intTypePromotion=1

Lục mạch thần kiếm - tập 80

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
54
lượt xem
16
download

Lục mạch thần kiếm - tập 80

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 80', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 80

 1. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - Sao? L·o sÏ h¹ thñ tr−íc ®Ó giÕt t¹i h¹ −? A Tö mØm c−êi ®¸p: - §óng thÕ! NÕu l·o kh«ng h¹ thñ tr−íc th× l·o sî bÞ c«ng tö h¹ thñ tr−íc ®Ó tranh th¾ng. V−¬ng c«ng tö! Theo ý ta liÖu tr−íc th× c«ng tö ®õng nªn m−u ®å häc cho ®Õn hÕt vâ c«ng cña l·o mµ chØ häc ®Õn chÝn phÇn m−êi mµ th«i. C«ng tö ph¶i ®éng thñ tr−íc ®i ®Ó ®¸nh chÕt l·o. NÕu thiÕu mét phÇn m−êi c¸i hay cña l·o, c«ng tö ch−a häc ®−îc hÕt còng ch¼ng hÒ chi. §iÒu cèt yÕu lµ ph¶i giÕt ®−îc l·o. Cã ph¶i thÕ kh«ng? © HQD Håi thø t¸m m−¬i Du Th¶n Chi nhËn lêi d¹y vâ Du Th¶n Chi c¶m thÊy x−¬ng sèng ín l¹nh tõng c¬n. G· ®· biÕt tÝnh t×nh A Tö rÊt tµn nhÉn. Nµng chØ cèt sao cho m×nh nµng tháa thÝch cßn ai chÕt mÆc ai. G· nhí l¹i chÝnh g· ®· chÞu bao nhiªu nçi ®au khæ v× nµng nh−ng kh«ng ngê nµng l¹i tÝnh kÕ gióp ng−êi ngoµi mét c¸ch tinh vi nh− vËy. §ã kh«ng ph¶i lµ c¸i tÝnh kiªu c¨ng cña ng−êi tuæi trÎ mµ t©m ®Þa hiÓm s©u ®éc ¸c. Du Th¶n Chi v× qu¸ si t×nh víi A Tö nªn bÊt luËn nµng nãi g× g· còng nhËn ®Þnh lµ lêi nµng rÊt hîp lý. G· lÈm bÈm: - Chç nµo A Tö còng lo tÝnh rÊt chu ®¸o cho m×nh. NÕu m×nh kh«ng h¹ thñ tr−íc ®¸nh chÕt l·o C−u Ma TrÝ th× th»ng cha ®ã còng ch¼ng tha m×nh mµ kh«ng ra tay h¹ s¸t m×nh. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Cã ®iÒu nÕu qu¶ g· thiÖt t×nh cßn cã ý muèn giÕt ng−êi, nhÊt lµ giÕt mét vÞ thÇn t¨ng, mµ trong lßng g· tr−íc nay vÉn kh©m phôc th× quyÕt nhiªn ch¼ng muèn chót nµo. Tr−íc kia g· chØ mong cho C−u Ma TrÝ vÒ sím nh−ng lóc nµy th× g· l¹i ao −íc ®õng gÆp mÆt l·o n÷a. A Tö kh«ng thÊy Du Th¶n Chi tr¶ lêi liÒn hái: - Sao? Ta nãi vËy kh«ng ®óng −? Du Th¶n Chi véi ®¸p: - Kh«ng, kh«ng! C« n−¬ng nãi rÊt ®óng. Cã ®iÒu t¹i h¹ nghÜ r»ng: nÕu C−u Ma TrÝ thiÕt tha ®ßi hái vâ c«ng th× t¹i h¹ ®em m«n nµo ®Ó trao ®æi víi l·o? A Tö tù hái: - Anh chµng V−¬ng c«ng tö lóc nµy xem chõng thiÕt tha víi m×nh ghª gím, d−êng nh− ®· rÊt ch©n thµnh chÕt sèng víi m×nh th× ph¶i? Nh−ng khã mµ hiÓu ®−îc g· cã gi÷ tÊm lßng chung thuû m·i nh− vËy kh«ng? NÕu sau nµy h¾n ra d¹ v« nghÜ bá m×nh ®i biÖt mµ m×nh l¹i hai m¾t ®ui mï th× cßn sèng ë thÕ gian lµm sao ®−îc? NÕu ta luyÖn ®−îc m«n thÇn c«ng c¸i thÕ cña g· dïng tai thay m¾t, trë l¹i ng«i ch−ëng m«n nh©n ph¸i Tinh Tó, bÊy giê m×nh sÏ cã bao nhiªu ®Ö tö tiÒn h« hËu ñng. G· mµ dë thãi phò phµng m×nh sÏ t×m c¸ch h¹ s¸t g· ®i còng ch¼ng tiÕc g×. VËy viÖc cÇn yÕu tr−íc m¾t lµ ph¶i luyÖn tËp ®−îc thÇn c«ng cña g·. B©y giê m×nh chØ hÐ m«i b¶o g· truyÒn thô thÇn c«ng lµ nhÊt ®Þnh g· biÕt ®−îc bao nhiªu sÏ dèc hÕt ra mµ truyÒn thô cho m×nh. ¢u lµ m×nh ph¶i kiÕm lêi g¹t g· míi ®−îc. Nµng nghÜ vËy liÒn hái: - V−¬ng c«ng tö ¬i! M¾t ta tuy mï, nh−ng t©m thÇn vÉn s¸ng suèt, cã ph¶i thÕ kh«ng? Du Th¶n Chi ®¸p: - §óng thÕ! T©m thÇn c« n−¬ng cßn s¸ng suèt h¬n t¹i h¹ nhiÒu, c¶ ®Çu ãc còng mÉn tiÖp gÊp mÊy t¹i h¹. A Tö tñm tØm c−êi nãi: - §iÒu ®ã ch−a biÕt thÕ nµo. Dï sao th× kÕ ho¹ch cña mét ng−êi vÉn thua hai ng−êi gãp trÝ mµ bµn. VËy chóng ta ph¶i liªn kÕt víi nhau trï tÝnh kÕ ho¹ch, hoÆc gi¶ cã thÓ chu toµn h¬n. Du Th¶n Chi nãi: - §óng thÕ! C« n−¬ng! C« n−¬ng cßn cã ®iÒu chi d¹y b¶o n÷a kh«ng xin cø nãi ra, t¹i h¹ nhÊt nhÊt tu©n theo. A Tö ®¸p: - Ta t−ëng C−u Ma TrÝ lµ tay gi¶o quyÖt mµ ng−¬i l¹i trung hËu thùc thµ. Ng−¬i ®éng thñ víi h¾n, ta e r»ng ng−¬i sÏ m¾c m−u th× nguy l¾m ®Êy. B©y giê ta tÝnh thÕ nµy. Ng−¬i ®em hÕt nh−ng tuyÖt nghÖ ®i tõ chç n«ng c¹n tíi chç cao s©u biÓu diÔn hÕt l¹i cho ta nghe vµ tÝnh dïm. Ta sÏ ph©n biÖt gióp ng−¬i nªn ®em nh÷ng m«n nµo d¹y cho h¾n, nh÷ng m«n nµo chØ truyÒn thô mét c¸ch lê mê, vµ nh÷ng m«n nµo nªn dÊu nhÑm kh«ng tiÕt lé mét tý g× víi h¾n. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Du Th¶n Chi trong lßng rÊt xao xuyÕn. G· lÈm bÈm: - Th«i chÕt råi! Nµng mµ kh¸m ph¸ ra m×nh ch¼ng cã chót vâ c«ng nµo hÕt, th× råi nµng biÕt râ c¶ hµnh tung m×nh n÷a. Trêi ¬i! B©y giê biÕt lµm thÕ nµo cho ®−îc? A Tö chê håi l©u kh«ng thÊy Du Th¶n Chi tr¶ lêi. Dï nµng th«ng minh ®Õn ®©u nh−ng ®«i m¾t kh«ng tr«ng thÊy vÎ mÆt g· th× còng kh«ng thÓ ®o¸n ®−îc g· nghÜ g×, nµng chØ cho lµ g· kh«ng muèn tiÕt lé vâ c«ng thÇn diÖu cña g·. Nµng lÈm bÈm mét m×nh: - G· V−¬ng Tinh Thiªn nµy ®· vâ c«ng c¸i thÕ l¹i lµ ch−ëng m«n nh©n mét ph¸i th× dÜ nhiªn kh«ng ph¶i h¹ng ngu xuÈn khinh xuÊt chui ®Çu vµo c¹m bÉy cña m×nh, xem chõng g· kh«ng chÞu ph« tr−¬ng vâ c«ng tr−íc m¾t m×nh ®©y! A Tö nghÜ vËy c¶m thÊy trong d¹ bån chån. §ét nhiªn n−íc m¾t nµng tÇm t· nh− m−a. Du Th¶n Chi c¶ kinh hái: - C« n−¬ng! C« n−¬ng lµm sao thÕ? A Tö ®¸p: - Th«i ng−¬i ®i lu«n ®i! Tõ ®©y ®õng hái han g× víi ta vµ ngã mÆt ta n÷a. Du Th¶n Chi sî qu¸ véi nãi: - C« n−¬ng! Chóng ta mét lßng mét d¹ hîp t¸c víi nhau. Sao c« n−¬ng l¹i ®ét ngét nãi vËy? A Tö nghe giäng nãi g· run run th× trong bông mõng thÇm. Nµng lÈm bÈm: - Qu¶ nhiªn g· nµy ®ang ®iªn ®¶o v× ta. G¹t g· khã lßng thµnh c«ng, chi b»ng nãi râ ý muèn cña ta ch¾c lµ g· ph¶i −ng chÞu. NghÜ vËy nµng liÒn nãi: - Ta nghÜ r»ng ®«i ta cã ë cïng nhau, còng chØ ®−îc m−¬i b÷a nöa th¸ng råi ng−¬i l¹i bá ta mµ ®i. §Ó sau nµy ph¶i «m mèi t−¬ng t©m th× thµ r»ng chia tay sím ®i cßn h¬n. Du Th¶n Chi võa vui mõng l¹i võa nãng n¶y ®¸p: - T¹i h¹ ®· cam kÕt kh«ng bao giê rêi bá c« n−¬ng. §· cïng nhau thÒ thèt ®ñ ®iÒu, sao c« n−¬ng vÉn kh«ng tin lßng t¹i h¹? A Tö l¾c ®Çu ®¸p: - Thùc t×nh ta ch−a tin ng−¬i ®−îc ®©u. Du Th¶n Chi nãi: - Gi¶ tØ t¹i h¹ c¾t ®−îc tr¸i tim ®−a cho c« n−¬ng ®Ó lÊy lßng tin cËy th× t¹i h¹ còng lµm ngay. A Tö võa khãc võa nãi: - Ng−¬i... ng−¬i khinh ta ®ui mï kh«ng tr«ng thÊy g× nªn cè ý nãi vËy ®Ó diÔu cît ta, trªu tøc ta!... Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Du Th¶n Chi bån chån trong d¹, to¸t må h«i tr¸n ®ét nhiªn qu× mäp xuèng ®Êt toan «m lÊy ch©n A Tö. Nh−ng hai tay g· cßn c¸ch quÇn nµng ®Õn nöa th−íc th× trong lßng bçng thÊy run sî, d−êng nh− s¾p ph¹m vµo mét téi tÊy ®×nh. A Tö nghe râ g· qu× xuèng ®Êt th× trong d¹ mõng thÇm. N−íc m¾t l¹i cµng dµn dôa h¬n tr−íc, nµng nghÑn ngµo nãi: - Trõ phi ng−¬i cã lµm theo ta viÖc nµy, th× ta míi tin ®−îc. Du Th¶n Chi nãi ngay: - §õng nãi mét ®iÒu mµ c¶ ®Õn tr¨m ®iÒu, ngh×n ®iÒu, v¹n ®iÒu t¹i h¹ còng xin tu©n theo c« n−¬ng ®−îc. VËy ®iÒu ®ã lµ ®iÒu chi? Xin c« n−¬ng chØ thÞ râ rµng cho! A Tö ®¸p: - Ta ch¾c ng−¬i kh«ng chÞu, cã nãi ra còng b»ng thõa vµ chØ lµm trß c−êi cho ng−¬i mµ th«i. A Tö dïng c¸ch lïi ®Ó tiÕn. Nµng cµng lïi bao nhiªu th× Du Th¶n Chi cµng tha thiÕt bÊy nhiªu. Sau A Tö míi nãi: - NÕu qu¶ ng−¬i mét d¹ trung thµnh víi ta th× sao ng−¬i kh«ng ®em nh÷ng thÇn c«ng c¸i thÕ cña ng−¬i truyÒn thô cho ta mét phÇn ®Ò phßng sau nµy gÆp khi ng−¬i ph¶i dêi xa ta, ta còng cã mét chót tuyÖt kü ®Ó gi÷ m×nh chø! Gi¶ tû mµ Du Th¶n Chi qu¶ cã mét m«n thÇn c«ng c¸i thÕ g×, hoÆc m«n vâ ®éc ®¸o nµo kh¸c th× A Tö chØ hÐ m«i lµ g· lËp tøc −ng chÞu dèc diÕm ra kú hÕt ®Ó truyÒn thô cho nµng ngay. Nh−ng khèn nçi g· ch¼ng nh÷ng kh«ng cã "c¸i thÕ thÇn c«ng" nµo hÕt, mµ bÊt luËn lµ m«n vâ th«ng th−êng g· còng ch¼ng biÕt tÝ g×. Ngay nh÷ng ®iÒu hiÖn h÷u cña A Tö g· còng h·y cßn kÐm xa, thÕ th× g· biÕt tr¶ lêi nµng lµm sao ®−îc? A Tö thÊy g· ngÇn ngõ kh«ng ®¸p, l¹i cµng nãng ruét, nµng nghÜ thÇm: - B©y giê g· ®ang nhiÖt t©m víi m×nh, m×nh cÇn ph¶i b¾t cho kú ®−îc g· ph¶i nhÊt nhÊt tu©n theo m×nh míi xong. NghÜ vËy nµng thë dµi nãi: - V−¬ng c«ng tö ¬i! Ta mong r»ng ng−¬i truyÒn thô thÇn c«ng cho ta. §ã lµ ®iÒu thØnh cÇu thµnh khÈn cña ta. Tïy ý ng−¬i −ng hay kh«ng còng ®−îc, ta ch¼ng tr¸ch ng−¬i ®©u. Cã ®iÒu ng−¬i kh«ng chÞu nghe lêi ta th× chóng ta chia tay nhau tõ ®©y. Du Th¶n Chi hÊp tÊp ®¸p: - Kh«ng kh«ng! T¹i h¹ xin y lêi truyÒn thô m«n "c¸i thÕ thÇn c«ng" cho c« n−¬ng. A Tö mõng rì kh«n xiÕt nh−ng kh«ng ®Ó lé ra ngoµi mÆt. Nµng h÷ng hê nãi: - Xem chõng ng−¬i nÓ lêi vµ miÔn c−ìng −ng thuËn chø thùc t×nh th× kh«ng cã ý ch©n thµnh truyÒn thô. Ng−¬i bÊt tÊt ph¶i miÔn c−ìng nh− vËy. ViÖc ®êi tô tan lµ chuyÖn th−êng. Tõ ®©y ch¼ng thÊy mÆt nhau n÷a hay h¬n. Du Th¶n Chi trong d¹ bµng hoµng. G· chØ cã mét chñ ý lµ nµng muèn b¾t m×nh thÕ nµo còng ®µnh chÞu, cèt sao cho nµng kh«ng xa m×nh lµ ®−îc. G· tÝnh r»ng: viÖc truyÒn thô Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung vâ c«ng kh«ng ph¶i mét sím mét chiÒu mµ xong. Ta h·y æn ®Þnh chç ë cho nµng råi sÏ liÖu. NghÜ vËy g· nhí tíi n¨m tr−íc ë Tô hiÒn trang, phô th©n g· ®· mêi mét vÞ vâ s− danh tiÕng trong vâ l©m ®Ó chØ ®iÓm cho g· mÊy chiªu thøc vì lßng. Vâ s− ®ã b¶o g· biÓu diÔn mÊy chiªu ®Ó xem tr×nh ®é vâ c«ng g· ®Õn ®©u míi biÕt ®−êng chØ ®iÓm. Nh−ng Du Th¶n Chi t− chÊt qu¸ tÇm th−êgn. G· tù biÕt r»ng nÕu m×nh móa may chØ tæ lµm xÊu mÆt cho phô th©n cïng b¸ phô m×nh mµ th«i. Vâ s− muèn nãi thÕ nµo th× nãi, g· còng kh«ng chÞu biÓu diÔn. V× vâ s− ®ã kh«ng b»ng lßng nªn kh«ng chØ ®iÓm cho g· n÷a. B©y giê Du Th¶n Chi nhí tíi vô ®ã liÒn nãi: - C« n−¬ng! NÕu c« n−¬ng muèn tËp thÇn c«ng cña t¹i h¹ th× tr−íc hÕt chóng ta ph¶i kiÕm mét n¬i thanh tÜnh tÞch mÞnh ®Ó ng−êi ngoµi kh«ng ®Õn quÊy rÇy m×nh ®−îc. C« n−¬ng l¹i ®em hÕt c¸c thø vâ c«ng ®· häc ®−îc cña ph¸i Tinh Tó tõ chiªu thøc tÇm th−êng ®Õn tuyÖt kü cao s©u biÓu diÔn l¹i cho t¹i h¹ coi. Khi ®ã t¹i h¹ míi liÖu mµ truyÒn thô m«n "c¸i thÕ thÇn c«ng" cho c« n−¬ng ®−îc. A Tö c¶ mõng nãi: - Hay l¾m! TÐ ra lµ v× thÕ mµ ng−¬i ngÇn ngõ kh«ng nhÊt quyÕt. Cã ®iÒu chóng ta kh«ng nªn t×m ®Õn mét chç nµo qu¸ hÎo l¸nh. Hay h¬n hÕt lµ n¬i ®ã ng−¬i võa tiÖn viÖc truyÒn c«ng cho ta võa tiÖn viÖc t×m ®Õn tæng ®µ C¸i bang ®Ó m−u ®o¹t l¹i ng«i bang chóa råi ®em tr¶ cho tØ phu ta hiÖn ë Nam Kinh n−íc §¹i Liªu. Ch¾c lµ tØ phu ta kh«ng chÞu nhËn vµ sÏ do ta ®¶m ®−¬ng chøc vÞ bang chóa. Lóc ®ã ta ®· lµ ch−ëng m«n ph¸i Tinh Tó l¹i lµ bang chóa C¸i Bang mµ ng−¬i lµ ch−ëng m«n ph¸i Cùc L¹c, chóng ta song song thµnh nh÷ng nh©n vËt næi tiÕng thiªn h¹ ®Ó nh÷ng ph¸i ThiÕu L©m, C« T« Mé Dung g× g× ®i n÷a còng ph¶i khiÕp vÝa. ThÕ ch¼ng khoan kho¸i l¾m −? Nµng cµng nãi cµng cao høng, mÆt mµy hín hë. Dï ®«i m¾t ®ui mï mµ vÎ mÆt vÉn yªu kiÒu diÔm lÖ khiÕn cho Du Th¶n Chi tr«ng thÊy cµng mª t¬i, trèng ngùc ®¸nh th×nh th×nh. Du Th¶n Chi chê nµng døt lêi råi nãi: - Muèn ®o¹t ng«i bang chóa C¸i Bang kÓ ra còng ch¼ng hao tæn m¶y may søc lùc. Cã ®iÒu t¹i h¹ thay mÆt c« n−¬ng ®i trannh c−íp th× e r»ng quÇn chóng C¸i Bang kh«ng t©m phôc. Hay h¬n hÕt lµ sau khi t¹i h¹ ®· truyÒn thô m«n "c¸i thÕ thÇn c«ng" cho c« n−¬ng råi, c« n−¬ng tù ®em b¶n l·nh m×nh ra ®o¹t lÊy, t¹i h¹ chØ ®øng bªn xem t×nh h×nh vµ gióp ®ì, míi lµ diÖu kÕ. A Tö c¶ mõng nãi: - Hay tuyÖt! Hay tuyÖt! Ta nãng ruét l¾m råi! Nh−ng ta bÊt tÊt ph¶i ®i t×m n¬i nµo kh¸c n÷a. Ngay chç nµy còng ch¼ng cã ai ®Õn quÊy nhiÔu, vËy ta biÓu diÔn nh÷ng m«n vâ c«ng thiÓn cËn ph¸i Tinh Tó cho ng−¬i coi, råi ng−¬i truyÒn thô "c¸i thÕ thÇn c«ng" cho ta. Hõ! Nh÷ng c«ng quyÕt nhËp m«n cña ph¸i Tinh Tó lµ thÕ nµy ®©y. Nãi xong nµng ®äc nh÷ng khÈu quyÕt mµ Tinh Tó l·o qu¸i ®· d¹y nµng lóc ban ®Çu, ®ång thêi nµng biÓu diÔn mÊy chiªu thøc. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Du Th¶n Chi nghÜ thÇm: - Tinh Tó l·o tiªn ®· thu ta lµm ®å ®Ö. Nh−ng chØ v× A Tö mµ nghÜa s− ®å biÕn thµnh cõu ®Þch. Ch¼ng nh÷ng l·o ch−a truyÒn thô cho ta mét chót vâ c«ng nµo mµ tùu trung cßn ®i ®Õn chç chia rÏ s©u cay. Ta m¹o x−ng lµ c¸i thÕ cao nh©n tr−íc mÆt A Tö, thùc ra ta cã biÕt chót vâ c«ng nµo ®©u? HiÖn giê viÖc tr−íc m¾t lµ ph¶i lµm thÕ nµo cho nµng khái ®em lßng nghi kþ. ChØ cã c¸ch lµ phª b×nh hµm hå c¸ch biÓu diÔn cña nµng, chª bai vâ c«ng ph¸i Tinh Tó ch¼ng ra g×. Ngoµi ra kh«ng cã c¸ch nµo kh¸c. NghÜ nh− vËy, Du Th¶n Chi liÒn nãi: - C« n−¬ng! T¹i h¹ xem nh÷ng ®iÒu së häc cña c« n−¬ng th× biÕt c« n−¬ng lÇm ®−êng mÊt råi. §¹i kh¸i th× vâ c«ng ph¸i Tinh Tó chØ hêi hît bÒ ngoµi. T¹i h¹ cÇn ph¶i nghiªn cøu l¹i kü cµng ®Ó biÕt râ nh÷ng chç nµo sai lÇm míi cã thÓ chØ dÉn c« ®i vµo ®óng ®−êng ®−îc. A Tö c¶ mõng nãi: - Ph¶i råi! S− phô ta... µ quªn l·o qu¸i §inh Xu©n Thu vèn kh«ng −a thu n¹p nh÷ng ng−êi ®· biÕt vâ c«ng lµm ®å ®Ö. L·o biÓu ng−êi nµo ®· biÕt qua vâ c«ng råi ®æi sang häc b¶n m«n th× cßn khã h¬n lµ kÎ ch−a biÕt vâ c«ng nµo bao giê. V−¬ng c«ng tö! Ng−êi truyÒn thô "thÇn c«ng c¸i thÕ" cho ta ch¾c lµ hao tæn t©m huyÕt nhiÒu l¾m. Du Th¶n Chi nãi: - C¸i ®ã... C¸i ®ã dï t¹i h¹ cã ph¶i phÝ bao nhiªu t©m huyÕt còng kh«ng d¸m qu¶n ng¹i mµ cÇu khÈn cßn ch−a ®−îc lµ kh¸c. Ngõng mét l¸t g· nãi tiÕp: - å! Chiªu thøc chia lµm hai phÇn. Lóc thñ thÕ täa c«ng t¹o thÕ, råi tiÕp theo ®Õn vËn c«ng lùc phãng chiªu ra! §o¹n g· theo chiªu thøc cña A Tö luyÖn tËp. Nguyªn vâ c«ng ph¸i Tinh Tó lÊy ®éc c«ng lµm c¨n b¶n, ng−êi nµo trong c¬ thÓ chøa nhiÒu chÊt kÞch ®éc ©m hµn th× néi c«ng luyÖn cµng tinh th©m, ra chiªu cµng lîi h¹i. A Tö biÓu diÔn hai chiªu thøc ®ã kªu b»ng "Hçn thiªn v« cùc thøc" vµ lµ nh÷ng chiªu thøc cña ph¸i Tinh Tó, ng−êi b¾t ®Çu nhËp häc muèn luyÖn nh÷ng chiªu thøc nµy cho ®−îc tinh th«ng th× ph¶i mÊt tõ mét ®Õn hai th¸ng. Du Th¶n Chi trong ng−êi ®· chøa chÊt kú ®éc cña con B¨ng TÇm, mét gièng ©m hµn thiªn nhiªn trong vò trô. Ngay §inh Xu©n Thu trong m×nh còng ch−a cã chÊt kÞch ®éc b»ng g·, nªn muèn tËp ®óng kiÓu cña A Tö g· chØ gi¬ tay lªn mét c¸i lµ luyÖn thµnh chiªu thøc ngay. Du Th¶n Chi võa vßng tay phãng chiªu ®¸nh vÐo mét tiÕng, mét c©y nhá phÝa tr−íc mÆt c¸ch ®ã mÊy th−íc bÞ ®æ ngay tøc th×. Du Th¶n Chi thÊy vËy còng giËt m×nh kinh h·i. G· l¹i theo thÕ cña A Tö vung tay phãng ra chiªu thø hai th× mét c©y kh¸c bÞ ®øt ®«i. G· võa kinh h·i võa mõng thÇm, lÈm bÈm mét m×nh: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - TÐ ra vâ c«ng cña ph¸i Tinh Tó m·nh lùc thiÖt lµ ghª gím! Hay lµ A Tö cè ý gi¶ vê, kú thùc chÝnh nµng ®· cã nh÷ng chiªu thøc vâ c«ng kú diÖu mµ nµng cßn b¾t m×nh truyÒn thô "thÇn c«ng c¸i thÕ" g× g× n÷a míi l¹ n÷a. A Tö ®ui m¾t kh«ng nh×n râ, nh−ng nghe tiÕng cÉy ®æ g·y rµo rµo, nµng nãi: - Ghª qu¸! Ghª qu¸! V−¬ng c«ng tö! Ng−¬i d¹y ta lÑ lªn! Lµm thÕ nµo mµ phãng ch−ëng ®¸nh g·y c©y ®−îc? Du Th¶n Chi hái: - C« n−¬ng ph¸t chiªu "Hçn thiªn v« cùc thøc" kh«ng ®¸nh g·y c©y ®−îc hay sao? A Tö c−êi h× h× nãi: - Chiªu "Hçn thiªn v« cùc thøc" lµ mét chiªu thiÓn cËn nhÊt. §· lµ m«n ®å ph¸i Tinh Tó th× ch¼ng ai kh«ng biÕt sö dông nã. Nh−ng nÕu ra chiªu mµ ®¸nh g·y ®−îc c©y th× bao nhiªu ®Ö tö b¶n ph¸i ®Òu lµ nh÷ng tay anh hïng h¶o h¸n ®i hoµnh hµnh kh¾p thiªn h¹ råi! Du Th¶n Chi kh«ng hiÓu t¹i sao. G· thö kh«ng theo nh÷ng chiªu thøc cña A Tö ®· biÓu diÔn, tù nhiªn vung tay ®¸nh ra lu«n th× mÊy c©y nhá ë tr−íc mÆt ch¼ng nh÷ng kh«ng ®æ g·y mµ còng kh«ng rung chuyÓn chót nµo. G· vËn thªm k×nh lùc phãng ra mµ c©y vÉn ®øng tr¬ tr¬. G· l¹i theo c¸ch "Hçn thiªn v« cùc thøc" phãng ra ®¸nh sÇm mét tiÕng th× hai c©y nhá liÒn nhau ®Òu bÞ g·y, tùa hå nh− mét nh¸t bóa lín chÐm vµo. Nguyªn do tÊt c¶ c¸c chiªu thøc ph¸i Tinh Tó ®Òu dïng néi c«ng hµn ®éc ®Ó ph¸t huy ®Õn cùc ®iÓm. Trong ng−êi cÇn ph¶i chøa mét néi lùc hïng hËu míi cã thÓ luyÖn vâ c«ng ph¸i Tinh Tó ®−îc ®Õn n¬i ®Õn chèn. Hai yÕu tè ®ã ph¶i hç trî cho nhau míi thµnh tùu ®−îc. Cã ®iÒu chiªu thøc häc th× dÔ, mµ tÝch lòy néi c«ng l¹i rÊt khã. Bän ®Ö tö ph¸i Tinh Tó ®Òu hiÓu biÕt chiªu thøc, nh−ng ®−îc nh− TrÝch Tinh Tó th× ván vÑn cã mÊy ng−êi, v× trong m×nh hä chøa chÊt ®−îc phÇn néi lùc t−¬ng ®−¬ng, nªn hä thµnh nh÷ng nh©n vËt siªu quÇn xuÊt chóng trong bän ®ång m«n. Du Th¶n Chi kh«ng hiÓu râ c¨n nguyªn nh−ng kh«ng d¸m hái nhiÒu. G· nghÜ r»ng nãi l¾m tÊt cã ®iÒu lÇm lÉn, ®µm luËn nhiÒu chØ tá hµnh tung bÝ mËt cña m×nh mµ th«i. NghÜ vËy, g· liÒn b¶o A Tö tiÕp tôc biÓu diÔn. A Tö ph« diÔn tiÕp tôc. Du Th¶n Chi cø tuÇn tù theo ®óng chiªu thøc cña nµng mµ ph¸t huy ra ®−îc uy lùc cùc kú m·nh liÖt. Hai ng−êi luyÖn ®−îc h¬n m−êi chiªu. Du Th¶n Chi ®· c¶m thÊy phøc t¹p nhiÒu qu¸, nhí kh«ng xuÓ, g· liÒn b¶o A Tö dõng l¹i nghØ mét chót råi diÔn l¹i tõ ®Çu. A Tö c−êi nãi: - V−¬ng c«ng tö! Theo chç nhËn xÐt th× vâ c«ng ph¸i Tinh Tó nhÊt ®Þnh lµ nhiÒu chç s¬ hë, ®¸ng buån c−êi l¾m ph¶i kh«ng? Du Th¶n Chi ®¸p b»ng giäng n−íc ®«i: - Kh«ng h¼n nh− vËy, thùc ra bªn trong còng cã nhiÒu chç kh¶ thñ. Cã ®iÒu cµng suy xÐt kü th× thÊy d−êng nh− ng−êi huÊn luyÖn kh«ng truyÒn thô ®Õn n¬i ®Õn chèn. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung G· nãi xong l¹i pháng theo c¸ch ®¸ cña A Tö ®¸ chÆn mét c¸i tróng vµo hßn ®¸ lín b»ng c¸i ®Çu ®¸nh "vÐo" mét tiÕng bay ®i. Hßn ®¸ nµy bay ra xa ®Õn ngoµi m−êi tr−îng råi tõ trªn kh«ng rít xuèng. Gi÷a lóc Êy trªn nói cã hai ng−êi ®i tíi. Du Th¶n Chi thÊy hßn ®¸ lín nµy s¾p rít tróng ®Çu ng−êi, g· hèt ho¶ng kªu lªn: - ói chµ! Tr¸nh mau! §¸ rít xuèng ®ã! Ng−êi ®i tr−íc nghiªng m×nh tr¸nh vÒ mÐ t¶ nöa b−íc råi vung hai tay lªn ®Ëp ®¸nh "ch¸t" mét tiÕng ®óng vµo hßn ®¸ lµm cho nã bay t¹t ngang ®Ëp vµo v¸ch nói ®¸nh "b×nh" mét tiÕng vang lªn, tãe löa ra bèn mÆt. Ng−êi ®ã næi giËn qu¸t hái: - Tªn nµo lín mËt d¸m trªu cît c¶ l·o gia? Th©n h×nh chuyÓn ®éng, tho¸ng c¸i hai ng−êi ®· tíi tr−íc mÆt Du Th¶n Chi cïng A Tö. Hai ng−êi nµy ¸o quÇn lam lò ¨n mÆc kiÓu hµnh khÊt, trªn l−ng ®eo mÊy c¸i tói v¶i. Du Th¶n Chi võa tr«ng thÊy ®· biÕt ngay lµ ng−êi C¸i Bang liÒn tiÕn lªn v¸i chµo nãi: - Xin hai vÞ ®¹i ca C¸i Bang ®õng giËn. T¹i h¹ v« ý mét chót, mong hai vÞ l−îng thø cho. Hai ng−êi C¸i Bang thÊy Du Th¶n Chi cung kÝnh xin lçi. Hä l¹i võa thÊy g· ®¸ tung ®−îc viªn ®¸ lín bay lªn th× biÕt lµ vâ c«ng g· ghª gím l¾m. Hai ng−êi kh«ng muèn sinh sù, liÒn ®¸p lÔ nãi: - T«n gi¸ d¹y qu¸ lêi! Råi toan ®i ngay. A Tö bçng lªn tiÕng hái: - C¸c ng−¬i cã ph¶i lµ ng−êi C¸i Bang ®ã kh«ng? NÕu vËy th× may l¾m. Ta ®ang muèn t×m ®Õn C¸i Bang ®Ó ®o¹t chøc ch−ëng m«n ch¬i! Tæng ®µ c¸c ng−¬i hiÖn ®Æt ë ®©u? Hai g· C¸i Bang nghe nµng më miÖng ®· nãi ®Õn chuyÖn muèn ®o¹t ng«i bang chóa mµ tr«ng c¸ch ¨n mÆc l¹i kh«ng ph¶i lµ ng−êi b¶n bang. §Ö tö C¸i Bang muèn tranh ®o¹t ng«i bang chóa th× míi lµ ph¹m téi tiÕm vÞ. Ng−êi ngoµi thèt ra c©u nµy cµng tá vÎ diÔu cît khinh miÖt C¸i Bang. Hai g· võa nghe nµng nãi ®· biÕn s¾c hái l¹i: - T«n gi¸ lµ ai? Sao d¸m bu«ng lêi khinh m¹n b¶n bang nh− vËy? A Tö nghe g· ®ã hái ®Õn lai lÞch m×nh, nµng muèn tiÕn lªn nãi mÊy ®iÒu ph©n trÇn lµ m×nh xøng ®¸ng. Nµng liÒn c−êi khµ khµ nãi: - Kh«ng d¸m! T¹i h¹ míi nhËn chøc ch−ëng m«n ph¸i Tinh Tó. A Tö chÝnh thÞ lµ t¹i h¹. G· hµnh khÊt ®i tr−íc ng−êi ®· cao nghÖu l¹i gÇy nhom chau mµy nãi: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - Thñ l·nh ph¸i Tinh Tó lµ §inh l·o qu¸i. Trªn chèn giang hå cßn ai kh«ng biÕt? Con tiÖn t× nµy ¨n nãi l¨ng nh¨ng. L·o ®i sau ng−êi võa ph¶i, tuæi ngoµi n¨m m−¬i, xem chõng ®Þa vÞ trong bang thÊp h¬n, viÖc g× còng ph¶i nghe theo g· cao nµy. L·o ra chiÒu thËn träng khÏ nãi: - §Þch huynh ®Ö! Chóng m×nh ®ang m¾c bËn ch¼ng nªn chÊp víi con nhá ch−a biÕt g× nµy lµm chi! G· cao gÇy h¾ng giäng nãi: - ¶ lµ mét ®øa tiÖn tú ®ui mï, cßn mét tªn... G· võa nãi võa nh×n Du Th¶n Chi b»ng con m¾t rÊt khinh bØ, tá ra g· s¾p nãi: mét tªn quØ sø. Du Th¶n Chi khi nµo chÞu ®Ó h¾n nãi hë ch©n t−íng m×nh ra. Tay ph¶i g· khoa vßng trßn mét vßng råi theo chiªu thøc cña A Tö võa biÓu diÔn phãng ra chiªu "Hçn thiªn v« cùc thøc". G· cao gÇy C¸i Bang vâ c«ng ®· vµo h¹ng tinh th©m, øng biÕn rÊt mau lÑ, thÊy Du Th¶n Chi d¬ tay phãng chiªu ra, tuy hai bªn c¸ch nhau b¶y t¸m th−íc, t−ëng chõng nh− ph¸t ch−ëng ®ã kh«ng tµi nµo phãng tíi m×nh ®−îc, nh−ng g· cao gÇy còng chuÈn bÞ ®Ò phßng, vËn khÝ ®Ó ®ãn ch−ëng ®èi ph−¬ng th× qu¶ nhiªn nghe ®¸nh "r¾c" mét tiÕng. G· cao gÇy ng−êi C¸i Bang ng· ngöa vÒ phÝa sau, x−¬ng sèng gÉy rêi ra, ng−êi g· ®øt lµm hai ®o¹n gËp l¹i. L·o C¸i bang cßn l¹i thÊt kinh la ho¶ng: - §Þch huynh ®Ö! §Þch huynh ®Ö! Trêi ¬i! §Þch huynh ®Ö lµm sao? §Þch huynh ®Ö chÕt råi −? B¶n ý Du Th¶n Chi phãng ch−ëng ra chØ lµ nh¨n trë g· cao gÇy khái thèt ra c©u "tªn quØ sø" mµ th«i, tuyÖt kh«ng cã ý h¹i m¹ng ng−êi. G· chît nghe l·o giµ C¸i bang la ho¶ng lµ g· kia chÕt råi th× c¶ kinh hái: - Sao? Råi Du Th¶n Chi tiÕn lªn tr−íc cói ®Çu nh×n xuèng nh×n g· cao gÇy th× thÊy hai m¾t g· lßi ra, tr«ng mµ ph¸t khiÕp. Du Th¶n Chi võa sî h·i võa hèi hËn, g· Êp óng: - §ã lµ... ®ã lµ... L·o C¸i thÊy Du Th¶n Chi mÆt mòi sÇn sïi th× kinh h·i v« cïng. L·o t−ëng g· l¹i giÕt lu«n c¶ m×nh, liÒn dïng hai quyÒn ®Ëp rÊt m¹nh vµo l−ng Du Th¶n Chi. Du Th¶n Chi lóc nµy míi häc ®−îc mÊy chiªu thøc cña ph¸i Tinh Tó do A Tö võa biÓu diÔn, nªn g· bÞ l·o C¸i tÊn c«ng mµ kh«ng biÕt c¸ch tr¸nh nÐ. H¬n n÷a trong lßng g· ®ang hèi hËn vÒ viÖc ®¸nh chÕt ng−êi, nªn muèn cam chÞu mÊy thoi quyÒn cña ®èi ph−¬ng ®Ó ¨n n¨n téi lçi. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung "B×nh b×nh" hai tiÕng. L·o C¸i giãng hai quyÒn vµo l−ng Du Th¶n Chi råi tay l·o bÞ dÝnh lu«n trªn l−ng g·. Bçng nghe tiÕng l·o C¸i ró lªn: - ói chao! Ng−êi l·o b¾n v¨ng ra råi ng· xuèng ®Êt miÖng phun m¸u t−¬i. Du Th¶n Chi l¹i cµng kinh h·i lín tiÕng hái: - L·o lµm sao vËy? A Tö tuyÖt kh«ng ®éng t©m, nµng l¹i cÊt tiÕng khen: - V−¬ng c«ng tö! Vâ c«ng ng−¬i qu¶ lµ giái thiÖt! Võa cÊt tay ®· h¹ xong hai h· cao thñ C¸i Bang. Du Th¶n Chi thÊy l·o giµ miÖng kh«ng ngít øa m¸u t−¬i trong lßng ®ang võa kinh h·i võa hèi hËn. G· quay ®Çu ra l¹i thÊy trªn ®−êng dèc nói cã mÊy ng−êi ®i tíi, g· hèt ho¶ng n¾m lÊy tay A Tö kªu lªn: - Ch¹y mau! Ch¹y mau ®i! §õng ®øng ®©y n÷a! A Tö kh«ng tù chñ ®−îc, ®Ó mÆc g· l«i ch¹y ®i nh− bay. Nµng chØ nghe thÊy tiÕng giã vï vï bªn tai th× biÕt r»ng g· ch¹y lÑ v« cïng! Nµng mõng rì la lªn: - Hay qu¸! Hay qu¸! Ng−¬i cø ch¹y nhanh h¬n n÷a ®i! ChØ trong kho¶nh kh¾c hai ng−êi ®a ch¹y xa ®Õn h¬n m−êi dÆm. Du Th¶n Chi bçng nghe v¨ng v¼ng phÝa sau cã tiÕng ng−êi ta gäi: - Du huynh ®Ö! Du huynh ®Ö! H·y thong th¶! Du Th¶n Chi nghe d−êng nh− lµ tiÕng Bao BÊt §ång. G· võa ra tay giÕt ng−êi chØ sî Bao BÊt §ång tãm ®−îc, khi nµo chÞu dõng b−íc mµ tr¸i l¹i g· cµng ch¹y lÑ h¬n. Ng−êi gäi Du Th¶n Chi ®óng lµ Bao BÊt §ång. Lóc nµy Bao BÊt §ång cïng Phong Ba ¸c ®· gÆp c¶ Mé Dung Phôc, §Æng BÝch Xuyªn, C«ng D· Cµn vµ V−¬ng Ngäc YÕn. G· kÓ cho bèn ng−êi kia nghe vÒ nh÷ng ®iÒu qu¸i dÞ cña Du Th¶n Chi. Mé Dung Phôc næi tÝnh hiÕu kú muèn t×m ®−îc Du Th¶n Chi ®Ó hái cho râ rµng. Mäi ng−êi cßn ë ®»ng xa ®· nh×n râ Du Th¶n Chi vung tay ®¸nh chÕt hai ng−êi råi kÐo A Tö ch¹y nh− bay. Mé Dung Phôc thÊy kiÓu g· ch¹y thËt vông vÒ, kh«ng ph¶i lµ ng−êi biÕt khinh c«ng, nh−ng c−íc lùc rÊt mau, cã lÏ ch¼ng thua g× m×nh. Lóc nµy cßn c¸ch chõng h¬n mét dÆm, Mé Dung Phôc nghÜ thÇm: - NÕu m×nh thi triÓn khinh c«ng ®Õn tét ®é còng chØ nhanh b»ng g· mµ th«i, m×nh cßn c¸ch nhau nh÷ng h¬n mét dÆm th× thñy chung vÉn kh«ng bao giê gÇn l¹i ®−îc. Nh− vËy ta kh«ng tµi nµo ®uæi kÞp g· vµ dï cã kÞp ch¨ng n÷a råi lµm thÕ nµo? Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Mé Dung Phôc thÊy Du Th¶n Chi vÉn ch¹y rÊt mau, trong lßng kh«ng khái th¸n phôc vµ kinh dÞ. §Æng B¸ch Xuyªn cïng C«ng D· Cµn thÊy hai ng−êi C¸i Bang mét chÕt vµ mét bÞ th−¬ng nÆng cïng kinh dÞ v« cïng. NhÊt lµ g· gÇy gß C¸i Bang l¹i chÕt mét c¸ch kú dÞ. Ng−êi g· gËp ®«i l¹i ®Çu vµ ch©n dÆt xuèng ®Êt, bông ngöa lªn trêi. C«ng D· Cµn n©ng l·o C¸i Bang bÞ th−¬ng dËy, råi lÊy mét viªn thuèc ch÷a th−¬ng nhÐt vµo miÖng l·o. Nh−ng miÖng l·o vÉn øa m¸u t−¬i, thuèc nhÐt vµo l¹i tr«i ra, ch¼ng ¨n thua g×. © HQD Håi thø t¸m m−¬i mèt T©y H¹ quèc v−¬ng ra b¶ng chiªu phß m· §Æng B¸ch Xuyªn ®−a ngãn tay gi÷a bªn tr¸i ra ®iÓm vµo hai huyÖt träng yÕu tr−íc ngùc l·o C¸i. Nguyªn phÐp ®iÓm huyÖt "TriÖt huyÕt chØ" cña y hiÖu nghiÖm nh− thÇn, hÔ ®iÓm xong lµ cÇm m¸u ngay tøc kh¾c. ThÕ mµ lÇn nµy y ®iÓm ®Õn hai lÇn, miÖng l·o C¸i vÉn øa m¸u ra kh«ng ngõng l¹i ®−îc. §Æng B¸ch Xuyªn chau mµy khÏ la lªn mét tiÕng thÊt väng. V−¬ng Ngäc YÕn nãi: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2