø do toå tieân ñònh ra, khoâng phaân bieät ñòa vò cao thaáp hoaëc haøng toân ti, ai cuõng nhö ai, coù coâng laø thöôûng coù toäi laø phaït. Maõ phu nhaân laïi noùi vôùi Vöông Ngoïc Yeán: -Coâ nöông ñaây coù loøng nghi ngôø laø phaûi laém. Ban ñaàu toâi cuõng nghi theá. Song toái hoâm tröôùc khi ñöôïc tin döõ, boãng nhieân coù keû troäm vaøo nhaø toâi. Ai naáy giaät mình, coù ngöôøi hoûi: -Coù keû troäm vaøo nhaø phu nhaân? Keû troäm ñaõ laáy nhöõng thöù gì? Coù ñaùnh ngöôøi bò thöông khoâng? Maõ phu nhaân ñaùp: -Khoâng ai bò thöông caû. Keû troäm duøng huaân höông laøm cho toâi cuøng hai ñöùa nöõ tyø meâ ñi, môû röông luïc tuû tìm heát khaép nôi, laáy troäm hôn möôøi laïng baïc. Hoâm sau toâi tieáp ñöôïc tin döõ tieân phu bò naïn neân khoâng coøn buïng daï naøo nghó ñeán vieäc keû troäm laáy caép baïc. May maø tieân phu toâi giaáu phong thö vaøo choã kín ñaùo, keû troäm môùi khoâng tìm thaáy ñeå xeù boû ñi. Caâu naøy caøng roõ ra Maõ phu nhaân aùm chæ Kieàu Phong ñaõ hoaëc chính mình hoaëc sai ngöôøi vaøo nhaø Maõ Ñaïi Nguyeân troäm thö. OÂng ñaõ ñònh troäm thö thì taát laø bieát noäi dung böùc thö ñoù theá naøo. Theá laø veà ñieåm gieát ngöôøi ñeå bòt mieäng ñaõ roõ raøng. Vöông Ngoïc Yeán nhaát taâm muoán caõi cho Moä Dung Phuïc vaø naøng e Kieàu Phong coù dính líu ñeán bieåu huynh naøng, lieàn noùi: 107 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 10. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung -Keû caép vaøo nhaø troäm möôøi laïng baïc laø chuyeän taàm thöôøng, gaëp truùng ñeâm hoâm ñoù chaúng qua laø vieäc ngaãu nhieân. Maõ phu nhaân noùi: -Coâ nöông noùi phaûi laém! Toâi cuõng nghó nhö vaäy, nhöng sau tìm thaáy ôû chaân töôøng choã vaøo cöûa soå, keû troäm chui ra ñaùnh rôi moät vaät trong luùc y voäi vaøng. Toâi thaáy vaät ñoù, trong loøng hoaûng sôï vaø bieát vuï naøy quan heä phi thöôøng. Toáng tröôûng laõo hoûi: -Phu nhaân löôïm ñöôïc vaät gì? Taïi sao vuï naøy laïi quan heä phi thöôøng? Maõ phu nhaân töø töø môû bao, laáy ra moät vaät daøi ñoä taùm, chín taác, ñöa leân Töø tröôûng laõo roài noùi: -Xin caùc vò baù thuùc taùc chuû cho. Töø tröôûng laõo ñoùn laáy vaät ñoù thì phu nhaân ngaõ quay xuoáng ñaát khoùc roáng leân. Moïi ngöôøi quay laïi nhìn Töø tröôûng laõo. Tröôûng laõo laáy xem thì ñoù laø moät caây quaït giaáy. Tröôûng laõo môû quaït thaáy coù ñeà baøi thô, lieàn ñoïc leân: aûi Nhaïn trôøi ñoân g tuyeát phuû nhoaø, Tôi bôøi caây coû, quaõng bình sa, Baát thuû haù phaûi tham coâng traïng, Cheùm giaëc Laâu Lan baùo quoác gia. Kieàu Phong nghe ñoïc baøi thô xieát noãi kinh hoaøng. OÂng chuù yù nhìn böùc hoaï ñoà treân caây quaït veõ ngöôøi traùn g syõ ra ngoaøi aûi gieát giaëc. Caây naøy chính laø cuûa oâng. Baøi thô do aân sö Uoâng Kieám Thoâng vieát ra coøn böùc hoaï ñoà laø thuû buùt Töø tröôûng laõo. Neùt veõ tuy khoâng ñöôïc tinh vi cho laém nhöng raát cöùng caùp, roõ caûnh trôøi ñang xuoáng tuyeát döõ vaø bieåu loä con ngöôøi khaúng khaùi haøo hieäp. Kieàu Phong quyù caây quaït naøy laém, oâng caát kyõ maø sao noù laïi laïc vaøo nhaø Maõ Ñaïi Nguyeân. Töø tröôûng laõo laät quaït laïi coi, thaáy böùc hoaï ñoà chính tay mình veõ ra thì buoâng moät tieáng thôû daøi, laåm baåm than raèng: "Ngöôøi ta ñaõ khoâng cuøng chuûng toäc vôùi mình, taát nhieân taâm ñòa phaûi khaùc. Uoâng Bang chuùa hôõi Bang chuùa! Vieäc naøy Bang chuùa ñaõ laàm to roài!" Kieàu Phong khi nghe thaáy thaân theá mình laø doøng doõi Khaát Ñan, trong loøng bao nhieâu caûm giaùc xung ñoät nhau. Hôn möôøi naêm trôøi, haèng ngaøy oâng baøy möu tính keá naøo dieät nöôùc Lieâu, naøo gieát ngöôøi Hoà, moät ñôøi traûi qua bao traän phong ba, khoâng luùc naøo oâng ngaõ tay cheøo. Nay oâng nhìn thaáy caây quaït cuûa mình, Maõ phu nhaân caâu naøo cuõng coá yù buoäc chaët oâng ñaõ aâm möu haïi Maõ Ñaïi Nguyeân, trong loøng oâng vaãn vöõng vaøng, oùc oâng naûy ra nhieàu nghi vaán: ai ñaõ laáy caép quaït ñeå vu oan giaù hoaï cho mình? Vieäc naøy lieäu coù ñaùnh ngaõ ñöôïc mình khoâng? OÂng quay laïi noùi vôùi Töø tröôûng laõo: -Töø tröôûng laõo! Caây quaït naøy laø cuûa toâi. 108 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 11. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Nhöõng baäc ñòa vò cao caû hoaëc nhöõng baäc tieàn boái ôû Caùi bang môùi nghe Töø tröôûng laõo ñoïc baøi thô ñaõ bieát laø quaït cuûa Kieàu Phong coøn bang chuùng thì chöa ai hay. Ñeán khi nghe Bang chuùa töï nhaän laø quaït cuûa oâng, ai naáy ñeàu söûng soát. Töø tröôûng laõo trong loøng cuõng caûm xuùc maïnh, hoài laâu môùi laåm baåm: "Uoâng Bang chuùa coi ta laø ngöôøi taâm phuùc, vaäy maø vieäc naøy khoâng cho ta hay!" Maõ phu nhaân laïi noùi: -Töø tröôûng laõo! Uoâng Bang chuùa khoâng noùi cho tröôûng laõo bieát theá laø may ñoù! Töø tröôûng laõo khoâng hieåu, hoûi laïi: -Phu nhaân baûo sao? Maõ phu nhaân buoàn raàu ñaùp: -Trong Caùi bang chæ coù mình Maõ Ñaïi Nguyeân vì bieát vieäc naøy maø cheát thaûm. Giaû tyû tröôûng laõo... cuõng bieát tröôùc thì chaéc ñaâu chaúng cuøng moät soá kieáp. Kieàu Phong lôùn tieáng hoûi: -Caùc vò coøn ai noùi gì nöõa khoâng? OÂng ñaûo maét nhìn töø Maõ phu nhaân qua Töø tröôûng laõo roài ñeán caùc tröôûng laõo chaáp phaùp, truyeàn coâng moät löôït. Ai cuõng laúng laëng khoâng noùi gì. Kieàu Phong chôø moät hoài khoâng thaáy ai leân tieáng, lieàn noùi: -Lai lòch thaân theá Kieàu moã ñaõ quaù beõ baøng, chính Kieàu moã laïi khoâng hay bieát. Nhöng ñaõ coù nhieàu vò tieàn boái chæ roõ ra, Kieàu moã khoâng daùm phuû nhaän. Kieàu moã xin thoaùi vò Bang chuùa Caùi bang ñeå nhöôøng laïi cho baäc hieàn taøi. Noùi xong, oâng ruùt ôû beân ñuøi ra moät caùi tuùi daøi, laáy ra caây gaäy truùc boùng loaùng nhö ngoïc maøu xanh bieác, chính laø caây "Ñaû caåu boång", moät tín vaät cuûa ñòa vò Bang chuùa Caùi bang. OÂng hai tay naâng cao leân, noùi: -Caây boång naøy Kieàu moã ñöôïc Uoâng Bang chuùa trao cho. Töø ngaøy Kieàu moã leân chaáp chöôûng Caùi bang, tuy chaúng coù coâng traïng gì nhöng cuõng khoâng phaïm loãi lôùn. Nay Kieàu moã thoaùi vò, vaäy quyù vò hieàn naêng naøo muoán ra gaùnh laáy traùch nhieäm thì xin laïi ñaây laõnh laáy caây boång naøy! Caùi bang ñaõ coù tieàn leä, khi vò taân Bang chuùa ra nhieäm chöùc thì do cöïu Bang chuùa trao laïi ñaû caåu boång cho. Tröø tröôøng hôïp cöïu Bang chuùa maát ñi môùi khoâng theo leä aáy. Kieàu Phong ñang ñoä thanh nieân, voõ coâng thao löôïc caû Caùi bang, khoâng coù ngöôøi thöù hai naøo saùnh kòp. Töø khi oâng laøm Bang chuùa ñeán giôø, trong bang tuy khoâng khoûi coøn coù nhöõng ngöôøi phaûn traéc, nhöng khoâng moät ai daùm mong keá vò Bang chuùa. Quaàn chuùng Caùi bang thaáy Kieàu Phong tay naâng caây boång, khí khaùi hieân ngang ñöùng tröôùc moïi ngöôøi, coøn ai daùm ra nhaän laáy caây boång. Kieàu Phong hoûi luoân ba caâu, thuyû chung khoâng ai ñaùp, lieàn noùi: -Thaân theá Kieàu moã chöa roõ reät thì duø sao Kieàu moã cuõng khoâng daùm ñaûm nhieäm chöùc Bang chuùa nöõa. Töø tröôûng laõo cuøng hai vò truyeàn coâng, chaáp phaùp tröôûng laõo, 109 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 12. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung ba vò haõy nhaän laõnh laáy caây boång naøy taïm giöõ. Roài ñaây ai leân nhaäm chöùc seõ do ba vò chuyeån laïi vaät chí baûo cuûa baûn bang. Töø tröôûng laõo noùi: -Theá thì phaûi laém. Vöøa noùi vöøa giô tay ra ñoùn laáy caây boång. Thoát nhieân Toáng tröôûng laõo lôùn tieáng ngaên laïi: -Haõy khoan! Töø tröôûng laõo voäi ruït tay veà, hoûi: -Toáng laõo ñeä coù ñieàu chi muoán noùi? Toáng tröôûng laõo ñaùp: -Toâi nhaän thaáy Kieàu Phong Bang chuùa khoâng phaûi ngöôøi Khaát Ñan. Töø tröôûng laõo hoûi: -Sao vaäy? Toáng tröôûng laõo ñaùp: -Vì toâi troâng Kieàu Bang chuùa khoâng gioáng ngöôøi Khaát Ñan. Töø tröôûng laõo hoûi: -Sao laïi khoâng gioáng? Toáng tröôûng laõo ñaùp: -Ngöôøi Khaát Ñan hung baïo, taøn aùc. Traùi laïi, Kieàu Bang chuùa laø baäc anh huøng haûo haùn, ñaïi nhaân, ñaïi nghóa. Vöøa môùi ñaây, boïn toâi laøm phaûn Bang chuùa, Bang chuùa cam chòu löu huyeát ñeå tha toäi boäi phaûn cho chuùng toâi. Thöû hoûi ngöôøi Khaát Ñan phoûng coù haønh vi anh huøng nhö theá chaêng? Töø tröôûng laõo noùi: -Kieàu Bang chuùa ñöôïc Uoâng Bang chuùa giaùo hoaù töø thuôû nhoû neân ñaõ bieán caûi ñöôïc thoùi hung taøn cuûa ngöôøi Khaát Ñan. Toáng tröôûng laõo noùi: -Ñaõ bieán caûi ñöôïc tính neát thì khoâng phaûi laø ngöôøi ñoán maït, laøm Bang chuùa chuùng ta coù ñieàu gì khoâng xöùng ñaùng? Toáng moã xeùt baûn bang khoâng coù vò naøo anh huøng hôn Kieàu Bang chuùa. Ñeå ngöôøi khaùc leân laøm Bang chuùa, Toáng moã naøy khoâng phuïc. Quaàn chuùng Caùi bang cuõng coù moät soá ñoâng coù yù nghó nhö Toáng tröôûng laõo. Nguyeân Kieàu Phong laø ngöôøi coù caùi theá raát ñöôïc troïng voïng. Baây giôø chæ caên cöù vaøo mieäng vaøi ngöôøi vaø maáy doøng chöõ ñaõ truaát ngoâi Bang chuùa cuûa oâng, bao nhieâu ngöôøi vaãn taän trung vôùi oâng raát laáy laøm baát phuïc. Vöøa thaáy Toáng tröôûng laõo ñöùng ñaàu noùi ra, hoï nhao caû leân. Thaäm chí coù maáy chuïc ngöôøi hoâ to: -Chuùng ta phaûi ñeà phoøng boïn aâm möu haõm haïi Kieàu Bang chuùa, chôù neân nheï daï tin ngöôøi. 110 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 13. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Coù ngöôøi noùi: -Vieäc qua ñaõ maáy chuïc naêm nay, ai troâng thaáy maø bieát? Coù ngöôøi noùi: -Vieäc thay ñoåi ngoâi chuùa teå baûn bang ñaâu coù theå deã daøng nhö theá ñöôïc! Coù ngöôøi noùi: -Toâi nhaát taâm theo Kieàu Bang chuùa, baát luaän ai leân toâi cuõng khoâng phuïc! Hoà tröôûng laõo hoâ to: -Ai muoán theo Kieàu Bang chuùa thì ñöùng sang haøng nguõ beân toâi! Hoà vöøa noùi vöøa keùo Toáng tröôûng laõo beân tay phaûi, Ngoâ tröôûng laõo beân tay traùi ñöùng sang phía ñoâng. Tieáp theo laø ba ñaø chuùa phaân ñaø Ñaïi Nhaân, Ñaïi Duõng, Ñaïi Nghóa cuõng sang phía ñoâng the Hoà tröôûng laõo. Thuoäc haï ba phaân ñaø naøy cuõng aøo aøo ñi theo caùc ñaø chuùa mình. Toaøn Quang Thanh, Traàn tröôûng laõo, truyeàn coâng tröôûng laõo vaø hai ñaø chuùa Ñaïi Trí, Ñaïi Tín ñöùng nguyeân choã cuõ. Theá laø Caùi bang chia laøm hai phaùi: phaùi ñöùng ôû phía ñoâng chieám ñoä naêm phaàn, phaùi ñöùng nguyeân choã ba phaàn, coøn ngoaøi ra laø nhöõng ngöôøi do döï khoâng bieát theo beân naøo. Chaáp phaùp tröôûng laõo Baïch Theá Kính tröôùc nay vaãn laø ngöôøi caû quyeát, noùi moät laø moät hai laø hai, maø baây giôø cuõng phaân vaân khoâng quyeát ñònh. Toaøn Quang Thanh noùi: -Hôõi caùc anh em! Kieàu Bang chuùa taøi löïc hôn ngöôøi, anh huøng xuaát chuùng, ai khoâng boäi phuïc? Song, chuùng ta laø ngöôøi Ñaïi Toáng maø laïi coù theå ñi theo hieäu leänh moät ngöôøi Khaát Ñan ñöôïc chaêng? Taøi ba Kieàu Phong caøng lôùn bao nhieâu caøng nguy hieåm cho chuùng ta baáy nhieâu. Hoà tröôûng laõo noùi: -Thoái laém! Thoái laém! Quaân choù ñeû! Ta coi boä ngöôi baåy taùm phaàn gioáng Khaát Ñan. Toaøn Quang Thanh lôùn tieáng noùi: -Chuùng ta laø nhöõng baäc haûo haùn trung thaønh, taác daï saét son, haù laïi can taâm ñi laøm noâ leä, laøm choù saên cho ngöôøi khaùc gioáng hay sao? Lôøi y quaû nhieân coù hieäu löïc. Nhöõng ngöôøi ñang ñöùng ôû phía ñoâng coù ñeán hôn möôøi ngöôøi chaïy trôû laïi phía taây. Quaàn chuùng ôû phía ñoâng ngöôøi thì maéng nhieác, keû thì loâi keùo, roái loaïn caû leân. coù ngöôøi leân chaân xuoáng tay, coù ngöôøi caàm binh khí, maáy chuïc ngöôøi quay ra ñaùnh nhau. Caùc vò tröôûng laõo lôùn tieáng daøn xeáp. Nhöng ngöôøi naøo cuõng coù yù kieán thieân tö. Ngoâ tröôûn g laõo cuøng Traàn tröôûng laõo trôû maët maéng nhau, hai maét ñoû ngaàu, cô hoà muoán ñoäng thuû. Kieàu Phong beøn leân tieáng: -Caùc anh em haõy döøng tay nghe toâi noùi ñaây! Kieàu Phong noùi baèng moät gioïng doõng daïc oai ghieâm, moïi ngöôøi ñang phaân tranh laäp töùc ñình chæ quay nhìn oâng. Kieàu Phong noùi: 111 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 14. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung -Ngoâi Bang chuùa Caùi bang naøy Kieàu moã ñaõ nhaát ñònh ruùt lui. Toáng tröôûng laõo voäi ngaét lôøi: -Bang chuùa! Bang chuùa ñöøng naûn loøng... Kieàu Phong laéc ñaàu, noùi: -Khoâng phaûi Kieàu moã naûn loøng. Veà chuyeän khaùc thì hoaëc giaû coøn coù söï aâm möu haõm haïi, nhöng ñeán buùt tích cuûa aân sö Kieàu moã laø Uoâng Bang chuùa thì baát luaän laøm caùch naøo cuõng khoâng theå giaû taïo ra ñöôïc. Kieàu Phong laïi lôùn tieáng hôn noùi tieáp: -Caùi bang laø moät bang lôùn nhaát trong ñaùm giang hoà, oai danh löøng laãy boán phöông. Trong voõ laâm ai laø ngöôøi khoâng kính phuïc. Neáu mình laïi taøn saùt nhau haù chaúng khieán ngöôøi ngoaøi cöôøi cho ö? Luùc Kieàu moã ra ñi xin coù ñoâi lôøi trình baøy. Neáu ai coøn phoùng moät quyeàn, ñaù moät cöôùc vaøo mình anh em trong baûn bang thì ngöôøi ñoù phaïm toäi raát lôùn. Bang chuùng tröôùc nay ñeàu laø nhöõng ngöôøi troïng nghóa, nghe Kieàu Phong noùi, khoâng khoûi hoå theïn. Boãng coù tieáng ñaøn baø hoûi: -Coøn ngöôøi saùt haïi anh em baûn bang thì sao? Kieàu Phong doõng daïc ñaùp: -Gieát ngöôøi thì phaûi thöôøng maïng. Taøn haïi anh em thì ngöôøi ñôøi thoáng maï! Maõ phu nhaân noùi: -Vaäy laø hay laém! Kieàu Phong noùi: -Kieàu moã laø ngöôøi quang minh loãi laïc, tröôùc nay chöa coù ñieàu gì phaûi giaáu gieám ai bao giôø. Maõ Phoù Bang chuùa bò ai gieát haïi, keû naøo aên troäm caây quaït ñeå haõm haïi Kieàu moã, roài ñaây seõ tra xeùt cho ra. Maõ phu nhaân! Vôùi baûn laõnh naøy, kieàu moã ñaõ vaøo quyù phuû maø ñònh laáy vaät gì thì taát chaúng chòu veà khoâng vaø cuõng chaúng ñeán noãi ñaùnh rôi nhöõng ñoà vaät trong mình. Ñöøng noùi quyù phuû chæ coù maáy ngöôøi ñaøn baø, ngay ñeán hoaøng cung noäi ñieän, töôùng phuû, soaùi ñöôøng hay giöõa ñaùm thieân binh vaïn maõ, Kieàu moã muoán laáy vaät gì, vò taát ñaõ khoâng laøm noåi. Kieàu Phong noùi maáy caâu raát oai nghieâm doõng daïc, quaàn chuùng ñeàu hieåu baûn laõnh oâng, bieát laø oâng noùi raát coù lyù, khoâng ai daùm baûo oâng laø khoaùc laùc. Maõ phu nhaân cuùi ñaàu khoâng noùi gì nöõa. Kieàu Phong laïi chaép tay thi leã vôùi taát caû moïi ngöôøi roài noùi: -Non xanh vaãn ñoù, nöôùc bieác coøn ñaây. Kieàu moã xin taïm bieät. Chuùng ta coøn coù ngaøy hoäi ngoä. Kieàu moã laø ngöôøi Haùn cuõng ñöôïc, maø ngöôøi Khaát Ñan cuõng theá, coøn soáng ngaøy naøo quyeát khoâng saùt haïi moät ngöôøi Haùn. Neáu traùi lôøi theà thì nhö löôõi dao naøy. 112 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 15. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Noùi xong, oâng löôn tay traùi ra, nhaûy leân chuïp laáy Ñôn Chính. Coå tay Ñôn Chính run leân, caàn dao khoâng chaët, bò Kieàu Phong cöôùp maát. Kieàu Phong laáy ngoùn tay caùi beân phaûi baám vaøo ngoùn tay giöõa, buùng maïnh moät caùi, tieáng "keng"vang leân, thanh ñao gaõy ñoâi. Muõi ñao bay ra ngoaøi maáy thöôùc, chuoâi ñao vaãn coøn trong tay. OÂng quay laïi xin loãi Ñôn Chính, boû chuoâi ñao xuoáng ñaát roài ra ñi. -------------------------oOo------------------------- 113 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2