intTypePromotion=1

Lục mạch thần kiếm - tập 81

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
59
lượt xem
14
download

Lục mạch thần kiếm - tập 81

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 81', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 81

  1. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm 1 Nguyªn t¸c :Kim Dung Håi thø 81 T©y H¹ quèc v−¬ng ra b¶ng chiªu phß m· §Æng B¸ch Xuyªn ®−a ngãn tay gi÷a bªn tr¸i ra ®iÓm vµo hai huyÖt träng yÕu tr−íc ngùc l·o C¸i. Nguyªn phÐp ®iÓm huyÖt "TriÖt huyÕt chØ" cña y hiÖu nghiÖm nh− thÇn, hÔ ®iÓm xong lµ cÇm m¸u ngay tøc kh¾c. ThÕ mµ lÇn nµy y ®iÓm ®Õn hai lÇn, miÖng l·o C¸i vÉn øa m¸u ra kh«ng ngõng l¹i ®−îc. §Æng B¸ch Xuyªn chau mµy khÏ la lªn mét tiÕng thÊt väng. V−¬ng Ngäc YÕn nãi: - §Æng ®¹i ca! L·o nµy bÞ néi lùc ©m hµn ®Èy huyÕt ng−îc lªn. §¹i ca ph¶i ®iÓm vµo c¸c huyÖt ®¹o sau l−ng míi ®−îc. §Æng B¸ch Xuyªn nghe nµng nãi liÒn tØnh ngé, xoay tay ®iÓm vµo huyÖt "ThÇn §¹o" vµ huyÖt "Chi D−¬ng" sau l−ng l·o C¸i, qu¶ nhiªn l·o phun ra hai côc m¸u n÷a råi ®×nh chØ ngay. C«ng D· Cµn l¹i nhÐt vµo miÖng l·o mét viªn thuèc ch÷a th−¬ng. ChØ trong chíp m¾t, l·o C¸i hÝt mét h¬i thë m¹nh råi run run nãi: - §a t¹... ©n c«ng ®· cøu viÖn l·o phu... Xin ©n c«ng... cho t«n tÝnh ®¹i danh. §Æng B¸ch Xuyªn ®¸p: - §· lµ b¹n giang hå víi nhau th× viÖc t−¬ng trî trong lóc nguy cÊp lµ th−êng. Hµnh ®éng nhá män nµy cã chi ®¸ng kÓ mµ tóc h¹ ph¶i quan t©m? L·o C¸i l¹i hÝt mét h¬i ch©n khÝ n÷a liÒn c¶m thÊy khÝ lùc m×nh cø tho¸t ra ngoµi dÇn mßn. L·o toan thß tay vµo bäc ®Ó mãc lÊy vËt g× nh−ng kiÖt lùc mÊt råi kh«ng cÊt tay lªn ®−îc n÷a. L·o nãi: - PhiÒn... t«n gi¸... C«ng D· Cµn hiÓu ý hái: - Tóc h¹ muèn lÊy vËt g× ph¶i kh«ng? L·o C¸i gËt ®Çu. C«ng D· Cµn liÒn mãc giïm nh÷ng ®å vËt trong bäc l·o ra thÊy ®ñ thø nµo ho¶ ®ao, nµo ®¸ löa, nµo ¸m khÝ, nµo d−îc vËt, nµo l−¬ng kh«, nµo b¹c vôn... L·o C¸i thÒu thµo nãi: - L·o phu... kh«ng sèng ®−îc n÷a råi... Bøc b¶n v¨n nµy... rÊt lµ quan träng... Xin ©n c«ng trao dïm vµo tay mét vÞ tr−ëng l·o C¸i bang... L·o rÊt c¸m ¬n... L·o võa nãi võa thë hæn hÓn, ®ång thêi nhÊc lÊy mét tËp giÊy vµng mµ C«ng D· Cµn h·y cßn cÇm ë trong tay. Mé Dung Phôc nãi: Posted by NTT http://www.vietkiem.com webmaster@vietkiem.com
  2. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm 2 Nguyªn t¸c :Kim Dung - Tóc h¹ cø yªn t©m. V¹n nhÊt mµ th−¬ng thÕ tóc h¹ kh«ng khái ®−îc th× chóng t«i phô tr¸ch viÖc trao tay bøc b¶n v¨n ®ã cho vÞ tr−ëng l·o C¸i bang lµ xong. Nãi xong ®ãn lÊy tËp giÊy vµng. L·o C¸i l¹i nãi tiÕp b»ng mét giäng rÊt yÕu ít: - L·o phu lµ DÞch... NhÊt Thanh... C¶m phiÒn c¸c h¹ nãi cho tr−ëng l·o hay r»ng... l·o phu ë n−íc T©y H¹ vÒ... §©y lµ b¶n v¨n cña Quèc v−¬ng T©y H¹ th«ng ®¹t ®i c¸c n¬i ®Ó kÐn phß m·. ViÖc nµy träng ®¹i v« cïng... Vµ cã liªn quan mËt thiÕt ®Õn vËn m¹ng an nguy cña §¹i Tèng. TÖ Bang... TÖ Bang... TÖ Bang...L·o cè nãi ®−îc ba tiÕng TÖ Bang råi hÕt h¬i. L·o cµng hèt ho¶ng cµng kh«ng thèt ra lêi ®−îc, råi thÊy lîm giäng d−êng nh− s¾p n«n ra huyÕt.L·o ®¶o m¾t ®ét nhiªn ngã thÊy Mé Dung Phôc tuÊn nh·, sùc nhí ra ®iÒu g×, l·o cè g¾ng hái: - C¸c h¹ lµ ai? Cã ph¶i... C« T«... C« T«... Mé Dung Phôc ®¸p ngay: - §óng ®ã! T¹i h¹ chÝnh lµ Mé Dung Phôc ë C« T«. L·o C¸i hèt ho¶ng lÝu l−ìi nãi: - Ng−¬i... ng−¬i lµ kÎ ®¹i thï... cña b¶n bang. Råi l·o thu hÕt tµn lùc thß tay ra ®o¹t l¹i bøc v¨n ë trong tay Mé Dung Phôc. Mé Dung Phôc còng kh«ng tranh dµnh víi l·o, ®Ó l·o lÊy b¶n v¨n vÒ. Y nghÜ thÇm: - C¸i bang vÉn ®em lßng ngê m×nh giÕt phã bang chóa M· §¹i Nguyªn, gÇn ®©y tuy viÖc phao vu nµy kh«ng thÊy ai ®Õn n÷a. Nh−ng l·o nµy míi ë T©y H¹ vÒ, ch¾c ch−a biÕt g× vÉn cßn nghi cho m×nh lµ thñ ph¹m giÕt M· §¹i Nguyªn. Bçng nghe l·o C¸i thu hÕt chót h¬i tµn xÐ ro¹c b¶ng v¨n lµm hai m¶nh. L·o toan xÐ n÷a nh−ng hai ch©n bçng duçi th¼ng råi phun ra mét håi m¸u t−¬i n÷a, thÕ lµ l·o chÕt råi. Phong Ba ¸c nhÆt lÊy hai m¶nh giÊy r¸p l¹i xem, nh−ng trªn b¶ng nµy viÕt b»ng thø v¨n tù ngo¹i quèc ngo»n ngoÌo, cuèi cïng lµ mét c¸i dÊu rÊt lín. C«ng D· Cµn biÕt ®−îc nhiÒu thø v¨n tù. G· hiÓu c¶ ch÷ T©y H¹ liÒn ®äc b¶ng v¨n lªn: "C«ng chóa V¨n Nghi n−íc T©y H¹ tuæi s¾p tíi tuÇn cËp kª. §øc vua quyÕt ý ra b¶n v¨n nµy ®Ó kÐn mét vÞ v¨n vâ song toµn, kh«i ng« tuÊn nh· ch−a ®Ýnh h«n víi ai, sung vµo ng«i phß m·. "Cuéc kÐn chän sÏ c«ng khai khëi sù vµo tiÕt trung thu th¸ng t¸m. "BÊt luËn nh©n sÜ n−íc nµo tù tin m×nh lµ bËc nh©n tµi bËc nhÊt thiªn h¹ h·y ®Õn ghi tªn vµo danh s¸ch cho ®óng kú h¹n. "Quèc v−¬ng −u ®·i hÕt thÈy mäi ng−êi. Dï kh«ng tróng tuyÓn vµo ng«i phß m· còng tuú tµi lùc dông, gia phong quan t−íc". C«ng D· Cµn ch−a ®äc hÕt, Phong Ba ¸c ®· c−êi ha h¶ nãi: Posted by NTT http://www.vietkiem.com webmaster@vietkiem.com
  3. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm 3 Nguyªn t¸c :Kim Dung - ¤ng b¹n C¸i bang nµy thiÖt ®¸ng buån c−êi. L·o ®· qua T©y H¹ lÊy b¶n v¨n ®Ó trao cho tr−ëng l·o C¸i bang. Ch¼ng lÏ l·o muèn cho vÞ tr−ëng l·o nµo ®ã sang øng tuyÓn lµm phß m· n−íc T©y H¹ ch¨ng? Bao BÊt §ång nãi: - Kh«ng ph¶i ®©u lµ kh«ng ph¶i ®©u! Tø ®Ö cã ®iÒu ch−a hiÓu ®Êy th«i. C¸c vÞ tr−ëng l·o C¸i bang ®Òu ®· giµ nua l¹i xÊu xa c¶. Nh−ng ®Ö tö trong bang thiÕu g× ng−êi v¨n vâ song toµn, th«ng minh anh tuÊn. NÕu qu¶ cã mét g· ®Ö tö nµo trong bang tróng tuyÓn ng«i phß m· n−íc T©y H¹ h¸ ch¼ng lµm vinh dù cho b¶n bang −? §Æng B¸ch Xuyªn chau mµy nãi: - Th−êng nghe nh÷ng bËc anh hïng h¶o h¸n C¸i bang ch¼ng ai m−u ®å c«ng danh phó quý mµ sao l·o §Þch NhÊt Thanh nµy cßn ham lîi ®Õn thÕ? C«ng D· Cµn nãi: - §¹i ca! Theo lêi l·o nãi th× viÖc nµy träng ®¹i l¾m, cã quan hÖ ®Õn vËn mÖnh an nguy cña nhµ §¹i Tèng. NÕu lêi l·o nãi qu¶ ®óng sù thùc th× quyÕt nhiªn kh«ng ph¶i lµ hä cÇu c«ng danh phó quý cho C¸i bang ®©u. Bao BÊt §ång l¾c ®Çu nãi: - Kh«ng ph¶i ®©u lµ kh«ng ph¶i ®©u!... C«ng D· Cµn nh×n Bao BÊt §ång hái: - Tam ®Ö l¹i cßn cã ®iÒu g× cao kiÕn? Bao BÊt §ång nãi: - NhÞ ca! NhÞ ca hái tiÓu ®Ö "l¹i cßn" cã ®iÒu g× cao kiÕn? Ch÷ "l¹i cßn" ®ã tá ra ®Ö ®· ph¸t biÓu ý kiÕn mét lÇn råi, nh−ng ®Ö ®· ®−a ra ý kiÕn nµo ®©u? Nh− vËy ®ñ chøng minh nhÞ ca kh«ng tin lµ ®Ö cã cao kiÕn g× ®©u, vµ ý tø c©u nµy ch¼ng kh¸c g× nhÞ ca b¶o: "Bao l·o tam l¹i nãi l¨ng nh¨ng g× ®ã?". Cã ph¶i thÕ kh«ng? Phong Ba ¸c tuy −a c·i lý víi ng−êi ngoµi, song ®èi víi anh em th× g· l¹i nhòn nh− con chi chi ch¼ng bÎ bai g×. Bao BÊt §ång cã tÝnh thÝch tranh luËn, nh−ng qu¸ khÝch h¬n Phong Ba ¸c nhiÒu, g· bÊt chÊp kÎ th©n ng−êi s¬, hay thø bËc t«n ti, ai nãi g× kh«ng hîp víi ý m×nh lµ c·i ®Õn kú cïng. C«ng D· Cµn ®· biÕt tÝnh khÝ Bao, nªn tñm tØm c−êi nãi: - Tam ®Ö ®· ph¸t biÓu, nhiÒu lÇn cã l¾m ý kiÕn rÊt hay. Ta nãi "l¹i cßn" ®©y lµ thËt sù tr«ng mong Bao tam ®Ö lÇn nµy "l¹i" cã cao kiÕn. Bao BÊt §ång l¾c ®Çu nãi: - Kh«ng ph¶i ®©u lµ kh«ng ph¶i ®©u! §Ö xem ra lóc nhÞ ca võa nãi c©u nµy võa c−êi nöa miÖng, chø kh«ng ph¶i cã ý ch©n thµnh. Y cßn muèn nãi n÷a, nh−ng §Æng B¸ch Xuyªn g¹t ®i hái: Posted by NTT http://www.vietkiem.com webmaster@vietkiem.com
  4. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm 4 Nguyªn t¸c :Kim Dung - Tam ®Ö! Theo ý kiÕn cña tam ®Ö th× DÞch NhÊt Thanh lÊy bøc b¶ng v¨n n−íc T©y H¹ tuyÓn phß m· nµy vÒ lµ l·o cã dông ý g×? Bao BÊt §ång ®¸p: - C¸i nµy... tiÓu ®Ö l¹i kh«ng ph¶i DÞch NhÊt Thanh th× lµm sao mµ biÕt ®−îc l·o cã dông ý g×? Mé Dung Phôc ®¶o m¾t nh×n C«ng D· Cµn ®Ó hái ý kiÕn g·. C«ng D· Cµn tñm tØm c−êi nãi: - Theo ý ®Ö th× kh¸c h¼n víi Bao tam ®Ö. G· biÕt tr−íc r»ng bÊt luËn m×nh bµy tá ý kiÕn g×, Bao BÊt §ång còng ph¶n ®èi. Chi b»ng m×nh nãi ch¾n ®Çu tr−íc ®i lµ h¬n. Bao BÊt §ång trõng m¾t nh×n C«ng D· Cµn nãi: - Kh«ng ph¶i ®©u lµ kh«ng ph¶i ®©u! LÇn nµy nhÞ ca hoµn toµn sai råi. Trong bông tiÓu ®Ö nghÜ r»ng nhÞ ca nghÜ thÕ nµo th× tiÓu ®Ö còng nghÜ ®óng nh− thÕ, kh«ng sai chót nµo. C«ng D· Cµn c−êi nãi: - T¹ ¬n trêi ®Êt! ThÕ th× tuyÖt diÖu! Mé Dung Phôc hái C«ng D· Cµn: - NhÞ ca! NhÞ ca thÊy thÕ nµo trong vô nµy? C«ng D· Cµn ®¸p: - HiÖn nay n−íc §¹i Liªu, §¹i Tèng, Thæ Phån, T©y H¹ vµ §¹i Lý ®èi lËp víi nhau, trõ n−íc §¹i Lý nhá bÐ ë n¬i xa l¸nh t¹i câi Nam lµ kh«ng tranh giµnh víi ai, cßn bèn n−íc kia ®Òu cã chÝ th«n tÝnh thiªn h¹, thèng nhÊt giang s¬n... Bao BÊt §ång ng¾t lêi: - NhÞ ca nãi thÕ lµ kh«ng ®óng råi. N−íc §¹i Yªn ta hiÖn nay tuy kh«ng cã ®Êt ®ai câi bê, nh−ng c«ng tö ®©y ch¼ng giê phót nµo lµ kh«ng nghÜ tíi viÖc phôc quèc. BiÕt ®©u ngµy sau §¹i Yªn ta kh«ng phÊn khëi oai hïng cña tæ tiªn mµ trung h−ng c¬ nghiÖp? G· nãi tíi ®©y, Mé Dung Phôc, §Æng B¸ch Xuyªn, C«ng D· Cµn, Phong Ba ¸c ®Òu ®øng nghiªm, vÎ mÆt trang träng ®ång thanh nãi: - ý chÝ phôc quèc, chóng ta nhÊt quyÕt kh«ng lóc nµo quªn ®−îc. Råi ng−êi rót ®ao, kÎ tuèt kiÕm, cÇm binh khÝ ®Æt ngang tr−íc ngùc. Nguyªn tæ tiªn Mé Dung Phôc thuéc dßng hä Tiªn Ty ®êi x−a. Håi lo¹n ngò Hå, hä Mé Dung dßng dâi Tiªn Ty ë Trung Quèc ®¸nh §«ng dÑp B¾c oai phong lõng lÉy, dùng ra nh÷ng triÒu ®¹i TiÒn Yªn, HËu Yªn, Nam Yªn vµ T©y Yªn. Sau hä Mé Dung Phôc bÞ nhµ B¾c Nguþ diÖt, con ch¸u hä Mé Dung t¶n c− ®i kh¾p n¬i nh−ng vÉn truyÒn ®êi dÆn con ch¸u hoµi b·o ý niÖm trung h−ng phôc quèc. Nh−ng tr¶i qua c¸c triÒu ®¹i Tuú §−êng hä Mé Dung ngµy cµng suy yÕu, nªn nguyÖn väng kh«i phôc n−íc §¹i Yªn ngµy cµng mê mÞt. Posted by NTT http://www.vietkiem.com webmaster@vietkiem.com
  5. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm 5 Nguyªn t¸c :Kim Dung M·i ®Õn cuèi ®êi Ngò §¹i, trong hä Mé Dung bçng s¶n xuÊt ra Mé Dung Long Thµnh mét nh©n vËt kú tµi, tr¨m ®êi còng hiÕm thÊy. Mé Dung Long Thµnh th«ng hiÓu hÕt vâ c«ng c¸c ph¸i lín vµ trë nªn mét tay h¶o h¸n v« ®Þch trong vâ l©m thêi bÊy giê. Mé Dung Long Thµnh kh«ng quªn lêi di huÊn cña tæ tiªn, tô tËp c¸c vÞ anh hïng, m−u toan phôc quèc. Nh−ng thÕ lín thiªn h¹ ph©n ly ^^^ ngµy tÊt ®i ®Õn chç thèng nhÊt giang s¬n. TriÖu Khu«ng DÉn dùng lªn nhµ §¹i Tèng råi bèn bÓ thanh b×nh, lßng ng−êi thÞnh trÞ. Mé Dung Long Thµnh tuy vâ c«ng cao c−êng, rót côc còng kh«ng g©y dùng nªn do ®ã buån bùc mµ chÕt. MÊy ®êi sau, truyÒn ®Õn Mé Dung Phôc, bao nhiªu tr¸ng chÝ hïng ^^^ cïng vâ c«ng cña Mé Dung Long Thµnh d−êng nh− truyÒn c¶ l¹i cho Mé Dung Phôc. Nh−ng c«ng cuéc m−u ®å trung h−ng n−íc §¹i Yªn ®èi víi nhµ Tèng l¹i lµ hµnh vi ph¶n nghÞch v« ®¹o. V× vËy tuy Mé Dung Phôc ngÊm ngÇm tô tËp hµo kiÖt, chøa th¶o ^^^ l−¬ng, nh−ng kh«ng lé mét chót tiÕng t¨m nµo ra ngoµi trõ bän §Æng B¸ch Xuyªn mÊy ng−êi lµ chç chÝ th©n, cßn ngoµi ra kh«ng ai ^^^ biÕt ch©n t−íng y. Trong vâ l©m ng−êi ta chØ ®Ò cËp ®Õn C« T« Mé Dung lµ mét ^^^ vâ c«ng cùc cao, v× hµnh vi kú bÝ xuÊt quû nhËp thÇn chí ch¼ng ai biÕt ®Õn nhµ Mé Dung Phôc vÉn hoµi b·o chÝ lín. Tuy cïng lµ mét ph¸i vâ trªn chèn giang hå nh−ng hµnh ®éng cña nhµ Mé Dung kh¸c h¼n nh÷ng ph¸i kh¸c. Con m¾t ng−êi th−êng chØ thÊy Mé Dung nh− c¸i ®inh tr−íc m¾t vµ ph¸i nµo còng ghen ghÐt Mé Dung C« T«. Lóc nµy ë gi÷a qu·ng ®ång néi b¸t ng¸t bèn mÆt kh«ng ng−êi, Bao BÊt §ång m¶i mª ®Ò cËp ®Õn chÝ lín phôc quèc. Mäi ng−êi bÊt gi¸c næi tÝnh anh hµo rót kiÕm tuèt g−¬m, kh¶ng kh¸i hiªn ngang thæ lé ý chÝ trong lßng. Tr¸i l¹i V−¬ng Ngäc YÕn tõ tõ trë gãt thñng thØnh ®i ra chç kh¸c xa ^^^ mÊy ng−êi nµy. Nµng cho chuyÖn x−ng ®Õ x−ng v−¬ng chØ lµ nh÷ng väng t−ëng h·o huyÒn tõ mÊy tr¨m n¨m cña hä Mé Dung. ViÖc phôc quèc tuy ch¼ng hy väng g× mµ c¸i häa diÖt téc l¹i n¾m ch¾c h¬n. MÉu th©n nµng vµo Èn mét n¬i xa x¨m hÎo l¸nh, kh«ng cho Mé Dung Phôc ®Õn nhµ vµ kh«ng muèn lai v·ng nhµ hä Mé Dung còng chØ v× chuyÖn nµy. C«ng D· Cµn nh×n bãng sau l−ng V−¬ng Ngäc YÕn ®i mçi lóc mét xa råi nãi: - N−íc §¹i Liªu vµ nhµ §¹i Tèng hai bªn x¶y ra viÖc can qua lu«n mÊy n¨m liÒn. N−íc §¹i Liªu tuy chiÕm ®−îc th−îng phong, nh−ng muèn diÖt ®−îc nhµ §¹i Tèng cßn lµ mét viÖc mu«n phÇn khã kh¨n. N−íc T©y H¹ n−íc Thæ Phån hïng cø miÒn T©y. Hai n−íc nµy ®Òu cã ®Õn mÊy chôc v¹n tinh binh. BÊt luËn T©y H¹ hay Thæ Phån mµ chÞu trî gióp §¹i Liªu th× nhµ §¹i Tèng qu¶ nhiªn nguy ngËp. Tr¸i l¹i, hai n−íc nµy quay vÒ víi §¹i Tèng thêi c¸i ho¹ diÖt vong cña §¹i Liªu còng cã ngµy sÏ ®Õn. Phong Ba ¸c vç ®ïi ®¸nh ®Ðt mét c¸i nãi: - NhÞ ca nãi vËy lµ ®óng lý. Tr−íc nay C¸i bang ®èi víi Tèng triÒu vÉn mét d¹ trung thµnh. DÞch NhÊt V−¬ng sang T©y lÊy b¶n v¨n vÒ d−êng nh− mong muèn nhµ §¹i Tèng cã tay thiÕu niªn anh hïng nµo ®i øng tuyÓn ng«i phß m· n−íc T©y H¹. Gi¶ tû §¹i Tèng vµ T©y H¹ liªn h«n víi nhau, tÊt trë nªn thiªn h¹ v« ®Þch. Posted by NTT http://www.vietkiem.com webmaster@vietkiem.com
  6. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm 6 Nguyªn t¸c :Kim Dung C«ng D· Cµn gËt ®Çu nãi: - NÕu biÓu lµ thiªn h¹ v« ®Þch th× ch−a ch¾c ®· ®óng. Cã ®iÒu nhµ §¹i Tèng tiÒn l−¬ng phong phó, cña c¶i dåi dµo; n−íc T©y H¹ binh c−êng m· tr¸ng. Hai n−íc nµy mµ liªn minh víi nhau §¹i Liªu cïng Thæ Phån ®Òu kh«ng ®Þch næi, cßn nãi chi ®Õn n−íc §¹i Lý nhá xÝu kia n÷a. Theo nh− tiÓu ®Ö pháng ®o¸n, th× sau cuéc Tèng H¹ liªn minh viÖc ®Çu tiªn cña hä lµ th«n tÝnh n−íc §¹i Lý, b−íc thø hai míi ®Õn ®¸nh Liªu Quèc. §Æng B¸ch Xuyªn nãi: - DÞch NhÊt Thanh cã lÏ tÝnh thÕ thËt, vµ dï cã ®óng nh− vËy n÷a th× viÖc Tèng H¹ liªn minh kh«ng ph¶i dÔ dµng ®©u. C¸c n−íc §¹i Liªu, Thæ Phån, §¹i Lý mµ biÕt tin nµy, nhÊt ®Þnh thiÕt kÕ ph¸ ho¹i. C«ng D· Cµn nãi: - Ch¼ng nh÷ng hä thiÕt kÕ ph¸ ho¹i vµ hä ®Òu muèn lÊy c«ng chóa T©y H¹. §Æng B¸ch Xuyªn hái: - Kh«ng hiÓu c«ng chóa T©y H¹ Êy ®Ñp hay xÊu tÝnh t×nh ªm ¶, hoµ thuËn hay kiªu h·nh ngang ng−îc? Bao BÊt §ång c−êi ha h¶ nãi: - §¹i ca lµm chi viÖc ®ã? Ch¼ng lÏ ®¹i ca còng muèn qua T©y H¹ ghi tªn øng tuyÓn ®Ó ngÊp nghÐ ng«i phß m· n−íc ®ã ch¨ng? §Æng B¸ch Xuyªn ®¸p: - Gi¶ tØ ®¹i ca cña tam ®Ö míi ®«i m−¬i, vâ c«ng cao gÊp m−êi hiÖn giê, nh©n phÈm ®Ñp ®Ï gÊp tr¨m, th× ta ®· lËp tøc bay qua T©y H¹ råi. Tam ®Ö! ViÖc ®å m−u phôc quèc cña n−íc §¹i Yªn ta ®· mÊy tr¨m n¨m nay thuû chung vÉn nh− b¾t bãng trong g−¬ng, ^^^ n−íc khã lßng thµnh c«ng. XÐt cho cïng chØ v× m×nh ch−a ®−îc mét lùc l−îng ®¸ng kÓ nµo viÖn trî mµ ra. NÕu hä Mé Dung cïng n−íc T©y H¹ kÕt viÖn trî ngay vµ ®¹i s− cã c¬ thµnh tùu. Bao BÊt §ång tÝnh −a c·i chÇy c·i cèi thÕ mµ nghe lêi biÖn b¸c cña §Æng B¸ch Xuyªn, g· còng ph¶i lu«n gËt ®Çu nãi: - §óng thÕ! §Ö chØ mong r»ng viÖc nµy sÏ gióp Ých cho viÖc trung h−ng phôc quèc n−íc §¹i Yªn ta. Cßn c«ng chóa T©y H¹ bÊt luËn ®Ñp hay xÊu, tèt hay h−, nÕu hä chÞu g¶ con g¸i cho, Bao l·o tam còng mÆt d¹n mµy dµy lÊy nµng lµm vî. Mäi ng−êi ®Òu c−êi å lªn, ®−a m¾t nh×n Mé Dung Phôc. Mé Dung Phôc lµ ng−êi th«ng minh tuyÖt ®Ønh biÕt ngay bèn g· muèn m×nh ®i T©y H¹ øng tuyÓn ng«i phß m·, y lÈm bÈm: - KÓ vÒ tuæi trÎ, tµi m¹o, nh©n phÈm, v¨n tµi, vâ häc th× hiÖn nay trªn ®êi khã mµ hiÕm ®−îc mét chµng trai ®ñ t− c¸ch nh− m×nh. ViÖc ®i T©y H¹ cÇu th©n m−êi phÇn cã thÓ n¾m v÷ng ®Õn s¸u b¶y nh−ng nÕu Quèc V−¬ng T©y H¹ kÓ vÒ m«n ®¨ng hé ®èi th× m×nh tuy lµ dßng dâi v−¬ng t«n quý téc n−íc §¹i Yªn nh−ng ®· bÞ suy vong tõ l©u råi. ë nhµ §¹i Tèng m×nh chØ lµ mét tªn ¸o v¶i b¹ch ®inh. NÕu so bèn n−íc §¹i Tèng, §¹i Lý, §¹i Liªu, Posted by NTT http://www.vietkiem.com webmaster@vietkiem.com
  7. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm 7 Nguyªn t¸c :Kim Dung Thæ Phån cïng ph¸i th©n v−¬ng c«ng hÇu ®Õn cÇu h«n, th× danh vÞ t−íc léc m×nh bÐn gãt ng−êi ta thÕ nµo ®−îc? Mé Dung Phôc nghÜ vËy råi ®−a m¾t ngã bøc b¶ng v¨n, chµng thÊy ®©y lµ c¬ héi ngµn n¨m mét thuë. V× tr−íc nay C«ng chóa cÇu h«n ®Òu do quèc v−¬ng sai ®¹i thÇn lµm mèi mµ kÐn chän nh÷ng tay tuæi trÎ tµi cao trong n−íc phong lµm phß m·, quyÕt kh«ng b¸o c¸o b¶ng v¨n ra kh¾p thiªn h¹ ®Ó c«ng khai lùa chän nh− kiÓu nµy. Chµng kh«ng tù chñ ®−îc, quay l¹i nh×n sau l−ng V−¬ng Ngäc YÕn th× thÊy nµng ®øng d−íi gèc c©y liÔu, tay ph¶i n¾m lÊy mét cµnh liÔu rñ xuèng, ®−a cÆp m¾t b©ng khu©ng nh×n dßng s«ng n−íc ch¶y lê ®ê.M×nh nµng chØ mÆc mét tÊm ¸o m¶nh, thùc ®¸ng th−¬ng. Mé Dung Phôc biÕt r»ng biÓu muéi y tõ nhá vÉn hoµi b·o mét mèi th©m t×nh víi m×nh. Tuy c« mÉu cïng phô th©n m×nh cã chuyÖn bÊt hoµ, t×m hÕt c¸ch ®Ó ng¨n trë nh÷ng cuéc gÆp gì gi÷a nµng vµ m×nh nh−ng nµng quyÕt chÝ ra ®i t×m m×nh, chµng tù nhñ: - Mé Dung Phôc nµy b«n tÈu kh¾p n¬i, thuû chung hoµi b·o mét tÊm lßng trung h−ng phôc quèc, ®Õn vâ c«ng còng kh«ng thÓ chuyªn t©m rÌn luyÖn ®−îc th× cßn kÓ g× ®Õn chót tÝnh nhi n÷ mµ kh«ng l¹nh nh¹t thê ¬? Nh−ng V−¬ng Ngäc YÕn l¹i th©m t×nh víi m×nh ®Õn thÕ. Con ng−êi nµo ph¶i gç ®¸ mµ kh«ng xóc ®éng t©m can? NÕu lóc nµy m×nh ®ét nhiªn bá nµng ra ®Ó cÇu h«n víi mét ng−êi c«ng chóa ch−a tõng biÕt mÆt bao giê th× sao cho ®µnh d¹? NghÜ vËy chµng biÕt r»ng viÖc ®i T©y H¹ cÇu h«n lµ ph¶i, nh−ng trong lßng l¹i kh«ng nì. © HQD Posted by NTT http://www.vietkiem.com webmaster@vietkiem.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2