Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 80

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

60
lượt xem
17
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 80', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 80

 1. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - Sao? L·o sÏ h¹ thñ tr−íc ®Ó giÕt t¹i h¹ −? A Tö mØm c−êi ®¸p: - §óng thÕ! NÕu l·o kh«ng h¹ thñ tr−íc th× l·o sî bÞ c«ng tö h¹ thñ tr−íc ®Ó tranh th¾ng. V−¬ng c«ng tö! Theo ý ta liÖu tr−íc th× c«ng tö ®õng nªn m−u ®å häc cho ®Õn hÕt vâ c«ng cña l·o mµ chØ häc ®Õn chÝn phÇn m−êi mµ th«i. C«ng tö ph¶i ®éng thñ tr−íc ®i ®Ó ®¸nh chÕt l·o. NÕu thiÕu mét phÇn m−êi c¸i hay cña l·o, c«ng tö ch−a häc ®−îc hÕt còng ch¼ng hÒ chi. §iÒu cèt yÕu lµ ph¶i giÕt ®−îc l·o. Cã ph¶i thÕ kh«ng? © HQD Håi thø t¸m m−¬i Du Th¶n Chi nhËn lêi d¹y vâ Du Th¶n Chi c¶m thÊy x−¬ng sèng ín l¹nh tõng c¬n. G· ®· biÕt tÝnh t×nh A Tö rÊt tµn nhÉn. Nµng chØ cèt sao cho m×nh nµng tháa thÝch cßn ai chÕt mÆc ai. G· nhí l¹i chÝnh g· ®· chÞu bao nhiªu nçi ®au khæ v× nµng nh−ng kh«ng ngê nµng l¹i tÝnh kÕ gióp ng−êi ngoµi mét c¸ch tinh vi nh− vËy. §ã kh«ng ph¶i lµ c¸i tÝnh kiªu c¨ng cña ng−êi tuæi trÎ mµ t©m ®Þa hiÓm s©u ®éc ¸c. Du Th¶n Chi v× qu¸ si t×nh víi A Tö nªn bÊt luËn nµng nãi g× g· còng nhËn ®Þnh lµ lêi nµng rÊt hîp lý. G· lÈm bÈm: - Chç nµo A Tö còng lo tÝnh rÊt chu ®¸o cho m×nh. NÕu m×nh kh«ng h¹ thñ tr−íc ®¸nh chÕt l·o C−u Ma TrÝ th× th»ng cha ®ã còng ch¼ng tha m×nh mµ kh«ng ra tay h¹ s¸t m×nh. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Cã ®iÒu nÕu qu¶ g· thiÖt t×nh cßn cã ý muèn giÕt ng−êi, nhÊt lµ giÕt mét vÞ thÇn t¨ng, mµ trong lßng g· tr−íc nay vÉn kh©m phôc th× quyÕt nhiªn ch¼ng muèn chót nµo. Tr−íc kia g· chØ mong cho C−u Ma TrÝ vÒ sím nh−ng lóc nµy th× g· l¹i ao −íc ®õng gÆp mÆt l·o n÷a. A Tö kh«ng thÊy Du Th¶n Chi tr¶ lêi liÒn hái: - Sao? Ta nãi vËy kh«ng ®óng −? Du Th¶n Chi véi ®¸p: - Kh«ng, kh«ng! C« n−¬ng nãi rÊt ®óng. Cã ®iÒu t¹i h¹ nghÜ r»ng: nÕu C−u Ma TrÝ thiÕt tha ®ßi hái vâ c«ng th× t¹i h¹ ®em m«n nµo ®Ó trao ®æi víi l·o? A Tö tù hái: - Anh chµng V−¬ng c«ng tö lóc nµy xem chõng thiÕt tha víi m×nh ghª gím, d−êng nh− ®· rÊt ch©n thµnh chÕt sèng víi m×nh th× ph¶i? Nh−ng khã mµ hiÓu ®−îc g· cã gi÷ tÊm lßng chung thuû m·i nh− vËy kh«ng? NÕu sau nµy h¾n ra d¹ v« nghÜ bá m×nh ®i biÖt mµ m×nh l¹i hai m¾t ®ui mï th× cßn sèng ë thÕ gian lµm sao ®−îc? NÕu ta luyÖn ®−îc m«n thÇn c«ng c¸i thÕ cña g· dïng tai thay m¾t, trë l¹i ng«i ch−ëng m«n nh©n ph¸i Tinh Tó, bÊy giê m×nh sÏ cã bao nhiªu ®Ö tö tiÒn h« hËu ñng. G· mµ dë thãi phò phµng m×nh sÏ t×m c¸ch h¹ s¸t g· ®i còng ch¼ng tiÕc g×. VËy viÖc cÇn yÕu tr−íc m¾t lµ ph¶i luyÖn tËp ®−îc thÇn c«ng cña g·. B©y giê m×nh chØ hÐ m«i b¶o g· truyÒn thô thÇn c«ng lµ nhÊt ®Þnh g· biÕt ®−îc bao nhiªu sÏ dèc hÕt ra mµ truyÒn thô cho m×nh. ¢u lµ m×nh ph¶i kiÕm lêi g¹t g· míi ®−îc. Nµng nghÜ vËy liÒn hái: - V−¬ng c«ng tö ¬i! M¾t ta tuy mï, nh−ng t©m thÇn vÉn s¸ng suèt, cã ph¶i thÕ kh«ng? Du Th¶n Chi ®¸p: - §óng thÕ! T©m thÇn c« n−¬ng cßn s¸ng suèt h¬n t¹i h¹ nhiÒu, c¶ ®Çu ãc còng mÉn tiÖp gÊp mÊy t¹i h¹. A Tö tñm tØm c−êi nãi: - §iÒu ®ã ch−a biÕt thÕ nµo. Dï sao th× kÕ ho¹ch cña mét ng−êi vÉn thua hai ng−êi gãp trÝ mµ bµn. VËy chóng ta ph¶i liªn kÕt víi nhau trï tÝnh kÕ ho¹ch, hoÆc gi¶ cã thÓ chu toµn h¬n. Du Th¶n Chi nãi: - §óng thÕ! C« n−¬ng! C« n−¬ng cßn cã ®iÒu chi d¹y b¶o n÷a kh«ng xin cø nãi ra, t¹i h¹ nhÊt nhÊt tu©n theo. A Tö ®¸p: - Ta t−ëng C−u Ma TrÝ lµ tay gi¶o quyÖt mµ ng−¬i l¹i trung hËu thùc thµ. Ng−¬i ®éng thñ víi h¾n, ta e r»ng ng−¬i sÏ m¾c m−u th× nguy l¾m ®Êy. B©y giê ta tÝnh thÕ nµy. Ng−¬i ®em hÕt nh−ng tuyÖt nghÖ ®i tõ chç n«ng c¹n tíi chç cao s©u biÓu diÔn hÕt l¹i cho ta nghe vµ tÝnh dïm. Ta sÏ ph©n biÖt gióp ng−¬i nªn ®em nh÷ng m«n nµo d¹y cho h¾n, nh÷ng m«n nµo chØ truyÒn thô mét c¸ch lê mê, vµ nh÷ng m«n nµo nªn dÊu nhÑm kh«ng tiÕt lé mét tý g× víi h¾n. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Du Th¶n Chi trong lßng rÊt xao xuyÕn. G· lÈm bÈm: - Th«i chÕt råi! Nµng mµ kh¸m ph¸ ra m×nh ch¼ng cã chót vâ c«ng nµo hÕt, th× råi nµng biÕt râ c¶ hµnh tung m×nh n÷a. Trêi ¬i! B©y giê biÕt lµm thÕ nµo cho ®−îc? A Tö chê håi l©u kh«ng thÊy Du Th¶n Chi tr¶ lêi. Dï nµng th«ng minh ®Õn ®©u nh−ng ®«i m¾t kh«ng tr«ng thÊy vÎ mÆt g· th× còng kh«ng thÓ ®o¸n ®−îc g· nghÜ g×, nµng chØ cho lµ g· kh«ng muèn tiÕt lé vâ c«ng thÇn diÖu cña g·. Nµng lÈm bÈm mét m×nh: - G· V−¬ng Tinh Thiªn nµy ®· vâ c«ng c¸i thÕ l¹i lµ ch−ëng m«n nh©n mét ph¸i th× dÜ nhiªn kh«ng ph¶i h¹ng ngu xuÈn khinh xuÊt chui ®Çu vµo c¹m bÉy cña m×nh, xem chõng g· kh«ng chÞu ph« tr−¬ng vâ c«ng tr−íc m¾t m×nh ®©y! A Tö nghÜ vËy c¶m thÊy trong d¹ bån chån. §ét nhiªn n−íc m¾t nµng tÇm t· nh− m−a. Du Th¶n Chi c¶ kinh hái: - C« n−¬ng! C« n−¬ng lµm sao thÕ? A Tö ®¸p: - Th«i ng−¬i ®i lu«n ®i! Tõ ®©y ®õng hái han g× víi ta vµ ngã mÆt ta n÷a. Du Th¶n Chi sî qu¸ véi nãi: - C« n−¬ng! Chóng ta mét lßng mét d¹ hîp t¸c víi nhau. Sao c« n−¬ng l¹i ®ét ngét nãi vËy? A Tö nghe giäng nãi g· run run th× trong bông mõng thÇm. Nµng lÈm bÈm: - Qu¶ nhiªn g· nµy ®ang ®iªn ®¶o v× ta. G¹t g· khã lßng thµnh c«ng, chi b»ng nãi râ ý muèn cña ta ch¾c lµ g· ph¶i −ng chÞu. NghÜ vËy nµng liÒn nãi: - Ta nghÜ r»ng ®«i ta cã ë cïng nhau, còng chØ ®−îc m−¬i b÷a nöa th¸ng råi ng−¬i l¹i bá ta mµ ®i. §Ó sau nµy ph¶i «m mèi t−¬ng t©m th× thµ r»ng chia tay sím ®i cßn h¬n. Du Th¶n Chi võa vui mõng l¹i võa nãng n¶y ®¸p: - T¹i h¹ ®· cam kÕt kh«ng bao giê rêi bá c« n−¬ng. §· cïng nhau thÒ thèt ®ñ ®iÒu, sao c« n−¬ng vÉn kh«ng tin lßng t¹i h¹? A Tö l¾c ®Çu ®¸p: - Thùc t×nh ta ch−a tin ng−¬i ®−îc ®©u. Du Th¶n Chi nãi: - Gi¶ tØ t¹i h¹ c¾t ®−îc tr¸i tim ®−a cho c« n−¬ng ®Ó lÊy lßng tin cËy th× t¹i h¹ còng lµm ngay. A Tö võa khãc võa nãi: - Ng−¬i... ng−¬i khinh ta ®ui mï kh«ng tr«ng thÊy g× nªn cè ý nãi vËy ®Ó diÔu cît ta, trªu tøc ta!... Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Du Th¶n Chi bån chån trong d¹, to¸t må h«i tr¸n ®ét nhiªn qu× mäp xuèng ®Êt toan «m lÊy ch©n A Tö. Nh−ng hai tay g· cßn c¸ch quÇn nµng ®Õn nöa th−íc th× trong lßng bçng thÊy run sî, d−êng nh− s¾p ph¹m vµo mét téi tÊy ®×nh. A Tö nghe râ g· qu× xuèng ®Êt th× trong d¹ mõng thÇm. N−íc m¾t l¹i cµng dµn dôa h¬n tr−íc, nµng nghÑn ngµo nãi: - Trõ phi ng−¬i cã lµm theo ta viÖc nµy, th× ta míi tin ®−îc. Du Th¶n Chi nãi ngay: - §õng nãi mét ®iÒu mµ c¶ ®Õn tr¨m ®iÒu, ngh×n ®iÒu, v¹n ®iÒu t¹i h¹ còng xin tu©n theo c« n−¬ng ®−îc. VËy ®iÒu ®ã lµ ®iÒu chi? Xin c« n−¬ng chØ thÞ râ rµng cho! A Tö ®¸p: - Ta ch¾c ng−¬i kh«ng chÞu, cã nãi ra còng b»ng thõa vµ chØ lµm trß c−êi cho ng−¬i mµ th«i. A Tö dïng c¸ch lïi ®Ó tiÕn. Nµng cµng lïi bao nhiªu th× Du Th¶n Chi cµng tha thiÕt bÊy nhiªu. Sau A Tö míi nãi: - NÕu qu¶ ng−¬i mét d¹ trung thµnh víi ta th× sao ng−¬i kh«ng ®em nh÷ng thÇn c«ng c¸i thÕ cña ng−¬i truyÒn thô cho ta mét phÇn ®Ò phßng sau nµy gÆp khi ng−¬i ph¶i dêi xa ta, ta còng cã mét chót tuyÖt kü ®Ó gi÷ m×nh chø! Gi¶ tû mµ Du Th¶n Chi qu¶ cã mét m«n thÇn c«ng c¸i thÕ g×, hoÆc m«n vâ ®éc ®¸o nµo kh¸c th× A Tö chØ hÐ m«i lµ g· lËp tøc −ng chÞu dèc diÕm ra kú hÕt ®Ó truyÒn thô cho nµng ngay. Nh−ng khèn nçi g· ch¼ng nh÷ng kh«ng cã "c¸i thÕ thÇn c«ng" nµo hÕt, mµ bÊt luËn lµ m«n vâ th«ng th−êng g· còng ch¼ng biÕt tÝ g×. Ngay nh÷ng ®iÒu hiÖn h÷u cña A Tö g· còng h·y cßn kÐm xa, thÕ th× g· biÕt tr¶ lêi nµng lµm sao ®−îc? A Tö thÊy g· ngÇn ngõ kh«ng ®¸p, l¹i cµng nãng ruét, nµng nghÜ thÇm: - B©y giê g· ®ang nhiÖt t©m víi m×nh, m×nh cÇn ph¶i b¾t cho kú ®−îc g· ph¶i nhÊt nhÊt tu©n theo m×nh míi xong. NghÜ vËy nµng thë dµi nãi: - V−¬ng c«ng tö ¬i! Ta mong r»ng ng−¬i truyÒn thô thÇn c«ng cho ta. §ã lµ ®iÒu thØnh cÇu thµnh khÈn cña ta. Tïy ý ng−¬i −ng hay kh«ng còng ®−îc, ta ch¼ng tr¸ch ng−¬i ®©u. Cã ®iÒu ng−¬i kh«ng chÞu nghe lêi ta th× chóng ta chia tay nhau tõ ®©y. Du Th¶n Chi hÊp tÊp ®¸p: - Kh«ng kh«ng! T¹i h¹ xin y lêi truyÒn thô m«n "c¸i thÕ thÇn c«ng" cho c« n−¬ng. A Tö mõng rì kh«n xiÕt nh−ng kh«ng ®Ó lé ra ngoµi mÆt. Nµng h÷ng hê nãi: - Xem chõng ng−¬i nÓ lêi vµ miÔn c−ìng −ng thuËn chø thùc t×nh th× kh«ng cã ý ch©n thµnh truyÒn thô. Ng−¬i bÊt tÊt ph¶i miÔn c−ìng nh− vËy. ViÖc ®êi tô tan lµ chuyÖn th−êng. Tõ ®©y ch¼ng thÊy mÆt nhau n÷a hay h¬n. Du Th¶n Chi trong d¹ bµng hoµng. G· chØ cã mét chñ ý lµ nµng muèn b¾t m×nh thÕ nµo còng ®µnh chÞu, cèt sao cho nµng kh«ng xa m×nh lµ ®−îc. G· tÝnh r»ng: viÖc truyÒn thô Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung vâ c«ng kh«ng ph¶i mét sím mét chiÒu mµ xong. Ta h·y æn ®Þnh chç ë cho nµng råi sÏ liÖu. NghÜ vËy g· nhí tíi n¨m tr−íc ë Tô hiÒn trang, phô th©n g· ®· mêi mét vÞ vâ s− danh tiÕng trong vâ l©m ®Ó chØ ®iÓm cho g· mÊy chiªu thøc vì lßng. Vâ s− ®ã b¶o g· biÓu diÔn mÊy chiªu ®Ó xem tr×nh ®é vâ c«ng g· ®Õn ®©u míi biÕt ®−êng chØ ®iÓm. Nh−ng Du Th¶n Chi t− chÊt qu¸ tÇm th−êgn. G· tù biÕt r»ng nÕu m×nh móa may chØ tæ lµm xÊu mÆt cho phô th©n cïng b¸ phô m×nh mµ th«i. Vâ s− muèn nãi thÕ nµo th× nãi, g· còng kh«ng chÞu biÓu diÔn. V× vâ s− ®ã kh«ng b»ng lßng nªn kh«ng chØ ®iÓm cho g· n÷a. B©y giê Du Th¶n Chi nhí tíi vô ®ã liÒn nãi: - C« n−¬ng! NÕu c« n−¬ng muèn tËp thÇn c«ng cña t¹i h¹ th× tr−íc hÕt chóng ta ph¶i kiÕm mét n¬i thanh tÜnh tÞch mÞnh ®Ó ng−êi ngoµi kh«ng ®Õn quÊy rÇy m×nh ®−îc. C« n−¬ng l¹i ®em hÕt c¸c thø vâ c«ng ®· häc ®−îc cña ph¸i Tinh Tó tõ chiªu thøc tÇm th−êng ®Õn tuyÖt kü cao s©u biÓu diÔn l¹i cho t¹i h¹ coi. Khi ®ã t¹i h¹ míi liÖu mµ truyÒn thô m«n "c¸i thÕ thÇn c«ng" cho c« n−¬ng ®−îc. A Tö c¶ mõng nãi: - Hay l¾m! TÐ ra lµ v× thÕ mµ ng−¬i ngÇn ngõ kh«ng nhÊt quyÕt. Cã ®iÒu chóng ta kh«ng nªn t×m ®Õn mét chç nµo qu¸ hÎo l¸nh. Hay h¬n hÕt lµ n¬i ®ã ng−¬i võa tiÖn viÖc truyÒn c«ng cho ta võa tiÖn viÖc t×m ®Õn tæng ®µ C¸i bang ®Ó m−u ®o¹t l¹i ng«i bang chóa råi ®em tr¶ cho tØ phu ta hiÖn ë Nam Kinh n−íc §¹i Liªu. Ch¾c lµ tØ phu ta kh«ng chÞu nhËn vµ sÏ do ta ®¶m ®−¬ng chøc vÞ bang chóa. Lóc ®ã ta ®· lµ ch−ëng m«n ph¸i Tinh Tó l¹i lµ bang chóa C¸i Bang mµ ng−¬i lµ ch−ëng m«n ph¸i Cùc L¹c, chóng ta song song thµnh nh÷ng nh©n vËt næi tiÕng thiªn h¹ ®Ó nh÷ng ph¸i ThiÕu L©m, C« T« Mé Dung g× g× ®i n÷a còng ph¶i khiÕp vÝa. ThÕ ch¼ng khoan kho¸i l¾m −? Nµng cµng nãi cµng cao høng, mÆt mµy hín hë. Dï ®«i m¾t ®ui mï mµ vÎ mÆt vÉn yªu kiÒu diÔm lÖ khiÕn cho Du Th¶n Chi tr«ng thÊy cµng mª t¬i, trèng ngùc ®¸nh th×nh th×nh. Du Th¶n Chi chê nµng døt lêi råi nãi: - Muèn ®o¹t ng«i bang chóa C¸i Bang kÓ ra còng ch¼ng hao tæn m¶y may søc lùc. Cã ®iÒu t¹i h¹ thay mÆt c« n−¬ng ®i trannh c−íp th× e r»ng quÇn chóng C¸i Bang kh«ng t©m phôc. Hay h¬n hÕt lµ sau khi t¹i h¹ ®· truyÒn thô m«n "c¸i thÕ thÇn c«ng" cho c« n−¬ng råi, c« n−¬ng tù ®em b¶n l·nh m×nh ra ®o¹t lÊy, t¹i h¹ chØ ®øng bªn xem t×nh h×nh vµ gióp ®ì, míi lµ diÖu kÕ. A Tö c¶ mõng nãi: - Hay tuyÖt! Hay tuyÖt! Ta nãng ruét l¾m råi! Nh−ng ta bÊt tÊt ph¶i ®i t×m n¬i nµo kh¸c n÷a. Ngay chç nµy còng ch¼ng cã ai ®Õn quÊy nhiÔu, vËy ta biÓu diÔn nh÷ng m«n vâ c«ng thiÓn cËn ph¸i Tinh Tó cho ng−¬i coi, råi ng−¬i truyÒn thô "c¸i thÕ thÇn c«ng" cho ta. Hõ! Nh÷ng c«ng quyÕt nhËp m«n cña ph¸i Tinh Tó lµ thÕ nµy ®©y. Nãi xong nµng ®äc nh÷ng khÈu quyÕt mµ Tinh Tó l·o qu¸i ®· d¹y nµng lóc ban ®Çu, ®ång thêi nµng biÓu diÔn mÊy chiªu thøc. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Du Th¶n Chi nghÜ thÇm: - Tinh Tó l·o tiªn ®· thu ta lµm ®å ®Ö. Nh−ng chØ v× A Tö mµ nghÜa s− ®å biÕn thµnh cõu ®Þch. Ch¼ng nh÷ng l·o ch−a truyÒn thô cho ta mét chót vâ c«ng nµo mµ tùu trung cßn ®i ®Õn chç chia rÏ s©u cay. Ta m¹o x−ng lµ c¸i thÕ cao nh©n tr−íc mÆt A Tö, thùc ra ta cã biÕt chót vâ c«ng nµo ®©u? HiÖn giê viÖc tr−íc m¾t lµ ph¶i lµm thÕ nµo cho nµng khái ®em lßng nghi kþ. ChØ cã c¸ch lµ phª b×nh hµm hå c¸ch biÓu diÔn cña nµng, chª bai vâ c«ng ph¸i Tinh Tó ch¼ng ra g×. Ngoµi ra kh«ng cã c¸ch nµo kh¸c. NghÜ nh− vËy, Du Th¶n Chi liÒn nãi: - C« n−¬ng! T¹i h¹ xem nh÷ng ®iÒu së häc cña c« n−¬ng th× biÕt c« n−¬ng lÇm ®−êng mÊt råi. §¹i kh¸i th× vâ c«ng ph¸i Tinh Tó chØ hêi hît bÒ ngoµi. T¹i h¹ cÇn ph¶i nghiªn cøu l¹i kü cµng ®Ó biÕt râ nh÷ng chç nµo sai lÇm míi cã thÓ chØ dÉn c« ®i vµo ®óng ®−êng ®−îc. A Tö c¶ mõng nãi: - Ph¶i råi! S− phô ta... µ quªn l·o qu¸i §inh Xu©n Thu vèn kh«ng −a thu n¹p nh÷ng ng−êi ®· biÕt vâ c«ng lµm ®å ®Ö. L·o biÓu ng−êi nµo ®· biÕt qua vâ c«ng råi ®æi sang häc b¶n m«n th× cßn khã h¬n lµ kÎ ch−a biÕt vâ c«ng nµo bao giê. V−¬ng c«ng tö! Ng−êi truyÒn thô "thÇn c«ng c¸i thÕ" cho ta ch¾c lµ hao tæn t©m huyÕt nhiÒu l¾m. Du Th¶n Chi nãi: - C¸i ®ã... C¸i ®ã dï t¹i h¹ cã ph¶i phÝ bao nhiªu t©m huyÕt còng kh«ng d¸m qu¶n ng¹i mµ cÇu khÈn cßn ch−a ®−îc lµ kh¸c. Ngõng mét l¸t g· nãi tiÕp: - å! Chiªu thøc chia lµm hai phÇn. Lóc thñ thÕ täa c«ng t¹o thÕ, råi tiÕp theo ®Õn vËn c«ng lùc phãng chiªu ra! §o¹n g· theo chiªu thøc cña A Tö luyÖn tËp. Nguyªn vâ c«ng ph¸i Tinh Tó lÊy ®éc c«ng lµm c¨n b¶n, ng−êi nµo trong c¬ thÓ chøa nhiÒu chÊt kÞch ®éc ©m hµn th× néi c«ng luyÖn cµng tinh th©m, ra chiªu cµng lîi h¹i. A Tö biÓu diÔn hai chiªu thøc ®ã kªu b»ng "Hçn thiªn v« cùc thøc" vµ lµ nh÷ng chiªu thøc cña ph¸i Tinh Tó, ng−êi b¾t ®Çu nhËp häc muèn luyÖn nh÷ng chiªu thøc nµy cho ®−îc tinh th«ng th× ph¶i mÊt tõ mét ®Õn hai th¸ng. Du Th¶n Chi trong ng−êi ®· chøa chÊt kú ®éc cña con B¨ng TÇm, mét gièng ©m hµn thiªn nhiªn trong vò trô. Ngay §inh Xu©n Thu trong m×nh còng ch−a cã chÊt kÞch ®éc b»ng g·, nªn muèn tËp ®óng kiÓu cña A Tö g· chØ gi¬ tay lªn mét c¸i lµ luyÖn thµnh chiªu thøc ngay. Du Th¶n Chi võa vßng tay phãng chiªu ®¸nh vÐo mét tiÕng, mét c©y nhá phÝa tr−íc mÆt c¸ch ®ã mÊy th−íc bÞ ®æ ngay tøc th×. Du Th¶n Chi thÊy vËy còng giËt m×nh kinh h·i. G· l¹i theo thÕ cña A Tö vung tay phãng ra chiªu thø hai th× mét c©y kh¸c bÞ ®øt ®«i. G· võa kinh h·i võa mõng thÇm, lÈm bÈm mét m×nh: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - TÐ ra vâ c«ng cña ph¸i Tinh Tó m·nh lùc thiÖt lµ ghª gím! Hay lµ A Tö cè ý gi¶ vê, kú thùc chÝnh nµng ®· cã nh÷ng chiªu thøc vâ c«ng kú diÖu mµ nµng cßn b¾t m×nh truyÒn thô "thÇn c«ng c¸i thÕ" g× g× n÷a míi l¹ n÷a. A Tö ®ui m¾t kh«ng nh×n râ, nh−ng nghe tiÕng cÉy ®æ g·y rµo rµo, nµng nãi: - Ghª qu¸! Ghª qu¸! V−¬ng c«ng tö! Ng−¬i d¹y ta lÑ lªn! Lµm thÕ nµo mµ phãng ch−ëng ®¸nh g·y c©y ®−îc? Du Th¶n Chi hái: - C« n−¬ng ph¸t chiªu "Hçn thiªn v« cùc thøc" kh«ng ®¸nh g·y c©y ®−îc hay sao? A Tö c−êi h× h× nãi: - Chiªu "Hçn thiªn v« cùc thøc" lµ mét chiªu thiÓn cËn nhÊt. §· lµ m«n ®å ph¸i Tinh Tó th× ch¼ng ai kh«ng biÕt sö dông nã. Nh−ng nÕu ra chiªu mµ ®¸nh g·y ®−îc c©y th× bao nhiªu ®Ö tö b¶n ph¸i ®Òu lµ nh÷ng tay anh hïng h¶o h¸n ®i hoµnh hµnh kh¾p thiªn h¹ råi! Du Th¶n Chi kh«ng hiÓu t¹i sao. G· thö kh«ng theo nh÷ng chiªu thøc cña A Tö ®· biÓu diÔn, tù nhiªn vung tay ®¸nh ra lu«n th× mÊy c©y nhá ë tr−íc mÆt ch¼ng nh÷ng kh«ng ®æ g·y mµ còng kh«ng rung chuyÓn chót nµo. G· vËn thªm k×nh lùc phãng ra mµ c©y vÉn ®øng tr¬ tr¬. G· l¹i theo c¸ch "Hçn thiªn v« cùc thøc" phãng ra ®¸nh sÇm mét tiÕng th× hai c©y nhá liÒn nhau ®Òu bÞ g·y, tùa hå nh− mét nh¸t bóa lín chÐm vµo. Nguyªn do tÊt c¶ c¸c chiªu thøc ph¸i Tinh Tó ®Òu dïng néi c«ng hµn ®éc ®Ó ph¸t huy ®Õn cùc ®iÓm. Trong ng−êi cÇn ph¶i chøa mét néi lùc hïng hËu míi cã thÓ luyÖn vâ c«ng ph¸i Tinh Tó ®−îc ®Õn n¬i ®Õn chèn. Hai yÕu tè ®ã ph¶i hç trî cho nhau míi thµnh tùu ®−îc. Cã ®iÒu chiªu thøc häc th× dÔ, mµ tÝch lòy néi c«ng l¹i rÊt khã. Bän ®Ö tö ph¸i Tinh Tó ®Òu hiÓu biÕt chiªu thøc, nh−ng ®−îc nh− TrÝch Tinh Tó th× ván vÑn cã mÊy ng−êi, v× trong m×nh hä chøa chÊt ®−îc phÇn néi lùc t−¬ng ®−¬ng, nªn hä thµnh nh÷ng nh©n vËt siªu quÇn xuÊt chóng trong bän ®ång m«n. Du Th¶n Chi kh«ng hiÓu râ c¨n nguyªn nh−ng kh«ng d¸m hái nhiÒu. G· nghÜ r»ng nãi l¾m tÊt cã ®iÒu lÇm lÉn, ®µm luËn nhiÒu chØ tá hµnh tung bÝ mËt cña m×nh mµ th«i. NghÜ vËy, g· liÒn b¶o A Tö tiÕp tôc biÓu diÔn. A Tö ph« diÔn tiÕp tôc. Du Th¶n Chi cø tuÇn tù theo ®óng chiªu thøc cña nµng mµ ph¸t huy ra ®−îc uy lùc cùc kú m·nh liÖt. Hai ng−êi luyÖn ®−îc h¬n m−êi chiªu. Du Th¶n Chi ®· c¶m thÊy phøc t¹p nhiÒu qu¸, nhí kh«ng xuÓ, g· liÒn b¶o A Tö dõng l¹i nghØ mét chót råi diÔn l¹i tõ ®Çu. A Tö c−êi nãi: - V−¬ng c«ng tö! Theo chç nhËn xÐt th× vâ c«ng ph¸i Tinh Tó nhÊt ®Þnh lµ nhiÒu chç s¬ hë, ®¸ng buån c−êi l¾m ph¶i kh«ng? Du Th¶n Chi ®¸p b»ng giäng n−íc ®«i: - Kh«ng h¼n nh− vËy, thùc ra bªn trong còng cã nhiÒu chç kh¶ thñ. Cã ®iÒu cµng suy xÐt kü th× thÊy d−êng nh− ng−êi huÊn luyÖn kh«ng truyÒn thô ®Õn n¬i ®Õn chèn. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung G· nãi xong l¹i pháng theo c¸ch ®¸ cña A Tö ®¸ chÆn mét c¸i tróng vµo hßn ®¸ lín b»ng c¸i ®Çu ®¸nh "vÐo" mét tiÕng bay ®i. Hßn ®¸ nµy bay ra xa ®Õn ngoµi m−êi tr−îng råi tõ trªn kh«ng rít xuèng. Gi÷a lóc Êy trªn nói cã hai ng−êi ®i tíi. Du Th¶n Chi thÊy hßn ®¸ lín nµy s¾p rít tróng ®Çu ng−êi, g· hèt ho¶ng kªu lªn: - ói chµ! Tr¸nh mau! §¸ rít xuèng ®ã! Ng−êi ®i tr−íc nghiªng m×nh tr¸nh vÒ mÐ t¶ nöa b−íc råi vung hai tay lªn ®Ëp ®¸nh "ch¸t" mét tiÕng ®óng vµo hßn ®¸ lµm cho nã bay t¹t ngang ®Ëp vµo v¸ch nói ®¸nh "b×nh" mét tiÕng vang lªn, tãe löa ra bèn mÆt. Ng−êi ®ã næi giËn qu¸t hái: - Tªn nµo lín mËt d¸m trªu cît c¶ l·o gia? Th©n h×nh chuyÓn ®éng, tho¸ng c¸i hai ng−êi ®· tíi tr−íc mÆt Du Th¶n Chi cïng A Tö. Hai ng−êi nµy ¸o quÇn lam lò ¨n mÆc kiÓu hµnh khÊt, trªn l−ng ®eo mÊy c¸i tói v¶i. Du Th¶n Chi võa tr«ng thÊy ®· biÕt ngay lµ ng−êi C¸i Bang liÒn tiÕn lªn v¸i chµo nãi: - Xin hai vÞ ®¹i ca C¸i Bang ®õng giËn. T¹i h¹ v« ý mét chót, mong hai vÞ l−îng thø cho. Hai ng−êi C¸i Bang thÊy Du Th¶n Chi cung kÝnh xin lçi. Hä l¹i võa thÊy g· ®¸ tung ®−îc viªn ®¸ lín bay lªn th× biÕt lµ vâ c«ng g· ghª gím l¾m. Hai ng−êi kh«ng muèn sinh sù, liÒn ®¸p lÔ nãi: - T«n gi¸ d¹y qu¸ lêi! Råi toan ®i ngay. A Tö bçng lªn tiÕng hái: - C¸c ng−¬i cã ph¶i lµ ng−êi C¸i Bang ®ã kh«ng? NÕu vËy th× may l¾m. Ta ®ang muèn t×m ®Õn C¸i Bang ®Ó ®o¹t chøc ch−ëng m«n ch¬i! Tæng ®µ c¸c ng−¬i hiÖn ®Æt ë ®©u? Hai g· C¸i Bang nghe nµng më miÖng ®· nãi ®Õn chuyÖn muèn ®o¹t ng«i bang chóa mµ tr«ng c¸ch ¨n mÆc l¹i kh«ng ph¶i lµ ng−êi b¶n bang. §Ö tö C¸i Bang muèn tranh ®o¹t ng«i bang chóa th× míi lµ ph¹m téi tiÕm vÞ. Ng−êi ngoµi thèt ra c©u nµy cµng tá vÎ diÔu cît khinh miÖt C¸i Bang. Hai g· võa nghe nµng nãi ®· biÕn s¾c hái l¹i: - T«n gi¸ lµ ai? Sao d¸m bu«ng lêi khinh m¹n b¶n bang nh− vËy? A Tö nghe g· ®ã hái ®Õn lai lÞch m×nh, nµng muèn tiÕn lªn nãi mÊy ®iÒu ph©n trÇn lµ m×nh xøng ®¸ng. Nµng liÒn c−êi khµ khµ nãi: - Kh«ng d¸m! T¹i h¹ míi nhËn chøc ch−ëng m«n ph¸i Tinh Tó. A Tö chÝnh thÞ lµ t¹i h¹. G· hµnh khÊt ®i tr−íc ng−êi ®· cao nghÖu l¹i gÇy nhom chau mµy nãi: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - Thñ l·nh ph¸i Tinh Tó lµ §inh l·o qu¸i. Trªn chèn giang hå cßn ai kh«ng biÕt? Con tiÖn t× nµy ¨n nãi l¨ng nh¨ng. L·o ®i sau ng−êi võa ph¶i, tuæi ngoµi n¨m m−¬i, xem chõng ®Þa vÞ trong bang thÊp h¬n, viÖc g× còng ph¶i nghe theo g· cao nµy. L·o ra chiÒu thËn träng khÏ nãi: - §Þch huynh ®Ö! Chóng m×nh ®ang m¾c bËn ch¼ng nªn chÊp víi con nhá ch−a biÕt g× nµy lµm chi! G· cao gÇy h¾ng giäng nãi: - ¶ lµ mét ®øa tiÖn tú ®ui mï, cßn mét tªn... G· võa nãi võa nh×n Du Th¶n Chi b»ng con m¾t rÊt khinh bØ, tá ra g· s¾p nãi: mét tªn quØ sø. Du Th¶n Chi khi nµo chÞu ®Ó h¾n nãi hë ch©n t−íng m×nh ra. Tay ph¶i g· khoa vßng trßn mét vßng råi theo chiªu thøc cña A Tö võa biÓu diÔn phãng ra chiªu "Hçn thiªn v« cùc thøc". G· cao gÇy C¸i Bang vâ c«ng ®· vµo h¹ng tinh th©m, øng biÕn rÊt mau lÑ, thÊy Du Th¶n Chi d¬ tay phãng chiªu ra, tuy hai bªn c¸ch nhau b¶y t¸m th−íc, t−ëng chõng nh− ph¸t ch−ëng ®ã kh«ng tµi nµo phãng tíi m×nh ®−îc, nh−ng g· cao gÇy còng chuÈn bÞ ®Ò phßng, vËn khÝ ®Ó ®ãn ch−ëng ®èi ph−¬ng th× qu¶ nhiªn nghe ®¸nh "r¾c" mét tiÕng. G· cao gÇy ng−êi C¸i Bang ng· ngöa vÒ phÝa sau, x−¬ng sèng gÉy rêi ra, ng−êi g· ®øt lµm hai ®o¹n gËp l¹i. L·o C¸i bang cßn l¹i thÊt kinh la ho¶ng: - §Þch huynh ®Ö! §Þch huynh ®Ö! Trêi ¬i! §Þch huynh ®Ö lµm sao? §Þch huynh ®Ö chÕt råi −? B¶n ý Du Th¶n Chi phãng ch−ëng ra chØ lµ nh¨n trë g· cao gÇy khái thèt ra c©u "tªn quØ sø" mµ th«i, tuyÖt kh«ng cã ý h¹i m¹ng ng−êi. G· chît nghe l·o giµ C¸i bang la ho¶ng lµ g· kia chÕt råi th× c¶ kinh hái: - Sao? Råi Du Th¶n Chi tiÕn lªn tr−íc cói ®Çu nh×n xuèng nh×n g· cao gÇy th× thÊy hai m¾t g· lßi ra, tr«ng mµ ph¸t khiÕp. Du Th¶n Chi võa sî h·i võa hèi hËn, g· Êp óng: - §ã lµ... ®ã lµ... L·o C¸i thÊy Du Th¶n Chi mÆt mòi sÇn sïi th× kinh h·i v« cïng. L·o t−ëng g· l¹i giÕt lu«n c¶ m×nh, liÒn dïng hai quyÒn ®Ëp rÊt m¹nh vµo l−ng Du Th¶n Chi. Du Th¶n Chi lóc nµy míi häc ®−îc mÊy chiªu thøc cña ph¸i Tinh Tó do A Tö võa biÓu diÔn, nªn g· bÞ l·o C¸i tÊn c«ng mµ kh«ng biÕt c¸ch tr¸nh nÐ. H¬n n÷a trong lßng g· ®ang hèi hËn vÒ viÖc ®¸nh chÕt ng−êi, nªn muèn cam chÞu mÊy thoi quyÒn cña ®èi ph−¬ng ®Ó ¨n n¨n téi lçi. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung "B×nh b×nh" hai tiÕng. L·o C¸i giãng hai quyÒn vµo l−ng Du Th¶n Chi råi tay l·o bÞ dÝnh lu«n trªn l−ng g·. Bçng nghe tiÕng l·o C¸i ró lªn: - ói chao! Ng−êi l·o b¾n v¨ng ra råi ng· xuèng ®Êt miÖng phun m¸u t−¬i. Du Th¶n Chi l¹i cµng kinh h·i lín tiÕng hái: - L·o lµm sao vËy? A Tö tuyÖt kh«ng ®éng t©m, nµng l¹i cÊt tiÕng khen: - V−¬ng c«ng tö! Vâ c«ng ng−¬i qu¶ lµ giái thiÖt! Võa cÊt tay ®· h¹ xong hai h· cao thñ C¸i Bang. Du Th¶n Chi thÊy l·o giµ miÖng kh«ng ngít øa m¸u t−¬i trong lßng ®ang võa kinh h·i võa hèi hËn. G· quay ®Çu ra l¹i thÊy trªn ®−êng dèc nói cã mÊy ng−êi ®i tíi, g· hèt ho¶ng n¾m lÊy tay A Tö kªu lªn: - Ch¹y mau! Ch¹y mau ®i! §õng ®øng ®©y n÷a! A Tö kh«ng tù chñ ®−îc, ®Ó mÆc g· l«i ch¹y ®i nh− bay. Nµng chØ nghe thÊy tiÕng giã vï vï bªn tai th× biÕt r»ng g· ch¹y lÑ v« cïng! Nµng mõng rì la lªn: - Hay qu¸! Hay qu¸! Ng−¬i cø ch¹y nhanh h¬n n÷a ®i! ChØ trong kho¶nh kh¾c hai ng−êi ®a ch¹y xa ®Õn h¬n m−êi dÆm. Du Th¶n Chi bçng nghe v¨ng v¼ng phÝa sau cã tiÕng ng−êi ta gäi: - Du huynh ®Ö! Du huynh ®Ö! H·y thong th¶! Du Th¶n Chi nghe d−êng nh− lµ tiÕng Bao BÊt §ång. G· võa ra tay giÕt ng−êi chØ sî Bao BÊt §ång tãm ®−îc, khi nµo chÞu dõng b−íc mµ tr¸i l¹i g· cµng ch¹y lÑ h¬n. Ng−êi gäi Du Th¶n Chi ®óng lµ Bao BÊt §ång. Lóc nµy Bao BÊt §ång cïng Phong Ba ¸c ®· gÆp c¶ Mé Dung Phôc, §Æng BÝch Xuyªn, C«ng D· Cµn vµ V−¬ng Ngäc YÕn. G· kÓ cho bèn ng−êi kia nghe vÒ nh÷ng ®iÒu qu¸i dÞ cña Du Th¶n Chi. Mé Dung Phôc næi tÝnh hiÕu kú muèn t×m ®−îc Du Th¶n Chi ®Ó hái cho râ rµng. Mäi ng−êi cßn ë ®»ng xa ®· nh×n râ Du Th¶n Chi vung tay ®¸nh chÕt hai ng−êi råi kÐo A Tö ch¹y nh− bay. Mé Dung Phôc thÊy kiÓu g· ch¹y thËt vông vÒ, kh«ng ph¶i lµ ng−êi biÕt khinh c«ng, nh−ng c−íc lùc rÊt mau, cã lÏ ch¼ng thua g× m×nh. Lóc nµy cßn c¸ch chõng h¬n mét dÆm, Mé Dung Phôc nghÜ thÇm: - NÕu m×nh thi triÓn khinh c«ng ®Õn tét ®é còng chØ nhanh b»ng g· mµ th«i, m×nh cßn c¸ch nhau nh÷ng h¬n mét dÆm th× thñy chung vÉn kh«ng bao giê gÇn l¹i ®−îc. Nh− vËy ta kh«ng tµi nµo ®uæi kÞp g· vµ dï cã kÞp ch¨ng n÷a råi lµm thÕ nµo? Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Mé Dung Phôc thÊy Du Th¶n Chi vÉn ch¹y rÊt mau, trong lßng kh«ng khái th¸n phôc vµ kinh dÞ. §Æng B¸ch Xuyªn cïng C«ng D· Cµn thÊy hai ng−êi C¸i Bang mét chÕt vµ mét bÞ th−¬ng nÆng cïng kinh dÞ v« cïng. NhÊt lµ g· gÇy gß C¸i Bang l¹i chÕt mét c¸ch kú dÞ. Ng−êi g· gËp ®«i l¹i ®Çu vµ ch©n dÆt xuèng ®Êt, bông ngöa lªn trêi. C«ng D· Cµn n©ng l·o C¸i Bang bÞ th−¬ng dËy, råi lÊy mét viªn thuèc ch÷a th−¬ng nhÐt vµo miÖng l·o. Nh−ng miÖng l·o vÉn øa m¸u t−¬i, thuèc nhÐt vµo l¹i tr«i ra, ch¼ng ¨n thua g×. © HQD Håi thø t¸m m−¬i mèt T©y H¹ quèc v−¬ng ra b¶ng chiªu phß m· §Æng B¸ch Xuyªn ®−a ngãn tay gi÷a bªn tr¸i ra ®iÓm vµo hai huyÖt träng yÕu tr−íc ngùc l·o C¸i. Nguyªn phÐp ®iÓm huyÖt "TriÖt huyÕt chØ" cña y hiÖu nghiÖm nh− thÇn, hÔ ®iÓm xong lµ cÇm m¸u ngay tøc kh¾c. ThÕ mµ lÇn nµy y ®iÓm ®Õn hai lÇn, miÖng l·o C¸i vÉn øa m¸u ra kh«ng ngõng l¹i ®−îc. §Æng B¸ch Xuyªn chau mµy khÏ la lªn mét tiÕng thÊt väng. V−¬ng Ngäc YÕn nãi: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2