Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 81

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

67
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 81', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 81

  1. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm 1 Nguyªn t¸c :Kim Dung Håi thø 81 T©y H¹ quèc v−¬ng ra b¶ng chiªu phß m· §Æng B¸ch Xuyªn ®−a ngãn tay gi÷a bªn tr¸i ra ®iÓm vµo hai huyÖt träng yÕu tr−íc ngùc l·o C¸i. Nguyªn phÐp ®iÓm huyÖt "TriÖt huyÕt chØ" cña y hiÖu nghiÖm nh− thÇn, hÔ ®iÓm xong lµ cÇm m¸u ngay tøc kh¾c. ThÕ mµ lÇn nµy y ®iÓm ®Õn hai lÇn, miÖng l·o C¸i vÉn øa m¸u ra kh«ng ngõng l¹i ®−îc. §Æng B¸ch Xuyªn chau mµy khÏ la lªn mét tiÕng thÊt väng. V−¬ng Ngäc YÕn nãi: - §Æng ®¹i ca! L·o nµy bÞ néi lùc ©m hµn ®Èy huyÕt ng−îc lªn. §¹i ca ph¶i ®iÓm vµo c¸c huyÖt ®¹o sau l−ng míi ®−îc. §Æng B¸ch Xuyªn nghe nµng nãi liÒn tØnh ngé, xoay tay ®iÓm vµo huyÖt "ThÇn §¹o" vµ huyÖt "Chi D−¬ng" sau l−ng l·o C¸i, qu¶ nhiªn l·o phun ra hai côc m¸u n÷a råi ®×nh chØ ngay. C«ng D· Cµn l¹i nhÐt vµo miÖng l·o mét viªn thuèc ch÷a th−¬ng. ChØ trong chíp m¾t, l·o C¸i hÝt mét h¬i thë m¹nh råi run run nãi: - §a t¹... ©n c«ng ®· cøu viÖn l·o phu... Xin ©n c«ng... cho t«n tÝnh ®¹i danh. §Æng B¸ch Xuyªn ®¸p: - §· lµ b¹n giang hå víi nhau th× viÖc t−¬ng trî trong lóc nguy cÊp lµ th−êng. Hµnh ®éng nhá män nµy cã chi ®¸ng kÓ mµ tóc h¹ ph¶i quan t©m? L·o C¸i l¹i hÝt mét h¬i ch©n khÝ n÷a liÒn c¶m thÊy khÝ lùc m×nh cø tho¸t ra ngoµi dÇn mßn. L·o toan thß tay vµo bäc ®Ó mãc lÊy vËt g× nh−ng kiÖt lùc mÊt råi kh«ng cÊt tay lªn ®−îc n÷a. L·o nãi: - PhiÒn... t«n gi¸... C«ng D· Cµn hiÓu ý hái: - Tóc h¹ muèn lÊy vËt g× ph¶i kh«ng? L·o C¸i gËt ®Çu. C«ng D· Cµn liÒn mãc giïm nh÷ng ®å vËt trong bäc l·o ra thÊy ®ñ thø nµo ho¶ ®ao, nµo ®¸ löa, nµo ¸m khÝ, nµo d−îc vËt, nµo l−¬ng kh«, nµo b¹c vôn... L·o C¸i thÒu thµo nãi: - L·o phu... kh«ng sèng ®−îc n÷a råi... Bøc b¶n v¨n nµy... rÊt lµ quan träng... Xin ©n c«ng trao dïm vµo tay mét vÞ tr−ëng l·o C¸i bang... L·o rÊt c¸m ¬n... L·o võa nãi võa thë hæn hÓn, ®ång thêi nhÊc lÊy mét tËp giÊy vµng mµ C«ng D· Cµn h·y cßn cÇm ë trong tay. Mé Dung Phôc nãi: Posted by NTT http://www.vietkiem.com webmaster@vietkiem.com
  2. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm 2 Nguyªn t¸c :Kim Dung - Tóc h¹ cø yªn t©m. V¹n nhÊt mµ th−¬ng thÕ tóc h¹ kh«ng khái ®−îc th× chóng t«i phô tr¸ch viÖc trao tay bøc b¶n v¨n ®ã cho vÞ tr−ëng l·o C¸i bang lµ xong. Nãi xong ®ãn lÊy tËp giÊy vµng. L·o C¸i l¹i nãi tiÕp b»ng mét giäng rÊt yÕu ít: - L·o phu lµ DÞch... NhÊt Thanh... C¶m phiÒn c¸c h¹ nãi cho tr−ëng l·o hay r»ng... l·o phu ë n−íc T©y H¹ vÒ... §©y lµ b¶n v¨n cña Quèc v−¬ng T©y H¹ th«ng ®¹t ®i c¸c n¬i ®Ó kÐn phß m·. ViÖc nµy träng ®¹i v« cïng... Vµ cã liªn quan mËt thiÕt ®Õn vËn m¹ng an nguy cña §¹i Tèng. TÖ Bang... TÖ Bang... TÖ Bang...L·o cè nãi ®−îc ba tiÕng TÖ Bang råi hÕt h¬i. L·o cµng hèt ho¶ng cµng kh«ng thèt ra lêi ®−îc, råi thÊy lîm giäng d−êng nh− s¾p n«n ra huyÕt.L·o ®¶o m¾t ®ét nhiªn ngã thÊy Mé Dung Phôc tuÊn nh·, sùc nhí ra ®iÒu g×, l·o cè g¾ng hái: - C¸c h¹ lµ ai? Cã ph¶i... C« T«... C« T«... Mé Dung Phôc ®¸p ngay: - §óng ®ã! T¹i h¹ chÝnh lµ Mé Dung Phôc ë C« T«. L·o C¸i hèt ho¶ng lÝu l−ìi nãi: - Ng−¬i... ng−¬i lµ kÎ ®¹i thï... cña b¶n bang. Råi l·o thu hÕt tµn lùc thß tay ra ®o¹t l¹i bøc v¨n ë trong tay Mé Dung Phôc. Mé Dung Phôc còng kh«ng tranh dµnh víi l·o, ®Ó l·o lÊy b¶n v¨n vÒ. Y nghÜ thÇm: - C¸i bang vÉn ®em lßng ngê m×nh giÕt phã bang chóa M· §¹i Nguyªn, gÇn ®©y tuy viÖc phao vu nµy kh«ng thÊy ai ®Õn n÷a. Nh−ng l·o nµy míi ë T©y H¹ vÒ, ch¾c ch−a biÕt g× vÉn cßn nghi cho m×nh lµ thñ ph¹m giÕt M· §¹i Nguyªn. Bçng nghe l·o C¸i thu hÕt chót h¬i tµn xÐ ro¹c b¶ng v¨n lµm hai m¶nh. L·o toan xÐ n÷a nh−ng hai ch©n bçng duçi th¼ng råi phun ra mét håi m¸u t−¬i n÷a, thÕ lµ l·o chÕt råi. Phong Ba ¸c nhÆt lÊy hai m¶nh giÊy r¸p l¹i xem, nh−ng trªn b¶ng nµy viÕt b»ng thø v¨n tù ngo¹i quèc ngo»n ngoÌo, cuèi cïng lµ mét c¸i dÊu rÊt lín. C«ng D· Cµn biÕt ®−îc nhiÒu thø v¨n tù. G· hiÓu c¶ ch÷ T©y H¹ liÒn ®äc b¶ng v¨n lªn: "C«ng chóa V¨n Nghi n−íc T©y H¹ tuæi s¾p tíi tuÇn cËp kª. §øc vua quyÕt ý ra b¶n v¨n nµy ®Ó kÐn mét vÞ v¨n vâ song toµn, kh«i ng« tuÊn nh· ch−a ®Ýnh h«n víi ai, sung vµo ng«i phß m·. "Cuéc kÐn chän sÏ c«ng khai khëi sù vµo tiÕt trung thu th¸ng t¸m. "BÊt luËn nh©n sÜ n−íc nµo tù tin m×nh lµ bËc nh©n tµi bËc nhÊt thiªn h¹ h·y ®Õn ghi tªn vµo danh s¸ch cho ®óng kú h¹n. "Quèc v−¬ng −u ®·i hÕt thÈy mäi ng−êi. Dï kh«ng tróng tuyÓn vµo ng«i phß m· còng tuú tµi lùc dông, gia phong quan t−íc". C«ng D· Cµn ch−a ®äc hÕt, Phong Ba ¸c ®· c−êi ha h¶ nãi: Posted by NTT http://www.vietkiem.com webmaster@vietkiem.com
  3. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm 3 Nguyªn t¸c :Kim Dung - ¤ng b¹n C¸i bang nµy thiÖt ®¸ng buån c−êi. L·o ®· qua T©y H¹ lÊy b¶n v¨n ®Ó trao cho tr−ëng l·o C¸i bang. Ch¼ng lÏ l·o muèn cho vÞ tr−ëng l·o nµo ®ã sang øng tuyÓn lµm phß m· n−íc T©y H¹ ch¨ng? Bao BÊt §ång nãi: - Kh«ng ph¶i ®©u lµ kh«ng ph¶i ®©u! Tø ®Ö cã ®iÒu ch−a hiÓu ®Êy th«i. C¸c vÞ tr−ëng l·o C¸i bang ®Òu ®· giµ nua l¹i xÊu xa c¶. Nh−ng ®Ö tö trong bang thiÕu g× ng−êi v¨n vâ song toµn, th«ng minh anh tuÊn. NÕu qu¶ cã mét g· ®Ö tö nµo trong bang tróng tuyÓn ng«i phß m· n−íc T©y H¹ h¸ ch¼ng lµm vinh dù cho b¶n bang −? §Æng B¸ch Xuyªn chau mµy nãi: - Th−êng nghe nh÷ng bËc anh hïng h¶o h¸n C¸i bang ch¼ng ai m−u ®å c«ng danh phó quý mµ sao l·o §Þch NhÊt Thanh nµy cßn ham lîi ®Õn thÕ? C«ng D· Cµn nãi: - §¹i ca! Theo lêi l·o nãi th× viÖc nµy träng ®¹i l¾m, cã quan hÖ ®Õn vËn mÖnh an nguy cña nhµ §¹i Tèng. NÕu lêi l·o nãi qu¶ ®óng sù thùc th× quyÕt nhiªn kh«ng ph¶i lµ hä cÇu c«ng danh phó quý cho C¸i bang ®©u. Bao BÊt §ång l¾c ®Çu nãi: - Kh«ng ph¶i ®©u lµ kh«ng ph¶i ®©u!... C«ng D· Cµn nh×n Bao BÊt §ång hái: - Tam ®Ö l¹i cßn cã ®iÒu g× cao kiÕn? Bao BÊt §ång nãi: - NhÞ ca! NhÞ ca hái tiÓu ®Ö "l¹i cßn" cã ®iÒu g× cao kiÕn? Ch÷ "l¹i cßn" ®ã tá ra ®Ö ®· ph¸t biÓu ý kiÕn mét lÇn råi, nh−ng ®Ö ®· ®−a ra ý kiÕn nµo ®©u? Nh− vËy ®ñ chøng minh nhÞ ca kh«ng tin lµ ®Ö cã cao kiÕn g× ®©u, vµ ý tø c©u nµy ch¼ng kh¸c g× nhÞ ca b¶o: "Bao l·o tam l¹i nãi l¨ng nh¨ng g× ®ã?". Cã ph¶i thÕ kh«ng? Phong Ba ¸c tuy −a c·i lý víi ng−êi ngoµi, song ®èi víi anh em th× g· l¹i nhòn nh− con chi chi ch¼ng bÎ bai g×. Bao BÊt §ång cã tÝnh thÝch tranh luËn, nh−ng qu¸ khÝch h¬n Phong Ba ¸c nhiÒu, g· bÊt chÊp kÎ th©n ng−êi s¬, hay thø bËc t«n ti, ai nãi g× kh«ng hîp víi ý m×nh lµ c·i ®Õn kú cïng. C«ng D· Cµn ®· biÕt tÝnh khÝ Bao, nªn tñm tØm c−êi nãi: - Tam ®Ö ®· ph¸t biÓu, nhiÒu lÇn cã l¾m ý kiÕn rÊt hay. Ta nãi "l¹i cßn" ®©y lµ thËt sù tr«ng mong Bao tam ®Ö lÇn nµy "l¹i" cã cao kiÕn. Bao BÊt §ång l¾c ®Çu nãi: - Kh«ng ph¶i ®©u lµ kh«ng ph¶i ®©u! §Ö xem ra lóc nhÞ ca võa nãi c©u nµy võa c−êi nöa miÖng, chø kh«ng ph¶i cã ý ch©n thµnh. Y cßn muèn nãi n÷a, nh−ng §Æng B¸ch Xuyªn g¹t ®i hái: Posted by NTT http://www.vietkiem.com webmaster@vietkiem.com
  4. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm 4 Nguyªn t¸c :Kim Dung - Tam ®Ö! Theo ý kiÕn cña tam ®Ö th× DÞch NhÊt Thanh lÊy bøc b¶ng v¨n n−íc T©y H¹ tuyÓn phß m· nµy vÒ lµ l·o cã dông ý g×? Bao BÊt §ång ®¸p: - C¸i nµy... tiÓu ®Ö l¹i kh«ng ph¶i DÞch NhÊt Thanh th× lµm sao mµ biÕt ®−îc l·o cã dông ý g×? Mé Dung Phôc ®¶o m¾t nh×n C«ng D· Cµn ®Ó hái ý kiÕn g·. C«ng D· Cµn tñm tØm c−êi nãi: - Theo ý ®Ö th× kh¸c h¼n víi Bao tam ®Ö. G· biÕt tr−íc r»ng bÊt luËn m×nh bµy tá ý kiÕn g×, Bao BÊt §ång còng ph¶n ®èi. Chi b»ng m×nh nãi ch¾n ®Çu tr−íc ®i lµ h¬n. Bao BÊt §ång trõng m¾t nh×n C«ng D· Cµn nãi: - Kh«ng ph¶i ®©u lµ kh«ng ph¶i ®©u! LÇn nµy nhÞ ca hoµn toµn sai råi. Trong bông tiÓu ®Ö nghÜ r»ng nhÞ ca nghÜ thÕ nµo th× tiÓu ®Ö còng nghÜ ®óng nh− thÕ, kh«ng sai chót nµo. C«ng D· Cµn c−êi nãi: - T¹ ¬n trêi ®Êt! ThÕ th× tuyÖt diÖu! Mé Dung Phôc hái C«ng D· Cµn: - NhÞ ca! NhÞ ca thÊy thÕ nµo trong vô nµy? C«ng D· Cµn ®¸p: - HiÖn nay n−íc §¹i Liªu, §¹i Tèng, Thæ Phån, T©y H¹ vµ §¹i Lý ®èi lËp víi nhau, trõ n−íc §¹i Lý nhá bÐ ë n¬i xa l¸nh t¹i câi Nam lµ kh«ng tranh giµnh víi ai, cßn bèn n−íc kia ®Òu cã chÝ th«n tÝnh thiªn h¹, thèng nhÊt giang s¬n... Bao BÊt §ång ng¾t lêi: - NhÞ ca nãi thÕ lµ kh«ng ®óng råi. N−íc §¹i Yªn ta hiÖn nay tuy kh«ng cã ®Êt ®ai câi bê, nh−ng c«ng tö ®©y ch¼ng giê phót nµo lµ kh«ng nghÜ tíi viÖc phôc quèc. BiÕt ®©u ngµy sau §¹i Yªn ta kh«ng phÊn khëi oai hïng cña tæ tiªn mµ trung h−ng c¬ nghiÖp? G· nãi tíi ®©y, Mé Dung Phôc, §Æng B¸ch Xuyªn, C«ng D· Cµn, Phong Ba ¸c ®Òu ®øng nghiªm, vÎ mÆt trang träng ®ång thanh nãi: - ý chÝ phôc quèc, chóng ta nhÊt quyÕt kh«ng lóc nµo quªn ®−îc. Råi ng−êi rót ®ao, kÎ tuèt kiÕm, cÇm binh khÝ ®Æt ngang tr−íc ngùc. Nguyªn tæ tiªn Mé Dung Phôc thuéc dßng hä Tiªn Ty ®êi x−a. Håi lo¹n ngò Hå, hä Mé Dung dßng dâi Tiªn Ty ë Trung Quèc ®¸nh §«ng dÑp B¾c oai phong lõng lÉy, dùng ra nh÷ng triÒu ®¹i TiÒn Yªn, HËu Yªn, Nam Yªn vµ T©y Yªn. Sau hä Mé Dung Phôc bÞ nhµ B¾c Nguþ diÖt, con ch¸u hä Mé Dung t¶n c− ®i kh¾p n¬i nh−ng vÉn truyÒn ®êi dÆn con ch¸u hoµi b·o ý niÖm trung h−ng phôc quèc. Nh−ng tr¶i qua c¸c triÒu ®¹i Tuú §−êng hä Mé Dung ngµy cµng suy yÕu, nªn nguyÖn väng kh«i phôc n−íc §¹i Yªn ngµy cµng mê mÞt. Posted by NTT http://www.vietkiem.com webmaster@vietkiem.com
  5. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm 5 Nguyªn t¸c :Kim Dung M·i ®Õn cuèi ®êi Ngò §¹i, trong hä Mé Dung bçng s¶n xuÊt ra Mé Dung Long Thµnh mét nh©n vËt kú tµi, tr¨m ®êi còng hiÕm thÊy. Mé Dung Long Thµnh th«ng hiÓu hÕt vâ c«ng c¸c ph¸i lín vµ trë nªn mét tay h¶o h¸n v« ®Þch trong vâ l©m thêi bÊy giê. Mé Dung Long Thµnh kh«ng quªn lêi di huÊn cña tæ tiªn, tô tËp c¸c vÞ anh hïng, m−u toan phôc quèc. Nh−ng thÕ lín thiªn h¹ ph©n ly ^^^ ngµy tÊt ®i ®Õn chç thèng nhÊt giang s¬n. TriÖu Khu«ng DÉn dùng lªn nhµ §¹i Tèng råi bèn bÓ thanh b×nh, lßng ng−êi thÞnh trÞ. Mé Dung Long Thµnh tuy vâ c«ng cao c−êng, rót côc còng kh«ng g©y dùng nªn do ®ã buån bùc mµ chÕt. MÊy ®êi sau, truyÒn ®Õn Mé Dung Phôc, bao nhiªu tr¸ng chÝ hïng ^^^ cïng vâ c«ng cña Mé Dung Long Thµnh d−êng nh− truyÒn c¶ l¹i cho Mé Dung Phôc. Nh−ng c«ng cuéc m−u ®å trung h−ng n−íc §¹i Yªn ®èi víi nhµ Tèng l¹i lµ hµnh vi ph¶n nghÞch v« ®¹o. V× vËy tuy Mé Dung Phôc ngÊm ngÇm tô tËp hµo kiÖt, chøa th¶o ^^^ l−¬ng, nh−ng kh«ng lé mét chót tiÕng t¨m nµo ra ngoµi trõ bän §Æng B¸ch Xuyªn mÊy ng−êi lµ chç chÝ th©n, cßn ngoµi ra kh«ng ai ^^^ biÕt ch©n t−íng y. Trong vâ l©m ng−êi ta chØ ®Ò cËp ®Õn C« T« Mé Dung lµ mét ^^^ vâ c«ng cùc cao, v× hµnh vi kú bÝ xuÊt quû nhËp thÇn chí ch¼ng ai biÕt ®Õn nhµ Mé Dung Phôc vÉn hoµi b·o chÝ lín. Tuy cïng lµ mét ph¸i vâ trªn chèn giang hå nh−ng hµnh ®éng cña nhµ Mé Dung kh¸c h¼n nh÷ng ph¸i kh¸c. Con m¾t ng−êi th−êng chØ thÊy Mé Dung nh− c¸i ®inh tr−íc m¾t vµ ph¸i nµo còng ghen ghÐt Mé Dung C« T«. Lóc nµy ë gi÷a qu·ng ®ång néi b¸t ng¸t bèn mÆt kh«ng ng−êi, Bao BÊt §ång m¶i mª ®Ò cËp ®Õn chÝ lín phôc quèc. Mäi ng−êi bÊt gi¸c næi tÝnh anh hµo rót kiÕm tuèt g−¬m, kh¶ng kh¸i hiªn ngang thæ lé ý chÝ trong lßng. Tr¸i l¹i V−¬ng Ngäc YÕn tõ tõ trë gãt thñng thØnh ®i ra chç kh¸c xa ^^^ mÊy ng−êi nµy. Nµng cho chuyÖn x−ng ®Õ x−ng v−¬ng chØ lµ nh÷ng väng t−ëng h·o huyÒn tõ mÊy tr¨m n¨m cña hä Mé Dung. ViÖc phôc quèc tuy ch¼ng hy väng g× mµ c¸i häa diÖt téc l¹i n¾m ch¾c h¬n. MÉu th©n nµng vµo Èn mét n¬i xa x¨m hÎo l¸nh, kh«ng cho Mé Dung Phôc ®Õn nhµ vµ kh«ng muèn lai v·ng nhµ hä Mé Dung còng chØ v× chuyÖn nµy. C«ng D· Cµn nh×n bãng sau l−ng V−¬ng Ngäc YÕn ®i mçi lóc mét xa råi nãi: - N−íc §¹i Liªu vµ nhµ §¹i Tèng hai bªn x¶y ra viÖc can qua lu«n mÊy n¨m liÒn. N−íc §¹i Liªu tuy chiÕm ®−îc th−îng phong, nh−ng muèn diÖt ®−îc nhµ §¹i Tèng cßn lµ mét viÖc mu«n phÇn khã kh¨n. N−íc T©y H¹ n−íc Thæ Phån hïng cø miÒn T©y. Hai n−íc nµy ®Òu cã ®Õn mÊy chôc v¹n tinh binh. BÊt luËn T©y H¹ hay Thæ Phån mµ chÞu trî gióp §¹i Liªu th× nhµ §¹i Tèng qu¶ nhiªn nguy ngËp. Tr¸i l¹i, hai n−íc nµy quay vÒ víi §¹i Tèng thêi c¸i ho¹ diÖt vong cña §¹i Liªu còng cã ngµy sÏ ®Õn. Phong Ba ¸c vç ®ïi ®¸nh ®Ðt mét c¸i nãi: - NhÞ ca nãi vËy lµ ®óng lý. Tr−íc nay C¸i bang ®èi víi Tèng triÒu vÉn mét d¹ trung thµnh. DÞch NhÊt V−¬ng sang T©y lÊy b¶n v¨n vÒ d−êng nh− mong muèn nhµ §¹i Tèng cã tay thiÕu niªn anh hïng nµo ®i øng tuyÓn ng«i phß m· n−íc T©y H¹. Gi¶ tû §¹i Tèng vµ T©y H¹ liªn h«n víi nhau, tÊt trë nªn thiªn h¹ v« ®Þch. Posted by NTT http://www.vietkiem.com webmaster@vietkiem.com
  6. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm 6 Nguyªn t¸c :Kim Dung C«ng D· Cµn gËt ®Çu nãi: - NÕu biÓu lµ thiªn h¹ v« ®Þch th× ch−a ch¾c ®· ®óng. Cã ®iÒu nhµ §¹i Tèng tiÒn l−¬ng phong phó, cña c¶i dåi dµo; n−íc T©y H¹ binh c−êng m· tr¸ng. Hai n−íc nµy mµ liªn minh víi nhau §¹i Liªu cïng Thæ Phån ®Òu kh«ng ®Þch næi, cßn nãi chi ®Õn n−íc §¹i Lý nhá xÝu kia n÷a. Theo nh− tiÓu ®Ö pháng ®o¸n, th× sau cuéc Tèng H¹ liªn minh viÖc ®Çu tiªn cña hä lµ th«n tÝnh n−íc §¹i Lý, b−íc thø hai míi ®Õn ®¸nh Liªu Quèc. §Æng B¸ch Xuyªn nãi: - DÞch NhÊt Thanh cã lÏ tÝnh thÕ thËt, vµ dï cã ®óng nh− vËy n÷a th× viÖc Tèng H¹ liªn minh kh«ng ph¶i dÔ dµng ®©u. C¸c n−íc §¹i Liªu, Thæ Phån, §¹i Lý mµ biÕt tin nµy, nhÊt ®Þnh thiÕt kÕ ph¸ ho¹i. C«ng D· Cµn nãi: - Ch¼ng nh÷ng hä thiÕt kÕ ph¸ ho¹i vµ hä ®Òu muèn lÊy c«ng chóa T©y H¹. §Æng B¸ch Xuyªn hái: - Kh«ng hiÓu c«ng chóa T©y H¹ Êy ®Ñp hay xÊu tÝnh t×nh ªm ¶, hoµ thuËn hay kiªu h·nh ngang ng−îc? Bao BÊt §ång c−êi ha h¶ nãi: - §¹i ca lµm chi viÖc ®ã? Ch¼ng lÏ ®¹i ca còng muèn qua T©y H¹ ghi tªn øng tuyÓn ®Ó ngÊp nghÐ ng«i phß m· n−íc ®ã ch¨ng? §Æng B¸ch Xuyªn ®¸p: - Gi¶ tØ ®¹i ca cña tam ®Ö míi ®«i m−¬i, vâ c«ng cao gÊp m−êi hiÖn giê, nh©n phÈm ®Ñp ®Ï gÊp tr¨m, th× ta ®· lËp tøc bay qua T©y H¹ råi. Tam ®Ö! ViÖc ®å m−u phôc quèc cña n−íc §¹i Yªn ta ®· mÊy tr¨m n¨m nay thuû chung vÉn nh− b¾t bãng trong g−¬ng, ^^^ n−íc khã lßng thµnh c«ng. XÐt cho cïng chØ v× m×nh ch−a ®−îc mét lùc l−îng ®¸ng kÓ nµo viÖn trî mµ ra. NÕu hä Mé Dung cïng n−íc T©y H¹ kÕt viÖn trî ngay vµ ®¹i s− cã c¬ thµnh tùu. Bao BÊt §ång tÝnh −a c·i chÇy c·i cèi thÕ mµ nghe lêi biÖn b¸c cña §Æng B¸ch Xuyªn, g· còng ph¶i lu«n gËt ®Çu nãi: - §óng thÕ! §Ö chØ mong r»ng viÖc nµy sÏ gióp Ých cho viÖc trung h−ng phôc quèc n−íc §¹i Yªn ta. Cßn c«ng chóa T©y H¹ bÊt luËn ®Ñp hay xÊu, tèt hay h−, nÕu hä chÞu g¶ con g¸i cho, Bao l·o tam còng mÆt d¹n mµy dµy lÊy nµng lµm vî. Mäi ng−êi ®Òu c−êi å lªn, ®−a m¾t nh×n Mé Dung Phôc. Mé Dung Phôc lµ ng−êi th«ng minh tuyÖt ®Ønh biÕt ngay bèn g· muèn m×nh ®i T©y H¹ øng tuyÓn ng«i phß m·, y lÈm bÈm: - KÓ vÒ tuæi trÎ, tµi m¹o, nh©n phÈm, v¨n tµi, vâ häc th× hiÖn nay trªn ®êi khã mµ hiÕm ®−îc mét chµng trai ®ñ t− c¸ch nh− m×nh. ViÖc ®i T©y H¹ cÇu th©n m−êi phÇn cã thÓ n¾m v÷ng ®Õn s¸u b¶y nh−ng nÕu Quèc V−¬ng T©y H¹ kÓ vÒ m«n ®¨ng hé ®èi th× m×nh tuy lµ dßng dâi v−¬ng t«n quý téc n−íc §¹i Yªn nh−ng ®· bÞ suy vong tõ l©u råi. ë nhµ §¹i Tèng m×nh chØ lµ mét tªn ¸o v¶i b¹ch ®inh. NÕu so bèn n−íc §¹i Tèng, §¹i Lý, §¹i Liªu, Posted by NTT http://www.vietkiem.com webmaster@vietkiem.com
  7. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm 7 Nguyªn t¸c :Kim Dung Thæ Phån cïng ph¸i th©n v−¬ng c«ng hÇu ®Õn cÇu h«n, th× danh vÞ t−íc léc m×nh bÐn gãt ng−êi ta thÕ nµo ®−îc? Mé Dung Phôc nghÜ vËy råi ®−a m¾t ngã bøc b¶ng v¨n, chµng thÊy ®©y lµ c¬ héi ngµn n¨m mét thuë. V× tr−íc nay C«ng chóa cÇu h«n ®Òu do quèc v−¬ng sai ®¹i thÇn lµm mèi mµ kÐn chän nh÷ng tay tuæi trÎ tµi cao trong n−íc phong lµm phß m·, quyÕt kh«ng b¸o c¸o b¶ng v¨n ra kh¾p thiªn h¹ ®Ó c«ng khai lùa chän nh− kiÓu nµy. Chµng kh«ng tù chñ ®−îc, quay l¹i nh×n sau l−ng V−¬ng Ngäc YÕn th× thÊy nµng ®øng d−íi gèc c©y liÔu, tay ph¶i n¾m lÊy mét cµnh liÔu rñ xuèng, ®−a cÆp m¾t b©ng khu©ng nh×n dßng s«ng n−íc ch¶y lê ®ê.M×nh nµng chØ mÆc mét tÊm ¸o m¶nh, thùc ®¸ng th−¬ng. Mé Dung Phôc biÕt r»ng biÓu muéi y tõ nhá vÉn hoµi b·o mét mèi th©m t×nh víi m×nh. Tuy c« mÉu cïng phô th©n m×nh cã chuyÖn bÊt hoµ, t×m hÕt c¸ch ®Ó ng¨n trë nh÷ng cuéc gÆp gì gi÷a nµng vµ m×nh nh−ng nµng quyÕt chÝ ra ®i t×m m×nh, chµng tù nhñ: - Mé Dung Phôc nµy b«n tÈu kh¾p n¬i, thuû chung hoµi b·o mét tÊm lßng trung h−ng phôc quèc, ®Õn vâ c«ng còng kh«ng thÓ chuyªn t©m rÌn luyÖn ®−îc th× cßn kÓ g× ®Õn chót tÝnh nhi n÷ mµ kh«ng l¹nh nh¹t thê ¬? Nh−ng V−¬ng Ngäc YÕn l¹i th©m t×nh víi m×nh ®Õn thÕ. Con ng−êi nµo ph¶i gç ®¸ mµ kh«ng xóc ®éng t©m can? NÕu lóc nµy m×nh ®ét nhiªn bá nµng ra ®Ó cÇu h«n víi mét ng−êi c«ng chóa ch−a tõng biÕt mÆt bao giê th× sao cho ®µnh d¹? NghÜ vËy chµng biÕt r»ng viÖc ®i T©y H¹ cÇu h«n lµ ph¶i, nh−ng trong lßng l¹i kh«ng nì. © HQD Posted by NTT http://www.vietkiem.com webmaster@vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2